Universitatea „Nicolae Titulescu" București Facultatea de Știinţe Sociale și Administrative

PROGRAMUL LLP - ERASMUS MOBILITĂłI STUDENłEŞTI DE STUDIU

1

CUPRINS PROGRAMUL DE ÎNVĂłARE PE TOT PARCURSUL VIEłII (LLP) .................................................. 3 CRITERII GENERALE DE SELECłIE ..................................................................................................... 4 I. ELIGIBILITATE................................................................................................................................................... 4 II.CONDIłII GENERALE .................................................................................................................................... 4 III. DOCUMENTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE CANDIDATURĂ ...................................... 5 IV. COMISIA DE SELECłIE ................................................................................................................................ 5 V. DECIZIA COMISIEI........................................................................................................................................... 5 VI. ALTE PRECIZĂRI ............................................................................................................................................. 6 ORGANIZAREA MOBILITĂłILOR STUDENłEŞTI ............................................................................. 8 TRIMITEREA DOSARULUI PENTRU MOBILITATEA DE STUDIU ................................................... 8 CONTRACTUL DE STUDII (LEARNING AGREEMENT) ....................................................................... 8 FORMALITĂłI DE PLECARE ......................................................................................................................... .10 SERVICIILE ADMINISTRATIVE ŞI PERSOANELE DE LA CARE SE OBłIN SEMNĂTURI ...........................................................................................................................................................12 CONTRACTUL DE SPONSORIZARE ........................................................................................................... 12 ASIGURĂRILE DE SĂNĂTATE ....................................................................................................................... 12 CONTRACTUL DE SPONSORIZARE .......................................................................................................... 13 LA REVENIREA ÎN łARĂ ............................................................................................................................... 15 RECUNOAŞTEREA ŞI ECHIVALAREA STUDIILOR ............................................................................. 15 ALTE PRECIZĂRI................................................................................................................................................. 15 CURSURILE EILC ................................................................................................................................................ 15 CARTA STUDENTULUI ERASMUS .............................................................................................................. 17 ANEXE......................................................................................................................................................18

Broşură informativă „MobilităŃi studenŃeşti de studiu LLP-Erasmus anul curent - anul viitor"

Realizatori:

Mircea DAMASCHIN Decan Facultatea de Științe Sociale și Administrative Brîndușa COVACI Ioana Mihaela FIRICEL Responsabili Erasmus Facultatea de Științe Sociale și Administrative Julieta BĂRARU Responsabil financiar universitate

2

PROGRAMUL DE ÎNVĂłARE PE TOT PARCURSUL VIEłII (LLP) PROGRAMUL SECTORIAL ERASMUS
SOCRATES este un program european complex de cooperare transnaŃională care se adresează tuturor componentelor sistemului educativ. Ca urmare a hotărârii Comisiei Europene de la Bruxelles, începând de la 1 septembrie 1997, România a devenit prima Ńară din Europa Centrală şi de Est eligibilă în SOCRATES. Faza a doua a Programului SOCRATES s-a încheiat în decembrie 2006, iar în ianuarie 2007 a început o nouă etapă a acestuia, numită Programul de învăŃare pe tot parcursul vieŃii (LifeLong Learning Programme — LLP), o variantă mai cuprinzătoare a programelor de mobilitate. Obiectivul noului Program de învăŃare pe tot parcursul vieŃii (LLP) este acela de a contribui la dezvoltarea ComunităŃii Europene, pentru o societate bazată pe cunoaştere. Componentele LLP sunt: ERASMUS (mobilităŃi de studii şi stagii de practică pentru studenŃii, masteranzii şi doctoranzii care întrunesc condiŃiile de eligibilitate; mobilităŃi de predare şi formare pentru cadrele didactice universitare şi personalul administrativ; realizarea de reŃele tematice); COMENIUS (mobilităŃi de studii pentru actualele şi viitoarele cadre didactice şi elevii din învăŃământul preuniversitar); GRUNDTVIG (educaŃia adulŃilor, inclusiv a celor cu nevoi speciale sau dezavantajaŃi din punct de vedere socioeconomic; alte rute educaŃionale); LEONARDO DA VINCI (educaŃie vocaŃională şi stagii de practică în cadrul instituŃiilor Uniunii Europeane). Principalul obiectiv al AcŃiunii ERASMUS (The European Community Action Scheme for the Mobility of University Students) este promovarea dimensiunii europene în învăŃământul superior. In acest sens, mobilitatea studenŃilor şi a cadrelor didactice rămâne una dintre activităŃile principale, dar se acordă o mare atenŃie şi activităŃilor destinate perfecŃionării programelor de studiu şi introducerii unor teme şi cursuri noi, prin colaborarea transnaŃională între universităŃi. De asemenea, prin AcŃiunea ERASMUS se urmăreşte garantarea recunoaşterii academice a perioadelor de studii efectuate în universităŃile europene spre care au loc mobilităŃile. Programul ERASMUS reprezintă un element atractiv de promovare a ofertei educaŃionale a universităŃii noastre în rândul elevilor din şcoli şi licee, candidaŃi la admiterea în învăŃământul universitar. Modul de gestionare a Programului ERASMUS în Universitatea „Nicolae Titulescu" reprezintă o referinŃă la nivel regional şi naŃional, conform aprecierilor ANPCDEFP (AgenŃia NaŃională pentru Programe Comunitare în Domeniul EducaŃiei şi Formării Profesionale). StudenŃii care au beneficiat de o mobilitate ERASMUS afirmă că aceasta le-a influenŃat în mod pozitiv cariera şi modul de abordare a pregătirii academice. In fiecare facultate, un număr relevant de foşti studenŃi ERASMUS optează cu succes pentru o carieră universitară. ERASMUS, o experienŃă bazată pe excelenŃă în educaŃie şi multiculturalism, reprezintă atât şansa de a descoperi Europa academică, cât şi accea de a studia şi la o altă universitate europeană.

3

CRITERII GENERALE DE SELECłIE
MobilităŃi de studiu şi stagii de practică I. ELIGIBILITATE La selecŃia pentru mobilităŃile studenŃeşti de studiu din cadrul Programului de învăŃare pe tot parcursul vieŃii (LifeLong Learning Programme) — Programul sectorial ERASMUS se pot înscrie studenŃii acelor facultăŃi care au încheiat pentru anul academic anul curent/anul viitor acorduri bilaterale ERASMUS cu universităŃi din statele membre ale Uniunii Europene, Norvegia, Islanda şi Turcia. Criterii academice de eligibilitate: - trebuie să nu aibă restanŃe până în ultima sesiune inclusiv; - media anilor de studii de până la momentul depunerii dosarului de selecŃie să fie minim 8. - în anul academic curent, trebuie să fie: a. b. c. studenŃi în anii de studii licenŃă I — II (a se vedea nota 1); studenŃi la Master (cu frecvenŃă); doctoranzi cu frecvenŃă admişi în sesiunile de până în toamna anului în curs inclusiv, care sunt

la zi cu îndeplinirea obligaŃiilor de doctorand. Doctoranzii beneficiari ai unei burse POSDRU pot deveni titulari de mobilitate doar cu autofinanŃare. d. studenŃii care au cetăŃenia unui alt stat decât cele participante în programul LLPErasmus trebuie să fie, obligatoriu, înscrişi la cursuri de zi. Criterii generale de eligibilitate: 1. studentul poate avea cetăŃenia fie a unei Ńări participante la Programul LLP-Erasmus, fie a altui stat decât cele participante în Programul LLP-Erasmus 2. nu pot participa la selecŃie: • studenŃii care au beneficiat deja de acelaşi tip de mobilitate ERASMUS ca cel pentru care candidează, cu sau fără finanŃare (studenŃii care au beneficiat de o mobilitate de studiu sunt eligibili pentru o mobilitate de stagiu de practică şi invers); • studenŃii înmatriculaŃi la alte instituŃii de învăŃământ superior (fie ele de stat sau private) sau de cercetare şi neînmatriculaŃi la zi la Universitatea "Nicolae Titulescu", chiar dacă îşi desfăşoară activitatea didactică sau de cercetare sub îndrumarea cadrelor didactice de la Universitatea "Nicolae Titulescu";

!!!! StudenŃii cu dizabilităŃi se vor adresa la Catedra de Economie și Administrație Publică – sala 24 pentru mai multe informaŃii legate de regimul de finanŃare pentru ei şi eventuali însoŃitori.
II. CONDIłII GENERALE1 Candidatul va trebui să probeze următoarele: - stăpânirea limbii de studiu (exprimare scrisă şi orală) de la universitatea primitoare (condiŃie prealabilă); - un nivel de cunoştinŃe de specialitate corespunzător scopului didactic al mobilităŃii şi adaptat exigenŃelor de la universitatea/instituŃia primitoare, reflectat inclusiv în rezultatele la examene; - cunoştinŃe minime de informatică (tehnoredactare, folosire email).

1 Criteriile explicite şi conŃinutul dosarului, bazate pe aceste condiŃii generale, vor fi stabilite şi afişate de către fiecare facultate în parte.

4

StudenŃii care, în anul academic 2009-anul curent, sunt în an terminal, nu vor putea participa la selecŃia din martie anul curent. Pentru ei facultatea va putea organiza un concurs de selecŃie special imediat după examenul de admitere la Master. III. DOCUMENTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE CANDIDATURĂ Pentru evaluarea îndeplinirii condiŃiilor de mai sus, dosarul de candidatură poate cuprinde (documentele obligatorii sunt marcate cu *): *(a) Curriculum Vitae (va rămâne la dosarul de candidatură al studentului); *(b) Scrisoare de motivare (1 pagină), în care să se precizeze, dacă este cazul, prima opŃiune de mobilitate a candidatului (documentul va rămâne la dosarul de candidatură al studentului); *(c) Extras din foaia matricolă (o copie va rămâne în dosarul de candidatură al studentului); *(d) DeclaraŃie pe propria răspundere că nu au mai beneficiat de o mobilitate Erasmus de studiu/practică (după caz); *(e) Atestatul de limbă (va rămâne în copie la dosarul de candidatură al studentului); (f) O recomandare din partea unui cadru didactic, în care să se evalueze aptitudinile candidatului; (g) Proiect de studiu, care să precizeze obiectivele concrete urmărite de candidat şi rezultatele aşteptate (documentul va rămâne în dosarul de candidatură al studentului) (doar pentru mobilităŃile Erasmus de studiu). (h) !!!! Pentru studenŃii care nu au cetăŃenia unui stat membru UE/SEE dosarul de candidatură trebuie să mai cuprindă: 1. o copie legalizată după permisul de şedere 2. o adeverinŃă de la facultatea unde este înmatriculat, care să-i ateste calitatea de student fulltime (la zi) 3. dovada existenŃei unui garant cetăŃean român, salariat sau pensionar, deŃinător al unui cont bancar în România (pe baza unei declaraŃii legalizate la notar). Dacă facultatea le solicită, documentele de la punctele (a), (b), (e) vor fi prezentate în limba de studiu a universităŃii primitoare. Anexarea la dosar a unor atestate, diplome, articole publicate poate constitui un avantaj pentru candidatul respectiv. De asemenea, confirmarea contribuŃiei studentului la forme de cooperare europeană constituie un plus. IV. COMISIA DE SELECłIE Comisia se organizează la nivelul FacultăŃii. Ca urmare a Hotărârii de Birou Senat componenŃa comisiei de selecŃie a fiecărei facultăŃi este adusă la cunoştinŃa RI şi aprobată în Birou Senat, urmând să funcŃioneze în aceeaşi formulă pe tot parcursul anului academic anul curent-anul viitor (singura modificare acceptată fiind în scopul evitării conflictului de interese). V. DECIZIA COMISIEI In fiecare facultate selecŃia se face pe un număr de locuri stabilit în următorul mod: se determină numărul de luni-student ce pot fi finanŃate din cuantumul estimat la care are acces facultatea.

5

CeilalŃi studenŃi admişi devin rezerve. Cf. numărul total de studenŃi înscrişi. In cazul studenŃilor admişi. precum şi lista probelor de concurs vor fi comunicate la afişierele facultăŃilor cu cel puŃin două săptămâni înaintea selecŃiei. studenŃii de pe lista de rezerve pot beneficia de mobilitate Erasmus fără finanŃare. De asemenea.Pentru fiecare mobilitate de studiu se determină durata preliminată pe baza acordului bilateral coroborată cu calendarul academic al partenerului. pentru toate mobilităŃile Erasmus. Data şi locul întâlnirii vor fi anunŃate la Catedra de Economie și Administrație Publică – sala 24. Coordonatorii Erasmus şi comisiile de recunoaştere academică vor lua măsurile necesare ca. De asemenea. SelecŃia constă în ierarhizarea tuturor studenŃilor admişi. în cadrul uneia sau mai multor reuniuni de informare la nivel de facultate. SelecŃia pentru mobilităŃile de studiu se va desfăşura până cel mai târziu la data de 22 aprilie anul curent. în aceeaşi ordine a ierarhiei. până cel mai târziu la data de 26 aprilie anul curent. respinşi). rezervelor şi studenŃilor respinşi pentru o 6 . data şi locul întâlnirii cu studenŃii selectaŃi. Comisiile de recunoaştere a creditelor şi rezultatelor îşi intră în atribuŃii înainte de plecarea studenŃilor (întocmirea şi semnarea Learning Agreement-urilor). se va organiza un alt concurs în timp util. HBS. Important! Comisiile de concurs vor trimite la Catedra de Economie și Administrație Publică – sala 24. iar listele studenŃilor admişi vor fi trimise partenerilor până la data limită stabilită de aceştia. Devin titulari de mobilitate acei studenŃi din ierarhia de selecŃie până la care ajung fondurile estimate pe facultate. având posibilitatea de a obŃine o mobilitate. precum şi condiŃiile financiare ale mobilităŃii. ALTE PRECIZĂRI Fiecare facultate va organiza o întâlnire cu toŃi studenŃii interesaŃi să participe la selecŃie. un proces verbal cu privire la organizarea selecŃiei candidaŃilor pentru mobilităŃile Erasmus de studiu. Acei candidaŃi pentru care Comisia decide că nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi de selecŃie vor fi consideraŃi respinşi. inclusiv prevederile privitoare la recunoaşterea notelor/rezultatelor. Learning Agreement-ul să poată fi semnat înaintea plecării studentului. data şi locul concursului. în cazul unei renunŃări. data şi locul selecŃiei. conŃinutul specific al dosarului de candidatură. Anterior selecŃiei se va organiza o întâlnire cu studenŃii candidaŃi pentru o mobilitate LLP-Erasmus. ziua/zilele selecŃiei şi locul unde se va desfăşura aceasta vor fi comunicate la Catedra de Economie și Administrație Publică – sala 24 a UniversităŃii cu cel puŃin o săptămână înaintea selecŃiei. VI. Tuturor studenŃilor admişi li se vor comunica imediat condiŃiile de recunoaştere academică pentru instituŃiilepartener respective. comisia de selecŃie (inclusiv un reprezentant al studenŃilor). care va fi supus spre aprobare Biroului Senat. ierarhia studenŃilor (admişi. data şi locul întâlnirii cu studenŃii înscrişi. Data şi locul întâlnirii vor fi comunicate RI cu o săptămână înainte. cu cel puŃin două săptămâni înainte de aceasta. criteriile de selecŃie. In cazul necompletării locurilor disponibile. criteriile de selecŃie. Fiecare proces-verbal va fi semnat de către toŃi membrii comisiei de selecŃie. Fiecare proces-verbal trebuie să includă obligatoriu următoarele informaŃii: data şi locurile anunŃării selecŃiei. rezerve. proceseleverbale cu privire la selecŃia studenŃilor candidaŃi vor fi trimise de facultăŃi la Catedra de Economie și Administrație Publică – sala 24 în termen de cel mult 2 zile de la data selecŃiei. Lista mobilităŃilor studenŃeşti de studiu.

semestrul în care va avea loc mobilitatea. universitatea unde se va efectua mobilitatea. de către Biroul Senat la UniversităŃii. cât şi pentru cea de stagiu de practică. 7 . STUDIU + PRACTICĂ (Mobilitate combinată) Este posibil să se combine o perioadă de stagiu de practică cu o perioadă de studiu într-o singură mobilitate în străinătate. studentul va primi cofinanŃarea de la UNT o singura dată. respectiv a anexelor la procesul-verbal. Fiecărui student i se va aloca o sumă totală. perioada minimă este de 3 luni şi cea maximă de 12 luni. specializare. grantul folosit în cazul stagiului de practică este cel stabilit pentru mobilitatea de studiu. b) c) cele două activităŃi trebuie să aibă loc în perioade consecutive. ceea ce înseamnă că : a) stagiul trebuie să aibă loc sub conducerea aceleaşi instituŃii de învăŃământ superior gazdă unde studentul îşi va realiza şi perioada de studiu. până la 16 octombrie anul curent pentru mobilităŃile din semestrul I şi până la 15 februarie anul viitor pentru mobilităŃile din semestrul II. înlocuirea unui student selectat se va face NUMAI cu semnătura de renunŃare a acestuia şi cu un student de pe lista de rezerve. la plecarea in mobilitatea de studiu. ceea ce înseamnă că este posibil. din suma estimată ce revine facultăŃii. Cererile de deplasare individuale ale studenŃilor Erasmus vor putea fi adresate Biroului Senat numai după aprobarea procesului-verbal. Atât pentru mobilitatea de studiu. începând cu anul universitar 2007-2008. de exemplu. Durata fiecărei mobilităŃi de studiu va corespunde cu durata semestrului (inclusiv prima sesiune de examene) de la Universitatea parteneră. In cazul mobilităŃilor de studiu. şi pentru stagiile de practică Erasmus. Regula conform căreia un student poate beneficia de o mobilitate Erasmus de studiu o singură dată în viaŃă se aplică. punctajul obŃinut. calculată în funcŃie de numărul de luni de mobilitate. procesul verbal va include următoarele informaŃii: nume şi prenume student. mobilităŃile de 3 luni care nu satisfac această condiŃie NU sunt permise. În cazul unei mobilităŃi combinate. telefon). d) această mobilitate combinată se consideră mobilitate de studiu ceea ce implica faptul ca se mai poate realiza o mobilitate: de practică (in acelasi an universitar sau in alt an) Durata unei mobilităŃi combinate este între 3 şi 12 luni.mobilitate de studiu. să se combine 1 lună de stagiu de practică cu 2 luni de studiu. numărul de luni de mobilitate. Sprijinul financiar se acordă numai pentru perioada efectiv realizată la universitatea partener. datele de contact (e-mail. an de studii. Orice modificare survenită pe perioada anului academic se va face printr-o anexă la procesulverbal semnată de aceeaşi comisie a facultăŃii şi trimisă la Catedra de Economie și Administrație Publică – sala 24 în termen de cel mult 2 zile de la data la care a survenit modificarea.

propune perioada de derulare a stagiului (semestrul I sau/şi semestrul II) şi solicită trimiterea unei scrisori oficiale de invitaŃie pe numele studentului. In situaŃia în care studentul nu găseşte formular tip de cazare. cu menŃionarea cursurilor de urmat în Universitatea gazdă şi a creditelor alocate acestor cursuri. este recomandabil să trimită în locul acestuia o scrisoare în care să menŃioneze perioada stagiului şi faptul că solicită cazare în campusul universitar. Este necesar să se respecte termenele-limită de trimitere a acestor dosare atât în vederea primirii în timp util a invitaŃiei oficiale. (c). Şi în acest caz. pe amândouă. studentul va trimite documentele de la punctele (a). la adresa www. şi care le înlocuieşte. la Catedra de Economie și Administrație Publică – sala 24. De multe ori există un singur formular. consultaŃi site-ul universităŃii partener. cât şi a înregistrării solicitării de cazare în campusul universitar. dosarul către partener va cuprinde obligatoriu: — o scrisoare semnată de către Coordonatorul ERASMUS al facultăŃii care confirmă că studentul este beneficiar al unei mobilităŃi în cadrul Programului LLP-ERASMUS. Pe site-ul UNT. în format electronic. — formularul de cazare. (g) solicitate pentru întocmirea dosarului de selecŃie. studenŃii le vor completa pe acestea. In plus.ro se află linkurile si formularele utile trimise de unele dintre universităŃile partener. Pentru mai multe informaŃii. Programul de studiu va fi 8 . (e). — contractul de studii (Learning Agreement). pe care studentul trebuie să-l completeze cu datele personale. In cazul în care la Facultate sau la Departamentul de RelaŃii InternaŃionale (Centrul de Documentare la Catedra de Economie și Administrație Publică – sala 24) s-au primit de la universităŃile partenere formulare speciale proprii. — formularul de cerere pentru stagiu {Student Application Form). In cazul în care trebuie trimise. Copii după toate documentele introduse în dosarul trimis partenerului vor fi păstrate de student şi luate la plecarea în Universitatea gazdă.univnt. Majoritatea universităŃilor au pus aceste formulare la dispoziŃia studenŃilor pe pagina lor de Internet. care reuneşte tipul de informaŃii cerut în Learning Agreement cu cel din Student Application Form. In principiu. pe care studentul îl va aduce în original la întoarcerea din mobilitate. dar numai dacă acestea fac parte din documentele solicitate de către universitatea de destinaŃie în dosarul de candidatură. TRIMITEREA DOSARULUI PENTRU MOBILITATEA DE STUDIU In urma selecŃiei studenŃii vor completa şi trimite un dosar la Universitatea parteneră în vederea obŃinerii acceptului la studii.ORGANIZAREA MOBILITĂłILOR STUDENłEŞTI MobilităŃile studenŃeşti se derulează în baza selecŃiei efectuate în cadrul fiecărei facultăŃi pentru anul academic anul curent-anul viitor. prin urmare. trebuie completat şi formularul de Learning Agreement al UNT. care se obŃine exclusiv de pe pagina web a universităŃii de destinaŃie sau in broşura informativă a acesteia. toate aceste acte trebuie traduse în limba de studiu din Universitatea primitoare. CONTRACTUL DE STUDII (LEARNING AGREEMENT) Acest contract descrie programul de studiu în străinătate şi cuprinde lista cursurilor pe care studentul le va urma pe perioada stagiului la Universitatea parteneră.

La întoarcerea în Ńară. studentul îl poate consulta la Centrul de Documentare al Catedrei de Economie și Administrație Publică – sala 24. dar la care renunŃă. In situaŃia în care programul de studiu este modificat din diferite cauze (incompatibilităŃi de orar. pe pagina cu modificări.A. Un exemplar va fi trimis în dosar împreună cu celelalte documente. studentul va trece cursurile pe care le-a ales înainte de plecarea în mobilitate (conform L.stabilit de comun acord de către student. Nu se mai trec din nou. studentul poate. facultatea de origine şi facultatea de destinaŃie. 9 . 1. de asemenea. studenŃii vor depune contractul de studii astfel semnat. studentul va trimite acest document la UNT. precum şi tabelul cuprinzând cursurile pentru care se vor da examene la întoarcerea în Ńară (The following examinationsfrom home studyplan will have to bepassed at the home institution upon return) vor fi completate de către coordonatorul ECTS al facultăŃii în momentul semnării formularului. dacă Universitatea parteneră a trimis un pachet informativ. contractul de studii trebuie să fie semnat de către Coordonatorul ECTS al FacultăŃii (Prodecanul cu activitatea didactică sau coordonatorul Erasmus. De asemenea. bifând în dreptul lor căsuŃa corespunzătoare din coloana ADDED. Modificările în programul de studiu semnat iniŃial trebuie efectuate într-un răstimp de trei săptămâni de la începerea cursurilor la universitatea gazdă. incompatibilitatea cursurilor alese în ceea ce priveşte nivelul sau conŃinutul). Odată completat. în original la Catedra de Economie și Administrație Publică – sala 24 odată cu restul actelor solicitate. conform contractului financiar. iar un alt exemplar va fi luat de către student în străinătate pentru a obŃine semnăturile corespondente ale coordonatorilor din Universitatea parteneră (secŃiunea Receiving Institution). Contractul de studii are o a doua pagină (Changes to original proposed study programme) care prevede posibilitatea modificării programului-contract semnat înainte de plecare. Pe pagina de modificări. să solicite personal programul de studii coordonatorului ERASMUS al universităŃii/facultăŃii partenere. alocat Coloana referitoare la cursurile de la Universitatea "Nicolae Titulescu" pentru care se vor echivala notele de la cursurile corespunzătoare de la universitatea parteneră (Relevant for grade at the following UNT courses). 2. Cursurile nou-alese sunt trecute în continuarea celor la care se renunŃă. să se poată garanta recunoaşterea academică a creditelor obŃinute. iniŃial). astfel încât. prin fax. iniŃial şi rămân neschimbate. cursurile care apar în L. pentru a fi acceptat şi contrasemnat de reprezentanŃii universităŃii noastre.A. bifând în dreptul lor căsuŃa corespunzătoare din coloana DELETED. Dacă nu s-a primit un astfel de pachet informativ. la întoarcerea studentului. Schimbările în programul de studiu trebuie să fie acceptate imediat după începerea mobilităŃii de către cele trei părŃi (student. universitatea de origine şi universitatea primitoare). dacă acesta din urmă face parte din Comisia de Echivalare) şi Coordonatorul InstituŃional ECTS (pentru această ultimă semnătură. Unul din cei mai importanŃi primi paşi pe care trebuie să-i facă studentul este să consulte pagina web a universităŃii pentru care a fost selectat (în ultimii ani universităŃile preferă să îşi actualizeze pagina Internet ca unică şi cea mai la îndemână sursă de informare posibilă pentru studenŃii pe care urmează să îi primească). • Mod de completare: În tabelul principal studentul completează codul. denumirea şi numărul de credite fiecărui curs pe care urmează să îl frecventeze la universitatea parteneră. Imediat ce modificările vor fi aprobate şi semnate de Coordonatorii Erasmus ai universităŃii gazdă. studenŃii trebuie să aducă formularul la Catedra de Economie și Administrație Publică – sala 24).

cu drepturi salariale sau pensionară) şi se tipăreşte în 3 exemplare. Documentul de la punctul (b) este necesar. de către: coordonatorul ERASMUS al facultăŃii (colŃul din dreapta jos.Atât Learning Agreement-ul iniŃial. la încheierea mobilităŃii. Se legalizează actul adiŃional la contract în toate cele 3 exemplare. Contractul Financiar cu Universitatea În acest contract sunt menŃionate obligaŃiile care revin UniversităŃii în calitate de ofertant de mobilitate şi cele care îi revin studentului beneficiar de o mobilitate în cadrul Programului LLPERASMUS. Acesta se completează numai în formă electronică cu datele personale ale studentului şi ale garantului acestuia (care poate fi o persoană din familie sau din afara familiei. In urma aprobării de către Biroul Senat al UniversităŃii. pentru viza de control financiar preventiv). se va elibera şi o adresă către ambasada/consulatul Ńării în care studentul îşi va desfăşura mobilitatea Erasmus. Formularul de contract financiar se obŃine în formă electronică numai de la Catedra de Economie și Administrație Publică – sala 24 sau de pe site-ul www. fiecare student beneficiar de mobilitate în cadrul Programului LLPERASMUS va putea demara formalităŃile interne de plecare. FORMALITĂłI DE PLECARE După primirea scrisorii de invitaŃie (de accept la studiu) de la universitatea parteneră. Apoi cererea va fi depusă la Catedra de Economie și Administrație Publică – sala 24. c) Pentru studenŃii care au cetăŃenia unui stat care nu este membru UE/SEE. cât şi pagina cu modificările ulterioare (dacă este cazul) vor fi aduse în original. unele notariate vor legaliza în schimb: fie o declaraŃie-angajament care trebuie să aibă obligatoriu 10 . d-na Julieta Băraru de la Serviciul Financiar-Contabil (partea de sus a paginii. b) adresa către instituŃia gazdă. la înmatricularea în instituŃia gazdă. aleasă de student. După completare. fiecărui student i se eliberează următoarele documente: a) ordinul de deplasare. se va anexa o copie după invitaŃia primită de la universitatea parteneră şi o copie după Learning Agreement (completat. prin poştă. reprezentanŃii UniversităŃii). Întrucât nu toŃi semnatarii pot fi prezenŃi la legalizarea actului adiŃional (în cazul de faŃă. împreună cu celelalte documente (vezi „La revenirea în Ńară"). în ordine strictă. StudenŃii trebuie să-i comunice responsabilului administrativ Erasmus adresa lor de email pentru a putea obŃine formularul respectiv. Decanul facultăŃii (colŃul din stânga jos. pentru mobilităŃile de studiu. Studentul şi garantul vor semna contractul numai în faŃa notarului.univnt. confirmând că stagiul se va derula în cadrul Programului LLP-ERASMUS şi menŃionând perioada şi suportul financiar primit de la program. prima semnătură).ro. Acest document este necesar pentru obŃinerea vizei. care se găseşte la secretariatul fiecărei facultăŃi şi la Catedra de Economie și Administrație Publică – sala 24. Cererea tip de plecare La formularul tip de cerere de plecare (vezi Anexa). prima semnătură). cererea va fi vizată. prin fax sau prin email (scanată). colŃul din stânga. la Catedra de Economie și Administrație Publică – sala 24. datat şi semnat de student şi de reprezentanŃii universităŃii).

lit. restul cuantumului alocat va fi transferat. personal de cont. studenŃii trebuie să lase contractele la Catedra de Economie și Administrație Publică – sala 24. fie două declaraŃii-angajament. In acest caz. un document care să conŃină cont. Dacă fondurile Erasmus nu ajung în contul UniversităŃii înainte de plecarea studentului în mobilitate. Numai pe baza contractului financiar studenŃi vor putea intra în posesia suportului financiar de la Program. —un exemplar va rămâne la garant. pe care Universitatea va face efortul să îl aloce din fondurile proprii şi pe care fiecare student îl primeşte în contul în Euro cu minimum 15 zile înainte de data începerii mobilităŃii. la o bancă din România. codul IBAN (International Bank Account de către Universitate în contul în Euro deschis. înainte de următoarele informaŃii: a. acest exemplar va rămâne la student. După legalizare. —un exemplar va fi prezentat d-nei Ioana Firicel (Catedra de Economie și Administrație Publică. deoarece conŃine la art. Comisionul pentru orice transfer bancar va fi suportat de către student din suma primită. studentul va veni cu contractul financiar la Universitate pentru a obŃine semnăturile. In cazul în care fondurile ERASMUS alocate mobilităŃilor au intrat în contul UniversităŃii. contractul financiar nu va fi semnat de către reprezentanŃii UniversităŃii. în cazul contului în Euro deschis la RAIFFEISEN. sala 24 Centrul de Documentare) în momentul programării pentru ridicarea suportului financiar Erasmus. c. vor completa în Contractul Financiar datele contului şi vor aduce la Catedra de Economie și Administrație Publică – sala 24 • • de un extras de cont. urmând ca transferul bancar să fie efectuat de către Serviciul Financiar-Contabil cel mai devreme a doua zi. înainte de plecare. numărul personal de cont şi d. studenŃii îşi vor deschide un cont de card / cont curent în Euro la o bancă din România. lit. una având acelaşi conŃinut cu prima jumătate a actului adiŃional (declaraŃia din partea studentului). Acesta poate fi avansat beneficiarilor doar prin virament bancar într-un cont în Euro deschis. sala 24 Centrul de Documentare). acesta va primi suportul financiar în două tranşe: un avans.acelaşi conŃinut cu al actului adiŃional.2. urmând a le ridica după câteva zile). numele titularului Number). numele exact şi adresa completă a băncii. Cele trei exemplare semnate vor fi distribuite astfel: —un exemplar va rămâne la Catedra de Economie și Administrație Publică – sala 24. cealaltă având acelaşi conŃinut cu a doua jumătate a actului adiŃional (declaraŃia din partea garantului). începând cu cea a Consilierului Juridic şi terminând cu cea a Rectorului (pentru aceasta din urmă. pentru programare. lista documentelor ce trebuie aduse la întoarcerea din mobilitatea Erasmus. studentul se poate prezenta la dna Ioana Firicel (Catedra de Economie și Administrație Publică. pentru mobilităŃile de practică. i pentru mobilităŃile de studiu sau art. fără semnăturile reprezentanŃilor UniversităŃii. conform prevederilor contractului financiar. imediat după primirea fondurilor Erasmus plecare. în cazul unui cont deschis la o altă bancă decât RAIFFEISEN. j. cu minimum 20 zile înainte de data începerii mobilităŃii. care include nr. la o bancă din România. făcând parte din documentele ce trebuie luate la plecarea din Ńară. 2. b. În cazul în care conŃinutul declaraŃiilor este diferit de cel al actului adiŃional. 11 .

3. Dacă studentul rămâne la Universitatea parteneră mai mult de 12 luni. Acolo unde această durată este mai mică de 3 luni. îşi va pierde statutul de student ERASMUS la încheierea anului universitar. Durata efectivă a stagiului este atestată de adeverinŃa de şedere (Certificate of Stay). 2. pot utiliza Cardul european de asigurări de sănătate eliberat de instituŃia competentă din România (casa de asigurări de sănătate în evidenŃele căreia se află înscris asiguratul).. 4.Beneficiarilor de mobilităŃi în cadrul Programului LLP-ERASMUS le este recomandat să citească cu mare atenŃie Contractul Financiar şi să se adreseze Catedra de Economie și Administrație Publică – sala 24 pentru orice întrebări/nelămuriri. profesionale sau pentru studii. întreprinderi. Julieta Băraru CONTRACTUL DE SPONSORIZARE In cazul în care studentul a obŃinut o sponsorizare din partea unei societăŃi comerciale. SERVICIILE ADMINISTRATIVE ŞI PERSOANELE DE LA CARE SE OBłIN SEMNĂTURI Consilierul Juridic — Oficiul Juridic DirecŃia Financiar-Contabilă . pentru aceasta fiind necesare o copie după Certificate of Stay şi una după biletele de transport. AtenŃie! Perioada de valabilitate a Cardului este de 6 luni. ASIGURĂRILE DE SĂNĂTATE Cardul european de asigurări sociale de sănătate 1. Cardul european de asigurări sociale de sănătate este documentul care conferă titularului asigurat dreptul la prestaŃii medicale devenite necesare în timpul şederii temporare pe teritoriul unui stat membru UE/SEE şi poate înlocui o asigurare medicală pentru călătorii în străinătate. Contractul de sponsorizare va fi încheiat înainte de depunerea cererii de plecare. 12 . studentul este obligat să returneze întregul suport financiar primit de la Program. AtenŃie! Acest document se eliberează la cererea persoanei asigurate şi poate fi folosit numai pe teritoriul statelor membre UE/SEE. aflate în şedere temporară pe teritoriul unui stat membru din motive turistice. La întoarcerea din stagiu. dintre care unul este predat la acest serviciu.Ec. Formularul de contract. iar o copie a acestui contract va fi adusă la Catedra de Economie și Administrație Publică – sala 24 pentru ca suma respectivă să poată fi justificată în ordinul Rectorului. care poate fi luat de la Serviciul Financiar-Contabil (Ec. iar durata maximă este de 12 luni (un an universitar). instituŃii etc. Gabriela Cernenco). iar costurile pentru eliberarea acestuia sunt suportate din Fondul naŃional unic de asigurări sociale de sănătate. este completat şi semnat în două exemplare. Conform regulilor Programului LLP-ERASMUS stabilite de Comisia Europeană. trebuie să completeze un contract de sponsorizare. durata minimă a unei mobilităŃi ERASMUS este de 3 luni. Toate persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România. decontul pentru suportul financiar obŃinut prin sponsorizare va fi făcut tot la Serviciul Financiar-Contabil. iar celălalt sponsorului.

12. Pentru informaŃii suplimentare. în perioada de valabilitate a Cardului. aveŃi acces la serviciile de urgenŃă atât din sistemul public de sănătate. vă recomandăm să accesaŃi www. aceasta va putea elibera un certificat provizoriu de înlocuire (document cu aceeaşi valoare juridică). Serviciile medicale se acordă în conformitate cu legislaŃia de şedere temporară în statul pe teritoriul căruia se acordă prestaŃiile medicale. Titularii Cardului european sau ai certificatului provizoriu de înlocuire vor putea beneficia de prestaŃiile medicale care se dovedesc necesare. să a solicite fost eliberarea furat sau unui alte card motive care asemănătoare. medicale prin urmând ca. ceea ce înseamnă că pacientul titular al Cardului european sau al certificatului provizoriu de înlocuire va fi tratat în acelaşi mod ca un pacient asigurat în statul pe teritoriul căruia se acordă prestaŃiile medicale.ro. această persoană are următoarele opŃiuni: o Să solicite un certificat provizoriu de înlocuire de la casa de asigurări de sănătate unde acesta este luat în evidenŃă ca persoană asigurată. şi în unităŃile sanitare private. 6.cnas. sumele intermediul formularului de asigurări de sănătate unde este asigurat AtenŃie! Titularii Cardului european sau ai certificatului provizoriu de înlocuire vor putea beneficia de serviciile medicale care se dovedesc necesare. cât şi din 13 . şi în timpul acestei deplasări starea ei de sănătate necesită asistenŃă medicală. 7. Cardul european/certificatul provizoriu de înlocuire dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei care îl posedă şi durata drepturilor care îi sunt deschise. iar în această perioadă beneficiază de servicii medicale în cadrul unei deplasări într-un stat membru UE/SEE.ro şi www. PrestaŃiile vor putea fi acordate pentru orice tratament care îl va scuti pe asigurat de întoarcerea în statul de asigurare (România). facultative. titularul nu mai îndeplineşte condiŃiile în baza cărora acesta a fost eliberat. In situaŃiile în care instituŃia competentă nu poate din motive obiective să elibereze Cardul european. persoana în cauză va suporta contravaloarea acestor servicii. în de statul la de casa asigurare. sau o Să suporte să contravaloarea recupereze asistenŃei plătite. 8. In cazul în care persoana asigurată în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România se deplasează european pe sau teritoriul în situaŃia statului în membru acesta UE/SEE a fost fără pierdut. Ńinând seama de natura îngrijirilor şi de durata prevăzută a şederii. PrestaŃiile nu trebuie să depăşească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul şederii temporare. Alte asigurări medicale Este bine ca asigurarea medicală suplimentară să fie valabilă în toate Ńările. la întoarcerea E126. In această situaŃie.ceass. 10. casa de asigurări de sănătate emitentă a cardului va rambursa contravaloarea acestor servicii instituŃiei din statul membru UE/SEE şi ulterior va recupera sumele respective de la persoana în cauză.5. In situaŃia în care. 11. cu condiŃia ca aceasta să se afle în relaŃie contractuală cu casa de asigurări de sănătate de pe teritoriul statului de reşedinŃă. In baza unei asemenea asigurări. 9. AtenŃie! Cardul european nu acoperă situaŃia în care o persoană pleacă într-un alt stat membru al UE/SEE în vederea beneficierii de tratament medical. inclusiv condiŃia plăŃii contribuŃiei de asigurări sociale de sănătate. ceea ce îi va permite să-şi încheie şederea temporară în condiŃii sigure din punct de vedere medical.

care să conŃină. inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor. înainte de plecare. FORłA MAJORĂ COLECTIVĂ In cazul unor situaŃii excepŃionale care conduc la întreruperea activităŃilor Erasmus pentru un grup de studenŃi (greve sau dezastre naturale). accident sau deces. AsiguraŃi-vă că vaccinările recomandate de medic sunt făcute la timp. restricŃii la medicaŃie etc. urgenŃe stomatologice. AsiguraŃi-vă că deŃineŃi medicaŃia recomandată de medic pentru afecŃiunea pe care o aveŃi. Atunci când vă planificaŃi o călătorie în străinătate. solicitaŃi prezenŃa unui translator sau solicitaŃi să fie contactată ambasada sau consulatul cel mai apropiat al României.ro FORłA MAJORĂ INDIVIDUALĂ Daca studentul si-a intrerupt mobilitatea practică ca urmare a unui caz de forŃă majoră înaintea împlinirii perioadei minime (de 3 luni) este posibil să i se acorde încă o şansă pentru o nouă mobilitate de practică. Dacă nu cunoaşteŃi limba locală. între altele. alcool sanitar.mae.. materiale îmbolnăvire. Vă recomandăm să vă încheiaŃi. ExplicaŃi medicului situaŃia dumneavoastră de sănătate. • • IncheiaŃi o poliŃă de asigurare de călătorie. ambasadele şi consulatele României deŃin liste cu spitalele şi unităŃile medicale specializate care pot oferi asistenŃă medicală. medicale şi de prim ajutor. ConsultaŃi un medic specialist şi solicitaŃi-i recomandările de prevenŃie a unei îmbolnăviri. batiste igienice. Aceasta are valabilitate în toate Ńările şi poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri. fiind necesar un alt Training Agreement. prin analizarea fiecărui caz de forŃă majoră colectivă. Dacă vă aflaŃi în străinătate şi vă îmbolnăviŃi sau suferiŃi un accident care necesită acordarea de asistenŃă medicală. vă recomandăm să aveŃi în vedere următoarele: • • • • • InformaŃi-vă despre situaŃiile de risc de boală din zonele pe care doriŃi să le vizitaŃi. dacă tratamentul este necesar şi pe durata călătoriei. de unde am extras aceste informaŃii : www. repatriere sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie. 14 . La încheierea unei asemenea asigurări verificaŃi coordonatele partenerului societăŃii de asigurare în Ńara de destinaŃie şi de tranzit. personalul consular vă poate recomanda unităŃile medicale din apropiere. In Uniunea Europeană nu aveŃi nevoie de vaccinări speciale. anularea plecării în străinătate. Dacă nu aveŃi acces la unităŃile medicale. luaŃi legătura cu ambasada sau consulatul României. ANPCDEFP şi Comisia Europeană vor conveni. PrezentaŃi medicului poliŃa de asigurare medicală sau de călătorie. falimentul companiei aeriene etc.cel privat (în funcŃie de tipul poliŃei de asigurare). IncercaŃi să aflaŃi cum şi de unde se pot obŃine îngrijiri medicale în Ńara pe care o veŃi vizita. care să acopere şi cheltuieli medicale în caz de IncludeŃi în bagaje o trusă sanitară de călătorie. asupra măsurilor ce se vor lua (acceptarea cazurilor şi posibila reluare a perioadelor intrerupte). un termometru. accidente. Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaŃi site-ul Ministerului Afacerilor Externe. vă recomandăm următoarele: • • • • • LuaŃi legătura imediat cu cea mai apropiată unitate medicală. eventuale afecŃiuni anterioare. o asigurare de călătorie.

2. biblioteci). RECUNOAŞTEREA ŞI ECHIVALAREA STUDIILOR Se face în cadrul FacultăŃii conform Hotărârilor Biroului Senatului (a se vedea pagina de informare). 4. Cehia. SituaŃia şcolară (note+credite obŃinute) sau alte forme de evaluare (aprecieri din partea profesorului coordonator a activităŃii desfăşurate de către masterand/doctorand) (copie). ALTE PRECIZĂRI • Studentul ERASMUS are dreptul la plata bursei MECTS în Ńară pe toată perioada studiilor în cadrul Programului (dacă la data plecării avea drept de bursă). beneficiarul de mobilitate nu trebuie să plătească taxe în universitatea gazdă (pentru şcolarizare. Estonia. Bulgaria. înscrierea în diferite asociaŃii studenŃeşti. 3. materiale de laborator etc. gestionate şi finanŃate de Comisia Europeană prin intermediul AgenŃiei NaŃionale pentru Programe Comunitare în Domeniul EducaŃiei şi Formării Profesionale din Bucureşti. Raport scris (studentul va primi formularul la întoarcere) asupra activităŃii desfăşurate pe perioada stagiului (original).i sunt următoarele: 1. cât şi din universitatea primitoare (original). Cipru. semnată şi ştampilată (original). sunt organizate în fiecare an de un număr de universităŃi din Ńări europene a căror limbă este mai puŃin cunoscută/vorbită (Belgia-flamandă.LA REVENIREA ÎN TARĂ Fiecare beneficiar de mobilitate Erasmus va respecta termenul prevăzut pentru predarea documentelor solicitate în Contractul Financiar semnat cu Universitatea înainte de plecare. tichetele de îmbarcare . unele taxe ar putea fi totuşi percepute pentru achitarea unor costuri legate de asigurări. 5. Contractul de studii ("Learning Agreement") semnat de către coordonatorul ECTS al facultăŃii şi coordonatorul instituŃional ECTS atât din Universitatea "Nicolae Titulescu". Islanda. studentul selectat pentru o mobilitate în Program trebuie să aibă în vedere găsirea unor fonduri suplimentare prin intermediul unor sponsori. Letonia. de asemenea. Grecia. înmatriculare. Documentul de mobilitate Europass completat. eventuala utilizare a unor echipamente: copiator. CURSURILE EILC (Erasmus Intensive Language Courses) Cursurile intensive de învăŃare a limbilor europene. DeclaraŃie pe proprie răspundere privind eventuala folosire de fonduri din alte surse (cofinanŃare) şi evitarea dublei finanŃări (original). Suportul Financiar de la Programul LLP-ERASMUS are drept scop acoperirea unei pentru a putea acoperi la nivelul decent toate costurile necesare întreŃinerii în străinătate.în cazul transportului cu avionul) (original). Danemarca. semnat şi ştampilat de către universitatea gazdă (copie). Lituania. acces la laboratoare. Italia. • Conform prevederilor programului LLP-ERASMUS. 7. Pentru mobilităŃile de studiu documentele de întoarcere menŃionate la Art. dacă studentul este plătitor de taxă. va continua să îşi plătească taxa pe toată durata studiilor Erasmus în străinătate. Documentele de transport internaŃional (biletele dus-întors. examinare. AdeverinŃa privind perioada de studiu la Universitatea parteneră ("Certificate of Stay"). 6. Finlanda. 15 .2 lit.

univnt. Răspunsul va fi comunicat studenŃilor candidaŃi până pe 22 iunie (pentru cursurile organizate în perioada iulie-septembrie). univnt@gmail.ianuarie-februarie (înainte de începerea semestrului II). La sfârşitul perioadei EILC. Slovenia. cei interesaŃi pot consulta site-ul Uniunii Europene: http://ec.europa. Portugalia. Polonia.htm. Mobilitatea EILC se finanŃează cu 125 Euro/săptămâna de curs. care va fi trimisă prin email.începător şi mediu -. 16 .eu/education/erasmus/doc902 en.com Tel: 0040 21 330 90 32. respectiv 20 noiembrie (pentru cursurile organizate în perioada ianuarie-februarie). Pentru a afla universităŃile organizatoare. Norvegia. firiceli@yahoo. .Malta. Odată ce şi-a ales universitatea la care doreşte să urmeze cursul EILC (care poate fi diferită de cea la care va studia ca student Erasmus. Aceste cursuri sunt destinate studenŃilor selectaŃi pentru mobilităŃi de studiu şi practică în cadrul Programului ERASMUS în Ńara respectivă şi au loc în următoarele perioade: . aceştia urmând apoi să trimită confirmarea participării lor instituŃiei organizatoare pentru care au optat şi să aştepte. dar în aceeaşi Ńară. pe o durată de maximum 6 săptămâni şi minimum 60 ore de curs. respectiv 29 octombrie (pentru cursurile organizate în perioada ianuarie-februarie). Cursurile EILC sunt structurate pe nivele . la rândul lor. Responsabil ERASMUS Facultatea de Științe Sociale și Administrative Email: office@univnt. cunoştinŃe de bază într-o limbă pe care o cunosc foarte puŃin sau deloc. la adresa office@univnt. şi înainte de a lua legătura cu persoanele de contact EILC de acolo. Ungaria). studenŃii fiind invitaŃi să opteze pentru unul dintre acestea. Olanda. în cazul mobilităŃilor de studiu). studenŃii vor completa o cerere EILC (formular-tip care se găseşte pe site-ul www. Cursul EILC la instituŃia gazdă este gratuit. confirmarea acceptului la cursuri din partea acesteia.ro). care să ateste participarea sa la curs şi rezultatele obŃinute. persoanele de contact şi alte informaŃii despre cursurile EILC (descrierea obiectivelor şi structurii cursului. Slovacia.com.ro ). a metodelor de evaluare). dar de care vor avea nevoie în timpul perioadei lor de studiu sau practică în Ńara respectivă.ro. Suedia. Fax: 0040 21 330 86 06 Până la data de 30 mai (pentru cursurile organizate în perioada iulie-septembrie). într-o perioadă destul de scurtă. prin email. şi să completeze un chestionar. studentul ERASMUS trebuie să trimită Catedra de Economie și Administrație Publică – sala 24 a UniversităŃii noastre diploma/certificatul în original eliberat de instituŃia organizatoare. Durata cursului variază de la o universitate la alta. responsabilul Erasmus al UNT (office@univnt. studentul ERASMUS trebuie să anunŃe opŃiunea sa la: Catedra de Economie și Administrație Publică – sala 24 Ioana Firicel. Ele dau posibilitatea viitorilor studenŃi ERASMUS să dobândească.iulie-septembrie (înainte de începerea semestrului I). Turcia.ro sau care poate fi solicitat.

de la plata taxelor impuse de către universitatea gazdă pentru şcolarizare. de Comisia Europeană sau de AgenŃia NaŃională. pe întreaga perioadă a mobilităŃii în străinătate. • Acces la Carta universitară Erasmus şi la declaraŃia de politică europeană ale universităŃii de origine. În cazul în care nu sunteŃi mulŃumit/ă de modul de soluŃionare a problemei semnalate. pe întreaga durată a studiilor efectuate în cadrul programului Erasmus. • ContactaŃi coordonatorul responsabil de programul Erasmus din cadrul facultăŃii dumneavoastră şi urmaŃi. examene. puteŃi contacta: AgenŃia NaŃională pentru Programe Comunitare în Domeniul EducaŃiei şi Formării Profesionale Calea Şerban Vodă nr. procedura oficială de recurs a universităŃii dumneavoastră de origine. a unui situaŃii şcolare pentru studiile/activităŃile efectuate. conform acordului încheiat.anpcdefp. inclusiv numărul de credite pe care trebuie să le obŃineŃi. • MenŃinerea bursei sau a împrumutului de studii de care beneficiaŃi în Ńara dumneavoastră de origine. În cazul în care vă confruntaŃi cu o problemă: • IdentificaŃi problema cu precizie şi consultaŃi-vă drepturile şi obligaŃiile. • Primirea.ro 17 . Acest document va conŃine rezultatele obŃinute din punct de vedere al creditelor şi al calificativelor acordate. instituŃia de origine şi cea gazdă. În cazul în care stagiul efectuat nu face parte din programul obişnuit.CARTA STUDENTULUI ERASMUS În calitate de student Erasmus. în scris. încheiat între dumneavoastră. de a participa la examene sau alte forme de evaluare relevante şi de a respecta regulile şi regulamentele instituŃiei gazdă. 133. Acest contract are rolul de a stabili detaliile programului dumneavoastră de activităŃi în străinătate. • Recunoaşterea completă de către universitatea de origine a activităŃilor încheiate în mod satisfăcător pe parcursul perioadei de mobilitate în cadrul programului Erasmus. precum şi la cele ale universităŃii gazdă. perioada aferentă acestei formări va fi înregistrată în „suplimentul la diplomă".07. • A parcurge. Bucureşti cod 040205 Tel: +40 21 201. • Scutirea. cât şi de instituŃia gazdă. întreaga perioadă de studiu/formare în cadrul universităŃii/întreprinderii gazdă.82 Email: agentie@anp cdefp.16. aveŃi obligaŃia de: • A respecta regulile şi obligaŃiile ce decurg din contractul de finanŃare Erasmus încheiat cu universitatea de origine sau cu AgenŃia NaŃională din Ńara dumneavoastră. În calitate de student Erasmus. dacă este cazul. semnată de instituŃia/întreprinderea gazdă. • A vă asigura că orice schimbare survenită în contractul de studii/formare este imediat aprobată. înainte de începerea mobilităŃii. atât de instituŃia de origine. aveŃi dreptul de a beneficia de: • ExistenŃa unui acord interinstituŃional între universitatea de origine şi universitatea gazdă. • Semnarea unui contract de studii/formare. ro Web: http://www. înscriere.01 Fax: +40 21 312. etaj 3. • Aceleaşi beneficii şi tratament din partea universităŃii gazdă precum cele de care se bucură studenŃii universităŃii respective. accesul la dotările universităŃii. în conformitate cu contractul de studii. • A redacta un raport de activitate cu privire la mobilitatea dumneavoastră de studii/formare în străinătate în cadrul programului Erasmus. la încheierea perioadei de mobilitate în străinătate. după încheierea acesteia şi de a răspunde eventualelor solicitări de informaŃii adresate de universitatea dumneavoastră de origine. sector 4.

Tel... București 040051. . Email: office@univnt.. . e-mail box: Amelia Jiglău..: Institution Country Period of study from .... . . . THE INSTITUTION WHICH WILL RECEIVE THIS APPLICATION FORM Duration of stay (months) to No. e-mail box: Institutional coordinator – name. .. .. 185.: +40 21 3309032. telephone and telefax numbers. . . Nationality: . Fax: +40 21 3308606. telephone and telefax numbers. . .. .ro STUDENT’S PERSONAL DATA (to be completed by the student applying) Family name: Date of birth: Sex: . Place of birth: Current address & telephone no. of expected ECTS credits Email address: .) Calea Văcărești No. First name(s): . This application should be completed in BLACK in order to be easily copied and/or telefaxed. SENDING INSTITUTION Name and full address: Universitatea “Nicolae Titulescu” (RO . Romania Departmental coordinator – name.STUDENT APPLICATION FORM ACADEMIC YEAR 2010 / 2011 (Photograph) FIELD OF STUDY: .

the proposed learning agreement and the candidate’s Transcript of records.. Details non known at the time of application will be provided at a later stage.. RECEIVING INSTITUTION We hereby acknowledge receipt of the application. . . # # # # # # # # # # # # Dates # # # # # # Country WORK EXPERIENCE RELATED TO CURRENT STUDY (If relevant) Type of work experience Firm / organisation . when? At which institution? Yes # No # . . .. . .... .. .. Language of instruction at home institution (if different): I am currently studying this language Yes No I have sufficient knowledge to follow lectures Yes No .. PREVIOUS AND CURRENT STUDY Diploma/degree for which you are currently studying: Number of higher education study years prior to departure abroad: Have you already been studying abroad? If yes. ... . The above mentioned student is # # provisionally accepted at our institution not accepted at our institution Institutional coordinator’s signature .. Departmental coordinator’s signature Date: Date: ..LANGUAGE COMPETENCE Mother tongue: Other languages . I would have sufficient knowledge to follow lectures if I had some extra preparation Yes No . The attached Transcript of records includes full details of previous and current higher education study.

..... . ............... ...... . ... . .................... .. Sending institution: Country: ... ... continue this list on a separate sheet Student’s signature: Date: SENDING INSTITUTION We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved. If necessary.... ........................................................................... ... .. ..... ... .. ........... ... continue this list on a separate sheet The following examinations from home study plan will have to be passed at the home institution upon return* Course unit Course unit title Number of ECTS credits code .... ............... ... First/Second Semester: FIELD OF STUDY: DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD/LEARNING AGREEMENT Receiving Institution: . ........ .. ECTS Faculty coordinator’s signature: ECTS Institutional coordinator’s signature: Date: Date: RECEIVING INSTITUTION We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved. . ECTS Faculty coordinator’s signature: ECTS Institutional coordinator’s signature: Date: Date: * a detailed justification will be provided by the faculty ......... Course unit code Course unit title (as indicated in the information package) Number of ECTS credits Relevant for grade at the following UNT course: ....................... ........... .......... ............. ..... If necessary.....Country: .......LEARNING AGREEMENT ACADEMIC YEAR 2010 / 2011 Name of student: ............ ................ ........... .. ....

. .. ................... ........Name of student: . .... .... SENDING INSTITUTION We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved.... If necessary.......... . ECTS Faculty coordinator’s signature: ECTS Institutional coordinator’s signature: Date: Date: RECEIVING INSTITUTION We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved.... CHANGES TO ORIGINAL PROPOSED STUDY PROGRAMME/LEARNING AGREEMENT (to be filled in ONLY if necessary) Course unit code Course unit title (as indicated in the information package) Deleted course unit Added course unit Number of ECTS credits Relevant for grade at the following UNT course: ..... If necessary... ... .. ... ECTS Faculty coordinator’s signature: ECTS Institutional coordinator’s signature: Date: Date: * a detailed justification will be provided by the faculty . Sending institution: Country: .. ............. .... ......... .... continue this list on a separate sheet Student’s signature ...... .... ... .... .. ...... Date: ..... ....... ............. ........ .. . ........... ............ . .. .................. .. ................. continue this list on a separate sheet The following examinations from home study plan will have to be passed at the home institution upon return* Course Course unit title Number of ECTS credits unit code . ......... .............. ......

....………. Fax: +40 21 3308606.. ap).. CNP……………………....(a se înscrie numele întreg)... bl.….E.…................ între beneficiarii mobilităţilor ERASMUS şi Universitatea "Nicolae Titulescu" care administrează aceste fonduri pentru studenţii săi......………..... nr..... reprezentată prin dl.. cetăţenie ………….. Prof.....…..a Să achite integral........…........ suma preliminată aferentă numărului de luni de stagiu LLP-ERASMUS efectiv la Universitatea parteneră..... ............... București 040051..... având cont deschis la .. România. cu domiciliul stabil în ……………(ţara).................... (str.. judeţul …........ localitatea .. posesor al Buletinului/ Cărţii de Identitate seria ... Părţile au convenit asupra Condiţiilor Speciale şi Anexelor de mai jos.....ro CABI ETUL RECTORULUI CO TRACT FI A CIAR o.. 185...... Ion EAGU... nr. conform actului adiţional la acest contract. la data de . Între: 1......………………………..... univ.……………. 3644/04.........……………..... pentru îndeplinirea obligaţiilor beneficiarului garantând numitul(a) .. conform contractului cu Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare in Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale... Universitatea " icolae Titulescu" cu sediul în Calea Văcărești No... imediat după primirea fondurilor de la Comisia Europeană prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale....... care fac parte integrantă din prezentul contract: Anexa i Acord de studiu ERASMUS (“Learning agreement”) Anexa ii Condiţii generale Anexa iii Raport final de activitate Anexa iv Carta studentului ERASMUS CO DIŢII SPECIALE Art................ București sub numărul .... Julieta BĂRARU şi: 2... telefon ...... student la Facultatea de ... 185...……. ..... Email: office@univnt. condiţionat de încheierea prezentului contract............. de acum înainte denumită “Instituţia”.…......... CERCETĂRII... Ec.......………..………………… LLP-ERASMUS Granturi de mobilitate de studiu pentru studenţi 2010/2011 În conformitate cu Ordinul M.. TINERETULUI ŞI SPORTULUI U IVERSITATEA “ ICOLAE TITULESCU” Calea Văcărești o...... în calitate de beneficiar al mobilităţii LLP-ERASMUS.... dar nu mai târziu de 15 zile de la virarea acestor fonduri în contul Universităţii..... şi dna Director Financiar-Contabil.. anul de studii. .......... student/ masterand/ doctorand... Rector........…..... a intervenit următorul contract. cu 15 zile înaintea datei de începere a mobilităţii Erasmus a studentului...........: +40 21 3309032...... în localitatea.05..... 1 ... ..1998 şi Hotărârea Biroului Senatului nr...….….... dr....................………....….. adresă de email………………………………....... 1 OBLIGAŢIILE I STITUŢIEI lit.. Romania Tel.....MINISTERUL EDUCAŢIEI........ sc. născut la data de . se încheie prezentul contract privitor la mobilitatea LLPERASMUS... București 040051.. eliberat de ...... .....…..........N.. cod poştal .

......... semnat şi aprobat de ambele instituţii. Euro Erasmus (..... să asigure plata acestei burse la valoarea integrală pe perioada studiilor în străinătate. să participe efectiv la activităţile.. Euro/lună) ..ro).... (numele instituţiei gazdă şi ţara)... numai după efectuarea integrală a stagiului prevăzut...c Să revină în ţară la terminarea stagiului de studii/specializare (potrivit programului stabilit de instituţia de învăţământ parteneră) pentru care a beneficiat de mobilitate....... luni. Numărul de cont (incluzând codul bancar):……………………… Cod IBAN:………………………………..... dacă studentul este îndreptăţit în continuare să o primească.... după revenirea în ţară a studentului................. Adresa filialei băncii:…………………………………………… Numele exact al titularului de cont:……………………………….d Pe durata mobilităţii de care beneficiază..... statutul avut la începutul anului universitar: 1.. De la data de: …………. din care ………... 2 . .....Plata grantului Erasmus va fi efectuată în contul bancar deschis în EURO al beneficiarului.... Euro cofinanţare .......... şi HBS nr........... Granturile Erasmus nu pot fi folosite pentru finanţarea unor cheltuieli deja acoperite prin alte programe ale Comisiei Europene...... student cazat.. beneficiarul va primi un grant total de …... conform HBS nr.....ERASMUS... specificate în Apelul General European la propuneri de proiecte 2010 (disponibil pe www..... inclusiv la examenele aferente disciplinelor prevăzute în contractul de studii ('Learning Agreement').c În cazul studentului Erasmus care beneficiază de bursă în România.. Pe perioada stagiului la ..... Euro. Până la data de: ………… pe o durată de . lit.. lit.... ..…….. lit...b Să asigure condiţii atât pentru includerea perioadei de studii la Universitatea parteneră în studiile de la Universitatea "Nicolae Titulescu"........anpcdefp...... Art..... studentul selectat şi devenit titular de mobilitate LLPErasmus în semestrul I îşi păstrează... conform Regulamentului de acordare a burselor....... 2 OBLIGAŢIILE BE EFICIARULUI DE MOBILITATE lit.. pe tot parcursul anului în care se desfăşoară mobilitatea.... Începând cu anul academic 2009-2010. cât şi pentru recunoaşterea şi echivalarea perioadei de studiu efectuată la instituţia de învăţământ superior parteneră....... după cum urmează: Numele băncii:…………………...b Să folosească o singură sursă de finanţare din programe europene pentru acoperirea uneia şi aceleiaşi cheltuieli. lit..... a Să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate ERASMUS pentru activităţi de mobilitate.. studii buget / studii taxă 2. conform planului de învăţământ al instituţiei partenere Universităţii “Nicolae Titulescu“ Iaşi în cadrul programului LLP ... implicând direct condiţia de a nu mai fi beneficiat de o mobilitate de studiu ERASMUS. dacă este cazul (cu obligaţia de a fi solicitat cazare printr-o cerere înregistrată şi depusă la administratorul facultăţii)... cu bursă / fără bursă 3. (echivalentul în lei) lit.... potrivit competenţelor legale ce-i revin în materie.

urmând ca originalele să fie prezentate la Facultate. beneficiarul mobilităţii ERASMUS: . *Numai în cazuri justificate (de ex. Dacă unui student i s-a aprobat iniţial o mobilitate cu o durată de 3 luni. lit. Documentul de mobilitate Europass completat. printr-un act adiţional la acest contract. *Toate aceste documente vor fi predate . 2 care vor fi predate doar în copie . sau studiază la Universitatea parteneră o perioadă mai scurtă decât cea prevăzută în contract fără a avea motive temeinic justificate. 2. 30 septembrie 2011 reprezintă data limită până la care un student poate beneficia de statut Erasmus. cu excepţia celor menţionate la pct. Situaţia şcolară (note+credite obţinute) sau alte forme de evaluare (aprecieri din partea profesorului coordonator a activităţii desfăşurate de către masterand/doctorand). Adeverinţa privind perioada de studiu la Universitatea parteneră (“Certificate of Stay”). beneficiarul nu va avea dreptul de a se prezenta la sesiunea specială de examene şi se va bloca ridicarea diplomei de studii până la îndeplinirea obligaţiilor contractuale. tichetele de îmbarcare . beneficiarul datorează penalizări de 0. 3 .la Relaţii Internaţionale. în termen de 45 de zile de la primirea notificării din partea instituţiei. acesta se obligă să restituie integral instituţiei de origine cuantumul sumei primite. la un nivel cel puţin de promovare. nu i se pot recunoaşte 30 de credite / semestru. Contractul de studii (“Learning Agreement”) semnat de către coordonatorul ECTS al facultăţii şi coordonatorul instituţional ECTS atât din Universitatea ”Nicolae Titulescu”. după caz. în moneda în care s-a făcut iniţial plata. în cazul în care acesta se întoarce mai devreme. Durata minimă proiectată iniţial pentru o mobilitate Erasmus este de 3 luni. 6. conform Learning Agreement-ului. 7. Documentele de transport internaţional (biletele dus-întors. cât şi din universitatea primitoare. 3. el va restitui întregul suport financiar primit pentru mobilitatea Erasmus. lit. În cazul neprezentării tuturor aceste documente.5% din suma primită.h Cuantumul lunar stabilit pentru mobilitate se va aplica perioadei efective rezultată din datele din adeverinţa menţionată la lit. Dincolo de acest termen.i La întoarcerea în ţară. pe zi de întârziere.i. cu care a semnat contractul de faţă. Raport scris (studentul va primi formularul la întoarcere) asupra activităţii desfăşurate pe perioada stagiului.3. lit. . termenul limită pentru ridicarea acelei sume este 15 noiembrie 2011.în original . studentul va fi obligat să returneze cuantumul bursei şi / sau al taxei.în cazul transportului cu avionul).În cazul în care la întoarcere.g În eventualitatea că beneficiarul mobilităţii va primi. sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile profesionale (obţinerea numărului de credite prevăzute în Contractul de Studii/Learning Agreement – semnat şi aprobat de ambele instituţii) ce îi reveneau pe durata stagiului la instituţia parteneră.va depune în cel mult 5 zile lucrătoare de la încheierea mobilităţii la Departamentul de Relaţii Internaţionale (Biroul pentru Programe Comunitare) al Universităţii ”Nicolae Titulescu” Iaşi următoarele documente: 1. lit. se va sista plata oricărei eventuale suplimentări a grantului iniţial.f În cazul în care beneficiarul mobilităţii nu revine la Universitatea “Nicolae Titulescu“ Iaşi. prelungirea stagiului până la 30 septembrie 2011) documentele trebuie prezentate la Relaţii Internaţionale până la data de 10 septembrie 2011 sau trimise prin poştă astfel încât să ajungă până la această dată. din cuantumul acestuia. o suplimentare a grantului iniţial.e Să suporte comisioanele bancare aferente plăţii grantului. lit. nr. 4. semnat şi ştampilat de către universitatea gazdă. semnată şi ştampilată. 5.se va prezenta la Universitatea “Nicolae Titulescu” într-un termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la încheierea mobilităţii) cu documentele necesare recunoaşterii perioadei de studii. Declaraţie pe proprie răspundere privind eventuala folosire de fonduri din alte surse (cofinanţare) şi evitarea dublei finanţări.

de nepromovare ale studentului). astfel cum este definită de lege. şi revenirii în ţară a acestuia. c). 5 Părţile pot conveni asupra modificării acestui contract numai prin acte adiţionale. Pentru durata de incidenţă a forţei majore nu se datorează penalităţi. email). 3 Forţa majoră.lit. în valuta în care s-a făcut plata iniţial şi la suportarea penalităţilor contractuale calculate. 8.k Să asigure consemnarea datelor complete şi reale ale persoanei (părinte. iar în următoarele 10 zile să prezinte acte doveditoare. Art. Pentru garant. 7 Contractul de faţă se fundamentează pe contractul dintre Universitatea ”Nicolae Titulescu” Iaşi şi Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. 4 Eventualele litigii dintre părţi se vor soluţiona prioritar pe cale amiabilă. până la data încheierii propriu-zise a contractului se consideră de drept incidente şi incluse în contractul de faţă. soluţionarea acestora va fi realizată potrivit normelor de drept material şi procesual comune. responsabilă în România pentru gestionarea fondurilor Programului LLP . lit. să anunţe în scris membrii BPC asupra oricărei modificări a datelor de contact (adresă. potrivit normelor de drept comun. altă rudă apropiată. potrivit menţiunilor realizate mai sus (lit. privitoare la încălcarea obligaţiilor contractuale de către cel garantat.) care garantează contravaloarea cuantumului primit. beneficiarul are obligaţia de a anunţa în scris reprezentanţii BPC. 6 În cazul unei întârzieri sau neîndepliniri a obligaţiilor prevăzute în acest contract şi independent de orice prevederi ale legii naţionale. conform angajamentului de garant. garantul se obligă în solidar cu studentul la restituirea contravalorii acesteia. Art.j În eventualitatea în care beneficiarul mobilităţii nu revine în ţară la terminarea stagiului. Partea interesată are obligaţia să anunţe instituţia co-contractantă în termenul limită de 15 zile de la data producerii evenimentului – forţa majoră. la care se adaugă aceleaşi penalităţi contractuale. coordonatorul Erasmus al facultăţii şi universitatea gazdă în termen de 5 zile de la data prevăzută pentru începerea mobilităţii sau de la data luării deciziei de renunţare la stagiu. persoana desemnată în actul adiţional la prezentul contract în calitate de garant îşi asumă obligaţia restituirii cuantumului primit de beneficiar.ERASMUS.m În situaţia în care renunţă la efectuarea mobilităţii Erasmus înainte sau în timpul desfăşurării acesteia. În cazul neîndeplinirii de către beneficiarul mobilităţii a obligaţiilor profesionale pe durata stagiului la instituţia de învăţământ parteneră (reflectată în rezultatele nesatisfăcătoare. sponsor etc. Art. vizând garantarea restituirii sumei aferente stagiului LLP-ERASMUS. lit. aplicabile acestui acord.ERASMUS. Art. termenul pentru calculul penalităţilor pe zi de întârziere începe să curgă după 30 de zile (calculate pe zile libere) de la data notificării acestuia (a garantului) de către Universitate.f din contract. instituţia are dreptul de a anula contractul. Pentru eventualitatea în care stingerea divergenţelor nu va putea fi convenită pe cale amiabilă. legalizat prin notariat. Prezentul contract se completează cu actul adiţional la acest contract. Dispoziţiile legale din documentaţia referitoare la mobilităţile LLP . este exoneratoare de răspundere pentru partea care o invocă în condiţiile legii. 2. nr de telefon. Rezilierea şi rezoluţiunea contractului sunt supuse normelor de drept comun. lit. în raport de termenul prevăzut de art. pentru a putea răspunde solicitărilor venite din partea BPC sau a Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. Art. Art. sub rezerva notificării (punerii în întârziere) prealabile a garantului. lit. 4 . cât şi normativele incidente elaborate în această materie de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.l Pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea stagiului Erasmus.

.. Din partea instituţiei: Rector Prof. (persoană fizică..... În afara cazului anulării sau modificării sale printr-un amendament... în 3 exemplare.... Contractul de faţă s-a încheiat astăzi . Julieta BĂRARU Garant: (Nume şi prenume lizibil) Semnătură garant ….. prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării lui de către ultima dintre ambele părţi şi este valabil până la data încheierii deconturilor.. conform actului adiţional la contract) Consilier juridic 5 .... în cazul în care beneficiarii de mobilităţi în cadrul Programului ERASMUS nu au respectat perioada contractuală pentru care au primit suport de la Programul LLP ... academic si financiar.. (data).............. 2........univ..... Se va bloca ridicarea diplomei de studii.. Ion EAGU Beneficiar: (Nume şi prenume lizibil) Semnătura beneficiarului: .. Conform Hotărârii Biroului Senatului Universităţii “ icolae Titulescu” nr.. .Art.... dintre care câte unul pentru fiecare dintre părţile contractante şi un exemplar pentru garant... ............Erasmus sau nu şiau îndeplinit obligaţiile menţionate în contractul financiar semnat cu Universitatea.……………….......... în cazul celor care sunt încă studenţi ai Universităţii... dr.. în cazul absolvenţilor (studii universitare şi postuniversitare). Se va bloca intrarea în prima sesiune de examene din anul academic următor.. de către Beneficiar........... Director Financiar-Contabil Ec.. 9.... până la restituirea sumelor 1.

.2 din prezentul contract financiar. este garantată de .…………..... şi a penalităţilor contractuale datorate în eventualitatea în care beneficiarul mobilităţii nu revine în ţară...... în localitatea................... în ceea ce priveşte restituirea sumelor la care se face referire prin contract şi actul adiţional............... în acord cu disp..... în calitate de ..... Subsemnatul ________________________________________.... student la Facultatea de ................... cu un venit net mediu de_______________________în calitate de garant al numitului ___________________________________.. şi a penalităţilor contractuale pentru fiecare zi de întârziere).............. Semnătură Beneficiar contract …………………..….... cu domiciliul stabil în ........... fiul lui ___________ şi al _______________.......….......…………..……..... ........…….... născut la data de________________......……...... ................. posesor al Buletinului de Identitate seria .. Sunt de acord ca actul de faţă să constituie titlu executoriu fără nici o altă formalitate prealabilă.......... .................... cod poştal .. angajat al ________________________________________...…. nr...... telefon ......... în echivalentul în lei de la momentul plăţii efective............…..2) Subsemnatul ........ (persoană fizică. ..................………. Asigurarea restituirii contravalorii sumei primite cât şi acoperirea eventualului prejudiciu.... beneficiar al mobilităţii LLPERASMUS.........………………………………………..... anul ....... la data de .. nr. în calitate de beneficiar al mobilităţii LLP-ERASMUS.. cod poştal ..ACT ADIŢIO AL pentru garantarea îndeplinirii de către beneficiar a obligaţiilor asumate prin prezentul contract (art. conform actului adiţional la contract) Consilier juridic 6 ....... str. la data de . sau îşi încalcă obligaţiile contractuale asumate potrivit art... sunt de acord cu sancţiunile de natură pecuniară stabilite consensual (achitarea contravalorii sumei primite................ Din partea instituţiei: Rector Prof........….…….........................…....……...........…......... în ţară.......……............ telefon .. Director Financiar-Contabil Ec.univ............. mă oblig să respect cu bună-credinţă obligaţiile pe care mi le-am asumat prin acest contract........ judeţul ......... cu domiciliul stabil în România.art..……............. dr...... eliberat de ....... Pentru eventualitatea în care nu–mi voi respecta obligaţiile contractuale amintite.. intervenit ca efect al nerespectării obligaţiilor mele contractuale (în cazul în care acesta se va produce în termenii contractului). născut la data de ... în eventualitatea în care voi încălca angajamentele contractuale şi termenele stabilite consensual........2.................. posesor al Buletinului de Identitate seria .. localitatea ...... Julieta BĂRARU Garant: (Nume şi prenume lizibil) Semnătură garant …... domiciliat în ____________________________________________________________________..………………...................…... eliberat de ............ mă oblig cu bună credinţă să garantez restituirea contravalorii mobilităţii ce constituie obiect al sus-numitului contract....... Ion EAGU Beneficiar: (Nume şi prenume lizibil) Semnătura beneficiarului: ...

În eventualitatea încheierii contractului de către beneficiar datorită unui caz de „forţă majoră”. El/ea ar trebui să adreseze orice întrebare referitoare la procesarea datelor sale personale instituţiei de origine şi/sau Agenţiei Naţionale. cu condiţia ca aceste daune să nu fie rezultatul unei grave şi intenţionate administrări greşite a celeilalte părţi sau a personalului său. În consecinţă. Participantul poate depune o plângere împotriva procesării datelor sale personale către Autoritatea Naţională pentru protecţia datelor referitor la folosirea acestor date de către instituţia de origine si/sau Agenţia Naţională sau la Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor cu privire la folosirea datelor de către Comisia Europeană.45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru protejarea persoanelor. Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale din România sau orice alt organism extern autorizat de Comisia Europeană sau de Agenţia Naţională să verifice dacă mobilitatea şi prevederile contractuale sunt implementate corespunzător. şi indiferent de consecinţele prevăzute sub legea aplicabilă. beneficiarul va fi îndreptăţit să primească suma din grant corespunzătoare perioadei efective de mobilitate realizată. Aceste date vor fi procesate numai în legătură cu implementarea şi desfăşurarea contractului de către instituţia de origine. el sau ea va fi nevoit să ramburseze suma din grant primită deja. Articolul 4: Control şi audit Părţile contractante se obligă să furnizeze orice informaţii detaliate solicitate de Comisia Europeană. Beneficiarul are posibilitatea. să obţină accesul la datele sale personale şi să corecteze orice informaţie care este incorectă sa incompletă. fără a prejudicia posibilitatea de transmitere a datelor către organismele responsabile pentru inspecţie şi audit în conformitate cu legislaţia comunitară (Curtea Auditorilor. Orice alte fonduri rămase vor trebui rambursate. Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale din România. Articolul 3: Protecţia datelor Toate datele personale conţinute de prezentul contract vor fi procesate conform Regulamentului (CE) Nr. Comisia Europeană sau personalul lor nu vor fi considerate responsabile în eventualitatea unei plângeri cu privire la contract referitor la orice daună cauzată pe durata executării mobilităţii pentru studiu sau plasament. Articolul 2: Încetarea contractului În eventualitatea neîndeplinirii de către beneficiar a oricărei obligaţii ce revine din prezentul contract. Biroul European Anti-Fraudă – OLAF si Departamentul pentru Lupta Anti Frauda-DLAF). prin cerere scrisă. cu privire la procesarea datelor personale de către instituţiile şi corpurile comunitare şi libera mişcare a datelor. de exemplu o situaţie excepţională neprevăzută sau un eveniment imposibil de controlat de către beneficiar şi care nu poate fi atribuit unei greşeli sau neglijenţe din partea lui sau ei. Agenţia Naţională şi Comisia Europeană. 7 .Anexa ii CO DIŢII GE ERALE Articolul 1: Obligaţii Fiecare parte contractantă va exonera cealaltă parte de orice răspundere civilă pentru daune suferite de ea/el sau de personalul său ca rezultat al îndeplinirii prezentului contract. Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale din România sau Comisia Europeană nu vor lua în consideraţie nici o cerere de scutire de rambursare ce însoţeşte o asemenea plângere. instituţia este îndreptăţită legal să înceteze sau să anuleze contractul fără nici o formalitate legală în cazul în care beneficiarul nu ia nici o măsură în decurs de o lună de la primirea notificării prin scrisoare oficială. Dacă beneficiarul încheie contractul înainte de sfârşitul prevăzut în contract sau dacă el sau ea nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale.

.. nr........... ap)....... perioada trebuie să corespundă întocmai duratei stagiului de studii.10... aşa cum a fost calculată luându-se în considerare calendarul academic al universităţii partener şi completată în cererea tip de plecare......... împreună cu cele 3 exemplare ale contractului financiar.. reprezentanţii Universităţii)... şi HBS ..…. Întreg contractul se printează în 3 exemplare... pentru îndeplinirea obligaţiilor beneficiarului garantând numitul(a) .... Adresa filialei băncii:…………………………… Numele exact al titularului de cont:………………………………... Cod IBAN:……………………………….......…..... - Exemplu de completare (vă rugăm nu copiaţi modelul ca atare!): Pe perioada stagiului la Universitatea din Konstanz....... Întrucât nu toţi semnatarii pot fi prezenţi la legalizarea actului adiţional (în cazul de faţă... din care 2250 Euro Erasmus (500 Euro/lună) 200 Euro cofinanţare alte surse (echivalentul în lei) Contractul Financiar şi Actul adiţional se completează numai în formă electronică cu datele personale ale studentului şi ale garantului acestuia (care poate fi o persoană din familie sau din afara familiei. Anul de studii este acela în care studentul efectuează deplasarea Erasmus (de exemplu: anul 2............. Se legalizează doar actul adiţional la contract în toate cele 3 exemplare.. Plăţile vor fi făcute către contul bancar deschis în EURO al beneficiarului.….. în calitate de beneficiar al mobilităţii LLP-ERASMUS. Adresa de email este obligatorie........... posesor al Buletinului/ Cărţii de Identitate seria .... localitatea .. în localitatea..... beneficiarul va primi un grant total de 2450 Euro..... bl. ........…..... nr... cetăţenia………… (a se preciza dubla cetăţenieunde este cazul) cu domiciliul stabil în ………...……. student la Facultatea de ....... !!! Un extras al contului în Euro va fi adus dnei Ioana Mihaela Firicel......….…………….......….... anul 3).......... Atenţie! Studentul şi garantul vor semna contractul numai în faţa notarului... adresă de email……………………………….. Germania (numele instituţiei gazdă şi ţara)..………...... eliberat de ..02. (se completează anul de studii în care efectuaţi mobilitatea LLP-Erasmus). .. (str... telefon ..….5 luni.... ..... student/ masterand/ doctorand. a intervenit următorul contract.(a se înscrie numele întreg). Cuantumul total reprezintă suma totală primită de la Programul LLP-Erasmus.…. anul de studii......………..... (ţara)...... În paragraful de mai jos... (a se completa cu perioada strict finanţată) conform HBS nr.. CNP……………………...... după cum urmează: Numele băncii:…………………....... cu drepturi salariale sau pensionară)........ unele notariate vor legaliza în schimb: fie o declaraţie- ! ... la data de ..………………………....2011 pe o durata de 4.... cod poştal . De la data de: 01.….. judeţul …... plus fondurile primite de la Universitate. conform actului adiţional la acest contract.! Paragraful de mai jos se completează cu datele personale ale studentului beneficiar de mobilitate........... Numărul de cont (incluzând codul bancar):…………………......…....2010 Până la data de: 15....... .. .………...……………...……….. născut la data de ..

urmând a le ridica după câteva zile)... După legalizare. cealaltă având acelaşi conţinut cu a doua jumătate a actului adiţional (declaraţia din partea garantului). fără semnăturile reprezentanţilor Universităţii.... semnat de garant.. dna Ioana Mihaela Firicel. Atenţie! Semnăturile studentului şi garantului sunt obligatorii atât pe actul adiţional. .......Consilierul Juridic – . cât şi pe ultima pagină a contractului propriu-zis. studentul va veni cu contractul financiar...... la Universitate........ umai pe baza contractului financiar studenţii vor putea intra în posesia suportului financiar de la Program.angajament care să aibă acelaşi conţinut cu al actului adiţional. fie două declaraţii-angajament.. UNDE POT FI GĂSITE PERSOANELE SEMNATARE: . după care vor lăsa contractele la Catedra de Economie și Administrație Publică... pentru a obţine semnăturile Consilierului Juridic. una având acelaşi conţinut cu prima jumătate a actului adiţional (declaraţia din partea studentului).......

....... nr....a Să achite integral.............. 3644/04... 1 OBLIGAŢIILE I STITUŢIEI lit.………...........….. a intervenit următorul contract. Universitatea " icolae Titulescu" cu sediul în Calea Văcărești No.…..... adresă de email……………………………….…... Părţile au convenit asupra Condiţiilor Speciale şi Anexelor de mai jos...... 185.......... se încheie prezentul contract privitor la mobilitatea LLPERASMUS............ (str.. ....... în calitate de beneficiar al mobilităţii LLP-ERASMUS........ ....…... născut la data de ...: +40 21 3309032......... univ. Ion EAGU... telefon ...... 185.....(a se înscrie numele întreg)..………................... imediat după primirea fondurilor de la Comisia 1 ...…..... student la Facultatea de ...... Prof. Ec. sc.………………… LLP-ERASMUS Granturi de mobilitate de studiu pentru studenţi 2010/2011 În conformitate cu Ordinul M... Rector....N.... ... cu domiciliul stabil în ……………(ţara).. eliberat de .. cu 15 zile înaintea datei de începere a mobilităţii Erasmus a studentului........E........ la data de .. .. conform actului adiţional la acest contract. TINERETULUI ŞI SPORTULUI U IVERSITATEA “ ICOLAE TITULESCU” Calea Văcărești o. pentru îndeplinirea obligaţiilor beneficiarului garantând numitul(a) .................... bl... conform contractului cu Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare in Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale........ Romania Tel..................………………………............ având cont deschis la .......... judeţul …. posesor al Buletinului/ Cărţii de Identitate seria ..........…........………....…….. București 040051..... Email: office@univnt....... CERCETĂRII...MINISTERUL EDUCAŢIEI.....……………. București sub numărul .. ...ro CABI ETUL RECTORULUI CO TRACT FI A CIAR o. localitatea .. între beneficiarii mobilităţilor ERASMUS şi Universitatea "Nicolae Titulescu" care administrează aceste fonduri pentru studenţii săi...…...…....... dr.. în localitatea.. CNP…………………….. ap)... Julieta BĂRARU şi: 2. suma preliminată aferentă numărului de luni de stagiu LLP-ERASMUS efectiv la Universitatea parteneră........ Între: 1.. cod poştal ... condiţionat de încheierea prezentului contract.. şi dna Director Financiar-Contabil.05.….... București 040051.………... care fac parte integrantă din prezentul contract: Anexa i Acord de studiu ERASMUS (“Learning agreement”) Anexa ii Condiţii generale Anexa iii Raport final de activitate Anexa iv Carta studentului ERASMUS CO DIŢII SPECIALE Art....... de acum înainte denumită “Instituţia”.... anul de studii... reprezentată prin dl....... ...…. nr.......... Fax: +40 21 3308606.. student/ masterand/ doctorand..…………….1998 şi Hotărârea Biroului Senatului nr.. România... cetăţenie …………........

...ro)..( numele instituţiei gazdă şi ţara)... implicând direct condiţia de a nu mai fi beneficiat de o mobilitate de studiu ERASMUS.. pe o durată de ..... luni beneficiarul va primi un grant total de …. Adresa filialei băncii:…………………………………………… Numele exact al titularului de cont:………………………………......… Euro Erasmus (... De la data ……………. inclusiv la examenele aferente disciplinelor prevăzute în contractul de studii ('Learning Agreement')......... ...... Euro/săptămână) conform HBS nr.. dar nu mai târziu de 15 zile de la virarea acestor fonduri în contul Universităţii.d Pe durata mobilităţii de care beneficiază.... Euro/lună) conform HBS nr....anpcdefp..b Să folosească o singură sursă de finanţare din programe europene pentru acoperirea uneia şi aceleBucurești cheltuieli..c Să revină în ţară la terminarea stagiului de studii/specializare (potrivit programului stabilit de instituţia de învăţământ parteneră) pentru care a beneficiat de mobilitate.... semnat şi aprobat de ambele instituţii.................... Pe perioada cursurilor Erasmus Intensive Language Course (EILC) la ……………………. Cod IBAN:……………………………….....b Să asigure condiţii atât pentru includerea perioadei de studii la Universitatea parteneră în studiile de la Universitatea "Nicolae Titulescu"...... Euro cofinanţare . (echivalentul în lei) conform HBS nr... Granturile Erasmus nu pot fi folosite pentru finanţarea unor cheltuieli deja acoperite prin alte programe ale Comisiei Europene. 2 OBLIGAŢIILE BE EFICIARULUI DE MOBILITATE lit...... Art...... lit... conform Regulamentului de acordare a burselor.... lit........ Euro EILC (.. după revenirea în ţară a studentului..... conform planului de învăţământ al instituţiei partenere Universităţii “Nicolae Titulescu“ București în cadrul programului LLP . .......…….. ............ după cum urmează: Numele băncii:…………………....... cât şi pentru recunoaşterea şi echivalarea perioadei de studiu efectuată la instituţia de învăţământ superior parteneră.. lit.. săptămâni şi stagiului de studiu la .Europeană prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale..... 2 .. Plata grantului Erasmus va fi efectuată în contul bancar deschis în EURO al beneficiarului.... să asigure plata acestei burse la valoarea integrală pe perioada studiilor în străinătate. lit.... De la data …………… Până la data de ………......... .(numele instituţiei gazdă şi ţara)....ERASMUS.............. dacă studentul este îndreptăţit în continuare să o primească... să participe efectiv la activităţile.c În cazul studentului Erasmus care beneficiază de bursă în România. Euro......... Numărul de cont (incluzând codul bancar):………………….. specificate în Apelul General European la propuneri de proiecte 2010 (disponibil pe www. ........ a Să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate ERASMUS pentru activităţi de mobilitate... lit... numai după efectuarea integrală a stagiului prevăzut............ din care ……. Până la data de ………… pe o durată de .... potrivit competenţelor legale ce-i revin în materie..

la un nivel cel puţin de promovare. Dincolo de acest termen. sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile profesionale (obţinerea numărului de credite prevăzute în Contractul de Studii/Learning Agreement – semnat şi aprobat de ambele instituţii) ce îi reveneau pe durata stagiului la instituţia parteneră. lit.e Să suporte comisioanele bancare aferente plăţii grantului. lit. cu excepţia celor menţionate la pct.în cazul transportului cu avionul). nu i se pot recunoaşte 30 de credite / semestru. semnată şi ştampilată.urmând ca originalele să fie prezentate la Facultate. cât şi din universitatea primitoare. el va restitui întregul suport financiar primit pentru mobilitatea Erasmus. lit. 6. sau studiază la Universitatea parteneră o perioadă mai scurtă decât cea prevăzută în contract fără a avea motive temeinic justificate. printr-un act adiţional la acest contract.3. beneficiarul mobilităţii ERASMUS: . în cazul în care acesta se întoarce mai devreme. statutul avut la începutul anului universitar: 1. lit. student cazat. Raport scris (studentul va primi formularul la întoarcere) asupra activităţii desfăşurate pe perioada stagiului. 5. Declaraţie pe proprie răspundere privind eventuala folosire de fonduri din alte surse (cofinanţare) şi evitarea dublei finanţări. Adeverinţa privind perioada de studiu la Universitatea parteneră (“Certificate of Stay”). conform Learning Agreement-ului. 3. *Toate aceste documente vor fi predate . studii buget / studii taxă 2. după caz.la Relaţii Internaţionale.în original . Contractul de studii (“Learning Agreement”) semnat de către coordonatorul ECTS al facultăţii şi coordonatorul instituţional ECTS atât din Universitatea ”Nicolae Titulescu”. Documentele de transport internaţional (biletele dus-întors.i La întoarcerea în ţară. acesta se obligă să restituie integral instituţiei de origine cuantumul sumei primite.i.f În cazul în care beneficiarul mobilităţii nu revine la Universitatea “Nicolae Titulescu“ București. beneficiarul datorează penalizări de 0. în moneda în care s-a făcut iniţial plata. 3 . Documentul de mobilitate Europass completat. pe tot parcursul anului în care se desfăşoară mobilitatea.Începând cu anul academic 2009-2010. în termen de 45 de zile de la primirea notificării din partea instituţiei.va depune în cel mult 5 zile lucrătoare de la încheierea mobilităţii la Departamentul de Relaţii Internaţionale (Biroul pentru Programe Comunitare) al Universităţii ”Nicolae Titulescu” București următoarele documente: 1. din cuantumul acestuia. dacă este cazul (cu obligaţia de a fi solicitat cazare printr-o cerere înregistrată şi depusă la administratorul facultăţii). cu bursă / fără bursă 3.5% din suma primită.g În eventualitatea că beneficiarul mobilităţii va primi. 4. Durata minimă proiectată iniţial pentru o mobilitate Erasmus este de 3 luni. tichetele de îmbarcare . cu care a semnat contractul de faţă. studentul va fi obligat să returneze cuantumul bursei şi / sau al taxei. 7.h Cuantumul lunar stabilit pentru mobilitate se va aplica perioadei efective rezultată din datele din adeverinţa menţionată la lit. termenul limită pentru ridicarea acelei sume este 15 noiembrie 2011. Dacă unui student i s-a aprobat iniţial o mobilitate cu o durată de 3 luni. studentul selectat şi devenit titular de mobilitate LLPErasmus în semestrul I îşi păstrează.se va prezenta la Universitatea “Nicolae Titulescu” într-un termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la încheierea mobilităţii) cu documentele necesare recunoaşterii perioadei de studii. nr. lit. . În cazul în care la întoarcere. Situaţia şcolară (note+credite obţinute) sau alte forme de evaluare (aprecieri din partea profesorului coordonator a activităţii desfăşurate de către masterand/doctorand). 2 care vor fi predate doar în copie . semnat şi ştampilat de către universitatea gazdă. o suplimentare a grantului iniţial. pe zi de întârziere. 2.

şi revenirii în ţară a acestuia. termenul pentru calculul penalităţilor pe zi de întârziere începe să curgă după 30 de zile (calculate pe zile libere) de la data notificării acestuia (a garantului) de către Universitate. Pentru eventualitatea în care stingerea divergenţelor nu va putea fi convenită pe cale amiabilă. Art.k Să asigure consemnarea datelor complete şi reale ale persoanei (părinte. 30 septembrie 2011 reprezintă data limită până la care un student poate beneficia de statut Erasmus. legalizat prin notariat. Partea interesată are obligaţia să anunţe instituţia co-contractantă în termenul limită de 15 zile de la data producerii evenimentului – forţa majoră. nr de telefon. în valuta în care s-a făcut plata iniţial şi la suportarea penalităţilor contractuale calculate. lit. lit.f din contract. 4 Eventualele litigii dintre părţi se vor soluţiona prioritar pe cale amiabilă. privitoare la încălcarea obligaţiilor contractuale de către cel garantat. să anunţe în scris membrii BPC asupra oricărei modificări a datelor de contact (adresă.) care garantează contravaloarea cuantumului primit. Dispoziţiile legale din documentaţia referitoare la mobilităţile LLP . c).ERASMUS. Art. potrivit normelor de drept comun. altă rudă apropiată. cât şi normativele incidente elaborate în această materie de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. beneficiarul nu va avea dreptul de a se prezenta la sesiunea specială de examene şi se va bloca ridicarea diplomei de studii până la îndeplinirea obligaţiilor contractuale. prelungirea stagiului până la 30 septembrie 2011) documentele trebuie prezentate la Relaţii Internaţionale până la data de 10 septembrie 2011 sau trimise prin poştă astfel încât să ajungă până la această dată. sub rezerva notificării (punerii în întârziere) prealabile a garantului. se va sista plata oricărei eventuale suplimentări a grantului iniţial. la care se adaugă aceleaşi penalităţi contractuale. 5 Părţile pot conveni asupra modificării acestui contract numai prin acte adiţionale. în raport de termenul prevăzut de art. până la data încheierii propriu-zise a contractului se consideră de drept incidente şi incluse în contractul de faţă. persoana desemnată în actul adiţional la prezentul contract în calitate de garant îşi asumă obligaţia restituirii cuantumului primit de beneficiar. iar în următoarele 10 zile să prezinte acte doveditoare.l Pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea stagiului Erasmus. conform angajamentului de garant. email).*Numai în cazuri justificate (de ex. lit. Pentru durata de incidenţă a forţei majore nu se datorează penalităţi. Art. 2. garantul se obligă în solidar cu studentul la restituirea contravalorii acesteia. În cazul neprezentării tuturor aceste documente.j În eventualitatea în care beneficiarul mobilităţii nu revine în ţară la terminarea stagiului. beneficiarul are obligaţia de a anunţa în scris reprezentanţii BPC. de nepromovare ale studentului). potrivit menţiunilor realizate mai sus (lit. coordonatorul Erasmus al facultăţii şi universitatea gazdă în termen de 5 zile de la data prevăzută pentru începerea mobilităţii sau de la data luării deciziei de renunţare la stagiu. soluţionarea acestora va fi realizată potrivit normelor de drept material şi procesual comune. lit. astfel cum este definită de lege. este exoneratoare de răspundere pentru partea care o invocă în condiţiile legii. 4 . Pentru garant. lit. pentru a putea răspunde solicitărilor venite din partea BPC sau a Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. sponsor etc.m În situaţia în care renunţă la efectuarea mobilităţii Erasmus înainte sau în timpul desfăşurării acesteia. 3 Forţa majoră. În cazul neîndeplinirii de către beneficiarul mobilităţii a obligaţiilor profesionale pe durata stagiului la instituţia de învăţământ parteneră (reflectată în rezultatele nesatisfăcătoare.

.Art....... 7 Contractul de faţă se fundamentează pe contractul dintre Universitatea ”Nicolae Titulescu” București şi Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale....... 2. conform actului adiţional la contract) Consilier juridic 5 ..... Julieta BĂRARU Garant: (Nume şi prenume lizibil) Semnătură garant …......... Rezilierea şi rezoluţiunea contractului sunt supuse normelor de drept comun.. dr... Se va bloca intrarea în prima sesiune de examene din anul academic următor. vizând garantarea restituirii sumei aferente stagiului LLP-ERASMUS. Director Financiar-Contabil Ec... responsabilă în România pentru gestionarea fondurilor Programului LLP . Art........ în cazul absolvenţilor (studii universitare şi postuniversitare)..... până la restituirea sumelor 1. instituţia are dreptul de a anula contractul.univ.. Art. Se va bloca ridicarea diplomei de studii. academic si financiar.. Conform Hotărârii Biroului Senatului Universităţii “ icolae Titulescu” nr. (data). în 3 exemplare... Din partea instituţiei: Rector Prof.... În afara cazului anulării sau modificării sale printr-un amendament. Prezentul contract se completează cu actul adiţional la acest contract.Erasmus sau nu şiau îndeplinit obligaţiile menţionate în contractul financiar semnat cu Universitatea.. prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării lui de către ultima dintre ambele părţi şi este valabil până la data încheierii deconturilor. Art...... dintre care câte unul la fiecare dintre părţile contractante şi un exemplar pentru garant..... în cazul celor care sunt încă studenţi ai Universităţii.. 6 În cazul unei întârzieri sau neîndepliniri a obligaţiilor prevăzute în acest contract şi independent de orice prevederi ale legii naţionale.. (persoană fizică.... Contractul de faţă s-a încheiat astăzi ...... în cazul în care beneficiarii de mobilităţi în cadrul Programului ERASMUS nu au respectat perioada contractuală pentru care au primit suport de la Programul LLP ........ Ion EAGU Beneficiar: (Nume şi prenume lizibil) Semnătura beneficiarului: . 9.. .………………..... 8... ... aplicabile acestui acord..ERASMUS.... de către Beneficiar..

.........……........................... sau îşi încalcă obligaţiile contractuale asumate potrivit art..……......….. în calitate de beneficiar al mobilităţii LLP-ERASMUS.....................univ..... mă oblig cu bună credinţă să garantez restituirea contravalorii mobilităţii ce constituie obiect al sus-numitului contract.………………………………………........... anul ........ în echivalentul în lei de la momentul plăţii efective...………...... nr.... Director Financiar-Contabil Ec.. localitatea ..............................…….....2.. cod poştal .......…............... conform actului adiţional la contract) Consilier juridic 6 ......... telefon . Asigurarea restituirii contravalorii sumei primite cât şi acoperirea eventualului prejudiciu... sunt de acord cu sancţiunile de natură pecuniară stabilite consensual (achitarea contravalorii sumei primite... în eventualitatea în care voi încălca angajamentele contractuale şi termenele stabilite consensual.............. eliberat de ..... şi a penalităţilor contractuale datorate în eventualitatea în care beneficiarul mobilităţii nu revine în ţară......2) Subsemnatul ..….............…... Subsemnatul ________________________________________.......dr. Sunt de acord ca actul de faţă să constituie titlu executoriu fără nici o altă formalitate prealabilă............ angajat al ________________________________________.......…......... posesor al Buletinului de Identitate seria ............…... născut la data de .. în ţară.............. la data de .. Ion EAGU Beneficiar: (Nume şi prenume lizibil) Semnătura beneficiarului: ......... posesor al Buletinului de Identitate seria .…….. eliberat de ...........…………....... cu un venit net mediu de_______________________în calitate de garant al numitului ___________________________________..….......... (persoană fizică. mă oblig să respect cu bună-credinţă obligaţiile pe care mi le-am asumat prin acest contract.......... şi a penalităţilor contractuale pentru fiecare zi de întârziere)..... .....................ACT ADIŢIO AL pentru garantarea îndeplinirii de către beneficiar a obligaţiilor asumate prin prezentul contract (art.. în localitatea....... Semnătură Beneficiar contract …………………. student la Facultatea de ..... telefon .. cod poştal . . intervenit ca efect al nerespectării obligaţiilor mele contractuale (în cazul în care acesta se va produce în termenii contractului).. .. Julieta BĂRARU Garant: (Nume şi prenume lizibil) Semnătură garant ….…. Din partea instituţiei: Rector Prof.......... fiul lui ___________ şi al _______________...... cu domiciliul stabil în ...... domiciliat în ____________________________________________________________________... în ceea ce priveşte restituirea sumelor la care se face referire prin contract şi actul adiţional. la data de ......…………....…….. în acord cu disp.........……. Pentru eventualitatea în care nu–mi voi respecta obligaţiile contractuale amintite........ în calitate de .......................... cu domiciliul stabil în România................. beneficiar al mobilităţii LLPERASMUS............ str......…….……………….................2 din prezentul contract financiar.............. . este garantată de .. născut la data de________________..... nr. judeţul ...art.

45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru protejarea persoanelor. beneficiarul va fi îndreptăţit să primească suma din grant corespunzătoare perioadei efective de mobilitate realizată.Anexa ii CO DIŢII GE ERALE Articolul 1: Obligaţii Fiecare parte contractantă va exonera cealaltă parte de orice răspundere civilă pentru daune suferite de ea/el sau de personalul său ca rezultat al îndeplinirii prezentului contract. Biroul European Anti-Fraudă – OLAF si Departamentul pentru Lupta Anti Frauda-DLAF). prin cerere scrisă. Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale din România sau orice alt organism extern autorizat de Comisia Europeană sau de Agenţia Naţională să verifice dacă mobilitatea şi prevederile contractuale sunt implementate corespunzător. Orice alte fonduri rămase vor trebui rambursate. El/ea ar trebui să adreseze orice întrebare referitoare la procesarea datelor sale personale instituţiei de origine şi/sau Agenţiei Naţionale. instituţia este îndreptăţită legal să înceteze sau să anuleze contractul fără nici o formalitate legală în cazul în care beneficiarul nu ia nici o măsură în decurs de o lună de la primirea notificării prin scrisoare oficială. fără a prejudicia posibilitatea de transmitere a datelor către organismele responsabile pentru inspecţie şi audit în conformitate cu legislaţia comunitară (Curtea Auditorilor. Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale din România. Aceste date vor fi procesate numai în legătură cu implementarea şi desfăşurarea contractului de către instituţia de origine. să obţină accesul la datele sale personale şi să corecteze orice informaţie care este incorectă sa incompletă. Beneficiarul are posibilitatea. cu privire la procesarea datelor personale de către instituţiile şi corpurile comunitare şi libera mişcare a datelor. el sau ea va fi nevoit să ramburseze suma din grant primită deja. În consecinţă. În eventualitatea încheierii contractului de către beneficiar datorită unui caz de „forţă majoră”. Agenţia Naţională şi Comisia Europeană. Dacă beneficiarul încheie contractul înainte de sfârşitul prevăzut în contract sau dacă el sau ea nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale. Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale din România sau Comisia Europeană nu vor lua în consideraţie nici o cerere de scutire de rambursare ce însoţeşte o asemenea plângere. Articolul 3: Protecţia datelor Toate datele personale conţinute de prezentul contract vor fi procesate conform Regulamentului (CE) Nr. 7 . cu condiţia ca aceste daune să nu fie rezultatul unei grave şi intenţionate administrări greşite a celeilalte părţi sau a personalului său. şi indiferent de consecinţele prevăzute sub legea aplicabilă. de exemplu o situaţie excepţională neprevăzută sau un eveniment imposibil de controlat de către beneficiar şi care nu poate fi atribuit unei greşeli sau neglijenţe din partea lui sau ei. Participantul poate depune o plângere împotriva procesării datelor sale personale către Autoritatea Naţională pentru protecţia datelor referitor la folosirea acestor date de către instituţia de origine si/sau Agenţia Naţională sau la Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor cu privire la folosirea datelor de către Comisia Europeană. Comisia Europeană sau personalul lor nu vor fi considerate responsabile în eventualitatea unei plângeri cu privire la contract referitor la orice daună cauzată pe durata executării mobilităţii pentru studiu sau plasament. Articolul 4: Control şi audit Părţile contractante se obligă să furnizeze orice informaţii detaliate solicitate de Comisia Europeană. Articolul 2: Încetarea contractului În eventualitatea neîndeplinirii de către beneficiar a oricărei obligaţii ce revine din prezentul contract.

... conform actului adiţional la acest contract....... din care (grant EILC + grant Erasmus) 500 Euro EILC (125 Euro/săptămână) conform HBS nr...... ap)..………........... 2010 Până la data de 01......….........2010 pe o durată de 4 săptămâni (a se completa cu perioada strict finanţată) şi stagiului de studiu la Universitatea din Salonic. - Exemplu de completare (vă rugăm nu copiaţi modelul ca atare!): Pe perioada cursurilor Erasmus Intensive Language Course (EILC) la Universitatea din Salonic.. anul de studii. . cod poştal .. Plata grantului Erasmus va fi efectuată în contul bancar deschis în EURO al beneficiarului... .…. .........09. Cuantumul total reprezintă suma dintre grantul EILC..10...... Numărul de cont (incluzând codul bancar):…………………......…... !!! Un extras al contului în Euro va fi adus dnei Ioana Mihaela Firicel... Anul de studii este acela în care studentul efectuează deplasarea Erasmus (exemplu: anul 2).... localitatea .. (str... aşa cum au fost calculate luându-se în considerare calendarul academic al universităţii partener şi completate în cererea tip de plecare.. nr. în calitate de beneficiar al mobilităţii LLP-ERASMUS. (se completează anul de studii în care efectuaţi mobilitatea LLP-Erasmus)..(a se înscrie numele întreg)...………................. născut la data de ....... (ţara)........ telefon ..........…….. CNP……………………... De la data de 01. nr.........………...... 2500 Euro Erasmus (500 Euro/lună) conform HBS nr...…..... Grecia ( numele instituţiei gazdă şi ţara)....... În paragraful de mai jos....... respectiv stagiului de studii..……………. grantul Erasmus şi fondurile primite de la Universitate..... . De la data 01...... Grecia (numele instituţiei gazdă şi ţara).... student/ masterand/ doctorand... judeţul …. Adresa filialei băncii:…………………………… Numele exact al titularului de cont:……………………………….. la data de . perioadele trebuie să corespundă întocmai duratei cursurilor EILC...... a intervenit următorul contract..... ....…... adresă de email………………………………...... cetăţenia………… (a se preciza dubla cetăţenieunde este cazul) cu domiciliul stabil în ………....................…....…........2010 Până la data de 01... Cod IBAN:……………………………….! Paragraful de mai jos se completează cu datele personale ale studentului beneficiar de mobilitate.... pentru îndeplinirea obligaţiilor beneficiarului garantând numitul(a) ......10....... .…...….... după cum urmează: Numele băncii:…………………..03..……………... eliberat de ..2011 pe o durată de 5 luni beneficiarul va primi un grant total de 3200 Euro...……………………….. posesor al Buletinului/ Cărţii de Identitate seria .. student la Facultatea de .…........ 200 Euro cofinanţare alte surse (echivalentul în lei) conform HBS ... odată cu cele 3 exemplare ale contractului financiar..... în localitatea.......................………. Contractul Financiar şi Actul adiţional se completează numai în formă electronică cu datele personale ale studentului şi ale garantului acestuia (care poate fi o persoană din familie sau din ! . Adresa de email este obligatorie.. bl....

afara familiei.. studentul va veni cu contractul financiar.. umai pe baza contractului financiar studenţii vor putea intra în posesia suportului financiar de la Program.. semnat de garant.. cealaltă având acelaşi conţinut cu a doua jumătate a actului adiţional (declaraţia din partea garantului).... unele notariate vor legaliza în schimb: fie o declaraţieangajament care să aibă acelaşi conţinut cu al actului adiţional... Întrucât nu toţi semnatarii pot fi prezenţi la legalizarea actului adiţional (în cazul de faţă. urmând a le ridica după câteva zile)... UNDE POT FI GĂSITE PERSOANELE SEMNATARE: .. una având acelaşi conţinut cu prima jumătate a actului adiţional (declaraţia din partea studentului).. după care vor lăsa contractele la Catedra de Economie și Administrație Publică.. reprezentanţii Universităţii)... Atenţie! Studentul şi garantul vor semna contractul numai în faţa notarului... fără semnăturile reprezentanţilor Universităţii.. cât şi pe ultima pagină a contractului propriu-zis.. După legalizare. cu drepturi salariale sau pensionară).. dna Ioana Mihaela Firicel sau dna Irina Diana Deleanu. la Universitate. Se legalizează doar actul adiţional la contract în toate cele 3 exemplare...Consilierul Juridic – . ........ Atenţie! Semnăturile studentului şi garantului sunt obligatorii atât pe actul adiţional. fie două declaraţii-angajament.. Întreg contractul se printează în 3 exemplare. pentru a obţine semnăturile Consilierului Juridic.

: +40 21 3309032. Department for International Relations Calea Văcărești No. Stamp of the institution./20.ro ./20.. Email: office@univnt.… Name of signatory: ………………………………………………………………………… Function: ……………………………………………………………………………………… Date and signature. 185. together with the other documents mentioned in the Financial Agreement.. Tel. To be signed and brought back by the student.LLP-ERASMUS Student mobility CERTIFICATE OF STAY We hereby certify that Ms. Romania (Erasmus code: …………………) Faculty of Social Sciences and Public Administration has performed an Erasmus mobility in the host institution:………………………………………………………………………. to: Nicolae Titulescu University. Fax: +40 21 3308606../Mr…………………………………………………… from the home institution: NICOLAE TITULESCU University of Bucharest..… to:………/……. Romania. (Erasmus code: …………………) from:………/…….. București 040051.

. inclusiv în scris şi sub semnătură.. nr.….... coordonatorul Erasmus al facultăţii şi universitatea de destinaţie despre imposibilitatea efectuării mobilităţii..... ..……............ e-mail …………………cod poştal .......……...... Biroul pentru Programe Comunitare....... . urmând ca diferenţa până la cuantumul total sa îmi fie virată în termen de 2 săptămâni de la primirea fondurilor de la ANPCDEFP. se blochează eliberarea tuturor documentelor şcolare....... născut la data de ... să achit toate obligaţiile financiare rezultate din pregătirile pentru mobilitate faţă de universitatea partener sau agenţia de turism. în cazul apariţiei unei situaţii de forţă majoră.... student/masterand/doctorand la Facultatea de ..... telefon ........………...…......... să anunţ imediat........... eliberată de ............ să aduc acceptul din partea angajatorului pentru efectuarea mobilităţii (în cazul în care sunt angajat). din partea Universității Nicolae Titulescu (dacă nu au fost virate la timp fondurile de la ANPCDEFP)...... posesor al Cărţii de Identitate seria .. CNP………………. localitatea .....………. în localitatea.…………..…... înainte de plecare............ Am luat cunoştinţă de faptul că..........................Declaraţie-Angajament1 Subsemnatul ......…........... până la plata datoriilor. mă angajez să respect următoarele obligaţii: să contactez universitatea de destinaţie..... în caz contrar....... din punctul de vedere al instituţiilor implicate....să consult materialele de informare existente în Centrul de Documentare din cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale . str. judeţul …………............. ........ trimiţând toate documentele solicitate de aceasta....... la data de ...…….să beneficiez de plata unui avans decis de Biroul Senatului din suma totală alocată pentru mobilitate. în cazul în care eventuala renunţare unilaterală la mobilitate are loc prea târziu..…………...……...........să beneficiez de consiliere din partea Departamentului de Relații Internaționale.... Student Numele:____________________________ Facultatea de Științe Sociale și Administrative Semnătura:__________________________ (a se semna numai în faţa Coordonatorului Erasmus) Data:_______________________________ Coordonator Erasmus Numele:______________________________ Facultatea de Științe Sociale și Administrative Semnătura:____________________________ Biroul pentru Relații Internaționale 1 Valabilitatea prezentului document încetează la semnarea Contractului Financiar ........ în calitate de titular al unei mobilităţi LLP/ERASMUS. anul de studii ....…........ - Declar că am luat cunoştinţă de următoarele drepturi ce decurg din statutul de titular al unei mobilităţi Erasmus: .... cu domiciliul stabil în România.

___ culturale.suficienta ___ 2. 3. Va rugam sa bifati/incercuiti raspunsul adecvat si sa faceti orice comentariu doriti. va rugam folositi o pagina separata) 1. Va rugam sa prezentati acest formular la Biroul Erasmus al Universitatii “Nicolae Titulescu”.Cat de folositoare v-au fost aceste informatii? Pe o scara de la 1 la 5: 1=putine/nesatisfacatoare.___ prieteni stabiliti in strainatate.___ O experienta in strainatate. la orice intrebare (daca nu este suficient spatiul din formular. 5=complete 1–2–3–4–5 3.Ati primit suficiente informatii si sprijin din partea institutiei gazda inainte si in timpul perioadei de studiu? Pe o scara de1 la 5 : 1=putine/nesatisfacatoare. 5= suficiente 1–2–3–4–5 3.Din alte surse (specificati). 5= suficiente 1–2–3–4–5 3.___ planuri profesionale___ o schimbare de mediu.Considerati ca perioada de studiu a fost: Prea scurta___.4.___ altele (specificati).Ce fel de motive v-au determinat sa studiati in strainatate? Academice. Va suntem recunoscatori pentru cooperare.Au fost organizate evenimente speciale pentru studentii Erasmus in timpul perioadei dumneavoastra de studiu? Da.___ : 3. impreuna cu celelalte documente care figureaza in contractul financiar.___:….1.CHESTIO AR DE EVALUARE A MOBILITATII ERASMUS Acest raport privind experienta dumneavoastra va furniza programului LLP .Nu 3.Erasmus informatii importante de care vor beneficia viitorii studenti Erasmus si care vor contribui la imbunatatirea acestui program.3.Durata in luni: Perioada de la : Pana la: 2.prea lunga ___ .7.De unde ati obtinut informatii despre programul de studiu al institutiei gazda? De la Universitatea “Nicolae Titulescu”.Cat de bine considerati ca v-ati integrat printre studentii de la institutia gazda? .___ O reuniune de informare-___ Un program de orientare-___ 3.Ati primit suficiente informatii si sprijin din partea Universitatii “ Nicolae Titulescu” inainte si in timpul perioadei de studiu? Pe o scara de1 la 5 : 1=putine/nesatisfacatoare.6. la sfarsitul perioadei de studiu in strainatate.La sosirea dumneavoastra in institutia gazda ati beneficiat de : O festivitate de primire.1.___ De la institutia gazda.5.2. ume si Prenume : Facultatea: Universitatea unde ati efectuat mobilitatea: Adresa e-mail: 2.Informatii si suport 3..3.Perioada de studiu si motivatia 2.___ De pe internet___ .2.

___:……………………….Ati incheiat un contract de studii inainte de inceperea perioadei de studiu? Da – Nu 5.___ altele(specificati).1.Cine v-a oferit aceste cursuri? Universitatea “Nicolae Titulescu”..Durata cursului de limba: Numarul total de saptamani: ………….Nu 6.Nu – Nu am urmat curs de limba 6.Veti primi credite pentru cursul/cursurile de limba urmate ? Da.3.Cazare si infrastructura 4.Accesul la computer si e-mail oferit de institutia gazda: Pe o scara de la 1 la 5 : 1=restrans .Va vor fi recunoscute studiile efectuate in strainatate? Da.___ apartament sau casa impreuna cu alti studenti.1. 0:=nu m-am integrat.___: ……………………………….Pregatirea Lingvistica 6.2.5.Limba/limbile de predare in institutia gazda: Ati beneficiat de cursuri de limba inainte si/sau in timpul perioadei de studiu? Da.3. 5=nelimitat 1–2–3–4–5 5.urmarind anunturile in ziare ___.4. .In cazul dumneavoastra a fost aplicat sistemul european de credite transferabile (ECTS)? Da – Nu 5.___ .Nu 5.cu ajutorul familiei/prietenilor___.Accesul la biblioteci si materiale de studiu: Pe o scara de la 1la 5: 1=restrans.3.Pe o scara de la 0 la 4.altele (specificati).Recunoasterea academica 5..altele(specificati)___:…………… 6. 4.4. 5= nelimitat 1–2–3–4–5 4.Tipul cazarii la institutia gazda: Cazare oferita de universitate(camin studentesc). 4.1. 4=m-am integrat foarte bine 0–1–2–3–4 4.2.Ati participat la examene? Da – Nu 5.Cum v-ati gasit locul de cazare? Cu ajutorul universitatii gazda___.___ institutia gazda..___ in gazda.2.

Costuri 7. economii proprii___. 5=foarte bune 1–2–3–4–5 8. familie ___. altele(specificati)___: -Totalul veniturilor din alte surse pe luna:……………(specificati moneda).Costurile (in medie pe luna) din timpul perioadei de studiu: 7.Ce aspecte ale mobilitatii v-au placut in mod deosebit? 8.1.4.Credeti ca experienta Erasmus va va ajuta in cariera? Pe o scara de la 1 la 5 : 1=deloc...Veti lua mai mult in considerare posibilitatea de a va gasi un loc de munca intr-o tara membra a Uniunii Europene la sfarsitul facultatii.Cand ati primit bursa Erasmus (in cate transe)? 7.3.evaluarea mobilitatii Erasmus 8.Bine___.Experienta personala.Putin ___ . 6. 7.4. 5= total 1–2–3–4–5 7.2.3.Evaluarea rezultatelor academice ale mobilitatii : Pe o scara de la1-5 : 1=slabe/nesatisfacatore.V-ati confruntat cu probleme grave in timpul mobilitatii Erasmus? Daca da.In ce masura v-a acoperit suma Erasmus nevoile financiare? Pe o scara de la 1la 5 : 1= deloc .Foarte bine___ 7.5.4.Bine ___ . 5=excelenta .Ati avut alte surse de venit? Surse: burse/imprumuturi de la stat ___.A trebuit sa platiti vreo taxa la institutia gazda? Daca da .Foarte bine___ Dupa perioada de studiu Erasmus: Deloc___ . 5=excelenta 1–2–3–4–5 (Va rugam dati si alte calificative) 8.5.Putin___.imprumuturi private___. va rugam precizati tipul taxei si suma platita: 8. ca urmare a experientei Erasmus? 8.Evaluarea mobilitatii din perspectiva personala: Pe o scara de la 1la 5: 1=nesatisfacatore. va rugam sa le mentionati : 8.Cat de bine cunoasteti limba tarii gazda: Inainte de perioada de studiu Erasmus: Deloc___ .1.Numarul de ore pe saptamana:……………………….7.Evaluare de ansamblu a mobilitatii Erasmus: Pe o scara de la 1 la 5: 1=nesatisfacatoare.2.6. 5=foarte mult 1–2–3–4–5 8.

Cărui / Căror profesor(i) din facultatea dvs. 10.1–2–3–4–5 8. îi datoraţi succesul mobilităţii efectuate la universitatea parteneră? 11. mobilităţi de predare în cadrul programului LLP-Erasmus. în folosul facultăţii. care.Recomandari pentru alti studenti privind obtinerea de informatii.. după părerea dvs. etc.8.: 9. Cum credeti ca ar putea fi atrasi studentii straini la studii la Universitatea “ Nicolae Titulescu”? Semnatura . Ati incercat sa promovati imaginea Universitatii “Nicolae Titulescu”? Daca da. in ce fel? 12. Numiţi 3 profesori din facultatea dvs. ar efectua. procedurile de candidatura.

........................................……….............. CNP………………........................................................…....... nr. anul de studii ....…....... în calitate de titular al unei mobilităţi LLP-ERASMUS...................……..…….............. judeţul ………….... ................ posesor al Cărţii de Identitate seria ......…………......................................….................... născut la data de ................am folosit fonduri din alte surse (vă rugăm precizaţi cuantumul şi sursele de finanţare.................. cu domiciliul stabil în România...... Nume: _____________________________ Semnătura:__________________________ Data:_______________________________ ..... str... e-mail …………………cod poştal ...... declar pe propria răspundere că: ..............…………..…............... eliberată de ..... ............ dacă este cazul): ......... în localitatea.....……....nu am folosit alte surse de finanţare din programe europene pentru acoperirea cheltuielilor legate de mobilitatea LLP-ERASMUS.............. student la Facultatea de ........Declaraţie Subsemnatul ......…... telefon .....……….. localitatea .. la data de ...........................................……...

.... Tutore academic: Semnătura: ............ Data: .......................... Data: ........................U IVERSITATEA “ ICOLAE TITULESCU” DI BUCUREȘTI PROGRAMUL LLP – ERASMUS ECTS – EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM ACORD DE RECUNOA TERE ACADEMICĂ Student Facultatea Specializarea Anul de studio Anul universitar Semestrul Universitatea de destinaţie Ţara Domeniul de studiu Planul de învăţământ la Universitatea “Nicolae Titulescu” din București Nr.......... Decan: ........ Romania Tel.................. (în limba română) credite Planul de învăţământ la Universitatea de destinaţie Denumirea disciplinei (în limba ţării gazdă) Nr.. U IVERSITATEA “ ICOLAE TITULESCU” Calea Văcărești No.. ... Nr..... Având în vedere corespondenţa planurilor de învăţământ de la Universitatea “Nicolae Titulescu” din București şi de la Universitatea de destinaţie şi Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS).................................................... Semnătura: ........: +40 21 3309032.................ro .... conform HBS nr.................................... București 040051........................... se va asigura recunoaşterea studiilor................... credite Total credite: Îmi asum răspunderea pentru exactitatea datelor de mai sus Semnătura studentului . crt. crt. 185....... ............................................... Fax: +40 21 3308606. Denumirea disciplinei Nr............................... ........ Email: office@univnt.............. Total credite: . ........ Data: ........................

am luat la cunoştinţă prin prezenta că pot fi exclus din lista titularilor de mobilitate sau de rezerve. ___________________________ nr. specializarea __________________________________1) . doresc să particip la selecţia din perioada ……………. De asemenea. Testul de limbă străină îl voi susţine la limba ________________5). Data: Semnătura . Declar. vârsta ____ ani. mă angajez să particip la această şedinţă. că sunt cetăţean Român şi că nu am mai beneficiat de nici un alt stagiu ERASMUS. am luat la cunoştinţă din Calendarul selecţiei …………………. str. Procedura de selecţie şi Grantul minim lunar..CERERE DE Î SCRIERE LA SELECŢIA PE TRU MOBILITĂŢI ERASMUS PE TRU STUDE ŢI Î A UL U IVERSITAR 2010 – 2011 Subsemnatul (a) ________________________________ . 2010 pentru locurile eligibile ERASMUS pentru anul universitar 2010 – 2011 la Universitatea _________________________________________2) .. am renunţat la mobilitatea obţinută sau nu am încheiat încă un contract financiar cu Universitatea „Nicolae Titulescu” din București fiind în stadiul de a obţine acceptul universităţii gazdă. ____ . precum şi de Condiţiile şi criteriile de eligibilitate şi selecţie pentru a beneficia de un grant ERASMUS în cadrul Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii (LLP – Lifelong Learning Programme). student (ă) la Universitatea „Nicolae Titulescu” din București la Facultatea ___________________________. pentru a obţine informaţii directe şi sfaturi utile privind mobilitatea ERASMUS pentru care doresc să fiu selectat. e-mail _____________________ . telefon _______________ . La prezenta cerere anexez următoarele documente: 1. Dacă în urma selecţiei din perioada ……………. În caz contrar. pentru o perioadă de _____4) luni. ____ . la adresa www. mă oblig să informez în scris Biroul ERASMUS de acest lucru până la data de ……. Curriculum Vitae 3. bloc _______ .ro. de naţionalitate ___________________ . ap. sub incidenţa legilor statului Român. Scrisoare de motivaţie. domiciliat în _________________ . anul de studiu ____ . Am luat la cunoştinţă de la Avizierele ERASMUS şi de pe Internet.. ora ………. Nota de avizare a mobilităţii 2. va avea loc o şedinţă de informare cu participarea unor foşti studenţi ERASMUS. Prin prezenta. voi deveni titular de mobilitate sau rezervă şi dacă până la data de …………. de toate informaţiile referitoare la Calendarul de selecţie.ugal.. cu sau fără grant (bursă) la Universitatea “Nicolae Titulescu” din București sau la altă Universitate din România6). că în ziua de …………….erasmus. din _________________3) .

2) Se va trece denumirea Universităţii partenere din Nota de avizare a mobilităţii sau din Afişul de burse al facultăţii de care aparţine candidatul. pentru lucrările de dizertaţie. . 4) Perioada de studiu în străinătate poate fi de: . 1) .4. pentru studiu pe durata unui semestru. pentru studiu pe durata unui an academic. . proiectele de diplomă (pentru proiectele de diplomă este necesar avizul Decanului facultăţii de care aparţine studentul). 3) Ţara în care se află Universitatea parteneră. iar pentru Doctorat se va scrie Doctorat – domeniul.3-4 luni.5-6 luni. 6) În conformitate cu Criteriile de eligibilitate şi selecţie pentru studenţii ERASMUS. 5) Limba străină în care va susţinut testul de limbă poate fi engleza sau franceza sau germana.ATE ŢIE! ACEASTĂ PAGI Ă U SE PRI TEAZĂ Pentru Masterat se va scrie Master – specializarea.9-12 luni.

din (ţara) __________________ .5-6 luni pentru un semestru sau 9-12 luni pentru un an academic. de la Facultatea _______________________________ . .pentru proiectele de diplomă.pentru studiu: 4. lucrările de dizertaţie: 3-4 luni. Data: ___________ Prof. îndeplineşte condiţiile de studiu pentru efectuarea unei mobilităţi ERASMUS de ____*) luni. .U IVERSITATEA “ ICOLAE TITULESCU” din BUCUREȘTI LIFELO G LEAR I G PROGRAMME – ERASMUS Avizat DECAN OTĂ DE AVIZARE A MOBILITĂŢII Studentul (a) _______________________________________ . în anul universitar 2010-2011. la Universitatea ____________________________ . Testul de limbă străină va fi susţinut la limba __________________ . anul de studii _____ . specializarea _________________________ . __________________________________ (numele cadrului didactic) _________________________________ (semnătura cadrului didactic) *) Perioada de studiu în străinătate poate fi de: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful