0

SCURT ISTORIC
De-a lungul existenţei sale, Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” şi-a asumat arta modelării caracterului şi a formării personalităţii tinerilor care i-au trecut pragul, obţinând performanţe remarcabile. Secolul al XlX-lea românesc a revoluţionat aspectul învăţământului prin necesitatea unei organizări cât mai coerente şi practice a structurilor şcolare. În aceste condiţii se creează în Moldova, Ţara Românească şi Transilvania şcoli profesionale cu caracter practic; una dintre cele mai vechi şcoli de acest grad este cea de la Sânicolaul Mare din Banat (1802), aceasta fiind prima şcoală în care se predau cunoştinţe profesionale agricole. Pentru prima dată legiferarea învăţământului profesional s-a realizat în 1864, prin „Legea instrucţiunii Publice”, care prevedea nu numai crearea unor şcoli profesionale, ci şi înfiinţarea de „şcoale reale”, care să asigure „învăţarea necesară pentru exercitarea unei arte sau profesiuni”. În evoluţia învăţământului profesional din România un rol important l-a jucat Legea Take Ionescu, din 1893, care repartiza şcolile tehnice Ministerului Domeniilor şi Comerţului si mărea perioada de şcolarizare la 6 ani. Un element inovator adus prin aceasta lege îi obliga pe absolvenţii şcolilor agricole ca, după absolvire, să desfăşoare ore de practică la o fermă model. În 1899, Spiru Haret, în timpul ministeriatului său, modifică structura învăţământului profesional, depunând eforturi pentru crearea şi funcţionarea unor şcoli de meserii pe trei grade (elementare, inferioare şi superioare) precum şi a unor şcoli agricole de două grade. După cei şase ani de studiu elevii primesc certificate de absolvire cu indicarea specialităţii acesteia. Aşezământul de învăţământ şi-a început cărarea în 1881 ca o primă formă de învăţământ tehnic pe meleagurile bârlădene, funcţionând în perioada 1881-1887 ca Şcoala de Meserii. Actul de naştere l-a constituit ordinul Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii publice nr. 678\1881. Anul 1900 rămâne un moment de referinţă în istoria liceului; în octombrie 1900 s-a hotărât ca într-o clădire mai veche din oraşul Bârlad să ia fiinţă o Şcoală inferioară de meserii pentru băieţi, după modelul Şcolii de Arte şi Meserii Inferioare din Bucureşti. In În anul 1911 şcoala se mută într-un local propriu, cu ateliere adecvate meseriilor înfiinţate. De asemenea sunt angajaţi maiştri de specialitate şi profesori pentru cursurile teoretice si tehnologiile respective. Motivaţia creşterii numărului de înscrieri de la un an la altul o reprezintă faptul că în cadrul şcolii se învăţa o meserie propriuScoala de Arte si Meserii Barlad

(Barlad, 1881-1954)

Sigla Scolii de Arte si Meserii din Barlad in perioada interbelica

PROFESORI AI SCOLII - 1936
(DUMITRU TARAZĂ, VASILE CHICOŞ, ION RĂŞCANU)

GIMNAZIUL INDUSTRIAL DE BAIETI
(CADRE DIDACTICE - 1937)

DUMITRU TARAZĂ
12 MAI 1939 BARLAD

Tel: 0235-424919, Fax: 0235-308026, E-mail: grscagzo@yahoo.com , Site: www.guguianu.ro

1

Sculptorul Tarază în atelierul de sculptură a Gimnaziului Industrial de Baieti

Elevi si profesori ai Gimnaziului Industrial de Băieţi (1934)

PROFESORI AI ŞCOLII DE ARTE ŞI MESERII BÂRLAD (1935)

LAMPADAR SCULPTAT IN ATELIERELE SCOLII
- 1936 -

zisă şi se primea la final un certificat de absolvire însoţit de un atestat. Între cele două războaie mondiale această instituţie şcolară a avut mai multe secţii, conform cerinţelor de atunci: lăcătuşerie, mecanică, fierărie, tinichigerie, tâmplărie, rotărie, sculptură artistică, marochinărie pentru articole de voiaj, automobilism, mai târziu electricitate. Învăţământul profesional şi tehnic nu a mers, însă, în ritm cu trebuinţele societăţii. Astfel, începând cu 1934 a fost adoptată o lege asupra învăţământului profesional, pe baza căreia s-a îmbunătăţit sistemului de pregătire teoretică a elevilor, mai ales în liceele industriale şi comerciale. Această legislaţie s-a extins şi asupra Şcolii Inferioare de Meserii Bârlad care va deveni, în 1936, Gimnaziul Industrial de Băieţi. Şcoala se menţine pe linia instituţiilor de învăţământ premiante. În 1937, la Paris, medalia de aur a fost acordată elevilor profesorului Taraze, de la Şcoala de Arte si Meserii Bârlad, pentru un lampadar sculptat în lemn. Trecerea la o altă perioadă în evoluţia şcolii noastre nu se poate realiza fără a menţiona faptul că marele maestru Marcel Guguianu a absolvit Gimnaziul Industrial de Băieţi, promoţia anului 1937, cu specialitatea sculptură. Învăţământul profesional şi tehnic a cunoscut transformări după anul 1948. Şcoala medie de mecanică agricolă (cursuri de patru ani), deschisă în anul 1948 în clădirea fostului Liceu Industrial de Băieţi, desfiinţat în acelaşi an, a funcţionat până în 1954. De la reforma învăţământului din 3 august 1948 şi până în prezent, titulatura şi structura liceului s-au metamorfozat de mai multe ori, mai ales în “obsedantul deceniu dogmatic”, 1950-1960, pentru, se spunea pe atunci, a ţine pasul cu transformările revoluţionare. În anul 1960 Şcoala Medie de Mecanizare a Agriculturii din oraşul Bârlad a fost transformată în Şcoala Profesională de Mecanici Agricoli, iar în 1964 aceasta a fost mutată în satul Zorleni, în curtea fostului Orfelinat agricol, înfiinţat la iniţiativa regelui României, Carol l de Hohenzollern Sigmaringen, pe moşia sa Slobozia - Zorleni. Revoluţia română de la 1989 a reprezentat un punct culminant în evoluţia şi dezvoltarea şcolii noastre, dar şi începutul unei serii de noi transformări calitative. De atunci şcoala noastră îşi va schimba numele din Liceul Agroindustrial (denumire din 1977) în Grupul Şcolar Agricol Zorleni (1991) apoi, din toamna anului 2002, Grupul Şcolar Agricol Zorleni, va deveni Grupul Şcolar Agricol „Marcel Guguianu”, împrumutând numele marelui artist, fost elev şi profesor al şcolii. Din 2011, datorită progresului pe care această instituţie l-a comportat în ultimii 10 ani, Grupul Scolar Agricol „Marcel Guguianu devine Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu”. În prezent, şcoala se află într-un intens proces de restructurare, un rol foarte important avându-l evoluţia pieţei forţei de muncă şi oferta educaţională. La nivel liceal sunt acoperite trei profiluri: servicii, resurse naturale şi protecţia mediului, 2

Lampadar sculptat de elevii profesorului Taraze medalitat la Paris în 1937

Tel: 0235-424919, Fax: 0235-308026, E-mail: grscagzo@yahoo.com , Site: www.guguianu.ro

Promotia 1948 a Gimnaziului Industrial de Baieti

Promotia 1952 a Scolii Tehnice de Mecanizare Agricola

Monument amplasat in curtea scolii

tehnic, iar la Şcoala de Arte şi Meserii, domenii de formare: agricultură, mecanică si industrie alimentară. La clasa a Xl-a anul de completare, domeniile de formare sunt: agricultură, comerţ, iar la clasa a Xll-a liceu ruta progresivă calificările sunt din cadrul celor trei profiluri: servicii, resurse naturale si protecţia mediului şi tehnic. Oferta educaţională este diversificată, întrucât, mergând pe ideea necesităţii studiului pe tot parcursul vieţii, şcoala organizează cursuri de reconversie profesională a şomerilor în meseriile : lucrător în comerţ şi tractorist. Prin proiectul PHARE TVET instituţia noastră a beneficiat de reabilitarea unui corp de clădire, construirea unui atelier de service auto, cu tehnologie de ultimă generaţie, dotarea laboratoarelor de informatică, mecanică, industrie alimentară, chimie, fizică, biologie, a sălii de sport, cu echipamente moderne, esenţiale în practicarea unui învăţământ modern şi eficient. Dorinţa de perfecţionare se remarcă în rândul personalului şcolii (70 de cadre didactice, 24 de cadre didactic-auxiliare şi administrativ ce participă la activităţi de formare continuă pentru îmbunătăţirea procesului de învăţământ în acord cu actualele cerinţe ale Uniunii Europene. Seriozitatea şi implicarea activă atât a profesorilor cât şi a elevilor, pentru bunul mers al şcolii, se reflectă şi în procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat, acesta fiind de 71,2 %. La Şcoala de Arte şi Meserii şi clasa a Xl-a an de completare procentajul de promovabilitate a examenelor de absolvire a fost de 100%. Trecutul ne defineşte ca valoare şi orientare, iar renaşterea periodică şi transformările pe care le-au parcurs fac din şcoala noastră un simbol al curajului şi încrederii în destinul propriu. Valorile ei ne-au construit istoria şi în ea ne reflectăm acum pentru a ne aminti cine suntem.

Colegiul Tehnic “Marcel Guguianu” - vedere de ansamblu -

Vedere din incinta scolii

Tel: 0235-424919, Fax: 0235-308026, E-mail: grscagzo@yahoo.com , Site: www.guguianu.ro

3

PROFIL ECONOMIC ZONAL
(Sursa “Strategii de dezvoltare a municipiului Barlad”) Orasul Bârlad este cunoscut ca fiind un pol al sărăciei din ţară. Regiunea se confruntă în prezent cu un puternic declin economic. In anii „60 regiunea era preponderent agrară, cu un nivel de trai foarte scăzut. In perioada „65-„85 a avut loc un proces de industrializare forţată. Având drept scop redresarea situaţiei economice. Acest proces nu a fost însă corect conceput, fiind mult prea diversificat şi neţinînd cont de resursele disponibile în zonă. In consecinţă o dată cu trecerea la economia de piaţă, această infrastructură economică nu a reuşit să funcţioneze. În perioada 1990-2000 producţia industrială a scăzut cu peste 50%, la fel ca şi sectorul construcţiilor. Parcelarea excesivă a terenurilor agricole a făcut ca nici potenţialul agricol să nu fie bine valorificat, singura dinamică pozitivă înregistrându-se în sectorul serviciilor (nesatisfăcătoare însă dacă o comparăm cu dinamica acestui sector la nivel naţional). Infrastructura de transport şi comunicaţii este apropiată de media naţională, dar utilităţile şi condiţiile de locuire se situează sub standardele unui trai civilizat, dotarea cu echipamente tehnico-edilitare fiind deficitară, suprasolicitată, uzată şi sub media naţională, aspecte ce contribuie la imaginea de zonă slab dezvoltată, cu un nivel inadecvat al condiţiilor de trai pentru populaţie. In anul 1994 s-a stopat declinul economic şi a început procesul de stabilizare şi relansare a productiei. La 30.06.2007, în municipiul Bârlad, funcţionau 2976 socieţati comerciale, din care 2078 SRL, 54 S.A., 183 A.F. şi 644 P.F., faţă de 2003, numărul firmelor fiind aproape dublu, ceea ce indică interesul micilor întreprinzători şi IMM-urilor de a se dezvolta în acest oraş, găsind oportunităţi. În zona ocupaţională Bârlad o pondere relativ ridicată o are domeniul construcţii de maşini (26,96% din cifra de afaceri totală pe zonă). De altfel, cifra de afaceri pe acest domeniu în zona Bârlad, reprezintă peste 86,75% din cifra de afaceri pe acest domeniu la nivelul judeţului Vaslui. Intreprinderile mari sunt puternic reprezentate în domeniul construcţii de maşini (97,18% din cifra de afaceri zonală pe domeniu) - S.C. Rulmenţi Kombassan S.A., S.C. Fepa S.A., industria confecţiilor (79,47% din cifra de afaceri zonală pe domeniu) -S.C. Confectii S.A. şi agricultură (68,39% din cifra de afaceri zonală pe domeniu). În celelalte domenii nu există intreprinderi mari. În anul 2006, valoarea totală a investiţiilor străine directe pe cele patru zone ocupaţionale a fost de 596.960 RON, din care 0,65%, în zona ocupaţională Bârlad (Constructii de masini, Agricultura, Turism – hoteluri si restaurante) Sistemul financiar bancar se derulează în municipiul Bârlad prin intermediul unor filiale şi sucursale ale bancilor centrale: Banca Comercială Romană S.A., Raiffeissen Bank, Banca Romană pentru Dezvoltare S.A., Bancpost S.A., Banca Carpatica, Banca Transilvania, Volksbank, OTP Bank. La Bârlad işi desfasoara activitatea mai multe filiale ale societăţilor de asigurări centrale: Asirom S.A., Astra S.A., Alliantz Tiriac S.A., Asiban S.A., Omniasig S.A., Interamerican S.A., Unita S.A., Atlassib S.A.. Baza hotelieră a Bârladului este constituită din “Hotel Moldova”, cu o capacitate de cazare de 117 locuri, motel “Motel Occident”, cu o capacitate de 36 de locuri, „Hotel Premier”. Pe lângă acestea municipiul Bârlad, dispune şi de un număr de pensiuni care pot asigura şi cazare. De asemenea pe raza municipiului Bârlad exista 5 agenţii de turism care oferă locuitorilor un pachet diversificat de servicii turistice.

Tel: 0235-424919, Fax: 0235-308026, E-mail: grscagzo@yahoo.com , Site: www.guguianu.ro

4

Obiectivele turistice situate pe raza municipiului Bârlad sunt : –Muzeul “V.Pârvan”- monument realizat în sec al XIX lea după un proiect atribuit arhitectului italian Giovani Baldorossi; –Casa Sturdza – monument cu capela de familie din sec. XIX care a aparţinut spătarului Alecu Sturdza. Aici în 1993 s-a deschis Muzeul Colectiilor, unde sunt expuse 6 colecţii intrate ca donaţii in patrimoniul Muzeului “Vasile Parvan”; –Casa Cuza – construită pe la 1812, in această casă s-a nascut la 20 martie 1820 Alexandru Ioan Cuza, domnitorul care a infaptuit Unirea Principatelor; –Casa Tuduri - monument de arhitectura in stil neoclasic, construită in prima jumătâte a sec. Al XIX-lea de către Alexandru Tuduri. Casa a fost frecventată de unionistii Bârladeni, iar la parter a funcţionat Şcoala nr. 4 intre 1868-1870; –Casa Bulbuc – edificiu datand de la inceputul sec. XX, în care s-au desfasurat unele intalniri ale “Academiei Bârladene”; –Casa Şuţu – construită in stil neoclasic de unionistul Bârladean Grigore Sutu pe la 1840; –Casa Roşie – edificiu datand de la sfarşitul sec.al XIX-lea, locuinta a directorului Scolii Normale ; –Gradina Zoologica vizitată anual de circa 38000 de persoane ; Reţeaua de strazi a municipiului Bârlad măsoara 120 km din care 50 km sunt străzi asfaltate, celelalte fiind balastate sau de pamânt. Principalul drum public din municipiul Bârlad este D.N.24 (DE 581), ce-l strabate pe axa N-S, pe o lungime de circa 8 km. Lungimea simplă a retelei de distributie a apei potabile măsoară 218 km, iar cea a reţelei de distribuţie a gazelor de 94,8 km. Lungimea simplă a retelei de canalizare este de 164,1 km. Numărul total de locuinţe, la sfârşitul anului 2005, era de 24378, din care 99,5% în sistem privat. Suprafaţa locuibilă, la sfârşitul anului 2005 era de 883023 m.p., din care 99,7% în sistem privat. Principalele concluzii desprinse din analiza mediului economic În zona ocupaţională Bârlad predomină următoarele domenii de activitate: comerţ cu amănuntul şi cu ridicata (43,44%), construcţii de maşini (26,96%), industria confecţiilor (5,7%), agricultura (5,02%), construcţii (4,44%);

Recomadari pentru IPT:
1.Corelarea ofertei din planul de scolarizare cu ponderile domeniilor ce se situeaza pe primele locuri in economia regionala: Servicii 55,75%, Industrie 19,61%, Agricultura 12,71%, respectind specificul local; 2. Cresterea ofertei pentru calificari din domeniul constructii care este in trend ascendent. Balanta cerere-oferta respectiv domeniile economice existente pe piata muncii si domeniile de calificare oferite de IPT conduc la urmatoarele recomandari la orizontul 2013 pe domenii pentru judetul Vaslui (Tabelul nr. 2.4. ). (sursa PLAI)

Tel: 0235-424919, Fax: 0235-308026, E-mail: grscagzo@yahoo.com , Site: www.guguianu.ro

5

Recomandariprivind cerearea și oferta la orizontul 2013 pe domenii pentru judetul Vaslui
Pondere probabilă a domeniilor de calificare OFERTA Pondere probabilă a domeniilor economice CERERE 16,0 Concluzii-recomandari pentru oferta de formare profesionala

Domeniu Agricultura Silvicultura Industrie Construcţii Comerţ Servicii

15.1 69.3 12 3.5 11.2

49,5 8,1 4,8 21,3

Usor deficit oferta- se recomanda cresterea ponderii cifrei de scolarizare Excedent oferta-se recomanda scaderea ponderii cifrei de scolarizare Excedent oferta- se recomanda scaderea ponderii cifrei de scolarizare Usor Deficit oferta- se recomanda cresterea ponderii cifrei de scolarizare Deficit oferta- se recomanda cresterea ponderii cifrei de scolarizare

FACTORI SOCIO-CULTURALI
Factorii economici determină anumite caracteristici ale pieţei vizate de oferta educaţională. Populaţia se confruntă cu un nivel de trai scăzut ceea ce determină o implicare redusă a părinţilor în parteneriatul educaţional. De asemenea, deoarece venitul disponibil al familiei este insuficient, elevii nu-si pot permite achizitionarea materialului educational-informativ (culegeri, reviste de specialite, caiete). Valoarea ratei somajului in industria traditionala reduce şansele de angajare a absolventilor. În aceste condiţii şcolile trebuie să se orienteze spre posibilitatea de a dezvolta prin scoală si la nivel local programe de finantare. De asemenea trebuie să valorifice disponibilitatea unitatilor economice de a incheia conventii de parteneriat şi să identifice agentii economici care sunt interesati sa contribuie la pregatirea elevilor si sa angajeze absoventii. Factorii socio-culturali cu impact asupra ofertei educaţionale sunt: Reducerea populatiei scolare 1. impune rationalizarea retelei scolare ; 2. implica o politica a resurselor umane de natura restrictiva ; 3. necesită promovare sustinuta de imagine si de atragerea elevilor; Nivelul educational al familiilor 1. prejudecatile familiilor privind oportunitatile reale de angajare a absolventilor, alegerea meseriei dupa criterii subiective si sau sentimentale; Oportunitatea unei oferte extinse pe piata muncii in contextul dezvoltarii europene 1. calificarea profesionala recunoscuta la nivel european

FACTORI TEHNOLOGICI
Dotarea-baza materiala a intreprinderilor cu utilajele si aparatura marilor agenti economici fiind depasita, are ca efect scaderea productivitatii muncii si ca urmare salarii mici si reduceri de personal. Agenti economici traditionali, in declin economic - privatizarea si rentabilizarea marilor intreprinderi, implica reduceri de personal. Domeniul prestarilor de servicii in dezvoltare - numarul intreprinderilor mici si mijlocii de prestari servicii este in crestere, ceea ce determina si dezvoltarea sectiilor de productie proprii care necesita personal calificat; Acces informational prin internet si participarea la programme europene circulatia libera a informatiei in spatiul european va influenta pozitiv schimbarea mentalitatii inclusiv in ceea ce priveste actul educational;

Tel: 0235-424919, Fax: 0235-308026, E-mail: grscagzo@yahoo.com , Site: www.guguianu.ro

6

1. Adaptarea sistemului de învățământ la cerințele pieții muncii interne și ale uniunii europene 2. Dezvoltarea resurselor umane din sistemul IPT prin asigurarea pregătirii ştiinţifice, psihopedagogice, metodice şi practice a cadrelor didactice în vederea asigurării calităţii în formare. 3. Asigurarea egalităţii de şanse în formarea iniţială în vederea prevenirii părăsirii timpurii a şcolii şi creşterea gradului de includere a elevilor din grupuri dezavantajate. 4. Implicarea în activităţi de cooperare europeană şi dezvoltarea de parteneriate cu şcoli din ţări europene

Tel: 0235-424919, Fax: 0235-308026, E-mail: grscagzo@yahoo.com , Site: www.guguianu.ro

7

Tel: 0235-424919, Fax: 0235-308026, E-mail: grscagzo@yahoo.com , Site: www.guguianu.ro

8

CONDIŢII ŞI RESURSE
Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” este situat în Culoarul Bârladului, la 7 km NE de municipiul Bârlad, oferind un cadru optim desfăşurării tuturor activităţilor instructiv-educative atât în săli de clasă, laboratoare, cabinete, cât şi în aer liber, valorificând spaţiile verzi din incinta şcolii, amenajate şi întreţinute de elevi, în timpul orelor de instruire practica, sub îndrumarea profesorilor de specialitate. Datorită elementelor geomorfologice de care beneficiază şcoala prin încadrarea sa, ideale pentru practicarea unui învăţământ tehnic, dar şi ale celor de natura culturală şi istorică, pentru optimizarea obiectivelor generale utilizate acum de învăţământul preuniversitar românesc, se au în vederea următoarele: 1. calitatea profesională a cadrelor didactice; 2. creşterea rolului şi răspunderii cadrelor didactice prin implicarea tehnologiilor moderne în procesul de predareînvăţare, dar şi prin abordarea cu seriozitate, de către cadrele didactice, a procesului de formare continuă; 3. cultivarea spiritului practic, creativităţii şi încurajarea lor pentru integrarea în practică a tuturor cunoştinţelor teoretice însuşite la orele de curs; 4. încurajarea schimburilor interculturale şi a respectului pentru diversitate; 5. calitate ridicată în activităţile de cooperare europeană din cadrul programelor Phare şi Lifelong Learning; 6. sprijinirea factorilor de decizie din sistem, pentru ca elevii să dispună de o mai bună înţelegere a structurii şi conţinutului sistemelor europene de educaţie şi formare profesională; 7. utilizarea produselor de software educaţional şi ale tuturor echipamentelor moderne repartizate pe laboratoare şi cabinete; 8. sprijinirea cadrelor didactice şi a elevilor în activitatea de utilizare a tehnologiilor moderne în procesul de predareînvăţare - obiectiv important în aplicarea managementului educaţional modern; 9. aplicaţii practice de un înalt nivel profesional sub îndrumarea cadrelor didactice de specialitate; 10. promovarea valorilor culturale prin premii şi distincţii; 11. consiliere profesională de specialitate atât la obiectele din trunchiul comun, cât şi la cele de specialitate;
9

Tel: 0235-424919, Fax: 0235-308026, E-mail: grscagzo@yahoo.com , Site: www.guguianu.ro

Resursele umane şi materiale de care dispune şcoala noastră sunt conforme cu normele actuale ale învăţământului modern şi acoperă întreaga gamă informaţională pe care elevii trebuie să le parcurgă în procesul instructiv-educativ tehnic.

RESURSE MATERIALE
Activitatea şcolară se desfăşoară în trei corpuri de clădiri cu 22 săli de clasă, laboratoare de fizică, chimie, biologie, legislaţie rutieră, agricultură, industrie alimentară, precum şi două laboratoare de informatică dotate cu două reţele de calculatoare (Pentium IV) şi conectate la Internet. Unul dintre cele trei corpuri de clădire, construit printr-un fond obţinut de la Banca Mondială, dispune de 8 săli de clasă moderne, care oferă toate condiţiile pentru desfăşurarea activităţilor instructiv-educative. În anul şcolar 2004-2005, prin Programul Phare, a fost reabilitat principalul corp de clădire în care se află 6 săli de clasă şi 3 laboratoare (doua de informatică – 50 calculatoar, unul de chimie-biologie şi unul de fizica). Prin intermediul aceluiaşi proiect, şcoala a primit dotări constând în echipamente IT (35 calculatoare, 2 copiatoare, 8 imprimante), aparate si instrumente pentru dotarea laboratoarelor de: industrie alimentară, agricultură, tractoare, maşini agricole, fizică, geografie, biologie, chimie precum şi echipamente care asigură desfăşurarea activităţilor didactice la standarde moderne (3 videoproiectoare, 8 laptopuri, whiteboard, flipchart ş.a.) aflate în dotarea laboratorului de informatică şi utilizate de cadrele didactice la orele de curs şi laborator. Începând cu acest an şcolar, activitatea de instruire practică, în calificarea mecanic auto, se desfăşoară într-un atelier–service auto dotat prin programul PHARE TVET, cu utilaje de ultimă generaţie. Şcoala mai dispune de 6 ateliere utilate corespunzător pentru instruirea practică în domeniile: mecanic agricol, agricultură, industrie alimentară şi prelucrarea lemnului. Parcul auto al şcolii cuprinde: 2 tractoare U-650M, 2 tractoare DT-683, 1 autoturism, un poligon auto pentru desfăşurarea orelor de conducere în vederea obţinerii permisului de conducere auto categoriile B şi Tr. Pentru uzul profesorilor şi al elevilor, Centrul de Documentare şi Informarea (C.D.I.) are un fond de carte de aproximativ 14.000 volume care acoperă atât literatura de specialitate, cât şi pe cea beletristică. C.D.I. este dotat cu o sală de lectură modernă, ideală pentru studiul individual sau pentru desfăşurarea unor activităţi culturale organizate pentru dezvoltarea sensibilităţii artistice şi a înclinaţiei spre lectură, cu aparatură video şi audio, cu echipament IT, conectare la internet.
Tel: 0235-424919, Fax: 0235-308026, E-mail: grscagzo@yahoo.com , Site: www.guguianu.ro

10

Orele de educaţie fizică se desfăşoară atât pe terenul de sport, cât şi în noua sală de sport construită şi dotată la standarde europene. Ambele spaţii sunt amenajate pentru diverse activităţi sportive: fotbal, baschet, handbal, volei, gimnastică. Pentru deplasarea elevilor din municipiul Bârlad, şcoala realizează anual contract cu o firmă de transport.

RESURSE UMANE
Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” are o încadrare cu personal didactic foarte bine pregătit (52 cadre didactice, 11 personal didactic auxiliar si 13 personal nedidactic) după cum urmează:
NUMĂR TOTAL CADRE DIDACTICE : 52 Ø Număr de cadre didactice titulare : 40 din care: § profesori de cultură generală : 23; § cadre didactice discipline tehnice : 17, din care: · profesori de specialitate : 14; · maiştri-instructori : 3 Ø Număr de profesori suplinitori : 11 din care: § profesori de cultură generală :7; § profesori de specialitate : 4 Ø Număr maiştri instructori suplinitori - 1 După gradul de perfecţionare, colectivul de cadre didactice poate fi structurat astfel : Ø Număr cadre didactice debutante : 3 din care : § profesori cultură generală : 1 § cadre didactice discipline tehnice : 2. Ø Număr cadre didactice cu examen de definitivat : 22, din care: § profesori cultură generală :18; § cadre didactice discipline tehnice : 4, din care: · profesori de specialitate : 4; Ø Număr cadre didactice cu gradul didactic II : 8, din care : § profesori cultură generală : 3; § cadre didactice discipline tehnice : 5 din care: · profesori de specialitate :4; · maiştri-instructori : 1. Ø Număr cadre didactice cu gradul didactic I : 17, din care : § profesori cultură generală : 6; § cadre didactice discipline tehnice : 11, din care : · profesori de specialitate : 8; · maiştri-instructori : 3. Ø Număr profesori cu doctorat : 2 Ø Număr profesori doctoranzi : 2; Ø Număr profesori metodişti : 4, din care : § profesori cultură generală : § cadre didactice discipline tehnice : 4. Ø Număr profesori autori de cărţi de specialitate : 6 Ø Număr profesori autori de auxiliare curriculare : 10. Ø Număr profesori formatori regionali : 1. Ø Număr profesori care au participat la cursuri postuniversitare: 10.
Tel: 0235-424919, Fax: 0235-308026, E-mail: grscagzo@yahoo.com , Site: www.guguianu.ro

11

II. PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR : 11, din care: § administrator financiar : 1; § secretari : 3; § laborant : 2; § bibliotecar : 1; § analist programator : 2; § tehnician : 2. III. PERSONAL NEDIDACTIC : 13, din care : § fochist : 2; § muncitori calificaţi : 3; § muncitori necalificaţi : 1; § paznici : 2 § îngrijitori : 5

Media de vârstă a colectivului didactic se situează în jurul a 43 de ani. Colectivul de cadre didactice continuă să se perfecţioneze participând la cursuri postuniversitare şi module de formare continuă. În cadrul proiectului PHARE, multe cadre didactice din şcoală au participat la cursuri de formare în domeniile: învăţarea centrată pe elev, lucrul cu întreprinderile, consiliere şi informare privind cariera etc., care au transmis cunoştinţele nou acumulate colegilor având ca efect creşterea calităţii procesului didactic. Profesorii noştri au o înaltă ţinută morală şi profesională, sunt receptivi la problemele elevilor, fiind întotdeauna deschişi către dialog şi colaborare cu aceştia. Atât echipa managerială cât şi alte cadre didactice au urmat cursurile de Management educaţional organizate de Casa Corpului Didactic şi cursuri postuniversitare de Politici Publice şi Administraţie Publică, Informatică, Educaţie Tehnologică ş.a. Întregul colectiv didactic dă dovadă de receptivitate faţă de cerinţele şcolii, sunt deschişi, toleranţi, dar şi exigenţi. Personalul didactic auxiliar şi nedidactic manifestă aceeaşi seriozitate integrându-se în activitatea de creare a unui climat favorabil procesului de învăţământ. În anul şcolar 2011-2012 în unitate noastră funcţioneaza 34 de clase repartizate astfel: 20 de clase de învăţământ liceal ruta directa (5 clase a IX- a, 4 clase a X–a, 7 clase a XI- a, 4 clase a XII- a) cu 506 de elevi şi specializările Tehnician în activităţi economice, Tehnician în activităţi de comerţ, Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului, Tehnician proiectant CAD, Tehnician analize produse alimentare, Tehnician în industrie alimentară, Tehnician transporturi, Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii, Tehnician horticultor, 4 clase liceu ruta progresiva, curs de zi (2 clase a XII- a specializarea Tehnician în agricultură şi Tehnician transporturi, 2 clase a XIII-a specializarea Tehnician în agricultură şi Tehnician în activităţi economice cu 103 de elevi, 10 clase frecvenţă redusă ( 2 clasa a IX-a, 3 clase a X-a, 3 clase a XII-a şi 2 clase a XIII-a) cu 421 de
Tel: 0235-424919, Fax: 0235-308026, E-mail: grscagzo@yahoo.com , Site: www.guguianu.ro

12

elevi şi specializările Ştiinţe ale naturii, Tehnician în activităţi economice, Tehnician proiectant CAD şi Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului . Elevii Colegiului Tehnic „Marcel Guguianu” au participat în anul şcolar 2010-2011 la olimpiade şi concursuri desfăşurate la nivel local, județean şi naţional, obţinând următoarele rezultate: Diploma de merit - Hlenschi Sorin – faza nationala olimpiada Agricultura, Locul I - faza judeteana- Tataru Ionela- olimpiada: Resurse naturale si protectia Locul I - faza judeteana Bordeian Madalina- olimpiada: Resurse naturale si protectia mediului, Locul I- faza judeteana Hlenschi Sorin- olimpiada- Agricultura Premiul I faza judeteana – Munteanu Cristian concurs profesional “Comerciant vanzarea marfurilor alimentare si nealimentare”, Premiul II Ciobanu Andreea Corina – Concurs de matematica “Grogore Moisil”, Mentiune Florea Marius concurs interjudetean “Dimitrie Mangeran”, de creativitate

Premiu special -Bogdan Andrei, Tabus Ana Maria, Florea Marius, Tintea Marius - Concurs de creativitate “Dimitrie Mangeran” Locul I faza nationala Botezatu Ionuţ a XII- a A Mesajul meu antidrog Locul III - Ciobanu Andreea Corina – „Alege! Este dreptul tău”

OFERTA EXTRACURRICULARĂ
Şcoala noastră oferă elevilor posibilitatea de a participa la diferite activităţi educative: cercurile de ecologie şi artă plastică, trupa de dans modern, trupă de teatru, echipele de fotbal, handbal şi rugby, atât la fete cât şi băieţi, excursii tematice, redactarea revistei „Echinox”, participarea în echipa de realizare a proiectelor europene. Au intrat deja în tradiţie întâlnirile cu personalităţi din domeniul literaturii, artei, lansările de carte, de reviste şcolare, expoziţiile de artă plastică. O activitate extracurriculară cu bogată experienţă se desfăşoară în redacţia revistei şcolare „Echinox”, ajunsă la
Tel: 0235-424919, Fax: 0235-308026, E-mail: grscagzo@yahoo.com , Site: www.guguianu.ro

13

numărul 27, unde elevii cu aptitudini literare îşi prezintă creaţiile. Revista are o grafică deosebită şi este realizată în totalitate de elevi. Elevii cu talent în domeniul artelor plastice realizează expoziţii ale lucrărilor proprii atât în Bârlad la Galeriile de Artă, muzeul „Vasile Pârvan” cât şi în Vaslui, la Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare”. La Concursul Judeţean de Grafică a elevilor din liceele din judeţul Vaslui, Ediţia a II-a, elevii şcolii au obţinut locul al III-lea şi menţiune. Echipele reprezentative ale şcolii au obţinut următoarele rezultate: la baschet băieţi - locul III la faza locală; handbal băieţi locul II la faza zonală, handbal fete - locul III la faza zonală, rugby băieţi - locul II la faza judeţeană şi echipa de fotbal băieţi locul III la faza zonală. Elevii școlii noastre au fost implicati si intr-o serie de actiuni de voluntariat, cum ar fi campaniile de împădurire ,,România prinde rădăcini" şi „Let' s do it România”, campania de curățenie națională precum și alte campanii de ecologizare locale. S-au organizat mai multe activitati extrascolare, după cum urmează: 1. “Ziua europeană a limbilor” (27 Septembrie 2010) 2. ”Ziua Mondiala a educatiei” (5 octombrie 2010) 3.”Ziua Mondiala pentru reducerea dezastrelor naturale” (8 octombrie 2010) 4. ”Ziua Mondiala a alimentului” (16 octombrie 2010) 5. ”Ziua Europeana impotriva traficului de fiinte umane” (18 octombrie 2010) 6. „Balul Bobocilor” (22 octombrie 2010) 7. Ziua alegerilor pentru votarea presedintelui CSE (27 octombrie 2010) 8. ”Ziua Nationala fara Tutun” (18 noiembrie 2010) 9. ”Spune NU Fumtului!” (23 noiembrie 2010) 10. “Ziua Internaţională a eliminării violenţei împotriva femeilor” (25noiembrie 2010) 11. „Să cinstim istoria patriei!”- 1decembrie - Ziua Naţională a Romaniei – 2010 (30 noiembrie 2010) 12. „Festivalul şanselor tale – Educatie pentru o cultura a drepturilor fundamentale ” (6 decembrie 2010) 13. „Ziua Şcolii” (16 decembrie 2010) 14. “Mos Craciun suntem noi” (23decembrie 2010) 11. „Dor de Eminescu“ (14 ianuarie 2011) 12. „Ziua Principatelor Romane” (24 ianuarie 2011) 13. “Valentine’s Day…in varianta romanească” (14 februarie 2011) 14. ”Iubeste viata ,spune Nu plantelor etnobotanice” (7-18 februarie 2011) 15. ”Prevenirea situatiilor de urgenta” (24 februarie 2011) 14. „Sărbătorirea Zilei Internaţionale a Femeii” (8 Martie 2011) 15. „Ziua Internaţională a Francofoniei” (24 martie 2011) 16. „Ziua Internaţională a Teatrului’’ (27martie 2011) 17. „Ziua Mondială a Pământului” (22 aprilie 2011) 14

Tel: 0235-424919, Fax: 0235-308026, E-mail: grscagzo@yahoo.com , Site: www.guguianu.ro

18. „Ziua Internaţională a securităţii şi sănătăţii in muncă” (28 aprilie) 19. „Ziua Europei Unite” (9 mai 2011) 20. „Români, cinstiţţi-vă eroii!”- Ziua Eroilor (20 mai 2011) 21. „Ziua Mondială fără Tutun” (31 mai 2011) 22. „Ziua Mondială a Mediului” (10 iunie 2011) 23. „Bilanţul muncii noastre” - Festivitate de premiere a rezultatelor la învăţătură (17 iunie 2011) Pornind de la ideea ca învăţământul se desfăşoară într-un cadru adecvat şi cu mijloace moderne, profesorii şcolii noastre depun eforturi constante pentru ridicarea standardului educaţiei şi îmbunătăţirea bazei materiale. In aprilie 2011, şcoala noastră devine Şcoala Europeană. În vederea continuării studiilor sau a integrării cu succes a absolvenţilor pe piaţa muncii organizăm activităţi de consiliere în carieră, în cadrul cabinetului specializat sub îndrumarea unui psiholog şcolar, întâlniri cu reprezentanţii agenţilor economici, şi participarea la Bursa locurilor de muncă. Elevii participă la diverse activităţi educative care au ca scop pregătirea lor pentru viaţă.

Studiind într-o sală de lectură modernă

Tel: 0235-424919, Fax: 0235-308026, E-mail: grscagzo@yahoo.com , Site: www.guguianu.ro

15

16

PROIECTE EUROPENE
Proiectele pe care şcoala noastră le derulează presupun dezvoltarea unui parteneriat cu centre naţionale şi internaţionale de cercetare în domeniul educaţiei şi formării profesionale continue.
STRATEGII

Ø Identificarea tendinţelor evolutive ale învăţământului românesc în prezent; Ø Realizarea unor cercetări privind piaţa profesională în domeniul învăţământului profesional tehnic, dar şi dezvoltării profesionale continue; Ø Identificarea de noi elemente informaţionale pentru implicarea corpului profesoral în activităţi multiple şi variate din domenii cât mai variate; Ø Întâlniri periodice atât cu iniţiatorii, dar şi cu beneficiarii de formare profesională şi implicarea lor în activităţi comune strategiilor noastre educaţionale; Ø Îmbunătăţirea dotării materiale a şcolii precum şi a calităţii procesului educativ; Ø Racordarea principiilor educative actuale la cele europene; Ø Utilizarea tehnicii moderne în optimizarea schimbului de informaţiei si de elaborare a produselor finale. ANUL ŞCOLAR 2002 – 2003 Elena Prin proiectul PHARE RO 0108.01 şcoala noastră a beneficiat de 173.040 euro pentru reabilitarea clădirii (reparatie capitala corp principal de cladire in care functioneaza 7 sali de clasa, Laboratoarele de Chimie si Informatica, Cabinetele de Contabilitate, Proiecte Europene, Comisiei de Calitate si Secretar Sef, precum si arhiva departamentului financiarcontabil) şi 139.282,20 euro pentru dotarea atelierelor şi laboratoarelor (infiintarea si dotarea laboratorului de industrie alimentara; înfiintarea si dotarea laboratorului de agricultura). Începând cu anul şcolar 2004-2005 a început furnizarea de instrumente, maşini, echipamente şi instalaţii moderne pentru desfăşurarea cu succes a procesului de predareînvăţare prin abordarea unor strategii didactice moderne, dotarea cu utilaje agricole: plug, semanatoare, tractor, cisterna, instalatie de stropit. Aceste materiale didactice sunt utilizate atât la disciplinele din ariile curriculare matematica şi ştiinţe ale naturii (biologie, fizică şi chimie) cât şi la aria curriculară tehnologii (resurse şi protecţia mediului şi tehnic). Grupul ţintă: elevii scolii de arte şi meserii şi cadrele didactice de la catedrele de agricultură şi mecanică Beneficiari: elevii şi profesorii din şcoală, instituţiile de învăţământ cu care avem parteneriate, comunitatea locală.

PROGRAMUL MULTIANUAL PHARE-TVETPHARE RO. 0108.01, PHARE RO. 0108.03 - coordonator dir. adj. Iftemie Tamara-

PRIN PROGRAMUL PHARE RO 0108.03 - coordonator dir. adj. Iftemie Tamara-Elena - scoala a beneficia de finanţare pentru reabilitare ateliere, dotarea lor şi echipament IT pentru un laborator de informatică. Cadrele didactice au urmat cursuri de formare.
ANUL SCOLAR 2003 – 2004 PROIECT LINGVISTIC ”Architecture du paysage – projection dans l’art français des espaces verts” responsabil prof. Băcescu Daniela. Parteneri : - Lycee de Pouille, Franţa - coordonator - Grupul Şcolar Agricol „Marcel Guguianu”, România - partener.
Tel: 0235-424919, Fax: 0235-308026, E-mail: grscagzo@yahoo.com , Site: www.guguianu.ro

16

Produse finale : - Dicţionar poliglot cu termeni tehnici de arhitectura peisajului - Ghid practic de arhitectura peisajului 2004 – 2005 PROIECT PHARE DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ”Promovarea antreprenoriatului în vederea creării de noi locuri de muncă” – coordonator prof. Huluţă Aurora Partener : ADERU Vaslui Obiectivul specific a fost: consilierea şi instruirea persoanelor de ambele sexe aflate în căutarea unui loc de muncă pentru începerea unei afaceri proprii şi activităţi de asistare a întreprinzătorilor. Produs final: Ghidul întreprinzătorului Proiectul, în valoare de 44.500 Euro, a beneficiat de finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeana şi cofinanţare de la bugetul statului. 2005 – 2006 PROIECT PHARE DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ”Calificarea a 75 de şomeri în meseria de Lucrător în comerţ” – coordonator prof. Huluţă Aurora Partener : ADERU Vaslui Obiective specifice: - calificarea persoanelor de ambele sexe aflate în căutarea unui loc de munca (şomerii tineri si şomerii de lunga durata) prin furnizarea cunoştinţelor si abilitaţilor esenţiale pentru obţinerea unei calificări recunoscute în vederea imbunatatirii calităţii muncii si prevenirii deficitului de competenţe; - consilierea în tehnici de căutare a unui loc de muncă. Produs final : Broşură de prezentare Proiectul, în valoare de peste 46.000 Euro, a beneficiat de finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeana şi cofinanţare de la bugetul statului. ANUL ŞCOLAR 2006 – 2007 PROIECT SOCRATES LINGVISTIC ”Conservation des Especes Essentielles des Ecosystemes dans les Reserves Naturelles” – coordonator prof. Băcescu Daniela Parteneri : - Grupul Şcolar Agricol „Marcel Guguianu”, Zorleni, România coordonator - Legta Tourret, Moulins Cedex Franta - partener Produse finale : - Ghid trilingv despre rezervatiile si parcurile naturale din Franta si Romania studiate în cadrul proiectului - Expozitie foto cu tema “Cadrul natural si traditiile” insoţită de un catalog editat în trei limbi: franceza,engleza si română - O pagina web care sa contina rezultatele proiectului - Un CD de prezentare a activitatilor derulate în cadrul proiectului ANUL ŞCOLAR 2006 – 2007 PROIECTUL SOCRATES DE DEZVOLTARE ŞCOLARĂ: “History, Societies and Education” responsabil prof. Huluţă Aurora Parteneri: - Eniaio Lykeio Prohomatos, Greece, coordonator - Grupul Şcolar Agricol „Marcel Guguianu”, Zorleni, România - partener - Litherland High School Liverpool, England –partener
Tel: 0235-424919, Fax: 0235-308026, E-mail: grscagzo@yahoo.com , Site: www.guguianu.ro

17

Obiectiv : compararea sistemelor educaţionale europene şi identificarea trasaturilor specifice pentru a implementa metode pedagogice moderne în sistemul nostru de învăţământ, promovarea conceptului de cetatean european, identificând aspectele culturale ale fiecarei ţări membre în proiect. Produse finale : - Ghid de la A la Z despre istorie şi societăţi - Site WEB al proiectului Au avu loc întâlniri de proiect astfel: în decembrie 2007 în Grecia, în februarie 2007 în Marea Britanie şi în aprilie 2007 în România. Au participat cadre didactice din cele trei ţări partenere. 2007 – 2008 PROIECTUL DE GRANTURI PENTRU DEZVOLTAREA ŞCOLARĂ “Tehnologie şi artă pentru o şcoala prietenoasă, prin activităţi extracurriculare” – coordonator prof. Huluţă Aurora Parteneri: - Grupul Şcolar Agricol „Marcel Guguianu” - Primăria comunei Zorleni - S.C. Radio VIPP S.R.L. Obiectivul general al proiectului: Crearea unei ambianţe educaţionale specifice „scolii prietenoase” Produse finale: - postul de radio al şcolii, Radio “Adolescenţa” - Broşură cu realizările elevilor de la Cercul de artă plastică Atingerea obiectivului proiectului s-a realizat prin implicarea în activităţi extracurriculare a elevilor şi cadrelor didactice, pe două secţiuni: un cerc de radio şi unul de artă plastică. Bugetul proiectului: 49989 lei ANII ŞCOLARI 2008 - 2010 PROIECTUL “ŞCOALĂ EUROPEANÔ EDIŢIA 2008 – coordonator dir. adj. Iftemie Tamara-Elena Misiunea scolii este asigurarea unui viitor european elevilor ei si sanse egale de afirmare precum si implicarea ei activa in viata comunitatii careia ii apartine, prin introducerea dimensiunii europene, prin promovarea valorilor si imbunatatirea continua a calitatii actului instructiv-educativ si prin realizarea unui parteneriat activ scoala-elevi-parinticomunitate locala, raportandu-se permanent la standardele si practicile din Uniunea Europeana. În urma evaluarii candidaturilor scolilor la competiţia pentru obţinerea certificatului de “ŞCOALĂ EUROPEANÔ EDIŢIA 2008, am obţinut locul 8 cu 181 de puncte, din 194 de candidaturi. PROFESORUL 2000+, UN PROFESOR PENTRU MÂINE - coordonator dir. adj. Iftemie Tamara-Elena Proiectul a fost finanţat de Uniunea Europeană în cadrul schemei de finanţare PHARE 2005 - Programul de Coeziune Economică şi Socială - Dezvoltarea Formării Continue pentru Personalul din Învăţământul Preuniversitar şi a fost implementat de Centrul Educaţia 2000+ în perioada iulie 2008 – iunie 2009 sub egida Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, prin Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar.
Tel: 0235-424919, Fax: 0235-308026, E-mail: grscagzo@yahoo.com , Site: www.guguianu.ro

18

Scopul proiectului a fost de creşterea capacităţii şcolilor de a furniza servicii educaţionale la standardele impuse de piaţa europeană. S-a urmărit astfel, transformarea profesorului tradiţional într-un profesionist şi un practician al tehnicilor de predare centrate pe elev, capabil să identifice şi să dezvolte acele abilităţi care să ofere noii generaţii un avantaj competitiv pe piaţa extinsă a muncii - atât la nivel intern cât şi la nivel european. Proiectul a pus la dispoziţia beneficiarilor – 104 profesori din 3 şcoli pilot selectate în mediul rural din judeţele Iaşi şi Vaslui – un program de formare acreditat de Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar, program care a asigurat profesorilor implicaţi dezvoltarea abilităţilor necesare pentru a putea aborda funcţia didactică dintr-o perspectivă complexă şi completă, într-o manieră modernă şi profesionistă. În cadrul acestui proiect s-au înscris 50 de cadre didactice din şcoala noastră care în urma evaluărilor au obţinut 90 de credite transferabile. PROIECTUL COMENIUS DE PARTENERIAT BILATERAL “Agricultural and Environmental English” – coordonator prof. Huluţă Aurora Parteneri: - Grupul Şcolar Agricol „Marcel Guguianu”, Zorleni, România - coordonator - Istituto di Istruzione Superiore “Duca degli Abruzzi” din Padova, Italia – partener Obiectiv: îmbunãtãţirea competenţelor lingvistice ale participanţilor şi îmbogãţirea vocabularului acestora cu termeni de specialitate din agriculturã, peisagisticã ruralã şi ecologie. Produse finale: - Site WEB al proiectului - Dicţionar enciclopedic cu termeni din agricultură, peisagistică rurală, ecologie - Colecţie de texte de specialitate din agricultură, peisagistică rurală, ecologie, pentru exerciţii de traducere ANII ŞCOLARI 2009-2011 – PROIECT COMENIUS DE PARTENERIAT MULTILATERAL “Teaching and Learning în the Natural Park” – coordonator prof. Şerban Corina Parteneri : - Grupul Şcolar Agricol „Marcel Guguianu”, Zorleni, România - Istituto di Istruzione Superiore “A.Cecchi” - Italia - Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych W Trzcianie – Polonia - Manisa Özel Şehzade Mehmet Koleji – Turcia Produse finale : - Ghid de bune practici in rezervatiile naturale - O pagina web care sa contina rezultatele proiectului - Un CD de prezentare a activitatilor derulate în cadrul proiectului LIFELONG LEARNING PROGRAMME COMENIUS Formare continua pentru personalul implicat in educatia scolara. Actiunea se adreseaza cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar si are ca scop imbunatatirea calitatii educatiei scolare prin participarea acestora la stagii de formare continua. Aceste stagii trebuie sa se desfasoare in alta tara europeana decat aceea in care participantul isi desfasoara activitatea profesionala. Astfel, participantul este incurajat sa-si 19

Tel: 0235-424919, Fax: 0235-308026, E-mail: grscagzo@yahoo.com , Site: www.guguianu.ro

imbunatateasca cunostintele si competentele de predare si sa cunoasca mai bine modul in care se realizeaza educatia scolara in Europa. Durata stagiilor de formare poate fi de 5 zile efective. Cursurile sunt cursuri generale de formare a cadrelor didactice. În urma depunerii candidaturii pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2009, au fost aprobate trei burse de formare continua, ale profesorilor: Ø IFTEMIE TAMARA – ELENA – Italia - Castelanzza, curs organizat de Universitatea Carlo Cattaneo, în perioada 15/02/2009 - 19/02/2009, titlul cursului a fost „TEACh Teaching European Active Citizenship”. Cursul a constat în prelegeri teoretice (educaţie cetăţenească, cetaţenia activă, familie şi importanţa ei în activitatea cetateneasca, educatia, cultura si economia din prisma cetateanului activ) şi practice (jocuri interactive: “citizenship”, “citizenchip education”, “What future for Europe ” s.a., colocvii: “Dimensions of European citizenship”, “ICT in citizenship teaching” s.a., discutii libere, prezentari tematice s.a.). Ø SERBAN CORINA MARIA - In Olanda la Maastricht in perioada 9/03/2009 – 15/03/2009. Tema cursului a fost „Crossing Borders” unde au fost dezbătute probleme legate de interculturalitate si integrarea elevilor de alte naţionalităţi in sistemul de învăţământ. Ø PURICE FRANCESCA-AGNES - „Activitati motivante pentru cei care invata o limba”. Au participat profesori din Lituania, Turcia, Slovacia, Spania, România şi Bulgaria in perioada 13-26 septembrie 2009 Instituţia organizatoare: Horizon Language Training din Totnes, Marea Britanie. Obiectivul: familiarizarea participanţilor cu o gamă largă de activităţi menite motivării celor care învaţă o limbă. Sesiunile s-au făcut sub forma unor ateliere. ANII ŞCOLARI 2011-2013 – PROIECT COMENIUS DE PARTENERIAT BILATERAL “MILL - Multiple Intelligences in Language Learning” Parteneri : Colegiul Tehnic “Marcel Guguianu” Zorleni - ROMANIA Şavşat çok programli lisesi (savsat multi program high school) artvin – TURCIA Obiectiv: Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăţi competenţele lingvistice ale elevilor, bazate pe tipul lor de inteligenţă, într-un context european cultural divers, de a-i educa , ca viitori cetăţenii activi europeni. Produse finale : - Un web site al proiectului; - Un handbook româno-turc de lingvistică comparată; - Un software educaţional pentru învăţarea limbii engleze; - O broşură şi un DVD , "România şi Turcia, între tradiţie şi modernitate“. ANII ŞCOLARI 2011-2013 – PROIECT GRUNDTVIG, PARTENERIATE PENTRU INVATARE “Developing parental skills” Parteneri : Gülşehir Kaymakamlığı din Turcia, coordonator South Eastern Regional College (Newcastle Campus) din Marea Britanie, regiunea Irlanda de Nord Mgr. Ingrid Viktorova - LINGUA PLUS, din Slovacia Obiectiv: Dezvoltarea unui mediu colaborativ european de învăţare continuă, în vederea îmbunătăţirii competenţelor parentale cu efecte pozitive asupra relaţiei dintre profesioniştii în educaţie, familii şi comunitate, pentru formarea unei personalitati puternice a copiilor/adolescenţilor, capabile de a se integra eficient în societate. Produse finale: - Studiu "Competenţe necesare"; - Ghid pentru părinţi şi profesori: “Sfaturi de viaţă pentru un părinte eficient”; site WEB; blog; O broşură şi un DVD , "România şi Turcia, între
tradiţie şi modernitate“.

Tel: 0235-424919, Fax: 0235-308026, E-mail: grscagzo@yahoo.com , Site: www.guguianu.ro

20

CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE „ION MURGEANU”
Centrul de Documentare si Informare (C.D.I.) a fost înfiinţat ca un efect al remodelării dimensiunii socio-culturale a societăţii, într-o perioadă de efervescenţă a învăţământului românesc, pentru a susţine promovarea culturii, a valorifica patrimoniului local, a construi o relaţie specială de comunicare între cadre didactice şi elevi, a implica autoritatile locale in viaţa şcolii, a dezvolta parteneriate, a impulsiona participarea activă a elevului la propriul traseu de învăţare şi dezvoltare, a organiza schimburi de experienţă şi proiecte, abordări transdisciplinare şi pluridisciplinare, toate acestea intr-un decor rafinat al valenţelor culturale complexe şi deopotrivă practice, promovând egalitatea şanselor tuturor la educaţie. C.D.I. contribuie la implementarea politicilor educaţionale moderne şi sprijină realizarea obiectivelor prevăzute în procesul de reformă a învăţământului românesc. În toamna anului 1998, Ministerul Educaţiei Naţionale a elaborat "Programul de relansare a învăţământului rural", program aprobat de Guvernul României în ianuarie 1999. Scopul declarat al programului era de a asigura "egalitatea şanselor la învăţătură pentru elevii din mediul rural, prin asigurarea unei educaţii de calitate, într-un mediu favorabil învăţării." Acest proiect, denumit "Educaţia pentru informaţie în mediul rural defavorizat", s-a derulat în cinci judeţe pilot, nominalizate de Ministerul Educaţiei Naţionale: Alba, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Maramureş şi Sibiu. Prin Ordinul M.E.C. nr. 3248/01.03.2002, referitor la extinderea colaborarii dintre Ministerul Educatiei si Cercetării si Serviciul de Cooperare si Acţiune Culturală din cadrul Ambasadei Franţei la Bucureşti, s-a stabilit cooptarea, in noua etapă a proiectului, a inca 3 unităţi şcolare din fiecare judeţ pilot şi a încă l4 unităţi şcolare din alte 7 judeţe: Constanţa, Vaslui, Buzău, Olt, Hunedoara, Bacău si Suceava. Proiectul "Educaţia pentru informatie în mediul rural defavorizat", privit ca un proiect de cooperare bilaterală, a avut ca obiectiv general egalitatea şanselor intre elevii din mediul rural si cei din mediul urban. Ca urmare a acestui deziderat, înfiinţarea Centrelor de Documentare si Informare în scoli a vizat realizarea umătoarelor obiective: 1. promovarea unei pedagogii inovante, care dinamizează si modernizează parcursurile pedagogice tradiţionale, transformând atitudinea faţă de învatare; 2. dezvoltarea unei atitudini pozitive fata de învatare în general; 3. favorizarea muncii în echipa; 4. asigurarea accesului liber la informatie si cultura a tuturor tinerilor si a membrilor comunitatii locale; stapânirea tehnicilor de informare si comunicare în învatamânt (TIC); 5. formarea cetateanului constient si autonom, adaptat la lumea actuala prin intermediul vietii scolare; 6. egalitatea sanselor elevilor din mediul rural si urban.
Tel: 0235-424919, Fax: 0235-308026, E-mail: grscagzo@yahoo.com , Site: www.guguianu.ro

21

CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE este un centru de resurse pluridisciplinare ce pune la dispoziţia elevilor, cadrelor didactice şi a comunităţii, informaţii pe diferite suporturi (fond de carte, reviste, casete audio şi video, CD-uri, calculatoare conectate la Internet, echipament de multiplicare, consumabile), desfăşoară activităţi pedagogice (lectii interactive si demonstrative, iniţiere în cercetarea documentară) şi pune în practică proiecte de animaţie culturală, expozitii, lansari de carte etc. In felul acesta, se obţine o mai bună inserţie socială, implinindu-se obiective importante ale unei educatii socio-culturale moderne: Ø favorizarea gustului pentru lectură; Ø dobândirea cunoştinţelor, a abilităţilor transferabile şi a metodelor de lucru diversificate; Ø iniţierea elevilor în mânuirea instrumentului de lucru informatic şi în interogarea bazelor de date; Ø deschiderea şcolii spre mediul înconjurător. Centrul de documentare şi informare este deservit de un documentarist (profesordocumentarist sau bibliotecar-documentarist). C.D.I., prin oferta variata de materiale documentare, cat si prin instrumentele multimedia de care dispune, faciliteaza desfăşurarea unei game largi de activitati, abordând o extindere a orizontului scolar, dar si al celui extrascolar. Existenţa C.D.I. oferă noi posibilităţi în realizarea obiectivelor din Curriculum-ul naţional: modernizarea şi dinamizarea procesului instructiv – educativ, cu accent pe latura formativă, în vederea prevenirii eşecului şcolar; punerea în valoare a materialelor didactice şi informaţionale ale şcolii; identificarea şi optimizarea resurselor financiare pentru susţinerea obiectivelor propuse; intensificarea colaborării şcoalăcomunitate prin acţiuni comune; asigurarea reuşitei şcolare prin plasarea elevului în centrul procesului educativ; iniţierea elevilor în folosirea şi utilizarea metodelor moderne de lucru (lucrul în echipă, abordare interdisciplinară şi pluridisciplinară) pentru formarea deprinderilor moral-educative puternice (spirit de iniţiativă, deprinderea de a cauta şi prelucra informaţia, analiză, sinteză, elaborare, creativitate, autoevaluare); realizarea unor activităţi pluridisciplinare, soldate cu implicarea, deopotrivă, a elevilor si cadrelor didactice de diferite specialităţi; crearea şi întreţinerea imaginii şcolii prin rolul central jucat de C.D.I. în viaţa instituţiei şcolare; asigurarea de şanse egale pentru toţi copiii şi schimbarea modului în care aceştia percep şcoala şi actul educaţional; diversificarea suportului informativ, pe langa fondul de carte integrat din biblioteca şcolii şi îmbogăţit periodic, cu materiale audio şi video, C.D.-uri, calculatoare conectate la Internet, echipamente de multiplicare si redare multimedia s.a.; crearea de spaţii cu funcţii specifice (spaţiu pentru lectură, spaţiu pentru muncă individuală sau de grup, spaţiu multimedia, spaţiu pentru profesori); 22

Tel: 0235-424919, Fax: 0235-308026, E-mail: grscagzo@yahoo.com , Site: www.guguianu.ro

crearea condiţiilor necesare iniţierii în autodocumentare şi în tehnicile de muncă individuală, accesul la noile tehnologii şi la diferite surse de informare. Centrul de Documentare si Informare îndeplineste urmatoarele functii : - tehnica (gestiune documente; bibliografii; întocmire fise; cercetare, exploatare si elaborare a unei documentatii; audio vizual; multiplicare; sisteme electronice de comunicare); -de primire (elevi, cadre didactice, membrii ai comunitatii) ; -de informare generala ; -de relationare cu parteneri sociali; - de incitare pentru lectura de placere; - de informare scolara si profesionala ; - de animare; - pedagogica, constand in initierea sistematica în tehnicile de cercetare documentară. Pentru a realiza trecerea de la biblioteca şcolara, la Centrul de Documentare şi Informare şi, în felul acesta, a face posibilă întegrarea fondului de carte intr-o structură modernă, conform noilor cerinte ale educaţiei, a fost necesară parcurgerea unui curs de specialitate la care au participat bibliotecar Luminiţa-Ludmila Zuran si director adjunct Tamara-Elena Iftemie, organizat de Casa Corpului Didactic Vaslui, finalizat cu un proiect pe baza căruia s-a înfiinţat acest lăcaş de cultură. In săptămâna Educaţiei permanente în România, din cadrul Festivalului Naţional al Şanselor Tale „Egalitatea de şanse prin educaţie”, 5- 9 noiembrie 2007, a fost inaugurat Centrul de Documentare si Informare al şcolii noastre (9 noiembrie 2007), numit „Ion Murgeanu”, in semn de omagiu adus scriitorului, originar din Zorleni. Centrul are o suprafaţă de 149 m2, fiind dotat cu mobilier nou, 3 calculatoare conectate la Internet, laptop, videoproiector, ecran de proiecţie, cameră video, televizor, dvd, sistem audio, combina muzicala, xerox, imprimante, canapea, fotolii, mese pentru studiu, scaune, sistem de supraveghere s.a. Investiţia a depăşit suma alocata de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, dar proiectul a fost finalizat cu succes, un rol deosebit avându-l conducerea liceului si domnul primar al comunei Zorleni Petruţ Creţu. Misiunea C.D.I. este aceea de a crea un cadru primitor pentru fiecare elev, locul în care acesta îşi va găsi motivaţia, resurse si disponibilitatea necesare dezvoltării personale, prin accesul nemijlocit la informaţie (cărţi, mijloace multimedia, calculatoare conectate la Internet) facilitând, astfel, egalitatea şanselor între elevii din mediul rural şi cei din mediul urban. C.D.I. are ca obiectiv general iniţierea şi formarea utilizatorilor în cercetarea documentară, oferind suport logistic si informaţional pentru a-i ajuta pe elevi să conştientizeze că reuşita, atât pe plan personal, cât şi pe plan profesional, este condiţionată de cunoştinţe, priceperi, deprinderi, înclinaţii, aptitudi şi competenţe. În acest context, C.D.I. îndeplineşte doua funcţii: · funcţia de bibliotecă · funcţia de cercetare şi prelucrare a materialului informativ punând la dispoziţia elevilor şi cadrelor didactice toate informaţiile utile procesului instructiv – educativ, dar şi cele necesare lărgirii orizontului socio-cultural. 23

Tel: 0235-424919, Fax: 0235-308026, E-mail: grscagzo@yahoo.com , Site: www.guguianu.ro

Înfiinţarea Centrului de Documentare şi Informare a fost imperios necesară pentru: întărirea spiritului comunitar şi perceperea acestui departament educaţional ca un centru de cultură si educaţie permanentă; educare prin informare realizată prin lectura documentară şi utilizarea tehnologiilor moderne; inducerea unor schimbări pozitive în activitatea de învăţare a elevilor şi accentuarea comportamentului autonom; activitatea individuală asistată de specialist; încurajarea lucrului în echipă. Funcţionarea Centrului de Documentare şi Informare are ca scop: activitatea de formare si informare continuă pentru personalul didactic si didactic auxiliar; activităţi de recuperare pentru elevii aflaţi în dificultate sau cu dificultăţi de învăţare; diversificarea formelor de lucru cu elevii: activităţi de animaţie, expoziţii, întâlniri cu personalităţi, difuzarea, mediatizarea lucrărilor realizate de elevi în alte medii şcolare; cercetarea documentară şi de informare; integrarea noilor tehnologii si practicii pedagogice diversificate ale profesorului; difuzarea informaţiei ( informaţia administrativă, psihologică, profesională, culturală si de educaţie civică, informaţie privind programele si proiectele comunitare). LOCUL DE AMPLASARE A CENTRULUI DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE 1. Amplasament: în prima clădire de la intrarea in curtea liceului Corpul A, la parter, prima clasa, cu acces rapid pentru elevi. 2. Spaţiul destinat: 2 săli de clasa cu libera trece intre ele. Spaţiul total: 101 m2. 3. Spatiu de depozitare: o sala de clasa la etaj 48 m2. Spaţiul total: 149 m2. Spatiul Centrului de Documentare si Informare a fost amenajat astfel încât să se asigure delimitarea clară a celor 12 zone, stabilitate in functie de numarul de elevi din unitatea noastră, ce sunt valorizate conform functiilor si misiunilor C.D.I.

SPATIILE CDI
1. Spatiul de primire a publicului este locul unde cei care viziteaza C.D.I. isi pot depozita hainele, ghiozdanele, in dulapuri cu cheie. 2. Spatiul documentaristului este sectorul cu vizibilitate totala asupra salii, unde bibliotecarul-documentarist isi are amplasat biroul, suficient de mare pentru a permite

Tel: 0235-424919, Fax: 0235-308026, E-mail: grscagzo@yahoo.com , Site: www.guguianu.ro

24

gestionarea împrumuturilor, precum şi munca obişnuită a documentaristlui. 3. n Spatiul de afisaj este amenajat un panou unde sunt postate toate informaţiile privind C.D.I., programul de activitati etc. 4. Spatiul de lucru individual include mese şi scaune utile cititorilor pentru a consulta fondul documentar al C.D.I., oferind posibilitatea mobilizării lor pentru a face studiul individual mai operativ, adaptandu-se nevoii de spatiu a fiecaruia. 5. Spaţiul pentru lucru în echipa include de asemenea mese si scaune care permit reorganizarea zonei, astfel încât să satisfacă nevoia de spatiu atât a grupurilor mari, cat şi a celor mici. 6. Spatiul pentru cadrele didactice este delimitat cu rafturi de celelalte zone ale incintei, unde dascălii au posibilitatea de a consulta toate materialele necesare şi de a-şi elabora documentatia pentru materia de specialitate, întrun cadru autonom, separat de cel al elevului, dar in acelaşi timp beneficiind de intreaga dotare a C.D.I. 7. Spatiul pentru lectura de placere. S-a acorda o atentie deosebita amenajarii acestui spatiu pentru a realiza un "colt de lectura" primitor si confortabil. Spaţiul de ficţiune este destinat exclusiv lecturii de plăcere, tocmai de aceea se asigură accesul liber la romane, albume, benzi desenate. El este dotat cu rafturi corespunzătoare şi cu mobilier comod pentru elevii care aleg să citească în C.D.I. 8. Spatiul audio-video este dotat cu mobilier specific echipamentului informatic si audio-video. 9. Spatiul pentru orientare si consiliere cuprinde suporturi speciale si functionale, un spatiu de afisaj al noutatilor, informatiilor cu privire la viata scolara si concursuri, precum si de o masa de consultare. 10. Spatiul pentru depozitare este amenajat in afara C.D.I., unde este păstrat fondul de carte ce nu este folosit permanent. 11. Spatiul informatic este zona care cuprinde calculatoarele conectate la Internet si imprimanta. 12. Spatiul de consultare a lucrarilor documentare este organizat de asa maniera încât sa-i permită utilizatorului să repereze usor diferitele domenii (cu ajutorul margaretei care conţine cele 10 clase zecimal universale si a etichetelor de semnalare afisate deasupra rafturilor). TIPURILE DE ACTIVITĂŢI CARE SE DESFĂŞOARĂ ÎN CDI sunt: 1.Pedagogice: Prezentarea CDI şi a organizării sale specifice; Iniţierea elevilor în cercetarea documentară;
Tel: 0235-424919, Fax: 0235-308026, E-mail: grscagzo@yahoo.com , Site: www.guguianu.ro

25

Proiecte disciplinare şi inter-/transdisciplinare, în colaborare cu echipa pedagogică; Activităţi de recuperare a elevilor cu dificultăţi de învăţare sau eşec şcolar, împreună cu echipa pedagogică a şcolii; Orientare şi consiliere educaţională şi vocaţională, în colaborare cu echipa pedagogică; Activităţi care presupun integrarea a noilor tehnologii ale informării şi comunicării în practicile pedagogice, împreună cu echipa pedagogică; Parteneriate educative; Activităţi extraşcolare; 2. Culturale: Animaţii lectură; Animaţii audio-video; Animaţii legate de mass-media Realizarea de expoziţii; Organizarea de vizite şi întâlniri tematice; Activităţi prilejuite de diverse evenimente; Ateliere de creaţie; Activităţi de valorizare a patrimoniului şi potenţialului cultural; Parteneriate şi schimburi culturale. 3. Comunicare: Colectarea, prelucrarea şi difuzarea de informaţii din interiorul şi din exteriorul unităţii de învăţământ necesare utilizatorilor; Participarea la promovarea imaginii unităţii de învăţământ în comunitatea educaţională şi cea locală; Participarea la promovarea activităţii CDI; Corespondenţă cu caracter profesional. 4. Gestionare: Gestionarea spaţiului; Gestionarea funcţionării CDI (orar de funcţionare, planificarea activităţilor); Gestionarea bunurilor materiale (mobilier, materiale şi echipamente); Gestionarea financiară a funcţionării CDI în funcţie de nevoilor utilizatorilor şi a activităţilor planificate; Gestionarea fondului documentar pluridisciplinar şi multimedia; Gestionarea formării profesionale. Succesul în derularea actului educaţie depinde, într-o mare măsură, de oferta pe care şcoala o pune la dispoziţia comunităţii, determinand astfel alegerea de către elevi a unei institutii corespunzatoare dorintelor lor si care sa-i conduca spre o dezvoltare profesionala si personala, în concordanta cu exigenţele societăţii. Activitatile desfasurate in cadrul C.D.I., în colaborare cu cadrele didactice, contribuie la formarea personalitatii elevului prin dezvoltarea capacitatii de autocunoastere, de valorizare maxima a potentialului propriu, punandu-se accent pe dezvoltarea unei gândiri deschise, a independenţei şi voinţei, a creativităţii, a obiectivităţii şi imparţialităţii, împlinind aşteptările, dar şi soluţionând nevoile de cultura ale acestora. Activităţile de orice tip, desfăşurate în cadrul acestui departament, formează elevii în spiritul cooperării, solidarităţii, perseverentei, responsabilitatii, dezvoltand comunicarea, deprinderile specifice lucrului in echipa, astfel ca elevul să se adapteze rapid si eficient la o societate aflată într-o continua transformare. Prin asta, se urmăreşte formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, să contribuie la articularea propriilor trasee de dezvoltare intelectuală şi profesională şi să se integreze activ în viaţa socială.
Tel: 0235-424919, Fax: 0235-308026, E-mail: grscagzo@yahoo.com , Site: www.guguianu.ro

26

Despre scriitorul ION MURGEANU
Ion Murgeanu s-a născut în seara zilei de 7 iunie 1940, la Zorleni, în fostul judeţ Tutova, plasa Simila, fiind ultimul din cei patru copii ai lui asile Murgeanu şi ai Mariei (n. Grama, dintr-un neam ardelenesc), din care au rămas în viaţă, în afara lui, cele două surori, Condella şi Catinca (Tincuţa), cel de al treilea, botezat cu acelaşi nume, Ioan, murind la un an de la naştere. Locurile natale ale poetului: Zorlenii au fost în vechime pământ domnesc, după cum reiese, la 1906, din cele 377 documente vechi din arhivele Casei Regale, parte consemnate de N. Iorga în "Studii şi Documente", vol. IV. Prim atestare este din anul 1522 din vremea lui Ştefăniţă - Vodă, întărită şi de alte hrisoave şi înscrisuri domneşti din vremea următorilor domni moldoveni: Aron Vodă, Ieremia Movilă, Vasile Voievod, Istrati Dabija Voievod, Alexandru Vodă, până la Aga Alecu Calimachi, care întregeşte definitiv moşia Slobozia-Zorleni, la 1818, şi se întăreşte, înfiinţând şi clădind la Zorleni: palat cu parc mare împrejur, şcoala, velniţe, sălaşe de ţigani, eleşteu de peşte, livada de duzi, vie, grădina de pomi roditori etc. În anul 1853 moşia Slobozia-Zorleni aparţine hatmanului Alecu Ruşeţ Rosnovanu, care a primit-o de la Calimachi ca zestre, când s-a căsătorit cu fiica acestuia, Roxanda. Însă dezastru. După încetarea din viaţă a hatmanului, curajoasa Roxanda se va bate-n procese timp de mai mult de jumătate de veac pentru apărarea moşiei, râvnită-n anumite părţi ale ei de vecini hulpavi, pe urma datoriilor catastrofale lăsate la moartea sa de risipitorul hatman, jucător pătimaş, şi prins şi de alte patimi mai rele încă... Ca într-un roman balzacian, hătmăneasa va pierde totul, şi în aprilie 1886 moşia Slobozia- Zorleni cu trupurile sale va fi cumpărată de către M.S. Regele Carol I de la bancherii Pierre şi Victor Monge şi Francois Liet, la preţul de lei 1.355.750. Noul Domn, pentru a domni în România cu titlu de Rege, avu la un moment dat obligaţia de a se împământeni în noua sa ţară. Studii liceale la Bârlad şi Vaslui, terminate în 1956. Studii la Facultatea de filologie din Bucureşti începute în 1968. Debutează cu poezie în ziarul "Flacăra Iaşului (1959). Învăţător şi profesor la Vaslui (1956-1959), Galaţi (1959-1961), activist cultural la Suceava (1963-1967), redactor la ziarul "Clopotul" (1967-1969). Redactor la "România liberă" şi la "Tribună României" (1969-1989). Redactor la "Curierul Românesc" (1989-2001). Redactor al "Suplimentului cultural"/"Meridianul Românesc"/California, SUA (1997-2002). Colaborează cu poezie, proză şi articole critice la "Contemporanul", "Gazeta literară", "Tribuna", "Luceafărul", "Amfiteatru", "Cronica", "Steaua", "Viaţa Româneasca", "Tribuna României", "Curierul Românesc", "al cincilea anotimp", "Meridianul Românesc", "Cetatea literară" (pe internet) etc. Publică romanele: "Edenul" (1980) , "Via" (1984) şi “Carla în decembrie” (2002). Volumele de versuri: "Repaose" (1969), "Confesiunea" (1970), "Datoria" (1972), "Confesiune patetică" (1976), "Poeme europene" (1980), "Tratatul despre spini şi alte poeme" (1982), "Turnul Onoarei" (1987), “Aur şi flacăr㔠(1996), “Darul” (1997), “Confesorul” (1999), aparţin unei structuri poetice complexe, unind rafinamentul baroc cu o simplitate ce derivă din folclorul românesc. Pentru Ion Murgeanu (poet, prozator, jurnalist), poezia în sine nu poate fi decât un fel de metafizică practică, după cum singur a dedus. La tinereţe a scris versuri doar în voia
Tel: 0235-424919, Fax: 0235-308026, E-mail: grscagzo@yahoo.com , Site: www.guguianu.ro

27

inspiraţei, ceea ce a făcut să-i aducă numai necazuri: pe de o parte Cenzura “epocii de aur”, iar pe de altă parte, Securitatea regimului ceauşist. Este un poet inconfundabil cu alţii, el însuşi fiind un “turn al onoarei”, după titlul unuia dintre volumele sale. Poetul Ion Murgeanu publică pentru prima oară în “Flacăra Iaşului” la vârsta de 19 ani (1959), dar debutul literar este cel din revista Contemporanul, fiind salutat cu căldură de G. Călinescu: „Ion Murgeanu cânta soarele ce face iarba să crească, mustul de soare curgând pe pământ, vântul, dragostea. Inspiraţia sa e năvalnică şi uneori solemn exaltată..." „Ion Murgeanu e un poet de o remarcabilă modernitate, alternând tonul direct cu halourile sugestive, conceptualismul - orientat moral – cu metaforismul îndrăzneţ şi gratuit, seriozitatea cu joaca şi sarcasmul, capacitatea de a gândi şi regândi o idee cu distanţarea estetică de ea." (Ştefan Augustin Doinaş) Din amintirile poetului: „Dacă am fost un copil fericit?! Nu ştiu; nu cred. Temperamentul, imaginaţia, m-au tras şi pe mine spre locurile comune ale copilăriei; mai ales jocul de-a oina pe un maidan şi apogeul acestui joc pe imensul imaş de pe şes, unde păzeam şi eu vitele, laolaltă cu alţii şi, fiind duminică, atunci, împreună şi cu flăcăii şi fetele cele mari, o mândrie în plus. De ce îmi amintesc acest episod duminical? Pentru că a fost prima frustrare provenită din neascultare. Părinţii, în fapt mama, de-o austeritate severă, îmi spunea: ”ţine boii de lanţ şi mergi cu ei singur; paşte-i acolo unde-i iarbă grasă şi bogată, pe drumul dintre lanuri! Nu-i lăsa să-şi întindă boturile la popuşoii oamenilor! Să-mi aduci vita sătulă acasă, cu deşertul sus!” Învăţasem ce-nseamnă deşertul la vite şi urmăream atent, cum urmăreşte lucrătorul la strung spânul adunat în mormane, să-i facă norma, burta dobitoacelor, care se umplea lent de ierburile păscute, de jos în sus, până când se umplea desertul! Şi în general, poruncilor mamei m-am supus până la asfinţitul vieţii sale! În acea zi îndepărtată, însă, slobozisem boii din lanţ şi-i revărsasem, tentat de jocul gălăgios din apropiere, în cireada comună, în turma cea mare. Imediat am şi fost ales la oină, într-o echipă; dar nu dură mult şi se ivi primul conflict; făceam cu rândul «cine întoarce vitele» când o luau razna spre popuşoaie, iar rândul meu trecuse; alergam liber şi fericit după mingea aia; cineva însă n-a vrut să fiu fericit până la capăt: era un flăcău voinic, bine sculptat cu muşchi pe braţe şi piept, care-mi porunci: «mergi şi întoarce-mi vacile»; eu i-am răspuns: «Rândul meu a trecut», însă el, iarăşi. Atunci eu i-am spus răspicat: «Peste rândul meu eu nu fac, nu mă duc! » Şi flăcăul acela m-a apucat, cum se zice de creastă, «cum adică, tu nu te duci, stai să vezi! ». «Nu mă duc, cum am spus, peste rândul meu», şi m-am trântit la pământ, prinzându-mi hainele dezbrăcate şi trăistuţa cu merinde în braţe ca şi când m-aş fi agăţat de un pai pe o mare învolburată. Bestia de flăcău lovea înăduşit cu picioarelen mine să mă ridic, să mă duc după vite. Nu m-am dus, căci porunca lui nu era dreaptă. Jocul pentru mine în acea zi s-a spart. Sau pentru totdeauna?!! Deoarece scena avea să se repete, identic, dar într-un alt decor, la internatul de la liceul din Bârlad; făcusem o dată de planton, şi cum rândul meu trecuse, în respectiva seara mă dezbrăcasem, nu atât să mă culc, cât mai ales să particip la hârjoana de glume spurcate şi bancuri, din dormitor, după stingere. Dar auzind gălăgia de sub paturi, veni pedagogul, sau elevul de serviciu din ultima clasă, şeful plantoanelor, nu-mi mai aduc tocmai bine aminte; şi acela n-a putut să se oprească decât la patul meu... sau o făcuse anume?! «Avem nevoie de un planton voluntar, tu, M., hai n-o mai fă pe mortul, îmbracă-te şi treci pe sală! » Acelaşi răspuns ca pe şes, şi aceeaşi frustrare pe care o resimţeam: «Eu mi-am făcut rândul; acum nu e rândul meu! » , «Îmbracă-te, elev, şi treci unde ţi-am spus, de planton!. «Eu nu mă îmbrac! ». Deci m-am prins cu ambele mâini de ţeava de fier a patului de campanie, iar şeful plantoanelor din acea seară, văzând că nu o poate scoate cu mine la capăt, şi furios la culme, că nu-mi putea descleşta degetele de pe tăblia patului, începu să lovească-n pumnii mei strânşi bestial, cu bocancul, până ce obosi, ori se convinse că totul era zadarnic. Atunci m-am ridicat şi m-am îmbrăcat. Dar nu ca să merg pe sală la planton. Am fugit afară, în curtea şcolii, şi de-acolo, sărind gardul înalt de la terenul de sport, am întins-o acasă, în sat, la Zorleni. Era aproape de miezul nopţii. Pe şesul dintre Bârlad şi Zorleni, întunericul - să-l tai cu cuţitul! În mersul
Tel: 0235-424919, Fax: 0235-308026, E-mail: grscagzo@yahoo.com , Site: www.guguianu.ro

28

intempestiv, prin năpraznicul întuneric, îmi repetam obstinat: «De ce să fac eu planton când vrea el? De ce să fac peste rândul meu? » Pumnii îmi sângerau, şeful plantoanelor pusese potere după mine, prin curtea liceului... Eu, cum se vede, eram departe, şi navigam, mic Ulisse, pe marea de întuneric spre casă... Şi acest gen de întoarceri „cu fuga", de-a lungul anilor s-au repetat, în episoade diferite... Intoleranţa lor îmi frângea marele meu elan şi i-am dispreţuit; nu eram tolerant nici eu, pentru că nu mă tolera nimeni; am fost de la început, în mijlocul lumii, ca un străin. De aceea, în viaţa mea n-am putut suferi niciodată aceste trei lucruri: nedreptatea, trufia şi minciuna!” Poetul şi satul natal – Zorleni:

ZORLENI
Este în zarea aceasta un sat pe şes. I-a pus nume frumos un crescător de vite Din lume; duce lipsă în schimb de legende Bătrânii lui sunt trecuţi totuşi Prin cele două războaie moderne. Acolo e un potop de lumini subt pământ. Ard minţile celor supuşi în glie. O lumânare arde tot timpul Lângă crucea bunicului meu amintind! Multe farmece ştiu să facă femeile dragostei Bărbaţii o vreme trăiesc şi dispar totuşi Cu umbrele de pe grinduri...o mătuşă de-a mea Dinspre mamă când păşeşte cântă vorbind! Cât am fost copil numai aici îmi plăcea să trăiesc. Mă scăldam somnoros într-o gârlă duioasă. Vacile mle păşteau iarba din os de strămoşi. Din lutul acesta se fac cele mai trainice case.

Tel: 0235-424919, Fax: 0235-308026, E-mail: grscagzo@yahoo.com , Site: www.guguianu.ro

29

Maestrul MARCEL GUGUIANU

putut ignora talentul şi virtuţile creatorului. Marca stilistică, inechivocă, aduce în prim plan personalitatea celui chemat să exprime ceva din frumuseţea eternă a lumii. Nici urmă de cedare în faţa modelelor ilustre, nici urmă de subordonare unor mode efemere. Constant, inspirat, a şlefuit marmura şi a modelat lutul şi a turnat bronzul aşa cum i s-a părut lui că este mai bine, astfel încât incidenţa luminii să genereze efecte luxuriante, să exalte sângele unor femei tinere într-o perfectă simfonie a dragostei. Unduirile molatice, vag lascive ale liniei, volumetria, expresia corpului într-o mişcare-nemişcată prevestesc plăceri virtuale şi sugerează mângâieri posibile. Meşter desăvârşit al nudului, Guguianu se apropie de grecii din perioada clasică cu satisfacţia de a defini un ideal de frumuseţe. Lecţiile celor mari i-au configurat personalitatea. Cornel Medrea l-a învăţat structura sculpturii, Maillot volumetria amplă, Rodin supleţea şi rafinamentul modelajului, Irimescu poezia liniei curbe. Ataşat valorilor unui limbaj esenţializat, epurat de detalii redundante, Guguianu se comportă asemenea unui clasic, solar şi armonios. Operele din spaţiul ieşean -grupul statuar din faţa Universităţii — alte opere din SUA, San Marino, Iugoslavia, evocă zeităţile Olimpului dar şi bacantele Arcadiei. Guguianu a dăruit sculpturii româneşti unul dintre frumoasele ei momente de linişte şi visare.

P

rezenţa sculptorului între semeni, mereu agreată pentru pitorescul omului, n-a

Tel: 0235-424919, Fax: 0235-308026, E-mail: grscagzo@yahoo.com , Site: www.guguianu.ro

30

DATE BIOGRAFICE
·

S-a născut la 28 iunie 1922 în Bârlad România. Începe studiile de sculputură în anul 1933

·

la Şcoala de Arte şi Meserii; student al Academiei de Arte Frumoase Bucuresti, România, elev al profesorului Cornel Medrea
· ·

Profesor de sculptura şi desen. Consilier restaurator pentru monumente istorice şi de artă.

·

Membru permanent al Uniunii Artistilor Plastici din România. Profesor de sculptură invitat al statului San Marino. Activitatea sa se reflectă în opere de sculptură monumentală, ansambluri

·

·

statuare, busturi bronz şi marmură ale unor scriitori, poeţi, savanţi, actori, amplasate în parcuri, grădini publice, instituţii, teatre şi muzee, în oraşe din România şi din străinătate.
·

Numeroase opere în colecţii particulare şi de stat în: România, Italia, Canada, Iugoslavia, Danemarca, Olanda, Franţa, Germania, Japonia, Grecia, SUA şi America de Sud, etc.

·

Participă, începând cu anul 1948, la toate expoziţiile anuale, bienale şi de grup din România şi la tradiţionalele festivaluri, simpozioane şi bienale internaţionale de artă plastică.

Tel: 0235-424919, Fax: 0235-308026, E-mail: grscagzo@yahoo.com , Site: www.guguianu.ro

31

EXPOZITII PERSONALE:
1949 1973 1975 1976 1976 1978 1979 1981 1983 1989 1991 1992 1993 1993 1993 1994 1994 1994 1995 1996 1996 1997 România România România România Danemarca - Odense - Kulturhaus Italia - Roma - Galeria "Toni Nelli" Italia - Roma - Academia Româna San Marino - Galeria de Arta, Palatul Turismului Franţa - Montpellier, "VIGAN" SUA - New York - Madeleine Countess Galleries SUA - Retrospectiva Countess Madeleine Galleries SUA - New York -Centrul de Cultura Român SUA - New York România - Bucureşti, Ministerul Afacerilor Externe SUA - Washington D.C., Ambasada României SUA - Washington D.C., Very Specials SUA -Smith College Northampton, Massachusetts SUA - Washington INTELSAT SUA - Washington, Banca Mondiala SUA - Washington, Banca Mondiala Craiova - Retrospectiva SUA - Washington, Fondul Monetar International

Tel: 0235-424919, Fax: 0235-308026, E-mail: grscagzo@yahoo.com , Site: www.guguianu.ro

32

ARTICIPARI LA MANIFESTARI INTERNATIONALE
1972 Iugoslavia 1973 Italia 1975 România 1978 Ungaria 1979 Iugoslavia 1980 Iugoslavia 1983 Italia 1984 Franta 1985 Franta 1985 Brazilia 1986 Melopolis 1988 Olanda 1989 Franta 1991 Turcia 1991 Belgia 1992 SUA 1992 Spania 1992 SUA 1993 SUA 1993 România 1993 SUA 1994 SUA 1994 SUA 1996 SUA Simpozionul internaţional "Coroana Alba", Arandelovac Bienala de artă plastică, Napoli Simpozionul internaţional "Brâncuşi", Mogoşoaia Bienala internaţională de sculptură mică, Budapesta Simpozionul aniversar "UNESCO", Belgrad Simpozionul internaţional "Coroana Alba", Arandelovac Concursul internaţional de artă plastică "Nissida d'Oro", Napoli Salonul de Toamnă, Paris Delfo, Paris Bienala internaţională '85, Sao Paolo Paris-Geneve Amsterdam Salonul Independenţilor Grand Palais, Paris Muzeul de Stat, Ankara Centrul Cultural Mechelen, Mali Very Special Arts Gallery, Washington D.C. Expo Univers, Sevilla Colecţie permanentă de bronz şi marmură, New York COLECTIONARI SUA, New York Expopinacoteca Ministerului Afacerilor Externe, Bucureşti Expo Washington D.C. The Embassy of România, Washington D.C. Very Special Arts Gallery, Washington D.C. Mai, iunie EXPO Internaţional Pinacoteca Băncii Mondiale, Washington

Tel: 0235-424919, Fax: 0235-308026, E-mail: grscagzo@yahoo.com , Site: www.guguianu.ro

33

DISTINCTII
1972 1972 1972 1973 1973 1974 1975 1981 1983 1987 1992 1995 1995 "Placheta de Onoare" a simpozionului internaţional Arandelovac, Iugoslavia "Placheta de Onoare" a bienalei de la Napoli, Italia Alegerea ca membru al Academiei Internaţionale de Cultura, Arte si Ştiinţe de la Pontzen, Italia "Diploma de Merit" a municipalităţii oraşului Galaţi, România "Premiul anual de sculptura" atribuit de revista "Săptămâna Culturală", Bucureşti, România "Diploma de Merit" a Academiei din Pontzen, Italia "Palme d'or" al Academiei de Artă şi Cultură din Napoli, Italia Placheta si Medalia de aur a Republicii San Marino Medalia de aur si Placheta de Onoare a premiului întâi al concursului internaţional de artă plastică "Nissida D'Oro", Napoli, Italia Editarea timbrului filatelic "San Marino-Neutralitate" Constituirea "Fundaţiei Marcel Guguianu Bucureşti - Washington" Premiul special al Academiei Româno-Americane pentru sculptura "Ionel Jianu" Membru al diviziei de cultură a Băncii Mondiale, Washington; Statueta "Ciocârlia" devine Emblema diviziei de cultură a Băncii Mondiale, Washington Varianta "Ciocârliei" - Premiul perpetuu PROVICTORIA în cinematografie "Cetăţean de onoare" al municipiului Bârlad Enciclopedia Artiştilor Români Contemporani "Cetăţean de onoare" al Judeţului Mehedinţi "Diplomă de onoare" Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de pretutindeni Premiul Fundaţiei România Mare Medalia de aur Academia Brazilia Ordinul Steaua României în grad de cavaler Este menţionat în dicţionarul “Who’s Who” Omul anului 2004 – Institutul Biographic American Ca o recunoaştere a meritelor sale artistice este inaugurat pavilionul Marcel Guguianu din Bârlad

1996 1997 1998 1999 1999 2000 2001 2002 2004 2004 2004 -

„Nu

cunosc trăire de suflet mai profundă, decât îndemnul cu care îmi oficiez arta slujind astfel ţara” Marcel Guguianu

Tel: 0235-424919, Fax: 0235-308026, E-mail: grscagzo@yahoo.com , Site: www.guguianu.ro

34