You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 569

Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.23 14:01:39 +02'00'

WYROK TRYBUNAU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 9 maja 2012 r. sygn. akt SK 24/11

Trybuna Konstytucyjny w skadzie: Marek Kotlinowski przewodniczcy,

Magorzata Pyziak-Szafnicka sprawozdawca, Andrzej Wrbel,

ww
Magorzata Pyziak-Szafnicka

4 ust. 1 rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztw przeprowadzenia dowodu z opinii biegych w postpowaniu sdowym (Dz. U. Nr 46, poz. 254, z 1982 r. Nr 43, poz. 283, z 1986 r. Nr 30, poz. 154, z 1988 r. Nr 42, poz. 335, z 1989 r. Nr 66, poz. 405, z 1990 r. Nr 62, poz. 364, z 1991 r. Nr 81, poz. 357, z 1992 r. Nr 38, poz. 165, z 1994 r. Nr 31, poz. 115, z 2000 r. Nr 65, poz. 776 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 181 i Nr 54, poz. 566) w zwizku z regulacj zawart w zaczniku nr 1 lp. 11 do tego rozporzdzenia w zakresie, w jakim ustanawia grn granic wynagrodzenia dla biegego z zakresu medycyny za wydanie opinii wycznie na podstawie akt sprawy, jest niezgodny z art. 64 ust. 2 w zwizku z art. 32 oraz art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Marek Kotlinowski Andrzej Wrbel

w. rcl
o r z e k a:

po rozpoznaniu w trybie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654), na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 marca 2012 r., skargi konstytucyjnej Zbigniewa Gszczyka-Oarowskiego o zbadanie zgodnoci 4 ust. 1 rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztw przeprowadzenia dowodu z opinii biegych w postpowaniu sdowym (Dz. U. Nr 46, poz. 254, ze zm.) w zwizku z regulacjami zawartymi w punkcie 11 zacznika nr 1 do powyszego rozporzdzenia w zakresie, w jakim przewiduj ustanowienie grnej granicy wynagrodzenia dla biegego z zakresu medycyny wydajcego opini wycznie na podstawie akt sprawy, z art. 2, art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

.go

v.p l