1

R
ic
he
k.
co

rS
to
c

m

2

R
ic
he
k.
co

rS
to
c

m

คํานํา
เลมนี้เปนสวนหนึ่งของหนังสือ วิเคราะหเจาะลึกหุนดวย Candlesticks เพื่อให
เนื้อหาใน ebook เลมนีก้ ระชับ จึงนําเสนอเฉพาะสวน pattern ของ candlesticks เทานั้น
เพื่อนํารูปแบบตางๆของ candlesticks ไปใชประกอบหาจุดที่เกิด turning point

k.
co

m

Ebook

Candlesticks pattern จัดออกเปน 2 กลุมคือ
·
·

Bullish Pattern
Bearish Pattern

rS
to
c

ในแต ล ะกลุ ม ก็ จ ะมี pattern ในรู ป แบบต า งๆ พร อ มทั้ ง นามเรี ย กขาน และ
รายละเอียดของ pattern นั้นๆ สําหรับชื่อเรียกรูปแบบนั้น อาจจะจํายากสักนิด แตถาไดดู
บอยๆ จะทําใหปญหานี้หมดไป สําหรับความเห็นของผมนั้นคิดวาไมตองไปจําชื่อของ pattern
ก็ได แตขอใหจดจํารูปแบบที่เกิดขึ้นก็เพียงพอแลว

R

ic
he

สํ า หรั บ ท า นที่ เ ป น สมาชิ ก ของ richerstock.com เมื่ อ ท า นดู ก ราฟหุ น ของ
richerstock และถาหากในกราฟหุนแสดงการเกิดสัญญาณ turning point ทานสามารถ
นํา candlesticks pattern ที่รวบรวมไวใน ebook เลมนี้ยืนยันการเกิดสัญญาณควบคูกัน
ไปก็จะไดรับความมั่นใจยิ่งขึ้น

ขอใหโชคดี ทุกทานครับ
RicherStock.com
3

co …………………………. หนา 12 ………………………… หนา 14 ………………………… หนา 16 ………………………… หนา 18 ………………………… หนา 20 ………………………… หนา 22 R ic he rS to c k. m หนา ………………………… 4 .สารบัญ 8 หนา 10 ………………………….

24 หนา 26 ………………………… หนา 28 ………………………… หนา 30 ………………………… หนา 32 …………………………….. หนา 36 ………………………… หนา 38 ………………………… หนา 40 R ic he rS to c k. co …………………………. หนา 34 ……………………………. m หนา ………………………… 5 ...

m หนา 42 k. co ………………………… 44 ………………………… หนา 46 R ic he rS to c ………………………… หนา ………………………… หนา 48 ………………………… หนา 50 ………………………… หนา 52 ………………………… หนา 54 ………………………… หนา 56 ………………………… หนา 58 6 .

m 60 k. co ………………………… หนา 62 …………………………… หนา 64 rS to c ………………………… หนา 66 …………………………… หนา 68 …………………………… หนา 70 R ic he …………………………… หนา 7 .

co rS to c m .8 R ic he k.

co rS to c m .9 R ic he k.

10 R ic he k. co rS to c m .

11 R ic he k. co rS to c m .

12 R ic he k. co rS to c m .

co rS to c m .13 R ic he k.

14 R ic he k. co rS to c m .

co rS to c m .15 R ic he k.

co rS to c m .16 R ic he k.

co rS to c m .17 R ic he k.

co rS to c m .18 R ic he k.

co rS to c m .19 R ic he k.

20 R ic he k. co rS to c m .

21 R ic he k. co rS to c m .

co rS to c m .22 R ic he k.

23 R ic he k. co rS to c m .

co rS to c m .24 R ic he k.

25 R ic he k. co rS to c m .

26 R ic he k. co rS to c m .

co rS to c m .27 R ic he k.

co rS to c m .28 R ic he k.

co rS to c m .29 R ic he k.

co rS to c m .30 R ic he k.

31 R ic he k. co rS to c m .

32 R ic he k. co rS to c m .

co rS to c m .33 R ic he k.

co rS to c m .34 R ic he k.

co rS to c m .35 R ic he k.

36 R ic he k. co rS to c m .

37 R ic he k. co rS to c m .

38 R ic he k. co rS to c m .

39 R ic he k. co rS to c m .

40 R ic he k. co rS to c m .

R ic he y 41 k. co rS to c m .

co rS to c m .42 R ic he k.

43 R ic he k. co rS to c m .

44 R ic he k. co rS to c m .

co rS to c m .45 R ic he k.

co rS to c m .46 R ic he k.

co rS to c m .47 R ic he k.

co rS to c m .48 R ic he k.

49

R
ic
he
k.
co

rS
to
c

m

50

R
ic
he
k.
co

rS
to
c

m

51

R
ic
he
k.
co

rS
to
c

m

co rS to c m .52 R ic he k.

co rS to c m .53 R ic he k.

54 R ic he k. co rS to c m .

55 R ic he k. co rS to c m .

56 R ic he k. co rS to c m .

57 R ic he k. co rS to c m .

58 R ic he k. co rS to c m .

co rS to c m .59 R ic he k.

co rS to c m .60 R ic he k.

co rS to c m .61 R ic he k.

62 R ic he k. co rS to c m .

co rS to c m .63 R ic he k.

64 R ic he k. co rS to c m .

co rS to c m .65 R ic he k.

co rS to c m .66 R ic he k.

67 R ic he k. co rS to c m .

co rS to c m .68 R ic he k.

co rS to c m .69 R ic he k.

70 R ic he k. co rS to c m .

co rS to c m .71 R ic he k.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful