P. 1
etika VII

etika VII

|Views: 49|Likes:
Published by Nermina Poljarević

More info:

Published by: Nermina Poljarević on May 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2012

pdf

text

original

Legalni aspekti zdravstvene zaštite

Jasminka Babić-Avdispahić

20.mart 2011.

Zdravstveno osiguranje
• • Uz penzijsko i invalidsko osiguranje, jeste grana socijalnog osiguranja. Omogućava zadovoljavanja socijalnih potreba za zaštitu zdravlja građana s ciljem da ne dođe do narušavanja zdravlja pojedinaca (prevencija), kao i kurativno djelovanje u slučaju već narušenog zdravlja. Osim socijalnog osiguranja za slučaj bolesti, pokriva i slučajeve povrede, trudnoće, porođaja, spriječenosti za rad, preventivne zdravstvene zaštite i smrti.

Hipokratova poruka
U modernim sistemima zdravstvene zaštite nastoji se dosljedno primijeniti Hipokratova poruka o neprestanom njegovanu, obnavljavanju i usavršavanju medicinksih znanja. Težište je da niko u savremenojn državi ne ostane bez osnovne zdravstvene zaštite putem odgovarajućih ustanova zravstvenog osiguranja. Na taj način se osigurava minimalni zdravstveni standard (koji zavisi od privredne moći države) dok se viši standard može ostvariti koroz dodatno osiguranje koje provode osiguravajuće organizacije na tržišnim načelima.

Pravni izvori
1. 2. Ustav FBiH i RS; Međunarodni ugovori: Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (1968.), Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima (1948.), Evropska socijalna povelja (1965.), Deklaracija o pravima pacijenata u Evropi (1994), Konvencija o pravima djeteta (1989), Konvenicije Međunarodne organizacije rada (1919, 1921, 1925, 1927, 1952).

Međunarodne organizacije
• Svjetska zdravstvena organizacija osnovana 1946. godine sa ciljem unapređenja zdravstvene zaštite i zdravstvenog stanja svih ljudi na svijetu. • Ujedinjene nacije Povelja Ujedinjenih nacija iz 1945. –podizanje životnog standarda i ostvarenje pune zaposlenosti, rješavaje krupnih međunarodnih problema u oblasti ekonomskog i socijalnog života u svijetu, poštivanje i zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda za sve, bez obzira na rasu, spol, jezik i religiju.

Zakoni u FBiH
• • • Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Sl. novine FBiH 46/10), Zakon o zdravstvenom osiguranju ( Sl. novine FBiH 30/97, 7/02, 70/08), Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata (Sl. novine FBiH 40/10)

Podzakonski propisi
• • Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava (Službene novine FBiH 21/09), Odluka o maksimalnim iznosima neposrednog učešća osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava (Službene novine FBiH 21/09)

Ostali zakonski i podzakonski akti
• • • Zakon o krvi i krvnim sastojcima ("Službene novine Federacije BiH", broj 09/10), Zakon o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/09), Zakon o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/05), Zakon o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 88/07)

Ostali zakonski i podzakonski akti
Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama ("Službene novine Federacije BiH", broj 37/01 i 40/02), • Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik BiH", broj 58/08), • Zakon o apotekarskoj djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10), • Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službene novine Federacije BiH", broj •

Ostali zakonski i podzakonski akti
Pravnilnik o načinu provođenja obavezne imunizacije ("Službene novine Federacije BiH", broj22/07), • Pravilnik o uvjetima za sprovođenje imunizacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/08), • Pravilnik o granicama iznad kojih lica ne smiju biti izložena ozračenju (Službene novine Federacije BiH, broj08/04), • Pravilnik o notifikaciji i autorizaciji djelatnosti u vezi sa jonizirajućim zračenjem (Službene novine Federacije BiH, broj 64/03). •

Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH (2010.)
Zdravstvena zaštita je definisana kao sistem društvenih, grupnih i individualnih mjera, usluga i aktivnosti za očuvanje i unapređenje zdravlja, sprečavanje bolesti, rano otkrivanje bolesti, blagovremeno liječenje, te zdravstvenu njegu i rehabilitaciju, kao i primjenu zdravstvenih tehnologija.

Načela zdravstvene zaštite


• •

načelo pristupačnosti (zdravstvena zaštita fizički, geografski i ekonomski dostupna), pravičnosti (zabrana diskriminacije), solidarnosti ( svi građani su obuhvaćeni zdravstvenom zaštitom, bogati solidarišu sa siromašnim, mladi sa starim, zdravi sa bolesnim i pojedinci sa porodicama, sveobuhvatnosti (uključivanje svih građana Federacije u sistem zdravstvene zaštite, zdravstvena zaštita

Načela zdravstvene zaštite
obuhvata promociju zdravlja, prevenciju bolesti na svim nivoima, ranu dijagnozu, liječenje i rehabilitaciju), načelo kontinuiranosti (osiguranje neprekidne zdravstvenu zaštitu građanima Federacije u svakom životnom dobu, povezan i usklađen sistem zdravstvene djelatnosti), načelo specijaliziranog pristupa (razvijanje specijaliziranih kliničkih javno-zdravstvenih dostignuća i znanja),

Načela zdravstvene zaštite
• načelo stalnog unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite ostvaruje se mjerama i aktivnostima kojima se u skladu sa savremenim dostignućima medicinske nauke i prakse povećavaju mogućnosti povoljnog ishoda i smanjivanje rizika i drugih neželjenih posljedica po zdravlje i zdravstveno stanje pojedinca i zajednice u cjelini, načelo efikasnosti zdravstvene zaštite.

Zakon o zdravstvenom osiguranju
Obavezno zdravstveno osiguranje se zasniva na načelima uzajamnosti i solidarnosti osiguranika na nivou kantona i Federacije BiH. Zakonodavno tijelo kantona može uvesti prošireno zdravstveno osiguranje i povećati obim prava koja su obuhvaćena obaveznim zdravstvenim osiguranjem. Treći vid osiguranja, pored obaveznog i proširenog, je dobrovoljno osiguranje građana za one vidove zdravstvene zaštite i prava koji nisu obuhvaćeni obaveznim ni proširenim osiguranjem.

Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata FBiH (2010.)
Načela korištenja zdravstvene zaštite baziraju se na: - pravu pacijenta na najveće objektivno moguće očuvanje i zaštitu njegovog zdravlja, liječenjem i mjerama prevencije bolesti, - poštivanju ljudskog dostojanstva pacijenta, - poštovanju prava na fizički i mentalni integritet pacijenta i ličnu bezbjednost, - poštovanju zaštite ličnosti pacijenta uključujući poštivanje njegove privatnosti, svjetonazora, te moralnih i vjerskih uvjerenja.

Prava pacijenta
Pacijentu se garantuju se prava: - na dostupnost zdravstvene zaštite, uključujući i pravo na hitnu medicinsku pomoć, - na informacije, - na obaviještenost i učestvovanje u postupku liječenja, - na slobodan izbor, - na samoodlučivanje i pristanak, uključujući i zaštitu prava pacijenta koji nije sposoban dati pristanak,

Prava pacijenta
- na povjerljivost informacija i privatnost, - na tajnost podataka, - na lično dostojanstvo, - na sprječavanje i olakšavanje patnji i bola, - na poštovanje pacijentovog vremena, - na uvid u medicinsku dokumentaciju, - na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove, - pacijenta nad kojim se vrši medicinsko istraživanje, - na preventivne mjere i informisanje o očuvanju zdravlja,

Prava pacijenta
na prigovor, na naknadu štete, na prehranu u skladu sa svjetonazorom, na održavanje ličnih kontakata, na obavljanje vjerskih obreda.

Obaveze i odgovornosti pacijenta
Obaveze i odgovornosti pacijenta odnose se na: - lično zdravlje, - druge korisnike zdravstvenih usluga, - zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike koji osiguravaju i omogućuju zdravstvene usluge, - širu društvenu zajednicu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->