Tìm hiểu về hoạt động doanh nghiệp.

Liên quan đến tài chính, nhân sự, tổ chức hoặc marketing của một doanh nghiệp ABC, làm xong gửi qua địa chỉ mail của thầy: yuanhtran@gmail.com Tài chính

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful