A BETEGSÉGEK ÉS AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK NEMZETKÖZI STATISZTIKAI OSZTÁLYOZÁSA

Tizedik revízió I . K Ö T E T

Népjóléti Minisztérium BUDAPEST 1995

Az egészségügyi Világszervezet 1992 évben Genfben kiadott angol nyelv hivatalos kiadványa alapján, melynek eredeti címe: ICD-10 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (Tenth Revision) Volume 1

Fordították: f csoportonként a szakmailag illetékes országos orvosszakmai intézetek Lektorálták: f csoportonként az illetékes szakmai kollégiumok Szerkesztette: NM GYÓGYINFOK

ISBN 92 4 154419 8

BNO-10

I. kötet II. kötet III. kötet

Kódnövekv listák Alkalmazási kézikönyv Bet rendes tárgymutató

A Népjóléti Minisztérium hivatalos kiadványa

2

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés Köszönetnyilvánítás Az EVSz Betegségek Osztályozása Kollaboráló Központjai A Betegségek Nemzetközi Osztályozása 10. Revíziós Konferenciájának jelentése A három-karakteres tételek listája A négy-karakteres altételek táblázatos listája I. f csoport: Fert z és parazitás betegségek II. f csoport: Daganatok III. f csoport: A vér és vérképz szervek betegségei és az immunrendszert érint bizonyos rendellenességek IV. f csoport: Endokrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek V. f csoport: Mentális és viselkedés zavarok VI. f csoport: Az idegrendszer betegségei VII. f csoport: A szem és függelékeinek betegségei VIII. f csoport: A fül és csecsnyúlvány megbetegedései IX. f csoport: A keringési rendszer betegségei X. f csoport: A légz rendszer betegségei XI. f csoport: Az emészt rendszer betegségei XII. f csoport: A b r és b ralatti szövet betegségei XIII. f csoport: A csont-izomrendszer és köt szövet betegségei XIV. f csoport: Az urogenitális rendszer megbetegedései XV. f csoport: Terhesség, szülés és a gyermekágy XVI. f csoport: A perinatális szakban keletkez bizonyos állapotok XVII. f csoport: Veleszületett rendellenességek, deformitások és kromoszóma abnormitások XVIII. f csoport: Máshová nem osztályozott tünetek, jelek és kóros klinikai és laboratóriumi leletek XIX. f csoport: Sérülés, mérgezés és a küls okok bizonyos egyéb következményei XX. f csoport: A morbiditás és mortalitás küls okai XXI. f csoport: Az egészségi állapotot és az egészségügyi szolgálatokkal való kapcsolatot befolyásoló tényez k A daganatok morfológiája A mortalitás és morbiditás speciális táblázatos listái Fogalmi meghatározások A nómenklatúrára vonatkozó szabályok

3

Bevezetés
A betegségek osztályozása olyan csoport-rendszerként határozható meg, amelyben az egyes csoportokhoz kóros állapotokat rendelünk meghatározott ismérvek szerint. Az osztályozás sokféle szempont szerint lehetséges, és hogy közülük melyikre esik a választás, azt az összeállítandó statisztika felhasználási célja határozza meg. A betegségek statisztikai osztályozásának a kóros állapotok teljes tartományát tartalmaznia kell, kezelhet számú csoportba sorolva. "A betegségek és a kapcsolódó egészségi problémák nemzetközi statisztikai osztályozásának" tizedik revíziója a legújabb változat abban a sorozatban, amely eredetileg 1893-ban Bertillon-féle osztályozás vagy Nemzetközi haláloki lista néven jelent meg. A második kötetben az osztályozás történeti hátterének teljes áttekintése megtalálható. Bár a cím módosult annak érdekében, hogy világosabbá váljék a tartalom és a szándék, és tükröz djék az osztályozás által felölelt terület fokozatos b vülése - túl a betegségeken és sérüléseken- a megszokottá vált BNO rövidítés megmaradt. A felújított osztályozási rendszerben a kóros állapotok csoportosítása olyan módon történt, ahogy a legmegfelel bbnek t nt az általános epidemiológiai felhasználás, ill. az egészségügyi ellátás értékelése számára. A tizedik revízió munkálatai 1983. szeptemberében kezd dtek, amikor Genfben összehívták a BNO-10 el készít értekezletét. A munka menetét az EVSZ BNO Kollaboráló Központjai vezet inek rendszeres összejövetelei irányították. A szakmai iránymutatást néhány speciális találkozó, pl. a BNO tizedik revíziója szakért i bizottságának 1984-ben, ill. 1987-ben megrendezett értekezlete biztosította. A nagyszámú egyéni szakért és szakért i csoport által nyújtott szakmai segítség mellett sok javaslat, vélemény érkezett az EVSZ tagállamoktól és a területi irodáktól is annak köszönhet en, hogy a revíziós javaslat-tervezeteket 1984-ben és 1986-ban is világszerte közreadták. A beérkezett véleményekb l világosan kit nt, hogy a felhasználók nagy része szeretné, ha a BNO a már megszokott (a legtágabb értelemben vett) "diagnosztikai információn" kívül más típusú adatokat is tartalmazna. A felismert felhasználói igényekhez való alkalmazkodásként merült fel egy osztályozási "család" megalkotásának a gondolata, amelyben a központi hely a megszokott formájú és szerkezet BNO-t illetné. Maga a BNO így kielégítené a szokásos célokat szolgáló, diagnosztikai információra vonatkozó igényeket. Ugyanakkor a többi, hozzá kapcsolódó osztályozás ugyanannak az információnak más irányból történ megközelítését szolgálná, vagy másfajta - nevezetesen orvosi és sebészi beavatkozásokkal, valamint rokkantsággal kapcsolatos- információt biztosítana. Tekintettel az osztályozás kilencedik revíziója kidolgozásának idején tett javaslatokra, melyek szerint a nagyszámú és sokféle felhasználó igényeit jobban szolgálná egy másfajta alapstruktúra, számos alternatív modellt vizsgáltak meg. Világossá vált azonban, hogy az osztályozás hagyományos egyváltozós tengely felépítése, és szerkezetének egyéb olyan vonásai, amelyek hangsúlyt helyeztek a gyakori, költséges, vagy az egészségügy számára más oknál fogva lényeges állapotokra, kiállták az id próbáját, így sok felhasználó sajnálná, ha felcserélnék az ajánlott új modellek valamelyikével. Következésképpen - amint az a tizedik revízió tanulmányozása során tapasztalható- a hagyományos BNO szerkezet megmaradt, az eddigi numerikus kódrendszert azonban alfanumerikus kódrendszer váltotta fel. Ez utóbbi tágabb kódolási keretet nyújt anélkül, hogy a számozási rendszert szét kellene tördelni, mint ahogy az a korábbi revíziók során történt. A rendelkezésre álló tér lehet legjobb kihasználása érdekében az immunrendszer rendellenességeinek néhány esetét a vér és a vérképz szervek betegségeihez sorolták (III. f csoport). Új f csoportot hoztak létre a szem és függelékeinek betegségei, továbbá a fül és a csecsnyúlvány betegségei számára. A küls okokra és az egészségi állapotot, valamint az egészségügyi ellátás igénybevételét befolyásoló tényez kre vonatkozó - eddig kiegészít osztályozás a f osztályozási rendszer részévé vált.

4

A bizonyos diagnosztikai megállapításoknál alkalmazott kett s osztályozás t r (†) - csillag (*) jelölési rendszere, amit a kilencedik revízió során vezettek be, megmaradt és kib vült, és a csillag szimbólummal jelölt tengelyt a homogén csoportok tartalmazzák a három-karakteres szinten.

A BNO-10 három kötetének tartalma
Az osztályozás kiadványi formája megváltozott, jelenleg három kötetb l áll. I. kötet - Közlési jegyzék Ez a kötet tartalmazza a Tizedik Nemzetközi Revíziós Konferencia jelentését, magát az osztályozást a három- és a négy-karakteres szinten, a daganatok morfológiájának osztályozását, külön mortalitási és morbiditási közlési jegyzékeket, definíciókat és a nomenklatúrára vonatkozó szabályozást. II. kötet - Használati útmutató Együtt tartalmazza az orvosi bizonyítvány kiállítására és az osztályozásra vonatkozó megjegyzéseket, amelyek korábban az els kötetben szerepeltek. Ezen kívül megtalálható benne a megváltozott háttérre vonatkozó információ, az I. kötet használatára, a táblázatba foglalásra és a BNO használatának megtervezésére vonatkozó tanács és útmutatás, ami a korábbi kötetekb l hiányzott. A korábban az I. kötet bevezetésében közölt történeti anyagot szintén ez a kötet tartalmazza. III. kötet - Bet rendes tárgymutató Magát a tárgymutatót tartalmazza bevezet vel és b vített használati utasítással kiegészítve. * * * Az osztályozást a Betegségek Nemzetközi Osztályozása Tizedik Revíziójának Nemzetközi Konferenciája 1989-ben jóváhagyta, s a 43. Egészségügyi Világközgy lés ezt elfogadva a következ határozatot hozta: A negyvenharmadik Egészségügyi Világközgy lés, a Betegségek Nemzetközi Osztályozása Tizedik Nemzetközi Revíziós Konferenciájának a jelentését figyelembe véve; 1. Elfogadja a Konferencia által javasolt alábbi pontokat: (1) A három-karakteres tételek, valamint a fakultatív négy-karakteres altételek részletes jegyzékét, a mortalitási és morbiditási rövid közlési jegyzékkel, amelyek együttesen alkotják a Betegségek és a kapcsolódó egészségi problémák nemzetközi statisztikai osztályozásának tizedik revízióját, amely 1993. január 1-t l lép életbe; (2) Az anyai, magzati, perinatális és csecsem -halálozásra vonatkozó definíciókat, szabványokat és bejelentési el írásokat; (3) A halál alapjául szolgáló ok kódolásának és a morbiditásra vonatkozó f állapot kódolásának szabályait és az erre vonatkozó utasításokat; 2. Felkéri a f igazgatót a Betegségek és a kapcsolódó egészségi problémák nemzetközi statisztikai osztályozása kézikönyvének kiadására; 3. Támogatja a Konferenciának az alábbiakra vonatkozó ajánlásait: (1) Az osztályozási család létrehozásának elve és megvalósítása a betegségek és az egészségügyi kérdések osztályozása számára olymódon, hogy a Betegségek és a kapcsolódó egészségi problémák nemzetközi statisztikai osztályozása lenne az osztályozás központi része, melyhez néhány kiegészít osztályozás és a Betegségek Nemzetközi

5

Nomenklatúrája kapcsolódna; (2) Az osztályozási rendszer felfrissítésére szolgáló mechanizmus létrehozását a tízéves revíziós cikluson belül.

6

Köszönetnyilvánítás
A BNO id r l-id re történ módosítása az 1948-ban elvégzett hatodik revízió óta az Egészségügyi Világszervezet felügyelete alatt történik. Az osztályozás használatának terjedésével érthet módon növekszik azoknak a felhasználóknak a száma, akik részt kívánnak venni a revíziós munkálatokban. A tizedik revízió óriási nemzetközi er feszítés, együttm ködés és kompromisszum eredményeként jött létre. Az EVSZ köszönetét fejezi ki ezért a közrem ködésért a nagyszámú nemzetközi és nemzeti szakért i csoportnak és az egyéni szakért knek szerte a világon.

7

Az EVSZ Betegségek Osztályozása Kollaboráló Központjai
Kilenc EVSZ kollaboráló központot hoztak létre azzal a céllal, hogy támogassák az országokat az egészségüggyel kapcsolatos osztályozások fejlesztése, használata során felmerül problémák megoldásában, és különösen a BNO alkalmazásában. Fontos, hogy az országok a megfelel központ tudomására hozzák azt, ha bármilyen lényeges kérdés merül fel a BNO használatával kapcsolatban, különösen akkor, ha egy olyan új betegség válik gyakorivá, amelyhez a BNO nem biztosít megfelel osztályozási lehet séget. Eddig a BNO-t nem frissítették fel a revíziók közötti id szakokban, most azonban javaslat született arra, hogy a központok segítségével aktualizációs mechanizmust vezessenek be, amely szükség esetén megfelel kódokat biztosítana az új kórképek számára. A hivatalos EVSZ kollaboráló központokon kívül számos nemzeti referencia-központ is létezik. Az egyéni felhasználóknak a probléma észlelésekor el ször ezekkel a központokkal, vagy a megfelel nemzeti hivatallal kell felvenniük a kapcsolatot. Az angol nyelvet használók számára három központ létesült. A bejelentéseket az EVSZ-BNO központ (WHO Collaborating Centre for Classification of Diseases) vezet jének kell címezni: Australian Institute of Health GPO Box 570 Canberra ACT 2601, Australia Office of Population Censuses and Surveys St. Catherine's House Kingsway 10 London WC2B 6JP England National Center for Health Statistics 6525 Belcrest Road Hyattsville, MD 20782 United States of America A többi hat központ mindegyike egy meghatározott nyelvet, ill. nyelvcsoportot használók számára létesült és a következ intézetekben található: Peking Union Medical College Hospital Chinese Academy of Medical Sciences Beijing 100730 China (a kínai nyelvet használók számára) INSERM 44 Chemin de Ronde F-78110 Le Vésinet France (a francia nyelvet használók számára) Department of Social Medicine University Hospital S-751 85 Uppsala Sweden (a skandináv országok számára) Faculdade de Saúde Publica/Universidade de S o Paulo Avenida Dr Arnaldo 715

8

0255 S o Paulo, SP Brazil (a portugál nyelvet használók számára) The N. A. Semasko Institute, U1. Obuha 12 Moscow B-120 Russian Federation (az orosz nyelvet használók számára) Centro Venezolano de Clasificación de Enfermedades Edificio Sur, 9° Piso M. S. A. S., Centro Simon Bolivar, P. O. Box 6653 Caracas Venezuela (a spanyol nyelvet használók számára)

9

A Betegségek nemzetközi osztályozása tizedik nemzetközi revíziós konferenciájának jelentése
A Betegségek nemzetközi osztályozásának tizedik nemzetközi revíziós konferenciája az EVSZ genfi központjában tartotta ülését 1989. szeptember 26. és október 2. között. Az Egészségügyi Világszervezet által összehívott konferencián 43 tagállam küldöttei vettek részt: Amerikai Egyesült Államok Angola Ausztrália Bahama-szigetek Belgium Brazília Bulgária Burundi Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Finnország Franciaország Hollandia India Indonézia Izrael Japán Kanada Kína Koreai Köztársaság Kuba Kuvait Luxemburg Madagaszkár Magyarország Mali Málta Mozambik Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Német Demokratikus Köztársaság Németországi Szövetségi Köztársaság Niger Portugália Spanyolország Svájc Svédország Szenegál Szingapúr Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Thaiföld Uganda Venezuela Az Egyesült Nemzetek Szervezete, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, az EVSZ területi irodái és a Nemzetközi Orvostudományi Szervezetek Tanácsa szintén képviseltette magát a konferencián. Rajtuk kívül még tizenkét nem kormányzati szervezet, amelyek rákos betegségek nyilvántartásával, süketekkel, epidemiológiával, családorvoslással, szülészetteln gyógyászattal, hipertóniával, egészségügyi nyilvántartással, preventív és társadalom orvostudománnyal, ideggyógyászattal, elmegyógyászattal, rehabilitációval és a szexuális úton terjed betegségekkel foglalkoznak, delegált képvisel ket a konferenciára.

10

A konferenciát a f igazgató nevében Dr. J. P. Jardel f igazgató helyettes nyitotta meg. Dr. Jardel szólt a revíziós javaslatokra vonatkozóan folytatott széleskör tanácskozásokról és el készít munkáról, amelynek következtében a két revízió közötti id szak a szokásosnál hosszabbra nyúlt. Megjegyezte, hogy a tizedik revízió új címet kap: "A betegségek és a kapcsolódó egészségi problémák nemzetközi statisztikai osztályozása", amely hangsúlyozza a statisztikai rendeltetést, és tükrözi a felölelt terület kiszélesedését. Megmarad azonban a praktikus BNO rövidítés. Említést tett az új alfanumerikus kódrendszerr l, amelynek segítségével az egyes f csoportok tartalma kiegyensúlyozottabb lett, s amely helyet biztosít kés bbi b vítéseknek, változtatásoknak, ill. lehet vé teszi a három-karakteres tételeket és egy Bet rendes tárgymutatót tartalmazó BNO kézikönyv létrehozását azokra az esetekre, amikor a bonyolultabb, részletesebb négy-karakteres változat használata nem lenne megfelel . A Konferencia az alábbi tisztségvisel ket választotta meg: Dr. R. H. C. Wells, Ausztrália (elnök) Dr. H. Bay-Nielsen, Dánia (alelnök) Dr. R. Braun, Német Demokratikus Köztársaság (alelnök) Mr. R. A. Israel, Amerikai Egyesült Államok (alelnök) Dr. R. Laurenti, Brazília (alelnök) Dr. P. Maguin, Franciaország (jegyz könyvvezet ) Ms. E. Taylor, Kanada (jegyz könyvvezet ) A Konferencia titkársága: Dr. J. P. Jardel, f igazgató helyettes (EVSZ, Genf, Svájc) Dr. H. R. Hapsara (Epidemiológiai Felügyelet, Egészségügyi Helyzet és Tendencia Felmérési F osztály vezet je, EVSZ, Genf, Svájc) Dr. J. C. Alary (Epidemiológiai és Egészségügyi Statisztikai Szolgálat-Fejlesztési Osztály f orvosa, EVSZ, Genf, Svájc) Dr. G. R. Brämer, (Epidemiológiai és Egészségügyi Statisztikai Szolgálat-Fejlesztési Osztály orvosa, EVSZ, Genf, Svájc) titkár. Mr. A. L’Hours (Epidemiológiai és Egészségügyi Statisztikai Szolgálat-Fejlesztési Osztály munkatársa, EVSZ, Genf, Svájc) Prof. W. Jänisch, (Német Demokratikus Köztársaság) id szaki tanácsadó Mr. T. Kruse (Dánia) id szaki tanácsadó Dr. K. Kupka (Franciaország) id szaki tanácsadó Dr. J. Leowski (Lengyelország) id szaki tanácsadó Ms. R. M. Loy (Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága) id szaki tanácsadó Mr. R. H. Seeman (Amerikai Egyesült Államok) id szaki tanácsadó A Konferencia titkársága az EVSZ központ e témában érintett más szakmai egységeinek képvisel it l is kapott támogatást. A Konferencia elfogadta a napirendet, amely a tizedik revízió f csoportjainak tartalmára vonatkozó javaslattal, a kiadásra kerül kézikönyvbe beépítend anyaggal, az osztályozás bevezetésének folyamatával, valamint az osztályozási rendszer-családokkal, és egyéb, ehhez kapcsolódó témákkal foglalkozott.

11

1. A Betegségek Nemzetközi Osztályozása (BNO) alkalmazásának története és fejl dése
A Konferencián megemlékeztek a statisztikai osztályozás tiszteletet parancsoló történetér l, amelynek kezdete a XVIII. századba nyúlik vissza. Míg az osztályozás korábbi revíziói során csupán a halálozás okaival foglalkoztak, az 1948-ban végrehajtott hatodik revízió során az osztályozás körét kiterjesztették a nem halálos kimenetel kórképekre is. Az osztályozás által felölelt területek b vítése a kilencedik revízió során folytatódott, bizonyos újításokat vezettek be az egymástól jócskán különböz szervezetek statisztikai igényeinek kielégítése érdekében. Ezen túlmen en a Kilencedik nemzetközi revíziós konferencia alkalmával (Genf, 1975.) javaslatokat fogadtak el az orvosi beavatkozásokra, valamint a károsodásokra, fogyatékosságokra, ill. rokkantságra vonatkozó kiegészít osztályozások kísérletképpen történ bevezetésér l.

2. A BNO tizedik revíziójára tett javaslatok el készítési folyamatának áttekintése
A Konferencia elé terjesztett javaslatok az EVSZ központjában, ill. világszerte egyéb helyeken elvégzett óriási munka eredményeként születtek meg. Az el készítési tevékenységet az EVSZ kollaboráló központok vezet inek rendszeres találkozói irányították. Az irányelvekre vonatkozó tanácsadást néhány külön összejövetel, ill. a BNO Tizedik Revíziója Szakért i Bizottságának 1984-ben (2), ill.1987-ben (3) rendezett találkozója biztosította, amelyek során határozatokat hoztak a munka további menetére, ill. a javaslatok végs formájára vonatkozóan. Az el készít tevékenység során nagy figyelmet fordítottak a BNO szerkezet alkalmasságának a radikális felülvizsgálatára, amely lényegileg a betegségek és egyéb egészségügyi kérdések olyan statisztikai osztályozása, amely megfelel a mortalitásra, ill. az egészségügyi ellátásra vonatkozó adatokkal kapcsolatos szerteágazó igényeknek. Keresték a kódrendszer stabilizálásának módját, hogy minél kisebb törés jöjjön létre az egymást követ revíziók során, és tanulmányozták a BNO különböz f csoportjai közötti kedvez bb tartalmi egyensúly megteremtésének lehet ségét. Nyilvánvaló volt, hogy egyetlen osztályozási rendszer még új szerkezeti felépítés esetén sem képes az összes, esetleg széls séges követelménynek eleget tenni. Ezért alakult ki az az elgondolás, hogy az osztályozások egy családját kell létrehozni. E család központi része a BNO a hagyományos mortalitási és morbiditási statisztikák számára, ugyanakkor a részletesebb, vagy éppen kevésbé részletes, esetleg eltér osztályozás és a velük összefügg témák esetén a család más tagjait lehetne felhasználni. A kollaboráló központok a BNO szerkezetének számos alternatív modelljét vizsgálták meg, de mindegyiknél találtak el nytelen vonásokat és egyik sem bizonyult a jelenlegi szerkezettel összehasonlítva lényegesen el nyösebbnek, ami indokolta volna a cserét. A kilencedik revízió értékelésére megrendezett külön értekezletek meger sítették azt a véleményt, hogy bár vannak felhasználók, akik a BNO jelenlegi szerkezetét nem tekintik megfelel nek, a felhasználók nagy csoportja elégedett, s felismerve a benne rejl el nyöket, szeretné fenntartani jelenlegi formájában, kétségtelenül létez ellentmondásai ellenére is. Különböz , alfanumerikus jelölést is magukba foglaló rendszereket vizsgáltak meg egy olyan kódrendszer keretének létrehozása céljából, amelynek segítségével az egyes f csoportok kiegyensúlyozottabbá válnának, és elegend hely maradna a jöv beli kiegészítések és változtatások számára is anélkül, hogy a kódok széttöredeznének. A határozatok, amelyek ezekkel a témákkal kapcsolatosan születtek, el segítették a tizedik revízió f csoportjaira vonatkozó javaslat-tervezetek kialakítását. Ezeket az anyagokat kétszer is körbeküldték a tagállamokban véleményezés céljából, s a többi érintett testület, a BNO központok vezet inek tanácskozása, valamint a Szakért i Bizottság szintén átnézte azokat. Számos nemzetközi szakmai egyesület, specialisták, szakért k, az EVSZ-központ különböz

12

részlegei és a területi irodák adtak tanácsokat és útmutatást a BNO-ért felel s EVSZ osztálynak, ill. a kollaboráló központoknak a Konferencia elé terjesztend javaslatok és egyéb anyagok el készítésével kapcsolatban. Az EVSZ hálás köszönettel nyugtázta ezt a közrem ködést.

3. A BNO javasolt tizedik revíziójának általános jellemvonásai és tartalma
A tizedik revízióra vonatkozó javaslatok legf bb újítása az alfanumerikus kódrendszer használata, amelynek értelmében a négy-karakteres szinten egy bet és három szám szerepel. Ez a kilencedik revízióval összehasonlítva több, mint kétszeresére növelte a kódoláshoz rendelkezésre álló keretet, s ezen kívül lehet vé tette, hogy a f csoportok legnagyobb részéhez külön bet t, vagy bet csoportot rendeljenek, amelyek mindegyike száz három-karakteres tétel felállításához nyújt lehet séget. A rendelkezésre álló 26 bet b l 25-öt használtak fel, az U bet t fenntartva a kés bbi kiegészítések, változások számára, ill. az esetleges ideiglenes osztályozásokra, amelyekkel megoldhatók lesznek a revíziók közötti id szakban nemzeti, vagy nemzetközi szinten felvet d problémák. El relátóan, a kés bbi b vítések és revíziók számára fenntartottak néhány három-karakteres tételt, ezek száma f csoportonként változó: azok a f csoportok, amelyekben az osztályozás els sorban anatómiai szempontok alapján történik, kevesebb szabad csoporttal rendelkeznek, mivel tartalmuk várhatóan kevésbé fog változni a jöv ben. A kilencedik revízió 17 f csoportot és 2 kiegészít osztályozást tartalmazott: "Sérülések és mérgezések küls okai"-nak kiegészít osztályozása ("E" kód), és "Az egészségi állapotra ható és az egészségügyi szolgálat igénybevételét befolyásoló tényez k" kiegészít osztályozása ("V" kód). A tizedik revízió el készít értekezletének javaslata (Genf, 1983.) (4) és az azt követ értekezletek jóváhagyása alapján e két f csoportot ezentúl nem kiegészítésnek, hanem az osztályozási rendszer szerves részének tekintik. A f csoportok sorrendje a tizedik revízió tervezetében eredetileg megegyezett a kilencedik revízióban találhatóéval. A kés bbiekben azonban a rendelkezésre álló hely kihasználása érdekében az immunrendszer zavarait a vér és a vérképz szervek betegségeivel egy f csoportba sorolták, bár a kilencedik revízióban az endokrin, táplálkozási és anyagcserebetegségekkel szerepeltek egy helyen. Az új f csoport "A vér és a vérképz szervek betegségei és az immunrendszer bizonyos zavarai" címmel a "Daganatok" cím f csoportot követi és azzal együtt a D bet jelet kapta. "Az idegrendszer és az érzékszervek betegségei" f csoport kidolgozása során már a kezdet kezdetén nyilvánvalóvá vált, hogy nem lehet egyetlen bet jelzéssel, száz három-karakteres tételbe beleszorítani az összes szükséges részletet. Ezért megszületett a döntés három különálló f csoport létrehozásáról: "Az idegrendszer betegségei" cím f csoport a G bet jelet kapta, míg a két másik f csoport, "A szem és függelékeinek betegségei" és "A fül és a csecsnyúlvány betegségei a H bet jelzést. "A húgy- és ivarrendszer betegségei", "A terhesség, szülés és gyermekágy", "A perinatális id szakkal összefügg bizonyos állapotok", valamint a "Veleszületett abnormitások és kromoszóma-rendellenességek, deformitások" cím f csoportok ezentúl egymás után következnek XIV-XVII-es sorszámmal. Azáltal, hogy a korábban kiegészítésként szerepl osztályozások az osztályozási rendszer szerves részévé váltak, s további két új f csoport is létrejött, a tizedik revízió tervezete 21 f csoportból tev dött össze. Néhány f csoport címe megváltozott, hogy ezáltal hívebben tükrözze a tartalmat. Ahol a BNO módosítására vonatkozó javaslatok radikálisak voltak, a felölelt terület felülvizsgálata vált szükségessé. A következ f csoportok esetében került erre sor: V. Elmezavarok és magatartási rendellenességek XIX. Sérülések, mérgezések és küls okok bizonyos egyéb következményei

13

XX.

Morbiditás és mortalitás küls okai

A II. f csoport ("Daganatok") esetében szintén sor került ilyen felülvizsgálatra, jóllehet ebben a f csoportban a tartalmi változtatások csak kismérték ek voltak. A tizedik revízióra vonatkozó javaslatok néhány új vonása: - A minden f csoport elején megtalálható, s a kizárásra, kivételekre vonatkozó megjegyzések kib vültek, hogy megvilágítsák a f csoportok relatív hierarchiáját, s világossá váljon, hogy a "speciális csoport" f csoportok els bbséget élveznek a "szerv és rendszer" f csoportokkal szemben, s hogy a "speciális csoport" f csoportok közül a "Terhesség, szülés és gyermekágy" és "A perinatális id szakkal összefügg bizonyos állapotok" els bbséget élveznek a többivel szemben. - Minden f csoport elején áttekintés található a három-karakteres tételekr l, és ahol szükséges, a csillag szimbólummal jelölt csoportokról is. Ezáltal világosabbá válik a f csoportok felépítése és könnyebb a csillagos csoportok használata. - A közlési jegyzékben szerepl megjegyzések érvényesek az osztályozás mindenfajta felhasználásánál; ha egy megjegyzés csak a morbiditásra, vagy csak a mortalitásra vonatkozik, akkor vagy a morbiditási, vagy a mortalitási kódolási szabályoknál szerepl speciális megjegyzésekhez sorolták. - A kilencedik revízió néhány állapotot gyógyszer hatására létrejött állapotként határozott meg; a tizedik revízió tervezeteinek kidolgozása során folytatódott ez a fajta megközelítés, és jónéhány ilyen állapot külön azonosítást kapott. Jelent s újításnak számít, hogy bizonyos f csoportok végén az orvosi beavatkozások következtében létrejött rendellenességek számára csoportokat alkottak. Ezekbe olyan fontosabb kóros állapotok tartoznak, amelyek önmagukban is egészségügyi ellátási problémát jelentenek, mint pl. a bizonyos szervek eltávolítása következtében kialakuló endokrin és metabolikus zavarok, vagy más, specifikus állapotok, mint pl. a postgastrectomiás dumping szindróma. Azokat az állapotokat, amelyek valamilyen beavatkozás következtében jönnek ugyan létre, de nem specifikusak egy bizonyos szervre, szervrendszerre - idetartoznak az azonnali szöv dmények, mint pl. a légembólia, vagy a posztoperatív shock- továbbra is a "Sérülések, mérgezések és küls okok bizonyos egyéb következményei" cím f csoportba sorolták. További változás, hogy míg a kilencedik revízióban a négyszámjegy kódokhoz tartozó tételeket gyakran a háromszámjegy kódokhoz tartozókkal együtt kellett elolvasni ahhoz, hogy az altételek jelentése teljes mértékben világossá váljon, a Konferencia elé terjesztett tervezetben a tétel-elnevezések szinte kivétel nélkül teljesek, és önmagukban is megállják a helyüket. A kilencedik revízióban bevezetett t r és csillag szimbólummal jelölt, az etiológia és a manifesztáció számára készült kett s osztályozási sémát némi bírálat érte. Ez f leg annak köszönhet , hogy az osztályozás a három- és négyszámjegy szinteken a manifesztációra vonatkozó felvilágosítást gyakran egyéb információval keverve tartalmazta, sok esetben ugyanazzal a diagnosztikai címszóval mindkét osztályozási sémában. Sokan állították e rendszerr l azt is, hogy nem elég átfogó. Hogy ezek a problémák megsz njenek, a tizedik revízió tervezetében a csillaggal jelölt információ 82 homogén, fakultatív használatra szolgáló három-karakteres tételbe került. Ez a megoldás lehet vé tette, hogy azok a diagnosztikus megállapítások, amelyek egy generalizált alapbetegségr l, és speciális szervi, vagy testtájék szerinti manifesztációról, vagy szöv dményr l egyaránt tartalmaznak információt, két kódot kapjanak, s ezzel megoldható legyen a visszakeresés, vagy a táblázatba foglalás bármelyik megközelítés szerint. A tizedik revízió tervezetének e jellemvonásait a Konferencia elfogadta. Minden f csoport úgy került a Konferencia elé, hogy bemutatták a kilencedik revízió óta bevezetett változásokat és felvilágosítást adtak néhány újítás hátterér l. A Konferencia megvitatott bizonyos kérdéseket a f csoportok szerkezetével és tartalmával kapcsolatban, és megállapodás született arról, hogy a titkárság feladata lesz az állandó nyomonkövetés és módosítás.

14

4. Az anyai és a gyermekhalálozással kapcsolatos szabványok és definíciók
A konferencia érdekl déssel fogadta a tizedik revízió részére ajánlott definíciókat, szabványokat, és adatközlési követelményeket az anyai, a magzati, a perinatális, az újszülöttkori, és a csecsem -halálozásra vonatkozóan. Ezek a javaslatok egész sor külön értekezlet és konzultáció eredményeként születtek meg, és céljuk az adatok összehasonlíthatóságának fokozása volt. A Konferencia egyetértett avval, hogy az élveszületés és a magzati halál definícióját a kilencedik revízióban megjelent formában kívánatos megtartani. Némi vitát követ en a Konferencia egy munkabizottságot állított fel az anyai halálozás témakörének vizsgálatára, és annak javaslata alapján úgy döntött, hogy az anyai halálozás definíciója szintén a kilencedik revízióban megjelent formájában maradjon. Annak érdekében, hogy az anyai halálozásra vonatkozó adatok min sége javuljon, és a terhesség alatt, vagy azzal összefüggésben bekövetkez halálozással kapcsolatos adatgy jtésre alternatív módszerek álljanak rendelkezésre, továbbá, hogy ösztönözzék a szülészeti okra visszavezethet , a terhesség végét l számított 42 napon túl bekövetkez halálozás nyilvántartását, a munkacsoport két újabb definíciót fogalmazott meg: "terhességgel összefügg halálozás" és "kés i anyai halálozás" (az ..... oldalon megtalálhatók). A Konferencia javasolta, hogy az országok mérlegeljék a jelen terhességre, ill. a halált megel z egy éven belül lezajlott terhességre vonatkozó kérdéseknek a halálozási bizonyítványokban történ feltüntetését. Tekintettel arra, hogy az élveszületések száma sokkal általánosabban hozzáférhet adat, mint az összes születések száma (élveszületés és magzati halálozás), a Konferencia egyetértett avval, hogy az el bbit kell nevez ként használni az anyai halálozásra vonatkozó arány esetén (amint az a II. kötetben szerepel). A perinatális, az újszülöttkori és a csecsem kori halálozás esetében a születési összes adat alapján közölt arányokat tanácsos ilymódon meghatározni és differenciálni. A Konferencia meger sítette azt a gyakorlatot, hogy az életkort betöltött id egységekben fejezik ki, így az élet els napja a "nulladik nap" elnevezést kapja. A Konferencia javasolja az anyai, a magzati, a perinatális, az újszülöttkori és a csecsem kori halálozás definícióinak, szabványainak, ill. az adatok közlésére vonatkozó követelményeknek a BNO tizedik revíziója kézikönyvébe történ felvételét.

5. Kódolási és kiválasztási szabályok, valamint közlési jegyzékek
5.1 A mortalitásra vonatkozó kódolási és kiválasztási szabályok A Konferenciát tájékoztatták a halál alapjául szolgáló ok kiválasztására és módosítására vonatkozó szabályoknak és az ehhez kapcsolódó megjegyzéseknek a felülvizsgálatáról, ahogy azok a kilencedik revízióban megjelentek, aminek az alapján a szabályokra vonatkozóan számos módosítási javaslat született, a megjegyzések tekintetében pedig átfogó változtatásokat ajánlottak. A Konferencia

15

javasolta, hogy az els dleges halálozási közlési jegyzéknél alkalmazott, a halálok kiválasztására szolgáló szabályoknak a kilencedik revízióban megjelent formáját a tizedik revízióban szerepl változattal helyettesítsék (megtalálható a II. kötetben). A Konferenciát arról is tájékoztatták, hogy a halál alapjául szolgáló ok kódolásánál használható kiegészít magyarázatokra, ill. a halálokok címszavainak értelmezésére vonatkozó tervezetek is megvitatásra kerültek. Mivel ezek a magyarázatok a kódolás következetesebbé válását szolgálják, a Konferencia egyetértett a tizedik revízióba történ beépítésükkel. A Konferencia tudomásul vette a többszörös-állapot kódolásának és a halálokokkal kapcsolatos elemzésének folyamatos használatát. Bátorítja az ilyen jelleg tevékenységet, de nem javasolja, hogy a tizedik revízió bármilyen konkrét, követend elemzési módszert, vagy szabályt tartalmazzon. A haláloki orvosi bizonyítvány nemzetközi rlapjának vizsgálata során a szakért i bizottság arra a megállapításra jutott, hogy a népesség öregedésével megnövekszik azoknak a haláleseteknek az aránya, amelyek el idézésében több kóros folyamat is közrejátszik , ill. az ehhez társuló terápiás beavatkozások hatása következtében növekszik a lehetséges bejegyzések száma "a halál alapjául szolgáló ok" és "a halál közvetlen oka" között. Ez azt jelenti, hogy sok országban növekszik a halotti bizonyítványokba bejegyzett kóros állapotok száma. Ez késztette a bizottságot arra, hogy javaslatot tegyen egy további vonal (d) beiktatására a bizonyítvány I. részében. A Konferencia ezért javasolta, hogy ahol erre igény van, az egyes országok fontolják meg egy további vonal (d) beiktatását a haláloki orvosi bizonyítvány I. részébe. 5.2 A morbiditásra vonatkozó kódolási és kiválasztási szabályok Els ízben a kilencedik revízió tartalmazott útmutatást a morbiditás nyilvántartásba vételére és kódolására vonatkozóan, különös tekintettel a morbiditási statisztikák összeállításához szükséges "egyetlen állapot" kiválasztására. A tapasztalatok, amelyeket a kilencedik revízióban szerepl definíciók és szabályok használata során nyertek, bebizonyították ez utóbbiak hasznosságát, és egyben megteremtették az igényt további finomításukra, kidolgozásukra, a diagnosztikai információ egészségügyi dolgozók által történ regisztrálására vonatkozóan, ill. egyes problematikus helyzetek kezelésére vonatkozó határozottabb iránymutatásra. A Konferencia jóváhagyta az 1975-ös revíziós konferencia javaslatait az egészségügyi ellátási események egyetlen-állapot elemzéséhez kiválasztandó állapotra vonatkozóan, továbbá azt a véleményét, hogy ahol ez megvalósítható, többszörös-állapot kódolást és elemzést kell elvégezni a rutin statisztikák kiegészítéseként. Hangsúlyozta, hogy a tizedik revíziónak világossá kell tennie, hogy az útmutatás jelent s része csak akkor alkalmazható, ha egy epizód "f állapotának" közlési jegyzékbe foglalása megfelel , s, ha maga az epizód fogalma illik az adatgy jtés szervezési módszeréhez. A Konferencia ennek megfelel en javasolta, hogy a morbiditás megjelölésére és kódolására vonatkozó kiegészít útmutatás kapjon helyet a tizedik revízióban, s a "f állapot" és az "egyéb állapot" definíciókat, valamint egy nyilvánvalóan helytelenül megjelölt "f állapot"-tal kapcsolatos eljárásra vonatkozó szabályok módosítását szintén foglalják bele. (a II. kötetben megtalálhatók). A Konferencia javasolta azt is, hogy amennyiben a "f állapot" a BNO által biztosított kett s osztályozási rendszerbe tartozik, mind a t r, mind a csillag szimbólumhoz tartozó kódokat jelezni kell, hogy így bármelyikkel elvégezhet legyen a táblázatba foglalás.

16

A Konferencia egyetértett azzal, hogy mindenre kiterjed megjegyzéseket és b séges példát kell közölni további segítségként. 5.3 A mortalitás és a morbiditás közlési jegyzékei A Konferenciát tájékoztatták a kilencedik revízióra alapuló közlési alapjegyzék használata során felmerült nehézségekr l, és arról az - els sorban az EVSZ által végzett- munkáról, ami a halálozási adatok táblázatba foglalásához és közléséhez szükséges új jegyzékek létrehozása érdekében történt. E folyamat során világossá vált, hogy számos országban az 5 éven aluliak halálozása sokkal markánsabb indikátor, mint a csecsem kori halálozás, ezért jó lenne, ha nem egyetlen csecsem -halálozási, hanem külön 5 éven aluli gyermekhalálozási és külön csecsem -halálozási lista állna rendelkezésre. Az általános halálozási, ill. a csecsem -, és gyermekhalálozási lista két változatát készítették el a Konferencia számára. A második verzió f csoportcímeket és visszamaradt tételeket tartalmazott a f csoportok számára, szükség szerint. Mivel némi aggodalom jutott kifejezésre a bemutatott mortalitási jegyzékekkel kapcsolatban, egy kislétszámú munkacsoportot hívtak össze, hogy fontolóra vegye néhány további tétel beillesztését. A munkacsoport jelentését a Konferencia elfogadta, s az ..... oldalon található halálozási jegyzékek tükrözik az eredményt. A morbiditásra vonatkozóan a Konferencia áttekintett egy táblázatba foglalási jegyzékjavaslatot és egy f csoportcímeken alapuló közlési jegyzék-modellt, minden cím alatt példaként válogatott tételekkel. Jelent s aggály merült fel avval kapcsolatban, hogy vajon mennyire alkalmazhatók az ilyen listák a legtágabb értelemben vett összes-morbiditás esetében. Általános egyetértés volt arra vonatkozóan, hogy a jegyzékek a bemutatott formában inkább a fekv beteg morbiditáshoz megfelel ek, és további er feszítéseket kell tenni másfajta morbiditási adatok esetében is alkalmazható jegyzékek kifejlesztése érdekében. Egyetértés volt abban a tekintetben is, hogy mind a mortalitási, mind a morbiditási közlési jegyzékeket megfelel magyarázatokkal és használati utasításokkal kell ellátni a tizedik revízióban. A Konferencián felmerült aggodalmak, és a munkacsoport következtetései alapján a Konferencia egyetértett avval, hogy a táblázatba foglalási és közlési listákat publikálni kell a tizedik revízióban, és ugyanakkor világosabb, a tartalmat jobban tükröz címeket kell megfogalmazni e jegyzékek számára. Arra vonatkozóan is megegyezés született, hogy a csillaggal jelölt csoportok alternatív táblázatba foglalását megkönnyítend , létre kell hozni a morbiditási táblázatba foglalási jegyzék második változatát, amely magába foglalja a csillag szimbólummal jelölt csoportokat.

6. Osztályozási családok
6.1 Az osztályozási családok elve Már a kilencedik revízió kidolgozása során kit nt, hogy a BNO egyedül nem képes az összes szükséges információt magába foglalni, s hogy a betegségekkel és az egészséggel kapcsolatos osztályozásoknak csak egy ún. családja elégítené ki a népegészségügy különféle követelményeit. Az 1970-es évek végét l kezdve ezért különböz megoldásokat mérlegeltek. Ezek közül az egyik egy alapnak tekinthet osztályozási rendszerb l (BNO) és több, ehhez részben hierarchikus rend szerint, részben kiegészítésként csatlakozó osztályozási modul sorozatból állt. A különböz BNO központokkal együttm ködve lefolytatott vizsgálatok és viták után kidolgozták az "osztályozási család" elméletét, amit ezt követ en a Szakért i bizottság 1987ben átdolgozott, és végül a következ oldalon található sémát ajánlotta. A Konferencia

17

javasolta, hogy a betegségekkel és az egészséggel kapcsolatos osztályozások családjának elvét az EVSZ kísérje figyelemmel. A BNO integritásának fenntartása és az osztályozási család koncepciójának megvalósulása érdekében a Konferencia javasolta, hogy a nemzetközi összehasonlíthatóság érdekében ne hajtsanak végre változtatásokat a tizedik revízió három-karakteres tételeinek és négy-karakteres altételeinek (a címek által is jelzett) tartalmában a fordítások, vagy adaptációk során, hacsak erre az EVSZ engedélyt nem ad. Az EVSZ titkársága felel s a BNO-ért, és a bel le készült bármely kiadvány, vagy fordítás esetében - kivéve a nemzeti statisztikai kiadványokat- központi ellen rz intézetként m ködik. Az EVSZ-t azonnal értesíteni kell minden fordításra, vagy adaptációra, vagy más, a BNO-val kapcsolatos osztályozásra vonatkozó tervr l.

18

A betegségekkel és az egészséggel kapcsolatos osztályozások családja

A BETEGSÉGEK ÉS A KAPCSOLT EGÉSZSÉGI PROBLÉMÁK NEMZETKÖZI STATISZTIKAI OSZTÁLYOZÁSA BNO 3-KARAKTERES BELS OSZTÁLYOZÁS • Diagnózisok • Tünetek • Kóros laboratóriumi leletek • Sérülések, mérgezések • A morbiditás és mortalitás küls okai • Az egészségi állapotot befolyásoló tényez k • • • • • • • •

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFORMÁCIÓS TÁMOGATÁSA • Nem szakért k által készített jelentések • Az egészségügy többi társadalmi információs rendszere

SZAKMAI ADAPTÁCIÓK Onkológia Fogászat és stomatológia B rgyógyászat Elmegyógyá-szat Ideggyógyá-szat Szülészet, n gyógyászat Reumatológia és ortopédia Gyermekgyógyászat

Rövid táblázatos listák

BNO 4karakteres osztályozás

• Általános orvosi gyakorlat

EGYÉB, EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS OSZTÁLYOZÁSOK • Károsodás, fogyatékosság, rokkantság • Beavatkozások • Az orvoshozfordulás okai (panaszok)

A BETEGSÉGEK NEMZETKÖZI NOMENKLATÚRÁJA (IND)

19

A Konferencia érdekl déssel fogadta azt a bemutatót, amelynek során megfigyelhették a BNO család különböz tagjainak alkalmazását, egymáshoz való kapcsolódását az id skorúak egészségi állapotának, mindennapi tevékenységének, ill. fizikális és szociális környezetének orvosi-szociális és multidimenzionális szempontokból történ értékelése során. Bebizonyosodott, hogy értékes információt ad a BNO és A rokkantság, a fogyatékosságok és a károsodások nemzetközi osztályozása (ICIDH), és különösen a tizedik revízió javasolt XXI. f csoportjában található kódok használata. 6.2 Szakterületek szerinti adaptációk A Konferenciát tájékoztatták azokról a tervekr l, amelyek a tizedik revízió elme-egészségügyi programhoz történ adaptációjának kidolgozásával foglalkoznak. A pszichiátria területén dolgozó klinikusok számára készült verzióhoz klinikai útmutató is tartozna; kutatási kritériumokat ajánlanának az elme-egészségügyi problémák körében végzend vizsgálatokhoz; a gyermekkori zavarokkal foglalkozók számára, ill. a feln ttkori problémák osztályozásához kidolgoznák a több-szempontú megközelítés lehet ségét, s létrejönne egy változat az általános orvosi gyakorlatot folytatók részére is. A pszichiátriára és a neurológiára vonatkozó BNO kódok összeállítása szintén a korábban ebben a témában megjelent publikációknak megfelel en történne. A Konferencia értesült azokról a módszerekr l is, amelyeket a fogszakorvosok, sztomatológusok számára létesül változat (ICD-DA) kidolgozásának kezdetén alkalmaztak annak érdekében, hogy a BNO alapszerkezetét és funkcióját meg rizzék. A Konferencia tudomást szerzett arról is, hogy az ICD-DA újabb, átdolgozott, a tizedik revízióhoz kapcsolódó változata a kidolgozás utolsó stádiumában van. Említés történt az onkológia területén használatos BNO változat (ICD-O) második kiadásáról is, amely olyan több-szempontú osztályozás, amelyben a daganatok topográfiája és morfológiája is szerepel. Az ICD-O kódjait, amelyek hosszú id n keresztül formálódtak, fejl dtek, alaposan átnézték és felülvizsgálták az általuk felölelt területek szempontjából is. A második kiadás topográfiai kódjai a tizedik revízió C00-C80 csoportjain alapulnának, ezért a kiadással várni kell addig, amíg a tizedik revíziót jóvá nem hagyja az Egészségügyi Világközgy lés. Egyetértés mutatkozott az általános orvosi gyakorlat céljait szolgáló adaptáció értékelését illet en. A Konferencia arról is értesült, hogy az e területen dolgozó csoportok készségesen együttm ködnek az EVSZ-szel. A többi szakterület szerinti, minden valószín ség szerint egyre növekv számú adaptációra tekintettel az EVSZ-t l elvárt ellen rz , irányító szerepet rendkívül jelent snek ítélték. 6.3 Az egészségügyi alapellátás információs támogatása Az 1975-ben lezajlott revíziós konferencia javaslatainak megfelel en az EVSZ Délkelet-ázsiai Területi Irodája munkacsoport-ülést hívott össze 1976-ban, Delhiben. Tünetegyüttesek részletes listáját állították össze, s ebb l két rövid jegyzéket készítettek, az egyiket a halálokok, a másikat pedig az egészségügyi szolgálat igénybevételéhez vezet okok számára. Az e rendszer által felölelt területre vonatkozó vizsgálatokat a régió országaiban végezték el, és az eredmények alapján átdolgozták a tünetegyüttesek jegyzékét és a bejelent rlapokat. Ezt a javított változatot az EVSZ 1978-ban a "Laikusoktól származó egészségügyi adatszolgáltatás" (5) cím könyvecskében adta ki. Az 1978-ban útjára indított "Egészséget mindenkinek 2000-re" elnevezés globális stratégia számos feladatot vetett fel, nagy kihívást jelentett a tagállamok információs rendszerének fejlesztése szempontjából. A Nemzetközi egészségügyi statisztikai konferencia (Bellagio, Olaszország, 1982) (6) során a laikus jelentési rendszerek szélesebb-kör megvalósítását bénító f problémaként a nem szakemberek által közvetített, és az egészségügyi irányítás céljaira begy jtött és felhasznált egyéb információ integrációját jelölték meg. Az alapellátás osztályozásával foglalkozó tanácskozás (Genf, 1985.) (7) hangsúlyozta, hogy olyan megközelítésre van szükség, amely képes egységesíteni az információs támogatást, az egészségügyi ellátás irányítását és a közösségi szolgáltatásokat a laikus jelentésekb l származó - tágabb értelemben vett közösségi információként értelmezett- információ alapján. 20

A Konferenciát tájékoztatták az országok által a társadalmi egészségügyi információ - amely magába foglalta az egészségügyi problémákat, szükségleteket, relatív rizikófaktorokat és az er forrásokat egyaránt- fejlesztése és alkalmazása során nyert tapasztalatokról. Ez alátámasztotta azt az elméletet , miszerint az egyes országokban közösségi szinten kell kifejleszteni a hagyományostól eltér módszereket az információs hézagok pótlására, s er síteni, javítani kell az információs rendszereket. Hangsúlyozták, hogy mind a fejlett, mind a fejl d országoknak helyileg kell megvalósítaniuk ezeket a rendszereket, vagy módszereket, amelyeket a különböz tényez k miatt, mint pl. a morbiditási struktúra, a nyelv és a kultúra változatai, más területekre, más országokra ráer ltetni, átadni nem szabad. 6.4 Károsodás, fogyatékosság, rokkantság Az EVSZ 1980-ban kísérleti céllal adta ki angolul a Károsodások, fogyatékosságok és a rokkantság nemzetközi osztályozása (ICIDH) cím munkát (8), az 1976-ban lezajlott Egészségügyi Világközgy lés WHA29.35 (9) sz. határozatának értelmében, az 1975-ös revíziós konferencia javaslatának megfelel en. Azóta az osztályozással kapcsolatos kutatás és fejlesztés különböz irányokban folytatódott. A három tényez - károsodás, fogyatékosság, rokkantság- definiálása kétségtelenül hozzájárult a fogyatékossággal kapcsolatos álláspont megváltozásához. A károsodás definíciója - olyan terület, ahol jelent s átfedés volt a BNO-ban szerepl kifejezésekkel- széles körben elfogadottá vált. A fogyatékosság meghatározása nagyjából megfelelt a rehabilitációs szakemberek és csoportok tevékenységi területének, bár felmerült az igény arra, hogy a kódok vonatkozásában nagyobb figyelmet szenteljenek a súlyossági fokozatnak, amely gyakran el re jelzi a rokkantságot. Növekv igény mutatkozott a rokkantság definíciójának felülvizsgálatára is, továbbá arra, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon a környezettel való kölcsönhatás. A fogyatékossághoz való hozzáállással kapcsolatosan elméleti és gyakorlati téren megfigyelhet gyors fejl dés nem tette lehet vé, hogy id ben elkészülhessen és a Konferencia elé kerülhessen az átdolgozott ICIDH. Az új verzió valószín leg nem jelenik meg a tizedik revízió életbelépése el tt. 6.5 Orvosi beavatkozások Az Orvosi beavatkozások nemzetközi osztályozását (ICPM) (10) az EVSZ 1978-ban adta ki kísérleti céllal az 1975-ben lezajlott Revíziós konferencia javaslatai és az 1976-os Egészségügyi Világközgy lés WHA29.35 (9) határozata alapján. Néhány ország elfogadta ezt az osztályozást, más országokban pedig a sebészi beavatkozások nemzeti osztályozásának alapjául szolgált. Az EVSZ-BNO kollaboráló központjainak vezet i felismerték, hogy az a folyamat, amely javaslatok el terjesztéséb l, véleménykérésb l, újabb el terjesztésb l és további véleményezésb l tev dik össze, s amelyet az EVSZ szükségszer en végigjár miel tt véglegesítésre és publikálásra kerülne sor, nem megfelel egy ilyen gyorsan fejl d terület, mint a beavatkozások esetében. A központok vezet i ezért azt javasolták, hogy a BNO tizedik revíziójához kapcsolódóan az ICPM revíziójára ne kerüljön sor. A Szakért i Bizottság 1987-ben kérte, hogy az EVSZ legalább a kísérleti ICPM 5. f csoportjának (Sebészi beavatkozások) vázlatát frissítse fel a tizedik revízió részére. E kérés hatására, ill. válaszul arra, hogy néhány ország kifejezte erre vonatkozó igényét, a titkárság kísérletet tett a beavatkozások táblázatba foglalási listájának kidolgozására. Ezt a listát a központok vezet inek 1989-ben megrendezett találkozóján hozták nyilvánosságra. A találkozó résztvev i egyetértettek azzal, hogy e jegyzék útmutatásul szolgálhat a sebészi beavatkozások nemzeti statisztikáiból készült jelentések, kiadványok számára, és az országok közötti összehasonlítást is megkönnyítheti. A jegyzék célja az volt, hogy azonosítsa a beavatkozásokat és a beavatkozások csoportjait, és a nemzeti osztályozás alapjául szolgáló definíciójukat is megadja, ezáltal fokozva az efféle osztályozások összehasonlíthatóságát. 21

A Konferencia egyetértett azzal, hogy egy ilyen jegyzék értéket képvisel, és folytatódnia kell a fejlesztésével kapcsolatos munkának még akkor is, ha az esetleges publikálásra csak a tizedik revízió bevezetését követ en kerülne sor. 6.6 A Betegségek nemzetközi nómenklatúrája A BNO kiegészítéseként tervezett "Betegségek nemzetközi nómenklatúrája" (IND) cím kiadvány kidolgozásában 1970. óta résztvett a Nemzetközi Orvostudományi Szervezetek Tanácsa (CIOMS) is. E nómenklatúra kialakításának legf bb célja az volt, hogy minden kórképnek egyetlen ajánlott elnevezést biztosítson. Egy ilyen név kiválasztásánál az volt a legfontosabb szempont, hogy az specifikus, egyértelm , a lehet legszemléletesebb és legegyszer bb, s azokban az esetekben ahol erre lehet ség van, etiológiai vonatkozású is legyen. Minden betegséget és szindrómát, amelyhez nevet ajánlottak, a lehet legegyértelm bb módon, mégis a lehet legrövidebben definiáltak. Minden definícióhoz szinonima jegyzéket is csatoltak. A Konferencia idejére megjelentek az alsó légutak betegségeivel, a fert z betegségekkel (vírusos, bakteriális, parazitás és gombás eredet kórképek), valamint a szív- és érbetegségekkel foglalkozó kötetek. Az emészt rendszer, a n i nemi szervek, a húgyutak és a férfi nemi szervek betegségeit, továbbá az anyagcsere- és endokrin betegségeket, a vér és a vérképz szervek, az immunrendszer, valamint a csont- és izomrendszer, idegrendszer betegségeit tartalmazó köteteken jelenleg még dolgoznak. Tervezik a pszichiátriai kórképekkel, b rbetegségekkel, orr-fül és gégebetegségekkel, valamint a szem és függelékeinek kórképeivel foglalkozó kötetek kiadását is. A Konferencia véleménye szerint a betegségek hivatalos, naprakész, nemzetközi nómenklatúrájának összeállítása a BNO fejlesztése, ill. az egészségügyi információ összehasonlíthatóságának javítása szempontjából egyaránt nagyon jelent s lenne. A Konferencia ezért javasolta, hogy az EVSZ és a CIOMS kapjon támogatást ahhoz, hogy megtalálja a gazdaságos módot egy ilyen nómenklatúra megfelel id ben történ elkészítésére és karbantartására.

7. A tizedik revízió gyakorlati alkalmazása
A Konferenciát tájékoztatták az EVSZ-nek arról a szándékáról, hogy a tizedik revízió részletes, négy-karakteres változatát három kötetben jelenteti meg: az egyik kötet a Közlési jegyzéket, a másik a hozzá kapcsolódó összes definíciót, szabványt és utasítást tartalmazza, míg a harmadik kötetben a Bet rendes tárgymutató kap helyet. A Konferencia arról is értesült, hogy a tizedik revízió három-karakteres változata egyetlen kötetben jelenne meg, mely a Közlési jegyzékben az összes beletartozásra - kizárásra vonatkozó megjegyzést tartalmazná. Az összes kapcsolatos definíció, szabvány, szabály és utasítás, továbbá egy rövidített bet rendes tárgymutató szintén helyet kapna a kötetben. Ha a tagállamoknak szándékukban áll a tizedik revíziót nemzeti nyelvükön megjelentetni, err l a szándékukról értesíteniük kell az EVSZ-t. Az EVSZ biztosítaná a BNO tervezetek kópiáit (a három-, ill. a négykaraketeres szinten) nyomtatott formában, vagy elektronikus média útján. A Közlési jegyzék és a Bet rendes tárgymutató oldalainak fizikai megjelenési formájával, ill. a nyomtatási formátummal kapcsolatban a Konferenciát biztosították afel l, hogy a központok vezet inek javaslatait és a kódolást végz k megjegyzéseit figyelembe veszik, és mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a kilencedik revízióhoz képest javulás következzen be ezen a téren.

22

most is elhatározták. a Konferencia javasolta. A kifejezésre juttatott igények ismeretében. vagy ideiglenes kódolásra való felhasználásának lehet ségeit megvitatni. hogy a teend k pontos el írására. trendekre kifejtett hatására. hogy a revíziós konferenciákat elegend tízévenként megrendezni. végét l 1992. Egyetértés volt abban a tekintetben. Vita folyt arról. definiálására irányuló próbálkozás hiábavaló lenne. A BNO elkövetkezend revíziója A Konferencia megvitatta a kilencedik revízió meghosszabbodott használati ideje során az új kórképek felbukkanásával kapcsolatosan. ill. a beillesztésüket lehet vé tev felfrissít mechanizmus hiánya következtében felmerült nehézségeket. végéig kerülne sor. a Konferencia javasolta. hogy a tizedik revízió bevezetése el tt befejez djenek. 8. hogy milyen fórum alkalmas az effajta módosítások. a Konferencia javasolta. s a tizedik revízió érvényességének id tartama alatt bevezetett bármely változtatás nagy körültekintést igényel tekintettel az elemzésekre. A kilencedik és a tizedik revízió oda-vissza konverziójára szolgáló kulcsnak a tizedik revízió bevezetése el tt hozzáférhet vé kell válnia. Különböz megoldási javaslatok kerültek megvitatásra azzal a szándékkal. A jöv ben a kollaboráló központok közrem ködésével másfajta szoftver is hozzáférhet vé válhatna. Világossá vált.Akárcsak a kilencedik revízió idején. ill. ill. a tervek szerint azonban ezek a kurzusok 1993. hogy a tizedik revízió egységes használata érdekében folyamatos információcserére van szükség az egyes országok között. kisebb módosítás vált szükségessé. hogy a kollaboráló központok segítségével a gyakorlott kódolók számára továbbképzési anyagot állítanak össze. 9. és foglalkozzon egy esetleges aktualizáló mechanizmus bevezetésének lehetséges módozataival. elkerülhet k legyenek ezek a problémák. hogy a tizedik revízió használata során megoldhatók. a szabadon maradt U bet új. hogy a Konferencia során a tagállamok néhány részletkérdésben el terjesztett véleménye alapján néhány további. hogy az EVSZ támogassa a revíziók közötti felfrissítés koncepcióját. hogy az el terjesztett és felülvizsgált f csoportok a három-karakteres tételekkel és a négy-karakteres altételekkel. Az esetleges tanfolyamokért az EVSZ területi irodái és az egyes országok lennének felel sek. Elismerve. Mivel a Szakért i bizottság által támogatott fejlesztési munkák terv szerint haladnak. A BNO Tizedik Revíziójának elfogadása A Konferencia a következ javaslatot tette: Figyelembe véve a Szervezet által a Betegségek Nemzetközi Osztályozása tizedik revíziójára alakult Szakért i bizottság javaslatai alapján tett el terjesztéseket. és abból a tényb l kiindulva. Javasolja továbbá. A tanfolyamokra 1991. hogy a következ nemzetközi revíziós konferenciára tíz év múlva kerüljön sor. Az el bb említettek alapján az EVSZ készen állna a tizedik revízió (a Közlési jegyzéket és a Bet rendes tárgymutatót is beleértve) elektronikus médiákon történ biztosítására. A BNO új felhasználói számára tartandó alapfokú tanfolyamok anyagát szintén az EVSZ állítaná össze. el tt nem kezd dnének el. hogy a Betegségek Nemzetközi Osztályozásának tizedik revíziója 1993. január 1-t l lépjen érvénybe. valamint a Morbiditás és a mortalitás rövid közlési 23 .

24 .jegyzékeivel együtt képezzék a Betegségek és a kapcsolódó egészségi problémák nemzetközi statisztikai osztályozásának tizedik revízióját.

Genf. évi revízió. Disabilities and Handicaps. WHO. International Classification of Diseases.38) 4. 233. 2. (Nem publikált dokumentum DES/EC/ICD-10/84. 1977. 8.1978. International Classification of Procedures in. XIIIXXIV. Genf.o. I. Lay reporting of health information. 1987 (Nem publikált dokumentum WHO/DES/EC/ICD-10/87. Budapest. Medicine. WHO.19). o. International Conference on Health Statistics for the year 2000.7). 1984. 1985. WHO. International Classification of Impairments. 6.Irodalom 1. 7. Report of the Preparatory Meeting on ICD-10. 25 . 1980. 5. 1983. Genf. (Nem publikált dokumentum DES/PHC/85. kötet. Genf. 1984. No.34) 3. Report of the Consultation on Primary Care Classifications. Revízíó: Second Meeting. KSH-kiadó. Genf. Report of the Expert Comittee on the International Classification of Diseases-10. WHO. WHO Official Records. Genf. WHO.18.1976. (Nem publikált dokumentum DES/ICD-10/83. WHO. WHO.1978. Genf. 10. Report of the Expert Committee on the International Classification of Diseasaes-10. 1975. 9. WHO. Genf. Revízíó: First Meeting.

állatok terjesztette bakteriális betegségek m.o. bakteriologiai vagy szövettani vizsgalattal nem igazolt A17+ Az idegrendszer güm kórja A18 Egyéb szervek güm kórja A19 Miliaris tuberkulózis Egyes bakteriális zoonosisok (A20-A28) A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 Pestis Tularaemia Lépfene Brucellosis Takonykór és melioidosis Patkányharapás-lázak Erysipeloid Leptospirosis Egyéb. F CSOPORT FERT Z ÉS PARAZITÁS BETEGSÉGEK (A00-B99) Fert z betegségek (A00-A09) A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 Kolera Hastífusz és paratífusz Egyéb salmonella fert zések Shigellosis Egyéb baktériumok által okozott bélfert zések Egyéb baktériumok által okozott ételmérgezések Amoebiasis Egyéb protozoon bélbetegségek Vírusos és egyéb meghatározott bélfert zések Feltételezetten fert z eredet hasmenés és gyomor.bélhurut Güm kór (A15-A19) A15 Bakteriológiai és szövettani vizsgálattal igazolt légúti güm kór A16 Légz szervi güm kór. Egyéb baktériumok által okozott betegségek (A30-A49) A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 Lepra[Hansen-betegség] Egyéb myycobacteriumok által okozott fert zés Listeriosis Tetanus neonatorum Szülészeti tetanusz Egyéb tetanusz Diftéria (diphtheria) Szamárköhögés (pertussis) Vörheny (scarlatina) Meningococcus fert zés Streptococcus septicaemia Egyéb septicaemia 26 .A HÁROM-KARAKTERES TÉTELEK LISTÁJA I.n.

o. Vírusos agyvel gyulladás k.A42 A43 A44 A46 A48 A49 Actinomycosis Nocardiosis Bartonellosis Orbánc Egyéb baktériumok okozta betegségek m. f leg szexuális úton terjed betegségek m.n. chlamydiák által okozott betegségek (A70-A74) A70 Chlamydia psittaci fert zés A71 Trachoma A74 Chlamydiák által okozott egyéb betegségek Rickettsiosisok (A75-A79) A75 A77 A78 A79 Kiütéses tífusz (typhus exanthematicus) Foltos lázak [kullancs által terjesztett rickettsiosisok] Q-láz Egyéb rickettsiosisok A központi idegrendszer vírusfert zései (A80-A89) A80 A81 A82 A83 A84 A85 A86 A87 A88 A89 Heveny poliomyelitis A központi idegrendszer slow-vírus fert zései Veszettség Szúnyog által terjesztett vírusos agyvel gyulladás Kullancs által terjesztett vírusos agyvel gyulladás Egyéb vírusos agyvel gyulladás m.n.n. Baktérium által okozott betegség k.m.m. spirochaeták által okozott betegségek (A65-A69) A65 A66 A67 A68 A69 Nem-venereás szifilisz Framboesia Pinta [carate] Visszatér lázak Egyéb spirochaeta fert zések Egyéb.o.o..n. Vírusos agyhártyagyulladás A központi idegrendszer egyéb vírusfert zései m.n. A központi idegrendszer vírusfert zései k. szifilisz Kankós fert zés (gonorrhoea) Chlamydia limphogranuloma (venereum) Szexuális úton terjed ..n. lokalizációban F ként szexuális úton terjed fert zések (A50-A64) A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A63 A64 Veleszületett szifilisz Korai szifilisz Kés i szifilisz Egyéb és k. nem meghatározott betegségek Egyéb.m.n. 27 . Szexuális úton terjed . chlamydiák által okozott egyéb betegségek Lágyfekély (ulcus molle) Granuloma inguinale Trichomoniasis Herpeszvírus [herpes simplex] okozta anogenitalis fert zés Egyéb.m.o.n.

n. szúnyog által terjesztett vírusos láz Egyéb ízeltlábúak által terjesztett vírusos láz.n.o.m. Nem meghatározott lokalizációjú vírusfert zés Mycosisok (B35-B49) B35 Dermatophytosis 28 . m.n..o.n. A b r és nyálkahártya elváltozásaival járó vírusfert zés k. A b r és a nyálkahártya elváltozásával járó virusfert zések (B00-B09) B00 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 Herpeszvírus [Herpes simplex] fert zések Bárányhiml Övsömör [herpes zoster] Himl (variola vera) Majomhiml Kanyaró Rózsahiml (rubeola) Vírusos szemölcsök A b r és a nyálkahártya lézióival járó egyéb virusfert zések m....m.n. Humán immunodeficiencia vírus [HIV] betegség (B20-B24) B20 B21 B22 B23 B24 Fert z és parazitás betegségeket eredményez HIV-betegség Rosszindulatú daganatokat eredményez HIV-betegség Egyéb meghatározott betegségeket eredményez HIV-betegség Egyéb állapotokat eredményez HIV-betegség HIV-betegség k. Ízeltlábúak által terjesztett vírusos láz k.Ízeltlábúak által terjesztett vírusos lázak és vírusos vérzéses lázak (A90-A99) A90 A91 A92 A93 A94 A95 A96 A98 A99 Dengue-láz [klasszikus dengue] Haemorrhagiás dengue-láz Egyéb.n. Egyéb virusbetegségek (B25-B34) B25 B26 B27 B30 B33 B34 Cytomegalia-virus betegség Parotitis epidemica (mumpsz) Mononucleosis infectiosa Vírusos köt hártya-gyulladás Egyéb vírusos betegségek m.o. Vírusos májgyulladás (hepatitis virosa) (B15-B19) B15 B16 B17 B18 B19 Heveny májgyulladás A Heveny májgyulladás B Egyéb vírusos heveny májgyulladás Idült vírusos májgyulladás Vírushepatitis k.n. Sárgaláz Arenavirus haemorrhagiás láz Egyéb vírusos haemorrhagiás lázak Vírusos haemorrhagiás láz k.m.n.m.m.

Mycosis k.B36 B37 B38 B39 B40 B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47 B48 B49 Egyéb felületes mycosisok Candidiasis Coccidioidomycosis Histoplasmosis Blastomycosis Paracoccidioidomycosis Sporotrichosis Chromomycosis és phaeomycoticus tályog Aspergillosis Cryptococcosis Zygomycosis Mycetoma Egyéb mycosisok m. Helminthiasisok (B65-B83) B65 B66 B67 B68 B69 B70 B71 B72 B73 B74 B75 B76 B77 B78 B79 B80 B81 B82 B83 Shistosomiasis [bilharziasis] Egyéb mételyfert zések Echinococcosis Taeniasis Cysticercosis Diphyllobotriasis és sparganosis Egyéb cestoda-fert zések Dracunculiasis Onchocerciasis Filariasis Trichinellosis Horogféreg-betegség Ascariasis Strongyloidosis Trichuriasis Enterobiasis Egyéb bél-helminthiasisok m. ascariasis és egyéb infesztációk (B85-B89) B85 B86 B87 B88 Tetvesség és lapostetvesség Rühesség (scabies) Légylárva okozta fert zések (myiasis) Egyéb infesztációk 29 .m.n.n.n.n.o...n. Protozoonok által okozott betegségek (B50-B64) B50 B51 B52 B53 B54 B55 B56 B54 B58 B59 B60 B64 Plasmodium falciparum malária Plasmodium vivax malária Plasmodium malariae malária Egyéb. Protozoon betegség k.o.m. parazitológiai vizsgálattal igazolt malária Malária k.m. Bélparasitosis k.. Egyéb helminthiasisok Pediculosis.o.. Leishmaniasis Afrikai trypanosomiasis Chagas-betegség Toxoplasmosis Pneumocystosis Egyéb protozoon betegségek m.n.n.m.

n. a szájüreg. szájüreg és garat rosszindulatú daganatai (C00-C14) C00 Az ajak rosszindulatú daganata C01 A nyelvgyök rosszindulatú daganata C02 A nyelv egyéb és nem meghatározott részeinek rosszindulatú daganata C03 A fogíny rosszindulatú daganata C04 A szájfenék rosszindulatú daganata C05 A szájpad rosszindulatú daganata C06 A száj egyéb és nem meghatározott részeinek rosszindulatú daganata C07 A parotis rosszindulatú daganata C08 Egyéb és nem meghatározott nagyobb nyálmirigyek rosszindulatú daganata C09 A mandula rosszindulatú daganata C10 A szájgarat rosszindulatú daganata C11 Az orrgarat rosszindulatú daganata C12 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata C13 A hypopharynx rosszindulatú daganata C14 Rosszindulatú daganat az ajak. mint az egyéb f csoportokba tartozó betegségek kiváltó okai Egyéb fert z betegségek (B99) B99 Egyéb és k.m.n. mint egyéb f csoportokba tartozó betegségek kiváltó okai B96 Egyéb bakteriális ágensek. F CSOPORT DAGANATOK (C00-D48) Rosszindulatú daganatok (C00-C97) Az ajak. mint az egyéb f csoportokba sorolt betegségek kiváltó okai B97 Vírusok. A fert z és él sdiek okozta betegségek következményei (B90-B94) B90 B91 B92 B94 A güm kór következményei A gyermekbénulás következményei A lepra következményei Egyéb és k.. a garat egyéb és rosszul meghatározott részein Az emészt szervek rosszindulatú daganatai (C15-C26) C15 C16 C17 C18 C19 C20 A nyel cs rosszindulatú daganata A gyomor rosszindulatú daganata A vékonybél rosszindulatú daganata A vastagbél rosszindulatú daganata A szigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata A végbél rosszindulatú daganata 30 .m. vírusok és egyéb fert z ágensek (B95-B97) B95 A streptococcus és staphylococcus.B89 Parazita betegség k.m.n. fert zések és él sdiek által okozott betegségek következményei Baktériumok. fert z betegségek II.

C21 C22 C23 C24 C25 C26 A végbélnyílás és anus-csatorna rosszindulatú daganata A máj és intrahepaticus epeutak rosszindulatú daganata Az epehólyag rosszindulatú daganata Az epeutak egyéb és nem meghatározott részeinek rosszindulatú daganata A hasnyálmirigy rosszindulatú daganata Egyéb és rosszul meghatározott emészt szervek rosszindulatú daganata A légz és intrathoracalis szervek rosszindulatú daganatai (C30-C39) C30 Az orrüreg és a középfül rosszindulatú daganata C31 A melléküregek rosszindulatú daganatai C32 A gége rosszindulatú daganata C33 A légcs rosszindulatú daganata C34 A hörg és tüd rosszindulatú daganata C37 A csecsem mirigy rosszindulatú daganata C38 A szív. a gátor és a mellhártya rosszindulatú daganata C39 A légz szervek és a mellüregi szervek egyéb és rosszul meghatározott lokalizációjú rosszindulatú daganatai A csont és izületi porc rosszindulatú daganatai (C40-C41) C40 A végtagok csontjának és izületi porcának rosszindulatú daganata C41 Egyéb és nem meghatározott elhelyezkedés csont és izületi porc rosszindulatú daganata Melanoma és a b r egyéb rosszindulatú daganatai (C43-C44) C43 A b r rosszindulatú melanomája C44 A b r egyéb rosszindulatú daganata A mesothelialis és lágyszövetek rosszindulatú daganatai (C45-C49) C45 C46 C47 C48 C49 Mesothelioma Kaposi-sarcoma A perifériás idegek és az autonom idegrendszer rosszindulatú daganata Hashártya és retroperitoneum rosszindulatú daganata Egyéb köt szövet és lágyrészek rosszindulatú daganata Az eml rosszindulatú daganata (C50) C50 Az eml rosszindulatú daganata A n i nemi szervek rosszindulatú daganatai (C51-C58) C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 A szeméremtest rosszindulatú daganata A hüvely rosszindulatú daganata A méhnyak rosszindulatú daganata A méhtest rosszindulatú daganata A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata A petefészek rosszindulatú daganata A n i nemi szervek egyéb. nem meghatározott részének rosszindulatú daganata A méhlepény rosszindulatú daganata A férfi nemi szervek rosszindulatú daganatai (C60-C63) 31 .

az agyidegek és a központi idegrendszer egyéb részeinek rosszindulatú daganata A pajzsmirigy és egyéb endokrin mirigyek rosszindulatú daganatai (C73-C75) C73 A pajzsmirigy rosszindulatú daganata C74 A mellékvese rosszindulatú daganata C75 Egyéb endokrin mirigyek és járulékos szövetek rosszindulatú daganata Rosszul meghatározott.m. agy és központi idegrendszer egyéb részeinek rosszindulatú daganatai (C69-C72) C69 A szem és függelékei rosszindulatú daganata C70 Az agyburkok rosszindulatú daganata C71 Az agy rosszindulatú daganata C72 A gerinvel ..és kapcsolódó szövetek egyéb és meghatározatlan rosszindulatú daganata Független (els dleges) többszörös lokalizációjú rosszindulatú daganatok (C97) 32 . kivéve a vesemedencét A vesemedence rosszindulatú daganata A húgyvezetéki rosszindulatú daganata A húgyhólyag rosszindulatú daganata Egyéb és nem meghatározott húgyszervek rosszindulatú daganata A szem.tipusai C88 Rosszindulatú immunoproliferativ betegségek C90 Myeloma multiplex és plasmasejtes rosszindulatú daganatok C91 Lymphoid leukaemia C92 Myeloid leukaemia C93 Monocytás leukaemia C94 Egyéb meghatározott sejttípusú leukaemia C95 Meghatározatlan sejttípusú leukaemia C96 A nyirok-.és vérképz szervek és rokon szövetek rosszindulatú daganatai (C81-C96) C81 Hodgkin-kór C82 Follicularis [nodularis] non-Hodgkin lymphoma C83 Diffúz non-Hodgkin lymphoma C84 Perifériás és cutan T-sejtes lymphomák C85 A non-Hodgkin lymphoma egyéb és k. másodlagos és nem meghatározott lokalizációjú rosszindulatú daganatok (C76-C80) C76 C77 C78 C79 C80 Egyéb rosszul meghatározott lokalizációk rosszindulatú daganata A nyirokcsomók másodlagos és nem meghatározott rosszindulatú daganata A légz szervek és emészt szervek másodlagos rosszindulatú daganata Egyéb lokalizációk másodlagos rosszindulatú daganata Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül A nyirok.n.C60 C61 C62 C63 A hímvessz rosszindulatú daganata A prostata rosszindulatú daganata A here rosszindulatú daganata Egyéb és nem meghatározott férfi nemi szervek rosszindulatú daganata A húgyrendszer rosszindulatú daganatai (C64-C68) C64 C65 C66 C67 C68 A vese rosszindulatú daganata. a vérképz .

jóindulatú daganata A férfi nemi szervek jóindulatú daganata A húgyszervek jóindulatú daganata A szem és függelékei jóindulatú daganata Az agy. a végbélnyílás és anus-csatorna jóindulatú daganata Az emészt rendszer egyéb és rosszul meghatározott részének jóindulatú daganata A középfül és légz szervek jóindulatú daganata Egyéb és meghatározatlan mellüregi szervek jóindulatú daganata A csont és izületi porc jóindulatú daganata Jóindulatú zsírdaganatok Haemangioma lés lymphangioma bármely lokalizációban A mesothelialis szövet jóindulatú daganata A peritoneum és retroperitoneum lágyszövetének jóindulatú daganata A köt szövet és lágyszövet egyéb jóindulatú daganatai Festéksejtes naevusok A b r egyéb jóindulatú daganatai Az eml jóindulatú daganata A méh simaizom-daganata A méh egyéb jóindulatú daganata A petefészek jóindulatú daganata A n i nemi szervek egyéb és k. lokalizációju in situ carcinoma Jóindulatú daganatok (D10-D36) D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 D32 D33 D34 D35 D36 A száj és a garat jóindulatú daganata A nagy nyálmirigyek jóindulatú daganata A vastagbél. a légz . a nyel cs és a gyomor in situ carcinomája Egyéb és nem meghatározott emészt szervek in situ carcinomája A középfül és a légz rendszer in situ carcinomája Melanoma in situ A b r in situ rákja Az eml in situ carcinomája A méhnyak in situ carcinomája Egyéb megnevezett.m. valamint meghatározatlan nemi szervek in situ carcinomája Egyéb meghatározott és k.n.m.n.és mellkasi szervek bizonytalan és ismeretlen viselkedés daganata D39 A n i nemi szervek bizonytalan és ismeretlen viselkedés daganata D40 A férfi nemi szervek bizonytalan és ismeretlen viselkedés daganata D41 A húgyszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedés daganata D42 Az agyburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedés daganata D43 Az agy és központi idegrendszer bizonytalan és ismeretlen viselkedés daganata D44 Az endokrin mirigyek bizonytalan és ismeretlen viselkedés daganata D45 Polycythaemia vera 33 .és gerincburkok jóindulatú daganata Az agy és központi idegrendszer egyéb részeinek jóindulatú daganata A pajzsmirigy jóindulatú daganata Egyéb meghatározott és meghatározatlan endokrin mirigy jóindulatú daganatai Egyéb meghatározott és meghatározatlan lokalizációjú daganatok Bizonytalan vagy ismeretlen viselkedés daganatok (D37-D48) D37 A szájüreg és az emészt szervek bizonytalan és ismeretlen viselkedés daganata D38 A középfül.C97 Független többszörös lokalizációk (els dleges) rosszindulatú daganata In situ daganatok (D00-D09) D00 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D09 A szájüreg. a végbél.

és kapcsolt szövetek bizonytalan és ismeretlen viselkedés daganata D48 Egyéb és k.D46 Myelodysplasiás szindrómák D47 A nyirok-. vérképz . lokalizációk bizonytalan és ismeretlen viselkedés daganata III.n.m. F CSOPORT A VÉR ÉS A VÉRKÉPZ SZERVEK BETEGSÉGEI ÉS AZ IMMUNRENDSZERT ÉRINT BIZONYOS RENDELLENESSÉGEK (D58-D89) Táplálkozási anaemiák (D50-D53) D50 D51 D52 D53 Vashiányos anaemia B-12 vitaminhiány anaemia Folsavhiány anaemia Egyéb táplálkozási anaemiák Haemolyticus anaemiák (D55-D59) D55 D56 D57 D58 D59 Enzim rendellenességek okozta anaemia Thalassaemia Sarlósejtes rendellenességek Egyéb örökletes haemolyticus anaemiák Szerzett haemolyticus anaemia Aplasticus és egyéb anaemiák (D60-D64) D60 Szerzett vörösvérsejt aplasia [erythroblastopenia] D61 Egyéb aplasticus anaemiák D62 Akut vérzés utáni anaemia D63* Anaemia máshova osztályozott krónikus betegségekben D64 Egyéb anaemiák Véralvadási defektusok. purpura és egyéb vérzéses állapotok (D65-D69) D65 D66 D67 D68 D69 Disszeminált intravascularis koaguláció [defibrinációs szindróma] Örökletes VIII-as faktor hiány A IX-es aktor örökletes zavarai Egyéb alvadási zavarok Purpura és egyéb vérzéses állapotok A vér és a vérképz szervek egyéb betegségei (D70-D77) D70 Agranulocytosis D71 Polymorphonuclearis neutrophilek funkcionális zavarai D72 Fehérvérsejtek egyéb rendellenességei D73 A lép betegségei D74 Methaemoglobinaemia D75 A vér és a vérképz szervek egyéb betegségei D76 A lymphoreticularis szöveteket és reticulohistiocyta rendszert érint bizonyos betegségek D77* A vér és vérképz szervek egyéb rendellenességei máshova osztályozott betegségekben 34 .

TÁPLÁLKOZÁSI ÉS ANYAGCSERE BETEGSÉGEK (E00-E90) A pajzsmirigy rendellenességei (E00-E07) E00 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 Veleszületett jódhiány tünetegyüttes Jódhiánnyal összefügg pajzsmirigy rendellenességek és rokon állapotok Szubklinikai jódhiány-hypothyreosis Egyéb hypothyreosis Egyéb nem-toxikus golyva Thyreotoxicosis [hyperthyreosis] Pajzsmirigy gyulladás A pajzsmirigy egyéb betegségei Diabetes mellitus (E10-E14) E10 E11 E12 E13 E14 Inzulin dependens cukorbetegség Nem inzulin dependens cukorbetegség Malnutritiohoz társuló cukorbetegség Egyéb megjelölt cukorbaj Cukorbetegség k. IV.n.Az immunmechanizmust érint bizonyos rendellenességek (D80-D89) D80 D81 D82 D83 D84 D86 D89 Immunhiány f ként antitest defektusokkal Kevert immunhiányok Immunhiány egyéb jelent s defektusokhoz társulva Közönséges kevert immunhiány Egyéb immunhiányok Sarcoidosis Az immunrendszert érint egyéb rendellenességek m.o..m.o. 35 . A cukoranyagcsere szabályozás és hasnyálmirigy bels elválasztás egyéb rendellenességei (E15-E16) E15 Nem-diabeteses hypoglycaemiás coma E16 A hasnyálmirigy bels elválasztású m ködésének egyéb zavarai Egyéb endokrin mirigyek rendellenességei (E20-E35) E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 Hypoparathyreosis A mellékpajzsmirigy túlm ködése és egyéb betegségei Az agyalapi mirigy túlm ködése Az agyalapi mirigy csökkent m ködése és egyéb rendellenességei Cushing-szindróma Adrenogenitalis szindrómák Hyperaldosteronismus A mellékvese egyéb betegségei A petefészek m ködési zavarai A here m ködészavarai A nemi érés zavarai m. F CSOPORT ENDOKRIN.n.n.

. valamint a savbázis egyensúly egyéb zavarai Egyéb anyagcsere rendellenességek 36 .és elektrolit-háztartás.és energiahiányos alultápláltság k.E31 Több endokrin szerv kóros m ködése E32 A csecsem mirigy betegségei E33 Egyéb endokrin rendellenességek E35* A bels elválasztású mirigyek zavarai máshova osztályozott betegségekben Malnutritio (E40-E46) E40 E41 E42 E43 E44 E45 E46 Kwashiorkor Táplálkozási marasmus Marasmussal társuló kwashiorkor Súlyos fehérje.m. Enyhe és közepes fehérje-energia hiányos alultápláltság Fejl dés visszamaradás fehérje.m. volumenhiány A folyadék.és energiahiányos alultápláltság miatt Fehérje. Egyéb táplálkozási hiánybetegségek (E50-E64) E50 E51 E52 E53 E54 E55 E56 E58 E59 E60 E61 E63 E64 A-vitamin hiány Thiamin hiány Niacin hiány [pellagra] Egyéb B-vitaminok hiánya Ascorbinsav hiány D-vitamin hiány Egyéb vitaminhiányok Táplálkozási calcium-hiány Táplálkozási szelén-hiány Táplálkozási cink-hiány Egyéb nyomelemek hiánya Egyéb táplálkozási hiányállapotok Az alultápláltság és egyéb táplálkozási hiányállapotok következményei Obesitas és egyéb túltápláltság (E65-E68) E65 E66 E67 E68 Helyi zsírlerakódás Elhízás Egyéb túltápláltság A túltápláltság következményei Anyagcsere rendellenességek (E70-E90) E70 E71 E72 E73 E74 E75 E76 E77 E78 E79 E80 E83 E84 E85 E86 E87 E88 Az aromás aminosavak anyagcseréjének zavarai Az oldalláncos aminosavak és zsírsavak anyagcseréjének rendellenességei Az aminosav anyagcsere egyéb rendellenességei Laktóz intolerancia A szénhidrát anyagcsere egyéb rendellenességei A sphingolipid anyagcsere rendellenességei és a zsírtárolás egyéb betegségei A glycosaminoglycan anyagcsere rendellenességei A glycoprotein anyagcsere rendellenességei A lipoprotein anyagcsere rendellenességei és egyéb lipidaemiák A purin és pirimidin anyagcsere rendellenességei A porphyrin és bilirubin anyagcsere zavarai Az ásványi anyagcsere zavarai Fibrosis cystica Amyloidosis A testnedvek csökkenése.n.és energiahiányos alultápláltság k..n.

és viselkedészavarok F18 Illékony oldószerek okozta mentális.ÉS VISELKEDÉSZAVAROK (F00-F99) Organikus és szimptómatikus mentális zavarok (F00-F09) F00* Dementia Alzheimer-betegségben F01 Vascularis dementia F02* Dementia egyéb..m.és viselkedészavarok F19 Többféle drog és egyéb pszihoaktiv anyagok használata okozta mentális.E89 Beavatkozás utáni endokrin és anyagcsere betegségek m.és viselkedészavarok.és viselkedészavarok F14 Kokain használata által okozott mentális.n. amelyet nem alkohol vagy más pszihoaktiv szer okozott F06 Egyéb mentális rendellenességek.és viselkedészavarok F15 Egyéb stimulánsok használata által okozott mentális. amelyeket agyi károsodás és diszfunkció vagy testi megbetegedés okozott F07 Agyi betegség. beleértve a koffeint F16 Hallucinogének használata által okozott mentális. amelyet alkohol vagy más pszihoaktiv szer okozott F05 Delirium. F CSOPORT MENTÁLIS. E90* Táplálkozási és anyagcsere zavarok máshova osztályozott betegségekben V. károsodás és diszfunkció által okozott személyiség.és viselkedészavarok F13 Nyugtatók és altatók használata okozta mentális.és viselkedészavarok F12 Cannabis és származékai okozta mentális. máshova osztályozott betegségekben F03 Nem meghatározott dementia F04 Organikus amnesztikus szindróma.és viselkedészavarok F09 Nem meghatározott organikus vagy szimptomatikus mentális rendellenesség Pszihoaktiv szer használata által okozott mentális és viselkedészavarok (F10-F19) F10 Alkohol okozta mentális.o.és viselkedészavarok Schizophrenia. Hangulatzavarok [affektiv rendellenességek] (F30-F39) F30 F31 F32 F33 F34 Mániás epizód Bipoláris affektiv zavar Depressziós epizód Ismétl d depressziós rendellenesség Perzisztáló hangulati [affektiv] rendellenességek 37 .és viselkedészavarok F17 Dohányzás okozta mentális.és viselkedészavarok F11 Opiátok használata okozta mentális.n. schizotypiás és paranoid (delusiv) rendellenességek (F20-F29) F20 F21 F22 F23 F24 F25 F28 F29 Schizophrenia Schizotypiás rendellenességek Perzisztens delusionalis rendellenességek Akut és átmeneti pszihotikus rendellenességek Indukált delusionalis rendellenességek Schizoaffektiv rendellenességek Egyéb nem organikus pszihotikus rendellenességek Nem organikus pszihózis k.

stresszhez társuló és szomatoform rendellenességek (F40-F48) F40 F41 F42 F43 F44 F45 F48 Fóbiás szorongásos rendellenességek Egyéb szorongásos rendellenességek Obszesszív-kompulziv rendellenesség Súlyos stressz által kiváltott reakció és alkalmazkodási rendellenességek Disszociativ [konverziós] rendellenességek Szomatoform rendellenességek Egyéb neurotikus rendellenességek Viselkedészavar-szindrómák. fiziológiai zavarokkal és fizikai tényez kkel társulva (F50F59) F50 F51 F52 F53 F54 Evési zavarok Nem organikus alvási rendellenességek Szexuális diszfunkció.o. rendellenességei Mentális retardáció (F70-F79) F70 F71 F72 F73 F78 F79 Enyhe mentális retardáció Közepes mentális retardáció Súlyos mentális retardáció Igen súlyos mentális retardáció Egyéb mentális retardáció Mentális retardáció k. m.F38 Egyéb hangulati [affektiv] rendellenességek F39 Nem meghatározott hangulati [affektiv] rendellenességek Neurotikus.m.n. amelyet nem szervi rendellenesség vagy betegség okozott Mentális és viselkedészavarok a gyermekágyhoz társulva. amelyek máshova osztályozott rendellenességekhez vagy betegségekhez társulnak F55 Dependenciát nem okozó anyagok abúzusa F59 Nem meghatározott magatartási szindrómák. amelyek fiziológiai zavarokkal és fizikai faktorokkal társulnak A feln tt személyiség és viselkedés rendellenességei (F60-F69) F60 Specifikus személyiségi rendellenességek F61 Kevert és egyéb személyiségzavarok F62 Tartós személyiség-változások. melyek nem tulajdonithatók agyi károsodásnak vagy betegségnek F63 Szokási és impulzus rendellenességek F64 A nemi identitás zavarai F65 A szexuális preferencia rendellenességei F66 A szexuális fejl déshez és orientációhoz társuló pszihológiai és viselkedési rendellenességek F68 A feln tt személyiség és viselkedés egyéb rendellenességei F69 A feln tt személyiség és viselkedés k.n..n.m. Pszihológiai tényez k és viselkedésformák. A pszihés fejl dés rendellenességei (F80-F89) F80 F81 F82 F83 A beszéd és a beszédnyelv specifikus fejl dési rendellenességei Az iskolai teljesítmény specifikus fejl dési rendellenességei A motoros funkció specifikus fejl dési rendellenességei Kevert specifikus fejl dési zavarok 38 .

myelitis és encephalomyelitis máshova osztályozott betegségekben G06 Koponya ri és gerinccsatornai tályog és granuloma G07* Intracranialis és intraspinalis tályog és granuloma máshova osztályozott betegségekben G08 Koponya ri és gerinccsatornai phlebitis és thrombophlebitis G09 A központi idegrendszer gyulladásos megbetegedéseinek következményei A központi idegrendszert els dlegesen érint szisztémás sorvadások (G10-G13) G10 Huntington-kór G11 Örökl d ataxia G12 Gerincvel i izomsorvadás és rokon szindrómák G13* Els dlegesen a központi idegrendszert érint szisztémás sorvadások máshova osztályozott betegségekben Extrapyramidalis és mozgási rendellenességek (G20-G26) G20 Parkinson-kór G21 Másodlagos parkinsonismus G22* Parkinsonismus máshova osztályozott betegségekben G23 A törzsducok egyéb elfajulásos betegségei G24 Tonuszavar (dystonia) G25 Egyéb extrapyramidalis és mozgási rendellenességek 39 .n.és serdül korban kezd d zavarai Tic Egyéb.F84 Pervaziv fejl dési zavarok F88 A pszihológiai fejl dés egyéb rendellenességei F89 A pszihológiai fejl dés rendellenessége k. rendszerint gyermek. máshova osztályozott fert z és parazitás betegségekben G03 Egyéb. F CSOPORT AZ IDEGRENDSZER BETEGSÉGEI (G00-G99) A központi idegrendszer gyulladásos betegségei (G00-G09) G00 Baktériumok okozta agyhártyagyulladás m.vagy serdül kori kezdettel (F90-F98) F90 F91 F92 F93 F94 F95 F98 Hiperkinetikus zavarok Magatartási zavarok Kevert magatartási és emocionális zavarok Jellegzetesen gyermekkorban kezd d emocionális zavarok A szocializáció jellegzetesen gyermek. nem meghatározott eredet agyhártyagyulladás G04 Encephalitis. rendszerint gyermek.. G01* Agyhártyagyulladás máshova osztályozott bakteriális betegségekben G02* Agyhártyagyulladás egyéb.és serdül korban kezd d viselkedési és emocionális rendellenességek Nem meghatározott mentális rendellenesség (F99) F99 Másként nem meghatározott mentális rendellenesség VI.n.m. myelitis és encephalomyelitis G05* Encephalitis.o. Viselkedési és emocionális rendellenességek.

fonat (plexus) rendellenességek G55* Ideggyök és plexus kompressziók máshova osztályozott betegségekben G56 Fels végtagi mononeuropathiák G57 Az alsó végtag mononeuropathiái G58 Egyéb mononeuropathiák G59* Mononeuropathia máshova osztályozott betegségekben Polyneuropathiák és a perifériás idegrendszer egyéb rendellenességei (G60-G64) G60 Örökletes és idiopathiás idegbántalom G61 Gyulladásos polyneuropathia G62 Egyéb polyneuropathiák G63* Polyneuropathia máshova osztályozott betegségekben G64 A környéki idegrendszer egyéb megbetegedései A myoneuralis junkció és az izomzat betegségei (G70-G73) G70 Myasthenia gravis és egyéb myoneuralis rendellenességek G71 Els dleges izombetegségek G72 Egyéb izombántalmak G73* A myoneuralis junkció és izmok megbetegedései máshova osztályozott betegségekben Agyi bénulás és egyéb bénulásos szindrómák (G80-G83) 40 . disszeminált demyelinisatio G37 A központi idegrendszer egyéb demyelinisatiós megbetegedései Epizodikus és paroxysmalis rendellenességek (G40-G47) G40 Epilepszia G41 Status epilepticus G43 Migrén G44 Egyéb fejfájás szindrómák G45 Átmeneti agyi ischaemiás attakok (TIA) és rokonszindrómák G46* Agyi érszindrómák cerebrovascularis betegségekben G47 Alvászavarok Ideg.o.n.G26* Extrapyramidalis és mozgási rendellenességek máshova osztályozott betegségekben Az idegrendszer egyéb degenerativ betegségei (G30-G32) G30 Alzheimer-kór G31 A központi idegrendszer egyéb elfajulásos betegségei m. G32* Az idegrendszer egyéb degenerativ elváltozásai máshova osztályozott betegségekben A központi idegrendszer demyelinisatiós betegségei (G35-G37) G35 Sclerosis multiplex G36 Egyéb heveny. ideggyök és plexus rendellenességek (G50-G59) G50 A n.facialis rendellenességei G52 Egyéb agyideg betegségek G53* Agyideg rendellenességek máshova osztályozott betegségekben G54 Ideg-gyök és.trigeminus rendellenességei G51 A n.

könnyszervek és szemgödör betegségei (H00-H06) H00 Árpa és jégárpa H01 A szemhéj egyéb gyulladása H02 A szemhéj egyéb rendellenességei H03* A szemhéj rendellenességei máshova osztályozott betegségekben H04 A könnyszervek rendellenességei H05 A szemgödör rendellenességei H06* A könnyszerv rendellenességei máshova osztályozott betegségekben A köt hártya betegségei (H10-H13) H10 Köt hártyagyulladás H11 A köt hártya egyéb rendellenességei H13* A köt hártya rendellenességei máshova osztályozott betegségekben Az ín-.n. F CSOPORT A SZEM ÉS FÜGGELÉKEINEK BETEGSÉGEI (H00-H59) A szemhéj. egyéb rendellenességei G99* Az idegrendszer egyéb rendellenességei máshova osztályozott betegségekben VII.n.G80 G81 G82 G83 Csecsem kori agyi bénulás Féloldali bénulás (hemiplegia) Kétoldali alsó végtag bénulás (paraplegia) és tetraplegia Egyéb bénulásos szindrómák Az idegrendszer egyéb rendellenességei (G90-G99) G90 Az autonóm idegrendszer rendellenességei G91 Vízfej ség (hydrocephalus) G92 Toxikus encephalopathia G93 Egyéb agyi megbetegedések G94* Az agy egyéb rendellenességei máshova osztályozott betegségekben G95 A gerincvel egyéb megbetegedései G96 A központi idegrendszer egyéb betegségei G97 Beavatkozások utáni idegrendszeri rendellenességek m.o. G98 Az idegrendszer m. szaru.és szivárványhártya és a sugártest betegségei (H15-H22) H15 Az ínhártya rendellenességei H16 Szaruhártyagyulladás H17 Szaruhártya hegek és homályok H18 A szaruhártya egyéb elváltozásai H19* Az ínhártya és a szaruhártya rendellenességei máshova osztályozott betegségekben H20 Iridocyclitis H21 A szivárványhártya és sugártest egyéb rendellenességei H22* A szivárványhártya és a sugártest rendellenességei máshova osztályozott betegségekben A szemlencse betegségei (H25-H28) 41 .o.

H25 Öregkori szürkehályog H26 Egyéb szürkehályog H27 A lencse egyéb rendellenességei H28* Szürkehályog és más lencse-rendellenességek máshova osztályozott betegségekben Az ér és ideghártya betegségei (H30-H36) H30 Ér.n. 42 . az alkalmazkodás és fénytörés betegségei (H49-H52) H49 H50 H51 H52 Bénulásos kancsalság Egyéb kancsalság A binocularis szemmozgás egyéb rendellenességei Fénytörési és alkalmazkodási rendellenességek Látászavarok és vakság (H53-H54) H53 Látászavarok H54 Vakság és csökkentlátás A szem és függelékeinek egyéb rendellenességei (H55-H59) H55 Nystagmus és egyéb irreguláris szemmozgások H57 A szem és függelékeinek egyéb rendellenességei H58* A szem és függelékeinek rendellenességei máshova osztályozott betegségekben H59 Beavatkozás utáni szem és szemfüggelék rendellenességek m.o.ideghártyagyulladás (choriorotinitis) H31 Az érhártya egyéb rendellenességei H32* Chorioretinealis rendellenességek máshova osztályozott betegségekben H33 Ideghártya leválások és szakadások H34 Ideghártya ereinek elzáródásai H35 Ideghártya egyéb betegségei H36* Ideghártya elváltozások máshova osztályozott betegségekben Zöldhályog (glaucoma) (H40-H42) H40 Zöldhályog H42* Zöldhályog máshova osztályozott betegségekben Az üvegtest és a szemgolyó betegségei (H43-H45) H43 Az üvegtest rendellenességei H44 A szemgolyó rendellenességei H45* Üvegtest és szemgolyó elváltozások máshova osztályozott betegségekben A látóideg és a látópályák betegségei (H46-H48) H46 Látóideg gyulladás H47 Látóideg és látópálya egyéb rendellenességei H48* Látóideg és látópálya elváltozások máshova osztályozott betegségekben A szemizmok. binocularis szemmozgás.

o.VIII. középfülgyulladás H67* Középfülgyulladás máshova osztályozott betegségekben H68 Az Eustach-kürt gyulladása és elzáródása H69 Az Eustach-kürt egyéb betegségei H70 Csecsnyúlvány-gyulladás és azzal összefügg állapotok H71 A középfül cholesteatomája H72 A dobhártya átfúródása H73 A dobhártya egyéb betegségei H74 A középfül és csecsnyúlvány egyéb betegségei H75* Egyéb középfül. máshova nem osztályozott betegségei H94* Egyéb fül-rendellenességek máshova osztályozott betegségekben H95 A fül és csecsnyúlvány beavatkozás utáni rendellenességei m. F CSOPORT A KERINGÉSI RENDSZER BETEGSÉGEI (I00-I99) Heveny reumás láz (I00-I02) I00 Reumás láz a szív érintettségének említése nélkül I01 Reumás láz a szív érintettségével I02 Reumás vitustánc (chorea) Idült reumás szívbetegségek (I05-I09) 43 . F CSOPORT A FÜL ÉS A CSECSNYÚLVÁNY MEGBETEGEDÉSEI (H60-H95) A küls fül betegségei (H60-H62) H60 Küls fül-gyulladás H61 A küls fül egyéb betegségei H62* Küls fül rendellenességek máshova osztályozott betegségekben A középfül és a csecsnyúlvány betegségei (H65-H75) H65 A középfül nem gennyes gyulladásai H66 Gennyes és k. IX.n.m.n.és csecsnyulvány betegségek máshova osztályozott betegségekben A bels fül betegségei (H80-H83) H80 Otosclerosis H81 A vestibularis m ködés rendellenességei H82* Szédüléses szindrómák máshova osztályozott betegségekben H83 A bels fül egyéb betegségei A fül egyéb betegségei (H90-H95) H90 Vezetéses típusú és idegi eredet hallásvesztés H91 Egyéb hallásvesztés H92 Fülfájás és fülfolyás H93 A fül egyéb.

I05 I06 I07 I08 I09 A kéthegy billenty reumás betegségei Az aortabillenty reumás betegségei A háromhegy billenty reumás betegségei Többszörös billenty betegségek Egyéb reumás szívbetegségek Magas vérnyomás (hypertensiv) betegségek (I10-I15) I10 I11 I12 I13 I15 Magasvérnyomás-betegség (els dleges) Hypertensiv szívbetegség Hypertensiv vesebetegség Magasvérnyomás eredet szív. billenty nem meghatározott I39* Szív-belhártyagyulladás és szívbillenty rendellenességek máshova osztályozott betegségekben I40 Heveny szívizomgyulladás I41* Szívizomgyulladás máshova osztályozott betegségekben I42 Cardiomyopathia I43* Cardiomyopathia máshova osztályozott betegségekben I44 Pitvar-kamrai és bal Tawara-szár-blokk I45 Egyéb ingervezetési zavarok I46 Szívmegállás I47 Paroxysmalis tachycardia I48 Pitvari fibrillatio és flutter I49 Egyéb ritmuszavarok I50 Szívelégtelenség I51 Szöv dmények és rosszul meghatározott szívbetegségek I52* Egyéb szívrendellenességek máshova osztályozott betegségekben 44 .és vesebetegség Másodlagos hypertonia Ischaemiás szívbetegség (I20-I25) I20 I21 I22 I23 I24 I25 Angina pectoris Heveny szívizomelhalás Ismétl d szívizomelhalás Heveny szívizomelhalást követ bizonyos egyidej szöv dmények Egyéb heveny ischaemiás szívbetegségek Idült ischaemiás szívbetegség Cor pulmonale és a tüd keringés betegségei (I26-I28) I26 Tüd embólia I27 Egyéb tüd eredet szívbetegségek I28 A tüd erek egyéb betegségei A szívbetegség egyéb formái (I30-I52) I30 Heveny szívburokgyulladás I31 A szívburok egyéb betegségei I32* Szívburokgyulladás máshova osztályozott betegségekben I33 Heveny és félheveny szív-belhártyagyulladás I34 A kéthegy billenty nem reumás betegségei I35 Az aortabillenty nem reumás betegségei I36 A háromhegy billenty nem reumás rendellenességei I37 A pulmonalis billenty rendellenességei I38 Szívbelhártya-gyulladás.

nem vérzésnek vagy infarktusnak min sitve A praecerebralis artériák agyi infarktust nem okozó elzáródása és sz külete Az agyi artériák agyi infarktust nem okozó elzáródása és sz külete Egyéb cerebrovascularis betegségek Cerebrovascularis betegségek következményei Az artériák. F CSOPORT A LÉGZ RENDSZER BETEGSÉGEI (J00-J99) Heveny fels légúti fert zések (J00-J06) J00 Heveny orr-garatgyulladás [megh lés] J01 Heveny melléküreggyulladás J02 Heveny garatgyulladás 45 . nem meghatározott betegségei (I95-I99) I95 Alacsony vérnyomás I97 A keringési rendszer beavatkozást követ rendellenességei. nyirokerek és nyirokcsomók máshol nem osztályozott betegségei (I80-I89) I80 I81 I82 I83 I84 I85 I86 I87 I88 I89 Phelebitis és thrombophlebitis Kapuvéna thrombosis Egyéb visszeres embólia és thrombosis Az alsó végtag viszértágulatai Aranyér (nodus haemorrhoidalis) Nyel cs varicositas Egyéb lokalizációjú varicositas A viszerek egyéb betegségei Nem specifikus nyirokcsomó-gyulladás A nyirokerek és nyirokcsomók egyéb nem fert zéses rendellenességei A keringési rendszer egyéb.o. arteriolák és hajszálerek betegségei (I70-I79) I70 Atherosclerosis I71 Aorta-aneurysma és dissectio I72 Egyéb aneurysma I73 Egyéb perifériás érbetegségek I74 Artériás embólia és thrombosis I77 Az artériák és arteriolák egyéb rendellenességei I78 A hajszálerek betegségei I79* Az artériák. arteriolák és kapillárisok rendellenességei máshova osztályozott betegségekben A viszerek. m.Cerebrovascularis betegségek (I60-I69) I60 I61 I62 I63 I64 I65 I66 I67 I69 Pókhálóhártya alatti vérzés Agyállományi vérzés Egyéb nem traumás koponya ri vérzés Agyi infarktus Szélütés (stroke). I98* A keringési rendszer egyéb rendellenességei máshova osztályozott betegségekben I99 A keringési rendszer egyéb és nem meghatározott rendellenességei X.n.

o. J13 Streptococcus pneumoniae okozta tüd gyulladás J14 Haemophilus influenzae okozta tüd gyulladás J15 Bakteriális tüd gyulladás m.o.o. nasopharyngitis és pharyngitis Idült melléküreggyulladás Orrpolypus Az orr és orr-melléküregek egyéb rendellenességei A garat és orrmandulák idült betegségei Mandula körüli tályog Idült laryngitis és laryngotracheitis A hangszalagok és gége máshova nem osztályozott betegségei A fels légutak egyéb betegségei Idült alsó légúti betegségek (J40-J47) J40 J41 J42 J43 J44 J45 J46 Bronchitis.n. kórokozó nem meghatározott Egyéb heveny alsó légúti fert zések (J20-J22) J20 Heveny hörghurut J21 Heveny bronchiolitis J22 Nem meghatározott alsó légúti fert zés A fels légutak egyéb betegségei (J30-J39) J30 J31 J32 J33 J34 J35 J36 J37 J38 J39 Vasomotor és allergiás rhinitis Idült rhinitis.n. nem hevenynek vagy idültnek meghatározva Egyszer és mucopurulens idült bronchitis Nem meghatározott idült bronchitis Emphysema Egyéb idült obstruktiv tüd betegség Asztma Status asthmaticus Küls tényez k okozta tüd betegségek (J60-J70) J60 J61 J62 J63 J64 J65 J66 J67 Szénbányászok pneumonoconiosisa Azbeszt és egyéb ásványi rostok okozta pneumonoconiosis Kvarctartalmú por okozta pneumonoconiosis Pneumonoconiosis egyéb szervetlen poroktól Nem meghatározott pneumonoconiosis Güm kórral társul pneumonoconiosis Meghatározott szerves por okozta légúti betegség Túlérzékenységi pneumonitis szerves portól 46 .n. virus nem identifikált J12 Vírusos tüd gyulladás m. J17* Tüd gyulladás máshova osztályozott betegségekben J18 Tüd gyulladás.és légcs gyulladás Heveny obtruktiv laryngitis [croup] és epiglottitis Fels légúti fert zések több és nem meghatározott helyen Influenza és tüd gyulladás (J10-J18) J10 Identifikált influenzavirus okozta influenza J11 Influenza.J03 J04 J05 J06 Heveny mandulagyulladás Heveny gége. J16 Egyéb fert z organizmusok okozta tüd gyulladás m.

J98 Egyéb légzési rendellenességek J99* Légzési rendellenességek egyéb máshova osztályozott betegségekben XI.n.J68 Légz szervi állapotok vegyszerek.n.n.o.és gátor-tályog J86 Gennymell A mellhártya egyéb betegségei (J90-J94) J90 Mellüregi folyadékképz dés m.o. Az állcsontok egyéb betegségei A nyálmirigyek betegségei Stomatitis és rokon elváltozások Az ajkak és szájnyálkahártya betegségei A nyelv betegségei 47 .o.n. J91* Mellüregi folyadékképz dés máshol osztályozott állapotokban J92 Pleuralis callus J93 Légmell J94 Egyéb mellüregi állapotok A légz rendszer egyéb betegségei (J95-J99) J95 Beavatkozást követ légzési rendellenességek m. füstök és g zök belégzését l J69 Pneumonitis szilárd anyagoktól és folyadékoktól J70 Légz szervi állapotok egyéb küls ágensekt l Egyéb légz rendszeri betegségek.o. Egyéb interstitialis tüd betegségek Az alsó légutak gennyedéses és elhalásos elváltozása (J85-J86) J85 Tüd . F CSOPORT AZ EMÉSZT RENDSZER BETEGSÉGEI (K00-K93) A szájüreg. nyálmirígyek és állcsontok betegségei (K00-K14) K00 K01 K02 K03 K04 K05 K06 K07 K08 K09 K10 K11 K12 K13 K14 A fogfejl dés és áttörés rendellenességei Retineált és impaktált fogak Fogszúvasodás A fog kemény szöveteinek egyéb betegségei A pulpa és a periapicalis szövetek betegségei Gingivitis és a periodontium betegségei A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc egyéb betegségei Dentofacialis rendellenességek [malocclusiót is beleértve] A fogak és a támasztó szöveteik egyéb rendellenességei Szájkörüli cysták m.o.n. J96 Légzési elégtelenség m. gázok. amelyek f ként a szövetközi állományt érintik (J80J84) J80 J81 J82 J84 Feln ttkori légzési distress szindróma Tüd vizeny Pulmonalis eosinophilia m.

és vastagbél-gyulladás (K50-K52) K50 Crohn-betegség [enteritis regionalis] K51 Colitis ulcerosa K52 Egyéb nem fert zéses gastroenteritis és colitis A belek egyéb betegségei (K55-K63) K55 K56 K57 K58 K59 K60 K61 K62 K63 A vékonybelek vascularis rendellenességei Bélh dés és bélelzáródás.n..m. nem jelzett helyen K28 Gastrojejunalis fekély K29 Gyomor. sérv nélkül A belek diverticulosisa Irritábilis bél szindróma A belek egyéb m ködési rendellenességei Az analis és rectalis táj fissurái és sipolyai Az analis és rectalis táj tályogja A végbél és végbélnyílás egyéb betegségei A belek egyéb betegségei A hashártya betegségei (K65-K67) K65 Hashártyagyulladás K66 A hashártya egyéb betegségei 48 . A féregnyúlvány egyéb betegségei Sérv (K40-K46) K40 K41 K42 K43 K44 K45 K46 Lágyéksérv Combsérv Köldöksérv Hasfali sérv Rekeszsérv Egyéb hasi sérv Nem meghatározott hernia abdominalis Nem fert zéses bél.és nyombélgyulladás K30 Dyspepsia K31 A gyomor és nyombél egyéb betegségei A féregnyúlvány betegségei (K35-K38) K35 K36 K37 K38 Heveny féregnyúlvány-gyulladás Egyéb féregnyúlvány-gyulladás Appendicitis k. gyomor és nyombél betegségei (K20-K31) K20 Nyel cs gyulladás K21 Gastrooesophagealis reflux K22 A nyel cs egyéb betegségei K23* A nyel cs rendellenességei máshova osztályozott betegségekben K25 Gyomorfekély K26 Nyombélfekély K27 Peptikus fekély.A nyel cs .

n.n.o. K92 Az emészt rendszer egyéb betegségei K93* Egyéb emészt szervek rendellenességei máshova osztályozott betegségekben XII.K67* A hashártya rendellenességei máshova osztályozott betegségekben A máj betegségei (K70-K77) K70 Alkoholos májbetegség K71 Toxikus májbetegség K72 Májelégtelenség m. furunculus. karbunkulus Cellulitis Akut nyirokcsomó-gyulladás Pilonidalis cysta A b r és b ralatti szövetek egyéb helyi fert zései Bullózus b rbetegségek (L10-L14) L10 Pemphigus L11 Egyéb acantholyticus rendellenességek L12 Pemphigoid L13 Egyéb bullózus rendellenességek L14* Bullózus rendellenességek máshova osztályozott betegségekben 49 .n. K73 Idült májgyulladás m. az epeutak és hasnyálmirigy betegségei (K80-K87) K80 Epekövesség K81 Epehólyag-gyulladás K82 Az epehólyag egyéb betegségei K83 Az epeutak egyéb betegségei K85 Heveny hasnyálmirigy-gyulladás K86 A hasnyálmirigy egyéb megbetegedései K87* Hasnyálmirigy rendellenességek máshova osztályozott betegségekben Az emészt rendszer egyéb betegségei (K90-K93) K90 Intestinalis malabsorptio K91 Beavatkozások utáni emészt rendszeri rendellenességek m.o. F CSOPORT A B R ÉS B RALATTI SZÖVET BETEGSÉGEI (L00-L99) A b r és b ralatti szövet fert zései (L00-L08) L00 L01 L02 L03 L04 L05 L08 Staphylococcusos dermolysis szindróma Ótvar B r tályog.o. K74 Májfibrosis és májzsugorodás K75 A máj egyéb gyulladásos betegségei K76 Egyéb májbetegségek K77* Májrendellenességek máshova osztályozott betegségekben Az epehólyag.

B rgyulladás és ekzema (L20-L30) L20 L21 L22 L23 L24 L25 L26 L27 L28 L29 L30 Atopiás dermatitis Seborrhoeás dermatitis Pelenka dermatitis Allergiás kontakt dermatitis Irritativ kontakt dermatitis Nem specifikus kontakt dermatitis Exfoliativ dermatitis (erythroderma) Bels leg bevett anyagok okozta dermatitis Lichen simplex chronicus és prurigo Pruritus Egyéb dermatitisek Papulosquamosus rendellenességek (L40-L45) L40 Psoriasis L41 Parapsoriasis L42 Pityriasis rosea L43 Lichen ruber planus L44 Egyéb papulosquamosus rendellenességek L45* Papulosquamosus rendellenességek máshova osztályozott betegségekben Urticaria és erythema (L50-L54) L50 Urticaria L51 Erythema multiforme L52 Erythema nodosum L53 Egyéb erythematosus állapotok L54* Erythema máshova osztályozott betegségekben A b r és b ralatti szövet sugárkárosodása (L55-L59) L55 L56 L57 L58 L59 Napozás okozta dermatitis Ultraibolya sugárzás okozta egyéb akut b relváltozások Tartós. nem ionizáló sugárzás okozta b relváltozások Radiodermatitis Sugárzással kapcsolatos egyéb b r és subcutan rendellenességek A b r függelékeinek rendellenességei (L60-L75) L60 Köröm rendellenességek L62* Körömrendellenességek máshova osztályozott betegségekben L63 Alopecia areata L64 Androgen alopecia L65 Egyéb. hegesedéssel nem járó sz rzetvesztés L66 Heges alopecia [hegesedéssel járó sz rzetvesztés] L67 Hajszin és hajszál anomáliák L68 Hypertrichosis L70 Acne L71 Rosacea L72 A b r és b ralatti szövet follicularis cystái L73 Egyéb follicularis rendellenességek L74 Eccrin verejtékezési rendellenességek L75 Apokrin verejték-rendellenességek 50 .

n. m. m.A b r és b ralatti szövet egyéb rendellenességei (L80-L99) L80 Vitiligo L81 A b rfestenyzettség egyéb rendellenességei L82 Seborrhoeás keratosis L83 Acanthosis nigricans L84 B rkeményedések és kérgesedések L85 Egyéb epidermalis megvastagodások L86* Keratoderma máshova osztályozott betegségekben L87 Transepidermalis eliminációs rendellenességek L88 Pyoderma gangraenosum L89 Decubitus-fekély L90 A b r sorvadásos rendellenességei L91 Túltengéses b rrendellenességek L92 A b r és b ralatti szövet granulomatosus rendellenességei L93 Lupus erythematosus L94 Egyéb lokalizált köt szöveti rendellenességek L95 B rre lokalizált vasculitis.o.n. L97 Az alsó végtag fekélye. L98 A b r és b ralatti szövet egyéb.o. rendellenességei L99* A b r és b ralatti szövet egyéb rendellenességei máshova osztályozott betegségekben XIII.carpometacarpalis izület arthrosisa 51 . F CSOPORT A CSONT-IZOMRENDSZER ÉS KÖT SZÖVET BETEGSÉGEI (M00-M99) Arthropathiák (M00-M25) Fert zéses arthropathiák (M00-M03) M00 Izületi gyulladás pyogen kórokozók miatt M01* Izület közvetlen fert zése máshova osztályozott fert z és parazitás betegségekben M02 Reaktiv arthropathiák M03* Fert zések utáni és reaktiv arthropathiák máshova osztályozott betegségekben Gyulladásos polyarthropathiák (M05-M14) M05 Szeropozitiv rheumatoid arthritis M06 Egyéb rheumatoid arthritis M07* Psoriasisos és enteropathiás arthropathiák M08 Fiatalkori izületi gyulladás M09* Fiatalkori izületi gyulladás máshova osztályozott betegségekben M10 Köszvény M11 Egyéb.o. kristály okozta arthropathiák M12 Egyéb specifikus artropathiák M13 Egyéb izületi gyulladás M14* Arthropathiák máshova osztályozott betegségekben Arthrosis (M15-M19) M15 M16 M17 M18 Polyarthrosis Coxarthrosis [csíp izületi arthrosis] Gonarthrosis [térdizületi arthrosis] Az I.n. m.

n.és lábujjak szerzett torzulásai A végtagok egyéb szerzett deformitásai A térdkalács betegségei A térd bels zavarai Egyéb meghatározott izületi elváltozások Egyéb izületi rendellenességek. Köt szöveti rendszerbetegségek (M30-M36) M30 Polyarteritis nodosa és rokon állapotok M31 Egyéb nekrotizáló vasculopathiák M32 Szisztémás lupus erythematosus M33 Dermatopolymyositis M34 Szisztémás sclerosis M35 A köt szövet egyéb szisztémás érintettsége M36* A köt szövet szisztémás megbetegedései máshova osztályozott betegségekben Dorsopathiák (M40-M54) Deformáló hátgerinc-elváltozások (M40-M43) M40 M41 M42 M43 Kyphosis és lordosis Scoliosis Gerinc osteochondrosis Egyéb deformáló dorsopathiák Spondylopathiák (M45-M49) M45 Spondylosis ankylopoetica M46 Egyéb gyulladásos gerincbetegségek M47 Spondylosis M48 Egyéb gerincbetegségek M49* Spondylopathiák máshova osztályozott betegségekben Egyéb dorsopathiák (M50-M54) M50 M51 M53 M54 A nyaki porckorongok rendellenességei Egyéb intervertebralis porckorong rendellenességek Egyéb dorsopathiák m. m.M19 Egyéb arthrosis Egyéb izületi betegségek (M20-M25) M20 M21 M22 M23 M24 M25 A kéz.o.n.o. Hát-fájdalom Lágyrész rendellenességek (M60-M79) Az izmok rendellenességei (M60-M63) M60 Myositis M61 Az izmok meszesedése és csontosodása M62 Egyéb izomrendellenességek 52 .

M63* Izomrendellenességek máshova osztályozott betegségekben A synovium és inak rendellenességei (M65-M68) M65 Synovitis és tendosynovitis M66 A synovium és in rupturája M67 A synovium és az inak egyéb rendellenességei M68* A synovium és inak rendellenességei máshova osztályozott betegségekben Egyéb lágyrész-rendellenességek (M70-M79) M70 Lágyrész-rendellenességek er ltetés vagy nyomás következtében M71 Egyéb bursopathiák M72 Fibroblastos rendellenességek M73* Lágyrész-rendellenességek máshova osztályozott betegségekben M75 Váll-elváltozások M76 Az alsó végtag enthesopathiái.o. 53 .n. m.o.n.és chondropathiák (M80-M94) A csonts r ség és csontszerkezet rendellenességei (M80-M85) M80 Osteoporosis pathologiás töréssel M81 Osteoporosis pathologiás csonttörés nélkül M82* Osteoporosis máshova osztályozott betegségekben M83 Feln ttkori csontlágyulás M84 A csontfolytonosság rendellenességei M85 A csonts r ség és szerkezet egyéb rendellenességei Egyéb osteopathiák (M86-M90) M86 Csontvel gyulladás M87 Csontelhalás M88 A csontok Paget-kórja [osteitis deformans] M89 Egyéb csontrendellenességek M90* Osteopathiák máshova osztályozott betegségekben Chondropathiák (M91-M94) M91 M92 M93 M94 A csip és medence juvenilis osteochondrosisa Egyéb fiatalkori osteochondrosis Egyéb osteochondropathiák A porc egyéb rendellenességei A csont-izomrendszer és köt szövet egyéb rendellenességei (M95-M99) M95 A csont-izomrendszer és a köt szövet egyéb szerzett deformitásai M96 Beavatkozás utáni csont-izomrendszeri deformitások m.o. kivéve a lábfejet M77 Egyéb enthesopathiák M79 Egyéb.n. lágyrész-rendellenességek Osteo. M99 Biomechanikai károsodások m.

N08* Glomerularis rendellenességek máshova osztályozott betegségekben Renalis tubulo-interstitialis betegségek (N10-N16) N10 Akut tubulo-interstitialis nephritis N11 Krónikus tubulo-interstitialis nephritis N12 Tubulo-interstitialis nephritis..n.o.o.m.o. akutnak vagy krónikusnak nem meghatározva N13 Obstruktiv és reflux uropathia N14 Gyógyszer. m. N29* A vese és uréter egyéb rendellenességei máshova osztályozott betegségekben A húgyrendszer egyéb betegségei (N30-N39) N30 Cystitis acuta N31 A húgyhólyag m.és uréterk N21 Az alsó húgyutak kövessége N22* K a húgyutakban máshova osztályozott betegségekben N23 Vesekólika k.n. F CSOPORT AZ UROGENITALIS RENDSZER MEGBETEGEDÉSEI (N00-N99) Glomerularis betegségek (N00-N08) N00 Akut nephritis szindróma N01 Gyors progressziójú nephritis szindróma N02 Ismétl d és perzisztáló haematuria N03 Krónikus nephritis szindróma N04 Nephrosis szindróma N05 Nem meghatározott nephritis szindróma N06 Izolált fehérjevizelés meghatározott morfológiai elváltozással N07 Hereditaer nephropathia m. A vese és ureter egyéb rendellenességei (N25-N29) N25 A renalis tubularis funkció károsodása okozta rendellenességek N26 Vesezsugorodás k.m.n.n. neuromuscularis dysfunctiója N32 A húgyhólyag egyéb rendellenességei N33* Húgyhólyag rendellenességek máshova osztályozott betegségekben N34 Húgycs gyulladás és urethra szindróma 54 .n.. N27 Ismeretlen okú kis vese N28 A vese és uréter egyéb rendellenességei.és nehézfém-indulkált tubulo-interstitialis és tubularis állapotok N15 Egyéb tubulo-interstitialis betegségek N16* Renalis tubulo-interstitialis rendellenességek máshova osztályozott betegségekben Veseelégtelenség (N17-N19) N17 Heveny veseelégtelenség N18 Krónikus veseelégtelenség Urolithiasis (N20-N23) N20 Vese.XIV.

és hüvelyvérzés A n i nemi szervekkel és havivérzéssel kapcsolatos fájdalom és egyéb állapotok 55 . gyakori.o. szabálytalan havivérzés Egyéb rendellenes méh. a méhnyak kivételével N72 A méhnyak gyulladásos betegsége N73 A n i kismedence egyéb gyulladásos betegségei N74* A n i kismedence gyulladásos betegségei máshova osztályozott betegségekben N75 A Bartholin-mirígy betegségei N76 A hüvely és szeméremtest egyéb gyulladása N77* A hüvely és szeméremtest kifekélyesedése és gyulladása máshova osztályozott betegségekben A n i nemi szervek nem-gyulladásos rendellenességei (N80-N98) N80 N81 N82 N83 N84 N85 N86 N87 N88 N89 N90 N91 N92 N93 N94 Endometriosis A n i nemi szervek . N50 A férfi nemi szervek egyéb rendellenességei N51* A férfi nemi szervek rendellenességei máshova osztályozott betegségekben Az eml rendellenességei (N60-N64) N60 N61 N62 N63 N64 Jóindulatú eml dysplasia Eml gyulladásos rendellenességei Eml hypertophia Eml ben lév meghatározatlan képlet Az eml egyéb rendellenességei A n i medencei szervek gyulladásos betegségei (N70-N77) N70 Méhkürt és petefészek gyulladás N71 Méhgyulladás.n. a méhnyak kivételével A méhnyak erosioja és ectropionja Dysplasia cervicis uteri A méhnyak egyéb. prolpsusa A n i nemi szerveket érint sipolyok A petefészek. nem-gyulladásos rendellenességei A hüvely egyéb. phimosis és paraphimosis N48 A hímvessz egyéb rendellenességei N49 A férfi nemi szervek gyulladásos rendellenességei m. csekély és ritka havivérzés Excesszív. méhkürt és a széles méhszalag nem-gyulladásos rendellenességei A n i nemi szervek polypusa A méh egyéb. nem-gyulladásos rendellenességei Hiányzó. nem-gyulladásos rendellenességei.N35 Húgycs sz kület N36 A húgycs egyéb rendellenességei N37* Húgycs rendellenességek máshova osztályozott betegségekben N39 A húgyrendszer egyéb rendellenességei A férfi nemi szervek betegségei (N40-N51) N40 Prostata túltengés N41 A prostata gyulladásos betegségei N42 A prostata egyéb rendellenességei N43 Hydrocele és spermatocele N44 Herecsavarodás N45 Orchitis és epididymitis M46 Férfi medd ség M47 Fitymatúltengés. nem-gyulladásos rendellenességei A szeméremtest és gát egyéb.

szülés alatt és a gyermekágy folyamán (O10-O16) O10 A terhességet. Egyéb. m.m. méhenkivüli és üszögterhességet követ szöv dmények Oedema.ivar-rendszer egyéb rendellenességei (N99) N99 Az urogenitalis rendszer beavatkozást követ rendellenességei. szülést és gyermekágyat komplikáló. f ként a terhességgel kapcsolatos anyai rendellenességek (O20-O29) O20 O21 O22 O23 O24 O25 O26 O28 O29 Vérzés a terhesség els 3 hónapjában Terhességi excesszív hányás Vénás szöv dmények terhesség alatt Az urogenitalis rendszer fert zései terhességben Cukorbetegség terhességben Hiányos táplálkozás terhességben Veszélyeztetett terhesség korábban fennálló állapotok miatt Antenatalis sz rés során felfedezett kóros leletek Anaesthesiologiai szöv dmények a terhesség folyamán A terhes gondozása a magzat. F CSOPORT TERHESSÉG.N95 N96 N97 N98 Menopausalis és egyéb.n. proteinuria és magasvérnyomás terhességben. a szignifikáns fehérjevizeléssel O15 Eclampsia O16 Anyai magasvérnyomás k. SZÜLÉS ÉS A GYERMEKÁGY (O00-O99) Abortusszal végz d terhesség (O00-O08)) O00 O01 O02 O03 O05 O06 O07 O08 Méhenkívüli terhesség Üszögterhesség A fogamzás egyéb rendellenes termékei Spontán vetélés Vetélés egyéb okból Vetélés k. XV.m. a szignifikáns fehérjevizelés nélkül O14 Terhességi magasvérnyomás.. magasvérnyomás nélkül O13 Terhességi magasvérnyomás. rárakódott fehérjevizeléssel O12 Terhességi vizeny és fehérjevizelés.n.o. a terhesség el tt is fennálló magasvérnyomás O11 Terhesség el tt ismert magasvérnyomás. Sikertelenül megkísérelt terhességmegszakitás Vetélést. perimenopausalis rendellenességek Habitualis vetél N i infertilitás Mesterséges megtermékenyítéshez társuló szöv dmények A húgy. az amniális r és a szüléssel kapcsolatos lehetséges problémák miatt (O30-O48) O30 Többes terhesség O31 Többes terhességgel összefügg szöv dmények 56 .n.

vérzés nélkül Anaesthesiologiai szöv dmények a vajúdás és szülés alatt A vajúdás és szülés egyéb.o. O47 Jóslófájások O48 Túlhordás A vajúdás és a szülés rendellenességei (O60-O75) O60 O61 O62 O63 O64 O65 O66 O67 O68 O69 O70 O71 O72 O73 O74 O75 Koraszülés Sikertelen szülésinditás A szül fájások rendellenességei Elhúzódó szülés Elakadt szülés a magzat tartási és fekvési rendellenessége miatt Elakadt szülés az anyai medence rendellenességei miatt Egyéb elakadt szülés Szülés alatti vérzéssel szöv dött vajúdás és szülés m. m.n.o. szöv dményei Szülés (O80-O84) O80 O81 O82 O83 O84 Egyes spontán szülés Egyes szülés fogóm téttel és vacuum extractioval Egyes szülés császármetszéssel Egyéb egyes szülés m fogással Többes szülés F leg a gyermekággyal kapcsolatos szöv dmények (O85-O92) O85 O86 O87 O88 O89 O90 O91 O92 Gyermekágyi láz [puerperalis szepszis] Egyéb gyermekágyi fert zések Vénás szöv dmények a gyermekágy alatt Szülészeti embólia Anaesthesiologiai szöv dmények a gyermekágy alatt A gyermekágy szöv dményei m.n. Az eml szüléshez társuló fert zései gyermekágy alatt szüléshez társulva Az eml tejelválasztás egyéb rendellenességei Egyéb szülészeti állapotok. m.o.o.n.n. Vajúdás és szülés magzati stresszel [distress] komplikálva Vajúdás és szülés köldökzsinór szöv dményekkel Gátsérülés a szülés alatt Egyéb szülési sérülés Szülés utáni vérzés Placenta és burok visszamaradás. m. (O95-O99) O95 Szülészeti halál ismeretlen okból 57 .n.O32 Veszélyeztetett terhesség ismert vagy gyanított rendellenes fekvése miatt O33 Veszélyeztetett terhesség ismert vagy gyanított téraránytalanság miatt O34 Veszélyeztetett terhesség a kismedencei szervek ismert vagy gyanított rendellenességei miatt O35 Veszélyeztetett terhesség a magzat ismert vagy gyanított betegségei miatt O36 Veszélyeztetett terhesség egyéb ismert vagy gyanított magzati szöv dmény miatt O40 Hydramnion (polyhydramnion) O41 A magzatvíz és a burkok egyéb rendellenességei O42 Id el tti burokrepedés O43 Lepényi rendellenességek O44 Placenta praevia O45 Korai lepényleválás [abruptio placentae] O46 Vérzés a szülés megindulása el tt.o.

mint 42 nappal.O96 Halál bármely szülészeti okból több. szülést és a gyermekágyat komplikálják XVI. a köldökzsinór és a magzatburkok rendellenességei következtében megbetegedett magzat és újszülött P03 A vajúdás és szülés egyéb szöv dményei miatt érintett magzat és újszülött P04 A magzat és az újszülött károsodása a lepényen át vagy az anyatejjel bejutó károsító anyagok következtében A gesztáció tartamához és a magzat növekedéséhez kapcsolódó rendellenességek (P05-P08) P05 Visszamaradt magzati növekedés és alultápláltság P07 A rövid terhességi id tartammal és az alacsony születési súllyal kapcsolatos m. F CSOPORT A PERINATÁLIS SZAKBAN KELETKEZ (P00-P96) BIZONYOS ÁLLAPOTOK Az anyai tényez k. melyek a terhességet. szülést és a gyermekágyat komplikálják O99 Egyéb. de kevesebb. máshova besorolható anyai betegségek. amelyek a terhességet.o. mint egy évvel a szülés után O97 Közvetlen szülészeti okok következményei okozta halál O98 Máshova besorolható anyai fert z és parazitás betegségek. a perinatális id szakban keletkez légúti megbetegedések 58 .n. amelyet az anya jelen terhességét l független betegsége okozhatott P01 A terhesség anyai komplikációja következtében megbetegedett magzat és újszülött P02 A lepény. rendellenességek P08 Túlhordással és magas születési súllyal kapcsolatos rendellenességek Szülési trauma (P10-P15) P10 P11 P12 P13 P14 P15 Szülési sérülés következtében létrejött koponyán belüli roncsolódás és vérzés A központi idegrendszer egyéb szülési sérülései A hajas fejb r sérülése A csontok szülési sérülése A perifériás idegrendszer szülési sérülése Egyéb szülési sérülések A perinatális szak specifikus légzési és cardiovascularis rendellenességei (P20-P29) P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 Méhen belüli hypoxia Szülési asphyxia Újszülött respiratiós distress szindrómája Veleszületett tüd gyulladás Újszülöttkori aspiratio-szindrómák Interstitialis emphysema és társuló állapotok a perinatális életkorban A perinatális id szakban keletkezett tüd vérzés A perinatális id szakban kialakuló krónikus légúti betegség Egyéb. valamint a terhesség. vajúdás és szülési szöv dmények révén károsodott magzat és újszülött (P00-P04) P00 A magzat és az újszülött olyan állapota.

a perinatális id szakra jellemz fert zések A magzat és az újszülött vérzéses és haematologiai rendellenességei (P50-P61) P50 P51 P52 P53 P54 P55 P56 P57 P58 P59 P60 P61 Magzati vérveszteség Köldökvérzés az újszülöttben A magzat és az újszülött nem traumás eredet koponya ri vérzése A magzat és az újszülött vérzékenysége Egyéb újszülöttkori vérzések A magzat és az újszülött haemolyticus betegsége Haemolyticus betegség okozta hydrops foetalis Magicterus Újszülöttkori sárgaság egyéb excesszív haemolysis következtében Újszülöttkori sárgaság egyéb és nem meghatározott ok miatt Disszeminált intravascularis coagulatio a magzatban és az újszülöttben Egyéb perinatális haematologiai rendellenességek A magzat és az újszülött specifikus. a perinatális szakban keletkez egyéb rendellenességek (P90-P96) P90 P91 P92 P93 P94 Újszülöttkori görcsök Az újszülött agyi állapotának egyéb zavarai Táplálási problémák az újszülöttben Reakciók és mérgezések a magzatnak és az újszülöttnek adott szerekt l Az újszülött izomtónusának rendellenességei 59 . a magzatra és az újszülöttre jellemz állapotai Egyéb.P29 A keringési rendszer perinatális korban keletkez rendellenességei A perinatális szak specifikus fert zései (P35-P39) P35 P36 P37 P38 P39 Veleszületett vírusbetegségek Újszülött bakteriális szepszise Veleszületett egyéb fert z és parazitás betegségek Az újszülött omphalitise enyhe vérzéssel vagy anélkül Egyéb.és anyagcsere-zavarok az újszülöttkorban A magzat és az újszülött emészt rendszeri rendellenességei (P75-P78) P75* P76 P77 P78 Meconium ileus Egyéb újszülöttkori bélelzáródás Enterocolitis necrotisans a magzatban és az újszülöttben Egyéb emészt rendszeri rendellenességek a perinatális életkorban A magzat és az újszülött kültakarót és h mérséklet-szabályozást érint állapotai (P80P83) P80 Az újszülött hypothermiája P81 Az újszülött h szabályozásának egyéb zavarai P83 A kültakaró egyéb. átmeneti endokrin és anyagcsere rendellenességei (P70-P74) P70 P71 P72 P74 A magzatra és az újszülöttre jellemz átmeneti cukor anyagcsere zavarok A calcium és magnézium anyagcsere átmeneti újszülöttkori rendellenességei Egyéb átmeneti újszülöttkori endokrin rendellenességek Egyéb átmeneti elektrolit.

fül. DEFORMITÁSOK ÉS KROMOSZÓMA ABNORMITÁSOK (Q00-Q99) Az idegrendszer veleszületett rendellenességei (Q00-Q07) Q00 Q01 Q02 Q03 Q04 Q05 Q06 Q07 Agyvel hiány és hasonló fejl dési rendellenességek Agyvel sérv Kisfej ség Veleszületett vízfej ség Az agy egyéb veleszületett rendellenességei Gerinchasadék (spina bifida) A gerincvel egyéb veleszületett fejl dési rendellenességei Az idegrendszer egyéb veleszületett rendellenességei A szem. könnyszervek és szemüreg veleszületett rendellenességei Szemhiány. arc és nyak veleszületett rendellenességei (Q10-Q18) Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 A szemhéjak.és kéthegy billenty k veleszületett rendellenességei A szív egyéb veleszületett rendellenességei A nagy artériák veleszületett rendellenességei A nagyvénák veleszületett rendellenességei A perifériás érrendszer egyéb veleszületett rendellenességei A keringési szervrendszer egyéb veleszületett rendellenességei A légz rendszer veleszületett rendellenességei (Q30-Q34) Q30 Q31 Q32 Q33 Q34 Az orr veleszületett rendellenességei A gége veleszületett rendellenességei A légcs és hörg k veleszületett rendellenességei A tüd veleszületett rendellenességei A légz rendszer egyéb veleszületett rendellenességei Ajak. F CSOPORT VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGEK. nagyszem ség A szemlencse veleszületett rendellenességei A szem elüls szegmentjének veleszületett rendellenességei A szem hátsó szegmentjének veleszületett rendellenességei A szem egyéb veleszületett rendellenességei A fül veleszületett.P95 A magzat elhalása nem meghatározott ok miatt P96 A perinatális szakban keletkez egyéb állapotok XVII. kisszem ség.és szájpadhasadék (nyúlajk és farkastorok) (Q35-Q37) 60 . hallászavart okozó rendellenességei A fül egyéb veleszületett rendellenességei Az arc és nyak egyéb veleszületett rendellenességei A keringési rendszer veleszületett rendellenességei (Q20-Q28) Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 A szív üregeinek és összeköttetéseinek veleszületett rendellenességei A szívsövények veleszületett rendellenességei A háromhegy és tüd ver ér billenty k veleszületett rendellenességei Az aorta.

n.Q35 Szájpadhasadék Q36 Ajakhasadék Q37 Szájpad-ajakhasadék Az emészt rendszer egyéb veleszületett rendellenességei (Q38-Q45) Q38 Q39 Q40 Q41 Q42 Q43 Q44 Q45 A nyelv. petevezet k és széles szalagok veleszületett rendellenességei A méh és méhnyak veleszületett rendellenességei A n i nemi szervek egyéb veleszületett rendellenességei Nem descendált here Hypospadiasis A férfi nemi szervek egyéb veleszületett rendellenességei Határozatlan nem ség és pseudohermaphroditismus A húgyrendszer veleszületett rendellenességei (Q60-Q64) Q60 A vese agenesise és egyéb. száj és a garat egyéb veleszületett rendellenességei A nyel cs veleszületett rendellenességei A tápcsatorna fels szakaszának egyéb veleszületett rendellenességei A vékonybél veleszületett hiánya. arc. elzáródása és sz külete A bél egyéb veleszületett rendellenességei Az epehólyag.és arckoponya csontjainak egyéb veleszületett rendellenességei A gerinc és csontos mellkas veleszületett rendellenességei Csont-porcképz dési zavarok (osteo-chondrodysplasia) a csöves csontok és gerinccsontok növekedési defektusával Q78 Egyéb osteo-chondrodysplasiák Q79 A csont-izomrendszer m. veseállomány-csökkenéssel járó elváltozások Q61 Cystás vesebetegség Q62 A vesemedence veleszületett. epevezetékek és máj veleszületett rendellenességei Az emészt rendszer egyéb veleszületett rendellenességei A nemi szervek veleszületett rendellenességei (Q50-Q56) Q50 Q51 Q52 Q53 Q54 Q55 Q56 A petefészkek. gerinc és mellkas csont-izomrendszerének veleszületett rendellenességei A csont. elzáródása. sz külete A vastagbél veleszületett hiánya. elzáródást okozó rendellenességei és a húgyvezeték veleszületett malformatiói Q63 A vese egyéb veleszületett rendellenességei Q64 A húgyrendszer egyéb veleszületett rendellenességei A csont-izomrendszer veleszületett rendellenességei és deformitásai (Q65-Q79) Q65 Q66 Q67 Q68 Q69 Q70 Q71 Q72 Q73 Q74 Q75 Q76 Q77 A csip veleszületett deformitásai A lábak veleszületett rendellenességei A fej.o.és izomrendszer egyéb veleszületett deformitásai Számfeletti ujjak (polydactylia) Összen tt ujjak (syndactylia) A fels végtag redukciós defektusai Az alsó végtag redukciós defektusai Nem meghatározott végtag redukciós defektusai Egyéb veleszületett végtag-rendellenességek Az agy. veleszületett rendellenességei Egyéb veleszületett rendellenességek (Q80-Q89) Q80 Ichthyosis congenita 61 .

o. m.n.n.n. rendellenességek Kromoszóma abnormitások m.o.n.o. m. Veleszületett malformatiós szindrómák ismert küls ok miatt.o.n.o. több szervrendszert érint malformatiós szindrómák Egyéb veleszületett. Sárgaság k. Turner-szindróma Egyéb szex-kromoszóma rendellenességek.o. XVIII. monoszómiái és deletiói Kiegyenlített átrendez dések és szerkezeti markerek m.n.n. m.o.o. Egyéb meghatározott.o. férfi fenotipussal.m. Abnormis vérnyomásérték diagnózis nélkül Vérzés a légutakból Köhögés A légzés rendellenességei Torok.n.n. részleges vagy teljes triszómiák Az autoszómák m.Q81 Q82 Q83 Q84 Q85 Q86 Q87 Q89 Epidermolysis bullosa A b r egyéb veleszületett rendellenességei Az eml veleszületett rendellenességei A kültakaró egyéb veleszületett rendellenességei Phakomatosisok.és mellkasfájdalom A keringési és légzési rendszert illet egyéb tünetek és jelek Az emészt rendszert és hasat illet tünetek és jelek (R10-R19) R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 Hasi és medencei fájdalom Hányinger és hányás Gyomorégés Dysphagia Flatulentia és rokon állapotok Széklet incntinentia Máj. JELEK ÉS KÓROS KLINIKAI ÉS LABORATÓRIUMI LELETEK (R00-R99) A keringési és légzési rendszert illet tünetek és jelek (R00-R09) R00 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R09 A szívverés rendellenességei Szívzörejek és egyéb szíveredet hangjelenségek Üszkösödés m.o. m. Ascites Az emészt rendszert és hasat illet egyéb tünetek és jelek A b rt és b ralatti szövetet illet tünetek és jelek (R20-R23) R20 A b r érzészavarai 62 .és lépmegnagyobbodás m. m.o. m.n.o. Egyéb kromoszóma rendellenességek.n. Egyéb szex-kromoszóma rendellenességek..n. (Q90-Q99) Q90 Q91 Q92 Q93 Q95 Q96 Q97 Q98 Q99 Down-szindróma Edwards-szindróma és Patau-szindróma Egyéb autoszomális. F CSOPORT MÁSHOVA NEM OSZTÁLYOZOTT TÜNETEK.n. m. n i fenotipussal.

Nyirokcsomó megnagyobbodás Oedema m.n..R21 Kiütések és egyéb nem specifikus b rjelenségek R22 A b r és b ralatti szövet lokalizált dúzzanata és képlete R23 Egyéb b relváltozások Az ideg.n. Hyperhidrosis A normális élettani fejl dés hiánya A táplálkozást és folyadékfelvételt illet tünetek és a jelek 63 . Retentio urinae Anuria és oliguria Polyuria Húgycs -váladékozás A húgyrendszert illet egyéb és nem meghatározott tünetek és jelek A felismerést.o. Schock m.o.n.m.o.n.o.o.n.és csont-izomrendszert illet egyéb és k.o. percepciót. érzelmi állapotot és magatartást illet tünetek és jelek (R40R46) R40 R41 R42 R43 R44 R45 R46 Aluszékonyság. tünetek és jelek A húgyrendszert illet tünetek és jelek (R30-R39) R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R39 Vizeléshez társuló fájdalom Vérvizelés k.o. Vérzés m. R49 Beszédhang zavarok Általános tünetek és jelek (R50-R69) R50 R51 R52 R53 R54 R55 R56 R57 R58 R59 R60 R61 R62 R63 Ismeretlen eredet láz Fejfájás Fájdalom m.m.n.és csont-izomrendszert illet tünetek és jelek (R25-R29) R25 R26 R27 R29 Rendellenes akaratlan mozgások A járás és mobilitás rendellenességei A koordináció egyéb hiányossága Az ideg.n.n.n.m.n. stupor és coma A kognitiv funkciókat és a tudatosságot illet egyéb tünetek és jelek Szédülékenység A szaglás és ízlelés zavarai Az általános érzést és érzékelést illet egyéb tünetek és jelek Az érzelmi állapotot illet tünetek és jelek A küls megjelenést és magatartást illet tünetek és jelek A beszédet és hangot illet tünetek és jelek (R47-R49) R47 Beszédzavarok m. R48 Dyslexia és egyéb jel-diszfunkciók m. Rossz közérzet és fáradtság Szenilitás Syncope és collapsus Görcsök m. Vizelet-incontinentia k.

n. ill.m.m. k. Emelkedett vércukorszint Abnormis szérum enzimszintek Humán immunhiány-virus [HIV] laboratóriumi evidenciája Egyéb kóros immunológiai leletek a szérumban A plazmafehérjék egyéb abnormitásai A vérben élettanilag nem el forduló gyógyszerek és anyagok A vér egyéb rendellenes kémiai leletei Kóros vizeletvizsgálati leletek diagnózis nélkül (R80-R82) R80 Izolált fehérjevizelés R81 Cukorvizelés R82 A vizelet egyéb kóros leletei Egyéb testfolyadékok. szövetek vizsgálatának kóros leletei diagnózis nélkül (R83-R89) R83 R84 R85 R86 R87 R89 A liquor cerebrospinalis kóros leletei A légz szervekb l és mellkasból származó anyagok kóros leletei Az emészt rendszerb l és hasüregb l származó anyagok kóros leletei A férfi nemi szervekb l származó anyagok kóros leletei A n i nemi szervekb l származó anyagok kóros leletei Egyéb szervekb l.R64 Cachexia R68 Egyéb általános tünetek és jelek R69 A morbiditás ismeretlen és k. okai XIX. MÉRGEZÉS ÉS KÜLS (S00-T98) OKOK BIZONYOS EGYÉB KÖVETKEZMÉNYEI 64 . F CSOPORT SÉRÜLÉS. okai A vérvizsgálat kóros eredményei diagnózis nélkül (R70-R79) R70 R71 R72 R73 R74 R75 R76 R77 R78 R79 Gyorsult vörösvérsejt-süllyedés és a plazmaviszkozitás rendellenességei Vörösvérsejt rendellenességek Fehérvérsejt rendellenességek m.o.n. szervrendszerekb l és szövetekb l származó anyagok kóros leletei Diagnosztikus képalkotó és funkcionális vizsgálatok kóros leletei diagnózis nélkül (R90-R94) R90 R91 R92 R93 R94 A központi idegrendszer diagnosztikus képalkotó vizsgálatával talált kóros leletek A tüd diagnosztikus képalkotó vizsgálatával talált kóros leletek Az eml diagnosztikus képalkotó vizsgálatával talált kóros leletek Egyéb testrészek diagnosztikus képalkotó vizsgálatával talált kóros leletek Funkcionális vizsgálatok kóros eredményei A halálozás rosszul meghatározott és ismeretlen okai (R95-R99) R95 R96 R98 R99 Hirtelen csecsem halál szindróma Egyéb hirtelen halál ismeretlen okból Halál tanú nélkül A halálozás rosszul meghatározott.n.

dislocatiója és distorsiója Ideg.és gerincvel -sérülés a mellkas szintjében A mellkasi erek sérülése A szív sérülése Egyéb és k.n.n. sérülései A váll és a felkar sérülései (S40-S49) S40 A váll és a felkar felületes sérülése 65 . az ágyék és a medence nyílt sebe S32 Az ágyéki gerinc és a medence törése S33 Az ágyéki gerinc és a medence izületeinek és szalagjainak ficama.m.m. mellkasi traumás csonkolás A mellkas egyéb és k. dislocatioja és distorsiója S34 Idegek és az ágyéki gerincvel sérülése a has. sérülései A nyak sérülései (S10-S19) S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 Felületes nyaki sérülés A nyak nyílt sebe A nyak törése Ficam.n.m.n. az ágyéki gerinc és medence sérülései (S30-S39) S30 A has.és ínsérülés a nyak szintjében A nyak összenyomatása Traumás amputáció a nyak szintjében A nyak egyéb és k. az ágyék és a medence szintjében S36 A hasüregi szervek sérülése S37 A medencei szervek sérülése S38 A has. az ágyék és a medence felületes sérülése S31 A has. dislocatio és distorsio a nyak szintjében Ideg.n. részleges traumás amputációja S39 A has. a hát alsó része. intrathoracalis szervek sérülése Mellkasi összenyomatás.és gerincvel -sérülés a nyak szintjében Érsérülés a nyak szintjében Izom. sérülései A has.Fejsérülések (S00-S09) S00 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 A fej felületes sérülése A fej nyílt sebe A koponya és az arccsontok törése A fej izületeinek és szalagjainak ficama. sérülései A mellkas sérülései (S20-S29) S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 A mellkas felületes sérülése A mellkas nyílt sebe Borda (-ák). az ágyék és a medence szintjében S35 Érsérülések a has. szegycsont és háti gerinc törése A mellkas izületeinek és szalagjainak ficama.m. az ágyék és a medence egyéb és k.m. az ágyék és a medence összenyomatásos sérülése. dislocatiója és distorsiója Az agyidegek sérülése A szem és szemgödör sérülése Intracranialis sérülés A fej zúzódásos sérülése A fej részleges traumás amputációja A fej egyéb és k.

dislocatiója és distorsiója Idegsérülés az alkar szintjében Erek sérülése az alkar szintjében Izom.n. sérülései A csukló és a kéz sérülései (S60-S69) S60 S61 S62 S63 S64 S65 S66 S67 S68 S69 A csukló és kéz felületes sérülése A csukló és a kéz nyílt sebe Törés a csukló és kéz szintjében Ficam. dislocatió és distorsió a csukló és kéz szintjében Idegsérülés a csukló és kéz szintjében Erek sérülése a csukló és kéz szintjében Izom.és ínsérülés a csip és comb szintjében A csip és comb zúzódása A csip és comb traumás amputációja A csip comb egyéb és k.és ínsérülés a váll és a felkar szintjében A váll és felkar összenyomatása A váll és a felkar traumás amputációja A váll és a felkar egyéb és k.S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 A váll és a felkar nyílt sebe A váll és a felkar törése A vállöv izületeinek és szalagjainak ficama.és ínsérülés az alkar szintjében Az alkar zúzódása A könyök és az alkar traumás amputációja Az alkar egyéb és k.n.n.m. beleértve a bokát A térd ficama. sérülései A térd és lábszár sérülései (S80-S89) S80 S81 S82 S83 S84 S85 A lábszár felületes sérülése A lábszár nyílt sebe A lábszár törése. dislocatiója és distorsiója Idegsérülés a csip és comb szintjében Erek sérülése a csip és comb szintjében Izom. sérülései A csip és comb sérülései (S70-S79) S70 S71 S72 S73 S74 S75 S76 S77 S78 S79 A csip és comb felületes sérülése A csip és comb nyílt sebe Combcsonttörés A csíp izület és szalagjainak ficama. dislocatiója és distorsiója Idegsérülés a váll és felkar szintjében Erek sérülése a váll és a felkar szintjében Izom.m.m.n.és ínsérülés a csukló és kéz szintjében A csukló és kéz zúzódása A csukló és a kéz traumás amputációja A csukló és kéz egyéb és k.m. sérülései A könyök és alkar sérülései (S50-S59) S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 Az alkar felületes sérülése Az alkar nyílt sebe Alkartörés A könyökizület és szalagjainak ficama. dislocatiója és distorsiója Idegsérülés a lábszár szintjében Erek sérülése a lábszár szintjében 66 .

és ínsérülés a boka és lábfej szintjében A boka és a lábfej zúzódása A boka és lábfej traumás amputációja A boka és lábfej egyéb és k. részeinek sérülése (T08-T14) T08 T09 T10 T11 T12 T13 T14 Gerinctörés. dislocatiója és distorsiója Idegsérülés a boka és lábfej szintjében Erek sérülése a boka és lábfej szintjében Izom. szintje nem meghatározott A fels végtag törése. szintje nem meghatározott A gerinc és törzs egyéb sérülése.n.n. szintje nem meghatározott A fels végtag egyéb sérülései. A törzs.és ínsérülés a lábszár szintjében A lábszár zúzódása A lábszár traumás amputációja A lábszár egyéb és k. végtag vagy más testtájék k.m.m.S86 S87 S88 S89 Izom.n. sérülései A boka és láb sérülései (S90-S99) S90 S91 S92 S93 S94 S95 S96 S97 S98 S99 A boka és lábfej felületes sérülése A boka és lábfej nyílt sebe Lábtörés A lábfej izületeinek és szalagjainak ficama. kivéve a csuklót és kezet A csukló és kéz égése és maródása 67 . dislocatiók és distorsiók Több testtájra terjed zúzódások Több testtájra terjed traumás amputációk Több testtájra terjed sérülések m. szintje nem meghatározott Nem meghatározott testtájék sérülése Természetestest nyílásokon behatolt idegentest hatásai (T15-T19) T15 T16 T17 T18 T19 Idegentest a szem küls részében Idegentest a fülben Idegentest a légz traktusban Idegentest az emészt traktusban Idegentest a húgy-ivarszervekben Égések és maródások (T20-T32) A testfelület meghatározott helyének égései és maródásai (T20-T25) T20 T21 T22 T23 A fej és nyak égése és maródása A törzs égése és maródása A váll és felkar égése és maródása. sérülései Több testtájra terjed sérülések (T00-T07) T00 T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 Több testtájra terjed felületes sérülések Több testtájra terjed nyílt sebek Több testtájra terjed törések Több testtájra terjed ficamok.n.m.m. szintje nem meghatározott Az alsó végtag törése. Többszörös sérülések k.o. szintje nem meghatározott Az alsó végtag egyéb sérülései.n.

.o. orr-.T24 A csip és alsó végtag égése és maródása.n.m.n. Els dlegesen az autonóm idegrendszerre ható gyógyszerek által okozott mérgezés Els dlegesen szisztémás és haematologiai szerek által okozott mérgezés.és lázcsillapítók és antirheumaticumok által okozott mérgezés Narkotikumok és pszihodiszleptikus szerek [hallucinogének] által okozott mérgezés Anaestheticumok és terápiás gázok által okozott mérgezés Antiepileptikum.o. gégegyógyászatban használt szerek által okozott mérgezés T50 Diuretikumok és egyéb k. kivéve a bokát és lábfejet T25 A boka és lábfej égése és maródása A szemre és a bels szervekre korlátozódó égések és maródások (T26-T28) T26 A szemre és függelékeire korlátozódó égés és maródás T27 A légz traktus égése és maródása T28 Egyéb bels szervek égése és maródása Több és nem meghatározott testtájék égései és maródásai (T29-T32) T29 T30 T31 T32 Több testtájék égései és maródásai Égés és maródás. Égések.és csontvázizmokra és a légz szervekre ható gyógyszerek által okozott mérgezés T49 Els dlegesen a b rre és nyálkahártyákra ható anyagok. Nem opioid fájdalom. valamint szem.m. Els dlegesen a szív-érrendszerre ható gyógyszerek által okozott mérgezés Els dlegesen a gyomor-bél rendszerre ható gyógyszerek által okozott mérgezés Els dlegesen a sima. m. g zök és párák toxikus hatása Peszticidek toxikus hatása Tengeri eredet ártalmas élelmiszerek toxikus hatása 68 T36 T37 T38 T39 T40 T41 T42 T43 T44 T45 T46 T47 T48 .n.n.n. fagyás Drogok. az érintett testfelület terjedelmének megfelel en osztályozva Fagyás (T33-T35) T33 Felületes fagyás T34 Fagyás szövetelhalással T35 Több testtájékra terjed és k.n. az érintett testfelület terjedelmének megfelel en osztályozva Maródások.o. fül-. gyógyszerek és biológiai anyagok által okozott mérgezés Els sorban nem gyógyszerként használt anyagok toxikus hatása (T51-T65) T51 T52 T53 T54 T55 T56 T57 T58 T59 T60 T61 Az alkohol toxikus hatása Szerves oldószerek toxikus hatása Alifás és aromás szénhidrogének halogén származékainak toxikus hatása Maró anyagok toxikus hatása Szappanok és detergensek toxikus hatása Fémek toxikus hatása Egyéb szervetlen anyagok toxikus hatása Szén-monoxid toxikus hatása Egyéb gázok.m. altató-nyugtató és antiparkinson szerek által okozott mérgezés Pszihotrop szerek által okozott mérgezés. m. testtájék k. m. gyógyszerek és biológiai anyagok által okozott mérgezések (T36-T50) Szisztémás antibiotikumok által okozott mérgezés Egyéb szisztémás fert zés elleni szer és antiparazitikum által okozott mérgezés Hormonok és szintetikus pótszereik és antagonistáik által okozott mérgezés. szerek.

n.n.n.o.m.m. hatásainak következményei XX. m. anyagok toxikus hatása Küls okok egyéb és k. implantátumok és graftok szöv dményei A bels protetikus ortopéd eszközök. hatásai (T66-T78) T66 T67 T68 T69 T70 T71 T73 T74 T75 T78 Sugárhatás k.o. orvosi kezelés máshova nem osztályozott szöv dményei A sérülések.és éreszközök. F CSOPORT A MORBIDITÁS ÉS MORTALITÁS KÜLS (V01-Y98) Közlekedési balesetek (V01-V99) OKAI Gyalogos sérülése közlekedési balesetben (V01-V09) 69 .T62 T63 T64 T65 Egyéb ártalmas élelmiszerek toxikus hatása Mérges állatok által okozott toxikus reakció Aflatoxin és egyéb mycotoxin ételszennyez k toxikus hatása Egyéb és k. Protetikus szív. implantátumok és graftok szöv dményei Transzplantátum-elégtelenség és kilök dés Visszaültetett végtagra vagy amputációra jellemz szöv dmények A sebészi. implantátumok és graftok szöv dményei Protetikus húgy-ivarszervi eszközök.m. A h ség és a fény hatásai Hypothermia A csökkent h mérséklet egyéb hatásai A lég. transzfúziót és terápiás injekciót követ szöv dmények Eljárások szöv dményei m.n. mérgezések és egyéb küls okok következményei (T90-T98) T90 T91 T92 T93 T94 T95 T96 T97 T98 A fejsérülés következményei A nyak.n.m. Az orvosi kezelés máshova nem osztályozott szöv dményei (T80-T88) T80 T81 T82 T83 T84 T85 T86 T87 T88 Infúziót. ill. implantátumok és graftok szöv dményei Egyéb bels protetikus eszközök.n.és törzssérülés következményei Fels végtag-sérülések következményei Alsóvégtag-sérülések következményei Többszörös és nem megjelölt testtájak sérülésének következményei Égések. maródások és fagyás következményei Kábítószerek.és víznyomás hatásai Megfulladás Egyéb hiányok hatásai Rossz bánásmód szindrómák Egyéb küls okok hatásai Máshova nem osztályozott káros hatások A trauma bizonyos korai szöv dményei (T79) T79 A trauma bizonyos korai szöv dményei. gyógyszerek és biológiai anyagok okozta mérgezés következményei Az els sorban nem gyógyszerként használt anyagok okozta mérgezés következményei A küls okok egyéb és k.

vagy tehervonattal ütközésben Kerékpáros sérülése egyéb. nem motoros járm vel ütközésben Kerékpáros sérülése rögzített vagy állandó objektummal ütközésben Kerékpáros sérülése nem ütközéses balesetben Kerékpáros sérülése egyéb és k.n.n.vagy tehervonattal ütközésben V26 Motorkerékpáros sérülése egyéb. szállítási balesetben Autó utasának sérülése közlekedési balesetben (V40-V49) V40 Autó utasának sérülése gyalogossal vagy állattal ütközésben 70 .vagy tehervonat közötti összeütközésben V06 Gyalogos sérülése gyalogos és egyéb.m. nem motoros járm közötti összeütközésben V09 Gyalogos sérülése gyalogos egyéb és k. közlekedési balesetében Kerékpáros sérülése közlekedési balesetben (V10-V19) V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 Kerékpáros sérülése gyalogossal vagy állattal ütközésben Kerékpáros sérülése másik kerékpárossal ütközésben Kerékpáros sérülése két.vagy háromkerek motoros utasának sérülése autóval vagy teherautóval ütközésben utasának sérülése nehéz járm vel vagy autóbusszal utasának sérülése személy.m.m. nem motoros járm vel ütközésben V27 Motorkerékpáros sérülése rögzített vagy állandó objektummal ütközésben V28 Motorkerékpáros sérülése közlekedési balesetben ütközés nélkül V29 Motorkerékpáros sérülése egyéb és k.vagy háromkerek motoros járm vel ütközésben Kerékpáros sérülése autóval vagy teherautóval ütközésben Kerékpáros sérülése nehéz járm vel vagy autóbusszal ütközésben Kerékpáros sérülése személy.vagy háromkerek motoros járm vel ütközést l V03 Gyalogos sérülése gyalogos és autó vagy teherautó közötti összeütközésben V04 Gyalogos sérülése gyalogos és nehéz nehézjárm vagy autóbusz közötti összeütközésben V05 Gyalogos sérülése gyalogos és személy.vagy tehervonattal utasának sérülése egyéb.m. szállítási balesetben Motorkerékpáros sérülése közlekedési balesetben (V20-V29) V20 Motorkerékpáros sérülése motorkerékpáros és gyalogos vagy állat közötti összeütközésben V21 Motorkerékpáros sérülése kerékpárral ütközésben V22 Motorkerékpáros sérülése két.vagy háromkerek járm vel ütközésben V23 Motorkerékpáros sérülése autóval vagy teherautóval ütközésben V24 Motorkerékpáros sérülése nehéz járm vel vagy autóbusszal ütközésben V25 Motorkerékpáros sérülése személy. nem motoros járm vel utasának sérülése rögzített vagy állandó objektummal utasának sérülése nem közlekedési balesetben utasának sérülése egyéb és k. közlekedési balesetben Háromkerek motoros járm utasának sérülése közlekedési balesetben (V30-V39) V30 Háromkerek motoros járm V31 Háromkerek motoros járm V32 Háromkerek motoros járm járm vel ütközésben V33 Háromkerek motoros járm V34 Háromkerek motoros járm ütközésben V35 Háromkerek motoros járm ütközésben V36 Háromkerek motoros járm ütközésben V37 Háromkerek motoros járm ütközésben V38 Háromkerek motoros járm V39 Háromkerek motoros járm utasának sérülése gyalogossal vagy állattal ütközésben utasának sérülése kerékpárral ütközésben utasának sérülése két.V01 Gyalogos sérülése kerékpárral való összeütközést l V02 Gyalogos sérülése két.n.n.

vagy tehervonattal ütközésben utasának sérülése egyéb.n.vagy tehervonattal ütközésben Autó utasának sérülése egyéb. nem motoros járm vel ütközésben utasának sérülése rögzített vagy állandó objektummal ütközésben utasának sérülése szállítási balesetben összeütközés nélkül utasának sérülése egyéb és k.m. összeütközés nélkül Autó utasának sérülése egyéb és k.vagy tehervonattal ütközésben Teherautó utasának sérülése egyéb.n. közlekedési balesetben Nehéz szállitó-járm utasának sérülése közlekedési balesetben (V60-V69) V60 Nehéz szállitójárm V61 Nehéz szállitójárm V62 Nehéz szállitójárm ütközésben V63 Nehéz szállitójárm V64 Nehéz szállítójárm V65 Nehéz szállítójárm V66 Nehéz szállítójárm V67 Nehéz szállítójárm V68 Nehéz szállítójárm V69 Nehéz szállítójárm utasának sérülése gyalogossal vagy állattal ütközésben utasának sérülése kerékpárral ütközésben utasának sérülése két.n.m. közlekedési balesetben Egyéb szárazföldi közlekedési balesetek (V80-V89) V80 Állaton lovagló személy vagy állat által húzott járm utasának sérülése közlekedési balesetben V81 Személy. közlekedési balesetben Teherautó utasának sérülése közlekedési balesetben (V50-V59) V50 V51 V52 V53 V54 V55 V56 V57 V58 V59 Teherautó utasának sérülése gyalogossal vagy állattal ütközésben Teherautó utasának sérülése kerékpárral ütközésben Teherautó utasának sérülése két.n.vagy tehervonat utasának sérülése közlekedési balesetben V82 Villamos utasának sérülése közlekedési balesetben V83 Speciális ipari járm utasának sérülése közlekedési balesetben 71 . közlekedési balesetben Autóbusz utasának sérülése közlekedési balesetben (V70-V79) V70 V71 V72 V73 V74 V75 V76 V77 V78 V79 Autóbusz utasának sérülése gyalogossal vagy állattal ütközésben Autóbusz utasának sérülése kerékpárral ütközésben Autóbusz utasának sérülése két.vagy háromkerek motoros járm vel ütközésben Teherautó utasának sérülése autóval vagy teherautóval ütközésben Teherautó utasának sérülése nehéz járm vel vagy autóbusszal ütközésben Teherautó utasának sérülése személy.V41 V42 V43 V44 V45 V46 V47 V48 V49 Autó utasának sérülése kerékpárral ütközésben Autó utasának sérülése két.vagy tehervonattal ütközésben Autóbusz utasának sérülése egyéb.m.vagy háromkerek motoros járm vel ütközésben Autóbusz utasának sérülése autóval vagy teherautóval ütközésben Autóbusz utasának sérülése nehéz járm vel vagy autóbusszal ütközésben Autóbusz utasának sérülése személy.m. nem motoros járm vel ütközésben Teherautó utasának sérülése rögzített vagy állandó objektummal ütközésben Teherautó utasának sérülése szállítási balesetben összeütközés nélkül Teherautó utasának sérülése egyéb és k.vagy háromkerek motoros járm vel ütközésben Autó utasának sérülése autóval vagy teherautóval ütközésben Autó utasának sérülése nehéz járm vel vagy autóbusszal ütközésben Autó utasának sérülése személy. nem motoros járm vel ütközésben Autó utasának sérülése rögzített vagy állandó objektummal ütközésben Autó utasának sérülése közlekedési balesetben. nem motoros járm vel ütközésben Autóbusz utasának sérülése rögzített vagy állandó objektummal ütközésben Autóbusz utasának sérülése szállítási balesetben összeütközés nélkül Autóbusz utasának sérülése egyéb és k.vagy háromkerek motoros járm vel utasának sérülése autóval vagy teherautóval ütközésben utasának sérülése nehéz járm vel vagy autóbusszal ütközésben utasának sérülése személy.

n. más személlyel való összeütközés vagy más személy általi lökés miatt Esés más személy általi szállítás vagy támogatás közben Leesés tolószékr l Leesés ágyról Leesés székr l Leesés egyéb bútorról Leesés játszótéri berendezésekr l Esés lépcs sor(ról)(ra) vagy lépcs fok(ról)(ra) Esés létrá(ról)(ra) Esés állványzat(ról)(ra) Esés épület(b l)(r l) vagy épitmény(b l)(r l) Leesés fáról Leesés szikláról A vízbe történ beugrásból vagy lemerülésb l származó baleset. vízi járm vet ért baleset Egyéb elmerülés vagy vízbefúlás a vízi közlekedésben. a járm típusa nincs megjelölve Vízi közlekedési balesetek (V90-V94) Vízbefúlást vagy elmerülést okozó. vízi járm baleset nélkül Elmerülést vagy vízbefúlást nem okozó baleset a vízi járm fedélzetén . vízi szállítási baleset Légi és rszállítási balesetek (V95-V97) V95 Légi járm utasának sérülése a motoros légi járm balesete miatt V96 Utas sérülése nem motoros légi járm balesetében V97 Egyéb légi szállítási baleset Egyéb és k.m. nem közlekedési baleset.n. 72 . a vízi járm balesete nélkül V94 Egyéb és k. de az áldozat közlekedési módja ismeretlen V89 Motoros vagy nem motoros járm baleset.m. görkorcsolyával vagy gördeszkával Egyéb esés ugyanazon a szinten. vízi járm vet ért baleset Egyéb sérülést okozó. botlás miatt Esés korcsolyával.n. a vízbefúlás vagy elmerülés kivételével Egyéb esés egyik szintr l a másikra Egyéb esés ugyanazon szinten Esés k. közlekedési balesetek (V98-V99) V98 Egyéb közlekedési balesetek V99 Közlekedési baleset k.m. de az áldozat közlekedési módja ismeretlen V88 Megjelölt típusú.m. V90 V91 V92 V93 A baleseti sérülés egyéb küls okai (W00-X59) Esések (W00-W19) W00 W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 Esés ugyanazon a szinten hóra vagy jégre Esés ugyanazon a szinten megcsúszás.n. sível.V84 Speciális mez gazdasági járm utasának sérülése közlekedési balesetben V85 Speciális épit -járm utasának sérülése közlekedési balesetben V86 Terepjáró járm vagy els dlegesen nem közúti használatra tervezett motoros járm utasának sérülése közlekedési balesetben V87 Megjelölt típusú közlekedési baleset.

n. Éles üveg által okozott baleset Kés. ütés.n. összezúzódás tárgyak közé (között) Emel és transzmissziós munkagépek által okozott balesetek m. cs és töml robbanása vagy repedése Egyéb nyomás alatt lév eszköz robbanása vagy repedése T zijáték lövedéke Egyéb anyagok robbanása Magasnyomású fecskend által okozott baleset Zajártalom Vibrációs ártalom A szembe vagy testnyílásba behatoló idegentest A b rön keresztül behatoló idegentest vagy tárgy Egyéb és k. becsip dés. Egyéb balesetszer légzési veszélyeztetettség (W75-W84) 73 .m. készülékek által okozott baleset Kézi l fegyver lövedéke Sörétes vadászfegyver. harapás vagy karmolás más személyt l Beüt dés vagy nekiüt dés más személy(be) (nek) Összenyomás vagy taszítás tömeg vagy tülekedés által Patkányharapás Kutyaharapás Egyéb eml sök harapása Tengeri állat által okozott sérülés Nem mérges rovarok és egyén nem mérges arthropodák csípése vagy harapása Krokodil vagy alligátor harapása Egyéb hüll k harapása vagy marása Növényi tüske vagy tövis vagy éles levél által okozott sérülés Egyéb és k. l fegyver lövedéke Bojler robbanása vagy repedése Gázpalack robbanása vagy repedése Nyomás alatt lév abroncs. kard vagy t r által okozott baleset Nem motoros kéziszerszámok által okozott baleset Motoros f nyíró által okozott baleset Egyéb motoros kéziszerszámok és háztartási készülékek által okozott baleset Mez gazdasági munkagépek által okozott baleset Egyéb és k.Élettelen mechanikai er k által okozott baleset (W20-W49) W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27 W28 W29 W30 W31 W32 W33 W34 W35 W36 W37 W38 W39 W40 W41 W42 W43 W44 W45 W49 Ütés dobott. l tt vagy es tárgytól Nekiüt dés vagy ütés sportszert l Nekiüt dés vagy ütés egyéb tárgytól Beszorulás. él mechanikai er k által okozott baleset Balesetszer vizbefulladás és elmerülés (W65-W74) W65 W66 W67 W68 W69 W70 W73 W74 Vízbefulladás és elmerülés fürd kádban Vízbefulladás vagy elmerülés fürd kádba esést követ en Vízbefulladás vagy elmerülés úszómedencében Vízbefulladás vagy elmerülés úszómedencébe esést követ en Vízbefulladás és elmerülés természetes vízben Vízbefulladás vagy elmerülés természetes vízbeesést követ en Egyéb vízbefulladás és elmerülés Vízbefulladás vagy elmerülés k. élettelen mechanikai er k által okozott baleset Él mechanikai er k által okozott baleset (W50-W64) W50 W51 W52 W53 W54 W55 W56 W57 W58 W59 W60 W64 Balesetszer nekiüt dés.m.n.n.o. huzagolt csöv l fegyver és nagyobb l fegyver lövedéke Egyéb és k.n.m. rúgás.n.m.m.

t z vagy láng által okozott baleset k.m. Ionizáló sugárzás által okozott ártalom Látható és ibolyántúli sugárzás által okozott ártalom Egyéb. lódarazsak és darazsak csípése 74 . nem ionizáló sugárzás által okozott ártalom Sugárzás k.n.n. típusa által okozott ártalom Mesterséges eredet excesszív h ség által okozott ártalom Mesterséges eredet excesszív hideg által okozott ártalom Magas és alacsony légnyomás és légnyomás változások által okozott ártalom Egyéb és k.n. t z vagy láng által okozott baleset Füst.m. h sugárzók és csövek által okozott ártalom Forró motorok..n. mesterséges környezeti tényez k által okozott ártalom Füst. leomló föld vagy egyéb anyag miatt Gyomortartalom inhalációja Étel inhalációja vagy aspirációja által okozott obstrukció a légutakban Egyéb tárgyak inhalációja vagy aspirációja által okozott légúti obstrukció Bezáródás vagy bezárás alacsony oxigéntartalmú környezetbe Egyéb fulladás Fulladás k.m. széls séges környezeti h mérséklet és légnyomás által okozott ártalmak (W85-W99) W85 W86 W87 W88 W89 W90 W91 W92 W93 W94 W95 Elektromos vezetékek által okozott baleset Egyéb elektromos áram által okozott baleset Elektromos áram által okozott baleset k.m. Érintkezés izzó és forró anyagokkal (X10-X19) X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 Forró ételek. sugárzás. gépezetek vagy szerszámok által okozott baleset Egyéb forró fémek által okozott baleset Egyéb forró és izzó anyagok által okozott baleset Érintkezés mérgez állatokkal és növényekkel (X20-X29) X20 X21 X22 X23 Mérges kígyók és gyíkok által okozott mérgezés Mérges pókok csípése Skorpió csípése Méhek.n. italok.m.W75 W76 W77 W78 W79 W80 W81 W83 W84 Balesetszer fulladás és strangulatio ágyban Egyéb balesetszer akasztás és strangulatio Elzáródás vagy fulladás beomlás. Elektromos áram. t z és lángok hatásai (X00-X09) X00 X01 X02 X03 X04 X05 X06 X08 X09 Ellen rzés alatt nem álló t z épületben vagy építményben Ellen rzés alatt nem álló t z nem épületben vagy építményben Ellen rzött t z épületben vagy építményben Ellen rzött t z nem épületben vagy építményben Nagymértékben gyúlékony anyagok meggyulladása Éjszakai ruházat meggyulladása vagy megolvadása Egyéb ruházat vagy viselet meggyulladása vagy megolvadása Egyéb füst. zsírok és f z olajok által okozott ártalom Forró csapvíz által okozott ártalom Egyéb forró folyadékok által okozott ártalom Forró g zök és párák által okozott ártalom Forró leveg vagy gázok által okozott ártalom Forró háztartási készülékek által okozott ártalom Forró f t berendezések.

o. természeti er k által okozott ártalom Káros anyagok által okozott balesetszer mérgezés (X40-X49) X40 Balesetszer mérgezés nem opiát fájdalom.n.m.X24 X25 X26 X27 X28 X29 Százlábú és mérges százlábú (trópusi) csípése Egyéb mérges arthropodák csípése Mérges tengeri állatok és növények csípése Egyéb mérges állatok csípése Egyéb mérges növények csípése Mérges állat vagy növény csípése k. utazás és nélkülözés hatásai (X50-X57) X50 X51 X52 X53 X54 X57 Kimerülés fokozott er feszítés vagy ismétl d mozgás által Utazási és helyzetváltoztatási betegség Elhúzódó tartózkodás súlytalansági állapotban Élelemhiány Vízhiány Nélkülözés k.n.m. X43 Balesetszer mérgezés az autonóm idegrendszerre ható egyéb gyógyszerek által X44 Balesetszer mérgezés egyéb és k. környezeti tényez k hatásai (X58-X59) X58 Egyéb tényez k által okozott sérülés X59 K.m. altató-nyugtató és antiparkinson szerek és pszihotrop gyógyszerek által m.és lázcsillapítókkal. tényez k által okozott sérülés Szándékos önártalom (X60-X84) X60 Szándékos önmérgezés nem opioid fájdalom.n.m. antirheumaticumok által X41 Balesetszer mérgezés antiepilepticum. gyógyszerek és biológiai anyagok által X45 Balesetszer mérgezés alkohol által X46 Balesetszer mérgezés szerves oldószerek és szénhidrogének halogén származékai és g zei által X47 Balesetszer mérgezés egyéb gázok és g zök által X48 Balesetszer mérgezés peszticidek által X49 Balesetszer mérgezés egyéb és k. földcsuszamlás és egyéb földmozgás áldozata Elemi csapás jelleg vihar áldozata Árvíz áldozata Egyéb és k. Természeti er k által okozott balesetek (X30-X39) X30 X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 Természetes eredet excesszív h ség által okozott ártalom Természetes eredet excesszív hideg által okozott ártalom Napsugárzás által okozott ártalom Villámcsapás áldozata Földrengés áldozata Vulkánkitörés áldozata Lavina.n.o.n.n.n. X42 Balesetszer mérgezés narkotikumok és pszihodiszleptikumok [hallucinogének] által m.m.m.m. 75 .o.n. antirheumaticumokkal X61 Szándékos önmérgezés antiepileptikum.és lázcsillapítók.n. Egyéb és k.n. altató-nyugtató és antiparkinson szerek és pszihotrop drogok által m. vegyszerek és mérgez anyagok által Túler ltetés.

m. alkohol által X66 Szándékos önmérgezés szerves oldószerek és szénhidrogének halogén származékai és g zeik által X67 Szándékos önmérgezés egyéb g zök és gázok által X68 Szándékos önmérgezés peszticidek által X69 Szándékos önmérgezés egyéb és k. módon elkövetett testi sértés Nem meghatározott szándékú esemény (Y10-Y34) Y10 Mérgezés nem opioid fájdalom.n.n.m. huzagolt csöv és katonai l fegyverrel elkövetett testi sértés Egyéb és k.n. t zzel és lángokkal elkövetett testi sértés Forró g zökkel és tárgyakkal elkövetett testi.m. l fegyverrel X75 Szándékos önártalom robbanóanyagokkal X76 Szándékos önártalom t zzel.m.n. antirheumaticumok által.m.n. X63 Szándékos önmérgezés az autonóm idegrendszerre ható egyéb gyógyszerek által X64 Szándékos önmérgezés egyéb és k. kábítószerekkel és biológiai anyagokkal elkövetett testi sértés Maró anyagokkal elkövetett testi sértés Peszticidekkel elkövetett testi sértés Gázokkal és g zökkel elkövetett testi sértés Egyéb vegyszerek és mérgez anyagok által elkövetett testi sértés K. vegyszerek és mérgez anyagok által X70 Szándékos önártalom akasztás.m.és lázcsillapítók. vegyszerrel és mérgez anyaggal elkövetett testi sértés Akasztás. nem meghatározott szándékú 76 . m. gyógyszerek és biológiai anyagok által X65 Szándékos önmérgezés. Testi sértés (X85-Y09) X85 X86 X87 X88 X89 X90 X91 X92 X93 X94 X95 X96 X97 X98 X99 Y00 Y01 Y02 Y03 Y04 Y05 Y06 Y07 Y08 Y09 Gyógyszerekkel.m. zsinegelés és megfojtás által elkövetett testi sértés Vízbefojtás és elmerülés által elkövetett testi sértés Kézi l fegyverrel elkövetett testi sértés Sörétes vadászfegyverrel.o.n. füsttel és lángokkal X77 Szándékos önártalom forró g zzel és tárgyakkal X78 Szándékos önártalom éles eszközzel X79 Szándékos önártalom tompa tárggyal X80 Szándékos önártalom magas helyr l leugrás által X81 Szándékos önártalom mozgó objektum elé ugrás vagy fekvés által X82 Szándékos önártalom motoros járm t l való összezúzatás által X83 Szándékos önártalom egyéb megjelölt módon X84 Szándékos önártalom k.X62 Szándékos önmérgezés narkotikumok és pszihodiszleptikumok [hallucinogének] által. lövéssel elkövetett testi sértés Robbanóanyagokkal elkövetett testi sértés Füsttel.n. zsinegelés és megfojtás által X71 Szándékos önártalom vízbefulladás és elmerülés által X72 Szándékos önártalom kézi l fegyverrel X73 Szándékos önártalom sörétes és huzagolt csöv l fegyverrel és katonai l fegyverrel X74 Szándékos önártalom egyéb és k.n. sértés Éles eszközökkel elkövetett testi sértés Tompa tárggyal elkövetett testi sértés Magas helyr l való lelökés által elkövetett testi sértés Mozgó objektum elé lökés vagy helyezés által elkövetett testi sértés Motoros járm vel való összezúzatás által elkövetett testi sértés Testi er vel elkövetett testi sértés Testi er vel elkövetett szexuális testi sértés Elhanyagolás és elhagyás Egyéb rossz-bánásmód szindrómák Egyéb megjelölt módon elkövetett testi sértés K.

m. huzagolt csöv és katonai l fegyver által.és lázcsillapítók és gyulladás elleni szerek Antiepileptikumok és antiparkinson szerek Nyugtatók. nem meghatározott szándékú Y14 Mérgezés egyéb és k.n. nem meghatározott szándékú Y23 Sérülés sörétes vadászfegyver.o. nem meghatározott szándékú Y33 Egyéb megjelölt. zsinegelés és megfulladás. illetve nekifutás. nem meghatározott szándékú Y28 Sérülés éles tárgyak által.Y11 Mérgezés antiepilepticum.m. altatók és szorongáscsökkent szerek Anaestheticumok és terápiás gázok Pszichotrop szerek m. nem meghatározott szándékú Y16 Mérgezés szerves oldószerek és szénhidrogének halogén származékai és g zeik által.n.n. nem meghatározott szándékú Y18 Mérgezés peszticidek által. nem meghatározott szándékú Y13 Mérgezés az autonóm idegrendszerre ható egyéb gyógyszerek által.n. vegyszerek és mérgez anyagok által.n. nem meghatározott szándékú Y12 Mérgezés narkotikumok és pszihodiszleptikumok [hallucinogének] által m. vagy el-. nem meghatározott szándékú Y15 Mérgezés alkohol által. nem meghatározott szándékú Y25 Sérülés robbanóanyagok által. esemény. nem meghatározott szándékú Törvényes beavatkozás és háborús események (Y35-Y36) Y35 Törvényes beavatkozás Y36 Háborús cselekmények Az orvosi kezelés szöv dményei (Y40-Y84) Drogok. Els dlegesen szisztémás szerek Els dlegesen a vér alkotóelemeire ható anyagok Fájdalom.m. ugrás vagy lelöketés magas helyr l. nem meghatározott szándékú Y22 Sérülés kézi l fegyverek által. nem meghatározott szándékú Y29 Sérülés tompa tárgy által.n. gyógyszerek és biológiai anyagok által. gyógyszerek és biológiai anyagok káros hatásai a gyógykezelés során (Y40-Y59) Y40 Y41 Y42 Y43 Y44 Y45 Y46 Y47 Y48 Y49 X50 X51 X52 X53 Y54 Szisztémás antibiotikumok Egyéb szisztémás fert zés elleni szerek és antiparazitikumok Hormonok és szintetikus pótszereik és antagonistáik m.o. drogok.n. nem meghatározott szándékú esemény Y34 K. roncsolódás.n. nem meghatározott szándékú Y19 Mérgezés egyéb és k. nem meghatározott szándékú Y20 Akasztás.o. nem meghatározott szándékú Y17 Mérgezés egyéb gázok és g zök által. nem meghatározott szándékú Y27 Sérülés forró g zök és tárgyak által. nem meghatározott szándékú Y32 Motoros járm vel ütközés. Központi idegrendszeri stimulánsok m. nem meghatározott szándékú Y21 Vízbefulladás és elmerülés. l fegyver által.o. t z és lángok hatása. Els dlegesen az autonóm idegrendszerre ható szerek Els dlegesen a szív-érrendszerre ható szerek Els dlegesen a gyomor-bélrendszerre ható szerek Els dlegesen a vízháztartásra..m. nem meghatározott szándékú Y26 Füst. altató-nyugtató és antiparkinson szerek és pszihotrop gyógyszerek által m. nem meghatározott szándékú Y30 Esés. nem meghatározott szándékú Y31 Mozgó objektum elé esés vagy aláfekvés.o. nem meghatározott szándékú Y24 Sérülés egyéb és k.n. ásványi és húgysav-anyagcserére ható szerek 77 .

a kezelés ideje alatti baleset emlitése nélkül (Y83-Y84) Y83 M tétek és egyéb sebészeti eljárások.Y55 Els dlegesen a sima.m. mint küls ok. orr-. szúrás.és érsebészeti eszközök okozta ártalmak Fül-. fül-. baleset a m tét vagy gyógykezelés során M téti vagy gyógykezelési balesetek készülékekkel vagy berendezésekkel kapcsolatban (Y70-Y82) Y70 Y71 Y72 Y73 Y74 Y75 Y76 Y77 Y78 Y79 Y80 Y81 Y82 Anaesthesiologiai eszközök okozta ártalmak Szív. következményei Y89 Egyéb küls okok következményei A morbiditás és mortalitás máshova osztályozott okainak kiegészit tényez i (Y90-Y98) Y90 Alkoholos befolyásoltság meghatározása az alkoholszint alapján Y91 Alkoholos befolyásoltság meghatározása az intoxikáció mérve alapján 78 .m.n.n. mint a betegnél fellép rendellenes reakció vagy kés i szöv dmény okai. perforáció vagy vérzés a m tét vagy gyógykezelés során A m tét és gyógykezelés alatt akaratlanul a testben hagyott idegentest A sterilitás feltételeinek elégtelensége a m tét és gyógykezelés alatt Dozirozási hibák a m tét és gyógykezelés alatt Szennyezett orvosi vagy biológiai anyagok Egyéb balesetek m téti és kezelési ellátás során M tét vagy gyógykezelés elmulasztása K. gégegyógyászati eszközök okozta ártalmak Gastro-enterológiai és urológiai eszközök okozta ártalmak Általános kórházi és személyzeti használati eszközök okozta ártalmak Neurológiai eszközök okozta ártalmak Szülészeti és n gyógyászati eszközök okozta ártalmak Szemészeti eszközök okozta ártalmak Radiológiai eszközök okozta ártalmak Ortopédiai eszközök okozta ártalmak Fizikoterápiai eszközök okozta ártalmak Általános és plasztikai sebészeti eszközök okozta ártalmak Egyéb és k. szerek és gyógyszerek Y58 Bakteriális oltóanyagok Y59 Egyéb és k. testi sértés és nem meghatározott szándékú esemény következményei Y88 M téti és gyógykezelési eljárás. mint a betegnél fellép rendellenes reakció vagy kés i szöv dmény okai.és csontvázizmokra és a légz rendszerre ható szerek Y56 Els dlegesen a b rre és nyálkahártyákra ható topikus szerek.n. az eljárás ideje alatti baleset említése nélkül Y84 Egyéb orvosi eljárások.m. oltó és biológiai anyagok M téti és gyógykezelési balesetek (Y60-Y69) Y60 Y61 Y62 Y63 Y64 Y65 Y66 Y69 Akaratlan vágás. orvosi eszközök okozta ártalmak M téti és gyógykezelési eljárások. int a betegnél fellép rendellenes reakció vagy kés i szöv dmény okai.n. gégegyógyászati és fogászati szerek X57 Egyéb és k. orr-.m. valamint szem-. az eljárás ideje alatti baleset említése nélkül A morbiditás és mortalitás küls okainak következményei (Y85-Y89) Y85 Közlekedési balesetek következményei Y86 Egyéb balesetek következményei Y87 Szándékos önártalom.

F CSOPORT AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTOT ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATOKKAL VALÓ KAPCSOLATOT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZ K (Z00-Z99) Az egészségügyi szolgáltatásokat vizsgálat és kivizsgálás céljából igénybe vev személyek (Z00-Z13) Z00 Z01 Z02 Z03 Z04 Z08 Z09 Z10 Z11 Z12 Z13 Panaszmentes és kórisme nélküli személyek általános vizsgálata és kivizsgálása Panaszmentes és kórisme nélküli személyek egyéb speciális vizsgálata és kivizsgálása Vizsgálat . egyetlen kórokú fert z betegség elleni immunizáció szükségessége Z27 Fert z betegségek kombinációja elleni immunizáció szükségessége Z28 Immunizálás elvégzése nem történt meg Z29 Egyéb profilaktikus eljárások szükségessége Az egészségügyi szolgálatot reprodukciós körülmények miatt igénybe vev személyek (Z30-Z39) Z30 Z31 Z32 Z33 Z34 Z35 Z36 Z37 Z38 Z39 Fogamzásgátlás Terhességet el segít ellátás Terhességi vizsgálat és teszt Véletlen észlelt terhes állapot Terhesgondozás Veszélyeztetett terhes gondozása Antenatalis sz rés Szülés Élveszületett csecsem k a szülés helyén Szülés utáni ellátás és vizsgálat 79 .és feljegyzés adminisztratív okból Orvosi megfigyelés és kiértékelés feltételezett betegségek és állapotok miatt Vizsgálat és megfigyelés egyéb okból Követ vizsgálat rosszindulatú daganat kezelése után Követ vizsgálat nem rosszindulatú daganatos állapotok kezelése után Meghatározott népességcsoport általános egészségügyi rutin ellen rzése Speciális sz r vizsgálat fert z és parazitás betegségek vonatkozásában Speciális sz r vizsgálat daganatok vonatkozásában Speciális sz r vizsgálat egyéb betegségek és rendellenességek vonatkozásában Fert z betegségek potenciális egészségügyi kockázatának kitett személyek (Z20-Z29) Z20 Fert z betegségekkel való kontaktus és kitettség Z21 HIV fert zés tünetmentes állapota Z22 Fert z betegség hordozó Z23 Egy baktériumféleségt l okozott betegség elleni immunizáció szükségessége Z24 Egyetlen vírusféleségt l okozott bizonyos betegségek elleni immunizáció szükségessége Z25 Egyetlen vírusféleségt l okozott egyéb betegségek elleni immunizáció szükségessége Z26 Egyéb.Y95 Y96 Y97 Y98 Nosocomialis állapot Munkával összefügg állapot Környezet-szennyezéssel összefügg állapot Életmóddal összefügg állapot XI.

Z72 Az életvitellel kapcsolatos problémák Z73 Az életirányitás nehézségeivel kapcsolatos problémák Z74 A gondozótól való függ séggel kapcsolatos problémák Z75 Egyéb. nem az egészségügyi állapot kezelése céljából végzett eljárások Gondozás plasztikai m tét után Mesterséges testnyílás ellen rzése Küls protetikus eszközök felszerelése és beállítása Implantált eszközök beállítása és kezelése Egyéb eszközök felszerelése és beállítása Ortopédiai gondozás Sebészeti k vetés.Az egészségügyi szolgálatokat specifikus eljárások és egészségügyi kezelés végett igénybe vev személyek (Z40-Z54) Profilaktikus m tét Egyéb. beleértve a családi körülményeket Z64 Bizonyos pszihoszociális körülményekkel kapcsolatos problémák Z65 Egyéb. magatartást és orientációt illet en Z71 Az egészségügyi szolgálatokat egyéb konzultáció és orvosi tanács végett igénybe vev személyek. az els ellátási környezethez kapcsolódó problémák. pszihoszociális körülményekkel kapcsolatos problémák Az egészségügyi szolgálatokat egyéb körülményekben igénybe vev személyek (Z70Z76) Z70 Konzultáció a szexuális szokást. m. orvosi ellátással kapcsolatos problémák Z76 Az egészségügyi szolgálatokat egyéb körülmények között igénybe vev személyek A családi és személyes kórel zménnyel kapcsolatban egészségileg potenciális kockázatú személyek és az egészségi állapotot befolyásoló bizonyos tényez k (Z80Z99) Z80 Z81 Z82 Z83 Rosszindulatú daganat a családi anamnézisben Mentális és viselkedési rendellenességek a családi anamnézisben Rokkantsághoz vezet eltérések és idült betegségek a családi anamnézisben Egyéb specifikus rendellenességek a családi anamnézisben Z40 Z41 Z42 Z43 Z44 Z45 Z46 Z47 Z48 Z49 Z50 Z51 Z52 Z53 80 . akiknél az eljárás nem történt meg Z54 Lábadozás Szocioökonomiai és pszihoszociális körülmények potenciális egészségügyi kockázatának kitett személyek (Z55-Z65) Z55 Az iskolázással és írás-olvasással kapcsolatos problémák Z56 A foglalkoztatással és nem-foglalkoztatással kapcsolatos problémák Z57 A foglalkozással kapcsolatos kockázati tényez k Z58 A fizikai környezettel kapcsolatos problémák Z59 Lakással és gazdasági körülményekkel kapcsolatos problémák Z60 A szociális környezettel kapcsolatos problémák Z61 A gyermekkor negatív élményeihez kapcsolódó problémák Z62 A neveltetéshez kapcsolódó egyéb problémák Z63 Egyéb.o.n.és szövetdonorok Az egészségügyi szolgálatot specifikus eljárások végett igénybe vev személyek. gondozás Dialízissel kapcsolatos ellátás Rehabilitációs m veletekkel kapcsolatos ellátás Egyéb orvosi ellátás Szerv.

m.o. m.o.n.és ér-implantátumok és graftok jelenléte Egyéb funkcionális implantátumok jelenléte Egyéb eszközök jelenléte Egyéb m tét utáni állapotok Függ ség az életvitel-alkalmassághoz szükséges gépekt l és eszközökt l.o. m. gyógyszerekkel és biológiai anyagokkal kapcsolatos túlérzékenység a személyes anamnézisben Végtag szerzett hiánya Szervek szerzett hiánya.n.Z84 Z85 Z86 Z87 Z88 Z89 Z90 Z91 Z92 Z93 Z94 Z95 Z96 Z97 Z98 Z99 Egyéb állapotok a családi anamnézisben Rosszindulatú daganat a személyes anamnézisben Bizonyos egyéb betegségek a személyes anamnézisben Egyéb betegségek és állapotok a személyes anamnézisben Szerekkel.n. 81 . Rizikó-tényez k a személyes anamnézisben. Orvosi kezelés a személyes anamnézisben Mesterséges testnyílás Transzplantált szerv és szövet Szív.

-). Ez a f csoport a következ csoportokat tartalmazza: A00-A09 A15-A19 A20-A28 A30-A49 A50-A64 A65-A69 A70-A74 A75-A79 A80-A89 A90-A99 B00-B09 B15-B19 B20-B24 B25-B34 B35-B49 B50-B64 B65-B83 B85-B89 B90-B94 B95-B97 B99 Fert z bélbetegségek Güm kor Egyes bakteriális zoonozisok Egyéb bacteriumok által okozott betegségek F ként szexuális úton terjed fert zések Egyéb. ascariasis és egyéb infesztációk Fert z és él sdiek okozta betegségek következményei Bacteriumok. perinatális gonococcus fert zés és perinatális humán immunodeficiencia vírus [HIV] betegséget] (P35-P39) influenza és egyéb heveny légúti fert zések (J00-J22). vírusok és egyéb fert z ágensek Egyéb fert z betegségek 82 . L.I. chlamydiák által okozott betegségek Rickettsiosisok A központi idegrendszer vírusfert zései Ízeltlábúak által terjesztett vírusos lázak és vírusos vérzéses lázak A b r és a nyálkahártya elváltozásával járó vírusfert zések Vírusos májgyulladás Humán immunodeficiencia vírus [HIV] betegség Egyéb vírusbetegségek Mycosisok Protozoonok által okozott betegségek Helminthiasisok Pediculosis. veleszületett szifilisz.a szervekre vonatkozó f csoportokat. valódi vagy feltételezett bacilusgazdák (Z22. F csoport FERT Z Kivéve: ÉS PARAZITÁS BETEGSÉGEK (A00-B99) Beleértve: azokat a betegségeket. egyes lokalizált fert zések.-) és él sdiek okozta a tetanuszt és a humán immunodeficiencia vírus [HIV] betegséget] a perinatális id szakra jellemz fert z és él sdiek által okozott betegségek tetanus neonatorum. vagy átvihet nek ismerünk. szülést és gyermekágyat komplikáló fert z betegségek (O98. spirochéták által okozott betegségek Egyéb. amelyeket fert z nek.

1 A01. cholera biovariáns okozta) Klasszikus kolera A00.1 Kolera (vibrio cholerae 01.FERT Z BÉLBETEGSÉGEK (A00-A09) A00 A00.3*) • agyhártyagyulladás (G01*) 83 . A01 A01.paratyphi .0 Salmonella bélhurut Salmonellosis A02.2+ Salmonella szepszis Salmonella helyi fert zések Salmonella: • izületi gyulladás (M01.n.n.1 A02.m.m. El Tor biovariáns okozta) Kolera El Tor A00.3 A01.typhi és S. okozta fert zés A02 Egyéb salmonella fert zések Beleértve: bármely salmonella faj .kivéve S.m.0 Kolera Kolera (vibrio cholerae 01.2 A01.9 Kolera k.okozta fert zés vagy ételmérgezés. Salmonella paratyphi k. A02.n.4 Paratífusz „A" Paratífusz „B" Paratífusz „C" Paratífusz k.0 Hastífusz és paratífusz Hastífusz (typhus abdominalis) Salmonella typhi okozta fert zés A01.

Shigella sonnei miatt D-csoportú shigellosis A03. k. Shigella boydii miatt C-csoportú shigellosis A03.• csontvel gyulladás (M90.n. A04 Egyéb bacteriumok által okozott bélfert zések Kivéve: bacteriumok által okozott ételmérgezések (A05. A04.0*) • tubulo-interstitialis vesebetegség (N16.m.) Esherichia coli bélhurut k.9 Egyéb meghatározott salmonella fert zések Salmonella fert zés k.8 A02.3) A04.1 Shigellosis Shigella flexneri miatt B-csoportú shigellosis A03.1 A04.n. A03 A03.0 A04.-) güm kóros bélhurut (A18.m. Bacillaris shigellosis k.2 A04. Shigella dysenteriae okozta A-csoportú shigellosis [Shiga-Kruse dysenteria] A03.n.m.m.0*) A02.0 Shigellosis (vérhas) Shigellosis.n.2 Shigellosis.4 Enteropathogén Escherichia coli fert zés Enterotoxikus Escherichia coli fert zés Enteroinvazív Escherichia coli fert zés Enterohaemorrhagiás Escherichia coli fert zés Egyéb Escherichia coli okozta bélfert zés (escherichia coli enteritis.n.8 A03.m.3 A04.9 Egyéb shigellosis Shigellosis k.5 Campylobacter okozta bélhurut 84 .3 Shigellosis.2*) • tüd gyulladás (J17.

0-A04.n.0 Heveny amoebás dysenteria Heveny amoebiasis Bél amoebiasis k. A06 Amoebiasis Beleértve: Entamoeba histolytica által okozott fert zés Kivéve:egyéb protozoon által okozott bélbetegségek (A07.A04.-) A06.4) listeriosis (A32.8 A05.n.-) salmonella ételmérgezés és fert zés (A02.m.8 A04.m. k.2) A04.n. 85 .m. Bakteriális bélhurutk.2 Clostridium perfringens [Clostridium welchii] okozta ételmérgezés Nekrotizáló bélhurut Pig-bel A05.9 Vibrio parahaemolyticus ételmérgezés Bacillus cereus ételmérgezés Egyéb meghatározott bacteriumok által okozott ételmérgezések Baktériális ételmérgezés.n.0 A05.-) egészségre ártalmas élelmiszerek mérgez hatása (T61-T62) A05.1 Staphylococcus által okozott ételmérgezés Botulizmus Klasszikus ételmérgezés Clostridium botulinum következtében A05.7 A04.m. A05 Egyéb bacteriumok által okozott ételmérgezések Kivéve: Escherichia coli fert zés (A04.4 A05.9 Clostridium difficile okozta vékony-és vastagbélgyulladás Egyéb meghatározott bacteriumok által okozott bélfert zések Bacteriumok által okozott bélfert zés k.3 A05.6 Yersinia enterocolitica okozta bélhurut Kivéve: extraintestinalis Yersiniosis (A28.

9 Amoebiasis k.7 A06.3 Giardiasis [lambliasis] Cryptosporidiosis Isosporiasis Isospora belli és isospora hominis által okozott fert zés Bél coccidiosis Isosporosis A07. A06.1 A06.m.1 A07.n.5+ Amoebás tüd tályog (J99.6+ Amoebás agytályog (G07*) Az agyvel (máj) (tüd ) amoebás tályogja A06.4 Amoebás májtályog A máj amoebiasisa A06.n.2 A07.A06.8*) A tüd (és a máj) amoebás tályogja A06.8 B r amoebiasis Egyéb lokalizációjú amoebás fert zés Amoebás: • féregnyúlványlob • balanitis+ (N51.2*) A06. A07 A07.m.0 Egyéb protozoon bélbetegségek Balantidiasis Balantidiasis dysenteria A07.3 Idült bél amoebiasis Amoebás vastagbélgyulladás.8 Egyéb meghatározott protozoon bélbetegségek Bél trichomoniasis Sarcocystosis Sarcosporidiosis 86 .2 A06. nem vérhassal járó Bél amoeboma Amoeboma k.

2 A08.5 Egyéb meghatározott bélfert zések A09 Feltételezetten fert z eredet hasmenés és gyomor-bélhurut Megjegyzés: Azokban az országokban.n. J11.n. körszerkezet vírus bélhurut A08.m.n. ahol az A09-ben felsoroltak további specifikációk nélkül szerepelnek.A07.n.m. Flagellata hasmenés Protozoon: • vastagbélgyulladás • hasmenés • vérhas A08 Vírusos és egyéb meghatározott bélfert zések Kivéve: influenza az emészt csatorna érintettségével (J10. Vírusos: • bélhurut k.n.n.m. Bélhurut Colitis Enteritis Gastroenteritis Hasmenés: • k.n.n. } } } k.m. • gyomor-bélbetegség k.0 A08.m.8.m.m. A08.1 Rotavírus bélhurut Norwalk agens által okozott heveny gyomor-bélbetegség Kicsiny. úgy értékelend k. hogy nem fert z eredet ek és ezeket a K52.4 Adenovírus okozta bélhurut Egyéb vírusos bélhurut Vírusos bélfert zés k.3 A08. vérzéses szeptikus } 87 . • dysenteriás • járványos Fert z hasmenéses betegség k.9-be kell sorolni.9 Protozoon bélbetegség k.m.8) A08. • gyomor-bélhurut k.

szövettani vizsgálattal kimutatott Az A15.2 Tüd güm kór.0-ban felsorolt állapotok. bakteriológiai és szövettani vizsgálattal igazolt A nyirokcsomok güm kórja: • hilusi • gátori • tracheobronchialis } } bakteriológiailag és szövettanilag igazolt } Kivéve: ha els dlegesnek jelölték (A15.m.0) güm kórral társult pneumoconiosis (J65) güm kór következményei (B90. vírus és egyéb fert z kórokozó miatt (A00-A08) nem fert z eredet hasmenés (K52. a köpet mikroszkópos vizsgálatával. protozoon.7) 88 .0-ban felsorolt állapotok szövettani vizsgálattal igazolva A15.-) silicotuberculosis (J65) A15 A15.4 A mellkasi nyirokcsomók güm kórja. vagy bakteriológiai vagy szövettani vizsgálatal igazolva A15. } • tüd gyulladás } tenyésztéssel vagy anélkül igazolt A15.3) GÜM KÓR (A15-A19) Beleértve: Mycobacterium tuberculosis és Mycobacterium bovis okozta fert zések Kivéve: veleszületett güm kór (P37. csak tenyésztéssel igazolt Az A15.1 Tüd güm kór.n.0 Bakteriológiai és szövettani vizsgálattal igazolt légúti güm kor Tüd güm kór.0-ban felsorolt állapotok csak tenyésztéssel igazolva A15. vagy anélkül igazolt Güm kóros: • hörg tágulat • tüd fibrosis • légmell } } a köpet mikroszkópos vizsgálatával. módon igazolt Az A15.3 Tüd güm kór. k.9) • újszülöttkori (P78. tenyésztéssel.Kivéve: bacterium.

légcs és h rg k güm kórja.7 Els dleges légz szervi güm kór.1 Tüd güm kór. bakteriológiai és szövettani vizsgálattal igazolt Güm kóros mellhártyagyulladás Güm kóros mellüregi gennygyülem } bakteriológiai és szövettani } vizsgálattal igazolt Kivéve: els dleges légz szervi güm kór. bakteriológiai és szövettani vizsgálattal igazolt Gátori güm kór Orrgarati güm kór • az orr • az orrmelléküreg [bármely] A15.9 } } bakteriológiai és szövettani } vizsgálattal igazolt } A15. bakterológiai és szövettani vizsgálattal igazolt (A15. bakteriológiai és szövettani vizsgálattal igazolt Güm kór: • a hörgök • a hangrés • a gége • a légcs } } bakteriológiai és szövettani vizsgálattal igazolt } } A15.7) A15.2 Tüd güm kór. bakteriológiai és szövettani vizsgálattal igazolt Egyéb légz szervi güm kór.5 A gége. bakteriológiai és szövettani vizsgálattal igazolt Légz szervi güm kór.6 Güm kóros mellhártyagyulladás. bakteriológiai vagy szövettani vizsgálattal nem igazolt Tüd güm kór.A15. bakteriológiai vagy szövettani vizsgálat említése nélkül Tüd güm kór Güm kóros: } } 89 . bakteriológiai és szövettani vizsgálat nélkül Az A16. negatív bakteriológiai és szövettani vizsgálati eredménnyel Güm kóros: • hörg tágulat • tüd fibrosis • légmell } } bakteriológiai és szövettani vizsgálattal negatív } A16 A16.0-ban közölt állapotok.8 Nem meghatározott légz szervi güm kór. bakteriológiai és szövettani vizsgálat nélkül A16.0 • tüd gyulladás } A16.

m. (bakteriológiai vagy szövettani igazolás említése nélkül) • orr } • orrmelléküreg } 90 . (bakteriológiai vagy szövettani) } vizsgálat említése nélkül Kivéve: els dleges légúti güm kór (A16.m. • primér. güm s komplexum A16.5 } } k.3 } } k. bakteriológiai vagy szövettani vizsgálat említése nélkül Güm kór: • hörg • hangrés • gége • légcs A16. (bakteriológiai vagy szövettani) } vizsgálat említése nélkül) } Güm kóros mellhártyagyulladás.7) A16.7) A16.m.4 A gége. bakteriológiai vagy szövettani vizsgálat említése nélkül Gátor güm kór } Orr-garat güm kór } k. (bakteriológiai vagy szövettani) } vizsgálat említése nélkül) } Kivéve: ha els dlegesnek jelölték (A16. (bakteriológiai vagy szövettani) } vizsgálat említése nélkül) } A mellkasi nyirokcsomók güm kórja.n.7 Primér légz szervi güm kór.m.n. bakteriológiai vagy szövettani vizsgálat említése nélkül A nyirokcsomók güm kórja: • hilusi • mellkasi • gátori • tracheobronchialis } } k. bakteriológiai vagy szövettani vizsgálat említése nélkül Güm kóros mellhártyagyulladás Güm kóros: • mellüregi gennygyülen • mellhártyagyulladás } } } k. légcs és hörg k güm kórja.n.n.8 Egyéb légz szervi güm kor.m.n.m.n.• hörg tágulat • tüd fibrosis • tüd gyulladás • légmell A16. bakteriológiai vagy szövettani vizsgálat említése nélkül Els dleges: • légz szervi güm kór k.

0*) • csontvel gyulladás (M90..9+ Az idegrendszer güm kórja k.0+ Az idegrendszer güm kórja Güm kóros agyhártyagyulladás (G01*) Az agyhártyák (agyi) (gerinc) güm kórja Leptomeningitis tuberculosa A17.agyhártyagyulladás (G05.n. Güm kór k. A17+ A17.0*) • gerincvel gyulladás (G05.A16.0*) • polyneuropathia (G63.1*) • csecsnyúlvány gyulladás (H75.0*) • synovitis (M68.8*) A18 A18.0+ Egyéb szervek güm kórja A csontok és izületek güm kórja A csontok és izületek güm kórja • csíp (M01.m.n.m.0*) • tenosynovitis (M68.0*) • csontnekrózis (M90.1+ A húgy-ivarszervek güm kórja 91 .8+ Az agyhártyák tuberculomája (G07*) Az idegrendszer egyéb güm kórja Az agy (G07*) A gerincvel (G07*) Güm kóros: • agytályog (G07*) • agyvel . bakteriológiai vagy szövettani vizsgálat említése nélkül Légz szervi güm kór k. (99.n.0*) A18.m.1*) • gerinc (M49.n.1+ A17.0*) Güm kóros: • izületi gyulladás (M01.1*) • térd (M01.m.0*) • csontgyulladás (M90.0*) } tuberculomája } tuberculosisa A17.9 Légz szervi güm kór k.

-) • szisztémás (M32.m. A16.Güm kór: • húgyhólyag (N33.0*) • episcleritis (H19.2 Güm kóros perifériás nyirokcsomó betegség Güm kóros mirigygyulladás Kivéve: a nyirokcsomók güm kórja: • intrathoracalis (A15.n.3) • mesenterium és retroperitoneum (A18.0) • hashártyagyulladás+ (K67.1*) • férfi nemiszervek (N51.-) A18.1*) A18.3) Güm kóros tracheobronchialis adenopathia (A15.-*) • ureter (N29.1*) A n i medence güm kóros gyulladásos betegsége (N74.3*) A18.5+ A szem güm kórja Güm kóros: • chorioretinitis (H32.0*) • bél (vastag) (vékony)+ (K93.3) A18.4.1*) Scrophuloderma Kivéve: lupus erythematosus (L93.0*) • vese (N29.3 A bél.4 A b r és a b ralatti szövet güm kórja Güm kóros erythema induratum Lupus: • excedens • vulgaris • k.0*) 92 . a hashártya és a bélfodri mirígyek güm kórja Güm kór: • végbélnyílás és végbél+ (K93. • szemhéj+ (H03.0*) • méhnyak (N74. A16.4.0*) • retroperitoneális nyirokcsomók Güm kóros: • ascites • bélhurut+ (K93.

1*) A19 Miliáris güm kór Beleértve: Tuberculosis: • disseminata • generalisata Güm kóros polyserositis A19.9 Heveny miliáris güm kór egy meghatározott helyen Heveny miliáris güm kór több helyen Heveny miliáris güm kór k.2 A19.2*) • iridocyclitis (H22.0*) • nyel cs (K23.7+ Mellékvesék güm kórja (E35.m. Egyéb miliáris güm kór Miliáris güm kór k.0+) A18.0 A19.• keratitis interstitialis (H19.0*) • keratoconjunctivitis (interstitialis) (phlyctaenularis) (H19.0*) • pajzsmirígy (E35.8 A19.2*) Kivéve: a szemhéj közönséges lupusa (A18.0*) Kivéve: a csecsnyúlvány güm kóros gyulladása (A18.m.1*) Addison-kór A18.6+ A fül güm kórja Güm kóros küzépfülgyulladás (H67.8*) • szívizom (I41.0*) • szívburok (I32.1 A19.0*) Güm kóros agyi ver érgyulladás (I68.4) A18. EGYES BAKTERIÁLIS ZOONOZISOK (A20-A28) A20 Pestis 93 .n.n.8+ Egyéb szervek güm kórja Güm kór: • szívbelhártya (I39.

8 A21.m. A21 Tularaemia Beleértve: szarvaslégyláz Francisella tularensis által okozott fert zés nyúlláz A21.1 Tularaemia ulceroglandularis Tularaemia oculoglandularis Szem tularaemia A21.n.3 Tüd tularaemia A gyomor-bélrendszer tularaemiája Hasi tularaemia A21.n.0 B r anthrax 94 .3 A20.7 A21.m.2 A20.1 A20.8 Bubopestis Cellulocutan pestis Tüd pestis Pestises agyhártyagyulladás Pestises septicaemia Egyéb pestis kórformák Abortív pestis Tünetmentes pestis Pestis minor A20.2 A21.9 Pestis k. A22 Lépfene Beleértve: a Bacillus anthracis által okozott fert zést A22.9 Generalizált tularaemia Tularaemia egyéb formái Tularaemia k.Beleértve: a Yersinia pestis által okozott fert zést A20.7 A20.0 A21.0 A20.

n.7 A22.n.1 Heveny és fulmináns lefolyású melioidosis 95 .9 Lépfene k.m.m.3 A23.2 A23.8 A23.2 A22. A24 A24.0 A23.Rosszindulatú: • karbunkulus • pustula A22.1 A23.1 Tüd anthrax Lépfene belégzés által Rongyszed k betegsége Gyapjúválogatók betegsége A22.8 Gyomor-bél anthrax Anthrax septicaemia Az anthrax egyéb formái Lépfene-agyhártyagyulladás+ (G01*) A22.9 Brucella melitensis által okozott brucellosis Brucella abortus által okozott brucellosis Brucella suis által okozott brucellosis Brucella canis által okozott brucellosis Egyéb brucellosis Brucellosis k. A23 Brucellosis Beleértve: láz: • máltai • mediterrán • unduláló A23.0 Takonykór és melioidosis Takonykór Pseudomonas mallei okozta fert zés Malleus A24.

m. Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae okozta fert zés A27.3 A24.1 Streptobacillosis Erythema arthriticum epidemicum Haverhill-láz Patkányharapás-láz Streptobacillus fert zés miatt A25.8 A27.m.m.Melioidosisos: • tüd gyulladás • septicaemia A24.n. A27 A27. 96 .m.0 Leptospirosis Leptospirosis icterohaemorrhagica [Weil-betegség] Leptospirosis.9 Leptospirosis egyéb formái Leptospirosis k. spirillosis Sodoku A25.m.0 Patkányharapás lázak Patkányharapási láz. fert zés Whitmore-betegség A25 A25.2 A24.8 A26.n.0 Erysipeloid B r erysipeloid Erythema migrans A26.n. A26 A26.7 A26.4 Félheveny és idült melioidosis Egyéb melioidosis Melioidosis k.9 Patkányharapás láz k.n. Pseudomonas pseudomallei okozta k.9 Erysipelothrix septicaemia Az erysipeloid egyéb formái Erysipeloid k.n.

lepra Beleértve: a Mycobacterium leprae által okozott fert zést A30.m.o. állatok terjesztette bakterialis betegségek.-) A28. Pasteurellosis Macskakarmolás betegség Macskakarmolás-láz A28. állatok terjesztette betegség k.0 Lepra [Hansen-betegség] lepra következményei (B92) Lepra [Hansen-betegség] k.n. I.5 Lepromatosus lepra LL lepra A30.3 Határeset lepra BB lepra A30.1 Tuberculoid lepra TT lepra A30. A28.8 Lepra egyéb formái 97 . m.8 Egyéb.2 Extraintestinalis yersiniosis Kivéve: Yersinia enterocolitica okozta enteritis (A04. más osztályba nem tartozó.n.A28 A28.m.1 Egyéb.n.9 EGYÉB BACTERIUMOK ÁLTAL OKOZOTT BETEGSÉGEK (A30-A49) A30 Kivéve: A30.2 Határeset tuberculoid lepra BT lepra A30.0 A28.4 Határeset lepromatosus lepra BL lepra A30. állatok terjesztette bakteriális betegségek Bacteriumok által okozott.6) pestis (A20.

0 Tüd mycobacterium fert zés Fert zés mycobacterium: • aviumtól • intracellularetól [Battey-bacillus] • kansasiitól A31.n.8 A31. Mycobacteriosis k.m.A30.n.m.8*) 98 .2) A32.7 A32.9 Lepra k. Atipusos mycobacterium fert zés k.8 Listeria septicaemia Listeriosis egyéb formái Listeria okozta: • agyi ver érgyulladás+ (I68.m.1 B r mycobacterium fert zés Buruli fekély Mycobacterium: • marinum • ulcerans okozta fert zés A31.m.n.-) güm kór (A15-A19) A31.0*) A32.1+ B r listeriosis Listeria meningitis és meningoencephalitis Listeria: • meningitis (G01*) • meningoencephalitis (G05. A32 Listeriosis Beleértve: a listeriás ételmérgezést (fert zést) Kivéve: újszülöttkori (disszeminált) listeriosis (P37.9 Egyéb mycobacterium által okozott fert zések Mycobacterium fert zés k.0 A32. A31 Egyéb mycobacteriumok által okozott fert zés Kivéve: lepra (A30.n.1*) • szívbelhártya gyulladás+ (I39.

8 Egyéb diftéria Diftériás: • köt hártyagyulladás+ (H13.m.n.2 Orrgarat diftéria Gége diftéria Diftériás gége-és légcs gyulladás A36.m.1 Szamárköhögés (pertussis) Szamárköhögés.0*) • sokideggyulladás+ (G63. A37 A37.Oculoglandularis listeriosis A32.0 Diftéria (diphteria) Torokdiftéria Torok álhártyás diftéria Mandula diftéria A36. Kivéve: tetanusz: • újszülöttkori (A33) • szülészeti (A34) A36 A36.3 B r diftéria Kivéve:erythrasma (L08.n. A33 A34 A35 Tetanus neonatorum Szülészeti tetanusz Egyéb tetanusz Tetanusz (merevgörcs) k.1 A36.9 Listeriosis k.1*) • szívizomgyulladás+ (I41.1) A36.n. Bordetella parapertussis miatt 99 .0*) A36.m. Bordetella pertussis miatt Szamárköhögés.9 Diftéria k.0 A37.

0*) A39.9 Szamárköhögés. A39.A37. A40 Streptococcus septicaemia Kivéve: szülés alatt (O75. k.n.9 Meningococcus okozta fert zés k.1+ Meningococcus fert zés Meningococcus okozta agyhártyagyulladás (G01*) Waterhouse-Friderichsen szindróma (E35.m.3) 100 .0*) • retrobulbaris neuritis+ (H48. A38 Vörheny (scarlatina) Kivéve: streptococcus okozta torokgyulladás (J02.0) A39 A39.5+ A szív meningococcusos betegsége Meningococcus eredet : • szívgyulladás k.0*) • köt hártyagyulladás+ (H13.2 A39.m.n.0*) • szívburokgyulladás (I32.0*) A39.8 A37.m. (I52.3 A39.m.n.1*) Meningococcus fert zést követ izületi gyulladás+ (M03. Meningococcus okozta bacteriaemia.m.1*) Adrenalitis haemorrhagica meningococcica Meningococcus adrenális szindróma A39.n.0+ A39.8*) • szívizomgyulladás (I41.8 Egyéb meningococcus okozta fert zések Meningococcus eredet : • izületi gyulladás+ (M01.m.4 Heveny meningicoccaemia Idült meningococcaemia Meningococcaemia k.n. egyéb Bordetella fajok miatt Szamárköhögés k.n.1*) • agyvel gyulladás+ (G05. Meningococcus okozta betegség k.0*) • szívbelhártya gyulladás (I39.

m.m.8) • herpeszvírus (B00. transfúziót vagy terápiás injekciót (T80.3 Septicaemia.2) újszülöttkori (P36. A41 Egyéb septicaemia Kivéve: bacteriaemia k.4) gyermekágyi (085) A40.7) • lépfene (A22.0 A40. (A49. vagy terápiás injekciót (T80.az alábbiakat követ en: • • • abortust vagy méhen kivüli. transzfúziót. B csoportú streptococcus miatt Septicaemia.-) • beavatkozást k vet en (T81.0) • immunizálást (T88.2-A39.1) beavatkozást követ en (T81.n. O08.8 A40. O08. vagy mola terhességet (O03-O07.0-P36.n.7) • erysipelothrix (A26. vagy mola terhességet (O03-O07. méhen kivüli.7) • extraintestinalis yersiniosis (A28.2) • gonococcus (A54.9 Egyéb sterptococcus okozta septicaemia Septicaemia.7) • listeria (A32.7) • meningococcus (A39.1 A40.0) • infúziót.4) • újszülöttkori (P36. A csoportú streptococcus miatt Septicaemia. D csoportú streptococcus miatt Septicaemia Streptococcus pneumoniae miatt Pneumococcus septicaemia A40.2) septicaemia: • sugárgomba-fert zés (A42.3) az alábbiakat követ en: • abortust.0) immunizálást (T88.7) • gomba (B37.2 A40.4) 101 . streptococcus miatt k.9) szülés alatt (O75.0) infúziót.

3) A41.m.1) A42.4 Nem azonosított staphylococcus okozta septicaemia Haemophilus influenzae okozta septicaemia Anaerob kórokozók okozta septicaemia Kivéve: gázgangrena (A48.0) A41.n.0 A42.n.2 A42. A43 Nocardiosis 102 .m.7) toxicus shock szindróma (A48. A41.3 A41.9 Tüd actinomycosis Has actinomycosis Nyaki-arci actinomycosis Actinomyces septicaemia Sugárgomba fert zés egyéb formái Sugárgomba fert zés k.8 A42.-) • tularaemia (A21.1 A42.n.7 A42.2 A41.• gyermekágyi (085) • streptococcus (A40.7) miatt septicaemia: • melioidosisban (A24.0 A41. k.9 Septicaemia.1 Staphylococcus aureus okozta septicaemia Egyéb azonosított staphylococcus okozta septicaemia Coagulase-negatív staphylococcus okozta septicaemia A41. egyéb meghatározott kórokozóval Septicaemia.1) • pestisben (A20.8 A41. k. Szeptikus shock A42 Actinomycosis Kivéve: actinomycetoma (B47.5 Septicaemia egyéb Gram-negatív kórokozók miatt Gram-negatív septicaemia.m.

a b r és nyálkahártya bartonellosisa Verruga peruviana A44.n. ill.9 A46 Bartonellosis egyéb formái Bartonellosis k.1 A48.8 A44.2 A48.n.8) A48 Egyéb bacteriumok okozta betegségek m.8 Egyéb bacteriumok okozta betegségek m. A44 A44. (A41.4 Brazil purpurás láz Szisztémás Haemophilus aegyptus fert zés A48.0 A43.n. Kivéve: actinomycetoma (B47.8) septicaemia k.9) A48.n. 103 .0 Bartonellosis Szisztémás bartonellosis Oroya láz A44.1 A43.0 Gáz-gangréna Clostridium: • cellulitis • myonecrosis A48.8 A43.m. (R57.1 A b r.n.A43.3 Legionárius betegség Nem pneumoniás legionárius betegség [Pontiac-láz] Toxikus shock szindróma Kivéve:endotoxin shock k.o.n.m.m.1) A48.o.9 Tüd nocardiosis B r nocardiosis Nocardiosis egyéb formái Nocardiosis k. Orbánc (erysipelas) Kivéve: szülés utáni vagy gyermekágyi orbánc (O86.m.

n. Egyéb bakteriális fert zések k. amelyet korainak jelöltek. (A74. Mycoplasma fert zés k.3) FERT ZÉSEK A50 A50.9) meningococcus fert zés k. veleszületett szifiliszes: • gégegyulladás • szembántalom • osteochondropathia • garatgyulladás • tüd gyulladás 104 . tünetekkel Veleszületett szifiliszes állapot. (A39.1) Reiter-kór (M02. lokalizációban Bacterium fert zések k.m. veleszületett szifilisz: • b r • b r és nyálkahártya • zsigeri Korai. vagy a születés után 2 éven belül manifesztálódik Korai.9) rickettsia fert zés k.n. Bacteriaemia k.2 A49. Streptococcus fert zés k.n. (A69.A49 Bacterium által okozott betegség k.m.9) spirochaeta fert zés k.n. veleszületett szifilisz. Haemophilus influenzae fert zés k.m.m.3 A49.1 A49.0 A49.9) A49. F KÉNT SZEXUÁLIS ÚTON TERJED (A50-A64) Kivéve: HIV-betegség (B20-B24) aspecifikus és nem-gonorrhoeás urethritis (N34.9 Staphylococcus fert zés k.m.m.m.n.n.n.m.n.n.m.8 A49.m. (A79. lokalizációban Kivéve: egyéb f csoportokba sorolt betegségeket okozó bacteriumok (B95-B96) chlamidia fert zés k.n.m.n.n.0 Veleszületett szifilisz Friss.m.

ha kés inek jelölték.0*) • agyhártyagyulladás+ (G01*) • polyneuropathia+ (G63.1*) Hutchinson féle: • fogak • triász Kés i veleszületett: • szív-érrendszeri szifilisz+ (I98.1*) • osteochondropathia+ (M90.n. veleszületett szifiliszes szembántalon. m. veleszületett szifiliszes interstitialis keratitis+ (H19. születés után 2 éven belül A50.2 Korai veleszületett szifilisz.m.o. a születés után 2 éven belül A50.0*) • szifiliszes: • izületi bántalom+ (M03. k. pozitív szerológiai reakcióval és negatív liquor lelettel.2*) Kés i.n.n.5) A50.. tünetekkel Bármely kongenitális.5 Egyéb kés i veleszületett szifilisz.m. latens Veleszületett szifilisz klinikai tünetek nélkül. (H58.5) A50. veleszülett szifilisz.1 Korai. Clutton-féle izületek+ (M03. szifiliszes állapot.8*) Kivéve: Hutchinson-triász (A50.2*) Szifiliszes nyeregorr 105 .0*) Szükség esetén kiegészít megjelölésére kód használható a társult mentális rendellenesség Kivéve: Hutchinson-triász (A50. Veleszületett szifilisz k.4 Kés i veleszületett neuroszifilisz [juvenilis neuroszifilisz] Dementia paralytica juvenilis Juvenilis: • paresis generalis • tabes dorsalis • tabopareticus neurosyphilis Kés i veleszületett szifiliszes: • agyvel gyulladás+ (G05.3 Kés i veleszületett szifiliszes szembetegség Kés i.• orrnyálkahártya gyulladás A50. vagy a születés után több mint két vagy több éven át fennáll.

m.8*) • leukoderma+ (L99.o. A51.0*) • nyirokcsomó bántalom • agyhártyagyulladás+ (G01*) • izomgyulladás+ (M63.n.n. A52 Kés i szifilisz 106 .m. m.9 Friss vérbaj k.5 Friss vérbaj. egyéb lokalizációban A b r és a nyálkahártya másodlagos szifilisze Condyloma latum Szifiliszes: • alopecia+ (L99.n.8*) • csonthártyagyulladás+ (M90.m.9 Veleszületett vérbaj. mint 2 vagy több évvel.0*) • szembetegség.0 Korai szifilisz Az ivarszervek els dleges szifilisze Vérbajos sánker k.n.4 Egyéb másodlagos szifilisz Másodlagos szifiliszes: • n i medence gyulladásos betegsége+ (N74.1*) A51. A51 A51.6 Kés i veleszületett szifilisz. latens Veleszületett vérbaj klinikai tünetek nélkül.m.3 A végbél els dleges szifilisze Els dleges szifilisz. mint 2 vagy több évvel A50. Veleszületett vérbaj k.+ (H58. fert zés után 2 éven belül A51.n. pozitív szerológiai reakcióval és negatív liquor lelettel. A50. k.n. latens Szerzett vérbaj klinikai tünetek nélkül.m.8*) • nyálkahártya folt A51.2*) • iridocyclitis+ (H22.1 A51. k. születés után több.2 A51.7 Kés i veleszületett vérbaj. pozitív szerológiai reakcióval és negatív liquor lelettel a születés után több.A50.

m.3-ba tartozókat 107 .7 Egyéb kés i vérbaj Glomerularis betegség szifiliszben+ (N08.1*) • szívbelhártyagyulladás k.0*) • szívburokgyulladás (I32.m.0*) • polyneuropathia+ (G63.1 Szimptómás neuroszifilisz Charcot-féle izületi bántalom (M14.1*) • aortitis (I79. (I39.n.0*) Gumma (syphilitica) Kés i vagy tercier szifilisz Kés i szifiliszes: • bursitis+ (M73. (I98.2 A52.m.0-A52.0*) • agyvel gyulladás+ (G05.1*) • chorioretinitis+ (H32.2*) } bármely lokalizációban.0*) • agyhártyagyulladás+ (G01*) • szemidegsorvadás+ (H48.0*) Szifiliszes: • aorta-aneurysma (I79.0+ Szív-és érrendszeri szifilisz Szív-érrendszeri szifilisz k.n. } gumma syphiliticája k.0*) • pulmonalis regurgitácio (I39.6*) Kés i szifiliszes: • hallóideggyulladás+ (H94.0*) • neuritis retrobulbaris+ (H48.3*) A52. kivéve az } A52.0*) • n i medencei gyulladásos betegség+ (N74.1*) Szifiliszes parkinsonismus+ (G22*) Tabes dorsalis A52.3 Aszimptomatikus neuroszifilisz Neuroszifilisz k.m. } syphilomája k.8*) • szívizomgyulladás (I41.n.0*) • aorta elégtelenség (I39.A52.m.1*) • agyi ver érgyulladás (I68.n. A52.m.n.0*) • episcleritis+ (H19.n. A központi idegrendszer } kés i szifilisze k.

n. pozitív szerológiaireakcióval és negatív liquor lelettel.n. • húgyhólyaggyulladás k.n.9 Vérbaj k. Pozitív szifilisz szerológiai reakció A53. Szerzett vérbaj k. a fert zés után több.m.0*) • tüd + (J99.8*) • hashártyagyulladás+ (K67.2*) Nem meghatározott stádiumú: • csont+ (M90.9 Kés i vérbaj.m.m.n.m. (A50.• leukoderma+ (L99.8*) • szembántalom.+ (H58.n. Kivéve: a húgyivarrendszeri mirigyek tályogjával (A54. Kivéve: 2 éves kor alatt halált okozó vérbaj k.1) húgycs körüli tályoggal (A54. } } } } syphilis A53 A53.1 A húgyivarrendszer alsó szakaszának kankós fert zése.m.n.0*) } • synovia+ (M68.2) A54 A54.m.n. m.n.n. k.m. a húgycs körüli és járulékos mirigyek tályogjával A Bartholin-mirigy kankós tályogja 108 .8 Kés i latens vérbaj Szerzett vérbaj klinikai tünetek nélkül.o.0 Kankós fert zés (gonorrhoea) A húgyivarrendszer alsó szakaszának kankós fert zése. friss vagy kés i Latens vérbaj k. • vulvovaginitis k.m.0 Egyéb és k.m.m.2*) • máj+ (K77. Treponema pallidum okozta fert zés k.n.8*) • izom+ (M63. • húgycs gyulladás k.n.n.m. A52.m.0*) A52. mint 2 évvel.n. a húgycs körüli vagy a járulékos mirigyek tályogja nélkül Kankós: • méhnyakgyulladás k. szifilisz Vérbaj k.1) A54.

3 A szem kankós fert zése Kankós: • köt hártyagyulladás+ (H13.3*) • nyálkatöml gyulladás (M73.1*) • tüd gyulladás+ (J17.0*) A54.1*) • n i medencei gyulladásos betegség (N74.2) A54.0*) • hashártyagyulladás+ (K67.8*) • agyhártyagyulladás+ (G01*) • szívizomgyulladás+ (I41.m.3*) • heregyulladás (N51.0*) Újszülöttkori kankós szemgyulladás A54.5 A54.0*) • inhüvelygyulladás (M68.0*) • szívburokgyulladás+ (I32.0*) • csontvel gyulladás (M90.0*) • septicaemia • b relváltozások Kivéve: kankós medencei hashártyagyulladás (A54.8 Kankós torokgyulladás A végbélnyílás és a végbél kankós fert zése Egyéb kankós fert zések Kankós: • agytályog+ (G07*) • szívbelhárgyagyulladás+ (I39.6 A54.n.8) A54.1*) • iridocyclitis+ (H22.1*) • prostatagyulladás (N51.9 Kankós fert zés k.A54.4+ A csont-izomrendszer kankós fert zése Kankós: • izületi gyulladás (M01.2+ Kankós medencei hashártyagyulladás és a húgyivarrendszer egyéb kankós fert zései Kankós: • mellékhere-gyulladás (N51. 109 .0*) Kivéve: kankós hashártyagyulladás (A54.2*) • synovitis (M68.

m. szexuális úton terjed chlamydia-fert zés A57 A58 Lágyfekély (ulcus molle) Granuloma inguinale 110 .0 A húgyivarrendszer alsó szakaszának chlamydia fert zése Chlamydiás: • méhnyakgyulladás • húgyhólyaggyulladás • húgycs gyulladás • vulvovaginitis A56.2 A56.4*) • heregyulladás (N51.A55 Chlamydia lymphogranuloma (venereum) Trópusi bubó Durand-Nicolas-Favre betegség Esthiomene Lyphogranuloma inguinale A56 Szexuális úton terjed .1+ A medencei hashártya és egyéb húgyivarrendszeri szervek chlamydia fert zése Chlamydiás: • mellékheregyulladás (N51.1) által okozott. A végbél és a végbélnyílás chlamydiás fert zése A garat chlamydiás fert zése Egyéb lokalizációjú.1*) • n i medencei gyulladásos betegség (N74. szexuális úton terjed az A74.1) tüd gyulladás (P23.n.1*) A56.3 A56.tételben felsorolt állapotok A56..4 A56.8 A húgyivarrendszer chlamydiás fert zése k. chlamydiák által okozott egyéb betegségek Beleértve: Chlamydia trachomatis betegségek Kivéve: chlamydiás: • lymphogranuloma (A55) • újszülöttkori: • • köt hártyagyulladás (P39.

A60 A60. A63 Egyéb.0*) } Trichomonas (vaginalis) okozta } A59.m. f leg szexuális úton terjed betegségek.8 A59.8 Anogenitális (venerás) csomók Egyéb meghatározott.-) szifilisz (A50-A53) A65 Nem venereás szifilisz 111 .n.1*) • férfiaknál+ (N51.0 A húgyivarrendszer trichomoniasisa Fehér folyás (hüvelyi) Prostata gyulladás+ (N51.0) A63.9 Egyéb lokalizációjú trichomoniasis Trichomoniasis k.m. f ként szexuális úton terjed betegségek A64 Szexuális úton terjed . EGYÉB SPIROCHEATÁK ÁLTAL OKOZOTT BETEGSÉGEK (A65-A69) Kivéve: leptospirosis (A27. Kivéve: molloscum contagiosum (B08.n.1 A60.9 A végbélnyílás körüli b r és a végbél herpeszvírus fert zése Anogenitális herpeszvírus fert zés k. m.0-N77.0 A63.0 Herpeszvírus [herpes simplex] okozta anogenitális fert zés A nemi és a húgyivari szervek herpeszvírus fert zése Az ivarszervek herpeszvírus fert zése: • n knél+ (N77.o.n.8) A59.Donovanosis A59 Trichomoniasis Kivéve: a bél trichomoniasisa (A07.1) méhnyak papilloma (D26.m.-*) A60. nem meghatározott betegségek Nemibetegség k.n.

3 Framboesiás hyperkeratosis Vámpírkéz Hyperkeratosis. tenyéri vagy talpi (korai) (kés i) framboesia miatt "Féreg-rágta" talpak A66.5 Gangosa Rhinopharyngitis mutilans A66.Bejel Endémiás szifilisz Njovera A66 Framboesia Beleértve: bouba framboesia (tropica) pian A66.0 Korai framboesiás elváltozások Framboesiás fekély Korai vagy els dleges framboesia Korai framboesiás fekély Anya framboesiája A66.1 Multiplex papilloma és „wet crab" framboesia Framboesioma Pianoma Framboesia papilloma a talpon vagy a tenyéren A66.6 Csont és izületi framboesiás léziók Framboesiás (korai) (kés i): ganglion izületi folyadékgyülem csontgyulladás 112 .4 Framboesiás gummák és fekélyek Gummás framboesid Kés i noduláris (kifekélyesedett) framboesia A66.2 Egyéb korai framboesiás b rléziók B r framboesia a fert zést követ 5 éven belül Friss framboesia (cutanea) (macularis) (maculopapularis) (micropapularis) (papularis) Korai framboesid framboesia A66.

8 Látens framboesia Framboesia klinikai tünetek nélkül.csonthártyagyulladás (hypertrophiás) Kés i framboesiás: goundou csont gumma gummás csontgyulladás vagy csonthártyagyulladás A66.n.1*) { B r léziók: • Pinta [carate]: • achrom • heges • dyschrom (a bör pigmentácios zavara) A67.m.9 Pinta k.n.3 Vegyes léziók pintában Pinta [carate]: achrom. hyperchrom b rléziókkal A67.0 Pinta [carate] [Treponema carateum fert zés] Els dleges léziók pintában Pinta [carate]: sánker (primér) papula (primér) A67. A68 Visszatér lázak Beleértve: febris recurrens Kivéve: Lyme-betegség (A69. pozitív szerológiai lelettel A66.9 Framboesia k.m. A67 A67.7 Egyéb framboesiás manifesztációk Juxtaarticularis framboesia csomók Nyálkahártya-framboesia A66.2) 113 .1 Közbüls léziók pintában { erythematosus plakkok Pinta [carate]: Pintidek { hyperchrom léziók { hyperkeratosis A67.2 Kés i léziók pintában Kés i { Szív-érrendszeri lézió+ (I98.

n.1 Egyéb Vincent-tipusú fert zés Fusospirochaeta által okozott torokgyulladás Nekrotizáló ulceratív (heveny): • gingivitis • gingivostomatitis Spirochaeta által okozott stomatitis Lövészárok száj Vincent: • angina • gingivitis A69.0 Egyéb spirochaeta fert zések Nekrotizáló fekélyes stomatitis Cancrum oris Fusospirochaeta gangraena Noma Stomatitis gangraenosa A69.1 Kullancs által terjesztett visszatér láz Visszatér láz egyéb.2 Lyme kór Idült erythema migrans Borrelia burgdorferi miatt A69. CHLAMYDIÁK ÁLTAL OKOZOTT BETEGSÉGEK (A70-A74) A70 Chlamydia psittaci fert zés Ornithosis Papagáj láz 114 . k. EGYÉB.A68. A69 A69.m.m.8 A69.0 Tet által terjesztett visszatér láz Visszatér láz Borrellia recurrentis miatt A68.n.recurrentis borellia miatt A68.9 Visszatér láz k. nem B.9 Egyéb meghatározott spirochaeta fert zés Spirocheta fert zés.

9 Trachoma.1*) Paratrachoma A74.1) szexuális úton terjed chlamydiasisok (A55-A56) A74.8) A75. RICKETTSIOSISOK (A75-A79) A75 Kiütéses tífusz (typhus exanthematicus) Kivéve: Ehrlichia sennetsu rickettsiosis (A79. k.0+ Chlamydiás köt hártyagyulladás (H13. k. A74 Chlamydiák által okozott egyéb betegségek Kivéve: chlamydiás tüd gyulladás (J16.0 Rickettsia prowazeki okozta.0*) A74.n.8 Egyéb chlamydia okozta betegségek Chlamydia okozta hashártyagyulladás+ (K67.1) • tüd gyulladás (P23. tet által terjesztett kiütéses tifusz Klasszikus kiütéses tífusz Járványos (tet által terjesztett) kiütéses tífusz 115 .m.9 Chlamydia fert zés.1 Trachoma aktív szakasza Granuláris köt hártyagyulladás (trachomás) Trachomás: • conjuctivitis (follicularis) • pannus A71.n. k.m.0) újszülöttkori chlamydiás: • köt hártyagyulladás (P39.Psittacosis A71 Trachoma Kivéve: trachoma következményei (B94.m.0) A71. Chlamydiasis.0 Trachoma kezdeti szakasza Trachoma dubium A71.n.

n. egér (bolha) által terjesztett (murin) tífusz-láz A75.1 Foltos láz Rickettsia conorii miatt Afrikai kullancs tífusz Boutonneuse láz Indiai kullancs tífusz Kenyai kullancs tífusz Marseillei láz Mediterrán kullancsláz A77.8 A77.m.1 Kiújuló (visszatér ) kiütéses tífusz [Brill-kór] Brill-Zinsser betegség A75.2 Rickettsia typhi fert zés Patkány.3 Foltos láz Rickettsia australis miatt Queensland kullancsláz A77.A75.m.n. A77 A77.n. A78 Q láz Fert zés Coxiella burnetii miatt Nine Mile fever 116 .3 Rickettsia tsutsugamusi okozta kiütéses tífusz Atka által terjesztett kiütéses tífusz Tsutsugamushi láz A75.m.9 Kiütéses tífusz k.2 Foltos láz Rickettsia siberica miatt (szibériai foltos láz) Észak-Ázsiai kullancsláz Szibériai kullancsláz A77.0 Foltos lázak [kullancs által terjesztett rickettsiosisok] Foltos láz Rickettsia rickettsi miatt Rocky Mountain spotted fever Sao Paulo láz A77.9 Egyéb foltoslázak Foltos láz k.n. Tífuszos láz k. Kullancs által terjesztett tífusz k.m.

0 Egyéb rickettsiosisok Lövészárok láz Febris quintana (ötödnapos láz) Wolhyniai láz A79.1 A80.Quadrilateral fever A79 A79.n.2 A80.1) A80 A80. behurcolt Heveny poliomyelitis.4 A80. k.1 Subacut sclerotizáló panencephalitis 117 .0 A központi idegrendszer slow vírus fert zései Creutzfeldt-Jakob betegség Subacut spongiform agyvel bántalom A81.9 Rickettsiosis k.8 Egyéb meghatározott rickettsiosisok Rickettsiosis Ehrlichia sennetsu miatt A79. Heveny.n.m. Rickettsia fert zés.m.9 Heveny poliomyelitis Heveny poliomyelitis. A KÖZPONTI IDEGRENDSZER VÍRUSFERT ZÉSEI (A80-A89) Kivéve: polyomyelitis következményei (B91) vírusos encephalitis következményei (B94. vaccinálás következtében Heveny poliomyelitis. vad vírus.m.3 A80.n.0 A80. honi Heveny poliomyelitis egyéb és k. vad vírus.1 Rickettsiahiml Rickettsia akari miatt Kew Garden láz Hólyagos rickettsiosis A79.n. nem bénulásos poliomyelitis Heveny poliomyelitis k.m. A81 A81.

Slow vírus fert zés k.6 A83.5 Kaliforniai encephalitis Kaliforniai meningoencephalitis La Crosse encephalitis A83.3 A83.9 A központi idegrendszer slow vírus fert zés.4 Japán encephalitis Nyugati ló-encephalitis Keleti ló-encephalitis Saint Louis encephalitis Ausztrál encephalitis Kunjin vírus betegség A83.9 Rocio-vírus betegség Egyéb szúnyog által terjesztett vírusos agyvel gyulladás Szúnyog által terjesztett vírusos agyvel gyulladás k.1 A83. A83 Szúnyog által terjesztett vírusos agyvel gyulladás Beleértve: szúnyog által terjesztett vírusos meningoencephalitis Kivéve: venezuelai lóencephalitis (A92.m.9 Veszettség [rabies.8 A központi idegrendszer egyéb slow vírus fert zései Kuru A81.n.m.n.m. lyssa] Erdei veszettség Városi veszettség Veszettség k.n.8 A83.1 A82.n.2 A83.n. 118 . A81. A82 A82.0 A82.Dawson-féle.m. multifokális leukoencephalopathia Multifokális leukoencephalopathia k.0 A83.2) A83.2 Progresszív.m. k. zárványtestes agyvel gyulladás Van Bogaert-féle sclerotizáló leukoencephalopathia A81.

m.0+ Enterovírus okozta agyvel gyulladás (G05. m.o.2) • poliomyelitis vírusos (A80.2) A85.n. Egyéb meghatározott vírusos agyvel gyulladás Encephalitis lethargica Von Economo-Cruchet betegség A86 Vírusos agyvel gyulladás k. k. • agyvel -agyhártyagyulladás. Kivéve: jóindulatú myalgias (G93.1 A84.m.n. m.0 A84.0) lymphocytás choriomeningitis (A87. Vírusos: • encephalomyelitis k.1*) Adenovírus által okozott meningoencephalitis A85.n.1+ Adenovírus okozta agyvel gyulladás (G05.n.0) • mumpsz vírusos (B26. m.4) • kanyaró vírusos (B05. 119 .9 Kullancs által terjesztett vírusos agyvel gyulladás k.3) agyvel gyulladás: • herpesz [herpes simplex] (B00.n.-) • zoster vírusos (B02. Beleértve: meghatározott vírusos: • agy-gerincvel gyulladás.1*) Enterovírus által okozott meningoencephalitis A85.n.m.o.A84 Kullancs által terjesztett vírusos agyvel gyulladás Beleértve: a kullancs által terjesztett vírusos meningoencephalitis A84.8 Izeltlábúak által terjesztett agyvel gyulladás.8 Távol-keleti kullancs encephalitis [Orosz tavaszi-nyári encephalitis] Közép-európai kullancs encephalitis Egyéb kullancs által terjesztett vírusos agyvel gyulladás Louping ill („kerge-kór") Powassan-vírus betegség A84.o.n. A85 Egyéb vírusos agyvel gyulladás.m.2 A85.

n.0 A88. A88 A központi idegrendszer egyéb vírusfert zései m.8 Enterovírus által okozott kiütéses láz [Bostoni kiütéses láz] Járványos szédülés A központi idegrendszer egyéb meghatározott vírusfert zései A89 A központi idegrendszer vírusfert zései k.m.1 A88. ÍZELTLÁBÚAK ÁLTAL TERJESZTETT VÍRUSOS LÁZAK ÉS VÍRUSOS VÉRZÉSES LÁZAK (A90-A99) A90 Dengue láz [klasszikus dengue] Kivéve: haemorrhagiás dengue láz (A91) 120 .m.0*) Lymphocytás choriomeningitis Lymphocytás meningoencephalitis A87.n. A87 Vírusos agyhártyagyulladás Kivéve: agyhártyagyulladás: • herpesz vírusos [herpes simplex] (B00.2 Adenovírus által okozott agyhártyagyulladás (G02.1) • mumpsz vírusos (B26.1) • A87.• meningoencephalitis k.-) • zoster (B02.n.0*) Coxsackie-vírus által okozott agyhártyagyulladás Echovírus által okozott agyhártyagyulladás A87.n.3) • kanyaró vírusos (B05. Kivéve: vírusos: • agyvel gyulladás k.n.0+ Enterovírus által okozott agyhártyagyulladás (G02.o.1) • poliomyelitis vírusos (A80.n.1+ A87.m.m.m.9 Egyéb vírusos agyhártyagyulladás Vírusos agyhártyagyulladás k.9) A88. (A87. (A86) • agyhártyagyulladás k.8 A87.

Oropouche vírus betegség Oropouche láz A93.0 Chikungunya vírus betegség Chikungunya (haemorrhagiás) láz A92.m.2 A93.m. k.A91 A92 Haemorrhagiás dengue láz Egyéb szúnyog által terjesztett vírusos láz Kivéve: Ross River betegség (B33. m. Arbovírus láz k. A93 A93. vírusos A92.3 A92.4 A92.n.n.2 O'nyong-nyong láz Venezuelai ló-láz Venezuelai ló: • agyvel gyulladás. 121 .8 Kolorádói kullancs-láz Egyéb meghatározott. ízeltlábúak által terjesztett vírusos lázak Piry vírus betegség Vírusos vesicularis stomatitis [Indiana láz] A94 Ízeltlábúak által terjesztett vírusos láz.9 Nyugat-Nilusi láz Rift Valley láz Egyéb meghatározott.1 A92. vírusos • encephalomyelitis.m.n. szúnyog által terjesztett vírusos lázak Szúnyog által terjesztett vírusos láz.1) A92.1 Phlebotomus papatasii láz Pappataci láz Phlebotomus láz A93.8 A92. k.0 Egyéb ízeltlábúak által terjesztett vírusos láz.o.m.n. Arbovírus fert zés k.n.

Kivéve:chikungunya haemorrhagiás láz (A92.3 A98.A95 A95.0 Krimi-Kongói haemorrhagiás láz Közép-Ázsiai haemorrhagiás láz A98. m.n.n.9 Városi sárgaláz Sárgaláz k.0) dengue haemorrhagiás láz (A91) A98.2 A96.9 Lassa-láz Egyéb arenavírus haemorrhagiás lázak Arenavírus haemorrhagiás láz k.1 A98. A98 Egyéb vírusos haemorrhagiás lázak.1 Machupo haemorrhagiás láz Boliviai haemorrhagiás láz A96.m. A96 A96.5 Omszki haemorrhagiás láz Kyasanur Forest betegség Marburg vírus betegség Ebola vírus betegség Haemorrhagiás láz veseszindrómával Haemorrhagiás láz: • járványos • koreai • orosz 122 .o.4 A98.0 Sárgaláz (febris flava) Erdei sárgaláz Dzsungel sárgaláz A95.0 Arenavírus haemorrhagias láz Junin haemorrhagiás láz Argentin haemorrhagiás láz A96.2 A98.m.8 A96.1 A95.n.

4+ Herpeszvírus agyhártyagyulladás (G02.n.2) gammaherpeszvírus mononucleosis (B27.8 Egyéb meghatározott vírusos haemorrhagiás lázak A99 Vírusos haemorrhagiás láz.0*) Herpeszvírus agyvel gyulladás (G05.1*) • iridocyclitis (H22.5) B00.m.Hantaan vírus betegség Nephropathia epidemica A98.1*) • szemhéj dermatiti (H03. • ajak } human (α) herpeszvírus-2 miatt B00.1*) Herpeszvírus meningoencephalitis Majom B-betegség B00.2 Herpeszvírus által okozott-gingivo-stomatitis és pharyngotonsillitis Herpeszvírus torokgyulladás B00. k.5+ A szem herpeszvírus betegsége Herpeszvírus okozta: • köt hártyagyulladás (H13.0 Eczema herpeticum Kaposi (bárányhiml szer ) kiütés B00.-) veleszületett herpeszvírus fert zés (P35. A B R ÉS NYÁLKAHÁRTYA ELVÁLTOZÁSÁVAL JÁRÓ VÍRUSFERT ZÉSEK (B00-B09) B00 Kivéve: Herpeszvírus [herpes simplex] fert zések a végbél és a nemiszervek herpeszvírus fert zése (A60.0*) 123 .3+ B00.1 Herpesz vírus által okozott hólyagos b rgyulladás Herpes simplex: • arc • ajak • fül } hólyagos b rgyulladása.0) herpangina (B08.

0+ Zoster agyvel gyulladás (G05.1*) • uveitis anterior (H22.0*) B00.m.8 B01. B01 B01.0+ B01.9 Herpeszvírus fert zés.1*) Agyvel gyulladás bárányhiml után Encephalomyelitis bárányhiml miatt B01. B02 Övsömör [herpes zoster] Beleértve: övsömör (shingles) övsömör (zóna) B02.m.2+ B01.1*) • keratoconjunctivitis (H19.• iritis (H22.0*) • keratitis (H19.9 Tüd gyulladás bárányhiml miatt (J17.8 Herpeszvírus fert zés egyéb formái Herpeszvírus okozta: • májgyulladás+ (K77. k.m.1*) Zoster meningoencephalitis B02.1+ B02.1*) Bárányhiml egyéb szöv dménnyel Bárányhiml szöv dmény nélkül Bárányhiml k.n.0*) • hólyagos körömágygyulladás B00.2+ Zoster agyhártyagyulladás (G02.n.0*) Agyvel gyulladás bárányhiml miatt (G05. Herpes simplex fert zés k.n.7 Disszeminált herpeszvírus betegség Herpeszvírus szepszis B00.1+ Bárányhiml Agyhártyagyulladás bárányhiml miatt (G02.0*) Zoster egyéb idegrendszeri érintettséggel Herpesz utáni: 124 .

9 Disszeminált zoster Zoster egyéb szöv dményekkel Zoster szöv dmény nélkül Zoster k.1*) • iridocyclitis (H22.n.1*) Kanyaró utáni agyvel gyulladás B05.2*) • keratoconjunctivitis (H19.3+ Középfülgyulladással szöv dött kanyaró (H67.1*) • conjunctivitis (H13.0*) • keratitis (H19.1+ Agyhártyagyulladással szöv dött kanyaró (G02.7 B02.2+ Tüd gyulladással szöv dött kanyaró (J17.3+ A szem zoster-betegsége Zoster: • blepharitis (H03.0*) B02.1) B05.4 Bélszöv dményekkel járó kanyaró 125 .1*) Kanyaró utáni középfülgyulladás B05.2*) • scleritis (H19.0*) • iritis (H22.0*) • trigeminus neuralgia (G53. B03 B04 B05 Himl (variola vera) Majomhiml Kanyaró Morbilli Kivéve: subacut sclerotizáló panencephalitis (A81.0*) Kanyaró utáni agyhártyagyulladás B05.• ganglion geniculatum gyulladás (G53.0+ Agyvel gyulladással szöv dött kanyaró (G05.0*) B02.0*) • polyneuropathia (G63.m.8 B02.1*) Kanyaró utáni tüd gyulladás B05.

n.8 Rózsahiml egyéb szöv dményekkel Rubeolás: • izületi gyulladás+ (M01.0) • gége (D14.m. B06 Rózsahiml (rubeola) Kivéve: veleszületett rubeola (P35.0) papilloma: • húgyhólyag (H41.4) • méhnyak (D26.B05.4*) • tüd gyulladás+ (J17. Kivéve: vesicularis stomatitis vírus-betegség (A93.1*) • agyhártyagyulladás (G02.0+ Rózsahiml idegrendszeri szöv dményekkel Rubeola: • agyvel gyulladás (G05.8) B08.1) B08 A b r és a nyálkahártya lézióival járó egyéb vírusfert zések.1*) B06. keratoconjunctivitissel+ (H19.1*) B06. m.m.9 Kanyaró szöv dmény nélkül Kanyaró k.0*) • meningoencephalitis (G05.0) B06.9 Rózsahiml szöv dmény nélkül Rubeola k.n. B07 Vírusos szemölcsök Verruca: • simplex • vulgaris Kivéve: a végbél és a nemiszervek (venereás) szemölcsei (A63.o.2*) B05.0 Egyéb orthopox vírusfert zések Tehénhiml Orf vírus betegség 126 .n.8 Kanyaró egyéb szöv dményekkel Kanyaró keratitisszel.

m. (együttfert zés) májkomával 127 .1 B08.m. B16 B16.5 Enterovírusos hólyagos torokgyulladás Herpangina B08.n.4 Molluscum contagiosum Exanthema subitum [hatodik betegség] Erythema infectiosum [ötödik betegség] Enterovírusos vesicularis stomatitis kiütéssel A kéz. láb és a száj betegsége B08.n.8 A b r és nyálkahártya lésióival járó egyéb.1) herpeszvírus [herpesz simplex] hepatitis (B00.2) B15 B15.3 B08.0 B15.2 B08. meghatározott vírusfert zések Enterovírusos lymphonodularis torokgyulladás Száj-és körömfájás Tanapox vírusbetegség Yaba pox vírusbetegség B09 A b r és nyálkahártya elváltozásaival járó vírusfert zés k. Vírusos: • enanthema • exanthema VÍRUSOS MÁJGYULLADÁS (HEPATITIS VIROSA) (B15-B19) Kivéve: cytomegalia vírus hepatitis (B25.Pseudocowpox (tehenészcsomó) Vaccinia Kivéve: majomhiml (B04) B08.9 Heveny májgyulladás A A-típusú hepatitis májkomával A-típusú hepatitis májkoma nélkül Hepatitis A (heveny) (vírusos) k.0 Heveny májgyulladás B B-típusú heveny hepatitis delta-ágenssel.8) vírushepatitis következményei (B94.

n.m.m.m.2 B18. Vírusos hepatitis koma nélkül k.m.o. B19 B19.0 B17.1 B16.m.0 B19.B16. Vírushepatitis komával k. Vírusos májgyulladás k.9 Idült vírusos C-tipusú hepatitis Egyéb idült vírusos májgyulladás Idült vírusos májgyulladás k.m. májkomával B-típusú heveny hepatitis delta-ágens és májkoma nélkül B-típusú hepatitis (heveny) (vírusos) k.0 B18. 128 .n.9 Vírushepatitis k.n. B18 B18.2 B16.9 B-típusú heveny hepatitis delta-ágenssel.n.n. B17 B17.8 Egyéb vírusos heveny májgyulladás Hepatitis B hordozó heveny Delta.n.n. m.(felül-) fert zése Heveny hepatitis C Heveny hepatitis E Egyéb meghatározott heveny vírusos májgyulladás Hepatitis non-A.1 B17.8 B18. (együttfert zés) májkoma nélkül B-típusú heveny hepatitis delta-ágens nélkül.2 B17. non-B (heveny) (vírusos).1 Idült vírusos májgyulladás Idült vírusos B-tipusú hepatitis delta-ágenssel Idült vírusos B-tipusú hepatitis delta-ágens nélkül Idült (vírusos) hepatitis B B18.

9 Egyéb bakteriális fert zést eredményez HIV betegség Cytomegalovírus betegséget eredményez HIV betegség Egyéb vírusfert zést eredményez HIV betegség Candidiasist eredményez HIV betegség Egyéb gombás fert zést eredményez HIV betegség Pneumocystis carini tüd gyulladást eredményez HIV betegség Többféle fert zést eredményez HIV betegség Egyéb fert z és parazitás betegséget eredményez HIV betegség K.0 Mycobacterialis fert zést eredményez HIV betegség Güm kórt okozó HIV betegség B20.HUMÁN IMMUNODEFICIENCIA VÍRUS (HIV) BETEGSÉG (B20-B24) Megjegyzés: a B20-B23 negyedik karakteres alosztályai arra az esetre szolgálnak amikor nem lehet vagy nem kívánatos a többszörös kódolás a specifikus állapot megjelölésére.2 B21.8 B20.7 B20.6 B20. k.1 B21.m.n. fert zést eredményez B21 B21.1 B20. fert z vagy parazitás betegséget eredményez HIV betegséget eredményez HIV betegség.m.5 B20.3 Rosszindulatú daganatokat eredményez HIV betegség Kaposi sarcomát eredményez HIV betegség Burkitt lymphomát eredményez HIV betegség Egyéb non-Hodgkin lymphomát eredményez HIV betegség A nyirok.2 B20.n. Kivéve: tünetmentes HIV-fert zés állapota (Z21) B20 Fert z és parazitás betegségeket eredményez HIV betegség Kivéve: heveny-HIV fert zés szindróma (B23.0 B21.0) B20. vérképz és kapcsolt szövetek egyéb rosszindulatú daganatait eredményez HIV betegség 129 .3 B20.4 B20.

Szerzett immunhiányos szindróma [AIDS] k.1 B23.0 B22.1) cytomegalovírus mononucleosis (B27.o.8 B24 HIV betegség k.2 Egyéb állapotokat eredményez HIV betegség Heveny HIV-fert zés tünetcsoport Generalizált perzisztáló lymphadenopathiát okozó HIV betegség M.7 B21.1 B22.1*) 130 .7 Többféle.9 Többféle rosszindulatú daganatot eredményez HIV betegség Egyéb rosszindulatú daganatot eredményez HIV betegség Nem meghatározott rosszindulatú daganatot eredményez HIV betegség B22 Egyéb meghatározott betegségeket eredményez HIV betegség Agyvel bántalmat eredményez HIV betegség HIV dementia B22.0 B23.8 B21. haematológiai és immunológiai rendellenességeket okozó HIV betegség Egyéb meghatározott állapotokat okozó HIV betegség B23. máshova osztályozott betegséget eredményez HIV betegség B23 B23.n.m.n.0+ Cytomegalovírus pneumonitis (J17.m.B21. AIDS related complex [ARC] EGYÉB VÍRUSBETEGSÉGEK (B25-B34) B25 Kivéve: Cytomegalovírus betegség veleszületett cytomegalovírus fert zés (P35.n.1) B25.2 Lymphoid interstitialis pneumonitist eredményez HIV betegség Fogyásos szindromát eredményez HIV betegség A növekedést gátló HIV betegség Slim-betegség B22.

5*) • szívizomgyulladás+ (I41.m.1*) Egyéb cytomegalovírus betegségek Cytomegalovírus betegség k.0+ B26.0*) B26.0 Gammaherpeszvírus mononucleosis Epstein-Barr vírus okozta mononucleosis B27.0*) Cytomegalovírus hasnyálmirigygyulladás (K87. B27 Mononucleosis infectiosa Beleértve: mirigyláz monocyta angina Pfeiffer-betegség B27.2+ B25.n.8 Mumpsz-orchitis (N51.0*) Mumpsz-encephalitis (G05.1+ B26.8 B25.1*) Járványos parotitis egyéb szöv dményekkel Mumpszos: • izületi gyulladás+ (M01.n.B25.3+ B26.1*) • vesegyulladás+ (N08.1*) Mumpsz-pancreatitis (K87.1*) Mumpsz-meningitis (G02.n.m.9 Cytomegalovírus májgyulladás (K77.0*) • polyneuropathia+ (G63.1 Cytomegalovírus mononucleosis 131 .m.1+ B25. • parotitis k. B26 Parotitis epidemica (mumpsz) Beleértve: fült mirigy gyulladás: • járványos • fert z B26.9 Járványos parotitis szöv dmény nélkül Mumpsz: • k.2+ B26.

n. Myalgia epidemica Bornholm betegség B33. B30 Vírusos köt hártyagyulladás Kivéve: szembetegség: • herpeszvírus [herpesz simplex] (B00.9 Egyéb fert z mononucleosis Fert z mononucleosis k.0 Egyéb vírusos betegségek.8+ Egyéb vírusos conjunctivitis (H13.B27.m. 132 .3+ Vírusos pharyngoconjunctivitis Heveny járványos vérzéses conjunctivitis (enterovírusos) (H13.8 B27.2 B30.1*) Newcastle conjunctivitis B30.3) B30.0+ Keratoconjunctivitis adenovírus miatt (H19.3 Vírusos carditis Retrovírus fert zések.n.1 Ross River betegség Járványos sokizületi gyulladás és kiütés Ross River láz B33.o.1*) Conjunctivitis: • coxsackievírus 24 • enterovírus 70 Vérzéses conjunctivitis (heveny) (járványos) B30.m.5) • zoster (B02.n.n.2*) Járványos keratoconjunctivitis Hajógyári szembetegség B30.1+ Köt hártyagyulladás adenovírus miatt (H13.1*) Heveny adenovírusos follicularis conjunctivitis Uszodai conjunctivitis B30. m.2 B33.9 Vírusos conjunctivitis k. B33 B33. m.o.

m.1 Adenovírus fert zés k.n. Echovírus fert zés k.m. Enterovírus fert zés k. Parvovírus fert zés k.m. (B00.m. B34.n.n.8 B34. mikroscopum.m. Viraemia k. (B25.Retrovírus fert zés k.0 Tinea barbae és tinea capitis Szakáll tinea Kerion Tinea a hajas fejb rön Gombás sycosis 133 .n.n.n.m.n.-ban sorolt B35.m.m.n.n. trichophyton okozta fert zések ótvar bármely tipusa.3 B34.n.0) B35 Dermatophytosis Beleértve: favus epidermophyton.4 B34.m. kivéve B36.-) B34.8 Egyéb meghatározott vírusbetegségek B34 Nem meghatározott lokalizációjú vírusfert zés Kivéve: cytomegalovírus betegség k.n.n. Egyéb vírusfert zések nem meghatározott helyen Vírusos fert zés k. MYCOSISOK (B35-B49) Kivéve: hypersensitív pneumonitis szerves portól (J67.9) retrovírus fert zés k. Coxsackievírus fert zés k.m.9 Coronavírus fert zés k.-) mycosis fungoides (C84. (B33.0 B34.n.3) vírus ágensek máshova osztályozott betegségek okaként (B97.9) herpeszvírus [herpes simplex] fert zés k.m. B33.2 B34.m. Papovavírus fert zés k.m.

m.3 Tinea a lábon Atlétaláb A láb dermatophytosisa B35.m.5 Tinea a testen Tinea imbricata Tokelau B35.4 B35.6 Tinea a lábszáron Dhobi viszketés Lágyéki tinea Zsoké viszketés B35.B35. Tinea k.8 Egyéb dermatophytosisok Dermatophytosis: • disszeminált • granulomatosus B35. k.n.9 Dermatophytosis.2 Tinea a kézen A kéz dermatophytosisa B35.n.1 Tinea unguium Onychia dermatophytica A köröm dermatophytosisa Onychomycosis Tinea a körmökön B35. B36 B36.0 Egyéb felületes mycosisok Pityriasis vesicolor Tinea: • flava • versicolor B36.1 Tinea nigra Keratomycosis nigricans palmaris Microsporosis nigra Pityriasis nigra 134 .

6+ B37.8*) Candida szepszis Egyéb lokalizációjú candidiasis Candida okozta: 135 .5) B37.2 Tüd candidiasis A b r és a köröm candidiasisa Candida: • onychia • paronychia Kivéve: pelenka okozta b rgyulladás (L22) B37.2*) • húgycs gyulladás (N37.5+ B37.8 Candida okozta agyhártyagyulladás (G02.B36.0 Candidiasisos stomatitis Szájpenész B37.n.2 Fehér piedra Tinea blanca B36.7 B37.3+ A hüvely és a vulva candidiasisa (N77.9 Fekete piedra Egyéb meghatározott felületes gombás b rbetegségek Gombás felületes b rbetegség.1*) Candida okozta vulvovaginitis Moniliasis vulvovaginitis Hüvelypenész B37.1*) Candida okozta endocarditis (I39. k.0*) B37.4+ Egyéb húgyivarszervi lokalizációjú candidiasis Candida okozta: • balanitis (N51.m. B37 Candidiasis Beleértve:candidosis moniliasis Kivéve: újszülöttkori candidiasis (P37.8 B36.3 B36.1 B37.

m.m.0 B39.m.4 Histoplasmosis capsulati k.m.7 Coccidioidomycosis Heveny pulmonalis coccidioidomycosis Idült pulmonalis coccidioidomycosis Pulmonalis coccidioidomycosis. B38 B38. k.2 B38.1 B38.n.n.m.n. B r coccidioidomycosis Coccidioidomycosis agyhártyagyulladás (G02. k. k.3 B38.• cheilitis • bélhurut B37.3 Histoplasmosis Heveny pulmonális histoplasmosis capsulati Idült pulmonális histoplasmosis capsulati Pulmonális histoplasmosis capsulati k.n.9 Candidiasis. Penész. B39 B39.5 Histoplasmosis duboisii Afrikai histoplasmosis B39. 136 .m.n. k.n.9 Histoplasmosis. Amerikai histoplasmosis B39.n.8 B38. k.9 Coccidioidomycosis egyéb formái Coccidioidomycosis. Disseminált histoplasmosis capsulati Generalizált histoplasmosis capsulati B39.1*) Diszeminált coccidioidomycosis Generalizált coccidioidomycosis B38.m.0 B38.2 B39.4+ B38.1 B39.

7 Heveny pulmonalis blastomycosis Idült pulmonalis blastomycosis Pulmonalis blastomycosis.1 B40. k.2 B40.m.n.8*) Lymphocutan sporotrichosis Disszeminált sporotrichosis Generalizált sporotrichosis B42.1 B42.0 B40. k.3 B40. B r blastomycosis Diszeminált blastomycosis Generalizált blastomycosis B40.B40 Blastomycosis Kivéve: Braziliai blastomycosis (B41.m.m.9 Paracoccidioidomycosis egyéb formái Paracoccidioidomycosis.8 B42.9 Sporotrichosis egyéb formái Sporotrichosis.8 B41.n. k.7 Sporotrichosis Tüd sporotrichosis (J99.n.m.0+ B42.-) keloid blastomycosis (B48.n.0) B40. B42 B42. B41 Paracoccidioidomycosis Beleértve: Braziliai blastomycosis Lutz-betegség B41.7 Tüd paracoccidioidomycosis Diszeminált paracoccidioidomycosis Generalizált paracoccidioidomycosis B41. 137 .9 Blastomycosis egyéb formái Blastomycosis. k.0 B41.8 B40.

2 B45.9 Aspergillosis egyéb formái Aspergillosis.7 Invazív tüd aspergillosis Egyéb tüd aspergillosis Tonsilla aspergillosis Diszeminált aspergillosis Generalizált aspergillosis B44.3 B45.2 B43.n. B45 B45.1 B44.B43 B43.n. B44 Aspergillosis Beleértve: aspergilloma B44.0 B44.0 B45. k. k.8 B44.8 B43.m.1*) Meningocerebralis cryptococcosis B45.m.7 B r cryptococcosis Csont cryptococcosis Diszeminált cryptococcosis Generalizált cryptococcosis 138 .1 Cryptococcosis Tüd cryptococcosis Agyi cryptococcosis Cryptococcus agyhártyagyulladás+ (G02.0 Chromomycosis és phaeomycoticus tályog B r chromomycosis Dermatitis verrucosa B43.2 B44.1 Phaeomycoticus agytályog Agyi chromomycosis B43.9 B r alatti phaeomycoticus tályog és cysta Chromomycosis egyéb formái Chromomycosis.

Egyéb zygomycosisok Entomophthoromycosis B46.m.0 Egyéb mycosisok.m.n.n.n. B47 B47. k.4 Diszeminált mucormycosis Generalizált mucormycosis B46.3 Zygomycosis A tüd mucormycosisa Rhinocerebralis mucormycosis Gastrointestinalis mucormycosis B r mucormycosis B r alatti mucormycosis B46. k. gombás Maduromycosis B47. m.0 Mycetoma Eumycetoma Maduraláb.0 B46.n. k.5 B46.n.1 B47.B45.o. Maduraláb.9 Actinomycetoma Mycetoma. B48 B48.m.8 B45. Phycomycosis k.2 B46. k.8 Mucormycosis.1 B46.9 Zygomycosis. B46 B46.m.n.9 Cryptococcosis egyéb formái Cryptococcosis. Lobomycosis Keloid blastomycosis Lobo betegség 139 . k.m.m.n.

n. k.2 Rhinosporidiosis Allescheriasis Pseudallescheria boydii okozta fert zés Kivéve: eumycetoma (B47. amelyek a fert zést csak olyan tényez k következményeként hozzák létre.0 Plasmodium falciparum malária agyi szöv dményekkel Cerebrális malária. B48. Fungaemia k. mint pl.n.: legyengülést okozó betegség.m.8 Egyéb meghatározott gombás fert zések Adiaspiromycosis B49 Mycosis k.n. B50. k. PROTOZOONOK ÁLTAL OKOZOTT BETEGSÉGEK (B50-B64) Kivéve: amoebiasis (A06. vagy immunszupresszív és egyéb terápiás ágensek adagolása.n. B50.m.B48.m.7 Penicillosis Opportunista gombás fert zések Ebbe a csoportba azok a gombás fert zések tartoznak. B51 Plasmodium vivax malária 140 .m. amelyeket olyan alacsony virulenciájú gombák okoznak.8 Egyéb súlyos és szöv dményes Plasmodium falciparum malária Súlyos vagy szöv dményes Plasmodium falciparum malária.9 Plasmodium falciparum malária.0) B48.4 B48.3 Geotrichosis Geotrichum stomatitis B48.m.n. vagy besugárzásos terápia alkalmazása.1 B48.-) egyéb protozoon bélbetegségek (A07. k. A betegségeket okozó gombák többsége a talajban és bomló vegetációban általában saprophyta.-) B50 Plasmodium falciparum malária Beleértve: Plasmodium falciparum és bármely egyéb Plasmodium faj által okozott kevert fert zés B50.

Beleértve: Plasmodium vivax és egyéb Plasmodium fajok. B53 B53.által okozott társult fert zéseket Kivéve: ha társult: • plasmodium falciparummal (B50.n.-) • plasmodium ovale-val (B53.8 B52.-) B52.-) • plasmodium vivax-al társult (B51.8 Egyéb parazitológiai vizsgálattal igazolt malária.m.-) B51.0) • plasmodium vivax-szal (B51.1 Malária majom plasmodium fert zést Kivéve: ha társult: • plasmodium falciparummal (B50.-) • plasmodium malariae-val (B52. m.0 B51.0 Egyéb parazitológiai vizsgálattal igazolt malária Plasmodium ovale malária Kivéve: ha társult: • plasmodium falciparummal (B50.o. B52 Plasmodium malariae malária Beleértve: Plasmodium malariae és egyéb Plasmodium fajok .kivéve Plasmodium falciparum .kivéve Plasmodium falciparum és Plasmodium vivax .9 Plasmodium vivax malária léprepedéssel Plasmodium vivax malária egyéb szöv dményekkel Plasmodium vivax malária szöv dmény nélkül Plasmodium vivax malária.0 B52.n.m.-) • plasmodium malariae-val (B52.-) • plasmodium vivax-szal (B51. 141 .9 Plasmodium malariae malária nephropathiával Plasmodium malariae malária egyéb szöv dményekkel Plasmodium malariae malária szöv dmény nélkül Plasmodium malariae malária.-) B53. k.által okozott kevert fert zések Kivéve: ha Plasmodium falciparummal kevert (B50.n.8 B51. k.-) B53.

1*) Heveny Chagas-kór: • szív-érrendszeri érintettséggel.0 Leishmaniasis Zsigeri leishmaniasis Kala-azar Kala-azar-t követ b rleishmaniasis B55. (I98. I98.2*.m. B56 B56.o.1 Rhodeziai trypanosomiasis Kelet-Afrikai álomkor Tripanosoma brucei rhodesiense által okozott fert zés B56.Parazitológiai vizsgálattal igazolt malária.m.n.1 Heveny Chagas-betegség a szív érintettsége nélkül 142 .0 Afrikai trypanosomiasis Gambiai trypanosomiasis Trypanosoma brucei gambiense által okozott fert zés Nyugat-Afrikai álomkór B56.1 B55. B54 Malária k.0+ Heveny Chagas-kór a szív érintettségével (I41.9 Afrikai trypanosomiasis.n. k. k.m.m. Trypanosomiasis k.2 B55. m.n.m. k. k. ahol az afrikai trypanosomiasis elterjedt B57 Chagas-betegség Beleértve: Amerikai trypanosomiasis Trypanosoma cruzi által okozott fert zés B57. azokon a helyeken.2*) B57. Klinikailag diagnosztizált malária parazitológiai igazolás nélkül B55 B55.m.n.n.9 B r leishmaniasis B r-nyálkahártya leishmaniasis Leishmaniasis.1*) • szívizomgyulladással (I41. Álomkór.n.n.

n. m. • szív-érrendszeri érintettséggel. (I98.9 Toxoplasmosis..3*) Toxoplasmosis egyéb szervek érintettségével Toxoplasma: • szívizomgyulladás+ (I41.m.n.m. B59 Pneumocystosis Pneumocystis carinii okozta tüd gyulladás B60 Egyéb protozoon betegségek.2*) • izomgyulladás+ (M63.3) 143 . m. olyan helyeken.2*. Chagas betegség (idült): • k. Kivéve: cryptosporidiosis (A07. ahol a Chagas-kór gyakori B57.3 B57.m.2+ Chagas kór (idült) a szív érintettségével (I41.1*) Amerikai trypanosomiasis. I98.4 B57.o.2) isosporiasis (A07.3+ B58.1*) • szívizomgyulladással (I41.0*) B58.n.0+ Toxoplasma által okozott szembetegség Toxoplasma chorioretinitis (H32.o. k. k.5 Chagas-kór (idült) az emészt rendszer érintettségével Chagas-kór (idült) az idegrendszer érintettségével Chagas-kór (idült) egyéb szervek érintettségével B58 Toxoplasmosis Beleértve: Toxoplasma gondii által okozott fert zés Kivéve: veleszületett toxoplasmosis (P37.1*) B58.m.Heveny Chagas betegség.1+ B58.2+ B58.0*) Toxoplasmás meningoencephalitis (G05.n.2*) Trypanosomiasis k. B57.n.1) B58.2*) Pulmonális toxoplasmosis (J17.m.n.n. k.8 Toxoplasma hepatitis (K77.

2 B66 Egyéb mételyfert zések 144 .1 Acanthamoebiasis Acanthamoeba okozta conjunctivitis+ (H13.m.2*) B60.9 Schistosomiasis.0 Schistosoma haematobium által okozott schistosomiasis [a hugyutak schistosomiasisa] Schistosoma mansoni által okozott schistosomiasis [bél schistosomiasis] Schistosoma japonicum által okozott schistosomiasis Ázsiai schistosomiasis B65. k. B65.2 Naegleriasis Els dleges amoebás meningoencephalitis+ (G05.1 B65.8 Egyéb schistosomiasisok Schistosoma: • intercalatum • mattheei • mekongi okozta fert zés B65.8 Egyéb meghatározott protozoon betegségek Microsporidiosis B64 Protozoon betegség. HELMINTHIASISOK (B65-B83) B65 Schistosomiasis [bilharziasis] Beleértve: csigaláz B65.6 Cercariás b rgyulladás Úszók viszketegsége B65. k.0 Babesiosis Piroplasmosis B60.B60.1*) Acanthamoeba okozta keratoconjunctivitis+ (H19.2*) B60.n.m.n.

1 Clonorchiasis Kinai májmétely betegség Clonorchis sinensis okozta fert zés Keleti májmétely betegség B66.8 Egyéb meghatározott mételyfert zések Echinostomiasis Heterophyiasis Metagonimiasis Nanophyetiasis Watsoniasis B66. k.5 Fasciolopsiasis Fasciolopsis buski okozta fert zés Bél distomiasis B66.0 Opisthorchiasis Fert zés: • macska májmétely miatt • opisthorchis (felineus) (viverrini) miatt B66.4 Paragonimiasis Paragonimus fajok által okozott fert zés Tüd métely betegség Tüd distomiasis B66. B67 Echinococcosis 145 .3 Fascioliasis Fasciola: • gigantica • hepatica • indica okozta fert zés Birka májmétely betegség B66.9 Mételyfert zés.n.2 Dicrocoeliasis Dicrocoelium dendriticum okozta fert zés Lándzsamétely fert zés B66.B66.m.

egyéb és több helyen Echinococcus multilocularis fert zés. k.9 A máj echinococcus granulosus fert zése A tüd echinococcus granulosus fert zése A csont echinococcus granulosus fert zése Echinococcus granulosus fert zés egyéb és több helyen Echinococcus granulosus fert zés.m.m.m.5 B67.9 A központi idegrendszer cysticercosisa A szem cysticercosisa Egyéb lokalizációjú cysticercosis Cysticercosis. A máj echinococcosisa.7 B67.n. Echinococcosis.0 B67.8 B69. A máj echinococcus multilocularis fert zése Echinococcus multilocularis fert zés.6 B67.Beleértve: hydatidosis B67.m.n.m.1 B67. k.n. k. 146 .n.9 Taeniasis. egyéb és k. B69 Cysticercosis Beleértve: Taenia solium lárvája által okozott cysticercus fert zés B69.8 B67.-) B68.m.3 B67.n.4 B67.2 B67.0 B69. B68 Taeniasis Kivéve: cysticercosis (B69.1 B69.0 Taenia solium taeniasis Disznó galandféreg fert zés B68.m.n.1 Taenia saginata taeniasis Marha galandféreg fert zés Kifejlett Taenia saginata féreg okozta fert zés B68. Echinococcosis k. k.n. k.

8 Egyéb meghatározott cestoda fert zések Coenurosis B71. Galandféreg fert zés.0 Egyéb cestoda fert zések Hymenolepiasis Törpe galandféreg fert zés Patkány galandféreg fert zés B71. B72 Dracunculiasis Guinea féreg fert zés Dracunculus medinensis által okozott fert zés B73 Onchocerciasis Onchocerca vulvulus fert zés Onchocercosis Folyami vakság B74 Filariasis Kivéve: onchocerciasis (B73) 147 . k.9 Cestoda fert zés.1 Dipylidiasis Kutya galandféreg fert zés B71.B70 B70.m.1) B70. k.n.0 Diphyllobothriasis és sparganosis Diphyllobothriasis Diphyllobothrium (kifejlett) (latum) (pacificum) fert zés Hal galandféreg fert zés Kivéve: diphyllobothrium lárvája által okozott fert zés (B70.m.n.1 Sparganosis Fert zés: • Sparganum (mansoni) (proliferum) • Spirometra lárva miatt Lárva által okozott diphyllobothriasis Spirometrosis B71 B71.

n.8 Egyéb horogféreg betegségek 148 .0 Wuchereria bancrofti okozta filariasis Bancrofti: • elephantiasis • filariasis B74.m. B75 Trichinellosis Trichinella fajok okozta fert zés Trichinosis B76 Horogféreg betegség Beleértve: uncinariasis B76.4 Mansonelliasis Mansonella: • ozzardi • perstans • streptocerca okozta fert zés B74.n.1 B74.m.2 B74.9 Filariasis.8 Egyéb filariasisok Dirofilariasis B74.3 Brugia malay okozta filariasis Brugia timori okozta filariasis Loiasis Calabar dúzzanat Afrikai szemféreg betegség Loa loa fert zés B74. k. (J82) B74.1 Necatoriasis Necator americanus okozta fert zés B76.0 Ancylostomiasis Ancylostoma fajok okozta fert zés B76.tropusi (pulmonalis) eosinophilia. k.

o. k. k.n. k.7 B78.8 B77.m. k.m.9 Ascariasis bélszöv dménnyekkel Ascariasis egyéb szöv dménnyekkel Ascariasis. B79 Trichuriasis Trichocephaliasis Ostorféreg (betegség) (fert zés) B80 Enterobiasis Oxyuriasis Végbélgiliszta fert zés Cérnagiliszta fert zés B81 Egyéb bél helminthiasisok.0 B77.n. B77 Ascariasis Beleértve: ascaridiasis orsógiliszta fert zés B77.2) B81.B76. 149 . m.m.m.9 Horogféreg betegség.1 B78.n. k. Vándorló b rlárva.1 Bél capillariasis Capillariasis. B78 Strongyloidiasis Kivéve: trichostrogyliasis (B81.m.n.n.9 Bél strongyloidiasis B r strongyloidiasis Diszseminált strongyloidiasis Strongyloidiasis.n.2) B78. Kivéve: Parastrongylus cantonensis okozta angiostrongyliasis (B83.0 B78.0 Anisakiasis Anisakis lárva okozta fert zés B81.

8-ban megjelölt.m. Bél helminthiasis. B81.m.3 Trichostrongyliasis Bél angiostrongyliasis Parastrongylus costaricensis okozta angiostrongyliasis B81.n. (B81.4 Bels hirudiniasis 150 .8) B81.Capillaria philippinensis okozta fert zés Kivéve: máj capillariasis (B83. B83 Egyéb helminthiasisok Kivéve: capillariasis: • k. k.n.0 B82.4 Kevert bél helminthiasisok A B65.0-B81.3 és B81.8 Egyéb meghatározott bél helminthiasisok Fert zés: • Oesophagostomum faj [oesophagostomiasis] miatt • Ternidens diminutus [ternidensiasis] miatt B82 B82.3 Syngamiasis Syngamosis B83.2 B81.2*) Kivéve: bél angiostrongyliasis (B81.1) B83.m. Kevert helminthiasis.n. több mint egy tételébe tartozó bélférgek által okozott fert zés.m.n.m.2 Parastrongylus cantonensis okozta angiostrongyliasis Eosinophil meningoencephalitis+ (G05. k. k.n.1) • bél (B81.0 Zsigeri vándorló lárva Toxocariasis B83.9 Bélparasitosis k.1 Gnathostomiasis Vándorló dúzzanat B83. Bélparazitosis.3) B83.

ACARIASIS ÉS EGYÉB INFESZTÁCIÓK (B85-B89) B85 B85.m. Kivéve: bél helminthiasis.2 B85.n.8 Egyéb meghatározott helminthiasisok Acanthocephaliasais Gongylonemiasis Máj capillariasis Metastrongyliasis Thelaziasis B83.n.0 Tetvesség és lapostetvesség Fejtet (pediculus humanus capitis) által okozott tetvesség Fejtet fert zés B85. Férgek.m. Lapostetvesség Fert zés: • ráktet • lapostet által okozott B85.1 Ruhatet (pediculus humanus corporis) okozta tetvesség Ruhatet fert zés B85.0 B r myiasis 151 .0-B85.m.3 Tetvesség. k. k.9 Helminthiasis.3) B83.4 Kevert tetvesség és lapostetvesség A B85.Kivéve: küls hirudiniasis (B88.n.3 alatt felsorolt. egynél több tételbe tartozó infesztáció B86 Rühesség (scabies) Rühatka által okozott viszketés B87 Légylárva okozta fert zések (myiasis) Beleértve: légylárva által okozott fert zés B87. k. (B82.n.m. k.0) PEDICULOSIS.

2 Tungiasis [homoki bolha infesztáció] Egyéb ízeltlábúak által okozott fert zések Scarabiasis B88. Kivéve: bels hirudiniasis (B83.8 Fül myiasis Egyéb lokalizációjú myiasisok A húgyivarrendszer myiasisa A bél myiasisa B87.m. k.3 Szem myiasis Orr-garat myiasis Gége myiasis B87.1 B88.n.9 Myiasis. B88 B88.3 Küls hirudiniasis Piócáktól okozott fert zés.0 Egyéb infesztációk Egyéb atkás fert zések Atka okozta b rgyulladás Dermatitis: • Demodex fajok • Dermanyssus gallinae • Liponyssoides sanguineus miatt Trombiculosis Kivéve: scabies (B86) B88.2 B87.n.Kúszó myiasis B87.m.4) B88.8 Egyéb meghatározott fert zések Vandellia cirrhosa által okozott ichthyoparasitismus Linguatulosis Porocephaliasis 152 .4 B87. k.1 Seb myiasis Traumás myiasis B87.

B91 B92 B94 A gyermekbénulás következményei A lepra következményei Egyéb és k. FERT Z ÉS ÉL SDIEK OKOZTA BETEGSÉGEK KÖVETKEZMÉNYEI (B90-B94) Megjegyzés: E csoportok az A00-B89 csoportok állapotainak. kötetben B90 B90.m. fert zések és él sdiek által okozott betegségek következményei Trachoma következményei A vírusos agyvel gyulladás következményei A vírusos májgyulladás következményei B94. ha nyilvánvaló.n. k.m.2 153 .8 B90.n.n. mint a következmények okainak megjelölésére szolgálnak. meghatározott állapotokat foglalnak magukba.m.m. A „következmények".m. E csoportok használatához utalni kell a morbiditás és mortalitás kódolási szabályaira és magyarázataira a II. melyek maguk máshol osztályozottak. B89 Parazita-betegség. k.n.m. Atkák által okozott fert zések. k. A b r fert zései.n.1 B94.n.9 A güm kór következményei A központi idegrendszer güm kórjának következményei A húgyivarrendszer güm kórjának következményei A csontok és izületek güm kórjának következményei Egyéb szervek güm kórjának következményei Légz szervi és k. güm kór következményei A güm kór következményei k.n.2 B90. hogy maga a betegség már nem áll fenn.m.n. mint olyanok.9 Parazita fert zés k.0 B94. k.0 B90. A b r él sdiek által okozott fert zései.1 B90. Így a fenti csoportokba osztályozható betegségek kés i hatásait is.B88.m.

mint az egyéb f csoportokba tartozó betegségek kiváltó oka Streptococcus. a fert z ágens (-ek) megjelölésére szolgálnak a máshova osztályozott betegségekben. mint az egyéb f csoportokba tartozó betegségek kiváltó oka Streptococcus. mint az egyéb f csoportokba tartozó betegségek kiváltó okai Mycoplasma pneumoniae mint az egyéb f csoportokba tartozó betegségek kiváltó oka B96.9 BACTERIUMOK.. k. B95 A Streptococcus és Staphylococcus. szükség esetén. VÍRUSOK ÉS EGYÉB FERT Z ÁGENSEK (B95-B97) Megjegyzés: E csoportok sosem használhatók primér kódolásra.2 B95.0 154 .6 B95.. mint az egyéb f csoportokba tartozó betegségek kiváltó oka Streptococcus pneumoniae. mint az egyéb f csoportokba tartozó betegségek kiváltó oka Egyéb streptococcus fajok.8 Egyéb meghatározott fert zések és élösdiek által okozott betegségek következményei K. mint egyéb f csoportokba tartozó betegségek kiváltó okai Streptococcus.7 B95. Ezek oly kiegészít vagy addicionális kódként alkalmazandók amelyek.3 B95. mint az egyéb f csoportokba tartozó betegségek kiváltó oka Staphylococcus. mint az egyéb f csoportokba tartozó betegségek kiváltó oka Egyéb staphylococcus. D csoport. mint az egyéb f csoportokba tartozó betegségek kiváltó oka Streptococcus. mint az egyéb osztályba f csoportokba tartozó kiváltó oka Staphylococcus aureus.0 B95. B csoport. fert z és él sdiek által okozott betegségek következményei B94. A csoport.m.5 B95.n.8 B96 Egyéb bakteriális ágensek.m.n. k.1 B95.B94.4 B95.n.m. mint az egyéb f csoportokba tartozó betegségek kiváltó oka B95.

mint az egyéb f csoportokba tartozó betegségek kiváltó okai Adenovírus. mint az egyéb f csoportokba tartozó betegségek kiváltó oka B96.6 155 . mint az egyéb f csoportokba tartozó betegségek kiváltó okai Retrovírus. mint az egyéb f csoportokba tartozó betegségek kiváltó oka Parvovírus.5 B96. mint az egyéb f csoportokba tartozó betegségek kiváltó oka B97. mint az egyéb f csoportokba tartozó betegségek kiváltó oka Bacillus fragilis mint az egyéb f csoportokba tartozó betegségek kiváltó oka Clostridium perfringens mint az egyéb f csoportokba tartozó betegségek kiváltó oka Egyéb meghatározott baktérialis ágensek.7 B96.1 Klebsiella pneumoniae mint az egyéb f csoportokba tartozó betegségek kiváltó oka Escherichia coli mint az egyéb f csoportokba tartozó betegségek kiváltó oka Haemophilus influenzae mint az egyéb f csoportokba tartozó betegségek kiváltó oka Proteus (mirabilis) (morganii).6 B96.2 B96. mint az egyéb f csoportokba tartozó betegségek kiváltó oka Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei).Pleuro-pneumonia-like organizmus [PPLO] B96.0 B97. mint az egyéb f csoportokba tartozó betegségek kiváltó oka Reovírus.4 Respiratorikus syncytialis vírus.4 B96. mint az egyéb f csoportokba tartozó betegségek kiváltó oka Coxsackievírus Echovírus B97.2 B97.3 Coronavírus.8 B97 Vírusok.5 B97. mint az egyéb f csoportokba tartozó betegségek kiváltó oka Enterovírus.1 B97. mint az egyéb f csoportokba tartozó betegségek kiváltó oka Lentivírus Oncovírus B97.3 B96.

m.n.8 EGYÉB FERT Z (B99) B99 BETEGSÉGEK Egyéb és k. mint az egyéb f csoportokba tartozó betegségek kiváltó oka B97.7 Papillomavírus.B97. mint az egyéb f csoportokba tartozó betegségek kiváltó oka Egyéb vírus ágensek. fert z betegségek 156 .

rosszul meghatározott. a nyirokszövet. agy és központi idegrendszer egyéb részeinek rosszindulatú daganatai C73-C75 A pajzsmirigy és egyéb endokrin mirigyek rosszindulatú daganatai C76-C80 C81-C96 C97 D00-D09 D10-D36 D37-D48 Rosszul meghatározott másodlagos és nem meghatározatlan lokalizációjú rosszindulatú daganatok. f csoportból. A C76-C80 csoportok olyan rosszindulatú daganatokat foglalnak magukban. hogy funkcionálisan aktívak-e vagy nem..és intrathoracalis szervek rosszindulatú daganatai C40-C41 A csont és izületi porc rosszindulatú daganatai C43-C44 Melanoma és a b r egyéb rosszindulatú daganatai C45-C49 Mesothelioma és a és lágyszövetek rosszindulatú daganatai C50 Az eml rosszindulatú daganata C51-C58 A n i nemiszervek rosszindulatú daganatai C60-C63 A férfi nemiszervek rosszindulatú daganatai C64-C68 A húgyrendszer rosszindulatú daganatai C69-C72 A szem. 157 . másodlagos és meghatározatlan lokalizációjú rosszindulatú daganatok. függetlenül attól.. A nyirok-és vérképz szervek és rokon szövetek rosszindulatú daganatai Független (els dleges) többszörös daganatok In situ daganatok. Járulékos kód alkalmazható szükség esetén a IV. Mindkét esetben ismeretlenként kell figyelembe venni az els dleges lokalizációt. szájüreg és garat rosszindulatú daganatai C15-C26 Az emészt szervek rosszindulatú daganatai C30-C39 A légz . melyeknél a rák kiindulási helyére nincs világos utalás. Jóindulatú daganatok.II. az els dleges elhelyezkedés említése nélkül. vagy a rákot „diszeminált"-ként vagy „szórodott"ként jelölték meg. vérképz szövetek és járulékos szövetek kivételével. F csoport DAGANATOK (C00-D48) Ezen f csoport a daganatok következ nagyobb csoportjait tartalmazza : C00-C75 Megnevezett lokalizációk megállapítottan vagy feltételezetten els dleges rosszindulatú daganatai. Bizonytalan vagy ismeretlen viselkedés daganatok [lásd: Megjegyzés . bármely daganat funkcionalis aktívításának jelölésére. oldal]. lokalizációjú els dleges rosszindulatú Megjegyzések: 1. 2. Funkcionális aktívítás Minden daganat ezen f csoportban van osztályozva. C00-C14 Az ajak. Els dleges..

ezeket általában .. a mellékvese katecholamin termel rosszindulatú phaeochromocytomája kódolható a C74-be az E 27.8 C26. vérképz szövetekre ritkán alkalmazzák. míg a nyelv csúcsának és alsó felszínének carcinomáját a C02. Az „átfedés" utal arra is.1-be kell kódolni.. egyéb megnevezett és lokalizációspecifikus típusok. 4..-) és a kódolónak szüksége lehet arra. akik a daganat szövettani típusát is meg akarják határozni. 5. Néhány kivételes esetben a csoport vagy tétel címe a morfológiát is jelöli. a nyelv csúcsa. ismert.8 C41. a hatodik jegy a differenciáltság fokának kódja a szolid tumoroknál.). és melynek kiindulási pontja nem határozható meg.Például. egyéb lágyrész daganatok. hogy erre figyelmet lehessen fordítani: C02.0 (cardia). f csoportban a daganatok túlnyomóan a lokalizáció szerint vannak osztályozva. lymphomák (Hodgkin és non-Hodgkin). 3.Néha egyes szervrendszereken belül a daganat átfedi a három-karakteres tétel határait. Morfológia A rosszindulatú daganatoknak több nagyobb morfológiai (szövettani) csoportja van: rákok. garat átfed elváltozása A végbél. A morfológiai kódok hat jegy ek: az els négy jegy a szövettani típust határozza meg. szájüreg. ill. mely bármelyik felsorolt csoportra használható.. mely kiterjedése során az alsó felszínt is bevonta a folyamatba.5 járulékos kóddal. hólyag C67. rosszindulatú másodlagos azaz áttétes.. az E 24. hogy rosszindulatú vagy jóindulatú). Ezen morfológiai kódokat az International Classification of Diseases for Oncology (ICD-0) második kiadásából vettük át.8 C21. az ötödik jegy a viselkedési kód (rosszindulatú els dleges. hogy az érintett lokalizációk egymással határosak. Ahol tételt kellett biztosítani „egyéb" számára. a nyel cs és a gyomor carcinoma speciális kódja a C16. meghatározatlan rákok. de ez nem mindig van így (pl. Azok számára. független kódrendszert biztosítva a topográfiának és a morfológiának.8 tétel speciális alkalmazására (lásd: Megjegyzés 5. bizonytalan. sarcomák.8-ba kell kódolni.8 C24.8 C08. leukaemiák. Azt a daganatot. A számjegyekben egymást követ altételek gyakran anatómiailag egymással határosak. Másrészt a nyelv csúcsának azon rákját. Sok három-karakteres tétel a szóban lev szerv megnevezett részei szerint további altételekre van bontva. ideértve a savóshártyadaganatokat is. jóindulatú. in situ. ideértve a laphám. f csoportban Ezen f csoportban figyelmet fordítottak a . végbélnyílás és csatornája átfed elváltozása Az epeutak átfed elváltozása Az emészt szervek átfed elváltozása A légz szervek és mellüregi szervek átfed elváltozása A csont és izületi porc átfed elváltozása 158 . ami egy kétirányú osztályozás.és mirigyhámrákokat. Az alábbi altételek arra szolgálnak.és.8 C14. amely a három-karakteres tételen belül átfed két vagy több összefügg lokalizációt.8 tétel (átfed A C00-C75 csoportok az els dleges rosszindulatú daganatokat kiindulási pontjuknak megfelel en osztályozzák.0 járulékos kóddal. hogy anatómiai leírást vegyen igénybe a topográfiai összefüggések meghatározásához. bár a nyirok. A „rák"..2-be.8 A nyelv átfed elváltozása A nagy nyálmirigyek átfed elváltozása Az ajak.7 tétellel jelölték. a viselkedés szélesebb csoportjain belül. a C02.8 tételbe kell sorolni („átfed elváltozás"). az agyalapi mirigy basophil adenomája Cushing szindrómával kódolható a D 35. hacsak nincs a kombináció másutt speciálisan kódolva.8 C39. A tételek alkalmazása a II. Például. de speciális kódként használják a lymphomák és leukaemiák esetében is. a .. a . oldalakon külön morfológiai kódok állnak rendelkezésre.. A II. mivel a kiindulási pont. Lokalizáció: határokon túlterjed elváltozások) rosszindulatú daganatok és a . „cancer" olyan általános meghatározás.

rákregiszterek.0 Fels ajak.8 C63. pathológiai osztályok és más. A II.0. vagy egyáltalán semmit. 7. 8. pl. C44. jóindulatú. in situ és bizonytalan vagy ismeretlen). 6.8 C68.m. A II.m. rákkórházak. fokozott specificitást nyújtanak egyéb neoplasmák lokalizációja számára (rosszindulatú másodlagos azaz áttétes. f csoport csak jelent sen korlátozott topográfiai osztályozást tartalmaz egyes morfológiai típusokra. A III. (C00-C77. • ajakpír • ajakpírszegély C00. ectopiás hasnyálmirigy rosszindulatú daganatát a hasnyálmirigy k. kötet bevezet oldalain általános útbaigazítások találhatók a tárgymutató helyes használatához. Az ICD-0 topográfiai kódjai alapvet en ugyanazon három ill. Ezért ajánlatos.n. Az International Classification of Diseases for Oncology (ICD-0) második kiadásának használata.n. ROSSZINDULATÚ DAGANATOK (C00-C97) AZ AJAK.1 Alsó ajak küls felszín 159 .0) C00. küls felszín Fels ajak: • k.8 C72. f csoport. Az ectopiás szövetek rosszindulatú daganatai Az ectopiás szövetek rosszindulatú daganatait a vonatkozó lokalizációhoz kell kódolni. A bet rendes tárgymutató alkalmazása a daganatok kódolásánál A daganatok kódolásánál a lokalizáció mellett a morfológiát és a viselkedést is figyelembe kell venni és els sorba utalni kell a morfológiai leírásnak a bet rendes indexbeli címszóra. A SZÁJÜREG ÉS GARAT ROSSZINDULATÚ DAGANATAI (C00-C14) C00 Az ajak rosszindulatú daganata Kivéve: ajakb r (C43. amit a C26. rákkérdésben specializált szervezetek) használják az ICD-0-t.C49. C80). f csoport csoportjainak és tételeinek helyes alkalmazásához figyelembe kell venni a daganatokra vonatkozó speciális útbaigazításokat és példákat.8 A köt szövet és lágyrészek átfed elváltozása A n i nemiszervek átfed elváltozása A férfi nemiszervek átfed elváltozása A húgyszervek átfed elváltozása A központi idegrendszer átfed elváltozása Ennek egy példája a gyomor és vékonybél carcinomája.9). mint a II.-be (C25.8 C57.8-ba kell kódolni (az emészt szervek átfed elváltozása). hogy azok akik egyaránt érdekeltek a lokalizáció és morfológia meghatározásában (pl. négy-karakteres altételeket alkalmazzák a rosszindulatú daganatok számára.

m.6 C00.] C00.. A nyelv hátsó harmada 160 . • ajakpír • ajakpírszegély C00.. Ajakpírszegély.n.5 Ajak.9 Ajak.. nem meghatározott bels felszín Ajak. bels felszín.Alsó ajak: • k. bels felszín Fels ajak: • buccalis felszín • fék • nyálkahártya • szájüregi felszín C00. bels felszín Alsó ajak: • buccalis felszín • fék • nyálkahártya • szájüregi felszín C00.m. C01 A nyelvgyök rosszindulatú daganata A nyelvgyök háti felszine A nyelv rögzített része.n..oldalon.8 Ajakzug Az ajak átfed elváltozása [Lásd: Megjegyzés 5. a fels vagy alsó megjelölése nélkül: • buccalis felszín • fék • nyálkahártya • szájüregi felszín C00. k.n.n. C00.n. k.m.3 Fels ajak.2 Ajak.m.m. k.4 Alsó ajak. a .. k.

k. C02..C02 A nyelv egyéb és nem meghatározott részeinek rosszindulatú daganata A nyelv háti felszíne A nyelv els kétharmadának háti felszíne Kivéve: a nyelvgyök háti felszíne (C01) C02.9 Fels fogíny Alsó fogíny Fogíny.. C04 C04.9 Nyelv.] A nyelv olyan rosszindulatú daganata..2 A nyelv alsó felszíne A nyelv els kétharmadának alsó felszíne Nyelvfék C02.m. C03 A fogíny rosszindulatú daganata Beleértve: az alveolaris nyálkahártya a fogíny Kivéve: rosszindulatú odontogén daganatok (C41.1 A nyelv széle A nyelv csúcsa C02. A nyelv mobilis része k.0 C02.n.0 C03..n.n.3 A nyelv els kétharmada. a .8 A nyelv átfed elváltozása [Lásd: Megjegyzés 5.m.0-C41.1) C03.m.4 Nyelvmandula Kivéve: mandula k. (C09.n. melynek kiindulási pontja nem min síthet a C01-C02. oldalon.1 C03.0 A szájfenék rosszindulatú daganata A szájfenék els része A kisörl .4 közötti egyik csoportba se C02.n. k.9) C02. nem meghatározás része A nyelv középs harmada k.m.m.szemfog határ el tt 161 .

k.. oldalon..n...n.0 C05.8 Örl fogak mögötti terület A szájüreg egyéb és meghatározatlan részének átfed daganata [Lásd: Megjegyzés 5.8 Nyelvcsap A szájpad átfed elváltozása [Lásd: Megjegyzés 5...] C06.0 C06. oldalon.] C04.9 Száj k.3) C05.2 C06.9 Szájfenék.1 A szájpad rosszindulatú daganata Kemény szájpad Lágy szájpad Kivéve: a lágy szájpad orrgarati felszíne (C11. Kis nyálmirigy meghatározatlan lokalizáció Szájüreg.1 Szájtornác Pofabarázda (fels ) (alsó) Ajakbarázda (fels ) (alsó) C06. k. a . Pofa bels felszíne C06.2 C05.] C05.m.m.n..1 C04.m.m. C06 A száj egyéb és nem meghatározott részeinek rosszindulatú daganaa Pofanyálkahártya Buccalis nyálkahártya.m.8 A szájfenék oldalsó része A szájfenék határt átfed elváltozása [Lásd: Megjegyzés 5.C04. a ..n. C07 A parotis rosszindulatú daganata 162 .... k.n..9 Szájpad. a . C05 C05. k. oldalon.

0 Submandibularis nyálmirigy Glandula submaxillaris C08. k.n.1 csoportok egyikébe se C08.n.m. nyálmirigy k.. hátsó) A mandula átfed elváltozása [Lásd: Megjegyzés 5.9) parotis (C07) C08. a .1 C09..] A nagy nyálmirigyek olyan rosszindulatú daganata. C09 A mandula rosszindulatú daganata Kivéve: nyelvmandula (C02... melyek anatómiai elhelyezkedésük szerint vannak besorolva kisebb nyálmirigyek rosszindulatú daganata k.1 Vallecula A gégefed mells felszíne Az epiglottis szabad határa 163 .. melynek kiindulási pontja nem osztályozható a C07-C08.n.4) garatmandula (C11. oldalon.C08 Egyéb és nem meghatározott nagyobb nyálmirigyek rosszindulatú daganata Kivéve:kisebb meghatározott nyálmirigyek rosszindulatú daganatai. a .m.9 Mandula.8 Mandula árok Mandulaív (mells ill.. • garatmandula • szájpadi mandula C10 A szájgarat rosszindulatú daganata Kivéve: mandula (C09.n.] C09.-) C10. Mandula: • k.m.1 C08...1) C09.8 Nyelv alatti nyálmirigy A nagyobb nyálmirigyek átfed elváltozása [Lásd: Megjegyzés 5. oldalon.m.0 C09.9 Nagy. (C06.0 C10.

2 Az orrgarat oldalfala Rosenmüller árok Fülkürt (Eustach kürt) nyílása Garatred C11.Glossoepiglotticus red (-k) Kivéve: epiglottis..m.8 Az orrgarat átfed elváltozása [Lásd: Megjegyzés 5. C11 C11.m. k.2 C10. hátsó felszíne Az orrkagylók ill. oldalon.0 Az orrgarat rosszindulatú daganata Az orrgarat fels fala Az orrgarat boltozata C11.n.1) C10.8 A szájgarat átfed elváltozása [Lásd: Megjegyzés 5..m.n..4 A szájgarat oldalsó fala A szájgarat hátsó fala Kopoltyúív (branchiogen) hasadék Branchiogen cysta [a daganat helye] C10. a .. C12 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata Fossa pyriformis 164 . Orrgaratfal.. (nyelvcsont feletti rész) (C32.1 Az orrgarat hátsó fala Adenoid Garatmandula C11.n.] A szájgarat határterülete C10..9 Szájgarat k. k. orrsövény hátsó széle C11. a .] C11. oldalon.3 C10.9 Orrgarat k.3 Az orrgarat mells fala Orrgaratfenék A lágyszájpad orrgarati mells ill..n..m.

amelynek kiindulási pontja nem osztályozható egyik csoportba sem a C00-C14.m.8 A hypopharynx hátsó fala A hypopharynx átfed elváltozása [Lásd: Megjegyzés 5. Laryngopharynx Waldeyer-gy r Az ajak..m.n.0 C14. oldalon. • határzóna Kivéve: az aryepiglotticus red gége fel li oldala (C32.9) C14.9 Hypopharynx k.] Az ajak.m.. a .1 Gy r porc mögötti terület Aryepiglotticus red hypopharynx fel li oldala Aryepiglotticus red : • k.0-.n. (C06.2 anatómiai megnevezés szerint .5 harmadok szerint Megjegyzés: 165 . k..0-..C13 A hypopharynx rosszindulatú daganata Kivéve: sinus pyriformis (C12) C13.] C13. a .2 -be AZ EMÉSZT SZERVEK ROSSZINDULATÚ DAGANATAI (C15-C26) C15 A nyel cs rosszindulatú daganata Két alternatív szubklasszifikáció lehetséges: .0 C13. Hypopharynx fal k.2 C13.n.m. k.8 Garat.n..1 C14.2 C14. a szájüreg és a garat átfed elváltozása [Lásd: Megjegyzés 5.1) C13. oldalon.m... a szájüreg és a garat olyan rosszindulatú daganata. a szájüreg.n.. a garat egyéb és rosszul meghatározott részein Kivéve: szájüreg. C14 Rosszindulatú daganat az ajak.

3 C15.. A kisgörbület olyan daganata.n.8 A nyel cs nyaki szakasza A nyel cs mellüregi szakasza A nyel cs hasi szakasza A nyel cs fels harmada A nyel cs középs harmada A nyel cs alsó harmada A nyel cs átfed elváltozása [Lásd: Megjegyzés 5.6 Gyomor nagygörbület k. mivel mindkét terminológiát használják.9 Nyel cs k.n. C15.. amely nem osztályozható a C16.] C15. A nagygörbület olyan daganata... de az azokból következ anatómiai felosztás nem analóg.m.4-be. C16.1 C15.3 Gyomorfundus Gyomorcorpus Antrum pylori Antrum ventriculi C16.0 C15.n.Ez szándékos eltérés attól az alapelvt l.m. a . C16 C16. 166 .0-C16. oldalon.4 Pylorus Praepylorus Pylorus csatorna C16. hogy az egyes csoportok kölcsönösen zárják ki egymást.2 C16. amely nem osztályozható a C16.5 Gyomor kisgörbület k.2 C15.1-C16.1 C16.4 C15.4-be.0 A gyomor rosszindulatú daganata Gyomorszáj Cardia szájadék Cardio-oesophagealis junctio Gastro-oesophagealis junctio Nyel cs és gyomor C16.m.5 C15.

1 C18.2 A vékonybél rosszindulatú daganata Duodenum Jejunum Ileum Kivéve: ileocoecalis billenty (C18..9 Vékonybél k.C16.2 C18.n. a .5 C18...m.6 C18.n.m.0) C17. oldalon.3 C18.8 A vastagbél átfed elváltozása 167 .n. oldalon.3 C17.8 A gyomor átfed elváltozása [Lásd: Megjegyzés 5..0 C17. a ... C18 C18.0 A vastagbél rosszindulatú daganata Vakbél (coecum) Ileocoecalis billenty C18..7 Féregnyúlvány Colon ascendens Flexura hepatica Colon transversum Flexura lenalis Colon descendens Colon sigmoideum Sigma (hajlat) Kivéve: rectosigmoidealis határ (C19) C18.1 C17. Gyomorrák k..4 C18.8 Meckel .m.féle diverticulum A vékonybél átfed elváltozása [Lásd: Megjegyzés 5. C17 C17.9 Gyomor k.] C16.] C17.

Kivéve: analis: • határszél (C43.m. C44.2 C21.5.[Lásd: Megjegyzés 5..n.. k.. C19 A szigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata Colon a rectummal Rectosigmoid (vastagbél) C20 A végbél rosszindulatú daganata Ampulla recti C21 C21.0 A végbélnyílás és anus csatorna rosszindulatú daganata Végbélnyílás k.8 Cloakogen zóna A rectum. melynek kiindulási pontja nem osztályozható a C20-C21.5) perianalis b r (C43.. oldalon. az anus és a canalis analis átfed elváltozása [Lásd: Megjegyzés 5.] Anorectalis határ Anorectum A rectum.5.m.. a .. (C24.7) C22. oldalon.2 csoportok egyikébe se C22 A máj és intrahepaticus epeutak rosszindulatú daganata Kivéve: epeutak.n.m.m.9 Vastagbél k. Colon k.5) • b r (C43.9) a máj másodlagos rosszindulatú daganata (C78.5) C21.. a .1 Intrahepaticus epeút rák 168 .] C18.1 Canalis analis Sphincter ani C21.5.0 Májsejt rák Hepatocellularis carcinoma Hepatoma (malignus) C22.n.n. C44. az anus és a canalis analis olyan rosszindulatú daganata.. C44.

. extrahepaticus epeútra terjed amely mind az intrahepaticus. k. C23 C24 Az epehólyag rosszindulatú daganata Az epeutak egyéb és nem meghatározott részeinek rosszindulatú daganata Kivéve: intrahepaticus epeut (C22..7 C22.3 Hepatoblastoma A máj angiosarcomája Kupffer-sejt sarcoma C22.n.n..1) C24.9 A máj egyéb sarcomái A máj egyéb meghatározott rákjai Máj.2 A hasnyálmirigy rosszindulatú daganata Hasnyálmirigy fej Hasnyálmirigy test Hasnyálmirigy farok 169 . mind az Az epeutak olyan rosszindulatú daganata.4 C22. oldalon. k.1 csoportok egyikébe se C24.1 C24. melynek kiindulási pontja nem osztályozható a C22.m.0-C24.0 C25. Ductus choledochus Ductus cysticus Ductus hepaticus C24.n.m. a ..1 C25. C25 C25.Cholangiocarcinoma C22. k.] Olyan rosszindulatú daganat.m.9 Epeút.0 Extrahepaticus epeút Epeút vagy epevezeték.8 Papilla (ampulla) Vateri Az epeutak átfed elváltozása [Lásd: Megjegyzés 5.2 C22.

-) C30 Az orrüreg és a középfül rosszindulatú daganata 170 .1 Lép Kivéve: Hodgkin kór (C81.n. k... Pancreas. a .m.] Az emészt szervek olyan rosszindulatú daganata.n. k. a .m.0) C26.] C25. amelynek kiindulási pontja nem osztályozható a C15-C26. C26.9 Hasnyálmirigy.1 csoportok egyikébe se Kivéve: cardio-oasophagealis junctio (C16.-) C26. k.7 A hasnyálmirigy egyéb részei Hasnyálmirigy nyak C25.n.0 A bélcsatorna nem meghatározott része Bél.8 Az emészt szervek átfed elváltozása [Lásd: Megjegyzés 5.-) non-Hodgkin lymphoma (C82-C85) C26.bél-traktus..m.4 Hasnyálmirigy vezeték Endokrin pancreas Langerhans . Gyomor ..3 C25. k. k.szigetek C25.m. A LÉGZ -ÉS INTRATHORACALIS SZERVEK ROSSZINDULATÚ DAGANATAI (C30-C39) Beleértve: középfül Kivéve: mesothelioma (C45. C26 Egyéb és rosszul meghatározott emészt szervek rosszindulatú daganata Kivéve: hashártya és retroperitoneum (C48..8 A hasnyálmirigy átfed daganata [Lásd: Megjegyzés 5.m.9 Rosszul meghatározott lokalizáció az emészt szerveken belül Emészt szervek..n.C25.n... oldalon. oldalon.

2) a septum és orrkagylók hátsó széle (C11. k.2.m. k..m.3.0) (küls ) fül b re (C43.0 Orrüreg Orrporc Orrkagyló Orr bels része Orrsövény Vestibulum Kivéve: orrcsont (C41.2. C44.0) bulbus olfactorius (C72.0) fülporc (49. C32 A gége rosszindulatú daganata 171 ..] C31.1 Középfül Eustach kürt Bels fül Mastoid légsejtek Kivéve: (küls ) hallójárat (C43.2) C31 C31.C30.9 Melléküreg.0 A melléküregek rosszindulatú daganatai Arcüreg Highmore vagy maxillaris üreg Sinus maxillaris C31.. C44.n.2 Homloküreg Sinus fromtalis C31..3) az orr b re (C43.8 A melléküregek átfed elváltozása [Lásd: Megjegyzés 5.0) orr.1 Rostacsonti üreg Sinus ethmoidalis C31.3 Ékcsonti üreg Sinus sphenoidalis C31.3) C30. oldalon.n. C44. (C76. a .2) fülcsont (hallójárat) (C41.

n. oldalon..1) • hypopharyngeális felszine (C13. hörg vagy tüd Alsó lebeny.m.1 C34. hörg vagy tüd A hörg és tüd átfed elváltozása [Lásd: Megjegyzés 5. a . hörg vagy tüd Középs lebeny.C32. k.1) aryepiglotticus red : • k.n. Gége küls része Álhangszalag Az epiglottis hátsó (gége fel li) felszíne Ventricularis kötegek Kivéve: az epiglottis mells felszíne (C10.8 Subglotticus rész Gégeporc A gége átfed elváltozása [Lásd: Megjegyzés 5.1 Supraglotticus rész Aryepiglotticus red gége fel li felszíne Epiglottis nyelvcsont feletti része... (C13.8 Fels lebeny.] C32...m.3 C34.] 172 . C32. k..m.. C33 C34 C34.2 C34. oldalon..1) C32.n.0 A légcs rosszindulatú daganata A hörg és tüd rosszindulatú daganata F hörg Carina Hilus C34.2 C32.m.3 C32.0 Glottis A gége belseje Hangszalag (valódi).1) • széli terület (C13. k. a .9 Gége.n.

2 C38...] A légz szervek és mellüregi szervek olyan rosszindulatú daganata.1) mellkasi.m.1) C39. C38. k.0 csoportok egyikébe se C39.m. a gátor és mellhártya átfed elváltozása [Lásd.9 Hörg vagy tüd .C34.. Megjegyzés 5. k...n.8 Mellhártya A szív. a gátor és a mellhártya rosszindulatú daganata Kivéve: mesothelioma (C45.n.n.m.-) C38.0 Szív Szívburok Kivéve: nagy erek (C49. (C76.n.4 C38.n. k..9 Rosszul meghatározott lokalizáció a légz szerveken belül Légz szervek. Mediastinum k. amelynek kiindulási pontja nem osztályozható a C30-C39.m.3) C38. C37 C38 A csecsem mirigy (thymus)rosszindulatú daganata A szív. A CSONT ÉS IZÜLETI PORC ROSSZINDULATÚ DAGANATAI (C40-C41) Kivéve: csontvel . a .3 Elüls gátor Hátsó gátor Gátor k. a .m. oldalon. k.n.7) 173 . k..] C39 A légz szervek és a mellüregi szervek egyéb és rosszul meghatározott lokalizációjú rosszindulatú daganatai Kivéve: mellüregi. oldalon.n.. (C76.m.1 C38. (C96.0 C39.8 Fels légutak nem meghatározott része A légz szervek és mellüregi szervek átfed elváltozása [Lásd: Megjegyzés 5.m.

.9) • alsó (C03.n.1 C40.synovia (C49.8 C40. a .m..3) • végtag (C40.0) • gége (C32.-) C40 A végtagok csontjának és izületi porcának rosszindulatú daganata Lapocka és a fels végtag hosszú csontjai A fels végtag rövid csontjai Az alsó végtag hosszú csontjai Az alsó végtag rövid csontjai A végtagok csontjának és izületi porcának határt átfed daganata [Lásd: Megjegyzés 5.3 C40.m. C41 Egyéb és nem meghatározott elhelyezkedés csont és izületi porc rosszindulatú daganata Kivéve: végtagcsontok (C40.-) porc: • fül (C49..1) 174 .. oldalon.0) C41.9 Végtagcsont és izületi porc.2 C40.0) • fels állkapocs (C03.-) • orr (C30. k.0 A koponya és az arc csontjai Maxilla (fels állcsont) Fels szemüregi csont Kivéve: carcinoma bármely formája kivéve az intraosseálist vagy odontogént: • sinus maxillaris (C31.1 Mandibula (alsó állkapocs) Alsó állkapocs Kivéve: carcinoma bármely formája kivéve az intraossealist vagy odontogént: • állkapocs k.n.] C40.0) alsó állkapocscsont (C41.0 C40. (C03.1) C41.

.1 C43. keresztcsont és farokcsont Csont és izületi porc átfed elváltozása [Lásd: Megjegyzés 5.] A csont és izületi porc olyan rosszindulatú daganata..4) C41..4 C41.3 C43.-.0 Az ajak rosszindulatú melanomája Kivéve: ajakszegély (C00-C00.9 Csont és izületi porc. MELANOMA ÉS A B R EGYÉB ROSSZINDULATÚ DAGANATAI (C43-C44) C43 A b r rosszindulatú melanomája Beleérve: az M872-M879 morfológiai kódok.0) C41. a .4 C43.. a /3 viselkedési kóddal Kivéve: a nemiszervek b rének rosszindulatú melanomája (C51-C52.-) C43. k.8 Bordák. C63. melynek kiindulási pontja nem osztályozható a C40-C41. kmm.n.3 C41.2 Gerinc Kivéve: keresztcsont és farokcsont (C41.4 egyikébe se C41.2) C43. szegycsont és kulcscsont Medencecsontok.fels állcsont (C41. a szemzugot is ideértve A fül és küls hallójárat rosszindulatú melanomája Az arc egyéb és em meghatározott részének rosszindulatú melanomája A hajas fejb r és nyak rosszindulatú melanomája A törzs rosszindulatú melanomája Végbélnyílás: • szegélye • b re Perianalis b r Eml b re Kivéve: anus.2 C43.0) 175 .5 Szemhéj malignus melanomája.m. C60. oldalon. (C21.

(C21. k.6 C43.6 C44.0) C44.5 Az arc egyéb és nem meghatározott részének b re A hajas fejb r és a nyak b re A törzs b re Végbélnyílás: • szegélye • b re Perianalis b r Eml b re Kivéve: anus. C63.n.9 A b r rosszindulatú melanomája.0) C44.. beleértve a vállat Az alsó végtag b re.-) C44.-) a nemiszervek b re (C51-C52.m.m.. beleértve a vállat Az alsó végtag rosszindulatú melanomája.0 Az ajak b re Az ajak basaliomája Kivéve: az ajak rosszindulatú daganata (C00.m.3 C44.7 C43. a .2 A fül és a küls hallójárat b re Kivéve: a fül köt szövete (C49. (Malignus) melanoma. oldalon.n. beleértve a szemzugot Kivéve: a szemhéj köt szövete (C49. C60. C44 A b r egyéb rosszindulatú daganata Beleértve: rosszindulatú daganat: • faggyúmirigyek • verejtékmirigyek Kivéve: Kaposi sarcoma (C46.4 C44.8 A fels végtag rosszindulatú melanomája. k.1 A szemhéj b re.7 A fels végtag b re.n.0) C44.-) C44. beleértve a csíp t A b r átfed rosszindulatú melanomája [Lásd: Megjegyzés 5.] C43.-.C43. k.. beleértve a csíp t 176 .-) a b r rosszindulatú melanomája (C43..

m.7 C46.4) C45.-) C45. C46 Kaposi sarcoma Beleértve: az M9140 morfológiai kód a /3 viselkedési kóddal C46.] C44.0 C46.1 C46.9 A b r rosszindulatú daganata k.. a .3 C46.8 A b r Kaposi sarcomája A lágyrészek Kaposi sarcomája A szájpad Kaposi sarcomája A nyirokcsomók Kaposi sarcomája Kaposi sarcoma egyéb lokalizációban Több szerv Kaposi sarcomája 177 .C44. k..m. oldalon.9 Mesothelioma egyéb lokalizációban Mesothelioma. A MESOTHELIALIS ÉS LÁGYSZÖVETEK ROSSZINDULATÚ DAGANATAI (C45-C49) C45 Mesothelioma Beleértve: az M905 morfológiai kód a /3 viselkedési kóddal C45.0 A mellhártya mesotheliomája Kivéve: a mellhártya egyéb rosszindulatú daganata (C38.8 A b r átfed elváltozása [Lásd: Megjegyzés 5.2 C46.1 A hashártya mesotheliomája Mesenterium Mesocolon Omentum Hashártya (fali) (medencei) Kivéve: a hashártya egyéb rosszindulatú daganata (C48.0) C45.n.n..7 C45..2 A szívburok mesotheliomája Kivéve: a szívburok egyéb rosszindulatú daganata (C38.

a .n. C47 A perifériás idegek és az autonóm idegrendszer rosszindulatú daganata Beleértve: a szimpatikus és a paraszimpatikus idegek és ganglionok C47. oldalon.] C47. C48 Hashártya és reproperitoneum rosszindulatú daganata Kivéve: Kaposi sarcoma (C46.n.n.. beleértve a vállat Az alsó végtag perifériás idegei.6 C47. k. beleértve a csíp t A mellkas perifériás idegei A has perifériás idegei A medence perifériás idegei A törzs perifériás idegei. k.1) mesothelioma (C45. A retroperitoneum és a hashártya átfed elváltozása 178 . az arc és a nyak perifériás idegei Kivéve: az orbita perifériás idegei (C69.. k.0 C48.5 C47.3 C47.-) C48.2 C47.2 C48.9 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer.8 Hashártya.1 Retroperitoreum A hashártya meghatározott részei Mesenterium Mesocolon Omentum Peritoneum: • fali • medencei C48.0 A fej.6) C47.4 C47. k.8 A fels végtag perifériás idegei.m..C46.m.n.m.9 Kaposi sarcoma.1 C47. A perifériás idegek és az autonóm idegrendszer átfed elváltozásai [Lásd: Megjegyzés 5..m.

3) csecsem mirigy (C37) 179 ..1-38. kivéve a méhszalagok nyirokér izom.-) szív (C38.3 A fels végtag köt szövete és lágyrészei. beleértve a vállat Az alsó végtag köt szövete és lágyrészei.-) hashártya (C48. az arc és a nyak köt szövete és lágyrészei Köt szövet: • fül • szemhéj Kivéve: orbita köt szövete (C69.] C49 Egyéb köt szövet és lágyrészek rosszindulatú daganata Beleértve: vérér bursa porc fascia zsir szalag.3) • orr (C30.0) gátor (C38.0) az eml köt szövete (C50. izületi savóshártya.0) C49...-) retroperitoneum (C48.1 C49. a . ín (ínhüvely) Kivéve: Porc: • izületi (C40-C41) • gége (C32. oldalon.0 A fej..6) C49. beleértve a csíp t A mellkas köt szövete és lágyrészei Hónalj Rekeszizom Nagyerek Kivéve: eml (C50.2 C49.-) mesothelioma (C45.-) Kaposi sarcoma (C46.-) perifériás idegek és autonom idegrendszer (C47.[Lásd: Megjegyzés 5.

1 C50.6 C50..m.0 C50..n.] 180 .bels negyede Az eml fels ..n.5 C50... C44.m..küls negyede Az eml alsó .] A köt szövet és a lágyrészek olyan rosszindulatú daganata.5) C50.4 C50..5 A medence köt szövete és lágyrészei Tompor (farpofa) Ágyék Gát C49. AZ EML (C50) C50 ROSSZINDULATÚ DAGANATA Az eml rosszindulatú daganata Beleértve: az eml köt szövete Kivéve: az eml b re (C43.m.5.3 C50.8 Mellbimbó és bimbóudvar Az eml központi része Az eml fels . k.n. oldalon. a .C49. a .4 A has köt szövete és lágyrészei Hasfal Hypochondrium C49.8 A köt szövet és lágyrészek átfed elváltozása [Lásd: Megjegyzés 5. C49.6 csoportok egyikébe se C49. Hát.6 A törzs köt szövete és lágyrészei k.9 Köt szövet és lágyrész k.2 C50..küls negyede Az eml hónalji része Az eml átfed elváltozása [Lásd: Megjegyzés 5. amelynek kiindulási pontja nem osztályozható a C47-C49. oldalon.bels negyede Az eml alsó .

.n. k. oldalon. a .n. k.] C53.n.n.m. A N I NEMISZERVEK ROSSZINDULATÚ DAGANATAI (C51-C58) Beleértve: a n i nemiszervek b re C51 C51. C54 C54.2 Kis szeméremajak Csikló Clitoris C51.1 C51.9 Szeméremtest.9 Eml .. a .0 C53.n.. k.m.C50.] C51.8 A szeméremtest átfed elváltozása [Lásd: Megjegyzés 5.8 A hüvely rosszindulatú daganata A méhnyak rosszindulatú daganata Endocervix Exocervix A méhnyak átfed elváltozása [Lásd. Küls n i nemiszerv. Pudendum C52 C53 C53.0 A szeméremtest rosszindulatú daganata Nagy szeméremajak Bartholini mirigy C51. k...9 Méhnyak. Megjegyzés 5...0 A méhtest rosszindulatú daganata A méh isthmusa A méhtest alsó szegmentuma 181 .m.1 C53.m. Vulva k. oldalon..m.

oldalon. oldalon. C57..7 Méhfüggelékek.7..4 C57.. a .3 C54..0 C57.9 Méhtest.m. C58 csoportok egyikébe se Tubo-ovarialis Utero-ovarialis 182 .3 Parametrium Méhszalag k. a .1 C54.n.m. k. C55 C56 C57 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata A petefészek rosszindulatú daganata A n i nemiszervek egyéb. Egyéb meghatározott n i nemiszervek Wolff-féle test vagy vezeték C57..2 C54..1 Széles méhszalag Ligamentum latum C57. k. amelynek kiindulási pontja nem osztályozható a C51-C57..n.8 A n i nemiszervek átfed elváltozása [Lásd: Megjegyzés 5.2 Kerek méhszalag Ligamentum rotundum C57.] C54.m.] A n i nemiszervek olyan rosszindulatú daganata.C54.8 Endometrium Myometrium Méhfundus A méhtest átfed elváltozása [Lásd: Megjegyzés 5..n. nem meghatározott részének rosszindulatú daganata Tuba Fallopii Petevezeték Tuba uterina C57.

k. k.n. a .m. Kivéve: chorioadenoma (destruens) (D39.m.n. Chorionepithelioma.n.9) • invazív (D39..C57.m.2) • rosszindulatú (D39.m.n. k. oldalon.] C60. C61 A prostata rosszindulatú daganata C62 C62.8 A hímvessz átfed elváltozása [Lásd: Megjegyzés 5. Hímvessz b re.m...m. N i urogenitalis szervek.0 A hímvessz rosszindulatú daganata Fityma El b r C60. k.0 A here rosszindulatú daganata Nem descendált here Ectopiás here [a daganat helye] Retineált here [a daganat helye] C62..1 Descendált here 183 . C58 A méhlepény rosszindulatú daganata Choricarcinoma.9 N i nemiszerv.n.n.n. k.9 Hímvessz .2 Hímvessz makkja Hímvessz barlangos teste Corpus cavernosum C60. (O01.m. k.1 C60.2) mola hydatidosa: • k.2) A FÉRFI NEMISZERVEK ROSSZINDULATÚ DAGANATAI (C60-C63) Beleértve: a férfi nemiszervek b re C60 C60.

Here a scotumban C62. oldalon. k.1 Ondózsinór Funiculus spermaticus C63. Férfi húgy-ivar szervek.m. kivéve a vesemedencét Kivéve: vese: • kelyhek (C65) • medence (C65) C65 A vesemedence rosszindulatú daganata Pyelo-ureteralis átmenet Vesekelyhek C66 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata Kivéve: a húgyvezeték beszájadzása a hólyagba (C67...n..n.m. A HÚGYRENDSZER ROSSZINDULATÚ DAGANATAI (C64-C68) C64 A vese rosszindulatú daganata.9 Here. C63 Egyéb és nem meghatározott férfi nemiszervek rosszindulatú daganata Mellékhere Epididymis C63. k.n.] A férfi nemiszervek olyan rosszindulatú daganata. a . amelynek kiindulási pontja nem osztályozható a C60-C63..8 A férfi nemiszervek átfed elváltozása [Lásd: Megjegyzés 5.0 C63.m. k.7 csoportok egyikébe se C63.2 Herezacskó Herezacskó b re C63.9 Férfi nemiszerv.7 Egyéb meghatározott férfi nemiszervek Vesicula seminalis Tunica vaginalis C63.6) 184 .

9) • férfi (C63.n..] A húgyszervek olyan rosszindulatú daganata.m.9) C68.C67 C67.] C67.. C67.n.8 Paraurethralis mirigyek A húgyszervek átfed elváltozása [Lásd: Megjegyzés 5.n.4 C67.5) C68. k.0 C67.9 Húgyhólyag.1 csoportok egyikébe se C68. amelynek kiindulási pontja nem osztályozható a C64-C68.7 C67. a .m. k. oldalon.3 C67. Húgyrendszer k.0 Húgycs Urethra Kivéve: a húgycs húgyhólyagi szájadéka (C67.m.: • n i (C57...8 Húgyvezeték nyílás (orificium) Urachus A húgyhólyag átfed elváltozása [Lásd: Megjegyzés 5. a . C68 Egyéb és nem meghatározott húgyszervek rosszindulatú daganata Kivéve: genitourinaris k..9 Húgyszerv.1 C68.2 C67. 185 .n.5 A húgyhólyag rosszindulatú daganata Húgyhólyag trigonuma Húgyhólyag tet (vertex) Húgyhólyag oldalfala Húgyhólyag mells fala Húgyhólyag hátsó fala Húgyhólyag nyaka A húgycs húgyhólyagi nyílása.6 C67.m..1 C67... oldalon.

1 Szaruhártya Cornea C69.A SZEM..8 A szem és függelékeinek átfed elváltozása [Lásd: Megjegyzés 5.0 Köt hártya Conjunctiva C69.. AGY ÉS KÖZPONTI IDEGRENDSZER EGYÉB RÉSZEINEK ROSSZINDULATÚ DAGANATAI (C69-C72) C69 A szem és függelékei rosszindulatú daganata Kivéve: a szemhéj köt szövete (C49. a . oldalon. C44.] 186 .6 Szemüreg (orbita) A szemüreg köt szövete Szemgolyó küls izma A szemüreg perifériás idege Retrobulbaris szövet Retroocularis szövet Kivéve: orbita csontja (C41.3) C69.0) szemhéj(b r) (C43.1) látóideg (C72.1..0) C69..3 Érhártya Chorioidea C69.5 Könnymirigy és könnyvezeték Glandula lacrimalis Könnyzacskó Ductus nasolacrimalis Dacryocysta C69.4 Szemgolyó Sugártest Corpus ciliare C69.2 Ideghártya Retina C69.

k.-) 187 .9 Az agyburkok rosszindulatú daganata Agyburkok Gerincvel burkok Meninx.7 Kisagy Agytörzs Negyedik agykamra Infratentorialis.1 C70.m.4 C71.m.n. az agyidegek és a központi idegrendszer egyéb részeinek rosszindulatú daganata Kivéve: agyburkok (C70.m.2-C72.6) C71.1 C71.n.5) retrobulbáris szövet (C69.C69. k.n. C72 A gerincvel .7) C71.3 C71.. C70 C70. k..m.n.9 Szem. k. C71..n.] C71.6 C71.2 C71..5 Homloklebeny Halántéklebeny Fali lebeny Nyakszírti lebeny Agykamra Kivéve: negyedik agykamra (C71. a .0 Nagyagy a lebenyek és kamrák kivételével Corpus callosum Supratentorialis.0 C70. k. oldalon. C71.m.9 Agy.8 Az agy átfed elváltozása [Lásd: Megjegyzés 5. C71 Az agy rosszindulatú daganata Kivéve: agyidegek (C72.

melynek kiindulási pontja nem osztályozható a C70-C72. agyidegek Agyideg.4 Hallóideg Nervus statoacusticus C72.n.0 C72. k.5 csoportok egyikébe se.9 A mellékvese rosszindulatú daganata Mellékvesekéreg Mellékvesevel Mellékvese.9 Központi idegrendszer.1 C74. Idegrendszer.5 Egyéb és k.n. A PAJZSMIRIGY ÉS EGYÉB ENDOKRIN MIRIGYEK ROSSZINDULATÚ DAGANATAI (C73-C75) C73 A pajzsmirigy rosszindulatú daganata Struma maligna C74 C74.m.1 C72.3 Látóideg Nervus opticus C72.perifériás idegek és autonóm idegrendszer (C47. a . k..n. C75 Egyéb endokrin mirigyek és járulékos szövetek rosszindulatú daganata 188 .] Az agynak és a központi idegrendszernek olyan rosszindulatú daganata.8 Az agy és központi idegrendszer egyéb részeinek átfed elváltozása [Lásd: Megjegyzés 5. C72.n.-) C72. C72.n.m..m. k. k.m. oldalon.0 C74..m.2 Gerincvel Cauda equina Szaglóideg Bulbus olfactoricus C72..

2 C75.3 Craniopharyngealis vezeték Tobozmirigy Corpus pineale C75.n.n.5 Aorta-test és egyéb paraganglionok Glomus aorticum C75. k.9) • nyirok.8 Több mirigyre kiterjed elváltozás. Megjegyzés: Ha a többszörös elváltozás egyes lokalizációi ismertek. k.0 Mellékpajzsmirigy Parathyreoidea C75. vérképz és kapcsolódó szövetek (C81-C96) 189 .1 Agyalapi mirigy Hypophysis C75.m.: • n i (C57.-) csecsem mirigy (C37) pajzsmirigy (C73) C75. MÁSODLAGOS ÉS NEM MEGHATÁROZOTT LOKALIZÁCIÓJÚ ROSSZINDULATÚ DAGANATOK (C76-C80) C76 Egyéb rosszul meghatározott lokalizációk rosszindulatú daganata Kivéve: rosszindulatú daganat: • genitourinaris traktus.4) petefészek (C56) here (C62.-) hasnyálmirigy endokrin szövete (C25. k.9) • férfi (C63.Kivéve: mellékvese (C74. akkor külön-külön kell osztályozni azokat C75.m.n.4 Carotis-test Glomus caroticum C75. ROSSZUL MEGHATÁROZOTT.9 Endokrin mirigy.m.

m. k.• k. lokalizáció Egyéb k. C96. oldalon.. az arc és a nyak nyirokcsomói Supraclavicularis nyirokcsomók C77.1 Mellkas Hónalj. k. lokalizációk átfed elváltozása [Lásd. k.4 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomói 190 .. C76.n.n.1 C77.3 Has Medence Lágyék. Mellkas.] C77 A nyirokcsomók másodlagos és nem meghatározott rosszindulatú daganata Kivéve: a nyirokcsomók meghatározott els dleges rosszindulatú daganata (C81-C88.7 C76.m. a .0 A fej..n. Mellüreg.0 Fej. arc. nyak Pofa.m.n.m. k.2 C77. C76. k.n. Orr.m.n. k.8 Fels végtag Alsó végtag Egyéb k.m. Megjegyzés 5.m.5 C76.n.m.n..3 Intrathoracalis nyirokcsomók Intraabdominalis nyirokcsomók A hónalj és a fels végtag nyirokcsomói Pectoralis nyirokcsómok C77.lokalizáció (C80) C76.n.-) C77. A medencén belüli átfed lokalizációk: • rectovaginalis (septum) • rectovesicalis (septum) C76.2 C76.4 C76.m.

C78 A légz szervek és emészt szervek másodlagos rosszindulatú daganata A tüd másodlagos rosszindulatú daganata A gátor másodlagos rosszindulatú daganata A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata Egyéb és k. légz szerv másodlagos rosszindulatú daganata A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata Malignus ascites.6 191 .5 C78.3 C78. részének másodlagos rosszindulatú daganata A csontok és csontvel másodlagos rosszindulatú daganata A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata C79. C78.8 C77.6 C78.m.3 C79.7 C78.0 C79.n.4 C78.2 C78.5 C79.9 Medencei nyirokcsomók Több régió nyirokcsomói Nyirokcsomó.1 C79.0 C78.C77.n.8 A máj másodlagos rosszindulatú daganata Egyéb és k. k.m.1 C78.n. k.2 C79. emészt szerv másodlagos rosszindulatú daganata C79 C79.4 Egyéb lokalizációk másodlagos rosszindulatú daganata A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata A b r másodlagos rosszindulatú daganata Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata A központi idegrendszer egyéb és k.n.m.m.m.n.5 C77.

8 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata C80 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül Carcinoma Carcinomatosis Generalizált: • rák • malignoma Malignitás Multiplex rák Malignus cachexia Els dleges lokalizáció ismeretlen } } } } nem meghatározott lokalizáció (els dleges) (másodlagos) } } } A NYIROK. de megjelennek a Bet rendes tárgymutatóban.9 Nodularis sclerosis Kevert sejtesség Nyiroksejtes kimerülés Hodgkin-kór egyéb formája Hodgkin kór. 192 . Igy pontos azonosság a Táblázatos Lista meghatározásaival nem mindig lehetséges.C79.7 C81.Az e sémákban használt terminusok nem szerpelnek a Táblázatos Listán.m.7 C79.0 Nyiroksejt túlsúly Lymphocyta-histiocyta predominancia C81.3 C81.2 C81.ÉS VÉRKÉPZ SZERVEK ÉS ROKON SZÖVETEK ROSSZINDULATÚ DAGANATAI (C81-C96) Megjegyzés: A non-Hodgkin lymphoma C82-C85 csoportjaiban alkalmazott meghatározások annak a Munka Formulációnak felelnek meg.1 C81. k. amelyik közös alapot kíván találni a különböz nagyobb klasszifikációs sémák között. Beleértve: az M959-M994 morfológiai kódok a /3 viselkedési kóddal Kivéve: másodlagos és nem meghatározott nyirokcsomódaganatok (C77-) C81 Hodgkin kór Beleértve: az M965-M966 morfológiai kódok a /3 viselkedési kóddal C81.n.

3 Kis-sejtes (diffúz) Hasított kis-sejtes (diffúz) Kevert kis és óriás sejtes (diffúz) Nagy sejtes (diffúz) Reticulum-sejt sarcoma C83. M9595.n.n.0 C82.8 C83. k.4 C83.9 Immunoloblastos (diffúz) Lymphoblastos (diffúz) Differenciálatlan (diffúz) Burkitt-lymphoma A diffúz non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai Diffúz non-Hodgkin lymphoma.0 C83.Hodgkin lymphoma Beleértve: follicularis non-Hodgkin lymphoma diffúz területekkel vagy nélkül.6 C83.m.2 C82. morfológiai kód M969 a /3 viselkedési kóddal C82. a /3 viselkedés kóddal C84. C83 Diffúz non-Hodgkin lymphoma Beleértve: az M9593. follicularis Kevert lasitott kis sejtes és nagysejtes. follicularis A follicularis non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai Follicularis non-Hodgkin lymphoma.m.C82 Follicularis [nodularis] non. C84 Perifériás és cutan T-sejtes lymphomák Beleértve: a M970 morfológiai kód.7 C82. Nodularis non-Hodgkin lymphoma.5 C83.m.2 C83. M967-M968 morfológiai kódok a /3 viselkedési kóddal C83. k. k.n.9 Osztodó kis sejtes. follicularis Nagysejtes.1 C82.0 Mycosis fungoides 193 .7 C83.1 C83.

tipusai (200. Malignus lymphoma k.0 C88. C85. Megjegyzés: ha egy meghatározott lymphomával kapcsolatban B-sejtes eredet vagy részvétel is említésre kerül.4 C84. Lymphoma k.7 A non-Hodgkin lymphoma egyéb meghatározott típusai Malignus: • reticuloendotheliosis • reticulosis Microglioma C85.m.202) Beleértve: az M9590-M9592.m. M9594.n.C84.3 Sézary-kór T-zónás lymphoma Lymphoepitheliális lymphoma Lennert lymphoma C84.m. a /3 viselkedés kóddal C85.1 C84. C88 Rosszindulatú immumoproliferatív betegségek Beleértve: az M976 morfológiai kód a/3 viselkedés kóddal C88.n.n.1 C88.5 Perifériás T-sejtes lymphoma Egyéb és meghatározatlan T-sejtes lymphomák Megjegyzés: ha egy meghatározott lymphomával kapcsolatban T-sejtes eredet vagy részvétel is említésre kerül.n.1 Lymphosarcoma B-sejtes lymphoma. akkor a jellemz bb leírás szerint kell kódolni. M971 morfológiai kódok.0 C85.2 C84.2 Waldenström macroglobulinaemia Alfa nehézlánc-betegség Gamma nehézlánc-betegség 194 .m.9 Non-Hodgkin lymphoma k.m. Non-Hodgkin lymphoma k.n. k. akkor a jellemz bb leírás szerint kell kódolni C85 A non-Hodgkin lymphoma egyéb és k.n.m.

0 Myeloma multiplex Kahler kór Myelomatosis Kivéve: solitaer myeloma (C90. Plasmocytoma k. Immunoproliferatív betegség k. M9830 morfológiai kód. a /3 viselkedés kóddal C91.m.2 Plasmasejtes leukaemia Plasmocytoma.m.4 Krónikus lymphocytás leukaemia Subacut lymphocytás leukaemia Prolymphocytás leukaemia Sz rös-sejtes leukaemia Leukaemiás reticuloendotheliosis C91.m.0 Heveny lymphoblastos leukaemia Kivéve: a krónikus lymphocytás leukaemia akut exacerbatiója (C91.7 Feln ttkori T-sejtes leukaemia Egyéb lymphoid leukaemia 195 . M9940-M9941 morfológiai kódok.n.5 C91.3 Immunoproliferatív vékonybél betegség Mediterrán lymphoma C88. C90 Myeloma multiplex és plasmasejtes rosszindulatú daganatok Beleértve: az M973.m. Solitaer myeloma C91 Lymphoid leukaemia Beleértve: az M982.1 C90.1 C91.n.Franklin kór C88.3 C91.1) C91.2) C90. a /3 viselkedés kóddal C90. extramedullaris Rosszindulatú plazmasejtes daganat k.n.n.2 C91.7 C88.9 Egyéb rosszindulatú immunoproliferatív betegségek Rosszindulatú immunoproliferatív betegség k.

C91.m. k.5 C92.7 C92.4 C92. a /3 viselkedés kóddal C92.0 Akut myeloid leukaemia Kivéve: a krónikus myeloid leukaemia akut exacerbációja (C92.n. a /3 viselkedés kóddal C93. C94 Egyéb meghatározott sejttípusú leukaemia 196 .1) C93.1 C92.m. C93 Monocytás leukaemia Beleértve: monocytoid fehérvér ség az M989 morfológiai kód.n. M9930 morfológiai kódok.9 Krónikus monocytás leukaemia Subacut monocytás leukaemia Egyéb monocytás leukaemia Monocytás leukaemia.m.3 Krónikus myeloid leukaemia Subacut myeloid leukaemia Myeloid sarcoma Chloroma Granulocytás sarcoma C92.n.0 Acut monocytás leukaemia Kivéve: Krónikus monocytás leukaemia heveny exacerbációja (C93.2 C93. k.7 C93.9 Acut promyelocytás leukaemia Acut myelomonocytás leukaemia Egyéb myeloid leukaemia Myeloid leukaemia k.2 C92.9 Lympoid leukaemia.1 C93.1) C92. C92 Myeloid leukaemia Beleértve: leukaemia: • granulocytás • myelogen az M986-M988.

és kapcsolódó szövetek egyéb és meghatározatlan rosszindulatú daganatai 197 .4) plasmasejtes leukaemia (C90. M9900.4 C94.Beleértve: az M984.2 C95.1 Krónikus erythraemia Heilmeyer-Schöner-kór C94.1 C95.n.3 C94.1) C94. a /3 viselkedés kóddal C95.5 C94.9 Meghatározatlan sejttípusú krónikus leukaemia Meghatározatlan sejttípusú subacut leukaemia Egyéb meghatározatlan sejttípusú leukaemia Leukaemia.1) C95. M9910.2 Akut megakaryoblastos leukaemia Leukaemia: • megakaryoblastos (akut) • megakaryocytás (akut) C94. M9931-M9932 morfológiai kódok. k.7 C95.m. a /3 viselkedési kóddal Kivéve: leukaemiás reticuloendotheliosis (C91. M9850. a vérképz .0 Acut erythraemia és erythroleukaemia Akut erythraemiás myelosis Di Guglielmo-kór C94.7 Hízósejtes leukaemia Acut panmyelosis Acut myelofibrosis Egyéb meghatározott leukaemiák Lymphosarcoma-sejtes leukaemia C95 Meghatározatlan sejttípusú leukaemia Beleértve: az M980 morfológiai kód.0 Meghatározatlan sejttípusú akut leukaemia Blast-sejtes leukaemia s-sejtes leukaemia Kivéve: meghatározatlan idült leukaemia akut exacerbációja (C95. C96 A nyirok-.

IN SITU DAGANATOK (D00-D09) Megjegyzés: Sok in situ daganat úgy tekinthet .és kapcsolódó szövetek rosszindulatú daganata.3 C96.Beleértve: az M972.és kapcsolódó szövetek egyéb meghatározott rosszindulatú daganatai A nyirok-.m. fokozat az érintett szervrendszer dysplasiajaként határozható meg és a megfelel testrendszer f csoportjához kódolható.2) C96. vérképz . kötetben. A fokozati beosztás ezen rendszere egyéb szervekre is kiterjed mint pl. Az I. L. ebbe a csoportba tartozik.3) mastocytosis (cutan) (Q82. M974 morfológiai kód. Igy például a cervicalis intraepithelialis neoplasia (CIN) három fokozatát határozzuk meg. a /3 viselkedés kóddal C96.2 Malignus hizósejtes daganat Rosszindulatú: • mastocytoma • mastocytosis Hízósejtes sarcoma Kivéve: hízósejtes leukaemia (C94. A III. vérképz . fokozatú intraepithelialis neoplasia. a II. függetlenül a súlyos dysplasia említését l vagy nem említését l. k. közülük a harmadik (CIN III) mind a súlyos dysplasiát. C96. a vulva és a hüvely.n.0 Letterer-Siwe betegség Nem lipid: • reticuloendotheliosis • reticulosis C96.1 Malignus histiocytosis Histocytás medulláris reticulosis C96. 198 . mint átmenet a dysplasia és invazív rák morfológiai elváltozásai között. mind az in situ carcinomát magába foglalja.9 FÜGGETLEN (ELS DLEGES) TÖBBSZÖRÖS LOKALIZÁCIÓJÚ ROSSZINDULATÚ DAGANATOK (C97) C97 Független többszörös lokalizációk (els dleges) rosszindulatú daganata Megjegyzés: Ezen csoport alkalmazásához utalni kell a halálozási kódolási szabályokra és irányelvekre .és II.7 Valódi histiocytás lymphoma A nyirok-.

D04.1 D00.-) D00. (D02. a nyel cs és a gyomor in situ carcinomája Kivéve: melanoma in situ (D03.-) D01.1 D01.0) D00.2 Nyel cs Gyomor D01 Egyéb és nem meghatározott emészt szervek in situ carcinomája Kivéve: melanoma in situ (D03. D04. a /2 viselkedési kóddal Queyrat-féle erythroplasia D00 A szájüreg.0 Ajak.1) D01.0) epiglottis: • k. garat Aryepiglotticus red : • k.5.5) 199 .2 Rectosigmoidalis átmenet Végbél Rectum D01.Beleértve: Bowen betegség erythroplasia morfológiai kódok.0.0) • suprahyoidalis rész (D02. szájüreg.3 Végbélnyílás és csatornája Anus és canalis analis Kivéve: végbélnyílás: • szegélye (D03.m.n.0) az ajak b re (D03.m.n.0 Vastagbél Colon Kivéve: rectosigmoidalis átmenet (D01. • hypopharynx fel li oldal • széli zóna • ajakpírszegély Kivéve: aryepiglotticus red gége fel li oldala (D02.

• b re (D03. D03 Melanoma in situ Beleértve: az M872-M879 morfológiai kódok.3) D02. (D09.2.3.9 Emészt szerv k.3 Légcs Hörg és tüd A légz rendszer egyéb részei Melléküregek Középfül Orrüregek Kivéve: fül (küls ) (b r) (D03. epehólyag és epeutak Papilla (ampulla) Vateri D01.04.n.1 D02.n.5) D01.m. (D00.5) D01.0) • széli zóna (D00.2 D02.4 A bél egyéb és nem meghatározott szakaszai Kivéve: papilla (ampulla) Vateri (D01.7) • b r (D03.0) • hypopharynx fel li felszín (D00.m.0) D02. D04.n.5.-) D02.2) orr: • k.0 Gége Aryepiglotticus red gége fel li felszíne Epiglottis (suprahyoid rész) Kivéve: aryepiglotticus red : • k.5.5) perianalis b r (D03.m. D02 A középfül és a légz rendszer in situ carcinomája Kivéve: melanoma in situ (D03. D.7 Egyéb meghatározott emészt szervek Hasnyálmirigy D01. D04. k.4 Légz rendszer. a /2 viselkedés kóddal 200 .5 Máj.m. D04.n.

m.6 D03.4 D04. (D07. szemzug in situ melanomája A fül és a küls hallójárat in situ melanomája Az arc egyéb és meghatározatlan részének in situ melanomája A hajas fejb r és a nyak in situ melanomája A törzs in situ melanomája Végbélnyílás: • szegélye • b re Eml (b r) (lágyszövet) Perianalis b r D03.3 D03.m.5 Az ajak in situ melanomája A szemhéj.2 D03.1 D04.D03.0 Az ajak b re Kivéve: ajakpírszegély (D00.0 D03.9 A fels végtag és a váll in situ melanomája Az alsó végtag és a csíp in situ melanomája Egyéb lokalizációjú in situ melanoma Melanoma in situ k.4 D03.-) D04.2 D04. D04 A b r in situ rákja Kivéve: a hímvessz Queyrat-erythroplasiája.5 A szemhéj és szemzug b re A fül és a küls hallójárat b re Az arc egyéb és meghatározatlan részének b re A hajas fejb r és a nyak b re A törzs b re Végbélnyílás: • szegélye 201 .4) melanoma in situ (D03.1 D03.n.3 D04.8 D03.0) D04.7 D03. k.n.

m.5) D05.0 D05. Kivéve: a méhnyak in situ melanomája (D03.n. D05 Az eml in situ carcinomája Kivéve: az eml b rének in situ carcinomája (D04.n.m.7 D04.[CIN .3) nemiszervek b re (D07.m.8 D04.7 D05.-) D04. D06 A méhnyak in situ carcinomája Beleértve: a méhnyak intraepithelialis neoplasiája. (D01.1 D05.9 Endocervix Exocervix A méhnyak egyéb részei Méhnyak k.• b re Perianalis b r Eml b re Kivéve: végbélnyílás k.9 Lobularis in situ carcinoma Intraductalis in situ carcinoma Az eml egyéb in situ carcinomája Az eml in situ carcinomája k.9 A fels végtag és a váll b re Az alsó végtag és a csíp b re A b r egyéb lokalizációi B r k.7 D06. D07 Egyéb megnevezett valamint meghatározatlan nemiszervek in situ carcinomája Kivéve: melanoma in situ (D03.5) 202 .n.2) D06.5) az eml b rének in situ melanomája (D03.6 D04.n.m.1 D06.5) a méhnyak k.n. súlyos dysplasiája (N87.III] súlyos fokú dysplasiával vagy anélkül.0 D06.m.

3 Pajzsmirigy és egyéb endokrin mirigyek Kivéve: endokrin pancreas (D01. fokozatú.0 D07. JÓINDULATÚ DAGANATOK (D10-D36) Beleértve: morfológiai kódok a /0 viselkedése kóddal 203 .2) D07.n.6) D09.n. k.0 D09. n i nemiszervek Hímvessz Queyrat-féle erythroplasia. D07. fokozat.7 D09. Kivéve: a hüvely súlyos dysplasiája k.m.D07. súlyos fokú dysplasiával vagy nélkül. (N89.-) D09. intraepithelialis neoplasia súlyos fokú dysplasiával vagy anélkül.3) here (D07. intraepithelialis neoplasiája. férfi nemiszervek D09 Egyéb meghatározott és k.9 Egyéb meghatározott lokalizációjú in situ carcinoma In situ carcinoma k.2 Húgyhólyag Egyéb és k.n.2 Hüvely Vaginalis intraepithelialis [VAIN] III.m.m.n.1 D09. húgyszervek Szem Kivéve: szemhéj b re (D04.m. Kivéve: a vulva súlyos dysplasiaja k.n.7) petefészek (D07.n.m.6 Prostata Egyéb és k. lokalizációjú in situ carcinoma Kivéve: melanoma in situ (D03.n. (N90.m.m.5 D07.4 Egyéb és k.2) D07.m.3 D07.1) D09.1 Endometrium Szeméremtest A vulva [VIN] III.n.

n.D10 D10.1) D10.0) lágyszájpad orrgarati felszíne (D10.6 Orrgarat Garatmandula Az orrsövény és orrkagylók hátsó széle D10.6) D10.0) D10.9 Hypopharynx Garat.0. 204 . mells felszín Mandula: • árok • szájpadi ívek Vallecula Kivéve: epiglottis : • k.1 Nyelv Nyelvmandula D10.m.7 D10. Kivéve: jóindulatú odontogén daganatok (D16.2 D10.5) • szájpadi ívek (D10.3 Szájfenék A száj egyéb és meghatározatlan részei Kis nyálmirigyek.6) mandula: • árok (D10.m.1) garatmandula (D10. (D14. k.4 Mandula Mandula (torok) (szájpad) Kivéve: nyelvmandula (D10.m.1) • nyelvcsont feletti rész (D14. k. D23.4-D16.0 A száj és a garat jóindulatú daganata Ajak Ajak (ajakfék) (ajak bels felszín) (nyálkahártya) (ajakpírszegély) Kivéve: az ajak b re (D22.5 A szájgarat egyéb részei Epiglottis.5) ajaknyálkahártya (D10.n.5) D10.n.

(D10.m.m.m.3 Féregnyúlvány (appendix) Colon descendeus Colon transversum Flexura hepatica Flexura lienalis D12.7 Parotis Egyéb nagy nyálmirigyek Mirigy: • sublingualis • submandubularis D11. amelyeket anatómiai elhelyezkedésüknek megfelel en osztályoznak.0 D12.4 D12. Vastagbél (örökletes) polyposisa D12. D12 A vastagbél.0 D11. k. Vastagbél adenomatosis Vastagbél.2 D12.m.7 D12.n.n.5 D12.n.9 Nagy nyálmirigy.8 D12.n.1 D12.9 Rectosigmoidealis átmenet Végbél Végbélnyílás és anuscsatorna Kivéve: végbélnyílás: 205 .D11 A nagy nyálmirigyek jóindulatú daganata Kivéve: azon kis nyálmirigyek jóindulatú daganatai. a végbélnyílás és anus csatorna jóindulatú daganata Vakbél (coecum) Ileocoecalis billenty D12. a végbél. k.6 Colon descendeus Colon sigmoideum Colon k.3) D11. kis nyálmirigyek jóindulatú daganatai k.

1 D13. D23.n. D23.9 Emészt rendszer rosszul meghatározott részei Emészt szerv.5.2.2 D13.0) 206 .4 Vékonybél egyéb és k.6 Májon kivüli epeutak Hasnyálmirigy Kivéve: endokrin pancreas (D13.7 Endokrin pancreas Szigetsejt-daganat Langerhans-szigetek D13. Bél.m.7) D13.m. D23. Lép D14 D14. részei Máj Májon belüli epeutak D13.5) • b re (D22.5 D13.0 D13.2) Csontok: • fül (D16.5) D13 Az emészt rendszer egyéb és rosszul meghatározott részének jóindulatú daganata Nyel cs Gyomor Patkóbél Duodenum D13. k. k. D23.0 A középfül és légz szervek jóindulatú daganata Középfül.5. orrüreg és melléküregek Orrporc Kivéve: küls hallójárat (D22.• szegélye (D22.4) fülporc (D21.3 D13.n.5) perianalis b r (D22.m.5.4) • orr (D16.n.

9 Gátor Egyéb megnevezett mellüregi szervek Mellüregi szerv k.0 D15.1) D14.0) • gége (D14. D23.7) • b re (D22.-) D15.3) D15.2) Orr: • k.0) • szemhéj (D21.6) D14.1) 207 .3) Polypus: • melléküregi (J33. D15 Egyéb és meghatározatlan mellüregi szervek jóindulatú daganata Kivéve: mesothelialis szövet (D19.n.-) septum és orrkagylók hátsó szegélye (D10.1 Gége Epiglottis (nyelvcsont feletti része) Kivéve: epiglottis mells felszíne (D10.m.m.8) • középfüli (H74.4 Légcs Hörg és tüd Légz szerv k.2 D15. D16 A csont és izületi porc jóindulatú daganata Kivéve: köt szövet: • fül (D21.5) hangszalag és gége polypja (J38.3 D14.3) bulbus olfactorius (D33.2.n.7 D15.2 D14.4) • orrüregi (J33.1 Csecsem mirigy Szív Kivéve: nagy erek (D21. D23. (D36.m.fül (küls ) (b re) (D22.n.3.

7 D16.5) D16.3 D17.n.-) D16.• orr (D14. keresztcsont és farkcsont Csont és izületi porc.1 D17.6 Alsó állkapocs Gerinc Kivéve: keresztcsont és farkcsont (D16.5 D16. D17 Jóindulatú zsírdaganatok Beleértve: az M885-M888 morfológiai kódok a /0 viselkedés kóddal D17. szegycsont és kulcscsont Medencecsontok.2 D17.m.2 D16. az arc és a nyak b re és b r alatti köt szövete jóindulatú zsírszöveti daganata A törzs b rének és b r alatti köt szövetének jóindulatú zsírszöveti daganata A végtagok b rének és b r alatti köt szövetének jóindulatú zsírszöveti daganata Egyéb meghatározott és meghatározatlan területek b rének és b r alatti köt szövetének jóindulatú zsírszöveti daganata Mellüregi szervek jóindulatú zsírszöveti daganata Hasüregi szervek jóindulatú zsírszöveti daganata D17.5 208 .8 D16.3 D16.9 Bordák.4 D17.8) D16.0) synovia (D21.1 D16.4 Lapocka és a fels végtag hosszú csontjai A fels végtag rövid csontjai Az alsó végtag hosszú csontjai Az alsó végtag rövid csontjai A koponya és az arc csontjai Maxilla Csontos orbita Kivéve: mandibula (D16.0 A fej.0 D16. k.

6 D17.n.m.9 Jóindulatú zsírszöveti daganat k.m.0 Haemangioma. D18 Haemangioma és lymphangioma. Lipoma.7 Az ondóvezeték jóindulatú zsírszöveti daganata Egyéb lokalizációk jóindulatú zsírszöveti daganata Peritoneum Retroperitoneum D17.9 A mellhártya mesotheliális szövete A hashártya mesotheliális szövete Egyéb lokalizációk mesotheliális szövete Mesotheliális szövet. k.m.0 D19.7) mesothelialis szövet (D19.-) D18.m.Kivéve: hashártya és retroperitoneum (D17. bármely lokalizációban Beleértve: az M912-M917 morfológiai kódok. bármely lokalizációban Angioma.m.-) D20. a /0 viselkedés kóddal Kivéve: kék vagy pigmentált naevus (D22. Benignus mesothelioma.7) D17.1 Lymphangioma bármely lokalizációban D19 A mesothelialis szövet jóindulatú daganata Beleértve: a M905 morfológiai kód a /0 viselkedés kóddal D19.n. k.n.7 D19. k.0 D20.n.n.1 Retroperitoneum Peritoneum D21 A köt szövet és lágyszövet egyéb jóindulatú daganatai 209 . k. D18. D20 A peritoneum és retroperitoneum lágyszövetének jóindulatú daganata Kivéve: a hashártya és retroperitoneum jóindulatú lipomatosisa (D17.1 D19.

Beleértve: vérér izületi nyáktöml porc izompólya zsir szalag. nyak köt szövete és egyéb lágyszövete jóindulatú da ata Köt szövet: • fül • szemhéj Kivéve: a szemüreg köt szövete (D31.3 210 .2) érszövet (D18.6) D21. kivéve a méhét nyirokút izom izületi savóshártya in (-hüvely) Kivéve: porc: • izületi (D16.1) hashártya (D20.1) reproperitoneum (D20.1) • orr (D14.0 A fej.-) • bármely szalag (D28.-) D21.1 D21.0) zsirdaganat (D17.2 A fels végtag és a váll köt szövete és egyéb lágyszövete Az alsó végtag és a csíp köt szövete és egyéb lágyszövete jóindulatú daganata A mellkas köt szövete és egyéb lágyszövete Hónalj Rekeszizom Nagyerek D21. arc.0) eml köt szövete (D24) haemangioma D18.-) • gége (D14.0) méh: • leiomyoma (D25.1) perifériás idegek és vegetatív idegrendszer (D36.-) lymphangioma (D18.

Kivéve: szív (D15.1) gátor (D15. • kék • sz rös • festékes D22.2 D22.m. D22 Festéksejtes naevusok Beleértve: az M872-M879 morfológiai kódok.m.0) D21. szemzug festéksejtes naevusai A fül és a küls hallójárat festéksejtes naevusai Az arc egyéb és k.5 Az ajak festéksejtes naevusai A szemhéj. k.-) • bármely szalag (D28.n.n.6) Kivéve: méh: • leiomyoma (D25.6 A fels végtag és váll festéksejtes naevusai 211 .9 Köt szövet és egyéb lágyszövet.2) csecsem mirigy (D15.2) D21.0 D22.n.n.5 A hasüreg köt szövete és egyéb lágyszövete A medence köt szövete és egyéb lágyszövete daganata (215.4 D22.m.6 A törzs k. D21. a /0 viselkedés kóddal naevus: • k.n.m.1 D22. k. részének festéksejtes naevusai A hajas fejb r és a nyak festéksejtes naevusai A törzs festéksejtes naevusai Végbélnyílás: • szegélye • b re Perianalis b r Eml b re D22.3 D22.m. köt szövete és egyéb lágyszövete Hát.4 D21.

m.m. részének b re A hajas fejb r és nyak b re A törzs b re Végbélnyílás: • szegélye • b re Perianalis b r Eml b re Kivéve: végbélnyílás.9 A fels végtag és váll b re Az alsó vétag és csíp b re B r k.0-D17. (D12.3) festéksejtes naevusok (D22.9 Az alsó végtag és csíp festéksejtes naevusai Festéksejtes naevus k.n.n. k.6 D23.7 D23.D22.9) nemi szervek b re (D28-D29) D23.m.n.2 D23. szemzug b re A fül és a küls hallójárat b re Az arc egyéb és k.4 D23.7 D22.-) D23.m.0) D23. D23 A b r egyéb jóindulatú daganatai Beleértve: jóindulatú daganat: •hajtüsz k •faggyúmirigyek •izzadtságmirigyek Kivéve: jóindulatú zsirszöveti daganatok (D17.0 Ajak b re Kivéve: ajakpírszegély (D10. D24 Az eml jóindulatú daganata Eml : • köt szövete • lágyrésze 212 .1 D23.5 A szemhéj.3 D23.n.

D27 D28 A petefészek jóindulatú daganata A n i nemiszervek egyéb és k. /0 viselkedési kóddal fibromyoma uteri D25. k.5.n.9 A méh egyéb jóindulatú daganata Méhnyak Méhtest A méh egyéb részei Méh.9 A méh submucosus leiomyomája A méh intramuralis leiomyomája A méh subserosus leiomyomája A méh leiomyomája. jóindulatú daganata Beleértve: polypus adenomatosus n i nemiszervek b re D28. k.m.m.n.7 Egyéb meghatározott n i nemiszervek 213 .-) eml b re (D22.n.0 D26.1 D25.2 D25.Kivéve: jóindulatú eml dysplasia (N60. D23. D26 D26.0 D25.0 Szeméremtest Vulva D28.1 Hüvely Vagina D28.1 D26.2 Petevezet és szalagok Tuba Fallopii Méhszalag (széles) (kerek) D28.7 D26.m.5) D25 A méh simaizom daganata Beleértve: a méh jóindulatú daganatai az M889 morfológiai kóddal.

n.m.1) D30.m.4 Herezacskó Herezacskó b re D29.9 Férfi nemiszervek k.1 Prostata Kivéve: prostata (adenomatosus) hyperplasiája (N40) prostata: • adenoma (N40) • megnagyobbodás (N40) • hypertrophia (N40) D29.9 N i nemiszerv k.1) • medence (D30.1 D30.2 Here Testis D29.n.3) 214 .0 A húgyszervek jóindulatú daganata Vese Kivéve: vese: • kelyhek (D30.0 Hímvessz Penis D29.D28.2 Vesemedence Ureter Kivéve: húgyvezeték hólyagi beszájadzása (D30.3 Mellékhere Epididymis D29. D29 A férfi nemiszervek jóindulatú daganata Beleértve: a férfi nemiszervek b re D29.7 Egyéb férfi nemiszervek Ondóhólyag Ondóvezeték Tunica vaginalis D29. D30 D30.

9 Húgyszerv k. Orbita k.6 Szemüreg k.0 Köt hártya Conjunctiva D31.1 Szaruhártya Cornea D31. D23. k.m.m.n.0) látóideg (D33.1) D31.3) D30.4 Húgycs Kivéve: a húgycs húgyhólyagi nyílása (D30.n.4 Sugártest (corpus ciliare) Szemgolyó (bulbus) D31.2 Ideghártya Retina D31.D30.n.3 Érhártya Chorioidea D31.m.3) a szemhéj b re (D22. 215 .1.7 Egyéb húgyszervek Paraurethralis mirigyek D30.n.3 Húgyhólyag Húgyhólyagi szájadék: • urethra • ureter D30. D31 A szem és függelékei jóindulatú daganata Kivéve: a szemhéj köt szövete (D21.5 Könnymirigy és könnyvezeték Glandula lacrimalis Könnyzacskó Dacryocysta Ductus nasolacrimalis D31.m. Húgyrendszer.

0 D32.2 D33. Agyidegek 216 .1) D33.n.9 Az agy .1 Infratentorialis agy Agytörzs Kisagy Negyedik agykamra D33.0 Supratentorialis agy Agykamra Agy Frontalis Occipitalis Parietalis Temporalis } } } lebeny } Kivéve: negyedik agykamra (D33.n.6) D33.és gerincburkok jóindulatú daganata Agyburkok Gerincvel burkok Meninx k.A szemüreg köt szövete Extraocularis izom A szemüreg perifériás idegei Retrobulbaris szövet Retroocularis szövet Kivéve: orbitális csont (D16.n.0) meninxek (D32.-) perifériás idegek és autonom idegrendszer (D36.9 Szem k.m.3 Agy k.1 D32.n. k.m.m. Meningeoma.m.4) D31.1) szem mögötti szövet (D31. D33 Az agy és a központi idegrendszer egyéb részeinek jóindulatú daganata Kivéve: angioma (D18. D32 D32.

8 D35.m. k.6 Aortatest és egyéb paraganglionok Glomus aorticum D35. 217 .7 D33.4 Ductus craniopharyngealis Tobozmirigy Corpus pineale D35.2 Agyalapi mirigy Hypophysis D35.n.4 D33.m.7) petefészek (D27) here (D29.0) D35.7 D35.0 Mellékvese Glandula suprarenalis D35.9 Gerincvel A központi idegrendszer egyéb meghatározott részei Központi idegrendszer k.5 Carotistest Glomus caroticum D35. D34 A pajzsmirigy jóindulatú daganata D35 Egyéb meghatározott és meghatározatlan endokrin mirigy jóindulatú daganatai Kivéve: endokrin pancreas (D13.1 Mellékpajzsmirigy Parathyreoidea D35.2) csecsem mirigy (D15. Idegrendszer (központi).Bulbus olfactorius D33.n.n.9 Egyéb meghatározott endokrin mirigyek Több endokrin mirigy Endokrin mirigy k.m.3 D35.

0) epiglottis: • k.n.5) D37.m. (D38. k.m.n.9 Jóindulatú daganat.0 D37. k. hogy a daganat rossz vagy jóindulatú. szájüreg. garat Aryepiglotticus red : • k. Az ilyen daganatokat a /1 viselkedési kóddal jelezzük a daganatok morfológiai klasszifikálásában. BIZONYTALAN VAGY ISMERETLEN VISELKEDÉSÚ DAGANATOK D37-D48) Megjegyzés: A D37-D48 csoportok a bizonytalan vagy ismeretlen viselkedés daganatokat lokalizációjuk szerint osztályozzák.1 D36.1 D37.0) • suprahyoid rész (D38.m.3 Gyomor Vékonybél Féregnyúlvány 218 . • hypopharyngeális felszín • széli zóna Nagy és kis nyálmirigyek Ajakpír szegély Kivéve: aryepiglotticus red gége fel li felszíne (D38.m. D37 A szájüreg és az emészt szervek bizonytalan és ismeretlen viselkedés daganata Ajak.7 Egyéb meghatározott lokalizációk Orr. ha kétséges.n.0) ajak b re (D48.6) D36.0 D36.n. D36.2 D37.D36 Egyéb meghatározott és meghatározatlan lokalizációjú daganatok Nyirokcsomók Perifériás idegek és az autonom idegrendszer Kivéve: a szemüreg perifériás idegei (D31.

2 D38.m.n.D37.n.4 D37.n.m. k.7) D38.0) D38.1 D38. epeutak Vater-papilla (ampulla) D37. Bél.5)) D37.6 Máj.0 Gége Aryepiglotticus red .m. gége fel li oldal Epiglottis (suprahyoid rész) Kivéve: aryepiglotticus red : • k. (D37.7 Egyéb emészt szervek Végbélnyílás: • csatornája • záróizomzata Végbélnyílás. k.0) • széli zóna (D37.9 Emészt szerv.5) • b re (D48. a légz . Nyel cs Hasnyálmirigy Kivéve: végbélnyílás: • szegélye (D48. hörg és tüd Mellhártya Gátor Csecsem mirigy 219 .m.n.5 Vastagbél Végbél Rectosigmoid átmenet D37.0) • hypopharyngeális felszín (D37.és mellkasi szervek bizonytalan és ismeretlen viselkedés daganata Kivéve: szív (D48.5) perianalis b r (D48. k. D38 A középfül.4 Légcs .3 D38. epehólyag.

220 .m.1 D39.m.m. k.0 D39.m.5) D38.5) orr: • k. k.9) D39.7 Egyéb n i nemiszervek N i nemiszervek b re D39.5 Egyéb légz szervek Melléküregek Orrporc Középfül Orrüregek Kivéve: fül (küls ) (b r) (D48.9 N i nemiszerv. k.n.9 Férfi nemiszerv. (O01. D39 A n i nemiszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedés daganata Méh Petefészek Méhlepény Placenta Chorioadenoma destruens Mola hydatidosa: • invazív • rosszindulatú Kivéve: mola hydatidosa k.n.D38.0 D40.2 D39.n. D40 A férfi nemiszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedés daganata Prostata Here Egyéb férfi nemiszervek A férfi nemiszervek b re D40. (D48.7) • b r (D48.m.7 D40.n.6 Légz szerv.1 D40.n.

m.7 D41.1) D43.1 D41. k.0 Supratentorialis agy Agykamra Agy Frontalis } Occipitalis } Parietalis } lebenyek Temporalis} Kivéve: negyedik agykamra (D43.1) D41.n.1 D42. k.n.9 Az agyburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedés daganata Agyburkok Gerincvel burkok Meninx.2) D43.m.4 D41.0 D41.0 D42.3 D41. D42 D42.9 Vesemedence Húgyvezeték (ureter) Húgycs (urethra) Húgyhólyag Egyéb húgyszervek Húgyszerv.2 D41.1 Infratentorialis agy Agytörzs Kisagy Nagyedik agykamra 221 . D43 Az agy és a központi idegrendszer bizonytalan és ismeretlen viselkedés daganata Kivéve: perifériás idegek és az autonom idegrendszer (D48.D41 A húgyszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedés daganata Vese Kivéve: vesemedence (D41.

7 D44.D43.1 D44. D44 Az endokrin mirigyek bizonytalan és ismeretlen viselkedés daganata Kivéve: endokrin pancreas (D37.4 D44. Agyidegek Gerincvel A központi idegrendszer egyéb részei Központi idegrendszer.3 D43.7) petefészek (D39.1) here (D40.2 D43.1) csecsem mirigy (D38.4) D44. Idegrendszer (központi) k.7 D43.m. k.4 D43.m. k.9 Endokrin mirigy.n. k.8 Pajzsmirigy (glandula thyreoidea) Mellékvese (glandula suprarenalis) Mellékpajzsmirigy (glandula parathyreoidea) Agyalapi mirigy (hypophysis) Ductus craniopharyngealis Tobozmirigy (corpus pineale) Carotistest (glomus caroticum) Aortatest (glomus aorticum) és egyéb paraganglionok Több endokrin mirigyre kiterjed elváltozás Több endokrin mirigy adenomatosisa D44.5 D44.2 D44.n.n.3 D44.9 Agy. D45 Polycythaemia vera Az M9950 morfológiai kód a /1 viselkedési kóddal D46 Myelodysplasiás szindrómák Beleértve: az M998 morfológiai kód a /1 viselkedési kóddal 222 .m.0 D44.m.n.6 D44.

vérképz .n.m.m. M996-M997 morfológiai kódok /1 viselkedés kóddal D47. k. k.n.2) D47.n.m. lokalizációk bizonytalan és ismeretlen viselkedés daganata 223 . k. k.m.n.m. Praeleukaemia (szindróma). transformációval Refrakter anaemia. vérképz . k.m.m.és kapcsolt szövetekek bizonytalan és ismeretlen természet daganata. Egyéb myelodysplasiás szindrómák Myelodysplasiás szindróma. Myelodysplasia.n.9 D48 Egyéb és k.n.1 Idült myeloproliferatív betegség Myelofibrosis (myeloid metaplasiával) Myeloproliferatív betegség. D47 A nyirok .és kapcsolt szövetek egyéb meghatározott bizonytalan és ismeretlen természet daganatai A nyirok -.7 A nyirok.9 Refrakter anaemia igazoltan sideroblastok nélkül Refrakter anaemia sideroblastokkal Refrakter anaemia blast .3 Monoclonalis gammopathia Essentialis (haemorrhagiás) thrombocythaemia Idiopathiás haemorrhagiás thrombocythaemia D47.0 D46. k. Myelosclerosis (megakaryocytás) myeloid metaplasiával D47. k.túlsúllyal.0 Bizonytalan és ismeretlen természet histiocytás és hízósejtes daganatok Hízósejt daganat. Lymphoproliferatív betegség.7 D46.n.2 D47.n.1 D46.és kapcsolt szövetek bizonytalan és ismeretlen viselkedés daganata Beleértve: az M974. k. k.túlsúllyal Refrakter anaemia blast .4 D46.D46. D47.n.3 D46. Mastocytoma.m.m.2 D46. vérképz .m.n. Kivéve: mastocytosis (cutan) (Q82. M976.

7) ajakpírszegély (D37.0) D48.5) 224 . Perianalis b r Eml b re Kivéve: végbélnyílás. D40.1) D48.0) • gége (D38.5) az eml köt szövete (D48.1) synovia (D48.0) • orr (D38.7) nemiszervek b re (D39.n. (D37.6 Eml Eml köt szövete Cystosarcoma phylloides Kivéve: eml b re (D48.2 Perifériás idegek és autonom idegrendszer Kivéve: a szemüreg perifériás idegei (D48.7.5 Retroperitoneum Peritoneum B r Végbélnyílás : • szegélye • b re.m. k.5) szemhéj köt szövete (D48.0 Csont és izületi porc Kivéve: porc: • fül (D48.0) • orr (D38.7) D48.0) D48.3 D48.1) • gége (D38.Kivéve: neurofibromatosis (nem malignus) (Q85.4 D48.6) D48.1 Egyéb köt szövet és lágyszövet Köt szövet: • fül • szemhéj Kivéve: porc: • izületi (D48.

n.n. k.D48. Neoplasma. Új növedék.1) szemhéj b re (D48.m.m. k.9 Bizonytalan és ismeretlen természet daganat.n. 225 .m.m.n.5) D48. k.n. Tumor. k. k. "Növedék".7 Egyéb meghatározott lokalizációk Szem Szív Szemüreg perifériás idegei Kivéve: köt szövet (D48.m.

deformitások és kromoszóma rendellenességek (Q00-Q99) endokrin. a perinatális id szakból ered kórképek (P00-P96) terhesség.n. táplálkozási és anyagcsere betegségek (E00-E90) HIV betegség (B20-B24) sérülés. jelek.9) bizonyos. mérgezés és bizonyos egyéb küls okok következményei (S00-T98) daganatok (C00-D48) máshová nem osztályozott tünetek. szülés és a gyermekágy szöv dményei (O00-O99) veleszületett rendellenességek.0 Vashiányos anaemia vérveszteségt l (krónikus) Vérzés utáni krónikus anaemia 226 .III.m. purpura és egyéb vérzéses állapotok A vér és a vérképz szervek egyéb betegségei Az immunmechanizmust érint bizonyos rendellenességek Anaemia máshova osztályozott krónikus betegségekben A vér és a vérképz szervek egyéb máshova osztályozott betegségei A f csoporthoz tartozó csillaggal jelölt csoportok: TÁPLÁLKOZÁSI ANAEMIÁK (D50-D53) D50 Vashiányos anaemia Beleértve: anaemia: • asideroticus • hypochrom D50. (M35. kóros klinikai és laboratóriumi leletek (R00-R99) A f csoport az alábbi csoportokat tartalmazza: D50-D53 D55-D59 D60-D64 D65-D69 D70-D77 D80-D89 D63* D77* Táplálkozási anaemiák Haemolyticus anaemiák Aplasticus és egyéb anaemiák Véralvadási defektusok. F csoport A VÉR ÉS A VÉRKÉPZ SZERVEK BETEGSÉGEI ÉS AZ IMMUNRENDSZERT ÉRINT BIZONYOS RENDELLENESSÉGEK (D50-D89) Kivéve: autoimmun betegség (szisztémás) k.

9 Egyéb B12 vitamin hiány miatti anaemia B12-vitaminhiány miatti anaemia.0 B12-vitaminhiány anaemia intrinsic faktor hiány miatt Anaemia: • Addison • Biermer • vészes vérszegénység.1 Sideropeniás dysphagia Kelly-Paterson-szindróma Plummer-Vinson-szindróma D50.m. veleszületett Veleszületett intrinsic faktor hiány D51. k.3) D50.9 Egyéb vashiány anaemiák Vashiány anaemia k.1 Gyógyszer indukált folsavhiány anaemia Szükség esetén kiegészít kód használható (XX.8 D51. proteinuriával Imerslund (-Gräsbeck) szindróma Megaloblastos örökletes anaemia D51.n.3 Transzkobalamin-II hiány Egyéb vérszegénység étrendi B12-vitaminhiány miatt Vegan-anaemia D51. f csoport) az ok megjelölésére D52.1 Anaemia B12-vitamin szelektív felszívódási zavara miatt.8) D51.Kivéve: vérzés miatti akut anaemia (D62) congenitalis anaemia magzati vérveszteség miatt (P61. D51 B12-vitaminhiány anaemia Kivéve: B12-vitaminhiány (E53.8 D50. D52 D52.0 Folsavhiány anaemia Folsavhiány-anaemia. táplálkozási Táplálkozási megaloblastos anaemia D52.8 Egyéb folsavhiány anaemiák 227 .m.n.2 D51.

o. mely nem reagál B12 vitamin vagy folsav terápiára D53.0) D53. Egyszer krónikus anaemia Kivéve: anaemia k. (D64.2) D55.9 Táplálkozási anaemia. n.n.1) D53. k.2 Skorbutos anaemia Kivéve: skorbut (E54) D53. D53 Egyéb táplálkozási anaemiák Beleértve: megaloblastos anaemia. Folát-hiány anaemia k.n.9 Folsavhiány anaemia k. Kivéve: Di Gugliemo-féle betegség (C94. Megaloblastos anaemia k.m.8 Egyéb meghatározott táplálkozási anaemiák Anaemia az alábbiak hiányával: • réz • molibdén • cink Kivéve: táplálkozási hiányok.0 Glükóz-6-foszfát dehidrogenáz [G6PD] hiány okozta anaemia Favismus 228 .n.1 Egyéb megaloblastos anaemiák.9) HAEMOLYTICUS ANAEMIÁK (D55-D59) D55 Enzim rendellenességek okozta anaemia Kivéve: gyógyszer el idézte enzim hiány anaemia (D59.m. m.D52.n. anaemia említése nélkül: • rézhiány (E61.m. m.0 Fehérjehiány anaemia Aminosav-hiány anaemia Orotaciduriás anaemia Kivéve: Lesch-Nyhan szindróma (E79.n.0) • molibdén hiány (E61.5) • cink hiány (E60) D53.m.

m. I-es típusú D55. k. kivéve G6PD • nem-sphaerocytás haemolyticus (örökletes).n. II-es típusú • hexokináz hiány • piruvát kináz [PK] hiány • trióz-foszfát izomeráz hiány D55.8 D55.3 D55.2 D56.9 Anaemia a nukleotid anyagcsere zavarai miatt Egyéb anaemiák enzimhiány miatt Anaemia enzimhiány miatt.1 A glutation anyagcsere egyéb zavara miatti anaemia Anaemia: • hexóz monofoszfát [HMP] shunt enzimhiányai.n.2 Glükolitikus enzimdefektusok miatti anaemia Anaemia: • haemolyticus nem-sphaerocytas (örökletes).-) D56.G6PD hiány anaemia D55. Mediterrán (egyéb haemoglobinopathiával) 229 .9 Delta-béta-thalassaemia Thalassaemia jelleg Magzati haemoglobin öröklött fennmaradása [HPFH] Egyéb thalassaemiák Thalassaemia.m.1 Béta-thalassaemia Cooley anaemia Súlyos béta-thalassaemia Sarlósejtes béta-thalassaemia Thalassaemia: • intermedia • major D56. D56 D56.0 Thalassaemia α-thalassaemia Kivéve: Hydrops feotalis miatti haemolyticus betegség (P56.8 D56. k.3 D56.4 D56.

1) D57.n.-) sarlósejtes béta-thalassaemia (D56.n.m.8 Egyéb sarlósejtes rendellenességek D58 D58.3 Sarlósejtes jelleg Haemoglobin-S jelleg Heterozygota haemoglobin S D57.Thalassaemia (minor) (mixta) (egyéb haemoglobinopathiával) D57 Sarlósejtes rendellenességek Kivéve: egyéb haemoglobinopathiák (D58.2 Kett s heterozygotás sarlósejtes zavarok Betegség: • haemoglobin SC • haemoglobin SD • haemoglobin SE D57. Veleszületett Heinz-test anaemia Betegség: 230 . • rendellenesség } D57.0 Egyéb örökletes haemolyticus anaemiák Örökletes sphaerocytosis Acholuricus familiaris sárgaság Veleszületett (sphaerocytás) haemolyticus icterus Minkowski-Chauffard-szindróma D58.1 Örökletes elliptocytosis Elliptocytosis (veleszületett) Ovalocytosis (veleszületett) (örökletes) D58.1 Sarlósejtes anaemia krízis nélkül Sarlósejtes: • anaemia • betegség } } k.2 Egyéb haemoglobinopathiák Abnormális haemoglobin k.m.0 Sarlósejtes anaemia krízissel Haemoglobin-SS betegség krízissel D57.

-) D58. f csoport) az ok megjelölésére D59.n.0) magzati haemoglobin öröklött fennmaradása [HPFH] (D56. f csoport) az ok megjelölésére D59.m.1) methaemoglobinaemia (D74. paroxismalis (D59.-) hideg hemoglobinuria.3) a magzat és az újszülött haemolyticus betegségei (P55.6) D59.8 Egyéb meghatározott örökletes haemolyticus anaemiák Stomatocytosis D58.4) nagy magassági polycythaemia (D75.m.• Hb-C • Hb-D • Hb-E Haemoglobinopathia k. k.3 D59. Labilis haemoglobin miatti haemolyticus betegség Kivéve: familiaris polycythaemia (D75.9 Örökletes haemolyticus anaemia.4 Haemolyticus-uraemiás szindróma Egyéb nem autoimmun haemolyticus anaemiák 231 .1 Egyéb autoimmun haemolyticus anaemiák Autoimmun haemolyticus betegség (hideg típus) (meleg típus) Krónikus hideg-haemagglutinin betegség Hideg-haemagglutinin: • betegség • haemoglobinuria Haemolyticus anaemia: • hideg típus (másodlagos) (szimptómás) • meleg típus (másodlagos) (szimptómás) Kivéve: Evans-szindróma (D69.n.0) Hb-M betegség (D74.0 Szerzett haemolyticus anaemia Gyógyszer okozta autoimmun haemolyticus anaemia Szükség esetén kiegészít kód használható (XX. D59 D59.2 Gyógyszer okozta nem autoimmun haemolyticus anaemia Gyógyszer-indukált enzimhiány anaemia Szükség esetén kiegészít kód használható (XX.

hidegt l Szükség esetén kiegészít kód használható (XX.9 Egyéb szerzett haemolyticus anaemiák Szerzett haemolyticus anaemia.m. (R82.m.n.0 D60.m. f csoport) az ok megjelölésére D59.n.3) D59. k.0 Konstitúcionális aplasticus anaemia Vörösvérsejt aplasia (tiszta): • els dleges 232 .m.9 Krónikus szerzett tisztán vörösvérsejt aplasia Átmeneti szerzett tisztán vörösvérsejt aplasia Egyéb szerzett tisztán vörösvérsejt aplasiák Szerzett tisztán vörösvérsejt aplasia k. D61 Egyéb aplasticus anaemiák Kivéve: agranulocytosis (D70) D61.Haemolyticus anaemia: • mechanikus • microangiopathias • toxikus Szükség esetén kiegészít kód használható (XX. f csoport) az ok megjelölésére Kivéve: haemoglobinuria k.8 D60. Krónikus idiopathiás haemolyticus anaemia APLASTICUS ÉS EGYÉB ANAEMIÁK (D60-D64) D60 Szerzett vörösvérsejt aplasia [erythroblastopenia] Beleértve: vörösvérsejt aplasia (szerzett) (feln ttkori) (thymomával) D60.3) D59.1 D60.5 Rohamokban jelentkez éjjeli haemoglobinuria [Marchiafava-Micheli] Kivéve: haemoglobinuria k. (R82.8 D59.6 Egyéb küls ok okozta haemolysis miatti haemoglobinuria Haemoglobinuria: • meger ltetés miatt • menetelés miatt • paroxysmalis.n.n.

máshova osztályozott krónikus betegségekben D64 Egyéb anaemiák Kivéve: refrakter anaemia: • k.8 D61.m.1 Gyógyszer indukálta aplasticus anaemia Szükség esetén megjelölésére D61. Csontvel hypoplasia Panmyelopthisis D62 Akut vérzés utáni anaemia Kivéve: veleszületett anaemia magzati vérveszteség miatt (P61.n.3) • sideroblastokkal (D46.4) • sok blasttal (D46.0 Örökletes sideroblastos anaemia 233 . f csoport) az ok Aplasticus anaemia egyéb küls ok miatt Szükség esetén megjelölésére kiegészít kódot használható (XX.n.9 Idiopathiás aplasticus anaemia Egyéb meghatározott aplasticus anaemiák Aplasticus anaemia k.8* Anaemia máshova osztályozott krónikus betegségekben Anaemia daganatos betegségekben (C00-D48+) Anaemia egyéb. f csoport) az ok D61.3 D61.0* D63. Hypoplasticus anaemia k.1) • sideroblastok nélkül (D46.2 kiegészít kódot használható (XX.0) D64.m.• gyermekkori • veleszületett Blackfan-Diamond-szindróma Familiaris hypoplasticus anaemia Fanconi-féle anaemia Pantocytopenia deformitássokkal D61.2) • transzformációval (D46.n.3) D63* D63.m. (D46.

gyermekszülés és gyermekágy kapcsán (O45. O67. a betegség megjelölésére D64.0. ALVADÁSI DEFECTUSOK. PURPURA ÉS EGYÉB VÉRZÉSES ÁLLAPOTOK (D65-D69) D65 Disszeminált intravasculáris koaguláció [defibrinációs szindróma] Afibrinogenaemia.1 Másodlagos sideroblastos anaemia betegség miatt Szükség esetén kiegészít kód használható. szerzett Purpura: • fibrinolyticus • fulmináns Kivéve: ha szöv dmény: • vetélés.3 Egyéb sideroblastos anaemiák Sideroblastos anaemia: • k. szerzett Consumptiós coagulopathia Diffúz vagy disszeminált intravasculáris koaguláció [DIC] Fibrinolyticus vérzés.0) D64.3) 234 .m.4 Öröklött diserythropoeticus anaemia Anaemia dyshaematopoetica (veleszületett) Kivéve: Blackfan-Diamond-szindróma (D61. f csoport) az ok megjelölésére D64. O72.1) • újszülötteknél (P60) • terhesség. O46.0.0) Di Gugliemo-betegség (C94.Nemhez kötött hypochrom sideroblastos anaemia D64.n.2 Másodlagos sideroblastos anaemia gyógyszerek és toxinok miatt Szükség esetén kiegészít kód használható (XX.n. • piridoxinra érzékeny D64. méhenkívüli vagy mola terhességben (O00-O07.9 Anaemia k.m.8 Egyéb megjelölt anaemiák Pseudoleukaemia infantilis Anaemia leukoerythroblastica D64.0. O08.

szülésnél és gyermekágyban (O45.3) D68. méhenkívüli vagy mola terhesség kapcsán (O00-O07.0.2 Egyéb véralvadási faktorok örökletes hiánya Veleszületett afibrinogenaemia Hiány: • AC globulin • proaccelerin 235 . faktor (funkcionális defektusokkal) • plazma tromboplasztin komponens [PTC] Hemophilia B D68 Egyéb alvási zavarok Kivéve: szöv dményként: • vetélés. O46.0 Von Willebrand betegség Angiohaemophilia VIII-as faktor hiány vascularis defektussal Vascularis haemophilia Kivéve: kapilláris fragilitás (örökletes) (D69. O67. (D66) • funkcionális defektussal (D66) D68.n.0.m.8) VIII-as faktor hiány: • k.1 Örökletes XI-es faktor hiány Haemophilia C Plazma tromboplasztin antecedens [PTA] hiány D68.0) D67 A IX-es faktor örökletes zavarai Christmas betegség Hiány: • IX.1) • terhességben.m. • A • klasszikus Kivéve: VIII-as faktor hiány érfal defektussal (D68.0.D66 Örökletes VIII-as faktor hiány VIII-as faktor hiány (funkcionális defektussal) Haemophilia: • K. O08.n. O72.

Faktor hiány: • I [fibrinogén] • II [prothrombin] • V [labilis] • VII [stabil] • X [Stuart-Prower-féle] • XII [Hageman-féle] • XIII [fibrin stabilizáló] Dysfibrinogenaemia congenita Hypoproconvertinaemia Owren-féle betegség D68.1) 236 .n.3) purpura fulminans (D65) thromboticus thrombocytopeniás purpura (M31.0) cryoglobulinaemiás purpura (D89.3 Vérzéses zavarok kering antikoagulánsok miatt Hyperheparinaemia Emelkedett szint : • antitrombin • anti-VIIIa • anti-IXa • anti-Xa • anti-XIa Szükség esetén kiegészít megjelölésére D68.9 Véralvadási defektus k.m. f csoport) az antikoaguláns Szerzett véralvadási faktor hiány Alvadási faktor hiánya alábbi okból: • májbetegség • K-vitamin hiány Kivéve: újszülött K-vitamin hiánya (P53) D68.8 Egyéb meghatározott véralvadási defektusok Szisztémás lupus erythematosus [SLE] inhibítor jelenléte D68.4 kód használható (XX.1) esszenciális (vérzéses) thrombocythaemia (D47. D69 Purpura és egyéb vérzéses állapotok Kivéve: jóindulatú hyper-gammaglobulinaemiás purpura (D89.

8 Thrombocytopenia k. Egyéb meghatározott vérzéses állapotok Kapilláris fragilitás (örökletes) Vascularis pseudohaemophilia D69.6 D69.n. f csoport) az ok megjelölésére D69.m.2) átmeneti újszülöttkori thrombocytopenia (P61.0) D69. 237 .m.0) Wiskott-Aldrich-szindróma (D82.2 Egyéb nem thrombocytopeniás purpura Purpura: • k.4 Egyéb primér thrombocytopenia Kivéve: thrombocytopenia hiányzó radiussal (Q87.1 Vérlemezkék min ségi rendellenességei Bernard-Soulier [giant platelet] szindróma Glanzmann-féle betegség Szürke vérlemezke szindróma Thromboasthenia (vérzéses) (örökletes) Thrombocytopathia Kivéve: von Willebrand-féle betegség (D68.5 Másodlagos thrombocytopenia Szükség esetén kiegészít kód használható (XX.0) D69. • senilis • simplex D69.n.n.D69.0 Allergiás purpura Purpura: • anaphylactoid • Henoch (-Schönlein) • nem thrombocytopeniás: • haemorrhagiás • idiopathiás • vascularis • allergiás érgyulladás D69.9 Vérzéses állapot k.m.3 Idiopathicus thrombocytopeniás purpura Evans-szindróma D69.

f csoport) a gyógyszer Kivéve: átmeneti újszülöttkori neutropenia (P61.9) D72.n.m.A VÉR VÉRKÉPZ (D70-D77) D70 SZERVEK EGYÉB BETEGSÉGEI Agranulocytosis Angina agranulocytotica Csecsem kori genetikus agranulocytosis Kostmann-féle betegség Neutropenia: • k.8) immunzavarok (D80-D89) neutropenia (D70) praeleukaemia (szindróma) (D46.5) D71 Polymorphonuclearis neutrophilek funkcionális zavarai Sejtmembrán receptor komplex [CR3] defektus Krónikus (gyerekkori) granulomás betegség Veleszületett dysphagocytosis Progresszív szeptikus granulomatosis D72 Fehérvérsejtek egyéb rendellenességei Kivéve: basophilia (D75.0 Leukocyták öröklött anomáliái Anomália vagy szindróma (granulocyták) (granuláció): • Alder-féle • May-Hegglin-féle • Pelger-Huët-féle Örökletes: • leukocyta: 238 . • veleszületett • ciklikus • gyógyszer okozta • periodikus • splenica (primer) • toxikus Neutropeniás lépmegnagyobbodás Szükség esetén kiegészít megjelölésére kód használható (XX.

0 A lép betegségei Hyposplenia Asplenia.5 Krónikus congestiv splenomegalia Léptályog Lépcysta Infarctus lienis 239 .2 D73.1 Hypersplenia Kivéve: splenomegalia: • k.3 D73.3) D72.0) D73.n.0) D73.• hiperszegmentáció • hiposzegmentáció • leukomelanopathia Kivéve: Chediak (-Steinbrinck)-Higashi szindróma (E70.m.1 Eosinophilia Eosinophilia: • allergiás • örökletes D72.9 Fehérvérsejtek betegségei k.4 D73.1) • veleszületett (Q89. m. (R16.8 Fehérvérsejtek egyéb meghatározott rendellenességei Leukaemoid reakció: • lymphocytás • monocytás • myelocytás Leukocytosis Lymphocytosis tüneti Lymphopenia Monocytosis tüneti Plasmacytosis D72. n D73 D73. m tét utáni Lép atrophia Kivéve: léphiány (veleszületett) (Q89.

0 Methaemoglobinaemia Congenitalis methaemoglobinaemia Veleszületett NADH-methaemoglobin reduktáz hiány Haemoglobin-M [Hb-M] betegség Methaemoglobinaemia.9) • akut (L04.m.8 A lép egyéb betegségei Lépfibrosis k. (D89.n.n. örökletes D74. nem traumás Lép torsio Kivéve: traumás léprepedés (S36. D73.n.1) • mesenterialis (akut) (krónikus) (I88.-) hypergammaglobulinaemia k. Perisplenitis Splenitis k.1 Másodlagos polycythaemia 240 . D75 A vér és a vérképz szervek egyéb betegségei Kivéve: megnagyobbodott nyirokcsomók (R59.0) D75.m.9 Methaemoglobinaemia k.-) • krónikus (I88.m.n. D74 D74.n.2) nyirokcsomó-gyulladás: • k. f csoport).m.0) D73.Léprepedés.1) D75. (I88.9 Lépbetegség k.8 Egyéb methaemoglobinaemiák Szerzett methaemoglobinaemia (sulfhaemoglobinaemiával) Toxikus methaemoglobinaemia Szükség esetén kiegészít kód használható (XX.m. az ok megjelölésére D74.0 Familiaris erythrocytosis Polycythaemia: • jóindulatú • familiaris Kivéve: örökl d ovalocytosis (D58.n.m.

1 Haemophagocytás lymphohistiocytosis Familiaris haemophagocytás reticulosis 241 . D76 A lymphoreticularis szöveteket és reticulohistiocyta rendszert érint bizonyos betegségek Kivéve: Letterer-Siwe betegség (C96.4) • lipomelanoticus (I89.8 (D47.3) A vér és a vérképz szervek egyéb meghatározott betegségei Basophilia D75.Polycythaemia: • szerzett • mint következmény: • erythropoietin • plazmatérfogat csökkenés • nagy magasság • stressz • érzelmi • hypoxaemiás • nephrogen • relatív Kivéve: polycythaemia: • újszülöttkori (P61. m.2 Esszenciális thrombocytosis Kivéve: esszenciális (haemorrhagiás) thrombocythaemia D75.n.0) malignus histiocytosis (C96.1) reticuloendotheliosis vagy reticulosis: • medullaris histiocytás (C96. Eosinophil granuloma Hand-Schüller-Christian-betegség Histiocytosis X (krónikus) D76.0) D76.m.1) • vera (D45) D75.7) • nonlipid (C96.o.0 Langerhans-sejt histiocytosis.8) • malignus (C85.1) • leukaemiás (C91.9 A vér és a vérképz szervek betegségei k.n.

D76.-+) AZ IMMUNMECHANIZMUST ÉRINT RENDELLENESSÉGEK (D80-D89) Beleértve: komplement rendszer defektusai BIZONYOS immunhiányos rendellenességek.4 Immunglobulin A [IgA] szelektív hiánya Immunglobulin G [IgG] alosztályok szelektív hiánya Immunglobulin M [IgM] szelektív hiánya 242 .0 Immunhiány f ként antitest defektusokkal Örökletes hypoglammaglobulinaemia Autosomalis recessziv agammaglobulinaemia (svájci típusú) X-köt dés agammaglobulinaemia [Bruton] (növekedési hormon hiánnyal) D80.m.1 Nem familiáris hypogammaglobulinaemia Agammaglobulinaemia immunglobulin-hordozó B-lymphocytákkal Agammaglobulinaemia. (M35.2 Fert zéshez társult haemophagocytas szindróma Szükség esetén kiegészít megjelölésére D76. D80.3 kód használható a fert z ágens vagy betegség Egyéb histiocytosis szindrómák Reticulohistiocytoma (óriás-sejtes) Sinus histiocytosis masszív lymphadenopathiával Xanthogranuloma D77* A vér és vérképz szervek egyéb rendellenességei máshova osztályozott betegségekben Lép fibrosis schistosomiasisban [bilharziasis] (B65.2 D80. közönséges [CVAgamma] Hypogammaglobulinaemia k.Nem Langerhans-sejt mononuclearis phagocyták histiocytosisa k.n. kivéve a HIV-betegséget sarcoidosis Kivéve: autoimmun betegség (szisztémás) k.m.m.3 D80.n.n.9) a polymorphonucleáris neutrophilek funkcionális rendellenességei (D71) HIV-betegség (B20-B24) D80 D80.

6 Súlyos kevert immunhiány [SCID] reticularis dysgenesissel Súlyos kevert immunhiány [SCID] alacsony T. D82 Immunhiány egyéb jelent s defektusokhoz társulva Kivéve: ataxia teleangiectatica [Louis-Bar] (G11. D81 Kevert immunhiányok Kivéve: autosomalis recesszív agammaglobulinaemia (svájci típus) (D80.5 D80.m. osztály hiánya Csupasz lymphocyta szindróma D81.9 Kevert immunhiány k.8 D80.7 D81.n.6 Immunhiány megnövekedett immunglobulin M [IgM] mellett Antitest hiány közel normális immunglobulin szinttel vagy hyperimmunoglobulinaemiával Csecsem kori átmeneti hypogammaglobulinaemia Egyéb immunhiányok f ként antitest defektusokkal Kappa könny -lánc hiány D80.5 D81.m.D80.0 D81.7 D80.4 D81.n.3 D81.9 Immunhiány f ként antitest defektusokkal k.8 Major hisztokompatibilitási komplex [MHC] II.3) D82.1 D81.és B-sejtszámmal Súlyos kevert immunhiány [SCID] alacsony vagy normális B-sejt számmal Adenozin deamináz [ADA] hiány Nezelof-szindróma Purin nukleozid foszforiláz [PNP] hiány Major hisztokompatibilitási komplex [MHC] I.0 Wiskott-Aldrich-szindróma Immunhiány thrombocytopeniával és eczemával 243 . osztály hiánya Egyéb kevert immunhiányok Biotin-függ karboxiláz hiány D81.0) D81.2 D81.m. Súlyos összetett immunhiány rendellenesség [SCID] k.n.

8 D82.vagy T-sejt elleni autoantitestekkel Egyéb közönséges kevert immunhiány Közönséges kevert immunhiány k.m.1 Egyéb immunhiányok Lymphocyta funkció antigén-1 [LFA-1] defektus Defektusok a komplement rendszerben C1 észteráz gátló [C1-INH] hiány D84. k.m.9 D84 D84.4 D82.n.9 Hyperimmunoglobulin E [IgE] szindróma Immunhiány egyéb meghatározott f bb defektusokkal együtt Immunhiány f bb defektussal.n.2 D82.9 Egyéb meghatározott immunhiányok Immunhiány k.8 D84.1 Di George-szindróma Garattasak szindróma Thymus: • alymphoplasia • aplasia vagy hypoplasia immunhiánnyal D82.m.0 Közönséges kevert immunhiány Közönséges kevert immunhiány f ként B-sejtszám és funkció abnormitásokkal Közönséges kevert immunhiány f ként immunregulációs T-sejt rendellenességekkel Közönséges kevert immunhiány B.8 D83.3 Immunhiány rövid-végtag állapottal Immunhiány Epstein-Barr vírusra adott örökletes defektív válasszal X-kapcsolású lymphoproliferatív betegség D82.2 D83. D83 D83. D83.0 D84.D82.1 D83. D86 Sarcoidosis 244 .n.

D89 Az immunrendszert érint egyéb rendellenességek m.m.1*) Többszörös agyideg bénulás sarcoidosisban+ (G53.3*) Uveoparoticus láz [Heerfordt] D86.o.n. D89.-) D89. Az immunrendszert érint egyéb meghatározott rendellenességek m.m.D86. Kivéve: hyperglobulinaemia k.n.0 Polyclonalis hypergammaglobulinaemia Jóindulatú hypergammaglobulinaemiás purpura Polyclonalis gammopathia k.3 D86.n.m.n.2 D89.1 Cryoglobulinaemia Cryoglobulinaemia: • esszenciális • idiopathicus • kevert • els dleges • másodlagos Cryoglobulinaemiás: • purpura • vasculitis D89.m.1) monoklonális gammopathia (D47.o.0 D86.8 Tüd sarcoidosis Nyirokcsomó sarcoidosis Tüd és nyirokcsomó sarcoidosis együtt B r sarcoidosis Sarcoidosis egyéb és kombinált lokalizációban Iridocyclitis sarcoidósisban+ (H22.n. (R77. 245 .8*) • szívizomgyulladás+ (I41.9 Sarcoidosis k.n.2 D86.8*) • izomgyulladás+ (M63.1 D86.8 Hypergammaglobulinaemia k.2*) Sarcoid: • arthropathia+ (M14.2) sikertelen transzplantáció és kilök dés (T86.

n.n. 246 . Immunbetegség k.m.D89.m.9 Immunrendszert érint rendellenesség k.

Kivéve: terhességi.E f csoport megfelel kódjai (E05. Környezeti strumogén tényez k is szerepet játszhatnak.0.IV.8. f csoport tartalmazza. E16-E31. szülési és gyermekágyi szöv dmények (O00-O99) máshol nem sorolt tünetek. E34. átmeneti endokrin-és anyagcsererendellenességek (P70-P74) A f csoport az alábbi csoportokat tartalmazza: E00-E07 E10-E14 E15-E16 E20-E35 E40-E46 E50-E64 E65-E68 E70-E90 E35* E90* A pajzsmirigy rendellenességei Diabetes mellitus A cukoranyagcsere szabályozás és hasnyálmirigy bels rendellenességei Egyéb endokrin mirigyek egyéb rendellenességei Malnutritio Egyéb táplálkozási hiánybetegségek Obesitas és egyéb túltápláltság Anyagcsere rendellenességek A bels elválasztású betegségekben Táplálkozási és betegségekben mirigyek rendellenességei rendellenességek máshova máshova osztályozott osztályozott elválasztás egyéb A f csoporthoz tartozó csillaggal jelölt csoportok: anyagcsere A PAJZSMIRIGY RENDELLENESSÉGEI (E00-E07) E00 Veleszületett jódhiány tünetegyüttes Beleértve: endemiás állapotok környezeti jódhiányhoz társulva. functionális aktivitástól függetlenül. közvetlenül vagy az q anyai jódhiány következményeként. E07. F csoport ENDOKRIN.-) járulékos-kódként használhatók a daganat vagy ectopiás endokrin szövet functionális aktivitásának jelölésére. jelek és kóros klinikai és laboratóriumi leletek (R00R99) jellemz en magzati vagy újszülöttkori. a II. 247 . TÁPLÁLKOZÁSI ÉS ANYAGCSEREBETEGSÉGEK (E00-E90) Megjegyzés:valamennyi daganatot. hanem a fejlöd magzat elégtelen pajzsmirigyhormon elválasztásának következménye.Némely állapot nem jelent szokványos hypothyreosist.

E01 Jódhiánnyal összefügg pajzsmirigy rendellenességek és rokon állapotok Kivéve: veleszületett jódhiány tünetegyüttes (E00.9 Veleszületett jódhiány tünetegyüttes.1 Jódhiányhoz társuló diffúz (endémiás) golyva Jódhiányhoz társuló multinoduláris (endémiás) golyva Jódhiányhoz társuló göbös golyva E01.0 E01. myxoedemás típus Endémiás cretinismus: • pajzsmirigy elégtelenséggel • myxoedemás típus E00. E01. k.n.m. k.m.1 Veleszületett jódhiány tünetegyüttes.0 Veleszületett jódhiány-szindróma.-) szubklinikai jódhiány-hypothyreosis (E02) E01.2 Jódhiányhoz társuló (endémiás) golyva.0) E03. k.8 Jódhiányhoz társuló egyéb pajzsmirigy betegségek és rokon állapotok Szerzett jódhiányos pajzsmirigy elégtelenség.Szükség esetén kiegészít retardatio megjelölésére. Endémiás golyva.m. k. idegrendszeri típusú E00.n.n.n.2 Veleszületett jódhiány tünetegyüttes. E02 E03 Szubklinikai jódhiány-hypothyreosis Egyéb hypophyreosis Kivéve: jódhiányhoz társuló hypothyreosis (E00-E02) beavatkozások utáni hypothyreosis (E89. kevert típus Endémiás cretinismus. kód (F70-F79) alkalmazható a társult mentális Kivéve: szubklinikai jódhiányos hypothyreosis (E02) E00.0 Veleszületett hypothyreosis diffúz golyvával 248 . k. Endémiás cretinismus.m.n.m. idegrendszeri típus Endémiás cretenismus.m. Veleszületett jódhiány okozta csökkent pajzsmirigy müködés. k. kevert típus E00.n.

n. k.n.Veleszületett (nem toxikus) golyva: • k.0 Nem-toxikus diffúz golyva Golyva. Myxoedema. nem-toxikus: • diffúz (kolloid) • egyszer E04.3 E03.4 Infectiók utáni hypothyreosis Pajzsmirigy sorvadás (szerzett) Kivéve: veleszületett pajzsmirigy atrophia (E03.m.n.1) E03.m.5 E03.1 Nem-toxikus pajzsmirigy göb Kolloid (cystás) (pajzsmirigy) göb Nem toxikus solitaer golyvagöb 249 .m. k. E04 Egyéb nem-toxikus golyva Kivéve: veleszületett golyva: • k. • parenchymás Kivéve: veleszületett átmeneti golyva normális m ködéssel (P72.8 E03. E03. kód használható (XX.n.1 Veleszületett hypothyreosis golyva nélkül Pajzsmirigy aplasia (myxoedemával) Veleszületett: • pajzsmirigy sorvadás • hypothyreosis k. E03.2 Gyógyszerek és egyéb exogén anyagok okozta hypothyreosis A küls ok megjelölésére szükség esetén kiegészit f csoport). • diffúz } } (E03.n.0) E03.m.m.0) • parenchymás } jódhiányhoz társuló golyva (E00-E02) E04.9 Myxoedemás coma Egyéb hypothyreosis Hypothyreosis.

n.n. E04.m.5 E05.n.m. k. E04.2 Nem toxikus többgöbös golyva Cystás golyva.8 Thyreotoxicosis ectopiás pajzsmirigy következtében M vileg kiváltott thyreotoxicosis Thyreotoxikus krizis Egyéb thyreotoxicosis Pajzsmirigy stimuláló hormon (TSH) fokozott termelése A küls ok megjelölésére szükség esetén kiegészít f csoport).0 Tryreotoxicosis diffúz golyvával Exophtalmusszal kisért vagy toxikus golyva.m.m. k. E05 Thyreotoxicosis [hyperthyreosis] Kivéve: krónikus thyreoiditis átmeneti thyreotoxicosissal (E06.n.m.n. Graves-Basedow kór Toxikus diffúz golyva E05. Hyperthyreosis. k.9 Egyéb nem-toxikus golyva Nem-toxikus golyva. k. k. k.m. E05.m. Thyreotoxikus szívbetegség+ (I43.m. solitaer toxikus pajzsmirigy göbbel Thyreotoxicosis egygócú toxikus golyvával E05. k. Göbös (nem toxikus) golyva.2 Thyreotoxicosis multinoduláris toxikus golyvával Toxikus göbös golyva. E05. k.3 E05.2) újszülöttkori thyreotoxicosis (P72.8 E04.9 Thyreotoxicosis k. Többgócú (cystás) golyva. kód használható (XX.4 E05.1) E05.1 Thyreotoxicosis.m.n. Golyva.n.n.8*) E06 Pajzsmirigygyulladás 250 .m.n.Pajzsmirigy göb (cystosus) k.n.

E06.2 Idült pajzsmirigy gyulladás átmeneti thyreotoxicosissal Kivéve: autoimmun thyreoiditis (E06.4 Gyógyszer okozta pajzsmirigygyulladás A küls ok megjelölésére szükség esetén kiegészít f csoport).n.9 Pajzsmirigy gyulladás.m. • lignosus • Riedel-féle E06. kód használható (XX. E06.m.Kivéve: szülés utáni thyreoiditis (090.5 Egyéb idült pajzsmirigygyulladás Thyreoiditis: • krónikus: • fibrosus • k.0 Heveny pajzsmirigygyulladás Pajzsmirigy tályog Thyreoiditis: • gennyes • beolvadó A fert z ágens megjelölésére szükség esetén kiegészít kód használható (B95B97).5) E06.3 Autoimmun thyreoiditis Hashimoto thyreoiditis Hashitoxicosis (átmeneti) Lymphadenoid golyva Lymphocytás thyreoiditis Struma lymphomatosa E06. k.3) E06. 251 .n.1 Subacut pajzsmirigy gyulladás Thyreoiditis: • de Quervain • óriás-sejtes • granulomatosus • nem gennyes Kivéve: autoimmun thyreoiditis (E06.3) E06.

E07
E07.0

A pajzsmirigy egyéb betegségei
Fokozott calcitonin elválasztás Pajzsmirigy C-sejt hyperplasia Thyreocalcitonin túltermelés

E07.1

Hormonképzés defektusával társuló golyva Familiáris hormonképzési defektushoz társuló golyva Pendred-szindróma Kivéve: veleszületett átmeneti golyva, normális functióval (P72.0)

E07.8

A pajzsmirigy egyéb betegségei Pajzsmirigyhormon-köt globulin rendellenesség Pajzsmirigy bevérzés Pajzsmirigy infarctus Sick euthyreoid szindróma

E07.9

Pajzsmirigy betegség, k.m.n.

DIABETES MELLITUS (E10-E14)
Szükség esetén a gyógyszer okozta esetekben kiegészít használható a szer megjelölésére. küls oki kód (XX. f csoport) Az alábbi negyedik karakteres alosztályozás az E10-E14 csoportokkal alkalmazandó: .0 Kómával Diabeteses: • kóma ketoacidosissal vagy anélkül • hyperosmolaris kóma • hypoglycaemiás kóma Hyperglycaemiás kóma, k.m.n. .1 Ketoacidosissal Diabeteses: • acidosis • ketoacidosis .2+ } }kóma említése nélkül

Vese szöv dményekkel

Nephropathia diabetica (N08.3*) Intracapillaris glomerulonephrosis (N08.3*) Kimmelstiel-Wilson szindróma (N08.3*) .3+ Szem szöv dményekkel

252

Diabeteses: • cataracta (H28.0*) • retinopathia (H36.0*) .4+ Idegrendszeri sz v dményekkel

Diabeteses: • amyotrophia (G73.0*) • autonom neuropathia (G99.0*) • mononeuropathia (G59.0*) • polyneuropathia (G63.2*) • autonom (G99.0*) .5 Perifériás keringési szöv dményekkel

Diabeteses: • gangraena • perifériás angiopathia+ (I79.2*) • fekély .6 Egyéb megnevezett sz v dményekkel

Diabeteses arthropathia+ (M14.2*) • neuropathiás+ (M14.6*) .7 .8 .9 Többszörös sz v dménnyel Nem meghatározott sz v dményekkel Szöv dmények nélküli

E10

Inzulin-dependens cukorbetegség [felosztást lásd a 000 oldalon]
Beleértve: diabetes (mellitus): • labilis • juvenilis kezdet • ketozisra hajlamos • I. tipus Kivéve: diabetes mellitus: • malnutritióhoz társuló (E12.-) • újszülöttkori (P70.2) • terhesség, szülés alatti és gyermekágyi (O24.-) glycosuria: • k.m.n. (R81) • renalis (E74.8) csökkent glucose tolerancia (R73.0)

253

m tét utáni hypoinsulinaemia (E89.1)

E11

Nem inzulin-dependens cukorbetegség [felosztást lásd a 000 oldalon]
Beleértve: diabetes (mellitus) (elhízás nélkül) (elhízással): • feln ttkori kezdet • serdül kori kezdet • ketosis nélküli • stabil • II. tipus fiatalkori, nem inzulin-dependens diabetes Kivéve: diabetes mellitus: • malnutritióhoz társuló (E12.-) • újszülöttkori (P70.2) • terhesség, szülés alatti és gyermekágyi (O24.-) glycosuria: • k.m.n. (R81) • renalis (E74.8) csökkent glucose tolerancia (R73.0) m tét utáni hypoinsulinaemia (E89.1)

E12

Malnutritióhoz társuló cukorbetegség [felosztás lásd a 000 oldalon]
Beleértve: malnutritióhoz társuló diabetes mellitus: • inzulin-dependens • nem inzulin-dependens Kivéve: diabetes mellitus terhesség, szülés alatt és gyermekágyban (O24.-) glycosuria: • k.m.n. (R81) • renalis (E74.8) csökkent glucose tolerancia (R73.0) újszülöttkori diabetes mellitus (P70.2) m tét utáni hypoinsulinaemia (E89.1)

E13

Egyéb megjelölt cukorbaj [felosztást lásd a 000 oldalon]
Kivéve: diabetes mellitus: • inzulin-dependens (E10.-) • malnutritióhoz társuló (E12.-) • újszülöttkori (P70.2)

254

• nem inzulin-dependens (E11.-) • terhesség, szülés alatti és gyermekágyi (O24.-) glycosuria: • k.m.n. (R81) • renalis (E74.8) csökkent glucose tolerancia (R73.0) m tét utáni hypoinsulinaemia (E89.1)

E14

Cukorbetegség, k.m.n. [felosztást lásd a 000 oldalon]
Beleértve: diabetes, k.m.n. Kivéve: diabetes mellitus: • inzulin-dependens (E10.-) • malnutritióhoz társuló (E12.-) • újszülöttkori (P70.2) • nem inzulin-dependens (E11.-) • terhesség, szülés alatti és gyermekágyi (O24.-) glycosuria: • k.m.n. (R81) • renalis (E74.8) csökkent glucose tolerancia (R73.0) m tét utáni hypoinsulinaemia (E89.1)

A CUKORANYAGCSERE SZABÁLYOZÁS ÉS HASNYÁLMIRIGY BELS ELVÁLASZTÁS EGYÉB RENDELLENESSÉGEI (E15-E16)
E15 Nem-diabeteses hypoglycaemiás coma
Nem-diabeteses egyénben gyógyszer okozta inzulin coma Hypoglycaemiás coma hyperinsulinismussal Hypoglycaemiás coma, k.m.n. A gyógyszer okozta esetekben szükség esetén kiegészít kód használható (XX. f csoport) a gyógyszer megnevezésére.

E16

A hasnyálmirigy bels elválasztású m ködésének egyéb zavarai
Gyógyszer okozta hypoglycaemia, coma nélkül A gyógyszer okozta esetekben szükség esetén kiegészít kód használható (XX. f csoport).

E16.0

255

E16.1

Egyéb hypoglycaemia Functionális, nem hyperinsulinaemiás hypoglycaemia Hyperinsulinismus: • k.m.n. • funkcionális Pancreas béta-sejt hyperplasia, k.m.n. Hypoglycaemiás coma utáni encephalopathia

E16.2 E16.3

Hypoglycaemia, k.m.n. Fokozott glukagon elválasztás Pancreas endokrin sejt hyperplasia glukagon túltermeléssel

E16.8

A hasnyálmirigy hormontermelésének egyéb megjelölt zavarai Hypergastrinaemia Az alábbi hormonok fokozott képzése a pancreasban: • növekedési hormon releasing hormon (GHRH) • pancreas polypeptid • somatostatin • vasoactiv intestinális polypeptid (VIP) Zollinger-Ellison-szindróma

E16.9

A hasnyálmirigy hormontermelésének zavarai, k.m.n. Sziget-sejt hyperplasia, k.m.n. Pancreas endokrin-sejt hyperplasia, k.m.n.

EGYÉB ENDOKRIN MIRIGYEK EGYÉB RENDELLENESSÉGEI (E20-E35)
Kivéve: galactorrhoea (N64.3) gynaecomastia (N62)

E20

Hypoparathyreosis
Kivéve: Di George szindróma (D82.1) beavatkozás utáni hypoparathyreosis (E89.2) tetania, k.m.n. (R29.0) újszülöttkori átmeneti hypoparathyreosis (P71.4)

E20.0 E20.1

Idiopathiás hypoparathyreosis Pseudohypoparathyreosis

256

E20.8 E20.9

Egyéb hypoparathyreosis Hypoparathyreosis k.m.n. Mellékpajzsmirigy eredet tetania

E21

A mellékpajzsmirigy túlm ködése és egyéb betegségei
Kivéve: osteomalacia: • feln ttkori (M83.-) • gyermekkori és juvenilis (E55.0)

E21.0

Primer hyperparathyreosis Mellékpajzsmirigy hyperplasia Osteitis fibrosa cystica generalisata [Recklinghausen-betegség]

E21.1

Szekunder hyperparathyreosis, m.n.o. Kivéve: vese eredet szekunder hyperparathyreosis (N25.8)

E21.2

Egyéb mellékpajzsmirigy túlm ködés Kivéve: familiáris hypocalciuriás hypercalcaemia (E83.5)

E21.3 E21.4 E21.5

Hyperparathyreosis, k.m.n. Egyéb meghatározott mellékpajzsmirigy betegségek Mellékpajzsmirigy betegség, k.m.n.

E22

Az agyalapi mirigy túlm ködése
Kivéve: Cushing-szindróma (E24.-) Nelson-szindróma (E24.1) hormon túltermelés: • ACTH, mely nem társul Cushing kórral (E27.0) • hypophysis eredet ACTH (E24.0) • thyreoidea stimuláló hormon (TSH) (E05.8)

E22.0

Acromegalia és hypophysaer gigantismus Acromegaliával társult arthropathia+ (M14.5*) Növekedési hormon túltermelés Kivéve: alkati: • gigantismus (E34.4) • magasnövés (E34.4)

257

pancreas eredet növekedési hormon releasing hormon (GHRH) túltermelés (E16.8) E22.1 Hyperprolactinaemia Gyógyszer okozta esetekben szükség esetén kiegészít kód használható (XX. f csoport). E22.2 E22.8 Antidiuretikus hormon termelési zavar szindróma Az agyalapi mirigy egyéb túlm ködése Centrális pubertas praecox E22.9 Agyalapi mirigy túlm ködés, k.m.n.

E23

Az agyalapi mirigy csökkent m ködése és egyéb rendellenességei
Beleértve: a felsorolt állapotok függetlenül attól, hogy a betegség hypophysis vagy hypothalamus eredet . Kivéve: beavatkozás utáni hypopituitarismus (E89.3)

E23.0

Hypopituitarismus Fertilis eunuch szindróma Hypogonadotrop hypogonadismus Idiopathiás növekedési hormon hiány Izolált hormonhiány: • gonadotropin • növekedési hormon • hypophysis hormon Kallmann szindróma Lorain-Levi szindróma (alacsony növés) Hypophysis necrosis (post partum) Panhypopituitarismus Hypophysis (eredet ): • cachexia • elégtelenség, k.m.n. • alacsony növés Sheehan szindróma Simmonds kór

E23.1

Gyógyszer okozta agyalapi mirigy elégtelenség Szükség esetén kiegészít kód használható a gyógyszer megnevezésére (XX. f csoport).

258

E23.2

Diabetes insipidus Kivéve: renális diabetes insipidus (N25.1)

E23.3

Hypothalamus dysfunctio, m.n.o. Kivéve: Prader-Willi-szindróma (Q87.1) Russell-Silver-szindróma (Q87.1)

E23.6

Az agyalapi mirigy egyéb betegségei Hypophysis tályog Dystrophia adiposogenitalis

E23.7

Agyalapi mirigy betegség, k.m.n.

E24
E24.0

Cushing-szindróma
Hypophysis eredet Cushing-kór Hypophysiaer ACTH túltermelés Hypophysis eredet mellékvesekéreg túlm ködés

E24.1 E24.2

Nelson-szindróma Gyógyszer okozta Cushing-szindróma Szükség esetén kiegészít kód használható a gyógyszer megnevezésére (XX. f csoport).

E24.3 E24.4 E24.8 E24.9

Ectopiás ACTH-szindróma Alkohol okozta pseudo-Cushing-szindróma Egyéb Cushing-szindróma Cushing-szindróma, k.m.n.

E25

Adrenogenitális szindrómák
Beleértve: virilizáló vagy feminizáló adrenogenitális szindrómák, függetlenül attól hogy szerzett betegség vagy a hormontermelés veleszületett defektusa és következményes mellékvese hyperplasia okozza. N kben: • mellékvese eredet pseudohermaphroditismus • heterosexualis pseudopubertas praecox Férfiakban: • isosexualis pseudopubertas praecox • macrogenitosomia praecox

259

• korai nemi érés mellékvese hyperplasiával virilizáció (n kben) E25.0 Enzimhiánnyal társuló veleszületett adrenogenitális rendellenességek Congenitalis mellékvese hyperplasia 21-hidroxiláz hiány Sóveszt congenitális mellékvese hyperplasia E25.8 Egyéb adrenogenitális rendellenességek Idiopathiás adrenogenitális zavar Gyógyszer okozta esetekben szükség szerint kiegészít gyógyszer megnevezésére (XX. f csoport). E25.9 Adrenogenitális rendellenesség, k.m.n. Adrenogenitális szindróma, k.m.n. kód használható a

E26
E26.0

Hyperaldosteronismus
Primer hyperaldosteronismus Conn-szindróma Primaer aldosteronismus (bilaterális) mellékvese hyperplasia miatt

E26.1 E26.8

Szekunder hyperaldosteronismus Egyéb hyperaldosteronismus Bartter-szindróma

E26.9

Hyperaldosteronismus, k.m.n.

E27
E27.0

A mellékvese egyéb betegségei
Egyéb mellékvesekéreg túlm ködés ACTH túltermelés, mely nem társul Cushing-kórral Korai adrenarche Kivéve: Cushing-szindróma (E24.-)

E27.1

Primer mellékvesekéreg elégtelenség Addison-kór Autoimmun adrenalitis Kivéve: amyloidosis (E85.-) güm kóros eredet Addison kór (A18.7) Waterhouse-Friderichsen szindróma (A39.1)

260

E27.2

Addison-krízis Mellékvese krízis Mellékvesekéreg krízis

E27.3

Gyógyszer okozta mellékvesekéreg elégtelenség Szükség szerint kiegészít f csoport). kód használható a gyógyszer megnevezésére (XX.

E27.4

Egyéb és k.m.n.mellékvesekéreg elégtelenség Mellékvese: • bevérzés • infarctus Mellékvesekéreg elégtelenség, k.m.n. Hypoaldosteronismus Kivéve: adrenoleukodystrophia [Addison-Schilder] (E71.3) Waterhouse-Friderichsen-szindróma (A39.1)

E27.5

Mellékvesevel túlm ködés Adrenomedullaris hyperplasia Catecholamin túltermelés

E27.8

Egyéb megjelölt mellékvese betegségek Cortisol-köt globulin zavara

E27.9

Mellékvese betegség, k.m.n.

E28

A petefészek m ködési zavarai
Kivéve: izolált gonadotropin hiány (E23.0) beavatkozás utáni petefészek elégtelenség (E89.4)

E28.0

Oestrogen túltermelés Gyógyszer okozta esetekben szükség szerint kiegészít gyógyszer megnevezésére (XX. f csoport). kód használható a

E28.1

Androgen túltermelés Ovarium eredet androgenek túltermelése Gyógyszer okozta esetekben szükség szerint kiegészít gyógyszer megnevezésére (XX. f csoport). kód használható a

E28.2

Polycystás ovarium szindróma Sclerocystás ovarium-szindróma Stein-Leventhal-szindróma

261

E28.3

Primer petefészek elégtelenség Csökkent oestrogen (termelés) Korai menopausa, k.m.n. Rezisztens ovarium szindróma Kivéve: menopausa és n i climacterium állapotok (N95.1) tisztán gonad dysgenesis (Q99.1) Turner-szindróma (Q96.-)

E28.8

Egyéb petefészek m ködészavar Ovarium hyperfunctio, k.m.n.

E28.9

Petefészek dysfuctio k.m.n.

E29

A here m ködészavarai
Kivéve: androgén rezisztentia szindróma (E34.5) azoospermia vagy oligospermia, k.m.n. (N46) izolált gonadotropin hiány (E23.0) Klinefelter-szindróma (Q98.0-Q98.2, Q98.4) beavatkozás utáni here hypofunctio (E89.5) testicularis feminisatio (szindróma) (E34.5)

E29.0

Here túlm ködés Herehormonok túltermelése

E29.1

Here hypofunctio Hereandrogén bioszintézis defektusa, k.m.n. Testiculáris hypogonadismus, k.m.n. 5-α reduktaze hiány (férfi pseudohermaphroditismussal) Gyógyszer okozta esetekben szükség szerint kiegészító kód használható a gyógyszer megnevezésére (XX. f csoport).

E29.8 E29.9

Egyéb herem ködési zavar Herem ködés zavar, k.m.n.

E30
E30.0

A nemi érés zavarai, m.n.o.
A nemi érés késése Konstitucionális kés i pubertás Kés i nemi érés

E30.1

Korai nemi érés

262

Korai menstruatio Kivéve: Albright (-McCune) (-Sternberg) szindróma (Q78.1) centrális pubertas praecox (E22.8) congenitális mellékvese hyperplasia (E25.0) n i heterosexuális pseudopubertas praecox (E25.-) férfi izosexuális pseudopubertas praecox (E25.-) E30.8 Egyéb nemi érési zavarok Korai thelarche E30.9 Nemi érés zavara, k.m.n.

E31

Több endokrin szerv kóros m ködése
Kivéve: ataxia teleangiectatica [Louis-Bar] (G11.3) dystrophia myotonica [Steinert] (G71.1) pseudohypoparathyreosis (E20.1)

E31.0

Autoimmun polyglandularis elégtelenség Schmidt-szindróma

E31.1

Polyglandularis túlm ködés Kivéve: multiplex endokrin adenomatosis (D44.8)

E31.8 E31.9

Egyéb polyglandularis hormonzavar Polyglandularis hormonzavar, k.m.n.

E32

A csecsem mirigy betegségei
Kivéve: aplasia vagy hypoplasia immunhiánnyal (D82.1) myasthenia gravis (G70.0)

E32.0

Perzisztáló thymus hyperplasia Thymus hypertrophia

E32.1 E32.8 E32.9

Thymus tályog Thymus egyéb betegségei Thymusbetegség, k.m.n.

E34

Egyéb endokrin rendellenességek
Kivéve: pseudohypoparathyreosis (E20.1)

263

E34.0

Carcinoid szindróma Megjegyzés: Szükség szerint kiegészít kódként használható carcinoid tumor functionális aktivításának jelzésére.

E34.1 E34.2 E34.3

Egyéb intestinalis hormon túltermelés Ectopiás hormontermelés, m.n.o. Alacsonynövés, m.n.o. Alacsonynövés: • k. m.n. • alkati • Laron típusú • pszichoszociális Kivéve: progeria (E34.8) Russel-Silver-szindróma (Q87.1) immunhiánnyal társuló rövid végtagok (D82.2) alacsonynövés az alábbi zavarokban: • achondroplasia (Q77.4) • hypochondroplasia (Q77.4) • dysmorphiás szindromák, kódokat L. a Bet rendes tárgymutatóban • táplálkozási (E45) • hypophysis eredet (E23.0) • vese eredet (N25.0)

E34.4

Alkati magasnövés Konstitucionális gigantismus

E34.5

Androgén rezisztencia szindróma Férfi pseudohermaphroditismus androgén rezisztenciával Perifériás hormonreceptor zavar Reifenstein szindróma Testicularis feminisatio (szindróma)

E34.8

Egyéb megjelölt endokrin betegségek Corpus pineale dysfunctio Progeria

E34.9

Endokrin rendellenesség, k.m.n. Endokrin, k.m.n. Hormon, k.m.n. } } zavarok

264

E35*

A bels elválasztású mirigyek zavarai máshová osztályozott betegségekben Pajzsmirigy betegségek máshová osztályozott betegségekben Pajzsmirigy tuberkulózis (A18.8+)

E35.0*

E35.1*

Mellékvese betegségek máshová osztályozott betegségekben Tuberkulózis eredet Addison-kór (A18.7+) Waterhouse-Friderichsen-szindróma (meningococcus eredet ) (A39.1+)

E35.8*

Egyéb endokrin szervek betegségei máshová osztályozott betegségekben

MALNUTRITIO (E40-E46)
Megjegyzés: Az alultápláltság mértékét rendszerint a testsúllyal fejezzük ki, mégpedig az átlag referencianépességt l való standard deviáció révén.Ha egy vagy több el z mérési adat van, úgy gyermekek esetén a súlygyarapodás elmaradása, ill. a (gyermekben és feln ttben egyaránt) súlycsökkenés az alultápláltság kifejez je. Ha csak egy mérési adat áll rendelkezésre, úgy a diagnózis valószínüségen alapszik és egyéb klinikai vagy laboratóriumi leletek nélkül nem meghatározó. Azokban a kivételes esetekben, amelyekben egyetlen mérési adat sincsen, a klinikai evidencia számít. Ha a mért testsúly a referencia populáció átlaga alatt van, a súlyos alultápláltság akkor nagyon valószínü, ha a mért érték az átlag alatt 3 vagy több standard deviációt mutat . Mérsékelt malnutritio valószínü, ha a mérés eredménye az átlag alatt a 2 és 3 alatti standard deviációt igazolja. Ha a mérési eredmény 1 és 2-nél alacsonyabb standard deviációt igazol, enyhe alultápláltság valószínü. Kivéve: intestinális malabsortio (K90.-) táplálkozási anaemiák (D50-D53) fehérje-energia malnutritio következményei (E64.0) HIV-betegség okozta kóros soványság (B22.2) éhezés (T73.0)

E40

Kwashiorkor
Súlyos malnutritio táplálkozási vizeny vel és a b r és haj pigmentzavarával Kivéve: marasmussal járó kwashiorkor (E42)

E41

Táplálkozási marasmus
Súlyos malnutritio marasmussal Kivéve: marasmussal járó kwashiorkor (E42)

E42

Marasmussal társuló kwashiorkor
Súlyos fehérje-energia malnutritio [mint az E43 alatt]: • átmeneti forma

265

• kwashiorkor és marasmus együttes tüneteivel

E43

Súlyos fehérje-és energia-hiányos alultápláltság, k.m.n.
Gyermekekben és feln ttekben súlyos fokú súlyvesztés, vagy gyermekben a súlynövekedés hiánya, mely a referencia populáció átlagához képest legalább 3 standard deviátióval alacsonyabb testsúlyra vezet (vagy egyéb statisztikai módszerrel meghatározott hasonló mérték súlyvesztés). Ha csak egy mérés áll rendelkezésre, a 3 vagy e feletti standard deviációval a referencia populáció átlaga alatti testsúly súlyos súlyvesztést valószín sít. Éhezési oedema

E44
E44.0

Enyhe és közepes fehérje-energia hiányos alultápláltság
Mérsékelt fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság Gyermekekben és feln ttekben súlyvesztés, vagy gyermekekben a súlynövekedés hiánya, mely a referencia populáció átlagához képest 2-nél több, de 3-nál kevesebb standard deviációs értéknek megfelel súlyvesztésre vezet (vagy ennek megfelel egyéb statisztikai módszerrel meghatározott súlyvesztés). Ha csak egy mérés áll rendelkezésre, a referencia populáció átlagához képest 2 és 3 standard deviáció közötti értékkel alacsonyabb testsúly mérsékelt fokú fehérje- energia hiányos alultápláltságot valószín sít.

E44.1

Enyhe fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság Gyermekekben és feln ttekben súlyvesztés, vagy gyermekekben a súlynövekedés hiánya, mely a referencia populáció átlagához képest 1-nél több de 2-nél kisebb standard deviációs értéknek megfelel súlycsökkenéshez vezet (vagy ennek megfelel , egyéb statisztikai módszerekkel meghatározott súlyvesztés). Ha csak egy mérés áll rendelkezésre, a referencia populáció átlagához képest 1 és 2 standard deviáció közötti értékkel alacsonyabb testsúly enyhe fokú fehérje- energia hiányos alultápláltságot valószín sít.

E45

Fejl dés visszamaradás fehérje-és energia-hiányos alultápláltság miatt
Táplálkozási: • alacsonynövés • törpenövés Malnutritio okozta somaticus retardatio

E46

Fehérje-és energia-hiányos alultápláltság, k.m.n.
Malnutritio, k.m.n. Fehérje-energia egyensúlyzavar, k.m.n.

EGYÉB TÁPLÁLKOZÁSI HIÁNYBETEGSÉGEK (E50-E64)
Kivéve: táplálkozási anaemiák (D50-D53)

266

E50

A-vitamin hiány
Kivéve: A-vitamin hiány következményei (E64.1)

E50.0 E50.1

A-vitamin hiány köt hártya xerosissal A-vitamin hiány Bitot-folttal és köt hártya xerosissal Bitot-folt kisgyermekekben

E50.2 E50.3 E50.4 E50.5 E50.6 E50.7

A-vitamin hiány szaruhártya xerosissal A-vitamin hiány szaruhártya fekéllyel és xerosissal A-vitamin hiány keratomalaciával A-vitamin hiány farkasvaksággal A-vitamin hiány xerophtalmusos szaruhártya-hegekkel A-vitamin hiány egyéb szem-manifesztációi Xerophtalmus, k.m.n.

E50.8

A-vitamin hiány egyéb manifesztációi Follicularis keratosis Xeroderma } } A-vitamin hiány miatt+ (L86*)

E50.9

A-vitamin hiány, k.m.n. A-hypovitaminosis, k.m.n.

E51

Thiamin hiány
Kivéve: thiamin hiány következményei (E64.8)

E51.1

Beriberi Beriberi: • száraz • nedves+ (I98.8*)

E51.2 E51.8 E51.9

Wernicke encephalopathia Thiamin hiány egyéb manifesztációi Thiamin hiány, k.m.n.

E52

Niacin hiány [pellagra]

267

Hiány: • niacin(-tryptophan) • nicotinamid Pellagra (alkoholos) Kivéve: niacin hiány következményei (E64.8)

E53

Egyéb B-vitaminok hiánya
Kivéve: B-vitamin hiány következményei (E64.8) B12-vitamin hiányos anaemia (D51.-)

E53.0

Riboflavin hiány Ariboflavinosis

E53.1

Pyridoxin hiány B6-vitamin hiány Kivéve: pyridoxinra javuló sideroblastos anaemia (D64.3)

E53.8

Egyéb B-vitamin hiány Biotin Cyanocobalamin Folat Folsav Pantothensav B12-vitamin } } } hiány } } }

E53.9

B-vitamin hiány, k.m.n.

E54

Ascorbinsav hiány
C-vitamin hiány Skorbut Kivéve: skorbut eredet anaemia (D53.2) C-vitamin hiány következményei (E64.2)

E55

D-vitamin hiány
Kivéve: feln ttkori osteomalacia (M83.-) osteoporosis (M80-M81) rachitis következményei (E64.3)

E55.0

Rachitis, aktív Osteomalacia: • csecsem kori

268

• juvenilis Kivéve: rachitis: • coeliaciával (K90.0) • Crohn betegséggel (K50.-) • inaktív (E64.3) • renális (N25.0) • D-vitamin rezisztens (E83.3) E55.9 D-vitamin hiány, k.m.n. D-avitaminosis

E56

Egyéb vitamin hiányok
Kivéve: egyéb vitamin hiányok következményei (E64.8)

E56.0 E56.1

E-vitamin hiány K-vitamin hiány Kivéve: K-vitamin hiány miatti coagulatiós factor hiány (D68.4) újszülöttkori K-vitamin hiány (P53)

E56.8 E56.9

Egyéb vitaminhiányok Vitaminhiány, k.m.n.

E58

Táplálkozási kalcium-hiány
Kivéve: kalcium anyagcsere betegségek (E83.5) kalcium hiány következményei (E64.8)

E59

Táplálkozási szelén-hiány
Keshan kór Kivéve: selenium hiány következményei (E64.8)

E60 E61

Táplálkozási cink-hiány Egyéb nyomelemek hiánya
Gyógyszerek által okozott esetekben szükség esetén a küls kód (XX. f csoport) használható a gyógyszer megnevezésére. Kivéve: az ásványi anyagcsere betegségei (E83.-) jódhiánnyal összefügg pajzsmirigy betegségek (E00-E02) táplálkozási hiány következményei (E64.-)

269

E61.0 E61.1

Rézhiány Vashiány Kivéve: vashiányos anaemia (D50.-)

E61.2 E61.3 E61.4 E61.5 E61.6 E61.7 E61.8 E61.9

Magnézium-hiány Mangán-hiány Króm-hiány Molibdén-hiány Vanádium-hiány Több nyomelem hiánya Egyéb nyomelem hiánya Nyomelem hiány, k.m.n.

E63

Egyéb táplálkozási hiányállapotok
Kivéve: dehydratio (E86) súlygyarapodás hiánya (R62.8) újszülöttkori táplálási problémák (P92.-) malnutritio és egyéb táplálkozási hiányállapotok következményei (E64.-)

E63.0 E63.1 E63.8 E63.9

Essenciális zsírsav [EFA] hiány A táplálék alkotóelemeinek aránytalansága Egyéb megjelölt táplálkozási hiányállapotok Táplálkozási hiányállapot, k.m.n. Táplálkozási hiány okozta cardiomyopathia, k.m.n.+ (I43.2*)

E64

Az alultápláltság és egyéb táplálkozási hiányállapotok következményei
Fehérje-energia hiányos alultápláltság következményei Kivéve: fehérje- energia hiányos alultápláltsághoz társuló fejl dési zavar (E45)

E64.0

E64.1

A-vitamin hiány következményei

270

E64.2 E64.3 E64.8 E64.9

C-vitamin hiány következményei Rachitis következményei Egyéb táplálkozási hiányállapotok következményei Táplálkozási hiányállapot következményei k.m.n.

OBESITÁS ÉS EGYÉB TÚLTÁPLÁLTSÁG (E65-E68)
E65 Helyi zsírlerakódás
Zsírpárna

E66

Elhízás
Kivéve: dystrophia adiposogenitalis (E23.6) lipomatosis: • k.m.n. (E88.2) • dolorosa [Dercum] (E88.2) Prader-Willi-szindróma (Q87.1)

E66.0 E66.1

Kalóriatöbblet miatti elhízás Gyógyszer okozta elhízás Szükség szerint kiegészít f csoport). kód használható a gyógyszer megnevezésére (XX.

E66.2

Extrém elhízás alveoláris hypoventillatióval Pickwick-szindróma

E66.8

Egyéb elhízás Kóros elhízás

E66.9

Elhízás, k.m.n. Egyszer elhízás, k.m.n.

E67

Egyéb túltápláltság
Kivéve: túltáplálkozás, k.m.n. (R63.2) túltáplálkozás következményei (E68)

E67.0

A-hypervitaminosis

271

E67.1 E67.2 E67.3 E67.8

Hypercarotinaemia Pyridoxin (B6-vitamin) túladagolás szindróma D-hypervitaminosis Egyéb megjelölt túltápláltság

E68

A túltápláltság következményei

ANYAGCSERE RENDELLENESSÉGEK (E70-E90)
Kivéve: androgen rezisztencia szindróma (E34.5) veleszületett mellékvese hyperplasia (E25.0) Ehlers-Danlos-szindróma (Q79.6) enzim-rendellenességek okozta haemolyticus anaemiák (D55.-) Marfan-szindróma (Q87.4) 5-α-reduktáz hiány (E29.1)

E70
E70.0 E70.1 E70.2

Az aromás aminosavak anyagcseréjének zavarai
Klasszikus phenylketonuria Egyéb hyperphenylalaninaemiák A tyrosin anyagcsere zavarai Alkaptonuria Hypertyrosinaemia Ochronosis Tyrosinaemia Tyrosinosis

E70.3

Albinismus Albinismus: • szem • szem és b r Szindrómák: • Chediak(-Steinbrinck)-Higashi • Cross • Hermansky-Pudlak

E70.8

Az aromás aminosavak anyagcseréjének egyéb rendellenességei 272

Rendellenességek: • histidin anyagcsere • tryptophan anyagcsere E70.9 Aromás aminosav anyagcsere rendellenesség k.m.n.

E71

Az oldalláncos aminosavak és zsírsavak anyagcseréjének rendellenességei
Juharfaszirup betegség Oldalláncos aminosav anyagcsere egyéb rendellenességei Hyperleucin-isoleucinaemia Hypervalinaemia Isovaleriánsav felszaporodás a vérben Metilmalonsav felszaporodás a vérben Propionsav felszaporodás a vérben

E71.0 E71.1

E71.2 E71.3

Oldalláncos aminosav anyagcsere rendellenesség, k.m.n. Zsírsav anyagcsere rendellenességei Adrenoleukodystrophia [Addison-Schilder] Izom carnitin palmityltransferase hiány Kivéve: Refsum-kór (G60.1) Schilder-kór (G37.0) Zellweger-szindróma (Q87.8)

E72

Az aminosav anyagcsere egyéb rendellenességei
Kivéve: kóros leletek nyilvánvaló betegség nélkül (R70-R89) rendellenesség: • aromás aminosav anyagcsere (E70.-) • oldalláncú aminosav anyagcsere (E71.0-E71.2) • zsírsav anyagcsere (E71.3) • purin és pyrimidin anyagcsere (E79.-) köszvény (M10.-)

E72.0

Az aminosav transzport zavarai Cystinosis Cystinuria Fanconi(-de Toni)(-Debré) szindróma Hartnup betegség

273

m.8) E72.Lowe-szindróma Kivéve: a tryptophan anyagcsere zavarai (E70.2 A karbamid-ciklus rendellenességei Argininaemia Argininosuccinilaciduria Citrullinaemia Hyperammmonaemia Kivéve: az ornithin anyagcsere zavarai (E72.9 Aminosav anyagcsere rendellenesség k.4) E72.4 Az ornithin anyagcsere rendellenességei Ornithinaemia (I és II tipus) E72.5 A glycin anyagcsere rendellenességei Hyperhydroxyprolinaemia Hyperprolinaemia (I és II típus) Hyperglycinaemia ketosis nélkül Sarcosinaemia E72.3 A lysin és hydroxylysin anyagcsere rendellenességei Glutaraciduria Hydroxylysinaemia Hyperlysinaemia E72.n.0 E73.2) E72. E73 E73.1 Laktóz intolerancia Veleszületett laktóz-hiány Másodlagos laktóz-hiány 274 .1 Kéntartalmú aminosavak anyagcsere rendellenességei Cystathioninuria Homocystinuria Methioninaemia Szulfit oxidáze hiány Kivéve: transcobalamin II hiány (D51.8 Az aminosav anyagcsere egyéb rendellenességei Rendellenesség a: • beta-aminosav anyagcserében • gamma-glutamyl ciklusban E72.

4 A pyruvát anyagcsere és a gluconeogenesis rendellenességei Hiány: • phosphoenolpyruvat carboxykinase • pyruvat: 275 .9 Egyéb laktóz intolerancia Laktóz intolerancia. k.2 Galactose anyagcsere zavarai Galactokinase hiány Galactosaemia E74.3) E74.m.m. E74 A szénhidrát anyagcsere egyéb rendellenességei Kivéve: fokozott glukagon elválasztás (E16.0 Glycogen tárolási betegség Szív glycogenosis Betegség (kór): • Andersen • Cori • Forbes • Hers • McArdle • Pompe • Tauri • Gierke Máj phosphorylase hiány E74.n.E73.-) E74.0-E76. 6-diphosphatase hiány Örökl d fructose intolerancia E74.n.8 E73.3) diabetes mellitus (E10-E14) hypoglycaemia. k.3 Az intestinális szénhidrát-felszivódás egyéb rendellenességei Glucose-galactose malabsorptio Sucrase hiány Kivéve: laktóz intolerancia (E73.2) mucopolysaccharidosis (E76. (E16.1 A fruktóz anyagcsere rendellenességei Essentialis fructosuria Fructose 1.

m. E75 A sphingolipid anyagcsere rendellenességei és a zsírtárolás egyéb betegségei Kivéve: mucolipidosis.0-E77.8 Egyéb szénhidrát anyagcsere rendellenességek Pentosuria essentialis Oxalosis Oxaluria Renális glycosuria E74.-) E74.2 Egyéb sphingolipidosis Betegség : • Fabry(-Anderson) • Gaucher • Krabbe • Niemann-Pick Farber-szindróma Metachromasiás leukodystrophia 276 . I-III tipus (E77. • feln ttkori • juvenilis E75.n.0 GM2 gangliosidosis Betegség : • Sandhoff • Tay-Sachs GM2 gangliosidosis: • k.n.n.m.1) E75.• carboxylase • dehydrogenase Kivéve: anaemiával együtt (D55.1 Egyéb gangliosidosis Gangliosidosis: • k. • GM1 • GM3 Mucolipidosis IV E75.1) Refsum kór (G60.9 Szénhidrát anyagcsere rendellenesség k.m.

m.0 A glycosaminoglycan anyagcsere rendellenességei Mucopolysaccharidosis.n.m. II.n.5 Egyéb lipid tárolási betegségek Cerebrotendinosus cholesterosis [van Bogaert-Scherer-Epstein] Wolman betegség E75.8 E76. tipus Szindrómák: • Hurler • Hurler-Scheie • Scheie E76.3) E75.3 E75.4 Sphingolipidosis. 277 .Sulfatase hiány Kivéve: adrenoleukodystrophia [Addison-Schilder] (E71. III.9 Mucopolysaccharidosis. VI és VII tipus Szindrómák: • Maroteaux-Lamy (enyhe)(sulyos) • Morquio(-szer )(klasszikus) • Sanfilippo (B tipus)(C tipus)(D tipus) E76. k.m. tipus Hunter-szindróma E76.2 Egyéb mucopolysaccharidosisok Beta-glucuronidase hiány Mucopolysaccharidosis.m. k. E76 E76. IV.n.1 Mucopolysaccharidosis. k. A glucosaminoglycan anyagcsere egyéb rendellenességei Glucosaminoglycan anyagcsere rendellenesség k.n.6 Lipid tárolási betegség.3 E76. I. Neuronális ceroid lipofuscinosis Betegség : • Batten • Bielschowsky-Jansky • Kufs • Spielmeyer-Vogt E75.

1 A glycoprotein lebontás defektusai Aspartylglucosaminuria Fucosidosis Mannosidosis Sialidosis [mucolipidosis I] E77.0 A glycoprotein anyagcsere rendellenességei A lysosomális enzimek post-translatios modifikációjának defektusai Mucolipidosis II [I-sejt betegség] Mucolipidosis III [pseudo-Hurler polydystrophia] E77.b vagy III. C csoport Tuberoeruptiv xanthoma 278 .n.0-E75.2 Kevert hyperlipidaemia Széles vagy lebeg béta-lipoproteinaemia Fredrickson-hyperlipoproteinaemia. típusok Hyperbetalipoproteinaemia praebetalipoproteinaemiával Hypercholesterinaemia endogén hypertrigliceridaemiával Hyperlipidaemia.3) E78. II.m.0 Tiszta hypercholesterinaemia Familiáris hypercholesterinaemia Fredrickson-hyperlipoproteinaemia.8 E77. IV típus Hyperlipidaemia. E78 A lipoprotein anyagcsere rendellenességei és egyéb lipidaemiák Kivéve: sphingolipidosis (E75. IIa típus Hyperbetalipoproteinaemia Hyperlipidaemia.9 A glycoprotein anyagcsere egyéb rendellenességei Glycoprotein anyagcsere rendellenesség k. A-csoport Alacsony densitásu lipoprotein [LDL] típusú hyperlipoproteinaemia E78.E77 E77. B-csoport Hyperpraebetalipoproteinaemia VLDL típusú hyperlipoproteinaemia E78.1 Tiszta hypertriglyceridaemia Endogén hypertrigliceridaemia Fredrickson-hyperlipoproteinaemia.

3 Hyperchylomicronaemia Fredrickson hyperlipoproteinaemia.9 A lipoprotein anyagcsere egyéb rendellenességei Lipoprotein anyagcsere rendellenesség.m. k.n.-) köszvény (M10.8 E78.0 Hyperuricaemia gyulladásos arthritis és köszvényes csomók nélkül Asymptomaticus hyperuricaemia E79.4 Egyéb hyperlipidaemia Familiáris kombinált hyperlipidaemia E78.5 E78.8 Lesch-Nyhan szindróma A purin és pyrimidin anyagcsere egyéb rendellenességei Hereditaer xanthinuria E79. I vagy V típus Hyperlipidaemia. Lipoprotein hiány Abetalipoproteinaemia Magas densitásu lipoprotein (HDL) hiány Hypoalphalipoproteinaemia Hypobetalipoproteinaemia (familiáris) Lecithin cholesterin acyltransferase hiány Tangier-betegség E78.0) xeroderma pigmentosum (Q82. D csoport Kevert hypertriglyceridaemia E78.n.1) E79.6 Hyperlipidaemia.n.Xanthoma tuberosum Kivéve: Cerebrotendinosus cholesterosis [van Bogaert-Scherer-Epsein] (E75.5) E78.m.-) orotaciduriás anaemia (D53.1 E79. k.m. k. E79 A purin és pirimidin anyagcsere rendellenességei Kivéve: vesek (N20.9 Purin és pyrimidin anyagcsere rendellenesség.0) kombinált immunhiány betegségek (D81. E80 A porphyrin és bilirubin anyagcsere zavarai 279 .

-) • sideroblastos (D64.0-D64.2 Porphyria cutanea tarda Egyéb porphyria Hereditaer coproporphyria Porphyria: • k.7 Bilirubin anyagcsere rendellenesség.n. E80.m.Beleértve: catalase és peroxydase defektusok E80.3) 280 .m.4 E80.5 E80. E83 Az ásványi anyagcsere zavarai Kivéve: táplálkozási ásványi anyag hiány (E58-E61) mellékpajzsmirigy betegségek (E20-E21) D-vitamin hiány (E55. Catalase és peroxydase defektusok Acatalasia [Takahara] E80.6 Gilbert-szindróma Crigler-Najjar-szindróma Egyéb bilirubin anyagcsere rendellenességek Dubin-Johnson szindróma Rotor-szindróma E80.0 A réz-anyagcsere rendellenességei Menkes-betegség (göndör.1 E80. • acut intermittáló (hepaticus) Szükség szerint kiegészit f csoport).-) E83. k.n.1 A vas anyagcsere rendellenességei Haemochromatosis Kivéve: anaemia: • vashiányos (D50. merev haj) Wilson-kór E83.3 kód használható a küls ok megnevezésére (XX.0 Hereditaer erythropoieticus porphyria Veleszületett erythropoieticus porphyria Erythropoieticus protoporphyria E80.

4 A magnézium anyagcsere rendellenességei Hypermagnesaemia Hypomagnesaemia E83.-) 281 .n.8 E83.3 A foszfor-anyagcsere rendellenességei Savanyú phosphatase hiány Familiáris hypophosphataemia Hypophosphatasia D-vitamin resistens: • osteomalacia • rachitis Kivéve: feln ttkori osteomalacia (M83.2) hyperparathyreosis (E21. E84 Fibrosis cystica BeIeértve: mucoviscidosis E84.9 Fibrosis cystica.9 Az ásványi anyagcsere egyéb rendellenességei Ásványi anyagcsere rendellenesség. k.1 Fibrosis cystica tüd -manifesztációkkal Fibrosis cystica intestinális manifesztációkkal Meconium ileus+ (P75*) E84.n.2 A cink anyagcsere rendellenességei Acrodermatitis enteropathica E83.E83.0-E21.3) E83.m.1-M11.0 E84.-) osteoporosis (M80-M81) E83.5 A kálcium anyagcsere rendellenességei Familiáris hypocalciuriás hypercalcaemia Idiopathiás hypercalciuria Kivéve: chondrocalcinosis (M11.8 Fibrosis cystica egyéb manifesztációkkal Fibrosis cystica kombinált manifesztációkkal E84. k. E85 Amyloidosis Kivéve: Alzheimer-kór (G30.m.

2 E85.1) • traumás (T79.4) E87 A folyadék és elektrolit. volumenhiány Dehydratio Plasma vagy extracelluláris folyadék-térfogat csökkenés Hypovolaemia Kivéve: újszülöttkori dehydratio (P74.m.0 Heredofamiliáris amyloidosis.4 Szervre lokalizált amyloidosis Lokalizált amyloidosis E85.1 Heredofamiliáris amyloidosis neuropathiával Amyloid polyneuropathia (portugál) E85.2 Acidosis Acidosis: 282 .n.1 Hyposmolaritás és hyponatraemia Nátrium-hiány Kivéve: nem megfelel antidiuretikus hormontermelés szindróma (E22. E86 A testnedvek csökkenése. neuropathia nélkül Familiáris mediterrán-láz Örökletes amyloid nephropathia E85.1) • postoperativ (T81.2) E87.m. valamint a sav-bázis egyensúly egyéb zavarai Hyperosmolaritás és hypernatraemia Nátrium-többlet Túlzott nátrium-terhelés E87.n.8 E85.háztartás.m.9 Egyéb amyloidosis Amyloidosis. (R57.0 E87.E85.1) hypovolaemiás shock: • k. k.n. Szekunder szisztémás amyloidosis Haemodialysishez társuló amyloidosis E85.3 Heredofamiliáris amyloidosis. k.

-) E87.3 Alkalosis Alkalosis: • k.2) polyclonalis hypergammaglobulinaemia (D89.n. f csoport) a E88.és folyadék-egyensúly zavarok.6 Hypokalaemia Kálium-hiány E87.0) Gyógyszer okozta esetekben kiegészít gyógyszer megnevezésére.0 A plasmafehérje anyagcsere m.o. k. m.n.8 Egyéb elektrolit. kód használható (XX.4 E87. • metabolikus • respirációs E87. Elektrolit-egyensúly zavar.n.m. • tejsav • metabolikus • respirációs Kivéve: diabeteses acidosis (E10-E14.0) Waldenström-macroglobulinaemia (C88.0) 283 .o.• k.5 A sav-bázis egyensúly kevert zavara Hyperkalaemia Kálium-többlet Túlzott kálium-terhelés E87.-) monoclonális gammopathia (D47.m.1) E87. Hyperchloraemia Hypochloraemia E88 Egyéb anyagcsere rendellenességek Kivéve: histiocytosis X (krónikus) (D76.n. mindegyik esetben a negyedik karakter .7 Túlzott folyadékbevitel (folyadéktúlterhelés) Kivéve: oedema (R60. rendellenességei Alpha-1 antitrypsin hiány Bisalbuminaemia Kivéve: lipoprotein anyagcsere zavar (E78.n.m.

n.0 Beavatkozás utáni endokrin és anyagcsere betegségek.9 Anyagcsere rendellenesség.9 Beavatkozás utáni petefészek elégtelenség Beavatkozás utáni here-elégtelenség Beavatkozás utáni mellékvesekéreg(-vel ) hypofunctio Beavatkozás utáni egyéb endokrin és anyagcsere zavarok Beavatkozás utáni endokrin és anyagcsere zavar. k.6 E89.8 Egyéb anyagcsere rendellenességek Launois-Bensaude adenolipomatosis Trimethylaminuria E88.2 Lipomatosis.8) E88. • dolorosa [Dercum] E88.n.m.n. Beavatkozás utáni pajzsmirigy elégtelenség Irradiatio utáni hypothyreosis M tét utáni hypothyreosis E89.m. Lipomatosis: • k.n. m. k. E89 E89.m. m.m.o.o.1 Beavatkozás utáni hypoinsulinaemia Pancreatectomia utáni hyperglycaemia M tét utáni hypoinsulinaemia E89.2 Beavatkozás utáni mellékpajzsmirigy elégtelenség Parathyreopriv tetania E89. Lipodystrophia.n. E90* Táplálkozási és anyagcsere zavarok máshova osztályozott betegségekben 284 .E88.n.8 E89.4 E89. Kivéve: Whipple-kór (K90. k.3 Beavatkozás utáni hypophysis elégtelenség Irradiatio utáni hypopituitarismus E89.1 Lipodystrophia.5 E89.n. m.o.

A dementiában a magasabb kortikális funkciók zavara alakul ki. s t azt megel zheti az emocionális kontroll. melyet a központi idegrendszer általában krónikus és progrediáló természet megbetegedése okoz. A diszfunkció lehet els dleges. számolás. nyelvi. Kiegészít kódokat kell használni. az alapvet meghatározásához. fiziológiai zavarokkal és fizikai tényez kkel társulva A feln tt személyiség. Dementia. mint például a memória. A kognitív funkciók romlásával gyakran társul. ha szükséges.V. schizotipiás és paranoid (delusív) rendellenességek Hangulatzavarok [affektiv rendellenességek] Neurotikus. melyek okaként ideggyógyászati betegséget.és itél képesség zavara. agyi sérülést vagy más inzultust tételezünk fel. inzultus közvetlenül és szelektíven a központi idegrendszert érintette. Ez a szindróma el fordul Alzheimer betegségben. vagy másodlagos. a gondolkodás. amikor a betegség. megértés. szociális viselkedés és motiváció károsodása. stresszhez társuló és szomatoform rendellenességek Viselkedészavar-szindrómák. A tudat nem homályosodik el. rendszerint gyerek vagy A f csoport a következ csoportokat tartalmazza: Nem meghatározott mentális rendellenesség Dementia Alzheimer betegségben Dementia máshol besorolt betegségekben A f csoporthoz tartozó csillaggal jelölt csoportok: ORGANIKUS ÉS SZIMPTOMATIKUS MENTÁLIS ZAVAROK (F00-F09) Ez a csoport a mentális zavarok azon csoportját foglalja magába. (F00-F03) egy szindróma. betegség 285 . tájékozódás. és olyan fizikális állapotokban melyek els dlegesen vagy másodlagosan érintik a központi idegrendszert. sérülés. ami cerebralis diszfunkcióhoz vezetett. tanulási képességek. cerebro-vascularis betegségben. amikor az agy egyik a szisztémás megbetegedés vagy zavar által érintett szervek közül. F csoport MENTÁLIS ÉS VISELKEDÉS ZAVAROK (F00-F99) Beleértve: a pszichés fejl dés zavarait Kivéve: F00-F09: F10-F19: F20-F29: F30-F39: F40-F48: F50-F59: F60-F69: F70-F79 F80-F89: F90-F98: F99: F00* F02* máshol nem osztályozott tünetek. jelek és kóros laboratóriumi értékek (R00-R99) Organikus és szimptómás mentális zavar Pszichoaktív szerek használata által okozott mentális és viselkedési zavarok Schizophrenia.és viselkedés rendellenességei Mentális retardáció A pszihés fejl dés rendellenességei Viselkedési és emocionális serdül kori kezdettel rendellenességek.

F00. melyeket vascularis betegség okozott.0* Dementia Alzheimer betegségben. korai kezdettel (30. kés i kezdettel (G30. Els sorban corticalis dementia F01.0 Vascularis dementia akut kezdettel Cerebro-vascularis trombózisok.1+) Alzheimer betegségben fellép dementia 65 éves kor utáni kezdettel.8+) A típusos dementia Alzheimer típusa F00. számos átmeneti keringészavart követ en. lassan.-+) Alzheimer kór a központi idegrendszer primér degeneratív megbetegedése. A betegség lappangva kezd dik. melyek infarktusok halmazát okozzák a cerebralis parenchimában. Alzheimer tipusú F00. Az infarktusok általában kicsik.F00* Dementia Alzheimer betegségben (G30. és a legjellegzetesebb tünete az emlékezetzavar.9+) F01 Vascularis dementia A vascularis dementia a köponti idegrendszert ért infarktusok következménye. A klinikai képe nagyon hasonló az 286 . vagy kevert formájú (G30. a magassabb kortikális funkciók kifejezett. ismeretlen etiológiájú.1* Dementia Alzheimer betegségben. többszörös zavarával. Ritka esetben egy nagy infarktus lehet az oka. F01.1 Multi-infarktusos dementia Fokozatosan alakul ki.0+) Alzheimer kórban jelentkez demencia 65 éves kor el tt. lassú progressziójú.2 Subcorticalis vascularis dementia Mélyen az agyféltekék fehérállományában kialakuló lokális ischemiás destrukciók magasvérnyomásban szenved pácienseknél. jellegzetes neuropatológiai és neurokémiai elváltozásokkal. 2-es típusú Alzheimer kór Alzheimer típusú presenilis dementia Alzheimer típusú primér degeneratív dementia presenilis kezdettel F00. relative gyors lefolyással. Rendszerint id sebb korban kezd dik. atípusos.9* Nem meghatározott dementia Alzheimer betegségben (G30. embolusok vérzések sorozatát követ en gyorsan kialakuló dementia. 1-es típusú Alzheimer kór Alzheimer típusú primér degeneratív dementia senilis kezdettel Dementia senilis. de kumulatív hatásúak. de folyamatosan fejl dik ki az évek sora alatt. általában a 70-es évek végén vagy azt követ en lép fel. Beleértve: dementia arteriosclerotica F01. igy például a hipertóniához társuló cerebrovascularis megbetegedés.2* Dementia Alzheimer betegségben.

9 Kevert. subcorticalis és corticalis vascularis dementia Egyéb vascularis dementia Nem meghatározott vascularis dementia F02* Dementia egyéb máshová osztályozott betegségekben Demenciák olyan esetei.0* Dementia Pick betegségben (G31.3* Dementia Parkinson kórban (G20+) A dementia Parkinson kórban alakul ki. ahol a HIV fert zésen kivül semmilyen más társuló betegség sincs amivel a demenciát magyarázni lehetne. fokozatosan megváltozik a személyiség és romlik a szociális beilleszkedés. F02. Bármely életkorban kezd dhet. melyeket feltehet en egy átvihet ágens által okozott jellegzetes neuropatológiai elváltozások magyaráznak. de ellentétben azzal.3 F01. Dementia Huntigton choreaban F02.2* Dementia Huntington betegségben (G10+) A dementia a kiterjedt központi idegrendszeri degeneráció egyik tünete. 1-2 éven belül halálhoz vezet. melyeket nem. Szubakut lefolyású. A betegséget egy domináns autoszómális gén örökíti át.-+) 287 . amit az intellektus. F02.8* Dementia máshol osztályozott betegségben Dementia a következ betegségekben: • cerebralis lipidosis (E75.Alzheimer kórban kialakuló dementiával. a nyelvi készségek hanyatlása követ. Korán lassan.1* Dementia Creutzfeldt-Jakob betegségben (A81. A tünetek rendszerint a 30-as vagy a 40-es években kezd dnek. vagy feltehet en nem Alzheimer kór vagy cerebrovascularis megbetegedések okoztak.8 F01. Általában a középkorúaknál vagy id sebbeknél alakul ki.0+) Középkoruaknál kialakuló dementia. az emlékezés. Dementia: • paralysis agitans esetén • parkinsonizmusban F02. mégis ritkán id s korban. 10-15 éven belül halálhoz vezet. progresszív lefolyással. Jelenleg még nincs semmilyen elkülönít klinikai jellegzetessége.4* Dementia HIV megbetegedésben (B22. F02. de bármely életkorban kezd dhet. F02. F01. A progresszió lassú.0+) HIV betegség lefolyása során kialakuló dementia. itt a (cerebrális) cortex általában megkimélt. apátiával vagy eufóriával és ritkán extrapiramidális mozgászavarral.0+) Progrediáló dementia kiterjedt neurológiai tünetekkel.

Primér degenerativ dementia k.2) Korszakov szindróma: 288 .-+) • hepatolenticuláris degeneráció (E83.1) Szenilitás k.0+) • SLE (M32.m.m. melyet nem alkohol vagy más pszichoaktiv szer okozott Kifejezett károsodása a meg rz emlékezésnek (rövid és hosszú távú memóriának). Nem alkohol okozta Korszakov pszichózis vagy szindróma Kivéve: amnesia: • k. • depressziós vagy paranoid tipus • psychosis k.0) • retrograd (R41.m.n. Kivéve: Senilis dementia deliriummal vagy akut zavartsággal (F05.8+) F03 Nem meghatározott dementia Praesenilis: • dementia k.3) • anterograd (R41.5+) • szerzett hypothyreosis (E01.m.n. Senilis: • dementia: • k.m. a szindróma része még az új ismeretek elsajátítási képességének a csökkenése. rendszerint sértetlenek.1+) • niacin hiány (pellegra) (E52+) • polyarteritis nodosa (M30.n. Konfabuláció kifejezett tünet lehet.-+) • B12 vitamin hiány (E53. mialatt a azonnali felidézés (megjegyz emlékezés) megtartott. (R54) F04 Organikus amnesztikus szindróma. (R41. és az id beni tájékozatlanság.n.-+) • trypanosomiasis (B56. B57. de a felfogás és észrevevés valamint más kognitív funkciók.m.-+.m.• epilepsia (G40. A prognózist a kiváltó megbetegedés határozza meg. beleértve az intellektust is. E03.-+) • intoxicatio (T36-65+) • sclerosis multiplex (G35+) • neurosyphilis (A52.n.1) • disszociatív (F44. • psychosis k.-+) • hypercalcaemia (E83.n.n.

vagy endokrin zavarok esetleg más szomatikus megbetegedések okoznak. Beleértve: akut és szubakut: • agyi szindróma • zavartság (nem alkohollal összefügg ) • fert zésekhez társuló pszichosis • organikus reakció • pszicho-organikus szindróma Kivéve: alkohol okozta vagy nem meghatározott delirium tremens (F10.4) F05. az emocionalitás és az alvás-ébrenlét ciklusának a zavara jellemez. vagy a szisztémás megbetegedés. Az id tartama változó.9 Nem meghatározott delirium F06 Egyéb mentális rendellenességek.-) • dementiával. F05. melyek tiszta tudat mellett jelentkeznek.8 Egyéb delirium Kevert eredet delirium F05.1 Nem dementiához társuló delirium Dementiához társuló delirium A betegség a fenti kritériumoknak megfelel.0 F05. észrevevészavar. leggyakrabban a 4. valamint a pszichomotorium. rendszerint vizuális vagy akusztikus hallucinációk jellemzik. melyet nem alkohol vagy más pszichoaktív szer okozott Nem meghatározott etológiájú organikus cerebrális szindróma. vagy exogén toxikus anyagok vagy hormonok. és az egyén felismerheti ket. Kivéve: Ha társul: • deliriummal (F05. ami F00-F03 alatt van besorolva alkohol vagy más pszichoaktiv szer okozta (F10-F19) F06.• alkohol indukálta vagy nem osztályozott (F10. amelyeket agyi károsodás és diszfunkció vagy testi megbetegedés okozott Különböz állapotokat takarnak melyeket vagy a primér cerebralis megbetegedés következtében kialakult központi idegrendszer zavar. ami másodlagosan érinti a központi idegrendszert. Lehet enyhe és nagyon súlyos is. melyet tudatzavar és figyelemzavar. gondolkodászavar és emlékezetzavar.6) • egyéb pszichoaktív szer indukálta (F11-19.0 Organikus hallucinosis Állandó vagy visszatér . de dementia (F33-F03) talaján alakul ki. 289 . karakter a 6-os) F05 Delirium.

de organikus megbetegedés következtében alakul ki.2) stupor: • k. A pszichomotorium széls ségesen változhat. mint a bizarr hallucinációk. Kivéve: nem organikus vagy nem meghatározott hangulatzavarok (F30-F39) F06. kataton tünetekkel. de organikus megbetegedés következtében alakult ki.-) F06.-) F06. amelyik schizophréniára emlékeztet. Organikus hallucinátoros állapot (nem alkoholos) Kivéve: hallucinosis alcoholica (F15.5) schizophrenia (F20.m.5) • schizophrenia (F20. El fordulhat néhány tünet. Kivéve: nem organikus vagy nem meghatározott szorongászavarok (F41.2 Organikus paranoid (delusív) [schizophrenia szer ] zavar Állandó vagy visszatér téveseszmék uralják a klinikai képet.1 Organikus katatonia Csökkent (stupor) vagy fokozott (nyugtalanság) pszichomotoros aktivítás.-) • drog indukálta pszichózisok (F11-F19.5 Organikus disszociatív zavar Az emlékek. Organikus paranoia vagy organikus paranoid-hallucinátoros állapot Schizophrenia szer pszichózis epilepsiásoknál Kivéve: rendellenesség: • akut és átmeneti pszichózisok (F23.-) • tartós (perzisztáló) paranoid (deluziv) zavar (F22. mániás vagy bipoláris zavar lehet. (R40. depressziós.2) F06. vagy a gondolkodászavar.-) 290 .Téveseszmék segítségével elaboráció történhet. (lásd F30-F32). a közös negyedik karakter .4 Organikus szorongás zavar Generalizált szorongás (F41. ami organikus megbetegedés eredményeként alakul ki.1) vagy a pánik "betegség" (F41.1) • disszociatív (F44.-) F06.0) tünetei vagy a kett kombinációja jellemzi. az identitástudat és a pillanatnyi érzések valamint a testmozgások kontrollálása közötti normális integráció részleges vagy teljes megszakadása. és a belátás megtartott lehet. Kivéve: schizophrenia katatonica (F20.n.3 Organikus hangulat. A téveseszmékhez hallucinációk társulhatnak.(affektiv) zavarok A hangulat vagy az érzelmek valamint az általános aktivításszint változása jellemzi. de a téveseszmék nem uralják a klinikai képet. Kivéve: nem organikus vagy nem meghatározott disszociatív (konverziós) zavar (F44.

8 Egyéb meghatározott mentális zavar. ha szellemi feladatok elvégzésér l van szó. A tünetek nem olyan súlyosak.-) F06. a szexualitás megváltozása szintén a klinikai kép része lehet. Kivéve: nem organikus vagy nem meghatározott szomatoform zavar (F45.9 Nem meghatározott mentális zavar amit agykárosodás és diszfunkció valamint szervi megbetegedés okozott Organikus: • agyi szindróma k. A diagnózist csak akkor adható ha meglév szomatikus betegséghez köt dik. valamint rövidebb ideig tartanak. fáradékonyság. impulzusok kifejezésének a módosulását. a szükségletek. Organikus: • pseudopsychopathia • pseudoretardált személyiség Szindrómák: • frontális lebeny 291 . de organikus megbetegedés okozza.n. szédülés) és fájdalmak.m. F06.F06. A zavar megel zheti. károsodás és diszfunkció.m. ami magába foglalja az érzelmek. A kognitív funkciók és a gondolkodás károsodása. társulhat és követheti cerebrális és szisztémás fert z és szomatikus betegségek széles változatát.n. El lehet különíteni encephalitist követ szindrómától (F07.7 Enyhe kognitív zavar Jellemz je a memória károsodása. még akkor is ha objektíve sikeres is volt.0 Organikus személyiségzavar Jellemz je a premorbid személyiséghez képest a megszokott viselkedési minták jelent s megváltozása. • mentális zavar k. és számos különböz kellemetlen testi érzet (pl. hogy dementia (F00-F03) vagy delírium (F05. és nem adható ha az F10-F99 között besorolt mentális vagy viselkedészavar diagnosztizálható. és új dolgok tanulása szubjektive nagyon nehézkes.n. ami reziduális vagy járulékos központi idegrendszeri betegségnek. jelent s szellemi fáradtság érzése.és viselkedészavarok A személyiség és a viselkedés megváltozása. által okozott személyiség.m. F06. de a központi idegrendszer érintettségének közvetlen bizonyítéka nem szükségszer en észlelhet . hosszabb id t igényl feladatok esetén tanulási és koncentrálási nehézségek.-) diagnosztikus kritériumainak megfelelne.6 Organikus emocionális labilitás (asthenia) Jellemz je az emocionális labilitás vagy inkontinencia. sérülésnek vagy diszfunkciónak tulajdonítható. amit agykárosodás és diszfunkció valamint szervi betegség okozott Epilepsziás pszichózis k. F07.2) a különböz etiólógia alapján és mert a tünetek lényegesen sz kebb területre korlátozódnak.1) és post-commotios szindrómától (F07. F07 Agyi betegség.

Kivéve: organikus személyiségzavar (F07. Jobb hemisphaerium organikus sérüléséhez köthet affektív zavar F07.-) F07.0) • pszichiátriai betegség után (F62. sérülése és betegsége okozott. emlékezetzavar. pszichózist nem okozó agyi szindróma F07.n.n.9 Nem meghatározott személyiség és viselkedészavar. alvászavar.1) postconcussionalis szindróma (F07. Organikus pszichoszindróma F09 Nem meghatározott organikus vagy szimptomatikus mentális rendellenesség Pszichózis: • organikus k.8 Egyéb meghatározott személyiség és viselkedészavar. hogy ez reverzibilis. klinikai formájukban. melyek különböznek súlyosságukban. amit a központi idegrendszer müködészavara. (ami általában eszméletvesztéssel járt) követ változatos tünetegyüttes. változatos viselkedésmodosulás. mint szédülés. irritábilitás. Kivéve: pszichózis k.m.• limbikus epilepsziás személyiségzavar • lobotomiát követ • leukotomia utáni Kivéve: Tartós személyiségváltozás: • katasztrófa átélése után (F62. • szimptomás k. fáradtság.m.2) postencephalitiszes szindróma (F07.1 Postencephalitises szindróma Variális vagy bakteriáli encephalitisb l való felépülés után észlelehet nem specifikus.2 Post-commotios szindróma A fejtraumát. karakter azonosítja a klinikai állapotot. karakter a használt anyagot azonosítja. a 4. Az alapvet különbség az organikus személyiség zavarhoz képest. sérülése és betegsége okozott. (F29) Pszichoaktív szer használata által okozott mentális és viselkedészavarok (F10F19) Ez a blokk a zavarok széles körét öleli fel.0) F07. amit a központi idegrendszer müködészavara.1) meghatározott személyiségzavarok (F60. emocionális izgalom vagy alkohol tolerancia. Contusiót követ szindróma (encephalopathia) Traumát követ .m. koncentrálási és szellemi munkavégzési nehézség. A 3. melyeket nem feltétlenül orvosilag rendelték. csökkent stressz-.n. de mindegyik kapcsolatban van egy vagy több pszichoaktív szer használatával. A 292 .

Akut alkoholmérgezés (részegség) "Bad trips" (kábitószerek esetében) Patológiás intoxikáció Transz és kontroll zavarok pszichoaktív szer intoxikációja esetén . klinikai jeleket és viselkedést. A legtöbb gyógyszerszed általában egynél több pszichoaktív szert szed. és hiányérzet. hepatitis a pszichoaktív szerek injekciós önadagolásától) vagy mentális (mint pl.9) Csak azokban az esetekben ahol a pszichoaktív szer szedés kaotikus (rendszertelen) és elkülöníthetetlen. karakter a klinikai állapot kódolására szolgál az F10-F19-es csoportokhoz: .3-. vagy ha a mennyiség káros (közös 4. vagy a szerek egy csoportjára (opiátok) vagy farmakológiailag különböz gyógyszerek széles fajtáira. a jellemz fizikai és pszichológia tüneteket.-) Kivéve: dependenciát nem okozó anyagok abúzusa (F55) A következ 4. A komplikáció lehet trauma. a használatának a kontrollálási nehézsége. emelyik felel s a legtöbb klinikai tünetért. amelyik ismételt használatot követ en alakulhat ki. kell a töbszörös drog használatot diagnosztizálni. és id vel oldódik. személy beszámolóját. a vér és más testfolyadékok elemzését. koma. kivéve ha szövetkárosodás vagy más komplikació nem lépett fel. vagy a különböz pszichoaktív szerek összetétele megállapíthatatlan. alkohol. A pszichoaktív szer azonosításához a rendelkezésünkre álló összes forrást használni kell. teljes tünetmentességgel.és percepciózavar. karakter a . Másik diagnozist akkor kell adni. Pszichoaktív szer abuzus . A f diagnózist annak az anyagnak (vagy anyagcsoportnak) megfelel en kell felállitani. karakter a . delirium.0). görcsök. illetve más pszichofiziológiai funkció és válasz zavara. dohány. kognitív és fiziológiai jelenségek meghatározott együttese. vagy diazepam). karakter az 1-es). megnövekedett tolerancia. A dependencia kialakulhat egy meghatározott szerre (mint pl. 0 Akut intoxikáció Pszichoaktív szer adását követ en kialakuló tudat. A károsodás lehet fizikai (mint pl. mely egészségkárosodást okoz. A zavar közvetlenül kapcsolatba hozható a kapott szer akut farmakológiai hatásával. a drog szedésének az el nybe részesítése más aktívitásokkal szemben. a káros következmények ellenére a szedés folytatása. és más egészségügyi szöv dmény. vagy egyéb zavart (a közös 4. karakter a 2-es). ha más szert toxikus mennyiségben szed az illet (a közös 4. vagy egyéb bozonyítékokat. minden meghatározott anyag esetében. depenöenciát okoz (4. Alkoholizmus 293 . Ez magában foglalja az autoanamnesist. de nem mindegyik negyedik karakter használható mindegyik anyag esetében. kognitív. a nagy mennyiség alkohol fogyasztását követ depressziós id szakok). aspiráció. A következ k jellemzik: er s vágy a gyógyszer bevételére. affektív vagy viselkedési zavar. mint a páciens tulajdonában lév drogot.kódokat ha szükséges használni kell. valamint néha fizikai megvonási tünetek. 1 Káros használat (abusus) A pszichoaktív szer használatának olyan módja. vagy ha egy 3. (F19. A komplikáció függ a kapott (gyógy)szer farmakológiai osztályától és adagolásának módjától. 2 Dependencia (szindróma) Viselkedési.

Kivéve: alkohol vagy más pszichoaktív szer indukálta reziduális vagy kés i kezdet pszichózis (F10-19. és abnormális affektusok. 6 Amnesticus szindróma A meg rz emlékezés (a rövid és hosszú távú memória) krónikus és kifejezett károsodása jellemzi ezt a szindrómát. ha organikus okok is számításba jönnek a delirium kialakulásában. változatos csoportjai a tüneteknek. Jellemzik a hallucinációk (tipikusan akusztikusak.m. Delirium tremens (alkohol indukálta) . akkor az F05. és a tünetek nem magyarázhatók akutointoxikációval vagy megvonással. pszichomotorium zavara (nyugtalanság vagy stupor). de nem mindig észlelhet . lehetséges. Alkohol és drog okozta amnestikus szindróma Alkohol vagy más pszichoaktív szer által indukált Korszakov pszichózis vagy szindróma. legutoljára használt dózis nagyságától függ. mint ahogy 294 .7) . 5 Pszichótikus zavar Pszichótikus tünetek egy csoportja észlelhet pszichoaktív szer használata vagy azt követ en. Konfabuláció kifejezett lehet. téveszmék (gyakran paranoid vagy üldöztetéses tartalmakkal). 3 Megvonási szindróma A szer állandó használatát követ en relatív vagy teljes megvonás után kialakuló különböz . Alkoholos: • hallucinosis • féltékenység • paranoia • psychosis k. affektusokban. nem súlyos zavartság. Más kognitív funkciók relatíve jól megkíméltek. 4 Megvonási szindróma deliriummal Az az állapot. A sensorium tiszta. az intenzív félelemt l az eksztázisig. A megvonás komplikációja lehet az alkalmi konvulzió. 7 Reziduális és kés i (kezdet ) pszichótikus zavar Az alkohol vagy pszichoaktív szer indukálta változás a kognitív funkciókban. percepció zavarai. Az id érzék és a dolgok sorrendiségének a zavara szembet n .Dipsomania Drog függ ség . és az amnesztikus deficit összehasonlíthatatlanul nagyobb a többi zavarhoz képest. vagy nem meghatározott Kivéve: nem alkohol indukálta Korszakov pszichózis vagy szindróma (F04) . de gyakran több mint egy szenzoros modalításuak). a közös negyedik karakter a . A kezdete és a lefolyása id ben behatárolt. személyiségben és viselkedésben sokkal tovább tart.pontban leírt kritériumok szerint. Az azonnali felidézés (a megjegyz emlékezés) megkímélt és a közeli emlékek nagyobb mértékben károsodtak mint a távoliak. az F05. épp úgy mint az új dolgok megtanulási nehézsége.n. de enyhe tudatzavar. mikor a megvonási szindróma szöv dik deliriummal. és a pszichoaktív szer típusától valamint az abbahagyás vagy a jelent s mérséklés el tti. Konvulziok szintén el fordulhatnak. .8 pontnál kell besorolni.

- Cannabis és származékai által okozott mentálisés viselkedészavarok [Az altételekért lásd a csoport általános ismertet jét] F13.n.- Nyugtatók és altatók használata által okozott mentális.és viselkedészavarok [Az altételekért lásd a csoport általános ismertet jét] F11.- Opiátok használata okozta mentális. és a korábbi alkoholos vagy más pszichoaktív szerrel kapcsolatos élmények megduplázódása szerint. ahol a fenti állapot kezdete kés bbi mint a pszichoaktív szerek használata.azt észszer en pszichoaktív szer hatás esetén várható volna.és viselkedészavarok [Az altételekért lásd a csoport általános ismertet jét] 295 . Alkoholos dementia k.5) • 8 Egyéb mentális és viselkedészavarok • 9 Nem meghatározott mentális vagy viselkedészavarok PSZICHOAKTIV SZER HASZNÁLATA ÁLTAL OKOZOTT MENTÁLIS ÉS VISELKEDÉSZAVAROK (F10-F19) F10. hogy a pszichoaktív szer használat okozta reziduális állapotról van szó. A kezdete a pszichoaktív szer fogyasztásával esik egybe.6) • pszichótikus állapot (F10-F19 a közös negyedik karakter a . lefolyása alapján. A flashback-et el lehet különíteni a pszichótikus állapottól annak átmeneti. Azokban az esetekben.m. csak akkor kódolható itt.Alkohol okozta mentális. id nként nagyon rövid idej . Alkoholizmushoz társuló agyi szindróma Dementia és más enyhe formái a perzisztáló kognitív funkciózavarnak Hallucinációt követ percepciózavar Flashbacks Kés i kezdet pszichoaktiv szer indukálta pszichótikus zavar Hallucinációt követ percepciózavar Reziduális: • affektív zavar • személyiség és viselkedészavar Kivéve: Alkohol és pszichoaktív szer indukálta: • Korszakov szindróma (F10-F19 a közös negyedik karakter a . ha határozottan bizonyítható.és viselkedészavarok [Az altételekért lásd a csoport általános ismertet jét] F12.

de meghatározott kognitiv deficit kialakulhat a lefolyás során. hogy melyik az amelyik felel s a domináló tünetekért.és viselkedészavarok [Az altételekért lásd a csoport általános ismertet jét] Ezt a csoportot csak akkor lehet használni. Szintén használható. a percepció torzulása (széttöredezése) és nem megfelel és/vagy elsivárosodott affektusok jellemzik a schizophreniákat. F20 Schizophrenia Általánosságban a gondolkodás. SCHIZOTYPIÁS ÉS PARANOID (DELUSIV) RENDELLENESSÉGEK (F20-F29) A csoportban együtt található a schizophrenia. A tudat tiszta és az intellektuális képességek megtartottak. SCHIZOPHRENIA. a tartós paranoid (deluzív) zavar és az akut és átmeneti pszichosisok nagyobb csoportja.- Többféle drog és egyéb pszichoaktív anyagok használata által okozott mentális. mint ennek a csoportnak a legfontosabb tagja.n.m. a schizotypiás zavar.és viselkedészavarok [Az altételekért lásd a csoport általános ismertet jét] F18. A schizoaffektív zavar ellentmondásos természete ellenére ebben a csoportban maradt.- Dohányzás okozta mentális.és viselkedészavarok [Az altételekért lásd a csoport általános ismertet jét] F19.F14. de nem állapítható meg.- Illékony oldószerek (spray) okozta mentális. ha legalább kett vagy több pszichoaktív szer használatáról van szó. hisz számtalan többféle szert szed maga sem tudja a szedett szerek pontos alkotórészeit. A legfontosabb pszichopatológiai tünetek a 296 .és viselkedészavarok [Az altételekért lásd a csoport általános ismertet jét] F15. Beleértve: drogok helytelen használata k. ha a használt pszichoaktív szerek biztonsággal nem azonosíthatók vagy ismeretlenek.és viselkedészavarok [Az altételekért lásd a csoport általános ismertet jét] F17.- Egyéb stimulánsok használata által okozott mentális és viselkedészavarok beleértve a koffeint [Az altételekért lásd a csoport általános ismertet jét] F16.- Kokain használata által okozott mentális.- Hallucinogének használata által okozott mentális .

a viselkedés felel tlen (meggondolatlan) és kiszámíthatatlan valamint a mannerismus (gesztikuláció) általános. Az affektusok. Szociális izolációs tendencia figyelhet meg. A katatonia kombinálódhat élénk szcenikus hallucinációkkal kisért oneiroid (álomszer ) állapottal. a beszéd inkoherens.0) F20. gyakran paranoid téveseszmék észlelhet k. progresszív vagy stabil deficitekkel. A prognózis rossz. Hebephreniát normálisan csak serdül knél és fiatal feln tteknél lehet diagnosztizálni. vagy az automatikus engedelmességt l a negatívizmusig. Paraphrenia (schizophrenia paraphrenica) Kivéve: involuciós paranoid állapot (F22.2. csak ha egyértelm en korábban jelentek meg a schizophren tünetek. Kivéve: schizophrenia: • akut (nem differenciált) (F23.2) • ciklikus (F25. gondolkodászavar és negatív tünetek. amikhez általában akusztikus hallucinációk valamint percepciózavarok társulnak. elvonása. dominancia vagy passzívitás. különösen az affektusok elsivárosodása és az akarat-szegénység (közömbösség). az utóbbinál a közös 4. A schizophrenia lefolyása lehet folyamatos. Dezorganizált schizophrenia Hebephrenia F20. személyben beszélnek a páciensr l. a percepció kóros értelmezése. melyben a hangulatzavar kifejezett. a gondolatok szétsugárzása (telekomunikációs eszközzel).8) paranoia (F22. gondolatok betoldása. vagy viszonylag enyhék. A hangulat sekélyes. A heves izgatottság felt n jellegzetessége ennek a szindrómának. 297 . vagy epizódikus. az akarati élet és beszéd zavara. és kataton tünetek vagy teljesen hiányoznak.1 Hebephrenia A schizophrenia azon fajtája. a téveseszmék és a hallucinációk átmenetiek és fragmentáltak. A kényszer poziciók és attitüd k hosszú id n át fentállhatnak. illetve lehet egy vagy több epizód teljes vagy részleges remisszióval. küls irányítottságról való meggy zödöttség. mert viszonylag gyorsan alakulnak ki a negatív tünetek.következ k: gondolat echo (a gondolatok visszhangosodása).2 Kataton schizophrenia A kataton schizophrenia klinikai képét a pszichomotorium széls séges zavarai uralják. a hangok egyes szám 3.) F20. karakter az 5-ös. a gondolatok dezorganizáltak. vagy kommentálják.n stabil. ami változhat az extrém hiperkinezist l a stuporig.0 Paranoid schizophrenia A paranoid schizophrenia eset. nem odaill . ha pszichoaktív szer használata váltotta ki akkor az F10-F19 kódok alatt kell besorolni. akusztikus hallucinációk. Ugyancsak nem diagnosztizálható schizophrenia nyilvánvaló idegrendszeri megbetegedés esetén valamint drog intoxikáció vagy megvonás állapotában. Ha hasonló állapot alakul ki epilepsia vagy más idegrendszeri megbetegedés esetén akkor az F06.2) schizophren reakció schizotipusos zavar (F21. Schizophrenia nem diagnosztizálható igen kifejezett mániás vagy depressziós tünetek esetén.

vagy több mint egy altípus tüneteit mutatja.m.8 Egyéb schizophrenia Coenaesthopatias schizophrenia Schizophreniform: • rendellenesség k. Atípusos schizophrenia Kivéve: akut schizophrenia szer állapot (F23. akkor a schizophrenia megfelel altípusát kell diagnosztizálni.2) 298 .5) schizophreniát követ depresszió (F20.m. a hanglejtésekkel és testtartással). Kivéve: rövid schizophreniform zavar (F23. és schizophrenia kialakulását követi. A schizophrenia negatív vagy pozitív tünetei közül néhánynak meg kell lennie. és szegényes közösségi (társas) aktivitás.5 Reziduális schizophrenia A schizophrenia krónikusan progrediáló típusa.6 Schizophrenia simplex (Egyszer schizophrenia) A tünetek szinte észrevétlenül alakulnak ki. melyet nem feltétlenül irreverzibilis. Ha schizophrenia tünetei már nem észlelhet k.3 Nem differenciálható (differenciálhatatlan) schizophrenia Olyan pszichótikus állapot. Ebben az állapotban magas az öngyilkosság veszélye.2) krónikus nem differenciált schizophrenia (F20. F20. a közösségi. a beszéd elsivárosodása. F20. de nem uralják már a képet.-). szegényes. Krónikus nem differenciált schizophrenia Schizophrenia reziduális állapota Restzustand (schizophrenias) F20. A reziduális schizophreniára jellemz negatív tünetek kifejezett pszichótikus epizód jelentkezése nélkül alakulnak ki. nem verbális kommunikáció (az arckifejezésekkel. anélkül hogy bármelyik tisztán meghatározó volna. passzívitás.: meglassult pszichomotorium. és az összes teljesítménye hanyatlik.n. amelyik elhúzódhat.2 altípusokba.Kataton stupor Schizophren: • katalepsia • katatonia • flexibilitás cerea F20. de nem illik bele az F20. initiativa szegénység. érzelmek elsivárosodása.4 Scizophrenia utáni depresszió Depresszió. a szemkontaktus fenttartásával. • pszihózis k.4) F20. mint pl. de fokozatosan egyre kifejezetebb különc magatartás észlelhet . Amennyiben a schizophrenia tünetei floridak és kifejezettek. elhanyagoltság. szociális elvárásoknak nehezen tud megfelelni. amelyik megfelel a schizophrenia általános kritériumainak.n. depressziót kell diagnosztizálnunk (F32. negatív tünetek jellemeznek.0-F20.

1) F22 Perzisztens delusionalis rendellenességek Perzisztens (tartós) paranoid (deluzív) zavarok Különböz zavarokat foglal magába. szokatlan vagy különc viselkedést. de a schizophrenia határozott. téveseszmékre emlékeztet gondolatokkal.9 Nem meghatározott schizophrenia F21 Schizotypiás rendellenesség F jellemz je a különc viselkedés. schizophrenia tünetei. és nem sorolható be az organikus kórképek. melyek csak néhány hónapig tartanak az F23 alatt az átmeneti pszichótikus zavarok közé kell besorolni. melyek általában küls provokáció nélkül jelentkeznek. és a k zponti idegrendszer igazolt betegsége.F20. átmeneti hallucinációk nem zárják ki a diagnózist. különösen id sek esetében. gondolkodásés észrevevészavart. mind az ehhez kapcsolódó (másodlagos) téveseszmék jellemzik. Nincs határozottokezdete és kifejl dése. az érzelmek (affektusok) elsivárosodása. akusztikus vagy más típusú hallucinációkkal. melyek hosszan fentállnak. kényszergondolatokat. mint meggyöz döttség kivülr l történ irányítottságról. id nként élethossziglan jelen lehetnek. melyek nem "ütik meg a téveseszmék szintjét". melyekben hosszan tartó téveseszme(ék) az egyedüli vagy a legszembet n bb tünet. anhedoniát. Latens schizophren reakció Schizophrenia: • borderline • latens • praepsychoticus • prodromalis • pseudoneuroticus • pseudopsychopathias Schizotypusos személyiségzavar Kivéve: Asperger szindróma (F84. markáns és jellegzetes tünetei soha sem észlelhet k. Lefolyása általában megegyezik a személyiségzavarokéval. szociális izoláció tendenciáját. A fenti diagnózist kizárják: érthet beszédet tartalmazó és hosszantartó akusztikus hallucinációk. A tünetek magukba foglalhatják a hideg. a schizophrenia vagy az affektív csoportokba. paranoid vagy bizarr gondolatokat. melyek hasonlítanak a schizophreniában észlelhet kre. vagy nem megfelel affektusokat.5) Schizoid személyiségzavar (F60. Paranoia Paranoid (deluzív): 299 . és csak a klinikai kép elenyész részét alkotják. Azokat a téveseszmékkel járó (deluzív) kórképeket. valamint a gondolkodás és az affektusok különböz anomáliái (eltérései). F22. Ámbár id nként. A téveseszme(mék) tartalma nagyon változó lehet.0 Paranoia (Deluzív zavar) Mind egyedülálló téveseszme. ha nem schizophreniások. Id nként átmeneti pszichótikus állapotot mutathat heves illúziókkal.

mint a téveseszmék. melyek önmagukban nem elegend ek a schizophrenia diagnosztizálásához (F20.-) Bouffée délirante schizophrenia tünetei nélkül vagy nem meghatározott Cikloid pszichosis schizophrenia tünetei nélkül vagy nem meghatározott cikloid pszichózis F23. óráról órára. és ugyanilyen gyorsan teljesen megszünnek a tünetek anélkül hogy ismét jelentkeznének. Teljes tünetmentesség általában néhány hónapon belül bekövetkezik. térbeni és autopszichés dezorientáció nem állandó vagy nem elegend en súlyos szervi. Szervi eredetnek semilyen jele nem észlelhet . Nagyon gyakran gyorsan pár nap alatt alakulnak ki. tanácstalanság gyakran észlelhet . és a megszokott viselkedés jelent s megváltozása.3) • reakció (F23. A zavar társulhat akut stresszel.0) • pszichogén pszichosis (F23. fokozatosan er s d kialakulását értjük.-) Deluzív dysmorphophobia (diszmorfofóbias téveseszmés zavar) Involuciós paranoid állapot Paranoia querulans F22. vagy perceptuális zavarok. melyet a pszichótikus.-). akkor revidiálni kell a beosztást (diagnózist). ha igen akkor rendszerint a stresszt okozó esemény 1-2 héttel a zavar kezdete al tt észlelhet .8 Egyéb perzisztáló (tartós) paranoid (deluzív) zavar A téveseszme vagy téveseszmék mellett állandó akusztikus hallucinációk vannak. percepció zavarai. Érzelmi zaklatottság az eksztázistól a boldogságon át a szorongásig és az irritábilitásig. nagyon gyakori. és a pszichosis tünetei nem elegend ek schizophrenia diagnosztizálásához (F20. de az id beni.3) • schizophrenia (F20. melyben szembeszök ek a hallucinációk. de jelent sen változnak napról napra. F23. Ha a tünetek tartóssá válnak a diadnózist meg kell változtatni perzisztáló (tartós) paranoid (deluzív) zavarra (F22.• psychosis • állapot Paraphrenia Sensitiver Beziehungswahn Kivéve: paranoid: • személyiségzavar (F60. tünetek hirtelen kezdete jellemez. Zavartság. gyakran néhány héten belül.0 Akut polimorf pszichótikus zavar (schizophrenia tünetei nélkül) Akut pszichótikus zavar. id nként napokon belül. Ha a zavar tartósan fentáll. Az akut kezdeten az egyértelm en abnormális tünetek két héten belül. hallucinációk.-). A sokalakúság és az instabilítás jellemz a teljes klinikai képre.9 Nem meghatározott perzisztáló (tartós) paranoid (deluzív) zavar F23 Akut és átmeneti pszichótikus rendellenességek Heterogén csoport.0) F22. vagy schizophrenia tünetei. téveseszmék.1 Akut polimorf pszichótikus zavar schizophrenia tüneteivel 300 . organikus delirium diagnózisának a felállításához (F05.

k.n. (F20.-).m. Ha a téveseszmék állandósulnak a diagnózist fel kell cserélni perzisztáló paranoid (deluzív) zavarra (F22.8) F23. melyben a tünetek relative stabilak és schizoprenia tüneteivel megegyeznek.n. az instabilitás ellenére néhány schizophreniára jellemz tünet az id nagyobbik részében észlelhet . és a polimorf instabilitás hiányzik. Reaktív pszichózis F24 Indukált delusionalis rendellenességek A deluzív zavar egyid ben két vagy több embert érint.2 Akut schizophreniform pszichózis (pszichótikus zavar) Akut pszichózis. Csak egyik jüknek van valódi pszichózisa.-). melyben a klinikai képet els sorban a meglehet sen stabil téveseszmék vagy hallucinációk alkotják.3 pontokba (a megfelel kritériumok alapján). és a schizophrenia kritériumai nem teljesülnek (F20.9 Nem meghatározott akut és átmeneti pszichótikus zavar Rövid reaktív pszichózis.Akut polimorf és instabil pszichótikus tünetek hasonlóak az F23. Ha a schizophrenia tünetei tartóssá válnak a diagnózist fel kell csrélni schizophreniára.3 Egyéb akut dönt en paranoid (delusív) pszichótikus zavar Akut pszichózis. Folie á deux Indukált: • paranoid zavar • pszichótikus zavar 301 . melynél organikus ok kizárható és nem illeszthet az F23.2) schizophreniform zavar k. de csak egy hónapja állnak fent. Ha a schizophrenia tünetei tartóssá válnak a diagnózist schizophreniára kell változtattni (F20.-) Bouffée délirante schizophrenia tüneteivel Cikloid pszichosis schizophrenia tüneteivel F23. nem differenciált schizophrenia Rövid schizophreniform: • zavar • pszichózis Oneirophrenia Reactio schizophreniformis Kivéve: organikus paranoid (deluzív) (schizophreniform) zavar (F06.8 Egyéb akut és átmeneti pszichótikus zavar Minden más meghatározott (körülírt) akut pszichózis. Paranoid reakció Pszichogén paranoid pszichózis F23. akiket szoros érzelmi szálak kötnek össze.m.0-F23. F23. Akut.0 alatt leírtakkal. a téveseszmék a többiekben csak indukáltak (kiváltottak) és megszünnek ha elkülönítik öket.

n. a perzisztáló paranoid (deluzív) zavar (F22.m. melyben az epizódok többsége depressziós típusa a schizoaffektív zavarnak.9 Egyéb schizoaffektív zavar Nem meghatározott schizoaffektív zavar Schizoaffektív pszichózis k. a mánia pszichótikus típusába (F30. F28 Egyéb nem organikus pszichótikus rendellenességek Téveseszmékkel vagy hallucinációkkal járó zavarok. de külön külön egyik csoport diagnózisához sem elegend ek.n. Ha az affektív tünetek már meglév skizofréniában jelentkeznek. A diagnozist egy epizód vagy ismétl d epizódok esetén is lehet használni.-). (F99) organikus vagy szimptómás pszichózis k. vagy a súlyos depressziós epizód (F32. Az epizód lehet egyszeri. Krónikus hallucinátoros pszichózis F29 Nem organikus pszichózis k.0 Schizoaffektív zavar mániás típusa Mind a mánia.2). de a tünetek külön-külön nem elegend ek a schizophrenia vagy affektív zavar diagnózisához. akkor F20-F29 alatt kell besorolni.-). F25.m.m. mely nem illeszthet a schizophrenia (F20.m. de egyik zavar tünetei sem elegend ek önmagukban a mánia vagy schizophrenia diagnózisához.n.3) csoportjaiba. vagy ismétl d .-).1 Schizoaffektív zavar depressziós típusa A schizophrenia és a depresszió tünetei egyaránt kifejezettek.n. melyeken a schizophrenia és a depresszió vagy mánia tünetei egyid ben észlelhet k.n. Az inkongruens hangulattal társuló pszichótikus tünetek affektív megbetegedésben nem indokolják a schizoaffektív zavar diagnózisát. vagy ahhoz társulnak vagy kisérik a meglév paranoid (deluziv) zavart. ha az epizódok túlnyomó többsége mániás típusú schizoaffektív zavar. mind a schizophrenia tünetei kifejezettek. akut és átmeneti psychozisok (F23.2 Schizoaffektív zavar kevert típusa Ciclikus schizophrenia Kevert schizophren és affektív zavar F25.8 F25. Schizoaffektív pszichózis depressziós típusa Schizophreniform pszichózis depressziós típusa F25.F25 Schizoaffektív rendellenességek Epizódikus zavarok. Schizoaffektív pszichózis mániás típus Schizophreniform pszichózis mániás típusa F25. Kivéve: mentális zavar k.m. (F09) 302 . Pszichózis k.

beszélési kényszerben valamint az alvásigény csökkenésében nyilvánul meg. Irritábilítás és önteltség és durva viselkedés váltja fel a szokványosabb euphoriás szociábilítást. beszédesség.0 Hipománia A hangulat tartós mérsékelt emelkedettségével. Mánia: • hangulat kongruens pszichótikus tünetekkel • hangulat inkongruens pszichótikus tünetekkel Mániás stupor 303 . A szokásos szociális kontroll (gátlások) hiánya a viselkedést vakmer vé. depressziós. megnövekedett energiával és aktivítással.és magatartászavarhoz hallucinációk és téveseszmék nem társulnak. F30. vagy a nyugtalanság. amelyek közvetlenül a pácienshez szólnak) társulnak. és nem odaill vé teszi a környezet szemében. barátságosság. Azon egyének hypomán és mániás epizódját. és csökkent alvásigény gyakran észlelhet anélkül. amelyekben az alapvet a hangulat vagy az érzelmek zavara a depressiótól (szorongással vagy anélkül) az emelkedettségig (mániáig).1 pontban leírt klinikai képhez (megalomán) téveseszmék vagy hallucinációk (általában hangok.HANGULATZAVAROK (AFFEKTIV RENDELLENESSÉGEK) (F30-F39) Ez a csoport olyan zavarokat foglal magában. egyszeri mániás epizó familiarity F30. kevert) a bipoláris affektív zavarként kell kódolni (F31.1 Mánia pszichótikus tünetek nélkül A hangulat emelkedését a környezet már nehezen tolerálja. grandiózus elképzelésekkel és túlzott kompetencia érzésével. túlzott kedvesség. és az egyes epizódok kezdete gyakran stresszt okozó eseményekhez köthet . A többi tünet általában másodlagos.-). ami változhat a gondtalan vidámságtól a kontrollálhatatlan izgatottságig.2 Mánia pszichótikus tünetekkel Az F31. (túlzott motoros aktivítás) és a gondolatok rohanása (gondolattolulás) olyan extrém. F30. A figyelmét nehezen tudja lekötni. A hangulat. Beleértve: bipoláris zavar. sokszor jelent s zaklatottság (szórakozottság) figyelhet meg. általában kifejezett jó közérzettel. hipomán. illetve könnyen érthet a hangulat és az aktivítás változásának az összefüggésében. A hangulat változása rendszerint együttjár az aktivítás szintjének a változásával. hogy ez jelent s problémát okozna a munkavégzésben vagy elutasítást a környezet részér l. Az emelkedett hangulat megnövekedett energiákkal társul. és fizikai és szellemi teljesit képességgel jár. Korábbi jelleméhez képest idegenné (énidegenné) válik. fokozott szociábilitás. F30 Mániás epizód A következ altételek csak egyes epizódokra használhatók. kik korábban már átestek egy affektív epizódon (mániás. el vigyázatlanná. ami túlzott aktivításban. Az ide tartozó zavarok többsége ismétl d . Az önértékelés jelent sen n . hogy a pácienst nem lehet megérteni vagy képtelen hétköznapi kommunikációra. megnövekedett szexuális aktivítás.

a hangulat esését és a lelki energiák csökkenését és az aktivítás elszegényesedését (depresszió). és korábban volt legalább egy igazolt hipomán. pszichótikus tünetek nélkül (mint F30.3 Bipoláris affektív zavar.8) Beleértve: mániás-depressziós: • megbetegedés • pszihózis • reakció Kivéve: bipoláris zavar. az energia növekedését és az aktivítás fokozódását (hipománia és mánia). jelenleg mániás epizód pszichótikus tünetek nélkül A páciens jelenleg mániás.n.m. depresszió.F30. F31. mánia. mánia.0) F31.-) Cyclothymia (F34. Hipománia vagy mánia ismételt epizódjait is bipoláris zavarként kell besorolni (F331. ez a változás magában foglalja egyrészt a hangulat emelkedését. mániás vagy kevert affektív epizódja. vagy kevert). és korábban már volt egy "affektív" epizódja (hipománia. mint az enyhe vagy közepes depressziós epizód esetén (F32. depresszió. jelenlegi epizód súlyos depresszió. 304 . F31.4 Bipoláris affektív zavar.9 Egyéb mániás epizód Nem meghatározott mániás epizód Mánia k. valamint ennek az ellenkez jét. mániás vagy kevert affektiv epizódja.1) és korábban már volt egy "affektív" epizódja (hipománia.2 Bipoláris affektív zavar. pszichótikus tünetekkel (mint F30.1). mánia. F31. egyszeri mániás epizód (F30.0. vagy kevert).8 F30. és korábban volt legalább egy igazolt hypomán. jelenleg hipomán epizód A páciens jelenleg hipomán és korábban már volt legalább egy "affektív" epizódja (hipómánia. jelenleg enyhe vagy közepes depressziós epizód A páciens jelenleg depressziós. vagy kevert).2). a hangulati élet és az aktivítás szignifikáns változásával járó epizód.1 Bipoláris affektív zavar. jelenleg mániás epizód pszichótikus tünetekkel A páciens jelenleg mániás. pszichótikus tünetek nélkül A páciens jelenleg depressziós. F32. F31.0 Bipoláris affektív zavar. depresszió. F31 Bipoláris affektív zavar Jellemz je két vagy több.2). mint a súlyos depressziós epizód esetén pszichótikus tünetek nélkül (F32.

Beleértve: egyszeri epizódja a: • depresszív reakciónak • pszichogén depressziónak • reaktív depressziónak Kivéve: alkalmazkodási zavar (F43. zavar Visszatér mániás epizód F31. A profilaktikus kezelés alatti remissziót is itt kell kódolni.3). az érdekl dés és a koncentrálókészség csökken. és az étvágy csökken.5 Bipoláris affektív zavar. jelenleg remisszióban A páciensnek korábban már volt egy igazolt hipomán. Kivéve: egyszeri kevert affektív epizód (F38. mániás depressziós vagy kevert epizódja. kifejezetten fáradékony. és a szexuális vágy (libido) csökkenése. mániás vagy kevert affektív epizódja. étvágytalanság. és korábban volt legalább egy igazolt hipomán.8 Egyéb bipoláris affektív zavar Biipoláris II. Az öröm képessége.2) ismétl d depresszió (F33. és jelenleg a mánia és a depresszió tüneteinek a keveredése vagy gyors váltakozása észlelhet . mint érdektelenség. mint a súlyos depressziós epizód esetén pszichótikus tünetekkel (F32.0) F32. A depresszió rosszabb a reggeli órákban. hogy enyhe. agitáció.napra és relatíve független a környezett l. mánia.6 Bipoláris affektív zavar. jelent s pszichomotoros retardáció. F31. és örömteli érzések hiánya.7 Bipoláris affektív zavar. és tevékenységének az elsivárosodásától. és úgynevezett "szomatikus" tünetekkel társulhat. F31. mániás vagy kevert epizódja.. fogyás.-) amikor magatartászavarral társul (F91. közepes vagy súlyos depresszió tipikus esetében a páciens szenved a hangulat esését l. energiáinak csökkenését l. és valamilyen formában büntudat és értéktelenség érzése lép fel. közepes vagy súlyos depresszióról beszélünk-e. Alvászavar lép fel. jelenleg kevert tünetek észlelhet k A páciensek korábban már volt egy igazolt hipomán. és egy másik affektív epizódja (hipománia.9 Nem meghatározott bipoláris affektív zavar F32 Depressziós epizód Az enyhe. több órával a megszokott id el tt való felébredés. de jelenleg és már több hónapja nem szenved semmilyen kifejezett hangulatzavartól. Az alacsonyan fekv hangulat csak mérsékelten változik napról. A tünetek számának és súlyosságának a függvénye. depresszió vagy kevert).0 Enyhe depressziós epizód 305 . pszichótikus tünetekkel A páciens jelenleg depressziós.és F92. jelenlegi epizód súlyos depresszió.F31.0) F31. Az önértékelés is megfogyatkozik.

m. a kezdet lehet akut. Számtalan depressziós epizód után sem lehet teljesen kizárni mániás epizód 306 . de nem feltétlenül azok. Életet veszélyeztet éhezés. Öngyilkossági gondolatok és kisérletek gyakoriak valamint számos úgynevezett szomatikus tünet is el fordul. vitalis depresszióval. F33.n. vagy lappangó és hetekt l egészen hónapokig tarthat.8 Egyéb depressziós epizód A típusos depresszió A "maszkirozott" (lárvált) depresszió egyszeri epizódja k. melancholiával. de legtöbb aktivítását folytatni tudja.9 Nem meghatározott depressziós epizód Depresszió k. különösen a depressziós epizód végén.2 pontban leírt klinikai képhez hallucinációk.n. Agitált depresszió } Maior depresszió } egyszeri epizódja pszichótikus tünetek nélkül Vitalis depresszió } F32.3) sok hasonlóságot mutatnak korábbi elképzelésekkel egyez . és endogén depresszióval. F32. A pácienst nagyon zavarják a tünetei. A hallucinációk és téveseszmék a hangulattal kongruensek lehetnek. anélkül. téveseszmék.1 Közepes depressziós epizód 4 vagy több tünet észlelhet a fentiek közül. dehydratio és öngyilkosság fordulhat el . Tipikus esetben elveszett az önértékelés. korábbi beosztásokban szerepl mániás-depressziós depresszióval. Egyszeri epizódja a: • maior depressziónak pszichótikus tünetekkel • pszichogén depressziós pszichózisnak • pszichótikus depressziónak • reaktív depressziós pszichózisnak F32.m.2 Súlyos depressziós epizód pszichótikus tünetek nélkül A fent felsorolt tünetek közül több igen kifejezett és sanyargató formában észlelhet . megszokott aktivításának a fenttartása. F33 Ismétl d depressziós rendellenesség Az F32 pontban leírt depresszió ismétl d epizódjai jellemzik ezt a csoportot.2. hogy a megszokott hétköznapi aktivítás lehetetlenné válik. Depresszív zavar k. Az ismétl d depresszió súlyossabb formái (F33. gyakran a kapott antidepresszivum hatására. F32. és értéktelenség és b ntudat észlelhet .n. és a páciens számára nagy nehézséget okoz a hétköznapi. Az els epizód bármelyik életkorban el fordulhat a gyermekkortól az öregségig. F32.2-3 a fent emlitett tünetek közül rendszerint megvan. Lehetnek enyhe hangulati emelkedések és túlzott aktivítás (hipománia). pszichomotoros retardáció vagy stupos társul olyan súlyos formában.m.3 Súlyos depressziós epizód pszichótikus tünetekkel A 32. hogy a depressziós epizódtól függetlenül a hangulat emelkedése vagy az energiák növekedése lenne észlelhet (mánia).

1 pontban le van írva. jelenleg súlyos depressziós epizód pszichótikus tünetekkel Ismétl d depressziók után a jelenlegi epizód súlyos pszichótikus tünetekkel.0 pontban le van irva. jelenleg remisszióban A páciens 2 vagy több depressziós epizódja volt. F33. Endogén depresszió pszichótikus tünetekkel Psychosis maniaco-depressiva phasis depressiva pszichótikus tünetekkel Ismétl d súlyos epizódja a : • maior depressziónak pszichótikus tünetekkel • pszichogén depresszív pszichózisnak • pszichótikus depressziónak • reaktív depressziós pszichozosnak F33. és a kórel zményben mánia nem szerepel.2 Rekurrens (ismétl d ) depresszió.3 pontoknak megfelel en.3 pontban le van írva.4 Rekkurens (ismétl d ) depresszió.-) kell megváltoztatni. Beleértve: ismétl d epizódjai a: • depresszív reakciónak • pszichogén depressziónak • reaktív depresszió szezonális depresszió Kivéve: F33.0 visszatér rövid depresszív epizódok (F38. ahogy az F32. jelenleg enyhe depressziós epizód Ismétl d depressziók után a jelenlegi epizód enyhe.3 Rekkurens (ismétl d ) depresszió.9 Egyéb rekurrens (ismétl d ) depresszió Nem meghatározott rekurrens depresszió (zavar) 307 . F33. pszichótikus tünetek nélkül Ismétl d depressziók után a jelenlegi epizód súlyos pszichótikus tünetek nélkül.0-F33.1 Rekurrens (ismétl d ) depresszió. de néhány hónapja mentes a depresszió tüneteit l. jelenleg közepes depressziós epizód Ismétl d depressziók után a jelenlegi epizód közepessen súlyosságú. jelenleg súlyos depressziós epizód. Endogén depresszió pszichótikus tünetek nélkül Ismétl d maior depresszió pszichótikus tünetek nélkül Psychosis maniaco-depressiva phasis depressiva (pszichótikus tünetek nélkül) Ismétl d vitalis depresszió pszichótikus tünetek nélkül F33. ahogy az F32. és a kórel zményben mánia nem szerepel. és a kórel zményben mánia nem szerepel.1) Rekurrens (ismétl d ) depresszió.2 pontban le van irva. F33. az F33. és ha el fodul a diagnózist bipoláris affektív zavarra (F31.jelentkezését.8 F33. ahogy az F32. és a kórel zményben mánia nem szerepel. ahogy az F32.

8 F34. vagy id tartamuk ezt nem teszi lehet vé. legalább évekig tartó depresszió.Monopolaris (unipolaris) depresszió k.-) vagy az ismétl d depresszió (F33. melynek a mértéke és az egyes epizódok hossza nem elegend az enyhe. F38.1 Egyéb rekurrens (ismétl d ) hangulat.2) F34. Néhány cyclothym páciens kés bb bipoláris affektív zavar tüneteit fogja mutatni.0 Egyéb hangulatú [affektív] rendellenességek Kevert affektív epizód F38.m.(affektív) zavar Visszatér rövid depressziós epizódok 308 .-) Depresszív: • neurózis • személyiségzavar Neurotikus depresszió Perzisztens szorongásos depresszió Kivéve: szorongásos depresszió (enyhe vagy nem állandó formái)(F41. F34 Perzisztáló hangulati [rendellenesség] zavar Állandó és általában fluktuáló (hullámzó) hangulatzavar.9 Egyéb perzisztáló (tartós) hangulatzavar Nem meghatározott perzisztáló (tartós) hangulatzavar F38 Egyéb hangulat.n. ezért számottev en zavaró és korlátozó hatásúak. melyik nem illeszthet be a F30-F34 klasszifikációk közé. mert vagy a súlyosságuk. melynél az egyes epizódok nem elegend en súlyosak ahhoz. mely depressziós és enyhe hangulati emelkedések szüntelen sorozata. melyben a tünetek nem elegend en súlyosak vagy hosszúak a bipoláris affektív zavar (F31. Gyakori bipoláris affektív zavarban szenved k rokonai között. Affektív személyiségzavar Cikloid személyiség Ciklotimiás személyiség F34.-) diagnosztizálásához.0 Cyclothymia A hangulat állandó labilitása. Egyes esetekben visszatér máskor csak egy mániás vagy depressziós epizód társulhat a meglév affektív zavarhoz. közepes vagy súlyos ismétl d (rekurrens) depresszió diagnozisához (F33.1 Dysthymia Krónikus. Mivel általában hosszú évekig tartanak vagy a páciens feln ttkorának a nagyobbik részében fennáll. hogy hipomániaként vagy enyhe depresszióként írhassuk le azokat. F34.(affektív) zavarok Minden egyéb affektív zavar.

A páciensek panaszkodhatnak elpirulásról. valamint vér vagy sérülés látása. körülírt phobia (phobia simplex) A phobia egészen meghatározott helyzetben jön létre.F38. A kifejezettebb szociális fóbiák alacsony önértékeléssel és a kritikától való félelemmel társulnak. mint a palpitáció. székelés. Járulékos tünetként depresszió. t megben. egyedül utazástól a buszon. nyilvános helyeken való tartózkodástól. az üzletekbe való belépést l. hogy szorongásának ezen másodlagos megnyilvánulásai az alapvet probléma. kényszeres tünetek.8 Egyéb meghatározott hengulat. hogy a kiváltó helyzet ennnyire körülírt. A fóbiás szorongás és a depresszió rendszerint társul egymással. a gyakran másodlagosan kialakukó halálfélelem. Agoraphobia pánik zavar (betegség) nélkül Pánik (betegség) agoraphobiával F40. Anthropophobia Szocialis neurosis F40. meg rülést l. vihar. Pánik rohamok gyakori jellemz i a múltbani és jellenlegi epizodóknak. kézremegésr l. A phobiát okozó helyzetek elkerülése a legkifejezettebb. A páciensek általában az egyéni tünetekre figyelnek. fogászaton.n.0 Agoraphobia A fóbiának ebbe az egészen jól meghatározott csoportjába tartoznak a félelem a lakás (otthon) elhagyásától.1 Szociális phobia Mások által való megfigyelést l való félelem vezet a szociális (közösségi) helyzetek elkerülésére. STRESSZHEZ TÁRSULÓ ÉS SZOMATOFORM RENDELLENESSÉGEK (F40-F48) Kivéve: ha viselkedészavarral társul (F91-92. szociális fóbia gyakran észlelhet . F40. a vele 309 . repülés. mert sikerül elkerülnie a phobiát okozó helyzeteket. vonaton. magasság. vizelés nyilvános WC-ben. kontrollvesztést l való félelem. hányingerr l. Már a phobiát okozó helyzetbe való belépés gondolata is szorongást vált ki. egy meghatározott állat közelsége. hogy két diagnózisra vagy csak egyre van szükség.Eredményeként ezeket a helyzeteket a páciensek kerülik és félelemmel vészelik át. Annak ellenére.8) F40 Fóbiás szorongás rendellenességek A zavaroknak egy olyan csoportja. melyben a szorongás egy jól meghatározott. zárt tér. meghatározott ételek fogyasztása.(affektív) zavar Affektív pszichózis k. Id nként a páciens meg van gy z dve. Az eltelt id és a terápiás megfontolások határozzák meg.m. kifejezett gyengeség ("mindjárt elájulok"). NEUROTIKUS.(affektív) zavar F39 Nem meghatározott hangulat.2 Meghatározott. de nem veszélyes helyzetben alakul ki. repül n. Kés bb pánik attakok fejl dhetnek ki. mint pl. vizelettartási nehézségr l. emiatt a phobiások egyrésze nem is érez szorongást.

és gyomorpanaszok. mint a szociális vagy az agoraphobia esetében. A többi szorongásos zavarral megegyez en a meghatározó tünetek a palpitáció. fulladás érzés. Gyakran van egy másodlagos félelem a haláltól (meghalástól).2) F40. hogy a páciens vagy hozzátartozója nemsokára beteg lesz.1 Generalizált szorongás A szorongás generalizált.9 Egyéb fóbiás szorongás zavar Nem meghatározott fóbiás szorongás zavar Phobia k. Depresszió. Pánik betegség nem adható f diagnózisnak. kontroll elvesztését l és a meg rülést l. és állandó nem korlátozódik és nem váltódik ki meghatározott helyzetben ("szabadon lebeg "). F41.0 Pánik zavar (szindróma) (epizódikus.8 F40. de gyakori az idegesség. melyek nem szükithet k le egy meghatározott helyzetre. A legmeghatározóbb tünetek változatosak. rohamokban jelentkez szorongás) A lényegét a visszatér . kényszeres tünetek és a fóbiás szorongás néhány eleme megjelenhet.0) F41. a valóság elvesztésének az érzése (deperszonalizáció és derealizáció). a remegés. mellkasi fájdalom. valamint a feledékenység. vagy baleset éri. Pánik: • roham • állapot Kivéve: pánik (betegség) agoraphobiával (F40. Gyakran számolnak be félelemr l. és ez nem egy körülhatárolt helyzetben jelenik meg. ezekben az esetekben a pánik rohamok másodlagosak a depresszióhoz képest. szívdobogás érzése. vagy körülményre.n. izzadás szédülés.m. ha a pánik roham kialakulásának az idején a páciens depressziós volt. de ezek egyértelm en másodlagosak és kevésbé súlyosak. és ezért bejósolhatatlanok. szédülés. súlyos szorongással járó rohamok (pánik) jelentik. Phobias állapot k.való találkozás pánik rosszullétet válthat ki. Acrophobia Állatfóbiák Claustrophobia Simplex phobia Kivéve: dysmorphophobia (nem deluziv) (F45.m. Szorongásos: • neurózis • reakció 310 . F41 Egyéb szorongások rendellenességek A szorongás a legf bb tünet.n.2) nosophobia (F45. az izomfeszülés.

m.0) F41. ha a depresszió és a szorongás tünetei egyaránt el fordulnak. így valamilyen veszélyt l óvják meg a pácienst.5) F42. melyek sztereotip módon újból és újból a paciens gondolkodásának közzéppontjába kerülnek. A páciens a gondolatok sajátjának érzi. de egyik sem domonálja a klinikai képet. vagy másokat.2 Kevert szorongásos és depressziós zavar Ezt a kevert csoportot kell használnunk. és önmagukban egyik tünetei sem elegend en súlyosak a súlyosak a diagnózis felállításához. de külön külön egyik katagória tünetei sem elegend ek az önálló besoroláshoz. A kényszercselekedetek vagy ritusok újból és újból megismételt sztereotip viselkedések. triviális. ami végül a hétköznapi. fantáziák. hogy valamilyen nemkivánt eseményt megel zzenek. Különösen szoros a kapcsolat a depresszió és a kényszeres rumináció között.• állapot Kivéve: neurasthenia (F48. hogy akarata ellenére keletkeznek és visszataszítóak. Általában viselkedését a páciens felismeri mint haszontalant vagy fölöslegeset. F42 Obszesszív-kompulzív zavar (szindróma) Elengedhetetlen tünete a kényszergondolatok vagy a kényszercselekedetek megléte. Beleértve: Neurosis anankastica Obszesziv-kompulzív neurosis Kivéve: Obszesszív-kompulzív személyiségzavar (F60. F41. fantáziák. de szükségszer döntések meghozatalának képtelenségéhez vezet. enyhe vagy nem állandó) F41.8 Egyéb meghatározott szorongásos zavar Hysteria anxiativa F41. és obszesszív-kompulzív zavart 311 . impulzusok. melyek kínzóak a páciens számára. Szorongásos depresszió (Reactió anxiosa et depressiva. annak ellenére. A kényszergondolatok elképzelések.n. cselekvésre ösztönz impulzusok. Általában kinzóak és a páciens védekezni próbál ellene. Ha a kényszercselekedetet sikerül megállítani. Gyakran alternatív lehet ségek közötti végtelen habozás. ami a páciens gondolata szerint máskülönben bekövetkezne.3 Egyéb kevert szorongásos zavar A szorongás tünetei keverednek az F42-F48 pontok alatt felsorolt zavarok tüneteivel.9 Nem meghatározott szorongás Anxietas k. Ha a depresszió és a szorongás tünetei egyaránt elegend en súlyosak a diagnozis felállításához. és számtalan kisérletet tesz annak leállítására.0 Els sorban kényszergondolatok vagy rumináció Általában gondolatok. akkor a szorongás fokozódik. és ezt a diagnózist nem kell használni. Általában szorongás kiséri. de kisérletei sikertelenek. akkor külön diagnosztizálni kell ket. Nem feltétlenül okoznak örömet és nem szolgálnak valamilyen hasznos cselekedetet. A feladatunk.

9 F ként kompulzív cselekedetek (rögeszmés ritusok) Kevert kényszeres gondolatok és cselekedetek Egyéb obszesszív-kompulzív zavar Nem meghatározott obszesszív-kompulzív zavar F43 Súlyos stressz által kiváltott reakció és alkalmazkodási rendellenességek Ez a csoport nem csak a tünetekben és a lefolyásban különbözik a többit l. vagy egy lényeges változás az életben vezet kellemetlen körülményekhez. amelyek a sikeres coping mechanizmusokat megzavarva szociális funkciózavarokhoz vezetnek. vagyis a megel z (élet) események nem szükségesek és nem is elegend ek ahhoz. ha a rumináció depressziós tünetek nélkül keletkezett és marad meg. egy kivételes stresszt okozó élet-esemény akut stressz reakciót vált ki. A tünetek egy tipikusan kevert és változó képet mutatnak. Kevésbé súlyos pszichoszociális stressz (életesemény) kiválthatja a kezdetét. de egy vagy több különböz élet-esemény oki befolyással bír a szindróma kialakulására. hogy felfogja a stimulusokat.1 F42. vagy hozzájárulhat számtalan zavarhoz. abnormis fizikai vagy mentális stresszre adott átmeneti zavar. és tájékozatlan. izzadás) rendszeresen jelen vannak. túlzott tevékenykedés alakul ki (menekülési reakció vagy fuga) A pánik szorongás vegetatív tünetei (tachycardia. de az oki szerepe nem teljesen tiszta vagy tisztázott. mint maladaptív válaszokat kifejezetten súlyos vagy folyamatos stresszre.0) az eseményre el fordulhat.2 F42. A páciens képtelen arra.2-ig) vagy agitáltság. ami e nélkül ki sem alakult volna. sérülékenységen múlik. eleinte egy "kábultságot" a tudatosság és a figyelem besz külésével. Ezzel ellentétben az itt összegy jtött zavarok esetében a stressz vagy folyamatos trauma és a keletkezett zavar között direkt összefüggést tételezünk fel. mely olyan egyéneknél alakul ki. Az itt felsorolt zavarokat úgy is tekinthetjük. akiknek nincs más mentális zavaruk. Egyes esetekben külön külön az egyéni érzékenységen. Akut: • krizis reakció • stressz reakció Harci kimerültség Krízis állapot 312 . Egyéni sérülékenység és coping kapacitás jelent s szerepet játszik az akut stressz reakció kialakulásában és súlyosságában. Részleges vagy teljes amnesia (F44. mely ebben a f csoportban van felsorolva. ami alkalmazkodási zavart eredményez. Ebb l az állapotból a további besz külés felé haladhat egészen a disszaciatív stuporig (F44.0 Akut stressz reakció Kifejezett.8 F42. F42. F43. A stressz vagy a folyamatos kellemetlen környezet az els dleges és meghatározó oka a zavarnak.csak akkor lehet diagnosztizálni. id nként idioszinkráziás. A tünetek rendszerint a stresszt kiváltó stimulus jelentkezését követ en egy két percen belül jelentkeznek és csak 2-3 nap múlva sz nnek meg (gyakran órák múlva). Ha a tünetek tartóssá válnak a diagnózist meg kell változtatni. hogy megmagyarázzák a kialakult zavar el fordulását és formáját.

Kis százalékban krónikus lefolyásúvá alakul át. és személyiségváltozáshoz vezethet. Individuális prediszpozició vagy sérülékenység jelent s befolyást gyakorol a zavar kialakulására és lefolyására. Traumatikus neurózis F43. ami tovább folytatódik. vagy súlyosbíthatja a lefolyását. Állandó készenlét és figyelem. az identitás-tudat. vagy az egyén életútjában létrejöv jelent s változást vagy krízist (iskolába menés. a pillanatnyi érzések. és a hétköznapi rutin elvégzésének a képtelensége jelenik meg. álmokban vagy rémálmokban. vagy korábbi neurosis. a vágyott célok elérésének a képtelensége. illetve magatartászavar lehet. A traumát követ en hetekkel hónapokkal kezd dik. és egy új életkörülményhez. hogy nélküle nem alakulna ki. szül vé válás. általában jellemz rá a depresszió. szereplést.8 F43. Krónikus zavar. feler s dött félelmi reakciók.Pszichés sokk F43. ami befolyásolja a közösségi tevékenységet. és a testmozgások kontrollja között. A lefolyás hullámzó. A stressz sor érintheti az illet szociális hálózatát (gyász.2 Alkalmazkodási zavarok A szubjektív disztressz és érzelmi felkavarodottság állapota. A disszociatív zavarok minden típusa általában néhány héten esetleg hónapon belül megsz nik. Hajlamosító tényez k. annak érzése. mint a személyiségjegyek (kényszeres. hogy képtelen megbirkózni a felmerül akadályokkal. ha megoldhatatlan problémákkal vagy interperszonális nehézségekkel társul. és alvászavar. Ezeket a zavarokat korábban a "conversios hysteria" különböz formái közé sorolták be. különélés) vagy a szociális támogatás és értékrend szélesebb körét (emigráció. hogy megszünik az integráció az emlékek. szorongás. Különösen abban az esetben ha kezdete egybeesik egy traumatikus eseménnyel. Különböz formákban jelenhet meg. mint bénulás (paresis) vagy érzéketlenség (anaesthesia) alakulhat ki. hogy a pillanatnyi környezet nem ad rá okot. Szorongás és depresszió gyakran társul a fenti tünetekhez. aggódás (vagy ezek keveréke). Ezen zavarokat 313 .9 Súlyos stresszre adott egyéb reakció Súlyos stresszre adott nem meghatározott válasz F44 Disszociatív [konverziós) zavarok A diszociatív és konverzív zavarok közös alapja. A magatartászavar különösen adoleszcenciában lehet társuló tünet. nyugdíjazás).0) F43. n velhetik a kialakulás valószín ségét. a traumára emlékeztet cselekedetek és helyzetek kerülése. anhedonia. de önmagukban nem szükségesek és nem is elégségesek a kialakulásért. ami mindenkiben er s disztresszt váltana ki. menekült státusz). El fordulhat a környezet elhanyagolása. de ez nem jelenti. Kultúrális sokk Gyászreakció Hospitalizáció gyerekeknél Kivéve: gyermekkori szeparációs szorongás (F93. A legkiemelked bb tünet a rövid vagy elhúzódó depresszió vagy más emocionális zavar. vagy stresszt okozó életeseményhez való alkalmazkodás során alakul ki. el fordul annak ellenére.1 Poszttraumás stressz zavar Egy (el)halasztott vagy kés i válasz egy kifejezetten veszélyeztet helyzetre vagy katasztrófára. A jellegzetes tünetek közé tartozik a trauma újraélése az el tör emlékekben. de teljes gyógyulás várható az esetek többségében. asthenias). és öngyilkossági gondolatok sem ritkák. hogy nem tud terveket készíteni a jöv re vonatkozóan.

a közös negyedik karakter a .2 Disszociatív stupor Alapvet cs kkenése vagy teljes hiánya az akaratlagos mozgásoknak és válaszkészégeknek környezeti stimulusokra.-) F44. Amennyiben ez az eset áll fent. nem megoldható. (R41.m. és túl jelent s ahhoz. a kivülálló szemében viselkedése teljesen normálisnak tünhet. A fájdalommal és más komplex testi érzésekkel járó zavarok a szomatizációs zavarok (F45. érintés.n. vagy nehezen tolerálható konfliktusokhoz.1) részjelensége.mint baleset. Az amnesia középpontjában valamilyen váratlan traumatikus esemény áll .6) amnézia: • k.) között vannak besorolva. haláleset . A tünetek gyakran megfelelnek a páciens azon elképzelésének. melyek nem tartoznak bele a hétk znapi aktivításba.1 A disszociatív fuga A disszociatív amnezia tünetei melett (látszólag) célszer utalások észlelhet k. hogy emögött szervi okok állnának. Ide csak azokat soroljuk.3) • anterográd (R41. hogy a feledékenységre. melyek az akaratlagos szabályozás alatt álló testi funkciók zavarának tüneteivel járnak.1) • retrograd (R41. vagy érzéskieséssel. mint fény. A tünetek megjelenése a pszichés stresszel szorosan összefügg. hang. intoxicatió vagy igen kifejezett fáradtság esetén.pszichés eredet eknek tartják. és ebben az esetben a disszociatív fuga (F44. anélkül. Bizonyítható. Pszichés okok. akkor oda kell besorolni A diagnózist nem lehet felállítani szervi központi idegrendszeri megbetegedés. rendezetlen kapcsolatokhoz. hogy az elveszett funkció valamilyen formában az érzelmi konfliktust vagy szükségleteket fejezi ki. Mindig gondolnunk kell szervi és pszichiátriai megbetegedés kés bbi kialakulására. A teljes és általános amnesia ritka.2) nem alkoholos organikus amnesztikus szindróma (F04) postictuszos amnézia epilepsiában (G40. Noha erre az id szakra a páciens teljesen amnéziás. Orvosi vizsgálatokkal semilyen testi vagy neurológiai megbetegedés nem mutatható ki. mint stresszt okozó események vagy problémák találhatók. fáradtságra fogjuk.és általában részleges és szelektív. és szorosan köt dnek traumatizáló eseményekhez. ami nem magyarázható szervi megbetegedéssel. 314 . Beleértve: konverziós: • hisztéria • reakció hysteria hisztériás pszichózis Kivéve: F44.5) Disszociatív amnesia Legf bb tünete általában valamilyen fontos eseménnyel kapcsolatos emlékek elvesztése. és gyakran hirtelen alakul ki. Kivéve: alkohol vagy más pszichoaktív szer okozta amnezia (F10-F19. Kivéve: Epilepsziások posztiktális fugája (G40) F44.0 Malingering (tudatos szimulálás) (Z76. hogy egy fizikai betegségnek hogyan kell kinéznie.

Bevizelés nagyon ritka. dysarthria.2) F44.6 Disszociatív anaesthesia és érzészavar (érzéskiesés) Az érzéketlenné vált terület elhelyezkedése rendszerint már irányadó abban. Pszichogén: • aphonia • dysphonia F44. F44. A látásélesség vagy a hallás elvesztése ritkán teljes a disszociatív zavarokban. F44.4 Disszociatív mozgás-zavarok A leggyakrabban mozgásképtelenség alakul ki a teljes végtag(ok)on vagy annak egy részén. és a tudat megtartott. Nagyon sok hasonlóság lehet az ataxia.1) • katatóniás (F20.7 Kevert disszociatív (konverziós) zavarok Az F44.0) • post-traumatikus (F07.2)(Postconcussionalis • schizophreniával (F20. de nyelvharapás és sérülés nem jön létre.-) F44. (R40.Kivéve: organikus katatónia (F06. Ide akaratlanul vagy önkéntelenül kialakult transz állapotokat értünk.n.2) • depressziós (F31-F33) • mániás (F30. melyek társulnak: • akut és átmeneti pszichótikus zavarral (F23. aphonia. Pszichogén süketség F44.6 között meghatározott betegségek kombinációi.8 Egyéb disszociatív (konverziós) zavarok organikus agyi szindróma) szindrómával • pszichoaktív szer mérgezéssel (F10-F19.1) stupor: • k. dyskinesis. melyek vallásos vagy kultúrálisan elfogadott aktivításon kivül alakulnak ki.m. görcsök és paresis kölönböz formáival. hogy ez a páciens betegségér l való elképzeléseit és nem a valós orvosi viszonyokat tükrözi. a közös 4. Az érzészavar rendszerint fonákérzéssel (paraesthesia) társul.3 Transz(szer ) és megszállottsági zavarok Id szakosan megszünik a személyes identitás érzése és a környezetr l való teljes tudatosság. karakter 0-a) 315 . vagy stupor illetve transz állapot válthatja fel. akinesia. apraxia.-) • organikus személyiségzavarral (F07.0-F44. A különböz érzésféleségekre eltér kiesések valósulhatnak meg. melyek nem felelnek meg ideggyógyászati betegségnek.5 Disszociatív konvulziók A disszociatív konvulziók (görcsök) utánozhatják az epilepsziás rohamot. Kivéve: állapotok.

Ganser szindróma Multiplex személyiség(zavar) Pszichogén: • zavartság • homályállapot F44. hogy a vizsgálatok és az orvos is meger síti. akkor ezt a csoportot kell használni.8) pszichológiai és viselkedési faktorok. Kivéve: disszociatív zavar (F44. hogy a panaszok hátterében nem áll szervi megbetegedés. Rövid ideje fentálló (kevesebb mint 2 év) és kevésbé markáns tünetek esetén a nem differenciált szomatoform zavar (F45. Multiplex (sokszoros) pszichoszomatikus zavar Kivéve: tudatos szinlelés (Z76.1) pontba kell besorolni. Ha bármilyen szervi megbetegedés el fodul is.-) tourett szindróma (F95. melyek máshol osztályozott betegségekhez vagy zavarokhoz társulnak (F54) okoztak szexuális zavarok.9 Nem meghatározott disszociatív (konverziós) zavarok F45 Szomatoform rendellenességek Legjellemz bb tulajdonsága az ismételt testi panaszok.2 Hipochondriásis 316 .0 Szomatizáció(s zavar) Legalább 2 éve több. változó és hosszantartó szomatoform panasz van. Az anamnezis hosszú és bonyolult.-) haj-kitépés (F98. A legkülönböz bb testrészekb l származhatnak a panaszok.1 Nem differenciált szomatoform zavar Ha több.2) trichotillomania (F63. visszatér .8) tic (gyermekeknél és serdül knél) (F95.4) selypítés (F80. és általában a családi. de együttesen a szomatizáció(s zavar) kritériumai nem teljesülnek. interperszonális vagy szociális viselkedést megzavarja.-) ujj-szopás (F98. különböz . Nem differenciált pszichoszomatikus zavar F45. annak ellenére.3) F45. gyakran változó testi panaszok jellemzik. valamint azt a distresszt és tünetekkel való folyamatos foglalkozást.8) köröm harapdálás (F98. melyekkel orvoshoz fordulnak.5) F45. megbetegedések (F52. az nem magyarázza meg a tünetek kiterjedését és természetét. számtalan negatív családorvosi és szakorvosi vizsgálatokról valamint eredménytelen laparotomiákról (exploratív m tétekr l) szól. A lefolyás krónikus és hullámzó. melyeket nem organikus okok. ami a páciensnél tapasztalható.

A másik része szubjektív panaszok. feszülés érzése. ég érzések. hogy félnek és aggódnak egy testi betegségt l. megjelenést a páciensek mint abnormálist. vagy egy folyamatos aggódás testi kinézésük miatt. amelyek dönt en vagy teljesen a vegetatív idegrendszer befolyása alatt álló szerv vagy szervrendszer megbetegedésére utalnak. aggasztót adják el . kézremegés. Általában egy vagy két.3 Szomatoform vegetatív (autonóm) diszfunkció A páciens olyan tüneteket mutat. izzadás. Test dysmorphiás zavar Dysmorphophobia Hypochondrias Hypochondriás neurózis Nosophobia Kivéve: téveseszmés (deluzív) : dysmorphophobia (F22. de egyikb l sem következik szervi megbetegedés. feltartóztathatatlan betegségt l. Kifejezett depresszió és szorongás gyakran el fordul. és annak kifejezése.8) állandósult téveseszmék a test funkcióiról vagy alakjáról (F22. elpirulás. A pácienseknek vagy állandó panaszaik vannak. gasztrointesztinális. nehézség. respiratórikus vagy urogenitális rendszer. felfúvódottság érzése. vegetatív izgalmi állapoton alapszik. átmeneti nyilalások. mint szapora szívdobogásérzés. mint például a kardiovaszkuláris. puffadtság.-) F45. A panaszok egy része objektív. változó jelleggel. melyet valamelyik szervvel hoz összefüggésbe a páciens. mint fájdalmak. melyek máshol osztályozott betegségekhez vagy zavarokhoz társulnak (F54) 317 .A legfontosabb tünete a szüntelen aggódás egy vagy több súlyos. Szív neurózis Da Costa szindróma Gyomor neurózis Neurocirculatoros asthenia Pszichogén: • aerophagia • köhögés • dyspepsia • dysuria • flatulentia • csuklás • hyperventillatio • gyakori vizelés • irritábilis colon szindróma • pylorus spasmus • a micturitio gyakoriságának a növekedése Kivéve: pszichológiai és viselkedési faktorok. A tünetek általában két típusúak. Normális vagy hétköznapi érzéseket. szervre összpontosulnak a panaszok. és id nként kiegészít diagnózist tesz szükségessé.

m. fájdalom: • k. Az eredmény általában jelent s. Két f típus különíthet el.m.n. nagy átfedésekkel. a gondolattársítás vagy felidézési.9) • akut (R52. amit nem szervi megbetegedés okozott.F45. és általában terméketlen gondolkodás jellemzi. de schizophrenia.m.0 Egyéb neurotikus rendellenességek Neurasthenia Kultúrától függ en több változata van.4 Állandó szomatoform fájdalom zavar A f panasz egy állandó. súlyos és aggasztó fájdalom. F48 F48. nem sorolható ide. amelyik meghatározott szervre vagy a test egy részére korlátozódik. Az egyik típus jellemz tünete a szellemi munka utáni fokozott fáradtság.0) • krónikus (R52. A másik típusban a hangsúly a testi.8 Egyéb szomatoform zavarok Az érzések.1) tenziós fejfájás (G44. ami gyakran társul a munkateljesítmény csökkenésével és a hétköznapi feladatok megoldásának a nehézségével. Azok a fájdalmak.9 Nem meghatározott szomatoform zavarok Pszichoszomatikus zavar k. A szellemi fáradékonyságot a következ képpen írják le: a gondolatmenet vagy emlékek felidézésének kellemetlen megszakadásai. és amely rendszerint érzelmi konfliktusokkal vagy pszichoszociális problémákkal társulva fordul el .n. a testi funkciók és a viselkedés egyéb zavara. amit nem lehet megmagyarázni élettani okokkal.2) F45. és nem a vegetatív idegrendszeren keresztül manifesztálódik. Pszichogén: • pruritus • torticollis Fogcsikorgatás F45. szervi betegséggel. koncentrálási nehézség. fizikai gyengeségen. és ez utóbbiak elegend en súlyosak ahhoz. támogatás és figyelem. Psychalgia Pszichogén: • fejfájás • hátfájás (derékfájdalom) Szomatoform fájdalom szindróma Kivéve: hátfájás k. és amelyik id ben szorosan köt dik valamilyen stresszhez vagy problémához.2) • intractabilis (R52.n. vagy depresszió részjelensége. (R52. kis megterhelést követ en is teljes 318 . részben orvosi részben személyes. hogy oki szerepüket feltételezzük. melyek ugyan pszichogének.

A változás dramatikus volta ellenére a páciens tisztában van a változás valószerütlenségével. általános bizonytalanság érzés.0) Táplálási: • nehézség és mismanagement (R63. elidegenedtek. izomlázon. obszesszív-compulziv zavar részei is lehetnek. kódokat használjon a megel z testi betegség Kivéve: asthenia k. F48. Az elalvás és az átalvás zavart.0) rossz közérzet és fáradtság (R53) posztvírusos fáradtság szindróma (G93. depresszió. mint szédülés. hogy szellemi teljesítménye.8) F48. "Fáradtság" szindróma Ha szükséges.kimerülésen. A változatos képb l kiemelkednek a páciensek azon panaszai melyekben érzelmeik elvesztésér l panaszkodnak. valótlanok. A deperszonalizációsderealizációs tünetek a schizophrenia. de kifejezett lehet a hiperszomnia. az írási görcsöt is magába foglalja Pszichaszténia (Psychastenia) Pszichaszteniás neurózis Pszichogén ájulás (syncope) F48. phobia.n. és ellazulási képtelenségen van. gépiesek lettek. eltávolodtak gondolataiktól. burn-out (Z73.9 Nem meghatározott neurotikus zavar Neurosis k.8 Egyéb meghatározott neurótikus zavar Briquet szindróma Dhat szindróma Foglalkozási neurózis. anhedonia. teste. kiegészít leírásához.n. tenziós fejfájás.3) 319 .m.n. Mindkét típusban egyén változatos kellemetlen érzések vannak még. testükt l. A szenzórium normális és képesek érzelmeket kifejezni. melyben a páciens spontán panaszkodik arról. vagy a valós világtól.3) psychasthenia (F48. (R53) VISELKEDÉSZAVAR SZINDRÓMÁK FIZIOLÓGIAI ZAVAROKKAL ÉS FIZIKAI TÉNYEZ KKEL TÁRSULVA (F50-F59) F50 Evési zavarok (táplálkozási zavarok) Kivéve: anorexia k. (R63. ebben az esetben a f diagnózist kell megjel lni.m. távoliak. Gyakori az aggódás a csökken szellemi és fizikai képességek miatt.m. Megfigyelhet irritábilitás. körülményei min ségileg megváltoztak. ehhez társuló izomfájdalmakon. enyhe depresszió és szorongás.1 Deperszonalizációs-derealizációs szindróma Ritka szindróma (zavar).

amit a páciens kezdett el és tart fent.0 Anorexia nervosa Akaratlagos súlyvesztéssel jellemezhet . ami jellemz sémát alakít ki. A hányások következtében nagy valószín séggel alakul ki ionháztartási zavar és fizikai komplikációk.n. de nem minden kritérium teljesül. és a test funkcióinak a zavara alakul ki. F50. Páldául számtalan evési roham észlelhet hashajtók túlhasználásával.-) F50. de jelent s fogyás észlelhet aktív súlycsökkent viselkedés mellett.3 Atípusos bulimia nervosa A bulimia nervosa egyes kritériumainak maradéktalanul teljesülnek. ami más pszichés zavarhoz társul A stresszt okozó események (gyász. néhány hónapig vagy évig anorexia nervosa epizódjai el zik meg. mint ahogy pubertáshoz közelít gyerekeknél és menopauzába hajló n knél. nem megfelel testarányoktól. amire jellemz a rettegés a kövérségt l. Hyperorexia nervosa F50. F50.2) F50. Például egyik kulcstünet. önhánytatás. mint túlértékelt gondolat jelenik meg. Meghatározott pszichopatológiához köthet . Nem lehet felállítani ezt a diagnózist súlycsökkenést okozó szervi megbetegedés mellett. de a teljes klinikai kép nem elegend a diagnozishoz.2) polyphagia (R63. mint a test súlyával és alakjával való túlságos törödés. Bulimia k. de el fordul serdül fiúknál és fiatalembereknél is.4 Túl-evés. Az anorexia nervosával számos közös tünete van.m.2 Bulimia nervosa Jellemz je a falási rohamok és szüntelen foglalatosság a testsúly kontrollálásával. ami más pszichés zavarhoz társul 320 . gyermekszületés stb) hatására létrejött túlevés. és önmaguknak egy igen alacsony testsúlyhatárt szabnak meg. de jelent s testsúlyváltozás nem észlelhet . de nem mindig. A tünetek közé tartozik a nagyon szigorú diéta és az intenzív testgyakorlatok. Kivéve: étvágytalanság (R63.• zavar csecsem knél és gyerekeknél (F98. Különböz súlyosságú alultápláltság figyelhet meg. vagy a tipikus túlzott tör dés a testsúllyal és a test alakjával hiányzik. mint az amenorrhea vagy a rettegés a kövérségt l hiányzik. étvágycsökkent k valamint vízhajtók használata.0) • pszichogén (F50. Gyakran. A leggyakoribb serdül lányok és fiatal n k között. és hashajtás. baleset. aminek következtében endokrin és metabolikus változások. falási rohamok és ezt követ hánytatás és hashajtózás.5 Hányás.8) F50. Pszichogén túlevés Kivéve: elhízás (E66.1 Atípusos anorexia nervosa Ebben az esetben a klinikai kép megfelel az anorexia nervosanak.

m.1 Nem organikus hypersomnia A hiperszomnia definiciójához hozzátartozik a rendkivüli nappali álmosság és alvásrohamok (melyek nem magyarázhatók elégtelen mennyiség alvással) vagy ébredéskor hosszú átmenettel a teljes éberség eléréséig. Organikus okok hiányában ez az állapot általában mentális zavarokhoz társul. és nem máshol besorolt szervi megbetegedés váltotta ki. átalvási nehézséget.3) F50.0 Nem organikus insomnia Nem kielégít mennyiség és/vagy min ség alvás. a klinikai képet az alvászavar uralja. mindenképpen (és nem csak ebben a tételben) lefolyásának.2) valamint azok.n.2 Az alvás-ébrenlét ciklusának nem organikus zavarai 321 . Kivéve: organikus hypersomnia (G47.-. Ebben a f csoportban azokat az alvászavarokat foglaltuk össze. Pszichogén hányás Kivéve: hányinger (R11) hányás k.Ismételt hányások disszociatív zavarban (F44. Kivéve: organikus insomnia k. (R11) F50. hogy az alvászavar önálló probléma. vagy egy máshol osztályozott megbetegedés egyik tünete. és csak akkor kell ide besorolni.-) F51. a releváns pszichopatológiát és patofiziológiát leíró diagnózisokkal együtt. magába foglalja az elalvási. Általánosságban.8 Egyéb evészavar (táplálkozási zavar) Feln ttkori pica Pszichogén étvágytalanság Kivéve: gyermek.1) narcolepsia (G47. melyeket nem önmagukban máshol osztályozott tényez k okoztak. ha az alapvet zavar (szindróma) mellett. melyek kialakulásában els dlegesek az emocionális tényez k.-) és hypochondriasisban (F45. ha emocionális tényez k meghatározóak az ismételt hányinger és hányás létrejöttében.9 Nem meghatározott evészavarok (táplálkozási zavarok) F51 Nem organikus alvási rendellenességek Sok esetben az alvászavar csak tünete más szervi vagy lelki zavarnak. Insomnia számtalan mentális zavar közös tünete. klinikai tüneteinek megfelel en kell értékelni.és csecsem kori pica (fonák étvágy) (F98. valamint a konzultáció (orvosi vizsgálat) terápiás megfontolásának és céljának a figyelembevételével.0) F51.4) F51. Függetlenül attól.m.n. Kivéve: organikus alvászavar (G47. (G47. ha az alvászavar a legf bb panasz és mint önálló állapot észlelhet . vagy nagyon korai felébredést. ami jelent s ideig fentáll. Ezt az altételt lehet használni terhességben el forduló hányások esetén is 021. az itt felsorolt kódokat kell használni.

melyek képtelenné teszik az egyént. és jelent s vegetatív izgalom társul. Nagyon gyakran egészen az ajtóig szalad.2) F51. Az eseményt rendszerint nem vagy csak nagyon korlátozottan tudja felidézni (rendszerint csak egy két különálló emlékkép).0 A zsexuális vágy hiánya vagy elvesztése 322 . hogy úgy vegyen részt szexuális kapcsolatban. melyek igen kifejezett pánikkal.A szinkron hiánya az egyén alvás-ébrenlét ritmusa illetve a környezet által kivánatosnak vélt alvás-ébrenlét ritmus között. mintha szökni akarna. Az álmok nagyon élénkek. Kivéve: Dhat szindróma (F48. melyet nem szervi rendellenesség vagy betegség okozott A szexuális funkciózavarok alatt olyan változatos módokat érintünk. Ébredéskor a személy gyorsan teljesen éberré tájékozottá válik. válaszkészséget és motoros ügyességet mutatva. Nagyon részletesen emlékeznek az álmaikra. F51.4 Pavor nocturnus [Sleep terrors] Éjszakai epizódok.5 Incubus (dream anxiety) ("lidércnyomás") Az álmodás szorongással félelemmel telít dik.8) F52. Alvajáráskor a személy felkel az ágyból. vagy felkel. és fel-alá járkál. F52 Szexuális diszfunkció. ennek eredményeként insomnia vagy hipersomnia alakul ki. de csak ritkán hagyja el a szobát. Nagyon gyakran ugyanaz vagy hasonló rémes álmok ismétl dnek. Pszichogén megfordulása a: • cirkadian • nyctohemeralis • alvási } } ritmusnak } Kivéve: organikus alvás-ébrenlét ciklus zavar (G47. mind a szomatikus folyamatok szerepet játszanak a funkciózavar létrejöttében.3 Somnabulismus ["alvajárás"] Módosult tudatállapot. megfélemlítettség érzésével járnak. biztonsága vagy önbizaloma kerül veszélybe. Dream anxiety disorder (szorongásos álmok) F51. melyben az ébrenlét és az alvás kombinálodott. A tipikus epizód esetén megfelel fokú vegetatív izgalom lép fel. A szexuális válasz pszichoszomatikus folyamat.9 Egyéb nem organikus alvászavar Nem meghatározott nem organikus alvászavar Emocionális alvászavar k. vagy testmozgás nem észlelhet . F51. Felébradés után nem tud visszaemlékezni a történtekre. de jelent s hangadás. és mind a pszichológiai. mozgás. és rendszeresen az egyén túlélése. általában az éjszakai alvás els egyharmadában.n. ahogy szeretné.8 F51. mozgalmasak. alacsony ébrenléti szintet.m. amihez intenzív vocalizálás. Az éjszakai alvás els egyharmadában a személy rendszerint páni ordítás (kiabálás) közben felül.

hogy mindkét partner számára élvezhet legyen a szexuális együttlét. vagy vaginális szárazság) Pszichogén dyspareunia Kivéve: organikus dyspareunia (94. megfelel élvezet (a szexuális öröm hiánya) Szexuális anhedonia F52.2 A nemi szervek válaszképességének a csökkenése A férfiak esetében a probléma középpontjában a merevedési zavar áll.A szexuális vágy elvesztése az els dleges probléma. hogy a szexuális kapcsolatot elkerüli (szexuális averzió). Gyakran lokális patológia áll a hátterében és így a patológiai folyamatnak megfelel katagóriát kell feltüntetni. F52. mint merevedési zavar. vagy a szexuális kapcsolat és válasz normálisan létrejön.6 Nem organikus dyspareunia (genitális fájdalmak) Dyspareunia (fájdalom közösülés során) mind férfiaknál. vagy dyspareunia után. de hiányzik a hozzá kapcsolódó. A férfi erekciós zavara N i szexuális zavar Pszichogén impotencia Kivéve: organikus eredet impotencia (N48. amelyek megakadályozzák a vagina megnyílását. amelyik megakadályozza. Frigiditás Csökkent szexuális vágy (zavara) F52. Pszichogén vaginizmus Kivéve: organikus vaginizmus (N94. ha nincs semmilyen primér nem organikus szexuális diszfunkció (mint például: vaginizmus.3 Orgazmuszavarok Az orgazmus vagy egyáltalán nem jön létre vagy nagyon kés n. Gátolt orgazmus (n i/férfi) Pszichogén anorgasmia F52.4 Ejaculatio praecox (korai ejakuláció) Az ejakuláció kontrollálási képtelensége. A n k esetében a középpontban a vaginális nedvesedés teljes vagy részleges hiánya áll. Ez a csoport csak akkor használható.4) F52.5 Nem organikus vaginizmus A vaginát körülvev kismedencei izmok görcse. mind n knél el fordul.2) F52. azaz nem jön létre vagy nem marad fent a kielégít közösüléshez szükséges erekció.1) 323 . A pénisz behatolása lehetetlen vagy fájdalmas. ami nem másodlagosan alakul ki más szexuális nehézség következtében. orgazmus is kialakul.1 Szexuális averzió és a szexuális kapcsolat örömtelensége Vagy a szexuális érintkezés lehet sége okoz olyan mértékü félelmet vagy szorongást.

melyek fizikai állapotokat befolyásolnak Példák ennek a csoportnak a használatához: • asthma F54 és J45. és máshol nem került besorolásra Puerperalis pszichózis k.0 Enyhe mentális és viselkedészavar.• dermatitis F54 és L23-L25 • ulcus ventriculi F54 és K25 324 . m.8 Egyéb. F53.9 F54 Pszichológiai tényez k és viselkedésformák.o. és önmagában nem jogosít fel egyetlen csoport használatára sem ebben a f csoportban (F f csoport) Pszichológiai tényez k. szorongás).1 Súlyos mentális és viselkedészavar. melyek puerperium idején alakultak ki (a szülést követ 6 héten belül) és amelyek nem illeszthet k bele ennek a f csoportnak más csoportjaiba.m. jelent s hatásuk volt más f csoportokban felsorolt szervi megbetegedések kialakulásában. Ez a csoport csak mentális zavarokat tartalmaz.8 F52. F53. vagy mert egyéb klinikai tünetek máshol való osztályozásukat beilleszthetetlenné teszik. vagy betegség okozott F53 Mentális és viselkedészavarok a gyermekágyhoz társulva. úgy gondoljuk. és máshol nem került besorolásra Depressio: • postnatalis k. vagy mert nincs elegend adat.n.9 Egyéb szexuális diszfunkció (nem organikus elváltozás okozta) Nem meghatározott szexuális diszfunkció.n. F53. A mentális zavar általában enyhe és elhúzódó (mint az aggódás.m. máshol nem osztályozott puerperiummal társuló mentális és magatartászavar Nem meghatározott puerperiummal társuló mentális zavar F53. melyeknek. melyet nem organikus elváltozás. • postpartum k.F52.n.n. ami a puerperiumhoz társul. ami a puerperiumhoz társul. érzelmi konfliktusok. melyek máshova osztályozott rendelleneségeben vagy betegségekhez társulnak Ezt a csoportot használjuk azoknak a pszichológiai vagy magatartás tényez knek a feltüntetésére.m.7 Túlzott (excessziv) szexuális vágy Nimfománia Szatiriázis F52.

m. A személyiségzavarok 325 . melyek nem okoznak dependenciát. amelyek fiziológiai zavarokkal és fizikai faktorokkal társulnak Pszichogén fiziológiai (élettani) diszfunkciók. Lebeszélési vagy megtiltási kisérlet jelent s ellenállásba ütközik. A viselkedésnek ezen sémái stabilak. és áthatják a viselkedés és a pszichés funkciók különböz területeit. Noha nagyon gyakran teljesen egyértelm .-) mélyen gyökereznek és tartósak.-. mint az F10-F19 pontok alatt felsorolt pszichoaktív szerek esetében. Ezen anyagok állandó használata fölösleges találkozásokat tesz szükségessé az orvosokkal vagy egészségügyi személyzettel. hogy felvilágosítást kapnak a szervi ártalmakról (vagy annak kifejl désér l). Ezek extrém vagy széls séges variációit képviselik azoknak a módoknak. rugalmatlan válaszkészségben nyilvánul meg személyes és szociális helyzetek egészen széles körében. Jellegzetes személyiségzavarok (F60. hogy a páciens er sen motivált a szerek szedésében. valamint önmagához és másokhoz való viszonyulási módja nyilvánul meg. ahogy abbam a kultúrában a személyek látják a dolgokat. k. a kevert és egyéb személyiségzavarok (F61.). az antidepresszivumok. vagy viselkedési séma egészen korán kialakul az egyén fejl dése során. részben szociális élmények részben alkati tényez k hatására. melyek orvosi recept nélkül kaphatók.• colitis mucosa F54 és K58 • colitis ulcerosa F54 és K51. A FELN TT SZEMÉLYISÉG ÉS VISELKEDÉS ZAVARAI (F60-F69) Ez a blokk olyan különböz állapotokat és viselkedési mintákat foglal magában.n. és gyakran ártalmas szervi hatásokkal társul. (b) hashajtók (c) fájdalomcsillapítók. annak ellenére is. mint pl. Abuzus: • antacidokkal (savkötökkel) • vitaminokkal • steroidokkal és hormonkészitményekkel • gyógynövénykészítményekkel • hashajtókkal Kivéve: pszichoaktív szer abúzusa (F10-F19) F59 Nem meghatározott magatartási szindrómák. de különösen fontos csoportok a következ k: (a) pszichotrop szerek. a társuló szervi szindróma leírására. mint a veseelégtelenségr l vagy elektrolitzavarokról.Kiegészít kódokat használj.2) F55 Dependenciát nem okozó anyagok abúzusa A gyógyszerek és népi gyógymódok széles választéka sorolható ide.• urticaria F54 és K50. és melyekben az egyén rá jellemz életstilusa. míg másokra az élet kés bbi szakaszában tesz szert a személy. dependencia vagy megvonási tünetek nem alakulnak ki. gondolkodnak. amelyek állandóak. az Aspirin vagy paracetamol (Rubophen). Néhány ilyen jellemvonás. Kivéve: tenziós fejfájás (G44.-) és tartós személyiségváltozások (F62. melyeknek klinikai jelent ségük van. ha szükséges. mint pl. éreznek és viszonyulnak másokhoz.

Alap nélküli állandó gyanakvás. A frusztráció toleranciája alacsony. gyanakvás. majdnem mindig jelent s személyes distresszel és szociális zavarral járnak.5) schizophrenia (F20. a magányos cselekedetek és az introspekció el nybe részesítése. és ugyanigy az örömöt is csak limitáltan éli át.5) paranoid (deluzív) zavar (F22.8) paranoid: • pszichózis (F22. így az 326 . az ért sérelmek megbocsátási képtelensége. Általában gyerekkorban vagy serdül korban jelennek meg és folytatódnak az egész feln ttkoron keresztül. melyek nem közvetlenül betegség.0) • paranoia querulativa (F22.0) • schizophrenia (F20. különösen a szexuális partnerre vagy házastársra. valamint pszichiátriai megbetegedés következménye.-) schizotypiás zavar (F21) F60.1 Schizoid személyiségzavar A szociális.0) gyerekkori schizoid zavar (F84. F60. Kivéve: Asperger szindróma (F84. általában a személyiség számtalan részét érinti. Személyiség(zavar): • expanzív paranoid • fanatikus • perleked (querulans) • paranoid • szenzitív paranoid Kivéve: paranoia (F22. de nem mindig.2 Disszociális személyiségzavar A személyiségzavart jellemzi a társadalmi kötelezettségeknek a figyelmen kivül hagyása. Az érzéseket csak korlátozott mértékben fejezi ki.0) • állapot (F22. változó fokban társulnak szubjektív distresszelés közösségi feladatmegoldási nehézséggel. Harcos és makacs meggyöz döttség a saját igazáról.0) F60. károsodás vagy agysérülés. az események. a hüvös közömbösség mások érzéseivel szemben. azaz mások semleges vagy baráti cselekedeteit ellenségesnek vagy megvet nek fordítja át. érzelmi és más érintkezésekt l való visszahúzódás jellemzi. F60 Specifikus személyiségi rendellenességek A személyiségnek és a viselkedés tendenciáinak súlyos zavarai. valamint a fantáziálás. Általában önteltség és énközpontúság.0 Paranoid személyiségzavar Erre a személyiségzavarra jellemz a kifejezett érzékenység a kudarcokra.gyakran. élmények tendenciózus eltorzítása. az agresszió nagyon könnyen megnyilvánul.

Személyiségzavar: • kényszeres (kompulzív) • obszesszionális 327 . ellen rzés. Házsártos viselkedési tendencia. Személyiségzavar: • hisztériás • pszichoinfantilis F60. amit jellemez még az el z eken kivül az énkép. és a kirobbanó viselkedés kontrolljának képtelensége. Mások hibáztatásának a tendenciája észlelhet .2) F60. a következmények figyelmen kivül hagyásával. a célok. teátralítás. mások figyelmen kivül hagyása. makacsság. az érzelmek eltúlzott.5 Anankasztikus (obszesszív-kompulzív) személyiségzavar Jellemzi a kételkedés.3) F60. különösen akkor. a figyelem állandó keresése. vagy hihet racionalizációi annak a viselkedésnek. öndestruktív viselkedésre való hajlam. melyek nem érik el az obszesszívkompulzív zavar súlyosságát. ami miatt konfliktusba kerültek a közösséggel (társadalommal). sért dékenység. rigiditás. ha az impulzív cselekedeteket birálják vagy megakadályozzák. Kitartó és kellemetlen gondolatok lehetnek. az izgalmak.3 Érzelmileg labilis személyiségzavar Jellemzik az impulzív cselekedetek. szuggesztibilítás. Személyiség(zavar): • agresszív • borderline • explozív Kivéve: disszociális személyiségzavar (F60. az elismerés. tökéletességre való törekvés. az érzelmek kitörésének hajlama észlelhet .er szak is. óvatosság. egocentrizmus. extrém lelkiismeretesség. sarkított kifejezése. dramatikus viselkedés.-) emocionálisan labilis személyiségzavar (F60. Két típust lehet elkülöníteni: impulziv típust.4 Hisztrionikus személyiségzavar Jellemz i a felszínes és labilis érzelmi élet. Személyiségzavar: • amoralis • antiszociális • aszociális • pszichopátiás • szociopátiás Kivéve: magatartászavarok (F91. és a részletekben való elmerülés. mohóság. bels preferenciák zavara. és a borderline típust. intenzív és labilis személyközi kapcsolatok. másokkal konfliktusok. A hangulat kiszámíthatatlan és szeszélyes. krónikus üresség érzés. melyet az érzelmi instabilitás és az impulzuskontroll hiánya jellemez. így öngyilkossági jelzések és kisérletek.

m.• obszesszív-kompulzív Kivéve: obszesszív-kompulzív szindróma (zavar) (F42. bizonytalanság. hogy lehet vé tenné a specifikusabb diagnózist. Személyiség (zavar): • aszténiás • inadekvát • passzív • önsorsrontó (self-defeating) F60. Hétköznapi helyzetek potenciális veszélyeinek. túlérzékenység az elutasítással és kritikával szemben.n.6 Szorongó (elkerül . melyek másodlagosan alakultak ki a fentálló affektív vagy szorongásos zavarok következtében. reménytelenség és inkompetencia érzése. zavaró (troublesome) személyiségváltozások.-) F60.7 Dependens személyiségzavar Jellemzi az átható passzív függ ség más személyekt l kisebb vagy nagyobb élethelyzeti döntés meghozatalában. Így gyakran nehezebben diagnosztizálhatóak. F60. elfogadás után.0) amelyik a fent felsorolt személyiségzavarok több típusának a tüneteit mutatja.csoportok alatt lettek leírva. jellegzetes sémáit. bizalmatlanság. averzív) személyiségzavar Jellemzi a feszültség. hajlam a felel sség másokra való áthárítására. félelem mások támogatásának az elvesztését l. problémás személyiségzavarok tartoznak ide.. id sek és mások kivánságainak passzív elfogadása. mint az F60. • az F60 és F62 pontokba nem besorolható.m.csoportok. rizikóinak ismételt eltúlzásával hajlamos elkerülni meghatározott tevékenységeket. F61 Kevert és egyéb személyiségzavarok Olyan. Például: • kevert személyiségzavar (F60. Állandó sóvárgás a szeretet. korlátozott személyes kapcsolatok. amelyek nem mutatják a tüneteknek meghatározott. mint amelyek az F60.8 Egyéb specifikus (meghatározott) személyiségzavar Személyiség(zavar): • excentrikus • "haltlose" tipus • éretlen • narcisszisztikus • passzív-agresszív • pszichoneurotikus F60. 328 . Patológiás személyiség k. de egyik sem annyira meghatározó.n. csökkentérték ség.9 Nem meghatározott személyiségzavar Karakterneurózis k. az élet mindennapi elvárásaival szemben gyenge válasz.

szociális visszahúzodottság. ahol állandó esély volt arra.1) megel zheti ezt a tipusú személyiségváltozást. sérülés vagy diszfunkció következményeképpen kialakuló személyiség. ami nem volt észlelhet a patológiás élmények átélése el tt.-) F62. A zavart jellemzi az ellenséges vagy bizalmatlan attitüd a világgal szemben.1) F62. legalább 2 éve fentálló személyiségváltozás. ami nem magyarázható meglév vagy korábbi mentális zavar reziduális tüneteivel. A változás nem magyarázható korábbi személyiségzavarral. mint pl. és labilis hangulat. Személyiségváltozás: • koncentrációs tábori élmények után • katasztrófa után • elhúzódó: • fogság után. katasztrófa. és így szociálisan izolálódik. A személyiségváltozásának jelent snek kell lennie és rugalmatlan valamint maladaptív viselkedéssel kell párosulnia. vagy pszichiátriai megbetegedést követ en alakul ki a személyiség illetve a viselkedés zavara olyan egyéneknek. hogy beteg. mintha állandóan fenyegetnék.Kivéve: kihangsúlyozodó személyiségvonások (Z73. A stressznek olyan er snek kell lennie. Poszttraumatikus stressz zavar (F43. gondolkodásának.8 Egyéb tartós személyiségváltozás való tartós kitétel után. hogy szoros.és magatartászavar (F07. hosszantartó szociális és foglalkozási problémák.1) F62 Tartós személyiség-változások. üresség vagy reménytelenség. Jellemz je a nagymérv függ ség.0 A személyiség tartós változása katasztrófa átélése után Katasztrófális stressz hatására legalább két éve meglév tartós személyiségváltozás. meggyöz döttség arról. ha bizonyított a személy önmagáról és a környezetér l alkotott felfogásának. F62. szüntelen panaszkodás arról. hogy a betegség megváltoztatta és stigmatizálta. Ez megakadályozza a pácienst abban. és viszonyának a tartós és jelent s változása. illetve elidegenedés érzése. a "borotvaélen táncolás" krónikus érzése. Kivéve: agyi megbetegedés. és követel z beállítottság mások irányában. Jellemzik még passzivítás. akiknek korábban nem volt személyiségzavara. diszfória. A változás nem manifesztációja és nem maradványtünete egy másik mentális zavarnak. hogy megölik • életet veszélyeztet helyzetnek terrorcselekedetek áldozataként • kínszenvedés után Kivéve: Poszt-traumatikus stressz zavar (F43. Ez a diagnozis csak akkor adható. amelyek nem tulajdonithatók agyi károsodásnak vagy betegséknek Igen tartós stressz. hogy a személyiségre gyakorolt átható hatásának megmagyarázásához nem kell egyéni sérülékenységet figyelembe venni. a szórakozásban való korlátozott részvétel. 329 .1 A személyiség tartós változása pszichiátriai megbetegedés után A pszichiátriai megbetegedésben való szenvedés traumatikus élményének hatására kialakuló. csökkent érdekl dés. intim kapcsolatot építsen ki és tartson fent. ami hipochondriás igényekhez és betegszerep felvállalásához vezet. és el kell különíteni reziduális schizophreniától valamint el z mentális zavarok maradványtüneteit l.

Gyakran növekv feszültség észlelhet a t zgyújtás el tt.Krónikus fájdalom személyiség szindróma F62.1 Pyrománia Több alkalommal ismétl d gyújtogatás vagy annak kisérlete. és kifejezett izgalom közvetlenül utána. alatta és közvetlenül utána kielégültség érzés kiséri. károsítva ezzel a tulajdont vagy más tárgyakat.-) • organikus mentális zavar esetében (F00-F09) • schizophrenia esetén (F20) F63.6) szerencse játékok folytatása disszociális személyiségzavarban (F60. házassági és családi értékeket és kötelezettségeket. melyeknek nincs egyértelm észszer motivációja. Kivéve: pszichoaktív szer és alkohol abuzus (F10-F19) ) szexuális viselkedést érint impulzus.2) F63. mert sok "tüneti" hasonlóság található. Olyan ismételt cselekedetekkel jellemezhet k. A páciensek elmondása szerint a cselekedeteket egy bels kényszer.2) • magatartászavar esetén (F91. Kivéve: depresszióban el forduló lopás (F31-F33) organikus mentális zavarok (F00-F09) bolti lopás elmebetegség gyanúja esetén (Z03. és t zzel égéssel kapcsolatos személyekkel való foglalatosság.0 Kóros játékszenvedély A lényege gyakori. nem kontrollálhatók. Kivéve: gyújtogatás: • disszociális személyiségzavar esetén (F60. nyílvánvaló ok nélkül.2) 4. melyek nem szükségesek a számára és anyagi hasznot sem hajtanak. Kényszeres szerencsejáték Kivéve: a mániás páciens szerencsejátékokkal való foglalkozása (F30) szerencsejátékok és fogadás MNO (Z72. • alkohol vagy pszichoaktív szer mérgezés esetén (F10-F19. A cselekedetet általában megnövekedett feszültség el zi meg. feszültség el zi meg. tartós személyiségváltozás F63 Szokási és impulzus-rendellenességek Máshol nem osztályozott viselkedészavarok kerültek ide besorolásra. elajándékozza esetleg összegy jti. munkahelyi. és nem azért. azért kerültek egy csoportba. A tárgyakat eldobja.- F63. a közös karakter a 0. mert fontos közös jellemz jük van.és szokás (kontroll) zavarok (F65. és a páciens és más emberek saját érdeke(i) ellen vanak. A zavarok oka nem ismert.) • mentális zavar gyanúja esetén (Z03. ismétl d szerencsejátékokba való belefeledkezés. ami meghatározó része az illet életének aláásva a szociális.2 Kleptománia Újra és újra képtelen ellenállni olyan tárgyak ellopási késztetésének.2) 330 .9 Nem meghatározott.

mig azt követ en megkönnyebbülés illetve elégedettség észlelhet . Serdül vagy feln ttkori nemi identitás zavar.3 Trichotillománia Jelent s hajhiány észlelhet .F63. és melyben a páciens ismét nem tud ellenállni a cselekedet kivitelezésének. 331 . ami része az egyén életének.9 Nem meghatározott szokás és impulzus-kontroll zavarok F64 F64. vagy lányos viselkedés fiúknál nem elegend .8 F64. saját nemének a tagadása. Kivéve: ego-disztoniás szexuális orientáció (F66. A diagnózis nem adható . az állandó és intenzív distressz saját (anatómiai) neme miatt. nem transzszexuális típus Kivéve: transzvesztita fetisizmus (F65. Kivéve: sztereotip mozgászavar haj-húzgálással (F98. és az ellenkez nemhez való tartozás szüntelen vágya. vagy sebészi beavatkozásra.n. Megel zöen feszültség észlelhet . hogy kihúzza a haját. anélkül hogy ezen túl bármilyen kivánsága volna szexuális nemének tartós megváltoztatására. Az ellenkez nem ruháival.0) F64. hogy ellenkez nem ).1) F64. (esetleg ragaszkodik hozzá. F64. öltözködésével. A pubertáskort elért vagy azt meghaladt egyének nemi-identitás zavarát az F66. vagy a hajkitépés hallucináció vagy téveseszme hatására következik be.1 Kett s-szerep transzvesztitizmus Az ellenkez nem ruháinak a viselése.9 A nemi identitás egyéb zavara Nem meghatározott nemi identitászavar Nemi szerepzavar k. amelyik nem más pszichiátriai szindróma másodlagos következménye. hogy az ellenkez nem tagja.2 Gyerekkori nemi identitászavar Rendszerint kora gyerekkorban. jellemz je. általában a saját nemével és anatómiájával elégedetlen.0 A nemi identitás zavarai Transszexualizmus Annak a vágya.4) F63. Intermittáló explozív zavar F63. mivel az egyén nem tud ellenállni annak a késztetésnek.m.1) a szexuális érés zavara (F66. tevékenységével való foglalkozás. némi fiússág lányoknál.csoportnál kell besorolni. és a cselekedetek közben megkönnyebbülés. hogy testét amennyire csak lehet a kivánt nemhez tegye hasonlatossá. A haj kitépését jelent s feszültség el zi meg. A diagnozishoz alapvet zavarnak kell lennie. és sebészeti és hormon kezeléseket szeretne. és jóval pubertás el tt jelenik meg. és szexuális izgalom sem társul a ruhacseréhez. kényelmetlenül érzi magát benne. hogy átmenetileg is de élvezhesse. ha b rgyulladás el zte meg.8 Egyéb szokás és impulzus-kontroll zavarok Egyéb állandóan meglév . ismétl d maladaptiv viselkedészavar. hogy ellenkez nem egyénként élhessen és fogadják el.

akkor t mazochistának nevezzük. de nem mindig szexuális izgalommal társul és ezt követ en maszturbációval. gyerekek (fiúk. Az egyének különböz jelent séget tulajdonítanak fétiseinek.F65 A szexuális preferencia rendellenességei Beleértve: paraphilia F65.0 Fetisizmus Élettelen tárgy használata szexuális vágy felkeltésére és szexuális örömszerzésre. Gyakori még valamilyen szövet (gumi. Ha az egyén "elszenvedni" szereti. F65. F65. lányok vagy mindkett ) iránt érzett F65. Fetisiszta transzvesztita F65. F65. transzveszticizmus és a szado-mazochizmus. hogy a nemi szerveit megmutassa idegeneknek (különösen ellenkez nem eknek). A transzszexualizmus kialakulásának az elején jelentkezhet. Id nként csak a hagyományos módon elért szexuális izgalmat fokozzák (pl.8 Egyéb zavara a szexuális preferenciának (beállítottságnak) 332 . nyilvános helyen. ha már az orgazmust elérte és a szexuális vágya csökkent. a partner egy meghatározott ruhát visel). A fétisek valamilyen formában a testhez tartoznak. vagy lábbelik. és az er s késztetés. ha "nyújtani" szereti. hogy szándékában állna bárkivel is közelebbi kapcsolatot létesíteni. m anyag) használata. F65.4 Pedophilia (Korai) pubertásban lév szexuális érdekl dés.5 Szado-mazochizmus Olyan szexuális aktivítások kedvelése. mely fájdalom okozásával vagy megalázással. hogy egyértelm a szexuális vágykeltéssel a kapcsolata. mint ruhák. szexuális viselkedésük alatt megnézzen pl. vetk zés közben. Err l általában a megfigyelt embernek nincs tudomása. anélkül. mint az ellenkez nem ek. Szadizmus Mazochizmus F65. A leggyakoribb kombináció a fetisizmus. hogy a ruhát levegye magáról.3 Voyeurizmus Állandó vagy ismétl d hajlam. b r.2 Exhibicionizmus Állandó vagy ismétl d hajlam arra. Gyakran az egyének szexuális izgalmat szadista és mazochista cselekedetekkel egyaránt fenttartanak.1 Fetisisztikus transzvesztitizmus Az ellenkez nem ruháinak a viselése szexuális izgalom elérésére és hogy úgy nézzen ki. illetve fogsággal jár.6 A szexuális preferencia multiplex (többszörös) zavara Id nként egynél több abnormális szexuális preferencia észlelhet ugyannál a személynél. Elkülöníti a transzszexuális transzvesztitizmustól. Általában. akkor szadistának nevezzük. és szexuális izgalomhoz és maszturbációhoz vezet. hogy másokat intim. és egyik sem szorítja háttérbe a többit.

Frottörizmus Necrophilia F65.8 F66. homo-. Leszázalékolási neurózis (Compensation neurosis) 333 .A szexuális preferencia más típusai. és ez hosszútávon depresszióhoz és szorongáshoz vezet.m. betegséget. biszexuális vagy prepubertalis) nem kérdéses. vagy olyan egyéneknél. változok a szexuális orientációjuk. úgy érzik.1 Ego-disztoniás szexuális orientáció A nemi identitás és a szexuális orientáció (heteroszexuális. hogy milyen a szexuális orientációja.2 A szexuális kapcsolat zavara A nemi identitás és a szexuális orientáció (hetero-. A leggyakoribb serdül k között. fokozódtak.n. hogy melyik nemhez tartozik. homo. vagy biszexuálisak.vagy biszexuális) tehet felel ssé a szexuális partnerkapcsolat kialakításában vagy fenttartásában mutatkozó nehézségekért.0 A feln tt személyiség és viselkedés egyéb zavarai Aggravatio (Fizikai tünetek el idézése (elaborációja) pszichés okokból) Fizikai (szervi) tünetek. mint páldául az obszcén telefonálgatás. állatokkal szexuális cselekedetek. F66. és gyakran saját aggodalmaival van elfoglalva. melyek kompatibilisek vagy valamilyen fizikai zavart.9 Egyéb pszichoszexuális fejl dészavar Nem meghatározott pszichoszexuális fejl dészavar F68 F68. A páciens rendszeresen aggódik a fájdalma vagy rokkantsága (munkaképtelensége) miatt. véleménye szerint a hosszan tartó fájdalmak vagy rokkantság (munkaképtelenség) okozott. akik hosszantartó stabil szexuális orientáció (gyakran párkapcsolat) után.0 A szexuális érés zavara A páciens szenved saját bizonytalanságától. amelyeket. hogy hetero-. nyilvános helyeken másokhoz dörgöl dzés szexuális izgatás céljából. F66. de az egyén a társuló pszichológiai vagy viselkedészavar miatt megváltoztatni szeretné és emiatt segítséget is keres. és szexuális izgalom fokozása stranguláció által elért oxigén hiány segítségével. F66. rokkantságot meger sítend jöttek létre. akik még bizonytalanok saját szexuális orientációjukban. vagy kifejezettebbekké váltak. F66.9 Nem meghatározott zavara a szexuális preferenciának Szexuális deviációk k. F66 A szexuális fejl déshez és orientációhoz társuló pszichológiai és viselkedési rendellenességek Megjegyzés: a szexuális orientáció önmagában nem jelent semmilyen (mentális) zavart. és az egyén pszichológiai állapotát is befolyásolják.

n. Sok feln tt képes dolgozni.8 Egyéb romlása a viselkedésnek . . még az alacsony (gyatra) mentális teljesítményt is javíthatja a rehabilitáció és a tréning.0 Nincs. (Pár)kapcsolati zavarok k. mozgásbeli. Ezeket kiegészíthetik tájékozódó skálák az adott környezethez való szociális adaptációról. [Pszichés vagy testi tüneteknek vagy rokkantságnak szándékos produkciója (szimulálása) vagy err l való meggy z dés] Egyéb meghatározott zavara a feln tt személyiségnek és viselkedésnek. a szellemi kor 9-12 év között van).n. Karakterzavar k. melyek a fejl dés során jellenek meg.m. ami figyelmet vagy terápiát igényel.8 F69 A feln tt személyiség és viselkedés nem meghatározott (nem specifikus) zavara MENTÁLIS RETARDÁCIÓ (F70-F79) Abbamaradt vagy nem teljes szellemi fejl dés.9 Nem jelezték a viselkedés romlását További kódokat használjon.1 Facticiosus zavar. Beleértve: gyengeelméj ség enyhe mentális subnormalitás F71 Közepes mentális retardáció 334 .m. ha társuló elváltozások észlelhet k. a kognitív. A mentális retardáció mértékét hagyományosan az intelligencia tesztekkel határozzuk meg. vagy nagyon enyhe romlása a viselkedésnek . és közösségi aktivításra. Intellektuális képességek és a szociális adaptáció változhatnak id vel. vagy súlyos testi fogyatékosság. olyan készségeké. A retardáció létrejöhet minden más mentális vagy fizikai állapotától független is. jó szociális kapcsolatokat fentartani.1 Markáns romlása a viselkedésnek. szociális készségek. nyelvi. A 4. A diagnózisnak mindig a pillanatnyi müködési szinten kell alapulnia. egyéb fejl dési zavar. és készségeké. amelyek az intellektus minden szintjét érintik mint pl. amelyre jellemz a külömböz készségek romlása. Valószinüleg tanulási nehézségeket okoz az iskolában. karakter a társuló viselkedés romlás mértékét fejezi ki az F70-79-es f csoportban: . magatartászavar.F68. F70 Enyhe mentális retardáció Az IQ megközelít leg 50-69 között (feln tteknél. F68. epilepsia. A diagnózis függ még a gyakorlott diagnoszta teljes intellektuális képességekre kiterjed vizsgálatától. képességek. mint autizmus .

de legtöbbjük képes meghatározott fokú önállóságot elérni az önellátásban. ahol a nyelv elsajátításának a normál folyamata az egészen korai fázistól zavart. vizelet. Az állapot nem direkt módon következik idegrendszeri vagy beszéd mechanizmusának az abnormalításából.és székletürítési kontroll.m. mint a olvasási.m. Valószínüleg kifejezett fejl dési lassulást eredményez gyermekkorban. a kezdete csecsem és gyermekkor közé esik. motoros koordináció. és fokozatosan csökken ahogy az egyén feln . emocionális és viselkedészavarok. Általában a károsodás vagy késés jelen van amilyen korán már észlelni lehet. szenzoros károsodásból. A legtöbb esetben az éríntett funkciók a következ k: nyelv. de feln ttkorban is észlelhet még enyhe elmaradás (deficit). (c).n. visuo-spatialis készségek. stabil lefolyás.Az IQ megközelit leg 35-49 (feln tteknél a szellemi kor 6-9 év között van). Beleértve: igen súlyos mentális subnormalitás F73 Igen súlyos mentális retardáció IQ 20 alatt van (feln tteknél a szellemi kor 3 év alatt van). remissziók és relapszusok nélkül. A PSZICHÉS (LELKI) FEJL DÉS ZAVARAI (F80-F89) Ebben a f csoportban található zavarok közös jellemz je: (a). (b) olyan funkciók fejl désének károsodása vagy késedelme. F80 A beszéd és beszédnyelv specifikus fejl dési rendellenességei Azok a zavarok tartoznak ide.n.m. 335 . melyek szorosan köt dnek a központi idegrendszer biológiai fejl déséhez. A beszéd és a nyelv fejl désének a zavarait gyakran követi társuló probléma. • szubnormalitás k. helyesírási nehézség. Beleértve: közepes mentális subnormalitás F72 Súlyos mentális retardáció Az IQ megközelít en 20-34 között van (feln tteknél. k. kommunikáció és mozgás súlyosan korlátozott. a szellemi kor 3-6 éve között van). Beleértve: igen súlyos mentális subnormalitás F78 F79 Mentális retardáció. Nem osztályozott mentális retardáció Beleértve: mentális: • deficit k. Nagy valószín séggel állandó támogatásra van szüksége. személyközi kapcsolatok zavara.n. mentális retardációból vagy környezeti tényez kb l. képes adekvát kommunikációt elsajátítani és iskolázottságra szert tenni. Eredményeként az önellátás.

1 A kifejez (expresszív) beszéd zavara Ebben a fejl dési zavarban a gyerek a kifejez beszédet a neki megfelel szellemi korától lényegesen alacsonyabb szinvonalon használja.m.0-F84. de a beszédmegértés normális határok között van.n.2) } F80.0) elektív mutizmus (F94.0) • apraxia (R48.m.1) • receptív (F80. expressív típusa Kivéve: szerzett aphasia epilepsiával (Landau-Kleffner) (F80.0 Az artikuláció jellegzetes zavara Az a fejl dési zavar. Fejl dési: • fonológiai zavar • beszéd artikulációs zavar Dyslalia Funkcionális beszéd-artikulációs zavar Lalia (echolalia) Kivéve: a beszéd artikulációjának a romlása (károsodása): • aphasia k.n. receptív típusa (F80.2) } miatt } • halláskárosodás (H90-91) • mentális retardáció (F70-F79) } • nyelvfejl dési zavarral: • expresszív (F80. Fejl dési dysphasia vagy aphasia.2) dysphasia vagy aphasia k. mintha a megfelel mentális szintje alatt volna. Kongenitális auditoros impercepció Fejl dési: • dysphasia.-) F80.1) 336 .F80.) fejl dési dysphasia vagy aphasia. (R47. melyben a gyerek által használt beszéd úgy hangzik.0) mentális retardáció (F70-F79) a fejl dés pervazív (átható) zavarai (F84. Az artikuláció zavara el fordulhat. és szó és hangképzési rendellenességek is vannak. (R47. aphasia receptív formája • sensoros aphasia (Wernicke) Szó-süketség Kivéve: szerzett aphasia epilepsiában (Landau-Kleffer) (F80. de emelett a nyelvi készségek teljesen normálisak.3) autizmus (F84. látszólag minden esetben a kifejez beszéd is markánsan érintett.2 A beszédmegértés (receptív beszéd) zavara A beszédmegértés a gyerek korának megfelel szellemi szintje alatt van.

ami serdül korra is megmarad.3) F80. melyben a készségek megszerzésének a normális menete válik zavarttá. mentális retardációnak. Ez nem egyszer en a tanulási lehet ség hiányának.m. (R47. elsajátítása mind sérült.9 Nem meghatározott zavara a beszéd és a nyelv fejl désének Nyelvi zavar k. F81.1) elektív mutizmus (F94.m. legfeljebb két éven belül.8 Egyéb nyelvi és beszédfejl dési zavar Selypítés F80. Az olvasás fejl dési zavarait rendszerint megel zi a beszéd és nyelvi fejl dés zavara. de tetsz leges sorrendben k vetheti is egymást pár hónapon. } } miatt } F81 Az iskolai teljesítmény specifikus fejl dési rendelleneségei Olyan zavarok. A páciensek 2/3-a többé kevésbé súlyos receptív nyelvi nehézségekkel gyógyul.m. vagy nem megfelel iskoláztatás rovására. receptírtipusu: • k. (R47. és epilepsiás rohamok észlelhet k.0-F84. Az olvasáshoz szükséges részfeladatok. Kivéve: aphasia: • k. az általános intelligencia megtartottsága mellett. Az epilepsiás rohamok és a nyelvi készségek elvesztése id ben egybeeshet.0) • expresszív (F80.n. Encephalitis a feltételezett oka. szellemi érettség. nem írható kizárólag látásélesség. "Backward reading" Fejl dési dyslexia Meghatározott (specifikus) olvasási retardáció 337 . olvasásértési készség.n. a korábban megszerzett képességeket napok esetleg heteken belül elveszíti.0) • autizmus (F84. annak ellenére hogy az olvasásban javulás tapasztalható.1) • gyerekkor dezintegrativ zavara (F84.2-F84. Társuló emocionális és viselkedészavarok gyakoriak az iskoláskorban. Kialakulásakor az EEG-n paroxismális jelenségeket lehet megfigyelni.3 Szerzett aphasia epilepsiával [Landau-Kleffner szindróma] A korábban teljesen normálisan fejl d gyerek elveszíti a receptív és az expresszív nyelvi készségeket.0) nyelvi elmaradottság süketség miatt (H90-H91) mentális retardáció (F70-F79) F80. vagy szerzett idegrendszeri trauma vagy betegség következménye. szófelismerés.n. Helyesírási nehézségek gyakran társulnak meghatározott olvasási zavarokkal. A leggyakrabban 3-7 éves kor között kezd dik.0 Meghatározott olvasási zavar (dyslexia) Az olvasási készségek fejl désének szignifikáns és meghatározott romlása.dysphasia és aphasia. orális olvasási készségek.

0) • nem megfelel iskoláztatás eredménye (Z55. szorzás.3) • nem megfelel oktatás miatt alakult ki (Z55.0) • (helyes)írásnak (F81. A szóbeli és írásbeli helyesírás. geometria vagy kalkulációk. illetve kevésbé érinti a sokkal absztraktabb feladatokat.0) dyslexia k.n.n. melyben mindkett egyaránt károsodott.8) aritmetikai nehézségek: • olvasási és helyesírási zavarral társulva (F81.m. ami nem magyarázható egyszer en mentális retardációval.-) F81.m. mint az algebra. trigonometria. melyek megfelelnek az F81. kivonás.1 kritériumainak.1 Az írás zavara (dysgraphia) A legszembet n bb a specifikus és szignifikáns sérülés a helyesírási készségek fejl désében.3 Az iskolai készségek kevert zavara Nehezen meghatározható csoportja az aritmetikai és az olvasási vagy (helyes)írási készségeknek.Kivéve: alexia k. Meghatározott helyesírási retardáció (olvasási zavar nélkül) Kivéve: agraphia k. és nem magyarázható mentális visszamaradottsággal. A zavar egyértelm en nem magyarázható az általános a mentális retardációval vagy nem megfelel iskoláztatással.2 és az F81. Fejl dési: • acalculia • aritmetikai zavar (számtani m veletek végzésének a zavara) • Gerstmann szindróma Kivéve: acalculia k. (R48. Kivéve: meghatározott zavara az: • aritmetikai készségeknek (F81. vagy nem megfelel oktatással. és osztás.0 vagy F81.8) F81.n.m. Azokra a zavarokra alkalmazzuk.8 Egyéb fejl dési zavara az iskolai készségeknek A kifejez írás fejl dési zavara 338 . látászavarral vagy nem megfelel iskoláztatással.0) az emocionális élet zavaraihoz társuló olvasási nehézség (F93. (R48.2) • olvasásnak (F81.1) F81.8) helyesírási nehézség: • olvasási nehézséggel társulva (F81.8) F81. miközben az olvasás meghatározott zavara nem észlelhet .n.m. (R48. (R48. A zavar vonatkozik alapvet feladatokra. mint az összeadás. bet zés egyaránt éríntett.2 Az aritmetikai készségek zavara (dyscalculia) Az aritmetikai készségek károsodása alakul ki.

-) • a koordináció másodlagos hiánya mentális retardáció következtében (F70F79) F83 Kevert specifikus fejl dési zavarok Reziduális csoport. mint fóbiák. • zavar k.n. és (b). A diagnózishoz legalább 2 vagy több meghatározott fejl dési zavar kritériumainak teljesülnie kell. abnormális vagy károsodott fejl dés 3 éves kor el tti kezdettel. A kevert csoportot csak akkor lehet használni. a társuló mentális retardációra vagy más egészségügyi problémára. ami nem magyarázható egyértelm en az általános intellektuális retardációval. kommunikáció. motoros funkciókkombinált fejl dési zavar észlelhet . A zavar nem mindig. az iskolai készségek. ha nagy átfedés észlelhet a fenti fejl dési zavarok között. vagy meghatározott kongenitális vagy szerzett neurológiai zavarral. és más társuló mozgászavar.m. 339 .. de általában a kognitív funkciók általános károsodásával társul. korlátozott. Tanulási: • nehézség k. Habár gondos klinikai vizsgálat a legtöbb esetben az idegrendszer fejl dési zavarára utaló jegyeket talál. és a kommunikációs sémák min ségi abnormalitása észlelhet . tükörmozgás. (F80.m. A meghatározott diagnosztikus kritériumokon túl.F81.n. a pszichopatológia 3 területén jellegzetes abnormális funkciók: reciprok szociális interakciók. ha szükséges. melyben a reciprok szociális interakciók. alvás és táplálkozási zavarok.-) a koordináció hiánya (R27. F82 A motoros funkció specifikus fejl dési rendellenességei A legfontosabb tünete a motoros koordináció fejl désének súlyos károsodása.n. F81. de önmagában egyik tünet sem elegend en kifejezett. (önmaga felé irányuló) agresszió. Ügyetlen gyerek szindróma Fejl dési zavar: • koordinációs • dyspraxiáns Kivéve: a járás és a mozgékonyság abnormalitásai (R26. dührohamok.m. hogy els dleges diagnozisként alkalmazható volna. valamint a finom és durva motoros koordináció zavara. melyben a beszéd a nyelv. Kiegészít kódokat lehet használni.és F82. számos nem specifikus probléma észlelhet . mint a nem rögzített végtag choreiform mozgása. Ezek a min ségi abnormalitások az egyén funkcióit minden helyzetben meghatározzák. (a).9 Nem meghatározott fejl dési zavara az iskolai készségeknek Tanulási ismeretek elsajátítási nehézsége k. ismétl d sztereotíp viselkedés.0 Gyerekkori autizmus (autismus infantilis) Ennek a pervazív fejl dési zavarnak a diagnózisához a következ knek kell teljesülnie.-) F84 Pervazív fejl dési zavarok A zavaroknak egy olyan csoportja.-. F84.

amit a fej növekedésének a lassulása kisér. a beszéd. kommunikáció. Dementia infantilis Disintegratív pszichosis Heller szindróma Szimbiotikus pszichózis Kiegészít kódokat meghatározásához. kell használni a társuló neurológiai problémák Kivéve: Rett szindróma (F84. ha az abnormális és károsodott fejl dés 3 éves kor után kezd dik. és korlátozott. és ezt követ en gyakran choreoatetoid mozgászavar.2) F84. Ezt a csoportot csak akkor lehet használni. Egyes esetekben encephalopathia állhat a hátterében. normál fejl dést követ en a 7. melynek során pár hónap alatt különböz fejl dési területeken számos. de a diagnózist a viselkedészavar alapján állítjuk fel. 4 éves kor körül törzstaxia és apraxia kezd kialakulni. hogy nem teljesül mind a 3 csoportja a diagnosztikus kritériumoknak.Autisztikus zavar Infantilis: • autizmus • pszihózis Kanner-szindróma Kivéve: autisztikus pszichopátia (F84. Súlyosan retardált egyéneken és a receptív nyelv meghatározott. kézszorítási sztereotipia és hiperventilláció. Súlyos mentális retardáció majdnem mindig elkerülhetetlen szöv dmény. F84.1 Atipusos autizmus Ezt a pervazív viselkedészavart megkülönbözteti az autizmustól egyrészt kezdetének az id pontja. addig elsajátított készség elveszik. a motoros készségek. hónap között indulva. de a közösségi érdekl dés megtartott. Gyerekkori atipusos pszichózis Mentális retardáció autisztikus tünetekkel A mentális retardáció meghatározásához kiegészít kódokat kell használni (F70F79) F84. A szociális és játékfejl dés éríntett. Ismétl d sztereotip motoros mannerizmus és a szociális interakcióknak autizmushoz hasonló abnormalitásai alakulnak ki. Megszakad a környezete iránti általános érdekl dés.3 Egyéb gyerekkori dezintegrativ zavar Teljesen normális fejl dési periódust követ en alakul ki ez a pervazív fejl dési zavar. és az autizmus diagnozisához szükséges a pszichopatológiai abnormalítások mindhárom különböz területen nem észlelhet (reciprok szociális interakciók. másrészt.5) F84. Jellemzi még a célirányos kézmozgások elvesztése.2 Rett szindróma Csak lányokon alakul ki. súlyos fejl dési zavara esetén nagyon gyakori az atipusos autizmus. ismétl d szereotíp viselkedés) annak ellenére. hónap és a 24. hogy a másik egy vagy két területen jellegzetes rendellenességek figyelhet k meg.4 Mentális retardációval és sztereotip mozgászavarral társuló túlzott aktivítás 340 . a kézhasználat részleges vagy teljes elvesztése.

hogy a viselkedési sémát milyen mértékig az alacsony intellektus vagy agyi károsodás okozza. F84.5 Asperger szindróma Bizonytalan nozológiai csoport.n. Autisztikus pszichopátia Gyerekkori schizoid zavar F84. és ha stimulánsokat kapnak jelent s diszfóriával.1) 341 . ellentétben a normál IQ-val rendelkez kkel. Gyakran társul kifejezett ügyetlenséggel. akik hiperaktivak. és sztereotíp viselkedéssel. nagy problémájuk van a figyelemmel. Kora feln ttkorban pszichótikus epizód társulhat hozzá.m. hogy az abnormalitások egészen a serdül korig vagy a feln ttkorig fentálljanak.8 F84. amihez az érdekl dés és az aktivítások korlátozott. A VISELKEDÉS ÉS AZ ÉRZELMI-HANGULATI ÉLET RENDSZERINT GYERMEKKORBAN VAGY SERDÜL KORBAN JELENTKEZ ZAVARAI (F90-F98) F90 F90. Gyakran társul globális vagy specifikus fejl dési késéssel (zavarral).Nem teljesen meghatározott bizonytalan nozológiai csoport. id nként pszichomotoros retardációval reagálnak. szereotip repertoárja társul. Az autizmustól alapvet en megkülönbözteti. Nem ismert. A serdül knél a túlzott aktivítást a semittevés válthatja fel (ami nem szokványos a hiperkinetikus gyerekeknél. Fejl dési zavar k. Határozott tendencia észlelhet . akiknek normális intelligenciájuk van). hogy hiányzik a nyelvi vagy kognitív fejl dés késése vagy retardációja. ismétl d .m.0 Hiperkinetikus zavarok Az aktivítás és a figyelem zavarai Figyelem deficit: • zavar hiperaktivítással • hiperaktivítás zavar • szindróma hiperaktivítással Kivéve: hiperkinetikus zavar magatartászavarral (F90. A stimuláns gyógyszerek nem hatásosak náluk. megtalálható az autizmusra jellemz reciprok szociális interakciók min ségi abnormalitása. Súlyos mentális retardációban szenved gyerekek (IQ 50 alatt).9 Egyéb pervazív (átható) fejl dési zavar Nem meghatározott pervazív (átható) fejl dési zavar F88 A pszichológiai fejl dés egyéb rendellenességei Fejl dési agnosia F89 A pszichológiai fejl dés rendellenességei k.n.

dac.2 Kortáscsoportba beilleszkedettek magatartászavara.0 A családi körre korlátozódó magatartászavar Disszociális és agresszív viselkedést is magában foglaló magatartászavar. de izolált diszszociális cselekedetek nem. állatokkal. tulajdonnal szembeni extrém destrukció (rombolás). pusztán agressziv tipusa Nem szocializált agressziv zavar F91. A 91. (Szocializált magatartászavar) 342 . Bármelyek a fentiek közül. A viselkedés egészen a kornak megfelel szociális er s áthágásához vezethet.-) schizophrenia (F20. a szük családtagokkal való interakciókra. emberekkel. vagy egy serdül kori lázadás.A diagnózis olyan viselkedéseken alapszik. lopás. vagy közvetlen (közös) háztartásban él kre korlátozódik. és a súlyosan zavart szül -gyerek kapcsolat önmagában nem elegend a diagnózishoz. elegend a diagnózishoz. sokkal súlyosabb lehet mint egy hagyományos gyerekcsíny.F90. mint például: extrém mértéke a harcnak. iskolakerülés. ismételt hazudozás. gyakori elszökés otthonról. A magatartászavar része lehet egy meglév pszichiátriai szindrómának. Hiperkinetikus szindróma k.1 Hiperkinetikus magatartászavar Hiperkinetikus zavar magatartászavarral F90. fenyegetésnek. és elég hosszan kell tartania (hat hónap vagy annál hosszabb ideig). bomlasztó viselkedést) melyben az abnormális viselkedés teljesen. F91 Magatartási zavarok Jellemz i a visszatér és tartós disszociális. ebben az esetben ezt a diagnózist kell el nyben részesíteni. t zokozás.-) • ha hiperkinetikus zavarokkal társul (F90. (nem csak elenkezés.n. és nem csak ellenkezést. bomlasztó viselkedést foglal magába) és a többi gyerekkel való kapcsolat átható abnormalitásának a kombinációja. agresszív vagy dacos magatartássémák. ha kell en markáns. Magatartászavar.m.8 F90. Kivéve: hangulat (affektiv) zavarok (F30-F39) pervazív fejl dési zavarok (F84. gyakori és súlyos indulatkitörések.-) • ha emocionális zavarokkal társul (F92.1 Kortárscsoportba sem beilleszkedettek magatartászavara (Nem szocializált magatartászavar) Jellenz je az állandó disszociális és agresszív magatartásnak (mely kimeríti a 91-es pont általános kritériumait. F91.m.n. vagy majdnem teljesen otthonra.pontban meghatározott kritériumoknak teljesülniük kell. szófogadatlanság.9 Egyéb hiperkinetikus zavar Nem meghatározott hiperkinetikus zavar Hiperkinetikus reakció gyerek és serdül korban k. dacot. tárgyakkal való durva bánásmód.1) F91.

F91.-) F92. és nem csak ellenkezés. vagy bomlasztó magatartást. F92.0 Depressziós magatartászavar A magatartászavar (F91. vagy agresszív vagy disszociális viselkedés sokkal extrémebb formái. ami lényegesen meghaladja az engedetlen. F92 Kevert magatartási és emociomális zavarok A fentálló agresszív . bomlasztó viselkedést takar). vagy más emocionális zavarral. önvádlás. engedetlen. vagy hipochondriázis társulása.-ban 343 . köteked (bomlasztó) visselkedéssel jellemezhet . Magatartászavar (F91.-) és állandó kifejezett depresszió (F32.. disszociális vagy kihívó magatartás kombinálódik markáns depresszióval. Óvatosnak kell lenni ennek a diagnózisnak a használatakor. dacot.8 Egyéb kevert magatartás és emocionális zavar A magatartászavar és markáns. kényszercselekedetek. kényszergondolatok.-) vagy a feln tt típusú neurotikus zavar (F40-F48) vagy hangulatzavar kritériumainak egyaránt teljesülnie kell a diagnózishoz. A diagnózishoz szükséges. hogy az F91. Durvább gyerekcsínyek vagy engedetlen viselkedés önmagában nem elegend a diagnózishoz.8 F91.-) hangulatzavarral társul (F32. dacos.n. Csoportos magatartászavar Csoportos garázdálkodás Bandatagok támadásai (er szakoskodásai) Csoportos lopás ("bandákban") Iskolakerülés F91. fóbiák. reménytelenség érzése. alvászavar és étvágytalanság.Jellemz je a kortárscsoportjukba jól beilleszkedett egyének állandó disszoiális vagy agresszív magatartása (mely kimeríti a 91-es pont általános kritériumait. állandó emocionális tünetek.n.3 Nyílt (kihívó) oppoziciós zavar Általában kisebb gyerekeknél el forduló magatartászavar. mert klinikailag szignifikáns magatartászavar általában disszociális vagy agressziv viselkedéssel társul. Gyerekkori magatartászavar k. els sorban kifejezett dacos. ami a következ tünetekben nyilvánul meg: extrém boldogtalanság. az érdekl dés és az öröm elvesztése a megszokott cslekedetekben.-). A gyerekkori magatartászavar (F91. mint szorongás.általános kritériumai teljesülnek. a gyerekkori emocionális zavar (F93.9 Egyéb magatartászavar Nem meghatározott magatartászavar Gyerekkori viselkedészavar k. amibe nem tartoznak bele garázda cselekedetek. különösen id sebb gyerekek esetében.m. deperszonalizáció vagy derealizáció. szorongással. F91 alatt meghatározott magatartászavar társulása: • emocionális zavarokkal az F93.-) kombinálódása.m.

Testvérféltékenység F93.1) F93.• neurotikus zavarokkal az F40-F48 -ban F92.3 Testvér rivalizáció (zavara) A gyerekek többségénél a közvetlenül fiatalabb testvér születését valamilyen fokban mindig kiséri érzelmi zavar. a megfelel csoportnál kell besorolni az F40-F48 résznél. Kivéve: ha magatartászavarral társul (F92. Kivéve: hangulat.1 Fóbiás szorongás zavar gyerekkorban Gyerekkori félelmek. másrészt abnormális szociális interakcióhoz vezet. a megszokott életévnél tovább tart.2) 344 .1) gyerekkori szociális szorongás (F93. ha az els életévekben jelentkezik. mint pl. Más gyerekkori félelmek. és szociális bizalmatlanság vagy szorongás.2 Szociális szorongás zavar gyerekkorban Idegenekkel szemben óvatosság. ismeretlen. hogy statisztikailag sokkal er sebb a szorongás. ha a szeparáció áll a szorongás középpontjában és ez a szorongás el sz r az els életév folyamán jelentkezett. Kivéve: generalizált szorongás zavar (F41.9 Nem meghatározott kevert emocionális és magatartászavar F93 Jellegzetesen gyerekkorban kezd d emocionális zavarok Sokkal inkább a normális fejl dés eltúlzott (sarkított) formáinak tekinthet k. A nem megfelel fejl dés fontos diagnosztikus támpont. A normális szeparációs szorongástól az különíti el. az agoraphobia.-0) F93. melyek gyerekkorban keletkeznek. Testvér rivalizációs zavarról csak akkor beszélhetünk ha a zavar foka és id tartama statisztikailag nagyobb az átlagosnál.8 Egyéb gyerekkori emocionális zavar Identitászavar Túlzott szorongás (zavara) Kivéve: gyerekkori nemi identitászavar (F64. és mértékében szokatlan valamint szociális funkciókban problémát okoz. Gyerekkori vagy serdül kori "kikerül " zavar F93. e között a jellegzetesen gyerekkorban kezd d érzelmi zavar és a neurotikus zavarok (F40-F48) közötti különbségtételben.(affektiv) zavarok (F30-F39) neurotikus zavarok (F40-F48) gyerekkori fóbiás szorongás (F93. Csak akkor adható ez a diagnózis. vagy szociálisan veszélyes helyzetbe kerül.2) F93. sem mint min ségileg abnorálisnak. melyek kifejezett kapcsolatot mutatnak meghatározott fejl dési fázisokkal és a gyerekek többségében észlelhet k. és a szociális funkciók jelent s zavarát okozza. mikor új. de nem a normális fejl dés részjelenségei. de a fokuk abnormális.0 Szeparációs szorongás a gyerekkorban Akkor lehet diagnosztizálni.

A körülményekt l függ en. a szociális funkciók egy részére korlátozódó rendellenesség mint pl. ijed sség és hipervigilencia.6) F94. egyes esetekben növekedési zavar). Szeretetnélküli (affektusok nélküli) pszichopátia Institucionális szindróma Kivéve: Asperger szindróma (F84. ön és mások felé irányuló agresszió. kortársakkal szegényes szociális interakciók. mint a szeparációs szorongás része fiatal gyerekeknél (F93. figyelemfelkelt és különbségtétel nélküli barátságos viselkedés. elkeseredettség.4-Z61.5) diszinhibiciós köt dési zavar a gyerekkorban (F94. A zavar rendszerint társul jelent s személyiségvonásokkal.5) 345 . Szelektív mutizmus Kivéve: pervazív fejl dési zavar (F84. Kivéve: Asperger szindróma (F84. a diffúz.0) F94. emocionális és viselkedési zavarokkal társulhat. visszahúzódás.-) schizophrenia (F20) beszéd és a nyelv meghatározott fejl dési zavarai (F80. szegényesen modulált. ami a fejl dési szakban kezd dik. a gyerek bizonyos helyzetekben jó beszédképessér l tesz tanúságot. (túl)érzékenység és ellenkezés.2) nem megfelel nevelés (T74. emocionálisan meghatározott szelektivitás a beszédben. A szindróma valószínüleg egyenes következménye a szül i elhanyagolásnak. F94.és serdül korban kezd d zavarai Kissé heterogén csoport. A legtöbb esetben súlyos környezeti zavarok vagy depriváció feltehet en jelent s szerepet játszik a kialakulásában. válogatás nélküli kapcsolatteremtés.-) átmeneti mutizmus.F93. felszínes kortárs kapcsolatok. a közös abnormalitás a szociális funkciókban található. mint szociális szorongás.9 Nem meghatározott gyerekkori emocionális zavar F94 A szocializáció jellegzetesen gyermek. és (ellentétben a pervazív fejl dési zavarral) nem els dlegesen jellemezhet minden területet átható nyilvánvaló alkati szociális inkompetenciával vagy deficittel. és a gyerek szociális kapcsolatainak a tartós abnormalításával jellemezhet . amihez emocionális zavar társul.1 Reaktív köt dési zavar gyerekkorban Az élet els öt évében kezd dik. és még jelent s környezeti változás ellenére is tartósan fentálló. abúzusnak vagy súlyos félrenevelésnek. míg más helyzetekben nem beszél. és környezeti változások aktiválják.0 Elektív mutizmus Markáns.-) a szelektív köt dés normális variációi pszichoszociális problámákat okozó szexuális vagy fizikai abuzus gyerekkorban (Z61.2 Diszinhibiciós (gátlástalan) köt dési zavar gyerekkorban Az élet els öt évében jelentkez . (pl.

A stressz fokozza és alvás megszünteti. vállemelgetés és grimaszolás. A tic akaratlagosan befolyásolhatatlannak tünik. melyek lehetnek egyszer ek vagy multiplexek. grimaszolásban és fejrángásokban nyílvánul meg. F95. F95. nem ritmusos. de a tic nem tart 12 hónapnál tovább.0 Átmeneti tic (zavar) Megfelel a tic általános kritériumainak. A leggyakoribb egyszer vokális ticek a torokköszörülés. A tic általában szemhunyorgatásban.n.2) hiperkinetikus zavar (F90. melyben motoros vagy vokális (de sohasem mindkett ) ticek vannak. vissztér . A serdül korban rosszabbodik és feln ttkorban is tart.9 Egyéb tic zavarok Nem meghatározott tic zavarok Tic k. és valaki hangjának vagy szavainak az utánzása (palilalia) F95. Id nként gesztusok echoraxiája társul. de szükség volt a besorolásukra. kirobbanó (explozív). ami lehet obszcén természet (copropraxia) F95. és tovább mint egy évig tartanak. motoros mozgás (általában körülírt izomcsoportot foglal magában) vagy hangok formálása.-) reaktív köt dési zavar gyerekkorban (F94.8 F94. ismétl d hangadással. míg mások csupán tünetek halmaza. A tic egy önkéntelen.2 Kombinált vokális és multiplex motoros tic (zavar) [Gilles de la Tourette szindróma] Több motoros és egy vagy több vocalis tic együtt. de ett l eltekintve nagyon különb z ek. hogy gyerekkorban kezd dnek. ami hirtelen kezd dik. nyakhajlítgatás. és a pisszegés.9 Egyéb gyerekkori szociális funkciózavar Nem meghatározott gyerekkori szociális funkciózavar F95 Tic (zavar) A legmeghatározóbb valamilyen formájú tic. A leggyakoribb komplex tikkek a sajátmaga ütögetése.hospitalizáció gyerekeknél (F43. gyors. és céltalan. A gyakori komplex vokális tikkek a sajátos szavak ismételgetése. de hosszabb rövidebb id re elnyomható. A leggyakoribb egyszer motoros ticek a szemhunyorítás.8 F95.1 Krónikus motoros vagy vokális tic (zavar) Megfelel a tic általános kritériumainak. de általában többszörösek. Obszcén szavak vagy kifejezések használata el fordul.1) F94. egyszerre észlelhet . szociálisan nem elfogadható (gyakran obszcén) szavak használata (coprolalia). torokköszörüléssel. F98 Egyéb. A vokális tikekk rendszerint többszörösek. ugrálás és szökdécselés.m. szipákolás. köhögés. Egyesek jól körülhatárolt szindrómák. rendszerint gyerek és serdül korban kezdöd viselkedési és emocionális rendellenességek Heterogén csoport egyetlen közös vonása. és morgással. (vokalizációval). mert s r n 346 .

Az enuresis csatlakozhat. vagy epilepsias roham vagy más strukturális eltérés következménye.0 Nem organikus enuresis Napról napra éjszakánként akaratlan bevizelés történik. Az enuresis a születést l kezdve folyamatosan fentállhat. valamint szervi megbetegedés hiányában.m. vagy megtartott székletürítési kontroll melett az egyén akaratlagosan nem megfelel helyen székel.fordulnak el . kialakulásában szerepet játszhat a megszerzett székletürítési kontroll elvesztése. és társulnak pszichoszociális problémákkal. kell használni a társuló constipatio (székrekedés) Kivéve: encopresis k. (R15) F98. Kivéve: légzésvisszatartási id szakok (rohamok) (R06. vagy extrém soványság megfelel ételmennyiség és nevel mellett. Gyerekkori rumináció Kivéve: anorexia nervosa és más evészavar (táplálkozási zavar) (F50. El fordulhat mint monoszimptomás zavar.n.1 Nem organikus encopresis Ismételt. A normális gyermeki incontinentia abnormális vonássá válása lehet.-) emocionális okokkal magyarázható alvászavar (F51. Társulhat ruminációval (a táplálék ismételt felbüfögésével.-) táplálási: • nehézség és helytelen gondozás (R63. (R32) F98.m.-) F98. hányinger vagy emészt szervi betegség nélkül).8) gyermekkori nemi identitászavar (F64.2 Csecsem . és nem ideggyógyászati betegség. vagy akaratlan székelés az egyén szociokulturális környezetében nem megfelel helyen. más fennálló emocionális viselkedészavarhoz. és máshová nem illettek be.-) 347 .n.és gyerekkori táplálási zavarok A táplálási zavar általában csecsem és gyerekkorban jelentkezik.8) obszesszív-kompulzív zavar (F42.2) Kleine-Levin szindróma (G47. de elsajátított vizeletürítési kontrollt követ en is kialakulhat.-) vagy viselkedészavar (F91) része is lehet. Funkcionális encopresis Incontinentia alvi (nem organikus) Pszichogén encopresis Kiegészít kódokat meghatározására.3) • táplálási nehézség újszölötteknél (P92. ami az illet mentális korához képest abnormálisnak min síthet . A széklet általában normális összetétel . akaratlagos. Rendszerint jellemzi a táplálék megtagadás. Nem organikus enuresis Funkcionális enuresis Pszichogén enuresis Incontinentia urinae (nem organikus) Kivéve: Enuresis k. meg nem is. de más emocionális (F93.

A nem-önveszélyes mozgások a következ k: fej vagy a test ringatása. A sztereotip ön-veszélyes viselkedések a következ k: ismételt fej-beverés (pl. Ha a szem nyomkodása látászavarral együtt észlelehet . és a kézrázás. csak az utóbbi esetben soroljuk be ide. csavarása.csecsem vagy gyerekkori pica (F98. a folyamatosság megszakadásával.-) F98.4 Sztereotip mozgászavar Akaratlagos.-) hadarás (F98. rendszerint gyerekkorban vagy serdül korban kezd d meghatározott viselkedés és emocionális zavar 348 . ischophonia) A beszéd ritmikus áramlását megszakító gyakori ismétlése vagy elnyújtása hangoknak.és gyerekkorban Nem élelmiszer (föld. haj húzása. A beszéd szabálytalan. melyekben hibás szerkezetek fordulnak el . csak a meglév zavart kell diagnosztizálni.8 Egyéb. ha jelent sen megzavarja a beszéd folyamatosságát. a szem nyomkodását itt. ajkak vagy más testrész harapdálása. mint egy fentálló pszichiátriai zavar (mint autizmus) egyik tünete. gyors löketszer beszédkitörésekkel. A legtöbb sztereotip mozgászavar nagyon gyakran mentális retardáltaknál fordul el (ebben az esetben mindkett t kódolni kell).3 Pica csecsem . falhoz). forgács) rendszeres evése (fogyasztása).5 Dadogás (psallismus. és ebben az esetben a mentális retardációt F70-F79 kell választani a f diagnózisként. nem funkcionális (és gyakran ritmusos) mozgások. ismétl d . El fordulhat.8) szereotipiák melyek más pszichiátrai zavar részei (F00-F95) ujj-szopás tic trichotillomania F98.8) orr-piszkálás (F98. és tétova szünetek. és nem ritmusos. de nincsenek ismétlések.5) tic (F95. Szereotip/szokás zavar Kivéve: abnormális akaratlan mozgások (R25. ami nem része pszichiátriai vagy neurológiai zavarnak. vagy gyakori tétovázás vagy szünetek által. Nagyon gyakori mentálisan retardált gyerekeken.6 Hadarás (agitolalia) Nagyon gyors beszéd. szemnyomkodása. arc-pofozás. Ha valamilyen más zavar tüneteként észleljük. festék. vagy relative önálló pszichopatológiai viselkedésként. F98. a látásromlást a megfelel szomatikus kóddal. szereotip.6) F98. szótagoknak vagy szavaknak. Csak akkor lehet zavarként felfogni. Kivéve: dadogás (F98.-) organikus eredet mozgászavarok (G20-G25) körömharapdálás (körömrágás) (F98. kéz. újjtördel mannerizmus. akkor mindkett t kódolni kell. Kivéve: tic rendellenességek (F95.3) F98. és olyan súlyos hogy rontja a beszéd intelligenciát.

m.Figyelemhiány (zavar) hiperaktivítás nélkül Extrém mérték maszturbáció Körömrágás Orrpiszkálás Ujjszopás F98.9) 349 .9 Rendszerint gyerekkorban vagy serdül korban kezd d nem meghatározott viselkedés és emocionális zavar NEM MEGHATÁROZOTT MENTÁLIS RENDELLENESSÉG (F99) F99 Másként nem meghatározott mentális rendelleneség Mentális betegség k. Kivéve: organikus mentális zavar k. (F06.n.n.m.

táplálkozási és anyagcsere betegségek (E00-E90) sérülések. deformitások és kromoszóma rendellenességek (Q00-Q99) endokrin.VI. F csoport AZ IDEGRENDSZER BETEGSÉGEI (G00-G99) Kivéve: a perinatális szakban keletkez bizonyos állapotok (P00-P96) bizonyos fert z és parazitás betegségek (A00-B99) a terhesség. máshová osztályozott fert z és parazitás betegségekben Encephalitis. myelitis és encephalomyelitis máshová osztályozott betegségekben Intracranialis és intraspinális tályog és granuloma máshová osztályozott betegségekben Els dlegesen a központi idegrendszert érint osztályozott betegségekben Extrapyramidalis betegségekben és mozgási szisztémás atrophiák máshová A f csoporthoz tartozó csillaggal jelölt csoportok: Parkinsonismus máshová osztályozott betegségekben rendellenességek máshová osztályozott Az idegrendszer egyéb degeneratív rendellenességei máshová osztályozott betegségekben Az agy vascularis szindrómái cerebrovasculáris betegségekben 350 . szülés és gyermekágy szöv dményei (O00-O99) veleszületett malformatiók. ideggyök és plexus rendellenességek Polyneuropathiák és a perifériás idegrendszer egyéb rendellenességei A myoneuralis junkció és az izomzat betegségei Agyi bénulás és egyéb bénulásos szindrómák Az idegrendszer egyéb rendellenességei Meningitis máshová osztályozott bakteriális betegségekben Meningitis egyéb. mérgezés és küls kórokok néhány egyéb következménye (S00-T98) daganatok (C00-D48) máshová nem osztályozott tünetek. jelek és kóros klinikai és laboratóriumi leletek (R00-R99) A f csoport az alábbi csoportokat tartalmazza: G00-G09 G10-G13 G20-G26 G30-G32 G35-G37 G40-G47 G50-G59 G60-G64 G70-G73 G80-G83 G90-G99 G01* G02* G05* G07* G13* G22* G26* G32* G46* A központi idegrendszer gyulladásos betegségei A központi idegrendszert els dlegesen érint szisztémás sorvadások Extrapyramidalis és mozgási rendellenességek Az idegrendszer egyéb degeneratív betegségei A központi idegrendszer demyelinisatiós betegségei Epizódikus és paroxysmalis rendellenességek Ideg.

n.n.0 Haemophilus agyhártyagyulladás Haemophilus influenzae okozta meningitis G00.n. k. Meningitis: • gennyes k.8 Pneumococcus okozta agyhártyagyulladás Streptococcus okozta agyhártyagyulladás Staphylococcus okozta agyhártyagyulladás Egyéb bacterium okozta agyhártyagyulladás Meningitis: • Escherichia coli okozta • Friedlander-bacillus okozta • Klebsiella okozta G00.2) G00. • gennykelt k okozta.3 G00.m. } } }bakteriális } 351 .9 Bacterium okozta agyhártyagyulladás k.2 G00.m. Beleértve: arachnoiditis lágyagyhártyagyulladás agyhártyagyulladás kemény agyhártyagyulladás Kivéve: bacterium okozta: • meningoencephalitis (G04.n.G53* G55* G59* G63* G73* G94* G99* Agyideg rendellenességek máshová osztályozott betegségekben Ideggyök és plexus kompressziók máshová osztályozott betegségekben Mononeuropathia máshová osztályozott betegségekben Polyneuropathia máshová osztályozott betegségekben A myoneuralis junkció és izmok rendellenességei máshová osztályozott betegségekben Az agy egyéb rendellenességei máshová osztályozott betegségekben Az idegrendszer egyéb rendellenességei máshová osztályozott betegségekben A KÖZPONTI IDEGRENDSZER GYULLADÁSOS BETEGSÉGEI (G00-G09) G00 Bacteriumok okozta agyhártyagyulladás m.1 G00.o.m.2) • meningomyelitis (G04.

2*) G02.n. máshova osztályozott fert z és parazitás betegségekben Kivéve: meningoencephalitis és meningomyelitis máshova osztályozott fert z és parazitás betegségekben (G05.0* Agyhártyagyulladás máshova osztályozott vírusbetegségekben Meningitis: • adenovírustól (A87.2+) • meningococcus fert zésben (A39.1+) • rubeola vírustól (B06.és gerincvel gyulladások (G05.4+) tuberkulózisban (A17.-+) • kanyaró vírustól (B05.1+) • Lyme-kórban (A69.1+) • enterovírustól (A87.0*) G02* Agyhártyagyulladás egyéb.0+) és meningomyelitis máshová osztályozott Kivéve: meningoencephalitis baktériális betegségekben (G05.1* Agyhártyagyulladás mycosisokban 352 .0+) • neuroszifiliszben (A52.1+) • salmonella fert zésben (A02.4+) másodlagos (A51.0+) • herpes simplex vírustól (B00.m.8+) • leptospirosisban (A27. G01* Agyhártyagyulladás máshova osztályozott bakteriális betegségekben Meningitis: • anthraxban (A22.1+) • mumpsz vírustól (B26.8+) • gonococcus fert zésben (A54.0+) typhusban (A01.6+) • varicella [bárányhiml ] vírustól (B01.0+) • zosterben (B02.3+) • fert z mononucleosisban (B27.1+) G02.2+) • szifiliszben: • • • • veleszületett (A50.• suppuratív k.1-G05.-+) • listeriosisban (A32.0*) agyhártya.

8* Agyhártyagyulladás egyéb meghatározott.Meningitis: • candidiasisban (B37.m.9 Idült agyhártyagyulladás Jóindulatú.2 G03. Arachnoiditis (spinalis) k.-) meningomyelitis (G04.8 G03.2) • toxikus (G92) sclerosis multiplex (G35) 353 .1+) G02.5+) • coccidioidomycosisban (B38. G04 Encephalitis.m.4+) • cryptococcosisban (B45.m.0 Nem gennykelt k okozta agyhártyagyulladás Nem baktériális meningitis G03.n.3) encephalopathia: • k.4+) G03 Egyéb. nem meghatározott eredet agyhártyagyulladás Beleértve: arachnoiditis lágyagyhártyagyulladás agyhártyagyulladás kemény agyhártyagyulladás Kivéve: meningoencephalitis (G04. visszatér agyhártyagyulladás [Mollaret] Egyéb meghatározott eredet agyhártyagyulladás Agyhártyagyulladás k.n.4) • alkoholos (G31.-+) • Chagas betegségben (idült) (B57.n. (G93. myelitis és encephalomyelitis Beleértve: heveny ascendaló myelitis meningoencephalitis meningomyelitis Kivéve: jóindulatú myalgiás encephalomyelitis (G93.-) } } } nem meghatározott okból } G03.1 G03. de máshova osztályozott fert z és parazitás betegségekben Meningitis: • afrikai trypanosomiasisban (B56.

G04. myelitis és encephalomyelitis máshová osztályozott betegségekben Beleértve: agyvel gyulladás.0 Heveny disszeminált agyvel gyulladás Encephalitis Encephalomyelitis } } immunizáció után Szükség esetén járulékos kód használható (XX. gerincvel gyulladás és agy.1+) • meningococcus fert zésben (A39.8+) G05.8+. myelitis encephalomyelitis: • listeriosisban (A32.1+) • cytomegalia vírus okozta (B25. f csoport) a vakcina meghatározására.0+) • herpeszvírus [herpes simplex] okozta (B00.2 G04.8 Trópusi spasticus paraplegia Bakteriális meningoencephalitis és meningomyelitis m.1* Encephalitis.4) G04.és gerincvel gyulladás. Agykamrai gyulladás k. myelitis és encephalomyelitis máshova osztályozott vírusbetegségekben Encephalitis. k.1+) • güm kórban (A17.n.m. myelitis és encephalomyelitis k. myelitis és encephalomyelitis Fert zés utáni agyvel gyulladás és agy.és gerincvel gyulladás máshova osztályozott betegségekben G05. J11.o. myelitis és encephalomyelitis máshova osztályozott bakteriális betegségekben Encephalitis.8+) • enterovírus okozta (A85.8+) • szifiliszben: • veleszületett (A50.4+) • kés i (A52.0* Encephalitis.m.3) • subacut nekrotizáló (G37. G05* Encephalitis.9 Encephalitis.n.1 G04.m.8+) 354 .n. G04.4+) • influenzában (J10. Egyéb encephalitis.n.myelitis: • heveny haránt (G37. myelitis és encephalomyelitis: • adenovírus okozta (A85.

n. myelitis és encephalomyelitis: • afrikai trypanosomiasisban (B56. kód használható (B95-B97) a fert z ágens G06.0+) • mumpszban (B26.-+) • Chagas betegségben (idült) (B57.2* Encephalitis. myelitis és encephamyelitis egyéb.2+) • bárányhiml után (B01.8* Encephalitis.2+) G05.4+) • naegleriasisban (B60.0+) • zosterben (B02.2+) • toxoplasmosisban (B58.1+) • rubeolában (B06.1+) G06 Koponya ri és gerinccsatornai tályog és granuloma Szükség esetén kiegészít megjelölésére. máshova osztályozott fert z és parazitás betegségekben Encephalitis.1 Intraspinalis tályog és granuloma Gerincvel tályog (embóliás) [lokalizációtól függetlenül] Intraspinalis tályog vagy granuloma: • epiduralis • extraduralis • subduralis G06.2+) Eosinophiliás meningoencephalitis (B83. 355 .• kanyaróban (B05.0 Intracraniális tályog és granuloma Tályog (emboliás): • agyi [lokalizációtól függetlenül] • kisagyi • nagyagyi • otogen Intracranialis tályog vagy granuloma: • epiduralis • extraduralis • subduralis G06. myelitis és encephalomyelitis egyéb máshova osztályozott betegségekben Encephalitis szisztémás lupus eryhematosusban (M32.0+) G05.m.2 Extraduralis és subduralis tályog k.

amelyek az okozó állapot kezdete után egy évvel vagy még kés bb jelentkeznek. noha az okokat máshová soroljuk.3) • nem gennyes eredet (I67. méhenkivüli vagy mola terhességnek (O00-O07.8+) • agyhártyai (A17.8+) Az agy schistosoma okozta granulomája (B65. O87. Ennek a csoportnak a használatához tanácsos igénybe venni a 2. 356 .7) • terhességnek.8+) • güm kóros (A17. illet leg mindazokat a szöv dményeket. vagy a kés i hatást. O08.1+) G08 Koponya ri és gerinccsatornai phlebitis és thrombophlebitis Szeptikus: • embólia • endophlebitis • phlebitis • thrombophlebitis • thrombosis } } } az intracranialis vagy intraspinalis } vénás sinusokban és vénákban } Kivéve: koponya ri phlebitis és thrombophlebitis: • ha szöv dménye: • abortusnak. szülésnek és gyermekágynak (O22.kötetben található megfelel megbetegedési és halálozási kódolási szabályokat és irányelveket.6) Nem gennyes gerincvel i plebitis és thromboplebitis (G95.1) G09 A központi idegrendszer gyulladásos megbetegedéseinek következményei Megjegyzés: Ezt a csoportot olyan állapotok megjelölésére használjuk.G07* Intracranialis és intraspinalis tályog és granuloma máshová osztályozott betegségekben Agyi tályogok: • amoebás fert zés okozta (A06.6+) • gonococcus okozta (A54.-+) Tuberculoma: • agyi (A17. amelyeket els dlegesen a G00-G08 (kivéve a csillaggal jelölteket) csoportba osztályozunk az itt szerepl következmények okaiként. A "következmények" magukban foglalják magukat a szorosan vett következményeket.5.

m.4 G11.1) G11.n.n.-) anyagcserezavarok (E70-E90) G11. • elfajulás • megbetegedés 357 .3 Kisagyi ataxia károsodott DNA replikációval Ataxia telangiectatica [Louis-Bar] Kivéve: Cockayne-szindróma (Q87. non-progresszív ataxia Korai kisagyi ataxia Megjegyzés: Kezdete rendszerint 20 éves kor alatt Korai kisagyi ataxia: • esszenciális tremorral • myoclonussal [Hunt-féle ataxia] • megtartott inreflexekkel Friedreich-féle ataxia (autoszomális recesszív) X-kromoszómához kötött recesszív spinocerebellaris ataxia G11.0 G11. k.1) xeroderma pigmentosum (Q82.m.8 G11. Örökl d kisagyi: • ataxia.2 Kés i kezdet kisagyi ataxia Megjegyzés: Kezdete rendszerint 20 éves kor felett G11.1 Veleszületett.9 Örökl d spasticus paraplegia Egyéb örökl d ataxiák Örökl d ataxia k.A KÖZPONTI IDEGRENDSZERT ELS DLEGESEN ÉRÍNT SZISZTÉMÁS SORVADÁSOK (G10-G13) G10 Huntington-kór Huntington-chorea G11 Örökl d ataxia Kivéve: örökl d és idiopathiás neuropathia (G60.-) csecsem kori agyi bénulás (G80.

0 G12.-+) 358 .8 G12.• szindróma G12 G12.1 Gerincvel i izomsorvadás és rokon szindrómák Csecsem kori gerincvel i izomsorvadás I. típus • distalis • juvenitis forma. II.m. III.1+.1* A központi idegrendszert els dlegesen érint szisztémás sorvadások daganatos betegségekben Paraneoplasticus limbikus encephalopathia (C00-D48+) G13. E03.típus [Werdnig-Hoffmann] Egyéb öröklöd gerincvel i izomsorvadás Progresszív gyermekkori bulbaris bénulás [Fazio-Londe] Gerincvel i izomsorvadás: • feln tt forma • gyermekkori forma.2* A központi idegrendszert els dlegesen érint szisztémás sorvadás myxoedemában (E00. G13* Els dlegesen a központi idegrendszert érint szisztémás sorvadások máshová osztályozott betegségekben Paraneoplasticus neuromyopathia és neuropathia Rákos neuromyopathia (C00-C97+) Tumorokkal szöv d érz ideg bántalom [Denny . típus [Kugelberg-Welander] • scapuloperonealis forma G12.2 Mozgató neuron megbetegedés Familiáris motoros neuron megbetegedés Lateralis sclerosis: • amyotrophias • els dleges Progresszív: • bulbaris bénulás • gerincvel i izomsorvadás G12.Brown] (C00-D48+) G13.9 Egyéb gerincvel i izomsorvadások és rokon szindrómák Gerincvel i izomsorvadás k.n.0* G13.

G21.8* A központi idegrendszert els dlegesen érint szisztémás sorvadás egyéb.) az ok megjelölésére. G21.8 G21.G13. G21. fej.1 Egyéb. fej. máshova osztályozott betegségekben EXTRAPYRAMIDALIS ÉS MOZGÁSI RENDELLENESSÉGEK (G20-G26) G20 Parkinson-kór Féloldali parkinsonismus Paralysis agitans Parkinsonismus vagy Parkinson-kór: • k.0 Másodlagos parkinsonizmus Rosszindulatú neuroleptikus szindróma Szükség esetén kiegészít kód használható (XX.9 Agyvel gyulladás utáni parkinsonizmus Egyéb másodlagos parkinsonizmus Másodlagos parkinsonizmus k.3) G23.n.2 Más küls tényez k okozta másodlagos parkinsonizmus Szükség esetén kiegészít kód használható (XX. • idiopathiás • els dleges G21 G21.) az ok megjelölésére. f csoport) az ok megjelölésére.3 G21.1+) G23 A törzsdúcok egyéb elfajulásos megbetegedései Kivéve: több rendszert érint elfajulás (G90. G22* Parkinsonizmus máshová osztályozott betegségekben Szifiliszes parkinsonizmus (A52.m.0 Hallervorden-Spatz betegség Pigmentes pallidum elfajulás 359 .n. gyógyszer indukálta másodlagos parkinsonizmus Szükség esetén kiegészít kód használható (XX.m.

2 G23.n. G24.3 Idiopathiás nem-familiáris dystonia Spasticus torticollis Kivéve: torticollis. f csoport) az ok megjelölésére.4 Idiopathiás orofacialis dystonia Orofaciális dyskinesia G24. k. meghatározott elfajulásos megbetegedései A törzsdúcok meszesedése G23.9 A törzsdúcok nem meghatározott elfajulásos betegsége G24 Tónuszavar (dystonia) Beleértve: mozgászavar (dyskinesia) Kivéve: athetoid agyi bénulás (G80.n.n.3) G24.1 Idiopathiás familiáris dystonia Idiopathiás dystonia.1 Gyógyszer indukálta tremor Szükség esetén kiegészít kód használható (XX.0 Gyógyszer kiváltotta dystonia Szükség esetén kiegészít kód használható (XX.) az ok megjelölésére. G24. (R25.6) G24.n.2 G24.m. k. k.5 G24. Dyskinesia.n.m.8 G24.G23.m.8 Progresszív supranuclaris ophthalmoplegia [Steele-Richardson-Olszewski] Striatonigralis elfajulás A törzsdúcok egyéb. 360 .m.m.1 G23. G25 G25.9 Szemhéjgörcs (blepharospasmus) Egyéb dystonia Dystonia. fej. k.0 Egyéb extrapiramidális és mozgási rendellenességek Esszenciális tremor Familiáris tremor Kivéve: tremor k. (M43.1) G25.

Kivéve: arc myokymia (G51.9 Extrapyramidalis és mozgási rendellenesség.5 Egyéb choera Chorea. a szív érintettségével (I02.6 Gyógyszer indukálta és egyéb szervi eredet tic-ek Szükség esetén kiegészít kód használható (XX. k.2 Egyéb meghatározott tremorok Intenciós tremor G25.3 Myoclonus Gyógyszer indukálta myoclonus Szükség esetén kiegészít kód használható (XX. fej. k.n.m.n.2) tic.-) G25.n.G25.-) G25. (G31. Kivéve: chorea k.m. G25.1) 361 . k. extrapyramidalis és mozgási rendellenességek "Nyugtalan lábak" (restless legs) szindróma "Merev ember" (stiff-man) szindróma G25.-) Sydenham chorea (I02.8 Egyéb meghatározott. fej.4 Gyógyszer indukálta chorea Szükség esetén kiegészít kód használható (XX.n.) az ok megjelölésére.m. Kivéve: de la Tourette-szindróma (F95.o.) az ok megjelölésére. G26* Extrapyramidális és mozgási rendellenességek máshova osztályozott betegségekben AZ IDEGRENDSZER EGYÉB DEGENERATIV BETEGSÉGEI (G30-G32) G30 Alzheimer-kór Beleértve: szenilis és praesenilis formák Kivéve: szenilis: • agyi elfajulás m.n.) az ok megjelölésére. (F95.0) Huntington-chorea (G10) reumás chorea (I02.m. fej.4) myoclonus epilepszia (G40.9) G25.

o. G32* Az idegrendszer egyéb degeneratív elváltozásai máshova osztályozott betegségekben 362 .9 Idegrendszeri elfajulásos betegség k.n. (F03) szenilitás.n.1 Aggkori agyi elfajulás.n. m.-) szenilitás k.m.n.n.• dementia k.0 Korai kezdet Alzheimer-kór Megjegyzés: kezdete rendszerint 65 éves kor el tt G30.9 Egyéb Alzheimer-kór Alzheimer-kór k. Kivéve: Alzheimer-kór (G30. m.8 Egyéb meghatározott idegrendszeri elfajulásos betegségek Szürkeállomány elfajulás [Alpers] Félheveny nekrotizáló encephalopathia [Leigh] G31.7) G31. G31 A központi idegrendszeri egyéb elfajulásos betegségei.0 Körülírt agyi sorvadás Pick-betegség Progresszív izolált aphasia G31.8 G30.m. (R54) G31. k. Kivéve: Reye-szindróma (G93.n.o.m. (R54) G30.2 Alkohol okozta központi idegrendszeri elfajulás Alkoholos: • kisagyi: • ataxia • elfajulás • agyi elfajulás • encephalopathia Az autonóm idegrendszer alkohol okozta m ködészavara G31.m.m.1 Kés i kezdet Alzheimer-kór Megjegyzés: kezdete rendszerint 65 éves kor felett G30.n.

disszeminált demyelinisatio. k.3) G37.8* A központi idegrendszer egyéb meghatározott elváltozásai máshova osztályozott betegségekben A KÖZPONTI IDEGRENDSZER DEMYELINISATIÓS BETEGSÉGEI (G35-G37) G35 Sclerosis multiplex Sclerosis multiplex: • k. k.8+) G32.m.9 Heveny és félheveny vérzéses leukoencephalitis [Hurst] Egyéb meghatározott heveny disszeminált demyelinisatio Heveny. (H46) G36.m.n.0 A látóideg vel hüvely gyulladása [neuromyelitis optica Devic] Demyelinisatio látóideggyulladásban Kivéve: látóideggyulladás.n.1 A corpus callosum centrális demyelinisációja 363 .8) G36.0* A gerincvel subacut kombinált elfajulása máshova osztályozott betegségekben Gerincvel subacut elfajulása B12-vitaminhiányban (E53.m.G32.n.8 G36. disszeminált demyelinisatio Kivéve: fert zés utáni encephalitis és encephalomyelitis k.0 G37.n. • agytörzsi • gerincvel i • disszeminált • általánosult G36 Egyéb heveny.m.1 G36. G37 A központi idegrendszer egyéb demyelimisatiós megbetegedései Diffúz sclerosis Periaxialis agyvel gyulladás Schilder-kór Kivéve: adrenoleukodystrophia [Addison-Schilder] (E71.(G04.

2 Lokalizációfügg (gócos) (részleges) tüneti epilepszia és epilepsziás szindrómák összetett parciális rohamokkal Tudatzavarral járó rohamok. (R56.0 Lokalizációfügg (gócos) (részleges) idiopathiás epilepszia és epilepsziás szindrómák lokális kezdet rohamokkal Jóindulatú gyermekkori epilepszia centrotemporalis EEG tüskékkel Gyermekkori epilepszia occipitális EEG paroxizmusokkal G40.8 G37.m.4 G37.5 G37.9 Félheveny nekrotizáló myelitis Koncentrikus sclerosis [Baló] A központi idegrendszer egyéb meghatározott demyelinisatiós betegségei A központi idegrendszer demyelinisatiós betegsége k.0) G37.-) Todd-féle bénulás (G83. k.n.2 G37.G37.n.n.8) status epilepticus (G41.3 A híd centrális myelinolysise Heveny haránt gerincvel gyulladás a központi idegrendszer demyelisatiós megbetegedésében Heveny haránt gerincvel gyulladás. gyakran automatizmusokkal Komplex parciális rohamok.1 Lokalizációfügg (gócos) (részleges) tüneti epilepszia és epilepsziás tünetegyüttesek egyszer parciális rohamokkal Tudatzavar nélküli rohamok Egyszer parciális rohamok. k.8) G40.m. melyek másodlagosan generalizálódnak G40. EPIZÓDIKUS ÉS PAROXYSMALIS RENDELLENESSÉGEK (G40-G47) G40 Epilepszia Kivéve: Landau-Kleffner szindróma (F80.3 Általánosult idiopathiás epilepszia és epilepsziás szindrómák Jóindulatú: 364 . melyek másodlagosan általánosulnak G40.3) roham (görcsös).m. Kivéve: sclerosis multiplex (G35) neuromyelitis optica [Devic] (G36.

n.) az ok megjelölésére. fej.m.5 Speciális epilepsziás szindrómák Epilepsia partialis continua [Kozsevnyikov] Epilepsziás rohamok: • alkoholos eredettel • gyógyszeres eredettel • hormonális változás miatt • alvásmegvonásos eredettel • stressz miatt Szükség esetén kiegészít kód használható (XX.6 G40.4 Egyéb általánosult epilepsziák és epilepsziás szindrómák Epilepszia: • myoclonusos absence-al • myoclonusos astaticus rohamokkal Infantilis spasmusok Lennox-Gastaut szindróma Salaam rohamok Tüneti korai myoclonusos encephalopathia West szindróma G40. (petit mal-lal vagy anélkül) Petit mal k. grand mal rohamok nélkül Egyéb epilepszia Kérdésesen helyi vagy általánosult jelleg epilepsziák és epilepsziás szindrómák 365 .8 Grand mal rohamok k. G40.n.• csecsem kori myoclonusos epilepszia • újszülöttkori (familiaris) görcsrohamok Gyermekkori absence-epilepszia [pyknolepsia] Ébredési epilepszia grand mal-rohamokkal Juvenilis: • absence epilepszia • myoclonus epilepszia [impulzív petit mal] Nem specifikus epilepsziás rohamok: • atóniás • klonusos • myoclonusos • tónusos • tónusos-klónusos G40.7 G40.m.

k.m.3 Status migrainosus Szöv dményes migrén 366 .0 Status epilepticus Grand mal status epilepticus Tónusos-clonusos status epilepticus Kivéve: epilepsia partialis continua (Kozsevnyikov) (G40.1 Petit mal status epilepticus Epilepsziás absence status G41.) az ok megjelölésére.n.n.m.G40.9 Összetett részleges status epilepticus Egyéb status epilepticus Status epilepticus. k. k. • rohamok. Epilepsziás: • görcsök.m.m. • rosszullétek. k.2 G43.m. G41 G41.1 Migrén aura nélkül [közönséges migrén] Migrén aurával [klasszikus migrén] Migrén: • aura fejfájás nélkül • basilaris • equivalensek • familiáris hemiplegiás • alábbiakkal: • hirtelen kezd d aurával • elhúzódó aurával • tipikus aurával G43. fej.8 G41.9 Epilepszia.0 G43.m. k.n.2 G41.5) G41. (R51) G43. G43 Migrén Szükség esetén kiegészít kód használható (XX.n.n.n. Kivéve: fejfájás. k.

m.m. G44.2 Tenziós típusú fejfájás Idült tenziós típusú fejfájás Alkalomszer tenziós típusú fejfájás Fejfájás. tenziós tipusú k.n.o.3 Vertebro-basilaris szindróma Art.n.0) G45. Éreredet fejfájás.n. G44.0) G44.0 G45. k.m.2 G45. Szükség esetén kiegészít kód használható (XX.3 G44. (R51) trigeminus neuralgia (G50. posttraumás fejfájás Gyógyszer okozta fejfájás m.) az ok megjelölésére.m.8 Egyéb.1 G45.1) fejfájás.9 Migrén k.4 Idült. fej.n.8 Egyéb migrén Opthalmoplegiás migrén Retineális migrén G43. meghatározott fejfájás-szindrómák G45 Átmeneti agyi ischaemiás attakok (TIA) és rokon szindrómák Kivéve: újszülöttkori agyi ischaemia (P91.carotis szindróma (féltekei) Többszörös és kétoldali praecerebrális artéria szindrómák Amaurosis fugax 367 .G43. G44 Egyéb fejfájás szindrómák Kivéve: atipusos arcfájdalom (G50.n.1 Éreredet fejfájás m. k.n.0 Halmozott fejfájás szindróma Idült rohamszer hemicrania Halmozott fejfájás: • idült • alkalomszer G44. G44.o.

-) éjszakai felriadások (F51. G46* Agyi érszindrómák cerebrovasculáris betegségekben (I60I67+) Arteria cerebri media szindróma (I66.7* G46.m.6* G46.4 Átmeneti globális amnézia Kivéve: amnézia k.0* G46.5) nem szervi eredet alvászavarok (F51.1* G46.m.4) alvajárás (F51.0+) Arteria cerebri anterior szindróma (I66.n.9 Egyéb. átmeneti agyi ischaemiás attakok és rokon szindrómák Átmeneti agyi ischaemiás attak (TIA) k.1+) Arteria cerebri posterior szindróma (I66.m.8 G45.4* G46.n.3) G45. (R41.5* G46.2* G46.G45.8* Kisagyi stroke szindróma (I60-I67+) Tisztán motoros lacunáris szindróma (I60-I67+) Tisztán szenzoros lacunáris szindróma (I60-I67+) Egyéb lacunáris szindrómák (I60-I67+) Egyéb éreredet agyi szindrómák agyi érbetegségekben (I60-I67+) G47 Alvászavarok Kivéve: rémálmok (F51.2+) Agytörzsi szélütés (stroke) szindróma (I60-I67+) Szindróma: • Benedikt • Claude • Foville • Millard-Gubler • Wallenberg • Weber G46. k.3* G46. Agyi artéria görcse TIA.n.3) 368 .

(M79.trigeminus rendellenességei Beleértve: az V.1 G47.1 G50.m.1) G50 A n.m.G47.8 G50. (M54.3 Alvási apnoe Alvási apnoe: • központi • obstructív Kivéve: Pickwick-szindróma (E66.0 G47.9 Atipusos arcfájdalom A n. idegsérülések testtáj szerint neuralgia neuritis } } k.0 Trigeminus neuralgia Rohamszer arcfájdalom szindróma Tic douloureux G50.n.n. k.n.3) G47.4 G47. IDEG. ideggyök és plexus rendellenességek. L. 369 . trigeminus egyéb rendellenességei A n.8 Narcolepsia és katalepsia Egyéb alvászavarok Kleine-Levin-szindróma G47. agyideg rendellenességei G50. IDEGGYÖK ÉS PLEXUS RENDELLENESSÉGEK (G50-G59) Kivéve: friss traumás ideg.8) radiculitis.2) perifériás neuritis terhességben (O26.2 Elalvási és átalvási zavarok [insomniák] Túlzott aluszékonyság [hypersomniák] Az alvás-ébrenlét ciklus zavarai Késleltetett alvásfázis szindróma Rendszertelen alvás-ébrenlét G47.m.n.m.9 Alvászavar k.trigeminus rendellenessége k.2) újszülöttkori alvási apnoe (P28.

agyideg rendellenességei G52.2) G52. H47.m.glossopharyngeus rendellenességei A IX.3) • látóideg [II. agyideg rendellenességei G52.9 Clonusos féloldali facialis görcs Facialis myokymia Az arcideg egyéb rendellenességei Az arcideg rendellenessége k.0 Bell-féle bénulás Arcidegbénulás G51.n.G51 A n.8 Az agyidegek egyéb meghatározott rendellenességei 370 . agyideg rendellenességei G52.hypoglossus rendellenességei A XII. agyideg rendellenességei Glossopharyngeus idegfájdalom G52.3 A n. agyideg rendellenességei G51. agyideg] (H46.2 A n. G52 Egyéb agyidegek betegségek Kivéve: rendellenesség: • hallóideg [VIII.2 Melkersson-szindróma Melkersson-Rosenthaal-szindróma G51.3 G51.vagus rendellenességei Az X.0-H49.7 Több agyideg rendellenességei Polyneuritis cranialis G52.1 A n.0) idegbénulás okozta h déses kancsalság (H49. agyideg] (H93.1 Geniculatum ganglionitis Kivéve: herpesz utáni ganglion geniculatum gyulladás (B02.8 G51.4 G51.2) G51.0 A szaglóideg rendellenességei Az I.facialis rendellenességei Beleértve: a VII.

n.8* G54 Ideggyök és fonat (plexus) rendellenességek Kivéve: friss sérüléses gyök és idegfonat rendellenességek .8+) Többszörös agyidegbénulások daganatos megbetegedésekben (C00-D48+) Egyéb agyideg tünetek máshova osztályozott betegségekben G53.n.m.9 Agyideg rendellenesség k.n.1 G54.2+) Herpes utáni: • ganglion geniculatum gyulladás • trigeminus neuralgia G53. • thoracalis k. spondylosis (M47. G53* Agyideg rendellenességek máshova osztályozott betegségekben Zoster utáni idegfájdalom (B02. • lumbális k.n. gyökgyulladás.-) } } } } } • lumbosacralis k.m.0 Plexus brachialis rendellenességek Thoracic outlet szindróma (TOS) G54.n.0* G53. k. Háti gyök-rendellenességek m. 371 .m. } (M54.n.G52. gyökbántalom.m.idegsérülés testtájékok szerint csigolyák közti porckorongok rendellenességek (M50-M51) idegfájdalom vagy ideggyulladás.2 G54.n.2* G53.n. (M79.2) ideg-vagy gyökgyulladás: • brachialis k.m.m.m.L.o.1* Többszörös agyideg bénulások máshova osztályozott fert z és parazitás betegségekben (A00-B99+) Többszörös agyidegbénulások sarcoidosisban (D86.o.3 G54.n. k. k. Ágyéki-keresztcsonti gyök-rendellenességek m.4 Ágyéki-keresztcsonti plexus rendellenességek Nyaki gyök-rendellenességek m.n.1) G54.3* G53.m.o.n.

G54.1 G56.m.2* G55.0 G56.7 Végtag fantom-szindróma fájdalommal Végtag fantom-szindróma fájdalom nélkül Végtag fantom-szindróma k.m. idegsérülés testtájékok szerint G56.6 G54.4 G56.-+) Gyök és plexus kompressziók egyéb háti bántalmakban (M45-M46+.radialis károsodása Causalgia A fels végtag egyéb mononeuropathiái A fels végtag interdigitális neuromája 372 . M53-M54+) Egyéb gyök és plexus kompressziók egyéb máshova osztályozott betegségekben G55.5 Amyotrophia neuralgica Parsonage-Aldren-Turner-szindróma Vállövi ideggyulladás G54.1* G55.2 Carpal tunnel (carpalis alagút) szindróma A n.8 A. L.G54. M48.8* G56 Fels végtagi mononeuropathiák Kivéve: friss sérüléses idegkárosodás.9 Egyéb gyök és plexus rendellenességek Gyök és plexus rendellenesség k. n. G55* Ideggyök és plexus kompressziók máshova osztályozott betegségekben Gyök és plexus kompressziók daganatos megbetegedésekben (C00-D48+) Gyök és plexus kompressziók csigolya közti porckorong megbetegedésekben (M50-M51+) Gyök és plexus kompressziók spondylosisban (M47.medianus egyéb károsodásai A n.3* G55.0* G55.3 G56.8 G54.-+.n.ulnaris károsodása Tartós ulnaris bénulás G56.n.

2 G57.9 Fels végtagi mononeuropathia.0 G58. (M54. n.4 G57.L.n.ischiadicus károsodása Kivéve: ischias: • k.popliteus lat. idegsérülés testtájékok szerint G57. k.6 A n.femoralis károsodása A n. G58 G58.8 Az alsó végtagok egyéb mononeuropathiái Az alsó végtag interdigitális neuromája G57.n. k.9 Egyéb mononeuropathiák Borda közti ideg bántalom Többszörös mononeuritis Egyéb meghatározott mononeuropathiák Mononeuropathia.3 A.1) G57.0 A n.5 G57.popliteus int.plantaris károsodása Morton-féle metatarsalgia G57.1 Meralgia paraesthetica A comb nervus cutaneus lateralis szindrómája G57.m. k.G56.n. G57 Az alsó végtag mononeuropathiái Kivéve: friss sérüléses idegkárosodás .m. károsodása Tarsalis alagút szindróma A n.3) • csigolya közti porckorong megbetegedésnek tulajdonított (M51.9 Alsó végtagi mononeuropathia.n.4 negyedik karakterrel) 373 .8 G58. G59* G59. károsodása Peroneus ideg bénulás G57.m.0* Mononeuropathia máshova osztályozott betegségekben Diabeteses mononeuropathia (E10-E14+ közös .7 G58.m.

m.n. G61 G61. (M79.1) G60 G60.1 Szérum neuropathia 374 . (M54.és érz ideg bántalom Megbetegedés: • Charcot-Marie-Tooth • Déjerine-Sottas Örökletes mozgató.és érz ideg bántalom I-IV típus Csecsem kori hypertrophiás idegbántalom Peronealis izomsorvadás (axonalis típus) (hypertrophiás típus) Roussy-Lévy-szindróma G60.9 Örökletes és idiopathiás neuropathia k. (M79.1 G60.m.0 Örökletes és idiopathiás idegbántalom Örökletes mozgató.G59.0 Gyulladásos polyneuropathia Guillain-Barré-szindróma Heveny fert zés (utáni) polyneuritis G61.m.2) perifériás neuritis terhességben (O26.2) neuritis k.n.m.8) radiculitis k.n.n.2 G60.3 G60.8* Egyéb mononeuropathia máshova osztályozott betegségekben POLYNEUROPATHIÁK ÉS A PERIFÉRIÁS IDEGRENDSZER EGYÉB RENDELLENESSÉGEI (G60-G64) Kivéve: neuralgia k.8 Refsum betegség Örökletes ataxiához társuló idegbántalom Idiopathiás progresszív neuropathia Egyéb örökletes és idiopathiás idegbántalmak Morvan betegség Nelaton szindróma Érz idegbántalom: • dominánsan örökl d • recesszíven örökl d G60.

9 Polyneuropathia k.2+) • mumpszban (B26.n.1 G62.4+) • güm kórban (A17.8 G61.8+) • fert z mononucleosisban (B27.m. k. fej.n. G63* G63. G62.Szükség esetén kiegészít kód használható (XX.2+) • kés i szifiliszben (A52. fej. G62.4 negyedik karakterrel) 375 .9 Egyéb gyulladásos polyneuropathiák Gyulladásos polyneuropathia k. f csoport) az ok megjelölésére.) az ok megjelölésére.1* G63. G62 G62. G62.0 Egyéb polyneuropathiák Gyógyszer okozta polyneuropathia Szükség esetén kiegészít kód használható (XX.m.-+) • leprában (A30.8+) G63.-+) • Lyme-kórban (A69.2* Polyneuropathia daganatos betegségekben (C00-D48+) Diabetes polyneuropathia (E10-E14+ közös .8+) • herpes utáni (B02.2 Alkoholos polyneuropathia Egyéb toxikus tényez k okozta polyneuropathia Szükség esetén kiegészít kód használható (XX. fej.0* Polyneuropathia máshova osztályozott betegségekben Polyneuropathia máshova osztályozott fert z és parazitás megbetegedésekben Polyneuropathia: • diftériában (A36.n.) az ok megjelölésére.) az ok megjelölésére.m. G61.1+) • veleszületett (A50.8 Egyéb meghatározott polyneuropathiák Sugárzás okozta polyneuropathia Szükség esetén kiegészít kód használható (XX. Idegbántalom.

G63. G71 Els dleges izombetegségek Kivéve: veleszületett arthrogryposis multiplex (Q74.4* G63.3* Polyneuropathia egyéb endokrin és anyagcsere betegségekben (E00-E07+. E20-E34+.1 kód használható a gyógyszer okozta esetben (XX. k.m. Toxikus myoneuralis megbetegedések Szükség szerint kiegészít kód meghatározására (XX.8 G70.3) anyagcsere rendellenességek (E70-E90) izomgyulladás (M60.) G70.5* G63. k. E70-E89+) Polyneuropathia táplálkozási hiányszindrómákban (E40-E64+) Polyneuropathia köt szöveti rendszer megbetegedésekben (M30-M35+) Polyneuropathia egyéb vázizomzat megbetegedésekben (M00-M25+.8* G64 A környéki idegrendszer egyéb megbetegedései A környéki idegrendszer megbetegedése.2 G70.0) G70.n.9 Veleszületett és fejl dési myasthenia Egyéb meghatározott myoneuralis rendellenességek Myoneuralis rendellenesség. f csoport) használható a mérgez tényez G70.0 Myasthenia gravis Szükség szerint kiegészít fej.6* G63.m.n. A MYONEURALIS JUNKCIÓ ÉS AZ IZOMZAT BETEGSÉGEI (G70-G73) G70 Myasthenia gravis és egyéb myoneuralis rendellenességek Kivéve: botulismus (A05. E15-E16+.1) átmeneti újszülöttkori myasthenia gravis (P94.8+) G63.-) 376 . M40M96+) Polyneuropathia egyéb máshova osztályozott betegségekben Uraemiás neuropathia (N18.

Duchenn vagy Becker jelleg • jóindulatú [Becker] jóindulatú scapuloperonealis.m.2) G71.0 Izom dystrophia Izom dystrophia: • autosomalis recessív gyermekkori típus.m. (G71.2) • az izomrostok specifikus alaki eltérésével (G71.m. korai contracturákkal [Emery-Dreifuss] • distalis • facioscapulohumeralis • vállövi • szem • szem-garati • scapuloperonealis • súlyos [Duchenn] Kivéve: veleszületett izomdystrophia: • k. f csoport) G71.n. • domináns [Thomsen] • recesszív [Becker] Neuromyotonia [Isaacs] Paramyotonia congenita Pseudomyotonia Szükség szerint kiegészít kód használható a gyógyszer okozta esetekben (XX.G71.1 Myotoniás rendellenességek Dystrophia myotonica [Steinert] Myotonia: • chondrodystrophiás • gyógyszer okozta • tüneti Myotonia congenita: • k.2 Veleszületett myopathiák Veleszületett izom dystrophia: • k.n. • az izomrostok specifikus alaki eltérésével Betegség: • central core • minicore • multicore 377 .n.

m.1 G72.0 Gyógyszer okozta izombántalom Szükség szerint oki kód használható a gyógyszer meghatározására (XX. Egyéb meghatározott myopathiák Myopathia k.n.Rosttípus aránytalanság Izombántalom: • myotubularis (centronuclearis) • rost G71.n.-) az izom elhalása (M62.3) dermatopolymyositis (M33. Örökletes izombántalom.3 G71. Az izomzat egyéb els dleges rendellenességei Els dleges izomrendellenesség k. 378 .o.4 G72.m.8 G71.2) myositis (M60. G72 Egyéb izombántalmak Kivéve: veleszületett arthrogryposis multiplex (Q74.-) polymyositis (M33.2 Alkoholos izombántalom Egyéb mérgez anyagok okozta izombántalom Szükség szerint kód használható a mérgez f csoport) anyag meghatározására (XX. f csoport) G72.9 Gyulladásos myopathia m.o.n.m.2) G72.9 Mitochondrialis izombántalom m.n.n.3 Periódikus bénulás Periódikus bénulás (familiaris): • hyperkalaemiás • hypokalaemiás • myotoniás • normokalaemiás G72.8 G72. k. G72.

1* G73.0-E21.-+) G73.-+) G73.0* G73.4) 379 .-+) Thyreotoxicus myopathia (E05.8+) • sicca szindrómában [Sjögren] (M35.0+) • szisztémás lupus erythematosusban (M32.2* G73.3+) • hypoparathyreosisban (E20.G73* A myoneuralis junctio és az izmok megbetegedései máshová osztályozott betegségekben Myastheniás szindrómák endokrin betegségekben Myastheniás szindrómák: • diabeteses amyotrophiában (E10-E14+ közös .6* Izombántalom anyagcsere betegségekben Myopathia: • glycogen tárolási betegségben (E74.4 karakterrel) • thyreotoxicosisban [hyperthyreosis] (E05.3* G73.0+) • lipid tárolási rendellenességekben (E75.5* Eaton-Lambert-szindróma (C80+) Egyéb myastheniás szindrómák daganatos betegségekben (C00-D48+) Myastheniás szindrómák máshova osztályozott betegségekben Izombántalom máshova osztályozott fert z és parazitás betegségekben Izombántalom endokrin betegségekben Myopathia: • hyperparathyreosisban (E21.-+) G73.7* Izombántalom máshova osztályozott betegségekben Myopathia: • rheumatoid arthritisben (M05-M06+) • sclerodermában (M34.4* G73.1+) AGYI BÉNULÁS ÉS EGYÉB BÉNULÁSOS SZINDRÓMÁK (G80-G83) G80 Csecsem kori agyi bénulás Beleértve: Little-kór Kivéve: öröklöd spasticus paraplegia (G11.

G81 Féloldali bénulás (hemiplegia) Megjegyzés: Els dleges kódolásként ezt a csoportot csak akkor használjuk.4 G80. amikor a féloldali bénulás (teljes vagy részleges) minden további meghatározás nélkül szerepel.2 G80. Ezt a csoportot használjuk még többirányú kódolás esetén.1 G81. illet leg hosszan fennálló.m. ismeretlen eredet . Ezt a csoportot használják még többirányú kódolás esetén. hogy ezeket az állapotokat meghatározzák anélkül. bármi legyen az oka Kivéve: veleszületett és csecsem kori agyi bénulás (G80. Agyi bénulás.0 G81. vagy régi kelet . hogy az oki tényez t megneveznék. vagy régi kelet .9 Féloldali petyhüdt bénulás Féloldali spasticus bénulás Féloldali bénulás k.n. ismeretlen eredet .-) G81.9 Csecsem kori agyi bénulás k.n. illet leg hosszan fennálló.n.8 Ataxiás agyi bénulás Egyéb csecsem kori agyi bénulás Kevert agyi bénulás szindrómák G80.0 Spasticus agyi bénulás Veleszületett spasticus bénulás (agyi) G80.1 Petyhüdt paraplegia Spasticus paraplegia 380 .G80.3 Spasticus kétoldali bénulás Csecsem kori féloldali bénulás Dyskineticus agyi bénulás Athetoid agyi bénulás G80. k.1 G80.m. Kivéve: veleszületett és csecsem kori agyi bénulás (G80.m. G82 Kétoldali alsó végtag bénulás (paraplegia) és tetraplegia Megjegyzés: Els dleges kódolásra ezt a csoportot csak akkor használjuk.0 G82. hogy a féloldali bénulásnak ezt a típusát meghatározzuk.-) G82. amikor a szóban forgó állapot minden további meghatározás nélkül szerepel.

Quadriplegia k.m.m. amikor a szóban forgó állapot minden további meghatározás nélkül szerepel. teljes vagy részleges bénulások.3 G82. 381 .m.m.1 Az egyik alsó végtag bénulása Az alsó végtag bénulása G83. vagy régi kelet .8 Egyéb meghatározott bénulásos szindrómák Todd-féle bénulás (postepilepsiás) G83.m.2 Paraplegia k.n. G82.8) G83. Cauda equina szindróma Neurogén hólyag.0 Fels végtag kétoldali bénulása Diplegia (fels ) Mindkét fels végtag bénulása G83.4 Egy végtag bénulása k.n.9 Bénulásos szindróma k.m. Paraplegia (alsó) k.n. k.m.n.n.m.n. k. Mindkét alsó végtag bénulása. Ezt a csoportot használják még többirányú kódolás esetén. G83 Egyéb bénulásos szindrómák Megjegyzés: Els dleges kódolásra ezt a csoportot csak akkor használjuk. ismeretlen eredet .4 G82. kivéve G80-G82 Beleértve: G83. (G95.3 G83.5 Petyhüdt tetraplegia Spasticus tetraplegia Tetraplegia k. illet leg hosszan fennálló. cauda equina szindrómától Kivéve: gerincvel i hólyag.2 Az egyik fels végtag bénulása Fels végtag bénulása G83.n.n.G82. hogy ezeket az állapotokat meghatározzák. bármi legyen az oka.

n.m.3 Több szisztémát érint elfajulás Neurogén orthostaticus hypotensio [Shy-Drager] Kivéve: orthostaticus hypotensio.1 G91.9 Kommunikáló hydrocephalus Elzáródásos hydrocephalus Normál nyomású hydrocephalus Sérülést követ hydrocephalus k. k.m.8 G90.-) • veleszületett toxoplasmosis okozta (P37. G91 Vízfej ség (hydrocephalus) Beleértve: szerzett vízfej ség Kivéve: hydrocephalus: • veleszületett (Q03.8 G91.2) G90.2 G91. G92 Toxikus encephalopathia 382 .n.1) G90.2 Családi dysautonomia [Riley-Day] Horner-szindróma Bernard (-Horner)-szindróma G90. (I95.AZ IDEGRENDSZER EGYÉB RENDELLENESSÉGEI (G90-G99) G90 Az autonóm idegrendszer rendellenességei Kivéve: az autonóm idegrendszer alkohol okozta m ködészavara (G31.1 G90.0 G91.0 Idiopathiás perifériás autonóm idegbántalom Carotis sinus syncope G90.m.n.1) G91.3 G91.m.9 Az autonóm idegrendszer egyéb rendellenességei Az autonóm idegrendszer rendellenessége k. Egyéb hydrocephalus Hydrocephalus k.n.

2) • toxikus (G92) G93. f csoport) az ok megjelölésére. O89.1) G93.n.4 Encephalopathia k.2) • fokális (S06.2.Szükség esetén küls f csoport) kód használható a toxikus tényez megjelölésére (XX.2) • orvosi ellátás kapcsán (T80-T88) újszülöttkori anoxia (P21. G93 G93. 383 .9) G93.3 Vírusfert zés utáni kifáradásos tünetegyüttes Jóindulatú.6) G93.0 Egyéb agyi megbetegedések Agyi töml k (cysták) Pókhálóhártya töml Szerzett porencephaliás töml Kivéve: újszülöttek szerzett kamra-körüli töml i (P91. myalgiás encephalomyelitis G93. Kivéve: szöv dményeként: • vetélés vagy méhenkivüli vagy mola terhességben (O00-O07.2 Jóindulatú koponya ri nyomásfokozódás Kivéve: hypertensív encephalopathia (I67. vajúdásban vagy szülés alatt (O29. Kivéve: encephalopathia: • alkoholos (G31. O08.6 Agyvizeny Kivéve: agyvizeny : • szülési károsodás következtében (P11.o.7 Reye-szindróma Szükség esetén kiegészít kód használható (XX.m.5 Agyi nyomásfokozódás Az agy(törzs): { összenyomódása { sérvesedése Kivéve: sérüléses agyi nyomásfokozódás (diffúz) (S06.0) • sérüléses (S06. O74.1) veleszületett agyi töml k (Q04.4) G93.1 Anoxiás agyi károsodás m.8) • terhességben.3) G93.n.3.

m.m.2 G95. máshova osztályozott betegségekben G94.2* Vízfej ség egyéb.1* Vízfej ség daganatos betegségekben (C00-D48+) G94. k. f csoport) az ok megjelölésére.m. A gerincvel egyéb meghatározott betegségei Gerincvel hólyag. kivéve a nem gennykelt k okozta (G08) G95. meghatározott rendellenességei máshova osztályozott betegségekben G95 A gerincvel egyéb megbetegedései Kivéve: gerincvel gyulladás (G04.n.0 G95.8 Egyéb meghatározott agyi megbetegedések Besugárzás utáni encephalopathia Szükség esetén kiegészít kód használható (XX.8* Az agy egyéb. Kivéve: neurogén hólyag: 384 .-) G95.G93.n. f csoport) az ok megjelölésére. Gerincvel bántalom: • gyógyszer okozta • sugárzás okozta Szükség esetén kiegészít kód használható (XX.n. G94* Az agy egyéb rendellenességei máshová osztályozott betegségekben G94.8 Gerincvel kompresszió k.0* Vízfej ség máshova osztályozott fert z és parazitás betegségekben (A00B99+) G94.1 Syringomyelia és syringobulbia Ér-eredet gerincvel i bántalmak A gerincvel heveny infarctusa (embóliás) (nem embóliás) A gerincvel ver eres rögösödése Haematomyelia Nem gennyes gerincvel i phlebitis és tromboplebitis A gerincvel vizeny je Félheveny nekrotizáló myelopathia Kivéve: gerincvel i phlebitis és thrombophlebitis.9 Agyi rendellenesség k. G93.

egyéb rendellenességei Idegrendszeri rendellenesség k.0) G96.m.n.n.4 negyedik karakterrel) G99.1* Az autonóm idegrendszer egyéb rendellenességei máshova osztályozott betegségekben 385 .• k.0 G97. G97 G97. G99* Az idegrendszer rendellenességei egyéb.n.9 Beavatkozások utáni idegrendszeri rendellenességek m. máshova osztályozott betegségekben Autonóm idegbántalom endokrin és anyagcsere betegségekben Amyloid autonóm idegbántalom (E85.4) • hólyag említése G95.o. G98 Az idegrendszer m.9 neuromusculáris m ködészavara nélkül (N31. (N31.1 Az agyhártyák m.m.2 G97.n.1 G97.n.m. Liquor-csorgás gerinc-csapolás következtében Ciszterna-és gerinc-csapolás utáni egyéb reakció Koponya ri hypotensio kamrai shunt után A központi idegrendszer egyéb beavatkozás utáni rendellenességei Egyéb.0* G99.8 G96. beavatkozás utáni idegrendszeri rendellenesség k.n.9) • cauda equina szindróma okozta (G83.m.m.o.0 A központi idegrendszer egyéb betegségei Liquorcsorgás Kivéve: gerinc-csapolás következtében (G97. G96 G96.8 G97.n.9 A központi idegrendszer egyéb meghatározott betegségei A központi idegrendszer betegsége k.-) gerincvel i károsodás A gerincvel nem meghatározott betegsége Myelopathia k.n. betegségei Meningealis összenövések (agyi) (gerincvel i) G96.-+) Diabeteses autonóm idegbántalom (E10-E14+ közös .o.

0+) • daganatos betegségekben (C00-D48+) • spondylosisban (M47.8* Az idegrendszer egyéb meghatározott rendellenességei máshoval osztályozott betegségekben 386 .0+.spinalis ant.és vertebrális kompressziós szindrómái (M47.0+) Myelopathia: • csigolya közti porckorong megbetegedésekben (M50. M51.G99.-+) G99.2* Gerincvel i rendellenesség máshova osztályozott betegségekben Az art.

szülés és gyermekágy szöv dményei (O00-O99) Veleszületett rendellenességek. E f csoport a következ csoportokat tartalmazza: H00-H06 H10-H13 H15-H22 H25-H28 H30-H36 H40-H42 H43-H45 H46-H48 H49-H52 H53-H54 H55-H59 H03* H06* H13* H19* H22* H28* H32* H36* H42* H45* A szemhéj. jelek. binoculáris szemmozgás. táplálkozási és anyagcserebetegségek (E00-E90) Sérülés. kóros klinikai és laboratóriumi leletek (R00-R90) m.o. szaru-és szivárványhártya és a sugártest betegségei A szemlencse betegségei Az ér-és ideghártya betegségei Zöldhályog (glaucoma) Az üvegtest és a szemgolyó betegségei A látóideg és a látópályák betegségei A szemizmok. az alkalmazkodás és fénytörés betegségei Látászavarok és vakság A szem és függelékeinek egyéb rendellenességei A szemhéj betegségei máshova osztályozott betegségekben A könnyszervek és orbita betegségei máshova osztályozott betegségekben A köt hártya betegségei máshova osztályozott betegségekben Az ín. mérgezés és küls okok bizonyos egyéb következményei (S00-T98) Daganatok (C00-D48) Tünetek. F csoport A SZEM ÉS FÜGGELÉKEINEK BETEGSÉGEI (H00-H59) Kivéve: A perinatalis id szakban keletkezett bizonyos állapotok (P00-P96) Bizonyos gyulladásos és parazitás betegségek (A00-B99) A terhesség.VII. deformítások és kromoszóma (Q00-Q99) Endokrin.n. könnyszervek és szemgödör betegségei A köt hártya betegségei Az ín-.és szaruhártya betegségei máshova osztályozott betegségekben A szivárványhártya betegségekben Szürkehályog és betegségekben a és sugártest egyéb betegségei betegségei máshova máshova osztályozott osztályozott abnormitások A f csoporthoz tartozó csillaggal jelölt csoportok: lencse Chorioretinalis betegségek máshova osztályozott betegségekben A retina betegségei máshova osztályozott betegségekben Glaucóma máshova osztályozott betegségekben Az üvegtest és a szemgolyó betegségei máshova osztályozott betegségekben 387 .

1 Entropium és szemhéj trichiasis Szemhéj kifordulás Ectropium 388 . k.5) H01.3) H02.9 Egyéb meghatározott szemhéjgyulladás Szemhéjgyulladás.m.0-Q10.0 A szemhéj egyéb gyulladása Szemhéjgyulladás (blepharitis) Kivéve: blepharoconjunctivitis (H10.1 A szemhéj nem fert z dermatosisai B rgyulladás: • allergiás • kontakt • ekcémás Discoid lupus erythematosus Xeroderma } } } a szemhéjon } } H01.0 H02.n.H48* H58* A látóideg és a látópályák betegségei máshova osztályozott betegségekben A szem és betegségekben függelékeinek egyéb betegségei máshova osztályozott A SZEMHÉJ. KÖNNYSZERVEK ÉS SZEMGÖDÖR BETEGSÉGEI (H00-H06) H00 H00. H02 A szemhéj egyéb rendellenességei Kivéve: a szemhéj veleszületett rendellenességei (Q10.0 Árpa és jégárpa Árpa és a szemhéj egyéb mély gyulladásai Szemhéjtályog Szemhéjfurunkulus Hordeolum H00.1 Jégárpa Chalazion H01 H01.8 H01.

5+) • leprában (A30.-+) • loiasisban (B74.6 H02.0+) Parazitás infestatio a szemhéjon: • leishmaniasisban (B55.0* H03.5 Lagophthalmus Blepharochalasis Szemhéj ptosis A szemhéj müködését befolyásoló egyéb rendellenességek Ankyloblepharon Blepharophimosis Szemhéj retrakció Kivéve: blepharospasmus (G24.m.-) • organikus (G25.n. H03* A szemhéj rendellenességei máshova osztályozott betegségekben A szemhéj parazitás infestatiója máshova osztályozott betegségekben Demodex fajok okozta szemhéjb r gyulladás (B88.H02.6) H02.1* A szemhéj érintettsége máshova osztályozott fert z betegségekben Szemhéj érintettség: • herpeszvírus [herpes simplex] fert zésben (B00.3 H02.3+) H03.8 A szemhéj egyéb megnevezett rendellenességei A szemhéj hypertrichosisa Visszamaradt idegentest a szemhéjban H02.2 H02.9 A szemhéj rendellenessége.-+) 389 . k.3+) • onchocerciasisban (B73+) • phthyriasisban (B85.5) tic (pszihogén) (F95.7 Szemhéj xanthelasma A szemhéj és a szemkörüli tájék egyéb degeneratív rendellenességei Chloasma Madarosis Vitiligo } } a szemhéjon } H02.4 H02.

m.3 A könnyutak heveny és nem meghatározott gyulladása Dacryocystitis (phlegmonosus) Dacryopericystitis Könnycsövecske gyulladás } } akut.4 A könnyutak idült gyulladása Dacryocystitis Könny: • könnycsövecske gyulladás • könnytöml mucocele H04.n.4-Q10.4+) • framboesiában (A66. máshova osztályozott betegségekben Szemhéj érintettség impetigoban (L01.8+) H04 A könnyszervek rendellenességei Kivéve: a könnyszervek veleszületett malformatiói (Q10.8* A szemhéj érintettsége egyéb. } Kivéve: újszülött könnytöml gyulladása (P39. subakut vagy k.2 Könnycsorgás Epiphora H04.1+) • tuberkulózisban (A18.-+) • övsömörben (B02.5 } } } } idült A könnyutak sz külete és elégtelensége Könnyút kövesség Könnypont kifordulás Sz kület: 390 .1 A könnymirigy egyéb rendellenességei Dacryopsia Száraz szem szindróma Könny: • cysta • mirigysorvadás H04.3+) H03.• molluscum contagiosumban (B08.6) H04.0 Könnymirigygyulladás Dacryoadenitis A könnymirigy idült megnagyobbodása H04.1) H04.

m. k.n.9 A könnyszervek egyéb rendellenességei Könnyszervek rendellenessége.• könnycsövecske • könnyvezeték • könnytöml H04.9 A szemgödör rendellenessége.1 A szemgödör idült gyulladása Orbitalis granuloma H05. k. Vérzés Vizeny } } szemgödri H05.6 A könnyutak egyéb elváltozásai Könnysipoly Fistula lacrimalis H04.8 A szemgödör egyéb rendellenességei Szemgödör cysta H05.n.8 H04. H05 A szemgödör rendellenességei Kivéve: a szemgödör veleszületett rendellenessége (Q10.3 Az szemgödör deformitása Atrophia } orbitalis Exostosis } H05.0 A szemgödör heveny gyulladása Abscessus Cellulitis Osteomyelitis Periostitis Tenonitis } } } orbitae } H05.m. k.m.n. 391 .4 H05.7) H05.5 Enophthalmus Visszamaradt idegentest (régi) a szemgödör áthatoló sérülése után Retrobulbaris idegentest H05.2 Exophthalmusos állapotok A szemgolyó helyhagyása (laterális).

0* H06.n.3* Dysthyreosisos exophthalmus (E05.n.2) H11. Kivéve: újszülöttek köt hártyagyulladása.2* H06.4 H10.1 H10.8) 392 .m.2) H10.2 H10.8 H10.0 Kúszóhártya Pterygium Kivéve: Pseudopterygium (H11.m.1* H06. k. (P39.1) H10. k.H06* A könnyszerv és a szemgödör rendellenességei máshova osztályozott betegségekben A könnyszerv rendellenességei máshova osztályozott betegségekben A szemgödör parazitás infestatiója máshova osztályozott betegségekben A szemgödör echinococcus fert zése (B67.-+) A szemgödör rendellenességei máshova osztályozott betegségekben A K T HÁRTYA BETEGSÉGEI (H10-H13) H10 Köt hártyagyulladás (Conjunctivitis) Kivéve: keratoconjunctivitis (H16.n. H11 A köt hártya egyéb rendellenességei Kivéve: keratoconjunctivitis (H16.3 Mucopurulens köt hártyagyulladás Heveny atopikus köt hártyagyulladás Egyéb heveny köt hártyagyulladás Heveny köt hártyagyulladás.m.5 H10.2+) H06. k.0 H10.-+) A szemgödör myasisa (B87.9 Idült köt hártyagyulladás Blepharoconjunctivitis Egyéb köt hártyagyulladás Köt hártyagyulladás.

k.8 A köt hártya egyéb.0* H13.3 Köt hártyavérzés Subconjunctivalis vérzés H11.m.n.8+) • Newcastle (B30. k.9 A köt hártya rendellenessége.H11.1+) • adenovírusos. H11.5+) • meningococcus (A39.8+) • gonococcus (A54. k.m.1 Köt hártya degenerációk és lerakódások Köt hártya: • argyrosis [argyria] • concretiók • pigmentáció • xerosis. follikuláris (heveny) (B30.1+) • chlamydia (A74.0+) • diftéria (A36.m.n. Pseudopterygium H11.2 Köt hártya hegek Symblepharon H11. meghatározott rendellenességei.8+) H13.3+) • haemorraghiás (heveny) (járványos) (B30. H13* A köt hártya rendellenességei máshova osztályozott betegségekben A köt hártya filariás fert zése (B74.1* 393 .-+) Köt hártyagyulladás máshova osztályozott fert z és parazitás betegségekben Köt hártyagyulladás: • acanthamoeba (B60.4 Egyéb köt hártyai érrendellenességek és cysták Köt hártya: • aneurysma • vérb ség • vizeny H11.3+) • herpeszvírus [herpes simplex] (B00.n.

3+) H13.ÉS SZIVÁRVÁNYHÁRTYA ÉS SUGÁRTEST BETEGSÉGEI (H15-H22) H15 H15.2) H15.n. máshova osztályozott betegségekben Szem pemphigoid (L12.• zoster (B02. • központi • széli • perforált • gy r s • hypopyonnal • Mooren H16. k.-+) A köt hártya egyéb rendellenességei máshova osztályozott betegségekben AZ IN-.m.m.1 H15.8* Köt hártyagyulladás egyéb.0 Az inhártya rendellenességei Inhártyagyulladás Sleritis H15.n.1 Egyéb felszínes szaruhártyagyulladás.3* H13. köt hártyagyulladás nélkül Keratitis: • areolaris 394 . SZARU.8 Episcleritis Az inhártya egyéb rendellenességei Ekvatoriális staphyloma Scleralis tágulat Kivéve: degeneratív myopia (H44.9 Az ínhártya rendellenessége.2* H13.0 Szaruhártyagyulladás (Keratitis) Szaruhártya fekély Szaruhártya: • fekély • k. H16 H16.

4 Interstitiális és mély szaruhártyagyulladás Szaruhártya neovascularisatio Obliterált erek (szaruhártyán) Szaruhártya pannus H16.3 H16.n.m. H17 H17.m.9 Egyéb szaruhártyagyulladások Szaruhártyagyulladás.n.2 Köt hártya-szaruhártya gyulladás Keratoconjunctivitis: • k. k. • expoziciós • neurotrophicus • phlyctenás Ophthalmia nodosa Felszínes szaruhártyagyulladás köt hártyagyulladással H16.1 H17.n.0 H17.0 A szaruhártya egyéb elváltozásai Szaruhártya pigmentációk és lerakódások Haematocornea Kayser-Fleischer gy r 395 .9 Szaruhártya hegek és homályok Leukoma adhaerens Egyéb központi szaruhártya homály Egyéb szaruhártya hegek és homályok Szaruhártya heg és homály.8 H17.8 H16.• filamentáris • nummularis • stellata • striata • superficialis punctata Photokeratitis Hóvakság H16. H18 H18. k.m.

1 H18.Krukenberg orsó Staeli vonal Gyógyszeres ok esetén kiegészít kód használható a gyógyszer azonositására (XX. fej. k.9 } } corneae } Szaruhártya rendellenesség.5 Örökletes szaruhártya dystrophiák Szaruhártya: • dystrophia: • epithelialis • granularis • rácsos • macularis • Fuchs H18.7 Keratoconus Egyéb szaruhártya deformitások Szaruhártya: • ectasion • staphyloma Descemetocele Kivéve: szaruhártya fejl dési rendellenességei (Q13.) H18.6 H18.0) H18.3-Q13.m. meghatározott rendellenességei Anaesthesia Hypaesthesia Erosio recurrens H18.4 Szaruhártya elfajulás Arcus senilis Opacitas zonularis corneae Kivéve: Mooren fekély (H16.2 H18.8 A szaruhártya egyéb.4) H18.n.3 Bullosus keratopathia Egyéb szaruhártya vizeny Elváltozások a szaruhártya membránjaiban Red } Szakadás } a Descemet hártyában H18. 396 .

3+) H19.1+) • kanyaróban (B05.0+) Keratitis és keratoconjunctivitis (interstitialis): • acanthamoebiasisban (B60.2* Keratitis és keratoconjunctivitis máshova osztályozott.1 H20.3* Keratitis és keratoconjuctivitis egyéb máshova osztályozott betegségekben Keratoconjunctivitis sicca (M35.0* H19.5+) Zoster scleritis (B02.1* Herpeszvírus szaruhártyagyulladás és keratoconjunctivitis (B00.5+) Keratitis dendritica és keratitis disciformis H19. visszatér vagy subacut H20.0 Iridocyclitis Acut és subacut iridocyclitis Elüls uveitis Sugártestgyulladás Szivárványhártya gyulladás } } } heveny.H19* Az ínhártya és a szaruhártya rendellenességei máshova osztályozott betegségekben Scleritis és episcleritis máshova osztályozott betegségekben Szifiliszes episcleritis (A52.8* Az ínhártya és szaruhártya egyéb rendellenességei máshova osztályozott betegségekben Keratoconus Down szindrómában (Q98.2 H20.8+) • szifiliszben (A50.9 Idült iridocyclitis Phakogen iridocyclitis Egyéb iridocyclitisek Iridocyclitis. 397 . egyéb fert z és parazitás betegségekben Járványos keratoconjunctivitis (B30.0+) H19. k.3+) H19.3+) • tuberkulózisban (A18.n.-+) H20 H20.7+) Tuberkulózisos episcleritis (A18.5+) • zosterben (B02.m.8 H20.

m.1) H21.1) H21.n.n. • exsudatív • implantatios • parazitás Kivéve: pupillasz kít okozta pupilláris cysta (H21.0 Elüls csarnok bevérzés Kivéve: sérüléses hyphaema (S05.1 A szivárványhártya és sugártest egyéb vascularis rendellenességei Szivárványhártya vagy sugártest neovascularisatio Iris rubeosis H21. • elüls • hátsó 398 . sugártest és elüls csarnok cystája Szivárványhártya.3 A szivárványhártya.2 A szivárványhártya és a sugártest elfajulása Degeneratio: • iris (pigmentosa) • pupillaris marginalis Iridoschisis Szivárványhártya sorvadás (essentialis) (progresszív) Pupillasz kít okozta pupilláris cysta Szivárványhártya áttün ség H21.H21 A szivárványhártya és sugártest egyéb rendellenességei Kivéve: szimpátiás uveitis (H44.4 Pupilláris membránok Iris bombans Pupilla: • occlusio • seclusio H21.5 A szivárványhártya és sugártest egyéb adhaesioi és disruptioi Goniosynechiák Iridodialysis Csarnokzug recessio Synechiák (szivárványhártya): • k.2) H21. sugártest vagy elüls csarnok cysta: • k.m.

8* A szaruhártya és sugártest egyéb rendellenességei máshova osztályozott betegségekben A SZEMLENCSE BETEGSÉGEI (H25-H28) H25 Öregkori szürkehályog (Cataracta senilis) Kivéve: Kapszuláris zöldhályog a lencse pseudoexfoliatiójával (H40.Kivéve: corectopia (Q13. k.4+) • tuberkulózisban (A18.1 Öregkori lencsemag-homály Brunescens szürkehályog Lencsemag sclerosis hályog 399 .3+) • herpeszvírus [herpes simplex] fert zésben (B00.0 Kezd d öregkori szürkehályog Cataracta senilis: • coronaria • corticalis • punctata Subcapsularis polaris öregkori szürkehályog (elüls ) (hátsó) Víz-rések H25.m.9 A szivárványhártya és a sugártest egyéb meghatározott rendelleneségei Szivárványhártya és sugártest rendellenesség.1* Iridocyclitis máshova osztályozott egyéb betegségekben Iridocyclitis: • spondylarthrosis ankylopoeticaban (M45+) • sarcoidosisban (D86.3+) H22.n.8 H21. H22* A szivárványhártya és a sugártest rendellenességei máshova osztályozott betegségekben Iridocyclitis máshova osztályozott fert z és parazitás betegségekben Iridocyclitis: • gonococcus fert zésben (A54.0* H22.2) H21.5+) • szifiliszben (másodlagos) (A51.1) H25.5+) • zosterben (B02.8+) H22.

m. k.9 Egyéb határozott szürkehályog Szürkehályog.9 Öregkori szürkehályog.2) pseudophakia (Z96. Cataracta senilis k.) H26.4 Utóhályog Másodlagos szürkehályog Soemmerring-gy r H26.0 H26. H26 Egyéb szürkehályog Kivéve: veleszületett szürkehályog (Q12.2 Öregkori szürkehályog. f csoport) H26. fej.1) H27.m.H25.n.8 H26.n. k.1 Gyermekkori.8 Lencsehiány (aphakia) A lencse dislocatiója A lencse egyéb meghatározott rendellenességei 400 .3 Gyógyszer okozta szürkehályog Szükség esetén kiegészít kód használható a szer megjelölésére (XX.2 Szöv dményes szürkehályog Szürkehályog idült iridocyclitisben Másodlagos szürkehályog szembetegségek következtében Zöldhályogos foltok (subcapsularis) H26. Morgagni tipus Öregkori túlérett szürkehályog H25. H27 A lencse egyéb rendellenességei Kivéve: Veleszületett lencse rendellenességek (Q12.1 H27.0 H27.m. ifjúkori és praesenilis szürkehályog Sérüléses szürkehályog Szükség esetén kiegészít kód használható a küls ok megjelölésére (XX.8 Egyéb öregkori szürkehályog Öregkori szürkehályog kombinált formái H25.-) intraoculáris lencse mechanikus szöv dményei (T85.n.0) H26.

8* A lencse egyéb rendellenességei máshova osztályozott betegségekben AZ ÉR-ÉS IDEGHÁRTYA BETEGSÉGEI (H30-H36) H30 H30.0* H28.3 negyedik számjegygyel) Szürkehályog máshova osztályozott endokrin.2* Szürkehályog máshova osztályozott egyéb betegségekben Myotoniás szürkehályog (G71. táplálkozási és anyagcsere betegségekben Szürkehályog hypoparathyreosisban (E20.1 Disszeminált chorioretineális gyulladás Disszeminált: • chorioretinitis • chorioiditis • retinitis • retinochorioiditis Kivéve: exsudatív retinopathia (H35.0) H30.0 Ér-ideghártyagyulladás (chorioretinitis) Gócos chorioretineális gyulladás Fokális: • chorioretinitis • chorioiditis • retinitis • retinochorioriditis H30. k.n.-+) Malnutritios-dehydratiós szürkehályog (E40-E46+) H28.1* H28.H27. H28* Szürkehályog és más lencse rendellenességek máshova osztályozott betegségekben Diabeteses szürkehályog (E10-E14+ a .9 A lencse rendellenessége.8 Egyéb chorioretineális gyulladások Harada betegség 401 .m.1+) H28.2 Cyclitis posterior Pars planitis H30.

0 Az érhártya egyéb rendellenességei Chorioretineális hegek A hátsó pólus sárgafolt hegei (gyulladás után) (sérülés után) Napsugár okozta retinopathia H31.4 H31.7+) • toxoplazmás (B58.m.3) H31.m.n.0* 402 . Chorioretinitis Chorioiditis } k. H32* Chorioretineális rendellenességek máshova osztályozott betegségekben Chorioretinealis gyulladás máshova osztályozott fert z és parazitás betegségekben Chorioretinitis: • szifilisz okozta.9 Érhártya leválás Érhártya egyéb meghatározott rendellenességei Érhártya rendellenesség.9 Chorioretineális gyulladás.H30. k. Retinitis Retinochoroiditis } } } H31 H31. kés i (A52.4) H31. • expulzív H31. k.8 H31.1 Érhártya degeneratio Érhártya { atrophia { sclerosis Kivéve: érhártya csíkok (H35.n.0+) H32.n.m.2 Örökletes érhártya dystrophia Érhártya hiány Érhártya dystrophia (központi areoláris) (általános) (peripapillaris) Érhártya ívelt sorvadása Kivéve: ornithinaemia (E72.3 Érhártya vérzés és repedés Érhártya vérzés: • k.n.m.

• ideghártyaszakadás nélkül Kivéve: centrális savós chorioretinopathia (H35.4) } } az ideghártyán.7) H33.m.n.5 Egyéb ideghártya leválások H34 Ideghártya ereinek elzáródása Kivéve: átmeneti vakság (G45.• güm kóros (A18.0 H34.0 Ideghártya leválás szakadással Repedéses ideghártya leválás H33.4) H33.8* Egyéb chorioretineális rendellenességek máshova osztályozott betegségekben H33 Ideghártya leválások és szakadások Kivéve: ideghártya pigmentepitheljének leválása (H35. centralis retinae elzáródása 403 . k. k.n. Ideghártya álcysta Kivéve: az ideghártyarétegek veleszületett szétválása (Q14.m.4 Trakciós ideghártya leválás Proliferatív vitreoretinopathia ideghártya leválással H33. Kivéve: sebészeti beavatkozás utáni ér-ideghártya hegek (H59.m.7) H33.2 Serosus retinaleválás Ideghártya leválás: • k.3 Ideghártya szakadások leválás nélkül Patkó alakú szakadás Kerek lyuk Fedeles (operculum) Ideghártyaszakadás.5+) H32.n.1 Ideghártya szétválás és cysták Ora serrata cysta Ideghártya parazitás cystája.3) H34.1 Retinealis artéria átmeneti elzáródása Art.1) az ideghártya microcystás elfajulása (H35. leválás nélkül H33.8) perifériás ideghártya elfajulás szakadás nélkül (H35.

0 Ideghártya egyéb betegségei Háttér retinopathia és retineális elváltozások Az ideghártya érrendszeri elváltozásai Ideghártya: • microaneurysma • érujdonképz dés • érfal körüli gyulladás • viszértágulatok • ér behüvelyezettség • ér-gyulladás Retinopathia: • k. H35 H35.n. k.2 Egyéb ideghártya-artéria elzáródások Hollenhorst-féle lerakódás Ideghártya: • artériás elzáródás: • ág • részleges • mikroembolizáció H34.1 Koraszülöttek ideghártya elváltozása Retrolentalis fibroplasia H35.8 Egyéb ideghártya erek elzáródásai Ideghártya vénás elzáródás: • centrális • kezd d • részleges • mellékág H34.n.2 Egyéb proliferatív retinopathia Proliferatív üvegtest-ideghártya elváltozás 404 .H34. k.9 Ideghártya érelzáródás.m.n.m. • Coats • izzadmányos • hypertensív H35. • háttér.m.

3 Sárgafolt és hátsó pólus sorvadás Ércsikok Cysta Kristályos (degeneratív Szakadás Red södés Kuhnt-Junius elfajulás Id skori sárgafolt elfajulás (sorvadásos) (izzadmányos) Toxikus maculopathia Szükség esetén kiegészít kód használható a gyógyszer megjelölésére (XX.n. } } } a sárgafolton } } H36* Ideghártya elváltozások máshova osztályozott betegségekben 405 .) H35.m.n.m.3) H35.9 Egyéb meghatározott ideghártya rendellenességek Ideghártya rendellenesség.6 H35.4 Perifériás ideghártya elfajulás Ideghártya degeneratio: • k. • rácsos • microcystás • paliszád • kockak szer • reticularis Kivéve: ideghártya szakadással (H33.4) H35. fej.7 Ideghártya vérzés Az ideghártya rétegeinek szétválása Centrális serosus chorio-retinopathia Az ideghártya pigment-epithelium leválása H35.8 H35.Kivéve: proliferatív vitreo-retinopathia ideghártya leválással (H33. k.5 Öröklöd ideghártya dystrophia Dystrophia: • retinae (albipunctatus) (pigmanttus) (vitelliformis) • tapetoretinealis • vitreoretinealis Retinitis pigmentosa Stargardt-féle betegség H35.

-+) H36.6 Gyógyszerek okozta másodlagos zöldhályog 406 .2 Els dleges zárt zugú zöldhályog Zárt zugú zöldhályog (els dleges) (reziduális stádiumú): • heveny • idült • intermittáló H40.0* Retinopathia diabetica (E10-E14+ a 3-as közös negyedik karakter negyedik számjeggyel) Egyéb ideghártya rendellenességek máshova osztályozott betegségekben Érelmeszesedés okozta retinopathia (I70. a lencse tokjának pseudoexfoliatiójával • idült egyszerü • alacsony szemnyomással • pigmentes H40.0 Zöldhályog gyanú Magas szemnyomás H40.0) szülési sérülés okozta glaucoma (P15.-+) Ideghártya dystrophia zsírtárolási rendellenességekben (E75.H36.3 Szemsérülés okozta másodlagos zöldhályog Kiegészít kód használható szükség esetén az ok megjelölésére H40.8+) Proliferatív sarlósejtes retinopathia (D57.3) H40.1 Els dleges nyílt zugú zöldhályog Glaucoma (els dleges) (reziduális stádiumú): • capsularis.4 Szemgyulladás okozta másodlagos zöldhályog Kiegészít kód használható szükség esetén az ok megjelölésére H40.5) veleszületett glaucoma (Q15.8* ZÖLDHÁLYOG (GLAUCOMA) (H40-H42) H40 Zöldhályog Kivéve: abszolút glaucoma (H44.5 A szem egyéb megbetegedéseihez társuló másodlagos zöldhályog Kiegészít kód használható szükség esetén az ok megjelölésére H40.

n.0* Zöldhályog máshova osztályozott betegségekben Zöldhályog endokrin.0+) H42.9 Üvegtest rendellenesség. f csoport) H40. ÉS SZEMGOLYÓ BETEGSÉGEI (H43-H45) H43 H43.8 Az üvegtest egyéb rendellenességei Üvegtest: • elfajulás • leválás Kivéve: proliferatív vitreo-retinopathia ideghártya leválással (H33.1 H43.2 H43.9 Egyéb zöldhályog Zöldhályog.0 Gennyes endophthalmitis 407 .3 Üvegtesti vérzés Kristályos lerakódás az üvegtestben Egyéb üvegtesti borússágok Üvegtesti hártyák és kötegek H43. H44 A szemgolyó rendellenességei Beleértve: a szem több strukturáját érint rendellenességek H44.0 Az üvegtest rendellenességei Üvegtest prolapsus Kivéve: szürkehályog m tétet követ üvegtest szindróma (H59.-+) • Lowe-szindróban (E72. k.Kiegészít kód használható szükség esetén az ok megjelölésére (XX.n.0) H43.m.4) H43.m.8 H40.8* Zöldhályog máshova osztályozott betegségekben Glaucoma onchocerciasisban (B73+) AZ ÜVEGTEST. H42* H42. k. táplálkozási és anyagcsere betegségekben Glaucoma: • amyloidosisban (E85.

k.3 Degeneratív rövidlátás Szemgolyó egyéb elfajulásos elváltozásai Chalcosis Siderosis H44.1 Egyéb endophthalmitis Parazitás endophthalmitis.6 Szemgolyóban visszamaradt (régi) idegentest.7 Szemgolyóban visszamaradt (régi) idegentest. Szimpátiás uveitis H44.4 H44.n. 408 .m.9 Szemgolyó elváltozás. mágnesezhet Visszamaradt (régi) mágnesezhet idegentest: • az elüls csarnokban • a szivárványhártyában • a lencsében • a szemgolyó hátsó falában • az üvegtestben H44.m.2 H44.n. k.Panophthalmitis Üvegtesti tályog H44.8 A szemgolyó egyéb rendellenességei Haemophthalmos A szemgolyó luxatiója H44.5 Szem hypotonia A szemgolyó elfajulásos állapotai Abszolút glaucoma Szemgolyó sorvadás Phthisis bulbi H44. nem mágnesezhet Visszamaradt (nem mágnesezhet ) (régi) idegentest: • az elüls csarnokban • a sugártestben • a szivárványhártyában • a lencsében • a szemgolyó hátsó falában • az üvegtestben H44.

0) Neuromyelitis optica [Devic] (G36.3 Látóidegf egyéb rendellenességei Látóidegf jegecesedés Pseudopapilloedema H47. kivéve az ischaemiást • papillitis Retrobulbaris neuritis. A szemideg kompressziója Vérzés a látóideg hüvelyében Ischaemiás látóideg elváltozás H47.2 Papillaoedema.0 Látóideg és látópálya egyéb rendelleneségei Látóideg rendellenességek m.m.0) H47 H47. k.n.1+) • onchocerciasisban (B73+) • toxocariasisban (B83.0+) H45.H45* Üvegtest és szemgolyó elváltozások máshova osztályozott betegségekben Üvegtesti vérzés máshova osztályozott betegségekben Endophthalmitis máshova osztályozott betegségekben Endophthalmitis: • cysticercosisban (B69.4 Látóidegkeresztez dés (chiasma) rendellenességei 409 .n.0* H45. optici) A látóidegf temporális halványsága H47. k. Kivéve: ischaemiás látóideg károsodás (H47.m.o.1* H45. Látóideg sorvadás (Athropia n.1 H47.n.8* Az üvegtest és a szemgolyó rendellenességei máshova osztályozott betegségekben A LÁTÓIDEG ÉS LÁTÓPÁLYÁK BETEGSÉGEI (H46-H48) H46 Látóideg gyulladás (Neuritis optica) Opticus: • neuropathia.

agyideg [n.m.H47.0* H48.7 A látókéreg rendellenességei A látópályák rendellenessége. agyideg [n.2) • progresszív supranucleáris (G23.8+) • multiplex sclerosisban (G35+) H48. a geniculatus magok és a radiatio optica rendellenességei H47. trochlearis] bénulása VI.0 H49.oculomotorius] bénulása IV.1* Neuritis retrobulbaris máshova osztályozott betegségekben Retrobulbaris neuritis: • kés i szifiliszben (A52. agyideg [n.5 Egyéb látópályák rendellenességei A látópályák.6 H47.8* A látóideg és a látópályák egyéb rendellenességei máshova osztályozott betegségekben A SZEMIZMOK.1+) • meningococcus fert zésben (A39. abducens] bénulása A szem teljes (küls ) bénulása Progresszív küls szembénulás 410 .5) • internukleáris (H51. k.3 H49. H48* Látóideg és látópálya elváltozások máshova osztályozott betegségekben Látóideg sorvadás máshova osztályozott betegségekben Látóideg sorvadás kés i szifiliszben (A52.n.4 III.1+) H48.2 H49.1) H49. A BINOCULARIS SZEMMOZGÁS. AZ ALKALMAZKODÁS ÉS A FÉNYTÖRÉS BETEGSÉGEI (H49-H52) Kivéve: nystagmus és egyéb szabálytalan szemmozgások (H55) H49 Bénulásos kancsalság Kivéve: ophthalmoplegia: • bels (H52.1 H49.

3 Strabismus verticalis Intermittáló heterotropia Id szakos: • esotropia • exotropia } } (váltakozó) (monocularis) H50.n. k. k.m.n.8 Egyéb meghatározott kancsalság Duane-szindróma 411 .n.m.H49.2 H50.6 Mechanikus kancsalság Brown-féle burok szindróma Összenövések okozta kancsalság A szemizmok mozgathatoságának sérülés okozta korlátozottsága H50.5 Heterophoria Váltakozó hyperphoria Esophoria Exophoria H50.m. H50 H50.1 Strabismus divergens Exotropia (váltakozó) (monocularis).4 Egyéb és k. Kearns-Sayre szindróma H49.n.9 Bénulásos kancsalság. Cyklotropia Hypertropia Hypotropia Microtropia Monofixációs szindróma H50. heterotropia Kisér kancsalság.8 Egyéb bénulásos kancsalság Küls szemizombénulás. kivéve intermittáló H50.m. k.0 Egyéb kancsalság Strabismus convergens Esotropia (váltakozó) (monocularis). kivéve intermittáló H50.

H51 H51.2 H52.5 Astigmatismus Anisometropia és aniseikonia Presbyopia Az alkalmazkodás rendellenességgei Ophthalmoplegia interna (teljes) Bénulás Görcs } } alkalmazkodási H52.3 H52.9 Kancsalság.9 A binokuláris szemmozgás egyéb rendellenességei Konjugált tekintés-bénulás Elégtelen és túlzott konvergencia Internukleáris szembénulás A binocularis szemmozgás egyéb meghatározott rendellenességei A binocularis szemmozgás rendellenessége k.7 A fénytörés egyéb rendellenességei Fénytörési rendellenesség.H50.4 H52. LÁTÁSZAVAROK ÉS VAKSÁG (H53-H54) H53 H53.n.2) H52.n.2 H51.0 H51. k.0 Látászavarok Látáshiány okozta tompalátás Amblyopia: 412 . k.1 H51.0 H52.m. H52 H52.m.m.n.8 H51.1 Fénytörési és alkalmazkodási rendellenességek Hypermetropia Myopia Kivéve: degeneratív rövidlátás (H44.6 H52.

2 Diplopia Kett s látás H53.3 A binocularis látás egyéb rendellenességei Rendellenes ideghártyai kapcsolat Képösszegz dés térbeli látás zavarral Szimultán látási percepció képösszegz dés nélkül Csökkent binocularis látás H53.• anisometropiás • hiányos • kancsalságból H53.1 Szubjektív látászavarok Asthenopia Nappali vakság Farkasvakság (hemeralopia) Metamorphopsia Photophobia Scintilláló scotoma Hirtelen látásvesztés Vizuális haló Kivéve: látási hallucinációk (R44.4 Látótér defektusok Megnagyobbodott vakfolt Körkörös látótér sz kület Látótérfél kiesés (hemianopsia) (heteronym) (homonym) Negyed látótér kiesés Scotoma: • ives • Bjerrum • centrális • gy r alakú H53.1) H53.5 A színlátás zavarai Színvakság Szerzett színlátás károsodás Színvakság Zöld színlátás kiesés (deuteranomalia) Zöld színtévesztés (deuteranopia) 413 .

4.5 Csökkentlátás egyik szemen Látáscsökkenés 1 vagy 2 csoportú egy szemen [teljes látás a másik szemen] H54. nov.m. 4. Megjegyzés: Az alábbi táblázat a látási eltérések súlyosságának klasszifikálására szolgál. k. a WHO ajánlása szerint (Vakság Megel zés Munkacsoport.3 Nem osztályozott látásvesztés mindkét szemen Látáscsökkenés 9 csoportú mindkét szemen H54. 4. Genf.n.Vörös szín vakság (protanomalia) Vörös színtévesztés (protanopia) Kék szín vakság (tritanomalia) Kék színtévesztés (tritanopia) Kivéve: nappali vakság (H53.3) H54.n. 5 csoportú. 6-10. 1 vagy 2 a másik szemen H54. csökkentlátás a másik szemen Látáscsökkenés 3. 414 .5) H53. 1972.7 Nem meghatározott látásvesztés Látáscsökkenés 9 csoportú k.2 Csökkentlátás mindkét szemen Látáscsökkenés 1 vagy 2 csoportú.8 H53.6 Nem osztályozott látásvesztés egyik szemen Látáscsökkenés 9 csoportú egyik szemen [teljes látás a másik szemen] H54.0 Vakság mindkét szemen Látáscsökkenés 3. Vakság és csökkentlátás Megjegyzés: A látásromlás meghatározását lásd a táblázatban Kivéve: amaurosis fugax (G45.6 Éjszakai vakság Kivéve: A-vitaminhiány okozta (E50. mindkét szemen H54. 5 csoportú egyik szemen.1) H53.9 H54 Egyéb látászavarok Látászavar.m. 5 csoportú egy szemen [teljes látás a másik szemen] H54.4 Vakság egyik szemen Látáscsökkenés 3. mindkét szemen H54.1 Egyik szem vaksága.).

akik látótere 5 fok alatt van a 4.3) 20/70 6/60 1/10 (0. és 5 csoportot és a "nem min sített látásveszteség" a 9-es csoportot. • veleszületett • deprivációs • disszociált • latens H57 A szem és függelékeinek egyéb rendellenességei 415 .1) 20/200 3/60 1/20 (0. Azok a betegek pedig. a 3-as csoportba sorolandók.m. úgy azok a betegek.02) 5/300 (20/1200) Fényérzékelés Minimum egyenl vagy jobb 2 6/60 1/10 (0.05) 20/400 1/60 (újjolvasás 1 4 1/60 (újjolvasás 1 méterr l) Nincs fénylátás Nem meghatározott vagy megjelölt 5 9 A SZEM ÉS FÜGGELÉKEINEK EGYÉB RENDELLENESSÉGEI (H55-H59) H55 Nystagmus és egyéb irreguláris szemmozgások Nystagmus: • k. a "vakság" a 3.n. akkor is. Látáscsökkenés csoport 1 Látásélesség a lehetséges legjobb korrekció mellett Maximum kevesebb mint: 6/18 3/10 (0.A "gyenge látás" meghatározás a H54 csoportban a táblázat 1 és 2 csoportját foglalja magában. de nagyobb 5 foknál a centrális fixáció kapcsán.5) 20/400 1/50 (0. Ha a látótér a szempont.csoportba sorolandók. 4. akiknek látótere nem nagyobb 10 foknál. ha a centrális látásélesség nem károsodott.1) 20/200 3 3/60 1/20 (0.

7+) H59 Beavatkozás utáni szem és szemfüggelék rendellenességek.n. implantátumok és transzplantátumok (T85.0 H57.m.8 Üvegtest szindróma szürkehályog mütét után A szem és függelékeinek egyéb beavatkozás utáni elváltozásai Ér-ideghártya hegek retinaleválás m téte után H59.n.0* H58. m.1+) H58. H58* A szem és függelékeinek rendellenességei máshova osztályozott betegségekben A pupilla m ködésének eltérései máshova osztályozott betegségekben Argyll Robertson tünet (pupilla). szifilisz okozta (A52.1 H57.8* Látászavarok máshova osztályozott betegségekben A szem és függelékeinek egyéb meghatározott rendellenességei máshova osztályozott betegségekben Szifiliszes oculopathia m.9 A szem és függelékeinek m tét utáni rendellenessége.m.n.o.2) • egyéb protézisek.9 A pupillam ködés anomáliái Szemfájdalom A szem és függelékeinek egyéb meghatározott rendellenességei A szem és függelékeinek rendellenessége.0+) • kés i (A50.0 H59.1* H58. 416 .1) H59.4+) • kés i (A52. k.: • veleszületett: • korai (A50.n.o.H57.3+) • korai (másodlagos) (A51. Kivéve: mechanikus szöv dmény: • szemlencse protézis (T85.3) pseudophakia (Z96.8 H57. k.

1 A küls fül cellulitise 417 .0 Küls fül-gyulladás (Otitis externa) Küls fül tályog Kelés Karbunkulus Furunkulus } } a fülkagylón vagy küls hallójáratban } H60. szülés és gyermekágy szöv dményei (O00-O99) veleszületett deformitások. mérgezések és küls okok bizonyos következményei (S00-T98) daganatok (C00-D48) máshova nem osztályozott tünetek. abnormitások (Q00-Q99) fejl dési rendellenességek és kromoszóma endokrin.VIII. F csoport A FÜL ÉS A CSECSNYÚLVÁNY MEGBETEGEDÉSEI (H60-H95) Kivéve: a perinatális id szakban keletkez bizonyos állapotok (P00-P96) bizonyos fert z és parazitás betegségek (A00-B99) terhesség. jelek és kóros klinikai és laboratóriumi leletek (R00-R99) A f csoport az alábbi csoportokat tartalmazza: H60-H62 H65-H75 H80-H83 H90-H95 A küls fül betegségei A középfül és a csecsnyúlvány betegségei A bels fül betegségei A fül egyéb betegségei A f csoporthoz tartozó csillaggal jelölt csoportok: H62* A küls fül betegségei máshova osztályozott betegségekben H67* Középfülgyulladás máshova osztályozott betegségekben H75* A középfül és csecsnyúlvány egyéb rendellenességei máshova osztályozott betegségekben H82* Szédüléses szindrómák másutt sorolt betegségekben H94* A fül egyéb rendellenességei máshova osztályozott betegségekben A KÜLS FÜL BETEGSÉGEI (H60-H62) H60 H60. táplálkozási és anyagcsere betegségek (E00-E99) sérülések.

H61 H61.3 Otitis externa maligna Egyéb fert zéses küls fül-gyulladás Otitis externa: • diffúz • vérzéses Úszó-fül H60. • radioaktív sugárzástól • vegyszer okozta • kontakt • ekzematoid • reaktív H60.0 A küls fül egyéb betegségei A küls fül porchártyagyulladása Chondrodermatitis nodularis chronica helicis A fülkagyló perichondritise H61.m.2 H60.n.3 A küls hallójárat szerzett sz külete 418 .8 Egyéb küls fül-gyulladás Idült küls fül-gyulladás k.1) H61.5 Heveny.4 A küls fül cholesteatomája Keratosis obturans meati acustici externi H60.9 Otitis externa k. nem-fert zéses eredet küls fül-gyulladás Akut otitis externa: • k.n.2 Impaktált cerumen Fülzsirdugó H61.m.n. H60.1 A fülkagyló nem-fert zéses eredet betegségei A fülkagyló szerzett torzulása Kivéve: "karfiolfül" (birkózófül) (M95.Cellulitis: • fülkagyló • küls hallójárat H60.m.

3* Küls fül-gyulladás egyéb.m.8+) • candidiasisban (B37.n.1 Egyéb heveny.9+) H62.1* Küls fül-gyulladás máshova osztályozott vírusos betegségekben Otitis externa: • herpeszvírus [herpes símplex] fert zésben (B00.8* A küls fül egyéb rendellenességei máshova osztályozott betegségekben A KÖZÉPFÜL ÉS CSECSNYÚLVÁNY BETEGSÉGEI (H65-H75) H65 A középfül nem gennyes gyulladásai (Otitis media nonsuppurativa) Beleértve: dobhártyagyulladással együtt H65.-+) H62.2* Küls fül-gyulladás gombás betegségekben Otitis externa: • aspergillosisban (B44. H62* Küls fül rendellenességek máshova osztályozott betegségekben Küls fül-gyulladás máshova osztályozott bakteriális betegségekben Küls fül-gyulladás orbáncban (A46+) H62. máshova osztályozott fert zéses és parazitás betegségekben Küls fül-gyulladás egyéb.9 Küls fül rendellenesség k. meghatározott betegségei A küls hallójárat exostosisa H61.4* H62. (B36.0 Heveny savós középfülgyulladás Akut és subacut serosus (secretoricus) otitis media H65.2+) Otomycosis k. máshova osztályozott betegségekben Küls fül-gyulladás impetigoban (L01.n.8 A küls fül egyéb.1+) • zosterben (B02.A küls hallójárat kollapszusa H61.8+) H62.m. nem gennyes középfülgyulladás 419 .0* H62.

1) H65.0) középfülgyulladás (heveny) k.n.Akut és subacut otitis media: • allergiás (mucosus) (vérzéses) (serosus) • mucoid • nem gennyes k.2 Idült savós középfülgyulladás Idült tubotympanalis hurut H65.m.m.n. fülfolyással 420 . (H66.m.n.9) H65.9 Nem-gennyes középfülgyulladás. • seromucinosus • nem gennyes. fülfolyással H65. • vérzéses • seromucinosus Kivéve: a fül barotraumája (T70.m. k. Középfülgyulladás: • allergiás • catarrhalis • exsudativ • mucosus • secretoricus • seromucinosus • serosus • transsudativ • nem-gennyes.4 Egyéb idült nem-gennyes középfülgyulladás Idült középfülgyulladás: • allergiás • exsudativ • nem gennyes k.n.3 Idült mucosus középfülgyulladás "Enyves fül" Idült középfülgyulladás: • mucinosus • secrotoricus • transsudativ Kivéve: A középfül adhaesiv betegsége (H74.

0* Középfülgyulladás máshova osztályozott betegségekben Középfülgyulladás máshova osztályozott bakteriális betegségekben Középfülgyulladás: • skarlátban (A38+) • güm kórban (A18.n.1* Középfülgyulladás máshova osztályozott vírusos betegségekben Középfülgyulladás: • influenzában (J10-J11+) • kanyaróban (B05.1 Heveny gennyes középfülgyulladás Idült tubotympanalis gennyes középfülgyulladás Jóindulatú idült gennyes középfülgyulladás Idült tubotympanalis betegség H66.n.8* Középfülgyulladás egyéb.m.n.n.4 Gennyes középfülgyulladás k. H66. H67* H67.m.n.3+) H67.n.9 Középfülgyulladás k.n.n.m.m.H66 Gennyes és k.0 H66. H66.6+) H67. máshova osztályozott betegségekben H68 H68. • heveny k. Otitis media purulenta k.m.2 Idült atticoantralis gennyes középfülgyulladás Idült atticoantralis betegség H66. • idült k. Otitis media: • k.3 Egyéb idült gennyes középfülgyulladás Idült gennyes középfülgyulladás k.m. középfülgyulladás Beleértve: dobhártyagyulladással együtt H66.0 Az Eustach-kürt gyulladása és elzáródása (tympanitis) Fülkürthurut 421 .m.m.

2 Petrositis A sziklacsont gyulladása (heveny) (idült) H70.m. maradandó • gyulladásos eredet Kivéve: sérüléses eredet dobhártyaszakadás (S09.n.9 Az Eustach-kürt egyéb betegségei Tátongó fülkürt Az Eustach-kürt egyéb betegségei Eustach-kürt rendellenesség k.9 Egyéb csecsnyúlványgyulladás és rokon állapotok Csecsnyúlványgyulladás k.2) 422 . H71 A középfül cholesteatomája A dobüreg (középfül) cholesteatomája Kivéve: a küls fül cholesteatomája (hallójárati cholesteatoma) (H60.H68.0) H72 A dobhártya átfúródása Beleértve: dobhártyaperforáció: • sérüléses eredet . H70 Csecsnyúlvány-gyulladás és azzal összefügg állapotok (mastoiditis) Heveny mastoiditis { tályog Csecsnyúlvány { empyema H70.1 Idült mastoiditis { szúvasodás Csecsnyúlvány { sipoly H70.1 Fülkürtelzáródás { kompresszió Eustach-kürt { sz kület { strictura H69 H69.8 H70.n.0 H69.8 H69.m.0 H70.4) mastoidectomia üregének kiújuló cholesteatomája (H95.

m. H74 H74.8 Egyéb.1 A középfül és csecsnyúlvány egyéb betegségei Tympanosclerosis A középfül adhaesiv betegsége Otitis adhaesiva Kivéve: „Enyves fül" (H65.1 Centrális dobhártyaátfúródás A dobhártya atticalis átfúródása Pars flaccida perforáció H72.3 A hallócsontláncolat megszakadása és dislocatioja A hallócsontok egyéb.9 Dobhártyaátfúródás k.m.1 Idült dobhártyagyulladás Tympanitis chronica Kivéve: középfülgyulladással (H65-H66) H73.0 A dobhártya egyéb betegségei Heveny dobhártyagyulladás Tympanitis acuta Myringitis bullosa Kivéve: középfülgyulladással (H65-66) H73. szerzett rendellenességei { ankylosisa Hallócsontok { részleges hiánya 423 .H72.2 H72. széli dobhártyaátfúródás Egyéb dobhártyaátfúródás Perforáció: • többszörös dobhártyaátfúródás • teljes dobhártyahiány H72.3) H74. H73 H73.8 H73.0 H72.2 H74.9 A dobhártya egyéb betegségei Dobhártyabetegség k.n.0 H74.n.

n. H75* Egyéb középfül és csecsnyúlványbetegségek máshova osztályozott betegségekben Csecsnyúlványgyulladás máshova osztályozott fert z és parazitás betegségekben Güm kóros csecsnyúlványgyulladás (A18. az ovális ablakot magába foglaló Otosclerosis. (R42) • járványos (A88. H81 A vestibularis m ködés rendellenességei Kivéve: szédülés: • k.0+) H75.9 A középfül polypusa A középfül és csecsnyúlvány egyéb meghatározott betegségei Középfül.H74.0 Meniére-betegség Labyrinthus hydrops 424 .8 H74. az ovális ablakot magába foglaló Cochlearis otosclerosis Otosclerosis: • bels fül csontblokkját érint • kerekablakot érint H80.8 H80.m.0 H80.és csecsnyúlványbetegség k.n.és csecsnyúlványbetegség máshova osztályozott betegségekben A BELS FÜL BETEGSÉGEI (H80-H83) H80 Otosclerosis Beleértve: otospongiosis H80.1) H81. nem obliterativ.n.1 H80.m.m.2 Otosclerosis. obliterativ.4 H74.9 Egyéb otosclerosis Otosclerosis k.0* H75.8* Egyéb középfül.

m.m.n.2 Szédüléses szindrómák máshova osztályozott betegségekben A bels fül egyéb betegségei Labyrinthitis Labyrinthus sipoly A labyrinthus m ködés zavara { fokozott érzékenysége Labyrinthus { csökkent m ködése { teljes m ködéshiánya H83. perifériás eredet szédülés Lermoyez-szindróma Szédülés: • auralis • fül eredet • perifériás k.1 H81.m. H82* H83 H83.3 Benignus paroxysmalis szédülés Vestibularis neuronitis Egyéb.n.9 A vestibularis m ködés egyéb zavarai Egyensúlyzavarok.0 H83.8 H81. k.m.1 H83. H81. k.4 Központi eredet szédülés Centrális pozicionális nystagmus H81.8 H83.3 Zaj hatása a bels fülre Akusztikus trauma Zajártalom okozta hallásvesztéssel H83. Szédüléses szindróma. k.n.Meniére-szindróma vagy-szédülés H81.9 A bels fül egyéb betegségei Bels fül-betegség.n. 425 .2 H81.

H91 Egyéb hallásvesztés Kivéve: rendellenes hanghallás (H93. ép ellenoldali hallással Vezetéses hallásvesztés. ép ellenoldali hallással Idegi hallásvesztés k.2) Kétoldali vezetéses hallásvesztés Egyoldali vezetéses hallásvesztés..m. k. Kétoldali idegi hallásvesztés Egyoldali idegi hallásvesztés.0) • H90.m.alá sorolt hallásvesztések 426 .3) süketség k.m.2 H90. kevert típusú hallásvesztés Egyoldali kevert típusú hallásvesztés.n. H90.n.6 H90.0 H90.n. k.5 . (H91.3 H90.4 H90. Veleszületett süketség. ép ellenoldali hallással Kevert típusú hallásvesztés. m.o.A FÜL EGYÉB BETEGSÉGEI (H90-H95) H90 Vezetéses tipusú és idegi eredet hallásvesztés Beleértve: veleszületett süketség Kivéve: süketnémaság.9) • zaj okozta (H83. hirtelen (idiopátiás) (H91.9) hallásvesztés: .7 H90. k.n.n.m.m.m.n. (H91. • K.3) • ototoxikus eredet (H91.m.n.m.8 Kétoldali. (H91.2) a H90.1 H90. Hallásvesztés: • centrális • idegi } k.n. } } • percepciós • sensoros } Sensorineuralis süketség k.n.

m.n. máshová nem osztályozott betegségei A fül (a hallószerv) degeneratív és vascularis rendellenességei Átmeneti ischaemiás süketség Kivéve: id skori nagyothallás (H91.n. H91. Süketség: • k.0 Fülfájás és fülfolyás Fülfájás Otalgia H92.cerumen okozta hallásvesztés (H61.6) átmeneti ischaemiás süketség (H93.0) H91.2 Idiopathiás.m.8 H91.n. Egyéb hallásvesztés Hallásvesztés k. • magas frekvenciákon • alacsony frekvenciákon kód használható (XX.9 Süketnémaság.2) zaj okozta hallásvesztés (H83. f csoport) a toxikus ágens H92 H92.o.1 Fülfolyás Otorrhoea Kivéve: liquorcsorgás a fülb l (G96. hirtelen bekövetkezett hallásvesztés Hirtelen hallásvesztés k.0 A fül egyéb.0 Ototoxikus hallásvesztés Szükség esetén kiegészít megjelölésére H91.3) pszichogén eredet süketség (F44.3 H91.1) 427 .0) H92.2 Fülvérzés Kivéve: Sérüléses eredet fülvérzés .n.m.kód a baleset típusa szerint H93 H93.m.1 Id skori nagyothallás Presbyacusis H91.

H94* Egyéb fülrendellenességek máshova osztályozott betegségekben Hallóideggyulladás máshova osztályozott fert z és parazitás betegségekben Hallóideggyulladás szifiliszben (A52.2 Fülzúgás (tinnitus) Egyéb rendellenes hanghallás Kóros hangosságfokozódás Kett shallás (diplacusis) Hyperacusis Átmeneti hallásküszöb eltolódás Kivéve: hallási hallucinációk (R44.1+) H94.0 H95.n.0* H94.9 A fül egyéb meghatározott rendellenességei Fülrendellenesség k.0) H93.1 H95. H95.8* Egyéb meghatározott fül rendellenességek máshova osztályozott betegségekben H95 A fül és csecsnyúlvány beavatkozást követ rendellenességei m.m.n.9 428 . Recidiv cholesteatoma postmastoidectomiás üregben Mastoidectomiát követ en kialakult egyéb rendellenességek Idült gyulladás Sarjadzás Cysta } } a postmastoidectomiás üregben } H95.3 A hallóideg rendellenességei A VIII.H93.8 A fül és a csecsnyúlvány beavatkozást követ en kialakult egyéb rendellenességei Beavatkozást követ en kialakult fül és csecsnyúlvány rendellenesség k.m. agyideg rendellenességei H93.n.o.1 H93.8 H93.

F csoport A KERINGÉSI RENDSZER BETEGSÉGEI (I00-I99) Kivéve: a perinatális id szakban keletkez bizonyos állapotokat (P00-P96) bizonyos fert z és parazitás betegségek (A00-B99) terhesség. abnormitások (Q00-Q99) fejl dési rendellenességek és kromoszóma endokrin. arteriolák és hajszálerek betegségei I80-I89 A viszerek. táplálkozási és anyagcsere betegségek (E00-E90) sérülések. arterolák betegségekben és hajszálerek rendellenességei máshova osztályozott I98* A keringési rendszer egyéb rendellenességei máshova osztályozott betegségekben 429 . jelek és kóros klinikai és laboratóriumi leletek (R00-R99) köt szöveti rendszerbetegségek (M30-M36) átmeneti agyi ischaemiás attakok és rokon szindrómák (G45. nem meghatározott betegségei A f csoporthoz tartozó csillaggal jelölt csoportok: I32* Szívburokgyulladás máshova osztályozott betegségekben I39* Szívbelhártyagyulladás betegségekben és billenty rendellenességek máshova osztályozott okok bizonyos egyéb következményei (S00- I41* Szívizomgyulladás máshova osztályozott betegségekben I43* Cardiomyopathia máshova osztályozott betegségekben I52* Egyéb szívrendellenességek máshová osztályozott betegségekben I68* Cerebrovascularis rendellenességek máshova osztályozott betegségekben I79* Az artériák. mérgezések és küls T98) daganatok (C00-D48) máshova nem osztályozott tünetek. nyirokerek és nyirokcsomók máshol nem osztályozott betegségei I95-I99 A keringési rendszer egyéb.-) A f csoport az alábbi csoportokat tartalmazza: I00-I02 Heveny reumás láz I05-I09 Idült reumás szívbetegségek I10-I15 Magas vérnyomás (hypertensív) betegségek I20-I25 Ischaemiás szívbetegség I26-I28 Cor pulmonale és a tüd keringés betegségei I30-I52 A szívbetegség egyéb formái I60-I69 Cerebrovascularis betegségek I70-I79 Az artériák. szülés és gyermekágy szöv dményei (O00-O99) veleszületett deformitások.IX.

0 Heveny reumás szívburokgyulladás Bármely I00 tételben el forduló állapot szívburok-gyulladással Heveny reumás szívburok-gyulladás Kivéve: ha nem reumásként van meghatározva (I30.m.-) I01.5) • Huntington (G10) 430 . I01. heveny vagy félheveny I01 Reumás láz a szív érintettségével Kivéve: reumás reumás láz is. eredet idült szívbetegségek (I05-I09) hacsak nincs jelen vagy nyilvánvaló a reumás folyamat kiújulása vagy aktivitása.HEVENY REUMÁS LÁZ (I00-I02) I00 Reumás láz a szív érintettségének említése nélkül Reumás ízületi gyulladás. ha k.9 Heveny reumás szívbetegség k. Azokban az id pontjában. amelyekben kétséges a reumás aktivitás a halál vegyük figyelembe a halálozási kódolási szabályokat és kötetben.n. Bármely I00 tételben el forduló. akut • szívbetegség.m.1 Heveny reumás szívbelhártya-gyulladás Bármely I00 tételben el forduló állapot szívbelhártya-gyulladással vagy szívbillenty -gyulladással Heveny reumás billenty -gyulladás I01. (G25. el írásokat a II. ha a szív érintettségének egyéb vagy több típusával társul Heveny reumás pancarditis I01.8 Egyéb heveny reumás szívbetegség Bármely I00 tételben el forduló állapot.n. szívbetegséggel társul Reumás: • carditis.n. esetekben.m. aktív vagy akut I02 Reumás vitustánc (chorea) Beleértve: Sydenham-féle chorea Kivéve: chorea: • k.2 Heveny reumás szívizomgyulladás Bármely I00 tételben el forduló állapot szívizom-gyulladással I01.

-) A kéthegyü billenty sz külete Mitralis (billenty ) obstrukció (reumás) I05.m. akár reumásnak min sítették akár nem Kivéve: I05.1 A kéthegyü billenty reumás elégtelensége Reumás mitralis: • inkompetencia • regurgitáció I05.8 A kéthegyü billenty egyéb betegségei Mitralis (billenty ) hiba I05.1 Reumás aorta elégtelenség Reumás aorta: • inkompetencia 431 .0 ha nem reumásnak min sítették (I34.9 Vitustánc szívbetegség nélkül Reumás chorea k.m.n.n.m.n.I02. amely az I01.0 Reumás aorta sz kület Reumás aorta (billenty ) obstrukció I06. I06 Az aortabillenty reumás betegségei Kivéve: ha nem min sítették reumásnak (I35.9 A kéthegyü billenty betegsége k.n.9 tételekbe sorolható állapotok.0 és I05.2 A kéthegyü billenty sz külete elégtelenséggel Mitralis stenosis incompetenciával vagy regurgitációval I05.2-I05. A mitralis (billenty ) rendellenessége (idült) k.-) I06. a szív érintettségével Reumás chorea a szív érintettségének bármely formájával.tételek alá osztályozható I02.0 Vitustánc reumás szívbetegséggel Chorea k..m. IDÜLT REUMÁS SZÍVBETEGSÉGEK (I05-I09) I05 A kéthegy billenty reumás betegségei Beleértve: a I05.

m. Tricuspidalis billenty rendellenesség k.8 I07. akár reumásnak min sítik.2 Reumás aortasz kület elégtelenséggel Reumás aortasz kület inkompetenciával vagy regurgitációval I06.és a háromhegy billenty k együttes rendellenességei Az aorta. (I38) szívbelhártya reumás betegsége.3 I08.1 I08.n.n.és az aortabillenty k együttes rendellenességei A mitrális.n. kéthegy és háromhegy billenty k kombinált rendellenességei Egyéb többszörös billenty betegségek 432 .9 Háromhegy billenty sz kület elégtelenséggel A háromhegy billenty egyéb betegségei A háromhegy billenty betegsége k.n.és aortabillenty együttes elváltozásai.9 Egyéb reumás aortabillenty -betegségek Reumás aortabillenty -betegség k.-) I07.• regurgitáció I06.0 A háromhegyü billenty sz külete Tricuspidalis (billenty ) sz kület (reumás) I07.m. akár nem Kivéve: ha nem reumásnak min sítették (I36.0 A kéthegy .2 I07. (I09.m. a billenty k. I08 Többszörös billenty betegségek Beleértve: akár reumásnak min sítették akár nem Kivéve: szívbelhártya-gyulladás.m.2 I08.8 A kéthegy . a billenty k. Reumás aorta (billenty ) betegség k.n. I07 A háromhegy billenty reumás betegségei Beleértve: akár reumásnak min sítették.m.m.n.1 A háromhegy billenty elégtelensége Tricuspidalis (billenty ) elégtelenség (reumás) I07. akár nem I08.1) I08.és a háromhegy billenty k együttes rendellenességei Az aorta-.8 I06.

a billenty k.2) pulmonalis hypertensio (I27.0 Egyéb reumás szívbetegségek Reumás szívizomgyulladás Kivéve: szívizomgyulladás.n.n.1 A szívbelhártya reumás betegsége.m. Reumás: • szívbelhártya-gyulladás (idült) • billenty gyulladás (idült) Kivéve: szívbelhártya-gyulladás. (I38) I09.0) I10 Magasvérnyomás-betegség (els dleges) Magas vérnyomás Hypertonia (arterialis)(benignus)(essentialis)(malignus) (primer)(szisztémás) 433 .m. ha nem reumásnak min sítették (I51.8 Egyéb meghatározott reumás szívbetegségek A pulmonális billenty reumás betegsége I09.-) I09.9 Reumás szívbetegség k. k.9 Többszörös billenty betegség. Reumás: • carditis • szívbetegség Kivéve: reumatoid carditis (M05.m. szülést és gyermekágyat komplikáló (O10-O11. I09 I09.I08. O13-O16) a koszorúereket is érint (I20-I25) újszülöttkori hypertonia (P29.n.n.3) MAGAS VÉRNYOMÁS (HYPERTENSÍV) BETEGSÉGEK (I10-I15) Kivéve: terhességet.m. a billenty k.4) I09.2 Idült reumás szívburokgyulladás Reumás szívburok-összenövés Idült reumás: • mediastino-pericarditis • myopericarditis Kivéve: ha nem reumásnak min sítettek (I31.

és vesebetegség k.n.2 Hypertensiv szív.0 Hypertensiv vesebetegség veseelégtelenséggel Hypertensiv veseelégtelenség I12.0 I13.és veseelégtelenséggel Magasvérnyomás eredet szív.-vagy N26 tételekbe sorolt bármely állapot.n.és vesebetegség Beleértve: A I11.0 Hypertensiv szívbetegség (congestiv) szívelégtelenséggel Magasvérnyomás okozta szívelégtelenség I11.-.Kivéve: ha magába foglalja: • az agy ereit (I60-I69) • a szem ereit (H35. veseelégtelenség nélkül Hypertensiv vesebetegség k. ha hypertonia okozta I11.-.és vesebetegség (congestiv) szívelégtelenséggel Hypertensiv szív.n.m. N19.1 I13.-tétel bármely állapotát az I12.0) I11 Hypertensiv szívbetegség Beleértve: bármely állapotot az I50. I13.és vesebetegség (congestiv) szív. I13 Magasvérnyomás eredet szív.-) I12.4-I51. I51.m. az I10 bármely állapotával vese arterisclerosisa arterioscleroticus vesegyulladás (idült) (interstitialis) nephrosclerosis hypertensiv nephropathia phrosclerosis Kivéve: másodlagos magasvérnyomás (I15.és vesebetegség veseelégtelenséggel Hypertensiv szív. I12 Hypertensiv vesebetegség Beleértve: N18.-tétel bármely állapotával: • cardiorenalis • cardiovasculo-renalis I13.9) tételekben.9 434 .m.9 Hypertensiv szívbetegség (congestiv) szívelégtelenség nélkül Magasvérnyomás okozta szívbetegség k.9 Hypertensiv vesebetegség.

a hypertonia jelenlétének megjelölésére. ISCHAEMIÁS SZÍVBETEGSÉG (I20-I25) Megjegyzés: A morbiditást illet en az I21-I25-ben felhasznált tartam arra az id közre utal.2 I15.0 Angina pectoris Instabil angina pectoris Angina: • crescendo (akcelerált) • "de novo" effort • súlyosbodó effort Intermedier coronaria szindróma Praeinfarctus szindróma I20.0) I15. A mortalitást illet en a tartam a kezdet és a halál közötti id tartamra utal.0 I15.1 I15.1 Angina pectoris bizonyított koszorúér spasmussal Angina: • vasospasticus • Prinzmetal • spasmus kiváltotta • variáns I20.8 I15. amely az ischaemiás epizód és a beutalás között telt el.8 Angina pectoris egyéb formái Effort angina 435 .9 Renovascularis hypertonia Egyéb vesebetegségekhez társuló másodlagos hypertonia Másodlagos hypertonia endokrin rendellenesség miatt Egyéb másodlagos hypertonia Másodlagos magasvérnyomás k. Beleértve: hypertoniával együtt (I10-I15) Kiegészít kód használható szükség esetén.n.m. I20 I20.I15 Másodlagos hypertonia Kivéve: ha magába foglalja: • agy ereit (I60-I69) • szem ereit (H35.

0 Heveny elüls fali transmurális szívizomelhalás Transmurális (heveny) szívizominfarktus: • elüls fali k.m.9 Angina pectoris k.m. • infero-lateralis • infero-posterior I21. • hátsó fali (valódi) 436 .m.2 Egyéb lokalizációjú heveny transmurális szívizomelhalás Transmurális (heveny) szívizominfarktus: • apicalis-lateralis • basalis-lateralis • magas oldalsó-fali • oldalsó (fali) k.1 Heveny alsó fali transzmurális szívizomelhalás Transmurális (heveny) szívizominfarktus: • diaphragmalis felszín • alsó (fal) k.m.n. vagy ha a roham óta eltelt id több mint (több. • antero-apicalis • antero-lateralis • antero-septalis I21.-) szívizominfarktus: • régi (I25. mint 28 nap) (I25.n.1) 4 hét I21.n. • cardialis Angina pectoris szindróma Ischaemias mellkasi fájdalom I21 Heveny szívizomelhalás Beleértve: szívizominfarktus.-) Postinfarctus szindróma (I24. vagy annál kevesebb Kivéve: heveny szívizominfarktust követ egyidej szöv dmények (I23. ha hevenynek jelölték.8) • ismétl d (I22.Stenocardia I20.m.2) • ha idültnek jelölték. Angina: • k.n.n. vagy ha a roham óta eltelt id 4 hét (28 nap).

9 Heveny szívizomelhalás k. • hátsó fali (valódi) • postero-basalis 437 .1 Ismétl d inferior szívizomelhalás Ismétl d heveny szívizominfarktus: • diaphragmalis felszín • alsó (fali) k.m.• postero-basalis • postero-lateralis • postero-septalis • septalis k. I21.m.n.0 Ismétl d elüls fali szívizomelhalás Ismétl d heveny szívizominfarktus: • elüls fali k.8) I22. • antero-apicalis • anterolateralis • antero-septalis I22.n.n.n.m.n. vagy ha a roham óta eltelt id több mint 4 hét (több.4 Heveny subendocardialis szívizomelhalás Nem transmurális szívizominfarktus k. I21. I22 Ismétl d szívizomelhalás Beleértve: recurrens szívizomelhalás Kivéve: ha idültnek jelölték.n. • infero-lateralis • infero-posterior I22. mint 28 nap) (I25.m.m.m.m.n. I21. Szívizominfarktus (heveny) k.3 Heveny transmurális szívizomelhalás a lokalizáció megjelölése nélkül Transmurális szívizominfarktus k.n.8 Ismétl d szívizomelhalás egyéb lokalizációban Ismétl d heveny szívizominfarktus (akut): • apico-lateralis • basalis-lateralis • magas oldalsófali • oldalsó-fali k.m.

mint egyidej szöv dmény Heveny szívizomelhalást követ kamrai sövény defektus.4) I24. I22. fülcse.I51.1 I23.3 I23.4 I23. mint egyidej szöv dmény Kivéve: haemopericardiummal (I23.-) újszülöttkori átmeneti szívizom-ischaemia (P29.0 Szívkoszorúér-thrombosis.n. mint egyidej szöv dmény Heveny szívizomelhalást követ pitvar-.9 Ismétl d szívizomelhalás nem meghatározott helyen I23 Heveny szívizomelhalást követ bizonyos egyidej szöv dmények Kivéve: a felsorolt állapotok. mint egyidej szöv dmény Heveny szívizomelhalást követ egyéb egyidej szöv dmények I23. mint egyidej szöv dmény Heveny szívizomelhalást követ pitvari sövénydefektus.5 Heveny szívizomelhalást követ inhúrruptura.és kamrai thrombosis. mely nem vezet szívizomelhaláshoz Koszorúér (artéria)(véna): • embólia • elzáródás } } amely nem vezet szívizominfarktushoz 438 .0 Heveny szívizomelhalást követ haemopericardium.-) szöv dményének I23. ha: • egyidej ek a heveny szívizominfarktussal (I21-I22) • nem jelölték heveny szívizominfarktus egyidej (I31. mint egyidej szöv dmény Heveny szívizomelhalást követ szemölcsizom ruptura.6 I23.• postero-lateralis • postero-septalis • septalis k.2 I23.m. mint egyidej szöv dmény Heveny szívizomelhalást követ szívfalrepedés haemopericardium nélkül.0) I23.-.8 I24 Egyéb heveny ischaemiás szívbetegségek Kivéve: angina pectoris (I20.

szerzett Kivéve: veleszületett koszorúér (artéria) aneurysma (Q24. k.2 Régi szívizomelhalás Gyógyult szívizominfarktus EKG-val vagy egyéb speciális vizsgálattal szívizominfarktus. amely jelenleg tüneteket nem okoz diagnosztizált lezajlott I25.0 I25.(I51.1 Atherosclerotikusként megnevezett szív.9 Heveny ischaemiás szívbetegség.n.m.6) I25.8 Az ischaemiás szívbetegség egyéb formái Koszorúér: • elégtelenség • insufficientia I24. vagy ha a roham óta eltelt id (több.• thromboembólia } több mint 4 hét Kivéve: ha idültnek jelölték.8) I24.5) I25. (I25. Kivéve: ischaemiás szívbetegség (idült) k.4 Koszorúér-aneurysma Koszorúér arteriovenosus sipoly. mint 28 nap) (I25.n.1 Dressler-szindróma Szívizominfarktus utáni szindróma I24.5 Ischaemiás cardiomyopathia 439 .3 Szívaneurysma Szívaneurysma: • muralis • ventricularis I25.m.n.9) I25 Idült ischaemiás szívbetegség Kivéve: cardiovascularis betegség k.m.és érrendszer betegség Atheroscleroticus szívbetegség Koszorúér (arteria): • atheroma • atherosclerosis • betegség • meszesedés I25.

ha krónikusnak véleményezték. szülésben és gyermekágyban (O88.n.és I24 tételekbe sorolható állapot. Ischaemiás szívbetegség (idült) k.n.0 Tüd embólia heveny pulmonalis szívbetegség említésével Cor pulmonale acutum k.8 Néma szívizom-ischaemia Idült ischaemiás szívbetegség egyéb formái Bármely az I21-I22.vagy molaterhességnél (O00-O07.n.n.9 Tüd embólia heveny cor pulmonale említése nélkül Tüd embólia k. méhenkívüli.2) • terhességben.m. mint 28 nap) I25. I26.n.n.m. Idült cardiopulmonalis betegség Cor pulmonale (chronicum) k.0 Egyéb tüd eredet szívbetegségek Els dleges pulmonalis hypertensio Els dleges pulmonalis (arteriális) hypertensio (idiopathiás)(primer) I27.6 I25. COR PULMONALE ÉS A TÜD KERINGÉS BETEGSÉGEI (I26-I28) I26 Tüd embólia Beleértve: pulmonalis (artéria)(véna): • infarctus • thromboembólia • thrombosis Kivéve: ha szöv dmény: • abortusznál.m.m.9 Idült ischaemiás szívbetegség k.I25.8 I27. I27 I27.1 I27. vagy ha a rohamtól eltelt id több mint 4 hét (több.m.-) I26. O08. 440 .m.9 Kyphoscolioticus szívbetegség Egyéb meghatározott pulmonalis szívbetegség Pulmonalis szívbetegség k.

A SZÍVBETEGSÉGEK EGYÉB FORMÁI (I30-I52) I30 Heveny szívburokgyulladás Beleértve: heveny pericardialis folyadékgyülem Kivéve: (heveny) reumás szívburokgyulladás (I01.m.9 A tüd erek egyéb betegsége k.n.m.0) I30.1 Heveny aspecifikus idiopathiás pericarditis Fert zéses szívburokgyulladás Pericarditis: • pneumococcica • purulenta • staphylococcica • sterptococcica • virosa Pyopericarditis Szükség esetén kiegészít kód használható a fert z organizmus megjelölésére (B95-B97) I30.0) 441 .m.1 I28.I28 I28.n.8 A tüd erek egyéb betegségei A tüd erek arteriovenosus fistulája Az art. Pericarditis acuta k. pulmonalis aneurysmája A tüd erek egyéb meghatározott betegségei { rupturája Pulmonális erek { stenosisa { stricturája I28.8 I30.9 Heveny szívburokgyulladás egyéb formái Heveny szívburokgyulladás k. I31 A szívburok egyéb betegségei Kivéve: heveny szívizominfarktus egyidej szöv dményei (I23.n.-) postcardiotomiás szindróma (I97.0 I28.0 I30.

2) I31.trauma (S26.n.m.n.8+) • meningococcica (A39.3 Haemopericardium.1* Szívburokgyulladás egyéb máshová osztályozott fert z és parazitás betegségekben Szívburokgyulladás egyéb máshová osztályozott betegségekben Pericarditis: • rheumatoid (M05.2 I31.0 Idült adhaesiv szívburokgyulladás Accretio cordis Szívburok-lenövés Adhaesiv mediastino-pericarditis I31. Szívtamponád Szívburokgyulladás (idült) k.8* 442 .n. m. I32* I32.o.8 A szívburok egyéb meghatározott betegségei Epicardialis plakkok Fokális szívburok-összenövések I31.8+) I32. k.8+) I32.9 A szívburok betegsége.1 Idült constrictiv pericarditis Concretio pericardii Szívburok-meszesedés I31.-) ha reumásnak jelölték (I09.0+) • tuberculosa (A18. Folyadék a szívburokban (nem gyulladásos) Chylopericardium I31.5+) • syphilitica (A52.1+) • uraemiás (N18.3+) • szisztémás lupus erythematosusban (M32.m.0* Szívburokgyulladás máshová osztályozott betegségekben Szívburokgyulladás máshová osztályozott bakteriális betegségekben Pericarditis: • gonococcica (A54.

• lenta • maligna • septica • ulcerosa Szükség esetén kiegészít meghatározására (B95-BB97) kód használható a fert z organizmus I33.0) ha reumásnak min sítették (I05.0 A kéthegy billenty elégtelensége Mitralis (billenty ): • inkompetencia } • regurgitáció } k.(I38) I33.8) • sz kület (I05.9) • elégtelenség (I05.0 Heveny és félheveny fert zéses szívbelhártya-gyulladás Endocarditis (acuta) (subacuta) : • bacterialis • infectiosa k.m.m.n. nem reumás A mitralis billenty egyéb. Endocarditis Myoendocarditis Periendocarditis } } akut vagy subacut } I34 A kéthegy billenty nem reumás betegségei Kivéve: mitralis (billenty ): • betegség (I05.n.n. vagy meghatározott ok miatt.-) I34.m.4) I34.2 I34.m.n.1 A kéthegy billenty prolapsusa Mitralis prolapsus szindróma Kivéve: Marfan-szindróma (Q87.I33 Heveny és félheveny szívbelhártyagyulladás Kivéve: heveny reumás endocarditis (I01.8 Mitralis (billenty ) stenosis. de az alábbiak említésével: • aortabillenty betegség (I08. nem reumás eredet betegségei 443 . kivéve a reumást I34.0) • mitralis sz kület vagy obstrukció (I05..0) ha az ok k. k.m.n.1) endocarditis.9 Heveny szívbelhártya-gyulladás k.

k.n.1 Az aorta (billenty ) elégtelensége Aortabillenty : • inkompetencia } • regurgitáció } k.2 I35. okú de mitrális billenty betegség említésével (I08.n.9 A háromhegy billenty nem reumás sz külete billenty elégtelenséggel A háromhegy billenty egyéb.9 Aorta (billenty ) sz kület billenty elégtelenséggel Az aortabillenty egyéb rendellenességei Aortabillenty rendellenesség k. I36 A háromhegy billenty nem reumás rendellenességei Kivéve: ha: • az ok k. kivéve a reumást I35.m.m.m.2 I36.0 I36.n. I37 A pulmonális billenty rendellenességei Kivéve: ha reumásnak jelölték (I09.n. kivéve a reumást • regurgitáció } I36. I35 Az aortabillenty nem reumás betegségei Kivéve: hypertrophiás subaorticus stenosis (I42.-) I36. vagy meghatározott ok miatt.8 I36.n.m.-) • reumásnak jelölték (I07.8 I35.8) 444 .m.1) ha k.9 A mitralis billenty nem reumás eredet betegsége k.I34.0 Az aorta (billenty ) sz külete Aortabillenty -stenosis I35.m.1 A háromhegy billenty nem reumás sz külete A háromhegy billenty nem reumás elégtelensége Tricuspidalis (billenty ): • inkompetencia } megjelölt ok miatt.n. (I07.-) I35.8) ha reumásnak jelölték (I06. nem reumás eredet rendellenességei A háromhegy billenty nem reumás eredet rendellenessége.

0* A kéthegy billenty rendellenességei máshová osztályozott betegségekben Az aortabillenty rendellenességei máshová osztályozott betegségekben I39.m.m.m. Billenty : • inkompetencia • insufficientia ok • regurgitáció • stenosis (Idült) szívbillenty -gyulladás } } } } } } k. • regurgitáció } kivéve a reumást I37.4) ha reumásnak jelölték (I09.m.0 I37. billenty nem meghatározott Szívbelhártya-gyulladás (idült) k.n.1 A pulmonalis billenty sz külete A pulmonalis billenty elégtelensége Pulmonalis billenty : • inkompetencia } k. vagy meghatározott ok miatt.0+) I39.n.8+) • Libman-Sachs betegség (M32.5+) • rheumatoid arthritis (M05.n. kivéve ha reumás Kivéve: endocardialis fibroelastosis (I42.3+) • szifilisz (A52.0+) • tuberculosis (A18.m.n.n. vagy meghatározott { miatt.8+) • hastífusz (A01.1* 445 .6+) • gonococcus fert zés (A54.2 I37.1) I39* Szívbelhártyagyulladás és szívbillenty rendellenességek máshová osztályozott betegségekben Beleértve: a szívbelhártyát is érint : • candidiasis (B37.1+) • meningococcus fert zés (A39.8 I37. billenty { k. I38 Szívbelhártya-gyulladás.I37.9 A pulmonalis billenty sz külete elégtelenséggel A pulmonalis billenty egyéb meghatározott rendellenességei Pulmonalis billenty rendellenesség k.

8+) • gonococcica (A54.2* Szívizomgyulladás egyéb.0* Szívizomgyulladás máshová osztályozott betegségekben Szívizomgyulladás máshová osztályozott bakteriális betegségekben Myocarditis: • diphterica (A36.0+) • tuberculosa (A18.8 I40.8+) • meningococcica (A39.1* Szívizomgyulladás máshová osztályozott vírusos betegségekben Influenzás myocarditis (heveny) : • vírus kimutatva (J10.I39.2* A háromhegy billenty rendellenességei máshová osztályozott betegségekben A pulmonalis billenty rendellenességei máshová osztályozott betegségekben Többszörös billenty rendellenességek máshová osztályozott betegségekben Szívbelhártyagyulladás.3* I39. máshová osztályozott fert z és parazitás betegségekben Myocarditis: 446 . billenty k.8+) • vírus nem kimutatott (J11.5+) • syphilitica (A52.8+) I41.8+) I41.m.0 Heveny szívizomgyulladás Fert zéses szívizomgyulladás Szeptikus myocarditis Szükség esetén kiegészít meghatározására (B95-B97) kód használható a fert z organizmus I40.1 I40.n.m. máshová osztályozott betegségekben I39. I41* I41.4* I39.8+) Mumpsz-myocarditis (B26.9 Izolált szívizomgyulladás Egyéb heveny szívizomgyulladás Heveny szívizomgyulladás k.8* I40 I40.n.

n.• Chagas-betegségben (idült) (B57. Cardiomyopathia (els dleges)(másodlagos) k.5) I42. I43* Cardiomyopathia máshová osztályozott betegségekben 447 .3+) Sarcoid myocarditis (D86.0 I42.m.9 Egyéb cardiomyopathiák Cardiomyopathia k.6 I42.4) • gyermekágyban (O90.8+) I41.7 Egyéb restrictiv cardiomyopathia Alkoholos cardiomyopathia Gyógyszerek és egyéb küls tényez k okozta cardiomyopathia Szükség esetén kiegészít kód használható az ok megjelölésére (XX.3) schaemias cardiomyopathia (I25. f csoport) I42.8+) I42 Cardiomyopathia Kivéve: ha a cardiomyopathia szöv dmény: • terhességben (O99.8* Szívizomgyulladás egyéb máshová osztályozott betegségekben Rheumatoid myocarditis (M05.m.n.2 Egyéb hypertrophiás cardiomyopathia Nonobstructiv hypertrophiás cardiomyopathia I42.4 Endocardialis fibroelastosis Veleszületett cardiomyopathia I42.8 I42.3 Endomyocardialis (eosinophiliás) betegség Endomyocardialis (trópusi) fibrosis Löffler-endocarditis I42.2+) • akut (B57.0+) • toxoplasmosisban (B58.5 I42.1 Dilatatív cardiomyopathia Hypertrophiás obstruktív cardiomyopathia Hypertrophiás subaorticus stenosis I42.

és II.m.1* Cardiomyopathia anyagcsere-betegségekben Szív-amyloidosis (E85.8+) I43. és II.5 I44. máshová osztályozott betegségekben A szív köszvényes tophusai (M10.6 Bal elüls fascicularis blokk Bal hátsó fascicularis blokk Egyéb és nem meghatározott fascicularis blokk Bal Tawara-szár hemiblokk k.9+) I44 I44.n. (E63.8* Cardiomyopathia egyéb. fokú AV blokk I44. k. Pitvar-kamrai (AV) blokk k.n.0 I44.0* Cardiomyopathia máshová osztályozott fert z és parazitás betegségekben Cardiomyopathia diftériában (A36. I.0 Egyéb ingervezetési zavarok Jobb Tawara-szár-blokk 448 .n.1 Pitvar-kamrai és bal Tawara-szár-blokk Els fokú pitvar-kamrai blokk Másodfokú pitvar-kamrai blokk Atrioventricularis blokk.2* Cardiomyopathia táplálkozási betegségekben Táplálkozási cardiomyopathia k.9+) I43.m. típusú Wenckebach blokk I44.m. típusú Möbitz blokk I. k.n.n.n. I44.-+) I43.m. III. I44.2 Teljes pitvar-kamrai blokk Teljes pitvar-kamrai blokk (komplett AV-blokk) k.m.7 Bal Tawara-szár-blokk.4 I44.0+) Thyreotoxikus szívbetegség (E05. I45 I45.3 Egyéb és nem meghatározott pitvar-kamrai blokk. I. típusú Másodfokú blokk. és II.I43.m.

1 Szívmegállás sikeres újraélesztéssel Hirtelen szívhalál.m. Szívblokk k. k.0 I46.n.8) • szülészeti m téteknél és eljárásoknál (075.1 Egyéb és nem meghatározott jobb Tawara-szárblokk Jobb Tawara-szár-blokk k. (I45.6 Pre-excitációs szindróma Rendellenes atrio-ventricularis excitáció Pitvar-kamarai vezetés: • gyorsult • járulékos • pre-excitációs Lown-Ganong-Levine szindróma Wolf-Parkinson-White szindróma I45.vagy molaterhességben (O00-O07.9) I45.m.8 Egyéb meghatározott ingervezetési zavarok Atrio-ventricularis [AV] disszociáció Interferencia disszociáció I45.n.n.4 Bifascicularis blokk Trifascicularis blokk Intraventricularis blokk Tawara-szár-blokk k.I45.m. I45.3 I45. O08.m.n.0) szöv dményként: • abortuszban vagy méhenkivüli.9 Ingervezetési zavar.2 I45. I45. így meghatározva 449 . Adams-Stokes-Morgagni-szindróma I46 Szívmegállás Kivéve: cardiogen shock (R57.4) I46.n.5 Egyéb meghatározott szívblokk Sinoatrialis blokk Sinoauricularis blokk Kivéve: szívblokk k.m.

(R00.vagy molaterhességben (O00-O07.m.0 I47.2 I47.n.1) szöv dményként: • abortuszban vagy méhenkivüli.n.9 Kamrai tachycardia Paroxysmalis tachycardia.n.n.Kivéve: hirtelen halál: • k.0 I49.8) • szülészeti m téteknél és eljárásoknál (O75.m. k.m.m. Bouveret(-Hoffman) szindróma I48 I49 Pitvari fibrillatio és flutter Egyéb szívritmuszavarok Kivéve: bradycardia k.1 Kamra fibrillatio és flutter Pitvari extrasystole 450 .0) I47. (R96. I47 Paroxysmalis tachycardia Kivéve: szöv dményként: • abortuszban vagy méhenkívüli.-) • alábbiak mellett: • vezetési zavar (I44-I45) • szívizominfarktus (I21-I22) I46.1) I49.4) újszülöttkori dysrhytmia (P29.n. O08.1 Re-entry kamrai arrythmia Supraventricularis tachycardia Paroxysmalis tachycardia: • pitvari • pitvar-kamrai [AV] • junkcionalis • nodalis I47.m.9 Szívmegállás k. O08.8) • szülészeti m téteknél és eljárásoknál (O75.vagy molaterhességben (O00-O07. (R00.4) tachycardia k.

O08.n. szívbetegség vagy 451 . Arrythmia (szív) k. I50 Szívelégtelenség Kivéve: szöv dményként: • abortuszban vagy méhenkivüli.4 Junkcionális extrasystole Kamrai extrasystole Egyéb és nem meghatározott extrasystole Ectopiás ütések Extrasystolék Extrasystolés arrythmiák Id el tti: • ütések k.m.-) ha szívm tétet vagy endocardialis protézis beültetését követi (I97.n.8 Egyéb meghatározott szívritmuszavarok Ritmuszavar: • sinus coronarius • ectopiás • nodalis I49.m.3 I49.0) I50. • szívösszehúzódások I49.1 Balkamra elégtelenség Heveny tüd vizeny }k.2 I49.vagy molaterhességben (O00-O07.1) újszülöttkori (P29.n.-) • vesebetegséggel (I13.Korai pitvari ütés I49.5 Sick sinus syndroma Tachycardia-bradycardia szindróma I49.n.m.m.8) • szülészeti m téteknél és eljárásoknál ((O75.4) ha magasvérnyomás következménye (I11.9 Szívritmuszavar k.0 Pangásos szívelégtelenség Congestiv szívbetegség Jobbkamra elégtelenség (másodlagos a balszívfél elégtelenség miatt) I50.

Heveny tüd ödéma Szívasztma Balszív-elégtelenség I50.9 Szívelégtelenség. }szívelégtelenség említésével Cardialis elégtelenség k.n.o.1 I51.9 tételbe sorolt.0 Szerzett sövénydefektus Szerzett sövénydefektus (régi): • pitvari • auricularis • kamrai I51. • idült (interstitialis) I51. Szívizom-fibrosis Szívizomgyulladás: • k. k.n.-) ha reumásnak jelölték (I00-I09) I51.n.3 Ínhúrszakadás.-) heveny szívizominfarktus szöv dményei (I23.m. bármely magasvérnyomás által okozott állapotot (I11. m.m. k.n.m. Szívüregi thrombosis.o.4 Szívizomgyulladás. m.2 I51.5 Szívizom-elfajulás A szív vagy szívizom degeneratiója: • zsíros • senilis Szívizombetegség 452 .m.n.o. I51 Szöv dmények és rosszul meghatározott szívbetegségek Kivéve: I51.-) • vesebetegséggel (I13. Szemölcsizom szakadás. Thrombosis (régi): • csúcsi • pitvari • fülcse • kamrai I51.n.n. m.4-I51.

érrendszer betegség (I25. (A39.tételekbe tartozó állapotok Szükség esetén kiegészít kód használható a hypertonia jelölésére Kivéve: TIA és rokon szindrómák (G45.m. cardiovascularis rendellenességek máshova osztályozott betegségekben (I98.7 Szívnagyobbodás Cardialis: • dilatatio • hypertrophia Kamrai dilatatio I51.5+) I52.n.8* Egyéb szívrendellenességek egyéb máshová osztályozott betegségekben Rheumatoid carditis (M05.8 Egyéb rosszul meghatározott szívbetegségek Carditis (heveny)(idült) Pancarditis (heveny)(idült) I51.-) I60 Pókhálóhártya alatti vérzés Beleértve: megrepedt agyi aneurysma 453 .n. k.és érrendszeri betegség.o.-) traumás koponya ri vérzés (S06.3+) CEREBROVASCULARIS BETEGSÉGEK (I60-I69) Beleértve: hypertonia említésével.1* Egyéb szívrendellenességek egyéb máshová osztályozott fert z és parazitás betegségekben Pulmonalis szívbetegség schistosomiasisban (B65.m.I51.m.m..6 Szív.-) vascularis dementia (F01.9 Szívbetegség k.n.0* Egyéb szívrendellenességek máshová osztályozott bakteriális betegségekben Carditis meningococcica m. az I10 és I15.-+) I52. I52* Egyéb szívrendellenességek máshova osztályozott betegségekben Kivéve: k. Kivéve: érelmeszesedéses szív.0) I51.n.-*) I52. Cardiovascularis esemény k.n.

2 I61. corticalis Lebenyvérzés Felületi agyállományi vérzés I61.n.0) I60.9 Subarachnoidalis vérzés.m.-ból Subarachnoidalis vérzés az art.m. communicans post.n. communicans ant.3 Agyállományi vérzés féltekében.7 Subarachnoidalis vérzés k.n. Megrepedt (veleszületett) agyi anerysma k. I61 Agyállományi vérzés Kivéve: agyállományi vérzés következményei (I69.m.n.1 Agyállományi vérzés féltekében. I60. Agyállományi vérzés agytörzsben 454 .1) I61.0 Agyállományi vérzés féltekében.4 I60.n.Kivéve: subarachnoidalis vérzés következményei (I69. k.m. vertebralisból Subarachnoidalis vérzés egyéb koponya ri artériákból Több koponya ri artériából I60. basilarisból Subarachnoidalis vérzés az art. cerebri mediaból Subarachnoidalis vérzés az art.1 I60.8 Egyéb subarachnoidalis vérzés Agyhártyavérzés Agyi arterio-venosus malformatio megrepedése I60.6 Subarachnoidalis vérzés a carotis szifonból és bifucatioból Subarachnoidalis vérzés az art.3 I60. Subarachnoidalis vérzés: • agyi } • communicans } artériából k.n. koponya ri artériából Megrepedt (veleszületett) bogyóaneurysma k.5 I60. subcorticalis Mély agyállományi vérzés I61.2 I60. k.-ból Subarachnoidalis vérzés az art.m.0 I60.m.

9 455 .m.9 Agyállományi vérzés kisagyban Agyállományi vérzés agykamrában Agyállományi vérzés több lokalizációban Agyállományi vérzés.6 I63.0 I63.2 Agyi infarktus a praecerebralis üt erek rögösödése miatt Agyi infarktus a praecerebralis üt erek embóliája miatt Agyi infarktus a praecerebralis üt erek k.5 I63. I62 Egyéb nem traumás koponya ri vérzés Kivéve: koponya ri vérzés következményei (I69. k.n. I63 Agyi infarktus Beleértve: az agyi és praecerebrális artériák infarktust okozó elzáródása és sz külete Kivéve: agyi infarktus következményei (I69.6 I61.n.8 I63.n. elzáródása vagy sz külete következtében Agyi infarktus a cerebralis üt erek rögösödése miatt Agyi infarktus a cerebralis üt erek embóliája miatt Agyi infarktus a cerebralis üt erek k.m.n.I61.m.n.m.3) I63.m.0 I62. I63.5 I61.3 I63.8 I61. elzáródása vagy sz külete következtében Agyi infarktus az agyi viszerek nem suppurativ rögösödése miatt Agyi infarktus. k.9 Koponya ri vérzés (nem-traumás) k.4 I61.1 Keményburok alatti (subduralis) vérzés (heveny)(nem-traumás) Extraduralis vérzés Nem traumás epiduralis I62. egyéb Agyi infarktus.2) I62.1 I63.4 I63. egyéb Agyállományi vérzés.

2 I66. ill. a kisagyi } sz külete I66.4) I65 A praecerebralis artériák agyi infarktust nem okozó elzáródása és sz külete Beleértve: embólia sz kület elzáródás (teljes)(részleges) thrombosis Kivéve: ha agyi infarktust okozott (I63.3 I66.1 I65. basilaris elzáródása vagy sz külete Az art. mely } nem okozott agyi infarktust I65. bilaterális agyi artéria elzáródása és sz külete 456 . Kivéve: stroke következményei (I69.1 I66. cerebri posterior elzáródása és sz külete Az art.4 Az art.m.I64 Szélütés (stroke) nem vérzésnek vagy infarktusnak min sitve Cerebrovascularis esemény k.0 I65. cerebri media.-) } embóliája } elzáródása (teljes)(részleges) } thrombosisa anterior és posterior.m. vertebralis elzáródása vagy sz külete Az art.n. art.-) } art. cerebri media elzáródása és sz külete Az art. cerebri anterior elzáródása és sz külete Az art. k. artériák infarktus nem okozó Kivéve: ha agyi infarktust okozott (I63. } carotis vagy art.9 I66 Az agyi artériák agyi infarktust nem okozó elzáródása és sz külete Beleértve: az art. carotis elzáródása vagy sz külete A praecebralis üt erek többszörös vagy kétoldali elzáródása vagy sz külete Egyéb praecerebralis üt erek elzáródása vagy sz külete Egyéb. basilaris. praecerebralis üt erek elzáródása és sz külete I65.0 I66. } vertebralisban.8 I65.3 Az art.n. cerebellares elzáródása és sz külete Több.2 I65.

m.5 I67. 457 . Egyéb.2 Agyi arteriosclerosis Az agyi üt erek atheromája I67.m.9) I67.n.4 I67.0 Agyi üt erek nem-rupturált dissectiója Kivéve: megrepedt agyi üt ér (I60. • szerzett arterio-venosus sipoly Kivéve: veleszületett.8) I67.1 Agyi aneurysma.8 Egyéb agyi artériák elzáródása és sz külete A perforans artériák elzáródása és sz külete I66.m.8 Agyi üt érgyulladás.o.I66.n.7 I67.3 Progressziv vascularis leukoencephalopathia Binswanger-betegség Kivéve: subcorticalis vascularis dementia (F01. meghatározott cerebrovascularis betegségek Akut cerebrovascularis elégtelenség k.9 Cerebrovascularis betegség. nem-rupturált Agyi: • aneurysma k.n. k.7) I67.2) I67.m. Agyi ischaemia (idült) I67.6 Hypertensiv encephalopathia Moyamoya-betegség A koponya ri vénás rendszer nem suppurativ rögösödése Nem pyogen thrombosis: • agyi-viszér • koponya ri vénás öböl Kivéve: ha infarktust okozott (I63.9 Nem meghatározott agyi artéria elzáródása és sz külete I67 Egyéb cerebrovascularis betegségek Kivéve: a felsorolt állapotok következményei (I69.6) I67. nem-rupturált agyi aneurysma (Q28-) megrepedt agyi aneurysma (I60.n.

2 I69.8* Egyéb cerebrovascularis rendellenességek máshova osztályozott betegségekben Pókhálóhártya alatti vérzés következményei Agyállományi vérzés következményei Egyéb.0+) • güm kóros (A18. A következmény oly állapotokat jelöl.8+) I68.8+) • szifiliszes (A52. máshova osztályozott fert z és parazitás betegségekben Agyi arteritis: • listeriás (A32.n. cerebrovascularis betegségek következményei I69. melyek mint olyanok vagy kés bbi hatások egy vagy több évvel a kóroki esemény után jelentkeznek. I68.1 I69.0 I69.2* Agyi üt érgyulladás egyéb máshova osztályozott betegségekben Agyi arteritis szisztémás lupus erythematosusban (M32. mint a következmények okainak megjelölésére.4 I69. ARTERIOLÁK ÉS HAJSZÁLEREK BETEGSÉGEI (I70-I79) I70 Atherosclerosis Beleértve: arteriolosclerosis arterioscleroticus érbetegség atheroma elfajulás: • arterialis 458 .-+) Agyi üt érgyulladás.3 I69.1* Agyi amyloid érbetegség (E85.m.1+) I68.0* I68.8 AZ ARTÉRIÁK. nem traumás koponya ri vérzés következményei Agyi infarktus következményei Szélütés (stroke) nem vérzésként vagy infarktusként jelölt következményei Egyéb és k.I69 Cerebrovascularis betegségek következményei Megjegyzés: E csoport használható az I60-I67-beli állapotok.

n. repedés említése nélkül Aorta-aneurysma.4 I71.3 I71.8 I70. megrepedt Thoracoabdominalis aorta-aneurysma. lokalizációjú.0) I70.8 A mellkasi aorta aneurysmája. megrepedt A hasi aorta aneurysmája.1) tüd (I27.1 I71.m. megrepedt 459 .0 Aorta-aneurysma és dissectio Az aorta [bármely részének] dissectiója Az aorta dissecaló aneurysmája (megrepedt) [bármely részen] I71.6 I71.1 Az aorta atherosclerosisa A veseüt ér atherosclerosisa Goldblatt-vese Kivéve: vesearteriolák atherosclerosisa (I12.5 I71.2 I71. repedés említése nélkül A hasi aorta aneurysmája. repedés említése nélkül Thoracoabdominalis aorta-aneurysma.9 Egyéb üt erek atherosclerosisa Általános és k.1) bélfodri (K55. megrepedt A mellkasi aorta aneurysmája.0 I70.2 A végtagi üt erek atherosclerosisa Atheroscleroticus üszkösödés Mediasclerosis (Mönckeberg) I70. atherosclerosis I71 I71. k.• arteriovascularis • vascularis endarteritis deformaus vagy obliterans: szenilis: • arteritis • endarteritis Kivéve: agyi (I67.n.-) I70.m.2) koszorúér (I25.

4 I72.m.n.8 I72.3) • tüd ver ér (I28.9 Aorta-aneurysma. lokalizációjú.0) • varicosus (I77.0) I72.0 I72.n.0 Raynaud-szindróma 460 .3) • szerzett (I77.1) • retinealis (H35. megnevezett üt erek aneurysmája Nem jelölt lokalizációjú üt ér-aneurysma I73 Egyéb perifériás érbetegségek Kivéve: fagydaganat (T69.9 Art.1) • megrepedt (I60.4) • szív (I25.n.2 I72. renalis aneurysmája Az art. nem megrepedt (I67. iliaca aneurysmája Az alsó végtag üt ereinek aneurysmája Egyéb.3 I72. k.0) agyi üt ér görcs (G45. I71. repedés említése nélkül { aneurysma Aorta { tágulat { hyalin nekrózis I72 Egyéb aneurysma Beleértve: aneurysma (cirsoid)(ál)(megrepedt) Kivéve: aneurysma: • aorta (I71.1) fagyás (T33-T35) a kéz és láb immersiója (T69.m.-) • coronaria (I25.9) I73.-) • arteriovenosus k.1 I72.Aortarepedés. k.(Q27. carotis aneurysma A fels végtag üt ereinek aneurysmája Az art.m.0) • agyi.

0) • praecerebralis (I63. szülés és gyermekágy kapcsán (O88.2.8 Thromboangiitis obliterans [Buerger] Egyéb.9 Perifériás érbetegség. I65. O08.0) • retinealis (H34.-) • coronaria (I21-I25) • bélfodri (K55.Raynaud: • betegség • gangraena • jelenségként másodlagos I73.-) • vese (N28.3-I63.0-I63.2.1) • carotis (I63.vagy molaterhesség kapcsán (O00O07. I65.9) • tüd (I26.5.9) • szöv dményként: • vetélés és méhenkívüli.-) 461 .2.m.2) • agyi (I63.2) • terhesség.0-I63. I65.n. Claudicatio intermittens Üt ér-görcs I74 Artériás embólia és thrombosis Beleértve: infarktus: • embóliás • rögösödéses elzáródás: • embóliás • rögösödéses Kivéve: embólia és rögösödés: • basilaris (I63. meghatározott perifériás érbetegségek Acrocyanosis Acroparesthesia: • egyszer [Schultze-típusú] • vasomotor [Nothnagel-típusú] Erythrocyanosis Erythromelalgia I73. I66. k.1 I73.0-I63.

3) agyi (I67.n.(Q27.8 I74.n.2.2 Üt érsz kület Üt ér repedés { erosiója Az üt ér { sipolya { fekélye Kivéve: traumás érrepedés (L.0 A hasi aorta embóliája és rögösödése Aorta bifurcatio szindróma Leriche-szindróma I74. iliaca embóliája és rögösödése Egyéb üt erek embóliája és rögösödése K.m. L. embóliája és rögösödése Perifériás üt érembólia I74.n.érsérülések testtájak szerint) I77.0-I63.3 I74. I65.0 Arteriovenosus sipoly.-) I77.9 Az art. üt ér embóliája és rögösödése I77 A artériák és arteriolák egyéb rendellenességei Kivéve: kollagén (ér-) betegségek (M30-M36) hypersensitiv angiitis (M31.5 I74.0) I74.m. k. szerzett Varix aneurysmaticus Arteriovenosus aneurysma.m.2 I74.0) tüd ver ér (I28.• vertebralis (I63.4) traumás.1 I74.érsérülések testtájak szerint I77.4 Az aorta egyéb és nem megjelölt részeinek embóliája és rögösödése A fels végtag üt ereinek embóliája és rögösödése Az alsó végtag üt ereinek embóliája és rögösödése Végtagi üt erek k.3 Az üt ér fibromuscularis dysplasiája 462 . szerzett Kivéve: arteriovenosus aneurysma.1 I77.1) koszorúér (I25.

n.4) • agyi ereken m.0 A hajszálerek betegségei Teleangiectasia hereditaria haemorrhagica Rendu-Osler-Weber betegség I78.(I67.m. Endarteritis k.8 I77.6) • obliteráló (I70.-) • senilis (I70.-) I77.5) 463 .8) • deformáló (I70.n.-) • flammeus (Q82.5) • vérzékeny (Q82.-) • óriássejtes (M31.5) • sz rös (D22.5.n.(D22.5 I77. Kivéve: arteritis vagy endarteritis: • aortaiven [Takayasu](M31.m.n.-) • kék (D22.9 Az artériák és arteriolák egyéb meghatározott rendellenességei Artériák és arteriolák rendellenessége k.-) • portwine (Q82.6 Art.I77.-) • melanocytás (D22.1 Naevus (nem-daganatos) Naveus: • araneus • pók-(spider) • csillagKivéve: naevus: • k.-) • festékes (D22.m.m. nem meghatározott Aortitis k.n. M31.7) • koszorúéren (I25. coeliaca kompressziós szindróma Üt ér elhalás Arteritis.5) • eper (Q82.o.4 I77. I78 I78.

1* Aortitis máshova osztályozott betegségekben Szifiliszes aortitis (A52. arteriolák és hajszálerek rendellenességei máshova osztályozott betegségekben Aorta-aneurysma máshova osztályozott betegségekben Az aorta szifiliszes aneurysmája (A52.8* Az artériák.5 negyedik karakterrel) I79. I79* Az artériák.1) 464 .5) I78. nem gennyes (G95.6) • gerincvel i. szülés és gyermekágy kapcsán (O22.8 I78.0+) I79. (G08) • koponya ri.0* I79.9 A hajszálerek egyéb betegségei A hajszálerek betegsége k.2* Perifériás angiopathia máshova osztályozott betegségekben Diabeteses perifériás angiopathia (E10-E14+ közös .0) thrombophlebitis migrans (I82.5) • verrucosus (Q82.1) postphlebitises szindróma (I87.7) • terhesség.m.• vascularis (Q82. O87. NYIROKEREK ÉS NYIROKCSOMÓK MÁSHOL NEM OSZTÁLYOZOTT BETEGSÉGEI (I80-I89) I80 Phlebitis és thrombophlebitis Beleértve: endophlebitis viszér gyulladása periphlebitis gennyes phlebitis Kivéve: phlebitis és thrombophlebitis: • szöv dményként: • vetélés vagy méhenkivüli.n.0+) I79.m.vagy molaterhesség kapcsán (O00-O07. nem gennyes (I67. O08.-) • koponya ri és gerincvel i szeptikus vagy k.1) • portalis (K75. arteriolák és kapilláriák egyéb rendellenességei máshova osztályozott betegségekben A VISSZEREK.n.-.

9 Phlebitis és thrombophlebitis más helyeken Phlebitis és thrombophlebitis.6) • intraspinalis. I67.n.7) • terhességnek.-) • coronaria (I21-I25) • intracranialis és intraspinalis.m. F csoport) I80.8 I80.1 I80.m. I80.6.1) • alsó végtagi (I80. O08.2 I82. nem pyogen (I67.n.n. I80.-) • mesenterialis (K55. Alsó végtagi embólia vagy thrombosis k.m.6) • ha szöv dménye: • abortusznak méhenkivüli vagy molaterhességnek (O00-O07.0 I82. szülésnek és gyermekágynak (O22.1 I82. O87.0 I80.Kiegészít kód használható a gyógyszer megjelölésére (XX.-. nem meghatározott lokalizációjú I81 Kapuvéna thrombosis Portalis (véna) obstructio Kivéve: portalis vénagyulladás (pylephlebitis) (K75.m.3 Az alsó végtagok vénáinak gyulladása és thrombophlebitise k.n.3 Budd-Chiari szindróma Thrombophlebitis migrans A vena cava embóliája és thrombosisa A vesevéna embóliája és thrombosisa 465 .-) I82. szeptikus vagy k.0) • portalis (I81) • pulmonalis (I26.(G08) • intracranialis.1) I82 Egyéb viszeres embólia és thrombosis Kivéve: viszér embólia és thrombosis: • cerebralis (I63. nem pyogen (G95.2 Az alsó végtagok felületes vénáinak gyulladása és trombophlebitise A vena femoralis gyulladása és thrombophlebitise Az alsó végtagok mélyvénáinak gyulladása és thrombophlebitise Mélyvénás thrombosis k.

n.m. fekéllyel és gyulladással Az I83.n.9 tételbe sorolt bármely állapot fekéllyel és gyulladással I83.n.1 Bels .n.8 I82. véna embóliája és thrombosisa Viszeres embólia k.2) • terhességnek (O22.0 I84.-) • gyermekágynak (O87.I82.m. ha gyulladásosnak jelölték Pangásos b rgyulladás k.-) I83.m. I83 Az alsó végtag viszértágulatai Kivéve: ha szöv dménye: • terhességnek (O22. I83. Thrombosis (vena) k. vagy. fekély vagy gyulladás nélkül Phlebectasia Varix } } k. lokalizációban Viszér-varicositas } az alsó végtag [bármely részén] vagy I84 Aranyér (nodus haemorrhoidalis) Beleértve: aranyeres csomó az anus és rectum viszértágulata Kivéve: ha szöv dménye: • szülésnek és gyermekágynak (O87.9 Egyéb meghatározott vénák embóliája és thrombosisa K.9 tételbe sorolt bármely állapot fekéllyel.2 Az alsó végtagok viszértágulata.1 Az alsó végtagok viszértágulatai gyulladással Az I83.0 Az alsó végtagok viszértágulatai fekéllyel Az I83. egyéb szöv dménnyekkel Bels aranyerek: • vérz • prolabált 466 .n.m. rögösödött aranyerek Bels aranyerek.9 tételbe sorolt bármely állapot gyulladással vagy.m. Ulcus varicosum (az alsó végtag bármely részén) I83.4) I84. ha fekélyesnek jelölték.9 Az alsó végtagok viszértágulatai.

I85 I85.5 Küls aranyerek szöv dmény nélkül Küls aranyerek k. k. Aranyér k.n. rögösödött aranyerek Küls aranyerek egyéb szöv dményekkel Küls aranyerek: • vérz • prolabáló • strangulált • kifekélyesedett I84.m.2 Bels aranyerek.m. aranyerek egyéb szöv dményekkel Aranyerek. I86 Egyéb lokalizációjú varicositas 467 .• strangulált • kifekélyesedett I84.m. k. Aranyerek thrombosissal.m. bels k vagy küls k I84.m.9 Aranyerek.n.m.4 Küls .m.0 I85.n. bels vagy küls : • vérz • prolabáló • strangulált • kifekélyesedett I84.9 Nyel cs varicositas Nyel cs varicositas vérzéssel Nyel cs varicositas vérzés nélkül Nyel cs varixok k.3 I84. I84.7 Thrombotizált aranyerek k.n. szöv dmény nélkül. I84. k.n. szöv dmény nélkül Bels aranyerek k.6 Maradvány aranyeres b rfüggelékek A végbélnyílás vagy a végbél b rfüggelékei I84.n.8 K.n.n.n.m.m.

9 Vénás elégtelenség (idült)(perifériáris) Egyéb meghatározott viszérbetegségek Egyéb viszérbetegség.9) I86.0 I87.-) human immunhiányos betegség [HIV] következtében fellép generalizált lymphadenopathia (B23. (R59. lokalizációban (I83.8) • terhességben (O22.2 I87.m.n. I88 Nem specifikus nyirokcsomó-gyulladás Kivéve: heveny lymphadenitis.1) I88.8 I87.0) varicositas k.m. k.4 I86.n.0 Nem specifikus mesenterialis nyirokcsomó-gyulladás Mesenterialis lymphadenitis (heveny)(idült) 468 .1 Nyelv alatti varicositas Herezacskó varicositas Varicocele I86.2 I86.0 I86.m.n. kivéve mesenterialis (L04.Kivéve: retinealis varixok (H35.1) I86.-) nyirokcsomó-megnagyobbodás k.8 Gyomor varicositas Varicositas egyéb meghatározott lokalizációban Az orrsövény varicosus fekélye I87 I87.8) I87. pulmonalis (I28.1 A viszerek egyéb betegségei Viszérgyulladás utáni tünetegyüttes A viszerek kompressziója Viszér strictura Véna cava szindróma (inferior)(superior) Kivéve: v.3 Medencei varicositas Vulva varicositas Kivéve: ha szöv dmény: • szülés és gyermekágyban (O87.

1 Idült nyirokcsomó-gyulladás.n. A KERINGÉSI RENDSZER EGYÉB.8 I88. • krónikus • subacut Kivéve: heveny nyirokérgyulladás (L03.m. kivéve a mesenterialist Adenitis Lymphadenitis } } idült. NEM MEGHATÁROZOTT BETEGSÉGEI (I95-I99) I95 Alacsony vérnyomás 469 .8 A nyirokerek és nyirokcsomók egyéb. Lymphadenitis k.0 Lymphoedema.m.-) örökletes lymphoedema (Q82. Lymphangiectasia I89.n.n.m.o. (N50.n.m.1 Nyirokérgyulladás Lymphangitis: • k. kivéve a mesenteriálist I88.I88.m. I89 A nyirokerek és nyirokcsomók egyéb nem fert zéses rendellenességei Kivéve: chylocele: • filariasisos (B74. nem fert zéses eredet betegségei Chylocele (nem filaria okozta) Reticulosis lipomelanotica I89. (R59. meghatározott.n. m. bármely nyirokcsomó.m.n.0) postmastectomiás lymphoedema (I97.n.-) • tunica vaginalis (nem filariasisos) k.9 Egyéb nem specifikus nyirokcsomó-gyulladás Nem specifikus nyirokcsomó-gyulladás k. A nyirokerek betegsége k.2) I89.m.-) I89.9 A nyirokerek és nyirokcsomók egyéb nem fert zéses rendellenessége k.8) nyirokcsomó-megnagyobbodás k.n.

A keringési rendszer beavatkozás utáni rendellenessége k.o.o.n.n.m. m.m.0* Szív és érrendszeri szifilisz Cardiovascularis szifilisz: 470 .Kivéve: cardiovascularis collapsus (R57. (R03.n.1 Postcardiotomiás szindróma Szívm tét utáni egyéb funkcionális zavarok Cardialis elégtelenség Szívelégtelenség }szívm tét után.9 A keringési rendszer egyéb.1) I97. I98* A keringési rendszer egyéb rendellenességei máshová osztályozott betegségekben Kivéve: az ebben a f csoportban lev egyéb. I97 A keringési rendszer beavatkozást követ rendellenességei.m. beavatkozások utáni rendellenességei m. vagy endocardialis }protézis következtében I97.8 I97.3) I95.9) anyai hypotensio szindróma (O26. csillaggal jelölt csoportban sorolt betegségek I98. kódot a gyógyszer jelölésére (XX.1) I95.0 I95.0 I97. Kivéve: postoperatív shock (T81.9 Alacsony vérnyomás k.2 Eml eltávolitás utáni nyirokpangás-szindróma Elephantiasis A nyirokerek elzáródása } } mastectomia következtében I97.5) alacsony vérnyomásérték k.n.8 Egyéb hypotensio Krónikus hypotensio I95.1 Idiopathiás hypotensio Orthostaticus hypotensio Posturalis hypotensio Kivéve: neurogen orthostaticus hypotensio [Shy-Drager] (G90.n.2 Gyógyszer okozta alacsony vérnyomás Szükség esetén használjunk kiegészít f csoport) I95.

5+) I98.2+) I98.n.0+) • veleszületett.2* Nyel cs varicositas máshová osztályozott betegségekben Nyel cs varicositas: • májbetegségekben (K70-K71+.• k. • Chagas betegségben (idült) (B57.n.o.-+) I98. (A52.8* A keringési rendszer egyéb meghatározott rendellenességei máshová osztályozott betegségekben I99 A keringési rendszer egyéb és nem meghatározott rendellenességei 471 . K74.1* Szív és érrendszeri rendellenességek máshová osztályozott fert z és parazitás betegségekben Cardiovascularis érintettség m. kés i (A50.2+) • pintában [carate] (A67.-+) • schistosomiasisban (B65.m.

F csoport A LÉGZ RENDSZER BETEGSÉGEI (J00-J99) Megjegyzés: Ha egy légz rendszeri elváltozás megnevezése egynél több helyet jelöl meg és nincs saját kódszáma. mindig az alsóbb (mélyebb) anatómiai helyre kell osztályozni (tracheobronchitis = bronchitis J40) Kivéve: A perinatális id szakban keletkezett egyes állapotok (P00-P96) Egyes fert z és parazitás betegségek (A00-B99) A terhesség. rendellenességek (Q00-Q99) Sérülés.1) LÉGÚTI FERT ZÉSEK idült obstruktiv tüd betegség heveny fellángolása J00 Heveny orr-garatgyulladás [megh lés] 472 .X. melyek nem osztályozhatók máshová (R00-R99) Ez a f csoport a következ csoportokat tartalmazza: J00-J06 J10-J18 J20-J22 J30-J39 J40-J47 J60-J70 J80-J84 J85-J86 J90-J94 J95-J99 J17* J91* J99* Heveny fels légúti fert zések Influenza és tüd gyulladás Egyéb heveny alsó légúti fert zések A fels légutak egyéb betegségei Idült alsó légúti betegségek Küls tényez k okozta tüd betegségek Egyéb légz rendszeri betegségek. amelyek f ként a szövetközi állományt érintik Az alsó légutak gennyedéses és elhalásos elváltozása A mellhártya egyéb betegségei A légz rendszer egyéb betegségei Tüd gyulladás máshová osztályozott betegségekben Mellhártya izzadmány máshová osztályozott állapotokban Légzési rendellenességek máshová osztályozott betegségekben torzulások és kromoszóma Endokrin. mérgezés és küls Daganatok (C00-D48) Tünetek. táplálkozási és anyagcsere betegségek (E00-E90) okok bizonyos egyéb következményei (S00-T98) A f csoporthoz tartozó csillaggal jelölt csoportok: HEVENY FELS (J00-J06) Kivéve: k. a szülés és a gyermekágy szöv dményei (O00-O99) Veleszületett fejl dési rendellenességek.m.n. (J44. jelek és rendellenes klinikai és laboratóriumi leletek.

1) garatgyulladás: • k.Nátha (heveny) Heveny orrhurut Orr-garatgyulladás: • k. • fert zéses k. (J02.1-J30. (J31.m. idült vagy k.n.n.m. Rhinitis: • heveny • fert zéses Kivéve: idült orr-garatgyulladás (J31.n.m. Kivéve: sinusitis.9) • heveny (J02.9) • heveny (J02.0) • vasomotoros (J30.-) • idült (J31.0) • allergiás (J30.2) J01 Heveny melléküreggyulladás Beleértve: tályog empyema fert zés gyulladás gennyedés } } } sinusban.1 J01. heveny } } A fert z ágens megjelölésére szükség esetén kiegészít kód használható (B95B97).m.-) • idült (J31.4) • idült (J31. (J02.n.n.-) J01.n.0 Sinusitis maxillaris acuta Anthritis acuta J01.2 J01.2) rhinitis: • k. (J32.0) torokgyulladás: • k.m.3 Sinusitis frontalis acuta Sinusitis ethmoidalis acuta Sinusitis sphenoidalis acuta 473 .m.

1) • enterovírusos vesicularis (B08.0) heveny laryngopharyngitis (J06.m.9 Heveny sinusitis.2) J02.8 Heveny pansinusitis Egyéb heveny sinusitis Heveny melléküreggyulladás egynél több sinusban. J02 Heveny garatgyulladás Beleértve: heveny torokgyulladás Kivéve: tályog: • mandulakörüli (J36) • garat (J39. k.m.J01.0 Heveny garathurut streptococcus miatt Streptococcusos torokgyulladás Kivéve: vörheny (A38) J02. nem meghatározott Garatgyulladás (akut): • k.n.-) • influenza vírus: • kimutatott (J10.m.2) J02. • üszkös • fert zéses k.n.m.0) idült garatgyulladás (J31.n.8 Heveny garatgyulladás egyéb meghatározott kórokozótól A fert z ágens megjelölésére szükség esetén kiegészít kód használható (B95B97) Kivéve: garatgyulladás : • mononucleosis infectiosa (B27.1) • nem kimutatott (J11. • gennyes • fekélyes Torokgyulladás (akut) k. J03 Heveny mandulagyulladás 474 .n.5) • herpeszvírusos [herpesz simplex] (B00.9 Akut garatgyulladás.1) • retropharyngealis (J39.4 J01. de nem pansinusitis J01.

1 Heveny légcs gyulladás Tracheitis (heveny): 475 .8 Streptococcus okozta mandulagyulladás Heveny mandulagyulladás egyéb.9) • heveny (J02.Kivéve: peritonsillaris tályog (J36) torokgyulladás: • k.9 Heveny mandulagyulladás.0) influenzás laryngitis. meghatározott kórokozótól A kórokozó megjelölésére szükség esetén kiegészít B97). k.0 Heveny gégegyulladás Laryngitis (acuta): • k.5) kód (B95-B97) J04.m.2) J03.n.n.0) J03. Kivéve: heveny obstructiv laryngitis [croup] és epiglottitis (J05.m. • follicularis • gangraenosa • infectiosa • ulcerosa J04 Heveny gége és légcs gyulladás A fert z ágens megjelölésére szükség esetén kiegészít használható. • oedematosa • subglottica • suppurativa • ulcerosa Kivéve: idült laryngitis (J37.1) • nem identifikálva (J11. az influenzavírus: • identifikálva (J10.m.0 J03. kód használható (B95- Kivéve: herpeszvírus [herpes simplex] okozta pharyngotonsillitis (B00. (J02.n.n.m. Tonsillitis (acuta): • k.-) • streptococcusos (J02.-) laryngismus (stridulus) (J38.1) J04.

m. (A49.m. INFLUENZA ÉS TÜD GYULLADÁS (J10-J18) J10 Identifikált influenzavírus okozta influenza Kivéve: Haemophilus influenza okozta: • fert zés k.1) J06. (J22) influenzavírus: • vírus identifikálva (J10.n. J05.0 Heveny obstructiv laryngitis [croup] Obstruktiv gégegyulladás k.• k.m. Fels légúti: • heveny betegség • fert zés k.n. Tracheitis (heveny)(akut) laryngitisszel Kivéve: idült laryngotracheitis (J37.n. J06 Fels légúti fert zések több és nem meghatározott helyen Kivéve: heveny légúti fert zés k.n.8 J06. kód (B95-B97) J05.n.2) • agyhártyagyulladás (G00.n. k.n.9 Heveny laryngopharyngitis Egyéb fels légúti fert zések több helyen Fels légúti fert zés.0) 476 .1) • vírus nem identifikálva (J11.1 Heveny epiglottitis Gégegyulladás k.0 J06.1) J05 Heveny obstructiv laryngitis [croup] és epiglottitis A fert z ágens megjelölésére szükség esetén kiegészít használható.m.2 Heveny laryngotracheitis Laryngotracheitis k.m.m.n.m. • hurutos Kivéve: idült tracheitis (J42) J04.m.

0) • tüd gyulladás (J14) } specifikus vírus nem } identifikáltnak jelölve J11.8 Influenza egyéb manifesztációkkal.2) • agyhártyagyulladás (G00. vírus nem identifikált Influenza okozta encephalopathia } Influenzás: } 477 . Influenzás: • fels légúti fert zés • gégegyulladás • garatgyulladás • mellhártyaizzadmány } } } k. vagy vírus nem identifikált } } J11.0 Influenza tüd gyulladással. vírus nem identifikált Beleértve: influenza vírusos influenza Kivéve: Haemophilus influenzae: • fert zés k.m. (A49.m.8 } } } influenzavírus identifikálva } } } Influenza egyéb manifesztációkkal.n.n.m. vagy vírus nem identifikált J11.• tüd gyulladás (J14) J10. influenzavírus identifikált Influenza Influenzás: • fels légúti fert zés • gégegyulladás • garatgyulladás • mellhártyaizzadmány J10. vírus nem identifikált Influenzás (broncho-) pneumonia. influenzavírus identifikált Influenza okozta encephalopathia } Influenzás: • gastroenteritis • myocarditis (heveny) } influenzavírus identifikálva } } J11 Influenza.n. influenzavírus identifikált J10.0 Influenza tüd gyulladással.1 Influenza egyéb légúti manifesztációkkal. vírus nem identifikált Influenza k. influenzavírus identifikált Influenzás (broncho-) pneumonia.m. k.n.1 Influenza egyéb légúti manifesztációkkal.

J11.m.2 J12.9) • lipid (J69.o.o.0) • interstitialis k.4) J14 Haemophilus influenzae okozta tüd gyulladás Bronchopneumonia H.n. 478 .n.• gastroenteritis • myocarditis (heveny) } k.m. pneumoniae-tól Kivéve: veleszületett tüd gyulladás S.0.(J69.-) • veleszületett (P23.m. Beleértve: nem influenzavírus okozta bronchopneumonia Kivéve: veleszületett rubeolás pneumonitis (P35.0) • gyermekágyban (O89.0) tüd gyulladás: • aspirációs: • k. influenzae-t l Kivéve: veleszületett tüd gyulladás H.1) J12.8 J12. m.0) • érzéstelenítés kapcsán: • vajúdás és szülés alatt (O74.9) • szilárd és folyékony anyag miatt (J69. k.m.0) • terhesség alatt (O29.n. (J84.n.0 J12. pneumoniae-tól (P23.n.0) • újszülöttkori (P24.0) • influenzában (J10.1 J12.6) egyéb streptococcus okozta tüd gyulladás (J15. vagy vírus nem identifikált } J12 Vírusos tüd gyulladás.9 Adenovírus pneumonia Légúti syncytialis vírus pneumonia Parainfluenza vírus pneumonia Egyéb vírusos pneumonia Vírusos tüd gyulladás.3-J15. influenzae-t l (P23.n.6) J15 Bakteriális tüd gyulladás. m. J13 Streptococcus pneumoniae okozta tüd gyulladás Bronchopneumonia S.

(J18.0 J16. influenzae Kivéve: chlamydia pneumonia (J16.6 Escherichia coli okozta tüd gyulladás Egyéb anaerob.3 J15.5 J15.n. mint S.n.7 J15. J16 Egyéb fert z organizmusok okozta tüd gyulladás.9 Mycoplasma pneumoniae okozta tüd gyulladás Egyéb bakteriális tüd gyulladás Bakteriális tüd gyulladás. Kivéve: ornithosis (A70) pneumocystosis (B59) tüd gyulladás: • k.n.2 J15.1) J15.-) légionárius betegség (A48.-) J16. pneumoniae és H.3) • Streptococcus pneumoniae-t l (J13) J15.0) veleszületett tüd gyulladás (P23. m. Gram-negatív bacteriumok okozta tüd gyulladás Serratia marcescens okozta tüd gyulladás J15.0 J15.8 J15.1 J15.9) • veleszületett (P23.0* Tüd gyulladás máshol osztályozott betegségekben Tüd gyulladás máshol osztályozott bakteriális betegségekben 479 .8 Chlamydia pneumonia Egyéb fert z organizmusok okozta tüd gyulladás J17* J17.Beleértve: bronchopneumonia egyéb bacteriumoktól.o. k.m.m.4 Klebsiella pneumoniae okozta tüd gyulladás Pseudomonas okozta tüd gyulladás Staphylococcus okozta tüd gyulladás B-csoportú streptococcus okozta tüd gyulladás Egyéb streptococcus okozta tüd gyulladás Kivéve: tüd gyulladás: • B-csoportú streptococcustól (J15.

1+) • coccidioidomycosisban (B38.1) gyógyszer okozta interstitialis tüd rendellességek (J70.-+) • toxoplasmosisban (B58.4) 480 .8+) J18 Tüd gyulladás.2+) J17. kórokozó nem meghatározott Kivéve: tüd tályog tüd gyulladással (J85.2-J70.0+) • salmonella fert zésben (A02.0+) • anthraxban (22. m.1+) • gonorrhoeaban (A54.-+) J17.8* Tüd gyulladás egyéb.0-B44.0+) • szamárköhögésben (A37.1+) • candidiasisban (B37. máshova osztályozott betegségekben Tüd gyulladás: • ornithosisban (A70+) • Q-lázban (A78+) • reumás lázban (I00+) • spirochaetás.o.8+) • nocardiosisban (A43.0+) • kanyaróban (B05.-+) J17.3+) J17.2+) • histoplasmosisban (B39.2* Tüd gyulladás gombás megbetegedésekben Tüd gyulladás: • aspergillosisban (B44. (A69.5+) • rubeolában (B06.3* Tüd gyulladás parazitás betegségekben Tüd gyulladás: • ascariasisban (B77.2+) • tularaemiában (A21.n.Tüd gyulladás: • actinomycosisban (A42.8+) • bárányhiml ben (B01.1* Tüd gyulladás máshol osztályozott vírusbetegségekben Tüd gyulladás: • cytomegalia-vírus betegségben (B25.0-B38.2+) • hastifuszban (A01.8+) • schistosomiasisban (B65.

0) • terhesség alatt (O29.n. Kivéve: bronchiolitis (J21.0) • érzéstelenítés kapcsán: • vajúdás és szülés alatt (O74.m.n. életév alatt • acut és subacut: • bronchospasmussal • fibrines • membranosus • gennyes • szeptikus 481 . k.-) J18.n.m.0) • gyermekágyban (O89. (J69.9) • lipid (J69. 15. (J84.m.1) • alsó légúti fert zéssel (J44.0 Bronchopneumonia. EGYÉB HEVENY ALSÓ LÉGÚTI FERT ZÉSEK (J20-J22) Kivéve: idült obsruktív tüd betegség heveny: • fellángolással k.m.m. k.m.n.n.m. k.0) • újszülöttkori (P24. Hypostaticus pneumonia.1) pneumonitis küls ágenst l (J67-J70) J18.-) • veleszületett (P23.9 Lobaris tüd gyulladás.n. Tüd gyulladás.8 J18. Egyéb tüd gyulladás.n. k. kórokozó k.2 J18.n.n.m.m.1 J18.tüd gyulladás: • aspirációs: • k. (J44.9) • szilárd és folyékony anyagtól (J69.0) J20 Heveny hörghurut Beleértve: bronchitis: • k.9) • interstitialis k.

0 J21.4 J20.• tracheitisszel tracheobronchitis (heveny) Kivéve: bronchitis: • k. (J42) • mucopurulens (J41.1 J20.m.6 J20.1) • obsruktív (J44.-) • obstruktív (J44.m.n.m.m.n.vírustól Heveny bronchitis légúti syncytialis vírustól Heveny bronchitis rhinovírustól Heveny bronchitis echovírustól Heveny bronchitis egyéb meghatározott kórokozótól Heveny bronchitis k.n.m.0 J20.5 J20.9 Heveny bronchitis mycoplasma pneumoniaetól Heveny bronchitis haemophilus influenzaetól Heveny bronchitis streptococcustól Heveny bronchitis coxsackie. 15 év és fölött (J40) • allergiás k. (J40) • krónikus (J42.0) • krónikus: • k.9 Heveny bronchiolitis légúti syncytialis vírustól Heveny bronchiolitis egyéb meghatározott kórokozóktól Heveny bronchiolitis.n.m.2 J20.n.0) tracheobronchitis: • k. k.7 J20. J21 Heveny bronchiolitis Beleértve: bronchospasmussal J21. (J45.n. 482 .8 J20.3 J20.8 J21.-) J20.vírustól Heveny bronchitis parainfluenza.-) • egyszer (J41.

Kivéve: fels légúti fert zés (heveny)(J06.0) J30. • atrophiás • granulomatosus • hypertrophiás • obstruktív • gennyes • fekélyes Kivéve: rhinitis: 483 .n. nasopharyngitis és pharyngitis Idült rhinitis Ozaena Rhinitis (idült): • k.n.0 Idült rhinitis. J31 J31.m. pollent l Szénaláz Pollinosis J30.Bronchiolitis (heveny) J22 Nem meghatározott alsó légúti fert zés Heveny (alsó) légúti (traktus) fert zés k.n.0 J30.2 J30. k.9) A FELS LÉGUTAK EGYÉB BETEGSÉGEI (J30-J39) J30 Vasomotor és allergiás rhinitis Beleértve: spasticus rhinorrhoea Kivéve: allergiás rhinitis asthmával (J45.3 Egyéb szezonális allergiás rhinitis Egyéb allergiás rhinitis Állandósult (évszaktól független allergiás rhinitis J30.m. (J31.n.m.m.1 Vasomotor rhinitis Allergiás rhinitis pollent l Allergia k.n.4 Allergiás rhinitis.0) rhinitis k.m.

9 Idült sinusitis.0 Idült sinusitis maxillaris Anthritis (idült) Sinusitis maxillaris k.n.m.n.m. J32. J32.1 Idült nasopharyngitis Kivéve:nasopharyngitis.0) J31.m. J32. J32.n.n.9) J32 Idült melléküreggyulladás Beleértve: tályog empyema fert zés gennyedés } } } sinus (idült)(orr-) } kód (B95-B97) használható a fert z ágens Szükség esetén kiegészít megjelölésére.• allergiás (J30.n.1 Idült sinusitis frontális Homloküreggyulladás k.4 Idült pansinusitis Pansinusitis k.4) • vasomotoros (J30.n.-) J32. amely egynél több sinust érint. (J02. J32.m.3 Idült sinusitis sphenoidalis Ékcsontöbölgyulladás k. (J00) J31.1-J30.m. idült vagy k. heveny vagy k.n. de nem valamennyit J32.2 Idült sinusitis ethmoidalis Rostaöbölgyulladás k.m.8 Egyéb idült sinusitis Melléküreggyulladás (idült). 484 .m.n. k. Kivéve: acut sinusitis (J01.m.2 Idült pharyngitis Idült torokgyulladás Pharyngitis (idült): • atrophiás • granuláris • hypertrophiás Kivéve: pharyngitis.

J33 Orrpolypus Kivéve: adenomatosus polypusok (D14. Rhinolith J35 A garat és orrmandulák idült betegségei 485 . k.m.0 Az orr tályogja.Melléküreggyulladás (idült) k.m.0 Orrüreg-polypus Polypus: • choanalis • nasopharyngealis J33.n.1 J34. furunkulusa és karbunkulusa { cellulitis Orr (orrsövény) { elhalás { kifekélyesedés J34.0) J33.n.n.1 Polypoid sinus degeneratio Woakes-szindróma vagy ethmoiditis J33.3 J34.9 Orrpolypus.m.8) J34.2 Orrüregek cystája és mucoceleje Orrsövényelferdülés Orrsövény deviatio vagy deflectio (szerzett) J34.8 Egyéb melléküreg polypus Sinus-polypus: • járulékos • ethmoidalis • maxillaris • sphenoidalis J33. J34 Az orr és orr-melléküregek egyéb rendellenességei Kivéve: az orrsövény varicocus fekélye (I86.8 Orrkagylók túltengése Az orr és orr-üregek egyéb meghatározott rendellenességei Az orrsövény perforációja k.

kód használható (B95-B97) a fert z ágens J37.m.m.9) • akut (J03.n. J36 Mandula körüli tályog Peritonsillaris tályog Cellutitis peritonsillaris Abscessus peritonsillaris Szükség esetén kiegészít megjelölésére.-) • chronica (J35. tonsillitis: • k.-) J35.n.és garatmandulák nem meghatározott idült betegségei Idült tonsilla és adenoid elváltozások.0 Idült garatmandulagyulladás Kivéve: tonsillitis: • k.J35. k.n.m.és garatmandulák együttes túltengése Az orr.9 Az orr.9) • acuta (J03.0) J37 Idült laryngitis és laryngotracheitis Szükség esetén kiegészít megjelölésére.0) kód használható (B95-B97) a fert z ágens Kivéve: retropharyngealis tályog (J39.0 Idült laryngitis Laryngitis: 486 . (J03.8 Az orr.és garatmandulák egyéb idült betegségei Adenoid vegetatiok Amygdalolith Tonsilla (és adenoid) heg Tosilla csúcs Tonsilla fekély J35.1 A garatmandulák túltengése A tonsillák megnagyobbodása J35. (J03.3 J35.2 Az orrmandulák túltengése Adenoid-megnagyobbodás J35.

• catarrhalis • hypertophica • sicca Kivéve: laryngitis: • k.n.1) J38.5) stridor (R06.m.0) beavatkozást követ subglotticus stenosis (J95.m.m.1) • chronica (J42) J38 A hangszalagok és gége máshová nem osztályozott betegségei Kivéve: veleszületett laryngealis stridor (Q31.0) • obstructiva (acuta)(J05.0 Hangszalag.4) laryngitis: • obstruktív (heveny)(J05.0) • acuta (J04.és gége-bénulás Laryngoplegia Glottis paralysis J38.2 A hangszalagok csomói Chorditis (fibrines)(nodosus)(tuberosus) Énekes csomó Tanító csomó J38. (J04. (J04.1) • acuta (J04.0) • fekélyes (J04.3 A hangszalagok egyéb betegségei 487 .1 Idült laryngotracheitis Idült gégegyulladás idült légcs gyulladással Idült légcs gyulladás gégegyulladással Kivéve: laryngotracheitis: • k.n.1) J38.1 A hangszalag és gége polypusa Kivéve: adenomatosus polypus (D14.2) tracheitis: • k.0) J37. (J04.2) • acuta (J04.n.

7 Gégesz kület A gége egyéb betegségei { tályog { cellulitis { betegség k.n.m.2) fels légúti gyulladás vegyszerekt l.5 Gégegörcs Laryngismus (stridulus) J38. füstökt l és g zökt l J39.{ tályog { cellulitis Hangszalag { granuloma { leukokeratosis { leukoplakia J38. (J22) • fels (J06.n.4 Gégevizeny Oedema: • glotticus • subglotticus • supraglotticus Kivéve: laryngitis: • heveny obstruktiv [croup](J05. Gége{ necrosis { pachyderma { perichondritis { fekély J39 A fels légutak egyéb betegségei Kivéve: heveny légúti fert zés k.m.0) • oedematosa (J04.1 A garat egyéb tályogja Garat cellulitis Nasopharyngealis tályog 488 .6 J38.0) J38.9) (J68. gázoktól.0 Retropharyngealis és parapharyngealis tályog Peripharyngealis tályog Kivéve: peritonsillaris tályog (J36) J39.

Bronchitis: • k.n.n. nem hevenynek vagy idültnek meghatározva Megjegyzés: A nem hevenynek vagy idültnek meghatározott bronchitist a 15.m.0) J41 Egyszer és mucopurulens idült bronchitis Kivéve: idült bronchitis: • k.0 J41. (J45.8 J39.-ba sorolható.9) • kémiai (heveny)(J68. Kivéve: bronchitis: • allergiás k.2 A garat egyéb betegségei A garat vagy orrgarat Kivéve: pharyngitis: • chronica (J31. tracheitisszel Tracheobronchitis k.8 Egyszer idült bronchitis Mucopurulens idült bronchitis Kevert egyszer és mucopurulens idült bronchitis 489 . alatt hevenynek lehet tekinteni és a J20.(J45.-) J41.m.n.m.2) • ulcetrativa (J02.m.m.m.1 J41.J39.n. J39.3 A fels légúti traktus nem meghatározott lokalizációjú túlérzékenységi reakciója A fels légutak egyéb meghatározott betegségei A fels légutak betegségei k.9 IDÜLT ALSÓ LÉGÚTI BETEGSÉGEK (J40-J47) Kivéve: cysticus fibrosis (E84.-) J40 életév Bronchitis. • catarrhalis • k.n.n. (J42) • obstruktív (J44.9) { cystája { oedema J39.n.m.0) • asztmás k.

-) • obstruktív tüd betegség k. 490 .4) • interstitialis (J98.-) J43.2) • sebészi (b ralatti)(T81.7) • idült (obstruktiv) bronchitisszel (J44. • tracheitis • tracheobronchitis Kivéve: idült: • bronchitis asthmatica (J44. gázok.9) J43 Emphysema Kivéve: emphysema: • kompenzatórikus (J98.2) • újszülöttkori (P25.3) • vegyszerek.8) • traumás b ralatti (T79.m. füstök vagy g zök belégzését l (J68. k.8 J43.-) • bronchitis: • egyszer és mucopurulens (J41.-) emphysemás (obstruktiv) bronchitis (J44.-) • légúti elzáródással (J44.-) • mphysemás bronchitis (J44.n.n.9 Centrilobularis emphysema Egyéb emphysema Emphysema.J42 Nem meghatározott idült bronchitis Idült: • bronchitis k.0) • mediastinalis (J98. Emphysema (tüd )(pulmonalis): • k.1 Panlobaris emphysema Panacinaris emphysema J43. (J44.0 MacLeod-szindróma Egyoldali: • emphysema • transzparens tüd J43.m.m.n.2 J43.n.m.

k.n.m.• bullózus • hólyagos Emphysemás bulla J44 Egyéb idült.0 Idült obstruktiv tüd betegség heveny alsó légúti fert zéssel Kivéve: influenzával (J10-J11) J44. J44.m. (J45.m.m. 491 .9) bronchiectasia (J47) idült: • bronchitis: • k.9 Idült obstruktiv tüd betegség. k.-) • tracheitis (J42) • tracheobronchitis (J42) emphysema (J43.n.-) tüd betegségek küls ágensekt l (J60-J70) J44.n. • emphysemás k.8 Idült obstruktiv tüd betegség heveny fellángolással.m.-) asthmás bronchitis k.m.n.m.n.1 J44. Egyéb meghatározott idült obstruktiv tüd betegség Idült bronchitis: • asthmás (obstruktiv) k.n. (J42) • egyszer és mucopurulens (J41. obstruktív tüd betegség Beleértve: idült: • bronchitis: • asthmás (obstruktiv) • emphysemás • társulva: • légúti elzáródással • emphysemával • obstruktív: • asthma • bronchitis • tracheobronchitis Kivéve: asthma (J45. • obstruktiv k.n.

• rhinitis asztmával Atopikus asztma Extrinsic allergiás asztma Szénaláz asztmával J45.m. • tüd betegség k. J45 Asztma Kivéve: súlyos akut asztma (J46) idült asztmás (obstruktiv) bronchitis (J44. k.9 Asztma.1 Nem-allergiás asztma Idioszinkráziás asztma Intrinsic nem-allergiás asztma J45.m.-) idült obstruktiv asztma (J44.1-ben sorolt állapotok kombinációja J45.8 Kevert asztma A J45.n.m.Idült obstruktiv: • légúti betegség k.m.n.m. Kés i kezdet asztma J46 Status asthmaticus Súlyos akut asztma J47 Bronchiectasia Bronchiolectasia Kivéve: veleszületett hörg tágulat (Q33.-) eosinophiliás asztma (J82) küls ágens okozta tüd betegségek (J60-J70) status asthmaticus (J46) J45.n.4) güm kóros hörg tágulat (aktív betegség)(A15-A16) 492 .n.0 és J45. Asztmás bronchitis k.n.0 F ként allergiás asztma Allergiás: • bronchitis k.

1 J63.0 J63.5 J63.8 Pneumoconiosis talkum(por)-tól Pneumoconiosis kvarctartalmú egyéb poroktól Silicosis k.m.0 J62.-alatt osztályozott asztma J60 Szénbányászok pneumoconiosisa Anthracosilicosis Anthracosis Szénbányász-tüd Kivéve: güm kórral együtt (J65) J61 Azbeszt és egyéb ásványi rostok okozta pneumoconiosis Asbestosis Kivéve: mellhártya callus asbestosissal (J92.0) güm kórral együtt (J65) J62 Kvarctartalmú por okozta pneumoconiosis Beleértve: a tüd (masszív) silico fibrosisa Kivéve: pneumoconiosis güm kórral (J65) J62.8 Aluminosis (tüd -) Bauxit-fibrosis (tüd -) Berylliosis Grafit-fibrosis (tüd ) Siderosis Stannosis Egyéb meghatározott szervetlen por okozta pneumoconiosis 493 .3 J63.4 J63.2 J63.n. J63 Pneumoconiosis egyéb szervetlen poroktól Kivéve: güm kórral együtt (J65) J63.KÜLS TÉNYEZ K OKOZTA TÜD BETEGSÉGEK (J60-J70) Kivéve: a J45.

J64 Nem meghatározott pneumoconiosis Kivéve: güm kórral együtt (J65) J65 Güm kórral társult pneumoconiosis A J60-J64-ben sorolt állapotok.8 Lenmunkás betegség Cannabinosis (indiai kender okozta légúti betegség) Légúti betegség egyéb meghatározott szerves portól J67 Túlérzékenységi (allergiás) pneumonitis szerves portól Beleértve: allergiás alveolitis és pneumonitis belélegzett szerves portól és gombarészekt l.2 Madárkedvel k tüd betegsége Törpepapagáj-kedvel k tüd betegsége Galambkedvel k tüd betegsége 494 . ha güm kórral együtt fordulnak el .0) J67.0 Byssinosis Gyapotpor okozta légúti betegség J66.1 Bagassosis Cukornád: • betegség • pneumonitis J67. füstökt l vagy g zökt l (J68.2 J66.3) J66.1 J66. J66 Meghatározott szerves por okozta légúti betegség Kivéve: bagassosis (J67. gázoktól. actinomyces vagy egyéb eredet Kivéve: pneumonitis belélegzett kémiai anyagtól.0) szerves por okozta túlérzékenységi pneumonitis (J67.1) farmer-tüd (J67.-) reaktív légúti dysfunctiós szindróma (J68. annak A15A16-ban említett bármely formájával.0 Farmer-tüd Aratómunkás-tüd Szénagyüjt k tüd betegsége Penészes széna betegség J67.

füstökt l és g zökt l. gázoktól. füstökt l és g zökt l Kémiai tüd oedema (akut) J68.7 Légkondicionáló és légnedvesít okozta tüd betegség Allergiás alveolitis gombáktól.8 Túlérzékenységi pneumonitis egyéb szerves poroktól Sajtmunkás tüd Kávémunkás tüd Halhúsfeldolgozó tüd Sz csök tüd betegsége Kaliforniai óriásfeny -por okozta tüd betegség J67. m. termofil sugárgombáktól és egyéb.m. Egyéb acut és subacut légz szervi állapotok vegyszerekt l.n. gázok.0 Bronchitis és pneumonitis vegyszerekt l.3 495 .6 Gombatenyészt k tüd betegsége Juharfa-munkás tüd Cryptostroma corticale okozta alveolitis Cryptostromosis J67. Túlérzékenységi pneumonitis k. füstökt l és g zökt l J68.n.5 J67.) kód alkalmazható az ok megjelölésére (XX.4 Malátacsiráztató tüd Aspergillus clavatus okozta alveolitis J67.1 Heveny tüd vizeny vegyszerekt l.n. a szell ztet [légkondicionáló] rendszerben növeked organizmusoktól J67.2 Fels légúti gyulladás vegyszerekt l.9 Túlérzékenységi pneumonitis nem meghatározott szerves portól Allergiás (extrinsic) pneumonitis k.m.3 Suberosis Parafakeresked k tüd betegsége Parafamunkás tüd J67. gázoktól. J68 Légz szervi állapotok vegyszerek.J67.o. gázoktól. J68. füstökt l. és g zökt l Kémiai bronchitis (heveny) J68. füstök és g zök belégzését l Szükség esetén kiegészít f csoport. gázoktól.

J70.8 Pneumonitis egyéb szilárd és folyékony anyagtól Pneumonitis vérbelehelést l J70 Légz szervi állapotok egyéb küls ágensekt l Szükség esetén kiegészít f csoport.8 J68.m.) Kivéve: újszülöttkori aspirációs szindróma (P24.4) J69. k. gázoktól.n. füstök és g zök }belégzését l J68. gázoktól.4 Idült légz szervi állapotok vegyszerekt l. füstökt l és g zökt l Emphysema (diffúz)(idült) Obliterativ bronchiolitis(idült)(subacut) Tüd fibrosis (idült) } } vegyszerek.0 Pneumonitis ételt l és hányadéktól Aspirációs pneumonia: • k. füstökt l és g zökt l Légz szervi állapotok vegyszerekt l.Reaktiv légúti dysfunctiós szindróma J68.1 Pneumonitis olajoktól és kivonatoktól Lipid pneumonia J69. • ételt l (regurgitált) • gyomornedvt l • tejt l • hányadéktól Kivéve: Mendelson-szindróma (J95.1 Sugárzás okozta idült és egyéb tüd manifesztációk Postradiatiós tüd fibrosis J70.) kód alkalmazható az ok megjelölésére (XX.n. J69 Pneumonitis szilárd anyagoktól és folyadékoktól Szükség esetén kiegészít kód használható az ok megjelölésére (XX. gázoktól. füstökt l és g zökt l.-) J69.9 Egyéb légz szervi állapotok vegyszerekt l.0 Sugárzás okozta heveny tüd manifesztációk Radiatiós pneumonitis J70. gázok.2 Gyógyszer kiváltotta heveny interstitialis tüd rendellenességek 496 .m. f csoport.

k. Kivéve: ha oka: • aspergillosis (B44.J70.1) • küls ágensekt l (J60-J70) • k.m. EGYÉB.9 Gyógyszer kiváltotta idült interstitialis tüd rendellenességek Gyógyszer kiváltotta interstitialis tüd rendellenesség.1) 497 . m.2) tüd oedema: • kémiai (akut)(J68. pneumonia Trópusi (pulmonalis) eosinophilia k.2-J70. Eosinophil asztma Löffler-f.n.2) küls ágens okozta tüd betegségek (J60-J70) lymphoid interstitialis pneumonitis HIV-betegségt l (B22.4) • meghatározott parazitás fert zés (B50-B83) • szisztémás köt szövet-rendellenesség (M30-M36) J84 Egyéb interstitialis tüd betegségek Kivéve: gyógyszer okozta interstitialis tüd rendellenességek (J70.8 J70.n. LÉGZ RENDSZERI BETEGSÉGEK.4 J70.1) J82 Pulmonalis eosinophilia. szívbetegséggel vagy elégtelenséggel (I50.n.2-J70. AMELYEK F KÉNT A SZÖVETKÖZI ÁLLOMÁNYT ÉRINTIK (J80-J84) J80 Feln ttkori légzési distress szindróma Feln ttkori hyalin membrán betegség J81 Tüd vizeny Heveny tüd oedema Tüd congestio (passzív) Kivéve: hypostaticus pneumonia (J18. megnevezett küls ágensek okozta légz szervi állapotok Küls ágensek okozta légz szervi állapot k.m. Egyéb.n.m.m.3 J70.o.4) interstitialis emphysema (J98.-) • gyógyszerek (J70.n.

m.n.1) J84. Interstitialis pneumonia k. füstök és g zök belégzését l (J68. gázok.0 Alveolaris és parietoalveolaris állapotok Alveolaris proteinosis Pulmonalis alveolaris microlithiasis J84. J85.9 Egyéb meghatározott interstitialis tüd betegségek Interstitialis tüd betegség.4) • besugárzást követ (J70.2 Tüd tályog pneumonia nélkül Tüd tályog k.J84.és gátortályog Tüd gangraena és necrosis Tüd tályog pneumoniával Kivéve: meghatározott kórokozó okozta pneumonia (J10-J16) J85.m.8 J84.n.m. k.0 J85.n. AZ ALSÓ LÉGUTAK GENNYESEDÉSES ÉS ELHALÁSOS ELVÁLTOZÁSAI (J85-J86) J85 J85.1 Tüd .3 Mediastinalis tályog J86 Gennymell Beleértve: tályog: • pleuralis • thoracalis empyema pyopneumothorax 498 .1 Egyéb interstitialis tüd betegségek fibrosissal Diffúz tüd fibrosis Alveolitis fibrotisans Hamman-Rich szindróma Idiopathiás tüd fibrosis Kivéve: tüd fibrosis (idült): • vegyszerek.

o.m. 499 .n.0 J92.0) • güm kóros (aktuális betegség)(A15-A16) pyopneumothorax (J86. J93 Légmell Kivéve: pneumothorax: • congenitalis vagy perinatalis (P25.9 Spontán feszül pneumothorax Egyéb spontán pneumothorax Egyéb pneumothorax Pneumothorax.9 Pleuralis callus azbeszt jelenlétével Pleuralis callus azbeszt nélkül Pleuralis callus k. (R09.-) J93.1 J93.n.0) pleuritis k.8 J93.n.1) güm kóros (A15-A16) J91* J92 Mellüregi folyadékképz dés máshol osztályozott állapotokban Pleuralis callus Beleértve: mellhártya-megvastagodás J92. k.0 J86. m.m. Pleuritis humida Kivéve: chylosus (mellüregi) effusio (J94.m.1) • traumás (S27.Szükség esetén kiegészít kód használható a fert z ágens megjelölésére (B95B97) Kivéve: a güm kór okozta (A15-A16) J86.9 Pyothorax sipollyal Pyothorax sipoly nélküli A MELLHÁRTYA EGYÉB BETEGSÉGEI (J90-J94) J90 Mellüregi folyadékképz dés.n.0 J93.

0 Chylosus folyadékgyülem Chyliform effusio J94.1) güm kóros mellhártya állapotok (aktuális betegség)(A15-A16) J94.8 Egyéb meghatározott mellüregi állapotok Hydrothorax J94.2) • haemothorax (S27.0-J70.m.n. m.2 J95.4 Akut tüd elégtelenség mellkasm tét után Akut tüd elégtelenség nem mellkasi m tétek után Idült tüd elégtelenség m tétet követ en Mendelson-szindróma Kivéve: szöv dményként: • vajúdás és szülés kapcsán (O74.o. Kivéve: emphysema (subcutan) a beavatkozástól (T81. (R09.J94 Egyéb mellüregi állapotok Kivéve: pleuritis k.0 Tracheostomia malfunctio Vérzés a tracheostomiából A tracheostomiás légút elzáródása Tracheostomia sepsis Tracheo-oesophagealis sipoly tracheostomia után J95. A LÉGZ RENDSZER EGYÉB BETEGSÉGEI (J95-J99) J95 Beavatkozást követ légzési rendellenességek.2 Fibrothorax Haemothorax Haemopneumothorax J94.3 J95.1) traumás: • haemopneumothorax (S27.0) 500 .m.n.9 Mellüregi állapot. k.1 J95.8) sugárzás okozta tüd manifesztációk (J70.n.1 J94.1) J95.

0) J96.• terhesség alatt (O29.3) J98.4) • alvási (G47.n. J96 Légzési elégtelenség.9 Beavatkozás utáni subglotticus stenosis Egyéb beavatkozás utáni légzési rendellenességek Beavatkozás utáni légzési rendellenesség.5 J95.m. k.n.8) • újszülött (P28.n. k. Kivéve: cardiorespiratoricus elégtelenség (R09. (R06.0 A hörg k máshova nem osztályozott betegségei Broncholithiasis Meszesedés Sz kület Fekély • collapsus • dyskinesis } } bronchialis } Tracheobronchialis: J98.2) • distress szindróma: • feln tt (J80) • újszülött (P22. J98 Egyéb légzési rendellenességek Kivéve: apnoe: • k.m.9 Heveny légzési elégtelenség Idült légzési elégtelenség Légzési elégtelenség.0) • gyermekágy alatt (O89.0 J96.1 J96.-) légzési: • leállás (R09.0) J95.m. m.2) beavatkozás utáni légzési elégtelenség (J95.3) • újszülött (P28.1 Tüd collapsus 501 .o.8 J95.n.

Pulmolithiasis J98.4 Kompenzatórikus emphysema A tüd egyéb rendellenességei A tüd meszesedése Cysticus tüd betegség (szerzett) Tüd betegség k.5 A mediastinum máshova nem osztályozott betegségei Fibrosis Hernia } } mediastinalis Retractio } Mediastinitis Kivéve: mediastinalis tályog (J85.6 A rekeszizom rendellenességei Diaphragmatitis Rekeszbénulás Rekesz-relaxatio Kivéve: a rekeszizom veleszületett rendellenessége m.m.9) • magzatban és újszülöttben (P25.n.1) • güm kóros (aktuális betegség)(A15-A16) J98. (Q79.m.m.3 J98.m.0-P28.3) J98.o.7) J98.n.8) • traumás subcutan (T79.-) • veleszületett (Q79. Légúti betegség (idült) k.8 J98.n.n. k.Atelectasia Pulmonalis collapsus Kivéve: atelectasia: • újszülöttkori (P28.n.9 Egyéb meghatározott légzési rendellenességek Légzési rendellenesség.0) • sebészeti (subcutan)(T81.1) rekeszsérv (K44.0) J98. 502 .2 Interstitialis emphysema Mediastinalis emphysema Kivéve: emphysema: • k. (J43.

máshova osztályozott betegségekben Rheumatoid tüd betegség (M05.1+) • sclerosisban (M34.1+) • polymyositisben (M33.0* J99.3+) J99.7+) 503 .0+) • szifiliszben (A52.8+) • Wegener granulomatosisban (M31.5+) • spondylitis ankylopoeticában (M45+) • cryoglobulinaemiában (D89.0-M33.2+) • sicca szindrómában [Sjögren](M35.0+) • szisztémás: • lupus erythematosusban (M32.1+) Légzési rendellenességek egyéb diffúz köt szöveti rendellenességekben Légzési rendellenességek: • dermatomysitisben (M33.J99* Légzési rendellenességek egyéb.1+) • sporotrichosisban (B42.8* Légzési rendellenességek egyéb máshova osztályozott betegségekben Légzési rendellenességek: • amoebiasisban (A06.1* J99.

(R00-R99) A f csoport az alábbi csoportokat tartalmazza: K00-K14 A szájüreg. gyomor és nyombél betegségei K35-K38 A féregnyúlvány betegségei K40-K46 Sérv K50-K52 Nem fert zéses bél és vastagbélgyulladás K55-K63 A belek egyéb betegségei K65-K67 A hashártya betegségei K70-K77 A máj betegségei K80-K87 Az epehólyag. F csoport AZ EMÉSZT RENDSZER BETEGSÉGEI (K00-K93) Kivéve: a perinatális szakból ered bizonyos eltérések (P00-P96) bizonyos fert z és parazitás betegségek (A00-B99) terhesség. mérgezés és küls okok egyéb következményei (S00-T98) daganatok (C00-D48) tünetek.o. epeutak és hasnyálmirigy rendellenességei máshova osztályozott betegségekben K93*Egyéb emészt szervek rendellenességei máshova osztályozott betegségekben A SZÁJÜREG. táplálkozási és anyagcsere betegségek (E00-E90) sérülés. NYÁLMIRIGYEK ÉS ÁLLCSONTOK BETEGSÉGEI (K00-K14) K00 A fogfejl dés és áttörés rendellenességei Kivéve: retineált és impaktált fogak (K01.-) 504 .n.XI. deformitások és kromoszóma abnormitások (Q00-Q99) endocrin. jelek és kóros klinikai és laboratóriumi leletek m. nyálmirigyek és állcsontok betegségei K20-K31 A nyel cs . az epeutak és hasnyálmirigy betegségei K90-K93 Az emészt rendszer egyéb betegségei A f csoporthoz tartozó csillaggal jelölt csoportok: K23*A nyel cs betegségei máshova osztályozott betegségekben K67*A hasnyálmirigy rendellenességei máshova osztályozott fert zéses betegségekben K77*Májrendellenességek máshova osztályozott betegségekben K87*Az epehólyag. szülés és gyermekágy szöv dményei (O00-O99) veleszületett rendellenességek.

1 Számfeletti fogak Distomolaris Negyedik molaris Mesiodens Paramolaris Járulékos fogak K00. amelyet normális variánsnak tartunk és nem kell kódolni K00.4 A fogfejl dés zavarai Cement-aplasia és -hypoplasia Dilaceratio dentis Zománc-hypoplasia (neonatalis)(postnatalis)(praenatalis) Regionalis odontodysplasia Turner-fog Kivéve: Hutchinson-fogak és "faeper".6) K00.0 Foghiány Hypodontia Oligodontia K00.K00.2 A fogak nagysági és alaki rendellenességei Concretio dentium Fusio dentium Fissio dentis Dens: • evaginatus • in dente • invaginatus Zománcgyöngyök Macrodontia Microdontia Kúp [konikus] alakú fogak Taurodontismus Tuberculum paramolare Kivéve: tuberculum Carabelli.molarisok kongenitális szifiliszben (A50.5) 505 .3 Foltos fogak Fluorosis dentalis Zománcfoltosodás Nem fluorid eredet zománcfoltok Kivéve: zománcdepozitumok (K03.

7 K00.3) K01.3) K00.n. } } imperfecta } K01 Retineált és impaktált fogak Kivéve: ha a retineált vagy az impaktált foggal szomszédos fogak rendellenes helyzet ek (K07. k.n.5 A fogak örökletes szerkezeti rendellenességei m. újszülöttkori fogak Korai: • fogáttörés • tejfog-vesztés A tejfogak perzisztálása K00. ha áttörése nem másik fog okozta mechanikai akadály miatt zavart. K00.8 Fogzási szindróma A fogfejl dés egyéb zavarai A fogképz dés ideje alatti elszínez dés A fogak intrinsic elszínez dése.1 Impaktált fog A fog impaktált.m. K02 K02.m. Amelogenesis Dentinogenesis Odontogenesis Dentin-dysplasia Kagyló fogak K00.9 Nem tipizált fogfejl dési zavar Az odontogenesis zavara.1 A dentin szuvasodása 506 .0 Fogszuvasodás A zománcra korlátozódó szuvasodás Kezd d caries K02. ha másik fog okozta obstructio miatt nem képes áttörni.0 Retineált fog A fog retineált.zománcfoltok (K00.n. k.6 A fogáttörés rendellenességei Korai fogzás Születéskori.o. K01.

• az alábbi okok következtében: • diéta • gyógyszerek • persistáló hányás • idiopathiás • foglalkozási K03.m.3 K02.m.n.-) K03.8 K02.1 Fogabrasio Fogkopás: • fogtisztító szerekt l • habitualis • foglalkozási • rituális • traditionalis Ék alakú hiány.2 K02.8) fogszuvasodás (K02.n.n.K02.9 Egyéb fogszuvasodás Fogszuvasodás k. K03. k.3 Kóros fogresorptio 507 .0 Excesszív fogkopás Fogkopás: • approximális • occlusionális K03.2 Fogerosio A fogak erosiója: • k.m.4 A cement szuvasodása Gyógyult fogszuvasodás Odontoclasia Melanodontia infantile Melanodontoclasia K02. K03 A fog kemény szöveteinek egyéb betegségei Kivéve: fogcsikorgatás (F45.

m.n.7 A fog kemény szöveteinek áttörés utáni elszínez dése Kivéve: a fogon kialakult depozitum [fogk ] (K03. f csoport).m.8 A fog kemény szöveteinek egyéb meghatározott betegségei Irradiált fogzománc Érzékeny dentin Szükség esetén küls kód használható a sugárzás megjelölésére az irradiatiós esetekben (XX. k.4 Hypercementosis Cementhyperplasia K03. K04 K04.5 K03. K03. • extrinsic. K03.6) K03.0 A pulpa és a periapicalis szövetek betegségei Fogbélgyulladás Pulpa: • abscessus • polypus Pulpitis: • acuta 508 .Granuloma pulpae internum Resorptio dentium (externa) K03.n.m.6 A fogak ankylosisa Zománcdepozitum Calculus dentalis: • subgingivalis • supragingivalis Lerakódás a fogakon: • bétel • fekete • zöld • fehér • narancs • dohány Fogelszínez dés: • k.9 A fogak kemény szöveteinek betegsége k.n.

m.0 Gingivitis és a periodontium betegségei Heveny fogínygyulladás Kivéve: akut nekrotizáló ulcerativ gingivitis (A69.n. üreggel Gyökércsúcs körüli tályog.3 Kóros kemény szövet képz dése a fogbélben Másodlagos vagy irregularis dentin K04. üreg nélkül Dentalis Dentoalveolaris Periapicalis } } abscessus.n. üreggel Dentalis Dentoalveolaris K04. k.m. K04.n. K04.1) gingivostomatitis herpetica [herpes simplex] (B00.1 Fogbélelhalás Pulpagangraena K04. } K04.4 Heveny gyökércsúcsi periodontitis.5 Periodontitis apicalis chronica Granuloma apicale seu periapicale Apicalis periodontitis.m. k.n.2) 509 .2 A fogbél degenerativ elváltozásai Pulpak .9 A fogbél és a periapicalis szövetek egyéb és k. pulpa eredet Akut apicalis periodontitis. betegségei K05 K05.8 Foggyökércysta Cysta: • apicalis (periodontalis) • periapicalis • residualis radicularis Kivéve: lateralis periodontalis cysta (K09. k.0) K04.7 } } abscessus.6 Gyökércsúcs körüli tályog.• chronica (hyperplastica exularans) • suppurativa K04. pulpameszesedés K04.m.

K05.1

Idült fogínygyulladás Gingivitis (chronica): • k.m.n. • desquamativ • hyperplasticus • marginalis simplex • ulcerativ

K05.2

Heveny periodontitis Acut pericoronaritis Parodontalis abscessus Periodontalis abscessus Kivéve: periodontitis apicalis acuta (K04.4) abscessus periapicalis (K04.7) • üreggel (K04.6)

K05.3

Idült periodontitis Pericoronaritis chronica Periodontitis: • k.m.n. • komplex • simplex

K05.4

Periodontosis Juvenilis periodontosis

K05.5 K05.6

Egyéb periodontalis betegségek Periodontalis betegség k.m.n.

K06

A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc egyéb betegségei
Kivéve: a fogatlan állcsontgerinc sorvadása (K08.2) gingivitis: • k.m.n. (K05.1) • akut (K05.0) • krónikus (K05.1)

K06.0

Fogínyvisszahúzódás Gingivarecessio (generalizált)(lokalizált)(postinfectiosus)(postoperativ)

K06.1

Gingiva-hyperplasia

510

Fibromatosis gingivae K06.2 A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc traumás elváltozásai A fogatlan állcsontgerinc irritativ hyperplasiája Szükség esetén kiegészít f csoport) K06.8 kód használható az ok meghatározására (XX.

A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc egyéb meghatározott betegségei Epulis fibrosa Lötyög csontmag nélküli gerinc Epulis gigantocellularis Perifériás óriássejtes granuloma Granuloma pyogenicum gingivae

K06.9

A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc rendellenességei k.m.n.

K07

Dentofacialis rendellenességek [malocclusiót is beleértve]
Kivéve: hemifacialis atrophia vagy hypertrophia (Q67.4) féloldali condylaris hyperplasia vagy hypoplasia (K10.8)

K07.0

Az állcsontok lényegesebb nagyságbeli rendellenességei Hyperplasia, hypoplasia: • mandibularis • maxillaris Macrognathia (mandibularis)(maxillaris) Micrognathia (mandibularis)(maxillaris) Kivéve: acromegalia (E22.0) Robin-syndroma (Q87.0)

K07.1

Az állcsont és a koponyaalap viszonyának anomáliái Állcsont asymmetria Prognathia (mandibularis)(maxillaris) Retrognathia (mandibularis)(maxillaris)

K07.2

Harapási rendellenességek Keresztharapás (elüls )(hátulsó) Distalharapás Mesialharapás Középvonali eltolódás Nyitott harapás (elüls )(hátulsó) Mélyharapás: • mély

511

• horizontális • vertikális Túlharapás Az alsó-hátsó fogak lingualis occlusiója K07.3 A fogak helyzeti rendellenességei { torlódása { diastemája { elmozdulása A fogak { torsiója { kóros elhelyezkedése { transpositiója Impactált vagy retineált fogak vagy ezek szomszédos fogainak abnormális helyzete Kivéve: szokásos helyzet impactált és retineált fogak (K01.-) K07.4 K07.5 Occlusiós zavar k.m.n. Dentofacialis m ködési zavarok Abnormális állzáródás Hibás fogsorzáródás: • a nyelés kóros volta miatt • szájon át történ légzés miatt • nyelv, ajak vagy ujjszopás miatt Kivéve: fogcsikorgatás (F45.8) fog örl mozgatás, k.m.n.(F45.8) K07.6 A temporomandibularis ízület betegségei Costen-syndroma A temporomandibularis ízület zavara A temporomandibularis ízület ropogása Temporomandibularis ízületi-fájdalmi dysfunctio szindróma Kivéve: friss temporomandibularis ízületi: • ficam (S03.0) • rándulás (S03.4) K07.8 K07.9 Egyéb dentofacialis rendellenességek Dentofacialis rendellenesség k.m.n.

K08

A fogak és a támasztó szöveteik egyéb rendellenességei

512

K08.0 K08.1

A fogak romlása szisztémás okok következtében A fogak elvesztése baleset, foghúzás vagy localis periodontalis betegség következtében A fogatlan állcsontgerinc sorvadása Visszamaradt foggyökér A fogak és támasztó szöveteik egyéb meghatározott rendellenességei Az állcsontgerinc megnagyobbodása, k.m.n. Szabálytalan processus alveolaris Fogfájás, k.m.n.

K08.2 K08.3 K08.8

K08.9

A fogak és támasztó szöveteik betegsége k.m.n.

K09

Szájkörüli cysták, m.n.o.
Beleértve: szövettanilag aneurysmalis és fibro-ossealis cystának is megfelel elváltozások Kivéve: radicularis cysta (K04.8)

K09.0

Fogfejl dési zavarból származó odontogen cysták Cysta: • dentigerosa • eruptiós • follicularis • gingivalis • periodontalis lateralis • primordialis Keratocysta

K09.1

Szájtájéki, fejl dési zavarból származó (nem-odontogen) cysták Cysta: • globulomaxillaris • canalis incisivi • mediana palati anterior • nasopalatinalis • papillae palatinae

K09.2

Egyéb állcsonti cysták Állkapocs-cysta: • k.m.n.

513

• aneurysmalis • vérzéses • traumás Kivéve: latens csontcysta (K10.0) Stafne-cysta (K10.0) K09.8 Egyéb, szájtájéki cysták m.n.o. { dermoid cystája A száj { epidermoid cystája { lymphoepithelialis cystája Epstein-gyöngy Nasoalveolaris cysta Nasolabialis cysta K09.9 Szájtájéki cysta k.m.n.

K10
K10.0

Az állcsontok egyéb betegségei
Az állcsontok fejl dési rendellenességei Latens csontcysta Stafne-cysta Torus: • mandibularis • palatinus

K10.1

Centrális és óriássejtes granuloma Óriássejtes granuloma, k.m.n. Kivéve: peripheriás óriássejtes granuloma (K06.8)

K10.2

Az állcsontok gyulladásos elváltozásai Állkapocs: osteitis osteomyelitis (újszülöttkori) osteoradionecrosis periostitis Állkapocs sequester Szükség esetén kiegészít f csoport) kód használható irradiatió megnevezésére (XX. } } } } (heveny) (idült) (gennyes)

K10.3

Fogmedergyulladás Osteitis alveolaris Alveolitis sicca

514

K10.8

Az állcsontok egyéb meghatározott betegségei Cherubismus Állcsonti { exostosis { fibrosus dysplasia Féloldali condylaris: • hyperplasia • hypoplasia

K10.9

Az állcsontok betegsége k.m.n.

K11
K11.0 K11.1 K11.2

A nyálmirigyek betegségei
Nyálmirigysorvadás Nyálmirigytúltengés Nyálmirigygyulladás Kivéve: parotitis epidemica (B26.-) uveoparotitis febrilis [Heerfordt-syndroma] (D86.8)

K11.3 K11.4

Nyálmirigytályog Nyálmirigysipoly Kivéve: a nyálmirigy veleszületett fistulája (Q38.4)

K11.5

Nyálmirigykövesség Sialolithiasis Nyálmirigy vagy kivezet csövének kövessége

K11.6

Nyálmirigy mucokele Mucosus: • extravasatiós • retentiós Ranula } } nyálmirigy cysta

K11.7

A nyáltermelés rendellenességei Csökkent nyálelválasztás Nyálfolyás Xerostomia Kivéve: szájszárazság k.m.n. (R68.2)

K11.8

A nyálmirigyek egyéb betegségei

515

A nyálmirigyek benignus lymphoepithelialis laesiója Mikulicz-betegség Sialometaplasia necrotisans Sialectasia Nyálvezeték { stenosis { strictura Kivéve: sicca szindróma [Sjögren-szindróma] (M35.0) K11.9 A nyálmirigy nem meghatározott betegségei Sialoadenopathia, k.m.n

K12

Stomatitis és rokon elváltozások
Kivéve: cancrum oris (A69.0) cheilitis (K13.0) stomatitis gangraenosa (A69.0) gingivostomatitis herpetica [herpes simplex] (B00.2) noma (A69.0)

K12.0

Recurráló aphthák a szájban
Stomatitis aphthosa (major)(minor) Bednar-aphtha Periadenitis mucosa necrotica recurrens Recurráló aphthosus fekély Stomatitis herpetiformis

K12.1

Stomatitis egyéb formái Stomatitis: • k.m.n. • fog eredet • ulcerativ • vesicularis

K12.2

Cellulitis és abscessus a szájban A szájfenék cellulitise Submandibularis tályog Kivéve: abscessus: • periapicalis (K04.6-K04.7) • periodontalis (K05.2) • peritonsillaris (J36) • glandulae salivaris (K11.3)

516

• linguae (K14.0)

K13

Az ajak és a szájnyálkahártya egyéb betegségei
Beleértve: a nyelv hám-rendellenességei Kivéve: a fogíny és a fogatlan állcsontgerinc bizonyos rendellenességei (K05-K06) a szájtájék cystái (K09.-) a nyelv betegségei (K14.-) stomatitis és rokon elváltozások (K12.-)

K13.0

Az ajkak betegségei Cheilitis: • k.m.n. • angularis • exfoliativ • glandularis Cheilodynia Cheilosis Angulus infectiosus, k.m.n. Kivéve: riboflavin-hiány (E53.0) irradiatiós cheilitis (L55-L59) angulus infectiosus: • candidiasistól (B37.8) • riboflavin-hiánytól (E53.0)

K13.1 K13.2

Arc- és ajakcsípés Leukoplakia és egyéb epithelialis rendellenességek a szájüregben és a nyelven Erythroplakia Leukoedema Dohányos szájpad Kivéve: sz rös leukoplakia (K13.3) } } a száj epitheliumon, beleértve a nyelvet

A szájpad dohányzás okozta leukokeratosisa

K13.3 K13.4

Sz rös leukoplakia Granuloma és granulomaszer szájnyálkahártya elváltozások Eosinophil granuloma Granuloma pyogenicum Xanthoma verrucosum } } a szájnyálkahártyán }

517

K13.5

Submucosus fibrosis a szájüregben A nyelv submucosus fibrosisa

K13.6

Irritativ hyperplasia a szájnyálkahártyán Kivéve: a fogatlan állcsontgerinc irritativ hyperplasiája (K06.2)

K13.7

Egyéb és k.m.n. szájnyálkahártya elváltozások Focalis oralis mucinosis

K14

A nyelv betegségei
Kivéve: erythroplakia focalis epithelialis hyperplasia leukoedema leukoplakia sz rös leukoplakia (K13.3) macroglossia (veleszületett) (Q38.2) a nyelv submucosus fibrosisa (K13.5) } } } a nyelven (K13.2) }

K14.0

Nyelvgyulladás (glossitis) Abscessus Ulcus (traumás) } } linguae

Kivéve: glossitis atrophica (K14.4) K14.1 Térképnyelv Lingua geographica Benignus migráló glossitis Glossitis areata exfoliativa K14.2 K14.3 Glossitis mediana rhomboidea Papilla hypertrophia a nyelven Melanotrichia Bevont nyelv Papilla foliata hypertrophia Lingua pilosa nigra K14.4 A nyelvpapillák sorvadása Atrophiás glossitis K14.5 Ráncos nyelv Fissurált }

Barázdált } nyelv

518

Ráncos

}

Kivéve: congenitalis fissurált nyelv (Q38.3) K14.6 Nyelvfájás Glossodynia Glossopyrosis Fájdalmas nyelv K14.8 A nyelv egyéb megbetegedései { sorvadása { csipkézettsége A nyelv { megnagyobbodása { hypertrophiája K14.9 Nyelvbetegség k.m.n. Glossopathia k.m.n.

A NYEL CS , GYOMOR ÉS NYOMBÉL BETEGSÉGEI (K20-K31)
Kivéve: hiatus hernia (K44.-)

K20

Nyel cs gyulladás
Nyel cs tályog Oesophagitis: • k.m.n. • kémiai • pepticus Szükség esetén kiegészít kód használható az ok megjelölésére (XX. f csoport) Kivéve: oesophagus erosio (K22.1) refluxoesophagitis (K21.0) gastrooesophagealis refluxal (K21.0)

K21
K21.0

Gastrooesophagealis reflux
Gastrooesophagealis reflux, oesophagitisszel Refluxoesophagitis

K21.9

Gastrooesophagealis reflux, oesophagitis nélkül Oesophagealis reflux, k.m.n.

K22

A nyel cs egyéb betegségei

519

Kivéve: nyel cs varicositas (I85.-) K22.0 Achalasia Achalasia k.m.n. Cardiaspasmus Kivéve: congenitalis cardiaspasmus (Q40.2) K22.1 Nyel cs fekély Nyel cs erosio Nyel cs fekély: • k.m.n. • az alábbiak következtében: • vegyszerek • gyógyszerek • mycoticus • pepticus Szükség esetén kiegészít kód használható az ok megjelölésére (XX. f csoport) K22.2 Nyel cs obstructio { compressio { constrictio Oesophagus { stenosis { strictura Kivéve: congenitalis oesophagus-stenosis vagy -strictura (Q39.3) K22.3 Nyel cs átfúródás Oesophagusruptura Kivéve: az oesophagus (mellkasi szakaszának) traumás átfúródása (S27.8) K22.4 A nyel cs dyskinesise Dugóhúzó nyel cs Diffúz nyel cs -spasmus Nyel cs -spasmus Kivéve: cardiaspasmus (K22.0) K22.5 Nyel cs -diverticulum, szerzett Nyel cs tasak, szerzett Kivéve: congenitalis nyel cs -diverticulum (Q39.6) K22.6 Gastrooesophagealis laceratiós haemorrhagiás szindróma Mallory-Weiss-szindróma

520

K22.8

A nyel cs egyéb meghatározott betegségei Nyel cs vérzés, k.m.n.

K22.9

A nyel cs betegsége k.m.n.

K23*

A nyel cs rendellenességei máshova osztályozott betegségekben
Güm kóros nyel cs gyulladás (A18.8+) Megaoesophagus Chagas-kórban (B57.3+) Nyel cs -rendellenességek máshova osztályozott betegségekben A K25-K28 csoportokkal az alábbi négy-karakteres altételek használhatók: .0 Heveny vérzéssel .1 Heveny átfúródással .2 Heveny vérzéssel és átfúródással .3 Heveny vérzés vagy átfúródás nélkül .4 Idült vagy k.m.n. vérzéssel .5 Idült vagy k.m.n. átfúródással .6 Idült vagy k.m.n. vérzéssel és átfúródással .7 Idült vérzés vagy átfúródás nélkül .9 Hevenynek vagy idültnek nem jelölve, vérzés vagy átfúródás nélkül

K23.0* K23.1* K23.8*

K25

Gyomorfekély [altételeket lásd fent]
Beleértve: a gyomor (akut) erosiója fekély (pepticus): • pylorus • gyomor Szükség esetén kiegészít f csoport) kód használható a gyógyszer megjelölésére (XX.

Kivéve: akut haemorrhagiás erosiv gastritis (K29.0) pepticus fekély, k.m.n. (K27.-)

K26

Nyombélfekély [altételeket lásd .... o.]
Beleértve: a duodenum (akut) erosiója fekély (pepticus): • duodenalis • postpyloricus Szükség esetén kiegészít f csoport) kód használható a gyógyszer megjelölésére (XX.

521

Kivéve: pepticus fekély, k.m.n. (K27.-)

K27

Pepticus fekély, nem jelzett helyen [az altételeket lásd .... o.]
Beleértve: gastroduodenalis fekély, k.m.n. pepticus fekély, k.m.n. Kivéve: újszülöttkori pepticus fekély (P78.8)

K28

Gastrojejunalis fekély [altételeket lásd .... o.]
Beleértve: fekély (pepticus) vagy erosio: • anastomosisban • gastrocolicus • gastrointestinalis • gastrojejunalis • jejunalis • marginalis • stomában Kivéve: a vékonybél primer fekélye (K63.3)

K29

Gyomor- és nyombélgyulladás
Kivéve: eosinophiliás gastritis vagy gastroenteritis (K52.8) Zollinger-Ellison-szindróma (E16.8)

K29.0

Heveny vérzéses gastritis Gastritis acuta (erosiva) vérzéssel Kivéve: (akut) gyomorerosio (K25.-.)

K29.1 K29.2 K29.3 K29.4

Egyéb heveny gastritis Alkoholos gastritis Idült felszínes gastritis Idült atrophiás gastritis Gyomornyálkahártya atrophia

K29.5

Idült gastritis k.m.n. Gastritis chronica: • antralis • fundalis

K29.6

Egyéb gastritis

522

Óriásred s gastritis Granulomatosus gastritis Ménétrier-betegség K29.7 K29.8 K29.9 Gastritis k.m.n. Duodenitis Gastroduodenitis k.m.n.

K30

Dyspepsia
Emésztési zavar Kivéve: dyspepsia: • idegi (F45.3) • neurotikus (F45.3) • pszihogén (F45.3 gyomorégés (R12)

K31

A gyomor és a nyombél egyéb betegségei
Beleértve: a gyomor funkcionális rendellenességei Kivéve: diverticulum duodeni (K57.0-K57.1) gastrointestinalis vérzés (K92.0-K92.2)

K31.0

Heveny gyomortágulás Akut gyomordilatatio

K31.1

Feln ttkori hypertrophiás pylorus sz kület Pylorusstenosis, k.m.n. Kivéve: veleszületett vagy csecsem kori pylorusstenosis (Q40.0)

K31.2

A gyomor homokóra-sz külete Kivéve: veleszületett homokóra-gyomor (Q40.2) a gyomor homokóra-szer összehúzódása (K31.8)

K31.3

Pylorus spasmus, m.n.o. Kivéve: pylorusspasmus: • veleszületett vagy csecsem kori (Q40.0) • neurotikus (F45.3) • pszihogén (F45.3)

K31.4

Gyomordiverticulum

523

Kivéve: veleszületett gyomordiverticulum (Q40.2) K31.5 Nyombélsz kület { constrictio Duodenum { stenosis { strictura Duodenalis ileus (idült) Kivéve: veleszületett duodenumstenosis (Q41.0) K31.6 Gyomor- és nyombélsipoly Gastrocolicus fistula Gastrojejunocolicus fistula K31.8 A gyomor és nyombél egyéb meghatározott betegségei Achlorhydria Gastroptosis A gyomor homokóra-szer összehúzódása K31.9 A gyomor és a nyombél betegsége k.m.n.

A FÉREGNYÚLVÁNY BETEGSÉGEI (K35-K38)
K35
K35.0

Heveny féregnyúlvány gyulladás
Heveny féregnyúlvány gyulladás, általános hashártyagyulladással Akut appendicitis: • átfúródással • (diffúz) peritonitisszel • rupturával

K35.1

Heveny féregnyúlvány gyulladás, hasüregi tályoggal Periappendicularis abscessus

K35.9

Heveny féregnyúlvány gyulladás k.m.n. Akut appendicitis: perforáció hasüregi tályog peritonitis ruptura } } } nélkül }

K36

Egyéb féregnyúlvány gyulladás
524

Appendicitis: • chronica • recidivans

K37 K38
K38.0 K38.1

Appendicitis k.m.n. A féregnyúlvány egyéb betegségei
Hyperplasia appendicis Féregnyúlvány concretiók Féregnyúlvány { faecolith { stercolith

K38.2 K38.3 K38.8 K38.9

Féregnyúlvány gurdély Féregnyúlvány sipoly A féregnyúlvány egyéb meghatározott betegségei A féregnyúlvány betegsége k.m.n.

SÉRV (K40-K46)
Megjegyzés: a hernia gangraenával és obstructióval a gangraenás herniához tartozik Beleértve: hernia: • szerzett • veleszületett [kivéve rekesz vagy hiatus] • recidív

K40

Lágyéksérv
Beleértve: bubonocele hernia inguinalis: • k.m.n. • directa • duplicata • indirecta • obliqua hernia scrotalis

K40.0

Kétoldali lágyéksérv kizáródással, üszkösödés nélkül

525

K40.1 K40.2

Kétoldali lágyéksérv üszkösödéssel Kétoldali lágyéksérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül Kétoldali lágyéksérv, k.m.n.

K40.3

Egyoldali vagy nem meghatározott lágyéksérv, kizáródással, üszkösödés nélkül Hernia inguinalis (unilateralis): • obstructiva • incarcerata • irreponabilis • strangulata } } } üszkösödés nélkül }

K40.4

Egyoldali vagy nem meghatározott lágyéksérv, üszkösödéssel Hernia inguinalis gangraenosa, k.m.n.

K40.9

Egyoldali vagy nem meghatározott lágyéksérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül Hernia inguinalis (unilateralis), k.m.n.

K41
K41.0 K41.1 K41.2

Combsérv
Kétoldali combsérv kizáródással, üszkösödés nélkül Kétoldali combsérv üszkösödéssel Kétoldali combsérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül Hernia femoralis bilateralis, k.m.n.

K41.3

Egyoldali vagy nem meghatározott combsérv kizáródással, üszkösödés nélkül Hernia femoralis (unilateralis): • obstructiva • incarcerata • irreponabilis • strangulata } } } üszkösödés nélkül }

K41.4 K41.9

Egyoldali vagy nem meghatározott combsérv üszkösödéssel Egyoldali vagy nem meghatározott combsérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül Hernia femoralis (unilateralis), k.m.n.

526

K42

Köldöksérv
Beleértve: hernia paraumbilicalis Kivéve: omphalocele (Q79.2)

K42.0

Köldöksérv kizáródással, üszkösödés nélkül Hernia umbilicalis: • obstructiva • incarcerata • irreponabilis • strangulata } } } üszkösödés nélkül }

K42.1

Köldöksérv üszkösödéssel Hernia umbilicalis gangraenosa

K42.9

Köldöksérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül Hernia umbilicalis, k.m.n.

K43

Hasfali sérv
Beleértve: hernia: • epigastrica • incisionalis

K43.0

Hasfali sérv kizáródással, üszkösödés nélkül Hernia parietis abdominis: • obstructiva • incarcerata • irreponabilis • strangulata } } } üszkösödés nélkül }

K43.1

Hasfali sérv üszkösödéssel Hernia parietis abdominis gangraenosa

K43.9

Hasfali sérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül Hernia parietis abdominis, k.m.n.

K44

Rekeszsérv
Beleértve: (oesophagealis)(csuszamlásos) hiatus hernia paraoesophagealis sérv Kivéve: veleszületett: • rekeszsérv (Q79.0)

527

• hiatus hernia (Q40.1) K44.0 Rekeszsérv kizáródással, üszkösödés nélkül Hernia diaphragmatica: • obstructiva • incarcerata • irreponabilis • strangulata K44.1 } } } üszkösödés nélkül }

Rekeszsérv üszkösödéssel Hernia diaphragmatica gangraenosa

K44.9

Rekeszsérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül Hernia diaphragmatica, k.m.n.

K45

Egyéb hasi sérv
Beleértve: hernia: • abdominalis, a meghatározott hely m.n.o. • lumbalis • obturatoria • pudendalis • retroperitonealis • ischiadica

K45.0

Egyéb meghatározott hasi sérv kizáródással, üszkösödés nélkül A K45 alatti sérvféleségek, ha • bélelzáródást • incarceratiót • strangulatiót } } }

• irreponabilitást } okoztak, üszkösödés nélkül

K45.1

Egyéb meghatározott hasüregi sérv, üszkösödéssel A K45 alatti sérvféleségek üszkösödéssel.

K45.8

Egyéb meghatározott hasüregi sérv, kizáródás és üszkösödés nélkül

K46

Nem meghatározott hernia abdominalis
Beleértve: enterocele epiplocele hernia: • k.m.n.

528

• interstitialis • intestinalis • intraabdominalis Kivéve: enterocele vaginalis (N81.5) K46.0 Hernia abdominalis k.m.n. kizáródással, üszkösödés nélkül A K46 alatti sérvféleségek, ha: • bélelzáródást • incarceratiót • strangulatiót K46.1 } } }

• irreponabilitást } okoztak, üszkösödés nélkül

Nem meghatározott hasi sérv, üszkösödéssel A K46 alatti valamennyi sérvféleség, ha üszkösödéssel jár

K46.9

Nem meghatározott hasi sérv, kizáródás és üszkösödés nélkül Hernia abdominalis, k.m.n.

NEM FERT ZÉSES VÉKONY- ÉS VASTAGBÉLGYULLADÁS (K50-K52)
Beleértve: nem fert zéses gyulladásos bélbetegség Kivéve: irritábilis bélszindróma (K58.-) megacolon (K59.3)

K50

Crohn-betegség [enteritis regionalis]
Beleértve: enteritis granulomatosa Kivéve: colitis ulcerosa (K51.-)

K50.0

A vékonybél Crohn-betegsége Crohn-betegség [enteritis regionalis]: • a duodenumban • az ileumban • a jejunumban Ileitis: • regionalis • terminalis Kivéve: a vastagbelet érint Crohn-betegség (K50.8)

K50.1

A vastagbél Crohn-betegsége

529

Colitis: • granulomatosa • regionalis Crohn-betegség [enteritis regionalis] • a colonban • a rectumban Kivéve: vékonybél Crohn-betegséggel (K50.8) K50.8 Crohn-betegség, egyéb Vékony- és vastagbelet is érint Crohn-betegség K50.9 Crohn-betegség, k.m.n. Crohn-betegség, k.m.n. Enteritis regionalis, k.m.n.

K51
K51.0 K51.1 K51.2 K51.3 K51.4 K51.5 K51.8 K51.9

Colitis ulcerosa
Enterocolitis ulcerosa (chronica) Ileocolitis ulcerosa (chronica) Proctitis ulcerosa (chronica) Rectosigmoiditis ulcerosa (chronica) Pseudopolyposis intestini crassi Proctocolitis mucosa Colitis ulcerosa egyéb Colitis ulcerosa k.m.n. Ulcerativ enteritis k.m.n.

K52
K52.0 K52.1

Egyéb nem fert zéses gastroenteritis és colitis
Irradiatio utáni gastroenteritis és colitis Toxikus gastroenteritis és colitis Szükség esetén kiegészít (XX. f csoport) kód használható a toxikus tényez megjelölésére

K52.2

Allergiás és nutritionalis gastroenteritis és colitis

530

Étel-túlérzékenység okozta gastroenteritis vagy colitis K52.8 Egyéb meghatározott nem-fert zéses gastroenteritis és colitis Eosinophiliás gastritis vagy gastroenteritis K52.9 Nem fert zéses k.m.n. gastroenteritis és colitis Diarrhoea Enteritis Jejunitis Ileitis Sigmoiditis } } ha nem fert zésesnek vagy k.m.n.-nek jelölik } azon országokban, ahol a nem-infectiosus eredet } valószín síthet }

Kivéve: colitis, diarrhoea, enteritis, gastroenteritis: • infectiosa (A09) • k.m.n. azon országokban, ahol az infectiosus eredet valószín síthet (A09) funkcionális hasmenés (K59.1) újszülöttkori (nem-fert zéses) hasmenés (P78.3) pszihogén hasmenés (F45.3)

A BELEK EGYÉB BETEGSÉGEI (K55-K63)
K55 A vékonybelek vascularis rendellenességei
Kivéve: a magzat és újszülött necrotizáló enterocolitise (P77) K55.0 A belek heveny vascularis rendellenességei Akut: • fulmináns ischaemiás colitis • bélinfarctus • vékonybélischaemia Mesenterialis (artéria)(véna): • embólia • infarctus • thrombosis Subacut ischaemiás colitis K55.1 A belek idült vasculáris rendellenességei Krónikus ischaemiás: • colitis • enteritis

531

4) sérvvel társult (K40-K46) K56. ha a P76-ba osztályozható duodenum obstructio (K31. Ischaemiás: • colitis • enteritis } k.9 A vastagbél angiodysplasiája A belek egyéb vasculáris rendellenességei A belek vascularis rendellenessége k.5) postoperativ bélelzáródás (K91.8) 532 .0 H déses bélelzáródás (ileus parylyticus) Bél } Vastagbél } paralysis Vékonybél } Kivéve: epek ileus (K56. sérv nélkül Kivéve: veleszületett bélsz kület (Q41-Q42) ischaemiás bélsz kület (K55.n. (K56.n. (K56.m.m. k.1 Bélbet remkedés Intussusceptio vagy invaginatio: • bél • vastagbél • vékonybél • végbél Kivéve: a féregnyúlvány invaginatiója (K38.1) újszülöttkori bélelzáródás.• enterocolitis Ischaemiás bélsz kület Mesenterialis: • atherosclerosis • keringési elégtelenség K55. • enterocolitis } } K56 Bélh dés és bélelzáródás.m.3) anus.n.8 K55.6) K56.m.3) ileus. k.7) obstructiós ileus.1) meconium ileus (E84.vagy végbélsz kület (K62.n.2 K55.

n.5 Bélösszenövések [kötegek] okozta bélelzáródás Peritonealis összenövések [kötegek] okozta bélelzáródás K56.4) K57.4 Egyéb bél-impakciók Enterolith Impactatio: • vastagbélben • faecalis K56.6 Egyéb és nem meghatározott bélelzáródás Enterostenosis Obstructiós ileus.7 Bélelzáródás k.K56. k.8) féregnyúlvány diverticulum (K38.vagy vékonybél Strictura } K56.0) K57.1 A vékonybél diverticuluma átfúródás vagy tályog nélkül Vékonybél-diverticulosis.vagy vékonybél } K56. k.m.m.n. K57 A belek diverticulosisa Beleértve: diverticulitis} diverticulosis diverticulum } (vékony-)(vastag-) bél} Kivéve: congenitalis béldiverticulum (Q43. Occlusio } Stenosis } vastag.és vastagbél-diverticulosis átfúródással és tályogképz déssel (K57. 533 .3 Epek ileus Epek okozta mechanikus ileus K56.2 Volvulus Strangulatio Torsio Csavarodás } } vastag.m.0 A vékonybél diverticuluma átfúródással és tályoggal Vékonybél-diverticulum peritonitisszel Kivéve: vékony.2) Meckel-diverticulum (Q43.n.

0 K59. k.4 Vékony.m.n.és vastagbél-diverticulosis.n. átfúródással és tályoggal Vastagbél-diverticulosis peritonitisszel Kivéve: vékony.3 Székrekedés Funkcionális hasmenés Neurogen bélpanaszok m. k.és vastagbél-diverticulosis. f csoport) Kivéve: megacolon: kód használható a toxikus tényez megjelölésére 534 . Kivéve: vékony.és vastagbél-diverticulosis.n.5) K57. átfúródás vagy tályog nélkül Vastagbél-diverticulosis.4) a gyomor funkcionális rendellenességei (K31.n. Dilatatio coli Toxikus megacolon Szükség esetén kiegészít (XX.o.4) K57.Kivéve: vékony.-) bél felszívódási zavar (K90. átfúródással és tályoggal Vékony.m.és vastagbél-diverticulosis peritonitisszel K57.3) K59. átfúródás vagy tályog nélkül (K57. Megacolon m. átfúródással és tályoggal (K57.2 K59. (R19.9 A bél nem megjelölt részének diverticulosisa. K58 Irritabilis bél szindróma Beleértve: colon irritabile K58.n. átfúródás vagy tályogképz dés nélkül (K57.2 Vastagbél-diverticulosis.m. átfúródás vagy tályog nélkül Bél-diverticulum.n.3 Vastagbél-diverticulosis. k.1 K59.9 Irritabilis bél szindróma hasmenéssel Irritabilis bél szindróma hasmenés nélkül Irritabilis bél szindróma.0 K58.és vastagbél-diverticulosis.o.5) K57.-) pszihogén bélm ködési rendellenességek (F45.m. K59 A belek egyéb m ködési rendellenességei Kivéve: a székelési szokás megváltozása k.

1) K59.-) K60.5 Anorectalis sipoly K61 Az analis és rectalis táj tályogja Beleértve: abscessus } analis és rectalis tájon.• Chagas-kórban (B57.3) • vesicorectalis (N32.m.4 Végbélsipoly Fistula recti B rfelszínre nyíló végbélsipoly Kivéve: fistula: • rectovaginalis (N82.0 K60. cellulitis } sipollyal vagy anélkül K61.1 K60.1) • Hirschprung-kórban (Q43.1) K60.m.4 Analis görcs Proctalgia fugax K59.4) K61.9 Bélm ködési rendellenesség k.3 Akut végbélnyílás fissura Krónikus végbélnyílás fissura Fissura ani k.2 K60.1 Végbéltályog 535 .0 Végbélnyílás-tályog Perianalis abscessus Kivéve: intrasphinctericus abscessus (K61. Végbélnyílás-sipoly Fistula ani K60.n. K60 Az analis és rectalis táj fissurái és sipolyai Kivéve: abscessussal vagy cellulitissel (K61.8 Egyéb meghatározott bélm ködési rendellenességek Vastagbél atonia K59.n.3) • congenitum (aganglionicum) (Q43.

3 Anorectalis tályog Ischiorectalis tályog Abscessus fossae ischiorectalis K61.0 K62.1 Analis polypus Rectalis polypus Kivéve: polypus adenomatosus (D12.és végbélvérzés Haemorrhagia anorectalis Kivéve: újszülöttkori végbélvérzés (P54.7 Irradiatiós proctitis 536 .2 K61.6 Végbélnyílás.8) K62.és végbélsz kület Strictura ani (sphincter) K62.2) K62.és végbélfekély Ulcus: • solitaer • stercoralis Kivéve: fissura et fistula ani et recti (K60.4 Intrasphinctericus tályog K62 A végbél és végbélnyílás egyéb betegségei Beleértve: canalis analis Kivéve: colostoma és enterostoma rendellenes m ködése (K91.4) incontinentia faecalis (R15) nodi haemorrhoidales (I84.5 Végbélnyílás.4 Végbélnyílás.2) K62.2 Prolapsus ani Prolapsus canalis analis K62.3) K61.3 Polapsus recti Prolapsus mucosae recti K62.-) colitis ulcerosa esetén (K51.-) proctitis ulcerosa (K51.Perirectalis abscessus Kivéve: ischiorectalis abscessus (K61.-) K62.

k.6) • duodenalis (K26. K62.0 A belek egyéb betegségei Béltályog Kivéve: abscessus: • ani et regionis recti (K61.1) K63.3 Bélfekély Primer vékonybélfekély Kivéve: ulcus: • analis vagy rectalis (K62.-) K63.-) colitis ulcerosaban (K51.8 A végbélnyílás és a végbél egyéb meghatározott betegségei Perforatio recti (nem traumás) Proctitis.-) • gastrojejunalis (K28.-) • processus vermiformis (K38.4 Enteroptosis 537 .-) • processus vermiformis (K35. nem jelzett helyen (K27. K63 K63.9 Az anus és a rectum betegsége k.2 Bélsipoly Kivéve: fistula: • regionis ani et recti (K60.K62.6) • enterogenitalis.-) diverticulosissal (K57.-) K63.-) • gastrointestinalis (K28.1 Bélátfúródás (nem traumás) Kivéve: átfúródás (nem traumás): • féregnyúlvány (K35.-) • jejunalis (K28.4) • vesicointestinalis (N32.m.m. n i (N82.2-N82.0) • duodenalis (K26.3) • duodeni (K31.n.1) diverticulosisban (K57.-) K63.-) • pepticus.n.

0) • puerperalis (O85) • a következ állapotokkal vagy azokat követ en: • vetélés.6) • újszülöttkori (P78.5) • periodikus familiaris (E85.3-N73.0 Heveny hashártyagyulladás Abscessus: • abdominopelvicus • mesentericus • omenti • peritonei • retrocoecalis • retroperitonealis • subhepaticus • subphrenicus (subdiapragmaticus) Peritonitis (acuta): • generalisata • pelvica.n. O08.-) • béldiverticulosis (K57. méhenkivüli vagy mola terhesség (O00-O07.0-P78.6) • benignus paroxysmalis (E85.9 A belek egyéb meghatározott betegségei Bélbetegség k.1) • medencei n i (N73.0) • kémiai (T81.-) K65.m.K63.6) • talcum vagy egyéb idegen anyag következtében (T81.0) • appendicitis (K35. A HASHÁRTYA BETEGSÉGEI (K65-K67) K65 Hashártyagyulladás Kivéve: peritonitis: • asepticus (T81. férfiaknál • subphrenica • suppurativa Szükség esetén kiegészít (B95-97) kód használható a fert z kórokozó megjelölésére 538 .8 K63.

k.n. K67* A hashártya rendellenességei máshova osztályozott betegségekben Chlamydia peritonitis (A74.9 A hashártya egyéb meghatározott betegségei A hashártya betegsége k.8) K66.8+) K67.6) • bélelzáródással (K56.0* K67. K66 A hashártya egyéb betegségei Kivéve: ascites (R18) K66.n.0 Hashártya-összenövések Adhaesiok: • hasfali • rekeszi • bél• férfi medencei • bélfodri • cseplesz• gyomorAdhaesiós kötegek Kivéve: adhaesiós kötegek: • a n i medencében (N73.1 Haemoperitoneum Kivéve: traumás haemoperitoneum (S36.1* 539 .5) K66.m.K65.8 Egyéb hashártyagyulladás Peritonitis chronica proliferativa Mesenterialis: • zsírnecrosis • saponificatio Peritonitis: epe } vizelet } okozta K65.m.8+) Gonococcus peritonitis (A54.8 K66.9 Hashártyagyulladás.

9 Alkoholos májbetegség k.m.0 K70.3+) A hashártya egyéb rendellenességei máshol osztályozott fert zéses betegségekben A MÁJ BETEGSÉGEI (K70-K77) Kivéve: haemochromatosis (E83. (R17) Reye-szindróma (G93.0) K70 K70.m.4 Alkoholos májelégtelenség Alkoholos májelégtelenség: • k.2 K70.K67.8* Szifiliszes peritonitis (A52.3 Alkoholos májbetegség Alkoholos zsírmáj Alkoholos májgyulladás Alkoholos máj-fibrosis és máj-sclerosis Alkoholos májzsugorodás Alkoholos cirrhosis k. K70.n.1) icterus k.n.7) vírus hepatitis (B15-B19) Wilson-kór (E83.m.m. f csoport) 540 . vagy anélkül K70.n.1 K70. • akut • krónikus • subacut • májkómával. K71 Toxikus májbetegség Beleértve: gyógyszer-indukált: • idiosyncrasiás (nem várt) májbetegség • toxikus (várható) májkárosodás Szükség esetén kiegészít kód használható a toxikus ágens megjelölésére (XX.3* K67.2* K67.7+) Güm kóros peritonitis (A18.n.

hepatitis: • acut • fulminans • malignus } } m.n.6 K71. Toxikus májbetegség fibrosissal és cirrhosissal Toxikus májbetegség egyéb máj-rendellenességekkel Toxikus májbetegség: • focalis nodularis hyperplasiával • májgranulomákkal • peliosis hepatisszel • veno-occlusiv májbetegséggel K71.o.. májelhalással (Akut)(krónikus) drog okozta májelégtelenség K71.9 Toxikus májbetegség k.5 Toxikus májbetegség heveny májgyulladással Toxikus májbetegség perzisztáló idült májgyulladással Toxikus májbetegség krónikus lobularis hepatitisszel Toxikus májbetegség krónikus aktív hepatitisszel Toxikus májbetegség lupoid hepatitisszel K71.Kivéve: alkoholos májbetegség (K70.-) Budd-Chiari-szindróma (I82.m.7 K71.3 K71. k. k.n.m.4 K71. K72 Májelégtelenség m.n.0) K71.o.o.8 Toxikus májbetegség hepatitisszel m.n.1 Toxikus májbetegség. májelégtelenséggel } máj(sejt)elhalás májelégtelenséggel atrophia vagy dystrophia flava hepatitis 541 .m. Beleértve: hepaticus : • coma.n.n.2 K71. • encephalopathia.0 Toxikus májbetegség epepangással Cholestasis májsejtkárosodással "Tiszta" cholestasis K71.

6) foetalis vagy neonatalis icterus (P55-P59) vírus-hepatitis (B15-B19) toxikus májbetegség (K71.8 K73.4) májelégtelenség szöv dményként: • vetélés.1) • gyógyszer-indukált (K71.o. m.1) K74.8) • terhesség.o.2 Krónikus perzisztáló hepatitis m.m. m.n.o. Krónikus hepatitis k. gyermekágy kapcsán (O26. K73. O08. Krónikus aktív hepatitis. Lupoid hepatitis.o.9 Egyéb krónikus hepatitis.2) • vírusos (B15-B19) K73.0 K72. K74 Májfibrosis és májzsugorodás Kivéve: alkoholos májfibrosis (K70. m.n.2) sclerosis cardiaca hepatis (K76. (K75.-) • granulomatosus.0 K73. szülés.8) toxikus májbetegséggel (K71.n. m.1 K72.o.n.1 K73.n.9 Heveny és subacut májelégtelenség Idült májelégtelenség Májelégtelenség k.n. m. méhenkivüli vagy mola terhesség kapcsán (O00-O07.1) K72. K73 Idült májgyulladás.m.3) • reaktív.Kivéve: alkoholos májelégtelenség (K70. m. nemspecifikus (K75.3) • congenitalis (P78.n.n.0 Máj-fibrosis 542 . Krónikus lobularis hepatitis.1) cirrhosis (hepatis): • alcoholica (K70.o.o.n. Kivéve: hepatitis (chronica): • alkoholos (K70.

n. májtályog nélkül (K75.4) cholangitis.m.0) pylephlebitis.o.1) K75.1 Vena portae gyulladás Pylephlebitis 543 .n.n. • cholangiogen • haematogen • lymphogen • pylephlebitis talaján Kivéve: amoebás májtályog (A06.4 K74.-) K75.0 Májtályog Májtályog: • k.m.-) hepatitis: • acuta seu subacuta (K72.6 Secunder biliaris cirrhosis Biliaris cirrhosis k.K74. májzsugorodás Cirrhosis (hepatis): • k.3 Máj-sclerosis Máj-fibrosis sclerosissal Primer biliaris cirrhosis Cholangitis chronica destructiva non-suppurativa K74.n. Egyéb és k.2 K74. m.n. májtályog nélkül (K83.1 K74.m.5 K74. • cryptogen • macronodularis • micronodularis • kevert típusú • portalis • postnecroticus K75 A máj egyéb gyulladásos betegségei Kivéve: hepatitis chronica. (K73.m.0) • virosa (B15-B19) hepatopathia toxica (K71.

2 Necrosis haemorrhagica centralis hepatis Kivéve: májelhalás májelégtelenséggel (K72.2 K75.-) K76.Kivéve: pylephlebitis talaján kialakult májtályog (K75.o. (R16.0) K76. Hepatitis.5 Veno-occlusiv májbetegség Kivéve: Budd-Chiari-szindróma (I82.m. k.3 K75.8 K75.-) amyloidosis hepatis (E85.6 K76.m.9 Nemspecifikus reaktív májgyulladás Granulomatosus májgyulladás.1 Zsírmáj.-) fibrocystás májbetegség (congenitalis) (Q44.8 A máj egyéb meghatározott megbetegedései 544 .n. K76 Egyéb májbetegségek Kivéve: alkoholos májbetegség (K70.4) K76.0) K75.-) K76. Idült májpangás Cardialis: { cirrhosis máj { sclerosis K76.0 K76.0) pylethrombosis (I81) toxikus májbetegség (K71. Egyéb meghatározott gyulladásos májbetegségek Gyulladásos májbetegség. m.n. k.n.n.0) hepatomegalia.n.7 Portalis hypertensio Hepatorenalis syndroma Kivéve: vajúdást és szülést követ en (O90.6) vena hepatica thrombosis (I82.4 Máj-infarktus Peliosis hepatis Angiomatosis hepatis K76. k.o.3 K76.m. m.

1 Epehólyag-kövesség egyéb epehólyag-gyulladással A K80.-+) Portalis hypertonia schistosomiasisban (B65. K77* K77. heveny epehólyag-gyulladással K80. máshova osztályozott betegségekben Májgranulomák: • berylliosisban (J63.1+) • herpes vírus [herpes simplex] okozta (B00. K80.m.1+) Hepatolienalis schistosomiasis (B65.m.0 Epekövesség Epehólyag-kövesség heveny epehólyag-gyulladással A K80.2+) • sarcoidosisban (D86.n.8* Májrendellenességek egyéb.-+) Szifiliszes májbetegség (A52. AZ EPEUTAK ÉS HASNYÁLMIRIGY BETEGSÉGEI (K80-K87) K80 K80.9 Májbetegség k.2 Epehólyag-kövesség epehólyag-gyulladás nélkül Cholecystolithiasis Cholelithiasis (Beékelt) epek : • a ductus cysticusban } } } k.n.n.8+) AZ EPEHÓLYAG.0* Májrendellenességek máshova osztályozott betegségekben Májrendellenességek máshova osztályozott fert z és parazitás betegségekben Hepatitis: • cytomegalovírus okozta (B25. (idült) epehólyag-gyulladással Cholecystitis cholelithiasissal k. vagy cholecystitis nélkül } Colica (recurrens) vesicae felleae } 545 .7+) K77.2 alatti bármely állapot.Hyperplasia focalis nodularis hepatis Hepatoptosis K76.m.2 alatti bármely állapot.8+) • toxoplasma okozta (B58.

4 Epeútk epehólyag-gyulladással A K80. • a közös epevezetékben } • a ductus hepaticusban Hepaticus: nélkül • cholelithiasis • colica (recidiv) K80. vagy cholangitis vagy cholecystitis } } } } } K81 Epehólyag-gyulladás Kivéve: epekövességgel (K80.n.8 K81.5 alatti bármely állapot.m. cholecystitisszel (cholangitisszel) K80. K82 Az epehólyag egyéb betegségei Kivéve: nem ábrázolható epehólyag (R93.• az epehólyagban K80.0 Heveny epehólyag-gyulladás Abscessus vesicae felleae Angiocholecystitis Cholecystitis: • (acuta) emphysematosa • gangraenosa • suppurativa Empyema vesicae felleae Gangraena vesicae felleae } } } } } epekövesség nélkül } } } K81.n.3 Epeútk epeútgyulladással } A K80.5 Epeútk epeút.m.és epehólyag-gyulladás nélkül Choledocholithiasis (Beékelt) epek : • az epevezetékben k.1 K81.-) K81.5 alatti bármely állapot.2) 546 .n.m.8 Egyéb cholelithiasis } } k. cholangitisszel K80.9 Idült epehólyag-gyulladás Egyéb epehólyag-gyulladás Epehólyag-gyulladás k.

3 Epehólyag-sipoly Fistula { cholecystocolica { cholecystoduodenalis K82. K83 Az epeutak egyéb betegségei Kivéve: ha az alább felsoroltak érintik: • a ductus cysticust (K81-K82) • az epehólyagot (K81-K82) postcholecystectomiás szindróma (K91.8 Egyéb meghatározott epehólyag-betegségek { adhaesiója { atrophiája { cystája A ductus cysticus vagy epehólyag { dyskinesise { hypertrophiája { m ködéskiesése { fekélye K82.5) K83.9 Epehólyag-betegség k.-) K82.2 Epehólyag-átfúródás Ruptura ductus cystici seu vesicae felleae K82.m.n. 547 .0 Epehólyag-elzáródás Ductus cysticus vagy epehólyag: Occlusio Stenosis Strictura } } epekövesség nélkül } Kivéve: epekövességgel (K80.postcholecystectomiás szindróma (K91.1 Hydrops vesicae felleae Mucocele vesicae felleae K82.0 Epeútgyulladás Cholangitis: • k.4 Epehólyag cholesterolosis "Eper" epehólyag K82.m.5) K82.n.

4 K83.2 Epevezeték-átfúródás Ruptura.m.0) cholangitis choledocholithiasissal (K80.1 Epevezeték-elzáródás { elzáródása Az epevezeték nem köves { sz külete { stricturája Kivéve: epekövességgel (K80.3 Epevezeték sipoly Fistula choledochoduodenalis K83.• ascendens • els dleges • recurrens • sclerotisans • másodlagos • stenotisans • suppurativa Kivéve: cholangiogen májtályog (K75.8 A sphincter Oddi görcse Epeút cysta Az epeutak egyéb meghatározott betegségei Adhaesio Atrophia Hypertrophia Ulcus K83. perforatio ductus biliaris K83. K85 Heveny hasnyálmirigy-gyulladás Abscessus pancreatis Necrosis pancreatis: • acuta • infectiosa Pancreatitis: 548 .n.4) krónikus non-suppurativ-destruktív cholangitis (K74.3) K83.-) K83.9 } } } ductus biliaris } Az epeutak betegsége k.3-K80.5 K83.

m.0 K86.-) szigetsejt tumor (D13.3) K86.n.• k.2 Hasnyálmirigy cysta Cysta pancreatis K86.n.m.9 A hasnyálmirigy betegsége k.7) steatorrhoea pancreatica (K90.n.1 Alkoholos idült hasnyálmirigy-gyulladás Egyéb idült hasnyálmirigy-gyulladás Pancreatitis chronica: • k.n. 549 . • aseptica • zsír} } } pancreatis } K86.8 A hasnyálmirigy egyéb meghatározott betegségei Atrophia Calculus Cirrhosis Fibrosis Pancreas: • hypoplasia • necrosis: • k.3 Hasnyálmirigy pseudocysta Pseudocysta pancreatis K86. • acuta (recidivans) • haemorrhagica • subacuta • suppurativa • liponecrotica K86 A hasnyálmirigy egyéb megbetegedései Kivéve: a pancreas fibrocystás betegsége (E84.m.m. • infectiosa • recurrens • recidivans K86.

n. Vak bélkacs szindróma.0) laktóz intolerancia (E73.1 Trópusi sprue Sprue.2+) Mumpszhoz társuló pancreatitis (B26. m.és epeútrendellenességek. k.1* AZ EMÉSZT RENDSZER EGYÉB BETEGSÉGEI (K90-K93) K90 Intestinalis malabsorptio Kivéve: gyomor-bélsebészeti beavatkozást követ (K91.K87* Az epehólyag.m.o.-) 550 .4 Steatorrhoea pancreatica Felszívódási zavar intolerancia miatt. m.o.0 Coeliakia Gluten-sensitiv enteropathia Idiopathicus steatorrhoea Nem-trópusi sprue K90. Malabsorptio: • szénhidrát • zsír • fehérje • keményít } } } intolerancia miatt } Kivéve: gluten-sensitiv enteropathia (K90. k.n.8) • m tét utáni (K91.3 K90.3+) K87. máshová osztályozott betegségekben Cytomegalovírus okozta pancreatitis (B25.n.2) K90.m.0* K87.n.2 Vak bélkacs (blind loop) szindróma. Kivéve: vak bélkacs szindróma: • veleszületett (Q43. epeutak és hasnyálmirigy rendellenességei máshova osztályozott betegségekben Epehólyag. máshová osztályozott betegségekben Hasnyálmirigy-rendellenességek.2) K90. Trópusi steatorrhoea K90.

n.0-P54.2 M tét utáni felszívódási zavar.m.K90.n.0 K91.3 K91. Beavatkozás utáni emészt szervi rendellenesség k.-) irradiatiós: • colitis (K52.1 Hányás gastrointestinalis m tét után Gyomorm tét utáni szindrómák Szindróma: • dumping • postgastrectomiás • postvagotomiás K91.7) K91.9 M tét utáni bélelzáródás Colostoma és enterostoma m ködési zavar Postcholecystectomiás szindróma Beavatkozás utáni egyéb emészt rendszeri rendellenességek.2) • postoperativ osteoporosis (M81.n.3) K92.4 K91.9 Felszívódási zavar k.5 K91. K91 Beavatkozások utáni emészt -rendszeri rendellenességek m.8 K91.m.o. m. M tét utáni vak bélkacs szindróma Kivéve: malabsorptiós: • feln ttkori osteomalacia (M83.8*) K90.o.n. Kivéve: gastrojejunalis fekély (K28.0) • proctitis (K62. K92 Az emészt rendszer egyéb betegségei Kivéve: újszülöttkori gastrointestinalis vérzés (P54.8 Egyéb felszívódási zavar Whipple-kór+ (M14. m.n.0) • gastroenteritis (K52.o.3) K91.0 Vérhányás 551 .

n.m.n. máshova osztályozott betegségekben 552 .5) pepticus fekéllyel (K25-K28) K92. • bél k.0) haemorrhagia ani seu recti (K62.n. K93* Egyéb emészt szervek rendellenességei máshova osztályozott betegségekben A belek.2 Vérszékelés Gastrointestinalis vérzés k.0* K93.m.n.1 K92.m.1* K93.m. a hashártya és a mesenterialis nyirokcsomók güm kóros rendellenességei (A18.8* Megacolon Chagas-kórban (B57.9 Az emészt rendszer egyéb meghatározott betegségei Az emészt rendszer betegsége k.3+) Kivéve: peritonitis tuberculosa (K67.8 K92.3+) Egyéb. megnevezett emészt rendszeri szerv megbetegedése. Vérzés: • gyomor k.3*) K93. Kivéve: gastritis acuta haemorrhagica (K29.K92.

deformitások és kromoszóma abnormitások (Q00-Q99) endokrin. máshová nem soroltak (R00-R99) szisztémás köt szövet-rendellenességek (M30-M36) A f csoport az alábbi csoportokat tartalmazza: L00-L08 A b r és b ralatti szövet fert zései L10-L14 Bullózus b rbetegségek L20-L30 B rgyulladás és ekzema L40-L45 Papulosquamosus rendellenességek L50-L54 Urticaria és erythema L55-L59 A b r és b ralatti szövet sugárkárosodása L60-L75 A b r függelékeinek rendellenességei L80-L99 A b r és b ralatti szövet egyéb rendellenességei A f csoporthoz tartozó csillaggal jelölt csoportok: L14* Bullózus b rbajok máshová osztályozott betegségekben L45* Papulosquamosus rendellenességek máshová osztályozott betegségekben L54* Erythema máshová osztályozott betegségekben L62* Köröm rendellenességek máshová osztályozott betegségekben L86* Keratoderma máshová osztályozott betegségekben L99* A b r és b ralatti szövet egyéb rendellenességei máshová osztályozott betegségekben A B R ÉS B RALATTI SZÖVET FERT ZÉSEI (L00-L08) Szükség esetén kiegészít kód (B95-B97) használható a fert z ágens megjelölésére 553 . jelek és kóros klinikai és laboratóriumi leletek. mérgezés és küls kórokok bizonyos egyéb következményei (S00-T98) reticulosis lipomelanotica (I89. táplálkozási és anyagcsere betegségek (E00-E90) sérülés. szülés és gyermekágy szöv dményei (O00-O99) veleszületett rendellenességek. F csoport A B R ÉS B RALATTI SZÖVET BETEGSÉGEI (L00L99) Kivéve: a perinatális szakból ered bizonyos állapotok (P00-P96) bizonyos fert z és parazitás betegségek (A00-B99) terhesség.8) daganatok (C00-D48) tünetek.XII.

okú (K13.0) • candidiasis okozta (B37.6) szájzugfekély : • k.3) • lupus (L93.1) pemphigus neonatorum (L00) L01.2) L01 Ótvar (impetigo) Kivéve: impetigo herpetiformis (L40. f csoportban osztályozott helyi fert zései.-) • herpesvírus [herpes simplex] fert zés (B00.n. ascariasis és egyéb infesztációk (B85-B89) • vírusos szemölcsök (B07) panniculitis: • k.-) • erysipeloid (A26.0) pyogen granuloma (L98.1) • mycosisok (B35-B49) • pediculosis.n.-) • anogenitalis (A60.0) zoster (B02.-) L00 Staphylococcusos dermolysis ("forrázott b r") szindróma Pemphigus neonatorum Ritter-betegség Kivéve: toxikus epidermalis nekrolysis [Lyell] (L51.0) fert z dermatitis (L30.3) a b r I.0) • visszatér (Weber-Christian) (M35.0 Ótvar [bármely kórokozótól][bárhol] Bockhart impetigo L01.m.1 Egyéb dermatosisok impetiginizációja L02 B r tályog.Kivéve: hordeolum (H00. furunkulus.m. (M79. úgymint: • erysipelas (A26.2) • nyaki és háti (M54.-) • ariboflavinosis miatt (E53. karbunkulus Beleértve: kelés 554 .-) • molluscum contagiosum (B08.

furunculosis Kivéve: anorectalis táj (K61-) (küls ) nemi szervek: • n i (N76.2.4) • férfi (N48. kelés. kelése. kelés.4) újszülött köldökgyulladása (P38) L02. arcot kivéve] (L02. kivéve tompor] Mellkasfal Lágyék Gát Köldök Kivéve: eml (N61) csíp (L02. kelés.2) orr (J34.0 Arcb r tályog. karbunkulusa A törzs b rtályogja.0) L02. kelése. karbunkulus Glutealis táj Kivéve: cysta pilonidalis tályoggal (L05. karbunkulus Hónalj Csíp Váll L02. karbunkulus Kivéve: küls fül (H60.0) submandibularis (K12. karbunkulusa Hasfal Hát [bármely rész.2 A nyak b rtályogja.0) szemüreg (H05.3 Tomportáji b rtályog.3) száj (K12. karbunkulus 555 .2) L02. N49-) L02.0) szemhéj (H00.4) • könnycsatorna (H04.0) fej [bármely rész.8 Egyéb elhelyezkedés b rtályog.4 Végtag b rtályog. kelés.8) könnyszervek: • könnymirigy (H04.1 L02.

0) eosinophil cellulitis [Wells](L98.1) • küls nemi szervek: • n i (N76.m.-) • küls hallójárat (H60. karbunkulus k.m.3 Az arc cellulitise A törzs cellulitise Hasfal Hát [bármely része] Mellkasfal Lágyék Gát 556 .1 A végtag egyéb részeinek cellulitise Hónalj Csíp Váll L03.n. kelés.0) • könnyszerv (H04.3) • száj (K12.2) nyirokérgyulladás (idült)(subacut)(189.4) • férfi (N48.3) lázas neutrophiliás dermatosis [Sweet](L98.9 B rtályog. N49.-) • szemhéj (H00.1) L03.2) • orr (J34.2.Fej [kivéve arc] Hajas fejb r L02. L03 Cellulitis Beleértve: akut nyirokérgyulladás Kivéve: cellulitis: • anorectalis táj (K61.n.2 L03. Furunculosis k. lábujj cellulitise Körömfert zés Onychia Paronychia Perionychia L03.0 Az ujj.

m.0) L04.-) HIV-betegség generalizált lymphadenopathiában megnyilvánuló (B23.9) • idült vagy subacut.1) • mesenterialis. (I88.8 L04. 557 .0 L05. L04 Akut nyirokcsomógyulladás Beleértve: (akut) tályog akut lymphadenitis } bármely nyirokcsomó.9 Cellulitis k.m.n. nem specifikus (I88.n.n. nyakon Akut nyirokcsomógyulladás a törzsön Akut nyirokcsomógyulladás a fels végtagon Hónalj Váll L04.0 L04.3 Akut nyirokcsomógyulladás az alsó végtagon Csíp L04.n. L05 Pilonidalis cysta Beleértve: sipoly } coccygealis vagy pilonidalis sinus } L05.9 Akut nyirokcsomógyulladás egyéb helyeken Akut nyirokcsomógyulladás k. kivéve mesenterialis (I88.Köldök Kivéve: újszülöttkori omphalitis (P38) L03.8 Egyéb lokalizációjú cellulitis Fej [kivéve arc] Hajas fejb r L03. kivéve mesenterialis } Kivéve: megnagyobbodott nyirokcsomók (R59. fejen.2 Akut nyirokcsomógyulladás az arcon.m.1 L04.1) nyirokcsomógyulladás: • k.9 Pilonidalis cysta tályoggal Pilonidalis cysta tályog nélkül Pilonidalis cysta k.m.

0 A b r és b ralatti szövetek egyéb helyi fert zései Pyoderma B rgyulladás: • purulens • szeptikus • szuppurativ Kivéve: pyoderma gangraenosum (L88) L08.0 L10.2 L10.8) staphylococcusos forrázott b r szindróma (L00) toxikus epidermalis necrolysis [Lyell] (L51.5 Gyógyszer okozta pemphigus Szükség esetén a gyógyszer megjelölésére kiegészít f csoport) kód használható (XX.2) L10 Pemphigus Kivéve: pemphigus neonatorum (L00) L10. BULLÓZUS B RBETEGSÉGEK (L10-L14) Kivéve: jóindulatú familiáris pemphigus [Hailey-Hailey] (Q82.1 L10.8 L08.n.3 L10.9 Egyéb pemphigus Pemphigus k.n.9 Erythrasma A b r és a b ralatti szövetek egyéb. meghatározott helyi fert zései A b r és a b ralatti szövetek helyi fert zései k.1 L08.m.8 L10. 558 .4 Pemphigus vulgaris Pemphigus vegetans Pemphigus foliaceus Braziliai pemphigus [fogo selvagem] Pemphigus erythematosus Senear-Usher-szindróma L10.m.L08 L08. L10.

3 Szerzett epidermolysis bullosa Kivéve: epidermolysis bullosa (veleszületett) (Q81.L11 L11.1 Bullózus pemphigoid Hegesed -pemphigoid Jóindulatú nyálkahártya pemphigoid L12. 559 .1) L12.8 L13.0 Egyéb acantholyticus rendellenességek Szerzett keratosis follicularis Kivéve: keratosis follicularis [veleszületett][Darier-White] (Q82.9 Egyéb pemphigoid Pemphigoid. k.8) L11. L12 Pemphigoid Kivéve: herpes gestationis (O26.1 L11.9 Múlékony acantholyticus dermatosis [Grover] Egyéb megjelölt acantholyticus rendellenességek Acantholyticus rendellenesség.8 L12.2 Gyermekkori idült bullózus betegség Dermatitis herpetiformis juvenilis L12.8 L11.4) impetigo herpetiformis (L40.m.0 L12. k.n.0 Egyéb bullózus rendellenességek Dermatitis herpetiformis Duhring-betegség L13.-) L12. k.n.1 Subcornealis pustulosus dermatitis Sneddon-Wilkinson-betegség L13.m.m.9 Egyéb megnevezett bullózus rendellenségek Bullózus rendellenesség.n. L13 L13.

0) L20.0 L20.0 Seborrhoea capitis Koszmó L21.8 Besnier-féle prurigo Egyéb atopiás dermatitis Ekzema: • flexuralis. • gyermekkori (heveny)(idült) • intrinsic (allergiás) Neurodermatitis: • atopiás • diffúz L20.m.9 Atopiás dermatitis.L14* Bullózus rendellenességek máshová osztályozott betegségekben B RGYULLADÁS ÉS EKZEMA (L20-L30) Megjegyzés: e f csoportban a dermatitis és ekzema terminusok szindrómaként és felcserélhet en szerepelnek Kivéve: idült (gyermekkori) granulomatosus betegség (D71) dermatitis: • száraz b r (L85.3) L21.1) • gangraenosa (L88) • herpetiformis (L13.n.3) • arteficiális (L98.0) • perioralis (L71. k.o. m.1 Gyermekkori seborrhoeás dermatitis 560 .0) • pangásos (I83.2) a b r és b ralatti szövet sugárzás okozta rendellenességei (L55-L59) L20 Atopiás dermatitis Kivéve: körülirt neurodermatitis (L28.n.1-I83. L21 Seborrhoeás dermatitis Kivéve: fert zéses dermatitis (L30.

5) a b r és b ralatti szövet besugárzással kapcsolatos rendellenességei (L55-L59) L23.0 Fémek okozta allergiás kontakt dermatitis Króm Nikkel L23.m.0) küls fül ekzema (H60.) Kivéve: gyógyszer okozta k. k.4 L23.9) • kontakt.(L30.m. f csoport.9 Egyéb seborrhoeás dermatitisek Seborrhoeás dermatitis.n.m.9) • pelenka (L22) • bels leg alkalmazott anyagtól (L27-) • szemhéjon (H01.3 Ragasztószerek okozta allergiás kontakt dermatitis Kozmetikumok okozta allergiás kontakt dermatitis Allergiás kontakt dermatitis b rrel érintkez gyógyszerekt l Szükség esetén a szer megjelölésére küls kód használható (XX.1) • irritáló kontakt (L24-) • szájkörüli (L71.m. L22 Pelenka dermatitis Pelenka: erythema • • b rkiütés Psoriasiform pelenka kiütés L23 Allergiás kontakt dermatitis Beleértve: allergiás kontakt ekzema Kivéve: allergia.2 L23. k. k.4) dermatitis: • k. (L25.1 L23.L21.7) bels leg bevett gyógyszer okozta dermatitis (L270-L271) L23.n.8 L21.(T78.n.n. allergiás reakció (T88.n.m.5 Allergiás kontakt dermatitis festékekt l Egyéb vegyi anyagok okozta allergiás kontakt dermatitis Cement 561 .

3 Kozmetikumok okozta irritatív kontakt dermatitis 562 .4) dermatitis: • k.0) küls fül ekzema (H60.9) • allergiás kontakt (L23.Rovarirtó M anyag Gumi L23. k. zsírok okozta irritatív kontakt dermatitis Oldószerek okozta irritatív kontakt dermatitis Oldószerek: • klórvegyület • ciklohexan • észter • glikol • hidrokarbonok • keton L24.n.2) L23.m. (L25.5) a b r és b ralatti szövet besugárzás okozta rendellenességei (L55-L59) L24.7 L23.m.m. (L30.1) • szájkörüli (L71.n.1 L24.8 L23. L24 Irritatív kontakt dermatitis Beleértve: irritativ kontakt ekzema Kivéve: allergia k.9) • pelenka (L22) • bels leg bevett anyagtól (L27) • szemhéjon (H01.n. (T78.2 Detergensek okozta irritatív kontakt dermatitis Olajok.n.6 Allergiás kontakt dermatitis b rrel érintkez élelmiszerekt l Kivéve: elfogyasztott élelmiszer okozta dermatitis (L27.9 Allergiás kontakt dermatitis nem élelmiszer növényekt l Egyéb ágens okozta allergiás kontakt dermatitisek Nem meghatározott okú allergiás kontakt dermatitis Allergiás kontakt ekzema k.m.0 L24.-) • kontakt.

-) • bels leg bevett anyagok (L27.m.5) besugárzással kapcsolatos b r és b ralatti szövet rendellenességek (L55-L59) L25. k.-) • szemhéj (H01.(T78.n.1) bels leg alkalmazott szerek.m.4 B rrel érintkez gyógyszerek okozta irritatív kontakt dermatitis Szükség esetén a szer megjelölésére használható kiegészít f csoport.n. gyógyszerek okozta dermatitisek (L27. L25 Nem specifikus kontakt dermatitis Beleértve: nem specifikus kontakt ekzema Kivéve: allergia k.8 Irritatív kontakt dermatitis nem élelmiszer növényekt l Egyéb ágens okozta irritatív kontakt dermatitis Festékek L24.7 L24. L24. allergiás reakció (T88.0kód (XX.) Kivéve: gyógyszer okozta k.7) L27.(L30.m.1) • irritatív kontakt (L24. allergiás reakció gyógyszert l (T88.6 B rrel érintkez élelmiszer okozta irritatív kontakt dermatitis Kivéve: elfogyasztott élelmiszer okozta dermatitis (L27.9 Nem megnevezett okú irritatív kontakt dermatitis Irritatív kontakt ekzema.0) küls fül ekzema (H60.m.-) • szájkörüli (L71. Kivéve: k.m.5 Egyéb vegyszerek okozta irritatív kontakt dermatitis Cement Rovaröl szerek L24.2) L24.n.n.n.7) 563 .L24.1 Kozmetikumok okozta nem specifikus kontakt dermatitis Nem specifikus kontakt dermatitis b rrel érintkez gyógyszerekt l Szükség esetén a küls f csoport.9) • allergiás kontakt (L23.4) dermatitis: • k.) ok meghatározására használható kiegészít kód (XX.0 L25.

L27.1) L25.0-78.9 Nem élelmiszer növények által okozott nem specifikus kontakt dermatitis Egyéb ágensek okozta nem specifikus kontakt dermatitis Ismeretlen okú nem specifikus kontakt dermatitis Kontakt: • dermatitis (foglalkozási) k.3 Festékek okozta nem specifikus kontakt dermatitis Egyéb vegyszerek okozta nem specifikus kontakt dermatitis Cement Rovaröl szerek L25.7) • élelmiszer reakció.0) urticaria (L50.0-L27. L26 Exfoliatív dermatitis (erythroderma) Hebra-féle pityriasis Kivéve: Ritter-betegség (L00) L27 Bels leg bevett anyagok okozta dermatitis Kivéve: káros: • gyógyszer hatás k.-) L27.m.n.0 Gyógyszer okozta generalizált b rkiütések Szükség esetén kiegészít f csoport.(T78.m.(T88. • ekzema (foglalkozási) k.4) kontakt dermatitis (L23-L25) gyógyszer: • fotoallergiás reakció (L56. 564 .n.5 L25. kivéve dermatitis (T78.) kód használható a szer megjelölésére (XX.1 Gyógyszer okozta körülirt b rkiütések Szükség esetén kiegészít f csoport.bevett gyógyszer okozta dermatitis (L27.m.2) L25.1) allergia k.m.n.n.) kód használható a szer megjelölésére (XX.4 B rrel érintkez élelmiszer okozta nem specifikus kontakt dermatitis Kivéve: elfogyasztott élelmiszer okozta dermatitis (L27.2 L25.8 L25.1) • fototoxikus reakció (L56.

L25.6.2 L29.2 Elfogyasztott élelmiszer okozta dermatitis Kivéve: b rrel érintkez élelmiszert l (L23.3 L29.0 Lichen simplex chronicus és prurigo Lichen simplex chronicus Körülírt neurodermatitis Lichen k.0 L29. L28.8 L27.m.2 Prurigo nodularis Egyéb prurigo Prurigo: • k.n.8 L29.m.n.9 Pruritus ani Pruritus scroti Pruritus vulvae Anogenitalis pruritus. L24. Viszketés k.m. bels leg bevett anyag okozta dermatitis L28 L28.8) L29. L30 Egyéb dermatitisek Kivéve: dermatitis: • kontakt (L23-L25) 565 .4) L27. • Hebra-féle • mitis Urticaria papulosa L29 Pruritus Kivéve: neurotikus excoriatio (L98.L27.n.1 L29.m.n. k.1) pszihogén pruritus (F45. Egyéb pruritus Pruritus k.6.9 Egyéb bels leg bevett anyag okozta dermatitis Nem megnevezett.1 L28.n.m.

8 L30.3) pangásos dermatitis (I83.4 L30.m.5 L30.1-I83.2 Nummuláris dermatitis Dyshidrosis [pompholyx] B r autosensitisatio Candididoid [levurid] Dermatophytoid Ekzematoid L30.3 Fert zéses dermatitis Fert zéses ekzematoid dermatitis L30.1 Generalizált pustulosus psoriasis Impetigo herpetiformis Von Zumbusch-betegség L40.2 L40.9 Erythema intertrigo Pityriasis alba Egyéb megnevezett dermatitisek Dermatitis k. PAPULOSQUAMOSUS RENDELLENESSÉGEK (L40-L45) L40 L40.1 L30.m.4 Acrodermatitis continua Tenyéri és talpi pustulosis Psoriasis guttata 566 .• száraz b r (L85. Ekzema k.n.0 Psoriasis Psoriasis vulgaris Nummuláris psoriasis Plakkos psoriasis L40.0 L30.3) kisplakkos arapsoriasis (L41.2) L30.n.3 L40.

) kód alkalmazható (XX.0 Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta Mucha-Habermann-betegség L41.m. L42 L43 Pityriasis rosea Lichen ruber planus Kivéve: lichen planopilaris (L66.3 L41.5 L41.3*.1 L41.n. M09.3 Subacut.5+ L40.0 L43.8 Arthropathiás psoriasis (M07.m.2 L41.1 L43. aktív lichen ruber planus Lichen planus tropicus L43.4 L41.9 Psoriasis k.0*) Egyéb psoriasisok Hajlati psoriasis L40.0-M07.8 Egyéb lichen ruber planus 567 . k.2 Hypertrophiás lichen ruber planus Bullózus lichen ruber planus Lichenoid gyógyszerreakció A szer megnevezésére szükség esetén kiegészít f csoport.8 L41. L41 Parapsoriasis Kivéve: poikiloderma vasculare atrophicans (L94.n.5) L41.1) L43.L40.9 Pityriasis lichenoides chronica Lymphomatoid papulosis Kisplakkos parapsoriasis Nagyplakkos parapsoriasis Poikiloderma reticulare Egyéb parapsoriasisok Parapsoriasis. L43.

4 L44.2 L44.2) rosacea (L71.n.0 L50.3) urticaria: • óriás (T78. megnevezett papulosquamosus rendellenességek Papulosquamosus rendellenesség.2) • szérum betegség (T80. k.-) L50 Urticaria Kivéve: allergiás kontakt dermatitis (L23.1 L44.0 L44.n.6) • napfény (L56.3) • újszülöttkori (P83. L44 L44.3) L50.L43.m. L45* Papulosquamosus rendellenességek máshová osztályozott betegségekben URTICARIA ÉS ERYTHEMA (L50-L54) Kivéve: Lyme-kór (A69.1 Allergiás urticaria Urticaria idiopathica 568 .9 Egyéb papulosquamosus rendellenességek Pityriasis rubra pilaris Lichen nitidus Lichen striatus Lichen ruber moniliformis Gyermekkori papuláris acrodermatitis [Giannotti-Crosti] Egyéb.-) angioneurotikus oedema (T78.2) • pigmentosa (Q82.9 Lichen ruben planus.8 L44.3 L44.3) örökletes angio-oedema (E88.8) • papulosa (L28.m.0) Quincke-oedema (T78. k.

2 L50.1 Erythema multiforme Nem bullózus erythema multiforme Bullózus erythema multiforme Stevens-Johnson-szindróma L51.m.4 L50.4) L53. recurrens L50.8 Hideg-meleg urticaria Dermatográfiás urticaria Vibrációs urticaria Kolinergiás urticaria Kontakt urticaria Egyéb urticaria Urticaria: • krónikus • periódikus.9 Urticaria.9 Toxikus epidermalis necrolysis [Lyell] Egyéb erythema multiforme Erythema multiforme. f csoport.5 L50.8 L51.1 Erythema annulare centrifugum 569 .0 Toxikus erythema Az ok megjelölésére szükség esetén kiegészít kód használható (XX.0) • küls ágens b rkontaktusától (L23-L25) • intertrigo (L30.n. L52 L53 Erythema nodosum Egyéb erythematosus állapotok Kivéve: erythema: • égést l (L59.0 L51. k.m. L51 L51.2 L51.L50.6 L50.3 L50.1) L53.n. k.) Kivéve: újszülött toxikus erythemája (P83.

2 L53. Erythroderma.8* Erythema máshová osztályozott betegségekben Erythema marginatum akut reumás lázban (I00+) Erythema máshova osztályozott betegségekben A B R ÉS B RALLATI SZÖVET SUGÁRKÁROSODÁSA (L55-L59) L55 L55. k. Erythema k.m. megjelölt erythemás állapotok Erythemás állapot.m.) L56.1 Fotoallergiás reakció gyógyszert l Az ok jelölésére kiegészít kód alkalmazható (XX.8 L53.n. f csoport. f csoport.m.0* L54.1 L55.3 Fotokontakt dermatitis [berloque] Szoláris urticaria 570 .) L56.n.9 Napozás okozta dermatitis I.9 Erythema marginatum Egyéb idült konfigurált erythema Egyéb. fokú napfényártalom II.L53.0 Ultraibolya sugárzás okozta egyéb akut b relváltozások Fototoxikus reakció gyógyszert l Az ok jelölésére szükség esetén kiegészít kód alkalmazható (XX. k.n.n. fokú napfényártalom III.m.2 L56. L56 L56.2 L55. fokú napfényártalom Egyéb napsugár okozta dermatitis Napsugár okozta dermatitis k. L54* L54.3 L53.8 L55.0 L55.

n. k. L59 Sugárzással kapcsolatos egyéb b r és subcutan rendellenességek 571 .4 L56.9 Polimorf fény exanthema Ultraibolya sugárzás okozta egyéb akut b relváltozások Ultraibolya sugárzás okozta akut b relváltozás.3 L57. nem ionizáló sugárzástól.0 L58.m.9 Egyéb b relváltozások tartós.1 L57.8 Aktinikus granuloma Egyéb b relváltozások tartós. k.m.L56.m.n.8 L56.4 Aktinikus reticuloid Cutis rhomboidalis nuchae Civatte-féle poikiloderma Cutis laxa senilis Elastosis senilis L57. L58 L58. nem ionizáló sugárzástól Farmerb r Matrózb r Szoláris dermatitis L57. k.9 Radiodermatitis Akut radiodermatitis Idült radiodermatitis Radiodermatitis. • senilis • solaris L57.n.m.n. nem ionizáló sugárzás okozta b relváltozások Sugárzás okozta keratosis Keratosis: • k. L57 L57.1 L58.0 Tartós.2 L57.5 L57.

L62* L62.3) onychia. vonalak Sárga köröm szindróma Egyéb körömrendellenességek Körömrendellenesség.m.8 Erythema ab igne [dermatitis ab igne] A b r és b ralatti szövet egyéb. k.0 L60.-) L60 Köröm rendellenességek Kivéve: bütykös köröm (R68.0 L59.4 L60.9 A B R FÜGGELÉKEINEK RENDELLENESSÉGEI (L60-L75) Kivéve: a kültakaró veleszületett malformációi (Q84.4+) Köröm rendellenességek máshova osztályozott betegségekben L63 L63.3 L60.L59.8* Körömrendellenességek máshova osztályozott betegségekben Pachydermoperiostosisos bütykös köröm (M89.1 L60.0* L62.2 L60.0 L63.8 L60.2 Alopecia areata Alopecia (capitis) totalis Alopecia universalis Csíkos kopaszság (ophiasis) 572 .n.0) L60. megjelölt károsodásai sugárzással kapcsolatban A b r és b ralatti szövet sugárzással kapcsolatos elváltozása.1 L63.m.9 Ben tt köröm Onycholysis Onychogryphosis Köröm dystrophia Beau-f.5 L60. paronychia (L03. L59. k.n.

0 Gyógyszer okozta androgen alopecia Szükség esetén küls kód használható az ok megjelölésére (XX.4 L66. k.0 L66.n.n.8 L63.L63.9 Telogén effluvium Anagén effluvium Alopecia mucinosa Egyéb megnevezett.8 Folliculitis decalvans Abscedáló fej perifolliculitis Folliculitis ulerythematosa reticulata Egyéb heges alopecia 573 . f csoport.2 L65.m. L66 L66. k. f csoport) L64.8 L64. L65 Egyéb.2 L66.1 Heges alopecia [hegesedéssel járó szövetvesztés] Pseudopelade Lichen planopilaris Follikuláris lichen ruber planus L66.m.n.m.9 Egyéb androgen alopecia Androgen alopecia.1 L65.0 L65.) Kivéve: trichotillomania (F63.8 L65.3) L65.3 L66.n. L64 Androgen alopecia Beleértve: férfias típusú kopaszság L64. Alopecia k. hegesedéssel nem járó sz rzetvesztés Szükség esetén küls kód használható az ok megjelölésére (XX. k. nem hegesed sz rzetvesztés Hegesedéssel nem járó sz rzetvesztés.m. egyéb Alopecia areata.9 Alopecia areata.

k.2) lanugo persistens (Q84. k.m.1 Szerzett hypertrichosis lanuginosa Gyógyszeres ok jelölésére kiegészít kód használható (XX.n.m. L68. L67 Hajszín és hajszál anomáliák Kivéve: monilethrix (Q84.) kód használható (XX. k.n.0 L67.0) L67. f csoport.n. • körülírt.1) telogén effluvium (L65.8 L68.9 Hajszín és hajszál eltérések.1) pili annulati (Q84. szerzett L67.9 Körülírt hypertrichosis Polytrichia Egyéb hypertrichosis Hypertrichosis.m.2 L68.9 Heges alopecia. 574 .1 Trichorrhexis nodosa Hajszín eltérések szülés Korai hajszürkülés A haj heterokrómiája Poliosis: • k.3 L68.0 Hirsutismus Ha gyógyszer okozta annak megjelölésére kiegészít f csoport. L68 Hypertrichosis Beleértve: dús sz rzet Kivéve: veleszületett hypertrichosis (Q84.2) L68.8 Egyéb hajszín és hajszáleltérések Hajszáltörékenység L67.) L68.L66.n.m.

0 L72.m.n. k.1 A b r és b ralatti szövet follicularis cystái Epidermalis cysta Trichilemmalis cysta Hajcysta Faggyúcysta L72.9 Rhinophyma Egyéb rosacea Rosacea.2 L72.0) L70.9 Acne tropica Gyermekkori acne Acne excoriée fiatal lányokon Egyéb acne Acne.m.9 Steatocystoma multiplex Egyéb folliculáris b r és b ralatti cysták Follicularis b r és b ralatti cysta. f csoport) L71.1 L70.3 L70.1 L71.8 L70.m.4 L70. L72 L72.0 L70. L71 L71.8 L71.n.8 L72. k.0 Rosacea Perioralis dermatitis Szükség esetén küls kód használható az ok megjelölésére (XX.n.2 Acne vulgaris Acne conglobata Acne varioliformis Acne necrotica miliaris L70.L70 Acne Kivéve: acne keloid (L73.5 L70. k. 575 .

n.2 L73.2) L75.m.8 Egyéb follicularis rendellenességek Acne keloid Pseudofolliculitis barbae Hydradenitis suppurativa Egyéb. k. L75 Apokrin verejték rendellenességek Kivéve: dyshidrosis [pompholyx] (L30.2 Bromhidrosis Chromhidrosis Apokrin miliaria Fox-Fordyce betegség 576 .8 L74.1) hidradenitis suppurativa (L73.9 Folliculáris rendellenesség.m.m.2 Miliaria rubra Miliaria crystallina Miliaria profunda Miliaria tropicalis L74.n. L74 Eccrin verejtékezési rendellenességek Kivéve: hyperhydrosis (R6.L73 L73. k.3 L74.1 L73.0 L74.1 L75.0 L73. Verejtékmirigy rendellenesség. k.n.-) L74. k.4 Miliaria.0 L75. megjelölt folliculáris rendellenességek Sycosis barbae L73. Anhydrosis Hypohydrosis L74.m.n.1 L74.9 Egyéb eccrin verejték rendellenességek Eccrin verejték rendellenesség.

k.L75.n. A csökkent melaninképz déssel kapcsolatos egyéb rendellenességek Pigmentált purpurás dermatosis Angioma serpiginosum L81. m. A B R ÉS B RALATTI SZÖVET EGYÉB RENDELLENESSÉGEI (L80-L99) L80 L81 Vitiligo A b rfestenyezettség egyéb rendellenességei Kivéve: anyajegy. L82 Seborrhoeas keratosis Dermatosis papulosa nigra Leser-Trélat betegség 577 .1 L81.o.5) naevus.8 A pigmentáció egyéb.0 L81.m. (Q82. L. k.2 L81. megnevezett rendellenességei Vas-pigmentáció Tetoválásos pigmentáció L81. k.6 L81.m.3 L81.n.4 Gyulladást követ hyperpigmentáció Chloasma Szepl "Café au lait" foltok Egyéb melanin hyperpigmentáció Lentigo L81.m. Bet rendes tárgymutató Peutz-Jeghers szindróma (Q85.9 Egyéb apokrin verejték rendellenességek Apokrin verejték rendellenesség.n.9 Pigmentációs rendellenesség.7 Leukoderma.5 L81.8 L75.n.8) L81.

0 Szerzett ichthyosis Kivéve: veleszületett ichthyosis (Q80.2 L85.m.L83 Acanthosis nigricans Konflualó és retikuláris papillomatosis L84 B rkeményedések és kérgesedések Callus Tyúkszem (clavus) L85 Egyéb epidermalis megvastagodások Kivéve: túltengéses b rrendellenességek (L91.1 L87.2 L87.-) L85.9 Epidermális megvastagodás. talpon Kivéve: öröklött keratosis palmaris et plautaris (Q82.-) L85.8) L85.8+) } L87 Transepidermalis eliminációs rendellenességek Kivéve: granuloma annulare (perforáló) (L92.8 Egyéb megnevezett epidermalis megvastagodás B rkeményedés L85. k.0) L87.1 Szerzett keratosis [keratoderma] tenyéren. L86* Keratoderma máshova osztályozott betegségekben Follikuláris keratosis Xeroderma } A-vitamin hiány miatt (E50.3 Keratosis punctata (palmaris)(plantaris) B rszárasság Szárazb r dermatitis L85.0 Keratosis follicularis et parafolliculáris in cutem penetrans [Kyrle] Hyperkeratosis follicularis penetrans L87.n.8 Reaktív perforáló collagenosis Elastosis perforans serpiginosa Egyéb transepidermalis eliminációs rendellenességek 578 .

0 L90. k.6 L90.0 Túltengéses b rrendellenességek Heg-Keloid Túltengéses heg 579 .L87.5 A b r sorvadásos rendellenességei Lichen sclerosus et atrophicus Schweninger-Buzzi féle anetoderma Jadassohn-Pellizzari féle anetoderma Pasini-Pierini féle atrophoderma Acrodermatitis chronica atrophicans A b r heges állapotai és fibrosisa Len tt b rheg Heg Heg okozta torzulás Heg.1 L90. k.0) L90. Kivéve: túltengéses heg (L91.4 L90.m.n.m.n. L88 Pyoderma gangraenosum Dermatitis gangraenosa Pyoderma phagedenica L89 Decubitus-fekély Felfekvéses fekély Ragtapasz fekély Nyomási fekély Kivéve: a méhnyak felfekvéses fekélye (N86) L90 L90.n. L91 L91.9 Sorvadásos striák A b r egyéb sorvadásos rendellenességei Sorvadásos b rrendellenesség.0) keloid heg (L91.3 L90.m.2 L90.8 L90.9 Transepidermalis eliminációs rendellenesség. k.

9 Egyéb túltengéses b rrendellenességek Túltengéses b rrendellenesség. L93.m.2 A b r subacut lupus erythematosusa Egyéb. k.2 L92. k.8 L92.n.9 Granuloma faciale [a b r eozinofil granulomája] Idegentest granuloma a b rben és b ralatti szövetben A b r és b ralatti szövet egyéb granulomatosus rendellenességei A b r és b ralatti szövet granulomatosus rendellenessége.m. Kivéve: ha cukorbetegséggel kapcsolatos (E10-E14) L92.o. körülirt lupus erythematosus Lupus: • erythematosus profundus • panniculitis 580 .0) heg.-) Szükség esetén küls kód használható az ok megjelölésére (XX.n.1 L93.5) L92.1 Necrobiosis lipoidica m.m. L92 A b r és b ralatti szövet granulomatosus rendellenességei Kivéve: granuloma actinicum (L57.n.-) szisztémás lupus erythematosus (M32.8 L91. (L90. L93 Lupus erythematosus Kivéve: lupus: • exedens (A18.3 L92.4) • vulgaris (A18.) L93.Keloid Kivéve: acne keloid (L73. f csoport.n.5) L91.m.4) scleroderma (M34.n. k.0 Discoid lupus erythematosus Lupus erythematosus k.0 Granuloma annulare Perforáló granuloma annulare L92.

6) urticaria (L50.n.m.0) panniculitis: • k.9 Calcinosis cutis Sclerodactylia Gottron-féle papulák Poikiloderma vasculare atrophicans Spontán dactylolysis (ainhum) Egyéb.0) • visszatér [Weber-Christian](M35.L94 Egyéb lokalizált köt szöveti rendellenességek Kivéve: szisztémás köt szöveti rendellenességek (M30-M36) L94.-) Wegener-granulomatosis (M31.3 L94.6) polyarteritis nodosa (M30.8 L94. megnevezett lokalizált köt szöveti rendellenességek Lokalizált köt szöveti rendellenesség.0) túlérzékenységi angiitis (M31.3) L95.1 Erythema elevatum et diutinum 581 .6 L94.m.5 L94.0 Lokalizált scleroderma [morphea] Körülírt scleroderma L94.7) Henoch-Schönlein-purpura (D69. m. (M79.n. Kivéve: angioma serpiginosum (L81.2 L94.2) • nyak és hát (M54.4 L94.0) rheumatoid vasculitis (M05.1 Lineáris scleroderma "Coup de sabre" lézió L94.0 Livedo vasculitis "Atrophie blanche (en plaque)" L95.o. L95 B rre lokalizált vasculitis.n. k.2) szérumbetegség (T80.3) • lupus (L93.

k. B rfekély.0. (L97) varicosus fekély (I83. m.n. m.o.7) myxoedema (E03. Idült b rfekély.n. m. Trópusi fekély.m.0.m. m.4 Lázas neutrophiliás dermatosis [Sweet] Eosinophiliás cellulitis [Wells] A b r idült fekélye.n. Kivéve: felfekvéses fekély (L89) üszkösödés (R02) b rfert zések (L00-L08) az A00-B99-be sorolt specifikus fert zések alsó végtag fekély.9) L98. I83.2 L98.o.3 L98.0 L98. k.L95.n.m. k.o.1 A b r és b ralatti szövet egyéb.n.m. Kivéve: felfekvéses fekély (L89) üszkösödés (R02) b rfert zések (L00-L08) az A00-B99-be sorolt specifikus fert zések varicosus fekély (I83.8 L95.o.5 B rmucinosis Fokális mucinosis Lichen myxoedematosus Kivéve: a száj fokális mucinosisa (K13. k. L97 Az alsó végtag fekélye.6 A b r és b ralatti szövet egyéb infiltrativ elváltozásai Kivéve: hyalinosis cutis er mucosae (E78.8) 582 . I83.n. rendellenességei Pyogen granuloma Arteficiális dermatitis Neurotikus excoriatio L98.9 Egyéb b rre lokalizált vasculitisek B rre lokalizált vasculitis.2) L98.n.n.2) L98 L98.

3+.3+) • leukoderma (A51.9 A b r és b ralatti szövet egyéb megnevezett rendellenességei A b r és b ralatti szövet rendellenessége.8* A b r és b ralatti szövet egyéb megnevezett rendellenességei máshova osztályozott betegségekben Szifiliszes: • alopecia (A51.7+) 583 .0* A b r és b ralatti szövet egyéb.n. m.o.n. rendellenességei B r amyloidosis (E85.m. A52. L99* L99.8 L98.-+) Lichen amyloidosis Macularis szekunder amyloidosis L99.L98. k.

deformitások és kromoszóma abnormitások (Q00-Q99) endokrin. mérgezés és küls kórokok bizonyos egyéb következményei (S00-T98) daganatok (C00-D48) tünetek. másutt nem soroltak (R00-R99) A f csoport az alábbi csoportokat tartalmazza: M00-M25 Arthropathiák M00-M03 Fert zéses arthropathiák M05-M14 Gyulladásos polyarthropathiák M15-M19 Arthrosis M20-M25 Egyéb ízületi betegségek M30-M36 Köt szöveti rendszerbetegségek M40-M54 Dorsopathiák M40-M43 Deformáló hátgerinc elváltozások M45-M49 Spondylopathiák M50-M54 Egyéb dorsopathiák M60-M79 Lágyrész rendellenességek M60-M63 Az izmok rendellenességei M65-M68 A synovium és inak rendellenességei M70-M79 Egyéb lágyrész rendellenességek M80-M94 Osteo és chondropathiák M80-M85 A csonts r ség és csontszerkezet rendellenességei M86-M90 Egyéb osteopathiák M91-M94 Chondropathiák M95-M99 A csont-izomrendszer és köt szövet egyéb rendellenességei A f csoporthoz tartozó csillaggal jelölt csoportok: 584 . táplálkozási és anyagcsere betegségek (E00-E90) sérülés. F csoport A CSONT-IZOMRENDSZER ÉS KÖT SZÖVET BETEGSÉGEI (M00-M99) Kivéve: a perinatális szakból ered bizonyos elváltozások (P00-P96) bizonyos fert z és parazitás betegségek (A00-B99) compartment szindróma (T79. szülés és gyermekágy szöv dményei (O00-O99) veleszületett rendellenességek.XIII. jelek és kóros klinikai és laboratóriumi leletek.6) terhesség.

A térdet. 0 Többszörös lokalizáció 1 Válltájék kulcscsont lapocka 2 Felkar 3 Alkar 4 Kéz humerus radius ulna carpus ujjak metacarpus 5 Medence és tompor csíp (ízület) combtáj combcsont medence 6 Lábszárcsont 7 Boka és lábfej fibula tibia metatarsus tarsus lábujjak 8 Egyéb fej nyak bordák koponya 585 bokaízület egyéb lábfejízületek térdízület sacroiliacalis ízület közöttük lév ízületek acrmioclavicularis glenohumeralis sternoclavicularis könyökízület csuklóízület } } ízület } .M01* Az ízületek közvetlen fert zése máshova osztályozott fert z betegségekben és parazitás M03* Fert zést követ és reaktív arthropathia máshova osztályozott betegségekben M07* Psoriasisos és enteropathiás arthropathiák M09* Juvenilis arthritis máshova osztályozott betegségekben M14* Arthropathiák máshova osztályozott betegségekben M36* Köt szöveti rendszerbetegségek máshova osztályozott betegségekben M49* Spondylopathiák máshova osztályozott betegségekben M63* Az izmok rendellenességei máshova osztályozott betegségekben M68* A synovia és inak rendellenességei máshova osztályozott betegségekben M73* Lágyrészrendellenességek máshova osztályozott betegségekben M82* Oszteoporosis máshova osztályozott betegségekben M90* Osteopathiák máshol osztályozott betegségekben A csont-izomrendszeri elváltozás helye Az alábbi alosztályozás szolgál az elváltozás lokalizációjának megjelölésére. egy pót-oszlopban). külön helyen feltüntetni (pl. ill. hátat és máshol nem sorolt biomechanikai elváltozásokat illet alosztályokat lásd a xxx. Minthogy a helyi kiterjedés. jellegzetesség változatos követelményeket támaszt a használt karakterek számát illet en. xxx és xxx oldalon. ajánlatos a kiegészít szubklaszifikációt egy jól identifikálható.

8*) fert zéses és reaktív arthropathia (M03..2 M00.n. sem antigén test nem mutatható ki az ízületben..1 M00.9 Ízületi gyulladás nem specifikált pyogen kórokozó miatt Pyogen arthritis k. oldalt] M00.0* Memingococcus okozta ízületi gyulladás (A39.8+) Kivéve: postmeningococcus arthritis (M03. melyben a microbialis fert zés jött létre. M01* Ízület közvetlen fert zése máshová osztályozott fert z és parazitás betegségekben [Lásd a . amelyben a kórokozók a synovialis szövetekbe hatolnak és az ízületben microbialis antigén van jelen.. valamint a postinfectiós arthropathia.törzs gerincoszlop 9 Külön meg nem nevezett lokalizáció ARTHROPATHIÁK (M00-M25) F ként a perifériás (végtag) ízületeket érint rendellenességek FERT ZÉSES ARTHROPATHIÁK (M00-M03) Megjegyzés: E csoport a mikrobiológiai ágensek okozta arthropathiákat tartalmazza.-*) M01.m.0*) 586 .8 Staphylococcus okozta ízületi és sokízületi gyulladás Pneumococcus okozta ízületi és sokízületi gyulladás Egyéb streptococcus okozta ízületi és sokízületi gyulladás Egyéb bacterium okozta arthritis és polyarthritis Szükség esetén kiegészít kód (B95-B96) használható a kórokozó megjelölésére M00. Különbség van az aetiologiai viszonyok alábbi típusai között: (a) az ízület direkt fert zése. ahol microbialis antigén ugyan jelen van. de sem kórokozó. de a kórokozó vitalitása inctonstans és a helyi szaporodásának jelei hiányoznak M00 Ízületi gyulladás pyogén kórokozók miatt [Lásd a . oldalon] Kivéve: arthropathia sarcoidosisban (M14.. (b) indirekt fert zés amely kétféle típusú lehet: reaktív arthopathia.0 M00.

.4* M01..5* Rubeolás ízületi gyulladás (B06.-+) • lokalizált salmonella fert zésben (A02.2 M02.0*) M01.4+) M01.n.8 M02.3* Arthritis Lyme-kórban (A69. oldalon] 587 . máshová osztályozott fert z és parazitás betegségekben M02 Reaktív arthropathiák [Lokalizációt L.1 M02.3 M02.0+) Kivéve: gerinc (M49.8* Ízületi gyulladás gombás fert zésekben (B35-B49+) Arthitis egyéb.9 Arthropathia intestinalis bypass után Dysentériát követ arthropathia Postimmunisatiós arthropathia Reiter-betegség Egyéb reaktív arthropathiák Reaktív arthropathia k. M03* Fert zés utáni és reaktív arthropathiák máshová osztályozott betegségekben [Lokalizációt l.1* Güm kór okozta ízületi gyulladás (A18.2* M01.2+) Ízületi gyulladás egyéb máshová osztályozott bakteriális betegségekben Arthritis: • leprában [Hanzen-kór] (A30.2+) • tífuszban vagy paratífuszban (A01.. máshová osztályozott vírusbetegségekben Arthritis: • mumpszban (B26.2) reumás láz (I00) M02. .8+) • O'nyong-nyong lázban (A92. oldalon] Kivéve: Behcet-betegség (M35.m..0 M02.-+) Gonococcus okozta arthritis (A54.8+) Ízületi gyulladás egyéb. .M01.6* M01.1+) M01.

-*) • myocarditis (I41.0*) M03.1* Syphilises fert zést követ arthropathia Clutton-ízületek (A50.-*) M03.6+) • vírushepatitisben (B15-B19+) Kivéve: vírusarthropathiák (M01.6* Reaktív arthropathiák máshová osztályozott betegségekben Arthropathiák fert zéses endocarditisben (I33.-) • gerinc (M45) M05. máshova osztályozott fert z betegségekben (M01.8+) Kivéve: meningococcus okozta arthritis (M01..2* Egyéb.5*) M03.2 M05.0 Felty-szindróma Rheumatoid arthritis splenoadenomegaliával és leukopeniával M05..0* Meningococcus fert zést követ arthritis (A39.0*) Rheumatoid érgyulladás Rheumatoid arthritis más szervek és szervrendszerek érintettségével Reumás: • carditis (I52.5+) Kivéve: Charcot-féle vagy tábeszes arthropathia (M14.4-M01.3+ Rheumatoid tüd betegség (J99.6*) M03.0+) és parazitás GYULLADÁSOS POLYARTHROPATHIÁK (M05-M14) M05 Szeropozitív rheumatoid arthritis [Lásd a .8*) • myopathia (G73.Kivéve: közvetlen ízületi fert zés.1+ M05.7*) 588 .8*) • endocarditis (I39. fert zést követ arthropathiák máshová osztályozott betegségekben Postinfectiós arthropathia: • Yersinia enterocolitica okozta enteritisben (A04. oldalt] Kivéve: reumás láz (I00) rheumatoid arthritis: • juvenilis (M08.

6*) M05..4 Rheumatoid bursitis Rheumatoid csomó Gyulladásos polyarthropathia Kivéve: polyarthritis k.n.9 Egyéb.1* M07.5* M07.3 M06.1 Szeronegativ rheumatoid arthritis Feln ttkori kezdet Still-betegség Kivéve: Still-betegség k.5+) Egyéb psoriasisos arthropathiák (L40.-+) Egyéb enteropathiás arthropathiák 589 ..n. (M13.0* M07.m.3* M07.0) M06.5+) Spondylitis psoriatica (L40.4* M07.n.• pericarditis (I32. meghatározott rheumatoid arthritis Rheumatoid arthritis k. M07* Psoriasisos és enteropathiás arthropathiák [Lásd a .6* Distalis interphalangeális ízületet érint arthropathia psoriatica (L40.5+) Arthritis mutilans (L40.-+) Arthropathia colitis ulcerosában (K51.m.. oldalon] Kivéve: juvenilis psoriasisos és enteropathiás arthropathiák (M09. M06 Egyéb rheumatoid arthritis [Lásd a ..m.5+) Arthropathia Crohn-betegségben [enteritis regionalis] (K50.0 M06.n.8 M05.2* M07. (M08.9 Egyéb szeropositív rheumatoid arthritis Szeropositív rheumatoid arthritis k.-*) M07.8*) • polyneuropathia (G63.2) M06. kódoldalt] M06.8 M06.2 M06.m.

n..-+)..1 Fiatalkori spondylitis ankylopoetica Kivéve: feln ttkori spondylitis ankylopoetica (M45) M08..0* M09. k. mely több..4 M08. M09* Fiatalkori ízületi gyulladás máshova osztályozott betegségekben [Lásd a .m.3 Fiatalkori szeronegativ polyarthritis Juvenilis krónikus polyarthritis M08.m.8* M10 Köszvény [Lásd a .n.. Fiatalkori ízületi gyulladás egyéb.8*) M09.0) M08.2* M09.0 Idiopathiás köszvény 590 .0) Juvenilis dermatomyositis (M33..1) M08.+) Fiatalkori ízületi gyulladás colitis ulcerosában (K51. oldalon] Beleértve: 16 éves kor el tt kezd d arthritis. máshova osztályozott betegségekben M09. mint három hónapig tart Kivéve: Felty-szindróma (M05. oldalt] M10.8 M08. Kivéve: feln ttkori Still-betegség (M06.5+) Fiatalkori ízületi gyulladás Crohn-betegségben [regionális enteritis] (K50.9 Kevés ízületet érint fiatalkori ízületi gyulladás Egyéb fiatalkori ízületi gyulladás Fiatalkori ízületi gyulladás.M08 Fiatalkori ízületi gyulladás [Lásd a .2 Szisztémás kezdet juvenilis arthritis Still-betegség k. oldalt] Kivéve: arthropathia Whipple-kórban (M14.1* Fiatalkori ízületi gyulladás psoriasisban (L40.0 Fiatalkori reumás ízületi gyulladás Juvenilis rheumatoid arthritis rheuma faktorral vagy anélkül M08.

4 M10. M11 Egyéb kristály okozta arthropathiák [Lásd a .n.2 Ólom-kiváltotta köszvény Gyógyszer-kiváltotta köszvény Szükség esetén kiegészít kód használható a gyógyszer megnevezésére (XX.1 M10.8 M11.2 M12.9 Vesefunkció-károsodás okozta köszvény Egyéb másodlagos köszvény Köszvény k.n.2 Hydroxi-apatit lerakódásos betegség Familiáris chondrocalcinosis Chondrocalcinosis egyéb Chondrocalcinosis k.n.Köszvényes bursitis Els dleges köszvény A szív urat-tophusa+ (I43. f csoport) M10.0 M12..0 M11.9) arthrosis (M15-M19) cricoarytenoidalis arthropathia (J38.9 Egyéb. M12 Egyéb specifikus arthropathiák [Lásd a .m.1 M11...3 M10.m. M11.oldalt] Kivéve: arthropathia k.7) M12. meghatározott kristály arthropathiák Kristály arthropathia k.m.3 Krónikus postreumás arthropathia [Jaccoud] Kaschin-Beck betegség Villonodularis synovitis (pigmentált) Palindrom rheumatismus 591 .m.n.1 M12. oldalt] M11. (M 13..8*) M10.

8 Polyarthritis k.n.M12.n.3) • egyéb.5) • térd (M17.4*) psoriasisos és enteropathiás arthropathiák (M07.m.o. Arthropathia k. Egyéb.4 M12.3) • csíp (M16.1) M12.5 Intermittáló hydrarthrosis Sérüléses arthropathia Kivéve: posttraumás arthrosis: • k.-*) M14.n.4*) • daganatos betegségben (M36.3*) • hypersensitiv reakciókban (M36. Monoarthritis m.0* Enzimdefektus és más örökl d betegségek okozta köszvényes arthropathia Köszvényes arthropathia: • Lesch-Nyhan szindrómában (E79.m. Tranzitorikus arthropathia M13 Egyéb ízületi gyulladás [Lásd a .2-M17.2-M36.1*) neuropathiás spondylopathia (M49.-+) 592 .8 Egyéb meghatározott arthropathiák m.2-M18.1) • I.m. carpometacarpalis ízület (M18.o. egyetlen ízületben (M19.1 M13.4-M16.0 M13. meghatározott ízületi gyulladás Allergiás arthritis M13.n. oldalt] Kivéve: arthrosis (M15-M19) M13.-*) • juvenilis (M09. (M19.. M14* Arthropathiák máshova osztályozott betegségekben Kivéve: arthropathia: • haematologiai betegségekben (M36..m.n.9 Ízületi gyulladás k.1+) • sarlósejtes rendellenességekben (D57.n.

közös .0+) • haemochromatosisban (E83.-+) • nodosumban (L52+) • sarcoidosisban (D86.5* Lipoid dermatoarthritis (E78.-) M15 Polyarthrosis Beleértve: arthrosis.1* Kristály okozta arthropathia egyéb anyagcsere betegségekben Kristály arthropathia hyperparathyreosisban (E21.6* Neuropathiás arthropathia Charcot-féle vagy tabeszes arthropathia (A52.karakterrel) Kivéve: diabeteses neuropathia okozta arthropathia (M14.2* Diabeteses arthropathia (E10-E14+.-+) egyéb endokrin.8+) • Whipple-kórban (K90.6. közös negyedik .-+) M14.6 negyedik karakterrel) M14.1+) Diabeteses neuropathiás arthropathia (E10-E14+. általánosult (osteo-)arthrosis 593 .0 Els dleges. A primer megjelölést a szokásos klinikai jelentésével alkalmazzuk ha nincs kóroktani vagy meghatározó állapot identifikálva Kivéve: a gerinc osteoarthrosisa (M47.6*) M14.3* M14.1+) • hypothyreosisban (E00-E03+) • thyreotoxicosisban [hyperthyreosisban] (E05.8+) Arthropathia amyloidosisban (E85. táplálkozási és anyagcsere rendellenességekben Arthropathia: • acromegáliában és hypophysaer óriásnövésben (E22.8* Arthropathia máshova osztályozott. több mint egy ízületben Kivéve: egy ízület kétoldali érintettsége (M16-M19) M15. meghatározott betegségekben Arthropathia: • erythema: • multiformeban (L51.M14.-+) M14.4* M14.8+) ARTHROSIS (M15-M19) Megjegyzés: ebben a csoportban az osteoarthritis meghatározást az arthrosis vagy osteoarthrosis szinonimájaként használjuk.

4 M15. M16 M16.n.m.8 M15.n.3 Heberden-csomók (arthropathiával) Bouchard csomók (arthropathiával) Másodlagos többízületi arthrosis Posttraumás polyarthrosis M15.m.1 Coxarthrosis [csíp ízületi arthrosis] Els dleges coxarthrosis. k.m.4 M16.2 M16.m.n. • egyoldali M16. • egyoldali M16. Általánosult osteoarthritis k.7 Egyéb másodlagos coxarthrosis. dysplasia okozta coxarthrosis Egyéb dysplasiás coxarthrosis Dysplasiás coxarthrosis: • k.6 M16.0 M16. • egyoldali M16. • egyoldali 594 .m.5 Kétoldali.9 Erosiv osteo-arthrosis Egyéb polyarthrosis Polyarthrosis.n.1 M15.n.M15.m. kétoldali Egyéb másodlagos coxarthrosis Másodlagos coxarthrosis: • k. posttraumás coxarthrosis Egyéb posttraumás coxarthrosis Posttraumás coxarthrosis: • k. kétoldali Egyéb els dleges coxarthrosis Els dleges coxarthrosis: • k.2 M15.3 Kétoldali.n.

m. carpomeracarpalis ízület els dleges arthrosisa: • k. carpometacarpalis ízület posttraumás arthrosisa: • k.0 M17. posttraumás térdízületi arthrosis Egyéb posttraumás gonarthrosis Posttraumás gonarthrosis: • k.M16.n.1 Gonarthrosis [térdízületi arthrosis] Els dleges térdízületi arthrosis. • egyoldali M18. M18 M18.m.3 Kétoldali.2 M17. • egyoldali M17.9 Térdízületi arthrosis k.n.m.5 Egyéb másodlagos térdízületi arthrosis. M17 M17.n. carpometacarpalis ízület kétoldali els dleges arthrosisa Az I.m.n. carpometacarpalis ízület kétoldali posttraumás arthrosisa Az I.m.3 Az I.m.1 Az I. carpometacarpalis ízület arthrosisa Az I.0 M18.n.9 Coxarthrosis k.4 M17.2 M18. carpometacarpalis ízület egyéb els dleges arthrosisa I.m.n. • egyoldali M17.n. carpometacarpalis ízület egyéb posttraumás arthrosisa Az I. • egyoldali M17. • egyoldali 595 . kétoldali Egyéb els dleges térdízületi arthrosis Els dleges gonarthrosis: • k. kétoldali Egyéb másodlagos térdízületi arthrosis Másodlagos gonarthrosis: • k.

-) hallux rigidus (M20.m. carpometacarpalis ízület másodlagos arthrosisa: • k. • egyoldali M18.3.M18. kétoldali.2) polyarthrosis (M15.és lábujj hiány (Q71.n.4 M18. oldalt] Kivéve: spondylarthrosis (M47.-) M19.8 M19.3) • kéz.m.n.9 Egyéb.-.-) M20.0 Kézujj(ak) deformitása Gomblyuk és hattyúnyak deformitás Kivéve: dobver ujj (R68.2 Egyéb másodlagos arthrosis Másodlagos arthrosis k.n.1 Egyéb ízületek posttraumás arthrosisa Posttraumás arthrosis k.. másodlagos arthrosisa A I. M19 Egyéb ízületi arthrosis [Lásd a .0) 596 .3) tenyéri izombönye zsugorodása [Dupuytren] (M72.0 Egyéb els dleges arthrosis Els dleges arthrosis k.5 Az I. M19.n.m.n.-) veleszületett: • kéz. Q72. carpometacarpalis ízület egyéb.m.9 Az I. M19. meghatározott arthrosis Arthrosis k.m. Q68-Q70.és lábujj deformitások és torzulások (Q66.. EGYÉB ÍZÜLETI BETEGSÉGEK (M20-M25) Kivéve: gerincízületek (M40-57) M20 A kéz és lábujjak szerzett torzulásai Kivéve: szerzett kéz és lábujj hiány (Z89. M19. carpometacarpalis ízület egyéb.m.n. másodlagos arthrosisa Az I. carpometacarpalis ízület arthrosisa k. Q74.

2 M20. Kivéve: metatarsus valgus (Q66. tuskóláb Kivéve: deformitás lábon.-) láb. tuskókéz. oldalt] Kivéve: végtag szerzett hiánya (Z89. karomállású láb.5) M21.6) calcaneovalgus dongaláb (Q66. Q68Q74) coxa plana (M91.2) M21.5 M20.-) veleszületett: • végtagok hiánya (Q71-Q73) • végtagok deformitása és fejl dési rendellenessége (Q65-Q66..n.5) M21.2) tibia vara (M92.mutatóujj (M65.6 Egyéb kalapácsujj(ak) (szerzett) A lábujj(ak) egyéb deformitása (szerzett) A lábujj(ak) szerzett deformitása k. m. nem szerzettnek meghatározva (Q66.4) M21.3 Hallux rigidus Öregujj egyéb deformitása (szerzett) Hallux varus M20. Kivéve: metatarsus varus (Q66.1 Varus deformitás.o.5 Szerzett karomállású kéz.és kézujj szerzett deformitásai (M20. M21 A végtagok egyéb szerzett deformitásai [Lásd a ..n.8) 597 .2 M21.4 M20.0 Valgus deformitás.4 Flexiós deformitás Csukló vagy láb bénulása (szerzett) Lúdtalp [pes planus] (szerzett) Kivéve: veleszületett lúdtalp (Q66.3) M20.1 Hallux valgus (szerzett) Bütyök M20.n. m.m.3 M21.o.

M21. a megfelel M23-as csoportokban használható Lásd a megjegyzést a . meghatározott szerzett deformitásai Szerzett végtag deformitás.8 M22.7 M21.6 Boka és láb egyéb szerzett deformitásai Kivéve: öregujj deformitások (szerzett) (M20.m.9 Végtaghossz különbsége (szerzett) A végtagok egyéb.6) friss sérülés .n.9 A térdkalács visszatér (habituális) dislocatiója A térdkalács visszatér (habituális) subluxatiója Patellofemoralis rendellenességek A térdkalács egyéb zavarai Chondromalacia patellae A térdkalács egyéb rendellenességei Térdkalács rendellenesség k.lásd térd és alsó végtag sérülés (S80-S89) Laterális meniscus hátsó szarva Más és máshová nem besorolt laterális meniscus 598 . vagy medialis meniscus hátsó szarv 3 Mediális kollaterális szalag.2 M22. vagy más és máshová nem sorolt mediális meniscus 4 Laterális kollaterális szalag.4 M22.0) M22..8 M21.m.n..1-M20. M23 A térd bels rendellenességei A következ kiegészít alosztályozás mutatja az érintettség helyét. vagy laterális meniscus elüls szarv 5 6 7 Tokszalag 9 Máshová nem sorolt szalag vagy meniscus Kivéve: ankylosis (M24. vagy medialis meniscus elüls szarva 2 Hátsó keresztszalag. M22 Térdkalács betegségei Kivéve: patella dislocatio (S83.3 M22. k.0 M22.6) M21.1 M22. oldalon 0 Több helyen 1 Elüls keresztszalag.

6) M24.1) M23.0-M22.-) patella betegségei (M22.2) visszatér dislocatio.3 Egyéb meniscus elváltozások Degenerált } Leszakadt } meniscus Megtartott } M23.m.1-M11.-) osteochondritis dissecans (M93..-) 599 .4) • térdkalács (M22.0 M23.4) M24.6 M23. vagy subluxatio (M24.1 Egyéb ízületi porc rendellenességek Kivéve: chondrocalcinosis (M11.9 A térd bels zavara k.4 M23.8) temporomandibularis ízület rendellenességei (K07.0 Szabad test az ízületben Kivéve: szabad test a térdben (M23.5 M23. Kivéve: friss sérülés.o.2) a térd bels zavara (M23.4) kattanó térd (M23.térd deformitás (M21.1 M23.8 Szabad test a térdízületben A térdízület krónikus instabilitása A térdízület szalagainak egyéb spontán szakadása A térd egyéb bels zavarai Térdszalag lazaság Kattanó térd M23.n..2 A meniscus cystosus elváltozása Discoid meniscus (veleszületett) A meniscus rendellenessége régi szakadás vagy sérülés miatt Régi kosárfül-szakadás M23..lásd ízületi sérülések testtájanként ganglion (M67. M24 Egyéb meghatározott ízületi elváltozások Helyet jelöl kódokat lásd .

2 Szalagrendellenesség Régi szalagsérülés miatti instabilitás Szalaglazaság k.m.4) • váll (ízület)(M75.5-M23.0) M24. m.5) M24.0-M22.4 Az ízület visszatér dislocatiója és subluxatiója Kivéve: patella (M22.7) térd (M23.5 Ízületi kontraktúra Kivéve: a végtagok szerzett deformitása (M20-M21) ínhüvely zsugorodás.5) ochronosis (E70. Kivéve: familiáris szalaglazaság (M35. m.2) ízületi merevség.6) M24.3 Pathológiás ízületi dislocatio és subluxatio. ankylosis nélkül (M25.m.n. Irritabilis csíp M24.metastaticus calcificatio (E83.o. ízületi kontraktúra nélkül (M67.7 M24.n. Kivéve: az ízület ficama vagy elmozdulása: • veleszületett alakváltozásai lásd a csontváz-izomrendszer torzulásai (Q65-Q79) veleszületett • friss sérülés .6 Ízületi ankylosis Kivéve: gerinc (M43.2) M24.1) Dupuytren-contractura (M72.n.-) mészlerakódás: • bursa (M71.n.9 Ízületi elváltozás k. oldalt] Kivéve: a járás és mozgás rendellenessége (R26..n.o..o.8) M24. [Lásd a .3) 600 .1) csigolya subluxatio (M43.4) M24.3-M43. M25 Egyéb ízületi rendellenességek.8 Protrusio acetabuli Egyéb meghatározott ízületi m ködési zavarok m.lásd ízületek és szalagok sérülése testtájanként • visszatér (M24.

2) • ízületi protézis eltávolítása után (M96.1 M25.n.4 Ízületi folyadékgyülem (effúzió) Kivéve: framboesiás hydrarthrosis (A66. k.6) M25. • szisztémás kollagén (vascularis) betegség: • k.8 M25.n.0 Haemarthros Kivéve: friss sérülés .3 Ízületi sipoly Lötyög ízület Az ízület egyéb instabilitása Kivéve: másodlagos ízületi instabilitás: • régi szalagsérülés miatt (M24. Csontnövedék (osteophyta) Egyéb.9 Ízületi fájdalom Ízületi merevség.7 M25. • szisztémás Kivéve: egy szerv vagy egy sejt típus autoimmun betegsége (kódolható a meghatározó állapot csoportjába) M30 M30.m.0 Polyarteritis nodosa és rokon állapotok Polyarteritis nodosa 601 .5 M25.lásd ízületi sérülés testtájanként M25.o. KÖT SZÖVETI RENDSZERBETEGSÉGEK (M30-M36) Beleértve: autoimmun betegség: • k.6 M25.2 M25.2) M20-M21-be osztályozott deformitások járási nehézség (R26.n.8) M25.2) M25.m. meghatározott ízületi rendellenességek Ízületi rendellenesség. m.m.• ín (M65.n.

0 Gyógyszer kiváltotta szisztémás lupus erythematosus Szükség esetén kiegészít kód használható a gyógyszer megnevezésére (XX.M30.n.m.0) M32.5 M31. (L93.6 M31.8 Fiatalkori polyarteritis Mucocutan nyirokcsomó szindróma [Kawasaki] Polyarteritis nodosával rokon egyéb állapotok Polyangiitis overlap-szindróma M31 M31. M32 Szisztémás lupus erythematosus Kivéve: lupus erythematosus (discoides) k.m.4 M31.9 Nekrotizáló vasculopathia k.8 Aortaív-szindróma [Takayasu] Óriássejtes artheritis polymyalgia rheumaticával Egyéb óriássejtes artheritis Egyéb. meghatározott nekrotizáló vasculopathiák Hypocomplementaemiás vasculitis M31.0 Egyéb nekrotizáló vasculopathiák Túlérzékenységi angiitisek Goodpasture-szindróma M31. f csoport) M32.-*) 602 .2 M31.3 M30.1 Polyarteritis tüd érintettséggel [Churg-Strauss] Allergiás granulomatosus angiitis M30.2 M30.3 Letális midline granuloma Wegener-féle granulomatosis Nekrotizáló respiratórikus granulomatosis M31.n.1 Thromboticus microangiopathia Thromboticus thrombocytopeniás purpura M31.1+ Szisztémás lupus erythematosus szerv és szervrendszer érintettségével Libman-Sacks betegség (I39.

0 M33.8) M34. M34. M34 Szisztémás sclerosis Beleértve: scleroderma Kivéve: scleroderma: • körülirt (L94.0) • újszülöttkori (P83. sclerodactylia.8 M32.1) 603 .4*) • a tüd érintettségével (J99.9 Dermatopolymyositis Fiatalkori dermatomyositis Egyéb dermatomyositis Polymyositis Dermatopolymyositis k.n.0 M34.m.2 Gyógyszer vagy kémiai anyag kiváltotta szisztémás sclerosis Szükség esetén kiegészít kód használható az ok megjelölésére (XX.9 Szisztémás sclerosis k.7*) M34.n.9 Szisztémás lupus erythematosus egyéb formái Szisztémás lupus erythematosus k.1*) M32. teleangiectasia kombinációja nyel cs -dysfunktio.8 Szisztémás sclerosis egyéb formái Szisztémás sclerosis: • tüd érintettséggel+ (J99.m.2 M33.1 M33. Raynaud-jelenség.n. f csoport) M34. M33 M33.1 Progresszív szisztémás sclerosis CR(E)ST-szindróma Calcinosis.m.8*) Szisztémás lupus erythematosus: • a vese érintettségével (N08.5*.Lupus pericarditis (I32. M35 A köt szövet egyéb szisztémás érintettsége Kivéve: reaktív perforáló collagenosis (L87.1*) • myopathiával+ (G73. N16.

(M79.8 M35.2 M35. Autoimmun betegség (szisztémás) k.1 Egyéb overlap-szindrómák Kevert köt szöveti betegség Kivéve: polyangiitis overlap szindróma (M30.3) .3*) • tüd érintettséggel+ (J99.3 Behcet-kór Polymyalgia rheumatica Kivéve: polymyalgia rheumatica óriássejtes arteritisszel (M31.m.1*) • myopathiával+ (G73. (M24.5 M35.1* Dermato(poly)myositis daganatos betegségben (C00-D48+) Arthropathia daganatos betegségben (C00-D48+) 604 .M35.m. meghatározott szisztémás érintettsége A köt szövet szisztémás érintettsége.n.8) M35.6 Diffúz (eosinophil-sejtes) b nyegyulladás Multifokális fibrosclerosis Panniculitis recidivans [Weber-Christian] Kivéve: panniculitis: • • .5) M35.m.m.-*) M36. lupus (L93.9 A köt szövet egyéb. Kollagén (vascularis) betegség k.n.6) szalag lazaság k.0* M36. k.4 M35.n.4*) M35.2) M35.7 Hypermobilitas szindróma Familiáris szalaglazaság Kivéve: Ehlers-Danlos szindróma (Q79.7*) • renalis tubulo-interstitialis rendellenességekkel+ (N16.n. k.m.0 Sicca-szindróma [Sjögren] Sjögren-szindróma: • keratoconjunctivitissel+ (H19. M36* A köt szövet szisztémás megbetegedései máshova osztályozott betegségekben Kivéve: arthropathiák máshová osztályozott betegségekben (M14.n.2) M35.

1+) • myeloma multiplexben (C90. oldalon.. kivéve az M50 és M51 csoportokat.-+) • ochronosisban (E70.3* Haemophiliás arthropathia (D66-D68+) Arthropathia egyéb haematologiai rendellenességekben (D50-D76+) Kivéve: arthropathia Henoch(-Schönlein) purpurában (M36.0+) M36. a dorsopathiák csoportjának megfelel csoportjainak opcionális használatára szolgál.4* Arthropathia máshová osztályozott túlérzékenységi reakciókban Arthropathia Henoch(-Schönlein) purpurában (D69.4*) M36. 0 Többhelyen a gerincen 1 Occipito-atlanto-axiális régió 2 Nyaki régió 3 Cervicothoracalis régió 4 Thoracalis régió 5 Thoracolumbális régió 6 Lumbalis régió 7 Lumbosacralis régió 8 Sacralis és sacrococcygealis régió 9 Nem meghatározott hely DEFORMÁLÓ HÁT-GERINC ELVÁLTOZÁSOK (M40-M43) M40 Kyphosis és lordosis [Lásd fenti tájéki felosztást] Kivéve: kyphoscoliosis (M41. egyéb betegségekben Köt szövet szisztémás rendellenességei: • hypogammaglobulinaemiaban (D80...Arthropathia: • leukaemiában (C91-C95+) • malignus histiocytosisban (C96.2+) DORSOPATHIÁK (M40-M54) Az alábbi kiegészít osztályozás.8* A köt szövet szisztémás rendellenességei máshová osztályozott. lásd még a megjegyzést a .2* M36.0+) M36. az elváltozás helyének jelölésé re.-) kyphosis és lordosis: 605 .

1 Kisgyermekkori idiopathiás gerincferdülés Fiatalkori idiopathiás gerincferdülés Serdül kori scoliosis M41.2 M40. (Q67.5 Egyéb másodlagos scoliosisok 606 .5 Lordosis.4 Egyéb idiopathiás scoliosis Mellkasi eredet gerincferdülés Ideg-izom-eredet scoliosis Másodlagosan cerebralis bénulásban.1 M40.3 M40.3 M41.0 M41.4) • beavatkozás követ en (M96.5) • csont malformatio következtében (Q76.• veleszületett (Q76.-) M40.-) M40.-) M41. Friedreich-féle poliomyelitisben és más neuromuscularis betegségben betegségben.2 M41.n.m.3) • tartási (Q67.m. k.0 Tartási kyphosis Kivéve: gerinc osteochondrosis (M42.4 Egyéb másodlagos kyphosis Egyéb és nem meghatározott kyphosis Lapos-hát szindróma Egyéb lordosis Lordosis: • szerzett • tartási M40. M41.1) beavatkozás után kialakult (M96.n.5) kyphoscolioticus szívbetegség (I27. M41 Scoliosis [Lásd tájéki felosztást] Beleértve: kyphoscoliosis Kivéve: veleszületett scoliosis: • k.

0 A gerinc juvenilis osteochondrosisa Calvé-féle betegség Scheuermann-kór Kivéve: tartási kyphosis (M40.M41.3-Q76.0 M43. fúzió vagy arthrodesis után (M96.m.2) félcsigolya (Q76.n.0) M43.-) M43.4 Recidiv atlantoaxiális subluxatio myelopathiával Egyéb recidiv atlantoaxiális subluxatio 607 .1 M43.9 A scoliosis egyéb formái Scoliosis k.4) spina bifida occulta (Q76.1) álízület.2 Spondylolysis Spondylolisthesis A gerinc egyéb ankylosisai Csigolya ízületek ankylosisa Kivéve: spondylitis ankylopoetica (M45) arthrodesis állapot (Z98. M42 Gerinc osteochondrosis [Lásd tájéki felosztást] M42.0) gerincgörbület: • osteoporosisban (M80-M81) • a csontok Paget-betegségében [osteitis deformans] (M88. M43 Egyéb deformáló dorsopathiák [Lásd tájéki felosztást] Kivéve: veleszületett spondylolysis és spondylolisthesis (Q76.3 M43.0) M42.4) Klippel-Feil szindróma (Q76.8 M41.4) platyspondylysis (Q76.1 M42.m.9 A gerinc feln ttkori osteochondrosisa A gerinc osteochondrosisa k.1) lumbalisatio és sacralisatio (Q76.n.

.0 A gerinc enthesopathiái A gerinc szalag.2 M46.n.n..o.-) M43.-) scoliosis (M41.3) M43.lásd gerincsérülés testtájanként • szülési sérülés (P15.0) • friss sérülés .3 Sacroileitis m.. (M99. P15.3) Behcet-kór (M35.8) • görcsös (G24.vagy izomtapadási helyeinek rendellenessége M46.5 Egyéb visszatér gerincízületi subluxatio Kivéve: biomechanikai sérülések m.2.m.n.8) • pszihogén (F45. A csigolya osteomyelitise A csigolyaközti porckorong (gennyes) fert zése Szükség esetén a kiegészít megjelölésére kód (B95-B97) használható a fert zés okának 608 . oldalon] M46. Gerincgörbület k.m.1 M46.8 Egyéb meghatározott deformáló dorsopathiák Kivéve: kyphosis és lordosis (M40..2) juvenilis spondylitis (ankylopoetica) (M08.6 Ferdenyak Kivéve: torticollis: • veleszületett (sternomastoidealis) (Q68.M43.1) M46 Egyéb gyulladásos gerincbetegségek [Lásd .n. SPONDYLOPATHIÁK (M45-M49) M45 Spondylitis ankylopoetica [Lásd a .o. oldalon] A gerinc rheumatoid arthritise Kivéve: arthropathia Reiter-kórban (M02.9 Deformáló dorsopathia k.-) M43.

oldalon] Beleértve: a gerinc arthrosisa vagy osteoarthritise csigolyaközti kisízületek degeneratiója M47.m. Egyéb fert zéses spondylopathiák Egyéb meghatározott gyulladásos spondylopathiák Gyulladásos spondylopathia k.8 Egyéb spondylosis radiculopathiával Egyéb spondylosis Nyaki spondylosis } Ágyéki spondylosis} myelopathia vagy radiculopathia nélkül Háti spondylosis } M47.4 A processus spinosusok összeérése (kissing spine) Traumás spondylopathia A csigolyák fáradásos törése 609 .4 M46.m.0+ Arteria spinalis anterior és arteria vertebralis kompressziós szindróma (G99.2*) Kivéve: csigolya subluxatio (M43.3 M48.n.m..0 Gerinccsatorna sz kület Caudalis stenosis M48..n.9 Spondylosis k. M48 Egyéb gerincbetegségek [Lásd a .5) M47.2 M47.9 Csigolyaközti porckorong-gyulladás k.n..M46.. oldalt] M48.1 M47.3-M43.5 M46. M47 Spondylosis [Lásd .1 Spondylosis hyperostotica [Forestier] Diffúz idiopathiás skeletalis hyperostosis [DISH] M48.2 M48.8 M46.2*) Egyéb spondylosis myelopathiával A gerincvel spondylogen kompressziója+ (G99.

4*) M49.m.4* Neuropathiás spondylopathia Neurogén spondylopathia: • syringomyeliában és syringobulbiában (G95.0* Gerinc-tuberkulózis (A18.9 Spondylopathia k.3* Brucella spondylitis (A23. M09.1* M49.-*.m.5 Csigolya összeroppanás.o. oldalt] Kivéve: arthritis psoriatica et entheropathica (M07. (M46.2* M49.n.8* Spondylopathia máshova osztályozott betegségekben EGYÉB DORSOPATHIÁK (M50-M54) Kivéve: friss sérülés.5* Csigolya összeroppanás máshová osztályozott betegségekben A csigolya metastaticus fracturája (C79.-) friss sérülés okozta.A csigolya stress-fracturája M48. Csigolya összeroppanás k. A csigolyák ékalakú beroppanása Kivéve: osteoporosis okozta (M80. M49* Spondylopathiák máshova osztályozott betegségekben [Lásd a .-*) M49.-+) Enterobacteriumok-okozta spondylitis (A01-A04+) Spondylopathia máshova osztályozott egyéb fert z és parazitás betegségekben Kivéve: neuropathiás spondylopathia tabes dorsalisban (M49.lásd gerincsérüléseknél testtáj szerint discitis k.8 Egyéb meghatározott spondylopathiák A ligamentum longitudinale posterius csontosodása M48. m. testtájanként M48.0+) • tabes dorsalisban (A52.m.5+) M49..n.n.4) M50 A nyaki porckorongok rendellenességei 610 .. L.1+) M49.0+) Pott-féle gibbus M49.n.

m.2 Egyéb meghatározott intervertebrális discus dislocatio Az intervertebrális discus helyzetváltozása okozta lumbago M51.m.9 Egyéb meghatározott intervertebrális discus degeneratió Schmorl-csomók Egyéb meghatározott intervertebrális discus rendellenességek Intervertebrális discus rendellenesség k.o. M51 Egyéb intervertebrális porckorong rendellenességek Beleértve: a háti.8 M50.n. M53 Egyéb m.0+ Lumbalis és más intervertebralis discus rendellenességek myelopathiával (G99.4 M51.2*) Nyaki porckorong rendellenesség radiculopathiával Kivéve: brachialis radiculitis k.3 M51. oldalt] M53. nyaki porckorong degeneráció Egyéb nyaki porckorong rendellenességek Nyaki porckorong rendellenesség k.n.2 M50.n..n..1) M51.0 Cervicocranalis szindróma Hátsó cervicalis sympathicus szindróma 611 .9 Egyéb nyaki porckorong dislocatio Egyéb. (M54.0+ M50. dorsopathiák [Lásd a .3 M50.Beleértve: nyaki cervicothoracalis M50. a háti-ágyéki és az ágyéki keresztcsonti porckorongok rendellenességei M51.1 porckorong-rendellenességek porckorong rendellenességek nyaki fájdalommal Nyaki porckorong rendellenesség myelopathiával (G99.8 M51.m.m. (M54.2*) Lumbalis és más intervertebrális discus rendellenességek radiculopathiával Intervertebralis discus rendellenesség okozta ischias Kivéve: ágyéki radiculitis k.n.1) M50.1 M51.

n.n.2) radiculopathia: • nyaki porckorong rendellenességgel (M50.1) • spondylosissal (M47.0) M53. M54 Hát-fájdalom [Lásd a .m.2) • visszatér [Weber-Christian] (M35. (M79.2) M54.3 Ischias Kivéve: a n.3 Gerinc instabilitás Sacrococcygealis rendellenességek m.1) • ágyéki és más intervertebrális porckorong-rendellenességgel (M51.n.6) M54..m.0 A hát és a nyak területét érint panniculitis Kivéve: panniculitis: • k. oldalt] Kivéve: pszihogén dorsalgia (F45.m.-) M54. Kivéve: neuralgia és neuritis k.n. (M79. • thoracalis k.o. • lumbalis k. Radiculitis k.2 M53.8 M53. ischiadicus laesiója (G57.n.n.M53.4) M54..3) • lupus (L93.2 Cervicalgia Kivéve: nyaki intervertebralis porckorong-rendellenesség okozta nyaki fájdalom (M50.1 Radiculopathia Neuritis vagy radiculitis: • brachialis k.n.-) thoracic outlet szindróma (G54.m.0) 612 .m.1 Cervicobrachialis szindróma Kivéve: nyaki discus rendellenesség (M50.n. • lumbosacralis k.m.n. Coccygodynia M53.m.9 Egyéb meghatározott dorsopathiák Dorsopathia k.m.

.m.0) • szisztémás lupus erythematosus (M32.-) • Sjögren-szindrómában (M35.5 Derékfájás Ágyéktáji fájdalom Az ágyéktáj rándulása Lumbago k. Kivéve: lumbago: • intervertebralis discus dislocatio miatt (M51.1) • lumbagóval (M54.6 Fájdalom háti gerinc területén Kivéve: intervertebralis discus rendellenesség okozta (M51.1) M54.0) • rheumatoid arthritisben (M05.0 Fert zéses myositis 613 .n.-3) • sclerodermában (M34.n.m.-) izomdystrophiák és myopathiák (G71-G72) myopathia: • amyloidosisban (E85.9 Egyéb hátfájdalom Dorsalgia k.4) M54.4) M54.-) M54.-) • polyarteritis nodosában (M30. oldalt] M60.8 M54. LÁGYRÉSZ RENDELLENESSÉGEK (M60-M79) AZ IZMOK RENDELLENESSÉGEI (M60-M63) Kivéve: dermatopolymyositis (M33.n.. Hátfájás k.ischias: • intervertebrális discus rendellenesség következtében (M51.2) • ischiasszal (M54.m.4 Lumbago ischiásszal Kivéve: intervertebrális discus rendellenesség okozta (51.-) M60 Myositis [Lásd a .

8 M60.3) M60..2) myalgia (M79.5 M61.n. oldalt] Kivéve: izomgörcs és spasmus (R25. kód (B95-B97) használható. m.2) • a vállnál (M75.2 Interstitialis myositis A lágyrészek idegentest-granulomája.m.2 Az izmok bénulásos calcificatiója és ossificatiója Myositis ossificians quadri.4 Egyéb meszesedés az izomban Kivéve: calcificaló tendinitis (M65..1) myopathia: • alkoholos (G72.Trópusi gennyes myositis Szükség esetén kiegészít identifikálására M60..n.0) Stifman (merev ember) szindróma (G25.n.3) M61. M62 Egyéb izom-rendellenességek [Lásd a .vagy parapaplegiához társulva M61.3 Az izmok calcificatioja és ossificatioja égéssel társulva Égési sérülésekkel kapcsolatos myositis ossificans M61.9 Egyéb myositis Myositis k.o.1) • gyógyszer-indukálta (G72.8) 614 .m..1 Traumás eredet myositis ossificians Progreszív myositis ossificians Fibrodysplasia ossificans progressiva M61.1 M60. oldalt] M61. a fert z ágens M61 Az izmok meszesedése és csontosodása [Lásd a . Kivéve: b r és b ralatti köt szövet idegentest granulomája (L92.0 M61.9 Egyéb ossificatio az izomban Calcificatio és ossificatio az izmokban k.

5 Izomtömegvesztés és atrophia.2 Az izmok ischaemiás infarctusa Kivéve: compartment (alagút) szindróma (T79.-+) • szifiliszben (A51.8+) 615 . az izomsérüléseknél testtájanként M62.6 Izomrándulás Kivéve: aktuális sérülés .n. M63* Izom-rendellenességek máshova osztályozott betegségekben Kivéve: myopathia: • endokrin betegségekben (G73.n.m. L. m.Lásd izomsérülések testtájanként M62.n.8 Egyéb meghatározott izom-rendellenességek Izomsérv M62. M62.-+) • toxoplasmosisban (B58.6*) M63.6) az izom traumás eredet ischaemiája (T79.m.0 M62.o.4 Immobilitás-szindróma (paraplegiás) Izomkontraktura Kivéve: ízületi kontraktura (M24.3 M62.6) M62.1* Myositis máshova osztályozott protozoon és parazitás fert zésekben Myositis: • cysticercosisban (B69.9 Izom-rendellenesség k.4+.6) Volkmann-féle ischaemiás contractura (T79.7+) M63.5*) • anyagcsere betegségekben (G73.0* Myositis máshova osztályozott bakteriális betegségekben Myositis: • leprában [Hansen-kór] (A30.-) traumás izomszakadás. A52.8+) • schistosomiasisban [bilharziasisban] (B65. Inaktivitási atrophia k.1 Izom-diastasis Az izmok egyéb (nem traumás) repedése Kivéve: ínszakadás (M66.M62.5) M62.

4 M65.0) friss sérülés. melyeket normális er behatás következtében a csökkent ellenállóképesség okoz Kivéve: rotátor-köpeny szindróma (M75. amelyek az egyébként egészséges szövetek extrém er behatása és terhelése miatt jönnek létre. a szalagok és inak sérülései testtájanként lágyrész rendellenességek er ltetés vagy túlnyújtás miatt (M70.3) meghatározott tendinitis (M75-M77) M65.2* Myositis máshova osztályozott egyéb fert z betegségekben Myositis mycosisban (B35-B49+) M63.-) M65..0 Ínhüvely tályog Szükség esetén kiegészít kód (B95-B96) használható a kórokozó megjelölésére M65. L.8+) Az izmok egyéb rendellenességei máshova osztályozott betegségekben A SYNOVIUM ÉS INAK RENDELLENESSÉGEI (M65-M68) M65 Synovitis és tenosynovitis [Lásd a .3* M63. oldalt] Beleértve: azon szakadásokat.9 Processus styloideus radialis tenosynovitis [de Quervain] Egyéb synovitis és tenosynovitis Synovitis és tenosynovitis k...n.8 M65. insérülések 616 . L.3 Pattanó ujj Noduláris ínbetegség M65.m.kód oldalt] Kivéve: a kéz és csukló idült crepitáló synovitise (M70.8* Myositis sarcoidosisban (D86.• trichinellosisban (B75+) M63.1 M65..1) szakadások.2 Egyéb fert zéses tendinitis (synovitis) Calcificáló tendinitis Kivéve: váll (M75. M66 Az synovium és ín rupturája [Lásd a .

3 M66.0 M67.n.3) framboesiás ganglion (A66. Kivéve: villonoduláris synovitis (pigmentált) (M12.5 Az extensor inak spontán rupturája A flexor inak spontán rupturája Egyéb inak spontán rupturája Nem meghatározott inak spontán rupturája Az izom-in átmenet nem traumás rupturája M67 A synovium és az inak egyéb rendellenességei Kivéve: a fascia palmaris fibromatosisa [Dupuytren] (M72.8 M67.n.1 Poplitealis cysta ruptura Synoviális ruptura Synoviális cysta ruptura Kivéve: poplitealis cysta ruptura (M66.4 Ganglion Ízületi vagy in(hüvely) ganglion Kivéve: cysta: • bursae • synovialis } } (M71.9) inakra lokalizált xanthomatosis (E78.n. m.9 A synovium és az in egyéb.3 Átmeneti synovitis Toxikus synovitis Kivéve: palindrom rheumatismus (M12. (M77. 617 .0) tendinitis k.2) M67.2-M71. meghatározott rendellenességei A synovium és az in rendellenessége k.testtájanként M66.5) M67.1 Achilles ín rövidülés (szerzett) Az inak (ínhüvelyek) egyéb contracturái Kivéve: ízületi contracturával együtt (M24.0) M66.4 M66.2) M67.o.m.3) M67.2 Synovialis hypertrophia.0 M66.2 M66.6) M67.m.

.6 A kéz és a csukló idült crepitáló synovitise A kéz bursitise Olecranon bursitis A könyök egyéb bursitisei Praepatellaris bursitis A térd egyéb bursitisei Trochantertáji bursitis Trochantertáji tendinitis M70.n. oldalt] Beleértve: foglalkozási eredet lágyrészrendellenességek Kivéve: bursitis: • k.8* A synovium és inak egyéb rendellenességei máshova osztályozott betegségekben EGYÉB LÁGYRÉSZ RENDELLENESSÉGEK (M70-M79) M70 Lágyrészrendellenességek er ltetés.5) enthesopathiák (M76-M77) M70..4+) • szifiliszben (A52.m. vagy nyomás következtében [Lásd a .M68* A synovium és inak rendellenességei máshova osztályozott betegségekben Synovitis és tenosynovitis máshova osztályozott bakteriális betegségekben Synovitis vagy tenosynovitis: • gonorrhoeában (A54.0+) M68. (M71.3 M70.2 M70.9) • váll (M75.5 M70.0* M68.0 M70.1 M70.4 M70.7 A csíp egyéb bursitisei Ischiászos bursitis 618 .7+) • güm kórban (A18.

m.m.o.2 Bursa tályog Egyéb infectiv bursitis A poplitealis árok synovialis cystája [Baker] Kivéve: a rupturával társult (M66.n.5) • tibialis collateralis [Pelligrini-Stieda] (M76. oldalt] Kivéve: retroperitoneális fibromatosis (D48...n.0 A fascia palmaris fibromatosisa [Dupuytren] 619 .-) enthesopathiák (M76-M77) M71.1) normál vagy extrém használat és nyomás okozta bursitis (M70. M72 Fibroblastos rendellenességek [Lásd a .0) M71.n.M70.8 Egyéb lágyrészrendellenességek normál és er ltetett igénybevétel. Kivéve: rupturált synovialis cysta (M66.9 Egyéb.0 M71.3) M71. Kivéve: bursitis: • k.3 Egyéb bursalis cysták Synovialis cysta k. oldalt] Kivéve: bütyök (M20.1) M71. meghatározott bursopathiák Bursopathia k.4) M71.8 M71.3) M72.5 Egyéb bursitisek m.9) • váll (M75.9 M71 Egyéb bursopathiák [Lásd a . Bursitis k.m..4 Calcium-lerakódás a bursában Kivéve: a vállon (M75.n.. (M71.n.1 M71.m. nyomás következtében Nem meghatározott lágyrészrendellenesség normál és er ltetett és nyomás következtében M70.

2 A fascia plantaris fibromatosisa Fasciitis plantaris M72.n.3) • plantaris (M72. Kivéve: fasciitis: • diffúz (eosinophil) (M35.M72.1 B rkeményedés.4+) Szifilisz okozta bursitis (A52. tyúkszem Clavus M72.5 Nodularis fasciitis Pseudosarcomatosus fibromatosis Fasciitis m. nem traumás Supraspinatus szindróma M75.8* Gonococcus okozta bursitis (A54. M73* Lágyrész rendellenességek máshová osztályozott betegségekben [Lásd a .9 Egyéb fibroblastos rendellenességek Fibroblastos rendellenesség k.1* M73. oldalt] M73.4 M72.m.0) M75. vagy supraspinatus szakadás (berepedés).o.2) M72.2 Biceps tendinitis 620 ..3 M72. vagy ruptura (teljes) (részleges)..0* M73.8 M72.0 A váll adhaesiv capsulitise Merev váll A váll periarthritise M75.1 Rotátor köpeny szindróma Rotátor mandzsetta.4) • noduláris (M72.7+) Egyéb lágyrészrendellenességek máshova osztályozott betegségekben M75 Váll-elváltozások Kivéve: kéz-váll szindróma (M89.n.

m. oldalt] 621 ..0 M76.n. oldalt] Megjegyzés: A kevéssé specifikus a bursitisek.3 M76.m.M75..9 A váll ízület üt déses szindrómája Váll-bursitis Egyéb vállelváltozások Vállelváltozás k. hogy ezek elkülönítend k az izom-ín átmenet különböz elváltozásaitól.7 M76.-) M76. legtöbbjük az enthesopatia fogalomkörébe sorolható.6 Glutealis tendinitis Psoas tendinitis Crista iliaca sarkantyú Tractus iliotibialis szindróma Bursitis collateralis tibialis [Pellegrini-Stieda] Patellaris tendinitis Achilles tendinitis Achilles bursitis M76.8 Peronealis tendinitis Az alsó végtag egyéb enthesopathiái.n.9 Az alsó végtag enthesopathája k.5 M75.2 M76.3 A váll calcificaló tendinitise Váll-bursa meszesedés M75. az extrém használat vagy túlterhelés okozta bursitisek (M70..4 M76. M77 Egyéb enthesopathiák [Lásd a . ami e helyek laesioinak megjelölésére szolgáló általános megjelölés Kivéve: a normál.1 M76.5 M76. M76 Az alsó végtag enthesopathiái. kivéve a lábfejet [Lásd a . capsulitisek és tendinitisek esetében azt jelzi. kivéve a lábfejet Tibialis anterior szindróma Tibialis posterior tendinitis M76.4 M75.8 M75..

9) • normál.-) M79.n.n.m.o.n.3 M77.n.6) M77.4 A csukló periarthritise Calcaneus sarkantyú Metatarsalgia Kivéve: Morton-féle metatarsalgia (G57. (M71.m.m.m. lágyrészrendellenességek [Lásd a . Fibromyalgia Fibrositis Kivéve: palindrom rheumatismus (M12.n.8 M77.0 M77. Csontsarkantyú k. Nem meghatározott enthesopathia k.5 M77.2 Neuralgia és neuritis k. Tendinitis k. Kivéve: mononeuropathiák (G56-G58) radiculitis: 622 .4) M79. M79 Egyéb m.0 Rheumatismus k.n.n.m. vagy extrém használat. Periarthritis k.9 A lábfej egyéb enthesopathiája Egyéb enthesopathiák m..2 M77.m.n.n.m.0) M77.Kivéve: bursitis: • k.1 Izomfájdalom Kivéve: myositis (M60.-) osteophyta (M25.n.m. nyomás okozta (M70. ill.3) M79.o.7) spinális enthesopathia (M46..1 Epicondylitis medialis Epicondylitis lateralis Tenisz-könyök M77. oldalt] Kivéve: pszihogén lágyrészfájdalom (F45. Capsulitis k.

meghatározott lágyrészrendellenességek Lágyrészrendellenesség k. • brachialis k.m.4) ékcsigolya k.2 Postmenopausalis osteoporosis pathológiás töréssel Petefészek eltávolítás utáni osteoporosis pathológiás töréssel Inaktivitási osteoporosis pathológiás töréssel 623 .n..3 Panniculitis k.m.6 M79.4 M79.0) } } (M54.m.m. oldalt] Beleértve: osteoporoticus csigolya-összeroppanás és ékcsigolya képz dés Kivéve: csigolya-összeroppanás k.5) pathológiás törés k. (M48.ÉS CHONDROPATHIÁK (M80-M94) A CSONTS R SÉG ÉS CSONTSZERKEZET RENDELLENESSÉGEI (M80-M85) M80 Osteoporosis pathológiás töréssel [Lásd a .1 M80.2) M79. OSTEO.n.n. (M48.3-M54.1) } • recurrens [Weber-Christian] (M35.n.4) M79.3) • a lágyrészében (M60.n.5) M80. • lumbosacralis k.9 Végtagfájdalom Egyéb.m.m.n.. ischiadicus (M54.m.• k.5 Az (infrapatellaris) zsírpárna hypertrophája A lágyrészekben visszamaradt idegentest Kivéve: idegentest granuloma: • a b r és b ralatti szövetben (L92. (M84.m.6) M79.n.0 M80.8 M79.2) • nyaki és háti (M54. Kivéve: panniculitis: • lupusban (L93.n.

9 Osteoporosis k.0) M81.0* Osteoporosis myeloma multiplexben (C90.1 M81.2 Postmenopausalis osteoporosis Petefészek eltávolítás utáni osteoporosis Inaktivitási osteoporosis Kivéve: Sudeck atrophia (M89. M81 Osteoporosis pathológiás csonttörés nélkül [Lásd a . oldalt] M82.0 M81.m. pathológiás töréssel Gyógyszer-indukálta osteoporosis pathológiás töréssel Szükség esetén kiegészít f csoport) kód használható a gyógyszer azonosítására (XX.n.3 M81. M82* Osteoporosis máshova osztályozott betegségekben [Lásd a .n.m..8 Egyéb osteoporosis Senilis osteoporosis M81. M81.5 M81..6 Idiopathiás osteoporosis Lokalizált osteoporosis [Lequesne] Kivéve: Sudeck atrophia (M89..8 M80.5 M80.4 M80.4 Sebészeti beavatkozást követ felszívódási zavar okozta osteoporosis Gyógyszer indukálta osteoporosis Szükség esetén kiegészít f csoport) kód használható a gyógyszer azonosítására (XX.3 Sebészeti beavatkozást követ felszívódási zavar okozta osteoporosis. oldalt] Kivéve: osteoporosis pathológiás fracturával (M80..0) M81.0+) 624 .M80.9 Idiopathiás osteoporosis pathológiás töréssel Egyéb osteoporosis pathológiás töréssel Nem meghatározott osteoporosis pathológiás töréssel k.-) M81. M80.

gyógyszer indukálta csontlágyulás Szükség esetén kiegészít f csoport) kód használható a gyógyszer azonosítására (XX.3) • D-vitamin rezisztens (E83.2 Csonttörés elhúzódó gyógyulása 625 .8* Osteoporosis endokrin rendellenességekben (E00-E34+) Osteoporosis egyéb..4 M83.3) renalis osteodystrophia (N25.0) M84..0 M84.m.9 Egyéb feln ttkori csontlágyulás Feln ttkori csontlágyulás k..M82.2 Gyermekágyi csontlágyulás Aggkori csontlágyulás Feln ttkori.és gyermekkori (E55.8 M83. máshova osztályozott betegségekben M83 Feln ttkori csontlágyulás [Lásd a . oldalt] M84.0) angolkór (aktív) (E55.0) • D-vitamin rezisztens (E83. felszívódási zavar okozta csontlágyulás Sebészeti beavatkozás utáni malabsorptios osteomalacia feln ttnél M83.1 Rosszul illeszkedve gyógyult csonttörés Össze nem forrt csonttörés [álízület] Kivéve: fúzió.n.5 Feln ttkori malnutritiós csontlágyulás Alumínium csontbetegség Egyéb feln ttkori.0) • következmények (E64. oldalt] Kivéve: osteomalacia: • csecsem . M83.3) M83.. M84 A csontfolytonosság rendellenességei [Lásd a .0 M83. vagy arthrodesis utáni pseudoarthrosis (M96.1* M82.3 M83.1 M83.

5 Aneurysma okozta csontcysta Kivéve: állkapocs aneurysmás csontcystája (K09.M84. Pathológiás fractura k.8 M84.1 M85.0) osteopetrosis (Q78.o.3 Stressz-fractura m.6 A csont egyéb cystái Kivéve: állkapocscysta m. Kivéve: csigolya összeroppanás m.5) pathológiás törés osteoporosisban (M80.n. M85 A csonts r ség és szerkezet egyéb rendellenességei [Lásd a .n.2) osteopoikilosis (Q78.8) polyostoticus fibrosus dysplasia (Q78.4 A csontváz fluorosisa A koponyacsont hyperostosisa Osteitis condensans Szoliter csontcysta Kivéve: az állkapocs szoliter cystája (K09. kivéve koponya Kivéve: diffúz idiopathiás csontváz hyperostosis [DISH] (M48.4) M84.m.1) M85.2) M85.n.n..8) M85.0) M85.1) 626 . (M48. (K09.8 A csonts r ség és szerkezet egyéb meghatározott rendellenességei Csont hyperostosis.m.-) M84.9 A csontfolytonosság egyéb rendellenességei A csontfolytonosság rendellenessége k.1-K09.2) M85. Kivéve: csigolya stressz-fracturája (M48.2 M85.o.2) ostitis fibrosa cystica generalisata [Recklinghausen] (E21.o. oldalt] Kivéve: osteogenesis imperfecta (Q78.n.0 Fibrosus dysplasia (egy csonton) Kivéve: az állkapocs fibrosus dysplasiája (K10.o. Stressz-fractura k.m.n.4 Pathológiás csonttörés m..3 M85.1-K09.n.

m.-) M86 Csontvel gyulladás [Lásd a .0 M86.4 M86..6 M86. Periostitis osteomyelitis említése nélkül M87 Csontelhalás [Lásd a .9 Osteomyelitis k.2) • csigolya (M46. EGYÉB OSTEOPATHIÁK (M86-M90) Kivéve: beavatkozást követ osteopathiák (M96.3 M86. Csontinfectio k.9 A csonts r ség és szerkezet rendellenessége k.m. oldalt] Szükség esetén kiegészít kód használható a fert z ágens azonosítására (B95B97) Kivéve: osteomyelitis: • salmonella okozta (A01-A02) • állkapocs (K10..m..n.2 M86.8 Akut haematogen osteomeylitis Egyéb akut osteomyelitis Subacut osteomyelitis Idült.n.0 Idiopathiás aszeptikus csontelhalás 627 . multifokális osteomyelitis Idült osteomyelitis váladékozó üreggel Egyéb idült. haematogen osteomyelitis Egyéb idült osteomyelitis Egyéb osteomyelitis Brodie-tályog M86.2) M86.1 M86.5 M86.. oldalt] Beleértve: a csont avascularis nekrózisa Kivéve: osteochondropathiák (M91-M93) M87.n.M85.

3 M87.n.0 M88. oldalt] M88.2 M89. M87.9 A koponya Paget-kórja Egyéb csontok Paget-kórja A csont Paget-kórja k. oldalt] M89..1 Gyógyszer okozta csontelhalás Szükség esetén kiegészít f csoport) kód használható a gyógyszer azonosítására (XX.n.9 Posttraumás csontelhalás Egyéb másodlagos csontelhalás Egyéb csontelhalás Csontelhalás k.8 M88.4 Epiphysealis blokk Egyéb csontfejl dési és növekedési rendellenességek Csont-hypertrophia Egyéb hypertrophiás osteoarthropathia Marie-Bamberger-kór Pachydermoperiostosis M89..m.1 M89.3 M89. az el z poliomyelitis azonosítására 628 .8 M87.. M89 Egyéb csontrendellenességek [Lásd a .2 M87.0 Algoneurodystrophia Kéz-váll szindróma Sudeck atrophia Sympathicus reflex dystrophia M89. M88 A csontok Paget-kórja [osteitis deformans] [Lásd a ..5 M89.6 Osteolysis Poliomyelitis utáni osteopathia Használható kiegészít kód (B91).m.M87.

M90* Osteopathiák máshova osztályozott betegségekben [Lásd a .m.7* Csonttörés rosszindulatú daganatos betegségekben (C00-D48+) Kivéve: csigolya összeroppanás daganatos betegségben (M49.5* M90..0* Csont-güm kór (A18.4+) • salmonellás (A02. A52. oldalt] M90. máshova osztályozott fert z betegségekben Másodlagos szifiliszes periositis (A51.3* M90. máshová osztályozott betegségekben Osteitis deformans daganatos betegségekben (C00-D48+) Osteitis deformans rosszindulatú csont-neoplasmában (C40-C41+) M90.0*) M90.8 Egyéb meghatározott csont rendellenességek Infantilis corticalis hyperostosisok Posttraumás subperiostealis csontosodás M89.7+) M90.2* Osteopathia egyéb.1* Csonthártyagyulladás egyéb.0+) Kivéve: gerinc-tuberkulózis (M49.0+) CHONDROPATHIÁK (M91-M94) Kivéve: beavatkozást követ chondropathiák (M96.M89.5*) M90..5+.9 Csontrendellenesség k.2+) • gonococcusos (A54.-) M91 A csíp és medence juvenilis osteochondrosisa 629 .4* M90.3+) Haemoglobinopathia okozta csontelhalás (D50-D64+) Csontelhalás egyéb.8* Osteopathia egyéb máshová osztályozott betegségben Osteopathia renalis osteodystrophiában (N25.6* Csontelhalás keszonbetegségben (T70.n.2+) Szifiliszes osteopathia vagy osteochondropathia (A50.4+) M90. máshova osztályozott fert z betegségekben Osteomyelitis: • echinococcusos (B67.

2 A combfej juvenilis osteochondrosisa [Legg-Calvé-Perthes] Coxa plana Fiatalkori osteochondrosis utáni csíp deformáció M91.0 Juvenilis csíp és medence osteochondrosis k.1 M91.4 A fels végtag egyéb juvenilis osteochondrosisa A térdkalács juvenilis osteochondrosisa Osteochondrosis (juvenilis): 630 . oldalt] Kivéve: femurfej epiphyseolysis (nem traumás) (M93.0) M91. Egyéb fiatalkori osteochondrosis A felkarcsont juvenilis osteochondrosisa Osteochondrosis (juvenilis): • capituli humeri [Panner] • capitis humeri [Haas] M92.3 M92.9 M92 M92..2 A kéz juvenilis osteochondrosisa Osteochondrosis (juvenilis): • lunatum [Kienböck] • metacarpus fej [Mauclaire] M92..1 A singcsont és orsócsont juvenilis osteochondrosisa Osteochondrosis (juvenilis): • alsó ulnaris [Burns] • radius fej [Brailsford] M92.0 A medence juvenilis osteochondrosisa Osteochondrosis (juvenilis): • acetabulum • crista ilei [Buchanan] • ischiopubicus synchondrosis [van Neck] • symphisis pubis [Pierson] M91.m.n.[Lásd a .8 Pseudocoxalgia Egyéb juvenilis csíp és medence osteochondrosis Fiatalkori osteochondrosis veleszületett csíp ficam redukciója után M91.3 M91.

631 .7 A lábközépcsontok juvenilis osteochondrosisa Osteochondrosis (juvenilis): • V.1 A combcsont proximális epiphysisének elcsúszása (nem traumás) Feln ttkori Kienböck-betegség Az os lanutum carpi feln ttkori osteochondrosisa M93.n.-) M93. Apophysitis Epiphysitis Osteochondritis Osteochondrosis } } juvenilisként megjelölve. metatarsus [Iselin] • II.9 Osteochondritis dissecans Egyéb meghatározott osteochondropathiák Osteochondropathia k.m.8 Egyéb.m.• primer patellaris centrális [Köhler] • szekunder patellaris centrális [Sinding-Larsen] M92. } nem meghatározott helyen } M93 Egyéb osteochondropathiák Kivéve: a gerinc osteochondrosisa (M42.5 A sípcsont és szárkapocs juvenilis osteochondrosisa Osteochondrosis (juvenilis): • proximális tibia [Blount] • tuberositas tibiae [Osgood-Schlatter] Tibia vara M92.2 M93.9 Juvenilis osteochondrosis k.n.6 A lábt juvenilis osteochondrosisa Osteochondrosis (juvenilis): • calcaneus [Sever] • os tibiale externum [Haglund] • talus [Diaz] • tarsalis navicularis [Köhler] M92.8 M93. metatarsus [Freiberg] M92.0 M93. meghatározott juvenilis osteochondrosis Calcaneus apophysitis M92.

A CSONT-IZOMRENDSZER ÉS KÖT SZÖVET EGYÉB RENDELLENESSÉGEI (M95-M99) M95 A csont .1 Karfiol-fül Kivéve: egyéb szerzett füldeformitások (H61.2 A fej egyéb szerzett deformitása 632 .0 Az orr szerzett deformítása Kivéve: deviatio septi nasi (J34. vagy fiatalkoriként } meghatározva.1 M94.2 Chondrocostalis junkcioszindróma [Tietze] Visszatér polychondritis Porclágyulás Kivéve: chondromalacia patellae (M22.-) M95..8 M94. } M94 A porc egyéb rendellenességei [Lásd a .-) beavatkozás utáni csont-izomrendszeri rendellenességek (M96.4) M94.izomrendszer és a köt szövet egyéb szerzett deformitásai Kivéve: szerzett: • végtag.n. deformáló dorsopathiák (M40-M43) dentofacalis anomáliák [beleértve malocclusiót] (K07.és szervhiány (Z89-Z90) • végtagdeformitások (M20-M21) congenitális deformitások csont-.9 Chondrolysis Egyéb meghatározott porcrendellenességek Porcrendellenesség k.2) M95. izomrendszeri (Q65-Q79) fejl dési rendellenességek.Apophysitis Epiphysitis Osteochondritis Osteochondrosis } } Nem feln tt-. nem meghatározott helyen.3 M94. oldalt] M94..0 M94.m.1) M95.

9 Beavatkozás utáni csont izomrendszeri rendellenesség k.o.M95.9 A csont izomrendszer egyéb meghatározott.o. ízületi prothesis vagy csontbeültetés után Kivéve: bels ortopéd eszközök.4 M96.. implantatumok. M96 Beavatkozás utáni csont-izomrendszeri deformitások m. Kivéve: intestinalis bypass utáni arthropathia (M02.4 M95..2 M96.3 M95.m.n.8 Egyéb beavatkozás utáni csont izomrendszer rendellenességek Ízületi prothesis eltávolítását követ másodlagos instabilitás M96.-) M95.0) osteoporosissal kísért rendellenességek (M80-M81) funkcionális implantatumok vagy egyéb eszközök jelenléte (Z95-Z97) M96.1 M96.5 M96.n.0 M96.8 M95.5 A nyak szerzett deformitása A mellkas és bordák szerzett deformitása A medence szerzett deformitása Kivéve: szülészeti ellátás ismert vagy gyanított aránytalanság miatt (O33.m. vagy graft szöv dményei (T84.3 M96. 0 fej régió 1 nyaki régió occipitocervicalis cervicothoracalis 633 . lásd még a . M99 Biomechanikai károsodások m.) M96.6 Álízület fúzió vagy arthrodesis után Postlaminectomiás szindróma k. az elváltozás helyét jelöl alosztályozás az M99. oldal megjegyzését.altételek megfelel alkalmazását célozzák. Megjegyzés: Máshová osztályozható állapotoknál nem használható ez a csoport Az alábbi kiegészít . Besugárzás utáni kyphosis Postlaminectomiás kyphosis M tét utáni lordosis Besugárzás utáni scoliosis Csonttörés ortopéd implantatio.n.n. szerzett deformitásai Szerzett csont izomrendszer deformitás k.m..n.

sternochondralis Szegmentális és szomatikus dysfunctio Komplex subluxatio (csigolya) A gerinccsatorna subluxatio okozta sz külete A gerinccsatorna csontos sz külete A gerinccsatorna köt szövetes sz külete A gerinccsatorna intervertebralis discus-okozta sz külete Az intervertebralis foramenek csontos és subluxatiós sz külete Az intervertebralis foramenek köt szövetes és discus okozta sz külete Egyéb biomechanikai károsodások Biomechanikai károsodás k.3 M99. costovertebralis. sternoclavicularis costochondralis.n.1 M99.5 M99.7 M99.4 M99.0 M99.8 M99.9 thoracolumbalis lumbosacralis sacrococcygealis.6 M99.2 mellkasi régió 3 lumbalis régió 4 sacralis régió 5 medence régió 6 alsó végtag 7 fels végtag 8 bordák 9 has és egyéb régiók M99.m. sacroiliacalis csíp vagy szeméremcsont acromioclavicularis.2 M99. 634 .

táplálkozási és anyagcsere betegségek (E00-E90) sérülések. szülés és gyermekágy szöv dményei (O00-O99) veleszületett fejl dési rendellenességek abnormitások (Q00-Q99) deformitások és kromoszóma endokrin.XIV. tünetek. F csoport AZ UROGENITALIS RENDSZER MEGBETEGEDÉSEI (N00-N99) Kivéve: bizonyos perinatális korban keletkezett állapotok (P00-P96) bizonyos fert z és parasitás betegségek (A00-B99) terhesség. mérgezések és küls okok egyéb következményei (S00-T998) daganatos betegségek (C00-D48) máshová nem osztályozott. jelek és kóros klinikai és laboratóriumi leletek (R00-R99) A f csoport alábbi csoportokat tartalmazza: N00-N08 Glomerularis betegségek N10-N16 Renalis tubulo-inerstitialis betegségek N17-N19 Veseelégtelenség N20-N23 Urolithiasis N25-N29 A vese és uréter egyéb rendellenességei N30-N39 A húgyrendszer egyéb betegségei N40-N51 A férfi nemi szervek betegségei N60-N64 Az eml rendellenességei N70-N77 A n i medencei szervek gyulladásos betegségei N80-N98 A n i nemi szervek nem gyulladásos betegségei N99 A húgy-ivar-rendszer egyéb rendellenességei A f csoporthoz tartozó csillaggal jelölt csoportok: N08* Glomerularis betegségek máshova osztályozott betegségekbe N16* Renalis tubulo interstitialis rendellenességek máshova osztályozott betegségekbe N22* A húgyutak kövessége máshova osztályozott betegségekbe N29* A vese és uréter egyéb rendellenességei máshova osztályozott betegségekbe N33* Húgyhólyag rendellenességek máshova osztályozott betegségekbe N37* Húgycs rendellenességek máshova osztályozott betegségekbe N51* A férfi nemi szervek rendellenességei máshova osztályozott betegségekbe N74* A n i medence gyulladásos rendellenességei máshova osztályozott betegségekbe N77* Vulvovaginalis fekélyesedés és gyulladás máshova osztályozott betegségekben 635 .

m.-) Az alábbi negyedik karakteres altételek a morfológiai eltéréseket klasszifikálják és a N00-N07 csoportokkal alkalmazandók.-) [Az altételek l. A 0-. Kivéve: hypertensiv vesebetegség (I12.1 Fokális és szegmentális glomeruláris léziók: Fokális és szegmentális: • hyalinosis • sclerosis Fokális glomerulonephritis .6 "Dense deposit disease" Membrano-proliferatív glomerulonephritis. (N05.m..3 Diffúz. N00 Akut nephritis szindróma Beleértve: akut: • glomerulopathia • glomerulonephritis • nephritis • vesebetegség k.1 vagy 3-as típus.n.4 Diffúz. a . vagy k. . mesangiocapillaris glomerulonephritis Membrano-proliferatív glomerulonephritis.m.n.GLOMERULARIS BETEGSÉGEK (N00-N08) Szükség esetén kiegészít kód használható az ok megjelölésére (XX. .2 Glomerulonephritis membranosa diffusa .) vagy veseelégtelenség jelenlétének megjelölésére (N17-N19). f csoport.5 Diffúz. endocapillaris proliferatív glomerulonephritis .n.8 altételeket általában nem használjuk. Kivéve: akut tubulo-interstitialis nephritis (N10) nephritis szindróma k.n. oldalon] N01 Gyors progressziójú nephritis szindróma 636 . crescent glomerulonephritis Extracapillaris glomerulonephritis . 2-es típus . hacsak nem specifikusan identifikálták azokat (pl..9 k. A három-karakteres tételek a klinikai szindrómára utalnak.7 Diffúz.n.8 Egyéb Proliferatív glomerulonephritis k. vesebiopsia vagy autopsia révén).m.0 Kisebb glomerularis eltérések "Minimál change lesion" . . mesangialis proliferatív glomerulonephritis .m.

8 altételek szerinti morfológiai elváltozással járó betegségek Kivéve: haematuria k.n.8 jelzés altételek szerinti morfológiai elváltozással Kivéve: ismeretlen okú nephropathia k. oldalon] Beleértve: haematuria: • benignus (familiáris)(gyermekkori) • a .. a . oldalon] Beleértve: glomerulopathia glomerulonephritis nephritis } } k.-) nephritis szindróma k. oldalon] Beleértve: congenitalis nephrosis szindróma lipoid nephrosis N05 Nem meghatározott nephritis szindróma [Az altételek l...-) N02 Ismétl d és perzisztáló haematuria [Az altételek l.[Az altételek l. (R31) N03 Krónikus nephritis szindróma [Az altételek l.(N28. vesebetegség a.n.. oldalon . (N05...m..m.-) N04 Nephrosis szindróma [Az altételek l.n. a .. oldalon] Beleértve: krónikus: • glomerulopathia • glomerulonephritis • nephritis • vesebetegség k. a ..m. Kivéve: krónikus tubulo-interstitialis nephritis (N11.n.. } k. oldalon 0-.-) diffúz sclerotisáló glomerulonephritis (N18.m.n. nephropathia és k..m...m..m.n..n.n.m.0-. oldalon] Beleértve: gyorsan progrediáló: • glomerulopathia • glomerulonephritis • nephritis Kivéve: nephritis szindróma k. a . (N05. a .9) 637 .

0) köröm-patella szindróma (Q87. (R80) • Bence-Jones (R80) • terhességi (O12.2) • perzisztáló k. (N39..-+) • szifiliszben (A52.0+) 638 .o..0) N08* Glomerularis rendellenességek máshová osztályozott betegségekben Beleértve: nephropathia máshová osztályozott betegségekben Kivéve: tubulo-interstitialis nephropathia máshová osztályozott betegségekben (N16.m. oldalon] Beleértve: a .1) • izolált k..0+) • mumpszban (B26.n.1* Glomerularis rendellenességek daganatos betegségekben Glomerulopathiák: • myeloma multiplex-ben (C90. (N12) N06 Izolált fehérjevizelés meghatározott morfológiai elváltozással [Az altételek l.n.O..2) nem-neuropathiás heredofamiliaris amyloidosis (E85.n.n.m.8+) • schistosomiasisban [bilharziasis] (B65.1) N07 Hereditaer nephropathia.7+) N08. (R80) • orthostaticus k.0* Glomeruláris rendellenességek máshová osztályozott fert z és parazitás betegségekben Glomerulopathiák: • Plasmodium malariae maláriában (B52.vesebetegség k.0-.-+) • szepszisben (A40-A41+) • strongyloidiosisban (B78.m. (N39..n. m.8) örökl d amyloid nephropathia (E85.X.m. a . oldalon .-*) N08.9) tubulo-interstitialis nephritis k.8 altételek szerinti morfológiai elváltozással járó (izolált)(orthostaticus)(perzisztáló) proteinuria Kivéve: proteinuria: • k. [Az altételek l.n.m.n. nem igazolt okkal (N28.] Kivéve: Alport-szindróma (Q87.m.

1+) • thromboticus thrombocytopeniás purpurában (M31.0+) • sarlósejtes vérszegénységben (D57.8* Glomerularis rendellenességek egyéb máshová osztályozott betegségekben Glomerulopathiák subacut bakteriális endocarditisben (I33.2) • lecithin-cholesterin acyltransferase hiányban (E78.3+) • Henoch-Schönlein purpurában (D69.és vérképz szervi valamint az immunrendszert érint betegségekben Glomerulopathiák: • cryoglobulinaemiaban (D89.-+) N08. táplálkozási és anyagcsere betegségekben Glomerulopathiák: • amyloidosisban (E85.5* Glomerularis rendellenességek köt szöveti rendszerbetegségekben Glomerulopathiák: • Goodpasture-szindrómában (M31.1+) • Wegener-granulomatosisban (M31. a közös negyedik jegy .3* N08.2) Glomerularis rendellenességek egyéb endokrin.2* Glomerulopathiák vér.0+) • szisztémás lupus erythematosusban (M32.0+) RENALIS TUBULO-INTERSTITIALIS BETEGSÉGEK (N10-N16) Beleértve: pyelonephritis Kivéve: pyeloureteritis cystica (N28.0+) N08.0+) • polyarteritis nodosában (M30.4* Glomerulopathia diabetes mellitusban (E10-E14+.8) N10 Akut tubulo-interstitialis nephritis Akut: • fert zéses interstitialis nephritis • pyelitis 639 .• Waldenström-macroglobulinaemiában (C88.6+) N08.3+) N08.-+) • Fabry(-Anderson)-kórban (E75.1+) • diszeminált intravascularis coagulatioban [defibrinációs szindróma](D65+) • haemolyticus-uraemiás szindrómában (D59.

a fert z ágens N11. • pyelitis k. Pyelitis k.n.m.n. akutnak vagy krónikusnak nem meghatározva Interstitialis nephritis k.m.1 Krónikus obstructív pyelonephritis (Krónikus) pyelonephritis a következ kkel társulva: a pelviuretericus átmenet } a pyelouretericus átmenet } az uréter } {rendellenességével {csavarodásával {elzáródásával {sz kületével Kivéve: pyelonephritis calculosa (N20.m. Pyelonephritis k.9) obstructiv uropathia (N13.m.n.-) N11.n.7) N11. • pyelonephritis k. N11.m.n.• pyelonephritis Szükség esetén kiegészít kód (B95-B97) használható a fert z ágens jelölésére N11 Krónikus tubulo-interstitialis nephritis Beleértve: krónikus: • fert zéses interstitialis nephritis • pyelitis • pyelonephritis Szükség esetén kiegészít jelölésére kód (B95-B97) használható.m. (N13.m. N12 Tubulo-interstialis nephritis. non-obstructiv krónikus pyelonephritis (Vesico-ureteralis) refluxhoz társuló (krónikus) pyelonephritis Kivéve: vesico-ureteralis reflux k.m.n.9 Krónikus tubulo-interstitialis nephritis k.9) N13 Obstruktív és reflux uropathia 640 . Kivéve: pyelonephritis calculosa (N20.n. Krónikus: • interstitialis nephritis k.n.0 Refluxhoz társuló.8 Egyéb krónikus tubulo-interstitialis nephritis Nem obstructív krónikus pyelonephritis k.n.m.

0) N13.és uréter-k .1) N13.0 Hydronephrosis.m.6) N13.n.és nehézfém-indukált tubulo-interstitialis és tubularis állapotok A toxicus ágens jelölésére szükség esetén kiegészít használható. hydronephrosis nélkül (N20.n.5 alatti állapotok fert zéssel Obstructív uropathia fert zéssel Szükség esetén kiegészít megjelölésére N13. • hegesedéssel járó Kivéve: refluxhoz társuló pyelonephritis (N11.m.0-N13.9 Egyéb obstructív és reflux uropathia Obstructív és reflux uropathia k.8 N13.Q62.6) N13.6 Pyonephrosis Az N13. kód (XX. hydronephrosis nélkül Kivéve: fert zéssel (N13.6) N13.2 Hydronephrosis a vese és uréter k okozta elzáródásával Kivéve: fert zéssel (N13.m.Kivéve: vese. N14 Gyógyszer. Kivéve: ha gyulladással jár (N13.6) N13. Húgyúti elzáródás k.7 kód használható (B95-B97) a fert z ágens Vesico-ureteralis refluxhoz társult uropathia Vesico-ureteralis reflux: • k.1 Hydronephrosis ureterstricturával m. az uretero-pelvicus átmenet elzáródásával Kivéve: fert zéssel (N13.5 Ureter-megtöretés (kinking) és -sz kület.0.6) N13.-) a vesemedence és az uréter veleszületett obstruktív rendellenességei (Q62.3 Egyéb és k.3) obstructív pyelonephritis (N11.m.n.6) N13. hydronephrosis Kivéve: fert zéssel (N13.4 Hydroureter Kivéve: fert zéssel (N13.o.n. f csoport) 641 .n.

n.8+) N16.4 N15 N15.3 N14.n.0) N16* Renalis tubulo-interstitialis rendellenességek máshova osztályozott betegségekben Renalis tubulo-interstitialis rendellenességek máshová osztályozott fert z és parazitás betegségekben Tubulo-interstitialis nephropathia (az alábbiak okaként vagy társulva): • brucellosisban (A23.0* N16.m.0+) N16. meghatározott tubulo-interstitialis betegségek Tubulo-interstitialis betegség k.n.8 N15. C96.1 N15.1 N14.N14.2 N14. vagy biológiai anyag okozta nephropathia Nehézfém indukálta nephropathia Toxikus nephropathia.0 N14.m.9 Vese.-+) • myeloma multiplexben (C90. gyógyszer és biológiai anyag okozta nephropathia Nem meghatározott szer.-+) • diphtheriaban (A36.(N39. k.2* Renalis tubulo-interstitialis rendellenességek a vért valamint az immunrendszert érint betegségekben 642 .1* Renalis tubulo-interstialis rendellenességek daganatos betegségekben Tubulo-interstitialis nephropathiák: • leukaemiában (C91-95+) • lymphomában (C81-C85+.m. Egyéb tubulo-interstitialis betegségek Balkán-nephropathia Endémiás balkán-nephropathia N15.0 Analgeticum nephropathia Egyéb szer.8+) • salmonella fert zésben (A02.n.2+) • szepszisben (A40-A41+) • toxoplasmosisban (B58. Vesefert zés k. Kivéve: húgyúti infectio k.m.és vese körüli tályog Egyéb.

4) • beavatkozást követ en (N99.3* Renalis tubulo-interstitialis rendellenességek anyagcsere betegségekben Tubulo-interstitialis nephropathiák: • cystinosisban (E72.0) gyógyszer és nehézfém okozta tubulo-interstitialis és tubuláris állapotok (N14.3) hepatorenalis szindróma (K76.0 Heveny veseelégtelenség Heveny veseelégtelenség tubularis nekrózissal Tubularis nekrózis: 643 .4* Renalis tubulo-interstitialis rendellenességek köt szöveti rendszerbetegségekben Tubulo-interstitialis nephropathiák: • sicca szindrómában [Sjögren] (M35.4) • vajúdást és szülést követ en (O90.0+) • szisztémás lupus erythematosusban (M32.-) extrarenalis uraemia (R39. vagy mola terhesség szöv dményként (O00-O07.) a küls ágens megjelölésére Kivéve: veleszületett veseelégtelenség (P96.0) N17 N17.-+) N16.0+) • Wilson-kórban (E83.0+) • glikogén tárolási betegségben (E74.Tubulo-interstitialis nephropathiák: • kevert cryoglobulinaemiában (D89. vagy méhenkivüli.-) haemolyticus-uraemiás szindróma (D59.4) praerenalis uraemia (R39. O08.5* Renalis tubulo-interstitialis rendellenességek transplantatum rejectióban (T86.1+) N16.-+) Renalis tubulo-interstitialis rendellenességek egyéb máshová osztályozott betegségekben N16.1+) • sarcoidosisban (D86.7) • post partum (O90.2) veseelégtelenség: • vetélés.8* VESEELÉGTELENSÉG (N17-N19) Szükség esetén kiegészít kód használható (XX. f csoport.0+) N16.

m.n.2 Heveny veseelégtelenség medullaris nekrózissal Medullaris [papillaris] nekrózis: • k.1 Heveny veseelégtelenség.0) újszülöttkori uraemia (P96. • akut • renalis N17.8 Végstádiumú veseelégtelenség Egyéb krónikus veseelégtelenség Uraemiás: • neuropathia+ (G63.0) 644 .m.m.9 Egyéb heveny veseelégtelenség Heveny veseelégtelenség k.9 Krónikus veseelégtelenség k. • akut • renalis N17.0 N18.n.m.n. • akut • renalis N17. N19 Nem meghatározott veseelégtelenség Uraemia k. Kivéve: veseelégtelenség hypertoniával (I12.n.• k.n.m.n.m.8*) N18.8*) • pericarditis+ (I32. N18 Krónikus veseelégtelenség Beleértve: krónikus uraemia diffúz sclerotisáló glomerulonephritis Kivéve: krónikus veseelégtelenség hypertoniával (I12. heveny vesekéreg-elhalással Kéreg nekrózis: • k.8 N17.0) N18.

Vesekövesség Korallk K a vesében N20.2) N20.9 Vese és uréterk egyidej leg Húgyuti k k.n.0* N22.8* K a húgyutakban máshova osztályozott betegségekben Urolithiasis schistosomiasisban [bilharsiasisban] (B65.m.n.0 Hólyagk Vesicolithiasis K hólyagdiverticulumban Húgyhólyagk Kivéve: korallk (20.2 N20.1 Uréterk Ureterolithiasis K az uréterben N20.1 Húgycs k Urethrolithiasis N21.0) N21.m.m.9 Egyéb alsó húgyúti k Alsó húgyúti k k.0 Vesek Nephrolithiasis k.UROLITHIASIS (N20-N23) N20 Vese.és uréterk Kivéve: hydronephrosissal (N13. Köves pyelonephritis N21 Az alsó húgyutak kövessége Beleértve: cystitisszel és urethritisszel N21.-+) Urolithiasis máshova osztályozott betegségekben 645 .8 N21.n. N22* N22.

m.1 N25.m. Kivéve: vesezsugorodás hypertoniával (I12.0 N27.-) hypertensív nephrosclerosis (arteriolaris) (arterioscleroticus)(I12.-) ismeretlen okú kis vese (N27.9 Ismeretlen okú kis vese Kis vese.-) diffúz sclerotizáló glomerulonephritis (N18.n.0 Osteodystrophia renalis Azotaemiás osteodystrophia Foszfát-veszt tubuláris rendellenességek Renalis: • angolkór (rachitis) • alacsonynövés N25. 646 .m.n.9 A tubuláris vesefunkció károsodása okozta egyéb rendellenesség N26 Vesezsugorodás k.N23 Vesekólika k.n. Vese eredet másodlagos hyperparathyreosis N25. A VESE ÉS URÉTER EGYÉB RENDELLENESSÉGEI (N25-N29) Kivéve: urolithiasissal (N20-N23) N25 A renalis tubularis funkció károsodása okozta rendellenességek Kivéve: az E70-E90 -be sorolható anyagcsere rendellenességek N25.8 Nephrogen diabetes insipidus A tubuláris vesefunkció károsodása okozta egyéb rendellenességek Lightwood-Albright szindróma Renalis tubularis acidosis k. egyoldali Kis vese kétoldali Kis vese k.m.m.-) N27 N27.n.1 N27.n. Vesesorvadás (terminális) Vesesclerosis k.

Kivéve: hydroureter (N13.n. oldalon . Nephropathia k. renalis (extrarenalis részének): • atherosclerosisa (I70. a . szerzett A vese szerzett (multiplex)(solitaer) cystája Kivéve: cystás vesebetegség (veleszületett)(Q61. meghatározott rendellenességei Vese-hypertrophia Megaloureter Nephroptosis Pyelitis Pyeloureteritis Ureteritis Ureterocele } } cystica } N28.n.n.-) N28. és vesebetegség k. Kivéve: nephropathia k.8 alatt meghatározott morfológiai elváltozásokkal (N05.4) vesebetegség: • heveny k.(N03.m.1) art.. m.9) uréter megtöretés (kinking) és sz kület: • hydronephrosissal (N13.1) N28.0-.0 A vese ischaemiája és infarctusa Art.m.m.n.n.N28 A vese és uréter egyéb rendellenességei.m.8 A vese és uréter egyéb.9) • idült k.1 Vese-cysta.n.1) • hydronephrosis nélkül (N13.-) 647 .5) N28.m. Vesebetegség k.n.m.m.o.n.(N00.1) • veleszületett sz külete (Q27.renalis: • embólia • elzáródás • lezáródás • thrombosis Vese-infarctus Kivéve: Goldblatt-vese (I70.9 A vese és uréter rendellenessége k..

O08.0 Cystitis acuta Kivéve: irradiatiós cystitis (N30.0* N29.1* N29.3) (B95-B97) vagy felel s N30. O75.8) terhesség.3.9 Urocystitis k.2) urolithiasissal (N20-N23) N30 Húgyhólyaggyulladás Szükség esetén kiegészít kód használható a fert z küls ágens megjelölésére (XX.2 N30.) Kivéve: prostatocystitis (N41. f csoport.3 Interstitialis cystitis (idült) Egyéb idült cystitis Trigonitis Urethrotrigonitis N30.-+) • güm kórban (A18.3) N30. 648 .n.1 N30. O86.m.-.4 N30. szülés és gyermekágy alatt (O23.7+) A vese és uréter egyéb rendellenességei máshova osztályozott fert z és parazitás betegségekben A vese és uréter rendellenességei: • schistosomiasisban [bilharziasisban](B65.8* A vese és uréter egyéb rendellenességei egyéb máshova osztályozott betegségekben A HÚGYRENDSZER EGYÉB BETEGSÉGEI (N30-N39) Kivéve: húgyúti fert zés (szöv dményként): abortus méhenkivüli vagy molaterhességben (O00-O07.1+) N29.N29* A vese és uréter egyéb rendellenességei máshova osztályozott betegségekben A vese kés i szifilisze (A52.8 Irradiatiós cystitis Egyéb cystitis Húgyhólyag tályog N30.4) trigonitis (N30.

o. m.0 N31. N32 A húgyhólyag egyéb rendellenességei Kivéve: hólyagk (N21.m.N31 A húgyhólyag m. Neurogén húgyhólyag dysfunctio k.1 Vesico-intestinalis sipoly Vesicorectalis sipoly N32.4 Húgyhólyagrepedés.(G95.0 Hólyagnyak elzáródás Hólyagnyak sz kület (szerzett) N32.n.0-N82. m.n.o. m.n. Petyhüdt neuropathiás húgyhólyag.1) N32.n. Reflex neuropathiás húgyhólyag.1) hólyagsérv vagy prolapsus. (R32) • meghatározott (N39. nem-traumás 649 .m. Kivéve: sipoly a húgyhólyag és n i genitalis traktus között (N82.o.o.n.2 Húgyhólyagsipoly. neuromuscularis dysfunctiója Kivéve: "gerinc-hólyag" k.m. n i (N81.n. m.o. Neuropathiás húgyhólyag: • atoniás (motoros)(sensoros) • autonóm • non-reflex N31.8 N31.4) N31.n.8) cauda equina szindróma okozta neurogén hólyag (G83.1) N32.n.9 A húgyhólyag egyéb neuromuscularis dysfunctioja A húgyhólyag neuromuscularis dysfuncioja k.3-N39.0) N32.0) cystocele (N81.1 N31.4) incontinentia urinae: • k.3 Húgyhólyag diverticulum Húgyhólyag diverticulitis Kivéve: hólyagdiverticulum k (N21.8) gerincvel sérülés okozta (G95.2 Funkcióképes neuropathiás húgyhólyag.n.m.

-+) N33.8* N34 Húgycs gyulladás és urethra-szindróma Szükség esetén kiegészít megjelölésére kód használható (B95-B97) a fert z ágens Kivéve: Reiter-betegség (M02.n.m. N33* Húgyhólyag rendellenességek máshova osztályozott betegségekben Cystitis tuberculosa (A18.0 Húgycs -tályog Abscessus: • glandulae Cowperi • glandulae Littré-i • periurethralis • urethralis (glandulae) N34. 650 .3) N34.0* N33.N32.9 Húgyhólyag-rendellenesség k.m.1 Nem specifikus húgycs gyulladás Urethritis: • non-gonococcica • nem venereás N34.n.1+) Húgyhólyag rendellenességek egyéb máshova osztályozott betegségekben Hólyagrendellenesség schistosomiasisban [bilharziasisban](B65.2 Egyéb húgycs gyulladás Meatitis (urethralis) Urethra fekély (meatus) Urethritis: • k.n. • postmenopausalis N34.8 A húgyhólyag egyéb meghatározott rendellenességei Húgyhólyag: • calcificatio • zsugorodás N32.3) urethritis a f ként szexuális úton terjed betegségekben (A50-A64) urethrotrigonitis (N30.3 Urethra-szindróma k.m.

N35 Húgycs sz kület Kivéve: beavatkozást követ húgycs strictura (N99.8) • urethrovaginalis (N82.1) N36. N37* Húgycs rendellenességek máshova osztályozott betegségekben 651 .1) N35.m. férfi Kivéve: urethrocele.2 N36.1 N36.3 Húgycs diverticulum Húgycs carunculus Húgycs -nyálkahártya prolapsus Prolapsus urethrae Urethrocele.0) N36. Kivéve: fistula: • urethroscrotalis (N50.n.8 N35. T szúrásnyi meatus k. Egyéb húgycs sz kület Húgycs sz kület k.m.n.n. N36 N36.0 Posttraumás húgycs sz kület Urethra strictura: • szülés következtében • sérülés következtében N35.m.9 A húgycs egyéb meghatározott rendellenességei Húgycs rendellenesség k.1 N35. n i (N81.n.m.8 N36.0 A húgycs egyéb rendellenességei Húgycs -sipoly Rendellenes húgycs passzázs Fistula: • urethroperinealis • urethrorectalis • húgyfistula k.n.o. m.9 Fert zés utáni húgycs sz kület.

2 Orthostaticus fehérjevizelés k.m.0 Húgyuti fert zés nem meghatározott helyen Szükség esetén kiegészít megjelölésére kód használható (B95-B97) a fert z ágens N39. k. (R32) • nem organikus eredet (F98.0* Urethritis máshova osztályozott betegségekben Candida okozta urethritis (B37.m.8* Egyéb húgycs -rendellenességek máshova osztályozott betegségekben N39 A húgyrendszer egyéb rendellenességei Kivéve: haematuria: • k.0) N39.m. Kivéve: ha szöv dmény terhességben.-) fehérjevizelés k.1 Perzisztáló fehérjevizelés.m. (R80) N39.n. Kivéve: ha meghatározott morfológiai elváltozással jár (N06.8 N39.n. 652 .4+) N37.-) N39.-) • meghatározott morfológiai elváltozással (N02.9 A húgyrendszer egyéb meghatározott rendellenességei Húgyrendszer-rendellenesség k.n.3 N39.n.4 Stressz-incontinentia Egyéb meghatározott vizelet-incontinentia Overflow Reflex } } incontinentia Micturitiós } Kivéve: enuresis k. szülés és gyermekágy kapcsán (O11O15) ha meghatározott morfológiai elváltozással jár (N06.n.m.-) N39.n.N37.m.m. (R32) vizelet-incontinentia: • k.n.(R31) • ismétl d és állandó (N02.

n.1) N41 A prostata gyulladásos betegségei Szükség esetén kiegészít megjelölésére kód (B95-B97) használható a fert z ágens N41. kivéve a prostata adenomát.1 N41.3 N41.2 Prostata dúzzadás és vérzés Prostata atrophia 653 .m.1 N42.9 Akut prostatitis Krónikus prostatitis Prostata-tályog Prostatocystitis A prostata egyéb gyulladásos betegségei Gyulladásos prostatabetegség k.m.2 N41. fibromát és myomát (D29.A FÉRFI NEMI SZERVEK BETEGSÉGEI (N40-N51) N40 Prostata túltengés Adenofibromatosus hypertrophia Adenoma (jóindulatú) Megnagyobbodás (jóindulatú) Fibroadenoma Fibroma Hypertrophia (jóindulatú) Hyperplasia (jóindulatú) Myoma "Median bar" Prostaticus elzáródás k.0 A prostata egyéb rendellenességei Calculus prostatae Prostata-k N42. Kivéve: jóindulatú daganatok.0 N41. Prostatitis k. N42 N42.8 N41.n.n.m.

N46 Férfi medd ség Azoospermia k.2 N43.n.n.4 Egyéb hydrocele Hydrocele k. N47 Fitymatultengés. Spermatocele N44 Herecsavarodás Torqualt: • mellékhere • funiculus spermaticus • here N45 Orchitis és epididymitis Szükség esetén kiegészít megjelölésére kód (B95-B97) használható a fert z ágens N45.3 N43. N43 Hydrocele és spermatocele Beleértve: a funiculus spermaticus a here vagy tunica vaginalis hydroceleje Kivéve: veleszületett hydrocele (P83. epididymitis és epididymo-orchitis tályog nélkül Epididymitis k.5) N43.8 N42. phimosis és paraphimosis 654 .9 Orchitis.m.m.m.N42.9 A prostata egyéb meghatározott rendellenességei Prostata rendellenesség k.m.n.0 Orchitis.n. Orchitis k.n.0 N43. epididymitis és epididymo-orchitis tályoggal Mellékhere vagy heretályog N45.1 Cystosus (zárt) hydrocele Fert zött hydrocele Szükség esetén kiegészít megjelölésére kód (B95-B97) használható a fert z ágens N43.m.n.m. Oligospermia k.

8 A hímvessz egyéb.4 Organikus eredet impotencia Szükség esetén kiegészít kód használható az ok megjelölésére megjelölésére Kivéve: pszihogén impotencia (F52.9 Hímvessz rendellenesség k.2 A hímvessz egyéb gyulladásos rendellenességei { tályog Penis és corpora cavernosa { furunkulus { carbunculus { cellulitis Cavernitis (penis) Szükség esetén kiegészít megjelölésére kód használható (B95-B97) a fert z ágens N48.1 Balanoposthitis Balanitis Szükség esetén kiegészít megjelölésére kód (B95-B97) használható a fert z ágens N48.6 A hímvessz fekélye Balanitis xerotica obliterans Induratio penis plastica N48.o. N49 A férfi nemi szervek gyulladásos rendellenességei m. 655 .m.Len tt praeputium Szoros fityma N48 N48.2) N48.0 A hímvessz egyéb rendellenességei Leukoplakia penis Kraurosis penis Kivéve: carcinoma in situ penis (D07.4) N48.3 Priapismus Fájdalmas erectio N48. meghatározott rendellenességei { atrophiája Penis és corpora cavernosa { hypertrophiája { thrombosisa N48.5 N48.n.n.

9 Gyulladásos rendellenesség nem meghatározott férfi nemi szerven Tályog Furunkulus Karbunkulus Cellulitis } } } nem meghatározott } férfi nemi szerven N50 A férfi nemi szervek egyéb rendellenességei Kivéve: herecsavarodás (N44) N50. A férfi nemi szervek { vérzése { thrombosisa N50.Szükség esetén kiegészít megjelölésére kód (B95-B97) használható a fert z ágens Kivéve: hímvessz gyulladás (N48.0 Heresorvadás Atrophia testis N50.8 A férfi nemi szervek egyéb.n. tunica vaginalis és vas deferens gyulladásos rendellenességei Vasitis N49.2 N49.-) N49.1 A férfi nemi szervek vascularis rendellenességei { haematoceleje k. here [kivéve atrophial] tunica vaginalis és vas deferens Fistula urethroscrotalis Sz kület: { atrophiája { hypertrophiája { oedemája { fekélye Chylocele tunicae vaginalis (nem filariasisos) k. N49.0 Az ondóhólyag gyulladásos rendellenességei Vesiculitis k. meghatározott rendellenességei A herezacskó.1-N48. 656 .m.2) orchitis és epididymitis (N45. { funiculus spermaticus.m.1 A funiculus spermaticus. ondóhólyag.n.n.8 A herezacskó gyulladásos rendellenességei A férfi nemi szervek egyéb meghatározott gyulladásos rendellenességei Több férfi nemi szervre terjed gyulladás N49.m.

1+) • orchitis (A56.0+) Tuberculosis: • epididymis (A18.4+) N51.9 A férfi nemi szervek rendellenessége k. N51* A férfi nemi szervek rendellenességei máshova osztályozott betegségekben A prostata rendellenességei máshova osztályozott betegségekben Prostatitis: • gonococcusos (A54.0* N51.m.1+) Gonococcus okozta: • epididymitis (A54.8+) • candida okozta (B37.• ondóvezeték • tunica vaginalis • vas deferens N50.2+) • orchitis (A54.1+) N51.2+) Mumpsz-orchitis (B26.n.1+) • testis (A18.1* A here és mellékhere rendellenességei máshova osztályozott betegségekben Chlamydia okozta: • epididymitis (A56.2+) • trichomonas okozta (A59.0+) Ondóhólyag güm kór (A18.1+) N51.-+) A férfi nemi szervek herpeszvírus [herpes simplex] fert zése (A60.1+) 657 .0+) • güm kóros (A18.2* Balanitis máshova osztályozott betegségekben Balanitis: • amoebás (A06.8* A férfi nemi szervek egyéb rendellenességei máshova osztályozott betegségekben A tunica vaginalis filaria okozta chyloceléje (B74.

n. eml dysplasia k.9 Eml vezetékek tágulata Egyéb jóindulatú eml elváltozások Jóindulatú. N61 Eml gyulladásos rendellenességei Tályog(akut)(krónikus)(nem-puerperalis): • areola • eml Eml karbunkulus Mastitis(akut)(subacut)(nem-puerperalis): • k.3 Eml fibrosclerosisa Mastopathia cystica epithelialis proliferatioval N60.m.8 N60.n.2 Eml fibroadenosis Kivéve: eml fibroadanoma (D24) N60.0 Eml solitaer cystája Eml cysta N60. 658 .m.0) N62 Eml hypertrophia Gynaecomastia Eml hypertrophia: • k.m.n.4 N60.3) N60.AZ EML RENDELLENESSÉGEI (N60-N64) Kivéve: szüléssel kapcsolatos eml -rendellenesség (O91-O92) N60 Jóindulatú eml dysplasia Beleértve: mastopathia fibrocystica N60.1 Mastopathia cystica diffusa Cystás eml Kivéve: epthelialis proliferatioval (N60. • fert zéses Kivéve: újszülöttkori fert zéses mastitis (P39.

N64 N64.8 Az eml egyéb meghatározott rendellenességei Galactocele Az eml subinvolutiója (postlactatiós) N64.n. O85.9 Eml rendellenesség k. O86.n.3.1 Az eml egyéb rendellenességei Mellbimbó repedése és sipolya Az eml zsirnecrosisa Zsirnecrosis (szegmentális) az eml ben N64.3 N64. szülés és gyermekágy kapcsán (O23.0) • terhesség. masszív N63 Eml ben lév meghatározatlan képlet Csomó(-k) az eml ben k. O08.-.m.m. A N I MEDENCEI SZERVEK GYULLADÁSOS BETEGSÉGEI (N70-N77) Kivéve: ha szöv dmény: • vetélésben méhenkivüli vagy mola terhességben (O00-O07.2 N64.• pubertáskori.0 N64. O75.-) N70 Méhkürt és petefészek gyulladás Beleértve: tályog: • méhkürt• petefészek• tubo-ovarialis 659 .4 N64.5 Eml sorvadás Galactorrhoea (nem szüléssel összefügg ) Eml fájdalom (mastodynia) Eml höz kapcsolódó egyéb jelek és tünetek Eml induratio Bimbóváladékozás Bimbóretrakció N64.

n. kód (B95-B97) használható a fert z ágens N71.1 kód használható (B94-B97) a fert z ágens A méhkürt és petefészek heveny gyulladása A méhkürt és petefészek idült gyulladása Hydrosalpinx N70.0 N71. N71 Méhgyulladás.0 N70. Kivéve: a méhnyak erosiója és ectropionja cervicitis nélkül (N86) N73 A n i kismedence egyéb gyulladásos betegségei Szükség esetén kiegészít megjelölésére. vagy ezek nélkül } kód (B95-B97) használható a fert z ágens Szükség esetén kiegészít megjelölésére. kód (B95-B97) használható a fert z ágens N73.m. a méhnyak kivételével Beleértve: endo(myo)metritis metritis myometritis pyometra méhtályog Szükség esetén kiegészít megjelölésére.0 Akut parametritis és medencei cellulitis Tályog: • ligamentum latum } 660 .n.1 N71.m.9 Méhkürt és petefészek gyulladás k.pyosalpinx salpingo-oophoritis tubo-ovarialis gyulladásos betegség Szükség esetén kiegészít megjelölésére N70. N72 A méhnyak gyulladásos betegsége Cervicitis Endocervicitis Exocervicitis } } erosioval vagy ectropionnal.9 A méh heveny gyulladásos betegsége A méh idült gyulladásos betegsége A méh gyulladásos betegsége k.

m. meghatározott gyulladásos betegségei A n i medence gyulladásos betegsége k.0-beli állapot.3* N74.m.9 A n i medence egyéb.4) N73.n.n.2 Parametritis és medencei cellulitis k.0* N74. N i pelveoperitonitis k.4 N73. Bármely N73.4* A n i kismedence szifiliszes gyulladásos betegsége (A51.7+) A n i kismedence gonococcusos gyulladásos betegsége (A54.n. N i medencei peritonealis összenövések Kivéve: beavatkozás utáni medencei hashártya-összenövések (N99.6 Akut pelveoperitonitis (n i) Krónikus pelveoperitonitis k.2* N74.1+) Endometritis tuberculosa N74.5 N73. ha krónikusnak jelölték N73.1+) A n i kismedence güm kóros gyulladásos betegsége (A18.n.0 A Bartholin-mirigy betegségei A Bartholin-mirigy cystája 661 .1 } akutnak jelölve } Krónikus parametritis és medencei cellulitis Bármely N73. ha sem akutnak.8 N73.8* N75 N75.1* N74. N i medencei fert zés vagy gyulladás k.• parametrium N i medencei cellulitis N73. A52.2+) A n i kismedence chlamydia fert zés okozta gyulladásos betegsége (A56.n.4+.m.m.m. sem krónikusnak nem jelölték N73.3 N73. N74* A n i kismedence gyulladásos betegségei máshova osztályozott betegségekben A méhnyak güm kóros fert zése (A18.1+) A n i kismedence gyulladásos betegségei egyéb máshova osztályozott betegségekben N74.0-beli állapot.

n.n.N75.m.1 N75.m.m. kód (B95-B97) használható a fert z ágens Kivéve: szenilis(atrophiás) vaginitis (N95.2 A szeméremtest heveny gyulladása Vulvitis k.2) N76.4 A szeméremtest subacut és idült gyulladása Szeméremtest tályog A vulva furunkulusa N76.3 N76.1 A hüvely subacut és idült gyulladása Vulvovaginitis: • krónikus • subacut N76.5 N76. • akut N76.8 A Bartholin-mirigy tályog A Bartholin-mirigy egyéb betegségei Bartholinitis N75.0* 662 .n.m.9 A Bartholin-mirigy betegsége k.0 A hüvely heveny gyulladása Vaginitis k. Vulvovaginitis: • k.n.6 N76.8 A hüvely kifekélyesedése A szeméremtest kifekélyesedése A hüvely és szeméremtest egyéb. N76. meghatározott gyulladása N77* A hüvely és a szeméremtest kifekélyesedése és gyulladása máshova osztályozott betegségekben A szeméremtest kifekélyesedés máshova osztályozott fert z és parazitás betegségekben Vulva ulceratio: N77. N76 A hüvely és szeméremtest egyéb gyulladása Szükség esetén kiegészít megjelölésére.

8* A hüvely és szeméremtest kifekélyesedése és gyulladása.m. egyéb máshova osztályozott betegségekben Vulva ulceratio Behcet-betegségben (M35.4) 663 .1 N80.1* A hüvely és szeméremtest gyulladása máshova osztályozott fert z zés parazitás betegségekben Vaginitis. vajúdást vagy szülést komplikáló genitalis prolapsus (O34.8 N80.n.0+) • güm kórban (A18.2 N80. vulvitis és vulvovaginitis: • candidiasisban (B37.6 N80.5 N80. N81 A n i nemi szervek prolapsusa Kivéve: terhességet.9 A petefészek endometriosisa A petevezet endometriosisa A medencei hashártya endometriosisa A rectovaginális septum és a hüvely endometiosisa Bél endometriosis Endometriosis b rhegben Egyéb endometriosis Endometriosis.0+) • oxyuriasisban (B80+) N77.• herpeszvírus [herpes simplex] fert zésben (A60. k.4 N80.1+) N77.2+) A N I NEMI SZERVEK NEM GYULLADÁSOS BETEGSÉGEI (N80-N98) N80 N80.0 Endometriosis A méh endometriosisa Adenomyosis N80.3 N80.3+) • herpeszvírus [herpes simplex] fert zésben (A60.5) a petefészek és méhkürt prolapsusa és herniája (N83.

0 Urethrocele.4) N81.n.n.n.m. N81. N82 A n i nemi szerveket érint sipolyok Kivéve: vesicointestinalis sipolyok (N32. Kivéve: cystocele méhprolapsussal (N81.0 Vesicovaginalis sipoly 664 .1) N82.m.9 N i nemi szerv prolapsus k.4 Uterovaginalis prolapsus k.2-N81.3) rectocele méhprolapsussal (N81.2-N81.n.5 Enterocele vaginale (szerzett vagy veleszületett) Kivéve: enterocele méhprolapsussal (N81.3 Teljes uterovaginalis prolapsus Procidentia (uteri) k.n.4) N81.m. Méhprolapsus. harmadfokú N81.3) N81.1) • méhprolapsussal (N81.4) N81.m.a hüvelyboltozat prolapsusa hysterectomia után (N99. Méhprolapsus k.8 Egyéb n i nemi szerv prolapsus Gátelégtelenség A medencefenék izmainak régi szakadása N81. n i Kivéve: urethrocele: • cystocelével (N81.n. Méhprolapsus: • els fokú • másodfokú N81.m.2-N81.1 Cystocele Cystocele urethrocelével A (mells ) hüvelyfal prolapsusa k.4) N81.2 A méh és hüvely inkomplett prolapsusa Cervixprolapsus k.m.2-N81.6 Rectocele A hátsó hüvelyfal prolapsusa Kivéve: végbélprolapsus (K62.

n.1) N83.m.és nemi szervek közötti sipoly Fistula: • cervicovesicalis • ureterovaginalis • urethrovaginalis • uteroureteralis • uterovesicalis N82. méhkürt és a széles méhszalag nemgyulladásos rendellenességei Kivéve: hydrosalpinx (N70.n.5 Sipolyok a n i nemi szervek és a b r között Sipoly: • méh és hasfal között • vaginoperinealis N82.1 Sárgatest cysta Haemorrhagiás corpus luteum cysta N83.N82.4 Egyéb sipolyok a n i nemi szervek és a belek között Fistula intestinouterina N82.1) 665 .m.8 N82.9 A n i nemi szervek egyéb sipolyai A n i nemi szervek sipolya k.2 Egyéb és k.3 Sipoly a hüvely és vastagbél között Fistula rectovaginalis N82.0 A petefészek follicularis cystája Graaf-tüsz (perzisztáló) Haemorrhagiás follicularis (petefészek) cysta N83. petefészek cysták Retenciós cysta} a petefészekben Egyszer cysta } Kivéve: petefészekcysta: • fejl dési (Q50.1 Egyéb n i húgy.2 Sipoly a hüvely és vékonybél között Fistula intestinovaginalis N82. N83 A petefészek.

m. nem-gyulladásos rendellenességei Ligamentum latum laceratiós szindróma [Allen-Masters] N83. méhkürt és a széles szalag nem-gyulladásos rendellenessége k.9 A petefészek.0) N84.-) polypus placentaris (O90. Kivéve: polypoid endometrium hyperplasia (N85.m. széles méhszalag egyéb.8) N84.n. méhkürt.3 Hüvely polypus Szeméremtest polypus A szeméremajkak polypusa 666 .7 N83.n.2 N84.8 A széles méhszalag vérömlenye A petefészek.4 N83.5 A petefészek és a méhkürt szerzett sorvadása A petefészek és a méhkürt el esése és sérve A petefészek és méhkürt csavarodása Torzió: • járulékos tuba • Morgagni-cysta N83.3 N83.7) N83.• daganatos (D27) polycystás ovarium szindróma (E28. N84 A n i nemi szervek polypusa Kivéve: polypus adenomatosus (D28.6 Haematosalpinx Kivéve: haematosalpinx: • haematocolposszal (N89.7) • haematometraval (N85.2) N83.0 Méhtest polypus Polypus: • endometrium • méh k.1 Méhnyak polypus Polypus mucosus cervicis N84.

8 N84.n.2) N85.6 N85.8) N85. O65.1 Hyperplasia andenomatosa endometrii Atipusos (adenomatosus) endometrium hyperplasia N85. N85 A méh egyéb.5.0).2 Méh-hypertrophia Terjedelmes vagy megnagyobbodott méh Kivéve: a méh puerperalis hypertrophiája (O90. a méhnyak kivételével Kivéve: endometriosis (N80.8) N85.9 A n i nemi szervek egyéb részeinek polypusa A n i nemi szervek polypusa k. vajúdás vagy szülés kapcsán (O34. nem gyulladásos rendellenességei.N84. • cysticus • glandularis-cysticus • polypoid N85.4 A méh rendellenes helyzete Anteversio Retroflexio Retroversio } } uteri } Kivéve: szöv dményként terhességben.n.3 Subinvolutio uteri Kivéve: méh puerperalis subinvolutiója (O98.-) N85.5 Méh inversio Kivéve: friss szülési trauma (O71.2) a méh szülés utáni inversiója (O71.m.m.-) a méh gyulladásos betegségei (N71.7 Méh ri összenövések Haematometra 667 .0 Hyperplasia glandularis endometrii Endometrium hyperplasia: • k. méhprolapsus (N81.5) N85.-) a méhnyak nem-gyulladásos rendellenességei (N86-N88) a méhtest polypusa (N84.

0 N88.m.7) N85. fokú. Kivéve: cervicalis intraepithelialis neoplasia [CIN].1) N88. egyéb.0 Enyhe cervicalis dysplasia Cervicalis intraepithelialis neoplasia [CIN].9 Cervicalis dysplasia k.3) N88. szerzett Méhfibrosis k.1 Középsúlyos cervicalis dysplasia Cervicalis intraepithelialis neoplasia [CIN] II. nem-gyulladásos rendellenességei Kivéve: a méhnyak gyulladásos betegsége (N72) méhnyak polypus (N84.2 Súlyos cervicalis dysplasia Súlyos cercicalis dysplasia k.n. N86 A méhnyak erosiója és ectropionja A méhnyak { decubitalis(trophicus) fekélye { eversioja Kivéve: cervicitisszel (N72) N87 Dysplasia cervicis uteri Kivéve: a méhnyak in situ carcinomája (D06.-) N87.n.n.n. súlyos dysplasia említésével vagy anélkül (D06. III.m.Haematosalpinx haematometrával Kivéve: haematometra haematocolposszal (N89.9 Nem-gyulladásos méhrendellenesség k. fokú N87.-) N87.m.m.1 Leukoplakia cervicis uteri Laceratio portionis uteri inveterata A méhnyak adhaesioi Kivéve: friss szülési trauma (O71.n. I. meghatározott nem-gyulladásos rendellenességei Méhatrophia.8 A méh. Méhrendellenesség k.m. fokú N87. N85.2 A méhnyak sz külete és hegesedése 668 . N88 A méhnyak egyéb.

meghatározott nem-gyulladásos rendellenességei Kivéve: friss szülési trauma (O71.2) trichomonasos leukorrhoea (A59. fokú N89. súlyos dysplasia említésével vagy anélkül (O07.m. fokú.Kivéve: szülést komplikáló (O65.8 A méhnyak hypertrophiás elongatioja A méhnyak egyéb. Leukoplakia vaginae A hüvely sz külete és atresiája Hüvelyi : • adhaesiok • stenosis Kivéve: a hüvely postoperativ adhaesioi (N99.m.3) a magzatot vagy újszülötett érint (P01. enyhe fokú Vaginalis intraepithelialis neoplasia [VAIN].n.5) N88.1 Dysplasia vaginae.6 Sz k hymenális gy r Rigid sz zhártya 669 . nem-gyulladásos rendellenességei Kivéve: a hüvely in situ carcinomája (D07. II. fokú N89.2) N89.-) szenilis (atrophiás) colpitis (N95.n.4 N89. I.n.0 Dysplasia vaginae.2 Dysplasia vaginae.0) N88.9 A méhnyak nem-gyulladásos rendellenessége k.2) N89. Kivéve: vaginalis intraepithelialis neoplasia [VAIN] III. súlyos Súlyos hüvelyi dysplasia k. k.4 N88.m.0) N89.2) hüvelygyulladás (N76.3 Méhnyakelégtelenség A (gyanított) méhnyak inkompetencia vizsgálata és ellátása nem terhes n nél Kivéve: terhességet komplikáló (O34. közepes fokú Vaginalis intraepithelialis neoplasia [VAIN].3) N88.5 Dysplasia vaginae.3 N89. N89 A hüvely egyéb.

n.2 A szeméremtest súlyos dysplasiája m.7-O71.o.m.-. meghatározott nem-gyulladásos rendellenességei Leukorrhoea k. fokú N90.4. izmainak régi szakadása (N81.5 A szeméremtest sorvadása Vulva stenosis N90. egyéb.4 Szeméremtest dysplasia k. Súlyos vulva dysplasia k.n.1) N90.8) a medencefenék ill.8) a vulva gyulladása (N76. Régi hüvelyi laceratio A hüvely pessarium-fekélye Kivéve: friss szülési trauma (O70.7 Haematocolpos Haematocolpos haematometrával vagy haematosalpinxal N89.7-O71.n.8 A hüvely. O71.-) N90.m.m. O71.1) friss szülési trauma (O70.n. I. II.0 A szeméremtest enyhefokú dysplasiája Vulva intraepithelialis neoplasia [VIN].6 A szeméremtest hypertrophiája A szeméremajkak hypertrophiája 670 . N90 A szeméremtest és gát egyéb nem-gyulladásos rendellenessége k.9 A hüvely nem-gyulladásos rendellenessége k.3) N89. Kivéve: a vulva in situ carcinomája (D07.n.Sz k introitus Kivéve: imperforált sz zhártya (Q52. O71. Leukoplakia vulvae Dystrophia Kraurosis } } vulvae N90.m.n. Kivéve: vulva intraepithelialis neoplasia [VIN] III. fokú N90. fokú.1 A szeméremtest súlyos dysplasiája Vulva intraepithelialis neoplasia [VIN].3 N90.m.-.8) N89. súlyos dysplasia említésével vagy anélkül (D07.

5 Oligomenorrhoea.m. N91.n. Menorrhagia k.m. k.0 Excesszív és gyakori havivérzés szabályos ciklussal Nehéz periódusok k.1 Excesszív és gyakori havivérzés szabálytalan ciklussal Menstruációk közötti szabálytalan vérzés Szabálytalan.9 A szeméremtest és gát nem-gyulladásos rendellenességei k.n.0 Primer amenorrhoea A menstruáció megindulásának elmaradása a pubertásban N91.n.n.n.N90. N91 Hiányzó. A menstruáció hiánya k.m.1 Szekunder amenorrhoea Menstruáció hiánya el z leg még menstruált n nél N91.m.8 Szeméremtest cysta A szeméremtest és gát egyéb meghatározott nem-gyulladásos rendellenességei A vulva adhaesiói Clitoris hypertrophia N90.m. Hypomenorrhoea k.2 Amenorrhoea k.3 Primer oligomenorrhoea Eleve csekély vagy ritka menstruáció N91. N92 Excesszív.m.-) N91. rövidült intervallumok a menstruációk között Menometrorrhagia 671 . gyakori és szabálytalan havivérzés Kivéve: postmenopausalis vérzés (N95.0) N92.n. Polymenorrhoea N92.7 N90.n.m.4 Szekunder oligomenorrhoea Csekély vagy ritka menstruáció megel z leg normális havi ciklusú n nél N91. csekély és ritka havivérzés Kivéve: petefészek dysfunctio (E28.

6) N93.0 N93.8 Postcoitalis és kontakt vérzés Egyéb meghatározott rendellenes méh. N94 A n i nemi szervekkel és havivérzéssel kapcsolatos fájdalom és egyéb állapotok Középid s fájdalom ("Mittelschmerz") N94.és hüvelyvérzés Diszfunkcionális vagy funkcionális méh.3-N91.n.n.0 672 .és hüvelyvérzés k.9 Rendellenes méh.6 Egyéb meghatározott szabálytalan havivérzés Szabálytalan havivérzés k. N93.4 Excesszív vérzés a praemenopausalis szakban Menorrhagia vagy metrorrhagia: • climacterica • menopausalis • praeclimacterica • praemenopausalis N92.5) • rövidült intervallumok vagy excessziv vérzés (N92.m.m.n.6) pseudomenses (P54.5 N92. • periódusok k.m. Kivéve: irreguláris menstruáció alábbiakkal: • hosszabbodott intervallumok vagy szivárgó vérzés (N91.vagy hüvelyvérzés k.m.m.és hüvelyvérzés Kivéve: újszülöttkori vaginalis vérzés (P54.3 Ovulatiós vérzés Szabályos intermenstruális vérzés N92.1) N93 Egyéb rendellenes méh.2 Excessiv havivérzés serdül korban A menstruáció kezdetéhez társuló excessziv vérzés Pubertális menorrhagia Pubertalis vérzés N92.n.n. Szabálytalan: • vérzés k.Metrorrhagia N92.

1 Dyspareunia Kivéve: pszihogén dyspareunia (F52.m.6) N94.n. fejfájás.0 Postmenopausalis vérzés Kivéve: a m vi menopausával társuló (N95.4) postmenopausalis: • osteoporosis (M81.3 M vi menopausához társuló állapotok M vi menopausa szindróma N95. Kivéve: m vi menopausához társulók (N95. A n i nemi szervekkel és havivérzéssel kapcsolatos egyéb meghatározott állapotok A n i nemi szervekkel és havivérzéssel kapcsolatos egyéb k.0) • pathológiás töréssel (M80.0) • urethritis (N34.4 N94.5 N94.N94.3) N95.5) N94.1 Menopausalis és n i climacterialis állapotok Menopausához társult koncentráció-csökkenés. mint kipirulás. állapotok N94.3) N95. (E28.3 N94. álmatlanság.9 N95 Menopausalis és egyéb perimenopausalis rendellenességek Kivéve: excessziv vérzés a praemenopausális szakban (N92.8 Paemenstrualis tenziós szindróma Primer dysmenorrhoea Szekunder dysmenorrhoea Dysmenorrhoea k.n. tünetek.2 Vaginismus Kivéve: pszihogén vaginismus (F52.m.3) N95.3) N95.8 Egyéb meghatározott menopausalis és perimenopausalis rendellenességek 673 .m.6 N94.n.2 Postmenopausalis atrophiás vaginitis Szenilis (atrophiás) colpitis Kivéve: m vi menopausahoz társuló (N95.2) korai menopausa k.

3 N97.2) aktuális abortusszal (O03-O06) N97 N i infertilitás Beleértve: teherbeesésre való alkalmatlanság sterilitás.n.N95.4 N97.m.0 N97. N98 N98.1 Anovulatióval kapcsolatos infertilitás Méhkürt eredet infertilitás A méhkürt veleszületett rendellenességével társulva Tubaris: • block • occlusio • stenosis N97.9 Menopausalis és perimenopausalis rendellenesség k.n. n i.8 N97.9 Méhnyakeredet infertilitás A férfipartner tényez ivel társult n i infertilitás Egyéb eredet n i infertilitás N i infertilitás k.m. k.2 Méheredet n i infertilitás A méh veleszületett rendellenességével társulva A pete nonimplantatiója N97.m.n.1 Mesterséges megtermékenyítéshez társuló szöv dmények Mesterséges inseminatioval kapcsolatos fert zés A petefészkek hyperstimulátioja A petefészkek hyperstimulatioja: • k. 674 .m. N96 Habituális vetél Vizsgálat vagy ellátás nem terhes n nél Relatív infertilitás Kivéve: aktuális terhesség (O26. Kivéve: relatív infertilitás (N96) N97.n.0 N98.

• indukált ovulatióval társulva N98. N98.n.n. szöv dmények A m vi inseminatio szöv dményei: • a donor miatt • férj miatt N98.n.m.9 Az urogenitális rendszer beavatkozást követ rendellenessége k.1) • pathológiás töréssel (M80.8 Postoperatív hüvelyi összenövések A hüvelyboltozat el esése méheltávolítás után Kismedencei hashártya összenövések beavatkozást követ en A húgyutak küls stomajának m ködési zavara Az urogenitális rendszer egyéb beavatkozást követ rendellenességei Reziduális petefészek szindróma N99.4) postoophorectomiás osteoporosis (M81.0 N99.o.8 A HÚGY-IVAR-RENDSZER EGYÉB RENDELLENESSÉGEI (N99) N99 Az urogentális rendszer beavatkozást követ rendellenességei m.1) m vi menopausával társult állapotok (N95. Kivéve: irradiatiós cystitis (N30.1 Beavatkozást követ veseelégtelenség Beavatkozást követ húgycs sz kület Katéterezés utáni húgycs strictura N99.4 N99.2 Mesterségesen megtermékenyített petesejt bejuttatási kísérletéhez (IVF) kapcsolódó szöv dmények Embrióbeültetés kísérlete kapcsán adódó szöv dmények Mesterséges megtermékenyítéshez társuló egyéb.3 N99.m.3 N98. 675 .9 Mesterséges megtermékenyítéshez társuló szöv dmény k.2 N99.5 N99.3) N99.

0) gyermekágyi osteomalacia (M83.O16 O20 . r és a szüléssel kapcsolatos ABORTUSSZAL VÉGZ D (O00-O08) Kivéve: TERHESSÉG a terhesség folytatódása többes terhességben.O75 O80 ..XV.o.B24) sérülés.O99 Abortusszal végz d terhesség Oedema. SZÜLÉS ÉS A GYERMEKÁGY (O00-O99) Kivéve: humán immunodeficiencia vírus [HIV] betegség (B20 .O08 O10 .0 Has ri terhesség Kivéve:életképes magzat szülése abdominalis terhességb l (O83.csoportból. mérgezés és küls okok bizonyos következményei (S00 .0) az alábbiak ellen rzése: • nagy . egy vagy több foetus vetélése után (O31.3) (O36.O48 O60 . szülés alatt és a gyermekágy folyamán Egyéb.O29 O30 . F csoport TERHESSÉG.n.rizikójú terhesség (Z35.O92 O95 .1) O00 Méhen kívüli terhesség Beleértve: megszakadt méhen kívüli terhesség Szükség esetén kiegészít kód használható az O08.-) szülészeti tetanusz (A34) az agyalapi mirigy postpartum necrosisa (E23.7) terhesgondozás életképes magzat miatt abdominalis terhességben 676 . m.T98) a gyermekággyal kapcsolatos mentális és viselkedési zavarok (F53.-) A f csoport az alábbi csoportokat tartalmazza: O00 .O84 O85 . proteinuria és magasvérnyomás terhességben. f ként a terhességgel kapcsolatos anyai rendellenességek A terhes gondozása a magzat. a szöv dmény jelölésére O00. az amniális lehetséges problémák miatt A vajúdás és a szülés rendellenességei Szülés F leg a gyermekággyal kapcsolatos szöv dmények Egyéb szülészeti állapotok.-) • normál terhesség (Z34.

m.m.csoportból.n.n.0) O02..n. a szöv dmény jelölésére Kivéve: malignus mola hydatidosa (D39.m. Pathológiás pete O02.m. Vesicularis mola k.1 Missed abortion 677 .csoportból a szöv dmény jelölésére Kivéve: foetus papyraceus (O31. Trophoblast betegség k.9 Méhenkivüli terhesség k.2 O00.m.n..0 Üres petezsák (blighted ovum) és nem-hydatidiform mola Mola: • hús • intrauterin k.O00.n. O02 A fogamzás egyéb rendellenes termékei Szükség esetén kiegészít kód használható az O08.8 Petefészek terhesség Egyéb méhen kívüli terhesség Terhesség: • cervicalis • cornualis • intraligamentosus • muralis O00.1 Kürtterhesség (tubaris abortus) Kürtterhesség Tuba (Fallopii) repedés kürtterhesség miatt Tubaris abortus O00. O01 Üszögterhesség Szükség esetén kiegészít kód használható az O08.0 Klasszikus mola hydatidosa Komplett mola hydatidosa O01.2) O01.1 O01.9 Inkomplett és részleges mola hydatidosa Mola hydatidosa k.

n.0) • mola: • hydatidosa (O01.m.n. egyéb és k.1 Inkomplett vetélés.m.-) • nonhydatidosával (O02.m.3-O08.m. vetélés. ivarszervi és medencei fert zéssel Az O08.0 Inkomplett vetélés. A következ negyedik alosztályozás az alábbi csoportokkal használható (O03-O06) Megjegyzés: Az inkomplett abortusz a fogamzás visszamaradt termékeit foglalja magába.4 Inkomplett vetélés.3-O08. egyéb és k. embóliával Az O08. vetélés.0-ban lév állapotokkal . annak visszamaradásával.0) O02.0-ban lév állapotokkal .n.n.9 Komplett vagy k.7 Komplett vagy k.n. szöv dmény nélkül O03 Spontán vetélés [Lásd a fenti osztályozást] Beleértve: koraszülés 678 .9-ben lév állapotokkal .m.0) O02. embóliával Az O08.2-ben lév állapotokkal . szöv dmény nélkül .5 Komplett vagy k. elhúzódó vagy igen b vérzéssel Az O08.A foetus korai elhalása.6 Komplett vagy k.2 Inkomplett vetélés.9-ben lév állapotokkal . vetélés. vetélés.m.-) • nonhydatidosa (O02. spontán vetélés után.9 A fogamzás egyéb rendellenes termékei. szöv dményekkel Az O08. .n.1-ben lév állapotokkal . vetélés ivarszervi és medencei fert zéssel Az O08. szöv dményekkel Az O08.8 A fogamzás egyéb meghatározott rendellenes termékei Kivéve: az alábbiakkal: • üres petezsák (O02.2-ben lév állapotokkal .m.0) • mola: • hydatidosával (O01.n.1-ben lév állapotokkal .8 Komplett vagy k.n.3 Inkomplett vetélés.m. elhúzódó vagy b vérzéssel Az O08. Kivéve: missed abortion: • üres petezsákkal (O02. k.

m.5 Sikertelenül megkísérelt egyéb és meghatározatlan vetélés genitalis és kismedencei fert zéssel Az O08.0 Sikertelen terhességmegszakítás kismedencei és genitalis fert zéssel Az O08.0 alatt felsorolt állapotokkal O07.ig felsorolt állapotokkal O07. szöv dményekkel Az O08. O07. [Lásd a fenti alosztályozást] Beleértve: m vi vetélés k.m.1 alatt felsorolt állapotokkal O07.2 alatt felsorolt állapotokkal O07.0-ban felsorolt állapotokkal O07.7 Sikertelenül megkísérelt egyéb és k.m.O04 Terhességmegszakitás (m vi vetélés szociális vagy orvosi indikáció alapján) [Lásd a fenti alosztályozást] Beleértve: a terhesség befejezését: • törvényesen • terápiás célból O05 Vetélés egyéb okból [Lásd a fenti alosztályozást] O06 Vetélés k.m.9 .1 Sikertelen terhességmegszakítás elhúzódó vagy er s vérzéssel Az O08.n.3 Sikertelen terhességmegszakítás egyéb és k.n.4 Sikertelen terhességmegszakítás szöv dmény nélkül Sikertelen orvosi tehességmegszakítás k. vetélés embóliával Az O08.n.1-ben felsorolt állapotokkal O07. vetélés elhúzódó er s vérzéssel Az O08.m.m.2-ben felsorolt állapotokkal 679 .O08.6 Sikertelenül megkísérelt egyéb és k.n. O07 Sikertelenül megkísérelt terhességmegszakítás Beleértve: a vetélés megindításának sikertelen kísérlete Kivéve: abortus incompletus (O03-O06) O07.n.2 Sikertelen terhességmegszakítás embóliával Az O08.3 .n.

n.m. méhenkivüli és üszögterhességet követ genitalis és kismedencei fert zés Endometritis Oophoritis Parametritis Salpingitis Szepszis Szeptikus shock Septicaemia } } } } az O00-O07-ben felsorolt állapotokat } } } Pelveo-peritonitis } Salpingo-oophoritis} követ en Kivéve: szeptikus vagy septico-pyaemiás embólia (O08.n. méhenkivüli és üszögterhességet követ szöv dmények Megjegyzés: Ez a kód els sorban a morbiditás kódolására szolgál.O07.m.8) O08.1 Vetélést. kötet morbiditás kódolási szabályaira és útmutatásaira.O08. szöv dményekkel Az O08. O08.n. O08 Vetélést. vetélés szöv dmény nélkül Sikertelenül megkísérelt terhességmegszakítás k.m. méhen kívüli és üszögterhességet követ embólia Embolia: • k. • lég • magzatvíz • véralvadék • tüd • genny • szappan } } } • szeptikus vagy szeptikus-gennyes } } } } az O00-O07 -be sorolt állapotokat } követ en 680 .n.2) húgyúti fert zések (O08.2 } } az O00-O07-be osztályozott állapotokat követ en } Vetélést.m.9-ig felsorolt állapotokkal O07.8 Sikertelenül megkísérelt egyéb és k.3 . vetélés egyéb k.m.0 Vetélést. Használatára vonatkozóan utalunk a II. méhen kívüli és üszögterhességet követ elhúzódó vagy er s vérzés Afibrinogenaemia Defibrinációs szindróma Intravasalis véralvadás O08.9 Sikertelen egyéb és k.n.

méhen kívüli és üszögterhességet követ veseelégtelenség Oliguria Vese: • elégtelenség (akut) • elzáródás • tubuláris nekrózis Uraemia O08. méhen kívüli és üszögterhességet követ en A • hólyag • bél • széles méhszalag • méhnyak • periurethralis szövet • méh } } } laceratiója. SZÜLÉS ALATT ÉS A GYERMEKÁGY FOLYAMÁN (O10-O16) O10 Terhességet. méhen kívüli és üszögterhességet követ shock Keringési kollapszus Shock (posztoperatív) } az O00-O07-be sorolt állapotokat követ en } Kivéve: szeptikus shock (O08.3 Vetélést.O08. Az O00-O07-be sorolt állapotokat követ en OEDEMA.9 Vetélést. méhen kívüli és üszögterhességet követ vénás szöv dmények Vetélést.7 O08. a terhesség el tt is fennálló magasvérnyomás 681 . méhen kívüli és üszögterhességet követ anyagcserezavarok Elektrolit egyensúlyzavar az O00-O07-be sorolt állapotokat követ en O08.5 } } az O00-O07-be sorolt állapotokat követ en } } } } Vetélést. PROTEINURIA ÉS MAGASVÉRNYOMÁS TERHESSÉGBEN. perforációja.6 A kismedencei szervek és szövetek károsodása vetélés.4 Vetélést.8 Vetélést. szakadása } vagy kémiai károsodása az O00-O07-ig } terjed állapotokban } O08.m.8) O08. méhen kívüli és üszögterhességgel követ egyéb szöv dmények Szívmegállás Húgyúti fert zés } az O00-O07-be sorolt állapotokat követ en } O08. szülést és gyermekágyat komplikáló. méhen kívüli és üszögterhességet követ szöv dmény k.n.

4 Terhességgel..2 Terhességgel.0 a felsorolt állapotokat fokozott vagy rárakódott proteinuriával (O11) Terhességet.ben meghatározott bármely állapot. mely szülészeti gondozást tesz szükségessé a terhesség. magasvérnyomás O11 Terhesség el tt ismert magasvérnyomás. a terhesség el tt ismert.csoportban lev állapotok. szülés vagy gyermekágy folyamán O10..ben meghatározott bármely állapot.1 Terhességgel. hypertensív vese. szüléssel és gyermekággyal szöv dött. fokozott proteinuriával Rárakódott praeeclampsia O12 O12. szülés vagy gyermekágy folyamán O10. szüléssel és gyermekággyal szöv dött a terhesség el tt ismert.ben meghatározott bármely állapot. szüléssel és gyermekággyal szöv dött. terhesség el tt is fennálló magasvérnyomás betegség Az I10-ben meghatározott bármely állapot. mely szülészeti gondozást tesz szükségessé a terhesség.1 O12. szülés vagy gyermekágy folyamán O10.n. szülést és gyermekágyat komplikáló.. szülés vagy gyermekágy folyamán O10.0 O12. a terhesség el tt ismert. szüléssel és gyermekággyal szöv dött. mely szülészeti gondozást tesz szükségessé a terhesség. a terhesség el tt ismert.2 Terhességi vizeny és fehérjevizelés. a terhesség el tt ismert.9 Terhességgel. szülés vagy gyermekágy folyamán O10. magasvérnyomás nélkül Terhességi vizeny Terhességi fehérjevizelés Terhességi vizeny fehérjevizeléssel O13 Terhességi magasvérnyomás szignifikáns fehérjevizelés nélkül 682 . szüléssel és gyermekággyal szöv dött.3 Terhességgel. rárakódott fehérjevizeléssel Az O10. proteinuriával Kivéve: O10.m. hypertensív vesebetegséggel társult magasvérnyomás Az I12.. mely szülészeti gondozást tesz szükségessé a terhesség.és szívbetegséggel társult magasvérnyomás Az I13. k..Beleértve: a felsorolt állapotokat el z leg (is) fennálló. másodlagos magasvérnyomás Az I15.ban meghatározott bármely állapot. mely szülészeti gondozást tesz szükségessé a terhesség. hypertensív szívbetegséggel társult magasvérnyomás Az I11.

m.n.Terhességi hypertonia k.m. O15 Eclampsia Beleértve: az O10-O14 és az O16 csoportokban lev állapotokat követ görcsök terhesség indukálta.0 O15.n.9 Középsúlyos praeeclampsia Súlyos praeeclampsia Praeeclampsia k. szignifikáns fehérjevizeléssel Kivéve: rárakodott preeclampsia (O11) O14.9 Eclampsia a terhesség alatt Eclampsia a vajúdás alatt Eclampsia a gyermekágyban Eclampsia nem meghatározott id szakban Eclampsia k. vajúdást és szülést és a gyermekágyat (O98-O99) O20 Vérzés a terhesség els három hónapjában Kivéve: vetéléssel végz d terhesség (O00-O08) O20. Enyhe preeclampsia O14 Terhességi magasvérnyomás. O16 Anyai magasvérnyomás k.0 Fenyeget vetélés 683 .m. de komplikálják a terhességet.2 O15. Terhességi átmeneti magas vérnyomás EGYÉB. Kivéve: anyai: • gondozás.1 O14. még akkor is. vagy el zetes hypertóniával O15.n.n. mely a magzattal vagy az amnialis problémákkal kapcsolatos (O30-O48) rrel és lehetséges szülési • betegségek máshova osztályozva.m.1 O15.-és az 025 csoportok tartalmazzák a felsorolt állapotokat. ha szülés vagy gyermekágy alatt fordulnak el . F KÉNT A TERHESSÉGGEL KAPCSOLATOS ANYAI RENDELLENESSÉGEK (O20-O29) Megjegyzés: az 024.0 O14.

1 Hyperemesis gravidarum anyagcserezavarral Hyperemesis gravidarum. mely a gesztáció 22.n. az alábbi anyagcsere zavarokkal: • szénhidrát hiány (acidózissal) • dehydratio • elektrolit egyensúlyzavar O21.-) ha a felsorolt állapotok szöv dményei: • vetélés vagy ektópiás vagy mola terhesség (O00-O07. Szükség esetén kiegészít kód használható az ok megjelölésére. O08.m.hete el tt kezd dött O21. O21 O21.n. O22. k.m.7) • szülés vagy gyermekágy (O87.m.8 O20. O22 Vénás szöv dmények terhesség alatt Kivéve: szüléssel kapcsolatos tüd embólia (O88.1 A genitális vénatágulatok terhesség alatt Gát Hüvely Szeméremtest } } varixok terhességben } O22.n. mely a gesztáció 22.2 Felületes viszérgyulladás a terhesség alatt 684 .0 Viszértágulat az alsó végtagon a terhesség alatt Varixok a terhesség alatt k.9 Terhességi hányás k.0 Terhességi excesszív hányás Hyperemesis gravidarum Emesis gravidarum.hete után O21.Vérzés fenyeget vetélés miatt O20.8 Egyéb a terhességet komplikáló hányás Hányás máshová osztályozott betegségek miatt.-) O22.hete el tt kezd dött.9 Egyéb vérzés a terhesség els három hónapjában Vérzés a terhesség els három hónapjában.2 Hányás a terhesség második felében Nagyfokú hányás a gesztáció 22. a terhesség szöv dményeként. O21.

• phlebopathia k.3 O23. vénás szöv dmények a terhesség alatt Vénás komplikáció terhesség alatt.n.0 O24.9 Egyéb. Gesztációs: • phlebitis k. O24 Cukorbetegség terhességben Beleértve: szülés és gyermekágy alatt O24. O23 O23.8 O22.n.4 O22.1 O23.9 Az urogenitális rendszer fert zései terhességben A vese fert zései terhességben A húgyhólyag fert zései terhességben A húgycs fert zései a terhességben A húgyutak egyéb részeinek fert zései a terhességben A húgyutak k.m.2 Terhesség el tt fennálló. urogenitális fert zés terhességben Genitourinaris fert zés terhességben k. és k. inzulin függ cukorbetegség (IDDM) Terhesség el tt fennálló nem inzulin függ (NIDDM) cukorbetegség Terhesség el tt fennálló.m.2 O23.n.0 O23. k.5 Aranyér a terhesség alatt Agyi (sinus) thrombosis a terhesség alatt Sinus venosus thrombosis terhességben O22.m. • thrombosis k.n.3 Mélyvénás thrombosis a terhesség alatt Mélyvénás thrombosis szülés el tt O22.m.m.1 O24.4 O23.n.n.5 O23.A lábak thrombophlebitise terhességben O22.n.m. hiányos táplálkozással összefügg cukorbetegség 685 . fert zése terhességben A nemi szervek fert zései terhességben Egyéb.m.

n. szüléskor és a gyermekágyban Kivéve: a symphysis traumás szétválása szülés alatt (O71.2 Csekély súlygyarapodás terhességben Veszélyeztetett terhesség szokványos vetélés miatt Kivéve: habituális vetél : • folyamatban lev vetéléssel (O03-O06) • jelenleg terhesség nélkül (N96) O26.n.m.4) O26.n. 686 .4 O26.8 Veszélyeztetett terhesség egyéb. O25 Hiányos táplálkozás terhességben Alultápláltság szülés és gyermekágy folyamán O26 O26.m.5 O26.9 Terhességgel szöv dött.m.0.n. szüléskor és a gyermekágyban Kivéve: vajúdást és szülést követ hepatorenalis szindróma (O90.4 Terhesség el tt fennálló k.0 Veszélyeztetett terhesség korábban fennálló állapotok miatt Veszélyeztetett terhesség túlzott súlygyarapodás miatt Kivéve: gesztációs ödéma (O12. cukorbetegség k.3 Veszélyeztetett terhesség méhen belüli fogamzásgátló eszközzel hordott terhesség miatt Herpes gestationis Anyai hypotensiós szindróma Szupinációs (vena cava inferior) hypotensív szindróma O26. ismert okok miatt { kimerültség és fáradtság Terhességgel összefügg { perifériás neuritis { vesebetegség O26.O24. O12.1 O26.6) O26.m.6 Májbetegségek a terhesség alatt. O24. típusú cukorbetegség Terhesség alatt jelentkez cukorbetegség (gesztációs diabetes) (GDM) Gesztációs diabetes mellitus k.9 Veszélyeztetett terhesség k.3 O24.7 Symphysieolysis a terhesség alatt.2) O26.

9 O29 Anaesthesiologiai szöv dmények a terhesség alatt Beleértve: a terhesség folyamán alkalmazott általános vagy helyi anaesthesia. Bet rendes tárgymutató a terhesgondozás során a magzatra. az amniális rre és a szülésre vonatkozó esetleges problémák (O30-O48) O28.8 O28. váladék belehelése következményeként Mendelson-szindróma Tüd kollapszus } } } } } terhesség alatti anaesthesia O29.1 Anaesthesiológiai eredet cardiális szöv dmények a terhesség alatt Szív: • megállás • elégtelenség } terhesség alatti anaesthesia következtében } 687 . O28.O28 Antenatalis sz rés során felfedezett kóros leletek Kivéve: máshová osztályozott diagnosztikai leletek.0 O28. L.-) • gyermekágyban (O89. analgesia vagy egyéb nyugtatók anyai szöv dményei Kivéve: az anaesthesia szöv dményeit: • vetélés vagy ectopiás vagy mola terhesség alatt (O00-O08) • vajúdás és szülés alatt (O74.m.5 Antenatalis sz rés során felfedezett haematologiai rendellenesség Antenatalis sz rés során felfedezett biokémiai rendellenesség Antenatalis sz rés során felfedezett cytologiai rendellenesség Antenatalis sz rés során ultrahang-lelet rendellenesség Antenatalis sz rés során radiologiai rendellenesség Antenatalis sz rés során felfedezett kromoszomális és genetikai rendellenesség Antenatalis sz rés során felfedezett egyéb rendellenességek Antenatalis sz rés során felismert rendellenesség k.n.-) O29.2 O28.1 O28.n.4 O28.3 O28.m.0 Anaesthesiológiai eredet tüd szöv dmények a terhesség alatt Aspirációs pneumonitis Gyomortartalom vagy k.

2 O30.9 A TERHES GONDOZÁSA A MAGZAT. O29.-) O30.9 Ikerterhesség Hármas ikerterhesség Négyes ikerterhesség Többes terhesség egyéb Többes terhesség k. stb.1 O30.5 O29. AZ AMNIÁLIS ÉS A SZÜLÉSSEL KAPCSOLATOS LEHETSÉGES PROBLÉMÁK MIATT (O30-O48) O30 Többes terhesség Kivéve: a többes terhességre jellemz szöv dményeket (O31.5) elakadt szüléssel (O64-O66) O31.6 O29.2 Anaesthesiológiai eredet központi idegrendszeri szöv dmények a terhesség alatt Agyi anoxia terhesség alatti anaesthesia következtében O29.4 Helyi érzéstelenítéssel összefügg toxikus reakció a terhesség alatt Spinalis és epiduralis érzéstelenítéssel összefügg fejfájás a terhesség alatt Spinalis és epiduralis érzéstelenítéssel összefügg egyéb szöv dmények a terhesség alatt Sikertelen vagy nehéz intubáció a terhesség alatt Anaesthesiológiai eredet egyéb szöv dmények a terhesség alatt Anaesthesiológiai eredet szöv dmény a terhesség alatt k.7) második.O29.m. iker miatt elhúzódó szülés (O63.n.8 O29.m. R O31 Többes terhességgel összefügg szöv dmények Kivéve: téraránytalanságot okozó összen tt ikrek (O33.8 O30.n.0 Foetus papyraceus 688 .3 O29.2) egy vagy több magzat rendellenes fekvése (O32.0 O30.

9 O33 Veszélyeztetett terhesség ismert vagy gyanított téraránytalanság miatt Beleértve: a felsorolt állapotok.4 Veszélyeztetett terhesség változó fekvés miatt Veszélyeztetett terhesség medencevég fekvés miatt Veszélyeztetett terhesség harántfekvés vagy ferdefekvés miatt Veszélyeztetett terhesség homlok. 689 .5 O32.1 O31.-) O32.3 O32.8 O32 Veszélyeztetett terhesség ismert vagy gyanított rendellenes fekvés miatt Beleértve: a felsorolt állapotok . mint az observatio.2 Továbbviselt többes terhesség valamely magzat korai vetélése után Továbbviselt többes terhesség egy vagy több magzat intrauterin elhalása után Többes terhesség egyéb szöv dményei O31. vagy a szülés megindulása el tt végzett császármetszésnek oka Kivéve: a felsorolt állapotok elakadt szüléssel (O64.1 O32. mint az anya megfigyelésének.2 O32.m.0 O32. hospitalisatio vagy az anya egyéb szülészeti gondozásának vagy a szülés megindulása el tt végzett császármetszés oka Kivéve: a felsorolt állapotok elakadt szüléssel (O65-O66) O33.0 Veszélyeztetett terhesség téraránytalanságot okozó medence deformitás miatt Téraránytalanságot okozó medence deformitás k. tartási rendellenesség miatt Veszélyeztetett terhesség meghatározatlan fekvési és tartási rendellenesség miatt O32.6 O32.8 O32.O31.n.vagy arctartás miatt Veszélyeztetett terhesség terminusban bemenet felett mozgó koponya miatt Veszélyeztetett terhesség ikerterhességben észlelt fekvési és tartási rendellenességek miatt Veszélyeztetett terhesség vegyes fekvés (többes terhességben) miatt Veszélyeztetett terhesség egyéb ismert fekvési. kórházi elhelyezésének vagy más szülészeti gondozásának.

m.5 Veszélyeztetett terhesség anyai és magzati téraránytalanság miatt Veszélyeztetett terhesség téraránytalanságot okozó nagy magzat miatt Magzati eredet téraránytalanság normális alakú magzattal Magzati eredet téraránytalanság k.9 Veszélyeztetett terhesség téraránytalanságot okozó egyéb okból Veszélyeztetett terhesség téraránytalanság miatt k.n.m. O33.4 O33. Foetopelvicus téraránytalanság k. O34 Veszélyeztetett terhesség a kismedencei szervek ismert vagy gyanított rendellenességei miatt Beleértve: a felsorolt állapotok.n.8 O33.n.m. kórházi elhelyezésének vagy más szülészeti gondozásának.n.m.6 O33.m. mint az anya megfigyelésének.7 Veszélyeztetett terhesség téraránytalanságot okozó hydrocephalus miatt Veszélyeztetett terhesség téraránytalanságot okozó egyéb magzati deformitások miatt { összen tt ikrek { magzati: { • ascites Téraránytalanságot okozó { • hydrops { • meningomyelocele { • teratoma sacralis { • tumor O33.n.3 Veszélyeztetett terhesség téraránytalanságot okozó kimenetben sz k medence miatt Téraránytalanságot okozó { üregben sz k medence { kimenetben sz k medence O33.O33. vagy a szülés megindulása el tt végzett császármetszések oka Kivéve: a felsorolt állapotok elakadt szüléssel (O65.5) 690 . O33.1 Veszélyeztetett terhesség téraránytalanságot okozó egyaránt sz k medence miatt Sz k medence által okozott téraránytalanság k.2 Veszélyeztetett terhesség téraránytalanságot okozó bemenetben sz k medence miatt Téraránytalanságot okozó bemenetben sz k medence O33. Cephalopelvicus téraránytalanság k.

3 Veszélyeztetett terhesség méhnyakelégtelenség miatt Az anya gondozása: • cerclage • Shirodkar-m tét O34.1 Veszélyeztetett terhesség a méhtest daganata miatt Az anya gondozása: • méhtest polypus • myoma } miatt } Kivéve: az anya gondozása méhnyak daganat miatt (O34.5 Veszélyeztetett terhesség a terhes méh egyéb rendellenességei miatt Az anya gondozása: { incarceratiója } A terhes méh { prolapsusa } miatt { retroversiója } O34.4 } miatt.m.7) O34.n.O34. cervicalis incompetentia említésével } vagy anélkül Veszélyeztetett terhesség a cervix egyéb rendellenességei miatt Az anya gondozása az alábbiak miatt: • polypus cervicis uteri • el zetes cervix m tét • cervix strictura • cervix daganat O34.2 Veszélyeztetett terhesség a méhen végzett el zetes m tét miatt Az anya gondozása el zetes császármetszés hege miatt Kivéve: el zetes császármetszést követ hüvelyi szülés k.6 Veszélyeztetett terhesség a hüvely rendellenességei miatt Az anya gondozása az alábbiak miatt: • a hüvelyen végzett el zetes m tét • vagina septata • a hüvely sz külete (szerzett) (veleszületett) • a hüvely stricturája • a hüvely daganata 691 .0 Veszélyeztetett terhesség a méh veleszületett fejl dési rendellenessége miatt Az anya gondozása: • kett s méh } • kétszarvú méh } miatt O34.4) O34.(O75.

1) O34.1 Veszélyeztetett terhesség a magzat (gyanított) kromoszóma rendellenessége miatt Veszélyeztetett terhesség a magzat (gyanított) örökletes betegsége miatt Kivéve: kromoszóma rendellenesség a foetusban O35.8 Veszélyeztetett terhesség a kismedencei szervek egyéb rendellenességei miatt Az anya gondozása az alábbiak miatt: • cystokele • el zetes medencefenék rekonstrukció • lógó has • rectokele • rigid medencefenék O34. mint a megfigyelés.Kivéve: az anya gondozása hüvelyvarixok miatt terhességben (O22.n.1) O35.2 O35. rendellenességei miatt O35 Veszélyeztetett terhesség a magzat ismert vagy gyanított betegségei miatt Beleértve: a magzat felsorolt állapotai.-) O35.3 Veszélyeztetett terhesség a magzat (gyanított) vírusbetegsége miatt 692 .m.9 Veszélyeztetett terhesség a kismedencei szervek k. hospitalizáció vagy az anya egyéb szülészeti gondozása. vagy a terhesség befejezésének oka Kivéve: az anya gondozása ismert vagy gyanított téraránytalanság miatt (O33.1) O34.0 Veszélyeztetett terhesség a magzati központi idegrendszer (gyanított) fejl dési rendellenessége miatt Az anya gondozása az alábbi (gyanított) magzati állapotok miatt: • anenkephalia • spina bifida Kivéve: kromoszóma rendellenesség a foetusban (O35.7 Veszélyeztetett terhesség a vulva és a gát rendellenességei miatt Az anya gondozása az alábbiak miatt: • a gát hegesedése • el zetes m tét a gáton vagy szeméremtesten • rigid gát • a szeméremtest daganata Kivéve: az anya gondozása a gát és szeméremtest varixai miatt (O22.

Az anya gondozása az alábbi (feltételezett) magzati károsodás miatt: • cytomegaliavírus fert zés • rubeola O35.4 Veszélyeztetett terhesség alkoholizmus okozta (gyanított) magzati károsodás miatt Veszélyeztetett terhesség kábítószer fogyasztás okozta (gyanított) magzati károsodás miatt Az anya gondozása a foetus drog addikciótól való (feltételezett) károsodása miatt Kivéve: magzati disztressz vajúdás és szülés alatt gyógyszer adagolás miatt (O68. mint a megfigyelés.6 Veszélyeztetett terhesség a magzat ionizáló sugárzás okozta (gyanított) károsodása miatt Veszélyeztetett terhesség a magzat egyéb orvosi beavatkozás okozta (gyanított) károsodása miatt Az anya gondozása a foetus (feltételezett) károsodása miatt az alábbiaktól: • amniocentesis • biopsia • haematológiai vizsgálatok • IUD • intrauterin m tét O35.-) O35.9 Veszélyeztetett terhesség a magzat (gyanított) meghatározatlan rendellenessége vagy károsodása miatt O35. hospitalizáció vagy az anya egyéb szülészeti gondozása.0) O36. anyai: • listeriosistól • toxoplasmosistól O35.-) lepényi transfúziós szindrómák (O43.7 O36 Veszélyeztetett terhesség egyéb ismert vagy gyanított magzati szöv dmény miatt Beleértve: a magzat felsorolt állapotai.5 O35.0 Veszélyeztetett terhesség Rh izoimmunizáció miatt Anti-D [Rh] antitestek Rh-incompatibilitas (hydrops foetalis-szal) 693 . vagy a terhesség befejezésének oka Kivéve: magzati distresszel szöv dött vajúdás és szülés (O68.8 Veszélyeztetett terhesség a magzat (gyanított) egyéb károsodása miatt Az anya gondozása a magzat (feltételezett) károsodása miatt.

n.-) O41.9 Veszélyeztetett terhesség kihordott has ri terhesség miatt Veszélyeztetett terhesség egyéb magzati szöv dmény miatt Veszélyeztetett terhesség egyéb.1 Az amnion r és a burkok fert zése Amnionitis Chorioamnionitis Membranitis 694 . k.n.1) O36.m. magzati eltérés miatt O40 Hydramnion (polyhydramnion) Hydramnion O41 A magzatvíz és a burkok egyéb rendellenességei Kivéve: id el tti burokrepedés (O42.m.6 Veszélyeztetett terhesség excesszív nagy magzati növekedés miatt Az anya gondozása ismert vagy feltételezett.3 O36.m.2 Veszélyeztetett terhesség magzati hydrops miatt Hydrops foetalis: • k.0 Oligohydramnion Oligohydramnion burokrepedés említése nélkül O41. • nem izoimmunizációs eredet O36.5 Veszélyeztetett terhesség a magzat növekedési elmaradása miatt Az anya gondozása ismert vagy feltételezett: • idejéhez képest kis súlyú magzat ("light-for-dates") • lepényi elégtelenség • idejéhez képest kis magzat ("small-for-dates") } } miatt } O36.O36. idejéhez képest nagy magzat ("large-for-dates") miatt O36.7 O36.4 Veszélyeztetett terhesség magzati hypoxia jelei miatt Veszélyeztetett terhesség intrauterin elhalás miatt Kivéve: missed abortion (O02.n.1 Veszélyeztetett terhesség egyéb vércsoport összeférhetetlenség miatt ABO izoimmunizáció Izoimmunizáció k.8 O36. (hydrops foetalis-szal) O36.

placentáris elégtelenségt l (O36. O42 O42.m.n.8 Egyéb lepényi rendellenességek Placentáris: • m ködési rendellenesség • infarktus O43.9 Id el tti burokrepedés.1 A lepény fejl dési rendellenessége Rendellenes lepény k.0 Placenta praevia Elölfekv lepény.n.2 O42.9 Egyéb.0 O42.0 Placentáris transfúzió szindrómák Transfusio: • foetomaternalis • maternofoetalis • ikrek közti O43.9 Lepényi rendellenesség k.m. O44 O44.n. a magzatvízzel és a burkokkal összefügg ismert rendellenességek Egyéb.-) id el tti lepényleválás [abruptio placentae] (O45. k.m.8 O41.Placentitis O41.-) O43. vérzés nélkül 695 . konzervatív kezeléssel Id el tti burokrepedés. O43 Lepényi rendellenességek Kivéve: az anya gondozása visszamaradt magzati fejl dés miatt.1 Id el tti burokrepedés Id el tti burokrepedés a szülés megindulása el tt 24 órán belül Id el tti burokrepedés több mint 24 órával a szülés megindulása el tt Kivéve: a szülés késleltetése (konzervatív) terápiával (O42. Placenta circumvallata O43.5) placenta praevia (O44.2) O42.m.n. a magzatvízzel és burkokkal összefügg rendellenesség k.

n.m.1 Elölfekv lepény vérzéssel Mélyen beágyazódott lepény.o.n.n.n.n. O46 Vérzés a szülés megindulása el tt.o.n. Kivéve: korai terhességi vérzés (O20.-) placenta praevia (O44.m.0 Vérzés a szülés megindulása el tt.0 Korai lepényleválás [abruptio placentae] Korai lepényleválás véralvadási zavarral Abruptio placentae (excesszív) vérzéssel.8 O45.n.-) szülés alatti vérzés m. 696 .8 O46. (O67.-) a lepény id el tti leválása [abruptio placentae] (O45. m.m.4) O45 O45. vagy vérzéssel Kivéve: vasa praeviaból származó vérzéssel szöv dött vajúdás és szülés (O69. alvadászavarral Szülés el tti (excesszív) vérzés az alábbiakkal: • afibrinogenaemia • disszeminált intravascularis coagulatio (DIC) • hyperfibrinolysis • hypofibrinogenaemia O46.9 Egyéb vérzés a szülés megindulás el tt Vérzés a szülés megindulása el tt k.m. az alábbiakkal társulva: • afibrinogenaemia • disszeminált intravascularis coagulatio (DIC) • hyperfibrinolysis • hypofibrinogenaemia O45. Abruptio placentae k.m. vagy vérzéssel Placenta praevia: • marginalis • totalis } } • partialis } k.9 Egyéb korai lepényleválás Korai lepényleválás k. k.-) O46.Mélyen beágyazódott lepény vérzés nélkül O44.

9 Egyéb sikertelen szülésindítás Sikertelen szülésindítás k.m.dysfunctio O62.0 A szül fájások rendellenességei Els dleges fájásgyengeség Sikertelen cervix tágítás Els dleges hypotoniás méh .0 O47.1 O47.n.0 Sikertelen szülésindítás Sikertelen gyógyszeres szülésindítás Sikertelen (szülés) indukció: • oxytocinnal • prosztaglandinokkal O61.1 Másodlagos fájásgyengeség 697 .9 Jóslófájások Jóslófájások a befejezett 37.n. hét el tt Jóslófájások a 37. O48 Túlhordás Terminus túllépés (post-dates) Túlhordás (post-term) A VAJÚDÁS ÉS A SZÜLÉS RENDELLENESSÉGEI (O60-O75) O60 Koraszülés A szülés (spontán) megindulása a betöltött 37.8 O61.m. O62 O62.1 Sikertelen eszközös szülésindítás Sikertelen (szülés) indukció: • mechanikai • sebészi O61. terhességi héten vagy azután Jóslófájás k. gesztációs hét el tt O61 O61.O47 O47.

m.n.n.3 O62.9 Elhúzódó szülés Elhúzódó tágulási szak Elhúzódó kitolási szak A második. O63 O63.8 O62. Kivéve: dystocia (magzati) (anyai) k.m.n.1 O63. Szabálytalan fájások Nem kielégít kontrakciók Uterus inertia k.n. harmadik stb.0 O63.dysfunctio k.m. magzat elhúzódó szülése többes szülés során Elhúzódó szülés k. O62.m. (O66. O64 Elakadt szülés a magzat tartási és fekvési rendellenessége miatt Elakadt szülés a magzati fej inkomplett rotációja miatt Mély harántállás Elakadt szülés az alábbi állandósult tartási rendellenességek miatt: • magas egyenes állás el reforgott kiskutaccsal 698 O64.dysfunctio O62.n.n.n.9) O62.m.Nem kielégít aktív szülési fázis Másodlagos hypotóniás méh .m.2 Egyéb méhrenyheség Uterus atonia Rendszertelen fájások Hypotoniás méh .2 O63.9 A szül fájások egyéb rendellenességei A szül fájások rendellenességei k.4 Rohamos szülés Hypertoniás fájásgyengeség Kontrakciós gy r dystocia Koordinálatlan fájások A méh homokóra szer kontrakciója Tetaniás kontrakciók Dystocia k.0 .m. Elhúzódó szülés k.

0) váll .8 O64.m.2 O65.4 Elakadt szülés az anyai medence rendellenességei miatt Elakadt szülés deformált medence miatt Elakadt szülés általában sz k medence miatt Elakadt szülés bemenetben sz k medence miatt Elakadt szülés az üregben és a kimenetben sz k medence miatt Elakadt szülés a magzat és a medence téraránytalansága miatt k.0 O65.tételekben felsorolt okok miatt O65.3) O65.2 Elakadt szülés medencevég fekvés miatt Elakadt szülés arctartás miatt Elakadt szülés el l lev áll miatt O64.4 Elakadt szülés homloktartás miatt Elakadt szülés válltartás miatt Kar el esés Kivéve: elakadt vállak (O66.m.0 Egyéb elakadt szülés Elakadt szülés váll dystocia miatt Beékel dött vállak 699 .9 Elakadt szülés az el lfekv rész mellett észlelt végtag miatt Elakadt szülés egyéb tartási és fekvési rendellenesség miatt Elakadt szülés tartási és fekvési rendellenesség miatt k.1 O65.3 O64.8 O65.5 O64.9 Elakadt szülés az anyai medence egyéb rendellenességei miatt Elakadt szülés az anyai medence rendellenessége miatt. O65 O65.m.• magas egyenes állás hátraforgott kiskutaccsal O64.0) O64.5 Elakadt szülés az anyai medence szerveinek rendellenessége miatt Elakadt szülés az O34.n.3 O65. k.n. Kivéve: dystocia magzati rendellenesség (abnormitás) miatt (O66.2-O66. O66 O66.1 O64..n.dystocia (O66.

n.m.n. O66. Szívófogó vagy fogó császármetszéssel sikertelen alkalmazása.m.m.n.o.5 Sikertelenül alkalmazott vacuum extractio és fogóm tét.(O46.m.m.o.-) O67. k. Sikertelen szülés császármetszéssel befejezve O66. Dystocia: • k.2 O66. O67 Szülés alatti vérzéssel szöv dött vajúdás és szülés m. Kivéve: szülés el tti vérzés m. • magzati k.3 Elakadt szülés az ikrek összeakadása miatt Elakadt szülés szokatlanul nagy magzat miatt Elakadt szülés egyéb magzati rendellenességek miatt Dystocia az alábbi okok miatt: • összen tt ikrek • magzati: • ascites • hydrops • meningomyelocele • sacralis teratoma • tumor • vízfej magzat O66.n.4 Sikertelen szülés k.9 Egyéb meghatározott okból elakadt szülés Elakadt szülés k.0 Szülés alatti vérzés alvadási zavarral Szülés alatti (excesszív) vérzés az alábbiakkal társulva: • afibrinogenaemia • disszeminált intravascularis coagulatió (DIC) • hyperfibrinolysis 700 .n.n.8 O66. majd szülés fogóval ill.n.1 O66.m.-) a lepény id el tti leválása [abruptio placentae] (O45.O66.-) szülés utáni vérzés (O72. • anyai k.n.-) placenta praevia (O44.

2 Vajúdás és szülés magzati szívfrequentia anomáliával és meconiumtartalmú magzatvízzel szöv dve Vajúdás és szülés a magzati stress biokémiai jeleivel szöv dve Abnormális magzati: • acidaemia • sav .0 Vajúdás és szülés magzati szívfrekvencia anomáliával szöv dve Magzati: • bradycardia • szabálytalan szívm ködés • tachycardia Kivéve: meconiumos magzatvízzel (O68.• hypofibrinogenaemia O67.9 Vajúdás és szülés a magzati stresszel szöv dve.n.9 Szülés alatti vérzés k.3 O68.1 O69.2) O68.m.1 Vajúdás és szülés meconiumtartalmú magzatvízzel szöv dve Kivéve: a magzati szívm ködés anomáliájával (O68.8 Vajúdás és szülés a magzati stress egyéb jeleivel szöv dve A magzati distress evidenciája: • elektrokardiográfiával • ultrahanggal O68.2) O68. O69 O69.2 Vajúdás és szülés köldökzsinór szöv dményekkel Vajúdás és szülés el esett köldökzsinórral szöv dve Vajúdás és szülés szorosan a nyakracsavarodott köldökzsinórral szöv dve Vajúdás és szülés egyéb köldökzsinór csavarodással szöv dve Monoamniális ikrekre csavarodott köldökzsinór 701 .0 O69.n. k.8 Egyéb szülés alatti vérzés Excesszív vérzés a szülés folyamán O67.bázis viszonyok O68. O68 Vajúdás és szülés magzati stresszel [distress] komplikálva Beleértve: gyógyszer okozta magzati distress vajúdás vagy szülés alatt O68.m.

m.2) O70.5 Vajúdás és szülés a köldökzsinór érsérülésével szöv dve Köldökzsinór: • zúzódás • haematoma A köldökzsinór erek thrombosisa O69. az alábbiakra is terjed en: • medencefenék • gátizmok • a hüvely izmos fala } } szülés alatt } Kivéve: ha az analis sphincterre is ráterjed (O70. repedés vagy szakadás. mint az O70. repedés vagy szakadás.0 Els fokú gátrepedés Gátsérülés. repedés vagy szakadás szülés alatt az alábbiakra terjed en: • kisajakfék • szeméremajkak • b r • hymen • hüvely • szeméremtest O70.1 Másodfokú gátrepedés a szülés alatt Gátsérülés.3 O69. mint az O70.2 Harmadfokú gátrepedés a szülés alatt Gátsérülés. az alábbiakra is ráterjed en: • analis sphincter } 702 .8 O69.4 Vajúdás és szülés rövid köldökzsinórral szöv dve Vajúdás és szülés elölfekv köldökerekkel szöv dve Vérzés vasa praeviából O69.4) O70. O70 Gátsérülés a szülés alatt Beleértve: továbbrepedt episiotomiás seb Kivéve: izolált hüvelyfalrepedés szülészeti ok miatt (O71.n.1 alatt.0 alatt.Valódi köldökzsinór csomó O69.9 Vajúdás és szülés egyéb köldökzsinór komplikációkkal szöv dve Vajúdás és szülés köldökzsinór komplikációval szöv dve k.

3 Negyedfokú gátrepedés a szülés alatt Gátsérülés.4 Szülési (önálló) magas hüvelyfalrepedés Hüvelyfal sérülés. és szalagjainak szülési károsodása A bels symphysis porc szakadása A farkcsont sérülése A symphysis traumás szétválása O71. gátsérülés említése nélkül Kivéve: gátsérüléssel (O70.6 A medence ízületeinek.n.2 alatt.5 A kismedencei szervek egyéb szülési sérülése Szülészeti sérülés: • húgyhólyag • húgycs O71.• rectovaginalis septum } szülés alatt • sphincter k. mint az O70.7 Szülési medencei haematoma Szülészeti ok miatti haematoma az alábbi lokalizációkban: • gát • hüvely 703 . O71 Egyéb szülési sérülés Beleértve: eszközök okozta károsodás O71.m.3 Méhkifordulás a szülés után Szülési méhnyakrepedés A méhnyak gy r szer leválása O71.-) O71.n.9 } szülés alatt } Szülés alatti gátsérülés k.1 Méhrepedés a szülés megindulása el tt Méhrepedés a vajúdás alatt A méh repedése. } Kivéve: ha a végbél nyálkahártyára is kiterjed (O70.3) O70. nem a szülés megindulása el ttinek jelezve O71. az alábbiakra is terjed en: • analis nyálkahártya • rectalis nyálkahártya O70.m.0 O71.2 O71. repedés vagy szakadás.

m. O72.m.1 Lepény vagy burkokrészletek visszamaradása vérzés nélkül A fogamzás visszamaradt termékei szülés után.m.n. váladék belehelése Mendelson-szindróma } vajúdás és szülés } alatti anaesthesia miatt O74.2 Elhúzódó és másodlagos vérzés szülés után Vérzés visszamaradt lepény.1 Egyéb tüd szöv dmények a vajúdás és szülés alatti érzéstelenítést l 704 . visszamaradt részei szülés után O72.n.m.8 O71.0 A vajúdás és szülés alatti érzéstelenítés okozta aspirációs pneumonitis Gyomortartalom vagy k.n.1 Egyéb vérzés közvetlenül a szülés után Vérzés a lepény megszületése után Szülés utáni (atoniás) vérzés k.n. vérzés nélkül O74 Anaesthesiologiai szöv dmények a vajúdás és szülés alatt Beleértve: a terhesség folyamán alkalmazott általános vagy helyi anaesthesia. O72.9 Egyéb meghatározott szülési sérülés Szülési sérülés k.• szeméremtest O71.m.vagy burokrészek miatt A fogamzás k.0 Vérzés a lepényi szakban Vérzés visszamaradt vagy le nem vált lepényhez társulva Visszamaradt lepény k.3 Szülés utáni véralvadási zavarok Szülés utáni: • afibrinogenaemia • fibrinolysis O73 O73. analgesia vagy egyéb nyugtatók anyai szöv dményei O74.n. O72 Szülés utáni vérzés Beleértve: a foetus vagy magzat megszületése utáni vérzés O72.0 Placenta és burok visszamaradás vérzés nélkül Lepényvisszamaradás vérzés nélkül Placenta accreta vérzés nélkül O73.

4 O74.2 O75.o. beleértve a k. szöv dményei Kivéve: gyermekágyi: • fert zés (O86.1 Anyai distress a vajúdás és a szülés alatt Shock a vajúdás és szülés alatt vagy után Szülészeti shock O75.5 Toxikus reakció a vajúdás és szülés alatt az érzéstelenítést l A vajúdás és szülés alatti spinalis és epiduralis érzéstelenítéssel összefügg fejfájás A spinalis és epiduralis érzéstelenítés egyéb szöv dményei vajúdás és szülés alatt Sikertelen vagy nehéz intubácio a vajúdás és szülés alatt Az érzéstelenítés egyéb szöv dményei a vajúdás és szülés alatt Az érzéstelenítés szöv dménye vajúdás és szülés alatt k.3 Láz a vajúdás alatt m.9 O75 A vajúdás és a szülés egyéb m. O74.n.8 O74.n. szülést is 705 .0 O75. Egyéb fert zés a vajúdás alatt Septicaemia szülés alatt O75.2 Cardiális szöv dmények a vajúdás és szülés alatt az érzéstelenítést l Szív: • megállás • elégtelenség O74.m.-) • szepszis (O85) O75.7 O74.3 } vajúdás és szülés alatti anaesthesia miatt } Központi idegrendszeri szöv dmények a vajúdás és szülés alatt az érzéstelenítést l Agyi anoxia vajúdás és szülés alatti anaesthesia miatt O74.Tüd kollapszus vajúdás és szülés alatti anaesthesia miatt O74.n.4 Szülészeti m tétekkel és eljárásokkal összefügg egyéb szöv dmények Szív: • megállás • elégtelenség } császármetszést vagy más szülészeti m tétet } követ en.n.o.6 O74.m.

Agyi anoxia } Kivéve: az anaesthesia szöv dményeit vajúdás és szülés alatt (O74.2) • fert zése (O86. episiotomiával vagy anélkül normál szülés O80.9 Vaginális szülés. el zetes császármetszés után A vajúdás és a szülés egyéb meghatározott szöv dményei A vajúdás és szülés szöv dménye k. SZÜLÉS (O80-O84) Megjegyzés: Az 080-084 kódok a morbiditási kódolásra szolgálnak. E csoport kódjai els dleges morbiditási kódolásra csak akkor használandók. O80 Egyes spontán szülés Beleértve: a minimális segítséggel vagy szaksegítség nélkül lezajlott szüléseket.0 O80.O90.m.m.m. burokrepedést követ en Kivéve: id el tti spontán burokrepedés (O42. más állapot nem lett megjelölve.1) • haematomája (O90. kötet morbiditási kódolási szabályaira és útmutatásaira. spontán hüvelyi szülés Medencevég hüvelyi spontán szülés Egyéb spontán egyes szülés Spontán egyes szülés. ha a XV. f csoportba osztályozható.n.8 O80.n.8 O75.6 Elhúzódó szülés burokrepesztés után Elhúzódó szülés spontán vagy k.-) szülészeti (sebészi) seb: • szétválása (O90.0) O75.5) O81.n.1 O80.7 O75. O81 Egyes szülés fogóm téttel és vacuum extractioval Kivéve: vacuum extractor vagy fogó sikertelen alkalmazása (O66.9 Koponyavég .0 Szülés kimeneti fogóm téttel 706 .0 .5 O75.-) O75. k.n.m. E csoportok használatához utalni kell a II. Spontán szülés k.

9 Egyéb egyes szülés meghatározott m fogással Egyes szülés m fogással k.m.m.m.8 O83.8 O82.n. fogóm téttel Szülés vacuum extractioval Szülés fogó és vacuum extractio együttes alkalmazásával O82 O82.1 Egyéb egyes szülés m fogással Farlehúzásos exctractio Egyéb m fogásos szülés farfekvés esetén Medencevég fekvéses szülés k.4 O81.O81. O83 O83.n.1 O81.m.n.n.n.m.9 Szülés császármetszéssel Szülés sürg s császármetszéssel és méheltávolítással Egyéb egyes szülés császármetszéssel Szülés császármetszéssel k.2 O81.n. Ismételt császármetszés k.5 Szülés üregi fogóm téttel Szülés üregi fogóm téttel. m fogással segített szülés Fordítás extrakcióval O83.m.n.3 O81. O82.m.2 O82. Asszisztált szülés k. a koponya forgatásával Szülés egyéb és k.2 Egyéb.0 O83.0 Egyes szülés császármetszéssel Szülés elektív császármetszéssel k. 707 .3 O83.(Bracht) O83.1 O82.4 Él magzat szülése has ri terhességben Darabolásos m tét szülés kapcsán Cleidotomia Craniotomia Embryotomia } } a szülés megkönnyítése céljából } O83.

mindegyik magzat vagy újszülött esetében O84.8 Többes szülés.3) O86 Egyéb gyermekágyi fert zések Kivéve: vajúdás alatti fert zés (O75. valamennyi császármetszéssel Egyéb többes szülés Többes szülés a módszerek kombinálásával O84. valamennyi spontán Többes szülés.3) vajúdás alatti septicaemia (O75.m.0 O84.O84 Többes szülés Szükség esetén kiegészít kód használható (O80-O83) a szülés módjának jelölésére.-..n.2 O84.és 092..3) O86. Kivéve: a gyermekágyhoz társuló mentális és magatartási rendellenességek (F53.0) O85 Gyermekágyi láz [sepsis puerperalis] Gyermekágyi: • méhnyálkahártyagyulladás • láz • hashártyagyulladás • septicaemia Szükség esetén kiegészít kód használható (B95-B97) a fert z ágens jelölésére Kivéve: szülészeti gennyes és szeptikus embólia (O88.0 Szülészeti m téti sebfert zés Fert zött: • császármetszés sebe • gátvarrat } } szülést követ en 708 . valamennyi fogóval és vacuum extractorral Többes szülés.-) szülészeti tetanusz (A34) puerperalis osteomalacia (M83.9 Többes szülés k. F LEG A GYERMEKÁGGYAL KAPCSOLATOS SZÖV DMÉNYEK (O85-O92) Megjegyzés: az 081.091.1 O84.csoportok magukba foglalják a felsorolt állapotokat. akkor is ha terhesség vagy szülés alatt fordulnak el .

8 Egyéb. szülés után O87.0 tételekben szerepl követ en állapotok szülést O86.4 Ismeretlen eredet lázas állapot szülés után Gyermekágyi: • fert zés k.8 O87 Egyéb meghatározott gyermekágyi fert zések Vénás szöv dmények a gyermekágy alatt Beleértve: vajúdás.3 A genitourinaris traktus egyéb fert zései szülés után Gyermekágyi húgyivarszervi fert zés k.2 A húgyutak egyéb fert zései szülés után Az N10-N12. • lázas állapot k. vénás szöv dmények a gyermekágyban A nemi szervek visszeressége gyermekágyban O87.n. • phlebopathia k.-. Kivéve: gyermekágyi láz (O85) lázas állapot szülés alatt (O75. N15.n.m.-) terhesség alatti vénás szöv dmények (O22.-.m.2 O87.-.1 A genitális traktus egyéb fert zése szülés után Cervicitis } szülést követ en Vaginitis } O86. N30.0 O87.1 Felületes thrombophlebitis a gyermekágyban Mélyvénás thrombosis a gyermekágyban Mélyvénás thrombosis. szülés és gyermekágy folyamán Kivéve: embólia szülészeti ok miatt (O88. N34.9 Vénás szöv dmények a gyermekágyban k.3 Aranyér a gyermekágyban Agyi vénás thrombosis a gyermekágyban Sinus venosus thrombosis a gyermekágyban O87.2) O86.n.n.m. szülés után Medencei thrombophlebitis.m.-) O87. 709 .m.n. N39.O86. Gyermekágyi: • phlebitis k.n.m. O86.

8 Szeptikus embolisatio szüléssel összefüggésben Egyéb.embólia O89 Anaesthesiologiai szöv dmények a gyermekágy alatt Beleértve: a gyermekágy folyamán alkalmazott általános vagy helyi anaesthesia. analgesia vagy nyugtatók anyai szöv dményei O89.• thrombosis k. ectopiás . váladék belehelése anaesthesia Mendelson-szindróma Tüd kollapszus } } } a gyermekágy folyamán végzett } következtében } O89.m.1 Az érzéstelenítés cardiális szöv dményei a gyermekágy alatt Szív: • megállás • elégtelenség } a gyermekágy folyamán végzett anaesthesia következtében } O89.m. O88 Szülészeti embólia Beleértve: tüd embólia terhesség folyamán. szülészeti embólia Szülészeti zsír .2 Légembólia szüléssel összefüggésben Magzatvíz embólia Thromboembólia szüléssel összefüggésben Szülészeti (tüd ) embólia k.m.4 Toxikus reakció helyi érzéstelenítést l a gyermekágy alatt Spinalis és epiduralis érzéstelenítés okozta fejfájás a gyermekágy alatt 710 .2 Az érzéstelenítés központi idegrendszeri szöv dményei a gyermekágy alatt Agyi anoxia a gyermekágy folyamán végzett anaesthesia következtében O89. szülés alatt vagy gyermekágyban Kivéve: embólia vetélés.n.3 O88.0 O88.n.n.vagy mola terhesség szöv dményeként (O00-O07. O08.3 O89. Gyermekágyi (tüd ) embólia k.m. O88.0 Az érzéstelenítés tüd szöv dményei a gyermekágy alatt Aspiratiós pneumonitis Gyomortartalom vagy k.2) O88.1 O88.n.

2 O90.0 A mellbimbó szüléshez társuló fert zései Az eml bimbó tályogja: • terhességi • gyermekágyi O91.csoportban felsorolt állapotok O90.5 A spinalis és epiduralis érzéstelenítés egyéb szöv dményei a gyermekágy alatt Sikertelen vagy nehéz intubáció a gyermekágy alatt Az érzéstelenítés egyéb szöv dményei a gyermekágy alatt Anaesthesiológiai szöv dmény a gyermekágy alatt. gyermekágy vagy szoptatás folyamán O91.3 Szülészeti seb vérömlenye Cardiomyopathia a gyermekágyban Az I42.n.5 O90. O89.m..n.1 Eml tályog szüléshez társulva 711 . k.8 Thyreoditis szülés után A gyermekágy egyéb szöv dményei m.8 O89.m.4 Akut veseelégtelenség szülés után Hepatorenalis szindróma vajúdást és szülést követ en O90.9 A gyermekágy szöv dménye k.O89.9 O90 O90.1 A gyermekágy szöv dményei m. Placenta polypus O90. O91 Az eml szüléshez társuló fert zései Beleértve: a felsorolt állapotok terhesség.6 O89.o. A császármetszés sebének szétválása A gát szülészeti sebének szétválása Az alábbi sebzések szétrepedése: • episiotomia • gátrepedés Másodlagos gátseb O90.n.o.n.0 O90.

n.m. gyermekágy vagy szoptatás folyamán O92. rendellenességei Gyermekágyi galactocele 712 .m.n.0 O92.2 } } terhességben vagy gyermekágyban } Gennyes eml gyulladás Nem gennyes eml gyulladás szüléshez társulva Az eml nyirokérgyulladása} Mastitis: • k. • interstitialis • parenchymatosa } } terhességi vagy gyermekágyi } } O92 Az eml és tejelválasztás rendellenességei szüléshez társulva Beleértve: a felsorolt állapotok terhesség.6 Galactorrhoea Kivéve: nem szüléshez társuló galactorrhoea (N64.m.5 Hypogalactia Szupprimált lactatio Ablactatio Agalactia: • elektív • másodlagos • terápiás O92.3 Az eml egyéb és k.n.Eml tályog Subareoláris tályog O91. rendellenességei szüléshez társulva Agalactia Primer agalactia O92.2 O92.4 O92.3) O92.7 A tejelválasztás egyéb és k.1 Befordult eml bimbó szüléshez társulva Repedezett eml bimbó szüléshez társulva A mellbimbó berepedése terhességben vagy gyermekágyban O92.

kötet útmutatásaira.m. ok miatt terhesség. O97 Közvetlen szülészeti okok következményei okozta halál Anyai halál bármely közvetlen szülészeti ok miatt a szülés után egy évvel vagy kés bb O98 Máshová besorolható anyai fert z és parazitás betegségek. több mint 42 nappal. de kevesebb. vajúdás és szülés alatt vagy a gyermekágyban O96 Halál bármely szülészeti okból.A19 csoportokban felsorolt állapotok O98. szülést és a gyermekágyat komplikálják Beleértve: a felsorolt állapotok.1 A terhességet. a specifikus állapot Kivéve: tünetmentes HIV-fert zés (Z21) HIV-betegség (B20-B24) laboratóriumi módszerrel kimutatott humán immunhiány vírus (R75) szülészeti tetanusz (A34) gyermekágyi: • fert zés (O86.EGYÉB SZÜLÉSZETI ÁLLAPOTOK.n. (O95-O99) Megjegyzés: A O95-O97 csoportok használatánál utalnunk kell a mortalitási kódolási szabályokra és a II. ha a terhesség súlyosbítja lefolyásukat. szülést és gyermekágyat komplikáló szifilisz Az A50 .N. f csoport).0 A terhességet. szülést és gyermekágyat komplikáló gonorrhoea Az A54. mint egy évvel szülés után Kiegészít kód használható a halál szülészeti okának megjelölésére. melyek a terhességet.A53 csoportokban felsorolt állapotok O98. O95 Szülészeti halál ismeretlen okból Anyai halál k.-) • szepszis (O85) ha az anya gondozásának oka a magzatot érint ismert vagy gyanított betegség (O35-O36) O98.2 A terhességet.. ha a terhességgel szöv dnek. vagy ha szülészeti gondozás oka(i) Szükség esetén kiegészít jelölésére kód használható (I. szülést és gyermekágyat komplikáló güm kór Az A15 .csoportokban felsorolt állapotok 713 .O. M.

5) 714 . fert z és parazitás betegségek O98.0 A terhességet. f leg szexuális úton terjed fert zések.1 A terhességet. f csoportban Kiegészít kód használható a specifikus állapot megjelölésére.B09. amelyek a terhességet.6 A terhességet.n. szülést és gyermekágyat komplikáló vírushepatitis A B15 .0. szülést.-) sérülés.E90 csoportokban felsorolt állapotok Kivéve: diabetes mellitus (O24.0. és gyermekágyat komplikáló protozoon betegségek A B50 .D64 csoportokban felsorolt állapotok O99.B64 csoportokban felsorolt állapotok O98. szülést és gyermekágyat komplikáló egyéb anyai fert z és parazitás betegségek A terhességet.8 A terhességet. B25 .B19 csoportokban felsorolt állapotok O98. szülést és gyermekágyat komplikálják Az A 55 .A64 csoportokban felsorolt állapotok O98.9 O99 Egyéb. szülést és gyermekágyat komplikálják Megjegyzés: Ebbe a csoportba tartoznak azok az állapotok. máshova besorolható anyai betegségek amelyek a terhességet.m. és gyermekágyat komplikáló anaemia A D50 .5 A terhességet.4 A terhességet. szülést. mérgezés és a küls okok bizonyos következményei (S00-T98) ha az anya gondozásának oka a magzatot érint ismert vagy gyanított állapot (O35-O36) O99.-) hiányos táplálkozás (O25) postpartum thyreoiditis (O90. szülést és gyermekágyat komplikáló endokrin. O72. szülést és gyermekágyat komplikáló egyéb vírusbetegségek Az A80 . és gyermekágyat komplikáló anyai k. melyek a terhesség szöv dményei.3) O99.B34 csoportokban felsorolt állapotok O98. táplálkozási és anyagcsere betegségek Az E00 .O98. szülést és gyermekágyat komplikáló vér és vérképz szervi betegségek valamint az immunmechanizmust érint bizonyos felsorolt állapotok rendellenességek Kivéve: vérzés alvadási zavarokkal (O46. a terhesség súlyosbítja lefolyásukat. vagy f okai a szülészeti terhesgondozásnak és a Bet rendes tárgymutató nem jelez részükre kódot a XV.2 A terhességet. szülést. Kivéve: fert z és parazitás betegségek (O98. O67.3 Egyéb.

3) az anya gondozása az anyai medencei szervek ismert vagy feltételezett rendellenessége miatt (O34.7 csoportokba tartozó állapotok kombinációi A C00 .6 A terhességet szülést és gyermekágyat komplikáló emészt rendszeri betegségek A K00 . szülést és gyermekágyat komplikáló keringési rendszeri betegségek Az I00 .M99. szülést és gyermekágyat komplikáló légz rendszeri betegségek A J00 .-) • terhességben (O22.Q99 csoportokban felsorolt állapotok Kivéve: húgyivarszervi fert zések terhességben (O23.O99.-) viszér .1) O99.0) terhességhez társuló környéki ideggyulladás (O26.D48.6) O99.4 A terhességet.4) 715 . M00 . szülés és gyermekágy folyamán (O26.-) O99.K93 csoportokban felsorolt állapotok Kivéve: máj-rendellenességek terhességben. szülés és gyermekágy folyamán (O87.7 A terhességet. szülést és gyermekágyat komplikáló mentális rendellenességek és idegrendszeri betegségek Az F00 .I99 csoportokban felsorolt állapotok Kivéve: cardiomyopathia a gyermekágyban (O90.8) gyermekágyi pszichózis (F53. szülést és gyermekágyat komplikáló egyéb meghatározott betegségek és állapotok Az O99.8 A terhességet.H95.F99 és G00-G99 csoportokban felsorolt állapotok Kivéve: szülés utáni depresszió (F53.L99 csoportokban felsorolt állapotok Kivéve: herpes gestationis (O26. N00 .O16) szülészeti embólia (O88.3) magasvérnyomás (O10 .N99 és Q00 .3 A terhességet.-) szülés utáni heveny veseelégtelenség (O90. szülést és gyermekágyat komplikáló b r és b ralatti szövet betegségei Az L00 .O99.O86.0 .0 .szöv dmények és sinus venosus thrombosis : • vajúdás.-) a húgyivarrendszer fert zése szülés után (O86. H00 .5 A terhességet.J99 csoportokban felsorolt állapotok O99.4) O99.

VALAMINT A TERHESSÉG. akkor is. ha a halál vagy betegség veleszületett rendellenességek. átmeneti endokrin és anyagcsere rendellenességei A magzat és újszülött emészt rendszeri rendellenességei A magzat és az újszülött kültakarót és h mérséklet-szabályozást érint állapotai Egyéb. melyet az anya jelen terhességét l független betegsége okozhatott 716 . deformitások és kromoszóma abnormitások (Q00-Q99) endokrin. a perinatális szakban keletkez egyéb rendellenességek Meconium ileus és a magzat növekedéséhez kapcsolódó A f csoporthoz tartozó csillaggal jelölt csoportok: ANYAI TÉNYEZ K. mérgezés és küls kórokok bizonyos egyéb következményei (S00-T98) daganatok (C00-D48) tetanus neonatorum (A33) A f csoport az alábbi csoportokat tartalmazza: P00-P04 P05-P08 P10-P15 P20-P29 P35-P39 P50-P61 P70-P74 P75-P78 P80-P83 P90-P96 P75* Az anyai tényez k valamint a terhesség. P00 A magzat és az újszülött olyan állapota. táplálkozási és anyagcsere betegségeket (E00-E90) sérülés. VAJÚDÁS ÉS ÜLÉSI SZÖV DMÉNYEK RÉVÉN KÁROSODOTT MAGZAT ÉS ÚJSZÜLÖTT (P00-P04) Beleértve: a felsorolt anyai állapotok csak akkor. ha a magzat vagy újszülött halálának vagy megbetegedésének okaként lett meghatározva. F csoport A PERINATÁLIS SZAKBAN KELETKEZ ÁLLAPOTOK (P00-P96) Beleértve: a perinatális szakban keletkez kés bb következik be Kivéve: BIZONYOS állapotok. vajúdás és szülési szöv dmények révén károsodott magzat és újszülött A gesztáció tartamához rendellenességek Szülési trauma A perinatális szak specifikus légzési és cardiovascularis rendellenességei A perinatális szak specifikus fert zései A magzat és az újszülött vérzéses és haematologiai rendellenességei A magzat és az újszülött specifikus.XVI.

P00. k. P00. hogy annak klinikai tüneteit mutatná.-) • anyai endokrin és anyagcsere rendellenességek miatt (P70-P74) • transplacentárisan vagy anyatejjel átvitt ártalmak miatt (P04.3 Az anya egyéb keringési és légzési betegsége miatt érintett magzat és újszülött Olyan magzat és újszülött.0.1) 717 . Kivéve: az anya nemi szervein vagy másutt lév helyi fert zések (P00.8) a perinatális id szakra jellemz fert zések (P35-P39) P00. császármetszés vagy sebészi indítás következtében (P02.Kivéve: a magzat és újszülött károsodása: • a terhesség anyai szöv dményei miatt (P01.m.n. melyet az anya S00-T79-el jellemezhet állapota idézett el P00.5 Anyai sérülés okozta magzati vagy újszülött megbetegedés Beteg magzat vagy újszülött.013-016 csoportba sorolható betegségével van összefüggésben.7 A magzat vagy az újszülött olyan betegsége. Kivéve: a placenta károsodása amniocentesis. P00.6 Az anyán végzett m tét miatt megbetegedett magzat vagy újszülött Kivéve: a jelen szülés érdekében végzett császármetszés (P03. P00. máshol nem meghatározott orvosi beavatkozással hozható összefüggésbe Magzat vagy újszülött. aki az anyai radiológiai ellátása miatt érintett.és húgyúti betegsége miatt érintett magzat vagy újszülött Olyan magzat vagy újszülött. mely az anyán végzett. elvetélt magzat (P96. akinek betegsége az anya N00-N39 csoportokba sorolható állapotával van összefüggésben. P00. anélkül.1 Az anya vese.-) P00. császármetszés vagy sebészeti indítás következtében (P02.4 Az anya táplálkozási rendellenességei miatt érintett magzat és újszülött Olyan magzat és újszülött aki az anya E40-E64 csoportokba sorolható betegsége miatt érintett.1) a méhen vagy a kismedencei szerveken végzett korábbi m tétek (P03.2 csoportokba. aki az anya I00-I99. Q20-Q34 csoportokba sorolható betegsége következtében érintett és nem tartozik a P00.4) a placenta károsodása amniocentesis. Az anya alultápláltsága.8) a terhesség megszakítása.0 Az anya magas vérnyomás betegsége miatt érintett magzat vagy újszülött Olyan magzat vagy újszülött.2 Az anya fert z és parazitás betegsége miatt érintett magzat vagy újszülött Olyan magzat vagy újszülött.4) P00. akinek betegsége az anya 010-011. J00-J99. akit érint az anya A00-B99 és J10-J11 csoportba sorolható betegsége.

2 P01.0 P01. aki a vajúdás vagy a szülés egyéb szöv dményei érintett (P 03-) Az anya egyéb állapotai miatt érintett magzat vagy újszülött Magzat vagy újszülött. aki az anya k.8 magzat vagy újszülött.m.6 P01.7 Az anya halála miatt károsodott magzat és újszülött A magzat és az újszülött károsodása a szülést megel z fekvési rendellenesség miatt Medence vég fekvés Küls fordítás Arctartás Harántfekvés Változó fekvés } } } a szülés el tt } } P01.4 Méhen kívüli terhesség Abdominális terhesség P01.8 A magzat és az újszülött károsodása a terhesség egyéb anyai szöv dményei miatt 718 .n. állapota miatt beteg P01 A terhesség anyai komplikációja következtében megbetegedett magzat és újszülött Méhnyak-elégtelenség miatt érintett magzat vagy újszülött Id el tti burokrepedés miatt érintett magzat és újszülött Oligohydramnion Kivéve: ha id el tti burokrepedés okozza P01.1 P01.miatt P00. akinek a betegsége összefüggésbe hozható: • a T80-T88 csoportba sorolható állapotokkal • az anyai nemi szervek infekciójával vagy más lokalizált fert zésekkel • az anyai szisztémás lupus erythematosus-szal Kivéve: átmeneti újszülöttkori endokrin és anyagcsere zavarok (P70-P74) P00.9 Olyan magzat vagy újszülött.3 Túl sok magzatvíz miatt érintett magzat vagy újszülött Hydramnion P01.5 Ikerterhességb l származó magzat vagy újszülött Hármas ikerterhesség Kett s ikerterhesség P01.

a köldökzsinór és a magzatburkok rendellenességei következtében megbetegedett magzat és újszülött Elölfekv lepény miatt megbetegedett magzat és újszülött A magzat vagy az újszülött érintettsége a placenta-leválás és vérzés egyéb formái miatt Abruptio placentae Accidentalis vérzés A szülést közvetlenül megel z vérzés A placenta sérülése amniocentesis.0 P02.3 Lepényi transzfúziós szindrómák miatt érintett magzat és újszülött Lepényi és köldökzsinór rendellenességek.n.2 A lepény egyéb és nem részletezett alaki és m ködésbeli eltérése miatt érintett magzat és újszülött A lepény : • m ködési rendellenessége • elhalása • elégtelensége P02.Spontán vetélés. melyek ikerb l.4 P02. anyai szöv dmény miatt. Szükség esetén kiegészít állapotának jellemzésére kód a magzat vagy az újszülött következményes P02. P02 A lepény.ikerbe irányuló vagy egyéb tranplacentaris transzfúzióhoz vezetnek.5 Köldökzsinór el esés miatt érintett magzat és újszülött A köldökzsinór egyéb összenyomatásai miatt érintett magzat és újszülött Köldökzsinór (szorosan) a nyakon A köldökzsinór megtöretése Köldökzsinór-csomó (valódi) P02. császármetszés vagy sebészi beavatkozás miatt Anyai vérvesztés A placenta id el tti leválása P02. elvetélt magzat P01.1 P02.9 A magzat és az újszülött betegsége a terhességgel kapcsolatos k.6 A köldökzsinór egyéb és nem meghatározott állapota miatt érintett magzat és újszülött Rövid köldökzsinór Vasa praevia 719 .m.

n.3-t Hypertoniás fájások Fájásgyengeség P03.1 P03.7 Chorioamnionitis miatt érintett magzat és újszülött Amnionitis Membranitis Placentitis P02.3 P03. kivéve a 062.és aP03.0) P02.0-P03.2 P03.0 P03.. tartási rendellenesség és téraránytalanság miatt érintett Sz k medence Az O64-O66-ig sorolt állapotok miatt érintett magzat és újszülött Perzisztáló occipito-posterior magas-egyenes állás Harántfekvés P03.6-ba nem sorolható beavatkozások miatt érintett magzat és újszülött 720 .8 A vajúdás és a szülés egyéb specifikus szöv dményei miatt érintett magzat és újszülött Az anyai lágyrészek rendellenessége Daraboló m tét a szülés megkönnyítésére A 060-075 csoportokba sorolható állapotok.állapotokba sorolható betegségek miatt érintett magzat vagy újszülött.5 Fogóm tét miatt érintett magzat és újszülött Vacuum extractorral végzett szülés miatt érintett magzat és újszülött Császármetszés miatt érintett magzat és újszülött Rohamos szülés miatt érintett magzat és újszülött Rohamos kitolási szak P03.9 A magzatburkok egyéb rendellenességei miatt érintett magzat és újszülött A burkok k.4 P03..8 P02.6 Rendellenes fájástevékenység miatt érintett magzat és újszülött A 062. valamint a vajúdás és a szülés során alkalmazott. aki a vajúdás és a szülés alatt fennálló egyéb fekvési.Kivéve: egy arteriájú köldökzsinór (Q27. rendellenessége miatt érintett magzat és újszülött P03 A vajúdás és szülés egyéb szöv dményei miatt érintett magzat és újszülött Medencevég szülés és extractio miatt érintett magzat és újszülött Magzat és újszülött. a P02.m.

4 Az anya kábítószer fogyasztása miatt érintett magzat és újszülött Kivéve: anyai anaesthesia és analgesia (P04.8 P04.0 Az anya terhesség.2) magzati hydantoin szindróma (Q86. szöv dményei miatt érintett magzat és újszülött P04 A magzat és az újszülött károsodása a lepényen át vagy az anyatejjel bejutó károsító anyagok következtében Beleértve: a placentán átjutó nem-teratogén anyagok hatásait Kivéve: a veleszületett rendellenességek (Q00-Q99) az anyából átjutó drogok és toxinok okozta fokozott haemolysis következtében kialakuló újszülöttkori sárgaság (P58.1) anyai kábítószerfogyasztás (P04.1 Az anya által szedett egyéb gyógyszerek miatt érintett magzat és újszülött Daganat miatti chemotherapia Cytotoxicus szerek Kivéve: Warfarin kezelés okozta dysmorphia (Q86.n.0) P04.0) (P96.3 Az anya dohányzása miatt érintett újszülött és magzat Az anya alkohol fogyasztása miatt érintett magzat és újszülött Kivéve: magzati alkohol szindróma (Q86.m.5 P04. ártalmas hatásoknak kitett anya magzata és újszülöttje P04. vajúdás és szülés alatti érzéstelenítésének és fájdalomcsillapításának következtében érintett magzat vagy újszülött A vajúdás és szülés alatt az anyának adott opiátok és nyugtatók következtében fellép reakciók és mérgezések P04.4) P04.6 Az anya táplálékában lev kémiai anyagok miatt érintett magzat és újszülött A környezeti kémiai anyagok expoziciójának kitett anya beteg magzata és újszülöttje Egyéb ártalmas hatásoknak kitett anya magzata vagy újszülöttje K.1) az anyai kábítószerfogyasztás következtében fellép elvonási tünetek P04.9 A vajúdás és a szülés k.2 P04.Szülésindítás P03.9 721 .4) P04.m.n.

2 Méhen belüli alultápláltság a gesztációs korhoz mért súly vagy méret említése nélkül Újszülöttek. a morbiditás vagy az újszülött egyéb ellátása nélkül Kivéve: Alacsony születési súly a magzat lassú növekedése és a magzati alultápláltság miatt (P05. de a hossza afelett van A gesztációs id höz képest kis súlyú magzat (light-for-dates) P05. k.n.percentilis alatt van. els sorban születési súlyt kell figyelembe venni Beleértve: A felsorolt állapotokat további részletezés. P07 A rövid terhességi id tartammal és az alacsony születési súllyal kapcsolatos m. de a magzati alultápláltság jelei láthatók rajtuk.0) • gesztációs korhoz képest kicsiny magzat (P05. percentilis alatt.1 A gesztációs id höz képest kicsi magzat Azok tartoznak ide.1) P05. mint a száraz hámló b r.0 Visszamaradt magzati növekedés és alultápláltság A gesztációs id höz képest kis súlyú magzat Azok tartoznak ide. A gesztációs id höz képest kicsi magzat (small-for-dates) A gesztációs id höz képest kicsi és kis súlyú magzat (small-and-light-for-dates) P05..1 Egyéb alacsony születési súly 722 . Magzati retardáció k.-) a P07.mint a halál oka. mind a gesztációs id ismert. akiknek a súlya a gesztációs id höz képest a 10.o.m.0 Extrém alacsony születési súly 999 g vagy annál kisebb születési súly P07.m.A GESZTÁCIÓ TARTAMÁHOZ ÉS A MAGZAT NÖVEKEDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ RENDELLENESSÉGEK (P05-P08) P05 P05.n.n. a subcutan szövet csökkentsége Kivéve: Magzati alultápláltság: • gesztációs korhoz képest kis súlyú magzat (P05. akiknek a súlya és a hossza is a gesztációs id höz tartózó 10. akik nem soványak és kicsik a gesztációs id höz képest. rendellenességek Megjegyzés: Ha mind a születési súly.9 Gyenge méhen belüli fejlettség.

P08 Túlhordással és magas születési súllyal kapcsolatos rendellenességek Megjegyzés: Ha mind a születési súly. de 37 betöltött hétnél rövidebb gesztációs id (196 betöltött. gesztációs idejéhez képest nagy magzat Egyéb magzat vagy újszülött.2 Túlhordott újszülött.n.2 Extrém éretlenség 28 betöltött hétnél (196 betöltött napnál) kevesebb gesztációs id P07. nélkül.m. függetlenül a geszcátió tartamától P08.n.0) P08. aki nem óriás vagy nagysúlyú a gesztációs id höz képest Túlhordás k.1000-2499 g születési súly P07.m. a születési súlyt kell els sorban figyelembe venni Beleértve: a felsorolt állapotok további részletezés.3 Egyéb koraszülött csecsem 28 betöltött hét vagy annál hosszabb. morbiditása vagy további kezelése P08. (P52.1 Egyéb.-) P10.1) • gesztációs-diabeteses anya újszülöttje (P70. de kevesebb mint 259 betöltött nap) Koraszülöttség k. SZÜLÉSI TRAUMA (P10-P15) P10 Szülési sérülés következtében létrejött koponyán belüli roncsolódás és vérzés Kivéve: a magzat vagy újszülött intracraniális vérzése: • k. mind a gesztációs id rendelkezésre áll. a terhesség tartamához képest nem nagysúlyú 42 teljes hét vagy hosszabb gesztációs id (294 vagy több nap) után megszületett magzat.mint a magzat vagy újszülött halála. vagy a gesztációs idejéhez képest súlyos vagy nagy. aki súlyos.m.n.0 Subduralis vérzés szülési sérülés következtében Szülési sérülés következtében keletkezett subduralis vérömleny (lokalizált) 723 .9) • anoxia vagy hypoxia következtében (P52.0 Óriás újszülött Rendszerint 4500 g vagy annál nagyobb születési súlyt jelent Kivéve: szindróma: • diabeteses anya újszülöttje (P70.

k.4) P10.2 P12.4 A hajas fejb r sérülése Cephalhaematoma szülési sérülés miatt Fejdaganat szülési sérülés miatt Epicraniális subaponeuroticus vérzés szülési sérülés miatt A hajas fejb r horzsolódása szülési sérülés miatt A magzat monitorozása miatt kialakult fejb r sérülés Mintavételi szúrás helye 724 .0 P11.5 Egyéb agyidegek szülési sérülése A gerinc és a gerincvel szülési sérülése A gerinc törése szülési sérülés miatt P11.0 P12.8 Agyvérzés szülési sérülés következtében Agykamrai vérzés szülési sérülés következtében Lágyburok alatti vérzés szülési sérülés következtében Tentorium szakadás szülési sérülés következtében Egyéb koponyán belüli sérülések és vérzések szülési sérülés következtében Koponyán belüli sérülés és vérzés szülési sérülés következtében k. P10.m.n.1 P11.4 P11.9 P11 P11.n.Kivéve: a tentorium szakadását kisér subduralis vérzés (P10.3 P10.3 A központi idegrendszer egyéb szülési sérülései Agyoedema szülési sérülés miatt Egyéb. szülési sérülés miatti agykárosodás Szülési sérülés miatti agysérülés k.n. P12 P12.m.4 P10.9 A központi idegrendszer szülési sérülése.2 P11.m. Az arcideg szülési sérülése Arcidegbénulás szülési sérülés miatt P11.1 P10.2 P10.3 P12.1 P12.

P13 A csontok szülési sérülése Kivéve: gerinc szülési sérülése (P11.9 A hajas fejb r egyéb sérülései A hajas fejb r sérülése k.3 P14.0) P13.Fejb r csiptet (elektróda) okozta sérülés P12.0 P14.2 P14.8 P13.m.n.n.0 Egyéb szülési sérülések A máj szülési sérülése A máj repedése szülési sérülés miatt P15.1 P14.m.2 P13.1 A koponya törése szülési sérülés miatt A koponya egyéb szülési sérülése Kivéve: cephalhaematoma (P12. P15 P15.n.0 P13.m. P14 P14.9 A perifériás idegrendszer szülési sérülése Erb-tipusú bénulás szülési sérülés miatt Klumpke-tipusú bénulás szülési sérülés miatt A nervus phrenicus bénulása szülési sérülés miatt A kari idegfonat egyéb szülési sérülései A perifériás idegrendszer egyéb részeinek szülési sérülései A perifériás idegrendszer szülési sérülései.1 A lép szülési sérülése 725 .4 P13.5) P13. k.8 P14.8 P12.9 A combcsont szülési sérülése Egyéb hosszú csöves csontok szülési sérülése Kulcscsont törése szülési sérülés miatt Egyéb csontok szülési sérülése A csontok szülési sérülése k.3 P13.

sternocleidomastoideus sérülése szülési sérülés miatt A szem szülési sérülése Köt hártya alatti vérzés Traumás glaucoma P15.m.m.6 P15.5 P15.A lép repedése szülési sérülés miatt P15.n.3 A m.1 P20. P21 Szülési asphyxia 726 .9 A küls nemi szervek szülési sérülése A b ralatti zsírszövet nekrózisa szülési sérülés miatt Egyéb.8 P15. k.-) P20.4 Az arc szülési sérülése Az arc dúzzanata szülési sérülés miatt P15.n.9 A szülés megindulása el tt észlelt méhen belüli hypoxia El ször a vajúdás és szülés alatt észlelt hypoxia Intrauterin hypoxia k. meghatározott szülési sérülések Szülési sérülés.2 P15. } } szülési sérülés miatt A PERINATÁLIS SZAK SPECIFIKUS LÉGZÉSI ÉS CARDIOVASCULARIS RENDELLENESSÉGEI (P20-P29) P20 Méhen belüli hypoxia Beleértve: a kóros magzati szívfrekvenciát a magzati vagy intrauterin: • acidosist • anoxiát • asphyxiát • distresst • hypoxiát a meconiumos magzatvizet meconium ürítést Kivéve: az anoxia vagy hypoxia miatt keletkez intracraniális vérzés (P52.0 P20.

az izomzat tónustalan Asphyxia. P23 Veleszületett tüd gyulladás Beleértve: a méhen belül vagy szülés alatt szerzett fert zéses pneumonia Kivéve: az aspiráció következtében kialakult újszülöttkori pneumonia (P24.n.-) P23.Megjegyzés: Ez a csoport nem használható az alacsony Apgar érték jelölésére.0) P23.5) P22.0 Az újszülött respirációs distress syndromája Hyalin-membrán betegség P22.1 P23.1 Enyhe és közepes fokú szülési asphyxia Nincs rendszeres spontán légzés 1 percen belül.8 P22.m. az asphyxia vagy egyéb légzési problémák említése nélkül. de a szívfrekvencia 100/min vagy afeletti. P22 Újszülött respirátiós distress szindrómája (RDS) Kivéve: újszülött légzési elégtelensége (P28.9 Szülési asphyxia.0 Súlyos szülési apsphyxia A pulzus kevesebb. az 1 perces Apgar érték 4-7 Livid asphyxia P21. Kivéve: az intrauterin hypoxia vagy asphyxia (P20.n.9 Az újszülött átmeneti tachypnoeja Az újszülött egyéb légzészavara Az újszülött légzészavara k.n.1 P22. a b r sápadt. van némi izomtónus. Anoxia Hypoxia } } Asphyxia } k.-) P21.0 Vírus okozta veleszületett tüd gyulladás Kivéve: a congenitalis rubeolával járó pneumonitis (P35.2 Chlamydia okozta veleszületett tüd gyulladás Staphylococcus okozta veleszületett tüd gyulladás 727 . jelzett válasz az ingerlésre Asphyxia. mint 100/min és csökken vagy nem változik.m. az 1 perces Apgar érték 0-3 Algid asphyxia P21. nincs spontán légzés vagy csak kihagyó.m. k.

P25 Interstitiális emphysema és társuló állapotok a perinatális életkorban A perinatális id szakban kezd dött interstitiális emphysema Újszülöttkorban keletkezett pneumothorax Újszülöttkorban keletkezett pneumomediastinum Újszülöttkorban keletkezett pneumopericardium P25. Újszülöttkori aspirációs pneumonia k.n.m. kivéve a B csoportút P23.8 P24.9 Vér aspirációja újszülött korban Tej és regurgitált táplálék aspirációja újszülött korban Egyéb újszülöttkori aspirációs szindrómák Újszülöttkori aspirációs szindróma k.n.0 P25.1 Meconium aspiráció Magzatvíz és nyák aspiráció Magzatvíz aspiráció P24.3 P24.0 P24.3 728 .5 P23.P23. k.1 P25.9 Egyéb kórokozók okozta veleszületett tüd gyulladás Veleszületett tüd gyulladás.4 P23.8 P23. P24 Újszülöttkori aspiráció-szindromák Beleértve: aspiráció következtében kialakult pneumonia P24.n.m.6 B-csoportú streptococcus okozta veleszületett tüd gyulladás Escherichia coli okozta veleszületett tüd gyulladás Pseudomonas okozta veleszületett tüd gyulladás Egyéb bacteriumok okozta veleszületett tüd gyulladás Haemophilus influenzae Kleibsiella pneumoniae Mycoplasma Streptococcus.2 P24.3 P23.m.2 P25.

9 A perinatális id szakban keletkezett tüd vérzés Újszülöttkorban keletkezett tracheo-bronchialis vérzés Újszülöttkorban keletkezett súlyos tüd vérzés Egyéb újszülöttkorban keletkezett tüd vérzések Újszülöttkori tüd vérzés k.9 Újszülöttkorban keletkez krónikus tüd betegség k. P28.n.n.0 Els dlegesen légtelen tüd az újszülöttben A terminális respirációs egységek els expanziójának elégtelensége Tüd : • hypoplasia rövid gesztációs id vel • éretlenség k.1 P27.1 Egyéb és k.m. • részleges • másodlagos Resorptiós atelectasia respirációs distress szindróma nélkül 729 .n.m.8 P26. P27 P27.P25.0 P26.8 Újszülöttkori bronchopulmonalis dysplasia Egyéb újszülöttkori krónikus tüd betegségek Congenitalis tüd fibrosis Újszülöttek respirátor-tüdeje P27.n.0 A perinatális id szakban kialakuló krónikus légúti betegség Wilson-Mikity szindróma Pulmonális dysmaturitas P27.m. P28 Egyéb a perinatális id szakban keletkez légúti megbetegedések Kivéve: a légz rendszer veleszületett fejl dési rendellenességei (Q30-Q34) P28.1 P26. atelectasia az újszülöttben Atelectasia: • k.8 Egyéb állapotok az újszülöttkori interstitialis emphysemaval kapcsolatban P26 P26.n.m.m.

P29 A keringési rendszer perinatális korban keletkez rendellenességei Kivéve: a keringési rendszer veleszületett fejl dési rendellenessége (Q20-Q28) P29.m.-) • tüd gyulladás (P23.1 P29.8 P29.4) P28.P28.5 P28.-) 730 . A PERINATÁLIS SZAK SPECIFIKUS FERT ZÉSEI (P35-P39) Beleértve: a méhen belüli vagy szülés folyamán szerzett fert zések Kivéve: tünetmentes HIV fert zés állapota (Z21) veleszületett: • gonococcus fert zés (A54.n.3 Szívelégtelenség az újszülöttben Újszülöttkori arrythmia Az újszülött hypertoniája Perzisztáló foetalis keringés A ductus arteri