Operasi-Operasi Boolean

u nit
Mengetahui dan memahami kaedah memudahkan persamaan. Boolean dan meringkaskannya menggunakan hukumhukum aljabar Boolean.

Menyatakan hukum-hukum Boolean. Menyatakan hukum-hukum Boolean.

Mendapatkan ungkapan Boolean dari Mendapatkan ungkapan Boolean dari suatu jadual kebenaran dalam bentuk : suatu jadual kebenaran dalam bentuk : Jumlah hasildarab dan Hasildarab Jumlah hasildarab dan Hasildarab jumlah . jumlah .

Meringkaskan ungkapan Boolean dengan Meringkaskan ungkapan Boolean dengan kaedah peta karnaugh. kaedah peta karnaugh.

Operasi-Operasi Boolean

11.0 Pengenalan Kita telah pun mempelajari bagaimana aljabar Boolean boleh digunakan untuk menolong menganalisa litar logik dan mengungkap kendaliannya secara matematik. Sekarang kita akan sambung pelajaran aljabar Boolean kita dengan memeriksa pelbagai teoram Boolean yang boleh menolong kita memudahkan ungkapan litar logik. Di dalam unit ini kita akan membincangkan lapan teoram asas Boolean serta kegunaannya.

11.1

Hukum-hukum aljabar Boolean Hukum aljabar Boolean dan Teoram De Morgan merupakan salah satu cara yang boleh digunakan untuk mempermudahkan ungkapan dan litar logik. Terdapat 8 teoram asas seperti yang dinyatakan di bawah. Perhatikan bahawa di dalam setiap teoram, x merupakan pembolehubah logik yang boleh menjadi logik 0 atau 1. Setiap teoram disertai dengan gambarajah litar logik yang menunjukkan kesahihannya.

Mulakanlah unit ini dengan tenang tetapi bersungguh–sungguh. Selamat mencuba, semoga anda berjaya.

Operasi-Operasi Boolean

11.1.1 Hukum DAN Hukum ini menyatakan jika sebarang pembolehubah diDANkan dengan 0, hasilnya akan menjadi 0. Ini mudah diingati kerana kendalian DAN seperti pendaraban biasa, iaitu sebarang nombor apabila didarab dengan 0, hasilnya adalah 0.

X 0
Rajah 11.1 Get DAN

0

a) b) c) d) 11.1.2 Hukum ATAU

X.0 = 0 X.1 = X X.X = X X.X = 0

Hukum ATAU adalah seperti penambahan di mana keluaran get ATAU akan menjadi 1 apabila salah satu daripada masukannya adalah 1 tanpa menghiraukan nilai masukan yang lain.

X O

X

Rajah 11.2 Get ATAU

a) X + 0 = X b) X + 1 = 1 c) X + X = X

Operasi-Operasi Boolean
d) X + X = 1

11.1.3 Hukum TAK Hukum TAK menyatakan bahawa keluarannya adalah terbalik daripada masukkannya. Jika masukan X adalah 1 maka keluarannya akan menjadi 0 dan begitulah sebaliknya.

X

X

Rajah 11.3 Get Tak

11.1.4 Hukum Tukar-tertib Teoram seterusnya melibatkan lebih daripada satu pembolehubah. Hukum tukar-tertib menunjukkan bahawa turutan mengATAU atau mengDANkan 2 pembolehubah adalah tidak penting, hasilnya adalah sama. X + Y = Y + X X . Y = Y . X

11.1.5 Hukum Sekutuan Hukum ini membolehkan kita mengelompokkan pembolehubah dalam ungkapan DAN atau ungkapan ATAU mengikut cara yang diingini.

Operasi-Operasi Boolean
X(YZ) = (XY)Z =XYZ X+ ( Y + Z ) = ( X + Y ) + Z = X + Y + Z

11.1.6 Hukum Taburan / Agihan Hukum ini menyatakan bahawa sesuatu ungkapan itu boleh dikembangkan dengan mendarab sebutan demi sebutan. Teoram ini juga menunjukkan yang kita boleh mengfaktorkan sesuatu ungkapan. X(Y+Z) =XY + XZ ( W + X ) ( Y + Z ) = WY + XY + WZ + XZ

11.1.7 Hukum Penyerapan X + XY = X X + XY = X + Y X ( X + Y) = X X ( X + Y ) = XY

11.1.8 Teoram De Morgan Teoram ini berguna dalam memudahkan ungkapan hasildarab atau hasiltambah pembolehubah yang disongsangkan. ( X + Y ) = X . Y (a)

Operasi-Operasi Boolean
( X . Y ) = X + Y (b)

Teoram (a) menyatakan bahawa apabila hasiltambah ATAU dua pembolehubah disongsangkan, ini adalah sama seperti menyongsang setiap pembolehubah satu per satu dan seterusnya menDANkan songsangan pembolehubah tersebut. Teoram (b) pula menyatakan bahawa apabila hasildarab DAN bagi dua pembolehubah disongsangkan, ini adalah sama seperti menyongsang setiap pembolehubah satu per satu dan seterusnya mengATAUkan songsangan pembolehubah tersebut. Kita telahpun membincangkan lapan teoram asas aljabar Boolean. Seterusnya marilah kita fahamkan contoh-contoh di bawah mengenai penggunaan teoram-teoram tersebut. Untuk memudahkan anda, Jadual 11.1 adalah ringkasan dari apa yang telah dibincangkan di atas.
JADUAL 11.1 – RINGKASAN TEORAM BOOLEAN

RINGKASAN 1) Hukum tukar-tertib 2) Hukum sekutuan 3) Hukum taburan A+B=B+A A.( B. C ) = (A.B) . C A+(B.C) = (A+B).(A+C) A+A =A A+1 =1 A+A =1 5) Teoram De morgan A.B =A+B A.B = B.A A + (B+C) =( A +B)+C A.(B+C) = (A.B)+(A.C) A.1=A A.A=A A.0 =0 A.A =0 A+B =A.B

4) Hukum ATAU – DAN A + 0 = A

Operasi-Operasi Boolean

Contoh 11.1a Permudahkan persamaan Boolean berikut dengan menggunakan hukum aljabar Boolean. Q = AB + ABC Penyelesaian Q =AB + ABC =A+B+A+B+C =(A+A)+(B+B)+C =A+B+C =ABC

Contoh 11.1b Permudahkan persamaan Boolean berikut dan seterusnya lukiskan litar logik dan jadual kebenaran yang sepadan. Y= ABC+ABC+ABC+ABC Penyelesaian Y=ABC + ABC + ABC +ABC = ABC + ABC +ABC +ABC = AB(C+C)+ AC(B+B)

Operasi-Operasi Boolean
= AB(1) + AC(1) = AB + AC

Litar logik :
A B Y=AB+AC C

Jadual kebenaran :

A 0 0 0 0 1 1 1 1

B 0 0 1 1 0 0 1 1

C 0 1 0 1 0 1 0 1

Y=AB +AC 1 0 1 0 1 1 0 0

Operasi-Operasi Boolean

Contoh 11.1c Ringkaskan litar logik di bawah menggunakan aljabar Boolean.
B A C Y=C+B(A+C)

Penyelesaian Y=B(A+C)+C =BA+ C(B+1) =BA+C

Litar Logik yang telah dimudahkan :
A B C AB+C

Contoh 11.1d Tuliskan persamaan Boolean bagi litar di bawah. Gunakan teoram De Morgan dan hukum aljabar Boolean bagi memudahkan litar. Seterusnya lukiskan litar logik yang telah diringkaskan.
A B X

Operasi-Operasi Boolean

Penyelesaian X = AB . B = (A + B ).B = AB +B.B = AB

AB

X = AB

@

A B

X=AB

Operasi-Operasi Boolean

Ujikan kefahaman anda sebelum meneruskan input seterusnya. Semaklah jawapan anda pada maklumbalas di halaman berikut. selamat mencuba !!!

ARAHAN : BULATKAN JAWAPAN YANG BETUL. 11a-1 Jika masukan A dan B diDANkan dan keluarannya diATAUkan dengan masukan C, apakah ungkapan Boolean untuk operasi ini ? a. Y = AB + BC c. Y = AB + C b. Y = ( A + B ) C d. Y = AB + AC

11a-2 Ungkapan Boolean Y = A + B ialah 2 masukan …….. a. Get Tak Atau c. Get Dan b. Get Tak Dan d. Get Atau

11a-3 Teoram De Morgan yang kedua ialah ………….. a. A. B = A + B c. A + B = A . B b. A + B = A + B d. A . B = A . B

11a-4 Permudahkan Y = A + B C menggunakan teoram De Morgan . a. A B + C c. A B + C b. A + BC d. A B + C

11a-5 Litar logik dengan ungkapan Boolean Y = (A.B) + ( A.C) mempunyai masukan ………… a. 6 masukan c. 2 get Dan dan 1 get Atau b. 2 get Atau dan 1 get Dan d. 4 masukan

Operasi-Operasi Boolean

SUDAH MENCUBA KESEMUA SOALAN ? BANDINGKAN JAWAPAN ANDA PADA HALAMAN DI BAWAH .

AKTIVITI 11a 11a –1. 11a – 3. C C

11a – 2. A 11a – 4. A 11a – 5. C

Operasi-Operasi Boolean

11.2.1Ungkapan logik Jumlah Hasildarab ( SOP- Sum of Product ) Bentuk persamaan Boolean boleh ditulis dalam bentuk jumlah hasildarab atau dikenali sebagai sebutan minima ataupun dalam bentuk darab hasiljumlah ( POS ) yang dikenali sebagai sebutan maksima. Jumlah hasildarab adalah kaedah memudahkan dan mereka bentuk litar logik yang akan kita pelajari. Beberapa contoh bentuk jumlah hasildarab ialah : i) ii) iii) AB+AB +AB ABC+ ABC AB +ABC+CD +C

TIP PENTING

Perhatikan bahawa, setiap ungkapan jumlah hasildarab terdiri daripada 2 atau lebih sebutan DAN( hasildarab) yang diATAUkan bersama.


Setiap sebutan DAN terdiri daripada satu atau lebih pembolehubah dalam bentuk pelengkap atau tidak berpelengkap. Perhatikan bahawa tanda penyongsang tidak boleh muncul lebih daripada satu pembolehubah dalam satu sebutan. ( Contohnya : ABC atau ADB )

11.2.2Hasildarab Jumlah ( POS- Product of sum )

Operasi-Operasi Boolean
Hasildarab jumlah dikenali juga sebagai sebutan ATAU ( hasiltambah ) yang diDANkan bersama. minima. Setiap

ungkapan hasildarab jumlah terdiri daripada 2 atau lebih sebutan

Contohnya : X = (A+B).(B+C) X = (B+C+D).(BC+E) X = ( A + C ) . ( B + E ). ( C + B ) Di dalam kebanyakan reka bentuk litar logik ungkapan SOP lebih kerap digunakan kerana ianya lebih mudah membentuk jadual kebenaran, rajah masa ataupun peta karnaugh ( peta – k ). Sekarang mari kita lihat beberapa contoh ungkapan logik yang ditulis dalam bentuk jumlah hasildarab ataupun hasildarab jumlah.

Contoh 11.2a Diberi F( a,b,c,d,e ) = a b d. Tuliskan fungsi F dalam bentuk jumlah hasildarab ( SOP ) . Penyelesaian F ( a,b,c,d,e ) = a b d =abcde+abcde+abcde+abcde Contoh 11.2b

Operasi-Operasi Boolean
Permudahkan litar logik yang ditunjukkan dalam rajah 12.2b.
A B Y

Penyelesaian Ungkapan Y = ( A + B ) ( A + B ) Darabkan untuk mendapat ungkapan jumlah hasildarab : Y =AA + AB + BA +BB 0 Y = AB+BA Litar yang didapati adalah litar logik setara bukannya lebih ringkas :
A B Y=AB+BA

0

Contoh 11.2c

Operasi-Operasi Boolean

Mudahkan ungkapan X = ( A + B ) ( A + B + D ) D dalam bentuk jumlah hasildarab. Penyelesaian Bentuk jumlah hasildarab : X = AAD+ABD+ADD+BAD+BBD+BD 0 0 B

X = ABD + ABD +BD X = BD(A + A + 1 ) = BD

Contoh 11.2d Berpandukan kepada jadual kebenaran di bawah, ungkapkan persamaan Boolean dalam bentuk jumlah hasildarab. Seterusnya lukiskan litar logik dari persamaan tersebut .

A

B

C

Y

Operasi-Operasi Boolean
0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1

Penyelesaian Y = ABC + ABC
A C B

Y = ABC + ABC

UJI KEFAHAMAN ANDA DENGAN MENCUBA SEMUA SOALAN AKTIVITI

Operasi-Operasi Boolean

UJIKAN KEFAHAMAN ANDA DENGAN MEMBUAT LATIHAN DI BAWAH. SEKIRANYA ANDA BERJAYA MENJAWAP KESEMUA SOALAN, TERUSKAN KE INPUT SETERUSNYA. SELAMAT MENCUBA !

11b-1 Nyatakan ungkapan yang manakah antara berikut yang tidak dalam bentuk jumlah hasildarab: a. RST + RST + T c. MNP + ( M + N )P b. ADC + ADC d. AB + ABC + ABCD

11b-2 Mudahkan litar dalam rajah 12b-2 untuk mendapatkan litar dalam rajah 12b-2i.
A C Y= ABC +AB(AC) AB(AC) B ABC AC

Rajah 12b-2

B C

B+C Y=A(B+C) A
Rajah 12b-2i

11b-3. Ungkapkan persamaan Boolean jumlah hasildarab bagi jadual kebenaran 11b di bawah dan seterusnya lukiskan litar logik yang sepadan .

Operasi-Operasi Boolean

Jadual 11b A 0 0 0 0 1 1 1 1 B 0 0 1 1 0 0 1 1 C 0 1 0 1 0 1 0 1 Y 1 0 0 1 1 0 0 1

11b-4 Lukiskan litar logik bagi ungkapan Boolean Y = AB + C + DE 11b-5 Tuliskan ungkapan Boolean bagi litar logik di bawah dan nyatakan samada ia di dalam bentuk jumlah hasildarab ataupun hasildarab jumlah.
A

B

Y

C

TAHNIAH !!!! ANDA TELAHPUN BERJAYA MENJAWAB KESEMUA SOALAN……..

Operasi-Operasi Boolean

BANDINGKAN JAWAPAN ANDA PADA HALAMAN DI BAWAH !

11b-1. 11b-2.

B dan C Z = ABC + AB . ( A C ) = ABC + AB ( A + C ) = ABC + AB ( A + C ) = ABC + ABA + ABC = ABC + AB + ABC ( bentuk jumlah hasildarab ) = AC ( B + B ) + AB = AC ( 1 ) + AB = AC + AB = A(C+B)

11b-3

Y =ABC+ ABC+ABC +ABC
A B C

Y

11b-4
A A BB C C D D E E

Operasi-Operasi Boolean

11b-5. ( A + B + C ) ( B + A + C ) Bentuk hasildarab jumlah

11.3

PETA KARNAUGH ( PETA – K )

Operasi-Operasi Boolean
Pada unit sebelumnya kita telahpun mengetahui dengan

menggunakan aljabar Boolean dan teoram de Morgan, kita boleh meminimakan jumlah get yang diperlukan untuk membina litar logik. Pengurangan penggunakan get-get logik sebenarnya akan menurunkan kos litar, saiz fizikal dan juga kegagalan get yang digunakan. Peta-k adalah salah satu cara termudah untuk mendapatkan persamaan Boolean yang paling ringkas. 11.3.1 Angkubah peta – K Untuk mengisi peta – k kita perlu adakan pemetaan bagi angkubah-angkubah seperti kaedah di bawah. Terdapat 3 keadaan angkubah yang boleh menggunakan kaedah peta – k iaitu : b a) 2 angkubah b) 3 angkubah c) 4 angkubah

11.3.1.1 Dua Angkubah Peta – k dengan 2 angkubah memerlukan 22 = 4 sel
A A B

AB

AB

B

Operasi-Operasi Boolean

AB

AB

Terdapat 3 keadaan untuk mengisi peta – k dengan 2 angkubah iaitu : a)
A A

1 1

1 1

B B

Apabila semua keluaran adalah 1 maka keempat-empat keluaran boleh dikumpulkan dalam satu kumpulan. Persamaan Boolean : Y=1

b)

A

A Apabila 2 keluaran adalah 1 maka kedua-dua keluaran boleh dikumpulkan dalam satu kumpulan. Persamaan Boolean Y=B

1 0

1 0

B

B

c)

A

A Apabila 2 keluaran adalah 1 tetapi kedudukan mereka adalah B bersilang antara satu sama lain, kedua-duanya tidak boleh dikumpulkan dalam satu kumpulan. Persamaan Boolean : Y = A B + A B B

1 0

0 1

11.3.1.2 Tiga Angkubah

Operasi-Operasi Boolean
Peta – k dengan 3 angkubah memerlukan 23 = 8 sel.
AB C ABC C ABC ABC ABC ABC ABC AB AB AB

ABC ABC

Terdapat 4 keadaan untuk mengisi peta-k dengan 3 angkubah iaitu : a) Kumpulan 8 a) AB 1 1 Kumpulan 8 AB AB 1 1 1 1

AB C 1 C

1

Apabila semua keluaran adalah 1, maka kelapanlapan keluaran boleh dikumpulkan dalam satu kumpulan. Persamaan Boolean : Y = 1

b) Kumpulan 4
AB AB AB AB

1

1

1

C 1 C

Operasi-Operasi Boolean
0 0 0 0

Persamaan Boolean : Y = C

AB

AB

AB

AB

1 1

0 0

0 0

C 1 C

1

Persamaan Boolean : Y = B

Perhatikan bahawa apabila 4 keluaran adalah 1, keempatempat keluaran boleh dikumpulkan dalam satu kumpulan.

c) Kumpulan 2
AB AB AB AB C 0 C

1 0

1 0

0 1

1

Persamaan Boolean : Y = A C + A C

AB

AB

AB

AB

1

0

0

C 1 C

Operasi-Operasi Boolean
0 0 0 0

Persamaan Boolean : Y = B C

Terdapat empat keluaran 1 yang tidak boleh dikumpukan dalam satu kumpulan. Oleh itu ia dua keluaran 1 dikumpulkan menjadi satu kumpulan.

d) Kumpulan 1
AB AB AB AB C 0 C

1 0

0 0

0 0

1

Persamaan Boolean : Y = A B C + A B C

Dua keluaran adalah 1, tetapi kedua-dua data tidak boleh dikumpulkan dalam satu kumpulan.

11.3.1.3 Empat Angkubah Peta – k dengan 4 angkubah memerlukan 24 = 16 sel.
AB CD
0000 0111 0101 0001 1100 1101 1000 1001

AB

AB

AB

CD CD
0011

0111

1111

1011 1010

CD

0010

0101

1110

Operasi-Operasi Boolean
Terdapat 4 keadaan untuk megisi peta – k dengan 4 angkubah iaitu : a) Kumpulan 16
AB CD CD CD CD Persamaan Boolean : Y = 1 AB AB AB

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

Apabila semua keluaran adalah 1, maka kesemua data boleh dikumpulkan dalam satu kumpulan.

b) Kumpulan 8
AB AB AB AB

1 1 0 0

1 1 0 0

1 1 0 0

1 CD 1 CD 0 CD 0 CD

Persamaan Boolean : Y = C

Apabila lapan keluaran adalah 1, kelapanlapan keluaran boleh dikumpulkan dalam satu kumpulan.

Operasi-Operasi Boolean

c ) Kumpulan 4
AB AB AB AB

1 1 0 0

1 1 0 0

0 0 0 0

0 CD 0 CD 0 CD 0 CD

Persamaan Boolean : Y = A C

d) Kumpulan 2

AB

AB

AB

AB

1 0 0 0

1 0 0 0

0 0 1 0

0 CD 0 CD 1 CD 0 CD

Persamaan Boolean : Y = A C D + A C D

Apabila 2 keluaran adalah 1, kedua-dua keluaran boleh dikumpulkan dalam satu kumpulan.

Operasi-Operasi Boolean

Contoh 11.3a Permudahkan persamaan Boolean di bawah menggunakan kaedah peta – k . X = AB + ABC + ABC + ABC

Penyelesaian Terdapat 3 angkubah, oleh itu ia memerlukan peta-k 8 dengan 8 sel. Perhatikan A B hanya mempunyai 2 angkubah bermakna angkubah C boleh jadi TINGGI atau RENDAH.
AB AB AB AB

C C

1

1 1

1

1

Persamaan Boolean : X = A B + C

Contoh 11.3b Permudahkan persamaan Boolean berikut :

Operasi-Operasi Boolean
X = ABCD + ABCD + ABCD + ABCD + ABCD + ABCD Penyelesaian Persamaan ini mempunyai 4 angkubah, oleh itu peta -k 16 sel diperlukan.

CD AB AB AB AB

CD

CD

CD

1

1 1 1 1

1

Persamaan Boolean : X = A B D + A B C + C D

Contoh 11.3c Permudahkan persamaan Boolean berikut : X = B ( CD + C ) + C D ( A + B + A B ) Penyelesaian

Operasi-Operasi Boolean
Sebelum mengisi peta- k, persamaan di atas mestilah ditukarkan dalam bentuk jumlah hasildarab terlebih dahulu. X =BCD +BC + CD(AB +AB) = BCD +BC + ABCD+ABCD

CD AB AB AB AB

CD

CD

CD

1 1

1 1

1

1 1

X = AB + BC +BD + ABCD

Jangan lupa buat aktiviti supaya anda akan lebih memahamai unit ini !!!!

Operasi-Operasi Boolean

UJIKAN KEFAHAMAN ANDA DENGAN MEMBUAT LATIHAN DI BAWAH. DIHARAP ANDA DAPAT MENJAWAP KESEMUA SOALAN . SELAMAT MENCUBA ! ! !

11c-1 Permudahkan persamaan Boolean berikut menggunakan peta – k i) ii) X = AD +ABD+ACD +ACD Y = ABD +ACD +ABC +ABCD +ABCD

11c-2 Tuliskan persamaan Boolean jumlah hasildarab bagi jadual kebenaran di bawah. Seterusnya dapat persamaan Boolean yang dimudahkan dengan menggunakan peta – k. A B C D 0 0 0 0 0 0 0 1 Y 1 0 A B C D 1 0 0 0 1 0 0 1 Y 0 0

Operasi-Operasi Boolean
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1

SUDAH MENCUBA SEMUA SOALAN ? SEMAK JAWAPAN ANDA PADA HALAMAN DI BAWAH . AKTIVITI 11C 11c-1i.
AB AB AB AB CD CD CD CD

1 1 1 1

1 1 1 1

X = BD + BC

11c-1ii)

CD

CD

CD

CD AB 1 AB AB

1 1 1

1 1

1 1

1 1

X = A D + A B D + ABC D + A C D A

Operasi-Operasi Boolean
= A + BD

11c-2.

Y = ABCD + ABCD +ABCD +ABCD + ABCD
CD CD CD CD AB 1

1 1 1

AB AB

1

Y = A D + A B C DAB

Operasi-Operasi Boolean

PENILAIAN PENILAIAN KENDIRI KENDIRI
TAHNIAH ! ANDA TELAH MENGHAMPIRI KEJAYAAN. SILA CUBA SEMUA SOALAN DALAM PENILAIAN KENDIRI DAN SEMAK JAWAPAN PADA MAKLUMBALAS DI AKHIR UNIT INI. SELAMAT MENCUBA ! ! !

SOALAN 1 Diberi x = A . B + A . ( A + C ) a) Lukiskan litar logik bagi persamaan di atas. b) Seterusnya permudahkan persamaan di atas dan bina jadual kebenaran untuk persamaan tersebut. SOALAN 2 Permudahkan persamaan di bawah menggunakan kaedah peta – k : a) X = B C D + A B C D + A B C D + A B C D + A B C D b) X = A D + A B D + A C D + A C D SOALAN 3 Litar logik pada rajah 3a menunjukkan untuk ‘ON ‘ kan buzzer x , ia bergantung kepada keadaan masukan A, B dan C. a) Permudahkan keluaran X menggunakan aljabar Boolean. b) Lukiskan litar logik bagi keluaran pada (a).
A C B

Buzzer

Rajah 3a

Operasi-Operasi Boolean

SOALAN 4 Ulang soalan 3 untuk mendapatkan litar seperti dalam rajah 4a.
X

A B

C Rajah 4a

SOALAN 5 Ulang soalan 3 untuk mendapatkan litar seperti dalam rajah 5a.
A

X B C

Rajah 5a

Tahniah ! Anda berjaya menjawab kesemua soalan. Selamat maju jaya ! ! !

MAKLUMBALAS MAKLUMBALAS PENILAIAN KENDIRI PENILAIAN KENDIRI

Operasi-Operasi Boolean

SUDAH MENJAWAP KESEMUA SOALAN ? BANDINGKAN JAWAPAN ANDA PADA HALAMAN DI BAWAH . PENILAIAN KENDIRI SOALAN 1. a)
A B A.B

X
C

A.(A+C)

b) X = AB + A (A + C ) = ( A + B + (A +A + C) = A + B + A + AC = A + A + AC + B = A + AC +B = A + C + B

JADUAL KEBENARAN

Operasi-Operasi Boolean
A 0 0 0 0 1 1 1 1 SOALAN 2 a)
AB AB AB AB CD CD CD CD

B 0 0 1 1 0 0 1 1

C 0 1 0 1 0 1 0 1

X 1 1 1 1 1 0 1 1

1 1

1 1

1 1

X = BD + BC
CD CD CD CD

b)

1 1 1

1 1

1 1

AB 1 AB AB AB

1 1

X = A + BD SOALAN 3 a) X = B ( A + C ) + C = BA + BC +C = BA +C(B + 1) = BA +C= AB + C b)
A B X C

SOALAN 4 X = ( A + B ) BC + A
A B C

Operasi-Operasi Boolean
= ABC + BBC + A = ABC + BC + A = BC ( A + 1 ) + A = BC . 1 + A = BC + A SOALAN 5 X = ((A+B)(B+C))B = ( AB + AC + BB + BC ) B = ( AB + AC + BC ) B = ABB + ABC + BBC = AB + ABC + 0 = AB ( 1 + C ) = AB
X = BC + A

A B

X = AB

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful