You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 22 maja 2012 r. Poz. 565

Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.22 15:28:08 +02'00'

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSW 1) z dnia 15 maja 2012 r.

w sprawie wyznaczenia organu Suby Celnej waciwego do wykonywania niektrych zada Suby Celnej oraz okrelenia terytorialnego zasigu jego dziaania Na podstawie art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Subie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z pn. zm.2)) zarzdza si, co nastpuje: 1. Wyznacza si Dyrektora Izby Celnej we Wrocawiu i Naczelnika Urzdu Celnego w Legnicy waciwych na terytorium caego kraju do przeprowadzania:

2) urzdowego sprawdzenia w podmiotach prowadzcych dziaalno gospodarcz podlegajc kontroli, o ktrej mowa w art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Subie Celnej. 2. Rozporzdzenie wchodzi w ycie z dniem nastpujcym po dniu ogoszenia. Minister Finansw: wz. M. Orowska

ww
1)

Minister Finansw kieruje dziaem administracji rzdowej finanse publiczne, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegowego zakresu dziaania Ministra Finansw (Dz. U. Nr 248, poz. 1481). 2) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 73, poz. 390, Nr 117, poz. 677, Nr 134, poz. 779 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 362.

w. rcl

1) kontroli, o ktrych mowa w art. 30 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Subie Celnej;

.go

v.p l