:f

'
,

-r,

01::

:,vro;.", de lOU)

.;

}

I

I

"I 'Mtl'fO.eft: 201,0
'~1fO

Falcon SO

-,

.. "

i

_"r"'''''

r.I'-.I.)

, 'II

-fu;".:;~

',.'~if ~-

,d;~'j' d

':.

'.!

.

..

'

fj':fi

I

J : )0

fa'.con 5-0
Chal1loogcor ,60

XA'P'RR XA·PRR

Toluc ... l
MIami

M.iunli

I ,

ToJuc ..
Miamj' T'oluca

'I

.-

)

2"~de2DI0 26 ~1'lero d. 2010 ! I'ebt j!!ro dI! 20 tel rewero ilk' lOU)
mAUrH~C'
l'fI.lflfJ

UOHS
XAOHS XA PRft
XAPRR

Toluca
Miami

II:

, a •
5
I

I .. t1l!!bfefO de 2Q

to

Challenger ,60 falcon SO falcon SO
hltOnSO hlt,on SO

iii
I'

Totuca
Road

Road ',Jand
Tofuca Road h'-land lo'luCd iQurGn
Tofu(d
Mh:Jn,jl

t'iland

lA,PAR
lCA PRAJ

T,otutiJ

10 1,~bt~fOde 1010 1CHO de 1010
I

'9

6

10 1de
U 12

Falcon SO -

)(A,PRR lA·PRR XA PRR AA PRR
:lCA, PRA

RO.ld ",'and Tolu(ol
rOtf~n

~)(,.. ~

~
I

Ak1~11

~

mtI

r ale,tJn SO
hlt,on
-

!

M~'"

m"lCH1t-" }OIG
milt 10

SeD'
,
--

11 l'C;'

de- 2010

Fait-On 'SO

11 20 fTIllUa df' 2010 1.4 11 nlJllfl() dt.o JOlO
I

Fc1Ic.()n 'SO

-.

TOI'utd Mt.::tmr Tohtt.l
OYCfPt~"Q l'OlUC.d,
--

TohJC+1
QUM'f"!HO

I I

!

r~It'Of1 SO
,

MPAN
XA PRR

Totu{.J

l~ 1'16 ", .. uo de 2Dla

lb

.!SI

",hr., til!' 2010

IJJktm ~ ,Falttm SO
follco" So, ~
.

Mlttm.
TohJtil
I I
i
, I

1I ,J r. ,.. btd dit" UU 0 UJ, 18 ,.tlftl dr ,lOW 10 1 m.ll(O lit' 2<U 0

AA P-R.R ~
:<A P'RR !(A·PRR XA·PRR XA,·p,RA AA PAR XA PRR
I
I , ,

M•.unt

TolUCA

Mlilml

, , ..

19 ,1 I't'ioli'l'O d~ ),en (}

foikOn ~O

Houston
fahlc .. Acas;mk'Q ToluCA
Of'l1ndo

ToluCd

,FaicclF' SO farcon !lO
filkon SO

I

Ac.apulca
Toluca Of land a TohJca
Road hlandl

!

21 ll'l\,j'tO de 1ill0 12 1 rn.aye de 20m
H 11 lOlayo de' 2010 i4
14 -"""'to r:tf; }OlO 14
JUf"O ~ (tel"
.

, ,

Falcon SO
fa1tOn SO

>tI\·PSlFt
XA P,A-A
I

JoluCJi
RCMtJi h,l.lnd
IO.utill

Falcon SO

2~ 9 JUf'liO d~·2010

26

lOU) JOIO

11' "/ IUI«;l
]1)1

lB, . ~ lullo d. FOUl

_,
30

--

6 JutiO

tR!, ) (I lO

II julto<Ir XU 0 1M> lultu df< JO J 0

H

--

U

.''; IIlllitfUt -, ~~~~ rom ~

-

'"

f:a,lton 50 .>tA PRR M~PMR f'l1lcon SO k,A·OH\ 'Cba-"It~nle"160 ,I I(A OHS (h~lIrnft(>iI' bO. )(1\ OH'S fthlllpftg" 00 ......_.~-AA PMn r ,"COII ~O ~-..........--• ,,'c(u. '\0 _, XA PRR ~ ............... t .dlfnn'.O XAPRR -,..

Toluca RG.ld bland!
1'~fu(JI
. .

, '1

,

iMlaml

'1cduu

MMml
,

i
I , I I

M'dml
Tojtll(:d

Toluu
\.tn rr,.m;luo. t.:ll

-...
--

loruc~1 ~tlh.U()~ (odh lohu:.l

,

S~IU'Uo. C'Il-Jh

!.\ad"

/ti' __

.. ('~

'1ootd<.iI
i

Totuc.a
~'ou\10n

'Ii!~""'~""11

I
I

'M~j!~f~;(~~. - '~t-'<$r~~~;~~. ,:~i~l~ ".' " ~-"'"~'A~ ,

n

","

'v

~ ~'~

~~~,I,J'~,,,,.,
,
i
,

""...... -:."! f~7(~,~
TOluc:.l

r.r»
Totuc.J
MIami

"'},';f!"i

21 ,uito de 2010

falcon 50

...,.;:;-: ':~'~:.

-:-:''''Y'viW

XA,-PRR

HounOn

14 5 alOne de 2010 ,l!l 19 .Io~to ~ 2'010
: }6 ! 1.tt.Cjlll1embft!
:

Grumman V
._

ChIU~ns« GO
Fa,ltOn 5()1

XA·OEM KA· OHS
XA·PA:R XA·PRR XA·PRR )(A·PAR,

'Toluca

de, 1010
de 2010

n

t ..

\.ep'l4!!mbn~

fa:lcon SO,

$.an Otego

To'u'"
Toluca
Toluca

18 110 loE'pliembff' d~ 1010

Falcon SO
Fakon SO> Challenge' 60
ChaUenO~f 60

19 10 '~P1~mblt'
40 :2!i U'p.~mbtt'
!

(It!

1010

Acapulco Guanajuato

McAllen. h. S<in Dtego Tolucl1 ACApulco Tolut,)
GuantljudlO

komfLllA .. t.,.k>

'''''''.,.

It"'$i'"

'"IJO"

dr 1010

)CA·OHS

41 ]S ~epUt!mble de 1010

XA OH~
X,A·PRR XA·PRR 'tA- OH'S KA·PRR
XA ,

Tolut:4
Miami

holM'"' ~IM'

n (...Ao iii"",. I

2'010 43 U O(fubrf' de 10 HI 41
] oUubft' Of

falcon SO
falcOn 50
,

Totuu
Miami lolue.ll

Toluu
Miami Miami
,

44 23 odubre de J010

45 19 O(tubl!~ dll' 1010 46 J "O¥fI'!rflDre d~ ,uno
!

Challt!oS.tf 60 faico;n SO
Fakol"lSO

Jo'uu
Mli)ml Totu~ TolutJ Aa'puko

PitA

41 4:8

'j

OOV1el1'lC:lr t' de 2011)

fakon Falcon Falcon FaFcon Falcon Falcon

50 SO SO SO SO SO

XA·PRA XA,·PRR

B fiO'I1embie de 2010

ralcon SO

Tol...ca HQY1tcm Aupulc:o

49 J4 no\li('mbre de lOlO SO 19 dKtf'mbte df." 1010
5.1 21
!l;!
dt(1"Wb«t" dt'

)(APRil
I(A·P'RR )(A·PRR XA PRR

totur ..
Mwml

n tbuembt

2010

Toluc.J Mtami
Totu(..,

Taluu
MI.J;mi

to d4" 2010 dt" 10mo

SJ

,14 dlt:!'I!'mbfC'

XA·PIUI:

ss

!>A 11 «MfO de! 2l)U U f'N'lO dt' 101.1 Sb .4 fNnD • 1011 57 Ihbrllde 20U S8 abtiJ414 2011 2011 S9 2S
&0

:F-ikon 50
_.

XA·PHft
}(A.PM

Mtamf MlifI'U

faluca Toluca
Miami

FakOn 50
fittOn 50 f.I(;On SO falc6" 5,0 flde6nSO fal~SO falam·50

tp.·p'Ut
M-PAR XA·PM
XA~PRft

Toluca Miami
Toluca

I

.*1., ,"julio
.u
lSJufto

--

CmKun
Mil!l"t
I

cancun
NeYfJ~ TobiU

Toluca!
M"'m~ Toluca

..

de lOll

leA ..PM-

Totuq
~J~,

..
I

61 6J

61 :Ua

d. 20U JlIOHoH1QU 64 • qaltO de 2011 6S, UqoMoM.Wll 66 lS"Pto.':Ol~ , bl ItKtubf ... mU
bI

' ' 'fo

60. lOU

GnlmmmV
Grumman V

XA'OIM -~o&M
leA.$(

XA'"

Toluca
Mland

M"ml
cT,oluCi

;

fatcan900 hkdn50 f.t[,on 50 f.tmnSO
FIlc6n SO

XA~·PAA
'IA.PM B.. PAR )(A. PaR

Toluca
ToIuCl
MI.lml

Mliml Miarrd

fcluea
. NewJerHy

1'0"*"" lOU

ToJutl New Jf!'t$CY

To!uca

AIJ(~''''

M<41f1J;!~} .III~,

~

~f'

tt>!fN.lhw,

._

~, 145

lu"iod~

,10m

F~ftC6n 50

XA,·PIR

r(dU(ll

Puebla

NIIt~~...Jfi'i(

t

l (,j~i

I t.).id",utu

It.

1~·Itl<4'{"'lj

~~)

.t& [AM,ddt!)

ron"

l.irb ,\.tJlllflO

~

'"

,"¥l~

u':.J~itJ

Qj;~~
Fafccn~

'~:t:r;5ib
)CA·PRR KA~PRR
I

1~';,~::,::1~ ~J
TotUQ

[r~~~
tOfnt6P, Co.Ih
_

[!:t.;,..",:~ ....... :'
!\lit ...
II

26 11JunlO~.2011

U 11 IUfhO O@2011 28 ):1 jU1\1o de ~,€U t

Fah:6nSD
f:th:ttnSO
f lc4nSO

Ton"n. Coah.
RamQ~ Af1Jf'e
Toluca

Ramos Aft!pe
Toluca V rac.nu

w~
.

d. ~

Mot••

M~PRR
XA·PRR

29 «I "eJ) I ma"" dt' 201 t
30 ,.0 noYieml'Ke drlOU
I

1lt""ll'IliStt
~"(\

'ann,

{aft

I

R.tdot w:
.

I ( ff "..U "HJlIq\IhI

fah:'CASO
F~'trln SO FilltOn SO Faltt\" 50

I

XA·fRR
XA·PRR XA·PRR
,

Toh",ca
1u.111 Gutlerrrl. Ott,.

TUllla Gu,U~rnu, (hi",
Toluca
Vutahefmosa ToluQ ~ltmo.COlh. Toluca

ItltOflM ft I.f I~~

31

to n~~mbrfl

Of' 2Qll

v..tau.c«
!tit<

dfi ~I;W
~lb

...

"~J

32
,H

22 nQ\itembfl!! de 20U

n !1CNiembrt!d~ 20U
1 dicacmlb're de lOll
1 dlCiembft' de 201 t

Toluca
Vm.aherm~ TolUQ Saltdto. Coah.

XA·PRR
X,A·PRR
XA·PRR )(A paR
,

~ttQ

.1

Ott

Alta '"

(;I,wtflli

34 lS,
I

F,aJcon 50
falctmSO
FalO)n 50

, 36 it9 dk:lemDtt' de :lOU 37 9 dkiem~ dr 1Q1t 38 i 1,0ditiembte de: lOl t 39 1.8dltil!mb,~ d~ 20U 40 18 dtc:k!!mbtr d." lOll
.

ToluCt1

Acua"4Iientc!~

f(Vl1,t "'" PO'n~ -_ PtIitM '"Mrm" (jjtI
taaltt .

a..

I,Ibtrt ~".

fak6n SO
f,atcen S,O . falton' SO
FIlJcOft 50

)(A·PRR

)(A,PPM
)(A·PRR XA·PRR

oI\&va\t.tjentti 'Intun
Toluca
VerAlUul

t.an,un
...

I

c*rtot tuuna
(1f1'1)O
..

1M &.1

fl'lliniOll

$'

.'1"'''''.''.'

Tolue.l
VerilCfUl
,

folue.

41 l' dlc;.ifmbte de- 10J 1 42- }O o!clemb~ de lOll
4J 2 enere dtt 20U
44 l
'tontO

Farcen

SO FaJcon ~
Falcon 50 FaitonSO fa'ltOn~O

M·PRR )(,A. P ItR
XA·PRR

lolu~a
Camped\e

Urnpec:l'1e
Toluca

Toluc.l,
Molt!I'"

dr- 2012

X/vPRR
I

Morell. Ml'uda

"'S' 3 ent'fO de 1011 4& I eot'fO de 2012 47 Is tnelo de 1012 41, 1 •cbll"fo de 49 3 tcbrero ch! :lOll SO · lICM!fO ~ 20)2

Fako,.SO
Falcon SO FalcctnSO

XA·PRO )CAPRR
)(A·PRR

M~rlda 'rQ4uc; Cd.lu.ireJ

Tolut.a

Cd. Juiirel
ToluClI
I Monteffl!Y

zon

XA-PRA

foluu
ManlerRV

Fat[on~O
rlllc6nSO Fafton SO
J aJc:c)tI, SO

XA·PlRR
XA·PRR
XA·PRA )(A,PIRIR

Taluca
Me leali
flju3"iI
_

Tolut4i

:

51 '1 feiufD de 20U 52 18 febrelo de 2012

Mo.lean
Tijuana

Toluca

-

-

---

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

----

--

-

-

-

-

--- -

---

-

-

-

---

--

--

-

-~------

---

-

VUElOS DE TRABAJO

-

Infflf~"~~

tw~

ttlffll,lMolMi

Tan solo entre enero de Partido Revclucionario Republica. Enrique Pefia los aviones prlvados

2010 y febrero de 2,012, el candidato por ,el tnstitucional (PRI),. a la Presidencia de la Nieto (EPNI), realizol mas de 150* vuelos en Challenger XAOHS, Falcon 50 XAPRR Y

Grumman

V XAOEM.

Entre los principales motives die vuelo del candidato, destacan:

• Mas de SO vuelos personales
nacionoies e internacionales).

.(participacidn en bodos y vlojes de descanso en tomo de protesta
0

• Mas de, 50 vuelos politico partldistas

{porticlpador:

en reuniones con el Partido Revotucionorio tnstitucionol, osistencio a irformes de qobiemo, entre otros)

de qobemadores, en aetas proselitistas a favor de candidates

• M,a:sde 50 vuelos laborales durante su gestion como gobernador del Estado de Mexico {portkipacion en Foros tntemacionoles. en la CONAGO,
inouqorocion de obras del qobierno del' Edomex, entre arras)
Ol{'~

oc t L ~ raita
~. fli'(
($\

P fUJfiHllllh'"

or t a«
AN(

~oI

lQuieno

como se pagan esos viajes?

De acuerdo con los datos publicados en e,1 periodico Reforma, el pasado 17 de abril de 2012, los aviones de los que hace uso el candidato presidencial pertenecen a la Empresa Eolo, propiedad del ernpresarlo Juan Armando Hinojosa Cantu. Es importante sefialar que las aeronaves de esta empress, como 10 destaca el periodico, han estado "al servicio del candidate" desde 2005, cuando toma posesion como Gobernador del Estado de Mexico; pese a que el Edornex, cuenta con su propia flotilla.

ANEXO II

l Q,uien

0 como se pagan esos viajes?

Un ejernplo de dlcho uso, fue el vuelo realizado ene!1 Falcon SOXAPRR, el martes 6 de octubre d'e2009 (dia habil, par cierto), para festejar el 40 aniversario de su entonces novia, Rebecca Solano de Hoyos, al aeropuerto de Manzanillo, a una casa espectacular, localizada entre el Puerto y el Tamarindo, para convivir y tener una romantlca cena a la orilla del mar ..." (fllcllfl! t.os mUWfc'}dt:"Pt>huNrt!IO, Allwno lovv n t d« Uft'ano,ANfXOIII)
1

Il •••

Otro dato digno de destacar es que de los 69 vuelos personates, 31 corresponden a vuelos Mexico-Miami /

Miami-Mexico, a donde va con su familia de descanso; en los mismos aviones de la empresa Eolo que utlliza para sus vuelos laborales partidistas.

°

r
,.

--

-

--

'lluelos"
',~; "\ ~','I

;'I:'~ .1. =";,, ",',

, '. FechD . .
~.

),_:~

A"J6"

Matrlcul"
1

Pr'()(QdenClD.
'~7'~..
-

1 2 ---3 1----4 5

enero de 2010 2 ,(mero de 2010 - -~.-12 mana de 2010
26 mana de 2010 16 abril de 2010

-Challenger 60
falcon 50

--

-

--

J

,

-:{,(,/~. :\:~~. d
-

"'•.;;,

Ut!.llno Mi ami Miami Mi ami Miami Miami, M ami MIami Mi am MIarnr MIami MI arm Mi ami ___.,.._
.,..,."..,._

--

-

){A·PRR -- -XA·OHS --XA-PRR XA·PRR _. _. XA·PRR .

Toluca

i

Fatoon 50 Fal,con 50 Fakon SO

-

Toluca Tolluca .

Toluc.1

6 7 8 9

, Challen8er60 --Grumman
Falcon SO

XA-OHS

--

V-

XA·OEM --

t

Toluca Toluca

-----

Toluca

Chalfenaer60
t

cu
>
::3

~

e

I-

)2 13 14

,
_

-

lS 16
.'~1:(.tfkltil..._~~~l·

'---

- To'luc:a _,_ MIami XA ..1SR ToluQJ -falc6n 900 -- ----- Mi falmn SO XA·PRR ----- - --,. ~ Totuca
XA·OEM
~ •••

_,--_. falc.6n SO --Grumman V
~;p_,..:....~ '",5:.

Falcon 50 . FalcOn SO falcon 50 ..

-

XA·PRR Toluca -Toluca XA· OHS _TolucaXA·PRR .. -~~ -XA·PRR Toluca -)cA·PRR loluca -.

.

XA·PRR

Toluca

----

-- arnl ._
:j

-

MI Ml ami

'{Vuoios'\j!1_t';~~';~hi.[i~!+:' t{.~~ ~~i.'~\1'~tr~ AvI6~Jj*tl'\)·MaJr-rc:·~I'~l\% rp)6'(~!~Z.'Ji! ~~Dtlnn:iJ "<' )(A·PRR Miami Toluca l . -_- 10 enero de- 20iO -- Falcon SO -""'J,;,.~..:{"':""t
¥

,.,.>.

.,./,I'

"~_U""_w"," .. ,,).

M'~".

I,'f.

1-'

.',

'~'"

't..

~

~

..

- -- !14 5
4

.-~ 2 3 -

~6 en~ro de 2010 16 rnarze de 2010

,Chilill ngerGO
r

--

5 abrlll de 2010
JUII110

- ----d '2010'

--- -- - XA~ falcon 50
ralcon SO --Falcon SO -

XA-OHS
XA-PRR XA·PRR

-r I

"

Miami

Mia;; Miami

-

-

-Toluca Toluca
-Toluca Toluca
Toluca

__ 6_,_
7

8

~jultode 20!Q ] 1 octubre de 2010 -- -- -- 3 novlembre de 2010
22 diciem.bre de lOU) 24 did~mbre de 201 0 31 enere de 2011
1

-

Challenger 60

XA-OHS

fa,lcon SO _.
, -fa~c(m50 - ,._ falcon 50

Falcon 50

)(A·PRR

-- ---

OJ

---10'
9
1

---

-- XI\-PRR

XA·PRIR: )(A·PRIR )(A·PRR XA,·PRfl XA·PRft

-

---

-.---~ Toluca Mraml Miami toluca -Maml Tolu
Miami

Mam

--

~ -.

.

it

Miami Miami Miami Miami

Toluca

11
,

>

::I

12

14 mano de 2011
2S iIIbrll dt 20U 3 igOSto de 2011

13
14

- Falcon SO
falt6nSO

Falcon SO

15

15 ai~s;tDde 2011

GfummanV Falton50

---- -XA-OEM )(A·PRR

Toluc: Toluca ioluca

-

-

Miami
Miami

Toluca
Toluca

lA d6nde va el candidato?

799 Crandon Blvd., Key Biscayne FI.

Si el departamento de Miami es propio, no se encuentraen su declaracion patrimonial. htt p:/Lwww.homefinder.com/Fl/Key
92d 799 Crandon Crandon-Blvd-PHBlvd

Biscayne/828606
302

http://wwwtrulia.com!property/3007914204-799

3-KeY-Biscayne-F L-33149

uno de los aviones que tanto usa..,.
Avian Falcon 50, matricula XA-PRR
~ ~ ._ • __ , T ._ • .,. ~ • ~ • -~"7' -."',...... -

.-->,.

j,

......

,

~

~..-'lI",

'+

,,'

;r.

'1'

~

lQuien es Hinojosa Cantu?
del Grupo Higa, que congrega empresas como Constructora. Teya, Mezcla Asfaltica de Alta Calida:d,y Publicidad y Articulos Creativos, adernas de' asociarse con la familia Hank a traves de Grupo Hermes y una sociedad con la iberica OHl en algunos proyectos. Es duefio

Ha sido contratista dell Gobierno del Estado de Mexico, par 10 menos desde la administracion de Arturo Montiel, cuando se encargo de la construction del Hospital General Adolfo Lopez Mateos y del Centro Medico ISSEMyM (alrededor de 300 mdp).
Durante ef sexenio de EPN gano la construccion del Viaducto Elevado y la obra y mantenirruento del Hospital Regional de Alta Especialldad de Zurnpango, con un costo de mas de 7 mil mdp, que el Gobierno del EdoMex debera pagar durante, 25 afios a la constructora (281.5 mdp anuales) V cuvo ,costo total sobrepasa en mas de un 100%, el costo de otros

hospitales similares construidosen

el norte

a el bajio.

lQuien es Hinojosa Cantu?
de la ernpresa, e's posible encontrar que sus principales proyectos en el Estado de Mexico son la construccion de: 58 eaminos, el distribuidor vial de Naucalpan, la construccion-operacion de la autopista Toluca-Atlacomulco, unidades rnedicas en diferentes municipios, remodelaci6n del estadio y gimnasio universltarto de la UAEM, entre
En la pagina de internet

otros.
Como data curiosa, Juan Hinojosa es consuegro del exgabernador prHsta del Estado de veracruz, Fidel Herrera Beltran; pues su hijo Juan Hinojosa Garcia" en 2007, contrajo nupcias con Rosa Herrera Borunda, qulza para expandir el negocio familiar ahora a tierras jarochas.
ANEXO

tv

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful