P. 1
Vejdirektoratet: Bedre trafiksignaler

Vejdirektoratet: Bedre trafiksignaler

|Views: 11,764|Likes:
Published by Ingenioeren

More info:

Published by: Ingenioeren on May 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2012

pdf

text

original

■Antallet af signalanlæg i alt

■Antallet af samordnede og ikke samordnede anlæg

■Antallet af trafkstyrede ikke-samordnede anlæg

■Antallet af tidsstyrede, ikke-samordnede anlæg

Resultatet er vist i fgur 7. Det fremgår, at andelen af sam-
ordnede og uafhængigt styrede, fritliggende signalanlæg er
nogenlunde lige stor. Der er i alt 1.347 samordnede signal-
anlæg. De samordnede signalanlæg ligger typisk i byerne.
Samordningerne er oftest traditionelle samordninger med
fast omløbstid, men også adaptive systemer er medregnet,
idet der for samordnede systemer er en fydende overgang
spændende fra hel simpel til meget komplicerede og avan-
cerede systemer. 12 % af de samordnede signalanlæg fun-
gerer kun samordnet dele af døgnet. Når samordningen kun
gælder for dele af døgnet betyder det, at disse signalanlæg
er trafkstyrede. Signalanlæggene kan for eksempel være
indrettet, så de fungerer samordnet ved høje trafkbelastnin-
ger og ikke samordnet ved lave trafkbelastninger.

Der er i alt 1.456 ikke samordnede signalanlæg. Signalan-
læg udenfor byområder er typisk fritliggende, men også i
byerne falder en del signalanlæg indenfor denne kategori,
idet fritliggende signalanlæg er defneret som alle ikke
samordnede signalanlæg. Ifølge de gældende vejregler for
signalanlæg skal alle nyanlæg af ikke samordnede signalan-
læg trafkstyres. Dette har altid været god projekteringsprak-
sis, men er først for nylig blevet ophøjet til en norm. Derfor
er der 234 ældre, fritliggende signalanlæg, der udelukkende
fungerer med tidsstyring.

Overvågning

Spørgeskemaundersøgelsen indeholdt også et spørgsmål
om overvågning for at opnå overblik over, hvor mange signal-
anlæg, der er fjernovervågede, så opståede fejl automatisk
bliver registreret. Med et overvågningssystem vil fejl blive
rapporteret automatisk til en central, hvilket gør det væsentlig
lettere og hurtigere at opdage fejl og afhjælpe disse.

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

Samordnet
hele døgnet

Samordnet dele
af døgnet

Ikke samordnet
tidsstyret

Ikke samordnet
trafikstyret

1181

FORDELING AF LANDETS 2.803 SIGNALANLÆG

166

234

1222

17

FIGUR 7 Fordelingen af landets 2.803 signalanlæg på styreform.

Cirka 40 % af landets signalanlæg er ifølge undersøgelsen
ikke tilsluttet et overvågningssystem. For disse signalanlæg
opdages fejl først, når trafkanter, politi eller andre gør vej-
myndigheden opmærksom på fejlene. Med en så høj andel
af anlæg uden overvågning, skønnes det at rigtig mange
trafkstyrede anlæg har detektorfejl, der påvirker trafkafvik-
lingen og måske også trafksikkerheden i negativ retning.

Videodetektering

Anvendelsen af videodetektering i signalanlæg får større og
større udbredelse i Danmark. For at få overblik over antallet
af installationer med videodetektering blev kommunerne
spurgt i hvor mange signalanlæg de anvendte videodetek-
tering.

Tilbagemeldingerne viste at 46 signalanlæg ultimo 2007 be-
nyttede video til detektering af køretøjer. Det svarer til cirka
4 procent af de trafkstyrede signalanlæg.

Årsværk

I det sidste spørgsmål i spørgeskemaundersøgelsen blev
respondenterne spurgt om antallet af årsværk, forvaltnin-
gerne benytter til at planlægge ændringer i signalindstil-
lingen (omløbstider, grøntider og samordning) med henblik
på forbedring af trafkafviklingen. Netop denne indsats er
meget vigtig for at signalanlæggene hele tiden holdes i en
sådan stand, at ulemperne ved signalanlæggene og dermed
trafkanternes omkostninger holdes på så lavt et niveau som
muligt.

Svarene fra kommunerne viser, at der er meget stor usikker-
hed omkring dette emne. Det vurderes, at nogle kommuner

har svaret på, hvor meget tid der i alt benyttes til arbejdet
med signalanlæg i kommunen inkl. geometriske ombygnin-
ger og etablering af nye anlæg.

Bemærkninger

Gennemførelsen af spørgeskemaundersøgelsen har ud
over besvarelsen af de konkrete spørgsmål givet et indblik
i den lokale viden om signalanlæg i landets kommuner.
Respondenterne havde ved hvert spørgsmål mulighed for at
komme med bemærkninger til besvarelserne, og disse be-
mærkninger antyder, at mange kommuner kun har begræn-
set viden om signalanlæg og deres funktion.

Uden denne viden er det i praksis umuligt at gennemføre
signaltekniske justeringer til fordel for trafkafviklingen, med
mindre forbedringerne er grundet i store, synlige afviklings-
mæssige problemer eller sker i forbindelse med trafksikker-
hedsmæssige ombygninger af krydsene. I sådanne situatio-
ner foretages ved hjælp fra rådgiver eller signalleverandør
normalt en gennemgang og opdatering af signalanlæggenes
funktion.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->