You are on page 1of 35

Kakodaizlečite

svojživot

LujzaL.Hej

Kakodaizlečite svojživot LujzaL.Hej VERBA

VERBA

Naslovoriginala:

YouCanHealYourLife

Copyright©1984byLouiseL.Hay

HayHouse,Inc.

SantaMonica,CA

Copyright©VERBAd.o.o.,zaSrbiju

Glavni i odgovorni urednik DraganaPavlović

Recenzent

Prof.drSpomenkaMujović

Prevod

VesnaJovanović

AnđelaPavlović

ISBN978-86-445-0028-5

Beograd,2011

Posveta

Nekavamovaknjigapomognedapronađetesvojeme-

stopodsuncem,daprihvatitesebeinaučitekolikovredite.

Priznanja:

Zahvaljujemsesaradošćuizadovoljstvom:

Mojimbrojnimstudentimaiklijentimaodkojihsammnogo

naučilaikojisumestalnohrabrilidasvojeidejestavim

napapir.

DžuliVebsterkojamejenegovalaihrabrilauranimfazama

radanaknjizi.

DejvuBraunuodkogasammnogotoganaučilatokomiz-

davačkogprocesa.

ČarlijuGerkeukojijeizvanrednomnogopomogaoustva-

ranjunašegnovogcentraikojimijeobezbeđivaopodršku

ivremezaovajkreativniposao.

Sadržaj

 

Predgovor

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

7

 

Prvideo

 
 

Uvod

 
 

Sugestijemojimčitaocima

 

11

Nekolikoosnovnihstavovamojefilozofije

 

.13

Glava1

Uštaverujem

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

15

 

Drugideo

 
 

NakaučukodLujze

 

Glava2

Učemujeprblem?

 

29

Glava3

Odakleproblemdolazi?

 

43

Glava4

Dalijetoistinito?

 

53

Glava5

Štasaddaradimo?

 

61

Glava6

Otporpromenama

69

Glava7 Kakosepromeniti

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

85

Glava8

Izgradnjanovoga

 

99

Glava9

Svakodnevnirad

 

111

Trećideo

Sprovođenjeidejaudelo

Glava10

Veze

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

125

Glava11

Posao

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

131

Glava12

Uspeh

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

135

Glava13

Napredak

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

139

Glava14

Telo

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

151

Glava15

Spisak

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.175

 

Četvrtideo

 

Glava16

Mojapriča

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

231

Dubokoucentrumogabića

 

244

Predgovor

Kadabihmoraodaizaberemsamojednuknjigudapo-

nesemsasobomnapustoostrvo,tobinajverovatnijebilodelo

LujzeL.Hej, „Kako da izlečite svoj život”. Tažena,nesamodajeistaknutipsihoterapeut,onaje iskrenaisnažnaličnostivelikadama.

Lujzauovojčudesnojknjizisanamadelinekaodsvo-

jihiskustava.Sveštojepotrebnodaznateoživotu,osnovne

lekcijeiobukakakodaraditenasebi,dabivambilobolje,

nalaziseuovojknjizi.Datesučakinajverovatnijementalne

šemekojedovodedobolesti,štojezaistaizvanrednoijedin-

stveno–umojojpraksi.

SaradomLujzeHejsamseupoznaokadasampočeo

dalečimljudeoboleleodside.Mnogiodnjihsukoristilisavete

iznjenog,sadavećčuvenogdela„Pozitivanpristupsidi”.Uz

njusuljuditeškoobolelinalazilinovusnagu,veruusebeižive-

lisrećnije,barzaizvesnovreme.

Zatovaspozivamdaiviodknjige„Kakodaizlečite

svojživot”načinitedeosvojesvakodnevnice.Vistetozaslužili

-bićevamsvelakšeibolje.

DEJVBRAUN

psihijatarizDanaPointa,Kalifornija

Sugestijemojimčitaocima

Pišemovuknjiguzavas,dragimojičitaoci,davaspo-

vedemnajednupravupsihijatrijskuseansu,kaoštobihuradila

sasvakimodmojihbrojnihpacijenata,ujednojodmojihordi-

nacija.

Akoknjigupažljivopročitateiakosebudetedržaliuput-

stavaiznje-idućiodpoglavljadopoglavlja-kadajezavršite,

vašživotćesepromeniti.

Vićetebitisigurnijiitimećeteuticatipozitivnonaljude

iprilikeokovas.

Predlažemvamdajeprvosamopročitate.Ondajepo-

novočitajtepolako,irazmišljajteosvemu.Dajtesebivremena

daraditenasvakompoglavlju.

Akojeikakomoguće,vežbepređiteuzpomoćprijatelja

ilinekogodčlanovaporodice.

Svakopoglavljepočinjesaafirmacijom.Svakuodnjih

jedobrokoristitikadaradimonatojoblastiunašemživotu.Na

svakompoglavljuzadržitesebardva-tridana.Nastavitesapo-

navljanjemizapisivanjemafirmacijekojasenalazinapočetku

svakeglave.

Ovonijeknjigazajedandan,većzastalnovraćanje.To

jepriručnikboljegživota.

Nakrajuknjigesamvamispričalamojuživotnupriču.

Onaćevampokazatidabezobziraodakledolazimoikoliko

12

KAKODAIZLEČITESVOJŽIVOT

smobilivoljeni,miupotpunostimožemopromenitinašeži-

vote.

Znajtedadokbudeteradilinaovimidejamaimatemoju

bezrezervnupodršku.

-LujzaL.Hej

Nekolikoosnovnihstavova

mojefilozofije

Mi smo stoprocentno odgovorni za sva naša iskustva.

Svaka naša misao u ovom času određuje našu budućnost.

Naša moć je u sadašnjem trenutku, zaboravite prošlost.

Svako je bar nekada patio od samoprezira i osećanja krivice.

Najgori stav je: „Ja nisam dovoljno dobar.”

To je samo misao, a misao može da se menja.

Ozlojeđenost, kriticizam i osećanje krivice su najštetniji po naše zdravlje.

Oslobađanje od ozlojeđenosti može pobediti čak i rak.

Kada iskreno volimo sebe, sve nam u životu bolje ide.

Moramo se osloboditi prošlosti i oprostiti svima.

Moramo biti spremni da naučimo da volimo sebe.

Samoodobravanje i samoprihvatanje u ovom trenutku su ključ pozitivnih promena.

Mi stvaramo sve takozvane „bolesti” u našem telu.

14

KAKODAIZLEČITESVOJŽIVOT

14 KAKODAIZLEČITESVOJŽIVOT Ubeskrajuživotaukomesenalazim, svejesavršeno,celoipotpuno,aipakživotse neprestanomenja.

Ubeskrajuživotaukomesenalazim,

svejesavršeno,celoipotpuno,aipakživotse

neprestanomenja.

Nepostojipočetak,anikraj,

samostalnokruženjeiponovnokruženje

supstanceidoživljaja.

Životnikadanezastaje,nijestatičan,

nitibljutav,jersvakijetrenutakuveknovisvež.

JasambićepunobašteSnagekojamejestvorilaita

Snagapodarilamijemoćdakreiramsopstvene

okolnosti.Radujemesaznanjedaposedujemsnagusvog

ličnogumaimogudagakoristimnanačin

kojisamaodaberem.

Svakitrenutakživotajenovapočetnatačka

umomentukadakrećemoodstarog.

Zamenejeovajtrenutaknovatačkapočetka,

bašovdeibašsada.

Umomsvetu,svejedobro.

Glavajedan U ŠT A V E R U J E M „Kapijemudrostiiznanja suuvekotvorene” Život je,

Glavajedan

U ŠT A V E R U J E M

„Kapijemudrostiiznanja

suuvekotvorene”

Život je, zapravo, veoma jednostavan; Koliko dajemo - Toliko dobijamo

Onoštoosebimislimo,postajenašaistina.Verujemda

jesvakaosoba,uključujućiimene,stoprocentnoodgovornaza

sveštojojseuživotudogađa–idobroiloše.Svakanašamisao

određujenašubudućnost.Svakoodnasstvarasvojaiskustva

načinomrazmišljanjaisvojimosećanjima.Misliirečidanas

izrečenestvarajunašabudućaiskustva.

Misamistvaramodogađaje,aondakrivimodrugeza

našefrustracije.Nemateosobe,mestailistvarikojeimajubilo

kakvumoćnadnama.Mistvaramosvojaiskustva,svojustvar-

nostisveunjoj.Kadastvorimomir,harmonijuiravnotežuu

našemumu,mićemotodonetiiunašeživote.

Kojaodovihizjavazvučikaodajevaša?

„Svimeprogone.”

„Svimiuvekpomažu.”

16

KAKODAIZLEČITESVOJŽIVOT

Svakoodovihuverenjaćestvoritisasvimrazličitaživo-

tnaiskustva.Onoštomiverujemoosebiiživotupostajenaša

istina.

Univerzum nas u potpunosti podržava u svakoj našoj misli i uverenju

Drugačijerečeno,našapodsvestprihvatasveonoušta

miizaberemodaverujemo.Biloštadaodaberemdaverujemo

sebiioživotupostajemojaistina.Sveštoviizaberetedamis-

liteosebiioživotupostaćevašaistina.Miimamoneograni-

čenemogućnostidaizaberemokakoćemodamislimo. Kada ovo znamo, onda napravimo pametan izbor i oda- berimo„Svimiuvekpomažu”,prenego„Svimeprogone”.

Kosmička sila nas nikada ne osuđuje i ne kritikuje

To je jedino prihvatljivo za nas na našu sopstvenu ko- rist.Ondasetanašauverenjareflektujunanašeživote.Akoja želimdaverujemdaježivotpustidamenikonevoli,ondaću jatoidonetiumojsvet. Međutim, ako odlučim da se oslobodim tog uverenja, i akoubedimsebedaježivotdivanida„Ljubaviimasvuda,da

samvoljenaidaumemdavolim”,iakosedržimtenoveafir-

macijeiponavljamječesto,ondaćeonapostatimojaistina.

Ljudisposobnidavoledoćiceumojživot,aonikojisuveć

krajmenevolećemejošviše,ijaćulakoizražavatiljubav

premadrugima.

U ŠTA VERUJEM

17

Mnogi od nas imaju budalaste predstave o tome ko su i previše kruta pravila o tome kakav život treba da žive

Ovo nije za osudu, svako od nas čini najbolje što ume bašuovomtrenutku.Dasmoznalibolje,dasmoimaliviše

razumevanjaisvesnosti,radilibismodrugačije.Molimvas,ne

osuđujtesebezbogtogaštostedospelutugdeste.Samačinje-

nicadasteodabraliovuknjiguidastemenepronašli,značida

stespremnidasemenjateidaunesetepozitivnepromeneusvoj život.Buditezbogtogazadovoljni. „Muškarci ne plaču!” ili „Žene ne znaju sa novcem!” Sakojomograničavajućomidejomviživite?

Dok smo mali, mi naučimo kako da doživljavamo sebe i život i to na osnovu reakcije odraslih iz našeg okruženja

Na ovaj način mi naučimo šta da mislimo o sebi i o sve- tukojinasokružuje.Izato,akosteživelisaljudimakojisubili vrlonesrećni,zastrašeni,saosećanjemkrivice,ilibesa,onda stenaučilimnogonegativnogosebiiosvetuukomživite. „Ja nikada ništa ne uradim kako treba.” „Za sve sam ja kriv.”„Akoseljutim,jasamlošaosoba.” Uverenja poput ovih preduslov su frustriranog života.

Kada odrastemo, imamo potrebu da ponovo stvorimo emocionalnu atmosferu kakvu smo imali u detinjstvu

To nije ni dobro ni loše, ispravno ili pogrešno; to je upravo onostosmonaučiliusvojojkući.Mi,takođe,težimodaunaše emotivneodnoseprenesemoodnosekakvesmoimalisaocem ilimajkom,ilionajkakavjebioizmeđunjih.Razmislitesamo kolikosteputaimalipartnerailišefakojijebio„pljunuti“vaš otacilivašamajka.

18

KAKODAIZLEČITESVOJŽIVOT

Mi se, prema sebi, odnosimo na isti način na koji su se

odnosilinaširoditeljipremanama.Grdimoikažnjavamosebe

naistinačin.Možeteskorodačujeterečikojimasuvasonipre-

koravali.Naistinačinvolimoipodstičemosebe,ukolikosmo bilivoljeniipodsticanikaodeca. „Nikadaništaneuradiškakotreba.”„Zasvesitikriv.” Kolikočestostetočuliudetinjstvu? „Ti si božanstvena.” „Volim te!” Koliko često su vam go- voriliovodokstebilimali?

Ipak, ne krivite svoje roditelje zbog ovoga

Svi smo mi žrtve žrtava. Oni nisu mogli da nas nauče

nečemuštonionisaminisuznali.Akovašamajkanijeznala

kakodavolisebe,akovašotacnijeumeodavolisebe,ondaje

bilonemogućedanaučevasdavolitesebe.Onisučinilinaj-

bolještosumogli,sputanionimštosunaučilikaodeca.Uko-

likoželiteboljedarazumetesvojeroditelje,naterajteihdavam

pričajuosvomdetinjstvu;akoihslušatepažljivo,saznaćete

odaklepotičunjihovistrahoviirigidneživotnešeme.Tiljudi

kojivas„tolikomaltretiraju”isamisujednakozastrašenikao

ivi.

Ja verujem da mi biramo naše roditelje

Svako od nas je odlučio da se inkarnira na ovu planetu uodređenovremeinaodređenommestu.Odabralismoda

dođemoovamoinaučimoodređenelekcijekakobismonapre-

dovalinanašojspiritualnoj,evolutivnojstazi.Mismoizabrali

pol,bojukože,zemlju,iondapotražiliodređenparroditelja

kojićenanaboljinačinpreslikatiobrascekojesmoodabraliza

ovajživot.Aonda,kadaodrastemo,najčešćeupiremoprstu

U ŠTA VERUJEM

19

roditeljeibunimose:„Tisimitouradio”.Aistinajedasmoih

miodabralijersusavršenoodgovaralizanašesadašnjeiskustvo. Kao sasvim mali steknemo ubeđenja i onda idemo kroz

životstvarajućiiskustvakojaodgovarajutimnašimubeđenji-

ma.Osvrniteseiprimetićetekolikostečestoprolazilikrozis-

tovetnaiskustva.E,pajaverujemdaihsamistvarate,iznovai

iznova,jeronaodslikavajunekovašeunutrašnjeuverenje.Ito

važizasvakiproblem-bezobzirakolikodugotraje,ilikoliko

jeveliki,ilikolikojeopasanpoživot.

Snaga je uvek u sadašnjem trenutku

Sva vaša dosadašnja životna iskustva predodređena su vašimmislimaiuverenjimakojasteimaliuprošlosti.Onasu određenavašimmislimairečimaodjuče,odprošlenedelje,

prošlogmeseca,prošlegodine,odpre10,20,30,40ilivišego-

dina,zavisnoodtogakolikostestari. Bilo kako bilo, to je vaša prošlost. I sa tim je zauvek gotovo.Onoštojevažnojesadašnjitrenutakionoštomislite,

uštaverujeteištagovoriteupravosada.Sadašnjemisliiuve-

renjaćestvarativašubudućnost.Vašasnagajeusadašnem

trenutkuionaćeodreditivašaiskustvazasutra,prekosutra,na-

rednunedelju,narednimesec,narednugodinuitd. Zato obratite pažnju šta u ovom času mislite. Da li su vašemislinegativneilipozitivne?Daliželitedavamtamisao odredibudućnost?Razmisliteotomeibuditesvesnitoga.

U biti svega je misao, a misao može da se menja

Bez obzira u čemu je naš problem, sva naša iskustva su, zapravo,samospoljniefektinašihunutrašnjihmisli.Čaki mržnjapremasebijesamomržnjapremaonomešto mislimo

20

KAKODAIZLEČITESVOJŽIVOT

dajesmo.Recimo,mislite:„Jasamlošaosoba”.Tamisaostva-

ragrižusavestiivitoneteupsihološkeprobleme.Međutim,da nematemislinebibilonitogosećanja.Amislimogudase menjaju.Promenitemisaoitakvoosećnjećenestati. Ovo nam je samo poslužilo da nam pokaže odakle dola-

zivećinanašihuveranja.Ali,hajdedanekoristimoovuinfor-

macijukaoizgovordaostanemozaglavljeniusvombolu.

Prošlostnemanikakvumoćnadnama.Nijevažnokolikodugo

imamonegativneobrasce.Snagajeusadašnjemtrenutku.To

jesjajno!Mimožemopočetidaseoslobađamoupravoovoga

trenutka!

Verovali ili ne, mi biramo naše misli

Možda smo se već navikli na određen način razmišlja- njatolikodaneprimećujemodajetonašizbor.Ali,mismo napravilioriginalanizbor.Mimožemoodbitidarazmišljamo

naodređennačin.Setitesekolikosteputaodbilidaosebiraz-

mišljatepozitivno.Epa,vitakođemožeteodbitidaosebimis-

litenegativno. Čini mi se da nema osobe na ovoj planeti, bar koliko ja znamilisakojomsamradila,danijepatilaodsamoprezirai osećanjakriviceuvećojilimanjojmeri.Aštovišemrzimo sebe,štonasvišemučigrižasavesti,tonamuživotugoreide. Akoseoslobodimosamopreziraiosećanjakrivice,toćenam uživotusveićibolje,nasvimnivoima.

Najintimnije uverenje svih sa kojima sam radila uvek je bilo: „Nisam ja dovoljno dobar”

Na to se često nadovezuje: „Ne radim dovoljno”, ili „Ja

nezaslužujem”.Zvučilivamovopoznato?Čestogovorite,za-

U ŠTA VERUJEM

21

pitateseiliosećateda„Nistedovoljnodobri?”Alizakoga? Ipremačijimtostandardima? Ako su ovakva uverenja veoma snažna kod vas, kako ondamožetedastvoriteljubav,radost,uspehizdravživot? Vašapodsvesnauverenjaseprotivetome.Inikadanistemogli imatisvetozajedno,zbogtogaštobiuvekneštopošlonaopako.

Zaključila sam da su ozlojeđenost, kriticizam, osećanje krivice i strah srž svih naših problema

Takva osećanja izazivaju velike probleme u našem telu iunašemživotu.Ovaosećanjadolazeodželjedaokrivimo drugeidanepreuzmemoodgovornostzanašasopstvena iskustva.Vidite,akosmomistoprocentnoodgovornizasvešto sedogađaunašemživotu,ondanemamokogadrugogada okrivimozato.Sveštosetamo„napolju”događajesamo ogledalonašihsopstvenihunutrašnjihmisli.Janepravdam drugekojiselošeponašaju,ali NAŠA ubeđenjaprivlačeosobe kojećesepremanamaponašatinatajnačin. Ako zateknete sebe kako razmišljate: „Mene uvek neko nasamari,stalnomiuraditoito,kritikujume,nikadanisutu zamene,koristemekaootiračzanoge,zloupotrebljavajume”, ondajeto VAŠ OBRAZAC.Nekevašeunutrašnjemisliprivlače

osobekojećeispoljititakvoponašanje.Kadaprestanetedamis-

litenatakavnačinondaćeoniotićinegdedrugdeitoćeraditi nekomdrugom.Viimvišenećetebitiprivlačni. Sada ću vam ukazati na samo neke od posledica men-

talnihobrazacakojećeseispoljitinafizičkomnivou:Ozlo-

jeđenostkojadugotrajemože„pojesti”vašeteloistvoritibolest

kojuminazivamokancer.Kriticizamkaotrajnanavikačesto

vodidoartritisa.Osećanjekriviceuvektražikaznu,akazna

stvarabol.(Kadamidođeklijentsavelikimbolovima,znamda

22

KAKODAIZLEČITESVOJŽIVOT

nosivelikoosećanjekrivice).Strahinapetostmogudabudu

uzročnicistvarikaoštosućelavost,čir,pačak,ibolunogama.

Utvrdilasamdaopraštanjeioslobađanjeodozlojeđe-

nostimoželečitičakirak.Moždavamtozvučiisuvišejedno-

stavno,alijasamupraksividela,aisamaiskusila,datodeluje.

Možemo da promenimo naš stav prema prošlosti

Prošlostjeprošlostitrebajepustiti.Misadanemože-

modapromenimoništaunjoj,alimožemodapromenimonaše mislivezanezaprošlost.Kolikojebudalastoda KAŽNJA-

VAMO SEBE sada,zbogtogaštonasjenekodavnopovredio.

Čestogovorimonimakojiimajuosećanjedubokeozlo-

jeđenosti:„Molimvas,počnitedarastapateozlojeđenostsada,

dokjejošrelativnolako.Nečekajtedadođedosituacijekada

jeneophodanhirurškinož,ilidosamrtničkepostelje;jerćete

tadamoratidasepozabaviteisapanikom,takođe”.

Kadasmoupanici,mnogonamjetežedaseusredsre-

dimonanašemisliinalečenje.Moramodanapravimopredah

idaseprvooslobodimosvihstrahova.

Akoizaberemodaverujemodasmomibespomoćne

žrtve,idajesvebeznadežno,ondaćenasUniverzumpodržati

utomuverenju,itoćenassamojošvišeiscrpeti.Odvitalneje

važnostidaseoslobodimotihsuludih,prevaziđenih,negativnih

idejaiuverenja,kojinasnepodržavajuinehrane.Čakinaše

poimanjeBogamorabititakodajeon za nas,aneprotivnas.

Da bismo se oslobodili prošlosti, moramo biti spremni da oprostimo

Mitrebadaseoslobodimoprošlostiidaoprostimosvi-

ma,uključujućiisebe.Moždaineznamokakoseprašta,

U ŠTA VERUJEM

23

moždaneželimodaoprostimo;alisamačinjenicadasmokaza-

lidasmospremnidaoprostimozapočećeprocesizlečenja.To jeimperativzanašesopstvenoisceljenje,takoćemose„mi” osloboditiprošlostiioprostitisvima. „Opraštamtištonisibioonakavkakavsamjaželelada budeš.Opraštamtiipuštamtedabudešslobodan.” Ovaafirmacijačini nas slobodnim.

Sve bolesti dolaze od nepraštanja

Kadsmobolesni,mimoramopotražitiunašemsrcuko jetajkomemoramodaoprostimo. Uknjizi Putevima čuda sekaže:„Svebolestidolazeod nemogućnostipraštanja”i„Kadgodsmobolesni,mitrebada seosvrnemookosebeividimokomeištatomimoramoda oprostimo”. Jatomemogudadodam,daupravo TREBA OPROS- TITI ONOJ OSOBI kojojvamsečinidajenajtežeoprostiti. Oprostitiznačidićiruke,pustiti.Treba,jednostavno,pustitite stvaridaodu.Nemoramoznati KAKO seprašta.Trebasamo dabudemo SPREMNI daoprostimo.Univerzumćesepobri- nutuzaostalo. Miodličnorazumemonašvlastitibol.Alivećiniodnas jeveomateškodashvatedai ONI kojimamitrebadaopros- timoimajusvojvlastitibol.Moramoshvatitidasuoniradili najbolještosumoglisarazumevanjem,svesnošćuiznanjem kojesuutomtrenutkuimali. Kadamisenekaosobaobratisanekimproblemom– bezobziradalijeproblemsa–slabimzdravljem,besparicom, neostvarenomljubavlju,promašajemnaposlu-jagaučim samojednojstvari,atoje VOLITE SEBE. Utvrdilasamda,akostvarnovolimoi PRIHVATAMO

24

KAKODAIZLEČITESVOJŽIVOT

SEBE ONAKVE KAKVI MI ZAISTA JESMO,ondaćesveuna- šemživotusavršenofunkcionisati.Izgledakaodanamsemala čudadešavajunasvakomkoraku.Zdravstvenostanjenamse

poboljšava,privlačimovišenovca,naševezepostajukvalitet-

nijeimipočinjemodaizražavamosebanakreativnijinačin.I

svesetodešavabezmnogonapora.

Ljubavljupremasebiiprihvatanjemsebe,stvaranjem

mira,poverenjaiprihvatanja,organizovaćetevašum,stvori-

ćeteboljuljubavnuvezu,privućićetenoviposaoinovo,bolje

mestozaživot,ičakćevamomogućitidanormalizujetesvoju

telesnutežinu.Osobekojevolesebeisvojetelonezlostavljaju

nisebenidruge.

Samoodobravanjeisamoprihvatanjeuovomčasusu

ključpozitivnihpromenausvimoblastimanašegživota.

Voletisebe,zamene,značidanikadaviše,nizbogčega,

nećetekritikovatisebe.Kriticizamnaszatvarauobrazackoji

mipokušavamodapromenimo.Razumevanjeinežnostunutar

sebepomažunamdasepokrenemoiztoga.Setitese,kritikovali

stesebegodinamaidoklestestigli?Probajtedaprihvatitesebe

ividitestaćesedogoditi.

U ŠTA VERUJEM

25

U ŠTA VERUJEM 2 5 Ubeskrajuživotaukomesenalazim, svejesavršeno,celoipotpuno. Verujemumoćdalekovećuodsvoje,

Ubeskrajuživotaukomesenalazim,

svejesavršeno,celoipotpuno.

Verujemumoćdalekovećuodsvoje,

kojasvakogdana,usvakomtrenutkutečekrozmene.

Otvaramseunutrašnjojmudrostiznajućidauovom

UniverzumupostojisamoJednaInteligencija.

TaInteligencijadajenamsveodgovore,svarešenja,

svaisceljenja,svenovekreacije.

ImampoverenjautumoćiTuInteligenciju

iznamdasveštotrebadasaznamukazaćemise,

sveštomijepotrebnostićićedomene

upravičasinapravommestu.

Umomsvetu,svejedobro.

Glavašesnaest MOJAPRIČA „Svismomijedno” „Hoćetelimiispričatineštomaloosvomdetinjstvu,

Glavašesnaest

MOJAPRIČA

„Svismomijedno”

„Hoćetelimiispričatineštomaloosvomdetinjstvu,

sasvimukratko”?Ovopitanjesampostavilasvimsvojimpeci-

jentima.Nisamželeladačujemsvedetalje,alisammoralada

stvorimopštuslikusredineizkojepotiču.Ukolikosadaimaju

probleme,šemesustvorenepremnogogodina.

Kao18-omesečnadevojčicadoživelasamdamisero-

diteljirazvedu.Nesećamsetogakaonečegstrašnog.Užasje

zamenebiotoštojemojamajkamoraladasezaposlikao

stalnakućnapomoćnicaujednojporodici,daspavakodnjih,a

menejedalauinternat.Pričalisumidasambezprestanka

plakalatrinedelje.Ljudikojisuomenibrinulinisumoglida

meuteše,pajemajkamoraladameuzmenatragidanađedrugi

posao.Kakosesnalazilakaosamohranamajkaneznam,alijoj

sedanasdivim.Uonovreme,međutim,sveštosamznalaido

čegamijebilostalo,bilojedanedobijamonolikoljubaviko-

likosamnekadaimala.

Nikadanisamrazlučiladalijemojamajkaistinskivolela

mogočuhailisezanjegaudalasamodabinamobezbedila

232

KAKODAIZLEČITESVOJŽIVOT

dom.Usvakomslučaju,tonijebiodobarpotez.Tajčovekje

odrastaouEvropi,ustrogojnemačkojporodici,uzpunobru-

talnosti,inijeznaokakodrugačijedavodikuću.Mojamajka

jeostalaudrugomstanjusamojomsestrom,abilojeto

tridesetihgodinadvadesetogveka,uvremevelikedepresijeu

Americi.Živelismoukućipunojnasilja,grubosti.Jasamimala

petgodina.

Daupotpunimpriču,bašnekakoutovremejedankom-

šija,staribekrija,barkakogajapamtim,mejesilovao.Jošmi

ježivousvestilekarskipregledisudskiprocesnakojemsam

bilaključnisvedok.Komšijajebioosuđenna15godina

zatvora.Višeputasamčula:„Tisibilakriva”,pasammnogo

godinastrahovaladaćemiseonosvetitikadaizađeizzatvora

-štosamgatamoposlala.

Većideomogdetinjstvaprotekaojeufizičkojiseksu-

alnojzloupotrebi,uzmnogoteškogposla.Mojapredstavaosebi

samojbilajesvegoraigora.Činilomisedaminištanepolazi

odruke.Počelasamtajobrazacdaispoljavamnaspoljnisvet.

Učetvrtomrazreduosnovneškoledogodilomisenešto

tipičnozaživotkojimsamdotadaživela.Jednogadanauškoli

jebiladečjazabavaidonelisunekolikotorti.Većinadeceizte

škole,izuzevmene,dolazilasuizporodicasrednjeklase.Ja

sambilabednoobučena,smešnokao„okolonca”ošišana,u

visokimstaromodnimcrnimcipelama,asmrdelasamnabeli

lukkojisam„radiuroka”moraladajedemsvakogadana.Miu

kućinikadanismoimalitortu.Nijebiloparazato.Jednastarica

izsusedstvamijedavaladesetcentisvakenedeljeijedandolar

zarođendanizaBožić.Centisuodlaziliuporodičnibudžet,a

zadolarsumikupovalidonjivešunajjeftinijojradnji.

Takosmotogadanauškoliimalizabavuibilojepuno

torti,dasunekadecakojasukolačeimalaskorosvakogadana

kodkuće,dobijalapodva-triparčeta.Kadasamnajzadjadošla

MOJA PRIČA

233

nared(naravno,bilasamposlednja),višenijebilotorte.Ni jednojedinoparče. Sadajasnovidimdajetotadasamo„potvrdilomoje ubeđenje”dasambezvrednaidane ZASLUŽUJEM ništa,zbog čegasamibilaposlednjaureduzatortu.Upitanjujebio MOJ načinmišljenja.Ostalasambeztortezbogsvojihubeđenja, ONI suihsamoodslikali.

Sa15godinanisamvišemogladaizdržim,presvega

seksualnazlostavljanja,zatosampobeglaodkućeiizškole.

Našlasamposaokaokelnericaujednojkafaniitojezamene

bilomnogo,mnogolakše,negoodržavanjedvorištaičišćenje

iodržavanjekuće.

Željnaljubavi,gladnapažnjeiubeđenadanevredim

bašništa,davalasamtelosvakomekojebioljubazansamnom.

Jedvadasamnapunila16godina,kadasamrodilaćerku.Shva-

tilasamdanemamuslovadajezadržim,pasamjojnašladobru

porodicuukojojćejevoleti.Našlasambračniparbezdece,

ljudekojisudugoželelidadobijudete.Poslednjačetirimeseca

trudnoćeživelasamunjihovojkućiikadasamotišlaubolnicu,

detesamupisalananjihovoprezime.

Utakvimokolnostimanisamosetilanikakvuradostma-

terinstva,samoosećajgubitka,krivice,sramote.Utovreme

smatralasamsvetosramnomepizodomkojuštopretrebaza-

boraviti.Sećamsesamonjenihvelikihpalčeva,neobičnih,istih

kaoštosumoji.Ikadabismoseponovosrele,sigurnasamda

bihjeponjimaprepoznala.Napustilasamjekadajeimala

samopetdana.

Odmahsamotišlapravokućiireklamajcikojajeidalje

bilauulozižrtve:„Hajde,pakujse,vodimteodavde,nemoraš

višesveovodatrpiš”.Pošlajesamnom.Ostavilismomoju

desetogodišnjusestru,kojajejošuvekbilaočevaljubimica,da

živisanjim.

234

KAKODAIZLEČITESVOJŽIVOT

Kadasampomoglamajcidanađeposaospremačiceu

jednommalomhoteluistanukojemjemogladabudeslobodna

idaživirelativnoudobno,imalasamosećajdasamsvojeoba-

vezeispunila.KrenulasamuČikagosajednomprijateljicom

namesecdana-inisamsevratilavišeod30godina.

Utimranimdanima,grubostkojusamiskusilakaodetei

mojosećajbezvrednosti,privlačilisuumojublizinumuškarce

kojisumemaltretiraliičestotukli.Moglasamtakoprovesti

ostatakživota,prezirućimuškarceiprihvatajućiih,iverovatno

bihidaljeimalasličnaiskustva.Ali,polako,uzmnogoradana

sebi,pozitivnognačinamišljenja,mojesamopoštovanjejeraslo

itavrstamuškaracajepočeladanapuštamojživot.Oniviše

nisuodgovaralimojojnovojmisaonojšemi,višenisampod-

svesnoverovaladazaslužujemdaselošesamnompostupa.Ne

osuđujemjanjihovoponašanje,danijebilo„mogobrasca”,ja

ihnebihniprivukla.Sadatimuškarcikojizlostavljajuženene

obraćajupažnjunamene.Našimisaoniobrascisevišene

privlače.

PoslenekolikogodinauČikagu,gdesammnogoradila,

otišlasamuNjujorkiimalasrećedapostanempoznatmaneken

visokemode.Čakniradzapoznatedizajnerenijemipomogao

damojesamopouzdanjebudeznatnoveće.Tomijesamodalo

jošvišepovodadauočavamsvojemane.Odbijalasamdapriz-

namdasamlepa.

Mnogogodinasamradilaumodnojindustriji.Upoznala

samiudalasezadivnog,obrazovanogengleskogdžentlmena.

Proputovalismočitavsvet,sretalasamkrunisaneglave,

plemićeičaksamvečeralauBelojkući.Imadasambilapoz-

natimaneken,udatazadivnogčoveka,mojesamopoštovanje jeidaljebilopriličnonisko,svedoknekolikogodinakasnije nisampočeladaradimnasebi.

Jednogadana,posle14godinabraka,rekaojedaželi

MOJA PRIČA

235

daseoženidrugom,bašutrenutkukadsampočinjaladaveru-

jemdasrećamožeidatraje.Da,svesesrušilo,bilasamslom-

ljena.Alivremejeprolazilo,ajasammoraladaživim.Osećala

samdasemojživotmenjaijedannumerologmijejednogpro-

lećarekaodaćesetejesenidogoditineštomalo,skoronepri-

metno,štoćeupotpunostipromenitimojživot.

Događajjebiotakomalinaprvipogleddasamprome-

nepostalasvesnateknekolikomesecikasnije.Jednenedelje

otišlasamuCrkvunaučnereligijeuNjujorkuidokjepropoved

trajala,neštomijegovorilo:„Obratipažnju”,itakosam

uradila.Počelasamdaidemnaspecijalnicrkvenikurs.Lepota

isvetmodesumesvemanjeinteresovali.Kolikogodinatreba

dabrinemotomekolikocentimetaramerimustrukuikakve

seobrvenoseovesezone?Oddevojčicekojajenapustilaškolu

inikadanijemnogoučila,postalasamsjajanstudentičitalai

učila,bukvalnogutalaknjigekojesumidolazilepodruku.Naj-

višemejeinteresovalametafizikailečenjealternativnomme-

dicinom.

Kurseviucrkvisupostalimojeutočište.Trigodinekas-

nijedobilasamdozvoludaisamabudempropovednikionda

specijalnisavetnikcrkve.

Biojetoskromanpočetak.Bavilasamsetransceden-

talnommeditacijomiodlučiladaseupišemnaUniverzitetu

Ferfildu,američkadržavaAjova.

Bilojetosavršenomestozameneutovreme.Kaobru-

coši,svakogponedeljkaprepodnepočinjalismosanekim

novimpredmetom-biologija,hemija,čakiteorijarelativiteta,

stvariokojimadotadaništanisamznala.Svakesuboteujutro

polagalismotest.Kopoloži,odponedeljkajepočinjaonovo.

UAjovinijebilonikakvihdešavanjatakokarakteris-

tičnihzaNjujork.Poslevečeresvismoodlaziliusvojesobeda

učimo.Jasambilanajstarijanafakultetuinajvišesamusvemu

236

KAKODAIZLEČITESVOJŽIVOT

uživala.Nijebilodozvoljenodasepuši,pije,daseuzimaju droge-moglismodameditiramočetiriputautokudana.Kada sam,kaosvršenistudentnapustilauniverzitet,činilomiseda ćunaaerodromupastiunesvestoddima. Nazad,uNjujorkotišlasamteškasrca,alisamsevratila raduuokvirucrkve.Bilasamveomaaktivnaucrkviinjenim socijalnimaktivnostima.Počelasamdagovorimnanjihovim podnevnimskupovimaidaposećujemklijente.Tomiješirom otvorilovrata.Radilasamodjutradomrakainaosnovutog iskustvanapisalaknjigu„KAKO IZLEČITI SVOJE TELO”. Navelasammetafizičkeuzrokefizičkihbolesti.Počelasamda držimpredavanjaotomeidaputujempoSAD. Jednogadanamijedijagnistikovanrak. Poštosamkaodetebilasilovanaimaltretirana,nijeni biločudoštoserakmanifestovaobašuvaginalnojregiji. Kaoisvikojimasesaopštidaimajurak,palasamutotalnu paniku.Alisamnaosnovuradasapacijentimaznaladase čovekmoželečitiimentalno,asadasamdobilaprilikudato proverimnasebi.Uostalom,zarnisambilanapisalaknjiguo tomekakopsihalečitelo?Znalasamdajerakbolestizazvana dubokoskrivenom,višegodinapotiskivanomgorčinomsve dokonabukvalnonepočnedarazjedaorganizam.Godinama nisambilaspremnada„im”oprostimidazaboravimzasav

svojbesiogorčenosttokommogdetinjstva.Nijebilosadavre-

menazagubljenje,moralasamdasebavimsobom. Reč NEIZLEČIVO,kojazvučizastrašujućezavećinu ljudi,pomeniznačidanekubolestnemožemoizlečitinikako drugačijenegoradomnasebi,moramoućiuunutrašnjostsvoga bićadapronađemolek.Akomeoperišuodraka,adaja prethodnoneočistimmentalniobrazackojijetostvorio,onda nemaoporavka-lekarićesamosećiLujzudokimaLujzeza sečenje.Tamiseidejanijeninajmanjedopala.

MOJA PRIČA

237

Aakouzoperacijukojaćeodstranitikancerogenuiz-

raslinu,odstranimimisaonešemekojesuproizvelekancer,

ondajeoporavakmoguć.Akovamserakilibilokojadruga

bolestvrati,nemojtemislitidavamoninisu„očistilisve”,već

upravozbogtogaštovinistepromenilinačinmišljenja.Paci-

jentsamsebeosuđujenaistubolest,moždasamoudurgomor-

ganutela.

Verovalasamčakdamioperacijanećenibitipotrebna

ukolikopromenimmentalniobrazackojijestvoriokancer.

Takosamsetrkalasavremenom,alekarisumi,uznegodo-

vanje,dalitrimesecakadasamimrekladanemamparazaope-

raciju.

Odmahsampreuzelasvuodgovornostzaozdravljenje.

Pročitalasamiistražilasveštosammogladanađemoaltrerna-

tivnimnačinimalečenja.

Obišlasamprodavnicezdravehraneiknjižareipoku-

povalasvevezanozalečenjeodraka.Otišlasamiugradsku

bibliotekuičitala,čitala.Zadržalasamsenarefleksologijii

kolonterapijiičinilomisedabiobebileodličnezamene.

Poslečitanjaorefleksologiji,želelasamdanađemnekogdo-

brogstručnjaka.Otišlasamnajednopredavanjenatutemui

nakondva-triminutaporedmenejeseonepoznatčovek-

pogoditeko?Biojetorefleksologkojijeišaoiukućneposete.

Dolaziojekodmenetriputanedeljno,punadvamesecai mnogomijepomogao. Znalasamdamorammnogodavolimsebe,mnogoviše negodotada.Udetinjstvunisamimalamnogoljubaviiniko menijeučiodasesobomponosim.Nastavilasamsaonimšto samkodkućenaučilaičitavogživotasamsebepotcenjivalai kritikovala.Tomijebiloprešlounaviku. Shvatila sam da je potrebno i da je čak od vitalne važnostidanaučimdavolimsebeidaprihvatimonoštojesam.

238

KAKODAIZLEČITESVOJŽIVOT

Alisampromeneodlagala-kaodijetekojepočinjeteodpone-

deljka.Sadavišenijebilovremenazaodlaganje.Upočetkumi

jebiloteškodastanemispredogledalaigovorimstvarikao

„Lujza,jatevolim,jatezaistavolim”.Ipak,bilasamupornai

ondasamshvatiladasvemanjepotcenjujemsebezahvaljujići

vežbamapredogledalomidrugogradanasebi.

Znalasamdamoramdaseoslobodimozlojeđenostiko-

jusamnosilaoddetinjstva.Tojepostalomojživotniimpera-

tiv.

Da,detinjstvomijebiloužasno,mnogisumezloupo-

trebili-mentalno,fizički,seksualno.Ali,tojebilopremnogo

godinainijevišesmelodabuderazlogdasebetretiramnaovaj

način.Jasambukvalnorazjedalasvojetelokancerom,zbog

togaštonisamhteladaoprostim.

Bilojevremedazaboravimnedaćeidapočnemda SH- VATAM kakvasutoživotnaiskustvastvorilaljudekojisumogli takodapostupajusajednimdetetom. Uzpomoćdobrogpsihoterapeuta,jasamnagomilani, potisnutibesizražavalaudarajućisvomsnagompojastucima,

vrištećiizsvesnage.Nakontogasamimalaosećajdasamčis-

tija.Ondasampočeladaslažemkockicepričamojihroditelja,

njihovevlastiteispovestionjihovomdetinjstvu.Videlasamsve

udrugačijemsvetlu.Samojimvećimrazumevanjemisatačke

posmatranjasadavećodrasleosobe,osetilasamsaosećanje

premanjimazbognjihovogbola;iprebacivanjejeubrzopre-

stalo.

Uzto,pronašlasamdobrognutricionistudamipomo-

gnedaočistimsvojorganizamodsvelošehranekojusampo-

jelatokomživota.Naučilasamdapogrešannačinishrane

akumuliraistvaratoksineunašemtelu.Rđavemisliakumuli-

rajuseistvarajutoksineunašemmozgu.Odrediomijeveoma

strogudijetunabazizelenogpovrćaigotovoničegaviše.Čak

MOJA PRIČA

239

samutokuprvogmesecadijetetriputanedeljnoišlana

„čišćenje”creva.

Nisamseoperisala.Biojetorezultatmogupornogfizi-

čkogimentalnogčišćenja.Šestmesecinakonprvedijagnoze

lekarisumoralidasesložesaonimštosamjavećznala-više

nijebilonitragaodraka.Sadasamiličnoiskusilada BOLEST MOŽE DA SE LEČI, AKO SMO SPREMNI DA MENJAMO NAČINE MIŠLJENJA, DELOVANJA, SISTEM ŽIVOTNIH VREDNOSTI I UBEĐENJA!

Ponekadonoštonamsečinikaovelikatragedijaispa-

dnenajvećedobrounašemživotu.Mnogosamnaučiladoksam

bilabolesnainaživotodtadadrugačijegledam.Počelasam

daposmatramštajetoštojezamenezaistavažnoidonelasam

odlukudanajzdanapustimNjujork,gradbezdrvećaisaek-

stremnomklimom.Nekiodmojihpacijenatasutvrdilidaćeih

to„ubiti”,ajasamihuveravaladaćusedva-triputagodišnje

vraćatidaproverimnjihovnapredak.Takosamzatvorilaordi-

nacijuikrenulauKaliforniju.OdredilasamLosAnđeleskao

svojepolazište.

IakosamuKalifornijirođenapremnogogodina,više

nisamnikogapoznavala,izuzevmajkeisestre.Obesuživele

naperiferiji,napolasatavožnjeodmene.Nikadanismoimale

bliskeiotvoreneporodičneveze,alisam,ipak,bilaneprijatno

iznenađenakadasamčuladamijemajkavećgodinamaslepa

idanikoganijebilobrigadameotomeobavesti.Mojasestra

bilajesuviše„zauzeta”dameviđa,zatosamdiglarukeodnje

izapočelasvojnoviživot.

Mojaknjiga „KAKO IZLEČITI SVOJE TELO” mije otvorilamnogavrata.Išlasamnasvesastankepsihoanalitičara, predstavnikaameričkenoveškole.Prvihšestmeseciuživala samiuodlascimanaplažu,znajućidaćezatobitisvemanje

vremenakadaposlovipočnudaserazvijaju.Polako,alisigur-

240

KAKODAIZLEČITESVOJŽIVOT

no,sticalasampacijente.Dobijalasampozivedadržimpreda-

vanja,sveseodvijalodobroijasamseosetiladobrodošlomu LosAnđelesu.Zapargodinaradauspelasamdauštedimida sepreselimuprekrasnukuću. MojnovinačinživotauLosAnđelesubiojevelikiskok uodnosunamojedetinjstvo.Svejeišlokakotreba,zaistabez problema.Kakonašiživotimogupotpunodasepromene! Jednenoćijavilamisesestratelefonom,prviputzadve godine,kolikosamživelauKaliforniji.Reklamijedajenaša

majka,sadau90.godini,slepaiskorogluva,palaipovredila

kičmu.Utrenu,mojamajka,nekadajaka,nezavisnažena,

postalajebespomoćno,uplašenodeteubolovima.

Onajepolomilasvojukičmu,aistovremenoizidtajni

uvezisamojomsestrom.Najzadsmonasdvepočeledakomu-

niciramo.Otkrilasamdaimojasestraimaozbiljneprobleme

sakičmom,danemožedugodasediidaseveomateškokreće

zbogbolova.Patilajebezrečiinjenmužčaknijeniznaoda

onaimazdravstvenihproblema.

Poslemesecdanaprovedenihubolnici,majkajebila

spremnadaizađe,alineidabrineosebi.Takojedošladaživi

kodmene.

Iakoverujemuživotniproces,nisamznalakakoćuse

snaćiutojnovojsituaciji,pasamporučilaBogu:„Ureduje,ja

ćubrinutionjoj,alitimimorašpomoći,morašmiobezbediti

novac!”

Bilojetovremeprivikavanjazanasobe.Onajedošla

kodmeneusubotu,avećnarednogpetkajasammoralanaput,

uSanFrancisko-načetiridana.Nisammogladajeostavim

samu,anidaodložimput.Ponavljalasam:„Bože,sadaseti

pobrinizaovo.Moramnaćipravuosobu,prenegoštoodem,

kojaćenampomoći”.

Učetvrtak,takvaosobasepojavila.Našlasamodličnu

MOJA PRIČA

241

kućnupomoćnicukojaseuseliladapomognemeniimojoj

majcidaorganizujemoživotkakotreba.Tojebilajošjedna

potvrdajednogodmojihubeđenja:„Sveštotrebadaznam

otkrićemiseisveštomitrebadobićupoBožanskomporetku”.

Shvatilasamdajeovobilovremekadajetrebaloda

naučimjošnešto.Ovojebilaprilikadaočistimmnogosmeća

izdetinjstva.

Mojamajkanijebilaustanjudamezašititikaodete;

međutim,jasammoglaiželelasamdapreuzmembriguonjoj

sada.Izmeđumene,mojemajkeimojesestrezapočeojejedan

nov,kvalitetnijiodnos.

Dapomognemsestri-atosuobetražile-meninijebilo

lako.Predstavljalojetonoviizazov.Saznalasam,dakadasam

ja,premnogogodina,spaslamajku,mojočuhseondaokrenuo

protivmojesestreisavsvojbesipatnjuiskaljivaojenanjoji

tojebiorazlogdaonapostanegruba.

Shvatilasamdasunjenifizičkiproblemizapočelionda

kadasusenjenprevelikistrahinapetostdodatnouvećaliose-

ćanjemdanemakodajojpomogne.

Polako,nagomilanetraumenestaju.Procesjejošu

toku.Napredujemokorakpokorak,dokstvaramatmosferusi-

gurnostizasvenas,dokistražujemorazličiteputevealterna-

tivnoglečenja.

Mojamajkaodličnoreagujenanjih.Vežbapočetiri

putadnevno.Telojojpostajesvejačeisavitljivije.Kupilasam

jojaparatzasluhusadaježivotvišeinteresuje.Operisalaje

kataraktnajednomoku.Kakoseobradovalaštoponovovidi!

Sadamožeponovodačita.

Mojamajkaijanalazimovremenadasednemoipopri-

čamo,štoranijenikadanismoradile.Izmeđunassestvorilo

novorazumevanje.Danassmoobeslobodnijedaplačemoida

sesmejemozajedno,dasegrlimo.

242

KAKODAIZLEČITESVOJŽIVOT

Radimsveviše,imambezbrojpacijenata.Jaimoji saradniciimamosopstveniCentarzapsihoterapijuirazličite programe.

Eto,tusamujesen1984.dokovopišem.

MOJA PRIČA

MOJA PRIČA 2 4 3 Ubeskrajuživotaukomesenalazim, svejesavršeno,celoipotpuno. Svakoodnas,uključujućiimene,doživljava

243

Ubeskrajuživotaukomesenalazim,

svejesavršeno,celoipotpuno.

Svakoodnas,uključujućiimene,doživljava

bogastvoiispunjenostživotana,zanas,

značajannačin.

Prošlostsadaposmatramsljubavlju,

rešenadaizsvojihstarihiskustavaizvlačimpouke.

Nepostojiispravnoilipogrešno,nitidobroililoše.

Saprošlošćujesvršeno,gotovo.

Postojisamodoživljajovogatrenutka.

Volimsebe,jerprolazećikrozprošlost

samusebedovodimdosadašnjegtrenutka.

Učestvujemuonomeštasamikosam,

jerznamdasmoduhovnosvijedno.

Umomsvetu,svejedobro.