You are on page 1of 35

Kako da izleite svoj ivot

Lujza L. Hej

VERBA

Naslov originala: You Can Heal Your Life Copyright 1984 by Louise L. Hay Hay House, Inc. Santa Monica, CA

Copyright VERBA d.o.o., za Srbiju Glavni i odgovorni urednik Dragana Pavlovi Recenzent Prof. dr Spomenka Mujovi Prevod Vesna Jovanovi Anela Pavlovi

ISBN 978-86-445-0028-5 Beograd, 2011

Posveta
Neka vam ova knjiga pomogne da pronaete svoje mesto pod suncem, da prihvatite sebe i nauite koliko vredite.

Priznanja:
Zahvaljujem se sa radou i zadovoljstvom: Mojim brojnim studentima i klijentima od kojih sam mnogo nauila i koji su me stalno hrabrili da svoje ideje stavim na papir. Duli Vebster koja me je negovala i hrabrila u ranim fazama rada na knjizi. Dejvu Braunu od koga sam mnogo toga nauila tokom izdavakog procesa. arliju Gerkeu koji je izvanredno mnogo pomogao u stvaranju naeg novog centra i koji mi je obezbeivao podrku i vreme za ovaj kreativni posao.

Sadraj
Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Prvi deo
Uvod
Sugestije mojim itaocima . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Nekoliko osnovnih stavova moje filozofije . . . .13 U ta verujem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Glava 1

Drugi deo
Na kauu kod Lujze Glava 2 Glava 3 Glava 4 Glava 5 Glava 6 Glava 7 Glava 8 Glava 9
U emu je prblem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Odakle problem dolazi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Da li je to istinito? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 ta sad da radimo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Otpor promenama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Kako se promeniti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Izgradnja novoga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Svakodnevni rad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Trei deo
Sprovoenje ideja u delo Glava 10 Glava 11 Glava 12 Glava 13 Glava 14 Glava 15
Veze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Posao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Uspeh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Napredak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Telo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Spisak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175

etvrti deo
Glava 16
Moja pria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Duboko u centru moga bia . . . . . . . . . . . . . 244

Predgovor
Kada bih morao da izaberem samo jednu knjigu da ponesem sa sobom na pusto ostrvo, to bi najverovatnije bilo delo Lujze L. Hej, Kako da izleite svoj ivot. Ta ena, ne samo da je istaknuti psihoterapeut, ona je iskrena i snana linost i velika dama. Lujza u ovoj udesnoj knjizi sa nama deli neka od svojih iskustava. Sve to je potrebno da znate o ivotu, osnovne lekcije i obuka kako da radite na sebi, da bi vam bilo bolje, nalazi se u ovoj knjizi. Date su ak i najverovatnije mentalne eme koje dovode do bolesti, to je zaista izvanredno i jedinstveno u mojoj praksi. Sa radom Lujze Hej sam se upoznao kada sam poeo da leim ljude obolele od side. Mnogi od njih su koristili savete iz njenog, sada ve uvenog dela Pozitivan pristup sidi. Uz nju su ljudi teko oboleli nalazili novu snagu, veru u sebe i iveli srenije, bar za izvesno vreme. Zato vas pozivam da i vi od knjige Kako da izleite svoj ivot nainite deo svoje svakodnevnice. Vi ste to zasluili - bie vam sve lake i bolje. DEJV BRAUN psihijatar iz Dana Pointa, Kalifornija

Sugestije mojim itaocima


Piem ovu knjigu za vas, dragi moji itaoci, da vas povedem na jednu pravu psihijatrijsku seansu, kao to bih uradila sa svakim od mojih brojnih pacijenata, u jednoj od mojih ordinacija. Ako knjigu paljivo proitate i ako se budete drali uputstava iz nje - idui od poglavlja do poglavlja - kada je zavrite, va ivot e se promeniti. Vi ete biti sigurniji i time ete uticati pozitivno na ljude i prilike oko vas. Predlaem vam da je prvo samo proitate. Onda je ponovo itajte polako, i razmiljajte o svemu. Dajte sebi vremena da radite na svakom poglavlju. Ako je ikako mogue, vebe preite uz pomo prijatelja ili nekog od lanova porodice. Svako poglavlje poinje sa afirmacijom. Svaku od njih je dobro koristiti kada radimo na toj oblasti u naem ivotu. Na svakom poglavlju zadrite se bar dva-tri dana. Nastavite sa ponavljanjem i zapisivanjem afirmacije koja se nalazi na poetku svake glave. Ovo nije knjiga za jedan dan, ve za stalno vraanje. To je prirunik boljeg ivota. Na kraju knjige sam vam ispriala moju ivotnu priu. Ona e vam pokazati da bez obzira odakle dolazimo i koliko

12

KAKO DA IZLEITE SVOJ IVOT

smo bili voljeni, mi u potpunosti moemo promeniti nae ivote. Znajte da dok budete radili na ovim idejama imate moju bezrezervnu podrku.

- Lujza L. Hej

Nekoliko osnovnih stavova moje filozofije


Mi smo stoprocentno odgovorni za sva naa iskustva. Svaka naa misao u ovom asu odreuje nau budunost. Naa mo je u sadanjem trenutku, zaboravite prolost. Svako je bar nekada patio od samoprezira i oseanja krivice. Najgori stav je: Ja nisam dovoljno dobar. To je samo misao, a misao moe da se menja. Ozlojeenost, kriticizam i oseanje krivice su najtetniji po nae zdravlje. Oslobaanje od ozlojeenosti moe pobediti ak i rak. Kada iskreno volimo sebe, sve nam u ivotu bolje ide. Moramo se osloboditi prolosti i oprostiti svima. Moramo biti spremni da nauimo da volimo sebe. Samoodobravanje i samoprihvatanje u ovom trenutku su klju pozitivnih promena. Mi stvaramo sve takozvane bolesti u naem telu.

14

KAKO DA IZLEITE SVOJ IVOT

U beskraju ivota u kome se nalazim, sve je savreno, celo i potpuno, a ipak ivot se neprestano menja. Ne postoji poetak, a ni kraj, samo stalno kruenje i ponovno kruenje supstance i doivljaja. ivot nikada ne zastaje, nije statian, niti bljutav, jer svaki je trenutak uvek nov i sve. Ja sam bie puno ba te Snage koja me je stvorila i ta Snaga podarila mi je mo da kreiram sopstvene okolnosti. Raduje me saznanje da posedujem snagu svog linog uma i mogu da ga koristim na nain koji sama odaberem. Svaki trenutak ivota je nova poetna taka u momentu kada kreemo od starog. Za mene je ovaj trenutak nova taka poetka, ba ovde i ba sada. U mom svetu, sve je dobro.

Glava jedan
U TA VERUJEM
Kapije mudrosti i znanja su uvek otvorene

ivot je, zapravo, veoma jednostavan; Koliko dajemo - Toliko dobijamo Ono to o sebi mislimo, postaje naa istina. Verujem da je svaka osoba, ukljuujui i mene, stoprocentno odgovorna za sve to joj se u ivotu dogaa i dobro i loe. Svaka naa misao odreuje nau budunost. Svako od nas stvara svoja iskustva nainom razmiljanja i svojim oseanjima. Misli i rei danas izreene stvaraju naa budua iskustva. Mi sami stvaramo dogaaje, a onda krivimo druge za nae frustracije. Nema te osobe, mesta ili stvari koje imaju bilo kakvu mo nad nama. Mi stvaramo svoja iskustva, svoju stvarnost i sve u njoj. Kada stvorimo mir, harmoniju i ravnoteu u naem umu, mi emo to doneti i u nae ivote. Koja od ovih izjava zvui kao da je vaa? Svi me progone. Svi mi uvek pomau.

16

KAKO DA IZLEITE SVOJ IVOT

Svako od ovih uverenja e stvoriti sasvim razliita ivotna iskustva. Ono to mi verujemo o sebi i ivotu postaje naa istina. Univerzum nas u potpunosti podrava u svakoj naoj misli i uverenju Drugaije reeno, naa podsvest prihvata sve ono u ta mi izaberemo da verujemo. Bilo ta da odaberem da verujem o sebi i o ivotu postaje moja istina. Sve to vi izaberete da mislite o sebi i o ivotu postae vaa istina. Mi imamo neograniene mogunosti da izaberemo kako emo da mislimo. Kada ovo znamo, onda napravimo pametan izbor i odaberimo Svi mi uvek pomau, pre nego Svi me progone. Kosmika sila nas nikada ne osuuje i ne kritikuje To je jedino prihvatljivo za nas na nau sopstvenu korist. Onda se ta naa uverenja reflektuju na nae ivote. Ako ja elim da verujem da je ivot pust i da me niko ne voli, onda u ja to i doneti u moj svet. Meutim, ako odluim da se oslobodim tog uverenja, i ako ubedim sebe da je ivot divan i da Ljubavi ima svuda, da sam voljena i da umem da volim, i ako se drim te nove afirmacije i ponavljam je esto, onda e ona postati moja istina. Ljudi sposobni da vole doi ce u moj ivot, a oni koji su ve kraj mene volee me jo vie, i ja u lako izraavati ljubav prema drugima.

U TA VERUJEM

17

Mnogi od nas imaju budalaste predstave o tome ko su i previe kruta pravila o tome kakav ivot treba da ive Ovo nije za osudu, svako od nas ini najbolje to ume ba u ovom trenutku. Da smo znali bolje, da smo imali vie razumevanja i svesnosti, radili bismo drugaije. Molim vas, ne osuujte sebe zbog toga to ste dospelu tu gde ste. Sama injenica da ste odabrali ovu knjigu i da ste mene pronali, znai da ste spremni da se menjate i da unesete pozitivne promene u svoj ivot. Budite zbog toga zadovoljni. Mukarci ne plau! ili ene ne znaju sa novcem! Sa kojom ograniavajuom idejom vi ivite? Dok smo mali, mi nauimo kako da doivljavamo sebe i ivot i to na osnovu reakcije odraslih iz naeg okruenja Na ovaj nain mi nauimo ta da mislimo o sebi i o svetu koji nas okruuje. I zato, ako ste iveli sa ljudima koji su bili vrlo nesreni, zastraeni, sa oseanjem krivice, ili besa, onda ste nauili mnogo negativnog o sebi i o svetu u kom ivite. Ja nikada nita ne uradim kako treba. Za sve sam ja kriv. Ako se ljutim, ja sam loa osoba. Uverenja poput ovih preduslov su frustriranog ivota. Kada odrastemo, imamo potrebu da ponovo stvorimo emocionalnu atmosferu kakvu smo imali u detinjstvu To nije ni dobro ni loe, ispravno ili pogreno; to je upravo ono sto smo nauili u svojoj kui. Mi, takoe, teimo da u nae emotivne odnose prenesemo odnose kakve smo imali sa ocem ili majkom, ili onaj kakav je bio izmeu njih. Razmislite samo koliko ste puta imali partnera ili efa koji je bio pljunuti va otac ili vaa majka.

18

KAKO DA IZLEITE SVOJ IVOT

Mi se, prema sebi, odnosimo na isti nain na koji su se odnosili nai roditelji prema nama. Grdimo i kanjavamo sebe na isti nain. Moete skoro da ujete rei kojima su vas oni prekoravali. Na isti nain volimo i podstiemo sebe, ukoliko smo bili voljeni i podsticani kao deca. Nikada nita ne uradi kako treba. Za sve si ti kriv. Koliko esto ste to uli u detinjstvu? Ti si boanstvena. Volim te! Koliko esto su vam govorili ovo dok ste bili mali? Ipak, ne krivite svoje roditelje zbog ovoga Svi smo mi rtve rtava. Oni nisu mogli da nas naue neemu to ni oni sami nisu znali. Ako vaa majka nije znala kako da voli sebe, ako va otac nije umeo da voli sebe, onda je bilo nemogue da naue vas da volite sebe. Oni su inili najbolje to su mogli, sputani onim to su nauili kao deca. Ukoliko elite bolje da razumete svoje roditelje, naterajte ih da vam priaju o svom detinjstvu; ako ih sluate paljivo, saznaete odakle potiu njihovi strahovi i rigidne ivotne eme. Ti ljudi koji vas toliko maltretiraju i sami su jednako zastraeni kao i vi. Ja verujem da mi biramo nae roditelje Svako od nas je odluio da se inkarnira na ovu planetu u odreeno vreme i na odreenom mestu. Odabrali smo da doemo ovamo i nauimo odreene lekcije kako bismo napredovali na naoj spiritualnoj, evolutivnoj stazi. Mi smo izabrali pol, boju koe, zemlju, i onda potraili odreen par roditelja koji e na nabolji nain preslikati obrasce koje smo odabrali za ovaj ivot. A onda, kada odrastemo, najee upiremo prst u

U TA VERUJEM

19

roditelje i bunimo se: Ti si mi to uradio. A istina je da smo ih mi odabrali jer su savreno odgovarali za nae sadanje iskustvo. Kao sasvim mali steknemo ubeenja i onda idemo kroz ivot stvarajui iskustva koja odgovaraju tim naim ubeenjima. Osvrnite se i primetiete koliko ste esto prolazili kroz istovetna iskustva. E, pa ja verujem da ih sami stvarate, iznova i iznova, jer ona odslikavaju neko vae unutranje uverenje. I to vai za svaki problem - bez obzira koliko dugo traje, ili koliko je veliki, ili koliko je opasan po ivot. Snaga je uvek u sadanjem trenutku Sva vaa dosadanja ivotna iskustva predodreena su vaim mislima i uverenjima koja ste imali u prolosti. Ona su odreena vaim mislima i reima od jue, od prole nedelje, prolog meseca, prole godine, od pre 10, 20, 30, 40 ili vie godina, zavisno od toga koliko ste stari. Bilo kako bilo, to je vaa prolost. I sa tim je zauvek gotovo. Ono to je vano je sadanji trenutak i ono to mislite, u ta verujete i ta govorite upravo sada. Sadanje misli i uverenja e stvarati vau budunost. Vaa snaga je u sadanem trenutku i ona e odrediti vaa iskustva za sutra, prekosutra, narednu nedelju, naredni mesec, narednu godinu itd. Zato obratite panju ta u ovom asu mislite. Da li su vae misli negativne ili pozitivne? Da li elite da vam ta misao odredi budunost? Razmislite o tome i budite svesni toga. U biti svega je misao, a misao moe da se menja Bez obzira u emu je na problem, sva naa iskustva su, zapravo, samo spoljni efekti naih unutranjih misli. ak i mrnja prema sebi je samo mrnja prema onome to mislimo

20

KAKO DA IZLEITE SVOJ IVOT

da jesmo. Recimo, mislite: Ja sam loa osoba. Ta misao stvara griu savesti i vi tonete u psiholoke probleme. Meutim, da nema te misli ne bi bilo ni tog oseanja. A misli mogu da se menjaju. Promenite misao i takvo osenje e nestati. Ovo nam je samo posluilo da nam pokae odakle dolazi veina naih uveranja. Ali, hajde da ne koristimo ovu informaciju kao izgovor da ostanemo zaglavljeni u svom bolu. Prolost nema nikakvu mo nad nama. Nije vano koliko dugo imamo negativne obrasce. Snaga je u sadanjem trenutku. To je sjajno! Mi moemo poeti da se oslobaamo upravo ovoga trenutka! Verovali ili ne, mi biramo nae misli Moda smo se ve navikli na odreen nain razmiljanja toliko da ne primeujemo da je to na izbor. Ali, mi smo napravili originalan izbor. Mi moemo odbiti da razmiljamo na odreen nain. Setite se koliko ste puta odbili da o sebi razmiljate pozitivno. E pa, vi takoe moete odbiti da o sebi mislite negativno. ini mi se da nema osobe na ovoj planeti, bar koliko ja znam ili sa kojom sam radila, da nije patila od samoprezira i oseanja krivice u veoj ili manjoj meri. A to vie mrzimo sebe, to nas vie mui gria savesti, to nam u ivotu gore ide. Ako se oslobodimo samoprezira i oseanja krivice, to e nam u ivotu sve ii bolje, na svim nivoima. Najintimnije uverenje svih sa kojima sam radila uvek je bilo: Nisam ja dovoljno dobar Na to se esto nadovezuje: Ne radim dovoljno, ili Ja ne zasluujem. Zvui li vam ovo poznato? esto govorite, za-

U TA VERUJEM

21

pitate se ili oseate da Niste dovoljno dobri? Ali za koga? I prema ijim to standardima? Ako su ovakva uverenja veoma snana kod vas, kako onda moete da stvorite ljubav, radost, uspeh i zdrav ivot? Vaa podsvesna uverenja se protive tome. I nikada niste mogli imati sve to zajedno, zbog toga to bi uvek neto polo naopako. Zakljuila sam da su ozlojeenost, kriticizam, oseanje krivice i strah sr svih naih problema Takva oseanja izazivaju velike probleme u naem telu i u naem ivotu. Ova oseanja dolaze od elje da okrivimo druge i da ne preuzmemo odgovornost za naa sopstvena iskustva. Vidite, ako smo mi stoprocentno odgovorni za sve to se dogaa u naem ivotu, onda nemamo koga drugoga da okrivimo za to. Sve to se tamo napolju dogaa je samo ogledalo naih sopstvenih unutranjih misli. Ja ne pravdam druge koji se loe ponaaju, ali NAA ubeenja privlae osobe koje e se prema nama ponaati na taj nain. Ako zateknete sebe kako razmiljate: Mene uvek neko nasamari, stalno mi uradi to i to, kritikuju me, nikada nisu tu za mene, koriste me kao otira za noge, zloupotrebljavaju me, onda je to VA OBRAZAC. Neke vae unutranje misli privlae osobe koje e ispoljiti takvo ponaanje. Kada prestanete da mislite na takav nain onda e oni otii negde drugde i to e raditi nekom drugom. Vi im vie neete biti privlani. Sada u vam ukazati na samo neke od posledica mentalnih obrazaca koje e se ispoljiti na fizikom nivou: Ozlojeenost koja dugo traje moe pojesti vae telo i stvoriti bolest koju mi nazivamo kancer. Kriticizam kao trajna navika esto vodi do artritisa. Oseanje krivice uvek trai kaznu, a kazna stvara bol. (Kada mi doe klijent sa velikim bolovima, znam da

22

KAKO DA IZLEITE SVOJ IVOT

nosi veliko oseanje krivice). Strah i napetost mogu da budu uzronici stvari kao to su elavost, ir, pa ak, i bol u nogama. Utvrdila sam da opratanje i oslobaanje od ozlojeenosti moe leiti ak i rak. Moda vam to zvui i suvie jednostavno, ali ja sam u praksi videla, a i sama iskusila, da to deluje. Moemo da promenimo na stav prema prolosti Prolost je prolost i treba je pustiti. Mi sada ne moemo da promenimo nita u njoj, ali moemo da promenimo nae misli vezane za prolost. Koliko je budalasto da KANJAVAMO SEBE sada, zbog toga to nas je neko davno povredio. esto govorim onima koji imaju oseanje duboke ozlojeenosti: Molim vas, ponite da rastapate ozlojeenost sada, dok je jo relativno lako. Ne ekajte da doe do situacije kada je neophodan hirurki no, ili do samrtnike postelje; jer ete tada morati da se pozabavite i sa panikom, takoe. Kada smo u panici, mnogo nam je tee da se usredsredimo na nae misli i na leenje. Moramo da napravimo predah i da se prvo oslobodimo svih strahova. Ako izaberemo da verujemo da smo mi bespomone rtve, i da je sve beznadeno, onda e nas Univerzum podrati u tom uverenju, i to e nas samo jo vie iscrpeti. Od vitalne je vanosti da se oslobodimo tih suludih, prevazienih, negativnih ideja i uverenja, koji nas ne podravaju i ne hrane. ak i nae poimanje Boga mora biti tako da je on za nas, a ne protiv nas. Da bismo se oslobodili prolosti, moramo biti spremni da oprostimo Mi treba da se oslobodimo prolosti i da oprostimo svima, ukljuujui i sebe. Moda i ne znamo kako se prata,

U TA VERUJEM

23

moda ne elimo da oprostimo; ali sama injenica da smo kazali da smo spremni da oprostimo zapoee proces izleenja. To je imperativ za nae sopstveno isceljenje, tako emo se mi osloboditi prolosti i oprostiti svima. Opratam ti to nisi bio onakav kakav sam ja elela da bude. Opratam ti i putam te da bude slobodan. Ova afirmacija ini nas slobodnim. Sve bolesti dolaze od nepratanja Kad smo bolesni, mi moramo potraiti u naem srcu ko je taj kome moramo da oprostimo. U knjizi Putevima uda se kae: Sve bolesti dolaze od nemogunosti pratanja i Kad god smo bolesni, mi treba da se osvrnemo oko sebe i vidimo kome i ta to mi moramo da oprostimo. Ja tome mogu da dodam, da upravo TREBA OPROSTITI ONOJ OSOBI kojoj vam se ini da je najtee oprostiti. Oprostiti znai dii ruke, pustiti. Treba, jednostavno, pustiti te stvari da odu. Ne moramo znati KAKO se prata. Treba samo da budemo SPREMNI da oprostimo. Univerzum e se pobrinutu za ostalo. Mi odlino razumemo na vlastiti bol. Ali veini od nas je veoma teko da shvate da i ONI kojima mi treba da oprostimo imaju svoj vlastiti bol. Moramo shvatiti da su oni radili najbolje to su mogli sa razumevanjem, svesnou i znanjem koje su u tom trenutku imali. Kada mi se neka osoba obrati sa nekim problemom bez obzira da li je problem sa slabim zdravljem, besparicom, neostvarenom ljubavlju, promaajem na poslu - ja ga uim samo jednoj stvari, a to je VOLITE SEBE. Utvrdila sam da, ako stvarno volimo i PRIHVATAMO

24

KAKO DA IZLEITE SVOJ IVOT

SEBE ONAKVE KAKVI MI ZAISTA JESMO, onda e sve u naem ivotu savreno funkcionisati. Izgleda kao da nam se mala uda deavaju na svakom koraku. Zdravstveno stanje nam se poboljava, privlaimo vie novca, nae veze postaju kvalitetnije i mi poinjemo da izraavamo seba na kreativniji nain. I sve se to deava bez mnogo napora. Ljubavlju prema sebi i prihvatanjem sebe, stvaranjem mira, poverenja i prihvatanja, organizovaete va um, stvoriete bolju ljubavnu vezu, privuiete novi posao i novo, bolje mesto za ivot, i ak e vam omoguiti da normalizujete svoju telesnu teinu. Osobe koje vole sebe i svoje telo ne zlostavljaju ni sebe ni druge. Samoodobravanje i samoprihvatanje u ovom asu su klju pozitivnih promena u svim oblastima naeg ivota. Voleti sebe, za mene, znai da nikada vie, ni zbog ega, neete kritikovati sebe. Kriticizam nas zatvara u obrazac koji mi pokuavamo da promenimo. Razumevanje i nenost unutar sebe pomau nam da se pokrenemo iz toga. Setite se, kritikovali ste sebe godinama i dokle ste stigli? Probajte da prihvatite sebe i vidite sta e se dogoditi.

U TA VERUJEM

25

U beskraju ivota u kome se nalazim, sve je savreno, celo i potpuno. Verujem u mo daleko veu od svoje, koja svakog dana, u svakom trenutku tee kroz mene. Otvaram se unutranjoj mudrosti znajui da u ovom Univerzumu postoji samo Jedna Inteligencija. Ta Inteligencija daje nam sve odgovore, sva reenja, sva isceljenja, sve nove kreacije. Imam poverenja u tu mo i Tu Inteligenciju i znam da sve to treba da saznam ukazae mi se, sve to mi je potrebno stii e do mene u pravi as i na pravom mestu. U mom svetu, sve je dobro.

Glava esnaest
MOJA PRIA
Svi smo mi jedno

Hoete li mi ispriati neto malo o svom detinjstvu, sasvim ukratko? Ovo pitanje sam postavila svim svojim pecijentima. Nisam elela da ujem sve detalje, ali sam morala da stvorim optu sliku sredine iz koje potiu. Ukoliko sada imaju probleme, eme su stvorene pre mnogo godina. Kao 18-omesena devojica doivela sam da mi se roditelji razvedu. Ne seam se toga kao neeg stranog. Uas je za mene bio to to je moja majka morala da se zaposli kao stalna kuna pomonica u jednoj porodici, da spava kod njih, a mene je dala u internat. Priali su mi da sam bez prestanka plakala tri nedelje. Ljudi koji su o meni brinuli nisu mogli da me utee, pa je majka morala da me uzme natrag i da nae drugi posao. Kako se snalazila kao samohrana majka ne znam, ali joj se danas divim. U ono vreme, meutim, sve to sam znala i do ega mi je bilo stalo, bilo je da ne dobijam onoliko ljubavi koliko sam nekada imala. Nikada nisam razluila da li je moja majka istinski volela mog ouha ili se za njega udala samo da bi nam obezbedila

232

KAKO DA IZLEITE SVOJ IVOT

dom. U svakom sluaju, to nije bio dobar potez. Taj ovek je odrastao u Evropi, u strogoj nemakoj porodici, uz puno brutalnosti, i nije znao kako drugaije da vodi kuu. Moja majka je ostala u drugom stanju sa mojom sestrom, a bilo je to tridesetih godina dvadesetog veka, u vreme velike depresije u Americi. iveli smo u kui punoj nasilja, grubosti. Ja sam imala pet godina. Da upotpunim priu, ba nekako u to vreme jedan komija, stari bekrija, bar kako ga ja pamtim, me je silovao. Jo mi je ivo u svesti lekarski pregled i sudski proces na kojem sam bila kljuni svedok. Komija je bio osuen na 15 godina zatvora. Vie puta sam ula: Ti si bila kriva, pa sam mnogo godina strahovala da e mi se on osvetiti kada izae iz zatvora - to sam ga tamo poslala. Vei deo mog detinjstva protekao je u fizikoj i seksualnoj zloupotrebi, uz mnogo tekog posla. Moja predstava o sebi samoj bila je sve gora i gora. inilo mi se da mi nita ne polazi od ruke. Poela sam taj obrazac da ispoljavam na spoljni svet. U etvrtom razredu osnovne kole dogodilo mi se neto tipino za ivot kojim sam do tada ivela. Jednoga dana u koli je bila deja zabava i doneli su nekoliko torti. Veina dece iz te kole, izuzev mene, dolazila su iz porodica srednje klase. Ja sam bila bedno obuena, smeno kao oko lonca oiana, u visokim staromodnim crnim cipelama, a smrdela sam na beli luk koji sam radi uroka morala da jedem svakoga dana. Mi u kui nikada nismo imali tortu. Nije bilo para za to. Jedna starica iz susedstva mi je davala deset centi svake nedelje i jedan dolar za roendan i za Boi. Centi su odlazili u porodini budet, a za dolar su mi kupovali donji ve u najjeftinijoj radnji. Tako smo toga dana u koli imali zabavu i bilo je puno torti, da su neka deca koja su kolae imala skoro svakoga dana kod kue, dobijala po dva-tri pareta. Kada sam najzad ja dola

MOJA PRIA

233

na red (naravno, bila sam poslednja), vie nije bilo torte. Ni jedno jedino pare. Sada jasno vidim da je to tada samo potvrdilo moje ubeenje da sam bezvredna i da ne ZASLUUJEM nita, zbog ega sam i bila poslednja u redu za tortu. U pitanju je bio MOJ nain miljenja. Ostala sam bez torte zbog svojih ubeenja, ONI su ih samo odslikali. Sa 15 godina nisam vie mogla da izdrim, pre svega seksualna zlostavljanja, zato sam pobegla od kue i iz kole. Nala sam posao kao kelnerica u jednoj kafani i to je za mene bilo mnogo, mnogo lake, nego odravanje dvorita i ienje i odravanje kue. eljna ljubavi, gladna panje i ubeena da ne vredim ba nita, davala sam telo svakome ko je bio ljubazan sa mnom. Jedva da sam napunila 16 godina, kada sam rodila erku. Shvatila sam da nemam uslova da je zadrim, pa sam joj nala dobru porodicu u kojoj e je voleti. Nala sam brani par bez dece, ljude koji su dugo eleli da dobiju dete. Poslednja etiri meseca trudnoe ivela sam u njihovoj kui i kada sam otila u bolnicu, dete sam upisala na njihovo prezime. U takvim okolnostima nisam osetila nikakvu radost materinstva, samo oseaj gubitka, krivice, sramote. U to vreme smatrala sam sve to sramnom epizodom koju to pre treba zaboraviti. Seam se samo njenih velikih paleva, neobinih, istih kao to su moji. I kada bismo se ponovo srele, sigurna sam da bih je po njima prepoznala. Napustila sam je kada je imala samo pet dana. Odmah sam otila pravo kui i rekla majci koja je i dalje bila u ulozi rtve: Hajde, pakuj se, vodim te odavde, ne mora vie sve ovo da trpi. Pola je sa mnom. Ostavili smo moju desetogodinju sestru, koja je jo uvek bila oeva ljubimica, da ivi sa njim.

234

KAKO DA IZLEITE SVOJ IVOT

Kada sam pomogla majci da nae posao spremaice u jednom malom hotelu i stan u kojem je mogla da bude slobodna i da ivi relativno udobno, imala sam oseaj da sam svoje obaveze ispunila. Krenula sam u ikago sa jednom prijateljicom na mesec dana - i nisam se vratila vie od 30 godina. U tim ranim danima, grubost koju sam iskusila kao dete i moj oseaj bezvrednosti, privlaili su u moju blizinu mukarce koji su me maltretirali i esto tukli. Mogla sam tako provesti ostatak ivota, prezirui mukarce i prihvatajui ih, i verovatno bih i dalje imala slina iskustva. Ali, polako, uz mnogo rada na sebi, pozitivnog naina miljenja, moje samopotovanje je raslo i ta vrsta mukaraca je poela da naputa moj ivot. Oni vie nisu odgovarali mojoj novoj misaonoj emi, vie nisam podsvesno verovala da zasluujem da se loe sa mnom postupa. Ne osuujem ja njihovo ponaanje, da nije bilo mog obrasca, ja ih ne bih ni privukla. Sada ti mukarci koji zlostavljaju ene ne obraaju panju na mene. Nai misaoni obrasci se vie ne privlae. Posle nekoliko godina u ikagu, gde sam mnogo radila, otila sam u Njujork i imala sree da postanem poznat maneken visoke mode. ak ni rad za poznate dizajnere nije mi pomogao da moje samopouzdanje bude znatno vee. To mi je samo dalo jo vie povoda da uoavam svoje mane. Odbijala sam da priznam da sam lepa. Mnogo godina sam radila u modnoj industriji. Upoznala sam i udala se za divnog, obrazovanog engleskog dentlmena. Proputovali smo itav svet, sretala sam krunisane glave, plemie i ak sam veerala u Beloj kui. I mada sam bila poznati maneken, udata za divnog oveka, moje samopotovanje je i dalje bilo prilino nisko, sve dok nekoliko godina kasnije nisam poela da radim na sebi. Jednoga dana, posle 14 godina braka, rekao je da eli

MOJA PRIA

235

da se oeni drugom, ba u trenutku kad sam poinjala da verujem da srea moe i da traje. Da, sve se sruilo, bila sam slomljena. Ali vreme je prolazilo, a ja sam morala da ivim. Oseala sam da se moj ivot menja i jedan numerolog mi je jednog prolea rekao da e se te jeseni dogoditi neto malo, skoro neprimetno, to e u potpunosti promeniti moj ivot. Dogaaj je bio tako mali na prvi pogled da sam promene postala svesna tek nekoliko meseci kasnije. Jedne nedelje otila sam u Crkvu naune religije u Njujorku i dok je propoved trajala, neto mi je govorilo: Obrati panju, i tako sam uradila. Poela sam da idem na specijalni crkveni kurs. Lepota i svet mode su me sve manje interesovali. Koliko godina treba da brinem o tome koliko centimetara merim u struku i kakve se obrve nose ove sezone? Od devojice koja je napustila kolu i nikada nije mnogo uila, postala sam sjajan student i itala i uila, bukvalno gutala knjige koje su mi dolazile pod ruku. Najvie me je interesovala metafizika i leenje alternativnom medicinom. Kursevi u crkvi su postali moje utoite. Tri godine kasnije dobila sam dozvolu da i sama budem propovednik i onda specijalni savetnik crkve. Bio je to skroman poetak. Bavila sam se transcedentalnom meditacijom i odluila da se upiem na Univerzitet u Ferfildu, amerika drava Ajova. Bilo je to savreno mesto za mene u to vreme. Kao brucoi, svakog ponedeljka pre podne poinjali smo sa nekim novim predmetom - biologija, hemija, ak i teorija relativiteta, stvari o kojima do tada nita nisam znala. Svake subote ujutro polagali smo test. Ko poloi, od ponedeljka je poinjao novo. U Ajovi nije bilo nikakvih deavanja tako karakteristinih za Njujork. Posle veere svi smo odlazili u svoje sobe da uimo. Ja sam bila najstarija na fakultetu i najvie sam u svemu

236

KAKO DA IZLEITE SVOJ IVOT

uivala. Nije bilo dozvoljeno da se pui, pije, da se uzimaju droge - mogli smo da meditiramo etiri puta u toku dana. Kada sam, kao svreni student napustila univerzitet, inilo mi se da u na aerodromu pasti u nesvest od dima. Nazad, u Njujork otila sam teka srca, ali sam se vratila radu u okviru crkve. Bila sam veoma aktivna u crkvi i njenim socijalnim aktivnostima. Poela sam da govorim na njihovim podnevnim skupovima i da poseujem klijente. To mi je irom otvorilo vrata. Radila sam od jutra do mraka i na osnovu tog iskustva napisala knjigu KAKO IZLEITI SVOJE TELO. Navela sam metafizike uzroke fizikih bolesti. Poela sam da drim predavanja o tome i da putujem po SAD. Jednoga dana mi je dijagnistikovan rak. Poto sam kao dete bila silovana i maltretirana, nije ni bilo udo to se rak manifestovao ba u vaginalnoj regiji. Kao i svi kojima se saopti da imaju rak, pala sam u totalnu paniku. Ali sam na osnovu rada sa pacijentima znala da se ovek moe leiti i mentalno, a sada sam dobila priliku da to proverim na sebi. Uostalom, zar nisam bila napisala knjigu o tome kako psiha lei telo? Znala sam da je rak bolest izazvana duboko skrivenom, vie godina potiskivanom gorinom sve dok ona bukvalno ne pone da razjeda organizam. Godinama nisam bila spremna da im oprostim i da zaboravim za sav svoj bes i ogorenost tokom mog detinjstva. Nije bilo sada vremena za gubljenje, morala sam da se bavim sobom. Re NEIZLEIVO, koja zvui zastraujue za veinu ljudi, po meni znai da neku bolest ne moemo izleiti nikako drugaije nego radom na sebi, moramo ui u unutranjost svoga bia da pronaemo lek. Ako me operiu od raka, a da ja prethodno ne oistim mentalni obrazac koji je to stvorio, onda nema oporavka - lekari e samo sei Lujzu dok ima Lujze za seenje. Ta mi se ideja nije ni najmanje dopala.

MOJA PRIA

237

A ako uz operaciju koja e odstraniti kancerogenu izraslinu, odstranim i misaone eme koje su proizvele kancer, onda je oporavak mogu. Ako vam se rak ili bilo koja druga bolest vrati, nemojte misliti da vam oni nisu oistili sve, ve upravo zbog toga to vi niste promenili nain miljenja. Pacijent sam sebe osuuje na istu bolest, moda samo u durgom organu tela. Verovala sam ak da mi operacija nee ni biti potrebna ukoliko promenim mentalni obrazac koji je stvorio kancer. Tako sam se trkala sa vremenom, a lekari su mi, uz negodovanje, dali tri meseca kada sam im rekla da nemam para za operaciju. Odmah sam preuzela svu odgovornost za ozdravljenje. Proitala sam i istraila sve to sam mogla da naem o altrernativnim nainima leenja. Obila sam prodavnice zdrave hrane i knjiare i pokupovala sve vezano za leenje od raka. Otila sam i u gradsku biblioteku i itala, itala. Zadrala sam se na refleksologiji i kolon terapiji i inilo mi se da bi obe bile odline za mene. Posle itanja o refleksologiji, elela sam da naem nekog dobrog strunjaka. Otila sam na jedno predavanje na tu temu i nakon dva-tri minuta pored mene je seo nepoznat ovek pogodite ko? Bio je to refleksolog koji je iao i u kune posete. Dolazio je kod mene tri puta nedeljno, puna dva meseca i mnogo mi je pomogao. Znala sam da moram mnogo da volim sebe, mnogo vie nego do tada. U detinjstvu nisam imala mnogo ljubavi i niko me nije uio da se sobom ponosim. Nastavila sam sa onim to sam kod kue nauila i itavog ivota sam sebe potcenjivala i kritikovala. To mi je bilo prelo u naviku. Shvatila sam da je potrebno i da je ak od vitalne vanosti da nauim da volim sebe i da prihvatim ono to jesam.

238

KAKO DA IZLEITE SVOJ IVOT

Ali sam promene odlagala - kao dijete koje poinjete od ponedeljka. Sada vie nije bilo vremena za odlaganje. U poetku mi je bilo teko da stanem ispred ogledala i govorim stvari kao Lujza, ja te volim, ja te zaista volim. Ipak, bila sam uporna i onda sam shvatila da sve manje potcenjujem sebe zahvaljujii vebama pred ogledalom i drugog rada na sebi. Znala sam da moram da se oslobodim ozlojeenosti koju sam nosila od detinjstva. To je postalo moj ivotni imperativ. Da, detinjstvo mi je bilo uasno, mnogi su me zloupotrebili - mentalno, fiziki, seksualno. Ali, to je bilo pre mnogo godina i nije vie smelo da bude razlog da sebe tretiram na ovaj nain. Ja sam bukvalno razjedala svoje telo kancerom, zbog toga to nisam htela da oprostim. Bilo je vreme da zaboravim nedae i da ponem da SHVATAM kakva su to ivotna iskustva stvorila ljude koji su mogli tako da postupaju sa jednim detetom. Uz pomo dobrog psihoterapeuta, ja sam nagomilani, potisnuti bes izraavala udarajui svom snagom po jastucima, vritei iz sve snage. Nakon toga sam imala oseaj da sam istija. Onda sam poela da slaem kockice pria mojih roditelja, njihove vlastite ispovesti o njihovom detinjstvu. Videla sam sve u drugaijem svetlu. Sa mojim veim razumevanjem i sa take posmatranja sada ve odrasle osobe, osetila sam saoseanje prema njima zbog njihovog bola; i prebacivanje je ubrzo prestalo. Uz to, pronala sam dobrog nutricionistu da mi pomogne da oistim svoj organizam od sve loe hrane koju sam pojela tokom ivota. Nauila sam da pogrean nain ishrane akumulira i stvara toksine u naem telu. Rave misli akumuliraju se i stvaraju toksine u naem mozgu. Odredio mi je veoma strogu dijetu na bazi zelenog povra i gotovo niega vie. ak

MOJA PRIA

239

sam u toku prvog meseca dijete tri puta nedeljno ila na ienje creva. Nisam se operisala. Bio je to rezultat mog upornog fizikog i mentalnog ienja. est meseci nakon prve dijagnoze lekari su morali da se sloe sa onim to sam ja ve znala - vie nije bilo ni traga od raka. Sada sam i lino iskusila da BOLEST MOE DA SE LEI, AKO SMO SPREMNI DA MENJAMO NAINE MILJENJA, DELOVANJA, SISTEM IVOTNIH VREDNOSTI I UBEENJA! Ponekad ono to nam se ini kao velika tragedija ispadne najvee dobro u naem ivotu. Mnogo sam nauila dok sam bila bolesna i na ivot od tada drugaije gledam. Poela sam da posmatram ta je to to je za mene zaista vano i donela sam odluku da najzda napustim Njujork, grad bez drvea i sa ekstremnom klimom. Neki od mojih pacijenata su tvrdili da e ih to ubiti, a ja sam ih uveravala da u se dva-tri puta godinje vraati da proverim njihov napredak. Tako sam zatvorila ordinaciju i krenula u Kaliforniju. Odredila sam Los Aneles kao svoje polazite. Iako sam u Kaliforniji roena pre mnogo godina, vie nisam nikoga poznavala, izuzev majke i sestre. Obe su ivele na periferiji, na pola sata vonje od mene. Nikada nismo imale bliske i otvorene porodine veze, ali sam, ipak, bila neprijatno iznenaena kada sam ula da mi je majka ve godinama slepa i da nikoga nije bilo briga da me o tome obavesti. Moja sestra bila je suvie zauzeta da me via, zato sam digla ruke od nje i zapoela svoj novi ivot. Moja knjiga KAKO IZLEITI SVOJE TELO mi je otvorila mnoga vrata. Ila sam na sve sastanke psihoanalitiara, predstavnika amerike nove kole. Prvih est meseci uivala sam i u odlascima na plau, znajui da e za to biti sve manje vremena kada poslovi ponu da se razvijaju. Polako, ali sigur-

240

KAKO DA IZLEITE SVOJ IVOT

no, sticala sam pacijente. Dobijala sam pozive da drim predavanja, sve se odvijalo dobro i ja sam se osetila dobrodolom u Los Anelesu. Za par godina rada uspela sam da utedim i da se preselim u prekrasnu kuu. Moj novi nain ivota u Los Anelesu bio je veliki skok u odnosu na moje detinjstvo. Sve je ilo kako treba, zaista bez problema. Kako nai ivoti mogu potpuno da se promene! Jedne noi javila mi se sestra telefonom, prvi put za dve godine, koliko sam ivela u Kaliforniji. Rekla mi je da je naa majka, sada u 90. godini, slepa i skoro gluva, pala i povredila kimu. U trenu, moja majka, nekada jaka, nezavisna ena, postala je bespomono, uplaeno dete u bolovima. Ona je polomila svoju kimu, a istovremeno i zid tajni u vezi sa mojom sestrom. Najzad smo nas dve poele da komuniciramo. Otkrila sam da i moja sestra ima ozbiljne probleme sa kimom, da ne moe dugo da sedi i da se veoma teko kree zbog bolova. Patila je bez rei i njen mu ak nije ni znao da ona ima zdravstvenih problema. Posle mesec dana provedenih u bolnici, majka je bila spremna da izae, ali ne i da brine o sebi. Tako je dola da ivi kod mene. Iako verujem u ivotni proces, nisam znala kako u se snai u toj novoj situaciji, pa sam poruila Bogu: U redu je, ja u brinuti o njoj, ali ti mi mora pomoi, mora mi obezbediti novac! Bilo je to vreme privikavanja za nas obe. Ona je dola kod mene u subotu, a ve narednog petka ja sam morala na put, u San Francisko - na etiri dana. Nisam mogla da je ostavim samu, a ni da odloim put. Ponavljala sam: Boe, sada se ti pobrini za ovo. Moram nai pravu osobu, pre nego to odem, koja e nam pomoi. U etvrtak, takva osoba se pojavila. Nala sam odlinu

MOJA PRIA

241

kunu pomonicu koja se uselila da pomogne meni i mojoj majci da organizujemo ivot kako treba. To je bila jo jedna potvrda jednog od mojih ubeenja: Sve to treba da znam otkrie mi se i sve to mi treba dobiu po Boanskom poretku. Shvatila sam da je ovo bilo vreme kada je trebalo da nauim jo neto. Ovo je bila prilika da oistim mnogo smea iz detinjstva. Moja majka nije bila u stanju da me zaititi kao dete; meutim, ja sam mogla i elela sam da preuzmem brigu o njoj sada. Izmeu mene, moje majke i moje sestre zapoeo je jedan nov, kvalitetniji odnos. Da pomognem sestri - a to su obe traile - meni nije bilo lako. Predstavljalo je to novi izazov. Saznala sam, da kada sam ja, pre mnogo godina, spasla majku, moj ouh se onda okrenuo protiv moje sestre i sav svoj bes i patnju iskaljivao je na njoj i to je bio razlog da ona postane gruba. Shvatila sam da su njeni fiziki problemi zapoeli onda kada su se njen preveliki strah i napetost dodatno uveali oseanjem da nema ko da joj pomogne. Polako, nagomilane traume nestaju. Proces je jo u toku. Napredujemo korak po korak, dok stvaram atmosferu sigurnosti za sve nas, dok istraujemo razliite puteve alternativnog leenja. Moja majka odlino reaguje na njih. Veba po etiri puta dnevno. Telo joj postaje sve jae i savitljivije. Kupila sam joj aparat za sluh u sada je ivot vie interesuje. Operisala je katarakt na jednom oku. Kako se obradovala to ponovo vidi! Sada moe ponovo da ita. Moja majka i ja nalazimo vremena da sednemo i popriamo, to ranije nikada nismo radile. Izmeu nas se stvorilo novo razumevanje. Danas smo obe slobodnije da plaemo i da se smejemo zajedno, da se grlimo.

242

KAKO DA IZLEITE SVOJ IVOT

Radim sve vie, imam bezbroj pacijenata. Ja i moji saradnici imamo sopstveni Centar za psihoterapiju i razliite programe. Eto, tu sam u jesen 1984. dok ovo piem.

MOJA PRIA

243

U beskraju ivota u kome se nalazim, sve je savreno, celo i potpuno. Svako od nas, ukljuujui i mene, doivljava bogastvo i ispunjenost ivota na, za nas, znaajan nain. Prolost sada posmatram s ljubavlju, reena da iz svojih starih iskustava izvlaim pouke. Ne postoji ispravno ili pogreno, niti dobro ili loe. Sa prolou je svreno, gotovo. Postoji samo doivljaj ovoga trenutka. Volim sebe, jer prolazei kroz prolost samu sebe dovodim do sadanjeg trenutka. Uestvujem u onome ta sam i ko sam, jer znam da smo duhovno svi jedno. U mom svetu, sve je dobro.