Presentació del Projecte Educ@conTIC

Presentació

2

Presentació
El I Congreso Nacional Internet en el Aula va tenir el seu reflex virtual en un web que es va convertir en el punt de trobada de la comunitat educativa interessada per l'aplicació de les TIC a les seves aules. Com a continuïtat, sorgeix aquest lloc web que pretén continuar essent un espai de difusió i intercanvi de bones pràctiques educatives, en el qual les TIC en són les principals protagonistes. Educ@conTIC Entre les actuacions compreses dins del programa ’Educación en red‘, red.es, juntament amb el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, el Ministeri d'Indústria, Energía i Turisme i les comunitats autònomes desenvolupen accions per tal de donar suport a la integració de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l'educació, com ara la instal·lació d'infraestructures en els centres educatius, el desenvolupament de continguts educatius digitals de qualitat, el repositori d'objectes digitals educatius, la producció de materials formatius per a la capacitació docent, etc. Totes les accions estan destinades a centres d'ensenyament finançats amb fons públics de règim general no universitari i de règim especial, així com a centres de formació de professors i escoles universitàries de formació del professorat.

3

Posicionamient
•Posicionar és definir una proposta de valor i una imatge diferenciades de manera que ocupin un lloc distintiu en la ment del públic objectiu. El posicionament, per tant, és el lloc que Educ@conTIC ocupa en l'activitat professional i personal dels seus usuaris actuals i potencials. •Si aquest lloc ja està ocupat per una altra proposta serà difícil captar l'atenció del públic objectiu, per la qual cosa la proposta de valor s'ha de diferenciar d'allò que ja existeix i resistir la comparació amb la resta de les propostes existents en el mercat, per a la qual cosa ha de ser, idealment, bastant destacada o difícil de replicar a fi que dificulti l'entrada de competidors o el reposicionament dels actuals. •De la mateixa manera, el posicionament sòlid i consistent que Educ@conTIC ha obtingut des del seu inici li atorga un lloc distintiu, clarament diferenciat d'altres propostes, que ha de defensar i mantenir. Aquesta és la conclusió que es pot obtenir a la vista de les dades de trànsit actual d'Educ@conTIC, i aquest trànsit és atret per elements que són d'interès per a l'usuari objectiu.

Línia Editorial
•La línia editorial d'Educ@conTIC persegueix diversos objectius: •Estructurar i desenvolupar el potencial del portal sobre continguts relacionats amb eines, per tal de propiciar un servei informatiu pràctic al professorat. •Reforçar la visió i la relació que té l'educació amb qüestions com ara noves narratives o cultura digital. •Obrir portes a la projecció d'experiències i productes empresarials relacionats amb el sector. •Potenciar la tasca de “content curation” amb dos objectius secundaris: •Facilitar als usuaris resums d'allò que s'hagi mogut a la xarxa durant el període. •Generar valor afegit a altres publicacions que veuran Educ@conTIC com un aliat en la difusió. •Cercar fórmules o desenvolupar campanyes que permetin incrementar la participació dels usuaris a Educ@conTIC.

4

Temàtica dels continguts
•Art •Orientació •Formació •Menors i xarxes socials •Programari lliure i continguts oberts •L'ensenyament de les llengües •Les TIC en l'aprenentatge de les ciències •Aprenentatge cooperatiu i per projectes •Noves narratives •Eines TIC •Sector empresarial •Vist/Llegit/Escoltat a la xarxa •Internacionalització •La mirada crítica •Ciència i tecnologia

5

Perfil dels usuaris
761.030 Visitas

2011
• 761.030 visites • 560.253 usuaris • 1.360.448 pàgines vistes
6

Activitat a les xarxes socials

La presència d'Educ@conTIC a les xarxes socials serveix per projectar tota l'activitat que es generi en el portal web. De la mateixa manera, aquestes eines de comunicació s'utilitzen per conversar amb els membres de les diferents comunitats en els debats espontanis que sorgeixen i, a més, per promoure campanyes relacionats amb l'actualitat o amb esdeveniments. També són importants per informar de recursos o experiències aliens a Educ@conTIC que es detectin a la xarxa.

7

Participació en esdeveniments

Objectius
• Donar a conèixer, de manera activa, el projecte Educ@conTIC en esdeveniments relacionats
amb les TIC i l'educació. • Fomentar els espais de reflexió i participació en el si d'activitats formatives i congressuals.

Estratègia
• Conferències o participació en taules rodones d'esdeveniments de temàtiques relacionades
amb Educ@conTIC. • Publicació de resums recopilatoris de l'activitat desenvolupada en determinats esdeveniments d'interès. • Creació d'espais participatius alternatius en el si d'esdeveniments en els quals es permeti, com l'Encuentro Andaluz de Blogs Educativos (EABE).

Recursos educatius

9

www.educacontic.es

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful