You are on page 1of 3

PROVIM ME SHKRIM NGA LNDA MAKROEKONOMIA I

EMRI DHE MBIEMRI NR.ID.


Gr.A
1. Paraqit rrymat e reja te mendimit makroekonomik ?
a.
b.
c.
d.
2. Si llogaritet produkti I pergjithshem ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3.Defilatori I GDP shprehet si raport ?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4.ka nenkuptoni me instrumentet politike ?
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__
5. Teorite e cikleve te biznesit jan ?
a.
b.
c.
6. Nje ritje ne inflacionin e parashikuar shkakton:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

7. Paraqit cvendosjen e kurbes AD ne forme te figures:


Grafiku:

8. Komento faktoret percaktues te investimeve:


_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________
9. Te shpenzimet aggregate modeli Kensian bazohet ne nje varg supozimesh :
a.
b.
c.
d.
10. Shenojeni formulen e shumfishit (MULTIPLIKIMIT):

11. ka tregon funksioni I prodhimit ?


_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________
12. Paraqit llojet e inflacionit ?
a.
b.
c.

13.Kostot e papunesise I klasifikojme ?


a.
b.
14.Norma e papunesise eshte e barabarte ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________
15.Komento funksionin e parase si mase e vleres ?
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
16.Cilat jane llojet e depozitave me afat dhe pa afat ?
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
17.Cilat banka llogariten si autoritete monitare ?
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
18.ka kuptoni me tregun monetary ?
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________