You are on page 1of 5

Autor: Martina Pekeov Soutn pspvek .

5 Kategorie: Stedn koly Tma: Vzdor

Jehla nenvisti
(povdka)
Kad m sv sny. A je astn ten, kdo si je doke splnit. Nesmme vak zapomnat na to, e m vt sen mme, tm del a sloitj cesta k nmu vede. Nkdy nesta jen motivace a siln vle, ale je teba i nco obtovat. J teba obtovala vechno, co jsem mla. Penze, rodinu a pedevm zdrav. S roztesenma rukama se nyn den co den ploum po ponurch chodbch psychiatrick lebny. Tehdy jsem vdla, e to, co dlm, rozhodn nen sprvn. Nepotala jsem vak s tm, jak draze za svoji chybu zaplatm. Pbh mho ivota rozhodn nen dn pohdka, kter by se mohla pedtat dtem ped spanm. Nbr dramatick thriller zobrazujc lidsk utrpen poetil mlad dvky zpsoben hloupmi rozhodnutmi pi cest za jejm snem. Tou dvkou jsem byla j a toto je mj pbh. *** kal si posledn zpvk dvactho stolet. Mlad nakrtko osthan s jemnm strnitm a smaragdov zelenma oima, jeho hlubok hlas krsn ladil s tny jeho basov kytary. Byl to pesn mj typ. Kdy jsem ho poprv spatila hrt v klubu Iron, ihned jsem si ho zamilovala a zatouila jsem se s nm setkat znovu. Bylo mi tehdy necelch estnct a o ivot venku jsem toho u na svj vk vdla dost. Vkend co vkend jsem s partou vyrela do nejrznjch nonch klub a tm pokad jsem se dom vracela v poloopilm stavu. Moji zkostlivou mmu to ale zaalo dost dsit, a tak mi nadila domc vzen. Vbec nechpala moje zjmy. Nebylo to jenom o opjen se do nmoty, lo hlavn o hudbu. Drsn rock a jet tvrd punk. Vdycky kdy mma usnula, utekla jsem potaj a pokud jen to lo, potichu se brzo rno vrtila. To odpoledne, co jsem dom pila s piercingem v jazyku, mi mma vrazila facku. Natvan jsem odsekla nkolik sprostch nadvek a rozzuen odkrela do svho pokoje, kde jsem si lehla na postel a s pohledem na protj stnu, kde se skvl plakt m oblben hudebn skupiny, jsem se zaala proklnat, do jak rodiny jsem se to narodila. Pojednou jsem vak uslyela vzlykav pl. Pomalu jsem se posadila, vstala a dola ke dvem. Stiskla jsem kliku a dvee jsem trochu pootevela. Spatila jsem matku sedc na rozvrzan kuchysk idli, jak ple nad starm albem. Nejist jsem vela a pohladila mmu po vlasech. Zase si prohl

ttu? Zeptala jsem se. Mma se otoila a zahledla se m pmo do o. V tu chvli m bodlo u srdce a zaala jsem litovat vekerch svch pedchozch patnch rozhodnut a neestnch jednn vi mm. Zaalo ve mn hryzat patn svdom. Mma m pojednou objala a pivinula k sob. Alkohol je zabijk. Nechci, abys skonila jako tta. Miluji t nade ve. Tak pro, ekni mi, pro mi tohle dl? Nemla jsem co ct. Oi se mi zalily slzami. J ti mami, slibuji, e t u nikdy nezradm, nikdy. Mma se na m nevcn podvala. Ctila jsem jej nedvru vi mn. Slibuji, ekla jsem pesvdiv e u do dnch klub chodit nebudu. Mma povzdechla a ekla: Jestli m jen vod za nos Nemj strach mami, co slbm, to splnm. Jestli jsem nkdy lhala, tak te to pestane. To bych to ovem nemohla bt j a svj slib neporuit. *** Smutn nlada bhem pr dn vyprchala a odhodln k zodpovdnmu chovn bylo ta tam. Take zatmco mma doma lanaila, j jsem posedvala s cigaretou v stech a sklenic vodky v ruce v klubu Iron a poddvala se proitku z hudby prv hrajcho poslednho zpvka dvactho stolet. Hlasit hudba se mi zarvala do hlavy jako hebky do rakve. A jindy jsem velmi klidn, te jsem pociovala mrnou nervozitu. Srdce mi builo jako o zvod. Musm mu to ct, te nebo nikdy. Chl se plnoc. Za chvli pestane hrt. Zhluboka jsem se nadechla a zaala hlskovat slova jeho posledn psniky. Byla jsem m dl tm vzruenj. Jakmile jsem zaslechla zvren binkot inel, prudce jsem se zvedla a odhodlan vyla smrem k jeviti. Prodrala jsem se mezi znmmi i cizmi lidmi. Ze vech stran na m civly tve punker, rocker a nejrznjch mniek. Dostat se k jeviti mi zabralo skoro pt minut. Ale vsledek stl za to. Oplen s koil rozepnutou, tak e bylo vidt jeho namakanou hru, se opral o zakouenou stnu. Nejist jsem k nmu pistoupila. Nevraiv se na m podval. Shldl m od hlavy k pat. Usmla jsem se, a jsem se zaervenala a ekla: Fakt se mi dost lb tvoje psniky. Nezael bys nkdy na skleniku? Hlasit se rozesml a pak ekl: Hm, tak to nepjdu, vid tmhle tu blondnu v rohu? Tak to je moje ptelkyn, kter mi vyhrouje, e kdy m uvid s nkm jinm, tak m zave do klece. Neekla jsem ani slovo. Krve by se ve mn nedoezal. Stla jsem tam s otevenmi sty a zrala na nj jako na bo obrzek. On se jen pousml a se slovy: Tak ahoj. Odeel vstc sv blonat ptelkyni, je mu ihned ovinula thlou ruku kolem pasu a pevn ho sevela ve sv nrui. Ctila jsem se pkn zbable. Dokonce mi vyhrkly slzy. Pr punker opodl se u zaalo posmn pochechtvat. Zchody. Problesklo mi hlavou. Nemekala jsem ani chvli a rozbhla se smrem k toaletm. Z jedn z kabinek bylo slyet zvracen. Vlezla jsem tedy do dal a prudce za sebou zabouchla dvee, ani nezamkla. Jsem to j ale krva. Co jsem ekala? e mi hned sko do nrue? Vdy takovch odmtnut jet bude. Proklnala jsem se v duchu. Pojednou nkdo otevel dvee m kabinky. Spatila jsem vyho mladka v koen bund a se zelenou hlavou, jak na m hled. Zakryla jsem si obliej opuchl od ple a zavala: 2

Vypadni, sly, co vbec dl na dmskejch hajzlech? Chlapec se na m udiven podval: J na dmskejch, sp co ty dl na pnskejch? Sorry, moje chyba. ekla jsem spn. Mladk se na m dlouze podval a pak ekl: Problmy s lskou, co? Nechce t, co? Mon, e bych ti mohl pomoct. A vythl zpod bundy zaloutlou injekn stkaku. Co to je? Zeptala jsem se zden. Co by, jednou si pchne a bude v kldku. Ne, dky, nemm zjem. ekla jsem znechucen. No jak mysl. Odpovdl mladk a odeel. Pokej. Vykikla jsem pojednou a pousmla se na vracejcho se zelene. Tak dobe, j to zkusm. Ale jenom jednou. A naposled. A tak jsem si poprv pchla, bolelo to jak ert, ale po chvli jsem se ctila jako v sedmm nebi. A tenhle pocit jsem si tak zamilovala, e jsem zelene vyhledala znovu a rozhodn ne naposled. *** Do klubu Iron jsem i pes optovn mmin zkaz chodit nepestala. Snaila jsem se maskovat abstinenn pznaky, jak jen se dalo, ale mma byla prozrav. Jej dotrn dotazy ohledn mho zdrav m hrozn tvaly. A pitom jsem si neuvdomila, jak strach j zpsobovala. Podveery byly den co den tm stejn. Pro se ti furt klepou ruce? Ptala se mma. Z hladu. Odpovdla jsem jako vdycky. Tak se koukej podn najst. Na, vem si teba tady bbovku se lehakou. Jakmile jsem vak vzala sousto do pusy, obrtil se mi aludek tak, e jsem se na mst pozvracela. Holka, holka, nemla by sis zajt k doktorovi? Tohle u pece nen normln. Kroutila hlavou ustaran mma. Pousmla jsem se, jak jen to lo, a ekla: Nemj obavy, vechno je v podku. Dneska jsem se ve kole pejedla a ta bbovka mi prost nesedla. Mma se na m podvala podezravm pohledem: Jestli v nem jede, tak si m nepej. Pohladila jsem mmu po vlasech a vlepila j pusu na tv. Neboj se mami, to bych ti nikdy neudlala. Pece v, jak t mm rda. Mma se odthla: A smrd kouem. Nahodila jsem nevinn vraz. To v, v klubu vichni kou. Krom m samozejm. Mma jen povzdechla a jala se myt ndob. A j se slovy: Nen mi dobe, jdu spt. Vyskoila z okna svho pokoje, je jsem pedtm dkladn zamkla a vydala se vstc non zbav. Kdy jsem pila do Ironu, zase tam hrl. Bylo mi to u ale jedno. Mla jsem v sob ji svoji obvyklou dvku, kterou mi zelen ihned po pchodu pchnul. Nala jsem ho jako obvykle na zchodech openho o stnu. Kdy m uvidl, zaal se smt. Pot, co uslyel moje: Matka m podezen, e nco beru. Trochu zvnl, poloil mi ruku na rameno a ekl: Hele, kot, nechci, abys kvli mn mla prser. Jestli t matka podezr, vykali se na to. J nechci jt kvli tob do basy. Pece jenom jsi jet pod zkonem. Narovnala jsem se a ekla: Kdy u jsi m jednou do toho zathl, doufm, e m nezrad. A navc m pravdu, kdy t nahlsm, prser bude mt ty a ne j. Tak koukej navalit dal dvku. Zelen se naphl a dal mi pst, takovou silou, e jsem odletla na druh konec chodby a pratila se hlavou o futra. Zaala mi tct krev z nosu. Zelen ke mn doel, klekl si vedle m a objal m. Hej fakt sorry, kot, to jsem fakt nechtl. Chtl jsem ti dt co proto, aby sis nemyslela, e mi bude porouet. Ale to v, e t nenechm ve tychu. Kvla jsem a pousmla se na nj. On vak ekl: Ale nco za nco. Zadarmo ti to fakt dvat nebudu. Take kdy setu i to minul tak dneska je to za tyry tcy. Vykulila jsem oi, div e mi nevypadly z dlk. Mm u sebe jen pr kovk. Zelen se zamyslel a pot ekl: Hm, tak to bude pt drah. Leda, e Leda, e co? 3

Zeptala jsem se s naptm. Zelen mi namsto odpovdi vsunul ruku pod triko. Vbec se mi nechtlo. Mla jsem strach. Ale drogy jsem potebovala jako sl. Pomhaly mi pevat vechna ta muka. Musela jsem rychle pemlet. Vzpomnla jsem si na mmu a jej slib. Rozhodla jsem se odmtnout. Kdy u jsem sebrala odhodln a zaala otevrat sta, rozklepaly se mi ruce tak, e jsem se nechala zathnout do mo pchnouc kabinky a nechat se o to Zelenem pipravit. *** To, e jsem thotn mi dolo po chvli. Na to, jak mlo jsem jedla, jsem zaala dost pibrat. Nanetst si toho vimla i mma a vzala m k doktorovi, kter u ve chvli, kdy jsem pila, rozpoznal, e dcko nen to jedin, co mm v sob. Poslal m na odbr krve. Druh den pily vsledky. Kdy mma otevela oblku. Neekla nic. Jen hledla na nai rozpraskanou stnu a plakala. Pak dola ke mn do pokoje a vrazila mi facku. Pot si ke mn pisedla na postel a objala m. Pak se m zeptala: A je aspo hodnej, ten kluk? Sevela m jet vt zkost ne pedtm. Smutn jsem zavrtla hlavou. A ty sraky mus pestat brt, dve. Jinak zle dopadne. ekla matka rozzuen. Hm. Pikvla jsem polohlasn. A nemysli si, j na to dohldnu. Veer ti sbalm vci a rno pojede do lebny. Jestli chce, aby to dt peilo, mus s tm seknout. Nadobro. Jinak Dost. U ticho! Vykikla jsem rozhnvan. J to dt nechci, sly, nechci. Dm si ho pry. Probodnu si bicho. Matka neekla ani slovo. Dolo j, e jsem na tom fakt blb. Odela do kuchyn pro svj telefon a zavolala sanitku. Pamatuju si jen, jak kala: Je to nalhav. Pak jen hluk sirn a hlas nemocnin sestry. *** Zdrhnout z lebny jsem zkouela nkolikrt. Pokad m ale chytli. Jednou jsem dokonce skoila z okna v prvnm pate. A jak jsem pak doznala, za nic mi to nestlo. Natpla jsem si stehenn kost. Pocit letu byl ovem asn a i pes sv zrann jsem zatouila zakusit jej znovu. Jednoho veera po nonm klidu, asi msc po tom co mi ze zrann nohy konen sundali tkou sdru, jsem potichu vyklouzla ze svho pokoje. Musela jsem si vyzout sv zdravotnick pantofle, je hlasit klapaly. Kdy jsem dolpla bosou nohou na studenou dladiku, pejel mi mrz po zdech, nicmn jsem pokraovala v rychl chzi. Dola jsem na konec chodby a vybhla schody do druhho patra. Pot jsem se rozhldla, zda se v moj blzkosti nenachz njak zdravotn sestra a opt vybhla o patro v. Takto jsem pokraovala tak dlouho, dokud jsem nedola do poslednho patra. Tam jsem vklouzla na toalety, postavila se na zchodovou msu a v silou otevela pevn zajitn okno. Do tve mi foukl ledov vtr. Na chvli jsem zavhala. Zapemlela jsem, zda se nemm radji vrtit. Vdy se mu klidn zabt. Akoli, co by se stalo? Tta je mrtvej, mma m nenvid a dt se stejn nenarod zdrav. Pesvdena touto mylenkou jsem se doslova vydrpala na okenn msu a vylezla ven na porn ebk, kter se k m radosti nachzel ihned vedle okna. Po ebku jsem vyplhala a na stechu. Byla mi hrozn zima, prsty jsem mla pln zarudl a k m nelibosti zrovna zaalo snit. Rozhldla jsem se okolo sebe. Vhled na non msto byl ndhern. Pepadla m vlna tst a euforie, dokonce jsem se hystericky rozesmla. 4

Pak jsem se ale zalekla svho vlastnho chovn, zvnla a docela pomalu, co noha nohu mine, dola a na kraj stechy. Tam jsem se zhluboka nadechla a a jsem nevc, pomodlila se. Vila jsem, e mi nkdo, a u je to kdokoli, zrovna naslouch. epot se pomalu promoval v neutiiteln kik. Pane Boe, odpus mi. Dej, a je moje maminka astn. Vm, byla jsem patn dcera. A te za to trpm a trpt nikdy nepestanu. Tak mi prosm, promi. Vechno jsem pokazila, ale j se polepm...Odpus Doekla jsem a rozplakala se. Personlu mezitm dolo, e jsem zmizela a zaal m hledat. Kdy doel na stechu, bylo u ale pozd. Ped pr minutami jsem s vdomm, e ne jedna matka pichz o sv dt, skoila. *** A mi bylo fakt hrozn blb, ten pd jsem tehdy peila. Ale o dt jsem pila. A podle doktor u dn nikdy mt nebudu. Maminka se z toho veho sesypala, zkolabovala a po pr dnech umela. Take te u vlastn nikoho nemm. A jsem si vdoma toho, e si za vechno mu sama. Co se te drog, jsem z toho venku. Dom jsem se ale nevrtila. Zaaly m pepadat zkostn stavy, a se u m naplno rozjela psychick choroba - deprese a j musela bt na as umstna do psychiatrick lebny. Jsem tady pln sama, ani by m nkdo utoval nebo litoval. Velmi mi vad, e s fyzicky zrannmi se souct a na psychicky nemocn se spolenost dv skrz prsty. Ale co u. ivot je nespravedliv a jin u nebude. Ani lid se nezmn. Budou se stle rodit a umrat. Budou dlat stle vce nepouitelnch chyb, kterch nepestanou nadosmrti litovat. ivot je jako kolo mho invalidnho vozku. To se stle stejn. Ale ne navky. Jednou se rozbije a zastav. Stejn jako j.