You are on page 1of 2

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 22 maja 2012 r. Poz. 562

Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.22 13:15:05 +02'00'

WYROK Trybunau KonsTyTucyjnego z dnia 8 maja 2012 r. sygn. akt K 7/10

Trybuna Konstytucyjny w skadzie: Andrzej Wrbel przewodniczcy, Stanisaw Biernat, Zbigniew Cielak, Piotr Tuleja sprawozdawca, Marek Zubik,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziaem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 8 maja 2012 r., wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zbadanie zgodnoci: 1) art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sdw powszechnych oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4) z art. 178 ust. 2, art. 179 oraz art. 180 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 2) art. 4 ustawy powoanej w punkcie 1 z art. 2 Konstytucji, 3) art. 5 ustawy powoanej w punkcie 1 z art. 2 Konstytucji,

ww

1. Art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sdw powszechnych oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4) w zakresie, w jakim stanowi, e sdziowie, o ktrych mowa w tym przepisie, staj si, odpowiednio, sdziami sdw rejonowych i sdziami sdw okrgowych, ktre stanowi ich miejsce subowe, nie jest niezgodny z art. 2, art. 178 ust. 2, art. 179 i art. 180 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 4 pkt 2 ustawy powoanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim stanowi, e prokuratorzy, o ktrych mowa w tym przepisie, staj si, odpowiednio, prokuratorami prokuratur rejonowych i prokuratorami prokuratur okrgowych, nie jest niezgodny z art. 2 Konstytucji. 3. Art. 4 pkt 3 ustawy powoanej w punkcie 1 jest niezgodny z wywodzon z art. 2 Konstytucji zasad dostatecznej okrelonoci. 4. Art. 5 ustawy powoanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 2 Konstytucji.

w. rcl
orzeka:

.go

v.p l

Dziennik Ustaw

2 Ponadto postanawia:

Poz. 562

Stanisaw Biernat Piotr Tuleja

Andrzej Wrbel

ww

w. rcl

.go

v.p l
Zbigniew Cielak Marek Zubik

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) umorzy postpowanie w pozostaym zakresie.