~ AUn.

ob/(9)C9)

Aru:;rn'TIJm'jb~b'jrnbf1 m'j1-tiehwl~-r3i uij ~ un~v!:lJltJ i'W

d!

.d

mnum'j~'j7'iJ6'lrn.J

OJ

~l,rn'I1'WAru~m'j:IJm'j enAl'j"lje:J~~ bbd1 ul1 A

(9)ri

t1'W'Wbb~,rr~'W~

eilb.f1e:JUlmn~\11

(9)C9) 'VH1~mA:IJ Ivetetet
b~eJ~ '1Je:Jb6ff qJ b-til ~1:IJ b1

Vi ~:IJ:IJ'W1 b~

eJfuYI ~ Al 1:IJ A \11 b~'W b~ tJl flU ~l ~'V'J 'jl'1lUqJ 'j~

~&i A ru~

n 'j'j:IJ n1'j

~'V15:IJ'W~tJ'1l'Wbb v1~'1ll ~ 'V'J ..... .1"1 ,

~~~a~:IJ1~lCJ

(9)' bm~ Iv.

m 'j blVl ~:W:IJ'W b~ eJfuw 1

~ m l:IJA \11 'Wb~ tJl bi1

n\J~1~'V'J'j~ 'jl'1lU

qJ-rY~ A ru~ t:l'.mJnl~

~'V15:IJ11~tJ'1l'Wbbvl~'1l1~'V'J.I"1 ..... nlv!'W\11m~ bbfl~1u~eJu-ru tJ1~ bb~~ ~n~l

~1 tJAru~ m'j:IJ nl'juij~un~v!:IJ1 eil'Wl~-r3i

Jf~Aru~

m'j:IJnl'j

bfl'V'Jl~ b~eJ~ b~ tJl flU nl'j~'jl~ b~eJU-rUU~~bbfl~~~'Wl

anums

1-ti

b\11tJ~eil'Wl~V!'lhyj1
I

'Wnl'j~l'jl~

lbml~~'V11~l'1llnl'j

n~v!:IJ1tJ~ 1:IJ

btl tid oiJeJ~ flUnl

'j~'jl~

6'le:JUnl'j1-tiei

l'Wl ~-r~1 ~b U'Wtl'j'j:IJ bbfl~'I1'W~ ..

aarnu

nl'jruVl6'le:J \11A~eJ'lflUU'V1Ururu~~ vv

ufuu~'l ~eJ1u

bbfl~~~'Wl

~l~'V'J'j~'jl'1lU'Y~~

'1 ~'ln~11

'jl:IJt1~~\11'VhoiJ eJb6'l'WeJbb 'W~~eJAru~m'j:IJ

nl'juij~u

n~v!:IJ1 tJ

1'Wnl'j,1 b~ eJfu'W'l 1'Wl'W~n1~

Aru~m'j:IJnl'jbfl'V'Jl~b~e:J'l

'11A~'1JeJb~tJ'Wb'liru'Vil'Wv!~e:J~\b'V1'WboiJl~l:IJ1 'W bA'j'lnl'j
v "

"bdVl~:IJ:IJ'Wl

Al 1:IJ A \11 bi1'W b~ tJl flU~l

'l'V'J'j~ 'jl'1lUru blfll

vv

ru~ A rue m'j:IJ

n1'j~'V15:IJ'W~tJ'1l'Wbb , 'W. ru b'j'lbb'j:IJVlbA

v1'l'1ll ~ 'V'J1"1 ..... . 'V'Jlbfl"lj b'1J~V!~n~

"

Ivet

'V'J'l~.f11A:IJ

Ivetetet

n~~I,,_'Vl'V'J:lJV!l'WA'j tJfl~ b~ tJ\11U'jl 'jl

nn

o~.oo

- (9)et.oo

~l:IJ~~~a'l:lJ1~lCJU bbfl~boiJl~l:W lm~m'jbdVl~:IJ:W'Wl'1 ~~n~11 ~mJeJUAru~~ ,

'ii~b~CJ'W:IJ1b~eJl'lh\11~~l'Hl..I1

u'j~tll'Wm'j:IJn1'j

bfl'V'Jl~ b~e:J'l

b~tJlflUnl'jml~6'le:Jum'j1-tieil'Wl~f~

..

~l,rml'WAru~m'j:IJm'juij~un~V!mtJ b'V1'j.
0

Ivetolv

'0000

~eJ

~1v1v(9)

b'V1'j6'l1'j.

0

Ivetolv

'0000

~eJ ~1vgJ)Ci'

lR-a'ln1-aa:l.nJ'l,nb.yjBf'U'~-lRdl:ufi\9lb~'Ub~EJdnU 11'1V1-a::-al'lJUruru~Rru::m-a:Un1-aa'VI5:U'U~EJ'lJ'Ubbvi~'lJ1~ vv , VI.A .....

flDVlm tJ 6~ufll1~Vl~'1u'lrl

fl'H ~u fll1UiJ~Ufl{JVlmtJ~t'h

6U'Ufll16 tJ'UB61-a:-;6~UU-rUU1'166~:-;~~'U1

fl{JVl:lJl tJ

'1Ju'lU-a:-; 6'VIr'! 11:U~'1fll1U-r'UU1.:J

fl{JVl:lJltJ 1VlL tJ'U1 um:u-rJi"b11:U~ty

lVlCJl'i'eJ'I~'U'W.:Jfll1:uf\VlLl1'U'1JeJ'IU1:-;'lj1'lj'U~ 'W.r'!. lvctctm CJ~l'UTU

~1!?1-rut:-I~fld:-;'VIu~lflflDVl:lJlmr'UU1:-;fluuJhtJ LtJ'l.Hl.gVlm
(9)(9)

~'1Yn:-;11'ljutyrQ'~f1ru:-;m1:Ufll1uli~ufl{JVlmCJ

tJ 1'l1:UL~\?l'Ul1:uru~Ji"b11:u~ty!il.:J

mi 11

It'l CJrhVl'ut'l1 fll161111~

Viii fI ru:-; nJ'J:U fll1Uli~Ufl.gVlm ii1mn lLm1:-;~

f1'U iiel1'U1~'VItl1~?h"ltyVlmCJU1:-;fll11!?1LLn 'UltJ'U1tJ

LL6l:::1~tJ'VI1'l1'lj1fll'JL~eJ

11'lLihVl:lJlCJ

LL~:::~ml1 LLt:-I'U lf11'1fll1Vl1ummfll11'i1'li

L~uU1::: ltJ'lj'U1 'Ufll'JU-rUU1'1LL~:::~~'U1 It'ltJrlli1.:Ji:i.:J fll'Jii ~ltl tln1 1 L61tl eu ue ~ eJ CJ~~1 L tJtl

fl.gVl:lJltJ'1Ju.:JU'J:::l 'VIr'! TJ:U~'1fll1U-rUU1.:J ~llJ'1Ju '1U 1::: 'lj l'ljtl u u fl,nn

LL~:-;~~'Ul fl{JVlm tJ1 VlL 1 UmlJ~Ji"i511lJ~'l! tJ'U n.gVl:lJl tJ tJ'Iii el1tl 1~Vltl1~1

if

flru::: n 1'JlJ fll lUli~U

flrud'Ji"JJtlI'l1 ~eJ fll1vl1l

L~tJ1nULLt:-Itl fll'Jiin.g'VI:lJltJ

fll1U-rUU1.:JLLm'1J

L YlJJ L~lJ n.gVllJ1 CJ LLt:-Itlfll1m1n{JVlm

U'Ufll1 1'l1lJ LLirrultJu1

tJLL61::: LLt:-I'UflWU~Vl1 111'1Jfll1LL~'U~'U n.g'VI:lJl tJQUUVl~'1QUU1t'l~
'U

Li;'!'UmL 'U:::fll1lJL l1'ULb~:::.;rUG1.:J Ln\?ll'ieJ LL 'VI'U11~.g1
q

fl ru:-; -rJi"lJ'U1'l16L~ :::~Ji"i;'!i11 L~tJl nU~l'l u.:JrlfldB611:::mlJ-r'lb'J'JlJtlru
d3 'U

Li;'!tlu lVltJi;'!m;Sfli;'!m~

r'!161

v

Vl1uU1:::'1J1'1J'U~il~'VITIL~un~.:J

LL61:-; 1 Virl1U~mn

lL61::: 1UU61'Utlflllvl1 6

L Utlfll'J~l'l

n.gVllJ 1 CJ'1J U 1:::'lj 1'1J'U~ii?;'VI TIL~u n~-.l eJ-.l 1'U fll'Jvl1 Lilun 11 mlJel1'U1~Vltl1 ~'1J eJ-.lfl ru::: fiJ'JlJn l'Juli~un.g'VIlJl CJ fI ru:::

n 11lJ

fll 1 '1

1!?1iirl1~-.lLt,I'i-.l~-.lflru:::fldllJfll1LQ'W1::: 61111~ ii1mn lLm1:::~

L~eJ-.l Mcn nUfll11'l1l'ili;'!uU L

fll1 1 oVel1'Ul ~-rJi" L 1Vliiel1tl1~'VItlTvh ~u

urns

bb~:::1~CJ'VI1-.l1'1J1 ms L~eJU-rUU1-.l

LL61:::~~'Uln.gVlmtJ.yh~cn.veJ-.ln'Uflllml~61uU
'Uv

fll'J 1oVell'Ul~~'i1 ViL tJ'Uu'J'JlJLL~:::Yi'tl~eJi;'!m'Ufll1ruLb6l:-; ~
fI ru::: n11JJ

L 1Vli;'!eJt'l 1ii'u'lnU~'iu11lJ'Uru ~eJ f ~

fll1 LQ'W1::: L~u.:J LMtJ I nu
q

m 1 ml
1'1. fl. ....

~ i;'!eJU fll1 Hel1'U ~-.l n nm1~
'U q

1 ~-rJi"-Y; 11 ru 1 Ll1'Ull ~
q

~1'l

1'11::: 'J1 '1Juru ru~f1 ru::: nJ1JJ fll1?;'VI TIlJ'U'I:ItJ'1J'U vi'l'1J1 LL v
IV

iii

1 tl1::: L'UtJ'Ul11::: fll1Ul:::'1JlJ'1JeJ'I u'l ~'VITIlJ'l~~tJ'1Jtl5'U Lu'U
b l1'U~1

61m ~ LL 'VI'l111'I:I{J1 LLii'l LUtl ~l-.l n.gVllJl tJ~iifll1lJ ?;'VITI~'U~tlJi"1'Ul'llJJrJi"u'J1lJ~'l!'1JeJ-.lU1:::'li1'1J'U L~ eJ1VI fll1Uli r'iu11JJ'U
c:U 'U

611A'l!

uae L~ tJ l.v

eJ-.ln'U

m 1~lJfl1

~-.lL l1tli;'!lJfI11~t'l1

Viii fll'JrU'W'Ifll1JJf\t'l

nrn fl~ltl~l'1i

~u n.g'VIm

tJ Ln t'l~'U It'l tJ fll 'Jil ~ltl~lJJ'1J

eJ-.l'Yl i1l fl ~l 'U LL6l::: ut'l fl ~ U.:Jnu L~ I'ltl 1 llJru'1J eJ.:J n a 1.:J
q

ru 11lJ~.:Ji;'! 1JJl 'Jfl111 fll1JJ L l1'U v

m,:::.v eJiau eJ'1JeJ·:ru1:::'l11'lJ'U1 U-Y;~ 1 sru 1U 1::: n eJU nl 1-y;'J 1 1 ru 1 urUU
LL6l:::l'ieJ U 1

LL6l::: Li;'!'UmL 'U:::~eJfl ru:::fld1JJm1Uli~un.gVllJltJ ~. 1\9lflu1:-;61·:jf~· ,

-\!:Jill fit] illflth~'lJ1~'l ~ 'lAI.I"I ..... fllJ bb!;1~U1~'lJ1'lJ'U,*1 el'U'il~ dJ'U.utllJ!;11 'Ufll1'Yh

hJ

bncn n'U~1'l'lAl1~11'lJUtlJrQ'~flru~

fl';i1:JJ n11~'VlTIlJ'\.~~CJ'lJ'U

u vi'l'lJ1

"

f11 1P1tl~11~

CJ (9]!;1t1~ 'il'U.um?l'Umb 'U~ 1 urn 1UtiJU1'l

,

bb!;1~~~'U1

tl{JVI:JJ1 tJ 11lJ~'lill1n'il'1J ~lJlJ'U11I'lt'U'Vl11'Ubb!;1~ b~cn.ueJ'ln'Ufll1(9]11'il?ltl'U b

t1'lflru~tl11lJtl11

bQ'lAI1~b~t1'l b~tJln'Utl11ml'il?ltl'Utl111 11lJ~'lth b?l'UtlU1~ b~'UUtlJVll~;;11

ieJTU1'ilt]

1 Vl~b 'ih~llJ

.u11 'il~ ern

1n'il~'lVllJ~

AtlJ 1 'U'Vl1 'l n{JVI:JJ1 tJ~ b~'Ubb{;1~.utl b?l'UeJu 'U~

ms 1 irl1'U1'ilt~

.. uae

bul'lleJ fl1?l1 Vl~b.u1 ~:IJ:IJ'Ulll'l bb?l~'lrn1lJ

"

l'U~tl~Vi

\!:Jcr 'lAI'l~mAlJ

\!:Jcrcrcr

~'UVi:

"

,

~'lVll~

n1'lb'Vl'lAl:IJVl1'UA1

C;;.

'lhdCJ"Iiu~ f'Il wh,) :Mi-r'U
~.0l

f'U'Vl11'UU1~b~'UUtlJVl1bb!;1~flU?l11At'il'l"1

~'l.utltlDVllJltJ

f111U'lA'U1itlDVllJlCJ

rm

lU'il QCJtlDVI:IJ1 CJVi n tJloVEl.:J 'UA ru:; ndd:IJ n 1 1~'Vl5:IJ ~~tJ'lJ'U uvi.:J'lJ1~ b n ~.~ 11lJ~'l111.uElA~ a

un 1f1111 oVeJJ;j!;1t'il.:J lJlth~:IJl!;1UtlJVl1bb!;1:;Vl1'Vl1.:J "1
v

bbm '1J~'l1 'U1:;CJ~i'Ubb{;1~ d~CJ:; CJl1
btJ'UAl1lJ bi1'U bb!;1~.ut1~.:Jbtl (9] 'U~1\1 1 m1:JJfll1uiJ~U

bi1'Ubb!;1~.utI b?l'UtI u'U~'il1 n ~ boV1~1:JJ~ btJ'UU d~ ltJ'lJUlJl~~'Yh vi'l'lJl ~ 'lAI.I"I ..... br;m?l'Umb

'lAI1~11'lJUtlJrQ'~Aru~m1lJfll1~'VlTI:JJ~~CJ'lJ'Ubb tlDVI:lJ1 tJ~'il1 dL1J1t'ieJ U

'U~fll1:JJ b~'Ut'itlflru~

1

08.30 - 09.00 09.00 - 09.30

1~(J
fl 0.1:; md~fl1'j

'UltJ~'IJ~'W'lP1 UUfll

flru:;m'j~nl'jtJll~tJf1~VlmtJ

bb~:;tJ'j:;l'il'U

biJ'Wl:;b~eJ'lbMm n'\J m Wldd \l anum 'j otlehUl \l ~~

1

...

09.30 - 10.30

ell'Ul\lVlth~

bb~:;'\JVI'\J1Vl'1JeJ'lAru:; f1dd~f1l'j~V15~'4'ljtJ'llUbb vi'l'lll

&\1U

rn dm")'\] aau f1l'j~:; biJ~~V15:WU'ljtJ'llU ,

/'\JA~lm ,

10.30 - 10.45 10.45 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 15.00 15.00 - 15.30

-n /

f1lbb'rl / eJ1VllTJ1'l

"' bbUU~H)U)'U
b'1~ G11J1J'Ul bv7fl-!'UVl.:j fnl1Jf'i ~b~'U bM~'1n'U~l.:j'V'l)::)l't1Ururu~A w ., ru::m)1Jn1)~'Vlcr1J'U~~'tI'U ,

uvi.:j'tll~

'V'l. A ...

1'U~ni~

Ifl<t' 'V'lq~.fl1A1J Ifl<t'<t'<t' bd£n ~oo
ru ~fl.:j~l1J~'i ,

- ~oo

'U.

i'U

COl

h.:jbb)1J~bA

'V'llb~6(f

'Ul~/'Ul.:j/'Ul.:j6l1'1 ~lbbVi'tl.:j Vi'tl'1~.:jl'U
'i'"" b 'Vl)A'V'l'Vl 'i'""dd

. . .
b'Vl)A'V'l'Vl bl"l~fl'U'VI
'i' b 'Vl)611'a

..

E-mail.

.

fllVil)

(mru:iJfll~~~l~tJ'I)
udd1J~l bl~e:nVm

v

o o

o

&J'Ii,'l1~&i
..

0

l~

0

Bmn1J

0

~UI

.

tv.

n~D.I16i~t'U1iI8'U-r'UmtJttrrl..l~

~m

'\"It]~mf1)J

~<:t<:t<:t vl1nih'jqJV!lV!~8-u8i'1~~tJ'\J"l:;n1"ltl'l

n~rul~I'I~8i'18'Um)Jl~~&hun~ll..lf1ru:;n'l'llJnl"l1J5~1Jn£)V!)JltJ

lVl"l

0

~<:to~

booo

~8 c;;~b'1ib"llv!~8

Ivrs

oc;;b-oQi(;)

<:to(;)G:

lVl"li'1l"l

0

~<:to~

booo

~8 c;;~b'1iG:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful