Ghid de conversaţie italian

Italiana este limbă oficială în Italia, San Marino şi cantonul eleveţian Ticino. Este de asemenea vorbită în Croaţia(Istria), Vatican, Malta şi Argentina. Chiar şi dacă în majoritatea staţiunilor turistice din Italia, engelza şi germana sunt răspândite, majoritatea italienilor nu vorbesc o limbă străină (suntem leneşi, ştiu) aşa că ar trebui să aveţi câteva cunoştinţe bazice de italiană, pentru a vă face înţeles. În italiană, se foloseşte forma de politeţe ("lei") cu orice om pe care nu-l cunoaşteţi; nu contează dacă este mai bătrân sau mai tânăr decât dvs. Folosiţi forma amicală ("tu") cu persoanele pe care le ştiţi. Cele două forme diferă prin folosirea persoanelor a doua şi a treia în verbe.

Ghid de pronunţie
Vocale
a ca în "tată" e ca în "femeie" i ca în "maşină" o ca în "botă" u ca în "cutie"

Consoane
b ca 'b' în "bere" c precum 'c' în "cireaşă", 'c' în "copil" d ca 'd' în "daună" f ca 'f' în "foame" g ca 'g' în "gorilă", 'g' în "genă" h tăcut l ca 'l' în "lună"

ca 'ii' în "ştiinţă" io ca "io" în "iobag" iu ca "iu" în "regiune" oi ca 'oi' în "gunoi" ch ca 'ch' în "chema" sc . ca 'ea' în "ea" ie ca 'ie' în "cuier" ii nu este un diftong. aproape întodeauna) r ca 'r' în "roşu" s ca 's' în "sunet" t ca 't' în "tont" v ca 'v' în "victorie" x ca 'x' în "xilofon" z ca 'ţ' în "ţigară" Diftongi importanţi ai ca 'ai' în "rai" au ca 'au' în "scaun" ei ca 'ei' în "tei" eu ca 'eu' în "meu" ia ca "ia" în "familiar". ci hiat.m ca 'm' în "mamă" n ca 'n' în "nor" p ca 'p' în "porc" q precum 'c' în "cuestă" (cu "u".

(NO) Mă scuzaţi Mi scusi. (no PAR-lo i-TAL-i-A-no) Vorbiţi româna? Parla Rumeno? (PAR-la ru-ME-no?) Vorbeşte cineva româna? Qualcuno parla Rumeno? (CUAL-cu-no PAR-la ru-ME-no?) Ajutor! . (mi chia-mo _____) Încântat de cunoştiinţă. (mi SCU-zi) La revedere. Piacere di conoscerla. (PER fa-VO-re) Mulţumesc. Mi chiamo ______ . Bună ziua. GRA-ţie) Cum vă cheamă? Come si chiama? (CO-me si CHIA-ma?) Mă cheamă ______ . Non parlo Italiano. Per favore. (GRA-ţie) Cu plăcere. (pia-CE-re di co-no-ŞER-la) Vă rog. mulţumesc.înainte de "e" sau "i". (buon-GIOR-no) Salut. Grazie. Prego. Arrivederci. Ciao. grazie. (mi SCU-zi) Îmi pare rău. (ciao) Ce mai faci? Come sta? (co-me STA?) Bine. (BE-ne. Mi scusi. ca 'ş' în "ieşire" gh ca "gh" în "ghetou" Listă de fraze uzuale În acest ghid de conversaţie. (ar-RI-ve-DER-ci) Nu vorbesc italiana. presupunând că veţi discuta de cele mai multe ori cu oameni pe care nu-i cunoaşteţi deja. Bene. am folosit forma de politeţe în toate propoziţiile. (PRE-go) Da Si. Buongiorno. (Si) Nu No.

Ho perso il portafoglio (Ho per-so il POr-ta-fo-glio) Sunt bolnav. (BuO-na-SE-ra) Noapte bună. È un'emergenza (E un e-mer-ge-nţă) M-am pierdut.Aiuto! (a-IU-to!) Bună dimineaţa. Sono ferito (So-no Fe-ri-to) Am nevoie de un doctor. Buongiorno. (buon-GIOR-no) Bună ziua. Non capisco. Ho bisognio di aiuto (Ho Ne-ces-si-TA di Aiu-to) Este o urgenţă. Buonanotte. Sono malato (So-no ma-LA-to) Sunt rănit. Buonasera. Lasciami in pace (La-şa-mi in Pa-ce) Nu mă atinge / atingeţi! Non mi toccare (Non Mi Toc-ca-re) Chem poliţia. Ho perduto la borsa (HO per-so la Bor-sa) Mi-am pierdut portmoneul. (NON ca-PIS-co) Unde este baia? Dove è il bagno? (DO-ve E il BAN-io?) Probleme Lasă-mă în pace. Ho bisogno di un dottore (Ho Bi-zo-gno di un Dot-to-re) Pot să folosesc telefonul tău / dvs.? Posso usare il tuo telefono? (Pos-so uza-re il tuo Te-LE-fo-no) Numere . (buon-GIOR-no) Bună seara. Buongiorno. (buo-na-NO-te) Nu înţeleg. Mi sono perduto (MI so-no Per-du-to) Mi-am pierdut bagajele. Chiamo la polizia (Chia-mo la PO-LI-ŢIA) Poliţia! Polizia (Po-LI-ŢIA) Stai! Hoţ! Fermati! Ladro (Fer-ma-ti La-dro) Am nevoie de ajutor.

1 Uno (uno) 2 Due (due) 3 Tre (trE) 4 Quatro (cuatro) 5 Cinque (cincue) 6 Sei (sei) 7 Sette (sette) 8 Otto (otto) 9 Nove (nove) 10 Dieci (dieci) 11 Undici (undici) 12 Dodici (dodici) 13 Tredici (trEdici) 14 Quattordici (cuattordici) 15 Quindici (cuindici) 16 Sedici (sedici) 17 Diciassette (diciassette) 18 Diciotto (diciotto) 19 Diciannove (diciannove) 20 Venti (venti) 21 Ventuno (ventuno) 22 Ventidue (ventidue) 23 Ventitrè (ventitrE) .

000.000.000.000.000.000 Un milione (un milione) 1. (PiU tar-di) înainte . (meno) mai mult Più. (numero) jumătate Mezzo.000 Mille miliardi (mille miliardi) numărul Numero.000.30 Trenta (trenta) 40 Quaranta (cuaranta) 50 Cinquanta (cincuanta) 60 Sessanta (sessanta) 70 Settanta (settanta) 80 Ottanta (ottanta) 90 Novanta (novanta) 100 Cento (cento) 200 Duecento (duecento) 300 Trecento (trecento) 1000 Mille (mille) 2000 Duemila (duemila) 1. (ADE-sso) mai târziu Più tardi. (piU) Timp acum Adesso.000 Un miliardo (un miliardo) 1. (mezzo) mai puţin Meno.

(SEt-ti-MA-na) lună(luni) Mese(i).Prima.Innanzi. (MEz-zA-not-te) Durată minut(e) Minuto(i). (Ora) zi(le) Giorno(i). (MAt-TI-na) mâine dimineaţă Domani mattina (DO-ma-ni Mat-ti-na) după-amiază Pomeriggio. (LU-na) ora două Le due. (LU-na) ora paisprezece Le due. (GIOr-no) săptămână(săptămâni) Settimana(e). (NOt-te) Ceasul ora unu L'una. (OG-gi) . (PO-me-rig-gio) seară Sera. (AN-no) Zile astăzi Oggi. (LE due) miez de nopţii Mezzanotte. (ME-se) an(i) Anno(i). (LE due) prânz Mezzogiorno. (MIn-uto) oră(ore) Ora(e). (MEz-zO-GIOr-no) ora treisprezece L'una. (prI-ma) . (SE-ra) noapte Notte. (in-NAn-ţi) dimineaţă Mattina.

ieri Ieri. (IE-ri) mâine Domani. (UL-ti-ma SEt-ti-ma-na) săptămâna viitoare Prossima settimana (PROs-si-ma SEt-ti-ma-na) Luni Ianuarie Gennaio (GEN-na-io) Februarie Febbraio (FEb-bra-io) Martie Marzo (MAR-zo) Aprilie Aprile (AP-ri-le) Mai Maggio (MAg-gio) Iunie Giugno (GIU-gno) Iulie Luglio (LUg-lio) August Agosto (AGO-sto) Septembrie Settembre (SET-tem-bre) Octombrie Ottobre (OT-to-bre) Noiembrie Novembre (NO-vem-bre) Decembrie Dicembre (DI-cem-bre) Scrierea ceasului şi a datei 07:30 Sono le 7 e 30 (SO-no LE set-te e tren-ta) 09/11/2005 . (QUE-sta SEt-ti-ma-na) ultima săptămână Ultima settimana. (DO-ma-ni) săptămâna aceasta Questa settimana.

AE-reo) Un bilet până la _______.TRE-no) Cât costă un bilet spre _____? (avion) Quanto costa un biglietto per _____? (aereo) (CUAn-to CO-sta un bi-GLIE-tto per_____?. vă rog. Un biglietto per _______. per favore (un bi-GLIE-tto per_____.Il 9 novembre 2005 (IL NO-ve NO-vem-bre DUE-mila-cincue) Culori negru Nero (NE-ro) alb Bianco (BIAn-co) gri Grigio (GRI-gio) roşu Rosso (ROS-so) albastru Blu (BLU) galben Giallo (GIAl-lo) verde Verde (VER-de) portocaliu Arancione (ARAn-cio-ne) roz Rosa (RO-sa) maro Marrone (MAR-ro-ne) Transport Autobuz şi tren Cât costă biletul spre _____? (tren) Quanto costa un biglietto per _____? (treno) (CUAn-to CO-sta un bi-GLIE-tto per_____?. per FA-vo-re) Unde merge acest tren/autobuz? Dove arriva questo treno/autobus (DO-ve AR-ri-va QUE-sto TRE-no/AU-to-bus?) Unde este trenul/autobuzul spre _____? Dovè il treno/autobus per_____? (DO-VE il TRE-no/L AU-to-bus per_____?) Opreşte acest tren/autobuz în _____? Dove si ferma questo treno/autobus? (DO-ve SI FEr-ma questo TRE-no/AU-tobus?) Când pleacă acest tren/autobuz la _____? .

.....consulatul Român/Moldova? ..staţia de autobuz? ..al consolato Rumania (X) Unde se află multe. Giri a sinistra (X) La dreapta. străzi) X (X) ....hotels? (X) ..hotelul _____ ? ..Quando parte questo treno/autobus per _____? (CUAn-do PAr-te CUE-sto TREno/AU-to-bus per?) La ce oră ajunge acest tren/autobuz în _____? A che ora arriva questo treno/autobus? (A CHE ora AR-ri-va CUE-sto TREno/AU-to-bus?) Direcţii Cum ajung la _____ ? (oraşe) Come si arriva a ______ (come si ariva) Cum ajung la _____ ? (locuri.cose da vedere? or luoghi da vedere (X) Poţi / Puteţi să-mi arătaţi pe hartă Potete mostrarmelo sulla carta? (X) stradă strada (X) La stânga..aeroport? all'aeroporto? (X) ........centru? .......hoteluri? alberghi .in centro? (X) ........restaurante? ...ristoranti? (X) ...alla stazione ferroviaria? (ala staţione feroviaria) .all'albergo ____ / all'hotel ___? (X) . Giri a destra (X) stânga . Dove ci sono molti (X) ..cluburi? X (X) ...atracţii turistice? .cluburi de noapte? night (X) ..gară? .all'ostello della gioventù? (X) .alla stazione dell'autobus? fermata?(X) ..căminul pentru tineri? ...

vă rog. per favore) Gazdă Aveţi câteva camere disponibile? Avete camere libere? (X) Cât costă o cameră pentru o persoană/două persoane? Quanto costa una stanza singola/doppia? (X) Are camera. (portatemi li. vă rog. (portatemi a ____. per favore. Portatemi a _____. Portatemi lì.sinistra (X) dreapta destra(X) înainte diritto (X) spre _____ verso il ______(X) după _____ dopo il ______(X) înainte de _____ prima del (X) Atenţie la _____... . per favore. per favore) Cât costă până la _____? Quanto costa andare a _____? (cuanto costa andare a _____?) Duceţi-mă acolo. Guarda il _____ (X) intersecţie incrocio (X) nord nord (X) sud sud (X) est est (X) vest ovest (X) în sus (in) su (X) în jos (in) giù (X) Taxi Taxi! Taxi (taxi) Duceţi-mă la _____.

...) or voglio partire (X) Bani Acceptaţi lei româneşti / moldoveneşti? Accettate (X) ..un TV? . Voglio andare via.. per favore....un telefon? ..lenzuola? (X) .La stanza ha . (X) Mă puteţi trezi la _____? Potete svegliarmi alle _____? (X) Vreau să plec...mai ieftin? .. (. la prendo. Pulite la mia camera..più grande? (X) .più economica? (X) OK.un telefono? (X) . (X) .mai curat? . Mi fermo per _____ notte/i.....mai mare? ....più pulita? (X) ..cearşafuri? ......(X) Puteţi să-mi sugeraţi un alt hotel? Potete suggerirmi un altro hotel? (X) Aveţi un seif? Avete una cassaforte (centrale)? (X) .un duş? doccia (shower) (X) .... (X) Voi sta _____ noapte (nopţi). Va bene. o iau.....o baie? (toaletă) .un bagno? (X) ....vestiare? ..un televisore? (X) Pot să văd camera mai întâi? Posso prima vedere la stanza? (X) Aveţi ceva mai liniştit? Ha una stanza più silenziosa? (X) ..Avete una cassaforte (nella stanza)? (X) Este inclus micul-dejun/cina? prima colazione/ la cena (X) La ce oră este micul-dejun /cina? A che ora è la colazione / la cena? (X) Vă rog să-mi curăţaţi camera.

vă rog. (X) Nu mănânc decât cuşer. per favore? (.) or Potete farlo con pochi grassi? (with little fat) or Potete farlo con poco olio? (with little oil) meniul zilei menu del giorno X (X) a la carte à la carte (X) mic-dejun la prima colazione (X) pachet il pranzo (X) cafea . Un tavolo per uno/due. per favore. vă rog? Posso vedere il menù.Acceptaţi cărţi de credit? Accettate carte di credito? (X) Puteţi să-mi schimbaţi nişte bani? Potete cambiare delle banconote per me? (X) Unde pot să schimbi bani? Dove posso cambiare delle banconote? (X) Puteţi să-mi schimbaţi un cec de călătorie? Potete cambiare questi traveller's cheque per me? (X) Unde pot să schimb un cec de călătorie? Dove posso cambiare un traveller's cheque?(X) Care este rata de schimb? Quanto è il (tasso di) cambio? (X) Unde este un bancomat (ATM)? Dove posso trovare un Bancomat? (X) Mâncare O masă pentru o persoană/doi oameni. per favore? (X) Aveţi o specialitate a casei? Vi è una specialità della casa? (X) Există o specialitate locală? È una specialità locale? (X) Sunt vegetarian. Mangio solamente cibo kosher (X) Puteţi să îl/o faceţi mai puţin gras(ă)? Potete farlo leggero. (X) Pot să văd meniul. Non mangio il maiale.. Sono vegetariano/a (X) Nu mănânc porc..

caffe(X) mâncare de prânz X (X) Aş vrea _____. (X) Vreau de mâncare cu ____ Vorrei un piatto con _____... Vorrei _____.) or fagiolini (similar to beans but different) (X) Îmi aduceţi un pahar de _____? Posso avere un bicchiere di _____? (X) Îmi aduceţi o cană cu _____? Posso avere una tazza di _____? (X) Îmi aduceţi o sticlă de _____? Posso avere una bottiglia di _____? (X) cafea il caffè (X) ceai . (X) pui il pollo (X) carne de vită il manzo (X) peşte il pesce (X) şuncă il prosciutto (X) crenvuşti salsiccia (X) brânză il formaggio (X) ouă le uova (X) salată l'insalata (X) legume (proaspete) le verdure fresche (X) fructe (proaspete) la frutta fresca (X) pâine il pane (X) pâine prăjită toast (X) găluşte tagliatelle (X) orez il riso (X) fasole i fagioli (.

Potete pulire il tavolo. (X) Vă rog luaţi farfuriile. Una bottiglia. (X) Un pahar de vin roşu/alb. ospătar! (captarea atenţiei chelnerilor) Scusi? (X) Am terminat. per favore.. (X) Baruri Serviţi alcool? servite alcolici? (X) Este cu servire la masă? C'è il servizio al tavolo? (X) O bere/două beri. (X) Un sfert/O optime de vin roşu. vă rog.. per favore (X) La jumătate. per favore. (X) A fost delicios. per favore. vă rog. Una birra/due birre. (X) Nota. vă rog. vă rog. vă rog. Un bicchiere di vino rosso/bianco. É squisito.) or Posso avere un po' di ____? (X) sare il sale (X) piper il pepe (X) unt il burro (X) Mă scuzaţi. (o halbă de bere) X (X) O sticlă. per favore. per favore.il tè (X) suc il succo (X) apă l'acqua (X) apă (plată) l'acqua frizzante (X) bere la birra (X) vin roşu/alb il vino rosso/bianco (X) Îmi daţi puţin(ă) _____? Posso aver del _____? (. un quartto di vino rosso. (X) . vă rog. Il conto. Ho finito.

vă rog. vă rog. Un altro. per favore. Non posso permettermelo. mărimea mea? Avete questo nella mia taglia? (X) Cât costă? Quanto costa questo? (X) E prea scump. vă rog. È troppo caro/a. (X) Acceptaţi _____? Prendereste _____? (X) scump caro (X) ieftin economico (X) Nu-mi permit. (X) Ştiu că acesta nu este preţul normal. (X) Când se închide? Qual è l'ora di chiusura? (X) Cumpărături Aveţi aşa ceva. X (X) whiskey whisky (X) vodka vodka (X) rom rum (X) apă acqua (X) suc de club club soda (X) apă tonică acqua tonica (X) suc de portocale succo di arancia (X) Cola (suc) Coca Cola (X) Aveţi cumva ceva gustări? C'è un bar con spuntini? (X) Încă unul(m)/una(f).Un cola cu rom. (X) Încă un rând. Non lo voglio. Un altro giro. per favore. (X) Nu-l/N-o vreau. .

.tampone/assorbente..tampoane.. (X) Nu mă interesează... ....un brici. ..... lo prendo (X) Îmi daţi o pungă? Posso avere una busta? (X) Expediaţi (în străinătate)? invia all'estero? (X) Am nevoie de ......(X) Mă înşelaţi.timbre.dentifricio.săpun..una cartolina. (X) .şampon.pastă de dinţi.francobolli.. (de ras) (X) . (X) . Non son interessato..o lamă.un pix.analgesico (aspirina).uno spazzolino. .. . ...ceva pentru dureri... Va bene.baterii... (X) ..o periuţă de dinţi...(X) . (X) .. (X) OK. ... (X) ..batterie. .loţiune de plajă.......medicina per il raffreddore. (ex. .o vedere.lozione/crema solare..... ..un ombrello. îl/o iau.....un rasoio.hârtie pentru scris...... (X) . . Mi state imbrogliando. ..tablete pentru stomac.. (X) .. ..shampoo. (X) . (X) .medicina per lo stomaco. (X) . .sapone... ....ceva pentru răceală.carta. . (X) . (X) .. (X) .. aspirină sau nurofen) ... (X) .o umbrelă. Ho bisogno di. (X) ..

riviste in rumeno.... (X) . (X) . Non ho fatto niente. ... (X) ..) or Voglio noleggiare una macchina (X) Primesc asigurare? Posso avere un'assicurazione? (X) stop (semn de circulaţie) stop (X) sens unic senso unico (X) a da prioritate dare la precedenza X) parcarea interzisă vietata la sosta (.un dizionario Rumeno-Italiano.reviste în română. Unde mă duceţi? Dove mi portate? Sunt arestat? Sono in arresto? Sunt un cetăţean român/moldovean. Vreau să vorbesc cu ambasada/consulatul român/moldovean... . (X) ..un ziar în română.... .. Sono un/una cittadino/a rumeno...un giornale in rumeno.) or vietato parcheggiare (X) limită de viteză limite di velocità (X) benzinărie benzinaio (.... (. Non ci siamo capiti...cărţi în română..) or stazione di rifornimento or (in an highway) area di servizio (X) benzină benzina (X) motorină diesel (.un dicţionar român-italian..libri in rumeno. (X) Maşini Vreau să închiriez o maşină.una penna... .) or gasolio (X) Autoritate N-am făcut nimic. A fost o neînţelegere.. Desidero noleggiare una macchina.. ..

Voglio consultare un avvocato. Pot doar să plătesc o amendă acum? Posso pagare solamente la multa adesso? . Vreau să consult un avocat.Vorrei parlare con il consolato rumeno.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful