Catedra de Istoria & Teoria Arhitecturii

A

RHITECTURA

L O
OCUIRE

RAS

EVENIMENTE
importante în secolul al XIX-lea Istoricii se refer uneori la secolul al XIX-lea ca durând de la 1815 (Congresul de la Viena) i pân la Primul R zboi Mondial (1914). Alteori chiar i Revolu ia Francez (1789) este inclus într-un “lung secol XIX”. În aceast perioad marile imperii spaniol, portughez i otoman încep s decad , iar Sfântul Imperiu Roman se dizolv în urma tratatului de la Lunéville (1806). • 1808-09 Rusia cucere te Finlanda i Suedia • 1812-15 R zboiul din 1812 dintre Statele Unite i Marea Britanie • 1815 Congresul de la Viena - rea ezare a situa iei geopolitice în Europa • R zboaiele napoleoniene (1799-1815): în 1799 Napoleon a preluat puterea, iar în nov.1815 a fost înfrânt la Waterloo. Efecte: - Napoleon a reu it s - i impun domina ia asupra celei mai mari p r i a Europei Occidentale, dar dup înfrângerea sa, Regatul Unit a devenit una din cele mai puternice ri de pe glob (superioritate industrial i comercial ); • a ap rut o nou mi care - na ionalismul începutul form rii unor state na ionale (Germania, Italia). • 1816 - secet cumplit , cu schimb ri climatice dramatice – este cunoscut sub numele de “anul f r var ” • 1821-27 - Grecia î i proclam independen a fa de Imperiul Otoman, dup R zboiul grec de independen • 1834 - Sfâr itul Inchizi iei spaniole • 1848 - anul revolu ionar în Europa • Revolu iile de la 1848 - (“ prim vara popoarelor”)- Italia, Fran a, Germania, Imperiul Austriac, rile Române); de i în bu ite, au fixat pe termen lung obiectivul cre rii statelor na ionale în Europa, obiectiv realizat dup primul r zboi mondial. • 1854 -56 - R zboiul Crimeei - în care Marea Britanie, Fran a i Imperiul Otoman erau alia i împotriva Rusiei. • 1859 - adun rile ad-hoc ale Moldovei i rii Române ti proclam acela i domnitor, rezultând unirea celor dou state. 1859 - teoria evolu ionist a lui Charles Darwin • • 1861-64 - R zboiul de Secesiune în Statele Unite Efecte: - înt rirea uniunii ( SUA); - abolirea sclaviei • 1866 - Reforma agrar - a desfiin at iob gia- impuls capitalismului; crearea Universit ii Bucure ti i a colii de Arte Frumoase .Carol I proclamat domn. • 1870-71 - R zboiul franco-prusac. • 1871 - se formeaz Imperiul German, cu Otto von Bismark cancelar. • 1877 - R zboiul ruso-otoman 9 mai 1877 Adunarea Deputa ilor a proclamat independen a de stat a României; armata român a luptat al turi de Rusia. Prin tratatul de la San Stefano (febr, 1878) s-a recunoscut independen a României, Serbiei, Muntenegrului.

Chopin. telegraful. Brahms. telefonul.Catedra de Istoria & Teoria Arhitecturii A RHITECTURA L O OCUIRE RAS • Romantismul – miscare artistic i filozofic ap rut la sfâr itul sec.XVIII i a durat mare parte din sec. Turner. Berlioz. ( Delacroix. Goethe. dinamita. Schumann. Liszt… • Descoperiri i inven ii: locomotiva cu aburi. XIX. Eminescu. automobilul i multe altele… .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful