You are on page 1of 6

Autor: Nikola Admkov Soutn pspvek .

6 Kategorie: Zkladn koly Tma: Vzdor

Zakzan lska
(povdka)

Moje rodina je stle s nm nespokojen, moji rodie m do veho tla a nezajm je mj nzor. Vem v m rodin jde o to, abych mla co nejlep znmky, co nejlep chovn a abych dlala to, co oni uznaj za vhodn, to, co je pro n sprvn. Ale jednoho dne tomu vemu byl konec! Vechno to zaalo takhle. Jednoho dne jsem la ze koly, po nronm kolnm dopoledni jsem toho mla a nad hlavu, byl sice ptek, ale uitel ns vbec neetili. Venku byla tuh zima a j zabalen v tepl bund a dlouhatnsk le la po ulici, kter byla cel zledovatl. Stle mi klouzaly nohy, a jsem najednou sklouzla po nled tak, e jsem zastavila a ped autobusovm ndram. Ctila jsem se velice trapn a zrudla jsem a po koneky vlas, protoe nstupit bylo pmo narvan nedokavmi lidmi, kte mj trapas brali jako zpesten dlouhho ekn. Kdy jsem se zaala zvedat, zjistila jsem, e mi chyb jedna bota, zaala jsem ji oima hledat, kdy jsem nhle spatila n ruku, jak mi moj botu podv. Byl to kluk. Jak jsem uvidla jeho krsn hnd oi, ctila jsem, jak mi v bie poletuj motlci a jak mi zrychlen bije srdce, byla to lska na prvn pohled. Byla jsem jako zmraen a nedailo se mi vstt, musel mi pomoci, ten dotek m pln zelektrizoval. S tm klukem se musm vce seznmit, ekla jsem si. A jeliko vm na osud, bylo mi jasn, e tahle udlost se nastala pro nic za nic. Ten kluk se jmenoval Krytof, jak se mi pozdji pedstavil, kdy jsme si po mm trapasu povdali v autobuse, mluvili jsme o vednch zleitostech jako je kola, konky. Dozvdla jsem se, e chod na prvnickou fakultu Univerzity Karlovy a e jeho nejvtm konkem je jeho border kolie Max, se kterou jezd na zvody v agility, co byl od malika mj sen. Ten kluk se mi m dl tm vc lbil, nejen, e byl hezk, ale zrove se s nm dalo

skvle povdat. Pesn takov kluky mm rda, dn namachrovan blbeky. Vymnili jsme si telefonn sla a po pr smskch jsme si domluvili nae prvn rande. Toho dne jsme se seli na Vclavskm nmst ped sochou sv. Vclava, Krytof tam na m ji ekal, co m nramn potilo, protoe to bylo moje prvn rande v ivot a j se bla, e nepijde. Zali jsme do kavrny Rakvika na zmrzlinov pohr a kafko, byl velice pozorn a choval se ke mn, jako bych byla nkdo vjimen, ne jenom njak obyejn holka. Ze zatku jsme sice oba mli dsnou trmu, ale jak z ns opadvala, n hovor se rozproudil, a kdybych si nevimla, kolik je hodin, normln bych se zapomnla. Oba jsme se do sebe zamilovali ji ten veer, jak jsme si zanedlouho vzjemn piznali, ale stle jsme byli stydliv a k niemu vc nedolo. Po pr dalch schzkch, kdy jsem byla, m dl tm vc pesvden, e je to on, jsme spolu zaali chodit a j zavala nejkrsnj obdob svho ivota. Nic jinho pro m neexistovalo, jen on. Svm rodim jsem musela lht a pokad, kdy jsme mli schzku, jsem tvrdila, e jsem ve kole a pomhm douovat mlad ky, co se mm rodim velice zamlouvalo (bylo to dost dobr pro jejich dceru). Jednoho dne ale ten krsn sen skonil, byli jsme zrovna v na kavrn Rakvika na aji, kter jsme si dvali vdy po dlouh zimn prochzce, povdali jsme si a jsem skoro peslechla zvonit svj telefon. Byla to moje mamina, normln jsem j telefon zvedla a ekala, e bude chtt nco nakoupit nebo tak, ale z jejho hlasu jsem slyela jen odmenost a natvanost. Bylo mi jasn, e se nco dje, nco vnj, musela jsem okamit dom. Krytof o mm zatajovn a o tom, jak to doma mm, dobe vdl a tak m dovezl autem a na sdlit, abych byla doma co nejdve. Kdy jsem vela do bytu, vude bylo ticho a moji rodie sedli v obvacm pokoji, urit ekali na m. Maminka vypadala natvan, hned v ten okamik mi dolo, co se nejsp stalo, moje li praskly, co se dalo oekvat (u trvaly dva msce a my jen ekali, kdy se tak stane). Doma zaala velk hdka, e jsem jet mlad, dlm ostudu cel rodin, kalu na kolu a spousta dalch vtek. Samozejm mi mma Krytofa zatrhla a vbec m nepustila ke slovu a se slovy: Lenko, doufm, e jsi chytr holka a nemn se tahat s njakm cizm chlapcem po ulicch, to ukonila. Chtla jsem j odporovat, nco j ct, ale otec na m udlal oi ve stylu, nech to bt. On toti nesnel hdky a kdykoliv mlo k njak dojt, byl na stran matky a nikdy nic neekl. Prskla jsem dvemi a zalezla do svho pokoje, zaala jsem pemlet co dl, nen mi jet ani osmnct, odejt z domu nemm kam a sama se neuivm, ale ztratit Krytofa jsem opravdu nechtla, byl to jedin lovk, kter mi rozuml. Mm mu napsat, nemm mu napsat, bhalo mi hlavou. Od te m matka bude hldat, jezdit pro m do koly, nen ance, kdy se
2

dl stkat. Nakonec jsem se rozhodla, e mu pst nebudu, nechm to bt, asem na m urit zapomene, a i kdy m to podn bol, j urit taky. Veer mi volal, ale j mu to nevzala, nemohla jsem, zaala jsem se dit heslem, sejde z o, sejde z mysli a mobil si vypnula. Druh den zrovna zanaly jarn przdniny a my jeli k babice na Moravu. Byla jsem za to docela vdn, doma bych se akort trpila, u babiky na nj urit zapomenu! Ale u po cest mi bylo jasn, e to nepjde, v rdiu hrli sam zamilovan psniky a j nemohla pestat vzpomnat na nae krsn chvle. Kdy jsme pijeli k babice, zaalo, jako tradin, velk rodinn vtn. Jeliko tam na ns ekala mmina sestra i s dtmi, bylo to na dlouho. No s dtmi je moc irok pojem, pijela jej nejstar dcera Klra z prvnho manelstv, kter u osmnct bylo, dle jej dal dv dcery z druhho manelstv. Veronika a Natlie, jsou to dvojata a je jim deset let. Po pivtn ns ekal tradin obd, domc kachna a knedlky. Kdy jsme vechno to nezdrav jdlo sndli a nai si popovdali s prarodii a tetou, tak jsme s Klrou u babiky a ddy na cel tden osamly. Vyrazily jsme na prochzku. Nejdve jsme rozebraly kolu a otravn uitele a hned pot se dostaly na kluky. Jen jak Klra vyslovila vtu, jestli njakho mm, pchlo m u srdce a zaala jsem breet. Cel n pbh jsem sestence vysvtlila. Podn se mi ulevilo, e jsem se mohla nkomu svit. Klra byla se vm hned hotov! Jsi u skoro dospl a tvoje mma ti me jenom poradit, ale ne ti ho zakazovat, urit to njak pjde vyeit, a pokud ne, j mm v Praze svj vlastn byt, take kdyby se cokoliv dlo, zavolej a me u m spt a bydlet, jak dlouho chce. Promi, sestenko, ale jsi podle m tak trochu pitom, mysl, e on si nezaslou vdt, co se dje?! ekla mi a j hned vyrazila Krytofovi zavolat. Te se dj vle bo, napadlo m. Vyukala jsem jeho slo a vykvala, jestli mi to zvedne. Po chvli mi to zvedl, ale nic nekal, omluvila jsem se mu a vechno mu vysvtlila, jak se co m a co se stalo. Ihned to pochopil a ekl mi, e m dsn miluje, ale jestli nechci mt problmy v rodin, tak e to naprosto chpe. Taky t miluju a nechci t ztratit, ale nevm, jak dl, zkusm nae pemluvit, njak to snad zvldneme, jestli mi pome? ekla jsem mu. Rozlouili jsme se asi tak a po dvaceti minutch, kdy m celou dobu uklidoval, e pokud nebudu sama chtt, on e m neopust. I kdy jsem mla cel przdniny o em pemlet, celkem jsem si je uvala, s holkama jsme se pardn vyblbly a veer m ekaly sladk telefonty s mm milkem.
3

Pes den jsme si obas vymnili njakou tu smsku, protoe byl milek na brigd, neml tolik asu mi odepisovat. Ne jsem se nadla, byl ptek a pro m si pijeli rodie, byla jsem z toho setkn celkem vystresovan, protoe jsem chtla navzat na tma Krytof. S Klrou jsme byly domluven, e j hned zavolm, a kdyby nco, pijedu k n do byteku, od kterho mi dala kle, protoe sama pijede a v nedli. Doufala jsem, e je nebudu muset pout, ale lovk nikdy nev. Doma jsem nevdla, jak zat a tak jsem normln vela a oznmila rodim, e jim chci nco ct, na nem se domluvit. J Krytofa miluju a on m tak, zaala jsem, ale matka mi odsekla, Koho tohle zajm, my u jsme ti ekli svj nzor a ten se nezmn. Za dva msce jsem u dospl a mu si se svm ivotem dlat, co chci, nechci vae penze, nechci nic, najdu si brigdu, budu si vydlvat a pokud kolu nedodlm, mete za to vy! Prskla jsem dvemi a sbalila si vci. Hned jsem volala Krytofovi, jak to vechno dopadlo. Nebyl z toho pli naden, protoe chtl, abych dodlala kolu a mla se dobe, nemusela se handrkovat kvli kad korun jako on. Domluvili jsme se, e se sejdeme u Rakviky a vechno to v klidu probereme. Kdy jsem tam dola, Krytof byl jet asi na cest, protoe na m jet neekal, a tak jsem si dala aj a ekala. Kdy pijel, polbil m a ptal se m, co hodlm dlat, kde chci bydlet a tak. Jene j vdla jedin to, e bydlet mu u Klry, nic vc, nic m, ale zatm mi to stailo. Sebrali jsme se a li ke Kle. Tam vymleli, co bude dl. Krytofa napadlo, e bychom mohli dojt k nm dom spolu, e by to mm rodim vysvtlil a potom se uvid. Pustili si film, objmali se a lbali, co kdyby to byly nae posledn chvle a my u nemli anci bt spolu. Lbali jsme se tak vniv, a jsme se oba vzruili. Krytof se odthnul, protoe jsme se spolu jet nemilovali a pro oba dva to mlo bt poprv a nechtli jsme to uspchat. Kdy mi Krytof ekl, e se jet s nikm nemiloval, nechtla jsem mu to vit, ale on mi to vysvtlil tak, e chtl pokat na tu pravou, na tu, kterou bude milovat jako m. Ale j u jsem to chtla, moc jsem to chtla a tak jsem ho zaala lbat na krku. Pethla jsem mu triko pes hlavu a lbala ho po celm tle. Krytof mi to oplcel, ale jet ped tm se ujistil, e to tak chci. A j chtla a moc. Pomalu jsme se oba vysvlkli a oplceli si doteky.. Rno jsem se probudila cel rozlman, umilovan a zrove dsn astn. Zapnula jsem si telefon a ekala, co se bude dt, krom pr nepijatch hovor od mmy, jednoho tak od Klry, se nedlo nic zvltnho. Kle jsem zavolala, e jsem u n v byt, ale e nevm, jestli tady budu jet veer.
4

Odpoledne jsme se s Krytofem rozhodli vydat se k nm dom, no rozhodli, to spe Krytof rozhodl za m, j jsem se to snaila celou dobu oddlit. Nakonec m pece jenom dostal do auta a odvezl. Po cest jsme jet koupili kytici r pro moji maminu. Pede dvemi jsem chvli vhala, jestli zazvonit, ale nebylo kam utct, zazvonila jsem a ekala, co se bude dt. Otevel nm tta a jakoby spiklenecky nm ukzal, e nm dr palce. To bych od nj nikdy neekala. Veli jsme do obvku, kde sedla mma se zaloenma rukama a koukala na njakou blbost v televizi. Krytof ji zdvoile pozdravil, pedstavil se, pedal kvtinu a mma odela do kuchyn, nevypadala zrovna naden, ale co nm zbvalo, musme to alespo zkusit. Mma uvaila kafe a chvli bylo pkn dusno. To ticho prolomil a mj milek, zaal s tm, e nevid, dvod, pro kter bychom se nemohli dle stkat, e samozejm nechce nijak niit na rodinu, ale jeliko se milujeme a oba chceme bt spolu, nen jin cesta, ne se rozumn domluvit. Matka mu ekla, e s nmi nem o em mluvit, e chce, aby jej dcera v klidu dostudovala a ne se hned vdvala nebo snad h si poizovala rodinu. J u jsem opravdu nemohla poslouchat ty jej kecy a musela nco ct: Mami, je to mj ivot a j si opravdu nemnm te zakldat rodinu ani nic podobnho, chci po tob jenom to, aby si respektovala mj a Krytofv vztah, protoe pokud nezane, j se odsthuju a budu s Krytofem, a se ti to lb nebo ne! Tak vypadni, ale pamatuj si, e odte nejsi moje dcera! Tta s nmi el ven a domluvili jsme se, e si ztra zavolme a nkde se sejdeme. Hned po kole a nco vymyslme. Odjeli jsme tedy ke Kle a pemleli co dl. Napadlo ns jedin mon een. Domluvit se s ttou, aby mi poslala msn njakou stku a Krytof pid svoje penze od rodi, odhls se z koleje a najdeme si spolu njak mal byteek a njak to zvldneme spolu, nic jinho jsme v tu chvli nevymysleli. A pitom se druh den vechno vyeilo samo, s ttou jsme se seli, jak jinak ne v Rakvice. Tta mi nabdl pln jinou monost, stokrt lep. V, jak jsem mluvil o tom byt po moj matce, zrovna ped trncti dny vypovdli smlouvu ti nov njemnci, tak m napadlo, e byste mohli s Krytofem bydlet tam, pokud teda chcete bydlet spolu, samozejm ti budu msn poslat njak penze, ale mus mi slbit, e dodl kolu a pokus se o vysokou a nebude vyvdt hlouposti. Maminka se snad asem zklidn a usmte se, ale i potom mete bydlet v byt po babice.

Hned jsem bela tu novinu ci Krytofovi, u na m ekal ped jeho kolou. Oba jsme byli hrozn astn, byla to skoro pohdka a na tu moj mmu, vechno lo opravdu rychle, jet ten veer jsme si pesthovali nejdleitj vci do naeho novho hnzdeka lsky a oba jsme byli dsn astn, a jsme z toho usnuli jako dva andlci. Dle lo vechno jako po msle, zabydleli jsme se pmo krlovsky a ili spolu opravdu velice astn. A co bude dl? To je mi te jedno, pokud nm to vydr, budu astn a pokud ne, vm jedno, Krytof m nauil podn t a uvat ivota, nauil m jeho smyslu, o kterm jsem dosud nevdla.