You are on page 1of 7

co

",,,,,,
CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA Autoritate de stat autonorna
Operator de date cu caracter personal nr. 11375

COMBATEREA

DIS~t~R.J1.~}:B::

* REGlaJRATLJRA

[~MAI 20n]

NAr,,,;;,,,,]
DISCQ'M!NARII 1::

......

Nr. Dosar 455/2011 Nr. Petitie 6938/14.12.2011

Domnului Dan Tanasa
Urmare memoriului durnneavoastra inregistrat cu nr. 6938/14.012.2011, va transmitem alaturat copia Hotararii nr. 118/06.04.2012 prin care Colegiul Director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii s-a pronuntat cu privire la faptele sesizate.

Cn respect,

Adresa corespondents: lOG.Sfantu Gheorghe, , SC. , ap. ,et., jude! Covasna

, str.

,nr.

,bl.

Prata Valier Maracineanu 1-3, sector 1, Bucuresti, Tel 1fax 021·312.65.78179185

~~Y~Gfi..9_g_SU9,-,_rQ

CONS1LlUL

NATIONAL PENTRU COMBATEREA Autoritate de stat autonorna

DISCRIM1NARIJ

Bucuresti. Plata Valter Maracineanu nr 1-3, et 2, tel/fax +40-21-3126578,

e-mail: support@cncd.orq

ro

HOTARAREA NR 118 din data de 06.04.2012

Dosar nr: 455/2011

Petitia nr: 6938/14,12.2011
Petent: Dan Tanasa Reclamat: lnstitutia Primarului Comunei Racu prin primar Csaszar Attila Obiect: nerespectarea dreptului la intormatii de interes public In limba rornana I. Numele, domiciliul sau resedlnta partilor 1.1.Numele $i adresa petentului 1.1,1, Dan Tanasa, adresa corespondents: str. nr. ,bl. sc. ,ap. ,et ,Sfantu Gheorghe, judetul Covasna 1.2.Numele $i domiciliul ales al reclamatului 1.2,1, Institutia Primarului Comunei Racu, Jude! Harghita prin primar Csaszar Attila Harghita, cu sediul in comuna Racu, sir, Principala, nr. 232, cod 537298, Judetut Harghita

II. Descrierea presupusei fapte de discriminare Petentul sesizeaza lipsa mforrnatiilor In limba rornana pe pagina de internet a Primariei Comunei Racu, jude! Harghita (www.rakos.ro) ~i considera discriminare lipsa informatiilor de interes public In limba rornana pe pagina de internet a Prirnariei comunei Racu. III. Procedura de citare 3.1. in temeiul art, 20, alinA din Q,G. nr.137/2000 privind prevenirea ~i sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu rnodificarile ~i cornpletarile ulterioare, republicata, Consiliul National pentru Combaterea Discriminaru a Tndeplinit procedura de citare a partilor. 3,2, Partite au fast citate pentru data de 23022012 la sediul CNCD. Prin adresa nr,1275 din 14,03,2012 petentul a solicilat un nou termen de audieri, Partile au fest recitale pentru termenul de 27032012, La termen partile nu s-au prezentat

_.

3.3. Prin citatii, Consiliul a solicitat partilor sa I!?i prezinte punctul de vedere precum !?i orice mijloace de probe referitor la obiectul petijiei, respectiv al sustinerilor, IV. Sustinerile partilor Sustinerile petentului 4.1.1. Petentul, prin petitia inreqistrata la Consiliul Najional pentru Combaterea Discrirninarii cu nr. 6938/14.12.2011 arata ca, pagina oficiala de internet a Prirnariei comunei Racu din judetul Harghita tunctioneaza la adresa www.rakos.ro. dupa cum reiese din lista cu informajiile de contact a primarillor din judetul Harghita publicata pe pagina de internet a Uniunii Democrate Maghiare din Romania (UDMR), www.udmr.ro. 4.1.2. La sediul virtual al autoritatii publice locale, toate informajiile publice apareau afisate in limba maqhiara. De asemenea, pagina oficiala de internet a Prirnariei comunei Racu nici macar nu are un meniu in limba rornana, astfel li este incalcat dreptul ca cetatean al Rornaniei la 0 informare in limba oficiala a statului. Petentul sustine ca aceasta situatie II discrirnineaza deoarece nu este cunoscator de limba rnaqhiara !?i doreste sa afle informatii de interes public cu privire la activitatea Prlrnariei !?i Consiliului Local al comunei Racu. Mai mult, denumirea autoritatii apare pe pagina oficiaia de internet exclusiv in limba maqhiara 4.1.3. Petentul a depus dovezi in sustmerea celor afirmate, respectiv print screen al paginii de internet In care se observa ca informatiile publice sunt in limba maphiara. Sustinerile reclamatului 4.2.1 Conform adresei reclamatului nr. 267 din 13 februarie 2012, lnreqistrata la CNCD cu nr. 755116.02.2012, comuna Racu ca personalitate juridica nu detine paqina proprie de internet, aceasta fiind in constructie. Pe aceasta paqina de internet nu sunt postate Inca date (www.racu.ro). Pagina de web rakos.ro, rnentionata In petitie ca paqina oficiala a Primariei Racu este detinuta de 0 persoana fizica cu domiciliul in comuna Racu, acesta publicand !?i hotararile Consiliului Local Racu !?i declaratiile de avere pentru 0 informare a populatiei comunei asupra activitatii Consiliului Local Racu, pi'ma la definitivarea construirii paginii proprii ale Prirnariei Racu. 4.2.2. Cu toate ca meniul paginii web www.rakos.ro este in limba maqhiara, toate actele publice menjionate mai sus sunt postate doar in limba romana, nefiind traduse in limba rnaqhiara. 4.2.3. Pagina de web oficiala a Primariei Racu www.racu.roin curs de construire, va detine meniuri atat in limba rornana, cat !?i in limba rnaqhiara, urrnand ca informajiile de interes public sa fie traduse din limba rornana in limba rnaqhiara. Pana in prezent toate informatiile de interes public sunt aduse la cunostinta publica prin afisarea actelor administrative locale pe tabela de afisa] a Primariei Racu. 4.2.4. Prin adresa nr. 495 din 26 martie 2012, inreqistrata la CNCD cu nr. 1499/26.03.2012 reclamatul sustine ca pagina de internet www.rakos.ro este detinuta de d-nul Peter Barnabas, consilier local al comunei Racu.

interes local sunt puse la dispozitla tuturor consilierilor locali, fara a fi necesara incheierea vreunui contract, protocol sau lnteleqere. 4.2.5. in prezent este in curs constructia paginii de internet www.racu.ro.cu meniu $i lnformatii in ambele limbi, respectiv rornana $i rnaqhiara. V. Motivele de fapt !?i de drept 5.1. in fapt, Colegiul director retine ca obiectul petitiei consta Tn lipsa informatiilor in limba rornana pe pagina de internet a Prirnarlei Comunei Racu, judet Harghita (www.rakos.ro). petentul considerand ca fiind discriminare lipsa inforrnatiilor de interes public In limba romana pe pagina de interne! a Primariei comunei Racu. 5.2. in drept, Colegiul director reline CEl potrivit Constitutiei Romsniei, art. 20 alin 1, Dispozuiite constitutionete privind drepturile §i liberteiite cetetenilor vor fi interpretate §i aplicate in conconiemii cu Declerstie Universete a Drepturilor omuun, cu pacte/e §i cu celela/te tratate la care Romania este parte. 5.3. Conventie Europeana a Drepturilor Omului, art 14 prevede: .Exerciieree drepturilor §i fiberta(ilor recunoscule de prezenta conventie trebuie sa fie asigurata fara nicio deosebire bezete, in special, pe sex, rasa, culoare, timb«, religie, opitui poiitice sau orice alte opinii, origine netionel« §i societe, apartenenta /a 0 minoritate nationa/a, avere, nestere sau orice alta situetie". 5.4 Protocolul nr. 12 la conventie Europeana a Drepturilor Omului, art 1 prevede interzicerea generala a dlscrimlnar!i: ,,1. Exercitarea oticerui drept prevezut de lege trebuie sa tie asigurata tara nicio discriminare bezete, In special, pe sex, pe rasa, cu/oare, timbe, re/igie, opinii politice sau orice alte opinii, origme nationala sau societe, epertenente la a minoritate neiionele, evere, nestere sau oricare alta situetie. 2. Nimeni nu va fi discriminat de autoritate publica pe baza oticetuie dintre motive/e mention ate In paragratu/ 1." 5.5. Conventie lntemetionele privind eliminarea tuturor forme/or de discriminare rasia/a defineste prin art. 1 discriminarea rasiala prin urrnatoarele: "in prezenta conventie, expresia «discriminare resiete. are in vedere orice deosebire, exc/udere, restrictie sau preterinte lntemeisie pe rasa, cu/oare, escentiente sau origine nationala sau etnice, care are ca scop sau efect de a distruge sau compromite recunoesteree, totosime sau exercitarea in conditii de ega/itate, a drepturi/or omu/ui :;i a tibettiitiior fundamentale in domeniul politic, economic, social §i cultural sau In orice alt domeniu a/ vietii publice. 5.6. Ordonente de Guvern nr. 13712000 privind prevenirea !ji senctloneree tuturor forme/or de discriminare (In con!inuare O.G. 13712000), republicata, la art 2 alin 1 stabileste: .Potrivit prezentei oroonsnte. f2.D.il discriminare se lnteJege orice deosebire, exc/udere, restrictie sau preferinta, pg_ baza de rasa, nationaJitate, etnie, limba, religie, categorie societe, convinqeri, sex, orientare sexueie, varsta, handicap, boet« cronice necontagioasa, infecfare HI V, spettenenie la 0 categorie defavorizata, precum §i orice alt criteriu care are ca scap sau etect restrangerea, Tnlaturarea recunoasterii, tolosintei ..saue exercitarii, Tn conditii de eqa/itate, a drepturi/or omului §i a /ibef{1'J;ljl'of;!;V/~,:

°

u

N~-1
He

//~}',:;_~,

/;'<~s>~t_i\:-,'-'[!;_I

F;

"{,_/

\\'~,,'-'i

······:- .•c:\::::S;~:;

fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, In domeniu/ politic, economic, social §I cultural sau In once alte domenii ale vietii pub/ice." Conform art 1g, lit d) din D.G. nr. 13712000, republicata: ,,(1) in vederea combaterii faptelor de discriminare, Consiliul i§i exercite etrlbutiile In utmeioerete domenii. a) prevenirea faptelor de discriminare; b) medierea faptelor de discriminare, c) investigarea, constafarea §i sanction area faptelor de discriminare; d) monitorizarea cazurilor de discriminare; e) acordarea de esistenie de specialitate victimelor discriminarii. (2) Consiliul isi exercita competentele la sesizarea unei persoane fizice sau juridice ori din oticiu" 5.7. Privind accesul la serviciile publice administrative si juridice, de sanatate, la alte servicii, bunuri :;;i tactlitati, art. 10 al D.G. nr. 13712000, republicata, prevede: "Constituie contrevemie, conform prezentei ordoneme, daca fapta nu intra sub incidenie legii penale, discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de persoane din cauza epetteneniei acestora ori a persoanelor care administreaza persoana juridica /a 0 enumits rasa, neiioneiiteie, etnie, religie, categorie societe sau la 0 categorie defavorizata, respectiv din cauza convingerilor, verstei, sexului sau onentsril sexua/e a persoanelor In ceuze prin: a) refuzarea ecorder« serviciilor pub/ice administrative §i [urititce, b) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile de senetete publica - alegerea medicu/ui de familie, esisienie medicele, asigurarile de sanatate, serviciile de urgenta sau alte servicii de sanatate; c) refuzul de a vinde sau de a inchirie un teren sau imobil cu desiinetie de locuinte, cu excepiie situetiei In care aceasta restrenqere este justificata obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate §i necesare; d) refuzu/ de a acorda un credit bancar sau de a lnciieie orice alt tip de contract, cu exceptie situeiiei in care aceasta restrenqere este jusiiticet« obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate §i necesare; e) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de teatre, cinematografe, biblioieci, muzee §i expozitii, cu excepiie siiuetiei in care aceasta resirenqere este justificata obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate §i necesare; f) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de magazine, hoteluri, restaurante, beruti, discoteci sau de orice a/ti prestatori de servicii, indiferent oece sunt in proprietate privata ori publica, cu exceptie situeiiei In care eceesie restrtuiqere este justificata obiectiv de un scop legitim, ier metode/e de atingere a ace/ui scop sunt ntiecvete §i necesare; g) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la servicii/e oferite de companii/e de transporl in comun - prin avion, vapor, tren, metrou, autobuz, troieibuz, tramvai, taxi sau prin alte miiloece =, cu excepiie

situeilei In care eceesie resirenqere esie justiticst» obiectiv de un seop legitim, iar metodele de atingere a aeelui seop sunt adeevate §i neeesare; h) refuzarea acordarii pentru 0 persoana sau un qrUp de persoane a unor drepturi sau facilitati. " 5.8. In analiza obiectului planqerii deduse solutionarii, Colegiul director se raporteaza !?i la jurisprudenta anterioara: Prin Hotararea nr. 26 din 09.02.2007 Colegiul director al CNCD a constatat fapta de discriminare cornisa de Prirnaria Sfantu Gheorghe prin publica rea unor inforrnatii de inleres public exclusiv In limba rnaqhiara (prin pubncatia intitulata "Sepsiszentgyorgy"). In mod similar, s-a constatat discriminarea cornunitatii maghiare din TarguMures prin nepublicarea inforrnatiilor de interes public In limba rnaqhlara pe pagina de internet a Prirnariei Tirqu-Mures (Hotan!lrea nr. 131/21.06.2007, Hotersre« nr. 507103.09.2008). 5.9. Colegiul director constata ca fara 0 justificare obiectiva, cetatenf de limba rornana care acceseaza pagina de internet a Primariei comunei Racu, finantata din taxele !?i impozitele cetatenilor, nu gasesc aceleasi intorrnatii pe care Ie gasesc cetatenii de lirnba rnaqhiara, ceea ce reprezinta 0 deosebire, preferinta, bazata pe lirnba, care are ca efect restranqerea exercitarii dreptului de acces la inforrnatii de interes public In limba romana, astfel se refuza acordarea de servicii publice administrative, acordarea unor drepturi persoanelor de limba rornana din .Judetul Harghita. 5.10. Colegiul director mai retine faptul ca intorrnatiile In limba rnaqhiara postate pe pagina de internet www.rakos.ro detinuta de domnul Peter Barnabas sunt copyright de pe pagina Primariei Racu. Fa\a de eele de mai sus, tn temeiul art 20 alin. (2) din D.G. 137/2000 privind prevenirea $i senctioneree tuturor forme/or de discriminare, republicata, cu unanimitate de voturi ale membrilor prezenti la sedinta,

COLEGIUL DIRECTOR HOTARA$TE: 1. Constatarea existentei unui tratament diferentiat, discriminatoriu potrivit art. 2 alin 1, art. 10 lit. h) !?iart 19 lit. d) din D.G. 137/2000 privind prevenirea si senctioneree tuturor forme/or de discrimin are, republicata ; 2. Sanctionarea cu avertisment a lnstitutiei Primarului Racu prin primar 3. Monitorizarea pentru 0 perioada de doua luni a site-ului Prlrnarlei 4. Recornanda lnstitutiei Primarului Comunei Racu prin Primar Csaszar Attila sa depuna diliqentele necesare pentru realizarea/men(inerea unei pagini de internet care sa contina aceleasi inforrnatii !?i pentru populatia vorbitoare de limba rornana !?i pentru cea de limba rnaqhiara: 5. 0 copie a prezenlei hotarari se va comunica partilor: VI. Modalitatea de plata a arnenzii - Nu este cazul

-r

VII. Calea de atae ~i termenul in care se poate exercita Prezenta hotarare poate fi atacata in termenul legal de 15 zile potrivit O.G. 13712000 privind prevenirea §i senctioneres faptelor de discriminare §i Legii nr. 55412004 a contenciosului administrativ la instanta de contencios administrativ.

Membrii Colegiului

director prezenti la

~e~i:tl
~

ASZT ALDS CSABA FERENC - Memb," \

HALLER ISTVAN - Memb."

~"

STANCIU CLAUDIA - Membru

«r- ,
JJ
~~"'h~

P

VASILE ALEXANDRU VASILE - Memb'~<\

Hotarare redactata de: D.N.T:;;i tehnored. de V.F. Nota: Hotararile emise de Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discrirninarii potrivit prevederilor legii ~i care nu sunt atacate in termenul legal de 15 zile, in tata instantei de contencios administrativ, potrivit D.G. 13712000privind prevenirea §i sanction area fapte/or de discriminare §i Legii 55412004 a contenciosului a dministrativ, constituie de drept titlu executoriu.

..