Ñoà aùn moân hoïc QT & TB GVHD : TS.

Nguyễn Đình Quân


5


CHÖÔNG III :
CAÂN BAÈNG VAÄT CHAÁT
VAØ NAÊNG LÖÔÏNG

Ñoà aùn moân hoïc QT & TB GVHD : TS. Nguyễn Đình Quân


5


I. CAÂN BAÈNG VAÄT CHAÁT
1. Nhöõng thoâng soá ban ñaàu
 Caùc kí hieäu :
- G
F
(kg/h) , F (kmol/h) : suaát löôïng nhaäp lieäu.
- G
D
(kg/h), D (kmol/h) : suaát löôïng saûn phaåm ñænh.
- G
W
(kg/h),W (kmol/h) : suaát löôïng saûn phaåm ñaùy.
- x
F
: noàng ñoä phaàn mol Etanol trong nhaäp lieäu (kmol/kmol hoãn hôïp).
- x
D
:

noàng ñoä phaàn mol Etanol trong saûn phaåm ñænh (kmol/kmol hoãn hôïp).
- x
W
: noàng ñoä phaàn mol Etanol trong saûn phaåm ñaùy (kmol/kmol hoãn hôïp).
-
F
x

: noàng ñoä phaàn khoái löôï ng Etanol trong nhaäp lieä u (kg/kg hoãn hôïp).
-
D
x

:

noàng ñoä phaàn khoái löôï ng Etanol trong saûn phaå m ñænh (kg/kg hoãn hôïp).
-
W
x

: noàng ñoä phaàn khoái löôï ng mol Etanol trong saûn phaåm ñaùy (kg/kg hoãn hôï p).
 Caùc soá lieäu ban ñaàu :
- Naêng suaát nhaäp lieäu : 2m
3
/h .
- Noàng ñoä saûn phaåm ñænh :

̅̅̅ = 0,8 kg/kg hoãn hôïp.
- Noàng ñoä nhaäp lieäu :

̅̅̅ = 0,15 kg/kg hoãn hôïp.
- Noàng ñoä saûn phaåm ñaùy :

̅̅̅̅ = 0,002 kg/kg hoãn hôïp.
- Khoái löôïng phaân töû cuûa etanol vaø nöôùc: M
E
= 46 kg/kmol, M
N
=18 kg/kmol.
- Quaù trình laøm vieäc lieân tuïc.
 Choïn caùc thoâng soá sau :
- Nhieät ñoä nhaäp lieäu ban ñaàu : t
o
F
= 28
o
C .
- Nhieät ñoä saûn phaåm ñænh sau khi laøm nguoäi : t
D
=35
o
C .
- Nöôùc caáp cho thieât bò ngöng tuï vaø laøm nguoäi coù nhieät ñoä ban ñaàu 25
o
C.
- Traïng thaùi nhaäp lieäu laø traïng thaùi loûng soâi .
2. Xaùc ñònh suaát löôïng saûn phaåm ñænh vaø ñaùy
 Phöông trình caân baèng vaät chaát cho toaøn boä thaùp chöng caát :
F = D + W (3.1)
Ñoà aùn moân hoïc QT & TB GVHD : TS. Nguyễn Đình Quân


5


Caân baèng cho caáu töû etanol: F.x
F
= D.x
D
+ W.x
W
(3.2)

F D W F W D
x x
W
x x
D
x x
F
÷
=
÷
=
÷
¬
 Naêng suaá t nhaäp lieäu laø 2m
3
/h ôû 28
o
C, khoá i löôïng rieâng cuûa hoãn hôïp taïi nhieät ñoä naøy
laø 971 kg/m
3
÷ G
F
= 2 . 971 = 1942 (kg/h).
 Chuyeån töø phaàn khoái löôï ng sang phaàn mol:
x
F
=
n
F
r
F
r
F
M
x
M
x
M
x
) 1 ( ÷
+

=

18
) 15 , 0 1 (
46
15 , 0
46
15 , 0
÷
+

= 0,0646 kmol/kmol hoãn hôï p.

x
D

=
n
D
r
D
r
D
M
x
M
x
M
x
) 1 ( ÷
+

=
18
) 8 , 0 1 (
46
8 , 0
46
8 , 0
÷
+
= 0,610 kmol/kmol hoãn hôïp.


x
W
=
n
w
r
w
r
w
M
x
M
x
M
x
) 1 ( ÷
+

=

18
) 002 , 0 1 (
46
002 , 0
46
002 , 0
÷
+
= 7,84.10
-4
kmol/kmol hoãn hôïp.
 Khoái löôïng mol trung bình cuûa hoãn hôïp M
tb
:

M
tbF
= x
F
.M
r
+ (1- x
F
).M
n
= 0,0646. 46 + (1 – 0,0646).18 = 19,809 kg/kmol.
M
tbD
= x
D
.M
r
+ (1- x
D
).M
n
= 0,610.46 + (1 – 0,610).18 = 35,08 kg/kmol.
M
tbW
= x
W
.M
r
+ (1-x
W
).M
n
= 7,84.10
-4
.46 + (1–7,84.10
-4
).18 = 18,022 kg/kmol.
 Suaát löôïng saûn phaåm ñænh : F =
tbF
F
M
G
=
809 , 19
1942
= 98,04 kmol/h .
 Töø ( 3.1 ) vaø ( 3.2 ) ta coù heä phöông trình :

¹
´
¦
+ =
+ =
÷4
10 . 84 , 7 . 610 , 0 . 0646 , 0 . 04 , 98
98,04
W D
W D

·
¹
´
¦
=
=
h kmol W
h kmol D
/ 77 , 87
/ 27 , 10


hay
¹
´
¦
= =
= =
h kg G
h kg G
W
D
/ 8 , 1581 022 , 18 . 77 , 87
/ 3 , 360 27 . 10 . 08 , 35

3. Xaùc ñònh tæ soá hoài löu thích hôïp
Ñoà aùn moân hoïc QT & TB GVHD : TS. Nguyễn Đình Quân


5


3.1 Tæ soá hoài löu toái thieåu :
- Chæ soá hoài löu R = L
o
/D ( L
o
: löu löôïng loûng hoài löu trong thaùp, kmol/h) coù aûnh höôûng
ñeán quaù trình chöng caát, cuï theå noù aûnh höôûng ñeán vò trí ñöôøng noàng ñoä laøm vieäc do ñoù
aûnh höôûng ñeán hieäu suaát (soá ñóa) vaø naêng suaát (ñöôøng kính) thaùp chöng luyeän.
- Tæ soá hoaøn löu toái thieåu laø cheá ñoä laøm vieäc maø taïi ñoù öùng vôùi soá maâm laø voâ cöïc nhöng
chi phí ñieàu haønh (nhieät, nöôùc, coâng ñeå bôm) laø toái thieåu. Khi nhaäp lieäu ôû traïng thaùi loûng
soâi, R
min
coù theå ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc (7.75, trang 200,[III]) :
758 , 0
0646 , 0 375 , 0
375 , 0 610 , 0
*
*
min
=
÷
÷
=
÷
÷
=
F
F
F
D
x y
y x
R (CT7.75, trang.200,[III])
Trong ñoù, y
*
F
laø thaønh phaàn pha hôi caân baèng vôùi x
F
, döïa vaøo giaûn ñoà caân baèng pha ,
khi x
F
= 0,0646 thì y
*
F
= 0,375
0,0646
0
,
3
7
5
XF
Y'F
0,610
0
,
7
0
3
9
XD
YD

Hình 3.1 : Ñoà thò xaùc ñònh y
*
F

3.2 Tæ soá hoaøn löu thích hôïp :
Khi tæ soá hoaøn löu laø R
min
, soá maâm lyù thuyeát laø voâ cöïc do ñoù chi phí coá ñònh laø voâ cöïc
nhöng chi phí ñieàu haønh (nhieät, nöôùc, coâng ñeå bôm) laø toái thieåu. Khi R taêng, soá maâm seõ
giaûm nhöng ñöôøng kính thaùp, thieát bò ngöng tuï, noài ñun vaø coâng ñeå bôm cuõng taêng theo.
Chi phí coá ñònh seõ giaûm ñeán möùc toái thieåu roài taêng ñeán voâ cöïc khi hoaøn löu toaøn phaàn.
Löôïng nhieät vaø löôïng nöôùc söû duïng cuõng taêng theo tæ soá hoaøn löu. Toång chi phí bao goàm:
Ñoà aùn moân hoïc QT & TB GVHD : TS. Nguyễn Đình Quân


5


chi phí coá ñònh vaø chi phí ñieàu haønh. Tæ soá hoaø n löu thích hôïp öùng vôùi toång chi phí laø cöïc
tieåu.
Tuy nhieân ,ñoâi khi caùc chi phí ñieàu haønh raát phöùc taïp, khoù kieåm soaùt neân ngöôøi ta coù
theå tính tæ soá hoaøn löu thích hôïp töø ñieàu kieän theå tích thaùp nhoû nhaát. Ñeå tính ñöôïc tæ soá
hoaøn löu thích hôïp theo ñieàu kieän naøy (khoâng tính ñeán chi phí ñieàu haønh), ta caàn laäp moái
quan heä giöõa tæ soá hoaøn löu vaø theå tích thaùp, töø ñoù choïn R
th
öùng vôùi theå tích thaùp laø nhoû
nhaát.
Nhaän thaáy, tieát dieän thaù p tæ leä vôùi löôïng hôi ñi trong thaùp, maø löôïng hôi laïi tæ leä vôùi
löôïng loûng hoài löu trong thaùp, do trong ñieàu kieän laøm vieäc nhaát ñònh thì G
D
seõ khoâng ñoåi
neân löôïng loûng hoài löu seõ tæ leä vôùi (R+1), do ñoù tieát dieän thaùp seõ tæ leä vôùi (R+1). Ngoaøi ra,
chieàu cao thaùp tæ leä vôùi soá maâm lyù thuyeát N
lt
. Cho neân theå tích laøm vieäc cuûa thaùp tæ leä vôùi
tích soá N
lt
.(R+1). Nhö vaäy, ta coù theå thieát laäp quan heä giöõa R vaø V
thaùp
theo quan heä R vaø
N
lt
.(R+1). Töø ñoà thò cuûa quan heä naøy ,ta xaùc ñònh ñöôïc ñieåm cöïc tieåu cuûa N
lt
.(R+1) öùng vôùi
tæ soá hoaøn löu thích hôïp R .
 Caùch xaùc ñònh R
th

÷ Cho các giá trị Rx
i
> Rx
min
từ đó vẽ các đường nồng độ làm việc của đoạn chưng và cất
ứng với các giá trị Rx
i
đó :
÷ Tìm các điểm a ( y= x= x
D
), b( y= x= x
W
) và đường x = x
F
( song song với trục tung do
nhập liệu lỏng sôi ).
÷ Như vậy ứng với mỗi giá trị R
xi
ta có số đĩa lý thuyết chung tương ứng là N
lt
.
÷ Ta có bảng sau :
R
x
N
lt
N
lt
. (R
xi
+1)
0,9 10 19
1 9 18
1,2 8 17.6
1,3 8 18.4
1,4 8 19.2
1.8 7 19.6
2 7 21


Thể tích tháp : V = f * H
f : tiết diện tháp, m
2

H : chiều cao làm việc của tháp, m
Ta biết, tiết diện của tháp tỉ lệ thuận với lượng hơi đi trong tháp, mà lượng hơi lại tỉ lệ thuận
với lượng lỏng hồi lưu trong tháp, như vậy tiết diện tháp tỉ lệ với lượng hồi lưu.
Tức là f ~ ( R
x
+ 1 ) * G
D

Trong một điều kiện làm việc nhất định thì G
D
là không đổi, nên f ~ ( R
x
+ 1).
Còn chiều cao tháp tỉ lệ với số đơn vị chuyển khối H ~ N
lt
, nên cuối cùng ta có
V = f * H ~ N
lt
( R
x
+ 1)
Ñoà aùn moân hoïc QT & TB GVHD : TS. Nguyễn Đình Quân


5


Từ đó ta sẽ lập được sự phụ thuộc giữa R
x
- N
lt
* ( R
x
+ 1 ) . Mối quan hệ này sẽ cho ta
tìm được một giá trị R
x
mà thể tích của thiết bị chưng cất ứng với nó là tối ưu R
th
.
Vẽ đồ thị quan hệ giữa (N
lt
*(Rx
i
+ 1) - Rx
i
) để tìm Rx
th
.


Hình 3.2 Ñoà thò xaùc ñònh chæ soá hoài löu thích hôïp theo phöông phaùp theå tích thaùp nhoû nhaát
Döïa treân ñoà thò treân, ta coù: chæ soá hoài löu thích hôïp töông öùng vôùi giaù trò cöïc tieåu treân
ñöôøng cong N
lt
.(R+1) = f( R).
Do ñoù: Tæ soá hoài löu thích hôïp theo phöông phaùp theå tích thaùp nhoû nhaát laø : R=1,2 .
4. Phöông trình ñöôøng laøm vieäc, soá maâm lyù thuyeát
4.1 Ñöôøng noàng ñoä laøm vieäc cuûa ñoaïn caát :
y =
1
.
1
.
+
+
+ R
x
x
R
R
D
=
1 2 , 1
61 , 0
1 2 , 1
2 , 1
+
+
+
x = 0,545x + 0,277 (3.4)
4.2 Ñöôøng noàng ñoä laøm vieäc cuûa ñoaïn chöng :
y =
W
x
R
f
x
R
f R
.
1
1
.
1 +
÷
+
+
+
=
4
10 . 84 , 7 .
1 2 , 1
55 , 9 1
.
1 2 , 1
55 , 9 2 , 1
÷
+
÷
+
+
+
x
= 4.89.x – 0.003 (3.5)
Vôùi : f =
27 , 10
04 , 98
=
D
F
= 9,55 : chæ soá nhaäp lieäu.
4.3 Soá maâm lyù thuyeát :
Ñoà aùn moân hoïc QT & TB GVHD : TS. Nguyễn Đình Quân


5


Töø ñoà thò, ta coù soá maâ m lí thuyeát laø 8 – 1 = 7 maâm (noài ñun ñöôïc xem như töông
ñöông vôùi moät maâm lyù thuyeát) bao goàm :
4 maâm chöng
3 maâm caát
Nhaäp lieäu ôû maâm soá 4 tính töø döôùi ñaùy thaùp leân.
XD
XF

Hình 3.2 : Ñoà thò xaùc ñònh soá maâm lyù thuyeát
4. Soá maâm thöïc teá
Soá maâm thöïc teá ñöôïc xaù c ñònh theo hieäu suaát trung bình :
(CT IX.59, trang 170,[II])
Trong ñoù N
t
: soá ñóa thöïc teá , N
lt
: soá ñóa lyù thuyeát

tb
: hieäu suaát trung bình cuûa thieát bò

1
, 
2
, …
n
, : hieäu suaát cuûa caùc baäc thay ñoåi noàng ñoä .
(CT IX.60, trang 171,[II])
n : soá vò trí tính hieäu suaát

tb
: laø moät haøm soá cuûa ñoä bay hôi töông ñoái vaø ñoä nhôùt cuûa hoãn hôïp loûng
 Taïi vò trí nhaäp lieäu :
+ x
F
= 0,0646 ;tra ñoà thò vaø T – x,y cuûa heä, ta coù : y
*
F
= 0,375 ; t
F
= 89,01
o
C
n
n
tb
q q q
q
+ + +
=
...
2 1
tb
lt
t
N
N
q
=
Ñoà aùn moân hoïc QT & TB GVHD : TS. Nguyễn Đình Quân


5

F
=
y
F
*
1-y
F
*
1- x
F
x
F
=
0,375
1-0,375
1-0,0646
0.0646
=8,689
+ Tính µ
F
:
Ta coù:
Ñoä nhôùt cuûa nöôùc ôû t
F
= 89,01
o
C

laø: µ
N
= 0,3202 cP (Baûng I.102, trang 94 [1])
Ñoä nhôùt cuûa etanol ôû t
F
laø: µ
E
= 0,32 cP (Toaù n ñoà I.18, trang 90 [1])
Ñoä nhôùt cuûa hoãn hôïp loûng: lgµ
hh
= x
1
lgµ
1
+ x
2
lgµ
2
(Coâng thöùc I.12, [1])
=>

lgµ
F
= x
F
.lgµ
E
+ (1-x
F
).lgµ
N
= 0.0646.lg0,32 + (1-0.0646).lg0,3202 = -0,494
=>

µ
F
= 0.3201
+ Tính hieäu suaát ñóa nhaäp lieäu
F
q :

F

F
= 8,6809.0,3201 = 2,78

F
= 0.38 (Hình IX.11, trang 171 [2])
 Taïi vò trí maâm ñaùy :
+ x
W
= 7,84.10
-4
ta tra ñoà thò caân baèng cuûa heä : y
*
W
= 0,0102; t
W
= 98,6
o
C

F
=
y
w
*
1-y
w
*
1- x
w
x
w
=
0,0102
1-0,102
1-7,8.10
-4
7,8.10
-4
=13,2
+ Tính µ
W
:
Ta coù:
Ñoä nhôùt cuûa nöôùc ôû t
W
laø: µ
N
= 0,2880 cP (Baû ng I.104, [1])
Ñoä nhôùt cuûa etanol ôû t
W
laø: µ
E
= 0,330 cP (Toaùn ñoà I.18, [1])
Tính toaùn töông töï nhö treân µ
w
= 0,2882 (cP)
+ Tính hieäu suaát ñóa nhaäp lieäu
W
q :

w

w
= 13,2 . 0,2882 = 3,8

w
= 0,36
 Taïi vò trí maâm ñænh :
+ x
D
= 0,61 ta tra ñoà thò caân baèng cuûa heä : y
*
D
= 0,7039; t
D
= 79,35
o
C

Ñoà aùn moân hoïc QT & TB GVHD : TS. Nguyễn Đình Quân


5

=
y

*
1-y

*
1- x

x

=
,
1-,
1-,1
.1
=1,
+ Tính µ
D
:
Ta coù:
Ñoä nhôùt cuûa nöôùc ôû t
D
laø: µ
N
= 0,4053 cP
Ñoä nhôùt cuûa etanol ôû t
D
laø: µ
E
= 0,42 cP
Tính toaùn töông töï nhö taïi maâm nhaäp lieäu µ
E
= 0,4142(cP)
+ Tính hieäu suaát ñóa nhaäp lieäu
D
q :

D

D
= 1,52 . 0,4142 = 0,63

D
= 0.55
- Hieäu suaát trung bình cuûa phaàn chöng cuûa thaùp :

tb1
=

+

=
,+,

=,
- Hieäu suaát trung bình cuûa phaàn caát cuûa thaùp :tb
=

+

=
,+,

=,
1.1. Soá maâm thöïc teá cuûa thaùp N
tt
:
- Soá maâm thöïc phaàn chöng cuûa thaùp laø:
tb
lt
tt
N
N
q
=
1
=

,
= 10,8 (mâm), lấy tròn 11 mâm.
- Soá maâm thöïc phaàn caát cuûa thaùp laø:

tb
lt
tt
N
N
q
=
1
=

,
= 6,45 (maâm), laáy troøn 7 maâm.
Vaäy: Soá maâm thöïc teá cuû a thaùp laø:
N
tt1
+ N
tt2
= 11+8 = 19 (maâm)
8 maâm caát
N
tt
= 19 maâm , goàm : 11 maâm chöng
Nhaäp lieäu taïi maâm soá 11 (tính töø ñaùy thaùp leân)

Ñoà aùn moân hoïc QT & TB GVHD : TS. Nguyễn Đình Quân


5II. CAÂN BAÈNG NAÊNG LÖÔÏNG
1. Taïi thieát bò ñun noùng hoãn hôïp ñaàu
Q
D1
+ Q
f
= Q
F
+ Q
ng1
+ Q
m1
(CT IX.149, trang 196,[II])
 Nhieät löôïng do hôi ñoát mang vaøo :
Q
D1
= D
1
.
1
ì = D
1
( r
1
+t
1
.C
1
) (CT IX.150, trang 196,[II])
- Duøng hôi nöôùc ôû aùp suaát 2at , t
h
= 119,6
o
C
- ì
1
: nhieät löôïng rieâng cuû a hôi ñoát, J/Kg
- r
1
: aån nhieät hoùa hôi, J/Kg
r
1
= 2208 kJ/kg
- t
1
: nhieät ñoä nöôùc ngöng,
o
C
t
1
= t
h
= 119,6
o
C
 Nhieät löôïng do hoãn hôïp ñaàu mang vaøo ôû 28
o
C :
Q
f
= G
f
.C
f
.t
f
(CT IX.151, trang 196,[II])
- G
f
= G
F
= 1942 kg/h
- ÔÛ t
f
= 28
o
C tra (Baûng I.147,trang 165 [1]) vaø (Baû ng I.154, trang 172 [1]), ta coù:
C
nöôùc
= 4181 (J/kg.ñoä), C
etanol
= 2595 J/kg.ñoä
C
f
=
F
x .C
etanol
+ ( 1-
F
x ).C
nöôùc
= 0,15. 2595 + ( 1- 0,15 ).4181 = 3943,1 J/kg.ñoä
¬ Q
f
= 1942 . 3943,1 . 28 = 214,4 .10
6
J/h = 59,6 kW
 Nhieät löôïng do hoãn hôïp ñaàu mang ra ôû nhieät ñoä soâi 89,01
o
C :

Q
F
= G
F
.C
F
.t
F
(CT IX.152, trang 196,[II])

- G
F
= 1942 (Kg/h)
- t
F
= 89.01
o
C tra (Baûng I.147,trang 165 [1]) vaø (Baûng I.154,[1]), trang 172 ta coù:
C
nöôùc
= 4206,9 J/kg.ñoä
C
etanol
= 3281,5 J/kg.ñoä.
C
F
=
F
x .C
etanol
+( 1-
F
x ).C
nöôùc
= 0,15. 3281,5 +(1- 0,15).4206,9 = 4068,1 J/kg.ñoä
Ñoà aùn moân hoïc QT & TB GVHD : TS. Nguyễn Đình Quân


5


¬ Q’
F
= 1942 . 4068,1 . 89,01 = 703,2.10
6
(J/h) = 195,3 kW
 Nhieät löôïng do nöôùc ngöng mang ra : Q
ng1
= G
ng1
.C
1
.t
h
= D
1
.C
1 .
t
h
( hôi ñoát ngöng tuï
hoaøn toaøn vaø nöôùc ngöng khoâng bò maát nhieät).
 Nhieät löôïng toån thaá t ra moâi tröôøng xung quanh, laáy Q
m1
= 5%.Q
D1

 D
1
= (Q
F
– Q
f
)/(0,95r
1
) = (195,3 -59,6).3600/(0,95.2208) = 232,9 kg/h
Vaäy : löôïng hôi ñoát 2at caàn duøng ñeå ñun soâi nhaäp lieäu laø 232,9 kg/h.
2. Taïi thaùp chöng caát
Q
F
+ Q
D
2
+ Q
R
= Q
y
+ Q
w
+ Q
xq
+ Q
ng2
(CT IX.156, trang 197,[II])
 Nhieät löôïng do hoãn hôïp ñaàu mang vaøo Q
F
= 195,3 kW
 Nhieät löôïng do hôi ñoát ñun soâi ñaùy thaùp Q
D2
:
Q
D2
= D
2

2
= D
2
.(r
2
+ C
2
.t
2
) (CT IX.157, trang 197,[II])
Cuõng söû duïng hôi nöôùc 2at, soá lieäu gioáng hôi ñoát ñun soâi nhaäp lieäu.
 Nhieät löôïng do löu löôïng loûng hoài löu mang vaøo :
Q
R
= G
R
.C
R
.t
R
(CT IX.158, trang 197,[II])
- C
R
= C
D
(nhieät dung rieâ ng cuûa saûn phaåm ñænh) ôû 79,3
o
C
C
n
= 4198 J/Kg.ñoä,
C
r
= 3204 J/kg.ñoä
C
D
=
D
x .C
etanol
+( 1-
D
x ).C
nöôùc
= 0,8.3204 + 0,2.4198 = 3402,8 J/kg.ñoä

- G
R
= G
D
.R = 360,3.1,2 = 432,36 kg/h
Vaäy : Q
R
= 432,36.3402,8.79,3/(1000.3600) = 32,4 kW
 Nhieät löôïng do hôi mang ra ôû ñænh thaùp :
Q
y
= G
D
.( 1+ R).ì
D
(CT IX.159, trang 198,[II])
- Nhieät löôïng rieâng cuûa hôi taïi ñænh thaùp ì
D
ôû 79,3
o
C :
ì
D
= ì
r
.

̅̅̅

+ ì
n
( 1 -

̅̅̅

)
y
D
= 0,7039 =>

̅̅̅ = 0,86
ì
r
= r
r
+ t
D
. C
r
= 850,94 + 79,3.3,204 = 1105,02 kJ/kg
ì
n
= r
n
+ t
D .
C
n
= 2312,9 + 79,3. 4,198 =

2645,8 kJ/kg
Ñoà aùn moân hoïc QT & TB GVHD : TS. Nguyễn Đình Quân


5


÷ ì
D
= 1320,9 kJ/kg
Vaäy : Q
y
= 360,3.(1+1,2).1320,9/3600 = 290,8 kW
 Nhieät löôïng do saûn phaåm ñaùy mang ra :
Q
w
= G
W.
t
W.
C
W
(CT IX.160, trang 197,[II])
ÔÛ t
W
= 99,8
o
C, vì x
W
= 0,002 raát nhoû neân C
W
= C
n
= 4218,5 J/kg
Vaäy : Q
w
= 1581,8 . 99,8 . 4218,5/(1000.3600) = 177,6 kW
 Nhieät löôïng toån thaá t ra moâi tröôøng xung quanh: Q
xq2
= 5%Q
D2

 Nhieät löôïng do nöôùc ngöng mang ra Q
ng2
= G
ng2
. C
2
.t
2
= D
2
.C
2
.t
2
(xem toaøn boä hôi
ñoát ngöng tuï vaø nöôùc ngöng ra khoâng bò maát nhieät).
D
2
= (Q
y
+ Q
w
– Q
F
– Q
R
)/(0,95.r
2
)
= (290,8 + 177,6 - 195,3 – 32,4).3600/(0,95.2208) = 413,1 kg/h.
Vaäy : löôïng hôi ñoát 2at caàn duøng trong noài ñun laø 413,1 kg/h.
Toång löôïng hôi ñoát caàn cung caáp cho heä thoáng laø 646 kg/h.
3. Taïi thieát bò ngöng tuï saûn phaåm ñænh
Ngöng tuï hoaøn toaøn hôi ra khoûi ñænh thaùp, ta coù :
D.(R+1).r
D
= G
n1
.C
n
.(t
2
-t
1
)
- r
D
: aån nhieät ngöng tuï saû n phaåm ñænh ôû 79,3
o
C
r
r
= 850,94 kJ/kg, r
n
= 2312,9 kJ/kg
r
D
= 850,94.0,86 + 2312,9.0,14 = 1055,6 kJ/kg
- Choïn nhieät ñoä vaøo, ra cuû a nöôùc trong thieát bò ngöng tuï : t
1
= 27
o
C, t
2
= 50
o
C
C
n
= 4181 J/kg.ñoä.

Vaäy : löôïng nöôùc caàn duøng ñeå ngöng tuï hôi ra khoûi ñænh thaùp laø 8701 kg/h.
4. Taïi thieát bò laøm nguoäi saûn phaåm ñænh
G
D
.C
D
.(t
D
– t
rD
) = G
n2
.C
n
.(t
2
-t
1
)
- Ta coù t
D
= 79,3
o
C, choïn nhieät ñoä ra khoûi thieát bò laøm nguoäi t
rD
= 35
o
C
- C
n
= 4198 (J/Kg.ñoä)
h kg
t t C
r R G
G
n
D x D
n
/ 8701
) 27 50 .( 4181
1000 . 6 , 1055 ). 1 2 , 1 .( 3 , 360
) (
) 1 .(
1 2
1
=
÷
+
=
÷
+
=
Ñoà aùn moân hoïc QT & TB GVHD : TS. Nguyễn Đình Quân


5


C
r
= 3204 J/kg.ñoä
÷ C
D
= 0,8.3204 + 0,2.4198 = 3402,8 J/kg.ñoä
- Nhieät ñoä vaøo vaø ra cuûa nöôùc laøm nguoäi t
1
= 27
o
C, t
2
= 45
o
C
÷ C
n
= 4181 J/kg.ñoä.
Vôùi G
D
= 360,3 kg/h ÷ G
n2
= 721,7 kg/h.
Vaäy : löôïng nöôùc caàn duøng ñeå laøm nguoäi saûn phaåm ñænh veà 35
o
C laø 721,7 kg/h.
Toång löôïng nöôùc giaûi nhieät caàn cung caáp cho heä thoáng laø 9423 kg/h.

Ñoà aùn moân hoïc QT & TB GVHD : TS. Noàng ñoä saûn phaåm ñænh : ̅̅̅ = 0. Nguyễn Đình Quân I.1) . CAÂN BAÈNG VAÄT CHAÁT 1.  Caùc soá lieäu ban ñaàu : Naêng suaát nhaäp lieäu : 2m3/h . GD (kg/h).8 kg/kg hoãn hôïp. Traïng thaùi nhaäp lieäu laø traïng thaùi loûng soâi .W (kmol/h) : suaát löôïng saûn phaåm ñaùy. x D : noàng ñoä phaàn khoái löôïng Etanol trong saûn phaåm ñænh (kg/kg hoãn hôïp). x F : noàng ñoä phaàn khoái löôïng Etanol trong nhaäp lieäu (kg/kg hoãn hôïp). Xaùc ñònh suaát löôïng saûn phaåm ñænh vaø ñaùy  Phöông trình caân baèng vaät chaát cho toaøn boä thaùp chöng caát : F=D+W 5 (3. Quaù trình laøm vieäc lieân tuïc. Nhieät ñoä saûn phaåm ñænh sau khi laøm nguoäi : tD =35oC .002 kg/kg hoãn hôïp. xW : noàng ñoä phaàn khoái löôïng mol Etanol trong saûn phaåm ñaùy (kg/kg hoãn hôïp). MN =18 kg/kmol. D (kmol/h) : suaát löôïng saûn phaåm ñænh.15 kg/kg hoãn hôïp. xD : noàng ñoä phaàn mol Etanol trong saûn phaåm ñænh (kmol/kmol hoãn hôïp). Noàng ñoä saûn phaåm ñaùy : ̅̅̅̅ = 0. Khoái löôïng phaân töû cuûa etanol vaø nöôùc: ME = 46 kg/kmol. Nöôùc caáp cho thieât bò ngöng tuï vaø laøm nguoäi coù nhieät ñoä ban ñaàu 25oC. 2. xW : noàng ñoä phaàn mol Etanol trong saûn phaåm ñaùy (kmol/kmol hoãn hôïp). xF : noàng ñoä phaàn mol Etanol trong nhaäp lieäu (kmol/kmol hoãn hôïp). Nhöõng thoâng soá ban ñaàu  Caùc kí hieäu : GF (kg/h) . GW (kg/h). Noàng ñoä nhaäp lieäu : ̅̅̅ = 0.  Choïn caùc thoâng soá sau : Nhieät ñoä nhaäp lieäu ban ñaàu : toF = 28oC . F (kmol/h) : suaát löôïng nhaäp lieäu.

971 = 1942 (kg/h).610.  Suaát löôïng saûn phaåm ñænh : F = 1942 GF = = 98.08.610). 19.xW  F D W   x D  xW x F  xW xD  xF  Naêng suaát nhaäp lieäu laø 2m3/h ôû 28oC.7.10.04 kmol/h .84. 0.3kg / h hay  D GW  87. Nguyễn Đình Quân (3.27  360.18. 46 + (1 – 0.8 (1  0. MtbW = xW.08 kg/kmol.Ñoà aùn moân hoïc QT & TB GVHD : TS.04.2 ) ta coù heä phöông trình : 98.2) Caân baèng cho caáu töû etanol: F. Xaùc ñònh tæ soá hoài löu thích hôïp 5 .8 46 = 0.1 ) vaø ( 3.15 (1  0.10-4.022 kg/kmol.77kmol / h G  35.Mn = 0.77. khoái löôïng rieâng cuûa hoãn hôïp taïi nhieät ñoä naøy laø 971 kg/m3  GF = 2 .10-4 kmol/kmol hoãn hôïp.610  W .xD ).0646).Mr + (1.15)  46 18 0.Mn = 7.15 46 = 0.10-4).18 = 18.xF ).0646.Mr + (1.  Chuyeån töø phaàn khoái löôïng sang phaàn mol: xF Mr xF = = xF (1  xF )  Mr Mn xD Mr xD = = xD (1  xD )  Mr Mn 0. 0.0.0646 kmol/kmol hoãn hôïp.8kg / h 3.002 (1  0.46 + (1 – 0.022  1581.0.04  D  W  4 98. MtbD = xD .809 M tbF  Töø ( 3.46 + (1–7.xF = D.Mr + (1-xW ).809 kg/kmol.84.84.002 Mr 46 xW = = = 7.18 = 19.27kmol / h  W  87.Mn = 0.8)  46 18 xw 0.84. 0.610 kmol/kmol hoãn hôïp.18 = 35.10  D  10.0646  D.002) xw (1  xw )   46 18 Mr Mn  Khoái löôïng mol trung bình cuûa hoãn hôïp Mtb : MtbF = xF .xD + W.

kmol/h) coù aûnh höôûng ñeán quaù trình chöng caát.Tæ soá hoaøn löu toái thieåu laø cheá ñoä laøm vieäc maø taïi ñoù öùng vôùi soá maâm laø voâ cöïc nhöng chi phí ñieàu haønh (nhieät. trang.Chæ soá hoài löu R = Lo/D ( Lo : löu löôïng loûng hoài löu trong thaùp. .375  *   0. noài ñun vaø coâng ñeå bôm cuõng taêng theo.[III]) : Rmin xD  y * F 0. y*F laø thaønh phaàn pha hôi caân baèng vôùi xF.375 XF 0. Rmin coù theå ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc (7. Chi phí coá ñònh seõ giaûm ñeán möùc toái thieåu roài taêng ñeán voâ cöïc khi hoaøn löu toaøn phaàn. Löôïng nhieät vaø löôïng nöôùc söû duïng cuõng taêng theo tæ soá hoaøn löu. cuï theå noù aûnh höôûng ñeán vò trí ñöôøng noàng ñoä laøm vieäc do ñoù aûnh höôûng ñeán hieäu suaát (soá ñóa) vaø naêng suaát (ñöôøng kính) thaùp chöng luyeän. soá maâm lyù thuyeát laø voâ cöïc do ñoù chi phí coá ñònh laø voâ cöïc nhöng chi phí ñieàu haønh (nhieät.Ñoà aùn moân hoïc QT & TB 3.1 Tæ soá hoài löu toái thieåu : GVHD : TS.7039 0. coâng ñeå bôm) laø toái thieåu. Khi nhaäp lieäu ôû traïng thaùi loûng soâi.2 Tæ soá hoaøn löu thích hôïp : Khi tæ soá hoaøn löu laø Rmin. Toång chi phí bao goàm: 5 . döïa vaøo giaûn ñoà caân baèng pha .0646 (CT7. Khi R taêng.375  0. nöôùc.610 XD Hình 3.375 YD Y'F 0. Nguyễn Đình Quân .1 : Ñoà thò xaùc ñònh y*F 3.0646 0. nöôùc. soá maâm seõ giaûm nhöng ñöôøng kính thaùp.0646 thì y*F = 0. thieát bò ngöng tuï.75.610  0. coâng ñeå bôm) laø toái thieåu. trang 200.200.758 y F  xF 0.[III]) Trong ñoù.75. khi xF = 0.

Tức là f  ( Rx + 1 ) * GD Trong một điều kiện làm việc nhất định thì GD là không đổi. tiết diện của tháp tỉ lệ thuận với lượng hơi đi trong tháp.Ñoà aùn moân hoïc QT & TB GVHD : TS.(R+1). do trong ñieàu kieän laøm vieäc nhaát ñònh thì GD seõ khoâng ñoåi neân löôïng loûng hoài löu seõ tæ leä vôùi (R+1). Tæ soá hoaøn löu thích hôïp öùng vôùi toång chi phí laø cöïc tieåu.2 1. nên cuối cùng ta có V = f * H  Nlt ( Rx + 1) 5 . ta caàn laäp moái quan heä giöõa tæ soá hoaøn löu vaø theå tích thaùp. như vậy tiết diện tháp tỉ lệ với lượng hồi lưu.  Caùch xaùc ñònh Rth  Cho các giá trị Rxi > Rxmin từ đó vẽ các đường nồng độ làm việc của đoạn chưng và cất ứng với các giá trị Rxi đó :  Tìm các điểm a ( y= x= xD ). Tuy nhieân .  Ta có bảng sau : Rx 0. ta coù theå thieát laäp quan heä giöõa R vaø Vthaùp theo quan heä R vaø Nlt. do ñoù tieát dieän thaùp seõ tæ leä vôùi (R+1). Nhaän thaáy.3 1.  Như vậy ứng với mỗi giá trị Rxi ta có số đĩa lý thuyết chung tương ứng là Nlt. tieát dieän thaùp tæ leä vôùi löôïng hôi ñi trong thaùp. Còn chiều cao tháp tỉ lệ với số đơn vị chuyển khối H  Nlt . Cho neân theå tích laøm vieäc cuûa thaùp tæ leä vôùi tích soá Nlt.ñoâi khi caùc chi phí ñieàu haønh raát phöùc taïp.8 2 Nlt 10 9 8 8 8 7 7 Nlt . Ñeå tính ñöôïc tæ soá hoaøn löu thích hôïp theo ñieàu kieän naøy (khoâng tính ñeán chi phí ñieàu haønh). Töø ñoà thò cuûa quan heä naøy . khoù kieåm soaùt neân ngöôøi ta coù theå tính tæ soá hoaøn löu thích hôïp töø ñieàu kieän theå tích thaùp nhoû nhaát. m2 H : chiều cao làm việc của tháp. mà lượng hơi lại tỉ lệ thuận với lượng lỏng hồi lưu trong tháp.2 19.4 19.(R+1) öùng vôùi tæ soá hoaøn löu thích hôïp R .ta xaùc ñònh ñöôïc ñieåm cöïc tieåu cuûa Nlt. m Ta biết. Nguyễn Đình Quân chi phí coá ñònh vaø chi phí ñieàu haønh.6 21 Thể tích tháp : V = f * H f : tiết diện tháp.4 1. Nhö vaäy. b( y= x= xW ) và đường x = xF ( song song với trục tung do nhập liệu lỏng sôi ).(R+1).6 18.9 1 1. Ngoaøi ra. nên f  ( Rx + 1). maø löôïng hôi laïi tæ leä vôùi löôïng loûng hoài löu trong thaùp. (Rxi+1) 19 18 17. töø ñoù choïn Rth öùng vôùi theå tích thaùp laø nhoû nhaát. chieàu cao thaùp tæ leä vôùi soá maâm lyù thuyeát Nlt .

10 4 .x  .1 Ñöôøng noàng ñoä laøm vieäc cuûa ñoaïn caát : y= 1.55 1  9.61 x R.2  1 R 1 R 1 (3. 4.Ñoà aùn moân hoïc QT & TB GVHD : TS.2  1 1.003 Vôùi : f = F 98. Hình 3.x – 0.3 Soá maâm lyù thuyeát : 5 . Nguyễn Đình Quân Từ đó ta sẽ lập được sự phụ thuộc giữa Rx .x  D = 1.27 4.04  = 9.2 0.2 Ñöôøng noàng ñoä laøm vieäc cuûa ñoaïn chöng : y= 1.2 Ñoà thò xaùc ñònh chæ soá hoài löu thích hôïp theo phöông phaùp theå tích thaùp nhoû nhaát Döïa treân ñoà thò treân.2  1 1.xW = 1.7.Nlt * ( Rx + 1 ) . ta coù: chæ soá hoài löu thích hôïp töông öùng vôùi giaù trò cöïc tieåu treân ñöôøng cong Nlt. Do ñoù: Tæ soá hoài löu thích hôïp theo phöông phaùp theå tích thaùp nhoû nhaát laø: R=1.55 : chæ soá nhaäp lieäu.4) 4. Phöông trình ñöôøng laøm vieäc.(R+1) = f( R).5) = 4. Vẽ đồ thị quan hệ giữa (Nlt *(Rxi + 1) . Mối quan hệ này sẽ cho ta tìm được một giá trị Rx mà thể tích của thiết bị chưng cất ứng với nó là tối ưu Rth . x = 0.89.2  9.55 R f 1 f .x  . soá maâm lyù thuyeát 4.2  1 R 1 R 1 (3.Rxi ) để tìm Rxth .84.277 . D 10.545x + 0.2 .

…n.59.60. XF XD Hình 3.Ñoà aùn moân hoïc QT & TB GVHD : TS.375 . tb  n : soá vò trí tính hieäu suaát 1   2  .0646 . trang 170.2 : Ñoà thò xaùc ñònh soá maâm lyù thuyeát 4. Nguyễn Đình Quân Töø ñoà thò.. ta coù : y*F = 0.. ta coù soá maâm lí thuyeát laø 8 – 1 = 7 maâm (noài ñun ñöôïc xem như töông ñöông vôùi moät maâm lyù thuyeát) bao goàm : 4 maâm chöng 3 maâm caát Nhaäp lieäu ôû maâm soá 4 tính töø döôùi ñaùy thaùp leân.   n n (CT IX. 2.y cuûa heä.01 oC 5 .[II]) tb : laø moät haøm soá cuûa ñoä bay hôi töông ñoái vaø ñoä nhôùt cuûa hoãn hôïp loûng  Taïi vò trí nhaäp lieäu : + xF = 0. Soá maâm thöïc teá Soá maâm thöïc teá ñöôïc xaùc ñònh theo hieäu suaát trung bình : Nt  tb N lt (CT IX. Nlt : soá ñóa lyù thuyeát tb : hieäu suaát trung bình cuûa thieát bò 1. : hieäu suaát cuûa caùc baäc thay ñoåi noàng ñoä .[II]) Trong ñoù Nt : soá ñóa thöïc teá .tra ñoà thò vaø T – x. tF = 89. trang 171.

84.18.3202 = -0.0.61 ta tra ñoà thò caân baèng cuûa heä : y*D = 0.2880 cP (Baûng I. 0.2882 = 3.38 (Hình IX. . [1]) => lgµF = xF.2882 (cP) + Tính hieäu suaát ñóa nhaäp lieäu W : w.330 cP (Toaùn ñoà I.35 oC 5 . .6 oC . trang 171 [2])  Taïi vò trí maâm ñaùy : + xW = 7. . . Nguyễn Đình Quân .0646.78 F = 0.7039.lgµN = 0.lg0.01 oC laø: N = 0.3201 = 2.3201 + Tính hieäu suaát ñóa nhaäp lieäu  F : F.lg0.32 cP (Toaùn ñoà I. tD = 79. tW = 98.0102.Ñoà aùn moân hoïc QT & TB .10-4 ta tra ñoà thò caân baèng cuûa heä : y*W = 0.lgµE + (1-xF).102. + Tính W : Ta coù: Ñoä nhôùt cuûa nöôùc ôû tW laø: N = 0. [1]) Tính toaùn töông töï nhö treân w = 0. GVHD : TS. [1]) Ñoä nhôùt cuûa etanol ôû tW laø: E = 0. . trang 94 [1]) Ñoä nhôùt cuûa etanol ôû tF laø: E = 0.32 + (1-0.12. + Tính F : Ta coù: Ñoä nhôùt cuûa nöôùc ôû tF = 89.µF = 8.3202 cP (Baûng I.11.36  Taïi vò trí maâm ñænh : + xD = 0.8 w = 0.104.494 => µF = 0.µw = 13. .0646). trang 90 [1]) Ñoä nhôùt cuûa hoãn hôïp loûng: lghh = x1lg1 + x2lg2 (Coâng thöùc I.18.6809.2 .

1. = 10. Soá maâm thöïc phaàn caát cuûa thaùp laø: N tt1  tb N lt = . Hieäu suaát trung bình cuûa phaàn caát cuûa thaùp :  + . 1 = + Tính D : Ta coù: Ñoä nhôùt cuûa nöôùc ôû tD laø: N = 0.63 D = 0.4053 cP Ñoä nhôùt cuûa etanol ôû tD laø: E = 0. . 1 =1. + .4142(cP) + Tính hieäu suaát ñóa nhaäp lieäu  D : D. = .4142 = 0. Nguyễn Đình Quân 1.42 cP Tính toaùn töông töï nhö taïi maâm nhaäp lieäu E = 0. Soá maâm thöïc teá cuûa thaùp Ntt :  Soá maâm thöïc phaàn chöng cuûa thaùp laø: N tt1   tb N lt = . = * x 1. laáy troøn 7 maâm.x .52 .55  Hieäu suaát trung bình cuûa phaàn chöng cuûa thaùp : tb1 =   + = . goàm : 11 maâm chöng Nhaäp lieäu taïi maâm soá 11 (tính töø ñaùy thaùp leân) 5 .Ñoà aùn moân hoïc QT & TB y* 1.. tb = = = . 1. = 6. 1-y GVHD : TS.8 (mâm).. + . lấy tròn 11 mâm.45 (maâm). 0. Vaäy: Soá maâm thöïc teá cuûa thaùp laø: Ntt1 + Ntt2 = 11+8 = 19 (maâm) 8 maâm caát Ntt = 19 maâm .µD = 1.

trang 196. 2595 + ( 1.1 .Duøng hôi nöôùc ôû aùp suaát 2at .6oC  Nhieät löôïng do hoãn hôïp ñaàu mang vaøo ôû 28oC : Qf = Gf.ñoä).[II]) (CT IX. ta coù: Cnöôùc = 4181 (J/kg.Cnöôùc = 0.r1 : aån nhieät hoùa hôi.Gf = GF = 1942 kg/h .15).ÔÛ tf = 28oC tra (Baûng I. J/Kg . oC t1 = th = 119. CAÂN BAÈNG NAÊNG LÖÔÏNG 1.[II]) 5 .GF = 1942 (Kg/h) .1 : nhieät löôïng rieâng cuûa hôi ñoát.9 J/kg.xF ).4181 = 3943. trang 196.147.1 J/kg.ñoä (CT IX.tf .149. trang 172 ta coù: Cnöôùc = 4206.ñoä.t1 : nhieät ñoä nöôùc ngöng.trang 165 [1]) vaø (Baûng I.152.154.0.0.[II]) (CT IX.ñoä Cetanol = 3281.106 J/h = 59.ñoä  Qf = 1942 .15 ).01oC : QF = GF. Taïi thieát bò ñun noùng hoãn hôïp ñaàu QD1 + Qf = QF + Qng1+ Qm1  Nhieät löôïng do hôi ñoát mang vaøo : QD1= D1.5 +(1.C1) . trang 172 [1]).Cetanol +( 1.Cnöôùc = 0. 3281.[II]) (CT IX.ñoä Cf = xF .Cf.6 kW  Nhieät löôïng do hoãn hôïp ñaàu mang ra ôû nhieät ñoä soâi 89.tF .Cetanol + ( 1. 3943.151. th = 119.154. 1 = D1( r1+t1. Nguyễn Đình Quân II.trang 165 [1]) vaø (Baûng I.6 oC . 28 = 214. trang 196.xF ). CF = xF . trang 196. J/Kg r1 = 2208 kJ/kg .5 J/kg.Ñoà aùn moân hoïc QT & TB GVHD : TS.9 = 4068.150.1 J/kg.15.[1]).CF.4 .15.147.tF = 89.4206. Cetanol = 2595 J/kg.01 oC tra (Baûng I.

Cr = 3204 J/kg.1.ñoä CD = x D .̅̅̅ + n ( 1 -̅̅̅ ) yD = 0.2 = D2.8.Nhieät löôïng rieâng cuûa hôi taïi ñænh thaùp D ôû 79.1 .R = 360.3 kW  Nhieät löôïng do hôi ñoát ñun soâi ñaùy thaùp QD2 : QD2 = D2.4198 = 3402.106 (J/h) = 195.02 kJ/kg n = rn + tD .Cnöôùc = 0. trang 197.157. trang 197.3oC : D = r.79.Cetanol +( 1.3. Cr = 850.2 = 432.4 kW  Nhieät löôïng do hôi mang ra ôû ñænh thaùp : Qy = GD.C1 .7039 => ̅̅̅ = 0. Cn = 2312.2.3.x D ).36.[II]) Cuõng söû duïng hôi nöôùc 2at. 4068.GR = GD.QD1  D1 = (QF – Qf)/(0.ñoä.3.[II]) .D (CT IX.3600) = 32. trang 198.CR = CD (nhieät dung rieâng cuûa saûn phaåm ñænh) ôû 79.[II])  Nhieät löôïng do hoãn hôïp ñaàu mang vaøo QF = 195.Ñoà aùn moân hoïc QT & TB GVHD : TS.95.95r1) = (195. th ( hôi ñoát ngöng tuï hoaøn toaøn vaø nöôùc ngöng khoâng bò maát nhieät). soá lieäu gioáng hôi ñoát ñun soâi nhaäp lieäu.8 kJ/kg 5 . 2.3.( 1+ R).[II]) .9 + 79.  Nhieät löôïng toån thaát ra moâi tröôøng xung quanh.t2) (CT IX.86 r = rr + tD .159.3 -59.ñoä . laáy Qm1 = 5%.3oC Cn = 4198 J/Kg.3600/(0.204 = 1105.3204 + 0.C1 . 4.th = D1 .01 = 703.(r2 + C2.3402.3 kW  Nhieät löôïng do nöôùc ngöng mang ra : Qng1 = Gng1.198 = 2645. trang 197.6).2208) = 232.CR.9 kg/h Vaäy : löôïng hôi ñoát 2at caàn duøng ñeå ñun soâi nhaäp lieäu laø 232.tR (CT IX.8 J/kg.156.3/(1000.  Nhieät löôïng do löu löôïng loûng hoài löu mang vaøo : QR = GR. Taïi thaùp chöng caát QF + QD 2 + QR = Qy + Qw + Qxq+ Qng2 (CT IX.9 kg/h. Nguyễn Đình Quân  Q’F = 1942 .8.158.94 + 79.2. 89.36 kg/h Vaäy : QR = 432.

t2 = 50oC Cn = 4181 J/kg. trang 197.2208) = 413.6 kW  Nhieät löôïng toån thaát ra moâi tröôøng xung quanh: Qxq2 = 5%QD2  Nhieät löôïng do nöôùc ngöng mang ra Qng2 = Gng2 .3600) = 177. 3.5/(1000.(1+1.(t2-t1) .Choïn nhieät ñoä vaøo.2).9 kJ/kg rD = 850.1320. G . rn = 2312.8 . D2 = (Qy + Qw – QF – QR)/(0.160.3oC.1 kg/h. ra cuûa nöôùc trong thieát bò ngöng tuï : t1 = 27oC.rD : aån nhieät ngöng tuï saûn phaåm ñænh ôû 79.t2 = D2.6 kJ/kg . Taïi thieát bò ngöng tuï saûn phaåm ñænh Ngöng tuï hoaøn toaøn hôi ra khoûi ñænh thaùp. 4218.3. Toång löôïng hôi ñoát caàn cung caáp cho heä thoáng laø 646 kg/h.86 + 2312. C2 .5 J/kg Vaäy : Qw= 1581.Ñoà aùn moân hoïc QT & TB  D = 1320.8 .(tD – trD) = Gn2. choïn nhieät ñoä ra khoûi thieát bò laøm nguoäi trD = 35oC Cn = 4198 (J/Kg.14 = 1055.(1.9 kJ/kg GVHD : TS.Cn.tW.3oC rr = 850.94.rD = Gn1.C2.9.2  1).ñoä.Cn.6 .0.94 kJ/kg.( R  1)rD 360.8 + 177.3600/(0.9/3600 = 290.t2 (xem toaøn boä hôi ñoát ngöng tuï vaø nöôùc ngöng ra khoâng bò maát nhieät).8oC.3. Taïi thieát bò laøm nguoäi saûn phaåm ñænh GD.3 – 32.ñoä) 5 .(t2-t1) Ta coù tD = 79.195.CD.0.r2) = (290. ta coù : D. vì xW = 0. Vaäy : löôïng hôi ñoát 2at caàn duøng trong noài ñun laø 413.95.6.1055.1000 Gn1  D x   8701kg / h Cn (t 2  t1 ) 4181.95.8 kW  Nhieät löôïng do saûn phaåm ñaùy mang ra : Qw= GW. 99.(50  27) Vaäy : löôïng nöôùc caàn duøng ñeå ngöng tuï hôi ra khoûi ñænh thaùp laø 8701 kg/h.(R+1). Nguyễn Đình Quân Vaäy : Qy= 360.4).[II]) ÔÛ tW = 99.1 kg/h. 4.002 raát nhoû neân CW = Cn = 4218.CW (CT IX.

7 kg/h. t2 = 45oC  Cn = 4181 J/kg.ñoä - GVHD : TS.3 kg/h  Gn2 = 721. Vaäy : löôïng nöôùc caàn duøng ñeå laøm nguoäi saûn phaåm ñænh veà 35oC laø 721.ñoä.3204 + 0. Vôùi GD = 360. Toång löôïng nöôùc giaûi nhieät caàn cung caáp cho heä thoáng laø 9423 kg/h.2.8. Nguyễn Đình Quân Nhieät ñoä vaøo vaø ra cuûa nöôùc laøm nguoäi t1 = 27oC.7 kg/h. 5 .ñoä  CD = 0.Ñoà aùn moân hoïc QT & TB Cr = 3204 J/kg.4198 = 3402.8 J/kg.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful