Eurodesk Brussels Link B u l l e t i n

Μάιος 2012

Προθεσμίες μέχρι 15
Σεπτεμβρίου 2012
Χρήσιμα Εγχειρίδια
Ευκαιρίες στην Ευρώπη
Highlights
Προσεχή Γεγονότα

Deadlines
Προθεσμίες μέχρι
15 Σεπτεμβρίου 2012
Υπενθύμιση Προθεσμιών:
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1
Reference
Προθεσμία
Τίτλος Προγράμματος
number
EU0010000451

25 Μαΐου 2012

Henkel Art Award 2012

EU0010000329

27 Μαΐου 2012

BEST courses for students of technology

EU0010000240

31 Μαΐου 2012

Executive Training Programme (ETP) in Japan

EU0010000241

31 Μαΐου 2012

Executive Training Programme (ETP) in Korea

EU0010000358

31 Μαΐου 2012

EU0010000372

31 Μαΐου 2012

Internship at the European Commission Delegation to
the United Nations in New York
Euro-Med Youth Programme

EU0010000401

31 Μαΐου 2012

Erasmus for young entrepreneurs

EU0010000030

1 Ιουνίου 2012

YOUTH IN ACTION - Action 1: Youth for Europe

EU0010000035

1 Ιουνίου 2012

EU0010000088

1 Ιουνίου 2012

EU0010000322

1 Ιουνίου 2012

EU0010000355

1 Ιουνίου 2012

EU0010000356

1 Ιουνίου 2012

EU0010000382

1 Ιουνίου 2012

YOUTH IN ACTION - Action 2: European Voluntary
Service
Europe for Citizens: Action 1: Active citizenship for
Europe - Town Twinning
Europe for Citizens - Active Civil Society for Europe
(Action 2)
YOUTH IN ACTION - Action 3.1 Cooperation with the
neighbouring countries of the EU
YOUTH IN ACTION - Action 4.3. Training and
networking of those active in youth work and youth
organisations
Traineeship at the European Medicines agency

EU0010000396

1 Ιουνίου 2012

EU0010000063

5 Ιουνίου 2012

Europe for Citizens: Action 1 - Measure 2: Citizens’
projects and support measures
European Union Contest for Young Scientists

EU0010000028

7 Ιουνίου 2012

EU-Japan Training programmes

EU0010000505

11 Ιουνίου 2012

EU0010000309

15 Ιουνίου 2012

EU0010000447

15 Ιουνίου 2012

Media 2007-Support for television broadcasting of
European audiovisual works
UNESCO-L’ORÉAL Co-Sponsored Fellowships for
Young Women in Life Sciences
Kodak Scholarship Programme

EU0010000452

27 Ιουνίου 2012

Henkel Artist Studentship 2012

EU0010000503

29 Ιουνίου 2012

EU0010000227

30 Ιουνίου 2012

Media 2007-Support for the transnational distribution
of European films
Roberto Cimetta Fund

2

EU0010000336

30 Ιουνίου 2012

International Essay Contest for Young People

EU0010000453

30 Ιουνίου 2012

Photo Competition - Life 2.0 Ready for a new start?

EU0010000458

30 Ιουνίου 2012

EU0010000459

30 Ιουνίου 2012

EU0010000488

30 Ιουνίου 2012

EU0010000184

1 Ιουλίου 2012

Creative Encounters:Cultural Partnerships between
Asia and Europe
UNESCO-International Fund for Cultural Diversity
(IFCD)
The European Network and Information Security
Agency (ENISA) Traineeship
EUROPRIX Multimedia Awards

EU0010000515

1 Ιουλίου 2012

Student Grants Programme

EU0010000323

16 Ιουλίου 2012

European Enterprise Awards

EU0010000351

16 Ιουλίου 2012

EU0010000347

30 Ιουλίου 2012

EU0010000437

30 Ιουλίου 2012

New Zealand International Doctoral Research
Scholarships
EDULINK - ACP-EC Cooperation Programme in Higher
Education
CEDEFOP - Photomuseum Award

EU0010000425

31 Ιουλίου 2012

Preparatory Action in the field of Sport

EU0010000427

31 Ιουλίου 2012

Global Junior Challenge Award

EU0010000445

31 Ιουλίου 2012

EU Health Prize for Journalists

EU0010000478

31 Ιουλίου 2012

International Citizen Media Award 2012

EU0010000481

2 Αυγούστου 2012

The James Dyson Award

EU0010000050

16 Αυγούστου 2012

People (FP7) - Marie Curie Actions

EU0010000021

31 Αυγούστου 2012

Traineeship at the Council of the European Union

EU0010000072

31 Αυγούστου 2012

EU0010000090

31 Αυγούστου 2012

EU0010000147

31 Αυγούστου 2012

Traineeships at the European Commission
Administrative in- service training periods
Traineeships at the European Commission
Translation traineeships
Traineeships at the European Ombudsman

EU0010000210

1 Σεπτέμβρη 2012

EU0010000468

1 Σεπτέμβρη 2012

-

Young European of the Year Award - Travel
Fellowships & InterRail-Global-Passes
Heinrich Boll Foundation Scholarships

3

Χρήσιμα Εγχειρίδια
Ετήσια Έκθεση "Eurodesk 2011 - μία ανασκόπηση δράσεων και καλών
πρακτικών"
Στιγμιότυπα από διάφορες δραστηριότητες του δικτύου Eurodesk σχετικά με την
υποστήριξη που παρέχει όσον αφορά στην παροχή πληροφοριών στους νέους για
ευρωπαϊκές ευκαιρίες, την παροχή πληροφοριών σχετικά με την πολιτική για τη
νεολαία, την προώθηση του δομημένου διαλόγου και τις δραστηριότητες
υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού το 2012.
http://www.scribd.com/doc/91804383/Eurodesk-2011-a-snapshot-of-action-andgood-practice
Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης το 2012:
Η Έκθεση της Εφαρμογής της Διαδικασίας Μπολόνια
Καλύπτει διάφορα θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, περιλαμβανομένου το
δημογραφικό και χρηματοδοτικό περιεχόμενο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, δομές
προγραμμάτων σπουδών και πιστοποιήσεων, διασφάλιση ποιότητας, την κοινωνική
πτυχή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αποτελέσματα και απασχόληση καθώς επίσης
και για τη δια βίου μάθηση και την κινητικότητα. Καθώς υπογραμμίζεται η πρόοδος
που έχει γίνει σε αυτά τα καίρια ζητήματα, η έκθεση δείχνει πως η Διαδικασία
Μπολόνιας συνεχίζει να εξελίσσεται μέσα σε αυτή την ταραχώδη περίοδο και ότι στα
επόμενα
χρόνια
ένας
αριθμός
προβλημάτων
θα
οξυνθεί.
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/138EN.
pdf
Youthpass και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων. Ο χαμένος κρίκος έναντι της
απασχολησιμότητας
Η έκθεση του Χουάν Ράττο-Νίλσεν, συγκρίνει τη διαδικασία του Youthpass και την
Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων σχετικά με τον κύκλο κατάρτισης και μάθησης, επίσης
κάνει αναφορά σε θέματα σχετικά με τη μάθηση και αναπτυξιακές διαδικασίες.
http://www.youthpass.eu/downloads/13-62-82/120327_3esseays_B3.pdf?
Θεματικά ενημερωτικά δελτία για το πρόγραμμα "Νέα Γενιά σε Δράση"
Σε πέντε θεματικά ενημερωτικά δελτία παρουσιάζονται σχέδια που επιχορηγήθηκαν
από το πρόγραμμα "Νέα Γενιά σε Δράση" το 2007-11 όπως, Ανταλλαγές Νέων,
Πρωτοβουλίες Νέων, Δημοκρατικά Σχέδια για Νέους, Ευρωπαϊκή Εθελοντική
Υπηρεσία και Υποστηρικτικά Μέτρα για τη Νεολαία. Ακόμη εμπεριέχονται και κάποια
παραδείγματα σχεδίων που ολοκληρώθηκαν κάτω από το πρόγραμμα "Νέα Γενιά σε
Δράση". Τα σχέδια υποστήριξαν μία ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων νεολαίας, σχεδόν
τα πάντα, από την ενδυνάμωση του προφίλ των νέων στα ΜΜΕ, δίνοντας τους
περισσότερο το λόγο, μέχρι τη διοργάνωση σχεδίων για την προστασία του
περιβάλλοντος σε τοπικό επίπεδο, τη δημιουργία ντοκιμαντέρ πάνω σε κοινωνικά
θέματα όπως νέοι με HIV ή αποκλεισμό μειονοτήτων ή την εμψύχωση τροφίμων σε
νεανικά αναμορφωτήρια έτσι ώστε, οι τελευταίοι να αποκτήσουν περισσότερη
αυτοπεποίθηση και να κάνουν προσπάθειες να ενταχθούν στη κοινότητα τους και
στην ευρύτερη κοινωνία.
http://ec.europa.eu/youth/pub/publications_en.htm
Εστίαση στην απασχόληση των νέων:
Καλές πρακτικές ευρωπαϊκών σχεδίων
Η δημοσίευση δίνει κάποια παραδείγματα σχετικά με τη συμβολή της μη-τυπικής
μάθησης και του προγράμματος "Νέα Γενιά σε Δράση" στην απόκτηση γνώσεων και
δεξιοτήτων από τους νέους. Ακόμη, με μία γρήγορη ματιά οι νέοι μπορούν να δουν
τι απαιτείται για την αναζήτηση και τη διατήρηση μίας θέσης εργασίας ή πως να
γίνουν επιχειρηματίες. Ακόμη, δείχνει πώς το πρόγραμμα "Νέα Γενιά σε Δράση"
ενδυναμώνει τους νέους, δίνοντας τους την ευκαιρία να έχουν κάποιο ρόλο στην

4

αγορά εργασίας, με τις εξελισσόμενες απαιτήσεις για προσαρμοστικότητα και
ευρηματικότητα.
http://tinyurl.com/cpzy4dh
Ο Οδηγός σου για την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών:
Αυτός ο οδηγός, δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή , δίνει μία γενική ιδέα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να
εμπλακεί κάποιος στην Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών. Από τον Απρίλιο του
2012, όταν δηλαδή εντάχθηκε δυναμικά η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών, οι
Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να επωφεληθούν από ένα νέο δικαίωμα το οποίο
ενδυναμώνει τη φωνή τους όσο αφορά στα ευρωπαϊκά θέματα. Μπορούν να
εκφράσουν τις απαιτήσεις τους συγκεντρώνοντας ένα εκατομμύριο υπογραφές σε
όλη την Ευρώπη και να καλέσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει ή να
αλλάξει την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Ο οδηγός είναι διαθέσιμος σε διάφορες γλώσσες.
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.publications.18960
Euronews Γενιά Y
Ζωηρές και δυναμικές online και τηλεοπτικές αναμεταδόσεις σε θέματα σχετικά με τη
νεολαία και σχέδια τα οποία έχουν ωφελήσει νέους.
http://www.euronews.com/generation-y
ΕΕ Πύλη Κινητικότητας
Διαδικτυακή πύλη για μαθητευόμενους, εργασιακού ή μαθησιακού περιεχομένου, οι
οποίοι ενδιαφέρονται να τοποθετηθούν σε μία θέση εργασίας (work placement) ως
μέρος της μαθησιακής ή επαγγελματικής τους κατάρτισης. Ακόμη, παρέχει
υποστήριξη σε εταιρίες και μέντορες οι οποίοι επιθυμούν να καθοδηγήσουν τους
νέους να αναπτυχθούν προσωπικά και επαγγελματικά.
http://www.evta.net/eumoveportal/index.html
Ιστοσελίδα της εκστρατείας We Mean Business
Η συγκεκριμένη εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει στόχο να ενθαρρύνει τις
εταιρείες να δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις για τοποθέτηση εκπαιδευόμενων
(trainee placements) κάτι το οποίο θα ενισχύσει τις δεξιότητες και την απασχόληση
των νέων.
http://we-mean-business.europa.eu
Ιστοσελίδα της εκστρατείας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
2012-2013
Η επίσημη ιστοσελίδα της εκστρατείας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
2012-2013, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην
Εργασία, στοχεύει στην προώθηση της ασφάλειας και της υγείας στο χώρο εργασίας
σε
εθνικό
και
ευρωπαϊκό
επίπεδο.
http://osha.europa.eu/en/campaigns/competitions/good-practice-award_20122013

5

ΕυκαιρίεςOpportunities
στην Ευρώπη
European

Εθελοντικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Μονιμότητα του Διαγωνισμού
Φωτογραφίας (Voluntary Guidelines on Tenure Photo Competition)
Ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφοι καλούνται να εκφράσουν τις ιδέες τους
πάνω στη «Μόνιμη Διακυβέρνηση» (“Governance of Tenure”) όπου στις
φωτογραφίες τους θα απαθανατίσουν τη διαφορετικότητα των περιοχών, τους
ανθρώπους, τα κοινωνικά προβλήματα και λύσεις οι οποίες σχετίζονται με αυτά.
Οι καλύτερες φωτογραφίες θα τεθούν προς δημόσια ψηφοφορία και ο πρώτος
νικητής θα είναι το εξώφυλλο του επιστημονικού περιοδικού «FAO's Land Tenure
Journal».
Προθεσμία υποβολής φωτογραφιών: 20 Μαΐου 2012, 12:00 μ.μ. (GMT +1).
Μάθε περισσότερα: http://www.fao.org/nr/tenure/photo-competition/en
Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου:
Βραβείο Άρθρου για Νέους Οικονομολόγους
Το Βραβείο στοχεύει στην προώθηση υψηλής ποιότητας έρευνας πάνω σε θέματα
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και άλλα σχετικά θέματα ανάμεσα στους
νέους οικονομολόγους καθώς επίσης και να ενισχύσει τη σχέση μεταξύ του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Το άρθρο θα
πρέπει να εστιάσει πάνω σε θέματα τα οποία σχετίζονται με τους οικονομολόγους
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Ο συγγραφέας που θα γράψει την καλύτερη
έκθεση θα κερδίσει το βραβείο των 5,000 Ελβετικών φράγκων.
Προθεσμία υποβολής εκθέσεων: 1η Ιουνίου 2012.
Όλες οι λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες εδώ:
http://www.wto.org/english/news_e/news12_e/rese_16feb12_e.htm

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών EAC/03/2012- Ανάπτυξη και Λειτουργία
του Συλλόγου Αποφοίτων Marie Curie
Call for Tender EAC/03/2012 – Development and Running of the Marie
Curie Alumni Association
Οι στόχοι αυτού του συμβολαίου είναι:
— Ανάληψη της υπευθυνότητας για τη βιωσιμότητα, τη λειτουργία και τη
σταδιακή βελτίωση της ιστοσελίδας.
— Η οργάνωση ενός νομικού σώματος μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα του
Συλλόγου Αποφοίτων Marie Curie (MCAA) το οποίο θα διοικείται από τα μέλη
του, τους πρώτους 12 μήνες του συμβολαίου.
— Να καταστεί η συνδρομή μέλους στο Σύλλογο Αποφοίτων Marie Curie
(MCAA) ελκυστική και να επιτευχθεί η ανάπτυξη, προσφέροντας υπηρεσίες
στους αποφοίτους και να εμπλέκει περισσότερο τα μέλη του.
— Χρησιμοποίηση του Συλλόγου Αποφοίτων Marie Curie (MCAA) για τη
βελτίωση της κατανόησης ανάμεσα σε διαφορετικούς κλάδους και διάφορους
εξωτερικούς ενδιαφερόμενους και στη διάδοση των αποτελεσμάτων της
δουλειάς των ερευνητών.

6

Η αρχική περίοδος της σύμβασης είναι για 18 μήνες και ακολούθως με ανανέωση για
άλλους 12 μήνες η κάθε μία. Το μέγιστο διαθέσιμο ποσό για κάθε συμβατική περίοδο
είναι 700,000 Ευρώ.
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 18 Ιουνίου 2012.
Μάθε περισσότερα εδώ:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/0312_en.htm
Βραβεία Έρευνας για την Ενσωμάτωση Αποκλεισμένων Νέων σχετικά με την
Πρόωρη Εγκατάλειψη της Σχολικής Εκπαίδευσης και την Ανεργία.
Το Ίδρυμα P&V καταπολεμά τον αποκλεισμό των νέων. Η Πρόωρη Εγκατάλειψη της
σχολικής εκπαίδευσης και η ανεργία στους νέους βρίσκονται πολύ ψηλά στην
κοινωνική και πολιτική ατζέντα, τόσο του Βελγίου όσο και της Ευρώπης. Το κάλεσμα
του ιδρύματος αφορά στη συγγραφή άρθρων για την ενσωμάτωση των
αποκλεισμένων νέων, σχετικά με την πρόωρη εγκατάλειψη της σχολικής
εκπαίδευσης και την ανεργία.
Οι καλύτεροι συγγραφείς των 12 νικητήριων άρθρων, οι οποίοι θα πρέπει να
μπορούν να εξηγήσουν με ένα μοναδικό τρόπο τα αίτια και να προτείνουν πιθανές
λύσεις για την πρόωρη εγκατάλειψη της σχολικής εκπαίδευσης και/ή για την ανεργία
των νέων στο Βέλγιο και στην Ευρώπη, θα βραβευθούν με χρηματικά έπαθλα.
Επιπλέον, τα 12 άρθρα θα εκδοθούν σε ένα βιβλίο με την ετικέτα GPRC (Εγγυημένη
Αξιολόγηση Περιεχομένου) (Guaranteed Peer Reviewed Content) και θα
παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής διάσκεψης στις Βρυξέλλες στις 7
και 8 Φεβρουαρίου 2013. Οι 12 βραβευθέντες θα κληθούν να σχολιάσουν και να
συζητήσουν πάνω στην εργασία τους.
Προθεσμία υποβολής άρθρων: 30 Ιουνίου 2012.
Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με το βραβείο είναι διαθέσιμες εδώ:
http://www.foundationpv.be

Ευρωπαϊκό Βραβείο Ηχοτοπίου
Το βραβείο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις επιπτώσεις του θορύβου
στην υγεία και να βραβεύσει τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες οι οποίες βοηθούν στη
μείωση του υπερβολικού θορύβου. Μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το
Βραβείο οποιοδήποτε προϊόν, εκστρατεία, καινοτομία ή σχέδιο το οποίο έχει
πραγματοποιηθεί μέχρι την 1η Αυγούστου 2012.
Προθεσμία υποβολής συμμετοχών: 7 Σεπτεμβρίου 2012, 17.00 (CET)
http://www.eea.europa.eu/highlights/themes/noise/the-european-soundscapeaward
Διαγωνισμός “Η Γενιά του 1992”
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 20η επέτειο της ενιαίας αγοράς, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έχει προκηρύξει ένα διαγωνισμό δημιουργικότητας για νέους 20 χρονών με
τίτλο «Η Γενιά του 1992».
Νέοι Ευρωπαίοι Πολίτες, οι οποίοι έχουν γεννηθεί μεταξύ 1η Ιανουαρίου-31η
Δεκεμβρίου 1992, καλούνται να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με την
Ευρωπαϊκή ενιαία αγορά υποβάλλοντας άρθρα, βίντεο, φωτογραφίες, κινούμενα
σχέδια ή εφαρμογές smartphone πάνω σε μία από τις τέσσερις θεματικές: παιδεία και
ιδιότητα του πολίτη, εργασία και επιχειρηματικότητα, πολιτισμός και αναψυχή και
καταναλωτές και περιβάλλον.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επιλέξουν ένα θέμα και μία μορφή δημιουργικής
έκφρασης. Μπορούν να υποβάλουν μέχρι και δύο συμμετοχές, είτε ως άτομα είτε ως
μέλη μίας ομάδας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε διαφορετικές μορφές. Οι κριτές

7

θα επιλέξουν 20 φιναλίστ, οι οποίοι θα κερδίσουν ένα ταξίδι για την τελετή
βράβευσης στις Βρυξέλλες αυτό τον Οκτώβρη όπου θα παραλάβουν τα βραβεία, στα
οποία περιλαμβάνονται σιδηροδρομικά εισιτήρια, ψηφιακές κάμερες, iPods και
κουπόνια για αγορές.
Η τελετή θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της διάσκεψης στις Βρυξέλλες μεταξύ
15-20 Οκτωβρίου 2012 όπου θα συζητηθούν νέοι τρόποι ανάπτυξης μίας Ευρώπης
χωρίς σύνορα.
Προθεσμία υποβολής συμμετοχών: 9 Σεπτεμβρίου 2012 στις 12:00 ΜΜ CET.
Μάθε περισσότερα: http://generation1992.eu

8

Highlights
Εθελοντισμός:
Διαβατήριο
για
εργασία;
Στις
26
Απριλίου
η
Επιτροπή
Πολιτισμού
και
Παιδείας
του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε την
έγκριση της έκθεσης για αναγνώριση
και προώθηση των διασυνοριακών
εθελοντικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ.
Ο εθελοντισμός είναι ένας τρόπος να
παραμείνεις ενεργός και σε επαφή με
την αγορά εργασίας και μπορεί επίσης
να βοηθήσει στην εύρεση εργασίας.
Η έκθεση προβλέπει τη θεμελίωση μίας
Ευρωπαϊκής πύλης δεξιοτήτων, όπου
θα περιλαμβάνει ένα ειδικό κεφάλαιο
αφιερωμένο
στο
διασυνοριακό
εθελοντισμό. Επιπλέον, η έκθεση έχει
σημειώσει την έλλειψη εθνικής και
διεθνούς νομικής αναγνώρισης του
εθελοντισμού και καλεί τα κράτη-μέλη
της ΕΕ να διατυπώσουν ένα ξεκάθαρο
νομικό πλαίσιο καθώς επίσης και
εθνικές στρατηγικές οι οποίες θα
διευκολύνουν τον εθελοντισμό. Σε
αυτό το σημείο, η έκθεση υποστηρίζει
την
πρόταση
της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
για
ένα
Ευρωπαϊκό
Διαβατήριο Δεξιοτήτων πάνω στο
μοντέλο
του
Europass
(on-line
βιογραφικό) για να διασφαλιστεί η
διασυνοριακή
αναγνώριση
των
προσόντων που αποκτήθηκαν μέσω
του εθελοντισμού.
http://tinyurl.com/7g5qnh8
Τα
μέλη
του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
ζητούν
περισσότερες λεπτομέρειες για το
νέο πρόγραμμα πολιτισμού της ΕΕ.
Η
επιπλέον
στήριξη
του
κινηματογράφου μέσω της προβολής
Ευρωπαϊκών ταινιών, είναι μία από τις
φιλόδοξες προτάσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την ενίσχυση των
δημιουργικών
και
πολιτιστικών
φορέων στην ΕΕ.

Παρόλο
που
τα
Μέλη
του
Ευρωκοινοβουλίου
χαιρέτησαν
τα
σχέδια που συζητήθηκαν κατά τη
διάρκεια μίας δημόσιας ακρόασης από
την επιτροπή πολιτισμού στις 26
Απριλίου,
συμφώνησαν
ότι
το
πρόγραμμα χρειάζεται να γίνει πιο
ξεκάθαρο και πιο συγκεκριμένο. Ο
τομέας της δημιουργικότητας είναι ένα
σημαντικό μέρος της οικονομίας της
Ευρώπης και αντιπροσωπεύει το 4.5%
του ΑΕΠ της ΕΕ και το 3.8% της
απασχόλησης.
http://tinyurl.com/8yqbmhh

Νέο πακέτο Απασχόλησης:
Προς μία δουλειά ανάκαμψης
New
Employment
package:
Towards a job-rich recovery
Στις 18 Απριλίου, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή παρουσίασε ένα νέο πακέτο
για την απασχόληση με συγκεκριμένα
μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν στη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και
στον καθορισμό του τρόπου με τον
οποίο
χρησιμοποιούνται
οι
επιχορηγήσεις της ΕΕ, για να γίνει μία
μακροχρόνια επένδυση στο ανθρώπινο
κεφάλαιο. Η έκθεση εστιάζει στην
πλευρά της ζήτησης για δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας, τον καθορισμό
ενεργειών για τα κράτη-μέλη για να
μπορούν
να
ενθαρρύνουν
την
πρόσληψη
εργατικού
δυναμικού
μειώνοντας τη φορολογία πάνω στην
εργασία
ή
υποβοηθώντας
τη
δημιουργία
νέων
επιχειρήσεων.
Ακόμη, ορίζει τα επαγγελματικά πεδία
τα οποία έχουν μεγαλύτερη δυναμική
στο μέλλον: την πράσινη οικονομία,
υπηρεσίες υγείας και Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ICT).
Το πακέτο υπογραμμίζει επίσης την
ανάγκη
για
μία
ισχυρότερη
επαγγελματική και κοινωνική διάσταση

9

της
διακυβέρνησης
της
ΕΕ
και
καθορίζει
τρόπους
περαιτέρω
εμπλοκής των εργοδοτών και των
αντιπροσώπων των εργαζομένων στη
θεμελίωση των προτεραιοτήτων της
ΕΕ. Το πακέτο θα συζητηθεί σε μία
υψηλού επιπέδου σύσκεψη για την
απασχόληση την 6η-7η μέρα του
επόμενου
Σεπτέμβρη,
για
να
κινητοποιήσει περισσότερο όλους τους
εταίρους να υλοποιήσουν τα μέτρα
που ανακοινώθηκαν. Ακόμη, μέσα στα
συγκεκριμένα πλαίσια η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
έχει
προκηρύξει
μία
διαβούλευση όπου καλεί όλους τους
πολίτες, συγκεκριμένα τους νέους,
μαθητευόμενους,
κοινωνικούς
εταίρους,
επιχειρήσεις
και
εκπαιδευτικούς φορείς να εκφράσουν
τις απόψεις τους σχετικά με τον τρόπο
με τον οποίο μπορεί να ενισχυθεί η
ποιότητα της μαθητείας μέσω ενός
πλαισίου, έτσι ώστε να βοηθηθούν οι
νέοι που μπαίνουν στην αγορά
εργασίας να κάνουν μία ομαλή
μετάβαση από την εκπαίδευση στην
εργασία. Η διαβούλευση θα είναι
ανοικτή μέχρι τις 11 Ιουλίου 2012 και
μπορείτε
να
τη
βρείτε
εδώ.
http://tinyurl.com/cxdfqm2

Αυτοί που θα συμμετάσχουν στην
μελέτη
θα
συνεισφέρουν
στην
ταυτοποίηση της προστιθέμενης αξίας
της
μη-τυπικής
μάθησης
στις
οργανώσεις νεολαίας. Στα πλαίσια της
έρευνας
θα
ζητηθεί
από
τους
συμμετέχοντες
και
από
πρώην
συμμετέχοντες οργανώσεων νεολαίας
να εκφράσουν τις απόψεις τους για το
πώς έχει διαμορφωθεί ο χαρακτήρας
τους από τις οργανώσεις νεολαίας.Η
μελέτη είναι μέρος μίας έρευνας η
οποία διεξάγεται από το Ευρωπαϊκό
Φόρουμ Νεολαίας σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο του Μπαθ (University of
Bath) και την GHK Consulting Ltd.
Μέσω της μελέτης «Η Επίδραση της
Μη-Τυπικής Μάθησης στις Οργανώσεις
Νεολαίας
όσον
αφορά
στην
απασχόληση των νέων» (“The Impact
of Non Formal Education in Youth
Organisations on young people’s
employability”),
το
Ευρωπαϊκό
Φόρουμ Νεολαίας στοχεύει στο να
εξερευνήσει πώς η μη-τυπική μάθηση
μπορεί να βοηθήσει τους νέους να
εξοπλιστούν
με
δεξιότητες
και
ικανότητες για να μπουν στην αγορά
εργασίας.http://tinyurl.com/7mkgt8w

Μελέτη
πάνω
στη
Μη-Τυπική
Μάθηση και την Απασχόληση

Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας για τη
Νεολαία: ζητάμε πολλά;
Νέοι και αγορά εργασίας, η ατέλειωτη
αναζήτηση
εργασίας,
επισφαλείς
συμβάσεις
και
τοποθετήσεις
(internships)
είναι
μόνο
μερικά
ανάμεσα
σε
άλλα
θέματα
που
εξετάστηκαν από τον Επίτροπο για την
Απασχόληση, Κοινωνικών Υποθέσεων
και Κοινωνικής Ένταξης Λάζσλο Αντόρ
(László Andor), τον Πρόεδρο της
Ευρωπαϊκής
Οικονομικής
και
Κοινωνικής Επιτροπής, Στάφαν Νίλσον
(Staffan Nilsson), τον Καθηγητή του
Πανεπιστημίου του Μποκόνι (Bocconi
University) Τίτο Βοέρη (Tito Boeri) και
τη Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής
Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC)
Μπερναντέτ
Σεγκόλ
(Bernadette

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας έχει
ξεκινήσει μία μελέτη για να αναλύσει
την επίδραση της μη-τυπικής μάθησης
στην απασχόληση των νέων. Η μελέτη
δίνει την ευκαιρία στις οργανώσεις
νεολαίας να δείξουν τη δουλειά τους
καθώς επίσης και να κερδίσουν
αναγνώριση για τη δουλειά που
κάνουν. Τα αποτελέσματα της έρευνας
θα χρησιμοποιηθούν για ενημέρωση
σχετικά με τη μελλοντική αναπτυξιακή
πολιτική του Φόρουμ Νεολαίας στον
τομέα της εκπαίδευσης. Αυτοί που
έχουν συμμετάσχει στην μελέτη θα
συμβάλουν

10

Ségol), στην εκδήλωση της 20ης
Απριλίου που διοργανώθηκε από το
Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας και την
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή. Ο Επίτροπος της ΕΕ για την
Απασχόληση Λάζσλο Αντόρ (László
Andor), υπογράμμισε ένα σχέδιο
εγγύησης για τη νεολαία ως ένα μέτρο
το
οποίο
θα
βοηθήσει
στην
απασχόληση των νέων, ενώ ο Ρόμπερτ
Μάλλερ (Robert Mahler) της «Business
Europe» μίλησε υπέρ των διπλών
συστημάτων
μαθητείας
και
ενός
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Σχετικά με την
Ποιότητα
των
Προγραμμάτων
Μαθητείας. Ο Μασσιμιλιάνο Μασσιέρο
(Massimiliano Mashero) της Eurofound
απεικόνισε μία ανησυχητική εικόνα της
κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι
νέοι. Η πλειοψηφία από αυτούς δεν
βρίσκεται στην απασχόληση, την
εκπαίδευση και την κατάρτιση παρόλο
που έχουν ήδη τίτλο σπουδών
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο Τίτο
Μποέρι
(Tito Boeri), Καθηγητής
Οικονομικών
στο
Πανεπιστήμιο
Μποκόνι του Μιλάνου, επεσήμανε ότι
οι μεγάλες περιόδοι ανεργίας που
αντιμετωπίζουν οι νέοι ενδέχεται να
έχουν
μακροχρόνιες
αρνητικές
επιδράσεις για την κοινωνία και για
κάθε άτομο ξεχωριστά. Ανέφερε ότι,
το 90% των νέων θέσεων εργασίας
αποτελείται από έκτακτες συμβάσεις οι
οποίες δεν οδηγούν σε μόνιμη
απασχόληση.
Στην
εκδήλωση,
η
Μπερναντέτ
Σεγκόλ (Bernadette
Ségol)
από
την
Ευρωπαϊκή
Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC),
τόνισε ότι οι τρέχουσες πολιτικές
λιτότητας θα πρέπει να αλλάξουν έτσι
ώστε να βρεθεί μία λύση για την
κρίση. Ο
Πρόεδρος του Φόρουμ
Νεολαίας, Πήτερ Ματζάσικ (Peter
Matjašič), εξέφρασε την ανησυχία του
ότι δεν θα διατεθούν νέοι πόροι για
την καταπολέμηση της ανεργίας στους
νέους. http://tinyurl.com/cretppm

Διαβούλευση
σχετικά
με
την
πρόσβαση
σε
τραπεζικούς
λογαριασμούς
από
φοιτητές
Erasmus
και
φοιτητές
άλλων
προγραμμάτων ανταλλαγής.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει
μία δημόσια διαβούλευση σχετικά με
την
πρόσβαση
σε
τραπεζικούς
λογαριασμούς από φοιτητές Erasmus
και φοιτητές άλλων προγραμμάτων
ανταλλαγής.
Ο
στόχος
της
διαβούλευσης είναι να βρεθούν τα
εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πολίτες
της ΕΕ όταν μετακομίζουν σε μία άλλη
χώρα της ΕΕ όπως οι φοιτητές
Erasmus
ή
φοιτητές
άλλων
προγραμμάτων
ανταλλαγής
όταν
προσπαθούν ν’ ανοίξουν ένα τραπεζικό
λογαριασμό. Τα αποτελέσματα θα
βοηθήσουν
την
Επιτροπή
να
αξιολογήσει εάν χρειάζεται να γίνει
κάτι για να βελτιωθεί η πρόσβαση σε
τραπεζικούς
λογαριασμούς.
Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή μέχρι
τη 19η Ιουνίου και θα είναι διαθέσιμη
εδώ.
Ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα
διαδίκτυο
καλύτερα
προσαρμοσμένο στα παιδιά
Στις 2 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
υιοθέτησε το έγγραφο "Ευρωπαϊκή
στρατηγική
για
ένα
∆ιαδίκτυο
καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά"
το οποίο καθορίζει ένα σχέδιο έτσι
ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν τις
ψηφιακές δεξιότητες και τα εργαλεία
που χρειάζονται για να επωφεληθούν
πλήρως και με ασφάλεια από τον
ψηφιακό κόσμο. Ακόμη, στοχεύει να
απελευθερωθεί
το δυναμικό της
αγοράς για διαδραστικό, δημιουργικό
και εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Η
στρατηγική φέρνει σε επαφή την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτημέλη
με
τις
εταιρείες
κινητής
τηλεφωνίας, κατασκευαστές συσκευών
κινητής τηλεφωνίας και παρόχους
υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για
να
προσφερθούν
συγκεκριμένες
λύσεις για ένα καλύτερο Διαδίκτυο για
τα παιδιά.
Η στρατηγική προτείνει μία σειρά
δράσεων
οι
οποίες
είναι
ομαδοποιημένες γύρω από τέσσερις
κύριους στόχους:

11

- Να ενθαρρυνθεί η παραγωγή ενός
δημιουργικού
και
εκπαιδευτικού
διαδικτυακού περιεχομένου για παιδιά
και να αναπτυχθούν πλατφόρμες οι
οποίες να δίνουν πρόσβαση σε
περιεχόμενο ανάλογα με την ηλικία.
- Να κλιμακωθεί η ενημέρωση και η
διδασκαλία
της
ασφάλειας
στο
διαδίκτυο σε όλα τα σχολεία της ΕΕ
για να αναπτυχθεί ο ψηφιακός
αλφαβητισμός και ο αλφαβητισμός στα
ΜΜΕ καθώς επίσης και η ατομική
ευθύνη στο διαδίκτυο.
-Να
δημιουργηθεί
ένα
ασφαλές
περιβάλλον για παιδιά στο οποίο
γονείς και παιδιά θα έχουν τα
απαραίτητα εργαλεία για εξασφάλιση
της
δικής
τους
διαδικτυακής
προστασίας, όπως η εύκολή χρήση
μηχανισμών αναφοράς επιβλαβούς
διαδικτυακού
περιεχομένου,
προεπιλογή
με
διαφάνεια
των
κατάλληλων ρυθμίσεων για κάθε
ηλικία ή λειτουργίες γονικού ελέγχου
φιλικές προς το χρήστη.
- Να καταπολεμηθεί το διαδικτυακό
περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης
παιδιών μέσω έρευνας και χρήσης
καινοτόμων τεχνικών λύσεων μέσω
αστυνομικής
έρευνας.
http://ec.europa.eu/information_socie
ty/activities/sip/policy/index_en.htm
Η
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
ενδυναμώνει την ανεξαρτησία και
την αξιοπιστία των στατιστικών της
ΕΕ.
Η
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
έθεσε
ισχυρότερα μέτρα διασφάλισης της
ποιότητας και της αξιοπιστίας των
στατιστικών
της
ΕΕ
μέσω
μίας
πρότασης που υιοθέτησε.
Υψηλής
ποιότητας στατιστικά είναι θεμελιώδη
για
την
τεκμηριωμένη
λήψη
αποφάσεων. Η ζήτηση για τέτοιου
είδους στοιχεία έχει αυξηθεί περαιτέρω
κάτω από το φως της ενδυναμωμένης
συντονισμένης οικονομικής πολιτικής,
η οποία έχει συμφωνηθεί από την ΕΕ
κατά τον προηγούμενο χρόνο.
Επιπλέον, τα πρόσφατα οικονομικά
γεγονότα έχουν δείξει τη σημασία των
αξιόπιστων
στατιστικών
για
τη
διασφάλιση της εμπιστοσύνης του

κοινού και των οικονομικών αγορών
για
τέτοιου
είδους
αποφάσεις.
Σύμφωνα με ό,τι προβλέπεται μέσα
στο "Six Pack", η Επιτροπή έχει
προτείνει επίσης μία ανασκόπηση της
Ρύθμισης της ΕΕ πάνω στη Νομοθεσία
για τις στατιστικές της ΕΕ για
περεταίρω ενδυνάμωση του νόμου της
ανεξαρτησίας, της αξιοπιστίας και της
ποιοτικής διαχείρισης των στατιστικών
που προέρχονται από τα Κράτη-Μέλη
και συντάσσονται σε επίπεδο ΕΕ.
Η πρόταση εστιάζει σε δύο κύριους
πυλώνες: (i) την αξιοπιστία των
Εθνικών Ινστιτούτων Στατιστικής και
ιδίως των προϊσταμένων αυτών των
αρχών (ii) τα Κράτη-Μέλη θα πρέπει
να
υπογράψουν
“Δέσμευση
Εμπιστοσύνης”, επιβεβαιώνοντας στο
υψηλότερο πολιτικό επίπεδο την
υποχρέωση να σεβαστούν πλήρως τον
Κώδικα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής
Στατιστικής.
http://europa.eu/rapid/pressReleases
Action.do?reference=IP/12/375&form
at=HTML&aged=0&language=EN&gui
Language=en
Το Συμβούλιο της ΕΕ και το
Ευρωκοινοβούλιο κατέληξαν σε
συμφωνία σχετικά με τους νέους
κανόνες
περιαγωγής
(roaming
rules).
Από τον Ιούλιο του 2012 η χρήση
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ενόσω
ταξιδεύετε
στην
ΕΕ,
θα
είναι
φθηνότερη και από τον Ιούλιο του
2014 θα μπορείτε να διαλέξετε πάροχο
από
τις
υπηρεσίες
περιαγωγής
(roaming services), ανεξαρτήτως από
τα συμβόλαια σας με τους εθνικούς
παρόχους κινητής τηλεφωνίας, ενόσω
διατηρείται
τον
ίδιο
αριθμό
τηλεφώνου. Το Συμβούλιο της ΕΕ, το
οποίο εκπροσωπήθηκε από τη Δανική
Προεδρία και το Ευρωκοινοβούλιο,
έχουν συμφωνήσει νέα Νομοθεσία
περιαγωγής στις 28 Μαρτίου. Η
Νομοθεσία
αυτή
περιλαμβάνει
ανώτατα όρια χρέωσης για κλήσεις,
μηνύματα SMS και δεδομένα και
εισαγάγει εντονότερο ανταγωνισμό
διευκολύνοντας την πρόσβαση στη

12

χονδρική
αγορά για εναλλακτικούς
φορείς εκμετάλλευσης, πρόθυμους να
παρέχουν υπηρεσίες περιαγωγής. Από
τον Ιούλιο του 2012, οι τηλεφωνικές
κλήσεις από το εξωτερικό (μέσα στην
ΕΕ) θα στοιχίζουν το μέγιστο 28 σεντ
του Ευρώ ανά λεπτό, από τον Ιούλιο
του 2013, 24 σεντ και από τον Ιούλιο
του 2014 19 σεντ. Από τον Ιούλιο του
2014 το κόστος αποστολής μηνυμάτων
SMS και λήψης δεδομένων θα μειωθεί
επίσης σταδιακά στα 6 σεντ του ευρώ
ανά SMS και 20 σεντ του ευρώ ανά
megabyte. Επιπρόσθετα, η Νομοθεσία

στοχεύει στην περαιτέρω τιμολογιακή
διαφάνεια και στη βελτίωση των
πληροφοριών σχετικά με τις χρεώσεις
πελατών
που
χρησιμοποιούν
υπηρεσίες περιαγωγής. Για να τεθεί σε
ισχύ, το κείμενο χρειάζεται να εγκριθεί
από το Ευρωκοινοβούλιο και από το
Συμβούλιο
Υπουργών:
αυτό
αναμένεται να γίνει προς το τέλος του
Ιούνη αυτού του χρόνου.
http://www.consilium.europa.eu/uedo
cs/cms_data/docs/pressdata/en/trans
/129286.pdf

13

Προσεχή Γεγονότα
31 Μαΐου 2012 – Παγκόσμια Ημέρα χωρίς Καπνό
Η θεματική αυτής της χρονιάς είναι η αδιαφορία της καπνοβιομηχανίας: η εκστρατεία
θα εστιάσει στην ανάγκη αποκάλυψης και αντιμετώπισης των επιθετικών
προσπαθειών της καπνοβιομηχανίας να υποσκάψει το πλαίσιο του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας (WHO), λόγω των σοβαρών κινδύνων που εγκυμονούν για τη
δημόσια υγεία.
Διάβασε περισσότερα εδώ:
http://www.who.int/tobacco/wntd/2012/announcement/en/index.html
6-7 Ιουνίου 2012: Σύνοδος Νεολαίας Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας
Σοσιαλδημοκρατών “ΘΕΛΩ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΛΩ ΤΩΡΑ”, Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, Βρυξέλλες, Βέλγιο.
Η διάσκεψη νεολαίας των Σοσιαλδημοκρατών είναι το φόρουμ για νέους μεταξύ
16-30 χρονών για να μοιραστούν τις απόψεις τους και να συζητήσουν σχετικά με το
μέλλον τους.
Προθεσμία εγγραφής: 31η Μαΐου στις 12:00 CET.
Μάθε περισσότερα: http://tinyurl.com/cvu2n4x
9-13 Ιουλίου 2012: Καλοκαιρινή Σχολή Επιχειρηματικότητας, Βρυξέλλες,
Βέλγιο
Το σεμινάριο απευθύνεται σε νέους που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν τη δική τους
επιχείρηση και είναι πρόθυμοι να εμπνευστούν και να μάθουν από έμπειρους και
επιτυχημένους επιχειρηματίες. Το σεμινάριο θα γίνει με ένα καινοτόμο τρόπο, χωρίς
δασκάλους, μαθήματα τύπου διαλέξεων ή παρουσιάσεις power point, αλλά
επιχειρηματίες θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους με τους μαθητές δίνοντας τους μία
εσωτερική άποψη της επιχειρηματικότητας.
Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων: 7 Μάη, 21 Μάη και 13 Ιουνίου 2012.
Μάθε περισσότερα για το σεμινάριο και τα δίδακτρα:
http://www.entrepreneurshipsummerschool.com
11-15 Ιουλίου 2012: Ανοικτό Φόρουμ, Δουβλίνο, Ιρλανδία
Η πανευρωπαϊκή συνάντηση της Biennial είναι αφιερωμένη στην επιστημονική
έρευνα και καινοτομία. Κορυφαίοι επιστήμονες, ερευνητές, νέοι ερευνητές,
επιχειρηματίες και καινοτόμοι, φορείς χάραξης πολιτικής, άνθρωποι της επιστήμης
και της τεχνολογίας επικοινωνίας και το ευρύ κοινό θα αναλύσουν και θα
συζητήσουν νέες ανακαλύψεις για την κατεύθυνση που παίρνει η έρευνα στον
τομέα των επιστημών, των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Υπάρχει
κόστος εγγραφής. Νέοι ερευνητές μπορούν να κάνουν αίτηση στην Ελβετική
Πρεσβεία στην Ιρλανδία και στο Σουηδικό Συμβούλιο Έρευνας, για την επιχορήγηση
του ταξιδιού μέχρι τις 10 Μαΐου 2012.
Μάθε περισσότερα: http://esof2012.org

14

11-15 Ιουλίου 2012: 4η
Διεθνής Κατασκήνωση Διαλόγου μεταξύ Νέων,
Ethnomir, περιοχή Καλούγα, Ρωσία
Η Κατασκήνωση θα προσφέρει στους συμμετέχοντες ένα χώρο για να συνεχίσουν
την υλοποίηση του "Σχεδίου Δράσης Καζάν" (“Kazan Action Plan”) και να
προωθήσουν το διαπολιτισμικό διάλογο και τη διαθρησκευτική συνεργασία μεταξύ
νέων, πέρα από εθνικές, θρησκευτικές, γλωσσολογικές και εθνικές διαχωριστικές
γραμμές. Η κατασκήνωση απευθύνεται σε 300 νέους, μεταξύ 18-30 χρονών,
κάτοικους σε ένα κράτος-μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης εκτός από τη Ρώσικη
Ομοσπονδία, να μπορούν να εργαστούν στα Ρωσικά και να μιλούν Αγγλικά.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 14 Μάη 2012.
Μάθε περισσότερα: http://youthapplications.coe.int/Application-forms/4thINTERNATIONAL-YOUTH-CAMP-DIALOGUE-2012
4-11 Αυγούστου 2012: Ευρωπαϊκό Ράλι, Żerków, Πολωνία
Το Ευρωπαϊκό Ράλι 2012 θα φέρει σε επαφή νέους από όλη την Ευρώπη για να
κερδίσουν τη γνώση, τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται για να
αναλάβουν ενεργό ρόλο στις δικές τους τοπικές κοινωνίες. Θα ανακαλύψουν το ρόλο
των ηγετών νεολαίας σε αγροτικές περιοχές (rural youth leaders), θα καθορίσουν τις
ανάγκες και τις προσδοκίες των αγροτικών κοινωνιών, και θα ανακαλύψουν τις
πρακτικές δεξιότητες ηγεσίας που χρειάζονται όσον αφορά στη διαχείριση των όλο
και πιο σύνθετων αγροτικών περιοχών. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι μεταξύ
18-30 χρονών και να έχουν καλή γνώση Αγγλικών. Οι εγγραφές θα πρέπει να
στέλνονται στο rally@ruralyoutheurope.com μέχρι τις 5 Ιουνίου 2012.
Θα υπάρξει κόστος συμμετοχής.
Μάθε περισσότερα: http://www.ruralyoutheurope.com/index.php/news/rural-youtheurope-news/235-european-rally-2012-call-for-teams.html
5-9 Αυγούστου 2012: Διεθνές Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών, Βιέννη, Αυστρία
Φοιτητές και νέοι από όλες τις ηπείρους, καλούνται να συμμετάσχουν σε αυτή την
πενθήμερη εκδήλωση η οποία χαρακτηρίζεται από έντονες διαπραγματεύσεις,
γνωριμία με τις μεθόδους εργασίας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς επίσης και από την
ανταλλαγή πολιτισμών, κερδίζοντας νέες εμπειρίες και κάνοντας νέους φίλους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν την αίτηση εγγραφής τους μέχρι την 1η
Ιουλίου 2012.
Όλες οι λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες εδώ: http://www.afa.at/vimun/afavimun.htm
11-12 Σεπτέμβρη 2012: 6ο Φόρουμ Νέων Ερευνητών Πολιτιστικής
Κληρονομιάς, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
Διοργανώνεται το 2012, σε συνεργασία με το Goldsmiths, Πανεπιστήμιο του
Λονδίνου. Το Φόρουμ στοχεύει στην προώθηση και στην ενδυνάμωση των
διασυνοριακών ανταλλαγών ανάμεσα σε νέους/ερευνητές πολιτιστικής κληρονομιάς
που βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους και συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός
ισχυρού δικτύου Ευρωπαίων ερευνητών στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς σε
μία μακροχρόνια βάση. Στο Φόρουμ του YCPR θα επιλεγούν σαράντα ερευνητές απ'
όλη την Ευρώπη και θα δικτυωθούν μαζί με τους ερευνητές συναδέλφους τους πάνω
σε σχετικά θέματα. Θα επιχορηγηθεί η διαμονή και τα ταξιδιωτικά έξοδα εννέα νέων
ερευνητών, εάν υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 30 Μαΐου στην κα Ελίζαμπεθ
Ντάρλεϊ στο e.darley@encatc.org.
Λεπτομερής πληροφόρηση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης:
http://www.encatc.org/pages/index.php?id=83

15

24-30 Σεπτέμβρη 2012: European Movement Training Academy, Βρυξέλλες,
Βέλγιο
Εξατομικευμένο σεμινάριο κατάρτισης πάνω στους φορείς εργασίας της ΕΕ, το οποίο
απευθύνεται σε φοιτητές πανεπιστημίου απ' όλες τις χώρες οι οποίοι επιθυμούν να
ακολουθήσουν καριέρα στα Ευρωπαϊκά θέματα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει
επισκέψεις σε Θεσμικά Όργανα, συναντήσεις με επαγγελματίες από οργανώσεις
λόμπι, ΜΚΟ, οργανώσεις νεολαίας, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ευρωπαϊκά πολιτικά
κόμματα. Προς το τέλος της εβδομάδας, οι φοιτητές θα έχουν μία καλή εικόνα
σχετικά με τις διάφορες προοπτικές που είναι ανοικτές γι' αυτούς.
Προθεσμία εγγραφής: 30 Μάη 2012.
Μάθετε περισσότερα για το σεμινάριο και τα δίδακτρα: http://www.acad-emi.org
25–26 Σεπτέμβρη 2012: 3ο Συνέδριο Πρυτάνεων Ασίας-Ευρώπης
”Πανεπιστήμια, Επιχειρήσεις και Εσύ: Για ένα Βιώσιμο Μέλλον”, Groningen,
Ολλανδία
Το Συνέδριο θα κτίσει πάνω στα αποτελέσματα του 2ου Συνεδρίου Πρυτάνεων
Ασίας-Ευρώπης και θα ενημερωθεί από τις προτεραιότητες που καθορίζονται στα
συμπεράσματα της 3ης Συνάντησης Υπουργών Παιδείας Ασίας-Ευρώπης. Στόχοι του
συνεδρίου είναι η ενίσχυση των διαδικασιών για τους εξωτερικούς ενδιαφερόμενους
και περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας εντός της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας
Ασίας-Ευρώπης, η ενσωμάτωση της συμμετοχής των φοιτητών στη διαδικασία των
ενδιαφερομένων μερών και η βελτίωση των εργασιακών σχέσεων, η θεσμική
ανταλλαγή και συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων στο εσωτερικό και στην
περιφέρεια.
Η εκδήλωση απευθύνεται σε πρυτάνεις, ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου και
φοιτητές.
http://www.asef.org/index.php/projects/themes/education/2357-3rd-asem-rectorsconference
Ευρωπαϊκή Πολιτότητα: Σεμινάρια Κατάρτισης 2012
Τα σεμινάρια κατάρτισης στοχεύουν στην υποστήριξη των ατόμων που εργάζονται με
νέους (youth workers) και των ηγετών νεολαίας (youth leaders) ώστε να
κατανοήσουν καλύτερα την έννοια της Ευρωπαϊκής Πολιτότητας και να τους
ενθαρρύνουν να την ενσωματώσουν πρακτικά στην εργασίας τους.
Κατάλογος προτεινόμενων σεμιναρίων κατάρτισης για το 2012:
• Σεμινάριο Κατάρτισης 5: ECTC-IT στην Ιταλία (29 Οκτωβρίου-4 Νοεμβρίου 2012)
Προθεσμία: 1 Σεπτεμβρίου 2012.
• Σεμινάριο Κατάρτισης 6: ECTC-TR στην Τουρκία (8-14 Απριλίου 2013)
Προθεσμία: θα ανακοινωθεί.
• Σεμινάριο Κατάρτισης 7: ECTC-PT στην Πορτογαλία (Μάιος/Ιούνιος 2013)
Προθεσμία: θα ανακοινωθεί.
• EXTRA: ECTC-FR στη Γαλλία (25 Φεβρουαρίου -3 Μαρτίου 2013)
Προθεσμία: θα ανακοινωθεί.
Όλες οι λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες εδώ:
http://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/tc-rcnanetworktcs/europeancitizenship

16

Salto-Youth: Training Calendar
Το Ευρωπαϊκό Ημερολόγιο Κατάρτισης περιέχει τα τρέχοντα σεμινάρια τα οποία
προσφέρονται από διάφορους φορείς και οργανώσεις, όπως το SALTO, τις Εθνικές
Υπηρεσίες του Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση», μη κυβερνητικές οργανώσεις
νεολαίας, τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, το
Πρόγραμμα Εταιρικής Συνεργασίας σχετικά με την κατάρτιση των ατόμων που
εργάζονται με νέους στην Ευρώπη. Απευθύνεται σε νέους, ηγέτες νεολαίας,
μέντορες, εκπαιδευτές νεολαίας και σε άλλους ειδικούς.
Μάθε περισσότερα:
http://www.salto-youth.net/tools/training/find-a-training/?&pagerOffset=90

Μετάφραση: Μαρία Στρατή-Χειριστής Eurodesk Κύπρου.
Γλωσσική
Επιμέλεια:
Καλλιόπη
Κέφαλου-Κέντρο
Κ. Πολεμιδιών

Πληροφόρησης

17

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful