You are on page 1of 1

Elektronicznie

podpisany przez
Grzegorz Paczowski
Data: 2012.05.22
15:42:24 +02'00'

DZIENNIK USTAW

v.p
l

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 22 maja 2012 r.
Poz. 567
USTAWA

.go

zdnia 10 maja 2012r.

ozmianie ustawy osamorzdzie gminnym

Art. 1. Wustawie zdnia 8 marca 1990r. osamorzdzie gminnym(Dz.U. z2001r. Nr142, poz.1591, zpn. zm.1))
wart.28g:
1) wust.1 wpkt4 na kocu dodaje si przecinek idodaje si pkt5 wbrzmieniu:
5) zawieszeniem wczynnociach subowych;

2) wust.4 wpkt3 na kocu kropk zastpuje si przecinkiem idodaje si pkt4 wbrzmieniu:

w.
rcl

4) postanowienie prokuratora albo postanowienie sdu ozastosowaniu rodka zapobiegawczego wpostaci zawieszenia wczynnociach subowych, oktrym mowa wart.276 ustawy zdnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postpowania karnego (Dz.U. Nr89, poz.555, zpn. zm.2)) wprzypadku okolicznoci, oktrej mowa wust.1
pkt5.;

3) po ust.5 dodaje si ust.5a wbrzmieniu:

5a. Postanowienia, oktrych mowa wust.4 pkt4, sd lub prokurator przesya przewodniczcemu rady.;

4) wust.6 wpkt3 na kocu dodaje si przecinek idodaje si pkt4 wbrzmieniu:


4) wokresie zawieszenia wczynnociach subowych wprzypadku okolicznoci, oktrej mowa wust.1pkt5.

Art. 2. Ustawa wchodzi wycie zdniem ogoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone wDz.U. z2002r. Nr23, poz.220, Nr62, poz.558, Nr113, poz.984,
Nr153, poz.1271 iNr214, poz.1806, z2003r. Nr80, poz.717 iNr162, poz.1568, z2004r. Nr102, poz.1055, Nr116, poz.1203
iNr167, poz.1759, z2005r. Nr172, poz.1441 iNr175, poz.1457, z2006r. Nr17, poz.128 iNr181, poz.1337, z2007r. Nr48,
poz.327, Nr138, poz.974 iNr173, poz.1218, z2008r. Nr180, poz.1111 iNr223, poz.1458, z2009r. Nr52, poz.420 iNr157,
poz.1241, z2010r. Nr28, poz.142 i146, Nr40, poz.230 iNr106, poz.675 oraz z2011r. Nr21, poz.113, Nr117, poz.679, Nr134,
poz.777, Nr149, poz.887 iNr217, poz.1281.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone wDz.U. z1999r. Nr83, poz.931, z2000r. Nr50, poz.580, Nr62, poz.717, Nr73,
poz.852 iNr93, poz.1027, z2001r. Nr98, poz.1071 iNr106, poz.1149, z2002r. Nr74, poz.676, z2003r. Nr17, poz.155, Nr111,
poz.1061 iNr130, poz.1188, z2004r. Nr51, poz.514, Nr69, poz.626, Nr93, poz.889, Nr240, poz.2405 iNr264, poz.2641,
z2005r. Nr10, poz.70, Nr48, poz.461, Nr77, poz.680, Nr96, poz.821, Nr141, poz.1181, Nr143, poz.1203, Nr163, poz.1363,
Nr169, poz.1416 iNr178, poz.1479, z2006r. Nr15, poz.118, Nr66, poz.467, Nr95, poz.659, Nr104, poz.708 i711, Nr141,
poz.1009 i1013, Nr167, poz.1192 iNr226, poz.1647 i1648, z2007r. Nr20, poz.116, Nr64, poz.432, Nr80, poz.539, Nr89,
poz.589, Nr99, poz.664, Nr112, poz.766, Nr123, poz.849 iNr128, poz.903, z2008r. Nr27, poz.162, Nr100, poz.648, Nr107,
poz.686, Nr123, poz.802, Nr182, poz.1133, Nr208, poz.1308, Nr214, poz.1344, Nr225, poz.1485, Nr234, poz.1571 iNr237,
poz.1651, z2009r. Nr8, poz.39, Nr20, poz.104, Nr28, poz.171, Nr68, poz.585, Nr85, poz.716, Nr127, poz.1051, Nr144,
poz.1178, Nr168, poz.1323, Nr178, poz.1375, Nr190, poz.1474 iNr206, poz.1589, z2010r. Nr7, poz.46, Nr98, poz.626, Nr106,
poz.669, Nr122, poz.826, Nr125, poz.842, Nr182, poz.1228 iNr197, poz.1307 oraz z2011r. Nr48, poz.245 i246, Nr53, poz.273,
Nr112, poz.654, Nr117, poz.678, Nr142, poz.829, Nr191, poz.1135, Nr217, poz.1280, Nr240, poz.1430, 1431 i1438 iNr279,
poz.1645.

ww

1)