Lịch SHCD

:
http://pfiev.ucoz.com/news/l_ch_shcd_l_n_2/2011-11-09-27

Giải tích số và tối ưu hóa:
Nhóm 7 (phần ): http://www.mediafire.com/?dq9gb37ei1g1pcu Nhóm 1 (phần 6.1-6.2): http://www.mediafire.com/?dqmzdk9n3dm1dw1 (by Quý) Nhóm 3: (phần 6.3-6.4): http://www.mediafire.com/?pd963jbcg7dy9vl (by Huy)

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật:
http://www.mediafire.com/?7s70020m7472dix (by D.Minh 16/11/2011)

Âm học:
tóm tắt lý thuyết và một vài bài tập sóng âm..... http://www.mediafire.com/?6rf78onqsznxx6k ( by Quốc)

Điện tử Analog
Bài tập Diode: http://www.mediafire.com/?al7evqwa2nwwa8j (by Nhân) Bài tập BJT: http://www.mediafire.com/?sql20cg8nsn50vt (by Huy)

com/?hzyiznga6dw3z0d 200 activités A2 (CD): http://www.com/?3l4c8vu7y8a6rma Reussir le Delf A2 (CD): http://www.com/?kqcm45rrum7xgty (by Mỹ) Đường lối ĐCS http://www.com/?4sscs7o327j3muw (by Vũ Hoàng) Truyền nhiệt: http://www.mediafire.com/?v4555i93o2tx6o2 (duongloivkl.com/?d=SZD9BVY7 (by Võ Quốc Cường) Le nouveau taxi (CD) : http://www.mediafire.com/?s04arao472lc42m (by Mỹ) .Cơ MTLT: http://www.com/?jrxwyvng4ca1r3p (by Mỹ) Các tài liệu tiếng Pháp: Compréhension orale Niveau 1-3 : Book + CD: http://www.mediafire.mediafire.megaupload.mediafire.pdf by Thuận) Nhiệt động học thống kê http://www.mediafire.mediafire.com/?lsqi82ckf8w1anx (by Sáng) Kinh tế vi mô: http://www.mediafire.

Lịch học thầy Fabien http://www.com/?l1e31lbvy990lrm (by Huy) .com/?1d4p7kc3uavx7f9 (12/10/2011 by Nga) Numerical Analysis (phương pháp tính).pdf (một số bạn thuyết trình GTS có lẽ cần) http://www.com/?02cadko7l7abub8 (by Mỹ) Tổng kết CTXH http://www.mediafire.mediafire.mediafire.com/?e82bblte8ke11ob http://www.mediafire.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful