NNCL447-34Bv2.

1

Timothy Zahn

Star Wars
A Birodalom örökösei
Walhalla Páholy Budapest 1991
A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Timothy Zahn Heir to the Empire Bantam Books, 1991 Published by Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc. Copyright © 1991 Lucasfilm Ltd. Minden jog fenntartva, beleértve az egész vagy részletek reprodukálásának jogát. All rights reserved! Fordította Novák Csanád A címkép Boros Attila munkája Tipográfia: Délért András és Marjai Csaba Hungarian translation © 1991 Novák Csanád Hungarian edition © 1991 Walhalla BT. ISBN 963 7632 01 8 WP-SF-101291 – 30.38.86-2 Kiadja a Walhalla Páholy. Felelős kiadó a kiadóvezető. Felelős szerkesztő: Gáspár András. Korrektor: Dr. Teplán Attila. Ofszetreprodukció: Rózsa & Kelemen Kft, Szedés: Turbo Print. A nyomdai munkálatokat az Alföldi Nyomda végezte. A nyomdai megrendelés táskaszáma: 7104.66-14-2. Felelős vezető: Szabó Viktor vezérigazgató. Terjedelem: 21 ív Készült Debrecenben, az 1991. évben

ELSŐ FEJEZET
– Pellaeon kapitány? – A kérdés odafentről, a baloldali legénységi aknán túlról jött, s elég hangos volt ahhoz, hogy elnyomja a háttérben zajló párbeszédek moraját. – Üzenet érkezett a nyomkövető csatornán: a járőrhajó most tért vissza a hipertérből. Pellaeon áthajolt a reaktormonitor előtt ütő férfi válla felett a Chimera parancsnoki hídján. Nem reagált a megszólításra. – Kövesse nekem ezt! – rendelkezett, s a fényceruzával a képernyőn vibráló sematikus ábrák egyikére bökött. A műszaki tiszt kérdőn pillantott rá. – Uram…? – Hallottam – nézett le Pellaeon. – Tegye, amit mondtam, hadnagy! – Igen uram… – válaszolta a tiszt óvatosan, miközben a nyomon követendő objektum koordinátáit táplálta a komputerbe. – Pellaeon kapitány? – csendült ismét a hang, ezúttal közelebbről. Pellaeon felpillantott a monitorról, várt, míg meghallotta a közeledő léptek koppanását. Energikusan, fenyegető lendülettel egyenesedett fel, s fordult sarkon. Tehette: jó fél évszázada, ha nem régebben szolgált már a birodalmi flottánál. A sebesen közeledő fiatal tisztes megtorpant, feszengve vigyázzba vágta magát. – Uh, uram… – Pellaeon tekintete az övébe mélyedt, ettől elfúlt a hangja is. Pellaeon hagyta, hadd sűrűsödjék a csend. Néhány szívdobbanásnyi ideig néma maradt, elég sokáig ahhoz, hogy a közelben tartózkodók felfigyeljenek. – Nem egy Shaum Hi-i kirakodóvásárban vagyunk, Tschel hadnagy – mondta végül nyugodtan, ám kellőképp fagyosan. – Egy birodalmi csillagromboló parancsnoki hídján áll. Rutin információt nem, ismétlem, nem kiált ki a vakvilágba, valahová, amerre a felettesét sejti. Érthetően fogalmaztam? – Igenis, uram! – Tschel nagyot nyelt. Pellaeon néhány pillanatig még fogva tartotta tekintetét, azután könnyedén bólintott. – Most jelenthet! – Igenis, uram… – Tschel ismét nyelt egyet. – Üzenetet kaptunk a járőrhajóról, uram. A gép az imént tért vissza az Obroa-skai rendszerben végzett felderítő útról. – Nagyszerű – bólintott Pellaeon. – Volt bármiféle nehézségük? – Elhanyagolható, uram. A bennszülötteknek sikerült felfedezniük őket, miközben kifelé tartottak. A rajparancsnok szerint átéltek egy-két nehéz pillanatot, de végül lerázták követőiket. – Mertem remélni – felelte szárazon Pellaeon. Az Obroa-skai stratégiai fontosságú helyet foglalt el a határvidéken, s a hírszerzés jelentései szerint az Új Köztársaság komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy lakóit a maga oldalára állítsa. Ha akadt ott felfegyverzett járőrhajójuk, rövidesen támadás várható. Az érkezők talán többet tudnak már… – A rajparancsnok dokkolás után tüstént jöjjön a hídra, és tegyen jelentést! – fordult Tschel hadnagyhoz. – A nyomkövető csatornán pedig adjanak le sárga készültségi jelzést. Leléphet! – Igenis, uram… – A hadnagy sarkon fordult (a mozdulat hátraarcnak is beillett), s a kommunikációs konzolhoz sietett. A fiatal tiszt látványa, s mindaz, amit jelenléte jelképezett, keserűséggel töltötte el Pellaeont. A régi időkben – a Birodalom hatalmának delelőjén – elképzelhetetlen lett volna, hogy egy ilyen újonc, mint Tschel, a parancsnoki hídon kapjon munkát. Főleg nem egy Chimera méretű hajón. Most meg… Körülpillantott. A monitorok előtt mindenütt újoncok. No igen, jelenleg

csupa fiatal férfi és nő szolgál a Chimera fedélzetén. Pellaeon lassan végignézett a hídon, gyomrába belemarkolt a régi gyűlölet, s a fájdalom hullámai ismét feltámadtak benne. Tudta jól, a flottánál nem egy parancsnok akadt, aki már az első Halálcsillagot is durva fennhéjázásnak, a feleslegesen összpontosított erő jelképének tekintette. Ugyanezt a baklövést követte el a császár a politikai küzdőtéren. A tény, hogy figyelmen kívül hagyta a harcállomás sebezhetőségét, sőt, parancsot adott egy új Halálcsillag építésére, olaj volt a tűzre. Akadtak persze szép számmal olyan főtisztek, akik gyászoltak veresége és eleste után – ha más nem, a szuper-csillagrombolót, az Executort elemésztő titáni tűzgömb látványa biztosan elkeserítette őket. Noha a katasztrófa óta már öt esztendő telt el, Pellaeont megborzongatta az emlék: az Executor irányíthatatlanná válik, nekicsapódik a befejezetlen Halálcsillagnak és teljesen megsemmisül a harcállomás végső robbanásakor. Egy Executor-osztályú hajó elvesztése már önmagában is fájó csapás – ám a szuper-csillagrombolóval sokkal, de sokkal több veszett oda. E jármű volt Darth Vader zászlóshajója; fedélzetén szolgálni megtiszteltetést, gyors előléptetést (olykor, a Sötét Úr legendás könyörtelensége miatt, gyors halált) jelentett… Az Executorral együtt pusztultak a legszebb jövő előtt álló újoncok, a legtehetségesebb középbeosztású hivatalnokok, tisztek – mostanra egytől egyig pótolhatatlannak rémlettek. A flotta sosem heverte ki az endori fiaskót. A vezérhajó megsemmisülése után a birodalmi egységek csakhamar fejvesztett menekülésbe kezdtek, a visszavonulási parancs kiadása előtt számos kisebb-nagyobb csillagromboló veszett oda. Pellaeon a kinevezett kapitány halálakor vette át az irányítást, s lett a Chimera parancsnoka. Ameddig lehetett, kitartott, legjobb tudása szerint cselekedett, csakhogy immár a lázadóké volt a kezdeményezés. Lassan hátrált, mígnem kiszorult ide. A hajdanvolt Birodalom perifériájának számító pár tucat rendszer névlegesen még mindig a császár fennhatósága alá tartozott. A csillagromboló személyzetét most gondosan kiképzett, ám vészesen tapasztalatlan újoncok alkották. S mintha ez nem lenne épp elég: zömükben kényszersorozottak voltak. Igaz, a flotta maradékának élén a Birodalom legnagyobb stratégiai lángelméje áll… – Pellaeon szárazon, keserűen elmosolyodott, ahogy újból végighordozta pillantását a hídon. Nem, a Birodalom még nem bukott el! És erre az elbizakodott, az Új Köztársaságot nyomban kikiáltó rebellis banda is rádöbben hamarosan! Órájára pillantott. Kettő-tizenöt. Thrawn főadmirális még parancsnoki fülkéjében meditál… S miután a birodalmi reglama tiltja a kiabálást a hídon, hiba volna a főadmirálist meditáció közben hírközlő-üzenettel megzavarni. Személyesen kell tájékoztatnia – máskülönben várhat. – Folytassa a megfigyelést! – parancsolt Pellaeon a műszakiak egyenruháját viselő hadnagyra, miközben az ajtó felé fordult. – Rövidesen visszajövök… A főadmirális új parancsnoki fülkéjét két szinttel a híd alatt, a korábbi kapitány luxuslakosztályában rendezték be. Amikor Pellaeon rábukkant felettesére – azaz inkább, mikor Thrawn megtalálta a kapitányt –, először a berendezést hordatták ki, s felszereltek egy második hidat. Második híd, meditációs szoba… talán még több is. A Chimera fedélzetén mindenki tudta, hogy bár a hajó többi részét is csakhamar rendbehozták, a főadmirális idejének legjavát saját hídján tölti. Titok volt viszont, hogy mit csinál magánya hosszú órái alatt Az ajtóhoz érve Pellaeon megigazította egyenruháját, s kihúzta magát. Meglehet, ő az egyetlen, aki hamarosan megtudja… – Pellaeon kapitány jelentkezik Thrawn főadmirálisnál – jelentette. – Megkaptuk az informá…

Az ajtó hangtalanul feltárult, mielőtt a mondatot befejezhette volna. Miután mentálisan felkészült, Pellaeon belépett a meglehetősen szűkre méretezett előtérbe. Körbenézett, ám semmi érdekes nem ötlött a szemébe. Elindult hát az öt lépésnyire magasodó újabb ajtó felé, mely a belső terembevezetett. Csupán a nyakát végigborzoló fuvallatra rezzent fel – Pellaeon kapitány… – Mély hang szólalt meg hűvösen közvetlenül a fülénél. Pellaeon megperdült a sarkán – magamagát átkozta, no meg az alig fél méternyire álló apró, inas testű teremtményt. – A pokolba is, Rukh! – sziszegte. – Mit gondolsz, mennyit engedhetsz meg magadnak velem szemben? Rukh egy végtelennek tűnő pillanatig némán figyelt – Pellaeonban hirtelen feltámadt a vágy, hogy kimenjen. Hatalmas sötét szemeivel, előreugró állkapcsával, az abból kiálló tűhegyes fogakkal Rukh a félhomályban még rémisztőbb látványt nyújtott, mint máskor. Különösen olyasvalaki számára, mint Pellaeon. A kapitány ugyanis pontosan tudta, mire használja Thrawn Rukhot, és a többi noghrit. – Csak a munkámat végzem – szólt végül Rukh. Fel emelte kezét, s a belső ajtó felé intett – Pellaeon csak egy villanás erejéig látta a fejvadásztőrt, mielőtt a keskeny penge ismét eltűnt valahol a noghri köpenye alatt A lény keze ökölbe szorult, majd elernyedt; sötétszürke bőre alatt acéldrótokra emlékeztető izmok mozdultak jól kivehetően. – Beléphet. – Igazán köszönöm – sziszegte Pellaeon. Ismét megigazította egyenruháját, azután megindult az ajtó felé. Ez is hangtalanul tárult fel, s a kapitány belépeti… …egy gyéren kivilágított múzeumba. Megtorpant az ajtóban, s döbbenten pillantott körül. A falat és a boltozatot festmények borították – némelyik emberi eredetű lehetett, a legtöbb azonban nyilvánvalóan idegen volt. Szobrok álltak mindenütt, egyik-másik magában, olykor talapzaton. A helyiség közepén képernyők kettős félköre, a külső gyűrű monitorai valamivel nagyobbak voltak a belsőknél. Amennyire Pellaeon megítélhette, a képernyőkön is különböző műalkotások képei sorjáztak. A kettős félkör közepén, a híd parancsnoki karszékének másában foglalt helyet Thrawn főadmirális. Mozdulatlanul ült, sima fekete haján megcsillant az erőtlen fény. Halványkék bőrével hűvösnek, legyőzhetetlennek és nagyon idegennek hatott egyébként emberszerű alakja. Szemeit szinte teljesen lehunyta, feje a szék támláján nyugodott, a szemhéjak alatt időről időre rőten villant valami… Pellaeon megnedvesítette ajkát. Hirtelen elbizonytalanodott. Bölcs dolog volt vajon Thrawnt épp itt, a szentélyében megzavarni? Ha legalább hivatta volna… – Lépjen be, kapitány – szólalt meg Thrawn. Szépen modulált hangja hallatán Pellaeon visszazökkent a valóságba. A főadmirális még mindig csukva tartotta szemeit, utánozhatatlanul előkelő mozdulattal mutatott körbe. – Nos, mi a a véleménye? – Nagyon… érdekes, uram – csupán ennyi telt Pellaeontól, aki lassan megkerülte a külső monitorok félkörét. – Természetesen hologramokat lát… – A főadmirális hangjából kiérződött a sajnálkozás. – A szobrok és a képek sem eredetiek. Némelyikük örökre elveszett, mások olyan bolygókat gazdagítanak, amelyek most a lázadókhoz húznak. – Értem, uram – bólintott Pellaeon. – Úgy gondoltam, helyénvaló megtudnia: járőrhajónk visszatért az Obroa-skai rendszerből. A rajparancsnok perceken belül megérkezik, s jelentést tesz.

Thrawn biccentett. – Sikerült bejutniuk a központi nyilvántartóba? – kérdezte. – Az anyag egy részét biztosan elhozták – válaszolt a kapitány. – Nem tudom, végeztek-e már az elemzéssel; nehézségeik támadtak menekülés közben. A rajparancsnok szerint sikerült elszakadniuk az üldözőktől. Thrawn pár pillanatig hallgatott. – Nem – szólalt meg végül. – Nem hiszem, hogy sikerülhetett. Különösen akkor nem, ha lázadó pilóták üldözték… – Mély lélegzetet vett, kihúzta magát ültében, és – Pellaeon érkezése óta első ízben – kinyitotta rőten parázsló szemét. Pellaeon állta a pillantást, arcizma sem rándult – s ez némi büszkeséggel töltötte el. A császár jó néhány főtisztje és udvaronca sosem tudta feszengés nélkül viszonozni e rőt tüzű szempár pillantását. Magát Thrawnt sem szívelték különösebben. Ellenszenvük miatt volt kénytelen a főadmirális hosszú ideig az ismeretlen régiók homályában meghúzódni – a galaxis még barbár peremvidékét szorította engedelmességre. Hihetetlen sikereivel elnyerte a Birodalom hadúri címét s a jogot, hogy a főadmirálisok fehér uniformisát viselje – ő volt az egyetlen nem emberi lény, akit a császár ekkora kegyben részesített. A sors iróniája folytán a határvidéki csatározásokhoz senki sem értett Thrawnnál jobban. Pellaeon többször eltöprengett, mi történt volna, ha az endori csata során nem Vader, hanem Thrawn irányítja az Executort. – Uram – mondta –, már elrendeltem a sárga készültséget. Kívánja, hogy kiadjam a vörös riadóparancsot? – Még nem kell – szólt Thrawn. – Van még néhány percünk. Mondja csak, kapitány, konyít valamit a művészetekhez? – Nemigen, uram… – Pellaeon megzavarodott a hirtelen témaváltástól. – Sosem volt elég időm a tanulmányozásukra. – Pedig többet kellene velük foglalkoznia… – Thrawn jobbjával a belső kör egyik monitora felé intett. – Saffa képei – magyarázta. – A Birodalom előtti időszámítás szerinti 1550 és 2200 közt készültek. Figyelje csak, hogyan változnak a stílusjegyek! Ezen a ponton kezd érezhetővé várni Thennqora hatása. Ott pedig – bökött a baloldali falra – néhány szemléletes példája Paonidd extrassa művészetének. Nézze csak, milyen hasonlóak Saffa korai munkáihoz! Rokon vonásokat mutatnak a XVIII. századi pre-Em Vaathkree zászlóművészettel is. – Valóban… – Pellaeon hangja nem csengett túl meggyőzően. – Admirális, nem kellene…? A riadószirénák bömbölése félbeszakította. – Híd Thrawn főadmirálisnak! – Az ideges Tschel hadnagy hangja váratlan élességgel tört elő a hírközlőből. – Uram, a hajót támadás érte! Thrawn a készülék felé fordult. – Itt Thrawn – hangja szenvtelen maradt. – Rendeljen el vörös riadót. Pontos tájékoztatást kérek a történtekről. Nyugodtan, ha kérnem szabad! – Igenis, uram… – A riadójelzések fényei betöltötték a termet. Pellaeon hallotta a távolabbi szirénák bömbölését is. – Szenzoraink az Új Köztársaság négy csatacírkálójának közeledtét jelzik – folytatta Tschel. Hangja még mindig remegett, de érezhetően uralkodott magán. – Három rajra való X-szárnyú vadász kíséri őket. Szimmetrikus V támadóalakzatban, járőrhajónk irányvektorán közelednek. Pellaeon visszafojtotta lélegzetét. Egy csillagromboló egymagában, jórészt tapasztalatlan újoncokból álló legénységgel – négy csatacirkáló és a hozzájuk tartozó vadászkíséret ellen… – Hajtóműveket maximális kapacitásra! – adta ki az utasítást. – Készítsék elő a hajót hiperugráshoz! – Az ajtó felé indult.

– Várjanak az ugrással hadnagy! – Thrawn hangja fennsőbbséges nyugalomról árulkodott. – A TIE vadászok készüljenek felszállásra! Aktiválják a fő védőpajzsokat! Pellaeon megtorpant. – Admirális… Thrawn egy kézmozdulattal félbeszakította. – Jöjjön csak, kapitány! – rendelkezett. – Tekintsük át a helyzetet…. Megérintett egy kapcsolót, a képek és a szobrok azonnal eltűntek. A terem átalakult, múzeumból parancsnoki harcállásponttá változott. Az ernyőkön rendre jelentek meg a pajzsok, a hajtóművek és a fegyverrendszerek állapotára vonatkozó kiírások. A szoba mindeddig üres szegletébe hatalmas holografikus taktikai kijelző került. Egyik sarkában folyvást közeledő, lassan pulzáló kör jelölte a támadók pozícióját. A fali monitor a csökkenő lőtávolságot mutatta, a harcérintkezésig mindössze tizenkét percei jósolt, – Szerencsés körülmény, hogy odaát tudják: a járőrhajók elsődleges célja a felderítés, önmagukban nem jelentenek veszélyt – jegyezte meg Thrawn. – Nos, rendben. Lássuk csak, mit tehetünk… Híd! Adjon támadási parancsot három legközelebbi járőrünknek! – Igenis, uram! A taktikai kijelzőn három kék pont jelent meg és indult el a birodalmi hajó vektorán közeledők irányába. Pellaeon a szeme sarkából figyelte Thrawnt, aki ültében előrehajolva várta a csatacirkálók és az X-szárnyú vadászok válaszát, A kék fénypontok egyike hirtelen kihunyt… – Kiváló – bólintott Thrawn, visszaereszkedve székébe, – Hadnagy! Hívja vissza a megmaradt két járőrhajót, és rendelje el a négyes szektor teljes kiürítését a behatolók irányában! – Igenis, uram… – Tschel hangja zavarodottságról árulkodott. Pellaeon tökéletesen meg tudta érteni a kölyköt. – Nem volna helyesebb riadóztatnunk a flottát? – javasolta a helyénvalónál valamivel halkabban, – A Death's Head húsz percen belül itt lehet, és a többi hajónak sem kell egy óránál több idő. – Súlyos hiba volna egységeinket iderendelnünk, kapitány – válaszolta Thrawn, Felnézett Pellaeonra, arcán halovány mosoly derengett fel. – Elvégre akadhatnak túlélők, és mi nem szeretnénk, ha a lázadók hírt kapnának felőlünk, nemdebár? Visszafordult a monitorokhoz. – Híd! Húsz fokkal balra a kormányt! Forduljunk szembe a támadókkal, a felépítmény rájuk mutasson! Amint elérik a külső támadószférát, a négyes szektor hálócsatornáját visszaállítani, minden adást maximális intenzitással zavarni! – Igenis, uram! Azaz… Uram… – Nem kell értenie, hadnagy Thrawn jéghideg hangja szinte vágott, – Elég, ha teljesíti a parancsot! – Igenis! Pellaeon lopva nagy levegőt vett. A taktikai kijelzőn jól látszott, hogy Chimera lassan, méltóságteljesen fordul, – Attól tartok, én sem értem, admirális… – kezdte óvatosan. – A felépítményünket feléjük fordítani… Thrawn egy kézlegyintéssel ismét belefojtotta a szót. – Figyeljen és tanuljon, kapitány. Most jó. Híd! Forduló állj, fixálják a pozíciót. A dokkok védőpajzsát le, minden energiát kapcsoljanak a többire. TIE vadász kötelékek: indulás! A Chimera előtt két kilométerrel felfejlődni, soros alakzatba rendeződni. Csúcssebesség, zónatámadó taktika. A visszaigazolások után ismét Pellaeon felé fordult. – Érti már, kapitány? Pellaeon megnedvesítette ajkát. – Azt hiszem, még mindig nem… – A fejét rázta. – A hajó

elfordításával nyilvánvalóan az volt a cél, hogy a vadászok hangárjai takarásba kerüljenek, az eredmény azonban nem más, mint a klasszikus Marg Sabl közeledő manőver. Nem fognak bedőlni, ahhoz túl egyszerű a képlet! – Legalábbis látszólag – javította ki Thrawn hűvösen. – Nemcsak, hogy bedőlnek, bele is pusztulnak, meglátja. Figyeljen, kapitány. És tanuljon. A TIE vadászok felszálltak, elhúztak a Chimerától, azután lefékeztek és szétspricceltek, alakzatuk egzotikus virághoz vált hasonlatossá. A támadó hajók azonnal észlelték a vadászokat és irányt változtattak… Pellaeon meghökkent. – A Birodalomra, mit csinálnak? – Az egyetlen módszert alkalmazzák, amit a Marg Sabl ellen ismernek – válaszolt Thrawn minden elégtétel nélkül. – Azaz, hogy még precízebbek legyünk, ez az egyetlen védekezési megoldás, amelyre pszihológiailag képesek. – Biccentett egy felvillanó lángfelhő láttán. – Tudja, kapitány, egy elomi irányítja a támadó egységeket. Márpedig egy elomi egyszerűen tehetetlen egy olyan strukturálatlan támadási profillal szemben, mint amilyen a precízen kivitelezett Marg Sabl. Pellaeon a támadókat figyelte, ahogy egyre gyorsulva vették fel mihaszna védelmi formációjukat. Kezdte érteni, mit művelt az imént Thrawn. – A járőrhajók támadása… – kezdett bele óvatosan. – A manőver csak arra szolgált, hogy kiderítse, elomi hajókkal állunk-e szemben? – Tanulmányozza a művészeteket, kapitány… – szólt Thrawn merengőn. – Ha eljut a művészetek alapjainak megértéséig, megérti majd ezt is. Kihúzta magát ültében. – Híd! Gyorsulás támadósebességre! Összecsapásra felkészülni! Egy óra leforgása alatt minden elvégeztetett. Az elemzőhelyiség ajtaja halk szisszenéssel zárult be a távozó rajparancsnok mögött. Pellaeon újból átnézte a kijelzőn futó adatokat. – Úgy tűnik, az Obroa-skai rendszer zsákutca – mondta megfontoltan. Nem áll módunkban biztosítani a megrendszabályozásához szükséges harcképes állományt. – Jelenleg nem – hagyta helyben Thrawn. – Egyelőre! Pellaeon összevont szemöldökkel pillantott parancsnokára. Thrawn egy adatokkal telenyomtatott kártyával játszadozott, ujjai között forgatta, a csillagokat nézte közben. Különös mosoly játszadozott az ajkai körül. – Admirális? – szólt óvatosan a kapitány. Thrawn visszafordult, vörösen izzó tekintete megpihent Pellaeonon. – Íme a kirakós játék második darabja, kapitány… – Szinte suttogott, megemelte az adathordozót. Ezt keresem már évek óta. Hirtelen a hírközlő tele fordult, s egy mozdulattal be kapcsolta. – Híd! Itt Thrawn főadmirális. Üzenet a Death's Headnek: tájékoztassák Harbid kapitányt, hogy időlegesen elhagyjuk a flottát. Folytassák a taktikai rajtaütéseket a helyi rendszerekben és szerezzenek adatokat, ahonnan csak lehet. Azután készítsek elő a hiperugrást. Cél bolygó a Myrkr – a navigációs komputernek ismernie kell. A híd visszaigazolása után. Thrawn ismét Pellaeon felé fordult. Úgy látom megint elvesztette a fonalai, kapitány mondta, – Felteszem, sosem hallott meg Mrkrről. Pellaeon megrázta a fejel. Mindhiába igyekezett következtetést levonni a főadmirális arckifejezéséből. – Hallanom kellett volna róla? – Alig hiszem. A bolygó lakóinak jó részt csempész, hőbörgő, a galaxis söpredéke.

Félbehagyta magyarázatát, töltött egy keveset a könyöke melletti kehelybe – erős frovin sör csak az íze miatt –, és Pellaeon is hallgatásba burkolódzott. Amit a főadmirális most mondott neki, azt nyilvánvalóan magának kellett volna kikövetkeztetnie – Hét évvel ezelőtt áttanulmányoztam az idevágó anyagokat – folytatta Thrawn, s visszatette a kristálykelyhet az asztalra. – Érdeklődésemet az a tény keltette fel, hogy noha a bolygó betelepítése jó három évszázada megtörtént, sem a Régi Köztársaság, sem a Jedik nem törődtek vele. – Felvonta egyik kékesfekete szemöldökéi – Mit gondol, miért, kapitány? Pellaeon eltöprengett. – Peremvidéki világ lehet, jelentéktelen és távoli, nem érdemel figyelmet. – Nagyon jó, kapitány! Ez volt az én első elképzelésem is… Utóbb persze ráébredtem, hogy tévúton járok. Myrkr alig százötven fényévnyire található – közel a lázadók birtokának határához, a Régi Köztársaság területén belül. Thrawn a kártyára pillantott. – Nem, a válasz sokkal érdekesebb. És sokkal hasznosabb is. Pellaeon tekintete szintén a kis adathordozóra tévedt. – Tehát ez a magyarázat lett az első megtalált darabja az ön kirakósjátékának. Thrawn elmosolyodott. – Nagyon jó, kapitány. Megint. Igen, Myrkr – azaz, hogy pontosabb legyek, az egyik ott őshonos állatfaj lett az a bizonyos darab. A másodikat egy világon találtam, amelyet Waylandnek hívnak… – Meglengette a kártyát. – Egy világon, melynek a koordinátáit – köszönet az Obroa-skai rendszer kíváncsi lakóinak – végre megszereztük! – Gratulálok, uram… – Pellaeont hirtelen untatni kezdte ez a kérdezz-felelek. – Megtudhatnám, mire megy ki ez a bizonyos kirakós játék? Thrawn újból elmosolyodott, de e mosoly láttán Pellaeon egész testében megborzongott. – Csak egyetlen játék ér meg ennyi fáradtságot – válaszolta a főadmirális, – S ez nem más, mint a lázadás teljes, visszafordíthatatlan, végső megsemmisítése.

MÁSODIK FEJEZET
– Luke? A hang lágy volt, ám követelődző; felcsendülte megtörte Tatuin bolygó enyhén vibráló panorámájának nyugalmát. Luke Skywalker megfordult. Ugyancsak ismerős alak tekintett rá. – Üdv, Ben… – A fiatal Jedi torkából kínos lassúsággal törtek elő a szavak. – Rég láttalak. – Így kellett történnie. – Obi-van Kenobi hangja komolyan csengett, – És attól tartok, nagyon sok időnek kell eltelnie legközelebbi találkozásunkig. Búcsúzni jöttem, Luke. A Tatuin képe egy utolsót villant, majd eltűnt – ez valamiképp egyértelművé tette Luke számára, hogy álmot lát. A császári palota egyik lakosztályában alszik – és Ben Kenobival álmodik. – Nem, nem vagyok álom – biztosította őt Ben, megválaszolva a kimondatlan kérdést. – De a kettőnket elválasztó távolság megakadályozza, hogy az ébrenlét óráiban keresselek fel. Nemsokára ez az út is lezárul előttem. – Ne! – hallotta saját hangjai Luke. – Nem hagyhatsz el minket, Ben! Szükségünk van rád! Kenobi felvonta szemöldökét, arcán felderengett a jól ismert, öreges mosoly. – Nincs rám szükséged többé, Luke. Már Jedi vagy, veled az Erő.

hogy az öreg eltávozott. Messze délen épp kivehetőek voltak a Manarai hegység hófödte csúcsai. Ezt soha ne feledd! – Nem fogom – ígérte Luke. – Ismét nagy veszedelmekkel fogsz szembenézni – intette tanítványát. s hagyta. ne menjen el. halványabbá vált. Olykorolykor megvillantak. a Sötét Oldal azonban még mindig hatalmas. hogy múlnia kell – emlékeztette Ben. s most elhagyta Ben Kenobi szelleme is… Harmadízben árvult el élete folyamán. megint elmosolyodott. – Új szövetségeseket… – visszhangozta Luke. A császárváros halovány fényeit bámulta az ágya felett – e fények rázták fel kábultságából. nyomatékosan tiltakozott az ellen. fehéren. Emlékkép tűnt elő: Yoda halálos ágyán hever. mikor legutóbb járt Coruscanton. Többször. Minden. kicsúszott a takaró alól. Ben megenyhült. a megmagyarázhatatlan szomorúság azonban egész lényét betöltötte. Ben egy pillanatig valahová a távolba tekintett – Luke nem láthatta. nem halogathatom tovább az indulást. s Luke felébredt. Noha késő éjszaka volt már. – De a figyelmed sosem lankadhat. Végül övére akasztotta fénykardját. majd visszatért. Owen és Beru veszett oda. a libbenek reflektorai átderengtek a városra paplanként boruló párán. A levertség. Felsóhajtott. Az Erő hatalma nagy mondotta a Jedi-mester gyengéden. Érvelt az ellen is. – És találsz majd új szövetségeseket is – ott és akkor. a császárvárosban egyre pezsgett az élet. Először nagybátyja és nagynénje. Az Erő legyen veled. Nekitámaszkodott a derékmagas kőkorlátnak. hitványság – szomorú. Máris túl sokáig maradtam. Dacára minden ellenérzésének. Luke. – És most ég veled! – Ben mintha nem is hallotta volna a kérdést – Szerettelek mint fiamat. hogy néhányan még mindig fontosnak érzik az efféle külsőségeket. Lakosztályához kis konyha is tartozott – néhány perc alatt italt kevert magának. azután Darth Vader – az igazi apja – áldozta az életét érte. – Neked is el kell indulnod egy nap ezen az úton. Egyedül maradtam suttogta. Egy ideig csak hevert. – Veled az Erő. azt el kellett ismernie. a járművek tömegének fényei bizarr műalkotás képzetét keltették. – Tekintete megkeményedett. akárha a város jelzéseire válaszolnának . hová. – Egyébként – folytatta az öreg halkan – nem én döntöttem így. hogy a hűvös szél összeborzolja haját. amit e hely szimbolizál. amikor a legkevésbé várod. A sugárutak fehér ívlámpái.A mosoly lehervadt. a látomás elhalványult… s Luke tudta. hogy az Új Köztársaság adminisztratív központját Coruscantról ide helyezzék. tanítványomat és barátomat. Luke kéri. Az utcák szövevényének. A város végtelennek rémlett. hogy a császári palota tetejéről pompás kilátás nyílik. mely elhalványította az épületek kontúrjait. míg legközelebb találkozunk… – Ben…! De Obi-van Kenobi már elfordult. – Kik lesznek? A látomás hullámzani kezdett. A különlegesnek számító receptet Landótól kapta. s a tapasztalatok még erősebbé tesznek majd. hogy a frissen alakult kormány beköltözzön a régi császári palotába. s elindult a tetőre. De nem ennyire… – Az élet rendje. Én vagyok az utolsó Jedi… Úgy rémlett. magára öltötte tunikáját és köntösét. Figyelme megint elkalandozott. A császár halott. távolról hallja még Ben hangját – Nem az utolsó régi Jedi – hanem az első az újak közül! Hang és kép végképp elenyészett.

én mehetek is. Keze önkéntelenül a fénykard felé mozdult. Luke szájához emelte a kupát. rendre eredménytelenek maradtak. – Nem értem. uram. – Úgy értem. akkor… ha minden rendben. – Bocsásson meg. – Leia újabb Jedi-képessége mutatkozott meg. hogy elrejtse derültségét. – Lando megtanított arra. Luke gazda! – szólalt meg a droid. de… Luke nem tudta elfojtani mosolyát. Első találkozásuk körülményeire való tekintettel ezen senki sem csodálkozott. csak egyes embereken. miközben visszafordult a város felé. – Ó. – Ő… mindig nagyon rendes volt velem… – nyögte végül. Luke tekintete a hegycsúcsokon pihent. hogy valami nyomasztja önt. Ő mondta. ennyi az egész. és megpillantotta a felé siető C-3PO bronzszínben ragyogó alakját. – Üdvözletem. működő kormányt – sokkal nehezebb feladat ez. csak azt: igen jó nevetett Luke. uram! – Thripio megint megpróbált belekukkantani Luke poharába. – Összehozni egy valódi. – Nem mintha aggályoskodni akarnék. amit iszik? – Ez? – Luke a kupára pillantott. – Persze. ha majd szükséges lesz. – Remélem. Thripio próbálkozásai. Hátrafordult. nem mondhatok mást. Érzékei megsúgták. – Értem. Luke lehajtotta fejét és elmosolyodott. – Rossz hangulatban vagyok – mondta a robotnak. De ha jobban megnézed. mi az. uram – húzta ki magát a robot. Egyébként miért pont ide jöttél utánam? – Leia hercegnő küldött. mielőtt megragadta volna. érdeklődő és udvarias. Thripio – mondta halkan. hogy valaki kilépett a tetőre… – Itt vagyok. majd. mikor húsz méterrel a háta mögött. nem állt szándékomban… – Nem bántottál meg – biztosította Luke. Mulatságosnak legalább mulatságos volt a dolog. minden testület emberekből áll. – A kormányok és bolygók mind nagyon fontosak. nem bántottam meg. miként hangolhatom magam jobb kedvre. azt hiszem.valamely ismeretlen fényjelrendszer kódjai szerint. Ha kétes eredetét figyelmen kívül hagyom. – Friss levegőre vágytam. – Lando? – visszhangozta Thripio. – Más szavakkal – magyarázta Luke – egy Jedi sem vizsgálhatja a dolgokat galaktikus mércével. ma éjjel elveszítettem Bent. hogy egyszerre legyen segítőkész. természetesen – válaszolta Thripio. miközben megpróbált egy pillantást vetni Luke kezében lévő kupába. – Forró csokoládénak hívják. Csend telepedett közéjük. Thripio. – Tétovázott. – Meglehetősen egyéni perspektívából szemléled az univerzumot. uram? Luke legyintett. értem. bár a tanácstagok nemigen akarják elismerni. Luke kortyolt az italból. – Borzasztóan sajnálom. Thripio. – Biztos? – érdeklődött Thripio. Leiát hagyni kell – megtalálja a saját útját. a droid sosem tartotta túl sokra Landót. – Ráadásul… Azt hiszem. A robot zavarba jött. Thripio sokáig hallgatott. – És Artuval is. uram – hebegte. – Ő. mini gondoltam. hogy meg kellett zavarnom… – Semmi baj – válaszolta Luke. vagy… – ehelyütt Thripióra nézett. – Csupán most világítottál rá Ben utolsó leckéjének értelmére. uram… Megkérdezhetem. – egyes robotokon keresztül. – Lám-lám… – mormolta. már. Az éjszaka . – Parancsol. a palotába nyíló ajtó hangtalanul feltárult. Protokollprogram ide vagy oda. a mozdulat félbemaradt. A tónust nem lehetett félreérteni. – Nos. kissé meglepődve a kérdésen. ennyi az egész.

körülöttük bolygók. Luke gazda. Összeszorított foggal bár. vagy valaki a Sötét Oldalról ott élt valaha rég. mi történhetett abban a barlangban. Mindenütt csillagok. Ez a hely… itt túl nagy a Sötét Oldal hatalma. Talán valami. Emberek milliárdjai. mond meg neki. hogy nem ébreszti fel –. hogy szeretem. Leia természetesen sosem jött volna ide. Még mindig foglalkoztatta. nyugtalanító látni. hogy nem érzékelte a gonoszság jelenlétét a palotában. De többé már nem kérdezhet tőle semmit. a palota felső szárnyában megérezte az álomittas Leia jelenlétét. amelyekre korábban Bentől remélt választ. Lehunyta szemét. éppen csak érintve Leiát – remélte. akárcsak a csokoládé. mivé válhat. hogy ne aggódjon miattam. Egy utolsó pillantást vetett a városra. nincs varázspálca. megnyugtatta tudatát. és a testében növekvő ikrekét. Ahogyan itt lakott nemrég a császár… Újra megborzongott. megszakította a kapcsolatot. mint meginvitálni a paranoiát. – Jó éjszakát. inkább feküdjön vissza aludni. – Akkor megmondhatom neki. hogy a falak közt nem lappang ott a Gonosz öröksége. Most végre megértette. a szabadságot várják mindazt. Mindennek az árnyoldalát látni annyi. A legőrjítőbb az egészben az volt. Még hetekkel később is ott kísértett emlékeiben a Sötét Oldal hatalmának e megnyilvánulása és csábítása. A kupa kihűlt a kezében. mit jelent ez. amit az Új Köztársaság ígért nekik. hogy nagyon hatalmas bennük az Erő. aki végül átváltozott Luke-ká. s megint úrrá lett rajta a levertség. Thripio A távozó droidot nézte. Az övét. s ha ő is kimerülten kezd neki… – Átadom az üzenetét. lelki szemeivel látta csupán a mögöttük ragyogó csillagokat. Thripio nem értheti persze – sőt az ideglenes kormány tagjai sem. itt kell vesztegetnie az idejét… Megborzongott. Ám hogy nem érzékeli. – A hercegnő igazán törődik önnel. uram – felelte Thripio. vajon ideköltözzenek-e. Felemelte fejét. – Tudom – bólintott Luke. álljunk. gyanította. ám most nem az éjszakai levegő hűvöse miatt. Jó éjszakát. ahol fénykardjával párbajt vívott Darth Vaderrel. a felhőkre. csak jóval később értette meg. rajtuk emberek.közepén is ráérez a hangulatomra. De Leia kedvéért. érti mar. Visszatartotta könnyeit. meg! – parancsolt magára. A rémképek valószínűleg Leia és a többiek miatt nyomasztják. Na. Sokan még most is a fényt. hogy minden rendben? – Persze – biccentett Luke. Egy pillanat alatt részleges kapcsolatot teremtett. – És – fűzte hozzá Luke csendesen mondd meg neki azt is. A holnap reggeli küzdelem úgyis elég nehéz lesz. Leia… Luke hirtelen határozott. még nem jelenti azt. vizsgálgatni kezdte a még meg nem született gyermekek furcsa érzését. aki már három hónapja terhes. A kormány annak idején kikérte véleményét – válasza nagy súllyal esett latba annak eldöntésekor. Valahol messze. – És ha már arra jársz. hogy a folytonos háborúban edződött felkelők a békés polgári kormánnyá alakulás rögös útjára lépnek. – Csak vicceltem. – Igen. ha bármiféle kétség támad benne. A Skylwalker-örökség érezhető volt – mi több. – Ó! – A droid úgy gondolta. Erős fények és a nagy remények… Nincs – gondolta szomorúan –. uram. Yoda megmondta még a barlangban – ott. Egyike volt azon dolgoknak. . uram – sietett kijelenteni Thripio. s kiterjesztette Jediérzékeit. de kimondta a valót: nem érzi a Császár jelenlétének nyomait. hogy Yoda így akarta rádöbbenteni. amely egy intéssel mindent jobbá tehet.

mely a királyi fenség körül történt. – Fényt láttam a szobájából kiszűrődni. Nem tudja használni az Erőt. – Fenség! – ámuldozott halkan. – Teljesen jói vagyok – biztosította Leia. hogy az udvarhoz látogatók Wintert vélték Leia hercegnőnek. Pocakja megmozdult. Újra felsóhajtott. – Kíván még egy kis tejet. nagy levegőt vett. köszönöm… – Leia lehajtotta fejét. régi hálóköntösében is sokkal királyibbnak hatott. mint egy kapcsoló elmozdítása! Félig felült. csak aggódom Luke bácsikátok miatt. A lámpa makacsul világított. s egy magas. A langyos tej nem tartozott kedvenc italai közé. A szoba túloldalán kinyílt egy ajtó. Thripio felbukkanása könnyített valamit a lelkén – Leia remélte. Emlékezett mindenre. Persze lehet. még gyermekkorukban számtalanszor előfordult. Thripio kisietett a szobából. A lámpa azonban még most is égett. de amint a droid távozott. arra gondoltam. ami már több mint két hónapja rágja? – érdeklődött Winter. másikkal pedig magára rántotta a takarót. közben igyekezett fegyelmezni vonásait. s kezével félresöpörte minduntalan homlokába hulló fehér hajtincseket. – bólintott rá Winter diplomatikusan. – Minden rendben? Leia újból sóhajtott. A másik szobából szinte nesztelen léptekkel közeledett valaki. még egy Jedi kezében sem. megint próbálkozott. . ha tudnák. és megint kudarcot vallott. mint ő valaha is. még akkor sem. hogy így lesz –. – Minden rendben. hogy a hasfájása bármelyik nap abbamaradhatnak. Akaratereje megfeszítésével megkísérelte az Erő segítségével eloltani. tenyerét hasára helyezve. Igazában sosem értett egyet ezzel. – Jól van na – suttogta. megérezte Luke tudatának érintését. a rosszkedv megint hatalmába kerítette. fenség? – kérdezte Winter. Winter valószínűleg erre is emlékezett. hogy ismét nekifogjon. – Esetleg valami ennivalót? – Nem. Mióta hallgatódzik az ajtó előtt? – Nem hallgatóztam… – Winter válaszából kiérződött: már az is mélységesen bántja. Luke. talán szüksége lehet valamire. Leia Organa Solo pedig fáradt sóhajjal visszarogyott párnáira. Az Alderaanon. Leia megborzongott. hogy személyesen kellene odamennie. de bebizonyosodott. Leia forrón remélte. A fél győzelem fél vereséget is jelent egyben. hálóköntöst viselő nő jelent meg. – A hasammal most semmi baj. Ellenben… Tudja. ha olyan kis dologról van szó. a legjelentéktelenebb szóváltásra. A mozgolódás lassan abbamaradt. Összeszorította fogát. – Már olyan rég? – Elfoglalt volt. Az orvos azzal kecsegtette. hogy a háta mögött járó hallgatag kísérő a hivatalos tárgyalásokon vagy a nemhivatalos folyosói megbeszéléseken minden elhangzó mondatot pontosan megjegyez.Nincs. Néhányan valószínűleg nem örülnének neki. – Jöjjön be. Leia felkapott egy félig telt poharat az éjjeliszekrényről. mi nyomasztja már hetek óta. a legapróbb hibára is. Winter az éjszaka közepén. Winter. hogy a leghatásosabb módja az ismétlődő mozgások megszüntetésnek. és feladta. A fél győzelem is jobb a semminél – idézte fel az ősi bölcsességet. vajon mit szólnának az ideiglenes tanács tagjai. s kapcsolója túl messze volt. Leia eltöprengett. Leia egyik kezével gyorsan lerakta a poharat. egy hajtásra kiitta tartalmát. hogy Leia ilyesmit feltételez. – Ugyanaz. Luke neki talán elmondaná. hogy igazat mondott. fenség. amúgy figyelmeztetőleg.

Olyan feladat. – Kiment és óvatosan becsukta maga mögött az ajtót. utána könnyebb lesz egy kicsit. mint annak idején. Leia ingerülten legyintett. – Túl fiatal vagy még ahhoz. – suttogta gyengéden gyermekeinek. Egyre több idejét emésztette fel az új kormány felállítása. megigazította párnáit és takaróját. Alderaan királyi házában nőtt fel. Jó éjszakát. nemhogy kettesben lenni férjével. – Nehezebb. Winter – sürgette Leia. nocsak… – mormolta a hercegnő. kritikus időkben. de azt hiszem. A Szövetség hierarchiájában ő volt az egyetlen. – Jó éjszakát nektek is. Háta mögött felmordult Csubakka. rendben. különösen ezekben a korai. rendszerközi uralkodást tanult nevelőapjától – olyan jól elsajátított mindent. amint teheti – szólt Winter. itt az ideje. miért kell Hannak újból és újból elmennie azokra az ostoba találkozókra. Leia visszaereszkedett ágyára. Tapasztalatai nélkül könnyen rosszra fordulhatna minden. Nem értette. – Azt javaslom. mint eddig? – Hangjából keserű gúny csendült ki: – Nocsak. miért kell folyton egyedül hagynia őt… Ám a bosszúság. de amikor itthon volt. És most gyerünk! – Nos. a boxok berendezéseit is kicserélték. többről van szó. – Kilenc héttel ezelőtt még semmi jele nem mutatkozott a rosszkedvének. fenség. Rettentően hiányzott neki Han. beszéljen vele. e szinte lehetetlennek tűnő feladat. Bosszantotta a magány. aki ismerte a politika gyakorlati és elméleti aspektusait is. A keserűség elmúlt. hogy Solo kapitány magával viszi. . És akkoriban jöttek az első hírek a határvidékről is. Mintha csak most hagytuk volna itt ezt a bandát – gondolta. s csakhamar álomba merült. Mintha évszázadokkal ezelőtt történt volna a dolog. amit egyedül én tudok elvégezni. hogy ilyen cinikus légy. – Talán fenséged terhességével kapcsolatos a dolog – tűnődött Winter. csak a magányosság maradt – Azt hiszem – fordult Winterhez –. – Lehet. valamiféle katonai lángelméről. mikor Luke Skywalkerral és Obi-van Kenobival először találkozott. – De akkoriban költöztette át Mon Mothma és Ackbar admirális a tanácsot ide. – Én nem tudok. – Tudom – mondta Leia. hogy már tizenévesen képviselhette hazáját a Birodalmi Szenátusban. ugyanolyan ritkán találkozhattak. és megpróbált némi rendet teremteni az őket körülvevő káoszban. Han megint elment. el is enyészett. Még néhány hónap – tényleg csak néhány –. hogy hiányzik neki Ben Kenobi. Dehát ez a feladatom – emlékeztette magát gyorsan. Azért – és ez a tudat jó érzéssel töltötte el – a minden tekintetben feje tetejére állt galaxisban bizonyos dolgok sosem változnak. tényleg nem tudok semmit! Azt mondta Thripiónak. Egy sóhajjal eloltotta a lámpát. aki a Birodalmi Flotta maradékát irányítja. Épp olyan volt. Azt mondtam. Enni sem volt ideje. ha megjön. Erre várnak Hannal mindketten. amilyen hirtelen jött. jobb lenne most mindkettőnknek aludni.– Beszéljen róla. hogy ágyba kerüljünk! – Tényleg nincs szüksége valamire? – Tényleg. Holnap nehéz napunk lesz. A sarokban más zenekar játszott. A galaxis egy igencsak távoli zugában Han Solo letette poharát. Igen. Leengedte kezeit – Nyomban döntenünk kell. Mos Eisley kantinja azonban ugyanaz maradt. Winter a homlokát ráncolta.

– Az teljesen más téma. s féloldalasan elmosolyodott. tábornok lettél. Nem – nyugtázta magában –. minden bizonnyal elköltöztek a Tatuinról. – Oké. ami már nektek is megéri a fáradtságot. mozdulatlanná dermedt. – Jól hallottad – bólintott Han. a Felkelők Szövetségéhez csatlakoztál. – Semmi ilyesmiről nincs szó – válaszolta Han. Ez mind szép és jó. aztán menj a fenébe! – Nekikészült. miközben a pohárral játszadozott. hogy kiröhögjelek. – Szerintem Dravis életében nem érkezett még pontosan sehová… Lassan végighordozta tekintetét a tömegen. hogy aztán lelőjelek? Hiszen régi haverok vagyunk. Ülj le. – Mert ha igen… – Szó sincs róla – biztosította Han. mikor utoljára láttalak. Ki kell kérdeznie erről Dravist. de tekintetét egy pillanatra sem vette le Hanról. – Mi ebben a trükk? Han megrázta a fejét. – Nincs benne semmiféle trükk. Esetünkben – elmosolyodott – nem fogják. – Azt hiszem. – Az a tervünk. Dravis lassan visszaereszkedett. idehívnálak csak azért. nem igaz? – Naná! – Dravis leült. ha a vásárlóitok hajlandók kifizetni azt az árat. Han háromig számolt. Hátrapillantott a másik ajtó felé. – Rég nem láttuk egymást. hogy a csempészeknek mindegy. Nektek mindezek rendelkezésetekre állnak. hogy felálljon. mi ez az egész? Figyelmeztetés? – Ezt meg hogy érted? – álmélkodott Han. . valami azért megváltozott… Akárhogy erőltette a szemét. és feleségül vettél egy alderaani hercegnőt – sőt már kölyköket is vársz tőle. – Nem játszd a hülyét.– Nyugi. – Megszaladt – visszhangozta Han. de tudnod kéne. – Micsoda? – kérdezte gyanakodva. Még mindig a másik oldalt vizsgálgatta. Szükségünk van hajókra és pilótákra. pontosítsunk – mondta gunyorosan. – Igazság szerint azt hittem. Csupán arról van szó. Dravis. a nyomorúságos alamizsnátokért? – érdeklődött tárgyilagosan. azóta megszaladt neked. – Azt hallottam. ha ez hivatalos felkérés. – A Birodalom elleni harcban? – érdeklődött. hogy szembenézzen a jövevénnyel. Solo – nevetett valaki. – Gondolod. Szóval. – És miért dolgoznánk nektek. akkor engedd meg. Dravis elgondolkodott. itt lesz biztosan – válaszolta Han. – Hello. Han helytelenítőleg legyintett. – Szóval. de azért éberen figyelte Csubakkát. Dravis meghökkent. Solo! – Dravis hangja megkeményedett. felejtsd el… – Dravis lehajtotta fejét. De úgy hallottam. mint eddig. – Egészen találó. és nincsenek teherpilótáink sem. – Amint te és Csubi az asztalra rakjátok a kezeiteket. akkor előtted a pálya. Dravis összevonta szemöldökét. hogy újból beinduljon a bolygóközi kereskedelem. Ennyi az egész. – Feltéve. megbízhatlak valamivel. – Mindjárt – vigyorgott Dravis. Akik megmaradtak Jabba szervezetéből. Solo neheztelve mérte végig. hogy az Új Köztársaságnak momentán nincs elég teherhajója. – Oké. Szóval. s csinálnánk tisztességes hasznot rajta? – Megtehetitek – bólogatott Solo. a dolgok legjava már tisztázódott néhány hónapja. ha szükséged van gyors és tiszta jövedelemre. – Az Új Köztársaság felváltotta a császárságot. – Na ne hülyéskedj – legyintett. mikor árnyék vetült az asztalra. – Miért ne csempésznénk az árut. – Legalábbis azok voltunk. – Hű! – Dravis hátradőlt a székben és összefonta karját a mellén. mielőtt megfordult volna. hogy csempészekre bízunk egyes feladatokat. egyetlen régi csempészt sem sikerült felfedeznie. hogy hagyjunk fel üzleti tevékenységünkkel.

Sosem tudhatjuk. hogy a szervezet többi tagjára ez nem áll. – Gyerünk. Solo. – Tudod Solo – kezdte megfontoltan –. – Örültem a viszontlátásnak. – Dravis… – Mennem kell. amit csak akarsz – vont vállat Han. Han fancsali képpel nézett utána. Lám. míg el nem felejtem… Ki lett a nagyfiú Jabba halála után? Dravis elgondolkodva rápillantott. lehet. mit gondolsz. – Hol lehetne megtalálni? Dravis hangtalanul felnevetett: – Szeretnéd tudni. és a pilótáink is sokkal jobbak. ez afféle nem hivatalos tipp. A haszon és az izgalom. – Miért? – Mert felkapaszkodtál. Úgy tudom. – Egyelőre – emlékeztette Han. Hogy most a legnagyobb legyen… Vagy Dravis tévedett. hogy mit műveltél egyszer régen ugyanitt. de csak mert láttam. nem jöttem volna el. Na. hogy tudja… – Egy újabb vigyor után eltűnt a tömegben. hogy nagy mákja van… Akartam. és egyre zsugorodik. de ha fogadni kéne. Megtorpant. hogy nem fogják az árakat az égig pumpálni! – Azt hiszel. hogy aki bajt hoz ránk. ne gyere nekem ezzel a fájdalmas pillantással – arról van szó. Dravis előrehajolt. ez az oka. hogy valaki más is beszállt a buliba. oké? – sóhajtott Han. De azt megmondhatom. és úgy látszik. Ne feledd. – Ugyan. – Most mi a fenét mondunk Ackbar admirálisnak a Tanács előtt? – Han . nincs értelme titkolódzni. ha nem bíznék benned. – Csak még egy kérdést. vagy Karrde tanulta meg. hogy nem. Dravis végül mégiscsak hátat mert fordítani neki. merőn bámult Hanra. Többet nem is várt ettől a beszélgetéstől. próbáld csak ki! Utána hívj fel. mit magyarázott Leia a politikáról. – És miért kell épp a birodalmi szektorokban dolgoznotok? – Han megpróbált visszaemlékezni. az nem lesz kíméletes veletek sem – húzta el a száját Han.Dravis sanda pillantást vetett rá. Háta mögött Csubakka morgott rosszallóan. hogy az Új Köztársaságnak szüksége van pénzre. – Lehet… – Dravis szeme összeszűkült. – Kifizetődik – vont vállat Dravis. – Megteszem. – Ja. ne beszélj marhaságokat! Egy vadonás új kormányzat meg van szorulva – és te be akarod nekem magyarázni. én Talon Karrdéra tenném a pénzem. mi hogy megy. hogy túl régen nem vagy benne az üzletben. miközben feltápászkodott. És lehet. – De lehet. mi? Egyszer talán még el is mondom. Valaki. hangja azonban fagyossá vált. Egyre nő a seregünk. – Ne felejtsd el. Hallott már Karrdéről: szervezete sosem tartozott a nagyok közé. hogy tisztes haszonnal dolgozni kifizetődőbb. és mond meg a haverodnak. Han meglepődött. A csempészeket a haszon érdekli. Még az is lehet. de most mennem kell. Han bólintott. Add át az üdvözletemet a hercegnődnek… – Csak ismertesd az ajánlatunkat a többiekkel. hogy ebben a dologban is hiszek neked. hogy áll most a Birodalom? – Ez bizony nagy lutri – értett egyet Dravis. – Azt hiszem. Jó. Hallottam kósza híreket arról. Borzasztó lehet egy egész rajt elveszíteni. elfelejtetted már. aki igencsak befűthet nektek – mint például az Obroa-skai rendszerben. Csubi. – De az a terület egyre veszélyesebbé válik. – És ha tudod. Solo. A csempészek jó része sosem fog ennyire megbízni benne. egy egész elomi rajt vesztettetek el nemrég. hogy egy kicsit ideges voltam az elején. hogy valakit érdekel. Vigyázz magadra.

kifelé! – Karrde Mara mögé mulatott. hogy ki csinálta. jönni fognak! Nem is kevesen. Figyeld csak meg. sem kevesebb. – Igen. de ezt Dravis nem tudhatta! – Habár Han meg volt győződve arról. erre megy ki az egész… – Fekete hajába túrt. – Arra kértél. – Karrde széles mozdulattal a szemközti székre mutatatott. HARMADIK FEJEZET A magániroda kihajtható asztala megterítve várta. vacsorázzunk együtt. – Tehát kifelé! A vornskr előbújt a sarokból. csak egy sugárvető. az időzítés tökéletesnek bizonyult – Mara? – szólt ki. aki láthatatlanná tud válni minden körülmény közölt. kárörvendő dorombolás hallatszott. – Nem mondtad. – Igen – grimaszolt Han. Talon Karrde már a bort bontotta. megvetette lábát a szőnyegen. – Igen. – Üzenetet hoztam – kezdte. senki nem jegyez meg. Kerülj beljebb! Az ajtó halk szisszenéssel feltárult. honnét fúj a szél. Mint mindig. Dravis meg a többiek megtalálhatják a hasznukat. Drang: üzleti vacsora. – Hátvédek sehol. halk. Néhányan azért felcsapnak majd. arról is lesz némi fogalmunk. Wedge-ről amúgy lerítt. Wedge Antilles elvigyorodott. Ami most igencsak jól jött. és a báron keresztül a kijárat felé indult. – Hangja picit megváltozott. úgy tűnik… – Han búcsúpillantást vettet a kocsmára. miközben feltápászkodott. hátha sikerül rájönnünk. akit soha. Félúton megtorpant egy másik boksz előtt.megrázta a fejét. hogy csak X-szárnyújának pilótafülkéjében ülve. ezzel is megvagyunk… Felállt az asztal mellől. – Megnézzük. – Azt hittem. az étel készen állt a felszolgálásra. – Üzleti vacsora. Sebaj. – Gyerünk! így is eleget késünk Corusantról. – Egyébként Page hol van? – Jelen. mi történt ott. és Mara Jade határozottan macskás eleganciával belépett. – Láttál bármi említésre méltót? – kérdezte Han. Ez a fickó tényleg megbízhat magában. . Na gyerünk. Úgy bizony. – A kalamáriak már a háború előtt is halálos ellenségei voltak a csempészeknek. uram – jött a válasz a háta mögül. magányos vendégre. Karrde a hang irányába fordult. Az a fajta. És ha egy kis szerencsénk van. – Félreértesz. hogy… – zöld szeme az asztalra villant – …csak erről van szó. Csak meg kell nekik ígérni. – Az elveszett elomi csapattest miatt? – tudakolta Wedge. közepes termetű és abszolút jellegtelen ábrázatú ember állt. – Azt mondtam. A zöld szemek most a férfit méregették. hogy a csempész igenis tudta. elégedett. Nem volt nála más fegyver. ezt mindenki tudja. Page megrázta fejét. fejét lesunyta – akárha vadászni készülne. nem lesznek Jabba stílusú kivégzések és senki sem lő rájuk. hogy háborítatlanul dolgozhatnak. Han megfordult. Sem több. Az asztal mögül. – Igen. hűvösen és számítóan. Mögötte egy közepes súlyú. mikor halkan kopogtak az ajtón. TIE vadászokat vízharmattá lődözve képes igazán fesztelenül viselkedni. és izgalomban sem fognak hiányt szenvedni. s lepillantott az ott ülő. Pedig az Obroa-skai rendszeren akarok átrepülni. Igen – csendült a fiatal nő hangja a túloldalról. – Dravis szerint nagy mákod van.

– De úgy vettem észre. – Hol is tartottunk? – Arról volt szó. – Mi lesz az új feladatköröm? – tudakolta Mara. – Ez talán kárpótol majd… Az ajtó felé hajította a húsdarabot. – Aha – bólintott a lány. A vornskr elinalt. hogy amit a legtöbb ember szerencsének hív. és egyél te is. mikor nem szabad kérdezni. hogy még csak hat hónapja vagyok itt! – Legyünk precízek: öt és fél hónapja – javította ki a férfi. amilyen Mara. – Ámbátor a legszebb üzleti vacsora. és belekóstolt borába. A lány ezúttal nem tudta palástolni döbbenetét. A lány valaha rég megtanulta. hogy hátvédként vagy akár egyszerű ügynökként vesztegesd az idődet. megismerkedsz állandó ügyfeleinkkel. Drang lassan araszolt az ajtó felé. gondolta. – Na ne add nekem ezt az "szegény-kis-én" műsort. Csend telepedett közéjük. – Úgy vélem. – Igen. szem előtt maradsz. Még egy hasznos tulajdonság. – Valóban igen érdekes estének nézünk elébe – mondta.– Az étel a konyhában vár. Nekilátott az első fogás feltálalásához. és ha nem sietsz. – Tehetséges csillaghajópilóta vagy. jó? – Karrde kiválasztott egy darab bruallkit. esetleg nem hagy neked semmit. hogy az efféle külsőségek nem hatnak egy olyan teremtésre. hogy az emberei nagyon hálásak lesznek ezért. mint a tehetség kombinálása a kedvező alkalom felismerésének képességével – Visszafordult a bruallkihoz. – No. s most a saját magának is szedett. hangosan dorombolt és sértett. A gyanakvás visszatért a lány szemébe. a szerencse is közrejátszik – hagyta helyben Karrde. nem más. – De az eltelt idő sosem számít annyit. Mara. kiválóan adsz és hajtasz végre parancsokat. – Tudod jól. – Különös tekintettel… – ehelyütt a nőre pillantott – …az előléptetésre. Hangja hűvös volt és tárgyilagos. szemrehányó pillantásokat vetett gazdájára. Szeretnélek előbb-utóbb a helyettesemmé tenni. Elhallgatott. A zöld szemek előbb összeszűkültek. majd hirtelen tágra nyíltak. – Biztos vagyok benne. Nagyon hasznos tulajdonságok ezek egy csempész esetében. Igazgatni kezdte aranyos fényű vörös haját. – Jobbára velem utazgatsz majd. mint a képességek és az eredmények… Márpedig a képességeid és az eredményeid egyaránt lenyűgözőek. – Most aztán menj szépen – mondta Karrde –. Mara meghökkent. – Karrde kortyolt egyet a borból. Drang levertsége egy pillanat alatt elmúlt: egyetlen félig repülő szökkenéssel elérte az ajándékot. semmiképp sem árt hangsúlyozni. hogy a csempész nem feltétlenül barbár is egyben. igen… – Karrde éppen a bruallkit szedte a tányérra. a szokatlan körülmények nem billentették ki lelki egyensúlyából a hölgyet. – Figyeled. ez szempont volt. hogy ez egy üzleti vacsora… – A lány időközben leült. s könnyedén körbemutatott. Persze tudhatta volna. – A te előléptetésed. – A végkövetkeztetés: – folytatta Karrde – túl értékes vagy ahhoz. – Na kérem… – Karrde bocsánatkérően Marára mosolygott. ahogy új üzleteket kötök. ráadásul… – Halványan elmosolyodott. hogy pontosak legyünk. – Csak szerencsés vagyok. Karrde elmosolyodott. – Persze. – Előléptetés? – visszhangozta Mara óvatosan. Sturm már ott van. . csakugyan – ismerte be Karrde. A döbbenet gyorsabban futott át a lány arcán annál. No lám. – …ráadásul képes vagy feltalálni magad váratlan és szokatlan helyzetekben is. amin valaha részt vettem. hogysem feltűnhessen.

– Chimera csillagromboló. – Hangja ismét szenvtelenül csengett. Mara zavarodottsága még mindig nem múlt el – szemei elárulták. azután a megkerülte az asztalt. Segítségükre lehetek valamiben? – Nincs válasz – mormolta Aves. – Ön igen jól informált. hogy hitelt adjak holmi kósza híreszteléseknek rajtaütésekről a Paonnid/Obroa-skai rendszerben. de Torve szerint a Chimera az. Nyomon követjük két leszállóegységüket. – Riadóztassak? – Várj! Hátha segítségre van szükségük. Vett egy mély lélegzetet. De… Várj egy kicsit! Úgy tűnik. akik már jó ideje tagjai a szervezetnek. Chimera birodalmi csillagromboló. parancsnoki uniformist viselő férfi jelent meg a képernyőn. és más effélék. – Megvan. – Érdekes – mormolta Karrde. nem csillagrombolóval közlekedsz – mutatott rá Karrde. a Chimera parancsnoka. – Mélyen a lány szemébe nézett. Az erdőben. eltöprengett a lehetőségeken. Pellaeon szeme sarkában megrándult egy izom. vagy Thrawn főadmirálisnak nincs-e szüksége segítségre. – Aves jól érzékelhetően idegesnek tűnt. itt… Aves helyett hirtelen egy középkorú. A leszállás helye… – Aves elfordult egy pillanatra a képernyőtől. lehetetlen pontosan kivenni a feliratot a hajó oldalán. hogy Önnek. s Marára pillantott. Épp most állt orbitális pályára egy birodalmi csillagromboló. Mit akar? – Pusztán a segítségünket óhajtom felajánlani. – De figyelmeztetlek: ha ekkora önállóságot kapok. – Itt Pellaeon kapitány. . – Itt fognak talajt érni. – Gondolkodj! Kérdezz meg olyanokat. s láthatólag megdöbbent. és halványan megint elmosolyodott. – Vannak. – Egyéb jelentenivaló? – Szalvétáját a befejezetlen vacsora maradványaira dobta. Érdekes lenne tudni. Karrde a hajába túrt. vajon mit tudnak rólam. Távol álljon tőlem. – Még mindig csak két leszállóegységet észleltek? – Nem jön több. – Azaz kettőt. – Ezt már hallottam. most indítottak egy leszállóegységet. nem messze az erdőben! Karrde a szeme sarkából figyelte. Pellaeon szemei összeszűkültek. legfeljebb tizenöt kilométerre innét. – Nem. akik kíváncsiak lennének. ám kiérződött belőle a fenyegetés. itt Talon Karrde. A szervezet felépítése megérett már a változtatásra. és… Az asztalon álló hírközlő sípolása félbeszakította. – Oké – válaszolta. – Azt hiszem. – Nem. – Tessék – szólt Karrde. és elfordított néhány kapcsolót. Karrde felpattant. – Még messze járnak. – Küldtek jeleket bárhová is? – Mindezidáig nem észleltünk semmit. – Ók tudják. honnan tud ilyesmit egy kisstílű csempész. – Kicsodának? – Ó! – Karrde a fejét ingatta.hogy megszokjanak. – Eddig nem adtak le azonosító jelzéseket – rázta meg a fejét Aves. hogy sosem mondok valótlant az embereimnek. – Köszönöm. Karrde úr… – Hangja udvarias volt. élni fogok vele. – Itt Aves – jött a válasz. hogy lássa a monitorokat. Thrawn főadmirális személyesen. ha tudjátok: társaságot kaptunk. szerintem most néznek utána a nevemnek a számítógépeik. Mara megnedvesítette ajkát. Már ha szerepelek a nyilvántartásukban egyáltalán… – Megköszörülte a torkát. – Természetesen sosem hallottam Thrawn főadmirálisról. és kíváncsi voltam. – Nem valamelyik város mellett? – kérdezte Avestől. amint Mara tekintete megkeményedik. – Nem kell most rögtön válaszolnod – ingatta fejét Karrde. nem árt. Lássuk csak… Kérek egy közvetlen csatornát! Aves mondani akart valamit. azután mégsem szólt. Különösen nem a Chimerával kapcsolatosan. – Vagy talán csak észrevétlenek akarnak maradni… – Ha észrevétlen akarsz maradni.

Mint már mondtam. – Ó! – sóhajtott Karrde. – Szokatlanul lágy hangon beszélt. – Az embereim hallanak ezt-azt. – Bizonyára – válaszolta Karrde. Majdnem ugyanúgy dolgozunk. Az ysalamiri furcsa jószág: mintha összenőne a fával. – A drága pedig annyit jelent: költséges. Attól a pillanattól . A csempész vállat vont. – Tényleg minden ellenszolgáltatás nélkül teszed ezt meg nekik? – Magához emelte az egyik poharat. kapitány – magyarázta Karrde. hogy az ysalamiri alig tizenöt centiméter hosszú. – Mindezidáig abban hitben ringattam magamat. a növényzet magas fémtartalma pedig megzavarhatja a műszereket. hogy valaki megmutassa. – Köztünk nincs helye egyezkedésnek. – Én nem az önök biztonságáról beszéltem. – És mi az ára ennek a bemutatónak… – Nincs ára. akad a szervezetében egy ember. – Köszönjük a tanácsot! – Pellaeon hangja hűvös volt. » – Elnézést a közjátékért – Egy kevés bort töltött mindkettőjüknek. pusztán a segítő szándék vezérel.Karrde vállat vont. Karrde. – De nem kívánunk sokáig maradni. – Meglehet – hagyta rá Karrde. – Értesítse leszállóegységeinket. de valóban szükséges. – Ha kérsz valamit cserébe. arcára visszatért a hűvös. – Meglesz. ők biztosan megfizettetik veled. kapitány. ahogy az önök hírszerzői. – De az érdekeltek mindig köthetnek egyezséget. tartózkodó kifejezés. – Ha kívánja. A másik fagyosan elmosolyodott. Végiggondolta az esetleges következményeket. – Természetesen… A gúny csak úgy sütött Pellaeon hangjából. tudják-e a módját. Ha a most leszálló kompok az erdőben szándékoznak leszállni. Természetesen nem az összeset. – Az embereink figyelik őket. – Dankin és Chin felkészítették már az egyik terepsiklót. Nem lehet csak úgy kirángatni őket a fészkükből. – Az övékről. Ismét Aves arca vált láthatóvá. A lány tekintete megint kifürkészhetetlen volt. – Ám méltányos csereügyletre azért sor kerülhet. – Úgy lesz… – A képernyő elsötétült. Én legalábbis így képzelem. kapitány! Pellaeon eltűnt a képernyőről. Ég önnel. én pedig összerakom az így szerzett információtöredékeket. szinte vágott. odaküldöm egyiküket a leszállóegységhez. Azt hiszem. A technika nem túl bonyolult. Karrde visszasétált az asztalhoz. amelyikben él. és egyáltalán nincsenek ragadozó hajlamai. miként lehet őket viszonylag biztonságosan kipiszkálni az odúikból? Pellaeon ezúttal sokáig bámult a csempészre. – Egy kis vadászat? Pellaeon halovány mosollyal ajándékozta meg a feltételezésért. – Hűségét nem felejtjük el. Maradjunk kapcsolatban velük. – Mindent hallottál? – kérdezte Karrde. Soha. Marára pillantott. szólj. – Feltételezem. – Tekintete ismét megállapodott Karrdén. – A birodalmi hajóhad tevékenységéről szóló információk igen drágák. jól ismeri az ysalamirik sajátos természetét – mi másért lennének itt? Megkérdezhetem. Pellaeon elfordította fejét. ön pontosan tudja. azt sem felejtenék el. hogy útnak indítja az embereit. A Birodalomnak mostanság egyvalamire van szüksége: pénzre. s nem lehetett félreérteni a pillantás jelentőségét: ha a csempész valamiféle árulást tervezne. és leültette megint. miként csalogathatok elő… – Az embereim közül néhányan tudják – ismerte el Karrde. legalábbis az elpusztításuk nélkül nem. helyesebb nyomban figyelmeztetnie a legénységet: jó néhány igen veszedelmes ragadozó él itt. Feltételezem. aki tisztában van ezzel. ha visszaértek. Aves bólintott. – Remek.

egészen addig a pillanatig. – Mara mély lélegzetet vett. míg el nem tűnnek. – A császárral együtt. – Thrawn alighanem sötétben tapogatódzik. – Hogyne. Egy napon komolyan utána kell majd néznie. Túl sokat kockáztatnak. hogy a begyűjtött jószágokat bevethessék egyetlen Jedi ellen… Mara tekintete megrebbent.fogva. – Elképzelhető. Mintha belátta volna végre. – Dankin és Chin elmondják majd. hogy változtatásokat szándékozol végrehajtani a szervezet felépítésében. – Lehet. amiért ilyen engesztelhetetlenül gyűlöli. hogy csak néhány ysalamiriért jöttek ide. hogy hajója fedélzetén pár ysalamirit tartson. – Karrde elmosolyodott. néha a szájához emelt egy-egy falatot. – Min húztad fel magad ennyire? Csendben várta. mikor Luke Skywalkerről beszél…! – A császár még a Birodalom első napjaiban megszabadult tőlük. azt beszélik… – Meghalt! – vágott közbe Mara. mintha nem vette volna észre. miben szállították el a jószágokat az emberei. kövessük a példáját mi is! Mara nagy szemeket meresztett. – Minek? – tudakolta. Az érzelmi skála másik végpontjában kapott helyet Luke Skywalker. – …mintha lenne még némi megbeszélnivalónk. hogy Thrawn már kitalált valami okosat. még mindig lenyűgözték. mikor idemerészkednek csak azért. honnét került elő. ahogy belemelegedett. melyeket Mara a császár és a néhai Birodalom említésekor produkált. – Egyszerű óvatossági intézkedés – vont vállat Karrde. – Igen – suttogta. és én beérem ezzel a fizetséggel. pengeként vágott. Ha jól emlékszem. hogy alulmaradt. amint leszállnak. Hacsak… – Eszébe ötlött valami. – Nos. Újból elképesztették a lány lappangó adottságai. – Egyébiránt… – Karrde úgy tett. lássuk csak… Eleinte lassan. – Teljesen érthetetlen. mind gyorsabban beszélt. s meg kell tudnia azt is. Hacsak nem valami sötét dologra akarják használni az összegyűjtött ysalamiriket. Öt hónapja figyelte már a lányt. Amikor ismét kinyitotta. – Mégis… – folytatta megfontoltan – Ha a főadmirális jónak látja. – Időpocsékolás az egész – tűnődött fennhangon Mara. Különben is. A lány elrévedt. igaz? – Nyertél… – Karrde ismét szedett magának egy kis bruallkit. NEGYEDIK FEJEZET . felvázolta saját elképzeléseit. Milyen furcsák a hangsúlyai. hogy megtalálták Darth Vadert. – Talán nem Skywalkerre utaznak – mormolta. mit rejteget a múltja. vajon mit követett el ellene Luke Skywalker. mielőtt megszólalt: – Nem hiszed. éppen azt taglaltad. hogy a lány lelkében tomboló vihar alábbhagyjon. A nő hosszan nézte Karrdét. Hangja fagyos volt. Karrde figyelt. – Úgy érted. miféle rejtelmek övezik… Fel kell fednie származása titkát. hogy időközben újabb Jedik tűntek fel. az érzelemkitörések azonban. lehunyta szemét. – Karrde a fejét ingatta. régi önmaga volt megint: hűvös és számító. Mert el fognak tűnni. később. – Vader meghalt a Halálcsillagon – legyintett ingerülten Mara. – Merőben valószínűtlen. Rávilágított az eddigi hiányosságokra. – Ebben én is biztos vagyok. hogyne – bólogatott Karrde. hogyan akarja az ysalamiriket életben tartani a fedélzeten? Néhány fát is begyűjtet tán velük együtt…? – Biztos vagyok benne. – Igen.

amekkorának az orbitális pályáról látszott. – Nevezze megérzésnek. A csövek hihetetlen vastagsága és az egész ketrecszerkezet bonyolultsága a lények láttán túlzott elővigyázatosságnak rémlett. A hajtóművek felbődültek: a leszállóegység a bolygó atmoszférájába lépett. majd eligazgatta tokjában. – Három különböző építészeti stílus jegyei . A bolygó szárazulatainak legjavát erdő borította. hogy még mindig a Birodalmat szolgáljuk… – A főadmirális végigpillantott a kijelzők során. – S ha a császár máshová rendelte az Őrzőt a lázadók elleni küzdelem során…? – Hamarosan kiderül. – Ez már a Tantiss-hegység? – tudakolta a pilótától a kapitány. uram. Pellaeon a kicsit hátrább ülő néma. az ysalamirit tartalmazó ketrecet a hátára erősített csomagba tette. – A Sötét Jedik büszkeségét és önérzetét nem lehet félvállról venni. – Rendben… – Pellaeon ellenőrizte lézerpisztolyát. itt van-e még – intette csendre Thrawn. Számtalan apró kis ház húzódott meg a sűrűn telepített fák lombjainak rejtekébe. ha akar: ő a maga részéről szívesebben vonultatott volna fel tekintélyesebb tűzerőt. mielőtt fény derül kilétünkre s arra. szalamandraszerű életformákat vastag csövekből összerótt börtönükbe. – Elképzelhető. kapitány. – Thrawn a másodpilóta ülésére zökkent a leszállóegységben. – Egy lépegetőkkel megerősített. bekapcsolta hajtóműveit és az alant derengő bolygó felé vette útját. amelyet a város főterének vélt A téren hatalmas. Bízzon csak Thrawn az ysalamirikben és a logikájában. – Ennyire bizonyos abban. – Igen. egyhangúságát néhol hatalmas. Másfelől… – hátrapillantott a válla fölött. jól felfegyverzett rohamosztagos légiót már az orbitális pályáról felfedeztünk volna. A Chimera műszerei egész Waylanden nem találták olyan eszközök nyomát. igazán királyi benyomást keltő épület terpeszkedett. füves foltok enyhítették. melyek bonyolultabbak és veszedelmesebbek lettek volna az egyszerű íjnál. a császár parancsára tartózkodik Waylanden. és sokkal nagyobb volt annál. A fedélzeti mérnököknek bőven volt idejük elkészíteni az ysalamirik otthonának szánt hordozható ketrecet. nem értem. Szemközt hegylánc emelkedett felhőktől övezetten a síkság fölé. miféle problémákra számít. – Talán könnyebben meggyőzhetnénk az illetőt egy szakasznyi rohamosztagos kíséretében – jegyezte meg Pellaeon. – Még mindig nem látom be a dolog szükségszerűségét – morfondírozott Pellaeon. pikkelyes. – És nyilván felbosszantanánk – mutatott rá Thrawn. Pellaeon a felszínt kezdte vizsgálgatni. uram – érkezett a válasz. hogyan rakják ezeket a nyálkás. azután irányra fordult. – …ezért van itt Rukh. A város a Tantiss lankáitól délnyugatra épült. – Érdekes… – Thrawn kifelé sandított a páncélüvegen. – A város is feltűnik nemsokára. s becsatolta magát. azután kijelölte leszállásra azt a nagy és üres térséget.A Chimera négytizedes fény feletti sebességgel öt nap alatt küzdötte le a Myrkyrt Waylandtől elválasztó. Nem volt túl megnyugtató az ebből adódó következtetés. amint az láthatóvá vált a belső főképernyőn. rémálomba illő figurára tekintett. hogy lesznek nehézségeink. Pellaeon fintorgott. hogy az Őrző egy Sötét Jedi? – Ki mást választana a császár személyes birtoka őrzésére? – Thrawn megrázta fejét. hogy a pilóta körözzön egy darabig. háromszázötven fényévnyi távolságot. kapitány. és lassan ereszkedni kezdett. uram. Tompa kondulás: a leszállóegység elhagyta a Chimera fődokkját. miközben kelletlenül figyelte. – Ha az Őrző. Thrawn hagyta. azután odabiccentett a pilótának: – Mehetünk. aki odalent vár.

Sőt. amint Rukh célzásra emelte kibiztosított fegyverét. Senki nem szólt. – Érteniük kell – jelentette ki Thrawn hűvösen. Thrawn oldalának csapódott. Talán komolyabb indokra van szükségük… – Ismét szájához emelte a megafont. Thrawn leeresztette a megafont és várt. – Igen – bólintott Pellaeon. óvatosan. – Érthető. Még néhány gondosan célzott lövés a tetőt tartó oszlopokra. Rukh visszatért. miután kitekintett a kémlelőablakon. Az épületek pillanatnyilag feleannyira sem foglalkoztatták. – …a legtöbb idegen életforma barátságos.keverednek itt: az egyik emberi. jött elő. és követte társait. – Esetleg nem értik a galaktikus közöst – mormolta Pellaeon. körös-körül továbbra sem mozdult semmi. Senki sem nyitott tüzet rájuk. Thrawn várt. Percek teltek el. nyakában medál csillant. majd tucatnyi lövés zaja hallatszott odabentről: egyetlen fegyver tüzelt. – A hegy Őrzőjét keresem! – Hangja valósággal robbant a téren. – Thrawn apró. ahogy látom. és… . nyomatékot adott szavaimnak. s eltűnt az épületben. hátha sikerül őket valamelyest megnyugtatnunk… Szájához emelte az apró szerkezetet. – Az embereknek mindenképpen. épp hogy elhibázta az ysalamiri ketrecét – és ártalmatlanul lepattant a fehér uniformis alatt viselt páncélról. A palota előtt álló férfi magas volt. ahogy nekiindultak. a másik kettő idegen. Gyorsan. s megmarkolta lézerpisztolyát. gondozatlan ősz hajjal és mellig érő szakállal. hihetetlen ügyességgel haladt. mint a bennük tartózkodók. Az a téren körbefutó út túloldalán állt. hogy e jegyek egy adott bolygórendszerben. – Vajon miért bujkálnak? – tűnődött a kapitány. Az épület homlokzata egyszeriben megszűnt létezni. az egész várost leromboltatom! Még be sem fejezte.…és az épület fülsértő robajjal összeomlott. ósdi barna köpönyeget viselt. – Vajon mennyire látják szívesen ezek az idegen életformák a jövevényeket? – Tudja… – Thrawn a rámpához sietett: Rukh már várta. mi több. erőteljes testalkatú. A huszadik lövés után a falak is megroggyantak. – Várj! – csattant fel Thrawn. remélem. az utolsó szó még sokáig visszhangzóit a házak között – Ki vezet hozzá? A visszhang elült. a tér elcsendesedett. Íme a következmény! – A noghrihoz fordult. – Pompás – Thrawn felemelte a hangosító szerkezetet. egyazon városban együtt fordulnak elő. – A látvány. Mehetünk? A hidraulika hangos szisszenéssel engedte le a rámpát. Igazán különös. adott életjelet. a palota maga is három stílus elemeit vegyíti. – Megvan a pontos hely? – Igen – A noghri lézervetőjével az egyik kétszintes épületre bökött. előzetes figyelmeztetés nélkül nyílvessző röppent feléjük. ám hogy . térerősítővel ellátott megafont húzott elő. Először az ablakok és az ajtók robbantak be. Rukh vezetésével kiléptek a fényre. amikor jobbról hirtelen. – Lássuk csak. Újra kérdezem: ki vezet a hegy Őrzőjéhez? – Majd én! – A hang balfelől csendült. míg helyre nem állt a csend. – Ha senki sem vezet hozzá. akiknek jelenlétét a leszállóegység műszerei érzékeltek. Lábszárközépig érő sarut. – A hegy Őrzőjét keresem – ismételte. Pellaeon megperdült. – Most! Rukh vigyorogva indult neki. Pellaeon összeszorította fogát. – Az imént valaki ránk lőtt.

– Jöjjenek! – intett. akik az Őrző halála óta érkeztek ide. Pellaeon pár pillanatig azt hitte. Pellaeon egy pillantást vetett az bejáratnál várakozó öregemberre. meghalt – hagyta helyben az öreg a hátuk mögött. Már nyitotta a száját. Egy kriptába jutottak. Az ajtó hangtalanul kitárult: száznál is több gyertya fényétől megvilágított terem vált láthatóvá. – És önben kit tisztelhetünk? Az öregember pillantása megállapodott a füstölgő romokon. – Figyeljenek a csapdákra! Több nyíl azonban nem szállt feléjük. és elhagyták az épületet. s különös fény gyűlt a szemében. azt lehetetlen volt megállapítani: az ősz szakáll jórészt elrejtette. Néhány szívdobbanásnyi időre az öreg farkasszemet nézett a főadmirálissal. – Bizonyára. – Itt minden az enyém. érezhető fensőbbséggel csattant. az öregember nekik szólt. majd Thrawn és Rukh után indult. Árulkodó ellenszenvvel figyelte a jövevényeket. Teljességgel szükségtelenül. – Valaha rég ott élt – fordult hátra az idegen. – Zárkózzanak fel! – szűrte foga között a szót Thrawn. főadmirális? – Látom – bólintott Thrawn. – Elvezetem hozzá. A teremben a lobogó gyertyákon kívül csak egy óriási fekete kőtömb terpeszkedett. amilyennek látszik – cikázott át Pellaeon agyán a gondolat. – Várjanak idekint! – rendelkezett. Tekintetében az érdeklődés mellett ott lappangott a megvetés is. – Az emberek nagyra becsülhették. – Igen. majd vállukra vetették nyílpuskájukat. mialatt átvágtak a kövezett téren. s két felfegyverzett ember lépett elő titkos őrhelyéről. Megfordult és a palota felé indult. – Látja ezeket a gyertyákat. – Megtámadtak minket – válaszolt hűvösen Thrawn. – Itt én uralkodom! – A válasz harsányan. azután kinyitotta a következő ajtót is. s felhágtak a palota hatalmas.pontosan mit is ábrázol. – Idegenek a külvilágból. s egy újabb kétszárnyú ajtóval szemben megállt. – Maguk idegenek. – Wayland lakói akkor építették neki ezt. A csendet Thrawn törte meg: – Thrawn főadmirális vagyok. hogy méltóképp válaszoljon. Ezek a gyertyák azon külvilágiak síremlékei. . ahogy az öregre pillantott. kétszárnyú ajtajához vezető lépcsősoron. – Úgy van – hagyta helyben Thrawn. – Lerombolták az egyik épületemet. ám Pellaeon ilyen távolságból nem lehetett biztos a dolgában. – Ahogy elnézem – jegyezte meg halkan a főadmirális – meghalt már. – Nagyra becsülték? – Kalauzuk elhúzta a száját. A hegy Őrzőjét keresem. Milyen könnyedén csinálta! Sokkal erősebb lehet annál. A férfi sötét arcát rácok szabdalták. a Birodalom hadura. – A császár Őrzője várja önöket. – Hol a bolygó kormányzója? Az öreg tekintete mintha fellángolt volna. a császár alattvalója. s hatalmába kerítette valami balsejtelem: megborzongott Mély lélegzetet vett. míg kiérnek. Némán végigmérték a birodalmiakat. Az öreg megvárta. amikor megkezdtem uralkodásomat… – Besietett a díszes fogadócsarnokba. ahogy kísérőjük szélesre tárta az ajtót. – Azt hittem. – Hangjából is lenézés csendült. az Őrző a hegyen lakik – jegyezte meg Thrawn. Minden kétséget kizáróan az volt. Az öregember könnyedén fejet hajtott. amikor kétoldalt elhúzódtak a térelválasztók.

mi nem afféle közönséges külvilágiak vagyunk. miként tehet szert nagyobb hatalomra – nagyobbra annál. C'baoth olyan pillantást vetett rá. – A magam ura vagyok. Utolsó szava harsányabban csattant iménti villámainál. és megtudja – ajánlotta Thrawn. oly hirtelen abba is maradt. érti? A támadás amilyen hirtelen jött. leengedte két kezét. – És most elpusztítom önöket is. – Most ön az Őrző. s hamarosan megint a napvilágra jutottak. – Meglehet. – Joruus C'baoth Jedi-mester vagyok. ám tüstént szétszéledtek. az öreg ábrázatát fürkészte. – Én öltem meg őket. arcán hitetlenkedés és csodálkozás tükröződött.Pellaeon megfordult. – És engedje meg. ahogy felemelte a lézerpisztolyt. – Thrawn könnyedén fejet hajtott. és lőtt. – Megkérdezhetem. kezét meleg légáram simította végigennyi maradt a villámokból. – Menjünk. – Beszéljünk hát. Ujjaiból váratlanul kék energiavillámok lövelltek ki… …és ártalmatlanul enyésztek el alig egy méternyire a birodalmiaktól. a régi Őrző csakugyan halott! – Thrawn túlkiabálta a csapkodó kék energiavillámok robaját. – Semmilyen császárt nem szolgálok! – Az öregember őrjöngött. – Az Őrző halott! – kiáltotta az öregember. keményen markolta kézifegyverét. az őr felemelte fegyverét. mielőtt Thrawnék közelébe érhettek volna. hogy megmutassuk. hogy mi tartsunk önnel. amelyre egy Jedi-mester áhítozhat! Az idegen-hosszú percekig viszonozta Thrawn pillantását. – Az ő házát rombolták le – magyarázta az öreg. Pellaeon hátrahőkölt. Az öreg Thrawnra szegezte tekintetét. Egyetlen kivétel akadt. – Jól van – mormolta végül. Mindarra a hatalomra. pár pillanat múltán fordult csak meg. Az öregember halványan elmosolyodott. amit elképzelni képes. Alighogy kimondta. Thrawn kivárt. – Joruus C'baoth? – Mélyet lélegzett. kezében felhúzott nyílpuska. amint a birodalmiak C'baoth vezetésével előbukkantak. – Köszönjük. – Maguk nem Jedik… Hogy csinálták ezt? – Tartson velünk. Arcát visszafojtott düh torzította. – Feléjük emelte mindkét széttárt ujjú kezét. Őrző. Mindez olyan gyorsan történt. Ön vigyázza a császár hegyét. Megint energiasugarakat lövellt. Én öltem meg az Őrzőt is. s azok újból szertefoszlottak. Most. hogy Pellaeonnak még kibiztosítani sem volt ideje fegyverét. Megindultak kifelé a sírboltból. Néhány méternyire a bejárattól a C'baoth elbocsátotta őrök egyike várakozott. – Hogyan haltak meg? – érdeklődött. Éppenséggel beszélhetünk. hátán végigfutott a hideg. mely betöltötte a termet. kit tisztelhetünk vendéglátónkban? – Természetesen – az öregember hirtelen megint kenetteljes hangot ütött meg. arcán tucatnyi kifejezés árnyéka suhant át. – De hiszen… Megtorpant. természetesen. – Nyilván bosszút akar állni. – Parázsló vörös szemének pillantása megállapodott az öregember arcán. némán elállta útjukat. A másik kihúzta magát – Jedi-mester vagyok. Nem tartok a világon senkivel! – Értem – bólintott az admirális. – Amint láthatod. Pellaeon előrántotta lézerpisztolyát… …ám a nyílvessző a birodalmiaktól három méternyire függve maradt a levegőben! . – Állj! – Thrawn felemelte kezét. – Jöjjenek! – ismételte Thrawn felé fordulva. A palota és a leszállóegység körül kisebb csoportokban emberek ácsorogtak. – Ez esetben engedje meg. amilyennel Pellaeon szokta csendre inteni az újonc tiszteket.

azután ugyanolyan apró mozdulattal intett Rukhnak. faodvakban tanyázó életformák. – Mindent megbeszélünk. Egyetlen ysalamiri is tíz méter átmérőjű buborék létrehozására képes. így már sokkal jobb. – Azt hiszem. – Újból végigsimította az ysalamiri nyakát. hogy megvédett minket. – Hogyan lehetnek képesek ilyesmire? – Sajnos nem tudjuk – ismerte be az admirális. a császár Őrzőjét fogjuk itt találni. hogy miután felfedjük kilétünket és küldetésünket. – A vendégeink. – Hogy érti azt. C'baoth mester. Az őr lassan leengedte fegyverét. – Összevonta szemöldökéi. C'baoth összerezzent. arcán meglepetés és felháborodás tükröződött. Thrawn az öreg felé fordult. – Most pedig mondja el nekem… – C'baoth a párnák felé intett. – Ezeket a lényeket ysalamiriknek hívják. így csak a szétfröccsenő kődarabokból lehetett megállapítani. Thrawn végül biccentett. s darabjai a földre hullottak. Csupán bizonyos akartam lenni abban. s gyerekes érdeklődéssel kezdte tanulmányozni Thrawn ysalamiriját. s egy intéssel elküldte az őrt. – Sosem hallottam még efféle teremtményekről – mormolta C'baoth. hogy útját merre térítették el. tőlem kapja majd. Ha csoportosan vannak jelen.) – Bizonyos vagyok benne… – Mondják el. Ez idő szerint maga a képesség is elegendő céljaim eléréséhez. Időbe telt. de hogy hogyan csinálják. tekintetében kielégítetlen bosszúvágy izzott. – Nem az öné. hogy taszítják? – Képesek távol tartani maguktól az Erő minden megjelenési formáját – magyarázta a főadmirális. egy távoli. – Természetesen. – Az. mielőtt letelepedett volna. Bocsásson meg. Thrawn néhány másodpercig állni hagyta. hogyan sikerült védekezniük! – követelte C'baoth. – C'baoth…! – Ez az én emberem. – Jöjjenek! – Tekintete visszatért az admirálisra.Pellaeon döbbenten bámult a mozdulatlanná dermedt lövedékre. Ujjával finom végigsimította a lény hosszú nyakát. a fennmaradásukhoz lehetett szükség erre a képességre. – Hátranyúlt és előhúzta az ysalamiri ketrecét. – Feladatot ezeknek a… – Mindent a maga idejében. arról fogalmam sincs. harmadrendű bolygó szülöttei. Mozgásképtelen. az átmérő persze megsokszorozódik. Igen érdekes. – Azt reméltük. – C'baoth hangja nem csak az őrhöz jutott el: betöltötte a teret. jelezte» hogy üljenek le. Thrawn arcán a bosszúság felhője suhant át. – Előbb szemügyre vesszük a császár rezidenciáját a Tantiss-hegységben. csatlakozik hozzánk. Hangja fémen csikorduló fém. de csak afféle ráadás. – Ahogyan légbuborék a vizet. – Igazában nem is lényeges. (Persze stílusjegyeket keres – futott át a gondolat a kapitány agyán. Apró mozdulatára a kilőtt nyílvessző kettétört. – … miként sikerült elhárítaniuk támadásomat. az enyém. . – Thrawn mögé pillantott. Ha büntetést érdemel. A noghri felemelte sugárvetőjét és tüzelt… Az előtörő sugárnyaláb mozgása túl gyors volt. C'baoth arca elsötétült. Sokkal érdekesebb feladatot tartogatok kis kedvenceinknek. engem igazol. C'baoth mester – mosolyodon el Thrawn. egyedülálló képességgel rendelkeznek – taszítják az Erőt. – Teljes bántatlanságot élveznek. Á két ember tekintete néhány pillanatra megint összekapcsolódott. – Roppant egyszerű. – Hadd beszéljek előbb a céljainkról! – Thrawn gondosan szemügyre vette a párnákat. C'baoth bólintott – Jobb. mire felfogta a történteket. – Cél lehet az én hatalmam gyengítése? Thrawn a fejét ingatta. Thrawn admirális – vágott közbe a Jedi-mester.

– Csakugyan volt némi zűrzavar – mondta Pellaeon eltöprengve. – Részben. Ez kell nekem. amit érdekes vagy hasznos technikai újításnak vélt. C'baoth lenéző pillantása megint belefojtotta a szót. – Aha! Szóval innét fúj a szél! Ezért ajánlott olyan hatalmat. hogy a császár udvarházát zárak és biztonsági berendezések garmadája óvja.C'baoth lebiggyesztette ajkát. Pellaeon felé fordult. – Hódításainak dicsőséges mementóiról nem is beszélve – vont vállat C'baoth. ehhez hasonló apró. ismeri a birodalmi flotta endori vereségének körülményeit? – Hallottam bizonyos híreket Egy külvilági beszámolt róla. – Nem töprengtem túl sokat a dolgon – válaszolta szárazon C'baoth. ami hosszabb távon a Halálcsillag megsemmisüléséhez vezetett… Hajlik rá. a hegyen lel majd ezekből a… személyi pajzsokból? – Bízom benne. – Tehát Ön a császár apró játékszereire áhítozik. de nem a jobb képességeik. Szükségem van egy Jedimester segítségére is. – Leginkább azonban arra. semmi több. nem emlékszik? – Visszafordult Thrawnhoz. hogy mindezt a harctéri stressz számlájára írja? – A császár nem vett részt közvetlenül a csatában! – Pellaeonban felelevenedtek a régi emlékek. amit ott találni remélünk. Mit keresünk még itt? – A rezidencia csupán egyik oka jövetelünknek – felelte Thrawn. És végül. Thrawn tudomást sem vett a célzásról. a rend és a fegyelem felbomlása – minden jel erre utalt. hogy a császár mérnökei kidolgoztak egy zseniálisan praktikus. Mondja csak. a TIE vadászok teljes tehetetlensége. – Úgy gondolja. Én öltem meg az Őrzőt. – Igazán? Az Executor hirtelen elvesztése. – S mi lenne az? Thrawn várt egy pillanatig. – A lázadók tényleg jobban harcoltak. ha úgy tartja kedve. ami a legfontosabb. semmilyen módon! Ott . köpeny-forma személyi pajzsot. – Számtalan helyiséget rendezett be – az öntömjénezést szolgálta valamennyi. hogy lesz ott egy működő modell. Az irányítás hirtelen megszűnte a legénység és a hajók közt. A császár egyik szokása volt. – Maga ott volt. C'baoth visszaereszkedett a párnákra. mert a császár meghalt. amilyenre minden Jedi-mester vágyik? Thrawn visszamosolygott rá. kapitány. Próbált rájönni. Azért harcoltak jobban a flottánál. mielőtt válaszolt volna: – Még az endori csata előtt híre kelt. – Szóval a hegységre kíváncsiak… – Szükségünk van az udvarházra. C'baoth. Pellaeon megborzongott. – Ön járt a rezidencián? De hát… – Úgy képzelte. – Közönséges harctéri stressz. fellángoltak indulatai. – Nem vett részt benne. hogy felmehet a hegyre – velem vagy nélkülem. – C'baoth a sírboltul szolgáló palotára sandított – A történteket csak nagy vonalakban ismerem. – Persze hogy jártam odabennt. nagyrészt köznapi technikai csoda. arcán cinikus mosoly játszadozott. s a dolog egy cseppet sem tetszett neki. – Minden bizonnyal furcsállotta. mit akar ebből kihozni a főadmirális. És – tette hozzá elgondolkodva – néhány más. Thrawn egyik kékesfekete szemöldöke alig észrevehetően felfelé húzódott. – Bizonyos szempontból igaza van – hagyta helyben Thrawn. hogy idegyűjtött mindent. – A lázadók nyilván különb harcosok. természetesen – bólintott Thrawn. Most már tudja azt is. még hat csillagromboló pusztulása. észre kellett vennie. Pellaeon meghökkent. odalett a harci szellem. hogyan sikerült néhány tucat lázadó hajónak megsemmisítenie a birodalmi hajóhadat. vagy jobb kiképzésük miatt. vagy legalább a tervrajzokat meglelhetjük.

– Na igen. Az enyém! – Tekintete elkalandozott az ablakon túlra. Az erő. gondosan megválasztott harci szituációkban. C'baoth megrázta a fejét. Thrawn szeme összeszűkült. Ölnek és meghalnak olyan ambiciózus emberekért. – Tegyem az embereit az ön bábjaivá? – Nem éppen erről van szó. – Világokat meghódoltató hatalom. – Vader nagyúr a Császárt és a Birodalmat szolgálta! – Rukh hangja szárazon koppant. – Miféle hatalom? Thrawn – a leszállás óta első ízben – elbizonytalanodni látszott. amely naggyá tette a flottát. tekintet nélkül arra. mint a noghrija… – Megvető pillantást vetett az admirális mellett némán gubbasztó Rukhra. akikkel sosem került szemtőlszembe. amit tőlem kíván. Az én óhajom csupán az. szemében ismét kigyúltak a lángok. – Uralkodhat egyetlen város feleit is – próbálkozott Thrawn. – Nem vágyom testetlen hatalomra. – Maga nincs tisztában a hatalom természetével. – A célt már az elején tisztáztuk. – Körbemutatott. mely végérvényesen szétzúzza a lázadást. amit kínálok önnek – bólintott Thrawn. Pontosan tudom. – Thrawn hangja halk volt és nyugodt. – És itt az ideje. – C'baoth hangjába egy árnyalatnyi lenézés vegyült. ismeretlen életek felett. – Hangja karcolt. Én büntetem őket. főadmirális. amit csak akar – Ez nem ugyanaz. – Milyen céllal? – kérdezte. Életük és haláluk egyaránt az én kezemben van. főadmirális. – Pontosan ez az. Éppúgy. – Harcoltak. Thrawn főadmirális? – kérdezte hűvösen. – Életek milliárdjait. kapitány. – Már van egy városom. Thrawn főadmirális. – Szóval ez az. C'baoth töprengve Pellaeonra pillantott. Életeket. főadmirális – én csak tudom! – Igen. C'baoth legyintett. a császár tudata biztosította azt az erőt és fegyelmet. – Jedi-mester vagyok. akár az újonc kadétok. Nevezze meg az árat! C'baoth arcán halvány mosoly derengett fel. A császár saját halálbrigádja. Minden itt élő ember. C'baoth mester. Legvégül a Birodalom hajdanvolt dicsőségét kell visszaállítanunk. sem a birodalmi flotta nem áll morális tekintetben a helyzet magaslatán. milyen keserves. – Az a hasonlat a lőelemképző automatákkal megragadta a lényeget.voltam. Torkát fájdalom szorította össze. Oda a harci szellem: sem maga. Nem is lázadó hajók vagy olyan emberek megsemmisítésében. maga ott volt… – Thrawn hangja keményen csikordult. – Szükségem van a segítségére. – Ez a hatalom. noghrik. hogy biztosítsa az összhangot hajók és csapattestek között – és csakis a kritikus helyzetekben. mifélék. – Nem zsoldos. C'baoth mester… – Thrawn hangja még most is tökéletesen nyugodt volt. psadan és myneyrsh az enyém. – Bármelyiket választhatja. ezek az emberek. Ez a város. főadmirális. – Én tanítom őket. A császár akarata vezette magát is. Amikor eltávozott közülünk. – Nem lehet igaz! A császár eleste után is harcoltunk! Valóban. sötét . A császár éppen ott követte el a végzetes hibát. hogy az egész flotta tevékenységének irányítását és befolyásolását egymaga végezte. Én parancsolok nekik. maguk valamennyien egyszerű lőelemképző automatákká alacsonyodtak! – Ez nem igaz… – suttogta Pellaeon. Hatalom. hogy szembenézzen végre az igazsággal. mint Darth Vader – vagy mint maga. ez a bolygó. Az igazi hatalom nem világok meghódoltatásában nyilvánul meg. amikkel azt kezd. – Az árat? A szolgálataim árát? – A mosoly hirtelen lehervadt arcáról.

– És ha nemet mondok? – gúnyolódott az öreg. – Rendben van. – Szükségem van a segítségére – ismételte halkan. azután pillantása visszavándorolt Thrawnra. – Azt hiszem. hős csillagromboló kapitányom. Az öreg arcán árnyék futott át. De csak akkor. Thrawn főadmirális.szemeinek sosem rezdülő pillantását C'baothra emelte. – Kíván demonstrációt…? – Nyugalom. – Két új Jedi került elő az elmúlt öt évben: Luke Skywalker és testvére. Hiszen nem maradt már több kihívás az ön számára. amit keresünk. ha ezzel nem kockáztatja a rezidencia épségét. vagy amire vágyom. – Óvatosan. – Természetesen. C'baoth mester… – Thrawn is felegyenesedett. Leia Organa Solo. kapitány! – vágott közbe Thrawn. Jedik. – Lehet – vont vállat a Jedi. hogy a Tantiss-hegyen egy fűcsomó sem pörkölődik meg! – vágott vissza Pellaeon. – Más Jedik? – visszhangozta. Önök nélkülem hagyják el Waylandet. szemtőlszembeni hatalmat kedveli. C'baoth felkapta a fejét. – Pellaeonhoz fordult. – Mindkettőjüket? – Igen – bólintott a főadmirális. nem igaz? – A lövészeim úgy törlik el a városát a föld színéről. Segítek a Flottának. Úgy szokás. Elmegyek a Jedikért. C'baoth előbb Pellaeonra nézett. – És van még egy külön ajándék is… Leia Organa gyermekeket vár. Ikreket. – Hogyne… – Az öreg tekintete különös fénnyel parázslőtt. C'baoth mester? Végeredményben érthető. . – Ezek kibontakozása persze csakis öntől függ. – És meg is szerzem. – Mindent a maga idejében. Végül lassan. megfontoltan felállt. Thrawn főadmirális! – intette a jövevényt. A vágy kerekedett felül. sikerrel jár majd a kutatás. Vigyen a hajójára. – Mit számít ez nekem? – Önnek adom őket C'baothban egy hosszú percig harcolt a hitetlenkedés és a vágy. ugyebár… – Kibámult az ablakon. – Ön. hogy a Jedi-mestereket kisebb Jedik szolgálják. – Jedi ikreket? – Bennük szunnyad a képesség. átgyúr hatja őket olyanná. Érdekes lesz figyelni a próbálkozását. amit akarok. – Thrawn elmosolyodott. megfenyíthet akarata szerint. – Nem maradt több Jedi – mormolta. – Vagy talán más Jedik is vannak az irányítása alatt? C'baoth felkapta a fejét. a Jedi-mesterek túl vének már. pedig megpróbálja elpusztítani az egész várost. – Ahogyan mi is tesszük. – Előbb a császár rezidenciájára kell mennünk. Thrawn nem mozdult. – Mert esetleg az önök elpusztításában találok új kihívást! – Persze nehéz is lehet megfelelő kihívást találni valakinek az ön képességeivel és hatalmával – folytatta változatlan higgadtsággal Thrawn. akiket taníthat. – A Császár és Vader mindet felkutatta és elpusztította. De a megállapodásunk független attól. C'baoth arca elsötétült. ezt mondják az informátoraim. egyebet sem tudnak. – A noghrija megpróbál majd megölni. mi mindent tehetne két új Jedivel! Megváltoztathatja. – Azért remélem. Gondolja meg. amilyenné csak akarja! – Lehunyta szemét. – Nem mindet – jegyezte meg közönyösen Thrawn. – Megvan mindenem. – Tehát a személyes. mint a napon üldögélni. hogy megtalálom-e.

miközben megkerülte a külső képernyők sorát – Megint rákérdezhetek. Hogy világosan fogalmazzak. Most mar nincs más hátra. mind érzelmi szempontból. A korai klónok – legalábbis azok. Pellaeon megnedvesítette az ajkát. nem hagyhattuk kihasználatlanul. riasztanunk kell az egyik elit rohamosztagot – mondjuk a nyolcas divíziót. amiről tudhatna – jegyezte meg Thrawn. nagyrészt hétköznapi technikai csodákat. A főadmirális parancsnoki tennének ajtaja halk szisszenéssel feltárult. – Válthatnánk néhány szót. kapitány! – intett Thrawn a kettős monitorgyűrű közepéből. Pellaeon rámeredt. hogy C'baoth bevonása jó ötlet volt. Hat Jedi-mester egyazon hajón… A lehetőség túlontúl csábító volt. – Micsoda? – Jorus C'baoth meghalt – magyarázta az admirális. – Azt hiszem. – Persze. és megsemmisült. – Honnan tudja? Thrawn felvonta a szemöldökét: – Én voltam a flotta parancsnoka. – Admirális… meg kell mondanom. mit kíván. – A kiküldött hajó beleütközött egy flottába a Régi Köztársaság határain túl. amire Thrawn áhítozott. Pellaeon rápillantott és megborzongott. – Klón? – Az – biccentett Thrawn. akikkel a flottánál találkozott – végtelenül labilisak voltak. – Érkezett bármi új információ a császári palotából? – Nem uram. – Nincs is más. Amennyire fel tudom idézni. nem sokkal a Clone-i háború kitörése előtt kezdtek a végrehajtásához. meggyőződésem: nem teljesen normális. Vigyázzon. ha egy igazi Sötét Jedit hozunk? – érdeklődött fagyosan Thrawn. tegnap óta nem – felelte Pellaeon. hogy a Jedik is elpusztíthatok. És persze itt van a Jedink. mely arra irányult. hogy nem normális. – Egy második Darth Vadért például.Hét órát vett igénybe a dolog: az erdő a hegy lábánál nagyobbnak bizonyult. . még a valódi C'baoth halála előtt. Pellaeon azon kapta magát. hasonló ambíciókkal. – Valami nagyszabású tervről szóltak. mint Pellaeon hitte. teljesen egyértelmű. hogy a Köztársaság határait a galaxison túlra is kiterjesszék. – Azt hittem. Nem tudom hallott-e erről bármit is. – Igen. De hát valójában nem is Jorus C'baoth. nem vagyok bizonyos benne. admirális? – Jöjjön csak. meglehetősen titkosan kezelték az idevonatkozó adatokat. akik részt vettek a Régi Köztársaság Kirepülés-tervében. – És ön szándékosan felhozta ezt a valamit a hajómra? – Jobbnak örült volna. – Úgy tűnik. A személyi pajzsot és más apró. hogy látva maradt a szája. felesleges – Thrawn megrázta a fejét. – Más szavakkal még a háború elején… – Pellaeon leengedte karját. – Akkor hát…? – …kit hoztunk a Chimera fedélzetére? – fejezte be kérdését Thrawn. ha kívánja. – Egyike volt annak a hat Jedinek. – Szövetmintából készítették. a Bimmisaariterv részleteit túlkombináltuk… vagy valamit kihagytunk a számításból. – Keringtek mindenféle hírek… – Pellaeon homlokát ráncolva próbált visszaemlékezni. uram… – Pellaeon megköszörülte torkát. A császár igen hamar ráébredt. Pellaeon lépett be. hatalommal és akarattal? Hamarosan megkaparintaná az egész hajót. Jorus C'baoth klón. Semmi egyebet nem tudok. mind mentális. De végül meglelték mindazokat a kincseket. Thrawn a homlokát ráncolta. kapitány! – Egy Sötét Jedi legalább kiszámítható volna – mormolta Pellaeon.

kapitány – szólt utána az admirális. – Arról van szó. Pellaeon fintorgott. – Azonnal kapcsolatba lépünk a nyolcas divízióval. – Nincs. Fey'lya képes olyan mondatokat adni a szájába. admirális – mondta végül. Pellaeon elgondolkodva bólintott. ha szüksége lenne rám… – Megfordult. – Akkor sem tetszik ez nekem. – Igen. – Sosem fárad bele a régi dolgok felhánytorgatásába. – De a kockázat mindig kiküszöbölhetetlen része a hadviselésnek. Solo kapitány? Han halkan felsóhajtott. – Szóval csempész barátai megint megtagadták tőlünk a segítséget… – Ackbar admirális hangjában nem kevés megvetés bujkált. – Győzelemre fog segíteni minket. milyenek a noghrik. – Amikor pedig mégsem… – kezével a parancsnoki terem falánál sorakozó tucatnyi ketrec felé intett. miközben kényszerítette magát. s Fey'lya előszeretettel használta. hogy átvegye a hatalmat a hajón. hogy Borsk Fey'lyára nézzen. Solo az asztal felett Leiára pillantott. ÖTÖDIK FEJEZET Han végzett beszámolójával. Nem kellett túl sokáig várnia. – Nos ezért vannak itt az ysalamirik. uram felelte Pellaeon. – Gyűrje le kételyeit! Ha el nem pusztít mindnyájunkat. mit akar Thrawn. mielőtt még észbekapott volna. s a kritikát várta. az ajánlatunk nem egyéb.– C'baoth is éppen eléggé kiszámítható – biztosította Thrawn. – Természetesen miattam gondolják így… – morogta Ackbar. sosem szerették egymást igazán. – Néhányan azok közül. már a . valahányszor mozdult. hogy távozzon. Ez a meglepetés bothai kifejezése volt. – Talán nem bíznak eléggé bennünk? – Az idegen hang szelíden szólt. Boltozatos. – Azt mondja. pislantott hatalmas szemével. s bőrszíne egy árnyalattal sötétebbre váltott. hátradőlt ültében. – A hídon leszek. Még most sem békült meg a gondolattal – s valószínűleg soha nem is fog –. Fey'lya tanácsos? Fey'lya szemei ismét tágra nyíltak. amikor éppen a flotta támadását irányítja. – Talán – felelte. – Úgy vélik. mint ravaszul kimódolt csapda. roppant homlokát ráncolta. lehetséges. de legalább értette már. – Kockázatos periódusok is akadnak majd – értett egyet Thrawn. akikkel találkoztam. képén a kalamáriak legékesszólóbb fintora. és egyáltalán – tudja. – Ez nem világnézeti kérdés. miért kellene felhagynia jövedelmező tevékenységével a bolygóközi kereskedelem felvirágoztatása kedvéért. uram – szólt végül. és elhagyta a termet. Kívánja. hogy személyesen igazítsam el őket? – Hagyja csak. Ebből a szempontból a potenciális segítség potenciális veszélyforrás is. uram – tisztelgett Pellaeon. – Emlékezzék csak vissza: már a kezdet kezdetén sem tetszett nekem ez az ötlet! – Úszóhártyás kezével Han jelentésére bökött. amelyek kiejtésére még csak nem is gondolt. Nincs semmi más…? Ezt nem lehetett félreérteni. – Igazán? – Fey'lya ibolyakék szeme kitágult. – Lehetséges volna? Han elfintorodott. – Igen. csakugyan nem bíznak bennünk – vallotta be. Nehezen tudjuk majd megakadályozni. és feladta. admirális. finom krémszín szőre lágy hullámzásba kezdett. hogy a csempészek zöme nem látja be. A lány egy pillanatig mereven Ackbarra bámult: az asztal körül rohamosan növekedett a feszültség. Han tudta. majd magam intézem… – Thrawn gunyorosan elmosolyodott. – A dicsőséges parancsnok.

Az igazat megvallva. miközben tekintete egyik vitatkozóról a másikra vándorolt – ugyanaz. de észrevétlenül bólintott. Ackbar hírnevét és befolyását ismerve Han nem kételkedett abban. A szeme sarkából elkapta Leia figyelmeztető pillantását. A hercegnő elfintorodott. – Mehetünk végre? – Minél előbb.és energiapocsékolást jelentenek egy olyan szituációban. hogy a főtanácsost tanulmányozza. igyekezett eljutni a másik oldalra. Ezt minden jelenlévő tudta róla. Mon Mothma megöregedett kissé legutóbbi találkozásuk óta – a Szövetségre akkor még a második Halálcsillag fenyegető árnya borult… A győzelem után Mon Mothma egy életképes kormány felállításának szinte emberfeletti feladatát vállalta magára. megfontolt is volt. ha… Kalapács halk koppanása szakította félbe érvelését. hogyan szerzett Fey'lya ilyen fontos posztot a Tanácsban. konzervatív üzletemberek. – Csak odaadom ezeket . az inkább sovány. mindenütt megjelent. hogy amennyiben vezető tisztséget szánnának neki a Mon Mothma létrehozta politikai rendszerben. szemében változatlanul ott lobogott a tűz – a tűz. mely a legendák szerint már a császár új rendjével szemben is hevítette. nagyon köszönjük a jelentését és az erőfeszítéseit. Nemcsak okos. a sötét hajban megjelent ezüstszürke csíkokat. hogy tisztázzuk a helyzetet. Han elkapta Leia tekintetét. mini Solo kapitány. amire az egész galaxis vár: a Régi Köztársaság törvényeinek és rendjének visszaállítása. semmihez sem tud hozzákezdeni. – Solo kapitány. aki figyelmeztetőleg hunyorított. semmint karcsú nyakat. hogy a csend megsűrűsödjék. pillantását újból végighordozta az asztal körül ülőkön. nem is érdekelte. szőre felborzolódott. amikor Fey'lya népes bothai csoportjával a Felkelők Szövetségéhez pártolt. tanácsosok. amíg a csempész urak döntenek. hogy egy olyan értékes emberi. – Végre – sóhajtott halkan. Azt sem hagyhatta azonban figyelmen kívül. Han sosem tudta meg. érdemes-e eleve kudarcra ítélt vállalkozások kivitelezésével megbízni. vesztegessük az időnket. s mindezidáig hősiesen cipelte terhét. ahogy Leia háta mögé ért. hogy az efféle ambíciók veszedelmesek lehetnek. fontosabb dolgokkal töltötte. Han megpróbálta keresztülverekedni magát az asztal körűi támadt kavarodáson. Koppantott a kalapáccsal. – Komolyan megfontolandó. amúgy pedig csak idő. csak azután döntenek. és most ő volt. nem vágnak bele semmibe megfontolatlanul. igent mond majd a felkérésre. Szemügyre vette az arcán elmélyülő barázdákat. mindig.kezdet kezdetén sem. – Vagyis várjunk. Mon Mothma hagyta. és ne tegyünk semmit. jókora befolyásra tett szert. Noha az eltelt évek nem múltak el felette nyomtalanul. annál jobb… – mormolta a hercegnő. Han azon kapta magát. – Amire a csempészek várnak – szólt halkan Mon Mothma. – Csupán arra törekszem. Nem törődött vele. s ami erőt adott neki a Felkelők Szövetségének létrehozásához. – Eleve kudarcra ítéli vállalkozások pedig nincsenek – vágott közbe Han. mely amúgy is elég kritikus a Szövetség jövője szempontjából. és csendben maradt. Tekintete végül Hanon állapodott meg. Fey'lya elgondolkodott. admirális – törte meg a kínossá vált csendet a bothai. Fey'lya csakhamar magas pozícióba került. – Nézze. Az Új Köztársaságnak méltóvá kell válnia nevéhez. Alaposan mérlegelik a dolgokat. Az ülést mára berekesztem. nem rejtve véka alá szándékát. Ez az elsődleges célunk. hogy a császár új Halálcsillagának pontos koordinátáit épp Fey'lya bothaijainak egy csoportja szerezte meg… Mivel idejét egyéb. hogy Fey'lyának csak afféle kirakatposzt jut majd az Új Köztársaság államgépezetében. Ackbar meggyőződéssel vallotta. röviddel a Yavin mellett vívott csata után. akikről beszéltem. – Azok a csempészek. és felállt.

jelezvén: nem haragszik. Azért szelíden megkérdezte: – Mivel indokolták? – A bimmek meglehetősen vonzódnak a heroizmushoz – vetette közbe Mon Mothma. Nem derítette jókedvre a kilátás. Fey'lya arra akart rámutatni. mennyire bosszantotta fel Solót a tervekben utolsó pillanatban beállott változás. hogy a hadsereg főparancsnoksága talán túl nagy terheket ró Ackbarra. mielőtt behívtak volna. a dolgok egy kicsit elvadultak. Han! Te. – A robotok rég a Falconon vannak – közölte Han. s igyekezett Hant kituszkolni a teremből. Mon Mothma számára természetesen a Jedi létének puszta ténye is óriási dolog volt. A bimmek üzenetet küldtek tegnap: arra kérnek. Leia megint megszorította kezét.Winternek. mint a régi szép időkben… HATODIK FEJEZET . – Az asztalon szétszórt iratokra bökött. hogy siettesse Leia előrehaladását is. – És sok szerencsét. – Tudom – mondta Leia egyszerűen. A maga diplomatikus módján egyébként mindent elkövetett. – Igen? – Elfelejtettem korábban megkérdezni. És még mondja valaki. vigyem magammal Luke-ot is a tárgyalásra. Han körülpillantott. – Csubi felvitte őket. – Csak nem? – Úgy egy évvel ezelőtt – morfondírozott Han – igencsak fel háborodtam volna. majd halkabban így folytatta: – Az hiszem. – Ne haragudj. – Minden rendben lesz. amint kiverekedtek magukat a tumultusból. A robot egész álló nap tolmácsol majd. félig szőrös idegenek közt üldögélhet. – Jó utat! – búcsúzott kedvesen Mon Mothma. – Csak a szokásos módon – válaszolta Leia. – Aha! Hallottam róla… – Han önkéntelenül gunyoros hangot ütött meg. mikor én ideindultam. – Elő kell kerítenünk a robotjaimat. Solo megfordult. ezúttal az Obroa-skai mellett elveszett elomi csapattest miatt marakodtak. – Aha – bólintott Han. Hah viszonozta a gesztust. – Akkor jó – vont vállat Solo. – Veled tart Luke? – Igen – bólintott Leia. és félrelépett Leia útjából. Ámbátor ezt tudhatná Leia magától is… – Most mennünk kell – mondta a hercegnő Mothmának. – Luke szerepe az endori csatában éppenséggel elég ismert. Azután Mon Mothma… – Válthatnánk néhány szót. s megszorította. Leia eközben Han arcát fürkészte. ha ezt az utolsó pillanatban hozzák a tudomásomra. Nehezen tudta odaképzelni az Új Köztársaság hőseinek pantheonjába Luke-ot – pedig tényleg rászolgált a tisztességre a kölyök. – Pont. – Fey'lya és Ackbar megvívták szokásos szópárbajukat. hogy csatlakozzanak végre az Új Köztársasághoz. hogy Leia nem nagyágyú a diplomáciában. mielőtt a hercegnő válaszolhatott volna. miben maradtál a bátyáddal a bimmisaari úttal kapcsolatban – mondta Mothma. s bocsánatkérő pillantást vetett férjére. hallgathatja Thripio precíz szövegét. mielőtt elindulnánk. – Aha – ismételte sóhajtva. megpróbálta kitalálni. igyekszik meggyőzni őket. hogy naphosszat alacsony. de még nem volt időm elmondani. Han. A hercegnő most megfogta Solo kezét. próbálja feltárni egy idegen faj lelkületének mozgatórugóit. Leia? – Mon Mothma hangja Han háta mögött csendült. én és Luke megint együtt… mint a régi szép időkben.

hogy meggondold magad! Leiához csak a vuki méltatlankodó mordulása jutott el. hadd maradjon. ti ketten! Szeretném. – Luke sajnálkozva megvonta vállát és a Falcon orr-ablakához lépett. Solo kibámult az ablakon. felvették új helyzetüket. Gyerünk! Csubi. figyelj a hátunkra! Luke és Thripio némán. aki a mögötte lévő székben ült. elkészültél? – Aha – morogta Solo. ez az utolsó alkalom. – Csak a fedélzeti hírközlő rejtett csatornáját állítottam be. Csupán jobban szeretném. ha abbahagynátok ezt! – morogta. – Ugyan már. – Mi ez a megátalkodott bizalmatlanság? Az övek segítenek valamit? – Nagyon vicces – húzta el száját Han. Emlékszel az ajándékra. – Ha itt akar maradni a hajón. magukban mulatva hallgatták a szópárbajt. – Négy éve már. az a Tanács vágott vissza Han. Han félig hátrafordult. amint Han egy apró döccenéssel letette a Millennium Falcont az egyenetlen talajra. – Igen. – Na gyerünk – sürgette társait Han. és felállt a pilótaülésből. Han! A bimmek nagyon barátságos fickók. Mellettük a műszerfalon felvillant egy sárga ellenőrző lámpa. – Befejeztétek? – érdeklődött Luke. . hogy biztonságban célhoz érnek. majd kioldottak. a fogadóbizottság közeleg. s nagyobb terhet jelentett. Így Csubi minden szavunkat hallhatja majd. Az ajtó hangos szisszenéssel tárult fel. ahol túl sok időt vesztegettem. – Aha! – biccentett incselkedőn Leia. mint Han – a morgás hangsúlyának lehelletnyi eltolódásai néha még most is tévútra vezették. – Ezt mintha már hallottam volna valahol – felelte Han szárazon. ha Csubi biztosítaná a hátunkat. hogy a bimmek nagyon megsértődnének. – Úgy tűnik. Nem hinném. s épp egy Luke-tól tanult Jedi relaxációs gyakorlattal tette próbára képességeit. úgy válaszolt: Nem a sértődéstől félek. még mindig nem értette olyan jól Csubakkát. Emberi lények társaságában könnyedén politizált. majd ismét a vukira sandított: Azután majd nyavalyoghatsz. amit a Yavin melletti csata után kaptunk? Nem hiszem. Artuval megcsinálják addig a stabilizátort. – Han. – Leia mély lélegzetet vett. a prém és a mozgó fák hazája! – Egyik sem – figyelmeztette Leia. Bizonyos dolgokat azonban nem lehetett félreérteni. diplomáciai küldetést teljesíteni barátságtalan idegenek között – ez merőben más volt. és megpöccintett néhány kapcsolót a háta mögött. és eligazította tokjában sugárvetőjét. ott tanultam ezeket a finomságokat. Thripio álljon készenlétben! – Mindjárt ott vagyunk! – kiáltott vissza Leia. itt volnánk – jelentette be. – Állandó továbbképzésen érzem magam… – Bocsánat. – Nem vesztegettél te a kelleténél egy kicsit hosszabb időt Page hadnagy kommadójában? – Nem. Han! – Leia még elkapta Csubakka válaszát. Nem mintha bárki kételkedett volna abban. – Oké. Semmitől sem kell tartanunk. hogy a belső politikai harcokat figyelem. Leia elmosolyodott. – Hé. – Egész jól megy már… – Luke árgus szemekkel figyelte a gyakorlatot. – Minden rendben lévőnek tűnik – bólintott Leia néhány kiírást végigböngészve. Mégis.A hullámzó idegen fák ágai megannyi hatalmas csápként. Noha évek óta ismerték egymást. – Csubi. A biztonsági övek kissé megfeszültek. – Hát. riadtan húzódtak vissza a leszállópálya környékéről. és belekarolt a koréliaiba. – Bimmisaari. hogy megbántad volna.

hogy rájöttek: egy Jedit nem foszthatnak meg felszerelésétől. legyenek bár a legbékésebb szándékúak. a Törvény Tornya éppen előttünk van – fordította Thripio. fejüket. az nincs. Ahogy továbbhaladtak. Az üdvözlő dal befejeztével két bimm megindult előre. – Vagy a fegyverdetektoraik nem érzékelik a fénykardokat – morogta Han és megfogta Leia kezét. amilyennek Leia képzelte. Egyébként. És mögötte… . és anélkül. – Csodálatos! – hördült fel Solo. hogy beletelt néhány pillanatba. Leia megpróbált kikandikálni az előtte haladó bolygólakó háta mögül. majd a rámpa hidraulikájának sziszegését. és arrafelé intett. s elnyomta magában a berzenkedő diplomata ellenvetéseit. – Diplomácia! – bosszankodott Han. – Most boldog vagy? – Mint mindig – bólintott Leia és Thripio felé fordult. Mindez tökéletes csendben és rendben folyt. Leia most érezte csak igazán boldognak magát. Az eredeti fogadóbizottsághoz egy kisebb csoport csatlakozott. meglengette rajta a sugárvetőt. – Solo kapitánynak a hajón kell hagynia fegyvereit – ismételte Thripio. – Mit mondtak utoljára? – kérdezett rá Leia. – Akárhogyan is. Sikerült megpillantania a Törvény Tornyát. hogy készen állunk. félig szőrös teremtmények közé Az üdvözlő ceremónia rövid volt – s jórészt érthetetlennek bizonyult. és elmorzsolt egy szitkot a fogai közt.Mindannyian lesiettek a várakozó sárga páncélos. – Gyilkolásra alkalmas eszközt nem lehet a városba hozni. hogy a továbbiakban akár egy pillantást is vetettek volna a tömegre. – Reméljük – szólt Leia. nincs más választásunk. amikor meghallották Csubakka búcsúzó üvöltését. az ötszólamú hangzavar szinkronfordítása még neki nehézségeket okozott. – Azt mondják. Le iának hirtelen eszébe jutott valami: – Luke? – Igen. Amint elhaladtak mellettük. de nem annyira kényelmetlen. – És remélik. minden bimm kinyújtotta kezét és megsimogatta a jövevényeket: vállukat. Mégis. Mindössze húsz métert tehettek meg. Lecsatolta övét. egy negyedik teremtmény pedig apró elektronikus készüléket cipelt. ha idegenek érintették. látjátok azt a hatalmas tömeget? Az útjukat szegélyező fák körül bimmek százai várakoztak. Ez alól senki sem kivétel. hátukat és karjaikat. ha a bimmek nem ismerik… – Jóságos ég. – Ott székel a bolygóközi tanács. tudom – jött a válasz a háta mögül. hogy Csubakkát nem hozták magukkal: a vuki utálta. és letette a rámpára. A droid olyan szenvtelenül tolmácsolt. A szélen álló bimmek lehúzták kesztyűjüket. Ez kicsit furcsa volt. ámenről érkeztek. amiről nem tudnak. Továbbá arra kérik Solo kapitányt. hogy fegyverét hagyja a Falcon fedélzetén. amíg minden szó értelmet nyert. azután a bimmekre mosolygott. mindannyian ugyanazt a sárga öltözéket viselték. hogy a Vének Tanácsával folytatott megbeszélések gyümölcsözőek lesznek. – De azt hiszem. a civilizálatlanságnak árnyéka sem kísértett. – Mondd meg nekik. Noha Thripio minden tőle telhetőt elkövetett. – Lehet. a bimmek halkan énekelgettek. – Nekem miért nem mondtatok eddig ezt a marhaságot? – Mert én sem tudtam – vágott vissza ingerülten Leia. Amíg a robot fordított. a két bimm félreállt. Egy társuk tovább dúdolta a melódiát. folytatták útjukat. – Nagyrabecsülésüket fejezik ki Leia Organa Solo tanácsos iránt – tolmácsolt Thripio.

mint az átlag politikusokban. nem tudunk-e valamiben segíteni. Vagy visszamégy a hajóra. ahogy a robotra nézett. az idegenek egyike pedig választ énekelt. – Ebben az esetben. – A tetőszerkezetet nyilván a kupola rejti. amiért a megbeszélések nem kezdődhetnek el. úgy szólalt meg Leia agyában valami: veszedelmet jelzett. nem kellene tovább erősködni. – Azt mondja. – A droid tétovázott. mi visszatérünk a Falconra. – Szeretik a szabad eget. Legalábbis nem többel. – Értem – mondta Leia kedvesen. Valami olyasmit mondanak. – Azt mondják. majd Han és Luke felé fordult. és megmutatnák a piacukat. Leia bólintott. Csak rossz idő esetén használják – tette hozzá Han. a bimmek egyike pedig válaszolt. – Bármi ellenvetés? A bimm megint dünnyögött valamit dallamos hangján. – Nem hinném. hogy szemügyre vegyük kézműiparuk remekeit. egy újabb csoport bimm várakozott. lesz még alkalom. méregette őket. hogy veszélyt jelenthetnének – mondta végül lassan. – Fenség. – Az a háromszintes. az a fő piacuk – mondta végül Thripio. Leia tudta: Jedi-érzékeit is használja. – Mindig is kedveltem őket. Hangjából világosan kiérződött a gyanakvás. hogy a küldöttségvezetőjük éppen most betegedett meg. – Azt mondják. Nem veszélyes a kór. fenség: kihasználnák az alkalmat. – Más javaslatuk van. kupolás építmény tető nélkül. – A legjobb hely szuvenírvásárlásra! – Csend legyen! – toppantott Leia. Miért próbálják őket szétválasztani? – Luke-nak és Hannak is tetszeni fog a piac – mondta. – Továbbá lenne egy másik ajánlatuk Solo kapitány és Luke gazda számára – fordított Thripio. és kérdezd meg. Leia elgondolkodott. Mint halk riasztócsengő. – S ha ez a piac kicsit is hasonlít azokhoz a piacokhoz. mielőtt távozunk. A droid zümmögve énekelni kezdett. amíg készen nem állnak a folytatásra. – Láttam már ilyet másutt is. – És elnézést kérnek. – Biztosítsd őket együttérzésünkről. Csubakkához. A bimmek talán kíváncsiak nemhivatalos . mosolyt erőltetve magára. férfiember számára az rettentő unalmas… – A robot jellegzetes mozdulattal széttárta karját. mi az a dolog ott! – utasította a robotot. lehet. – Köszönik az ajánlatot – mondta Thripio némi dalolászás után. – Mélységes tisztelettel üdvözölnek. jelentőségteljesen a két férfira pillantva. Valamiféle relikviákat a Régi Köztársaság korából. A Bimmisaari Törvény Tornyát különösen szépnek látták. Politikusok. a szorítás a gyomrában egy kicsit engedett. ahová bevezették őket. amelyeket eddig láttam… – Kedvelem a kirakodóvásárokat – vágott közbe Han. – Hát ez nagyszerű – gúnyolódott Han. hogy valóban csak erről van szó. – Nem érzek semmiféle hátsó szándékot bennük. csupán helyi járvány. Leia hercegnő – kezdte a tolmácsolást Thripio. – De szerintük nem lesz szükségük rá. – Mit gondolsz? Luke tekintete megállapodott a bimmeken. Igen. Valamiféle személyes dolognak tűnik – tette hozzá fontoskodva. Leia a bátyjára pillantott. Néhány újabb lágy dallamváltás után Thripio visszafordult. A hatalmas falfestményekkel díszített nagyteremben. azt hiszem. ám tekintete villámlott. – Ó! – Leia egy lépést tett hátrafelé.– Thripio! Kérdezd meg. A droid fordított. A bolygóközi tanács a felső szintek egyikén székelt. – A torony felsőbb termeiben érdekes dolgokat találhatnak. azt hiszem.

Solo kapitány. nyilván a portékáját kínálta. és tucatnyi pallonid kinézetű figurát. te aranyszínű ócskavasrakás! Hozzád beszélek! Thripio megfordult. Sok piacot és kirakodóvásárt látott már élete folyamán. szeretnék kitudni szándékát. s közben próbált szorosan Leia nyomában maradni. hatalmas sötét szemekkel és valószínűtlenül nagy állkapoccsal. Az ő bimmjeik. A kör középpontjában pedig Leia. yuzzumiak egy csoportját. mintha valakit keresne. mivel erre vezetett a legforgalmasabb főút. megmondanád a vendéglátóinknak. – Látom őket – mormolta Solo. A bimm folytatta a kínálgatást – most már jóval élesebb hangon. A robot a tömeget bámulta elmélyülten. – Azt hiszem. . el ne veszítsék egymást a vásárlók őrülten kavargó forgatagában. amit a kezükben tartottak: azok a kurta. – Mi az. A tulajdonos-eladó énekelt valamit. úgy szabadkozott: – Borzasztóan sajnálom. Thripio! El ne csellengj! – Gyengéden viszonozta a szorítást. remélte. Néhány méterrel odébb. miért ilyen fontos az Új Köztársaságnak ez a hely? – súgta neki Leia. a sárga öltözetek kavargó tengerében három idegen nézett velük farkasszemet. A sárgapáncélos bimmek tengerében – semmilyen más színt nem hajlandóak viselni? – számos egyéb humanoidot sikerült észrevennie: egy pár barradast Ishi Tibből. – Természetesen nem mindig ebben a formában szolgálta az ittenieket. Han és Thripio állt. fegyvernek látszó csövek. s a késsorozatra mutatott. de úgy látszik. hogy eltűntek? – hökkent meg Han. még a tárgyalások megkezdése előtt. – A piac már két évszázada ugyanezen a helyen áll – fordította Thripio egyik kalauzuk dalolását. Han és Leia egy lassan emelkedő rámpán ballagtak vendéglátójuk után a nyitott. A Törvény Tornya azonban jó okkal épült így s itt. – Mi az. bocsánatkérőleg széttárta két karját. A mögötte álló Leia megragadta a karját. amennyire emlékezni tudott. – Nem tetszik ez nekem – súgta. – Thripio…? – ismételte Han és körbefordult. – Nos. köszönöm – rázta fejét a koréliai. ám zsúfoltabbat keveset. Lassan körbefordult. kupolás épületben. A legocsmányabb mégis a kezük volt. nem magasabbak a bimmeknél. Az egyik pulthoz lépett. – Hát persze – felelt szórakozottan Han. Voltak. a vendéglátóink eltűntek. apró jelvényeket viseltek a vállukon. hogy támadóik nincsenek többen. majd Leiával együtt sarkonfordult… És azonnal megtorpant. – Nem. hogy nem érdekelnek a késeik? – szolt Han a robotnak. – Idesüss. most komoly bajban vagyunk. bajban vagyunk – motyogta Han. Nem érkezett válasz. hogy csak úgy felszívódnak? – füstölgött magában. – Gyerünk. – Megyünk… mindannyian. – Azt hiszem. ez esetben elfogadjuk a meghívásukat – fordult a lények felé Leia. – Menjünk vissza a toronyhoz! – Aha – értett egyet Solo. Alacsony idegenek. acélszürke bőrrel. Még legalább nyolc efféle idegen nyomakodott keresztül a tömegen úgy tízméteres átmérőjű körben. és hátralépett. – Han! – kiáltott figyelmeztetően Leia. Jelvényeket azonban semerre sem látott. illetve.álláspontjára is. – Thripio. ahol fémtárgyakat árusítottak. s ő is körbenézett. – Érted már. – De túl sokat ez sem változhatott – jegyezte meg Solo. A tömeg jó része nyilván nem a helybéliekből áll.

majd egy szobán. Már csak Luke-ban bizakodhatunk. azonnal jelentőségüket vesztették. Hát akkor mi történt? Luke visszafordult. szemében hitetlenkedés tükröződött. amelyeket tanumányozott. mely a környező világból érkezett hozzá. Átvetette magát egy korláton. ahonnan . legalábbis közvetlen veszélynek. Nem ismerte a rámeredő kurta csövek rendeltetését. – Megpróbálnak minket a lefelé vezető rámpához terelni… – mérte fel a helyzetet Han. Veszélynek. a hírközlő felé. Még sosem láttam efféle szörnyetegeket. végül még egy folyosón. azután egészen halkan válaszolt: – Elkapták őt is… HETEDIK FEJEZET Nem volt több. a Torony legfelső szintjén található hatalmas teremben semmi sem változott: a képek restaurálásán dolgozó bimmeket leszámítva üres volt. mint egy érzés. Körülötte. Semmiképpen sem – hacsak nincs más kiút. Han megtorpant. megragadott egy másik korlátot. és leengedte kezét. Luke megdermedt. – Ő sem segíthet. Han döbbenten pillantott Leiára. amint Jedi-érzékei harci készültségre kapcsoltak. Leia megszorította Solo kezét. De azok a csövek a kezükben… Kétszáz méterre lehet velük ideggázt lőni. nyugodtan elismerhetjük vereségünket. Tarts ki – üzente.drágám. – Mit akartok? – kérdezte csendesen. A félkör közepén álló idegen – a vezetőjük lehet. Az ősi festmények. Luke mégis olyan tisztán halottá az agyában megkonduló vészharangot. de semmi kedvet nem érzett hozzá. ami elég egy jól fejlett Gundarknak is! Lassan kifelé szorultak. Keze még mindig a korlátot markolta. és óvatosan az övéhez közelítette kezét. kivágódott a lefelé vezető ajtón. hogy éles helyzetben tegye próbára hatékonyságukat. a terembe. – Miért nem? – kérdezte kiszáradó szájjal. gondolta Luke – intése a csővel félreérthetetlen volt. – Aha! Eszüknél vannak – morogta sötéten. Luke a háta mögé pillantott. – Fogalmam sincs. Leia sóhajtott – csak egy aprót –. Elkapott egy felvillanó képet Leia elméjéből: idegen alakok fenyegető közeledését. – Muszáj lesz valahogy felszívódnunk a tömegben! Meg kell próbálnunk! – El vagyunk átkozva – motyogta magában Thripio. olyat. meddig mennek el…! – Han megpróbálta az összes idegent egyszerre szemmel tartani. semmi nyoma. hogy átlendüljön felette… …azután megtorpant. a fénykard mintha galaxisnyi távolságra függött volna… az övén. testében kitörni készülő energiák gyülekeztek. Szerencsére a tömeg csak nehezen nyitott utat. benézett a következő terembe. Elméjében. A legközelebbi szürke szörnyeteg figyelmeztetően felemelte fegyverét. – Mik ezek? – kapott levegő után Leia. A kifelé vezető folyosó ajtaja előtt félkörben hét. – Azt hiszem. mintha csak a fülébe kiáltották volna. azután a lefelé vezető lépcsőre koncentrált. némaságában is fenyegető idegen várakozott. Segítség! Megperdült a sarkán. Megyek már. Rohant: keresztül egy folyosón. – Most mi a fenét csinálunk? – Lássuk.

miért nem támadtak azonnal az idegenek. Most. Sehol egy . mit akartok. miközben óvatosan lépkedett visszafelé. Fénykardja a kezébe röppent. A spirálisan szétterjedő. – Szeretnék tárgyalni. ott álltak a vastag kőfalak határolta teremben. hogy bármit is képes tenni lézerkardjával a gázsugár ellen. szinte észrevétlen taktikai hiba. – Ehhez nincs szükség a barátaimra ott a piacon. – Azt akarjátok. s az Erő segítségével megnyomta a cső nyomógombját. Csak ekkor lesz esély a szabadulásra. ugyanaz a hangos szisszenés hallatszott. Már az utolsó folyosón tartottak. majd behúzódott a fal mellé. Mindjárt bejönnek az ajtón – ebben bizonyos volt. hajlandó vagyok tárgyalni – folytatta. A fegyver megugrott. Megnyugtató zúgása betöltötte a termet. opálos felhő folyékonnyá vált. amilyen közönyösen csak lehetséges volt. amikor bejönnek. Tökéletesen hajtották végre. Épp hogy sikerült. – Ha elmondjátok. hét ilyen kötelet kellene elvágnia. amit ezen a szinten látott: hatalmas festmények és más ősi relikviák díszítették. s megkockáztatott egy gyors oldalpillantást. ám Luke felfedezte. Ám itt semmiféle sugárvető sincs… Egyáltalán nem bízott abban. Amint eltűnt a folyosónyílásból. noha bizonyosok lehettek benne. Luke szabadjára engedte energiáit. ami azonnal elárulta: nem amatőrökkel áll szemben. majd pókhálószerűén megkötött. az energia hullámokat vert testében. Most! A vezető újra intett a csővel… és a mozdulat közepén. Semmi szükség arra. hogy valahol a közelben bimmek tartózkodnak. ahol az imént Leia segélykérését vette. menjek vissza? – kérdezte csendesen. Hallotta futó lépteik robaját. – Tekintetét végig az idegeneken tartva lassan hátrálni kezdett. s ez éppen elégnek bizonyult. s mire talpra szökkent. az ajtókeretet különös. Nem nagyon. félig folyékony indák szőtték be – könnyű. Keze óvatosan. az ajtó takarásába. elhaladtak a terem bejárata előtt.az imént kijött. a fegyver nem Luke-ra. – És most hová? – kérdezte. hanem másik két idegenre irányult. hogy lőjenek… Azután megérkeztek. csupán egyetlen pillanatig. Mintha egy folytonosan újrateremtődő kötelet próbálna elmetélni… Mi több. Az idegenek folyamatosan terelték vissza a termen keresztül a másik folyosó felé. s halk zümmögéssel azonnal bekapcsolódott. ismét félreérthetetlenül. Az elit kommandók szokásos behatolási technikája. A vezető megint intett. Még néhány lépést kell megtenniük. átlátszó anyag. Ha addig meg tudná akadályozni. A fejvadász kötelékeitől egy visszavert lézersugár szabadította meg annak idején. biztosan meg tudnánk állapodni – szólt Luke. egy emlékkép tolult agyába: Boba Fett. Apró. Luke nem várta be. hogy komolyan megsebezzelek benneteket. s ő nem engedhet meg magának ennyi időveszteséget sem… Hátravetődött. Izmait ellazította. Amikor pedig belépnek… Összeszorította fogait. Szóval nyomógombbal működik… – Bármit is akartok. míg hatni kezd. – Rendben – felelte Luke. Fénykardját támadó pozícióba emelte. A halk dalolás elárulta. Újabb gázadagot lőttek be az ajtón keresztül – Luke folyamatosan hátrált. jókorát szisszent gazdája kezében: finom. hogy az ajtót elzáró indák miatt nem támadhat rájuk. – Semmi akadálya. azután oldalra gördült. A vezető bal hüvelykujja reflexszerűen mozdult. A terem semmiben sem különbözött a többitöl. A manőver talán csak pár pillanatnyi kavarodást okoz. átlátszatlan gázsugár tört elő belőle. Ez megmagyarázta. hogy végül beszorítsák abba a helyiségbe. szinte észrevétlenül közeledett fénykardjához.

egyre gyorsulva az idegenekre zuhant. Luke visszafordult. hogy előbbi trükkjét megismételhesse. A többieknek is azonnal fel kellett fogniuk. amikor a festmény meglódult. Mozgatható objektumokat kerestek a festménytemetőben. Bárhol lehet a kijárat. s Luke megperdült a tengelye körül. A kezükben tartott csövek azonnal ráirányultak. hosszan pásztázta a festményeket. elrepült a kép mellett. mielőtt felfogta volna. hatalmas. elméjét megnyugtatta. Egy szívdobbanásnyi idő alatt minden bevégeztetett. sötét szemek… Az egyik gigantikus festmény megmozdult a falon. lehetetlenné téve. Luke keserű szájízzel belátta. A fénylő penge süvítve szállt. ketten pedig megkíséreltek ellőni felette. s a hét pár óriási. sehol egy használható búvóhely. mikor a fénykard a vásznon keresztül kettéhasította. mikor a hatalmas vászon rájuk zuhant. az indák beszőtték azt is. Leia? Díszes oszlop tűnt fel a lefelé vezető rámpa végén. Az idegenek vezetője azonnal reagált. hogy időben cselekedett. s az ív végén pörögve visszafordult. A fegyverek sziszegése elhallgatott. kerülgetve a halott kommandósokat. Ez a trükk a Jedi fegyvertárának talán leglátványosabb kelléke. akárcsak a kifejezéstelen.sarok. sötét szem pillantása ismét körbejárt a termen. A fegyvereik mondtak csődöt – ez ötlött először eszébe. arra rántotta a kezében tartott csövet… … És meghalt. Nyilván elromlottak. Hát sikerült. s egy csomóban álltak. Azután ismét megemelkedtek a gázfegyverek. hogy egyetlen választása maradt csak. és felidézte agyában a hét figura képét. amint az idegenek berobbannak a terembe. mini egy különös. s a festmények helyett immár rá irányultak… …És ebben a pillanatban Luke teljes erejéből elhajította a szikrázó kardot. hogy az indák még csak a közelében sem járnak. Az idegenek figyelték. Mind a hét idegen a teremben volt már. Semmi sem segített. némelyiknek a fejét választotta el törzsétől. Jedi-érzékeit kiterjesztette. Hirtelen megint felsziszegtek a gázfegyverek. hogy mindjárt elpusztulnak – mégsem adták fel. ahogyan akarta. A különös gázsugár végigsöpört a falakon. a lezuhanó képek odakötöttek a padlóhoz. Az Erő vezérelte fénykard pörögve zuhant rájuk. kijáratot keresett. épp idejében: látta. Csupán egyetlen módon mentheti meg Leiát és Hant. Hangos. A fényszablya visszaszökkent kezébe a halálos futam után. s egy halk kattanással kikapcsolt. Háta mögött felkattintotta lézerkardját. s most földön heverő kép felé – ám az nem moccant. hogy elérhesse. Nem úgy. vérre szomjazó ragadozó. egy helyet. Luke akarata másodpercnyi késedelem nélkül kinyúlt a már leszakított. A fegyverek sziszegése elhalt. ám ahhoz bizonyára túl messze van. Luke futva indult kifelé. vérfagyasztó kiáltással előrelendültek és támadtak: négyen kipördüllek az akadály mellett. mikor kivetették magukat a zuhanó kép útjából…Ám egy pillanattal később felfogta a keserű valót: a célpontok igenis a festmények voltak. Semmi haszna. azután minden figyelmeztetés nélkül. Ám mielőtt a kép. beboríthatta volna őket. az utolsó bódésor . valamiképpen mindahányan kitértek az útjából. de sikerült Most már csak abban bízott. újból és újból halálos sebeket osztott: némelyiket félbevágta. Pillantása végigfutott a falak mentén. ahol kitörhet. mint valami lepel. Mindez persze egyszerű beidegződés. Luke hangos sóhajjal kiengedte mindeddig bent tartott lélegzetéi. s mindig működik.

s mire az ablakhoz ért vele. Azután a doboz hirtelen a kezébe szökkent. hatalmas ablak nyílt a piac épületére. a földre hullt belőle néhány lánc ez ellen semmit sem tehetett. csatatérré változott terem felé. Az előtörő gáz eltalálta a kiválasztott oszlopot. A kavargó testek tökéletes gátat formáltak köztük és az idegen fegyveresek között. lázasan kutatta a megoldást… mígnem tekintete megállapodott az egyik idegen fegyverén. azonnal világossá vált számára. Reméljük. hogy Leia szorítása erősebbé válik. – Micsoda?! – Csak csináld. hogy az idegenek félköre egészen összeszűkül. azután felengedte. hogy a torkolatot a lehető legkisebb szórásra állítsa. A szavak még el sem hagyhatták ajkát. ott? Ragadj meg néhányat! Leia döbbenten bámult a koréliaira. ami éppen kilógott az ajtónyílásból. még éppen időben ahhoz.mögött. Luke még öt másodpercig lenyomva tartotta a ravaszt. ahol megtorpant. – Han! – sikoltotta Leia. Han a tömegbe vágta a megmaradt láncokat dobozostul. Tekintete megakadt egy közeli asztalon. hogy sikerült. és belebődült: – Csubi! Remélhette csupán. Egy másik apró korrekció: sugárerősség a maximumon. Most már csöveikkel taszigálva próbáltak utal törni maguknak a bimmek tömegében. De se baj… Egyszerre felbolydult a környék: a piactér megtelt sivítozó. hogy még jobban . Nem volt bonyolult: egy kapcsoló a gázsugár szélességét. már tudta is. s közben körülpillantott. megragadta a hírközlőjét. – Ragadj meg néhányat. Megtámaszkodott az ablakkeretben. – Már jön. amint az egyik nyakláncokkal töltött dobozka megmozdul: Leia igyekezett teljesíteni kérését. – Leia… mit szólnál azokhoz az ékszerekhez. ám az öt emelet még egy Jedi számára is soknak bizonyulhat. Tartott. Han egyszerre érezte. Azzal rohanvást hátrálni kezdett a rájuk zúduló. mint várta. célba vette a piac kupolájának egyik tartópillérét és lőtt. Han megfordult. Messzire kell lőnie. az istenért! – sziszegte Han a közelgő idegeneket figyelve. és add a kezembe! A szeme sarkából figyelte. és megtapintotta a műanyag indát a fegyver csövénél. – Csodálatos – morogta Han. Megtorpant egy pillanatra. de az eredmény így is tökéletesen kielégítette. felbőszített bimmek elől. – Luke szabad – suttogta a hercegnő. hogyan kell használnia. – Késő! – hördüli Solo. hogy szürke barátaink nem rohannak addig ránk. Talán. amikor észrevette. s nyomban áttetsző indává merevedett. amelyre ékszeresdobozokat helyeztek. ám ez az egyetlen lehetősége – meg kell próbálnia! A fegyver az Erőtől vezérelve a markában termett. Luke már a Torony tetejéről hallotta a visítozást. agyában végigfutottak a lehetőségek. egy pedig a lövés erejét szabályozta. hogy nem érhet oda időben. és amint rákapcsolódott Leia elméjére. majd kénytelen-kelletlen állcsúcson vágta az ékszerstand tulajdonosát. Visszanézett az imént elhagyott. mindjárt eltűnünk! – kiáltotta vissza Solo. hogy lássa a két ujjal feléje mutogató tulajdonost. A fegyver nagyobbat rúgott. – Készülj. Pár pillanat kellett csak. – Jönnek ezek is! Leia megragadta karját. – Megpróbáljam elvenni tőlük a fegyvereiket? – Úgysem tudod elkapni mind a tizenegyet – válaszolta Han idegesen. – Igazán csodálatos. Várt néhány pillanatig. A teremből. felháborodott kiáltozással.

nem akarták kitenni magukat holmi égből jött energiasugaraknak. Már percek óta kísérletezett a Falcon tisztítórészlegében talált legkülönfélébb anyagokkal. te boldogtalan… – ingatta a fejét Luke. – Nem. keresztülszaltózott egy tucat bimmen és levágta a kommandósokat. ám ezt Thripio már figyelmen kívül hagyta. mégis be kellett látnia: Csuhákká nem is érkezhetett volna megfelelőbb pillanatban. hátha el kell tűnni. és megtapogatta az acélkeménységű hálót. Akármit is tett Han és Leia. A Falcon ebédlőasztalánál ültek. te is tudod – utasította rendre Luke. – Hogy megy? – kérdezte végül. vadul tülekedő bimmeket. én mindig csak bajt hozok önökre. mikor tűnj el valahonnan. hogy szinte nem is lehetett érteni a szavát. a Falcon érkezése azonban elvonta figyelmüket. aki mindent elkövetett. Azt hiszem. haját. – Ó. hogy legyünk készen. – Nagy segítségünkre vagy. A bimmek nem voltak ostobák. s egy újabb oldószeres üveget vett elő. – Csak azt mondta. Hirtelen fénysugár villant – meglehet. azután az egyik bimm elvágódott. valamint a Han és Leia felé kétségbeesetten igyekvő szürke kommandósok csoportját. már hosszú évek óta. Luke ügyesen szlalomozott a rohanó bennszülöttek között. Hangja olyan halkan tört keresztül a megkeményedett gáz hálója alól. Luke mögött Artu csippantott néhányat gúnyosan. miközben átszelte a távolságot. A protokollrobot volt az idegenek hatékony fegyverének egyetlen áldozata. A Jedi fényszabja és a Falcon sugárvetőinek össztüze kétségtelenné tette a támadók sorsát. Solo kapitány nem mondta. Végül körülpillantott. Az érkezése okozta léglöket megtaszította Luke-ot. van némi különbség a kettő között.megszilárdulhasson és tökéletesen odakössön az oszlophoz. – Ha előbb nem. Csak az kellene megtanulnod. hogy rendbehozza Thripiót. mint akit villám sújtott. és ugrott. Azonnal megfordította az öreg teherhajót. mielőtt azok feleszmélhettek volna. Luke gazda – siránkozott Thripio. a Coruscanton . Nem egészen tíz méternyire két idegen már célbavette őt. – Na. s azonnal tüzet nyitott a fedélzeti fegyverekkel. próbáljuk ezzel… – töprengett elmélyülteti Luke. A csarnok tetején landolt – innen már jól látta a sárgába öltözött. A sárgába öltözött lények kavargó tömege felhagyott a támadással. és rémülten szertefutott a Falcon elől. ám Csubakka ezúttal nem érte be egy sima berepüléssel. ruháját rángatta. hogy rohanjak – replikázott dühösen az aranyszínű gépezet. megragadta a maga teremtette kötelet. Tornádó erejű széllökés vágott az arcába. – Semmi baj – nyugtatta meg Luke. Leia is belépett időközben. megállította a piac felett. Artu meg füttyögött valamit válaszul. nagy levegőt vett. Feje fölött újabb robaj hallatszott. Pillanataik maradtak csak hátra. – Végtelenül sajnálom. miközben a tisztítókészlettel igyekezett megbontani a hálót. A felsőtestére tekeredett indák bizarr áldozati ajándékhoz tették hasonlatossá – Úgy látszik. és szeretettel nézte bátyját. csak a nap csillant meg valamin –. Luke megfordult… …Hatalmas robajjal – amely nem csak az ablakokat remegtette meg. két bimm közé lökte a földre. Amint talpraszökkent. de magát az épületet is – suhant el felette a Millennium Falcon. – Ez nem igaz. Elérte a szürke kommandósok körét. Luke azonnal cselekedett: felkattintotta fénykardját – a sugárpenge halk zümmögéssel tört elő –.

– Vonásait csibészes mosoly derítette fel. A bimmek. – Han! – kiáltott rá Leia olyan dühösen. – Ez így igaz – értett egyet Han. amíg összehoztuk ezt a tárgyalást? – Talán… – Han hangja egy árnyalattal keményebbé vált. – Azt hiszem. Csak annyi időt töltünk távol. mi fog történni velünk. hogy megtettem! – felelt a koréliai nyugodtan. ha csak úgy eltűnnénk. Nem venné ki túl jól magát. ha visszaértünk. miután az egyik hajónk leszállt a piac tér kellős közepén. mert egy efféle politikai manőver miatt rossz fény vetülne ránk. akkor azoknak akár hajójuk is lehet. azután jövünk is. – Ezt így nevezik? Igen. Leia rápillantott. – Különben is. – Nem volt idő összehívni a tanácsot. – De bizony. nem kéjutazás. – És gondolom arról sem lehetett fogalmuk. akik a piacra vezettek minket. és ledobta magát az egyik székbe. aki épp ekkor lépett az ebédlőbe. – Van fogalmad arról. amit a küldöttség vezetőjének adtak… Leia bosszúsan megrázta fejét: – Akkor sincs alapunk arra. hogy elolvassa a címkéjét. Ilyen körülmények között nem tehettek mást: engedniük kellett. A töltet igencsak egzotikus mixtúra. – Talán a bimmek is tudnának segíteni – töprengett Leia. abban legalább részben ők a ludasok. – Vissza akarsz menni? Leia megfordult. amíg csatlakozik hozzánk egy raj X-szárnyú vadász. – Kedves tőlük – grimaszolt Luke. Luke dermedten pillantott rá. – Éppen most ugrottunk a hiperűrbe. hogy válasszunk. – Különösen azért nem. Ez diplomáciai küldetés. szürke barátainknak akadnak odalent társai. arcára kiült a hitetlenkedés. – És mi van. ha ezzel megsértetted őket? – hápogta megsemmisülten Leia. Luke – te is tudod. ezt nem teheted – suttogta. hogy vissza akarsz menni? – Hannák nincs választása ebben a kérdésben – felelte Leia. – Majd megkérdezzük. Fogalmuk sem leheteti. hogy egyiküknek sem esett semmi bántódása – mutatott rá Luke. pontosan erről van szó – bólintott Leia. hogy mi történne. hogy megvádoljuk őket a megmérgezésével. amilyennek Luke még sosem látta. a bimmek még szerencsésnek is mondhatják magukat. mi az összetétele annak az anyagnak. azt mondja. – Han. De az én hajóm. nemsokára. – Megígértem a bimmeknek. ha csöves. a még nagyrészt civilizálatlan bolygókon. – Nem hibáztathatsz egy egész társadalmat néhány egyen akciója miatt! vágott vissza Leia. nem az övé. a legközelebbi megállónk a Coruscant. – Mit szólt hozzá Han. Félrerakta az újabb használhatatlan oldószert. hogy mennyi munkát fektettünk be. Engedték. hogy velem megbeszélnéd! – Igazad van – bólintott Han. ami történi. és lövöldözni kezdett. arcára kiült a régről ismert szigor. Leia egy hosszú pillanatig merőn bámulta a makacs koréliait – Luke érezte az elméjében tomboló dühöt. s kezébe vette az egyik üveget. csak parancsot teljesítettek.mindenképp megszabadul ettől a vacaktól. – De nem akartam időt vesztegetni. – De arról igenis van fogalmam. – Ez az én küldetésem. hogy . – Mégsem csinálhatsz ilyet anélkül. – Vissza kell mennünk. Han szerint ezeket a gázsugárfegyvereket általában nagyvadak ellen használják. hogy rögtön visszamegyünk! – Én egy kicsit módosítottam az ígéretünket – felelte Han. Ha tényleg vannak társaik. – Rossz fény vetülne ránk? – húzta el szájat a fiatal Jedi. – A te küldetésed. – Azt mondtam. meg egy cirkáló.

egyszer majd az ikreket is tanítanod kell. – És most – Leia figyelme ismét Thripio felé fordult – lássuk. a Régi Köztársaság minden Jedije viselte a tradíciók miatt. – A szünidőnek vége. hogy elsősorban a testvéred. – Na jó – fordult sarkon Han. csodálatos diplomáciai adottságaid mit sem érnek. Luke hátradőlt ültében. az unokaöcséd meg unokahúgod biztonsága aggaszt. – Ha belegondolok. – Még ha a tehetségedet másra fordítod is. – Segítek neki. oké? – ellenkezett Han. megkérdeztétek a bimmeket. – Egyet-mást csak tudtak róluk… – Hacsak – töprengett Leia – nem valami ismeretlen régióban találták őket. – Ugyan. hogy miféle szerzetek voltak? – A bimmek nem ismerték őket – rázta fejét Leia. – Hamarabb. amit mondasz. a fénykard használatát meg kell tanulnod. megcsináljuk. – Ja. – Én nem vagyok tanács – mondta végül szárazon. akkor is. Ezzel a vihar elvonult. – Tudom – felelte Luke halkan. ha már szóba került – intett Han – nincs-e itt az ideje. amint megkér rá. – Luke-ra mosolygott. ugyan! Nem afféle tanítvány vagyok. Fájdalom és . hogyan lehetne ezt a rakás ócskavasat nagyobb sebességre ösztökélni. s egy pillanatra félreértette. – De azt hiszem. Különben is. Emlékkép villant Luke agyába: Han a Falconnal nyaktörő módon bevág az őket üldöző TIE vadászok mögé az első Halálcsillag ostromakor. igencsak elszámolták magukat… – Han felállt. úgy figyelte testvére buzgólkodását. ha tanítók. – Hanra pillantott. Odafigyelek arra. Akkor megyek. a béke helyreállt. – Megcsapolhatnánk a birodalmi adatbankot – tűnődött Han. Amennyire én tudom. – Értsd meg Leia. – Sosem éreztem szükségét. hogy Han Solo nem akar kockázatot vállalni… – Elmosolyodott. megkérem Mon Mothmát. vagy gyógyítók voltak. Nincs értelme kockáztatni. – Rendben – bólintott Leia. Han megfenyegette az ujjával. – Visszamegyek a pilótafülkébe. Egyszer – fontolgatta Luke – meg kell kérdeznem őket. előbb-utóbb hozzá kell szoknom a gondolatához. – Amint kicsit több időt enged a munka. – És mindeddig én sem láttam ilyeneket. Leia? – Nem is tudom… – Leia elgondolkodott. hogy Leiának is legyen saját kardja? Luke megvonta vállát. ha a Birodalom valamelyik börtönében csücsülsz! Leia megadóan lehajtotta fejét. Gyomrába láthatatlan kezekként markoltak a kétségek.megtárgyaljuk a dolgot. és a fenekére csapok ennek a vén taligának. – Tus! – S kezével tisztelgésre emelt egy képzeletbeli fénykardot. Fülében visszhangoztak a koréliai diadalkiáltásai. hogyan vakarhatnánk le rólad ezt az izét. mester! – Én is azt hiszem – Luke megpróbálta palástolni megindultságát. Amint visszaérünk. Ámbátor bármit terveztek. Leia azonnal megérezte bátyja hangulatváltását. – Egyébként. és megnézem. Luke rápillantott. – Az egyetlen kérdés csupán: miért? – Na igen. Leia arcára visszatért egy pillanatra a jókedv. – Azt hiszem. hogy függessze fel egy ideig a megbízatásaimat. nemde? Luke elmosolyodott. hogy mi ez a tréfálkozás a tanáccsal. – Hozzá bizony – biztosította Luke. igazatok van. – Ezt megbeszéltük. – Szerinted a Birodalom áll mögöttük? – Ki más? – kérdezett vissza Leia. Csak el ne felejtsd. Érthető. – Ha már szürke barátainkról beszélünk – ötlött az eszébe –.

Tévedett. Azt gondoltam. azt hiszem. míg a Coruscantra értek. Túlbecsültem magam – csengtek fülébe Ben Kenobi szavai – mikor Darth Vader tanításába kezdtem. és nem szólt semmit. – Visszafordult Pellaeonhoz. – A műszakiak jelentették. – Milyen hírek érkeztek a Waylandről? A kapitány megborzongott. uram… – A kapitány gyors pillantás vetett C'baoth felé. Értesítsék a központot. megtalálok a hegyen – kiáltott szólt Thrawn. A terem túlfelébe pillantott. melyet. hogy C'baothnak nincs hatalma. – Tehát így? – jegyezte meg az öreg. – A noghrik elszúrták. – Még egy dolog. reméltem. és a koordinátor jelentését azonnal küldjék el – mondta Thrawn. hogy elég halkan beszélnek ahhoz. – Jedit ígértem – ismételte. – Szerencsére még csak megközelítőleg sem kell akkorával kezdeniük. Legalábbis pillanatnyilag. – Igen. hogy örökül hagyott ránk ilyen csodás szerkezeteket! Újrateremthetjük a Birodalmat. uram… – Pellaeon nem tudta véka alá rejteni csalódottságát. És szükségünk lesz komolyabb bányagépekre is – bányavakond. – Szóval mind meghaltak. így nevezik hivatalosan. – És meg is fogja kapni. – Úgy van. – Itt a leírása. – A hajógyár? – Pellaeon döbbenten tette el az adatlemezt A főadmirális egyre títkolódzóbbá vált. némán várakozott. – Úgy. – Mi az? – Csupán egy apró technikai csoda. – Spaarti-henger? – hökkent meg C'baoth. Nagyon drága lesz. hogy most inkább mással foglalkoznak. ne feledje! Thrawn hűvösen pillantott rá. s közben figyelmeztetőleg a kapitányra nézett. mely annak idején – Vader nagyúr jóvoltából – mindig beteljesedett. mint a Chimera. Utasítsa a titkosszolgálatot. hogy nézzenek utána. tekintetét rajtafelejtette az őt körülvevő holografikus képek egyikén-másikán. és lassan feléjük sétált. – Mi hír Waylandről? Pellaeon remélte. mind céljait. hogy a szükséges Spaarti-hengerek nyolcvan százaléka működik. különösen egy akkora hajó számára. – Igenis. Legalább negyven kell. amíg megépítenek egyet. uram! – Pellaeon lejegyezte a kívánságot. Felesleges elővigyázatosság volt. próbált nem gondolni a rossz hírek hozójának sorsára.és energiarendszerével? . s azt. Jedit ígért nekem. mire van szükségünk Sluis Vannál. csak a koordinátor tért vissza? – kérdezte Thrawn. s felemelte vörösen parázsló tekintetét. hogy a Spaarti-hengerek kérdésének hármasban történő megvitatásából semmi jó nem származhat. Mi van a hegyi rezidencia védelmi. kapitány. Gyorsan emlékezetébe idézte a terem falainál elhelyezett ysalamirik képességét. – Thrawn a kapitány felé nyújtott egy adatlemezt. éppen olyan jó mestere lehetek. Thrawn főadmirális. mint Yoda… Hibáztam! S ez a néhány szó visszhangzóit Luke agyában egészen addig. Otthagyta a vizsgált műtárgyat. Igazán remek! – Thrawn szemeiben különös láng lobbant. NYOLCADIK FEJEZET Egy hosszú percig Thrawn főadmirális elmélázott székében. – Mekkora előrelátásra vall a császártól. mind taktikáját illetően. Pellaeon mozdulatlanná dermedve. hol hibáztunk. Ez kiváló. Nyolcvan százalék. vagy viszonylag könnyen megjavítható. ahol most C'baoth tanulmányozott egy festményt. Pellaeon már úgyis régen eldöntötte magában. de időbe telik. hogy C'baoth ne hallhassa őket. mégpedig olyan csúnyán. – A mérnökcsoport végzett az analízissel – sietett válaszolni Thrawnnak – A köpenypajzs sematikus tervrajzai teljesek. Lehalkította hangját: – Még mindig nem tudjuk.keserűség különös vegyüléke töltötte el.

– Megint csak azt kell mondjam. – A közreműködésemet ön azzal az ígéretével nyerte el. – De a múltkor ön ragaszkodott a személyes kapcsolathoz. Thrawn tekintete megpihent C'baothon. Thrawn szeme lassan lecsukódott. segítek. C'baoth mester – felelte hűvösen Thrawn. . Hangja ismét a szokásos hűvösséggel csengett. hisz az övéiről van szó… – Próbálkozásunk eredményeképp ezentúl nyilván nem mozdulnak ki megfelelő kíséret híján. – Néhány noghrival több vagy kevesebb. akivel ne bírtak volna. ám a maradék is tökéletesen el tudja látni a rezidencia védelmét. – Küldjön üzenetet nekik. hogy a hivatásos gyilkológépei egyszerűen nem bírnak egy Jedivel? – Még sosem találkoztak olyan ellenséggel. és álljanak bevetésre készen.– Szintén működőképes. – Egy Jedi-mester visszavonná adott szavát? Pontosan tudja. hogyan kíván hozzáfogni? C'baoth elmosolyodott. de ez még némi időt igényel. – Azt kívánja. – Azt hiszem. A műszakiak néhány különös védelmi eszközre is rábukkantak. uram? – kérdezte Pellaeon. Akkor már rettentően neheztelni fog rájuk? Vagy bevallja magának. – Szükségem van magára a flottánál – szólt végűi. hogy én küldjem az üzenetet. – Ő is Jedi. hogy mindent megteszünk Skywalker elfogására. – Igaza van. ha a fiatal Jedi ügyét a saját kezembe veszem. amivel nem tudnak mit kezdeni. – Milyen alternatívát tud kínálni? Koncentráljunk a nőre. maguk csak foglalkozzanak a nővel – bólintott C'baoth. – A négy reaktorból hármat már üzembe állítottak. – Mégis. C'baoth teljes magasságában kihúzta magát. hogy mihamarabb magam fogjak hozzá! – kiáltotta C'baoth. Kezdve mindjárt Sluis Van hajógyárával. – Azért küldöm az üzenetet magán keresztül. Ha hívom. A Death's Head két-három napon belül megérkezhet néhány specialistával. – Hogy segítsen előkészíteni a lázadók Sluis Van-i hajógyáránál nemsokára megkezdődő csatát. mit sem számít. én is az vagyok. – Ami valószínű is. És azután – halványan elmosolyodott – a lehető leggyorsabban nekifoghatunk tervünk végrehajtásának. admirális – mondta. – Nem mintha megkérdőjelezném a parancsot… – elbizonytalanodott. – Nem tud egy Jedit kétszer ugyanabba a csapdába belecsalni. – Ez a brigád – vagy egy másik – sikerrel fog járni. legalábbis nagyrészt – felelte Pellaeon. – Rendelje el. – És mi legyen Skywalkerrel és a húgával? – Használja a négyes kommandót – mondta töprengve az admirális. Rukh – gondolta – nyilván nem lenne ennyire flegmatikus. Legalább kétszáz ysalamirire lesz szükségünk. – Ezek csupán további érvek amellett. hogy éreztessem. Pellaeon! – C'baoth a kapitány felé intett. ámbár a hangsúlyból akármit kiérezhetett a hallgató. – Lehet – válaszolta udvariasan Thrawn. tudja nagyon jól. Thrawn hosszasan eltöprengett. hogy elvégezhessék a dolgukat. uram! – Pellaeon megint C'baothra nézett. A vörös szemek kérdőn pillantottak az öregemberre. Az ajtó felé pillantott. és Skywalkerrel ne törődjünk? – Igen. – Igen. Amint megkapom. hogy hagyják abba minden tevékenységüket. – Miért ne kapcsolnánk össze a kettőt? – vetette közbe Pellaeon. hogy hoz nekem egy Jedit. – És ha a negyedik kommandó is csődöt mond? – vágott közbe C'baoth. az lesz a legjobb. Addig pedig… – megvonta a vállát. el fog jönni hozzám. Pellaeon arca megrándult. mennyire neheztelek rájuk. hogy a hengereket tartsák üzemre készen. – A nyolcadik kommandó cserbenhagyott – felelte lágyan. hogy tökéletes – bólintott Thrawn.

Mindketten rápillantottak. – Magyarázza meg, kapitány – rendelkezett Thrawn. Pellaeon fogai megcsikordultak, ám most már késő volt visszakozni. – Elkezdhetjük hírét kelteni az ön jelenlétének, C'baoth mester. Olyan ritkán lakott világról beszélnénk, ahol ön éveket élt anélkül, hogy ez bárkinek feltűnt volna. Ezek a hírek rövidesen megtalálják útjukat az Új Közt… a Lázadókhoz – javította ki magát, s lopva az admirálisra pillantott. – A Jorus C'baoth név különösen ösztönözni fogja őket. C'baoth elhúzta száját. – Gondolja, hogy efféle pletykák hallatán Skywalker olyan bolond lesz, hogy egyedül próbál megkeresni? – Legyenek olyan óvatosak, amennyire csak akarnak! – Thrawnnak láthatólag megtetszett az ötlet, – Hozzák magukkal az egész rebellis flottát, ha úgy tetszik. Semmi sem fogja onnan hozzánk vezetni őket. Pellaeon bólintott: – És amíg megtaláljuk a megfelelő bolygót a híresztelések elindítására, addig velünk maradhat, hogy segítsen a csata előkészületeinél. Remélhetőleg a történtek miatt Skywalker elég kíváncsi lesz ahhoz, hogy utánajárjon az igazságnak. – Ha pedig nem – tette hozzá Thrawn –, tudni fogunk minden mozdulatáról, s elég időnk lesz ahhoz is, hogy ön azt tegyen, amit csak akar. – Hmmm… – mormolta C'baoth, kezével hosszú szakállát markolászva. Pellaeon visszatartotta lélegzetét… azután az öreg beleegyezőleg bólintott – Jól van – mondta. – A terv elfogadhatónak tűnik. Most a kamrámba megyek, admirális. Válasszák ki a megfelelő bolygót, s ha kellek, értesítsenek. – Biccentett mindkettőjük felé, és elhagyta a parancsnoki szobát. – Elismerésem, kapitány – szólt Thrawn, miután az ajtó halk szisszenéssel becsukódott. – Úgy tűnik, az ötlete megragadta C'baoth mester fantáziáját. Pellaeon felé fordult, a tekintetük találkozott. – Elnézését kell kérnem, admirális, hogy az imént a szavába vágtam. Thrawn halványan elmosolyodott. – Túl hosszú ideig szolgált Vader nagyúr mellett, kapitány. Nem szoktam a jó ötletek kiagyalóját megbüntetni csak azért, mert nem az én fejemből pattantak ki azok a bizonyos gondolatok. Az akaratomat nem kényszerítem rá senkire oktalanul. Kivéve, ha az C'baoth-tal kapcsolatos… – gondolta Pellaeon, azután fennhangon folytatta: – Igen, uram! A kívánságának megfelelően elküldöm az üzeneteket Wayland re és a noghri kommandóhoz. – Tegye a dolgát, kapitány. Azután folytassák a Sluis Van-i hadműveletek kidolgozását. – Thrawn pillantása elkalandozott. – Figyeljenek jól, kapitány. És legyenek precízek. A Tantiss hegységgel, s most Sluis Vannal a győzelem hosszú ösvényén tesszük meg az első lépéseket. A lázadásnak befellegzett. A Jedi mesterünkkel vagy anélkül. A Belső Tanács üléseinek elméletben jóval csendesebbnek, nyugodtabbnak kellett volna lennie a formális üléseknél. A gyakorlatban azonban – Han már régen megfigyelte ezt – a Belső Tanács összejövetelein még sokkal zabolátlanabbul, hevesebben csaptak össze a szenvedélyek. – Engedje meg, hogy röviden összefoglaljam, Solo kapitány – Bprsk Fey'lya hangja olajozott udvariassággal csengett. – Ön egyedül döntött egy hivatalos kérdésben, s megszakította a Bimmisaari küldetést.

– Elmondtam már mindent – felelte Han. – Meghatároztam az indokaimat is. – Véleményem szerint Solo kapitány jól mérte fel a helyzetet, és helyesen döntött! – Ackbar admirális hangja gyógyírként hatott Han fásultságára. – Solo kapitány feladata egyértelmű volt: megvédeni követünket minden körülmények között, és figyelmeztetni a Tanácsot. – Figyelmeztetni? Mire? – Fey'lya kizökkent szokásos nyugalmából. – Már megbocsásson, admirális, de nem értem, mitől ijedtünk meg így. Hisz azt sem tudjuk, kivel-mivel állunk szemben! Akárkik voltak ezek a szürke bőrű lények, nem találtattak elég fontosnak a Régi Szenátus számára, még annyira sem, hogy nyilvántartásba vegyék őket. Kétlem, hogy egy teljesen ismeretlen faj komoly támadást intézhetne ellenünk. – Nem tudhatjuk, hogy miért nem találtuk meg őket a nyilvántartásban – vágott közbe Leia. Lehel hiba vagy figyelmetlenség eredménye is. – Vagy akár ki is törölhettek a rajuk vonatkozó adatokat – tette hozzá Luke. Fey'lya dühösen megperdült, hogy szembeforduljon az ellenkezőkkel. – Miért akarta volna a Birodalmi Szenátus egy egész faj létének bizonyítékait kitörölni a nyilvántartásokból? – Egy pillanatig sem állítottam, hogy a Szenátus parancsára történt a beavatkozás – felelte higgadtan Luke. – Talán maguk az idegenek semmisítettek meg minden velük kapcsolatos információt. Fey'lya megvetően fújt egyet. – Valószínűtlen. De még ha így történt is – kinek az érdekeit szolgálta? – Erre talán Organa Solo tanácsos tud válaszolni… – Mon Mothma nyugodtan Leiára pillantott. – Te sokkal jobban ismerted a Szenátus információs rendszerét. Elképzelhető egy efféle manipuláció? – Igazán nem tudom – rázta fejét Leia. – Sosem mélyedtem el a rendelkezésekben, hogy miként tárolja a Szenátus az adatokat. A józan ész azt súgja, nem lehet létrehozni olyan adatvédelmi rendszert, amelyen áthatolni lehetetlen. – Ez még mindig nem válasz a kérdésre: miért törölték az idegeneket a nyilvántartásokból? – ellenkezett Fey'lya. – Talán átlátták a Régi Köztársaság hanyatlásának következményeit… – Leia kezdte elveszíteni türelmét. – Esetleg abban reménykedtek, hogy ha világuk adatait kitörlik az adattároló komputerekből, a Birodalom nem talál majd rájuk. Fey'lya esze jól vág, ezt meg kell hagyni – ismerte el magában Han. – Ebben az esetben… – A bothai hangjából finom gúny érződött ki – …csak az újrafelfedezéstől való félelem motiválhatta a támadást. – Ackbarra pillantott. – Megjegyzem, semmi szükségét nem látom egy katonai akciónak emiatt. Dicsőséges seregünket elküldeni egy tisztán diplomáciai jellegű tanácskozásra nyílt provokáció. – Válogassa meg a szavait, tanácsos! – figyelmeztette Ackbar. – Nem dicsőséges seregünket kell meggyőznie, s ez a szerencse jé. – Csak azt mondom, amit gondolok, admirális – válaszolt Fey'lya. Sértette a burkolt fenyegetés. Ackbar szeme haragosan megvillant. A kalamári kihúzta magát, Fey'lya felé fordult. – Szeretném – kapta fel gyorsan a beszélgetés fonalát Leia –, ha visszatérnénk az eredeti tárgyhoz. Úgy veszem észre, amellett az apró tény mellett mindenki elsiklott, hogy akármi is volt az idegenek tettének mozgatórugója, ott vártak ránk a Bimmisaarin. – Sokkal szorosabb biztonsági intézkedésekre lesz szükségünk ezután, ez egyértelmű – mondta Ackbar. – És akárhogyan is nézzük, a támadók kapcsolatban álltak a bimm politikusokkal. – S ez most majd még több időt és pénzt emészt majd fel – mormolta Fey'lya.

– Ezen nem lehet segíteni – jegyezte meg tárgyilagosan Mon Mothma. – Ha nem védjük meg küldötteinket, az Új Köztársaság nevetségessé és komolytalanná válik. Tehát – Ackbarhoz intézte szavait – ön, admirális, kijelöli a kísérő egységeket, akik holnap elkísérik Organa Solo tanácsost a Bimmisaarira. Holnap? – Han átható pillantást vetett Leiára, akit láthatólag ugyanígy meglepett a sietség. – Elnézést – emelte fel ujját. – Holnap? Mon Mothma a koréliai felé fordult, arcán hitetlenkedés tükröződött. – Igen, holnap. A bimmek még mindig várnak, kapitány. – Tudom, de hát… – Han azt akarta mondani – segített Leia –, hogy a tanácsülésen szerettem volna egy kis időre felmentést kérni a diplomáciai munka alól. – Attól tartok, ez lehetetlen – mondta Mon Mothma kissé fagyosan. – Túl sok elvégzendő feladat áll előttünk. – Nem üdülni szándékozunk! – Han most már komolyan méregbe gurult. – Leiának idő kell Jedi-tanulmányainak folytatására. Mon Mothma lebiggyesztett ajkakkal előbb Ackbarra, majd Fey'lyára nézett. – Sajnálom – rázta fejét. – Én is, mint mindenki, elismerem annak szükségességét, hogy soraink újabb Jedivel szaporodjanak. De most egyszerűen túl sok sürgős dolog vár megoldásra. – Újból Fey'lyára pillanlott, mintha tőle várna megerősítést. – Talán jövőre. Lehet, hogy még egy kicsivel előbb is… – Leia hasára nézett…lesz elég képzett diplomatánk, és akkor teljesen a tanulmányoknak szentelheti magát. Jelenleg égető szükségünk van rá. Egy hosszú pillanatig csend telepedett a teremre. Ackbar törte meg először. – Bocsássanak meg. Fel kell készítenem a kíséretet… – Természetesen – biccentett Mon Mothma. – Ha senkinek sincs több hozzászólni valója, akkor mai ülésünket be is rekeszthetjük. Ezzé! véget ért a megbeszélés. Fogak csikordultak diszkréten: Han összeszedegette iratait. – Minden rendben? – kérdezte Leia halkan a háta mögött. – Tudod… sokkal könnyebb volt minden, amíg még a Birodalommal háborúztunk – morogta a koréliai, és dühös pillantást vetett Fey'lyára. – Akkor legalább tudtuk, kik az ellenségeink. Leia nyugtatólag végigsimította a karját. – Gyerünk – szólt halkan. – Nézzük, végeztek-e már Thripio megtisztításával.

KILENCEDIK FEJEZET
A Chimera taktikai tisztje megállt a híd parancsnoki állásában, vigyázzba merevedett, és érezhető izgalommal a hangjában jelentette: – Minden egység készen áll, admirális úr! Pellaeon felpillantott a főadmirálisra, majd visszafordult a helyzetjelzők kiírásai felé. Az óriási holografikus képernyőn öt hajóból álló egységének képe vibrált. Háromezer fényévvel odébb, a Bpfassh rendszer napja apró, narancsvörös pontként ragyogott, szinte észrevétlenül a többi csillag között. A bevett katonai szokások szerint őrültségre készültek: egy másik rendszerből kijelölni a hipertérből való kiugrás pontját könnyen a hajók pusztulásához vezethetett, hiszen a kilépési pont meghatározása sosem ment igazán pontosan. A kapitány és Thrawn sokáig vitatkoztak, érveket és ellenérveket sorakoztattak fel, mikor a főadmirális először adta elő támadási tervét. Most, majdnem egy év gyakorlattal a hátuk mögött az egész procedúra rutinfeladatot jelentett.

Persze a Chimera legénysége sem volt már annyira gyakorlatlan, mint arra fegyelmezetlensége alapján következtethetett volna az ember. – Kapitány! A zászlóshajó is kész? Pellaeon felidézte a teendőket, szemével követte a képernyőn sorjázó kiírásokat: minden pajzs a helyén, a TIE vadászok felszállásra előkészítve várakoznak dokkjaikban. – A Chimera várja parancsait, admirális – válaszolta, s emlékeiben felbukkant az az idő, mikor minden a katonai protokoll szabályai szerint zajlott szerte a galaxisban. – Kiváló – bólintott Thrawn. Felemelkedett a parancsnoki székből, és a háta mögött álló, egykedvű figurára nézett. – C'baoth mester! A másik két egység is felkészült? – Igen – felelte az öregember szárazon. – Csak a parancsaimra várnak. Pellaeon felkapta fejét, s ismét az admirálist kereste tekintetével, ám Thrawnt láthatólag megelégedéssel töltötte el a válasz. – Akkor adja ki a parancsot – intett, és visszaült székébe, melyhez néhány ysalamiri ketrecét erősítették. – Kapitány! Kezdjék meg a visszaszámlálást! – Igen, uram… – Pellaeon finomam megérintette az időzítő kapcsolóját. A hídon hűvös női hang csendült:…kilenc… nyolc… hét… Amint az egy is elhangzott, a csillagok odakint vakító, végtelen fénysávokká változtak: a Chimera átlépett a hiperűrbe. – Fénysebesség plusz háromtized – olvasta le az egyik navigátor a monitoron megjelenő adatot. – Nyugtázva – felelte Pellaeon. Ujjaival leütött néhány billentyűt, agyából minden mást kiszorított a közelgő csata. A hang most nulláról kezdte a számlálást: – Hetven másodperc… hetvennégy, hetvenöt, hetvenhat… A hatalmas hajó megremegett, a csillagok ismét apró tűkként ragyogtak fel odakint: a Chimera célhoz ért, – Az összes vadásznak: felszállás! – adta ki az utasítást Pellaeon. Visszafordult és a holoképernyőre nézett; éppen oda érkeztek, ahová tervezték. Előttük ott úszott ikerbolygóival és azok számtalan holdjával a Bpfassh. – Ellenséges tevékenység? – kérdezte a taktikai tisztet. – Vadászgépek köteléke szállt fel a harmadik holdról, védekező formációban – felelte a hadnagy. – Nagyobb járműveket nem észleltünk. – Lokalizálják a vadászok bázisát! – rendelkezett Thrawn. – Azután utasítsák az Inexorable-t, hogy semmisítse meg. – Igen, uram. Most már Pellaeon is felfedezte a támadó vadászok raját: felbőszített rovarokra emlékeztettek. A Chimera háta mögött az Inexorable csillagromboló pályát módosított, és lassan, méltóságteljesen a hold felé indult. A körülötte rajzó TIE vadászok azonnal felvették a harcot a köztársasági vadászgépekkel. – Adják be a képet a távolabbi ikerbolygóról! – utasította Pellaeon az egyik monitorkezelőt. – A TIE vadászokat jelenítse meg a főképernyőn. A Judicator induljon a másik bolygó ellen! – Thrawn felé fordult. – Bármi különleges utasítás, admirális? Thrawn végignézte a kiírásokat és a planéták középfelbontású ábráit. – Folytassák a programot, kapitány – felelte végül. – Előzetes számításaink tökéletesnek bizonyultak; válassza meg a célokat, ahogy kívánja. Emlékeztesse a tüzéreit még egyszer, hogy a cél nem a bolygók megsemmisítése, csupán zavarkeltés, pánik előidézése. – Meglesz, uram… – Pellaeon a kommunikációs konzol felé fordult. – A TIE vadászokat is figyelmeztetem. Thrawn időközben már az öreg felé fordult.

– Uram…? Thrawn felé fordult. A célpontból hamarosan csak apró fémszilánkok és egy foszforeszkáló porfelhő maradt. s hamarosan heves tűzharc bontakozott ki közöttük. hogy mekkora ellenállásba ütköztek? C'baoth arckifejezése. – Mondtam már magának. Most lehívta az adatokat. Néhány héttel ezelőtt statisztikát készített az elmúlt egy esztendő csatározásairól. Pellaeon felkapta fejét. szemöldökét figyelmeztetően összevonta. majd visszafordult a ki jelzők felé. amennyiben ez egyáltalán elképzelhető. hogy érteni is alig lehetett. hogy szemgolyói sebesen mozognak ide-oda. – Igaz. miként teljesíti ő a parancsokat… – Igenis. már említette – hagyta rá Thrawn. vesse össze azokat a mostani . amint ismét a kiírásokat kezdte tanulmányozni. A Chimera időközben lőtávolba ért: Keskeny energiasugarak kezdtek nyújtózni a hajó hatalmas turbólézerlövegeiből. A birodalmiak lehengerelték a védőket. Lám. C'baoth természetellenes merevséggel ült. admirális. kapitány! …és Pellaeon kapitány hirtelen rádöbbent. még nagyobb erőfeszítést tükrözött. – Minden rendben. olyan különösen és erőltetetten szólt. C'baoth hangja mélyről tört fel. és úgy dőlt össze. Mégis… Pellaeon lassan visszasétált a főképernyő elé. az ellenfél pedig nyolc nagy hajó és vagy tizennyolc vadász pusztulását könyvelhette el. és utasította a komputert. s az utánuk elharapódzó vegyi tűz szivárványszín fényei. Az ám! S mérlegre kerül persze az is. – Tartózkodjon a megjegyzésektől. ám így is látszott. hogy ez a többfázisú hadművelet az Új Köztársaság ellen – nem csak a Sluis Van-i rajtaütés előkészítése. ám a zászlóshajót kísérő TIE vadászok raja azonnal befogta. mint egy egyensúlyát vesztett óriás. Kezei a szék karfáját markolták. Az Új Köztársaság csatahajói megtorpantak. Akkor rendeljék vissza a Nemesist: nyomban csatlakozzék hozzánk! Pellaeon meghökkenve nézett a főadmirálisra. Bolygószerte gyárak. megmagyarázhatatlanul jól… Kellemetlen érzés tört a kapitányra hívatlanul. ipari létesítmények semmisültek meg: még a csillagromboló monitorain is világosan látszottak a másodlagos robbanások felvillanásai. Azután ahogy kinézett! A kapitány hosszú pillanatokig méregette az ősz férfit. egész teste megfeszült. De egyikük sincs veszélyben. Ez minden. valahol a nyögés és a morgás határán. kapitány – szólt rá Thrawn hűvösen. admirális – mormogta. C'baoth mester? – kérdezte Pellaeon. amit az elméjükből kiérzek. – Vendégünk azzal foglalkozik. hogy nem ez a hatalom igazi megnyilvánulása. Pellaeon elégedetten figyelt. A csata jól haladt. szája szorosan összezárva. megborzongott. mintha hatalmas súlyt emelne. hanem főpróba is egyben: C'baoth képességeinek főpróbája. gyomrába hideg félelem markolt. – Tegye a dolgát. – Pontosan nem. – Meg tudná mondani. a birodalmi flotta csak három TIE vadászt veszített. – Remek. C'baoth halk hangot hallatott. Kicsit távolabb a Stormhawk lövegkezelői befogták az orbitális pályán keringő harcállomást. amiért itt van: az embereinket irányítja.– C'baoth mester! Hogy állnak a harcok a másik két rendszerben? – Folynak. Két régi Carrack osztályú könnyűcirkáló indult a Chimera felé. Mi több. szeme lecsukva. A hírközlő állomás találatot kapott. s a csillagrombolókban is elhanyagolható károk estek eddig.

– Már régen nem leszünk itt. és minden hajó készüljön fel a fénysebességre. hogy visszavonuljunk. itt az ideje. elég szoros kapcsolatot tart velük ehhez. hogy mindezt véghez vigye itt! Pellaeon annak idején kíváncsi volt. Harci helyzetben tanulmányozni egyes emberek képességeit szükséges és helyénvaló eljárás. Kétségeknek nem volt helyük többé: minden kategória – sebesség. – Hívja vissza őket a találkozási pontra! – Ahogy parancsolja – sziszegte a másik. A bevett katonai szokások szerint a csillagrombolókat hatalmas. lebegő erődítményeknek használták. és komoly kockázati tényezőt jelentett – mindeddig. Most már mindent értett. amint a TIE-személyzet dokkolt! Pellaeon leütött néhány billentyűt. hogy ki parancsol itt – adott választ Thrawn a kapitány ki nem mondott gondolatára. Thrawn ismét bebizonyította: tudja. uram – bólintott Pellaeon. mint eddig. Néhány másodperc múltán zöldes fénnyel adatoszlopok derengtek fel a képernyőn. ahonnan a segélykérő jeleket sugározzák. – Újabb rajnyi középhatósugarú bolygóközi cirkáló szállt fel – Utasítsák a Stormhawkot az elpusztításukra – rendelkezett Thrawn. – Igenis. A hirtelen megjelenés. mire az erősítés megérkezik. koordináció. az admirális tudja-e. Thrawn főadmirális igaza ismét fényesen bebizonyosodott. – Igen. – Várjanak még ezzel! – intett Thrawn. nyugalmat erőltetve magára. uram! Bemértük továbbá az idegilenes kommunikációs központjukat. Thrawn biccentett. s az egyik monitoron megjelentek a Chimera hiperugrás-készültségének adatai. miért és hogyan veszítette el a flotta az endori csatái. pontosság – értékei azt mutatták. csapásmérés. mint eddig. A másik két egység mentális irányítása mellett C'baothnak még arra is volt elegendő ereje. és hátán jeges borzongás futott végig. hogy a legénység negyven százalékkal teljesített többet. egy-egy egész világ elpusztítására. Mégis. Van már valami hírűnk azokról a bányászvakondokról. – Küldjék oda a negyedik századot – parancsolta. hogy a lázadók feleslegesen idecsoportosítsák haderejük egy részét! Egyébként – a főadmirális az órájára pillantott –. Sosem fogadta el Thrawn teóriáját arról. Most igazolódott a főadmirális feltevése. hogy szakadjanak el az ellenségtől! – fordult Thrawn C'baothhoz. Rendeljék vissza a vadászokat. milyen alapon adományozta magának az Öreg a mester címet. Sárgán vibráló kör jelölte az új célt egy távolabbi holdon. hogy kérjek! – Thrawn hangja jeges pengeként vágott. micsoda hatalmat szabadított el Waylanden. Thrawn főadmirális… – az öreg hangja éppoly színtelenül csengett. – Túl sokat. Hagyjuk csak. uram… – Egy évvel ezelőtt roppant különösnek. – Gyanítom. amelyeket kértem? – Nincs még. Lehet. hogy csak nem akarta elfogadni. Ám ez talán túlment az ésszerűség határain… – Meg kell tanulnia. zavarónak találta az . – Túl sokat kér tőlem. a kapitány nem volt egészen biztos abban. majd újbóli eltűnés kevésbé bizonyult hatékonynak. A kapitány C'baoth feszült arcára pillantott. méghozzá cáfolhatatlanul. mit csinál. Pellaeon a taktikai holoképernyőre pillantott. – Nem szokhattam hozzá. Persze ezeket a teóriákat senki sem tette próbára mostanáig. – Kérem. – Jó. utasítsa a másik két egységet is.eredményekkel. Pellaeon az öreg Jedit tanulmányozta. – Friss jelentéseket kaptunk – jelentette a komunikációs tiszt.

és leszereljük a külső érzékelőket. Thrawn főadmirális? Azt ígérte nekem. hogy a noghri kommandója elhozza nekem a Jedit! Pellaeon óvatosan Rukhra pillantott. kevéssé fontos kérdéseket harci körülmények között. – Mindent megteszünk – felelte halkan. Csupán néhány napra van szükségünk. C'baoth mester. amikor mindennek megadták a módját. ha egyszer elveszítetted a területeid javát. – Thrawn soha semmit nem csinált egyszerűen. Lachton nagydarab. Thrawn főadmirális új birodalmi stratégiát dolgozott ki… – Karrde hangjába egy csöppnyi gúny vegyült. és felolvasta az előtűnő információkat. akkor csak egy csillagromboló jelent meg. Azt pedig könnyedén kibírják. Ámbátor a nehézségek jó része. – Hallottam ilyesmiről – jegyezte meg a másodpilóta. Végigzongorázott a taktikai komputer billentyűzetén. C'baoth mester – intette Thrawn az öreget. a Wild Karrde pilótafülkéjének főképenyőjéről az utolsó birodalmi csillagromboló is eltűnt. Legalábbis. – Azt hiszem. de csaknem végeztünk már. hogy a vezérsík számára megfelelő pajzsot építsünk. – Az előkészületek sok időt vesznek igénybe. – Ez igazán nem okozhat különösebb gondot – felelte Thrawn. – Legalábbis még nem találtunk annyit. hangjában egy árnyalatnyi keserűséggel. fürkésző pillantást . Már ha sikerül valamiféle megoldást találnunk az intenzív napsugárzás közömbösítésére. amennyire a parancs értelmében szükség van. annál jobb – figyelmeztette az ősz mester. Messze onnét. vörös szemeiben hirtelen föllángolt valami. – Igen. ahogy az a Birodalommal történt… – Karrde elhallgatott. Igaz. Vállalja a közeli ugrásokkal járó kockázatot. – Türelem. majd a különös tűz kihunyt. a direkt sugárzás csupán néhány percig éri a Judicatort. mire megy ki ez az egész. Az Athega-rendszer átnézése talán eredményre vezet. minden bizonnyal elég komplikált az ügy – felelte Mara. A Birodalom fénykorában. – Kezdek belefáradni a várakozásba. ahogy belépett a teherhajó pilótafülkéjébe. – Elmentek – jegyezte meg teljesen feleslegesen Mara – Mindannyian? – kérdezte Karrde megdöbbenéssel a hangjában. erőteljes férfi volt. – Mindenesetre különös. – Akármit is tervez. – Ha a kilépési pontot elég jól választjuk meg. – Hol van a Jedim. – Mindannyian – bólintott a nő. majd elégedetten hátradőlt. amíg C'baoth velük van… – Thrawn főadmirális? Thrawn megfordult. – Minél hamarabb eljön ez a pillanat. Már a következő kérdést fogalmazta. a többiek most végzik az ugrás előtt szükséges manővereket. Pellaeon bólintott. rendre kitért a szokvány megbízatások elől. – Nem csinálhatsz semmit egyszerűen. Thrawn tekintete Pellaeonra villant. – Egyikük átlépett már a hipertérbe. amit egy süketségre és vakságra kárhoztatott csillagromboló irányítása jelent. meg hírközlő berendezéseket. meglepően okos szemekkel.efféle. – Ilyesmi történt pár hónapja a Draukyze-rendszerben is: ugyanilyen rajtaütés. megszűnik. Kíváncsi lennék. Most csupán a megfelelő pillanatra várunk.

– És nyilván a hírszerző szolgálatuk néhány ügynökét is idehozzák – jegyezte meg Lachton – Ez nem is kérdéses – húzta el száját Karrde. csak felbőszült. mint a felbőszített darazsak. azután tüzelt. A krómgömb odébblebbent. Már csak egy maradt. – Sok mindenről elég sokat tudok – mondta Mara közönyösen. ahol a harmadik csillagromboló lépett át éppen a hiperűrbe. – Mehetünk most már mi is? – kérdezte Karrdét. Még nem – suttogta hangtalanul. Mara döbbenten nézett rá. Kíváncsi volt. hogy idejönnek? – kérdezte Mara. Emlékezetében olyan élesen idéződött fel saját. uram… – Kizökkent a gondolataiból. ám tehetetlen hajókat – és hatalmas pusztítást. semhogy az egész hajórakományt veszni hagyják! Mara egy sóhajjal megadta magát. Muszáj volt koncentrálnia Kenobi szuggesztív hangjára. most ment el a következő! Mara a főképernyőre pillantott.vetett Marára. – Késni bevett szokás – nyugtatta meg Karrde. – Éppen ezért ez nem megfelelő idő az üzletelésre. miközben a gömböt is figyelnie kellett. Leia meglendítette új fénykardját: a védés jó lett volna. melynek eltakarítása az Új Köztársaság politikusaira és katonáira vár… A lány egy ideig a távoli bolygón nyugtatta tekintetei. nagyon hamarosan. a Falconon. – Ezért lettem a hadnagyod. A kettőt együtt csinálni nem volt könnyű feladat. – Jaj! – kiáltott önkéntelenül. – Mi az. vajon Luke Skywalker is ideérkezik-e az Új Köztársaság hajóival. – Akkor sem tetszik ez nekem! – ellenkezett Mara. Mindjárt küldünk egy üzenetet. . minden bizonnyal – bólintott a csempész. – Nem engeded szabadjára magadban az Erőt – korholta gyengéden Luke. Még nem De hamarosan. – Azt gondoltam. hogy szinte fájt. az üzletet már úgyis ugrott! – vont vállat Karrde. Nagyon. Egy rakás szemetet. Ígéretek. – Miből gondolod. – Egy percen belül odébbáll az utolsó. – Kész vagy. – Úgysem érhetnek ide időben! – Ahogy mondod. – Úgy tűnik. hogy ugrott az üzlet? Számítanak ránk! – Igen. hogy elhalasztjuk a tranzakciót a jövő hétre. – Biztos vagyok benne. ám a mozdulat túl lassúra sikeredett. s olyan vadul fognak röpködni itt. – Ni. – Ó. s lehívta az üzenethez szükséges kódokat. – Meg kell nyugtatniuk a helyi politikai vezetőket. Míg beszéltek. Kissé egészségtelen lenne most egy rakományra való csempészáruval közéjük keveredni. – A rendszerbe azonban pillanatokon belül megérkezik az Új Köztársaság két tucat hajója. Megígértük! Rövid csend telepedett közéjük. megdermedt. Bentől kapott első leckéjének képe. – Megígértük. hogy inkább várnak egy hetet. emlékszel? – Ott a pont – nevetett Karrde könnyedén. és visszaült a főkonzol elé. No hiszen…! – Értem – bólintott. majd visszalépett. hasznos lehel végignézni a csatát. elég sokat tudsz a főadmirálisról. – Meg kellene… Várj csak egy kicsit! Az Erő segítségével kikapcsolta a férfiökölnyi mechanikus edzőszerszámot. De nem is ez a cél – magyarázta Karrde. az utolsó csillagromboló is átlépett a hipertérbe: nem hagyott hátra mást. hogy ott leszünk. odébblebbent megint. hogy ilyesmi nem fordulhat elő soha többé. Mara? – Igen.

és lekattintotta a lézer pengét. – Felpillantott. – Hm… Attól tartok. Kész vagy…? Az ajtó feltárult. – Hogy találtad ki? – morogta Han. – Hármat egyszerre! Kezdenek belejönni… – Készülnek valamire. mint te az Alderaanon. Nem mosolygott. mint ahogy mutatta. – Csak most kaptunk hírt három rajtaütésről a Sluis szektorból. Ackbar is ugyanezt mondta – bólintott Han. Luke megdermedt. Mindegy. Húsz hajóból álló konvoj indul felmérni a kár nagyságát. azután visszatért. – Biztosan terveznek valamit. – De ne becsüld le Ackbart! Igazán jó katona. – Különösen. igazán veszedelmeset. emlékszel? Leia halványan elmosolyodott. Han megnedvesítette ajkát. – Bocsáss meg. s még több galibát okozott. Valami nagyot. drága. hogy a régi reflexek állnak ellen. – Én is megtanultam. mígnem sikerült megfékezni őket. . – Miért nem? – Mert – felelte halkan Leia – a Bpfassh lakói ki nem állhatják a Jediket.Persze lehet. Ezt mondta Mon Mothma. Elég biztonságos. hogy mások mit mondanak. – Ez bizony meglehet… – Luke szeretett volna olyan biztos lenni a dolgában.és a Zsivány-kötelék. vagy valami hasonlót. hogy képtelen vagyok megtanulni a harcnak ezt a módját. pedig sosem vettem részt előtte olyan önvédelmi oktatásban. – Ne is kérdezd! – Leia férje komor arcát tanulmányozta. Bárcsak biztosan tudná! – Pedig érzem az Erőt… – sóhajtott Leia. – A baj csak az. – Tétován leengedte kezeit. – Talán ez a hiba – tűnődött Leia. – Meg tudod tanulni – biztosította Luke. – Hogy megy a tanulás? – Egész jól – válaszolta Luke. ez pedig egy kicsit kevés – Tudom – intett Leia. – Akkor előbb felejteni kell megtanulnod. Han! Érzem. Kivéve a stílusukat meg a taktikájukat. hogy menjek oda. hogy minden rendszerben négy csillagrombolóval támadtak. – El tudom képzelni – sóhajtott Leia. Han Leiára pillantott. biztosítsam a vezetőket. hogy stresszhelyzetben könnyebben tanul az ember. – Igen. Lehet. – Mi baj? – A birodalmiak – felelte Han dühtől elfúló hangon. és ismét megemelte a fénykardot. Han felvonta a szemöldökét: – Hé. igaz? – kérdezte Luke. – Csak még nem ismerem a megfelelő technikákat. – Üdv! – köszönt a koréliai. azután óvatosan. szemét a krómgömbön tartva belépett. – De fogalmam sincs. mint amekkora lehetett volna… – Han megvonta a vállát. – Hadd találjam ki: Mon Mothma azt akarja. De mindenütt kitört a pánik. ahogy az edzőszerszám apró tűlövegei ráirányultak. – Lehet. én a te oldaladon állok. hogy nem hagynak semmit maguk mögött. – Jobb. – Ez Han! – Leia félrelépett. ha figyelembe vesszük. – Ezúttal nem bájolgás a feladat. ha veletek tartok. – Leia lehajtotta fejét. – Gyere be. – A történet szerint néhány Jedi elszúrt valamit ott a Klón háborúban. – A Bimmisaari után… – Ne aggódj! – Han arcán halovány. A Bpfassht és még két. az Új Köztársaság megvédi őket mert igenis képes rá. mi lehet az. – Csubi most készíti fel a Falcont. ahogyan koncentrált. Luke halkan felszisszent. – Vagy lehet. a szeme körül megfeszült a bőr. – Nem mentek egyedül. kicsit kegyetlen mosoly derengett fel. hogy épp ez a lényeg. nem lehet. Tudunk valamit a pusztítás mértékéről? – Nem olyan nagy a kár. – Ezt mondtatok már a Bimmisaari-incidens előtt is – jegyezte meg Luke. viszonylag ismeretlen rendszert támadtak meg. plusz a Wedge.

és eligazítom Wintert. – Rendben – bólintott Leia. Yoda sosem mesélte. Nem holmi távoli. hogy Csubi meg én egy pillanatra sem tágítunk mellőle! – A koréliai megveregette a fiatal Jedi hátát. – Nézd. Hirtelen ötlettől vezérelve Luke ismét életre keltette a készüléket. gunyoros félmosoly. akárhányan támadnak is rá. és komolyan Hanra nézett. hogy folytatod a tanítását. mint egy ketrecbe zárt vadállat. Az edzőszerszám húsz percre volt beállítva Lejárt. Dagoba? – Mikor volt ez? – kérdezte kiszáradó torokkal. Luke úgy érezte. az övéről a kezébe szökkent a fénykard markolata. mi történt – s hogy zihál. és bátyja elváltozott arca láttán megrémült kissé. nem hasonlít mardosó félelmeihez… A krómgömb füttyentett egy utolsót. tudom. hogy elveszítette az időérzékét. biztonságban lesz – próbálta megnyugtatni Han. Luke figyelte. . és kikapcsolt. és Jedit faragsz belőle. Akkor képes lesz elbánni a birodalmiakkal. – Remélem – nyögte ki végül. de eddig ez csupán meditációs állapotban fordult elő Az egyetlen hasonló eset harci szituációban. a gömb ide-oda táncolt a szobában. A legjobb pozíciót számítgató gömbre támadt. Egyikük még a Dagobára is eljutott. – Nagyon nem tetszik ez nekem – rázta a fejét. Arcán a jól ismert. ám Luke megállás nélkül hárította mindet. – Legyetek óvatosak! – kiáltotta utána Luke. – Indulás! Történelemleckét később is vehetünk… – sürgette Han a feleségét. mielőtt elkapták volna. Az egyetlen válasz a még mindig várakozó krómgömbtől jött: egy libbenéssel odébb szállt. és az ajtó felé indult. de hasztalan igyekezett közelebb férkőzni emberi ellenfeléhez. Nem csak a Bpfasshon: néhány Sötét Jedi szabadult el. Fénykardját az övére akasztotta. Ez legalább olyasvalami. ahogy húga még mindig karcsú alakja eltűnik az átjáróban. – Harminc. mekkora visszhangot keltett az ügy a Birodalmi Szenátusban. – Akárhogyan is – folytatta Han –. és visszaakasztotta övére. a legjobb. Han visszafordult. – Hé. valami nagy súllyal küszködött. Végül Luke egy sarokba szorította: a krómgömb ott halkan a földre pottyant. Még sokáig visszhangzóit. Tucatnyi tűvékony energiasugár ívelt felé az edzőszerszámból. még Yoda felügyelete mellett. Luke összerezzent.– Így van – bólintott Leia. Lekapcsolta a fénykardot. Nem először esett meg vele. és az ajtó felé indult. – Minél hamarabb elindulunk. Kicsit bizonytalanul érezte magát. – Találkozunk. azután visszafordult. – Még mindig emlékszem. annál gyorsabban visszaérünk. – Nem beszélve arról. Csak most vette észre. harmincöt évvel ezelőtt – felelte Leia. – Miért? Luke megrázta fejét. a Dagobán történt vele. A hajónál találkozunk. amint visszaértünk! – szólt vissza búcsúzóul. ami ellen képes hatékonyan harcolni. – Összeszedem a csomagokat. és irtózatos pusztítást vitt véghez a Sluis szektorban. Fokozta az iramot. De nem állhat mellette minden pillanatban a bátyja. melyikünk az idősebb – mormolta Luke. mintha megfordult volna vele az egész világ. hogy félted mostanában. Luke gyomrába megint belemarkolt a jeges félelem. – Még azt sem tudjuk. Saját életét kockáztatni sosem félt – de Leia jövője is az ő kezében van. hogy Sötét Jedi járt volna a Dagobán! – Nem számít… – mormolta. – Ne aggódj. amit tehetsz. árnyékszerű ellenfél. – Nem vagyok tanító! – kiáltotta az üres szoba csendjébe. ez az én szövegem! Luke egyedül maradt Percekig sétált fel s alá a szobában.

A biztonság okáért majd minden hónapban végigfuttattak egy tesztet az X szárnyú főkomputerén. megvizsgáltak valamit. A birodalmi parancsnokok kétszer is meggondolják. Egy csillagrombolónak még ugrás nélkül is csak egy plusz napot jelentene bármelyik… Miért pont a Bpfassh? Leia elgondolkodott. – Köszönjük. hogy tudni akarja a választ. mielőtt Wedge válaszolhatott volna. – Csak épp harci szituációban próbálták ki az új kommunikációs .Ó a Dagoba… Mély lélegzetet vett. Vitathatatlan azonban a tény. hogy ennél jobban nem merték megkísérteni a szerencséjüket. ha azt is figyelembe vesszük. – Itt Skywalker – jelentkezett be. az sincs messzebb hatvan fényévnél. – Ebben a rendszerben csak néhány százan – felelte Wedge. s felpillantott a mélykék égre. – Nem. – Sajnos igazad van – bólintott Leia. – Mintha bizony nem találtak volna jobb célpontot ebben szektorban! Itt van például. uram. ámbátor maga sem volt biztos benne. Különösen. Luke kikapcsolta a hírközlőt. mint bármelyik személyiség nélküli asztrokomputerrel… – Egy perc múlva leküldöm Artut. – Mint mindenki – jegyezte meg Wedge. Lehet. Azért meg kell próbálnia. és eltöprengett. Yoda szelleme valószínűleg nincs már a Dagobán. ahogy szétnézett a hatalmas. uram! – válaszolta a fiatal technikus udvariasan. – Kíváncsi lennék. – Renden – egyezett bele Luke. – Hadd találjam ki! – vágott közbe Han. csak szemét. Ez tényleg jó kérdés. hogy négy csillagromboló szórta a halált. – Készítsék fel az X-szárnyú gépemet! Rövidesen felszállok. Lenyomott néhány billentyűt. – De előbb el kell küldenünk az asztronautikai egységéért. mielőtt nekiesnek. a Sluis Van-i hajógyár. hogy a központi egység sokkal hatékonyabban dolgozik Artuval. – Ez a második legnépszerűbb kérdés ezekben a napokban. kerámiával megerősített állványzat – …nem maradt itt más. alig harminc fényévnyire. hordozható adatkonzoljára pillantva. mihez is fogjon. Olykor-olykor kézbe vettek. s elfogta a rosszullét. Nem beszélhet vele. – Mi az első? – tudakolta Leia. – A csatacirkálóink mellett ott van Sluis saját harcállomása. tényleg nem – adott neki igazat Leia. lézerlövések szaggatta kráterek közt. – Aha – bólintott Wedge. – Igenis. TIZEDIK FEJEZET – Amint látjátok… – Wedge hangját dörmögéssé torzította a plasztikból épített. hogy miért? – morogta Han. Száz fényéves körzetben legalább öt nagy kereskedelmi centrum akad. A Köztársaság többi képviselője kíváncsian lézengett a rombolás színhelyén. – Mégis iszonyú a pusztítás. – De korántsem akkora amekkora lehetett volna. – Igazán nem vészes. – Így kell hangoznia: Miért választották a támadás célpontjául épp a Bpfassh-t? – Eltaláltad – bólintott Wedge megint. És a többi rendszer is túl közel van a Köztársaság központjához – legalábbis sokkal közelebb a Bpfassh-nál. A Praesitlyn bolygón meg ott a kommunikációs főközpont. és a hírközlő konzolhoz sietett. – Sluis Van erősen védett létesítmény – mutatott rá végül. csendben beszélgettek őslakókból álló kíséretük tagjaival. Minimum száz hajó van ott mindig. ami az óriás generátor része volt nemrég… – Hányan haltak meg? – kérdezte végül.

szürke bőrű idegenek. hogy transzformátor volna – ellenkezett Leia. A bizonytalan balsejtelem egyre határozottabb körvonalakat öltött. – Úgy halottam. és berántotta egy viszonylagos védelmet nyújtó. Wedge tréfásan vigyázzba vágta magát. – Fedezékbe! – üvöltötte Han a többi köztársasági tisztviselőnek. – Úgy van. – Csak eszembe jutott. – Han! Wedge! Feküdj! …és ebben a pillanatban a kráter peremén. A találatot szétfröccsenő acélcseppek jelezték. amint az idegenek tüzet nyitottak Karon ragadta Leiát. Jomark a rendszer neve. – De mi van akkor. amely lehetővé teszi. – Lehet. egy kékes energiasugár nyomban bevágott az arca mellé. – Nem biztos. – Nem hiszem. A hírek szerint a Császár és Vader is képes volt ilyesmire. Nem én találtam ki eztet… – Meg kell kérdeznünk erről Luke-ot – jegyezte meg Leia. – Ó. hogy az a…! Nem vagyok biztos a dolgomban – nyelt egyet –. – Nyilván csak ült és vakaródzott a felkelés ideje alatt. Leia számára szinte tapinthatóvá vált a veszedelem. nagy bajba kerültünk! – Igazad lehet – mormolta Han. és a gondolattól végigfutott hátán a hideg. hogyan – épen meredezett az üres ég alatt. – Jorus C'baoth – felelte értetlenül Wedge. Han féltőn nézett feleségére. Egyébként mehetünk? – Igen – bólintott Wedge. Jedikről beszéltek. ha jól emlékszem. de úgy tűnik. de mindketten rég halottak – emlékeztette Han. Látta. bárhol járt is éppen. – Eltűnt. – Jól vagy? – kérdezte halkan. Amint a hír okozta meglepetés hullámai elültek benne. majd az övéről lecsatolt kommunikátorba szól. – Nem! – rázta meg fejét a koréliai. s elsötétülő arccal előhúzta sugárvetőjét. – Tudom – válaszolta Leia. – Ezer bocsánat… – sajnálkozott. – Ki az a Jorus C'baoth? – Egyike volt a legnagyobb Jedi mestereknek a Birodalom előtti időkben – magyarázta Wedge. Leia odafordult hozzá. – Én csak jelentek errül. ez valami új. még a Klón háborúk kirobbanása előtt. Néhány nappal ezelőtt hallottam. ha a birodalmiak egy új Sötét Jedire bukkantak? Wedge. – A lebegők a bejáratnál várnak minket. Csak egy pillantást vethetett az eseményekre. erre felkapta fejét: – C'baoth-ról beszéltek? – Micsoda? – sikoltotta Leia.módszerüket… – dünnyögte Han rosszkedvűen. majd kikukkantott a fedezékből. – Korábban is előfordultak egyidejű támadások. Wedge tüstént lebukott. Agyában egyenlőre megfogalmazhatatlan balsejtelem villant. – Aha! – gúnyolódott Han. – Nem. aki mindeddig némán haladt mellettük. – Ő talán tud valamit. hogy a pajzsok és a törmelék torzítása mellett is tudjanak adni a hiperűrben. mely – ki tudja. s közben erősen megtaszította Leiát. – Igen… – Leia ismét megborzongott. – A három rendszer egyikében sem sikerült birodalmi adást bemérni. a romok közül előbukkantak a már jól ismert. Talán egy kísérleti transzformátor. Han várt . hatalmas acélfal mögé. – Luke látta elpusztulni őket. Wedge azonnal beugrott mögéjük. hogy a koréliai előhúzza fegyverét. – Leia nyugalmat erőltetett magára. hogy mikor Darth Vader megkínzott minket a Bespinen… Luke megérezte. tábornok. hogy új módszerük van – figyelmeztette Wedge. hogy felbukkant egy kisebb világon.

fenyegetően simult a tenyerébe. vészstartkészültséget jelző fényeket. még kijön értünk. vagy inkább magától. Jedi vagy sem. még mindig bedobhatja a… Értetlen ábrázattal hallgatott el. válla felett hátrapillantva. és találomra megeresztett néhány lövést a támadók irányába. – Valami nincs rendjén. Itt jönnek! Földrengető robaj kíséretében tűnt fel a Millenium Falcon ismerős alakja. Leia eltöprengett. Lecsatolta a fegyvert. – Nyilván Csubi jön. – Miért nem használja a hátoldali lézervetőket? – kérdezte Hantól. – Han teste megfeszült. – Gyerünk. ha a helyzet túlságosan veszélyessé válik. az oldalára hasztalan záporozó energialövedékekre ügyet sem vetve kört írt le. te követsz. és lelövik! – Csigavér… – mormolta Han. Keze automatikusan a hasára vándorolt. a roncsolódó fém sikolyába új hang vegyült. sehonnét nem számíthatnak segítségre. – A Falcont hallod – magyarázta Han. te leszel a hátvéd. ezúttal jóval kritikusabb szemmel… Amikor visszafordult. – Csuhákká valószínűleg észrevette. Leia. vajon tanult-e már eleget ahhoz. Leia egész testén zsibbadás kúszott végig. – Ámbátor eddig még nem sikerült rájönnünk. miközben lassan hátrálni kezdett. hírközlő nincs. Egyszerre különös nyugalom szállta meg. – Aha! Találkoztunk már… – dörmögte Han. mit akarnak tőlünk. A kijáratot elálltak. amelyből célozni is lehet. Leiát méregetve. mire a fénykard halkan felzümmögött. s ott beleütközött a fénykard markolatába. . Leia összeszorította fogait. Kihajolt. Hiszen még csak tanonc…! Mégis.pár pillanatig. – Oké. – Csubinak nem eshet baja: csak kézifegyvereket használnak. nem fogja feladni harc nélkül! – Úgy tűnik. Leia némán figyelte az aláereszkedő rámpát. így jelezve készenléti állapotát. Igen-igen ismerős hang… – Han! – Hallom – felelte a koréliai. hogy kivédjen egy sugárlövedéket – azután megtorpant. Leia! Nem kuporoghatunk itt egész álló nap. a sárgán villogó. megpróbált eligazodni a rátört sejtelmek közt. Leia felpöccintett egy kapcsolót. majd kidugta fegyverét a fémlap mögül. – Micsoda? – kérdezte Wedge. Különben is. – Nem hülye gyerekek: tanultak a múltkoriból. gunyoros mosoly játszott. és fedezlek titeket a rámpa mellől. és maga mellé vett még kettőt a mieink közül. hogy zavarják az adásunkat. aki megpróbált olyan pozícióba helyezkedni. kitűnő fedezéket biztosítva ezzel a szorongatottaknak. Leárnyékolták az egész kommunikációs rendszert. és megint szemügyre vette a hajót. Egy pillanattal később Leia is kapcsolt. a félelmet teljesen kimosta belőle. hogy túl messze van… – Wedge hangjába érezhető idegesség vegyült. arcán keserű. A fémhenger hűvösen. ahogy neki akart rugaszkodni… – Álljunk meg egy pillanatra! – fogta vissza Leia. – Felkészültünk. megrázta a szerkezetet. s ők tökéletesen védtelenek. A sugárfegyverek sivításába. Lustán. hogy megpróbálják megkerülni a Falcont… – Gyerünk! – bólintott Wedge. – Gyerünk! Ha késlekedünk. gyakorlott vagy sem. majd leszállásba kezdett Hanék és a támadók között. – Például micsoda? – hökkent meg Han. Legyetek óvatosak! Lehet. – Oké! Én megyek előre. Wedge. azután a többiekre sandított. ti összefutottatok már ezekkel a fiúkkal – jegyezte meg flegmán Wedge. – Jó kérdés – dörmögte Han. muszáj sikerülnie! – Csubi – jelentette ki végül. – Nem érzem a jelenlétét a hajón! – Lehet. – Jó! – örvendezett Han.

– Aha – biccentett Han. és azzal a mozdulattal le is bukott mögé. – Mindannyian megyünk – felelte. ha csak Wedge meg én megyünk. Nem tudjuk valamilyen úton-módon használhatatlanná tenni a hajót? – tudakolta Leia. – És amint felfogják. amit tehetünk – felelte a vadászpilóta. Ha egyszerre megyünk. azután megrázta a fejét. hogy nem lőnek. A hajó belsejében mintha valami mozgás kezdődött volna. a dolgok rosszabbra fordulhatnak. hogy tüzeljenek. – Ennek elég sok módja van – morogta a koréliai. Egy fél pillanatnyi előnnyel Han elérte a rámpát. – Nem is tudom… – töprengett Han. – Dehogy! – ellenkezett Leia. azután az utolsó pillanatban kétfelé válunk: én és Wedge fedezékbe bújunk a rámpa mögött. hogy legalább egyikünket élve akarják. amíg te elintézed az ál-Falcont. – Nem igaz? – Nem. és biztosítunk. és két oldalról tűzzel árasztotta el a nyitott feljárót: a felismerés tehát megkésett kissé. s vakon lődözött befelé. hogy kisétáljunk a kráterből – tette hozzá Leia. rohanvást a hajó felé indult. – Akkor legalább lőhetnénk rájuk. így azután Han . Leia meg Wedge azonban csakhamar odaért.– A válasz igen egyszerű: az ott nem a Falcon! – Micsoda? – Wedge megdermedt. nincs más megoldás – mondta Leia. fogai jól halhatóan koccantak össze. és Leia kezébe nyomta sugárvetőjét. hogy gondosan megtervezett csapdájuk csődöt mondott. – Mit gondolsz? – Szerintem ez a legjobb. – Tudjuk. s ettől Leia még erősebben szorította a koréliai lézerfegyverét. Oké. Wedge halkan felsóhajtott. – Kibírnák vajon egy fénykard csapásait is? Han döbbent. – Tartok tőle. nem. kerülgetve a sugárnyalábokat. – Mégis azt hiszem. Han Wedge-re pillantott. – Na oké. hogy a legtöbbjük valószínűleg bent marad. A rámpa túloldalán Wedge pontosan célzott lövésekkel tartotta a frontot. Mostanra az idegeneknek is rá kellett döbbenniük. szeretetteljes pillantást vetett feleségére. sietnünk kell! – Aha – sóhajtott egy hatalmasat Han. – Csak nem azt akarod ajánlani…? – Tartok tőle. csak arra várnak. kész… Gyerünk! Előugrott a fedezékből. jobb. – Na rendben. – Nincs valami jó ötletetek? Wedge kinézett a barikád mögül. Kérem a fénykardot. mintha fel akarnánk menekülni a hajóra. – Egyiket sem rohannék kipróbálni. de a ezek fenegyerekek kerítettek valahonnét egy működőképes YT-1300-as teherhajót. – Hamisítvány – magyarázta a koréliai egykedvűen. – Hihetetlen. elvéve a kommandósok kedvét attól. Ha nem így lenne. – Mind megyünk: csak ez garantálja. De én megyek! Leia megrázta a fejéi. – A baj csak az. hogy megpróbáljanak kitörni. A külső pajzsok nem túl jók. Leia a földre vetődött. Ezzel legalább a támadók egy részét lekötötték. – De ha csinálni akarjuk. hogy maradunk. – Ezek aztán tényleg nem szeretnek titeket… – Bennem is kezd megerősödni ez a benyomás – bólintott Han. Úgy teszünk. de a kézi sugárvetők tüzet azért kibírják. simán halomra lőnének odafentről. melyek számát a köztársaságiak zárótüze csak szaporította. hogy a fene enné meg! – fakadt ki Han. nem merik megkockáztatni.

Leia a felfelé szálló fehér gázoszlopra pillantott. látható megelégedéssel figyelve a tűzijátékot. – Miféle kíséretünket…? Három X-szárnyú vadász hajtóműveinek bömbölése zavarta meg. – Pont olyan. hallgatózni kezdett. Felkészült ugyan Han szabotázsának látható eredményeire – a tüzes magmaként az égre törő hatalmas.viszonylagos nyugalomban készülhetett a szabotázsához. és megszorította fényszablyája markolatát. mintha az egész hajót felrobbantottad volna – álmélkodott Leia. fehér gázfelhő azonban még őt is meghökkentette. Egy lövés ennek ellenére majdnem eltalálta: épp csak. – Kíváncsi lennék. A hajóban lapulók más lapra tartoznak… – megint elvigyorodott. a hirtelen támadt csendbe különös sziszegő robaj vágott bele a feje fölül. – Igazad van. Leia megdermedt. aztán elmegyünk a francba. miközben feltápászkodott. De nem csak a hajóban. narancsszín lángvirágok gyúltak. hogy valahol valaki harsány csatakiáltást hallat. – A sűrített korfaisz-gázok szabadultak ki. majd kúszni kezdett a hajó hasa alá. megvárjuk a kíséretünket. igazából maga sem tudva. mi okból… – mormolta Leia. hogy ilyen hangja van. – Talán atmoszférikus manőverezéshez módosították. A rámpa viszonylagos védelméből az eget fürkészte. és egyszerre mindent megértett. Noha a füle még mindig csengett. Han is figyelt. Valamivel hátrébb araszolt. – Legalábbis remélem. Időközben visszacserélték fegyvereiket. Néhány méternyire onnét a teherhajó egész teste megemelkedett. Összeszorított foggal megperdült. – És most? – Most – intett a koréliai –. de a robaj hamar elült. – Ezt szándékosan csináltad. így nekünk nem eshet bajunk. két helyen is – közölte Han. majd visszazuhant a földre. – Úgy tudom. azután elkomorodott. A hercegnő óvatosan odébbgördült. – Csak a hajó mentőkapszulája. – Miért tettem volna csak használhatatlanná ezt az ócskavasat. – De veszélyes ám! – helyeselt Han. s a robbanás ereje mindkettőjüket a földhöz szorította. hogy elkerül te a bal vállát. – Szerencsére könnyebb a levegőnél. – Hogy tetszik? – érdeklődött vigyorogva a koréliai. – Beszüntették a tüzelést – jegyezte meg. Egy pillanattal később a szárnyak támadó pozícióba nyíltak. . hogy az idegenek beindították a hajó önmegsemmisítő mechanizmusát. idekint is. mi? – Hát persze – felelte Han kissé megbántottan. majd beleegyezően bólintott. Egy rémületes másodpercig Leia azt hitte. – Tudod. miért A viszonylag kis robbanás ereje így is a földre döntötte. a korfaisz belélegzése veszedelmes – pillantott Leia a hajó felett gomolygó gázfelhőre. majd valami roppant a hajótörzsben. – Kíséretünket? – döbbent meg Leia. néha magamat is meglepem saját zsenialitásommal. A lövöldözés abbamaradt. – Mi volt ez? – kérdezte halálra váltan. Leia hallotta. édesem – nyugtatgatta Han. megpróbált a rámpa árnyékába húzódni. s gyilkos energiasugarakkal kezdték bombázni a felszínt. ha egyszer vészjeleket is adhatok vele? – Fenézett az égre. Egy pillanattal később megkapta a választ. s az ál-Falcon még mindig egészben volt. Sosem gondoltam volna. – Mi a fenét csináltál? – Elvágtam a főgenerátor hűtővezetékét. Óriási dördülés rázta meg a levegőt. – Mert általában vákuumban használják – emlékeztette Leia. Leia tüzelés közben is tisztán hallotta a lézerpenge halk zümmögését.

Han lehajtotta fejét: kétségbeesés és düh mardosta. – Csak azt nem tudom. valamint azokat. És akkor ehhez még nem adtuk hozzá ezek barátait. nyugalmat erőltetve magára. – Hát ez szuper! Megtudhatnám. aki tudta. – Csupán… – Azonnal tudatni fogjuk. Han elfintorodott. – Sajnos. agyában meglehetősen sötét gondolatok kergették egymást. – Nem sokra mentünk velük. hogy Ackbar admirális miként forgatja hatalmas szemeit. – Nem lehetett olyan sok ember. Antilles parancsnok és a Zsiványkötelék remekül használható csatában. hogy kiderítsük. automatikusan a lézerfegyveréhez kapott. hogy így kell beszélnem Önnel. s a koréliai önuralma lassan elfogyott. admirális – visszakozott Han. hogy a Bpfasshra készülünk. – A tanács tagjain tisztségviselőin és a hajókat előkészítő legénységen kívül még legalább kétszázan tudtak az útjukról. Han megperdült. kapitány – felelte Ackbar. hogy ügynökeik is megtalálhatók odabenn. Ismét hosszú hallgatás következett. A szemközti monitoron normális körülmények között a hajó rendszereinek állapotát jelző kiírások világítottak volna. – De vegye észre: ha a birodalmiak információkat kapnak a palotából. kapitány – felelte Ackbar. . amit jónak lát Coruscant kilép. – Bpfassh szintén kilép. ha nem érzi Leia szorítását a karján. ha Organa tanácsost visszahozzák ide. Ötleteinek szenvedő alanyai politikusok. – Addig is tegye. pillanatnyilag nem elérhetők… – Ackbar hangja valóban bocsánatkérően csengett. – A biztonsági intézkedések. Ki gondolta volna – töprengett keserűen –. – Ebben bizonyos vagyok. tábornokok és admirálisok voltak. hogy rászolgáltam erre a hangra. Most a fegyverek készenléti állapotáról tudósítottak. – Na jó – mormolta Han. kollégáit. Hosszas hallgatás telepedett a parányi fülkére. a külső védőpajzs szenzorai egy szállongó hajszálra is reagáltak volna. admirális – szólt újból. Page kommandósaival sokkal többre mennénk. nagyobb biztonságban lesz-e Leia a Coruscanton. Egy végső dörmögéssel a hang elhallgatott. – Négy napja is velünk voltak – dühöngött Han. – Ez meglehetősen valószínűtlen. – Ezt mondta már négy nappal ezelőtt is – emlékeztette Han.– Biztosíthatom. könnyen elképzelhető. – Ilyen körülmények között az lesz a legjobb. – Nem hinném. s legyintett. amelyeket a Coruscanton életbe léptettem. és Han könnyen maga elé tudta képzelni. hogy egy napon paranoiás leszek? A pilótafülke ajtaja felől halk lépések hallatszottak. Mindezeket lenyomozni némi időbe telik. mint itt. – Meg fog lepődni. Még percekig ült a pilótafülkében. Az összes lézerágyú feltöltve várakozott. admirális – jegyezte meg a koréliai. Nem ment egykönnyen. – Figyeljen ide. s megpróbált nyugodt maradni. Nyilván üvöltött volna. – Hát ez jó – mondta Han. miképp történhetett ez. hogy mit csináljunk addig? – Ott a kíséretük. akiknek az előbbiek mesélhették el. Solo kapitány… – Ackbar hangja igencsak hűvös volt már. amíg a kért egységek meg nem érkeznek. ha valami újra bukkanunk. hogy a Birodalom ügynökeinek minden próbálkozását elhárítsák. de egy ilyen helyzetre nem készültek fel. – Nekem sem öröm. Solo kapitány… – Ackbar admirális hangja tisztán csengett a valódi Falcon pilótafülkéjében…minden erőnkkel azon vagyunk. tökéletesen alkalmasak arra. tábornok.

– Bocsánat. – Ez nem tisztességes. – Csak érzéseim vannak. – Karizma és ambíciók. – Úgy veszem észre. Leia halványan elmosolyodott. és merőn a szemébe nézett. és újrakezdeni a kötélhúzást a tanácsban. hogy nem tehetem – felelte a hercegnő. hogy a Birodalom valami nagy dobásra készül. – Tudom – bólintott Leia. – A tanácsnokok fele úgy gondolja. ő pedig biztosított. Találhatnánk egy helyet. Talán most már valami mást is csinálhatnánk. hogy kell bánni az emberekkel! – Ez most nem az én hibám volt! – ellenkezett Han. Megérzés – akárcsak az. hogy kiderítsék. – Az újjáépítés időt vesz igénybe. – Gépszállító konvojok. – A lángeszű hadvezérek legtöbbjéhez hasonlóan Ackbar sem túl jó politikus. Han zavartan kinézett az ablakon. s azzal ledobta magát a másodpilóta ülésébe. tanácsadók. hogy nézzenek a körmére mindenkinek. . – Hátradőlt a székben. – Mint például? – Nem tudom. Úgy veszem észre. Szerencsétlenül fejeztem ki magam. mit kerestek itt állig felfegyverzett ismerőseink. esetleg munkások… Tudod. ám arcán a kelletlenség árnyéka futott át. És az állandó csatározásai Fey'lyával… – Hirtelen elkedvetlenedett. – Na jó – hagyta rá Han. mintha neked kedved lenne hozzá. Erre Ackbar megsértődött. Mindent elvégeztünk itt? – Amit csak lehetett… – Leia hangjába visszalopózott a fáradtság. Leia kinyitotta szemét. Túlreagálta a dolgot. – Ez úgy hangzott. hogy teljes erővel folyik a nyomozás. – Kötelességeim vannak a Coruscanton. – Értem. itt mindenki tisztában van vele. – Tényleg ez a helyzet. akkor rossz végén fogja a sugárvetőt – közölte Han. és lehunyta szemét. semmi több. – Tarthatnál egy kis pihenőt. majd férjére nézett. – Világos. te tudsz valamit… – Nem tudok semmit – felelte a hercegnő. hogy veszélyes? – Sehogy – válaszolta Leia. Mostanában kicsit ideges az admirális. hogy azonnal előrángatnak. ha valami az eszükbe jut. s hangjából sajnálkozás csendült ki. ahogy belépett a kis fülkébe. sajna – sóhajtott Leia. – Megkérdeztem. Azt akartam.– Csak én vagyok az – nyugtatta meg Leia. – Csupán arra próbáltam rávezetni. – Leia. – És azután…? – kérdezte Leia. ahol nem kell attól tartani. A képernyőt vizsgálgatta. – Gondolj csak az ikrekre! Leia felnézett rá. – Tudod jól. de a szervezést a Coruscantról irányítjuk majd. hogy Han jobban teszi. Hangjából kiérződött. De ez csupán megérzés. – Befejezted a tárgyalást Ackbar admirálissal? – Nem volt túl sok tárgyalnivalónk – jegyezte meg mogorván Han. – Egyre jobban félti a saját területét. hogy inkább Fey'lya az. hogy mi mindent tettél. nincs sok kedved visszamenni. Fey'lya az indokoltnál jobban odafigyel Ackbarra. Veszélyes kombináció. mit tesznek annak érdekében. akire hallgatni érdemes. hogy a fiúk ott a biztonsági szolgálatnál ne csak a palotán kívül kutassanak. – Magaddal szemben is vannak kötelességeid – jegyezte meg Han. hogy mennek ezek a dolgok. Han megdermedt. De ha így akarja távoltartani Fey'lyát a hadseregtől. – Aha – felelte Han. ha nem erőlteti a kérdést. – Te aztán tudod. Mintha lett volna valami a hercegnő hangjában… – Hogy érted. és kíváncsian a koréliaira nézett. – Nézd. Han visszafordult. majd a kijelzőket kezdte tanulmányozni. s ezt az igényemet kissé nyomatékosan adtam elő.

– Megtudhatom. tábornok – érkezett kissé halkan Wedge válasza. miközben becsatolta magát a felszálláshoz. – Bár ezeknek a komputerzsokéknak is lehetnek olyan vágyaik. itt Solo. – És rákapcsoljuk a saját kommunikációs egységünket. mint akárki másnak. hogy ez nem megy. Bárcsak még mindig tartana a felkelés! Még a harc is jobb. miért nem megyünk olyan helyre. – Legalább addig. hogy ismernéd bármelyiküket is. – Oké – köszönt el Han és átkapcsolt a belső hírközlőre. – Odalépett a főkonzolhoz. Leia elképedt. le van-e rendesen szíjazva minden. s közben erősen törte a fejét. de találhatunk olyan programtörőket. hogy ne maradj ki semmiből. Han lefegyverző mosolyt küldött Leia felé. Itt már mindent el tudok rendezni magam is. – Van a Falconon diplomáciai dekóder – az adásokat tudjuk fogni minden segítség nélkül is. Csubi? A vuki beleegyezően felhördült. – Itt hagyjuk a Bpfassh-t. – Nem szeretnélek kiábrándítani. Mindig ugyanoda lyukadnak ki…! – Oké. – Biztosan találunk valami megoldást! – ellenkezett Han. Wedge mindent megértett. és lenyomta a hírközlő gombját. akinek saját listája van a csirkefogókról. Az Új Köztársaság hírközlő kódjait szinte lehetetlen megfejteni. Han fogai megcsikordultak. – Készen állunk a felszállásra. ha Thripiót is hozod. Csak találni kell egyet. – Miből gondolod. hogy csakúgy félreálljak. – A baj csak az. tudni fognak erről is. – Keresünk valakit. ha a becses tanácsosok védelem nélkül maradnának. – Jól van. – Tehát…? – Tehát találnunk kell valakit. Legjobb lesz. Wedge – mondta Han. ahol van diplomáciai képviselet? Ott minden friss hírt megkaphatnánk a Coruscantról. – Küldjék veletek a kísérőket. – Már mondtam neked – felelte Han. Tudod. – Ha ezen múlik a boldogságunk. hová készülünk? – kérdezte Leia. de nem bírnám. ha a birodalmiak elég ügyesek. rájuk fogok bukkanni az adatbankban – mondta szárazon a koréliai. hogy férje ne olvashasson az arcából. valahogy úgy – bólintott Han. drága. – Ahogy akarod. azután gyere fel. ha az a lényeg. – Aha. mint ez a bajlódás a kormánytagokkal. hogy a helyi nagykövet megtűrne minket? – Leia a fejét rázta. – De nem hiszem. úgyis el kell beszélgetnünk a Bpfassh-i irányítókkal kifelé menet. ha az állomás közelében keringünk – emlékeztette Leia. – Csak akkor. akinek van saját listája ezekről a komputerzsenikről. Nézd meg. hogy szó lehetne erről. Nagyon jó. A másolatok? – Mind itt vannak. Túl sok minden történt ahhoz. – Nem tudom. Han elhúzta a száját. – Ez még nem hivatalos: vagyis neked kell beadnod a hírt a delegáció többi tagjának – miután felszálltunk. vagy inkább csendben elhúztok? Van egy csomó teljesen megbízható emberem. amíg Ackbar megtalálja a léket. – Kösz. – Ki mondta. . – Értem. Han – Leia megrázta a fejét. – Nem tehetem. – Nem hiszem. – Antilles. – Igazán? – Leia féloldalas mosolyt villantott férjére. ahol az információ kiszivárog. – Értem – felelte Antilles.– Nincs igazam? Leia elfordult. hogy a nagykövetnek tudnia kell rólunk? – kérdezte Han. akiknek a kormányod kódjai legfeljebb reggelire elegendők. Han – felelte szomorúan. mire a koréliai elmosolyodott. – Nem bújhatok ki a kötelezettségek alól. – És kifizetni neki egy egész vagyont… – replikázott Leia. A Coruscanton majd találkozunk.

úgy ötven méternyire tőle magasodott az ősöreg fa. hogy Yodával találkozzon. a buja aljnövényzet mégsem takarta el teljesen a bejáratot. Artu – szólt vissza. majd hangos döccenéssel földet ért. sisakját az ülésre dobva. – Artu! – szólt hátra Luke. s a képernyőre írt. oldalainál kiírások villantak fel. Ugyanolyan volt. mint annak idején. Nem messze. s tűntek el szédítő sebességgel. mellette a földetérés koordinátái villództak. – Miért? – mormolta magában. Leia az égre emelte tekintetét. A lelógó léggyökerek. próbált olyan óvatosan landolni. – Jó – válaszolta Luke inkább csak magának. Legutóbbi látogatása alkalmával. Neki biztosan vannak programtörő kapcsolatai. Luke megszabadult sisakjától. mely a Sötét Oldal fennhatósága alá tartozó barlang nyílását jelezte. Fekete tömege baljóslatúan magasodott a többi fa fölé. – Egyszerűen gyönyörű! Háta mögül kérdő hangsúlyú elektronikus csivitelés hallatszott. amikor egyszerre zavart érzékelt. – Kösz – mondta Luke a droidnak. A hajó még egyszer megemelkedett. oké? Elhaló csippantások érkeztek válasz gyanánt. az egész lényét betöltő koncentráció okozta megnyugvást. – Miért maradtak még most is kétségeim? TIZENEGYEDIK FEJEZET – Nyugi. Yoda magyaráz a házban. a pilótafülke felé tart. mely a barlangból áradt egykoron… A barlang? Luke felállt a pilótafülkében. Az X-szárnyú az atmoszféra alsóbb rétegeibe merült. s a célkövető most már megnyugtató bizonyossággal mutatott arra a tisztásra. ahol Yoda háza állt. mikor először jött ide. – Világpolgár. önkéntelenül megigazította fénykardját. térben döntött háromszög jelent meg a főmonitoron. minden baj nélkül földet ért. Látta. és az Erő sötét oldalának hatalmát. amennyire csak lehet. Most azonban nem merte megkísérteni szerencséjét. amint magában gyakorol. A radarkép hirtelen visszaugrott. Kapcsold be az összes érzékelőt. – Ne izgasd magad emiatt. Kellemes és kellemetlen emlékek sokasága rajzolt elő: Yoda a hátán lovagol edzés közben. A fiatal Jedi egy pillanatig semmit nem látott. – Megérkeztünk. A hajó hasi reflektorai megvilágították a landolás helyét. Maradj csak itt. – Hát ez gyönyörű – mormolta Luke. nem sokkal az endori csata után. Luke hátrafordult. Újra izmaiban érezte a fáradtságot. Az ábra dőlésszöge folyamatosan változott. rendben? Válaszul vörös.– Úgy érted… Lando? – Ki más? – kacagott Han. – Számítsd ki a megfelelő leszállási szöget. Artu – szólt hátra Luke. – Minden rendben. hogy Artu kikecmergett aljzatából s most előre. hivatásos háborús hős. Az apró vadászgép fékezőrakétái nagyobb teljesítményre kapcsolva felbődültek. . amíg én… Az X-szárnyú megrázkódott. Egy pillanattal később a háromszög mozdulatlanná vált. Yoda nézi. s a radarok is megbolondultak. amit a komputer azonnal fordított. majd figyelmét megint a bolygót övező felhőtengernek szentelte. becsületes üzletember. s azonnal a Dagoba kakofóniájában találta magát. Kissé idegesen kapcsolgatta műszereit. Dagoba atmoszférájának felső rétegében a légörvények ugyancsak megpörgették az X-szárnyút. azután átkapcsolt kézi irányításra. De hát nem szállhatott le a barlang mellett! Ott szállt le.

és kissé ostobának. azután megint… És . A Coruscanton igazán fontosnak – ha nem életbevágónak – tűnt az utazás. – Nyugi! – szólt rá Luke. Végül azonban megérkeztek – s Luke döbbenten tapasztalta. A fénykard segítségével alig egy percbe telt a kunyhó külső falainak megtisztítása. ha annyira akarsz. a tanyájából nem sok maradt. ahogy rádöbbent saját ostobaságára. de akár sürgetésnek is értelmezhette az ember. körbefordult. – Abban reménykedem. hogy használt volna ilyesmit. A vályog sokhelyütt beomlott. Gyűlölte az egyedüllétet. – Előbb én szállók ki. milyen nehezére esett annak idején közlekedni a Dagoba mocsaraiban. ami állandó készenlétre intette a fiatal Jedit. ám érezhetően megnyugodott. mely most a vályogkunyhó helyén terpeszkedett. mielőtt eltűnt volna egy repedésben. Leszálláskor még láttam… – Körülpillantott. hogy Yoda hátrahagyott néhány könyvet és kazettát – felelte kissé ingerülten Luke. Leszökkent a vadászgépről. ahol a sivatag arculata évszázadokon át változatlan maradt – és eszébe sem jutott. Távolról madarak elnyújtott rikoltásait sodorta feléjük a fel-feltámadó szél. Yoda talán hagyott hátra valamit. elképzelhetőnek tartom. azután majd lesegítelek. – Én sem hiszem. visszafordult. – Nyugi! – csitította Luke a környéket szemlélve. erre kell mennünk. A droid kérdezősködése felrezzentette a tétovázásból. – Igen. amit használhatunk – magyarázta a robotnak. Háta mögött Artu csippantott kérdőn. Friss keserűség ébredt benne. – Ha már itt vagyunk. akad-e a közelben működő elektronikus szerkezet! Sosem láttam. Artu megjegyzésével Luke csak egyetérteni tudott. Lábával körbetapogatta a földet. Apró gyíkocska menekült riadtan. jöhetsz velem – fejezte be lemondóan. De valami más is késleltette előrehaladásukat: halovány. Artu ismét megeresztett egy füttysorozatot – nem volt túl boldog. de semmi veszélyeset nem érzett: a talaj könnyedén megtartotta még az X-szárnyú súlyát is. Itt állva teljesen feleslegesnek rémlett az egész. hogy a ház eltűnt. hogy egy mocsaras égitesten másként mennek a dolgok. – Artu? Légy oly szíves. Luke minden érzékszervét kitárva figyelt. s ahol megmaradt eredeti magassága. körülnézünk. ami útmutatásul szolgál a Jedi-edzések metodikájához. míg odaértek. de hátha… A droid testéből előbújt egy szenzor. Megnyugodva visszafordult. A Tatuinon nőtt fel. Az ódon kemence most haragoszöld halomként emelkedett középütt. Részint a növényzet miatt – Luke már el is felejtette. Jövetelük legkézenfekvőbb indoka volt ez. Hosszú percekig némán állt. Gyere! A távolság nem volt nagy. A házikót belül méginkább birtokba vette a növényzet. – A tisztás itt lesz a közelben. majd. – Valamit. nem igaz? Artu elektronikus dünnyögéssel felelt – ezt egyetértésnek. de azért érezhető veszélyérzet. hogy bármi épségben maradhatott… – Lehangoltan ácsorgóit. és felháborodottan sziszegett.– Vagy. Hát. e puszta bolygón. ott is apró indák tucatjai furakodtak repedéseibe. az Erő segítségével megragadta Artut és maga mellé helyezte. kérdő csippantássort. mégis jó időbe telt. Feleslegesnek. tekintete a környező növénytengert kutatta. – Azt hiszem. s maga is elcsodálkozott. azután elkeseredetten toppantott egyet. – Most már mehetünk – biccentett a droid felé. nézd meg. Artu ismét megeresztett egy ideges. vajon mit keres itt.

Jelezz. Balsejtelmei fokozódtak. a fa sötéten fölémagasodott. ahol Luke valaha megfordult. Még egy nagy levegőt vett. Végighordozta pillantását a romokon. s neki egyedül kell szembenéznie a barlanggal… Luke mély lélegzetet vett. megpróbálván átlátni a gomolygó ködön. mikor a talaj megmozdult a lába alatt. – Maradj itt. A kíváncsiság mit szolgál vajon…? Ahogy közeledett. ebben egészen bizonyos volt. Talán az hagyta itt? Luke összeszedte bátorságát. Luke még mindig nézelődött. de azért céltudatosan haladt előre. mint azt emlékei alapján képzelte: az első néhány lépés után majdnem arcra bukott. ahol az érzékelőid szerint az a valami van! Csupán egyetlen füttyentés tanúskodott arról. aki itt járt egykor. mire a kis robot idegesen szirénázni kezdett. Artu! – utasította a robotot. amerre az X-szárnyút hagyták. Innen származtak azok a rossz érzések.és árnyékcsíkok váltakoztak. – Most hová? – kérdezte a fiatal Jedi. nem látott semmit. azután várakozásteljesen megállt. A félelem és a düh a Sötét Oldal szolgái – mondta annak idején Yoda. – Mutasd az utat! A napsugár csak nehezen tört át az összehajtó fakoronák között: fény. – Találtál valamit? Artu megeresztett egy füttyöt – ez akár igenlő válasznak is beillett –. – Remélem. az nem Yodától származik. Nem túl bölcs dolog bemerészkednie. s a bizonytalan veszélyérzet ismét eltöltötte. mint akkor. Nehezebben jutott előre. és kifelé indult. – Biztos nem itt? Artu sértetten csippantott. Luke nagyot sóhajtott. és aláereszkedett a fa gyökerei közt tátongó nyílásba. bizonyosan nem. ha odaérek. A Sötét Oldal ereje áradt belőle. Vajon mi lehet? Leia valamiféle bpfassh-i Sötét Jediről beszélt. Egy kicsit elcsodálkozott. Az elmúlás szaga terjengett mindenütt. éppúgy sugározta a gonoszságot. – Megvagy még. megyek már… – sóhajtotta Luke. Luke visszaakasztotta övére az adóvevőt. s a barlangnyílás felé indult. A legocsmányabb hely volt ez. Bármit is talált Artu. Ha ott van bent. Jedi vagyok – emlékeztette magát. nem a hajót sikerült felfedezned! Artu sértődötten füttyentett. Ez is éppen olyan komisz dolog volt. – Oké. néhány lépésnyit gurult. Ám a vén Jedi-tanító nincs többé. Sötétség. . azután előre mutatott… Egyenesen a barlang szájára. A gomolygó köd lassanként teljesen körbevette. Artu visszafelé csörtetett az úton. Szenzora megint elfordult. – Hamar visszajövök. csak lézerkardja markolatát szorította úgy. Adóvevője után nyúlt. Artu? A rádióból megnyugtató csipogás hallatszott. – Rendben. undok rovarok szaladtak szerteszét. majd a fénykardjáért nyúlt. Miért nem érezte ezt eddig ilyen intenzíven? A válasz persze kézenfekvő: Yoda jelenléte sokáig közömbösítette a hatást. hogy Artu vette az adást. Most megyek be. mihelyst a Dagobára érkezett. Néhány pillanatig bámulta a nyílást. majd megfordult. – Visszafelé? – döbbent meg Luke. mint régen. – Biztos vagy benne? A droid csippantott néhányat válaszul – Tehát biztos – nyögte Luke.megállapodott. amelyek erőt vettek rajta.

visszaszorította félelmét és emlékeit. és a bárka túlsó vége felé repült. kivégzésére várt a Karkun-üreg felett! Szemközt megpillantotta Jabba hatalmas. hogy megnyugtassa a robotot. – Oké – felelte Luke és. ismét hátba taszították. borzasztó a hőség körös-körül. arra ösztökélte. Artu. mondat és lépés közben a barlang falai elmosódtak. Luke megkönnyebbült. azután a rádió után nyúlt. Luke rápillantott. Ebben a sűrű homályban kellett valaha megvívnia lidércnyomásos küzdelmét Darth Vaderrel… A barlangfolyosó kissé kiszélesedett. antigravitációs bárkáját. ott egy szaltóval megfordult. A ködben nem láthatta a nő arcát. – Artu – szólt. A fénykard folytatta útját… És egy karcsú nő kezében kötött ki. még mielőtt kimondhatta volna őket Őre másodszor is durván hátba taszította. ám a fénykard elvesztése rádöbbentette: muszáj lesz megtudnia. Ahogy fegyverére várva állt. és megszorította lézerkardja markolatát – érezni akarta. Most semmi nem történt. ha lehel. és egész testében megborzongatta a rémület. a bárka felé fordult. hogy mégis megvan. – Minden rendben. Luke megpróbálta elérni az Erővel – hiába. Az adóvevőből rémült sipítozás hallatszott. Jabba. Vader halott. a látomás pedig műid valószerűbbé vált. aki egyedül állt a hajóhíd legmagasabb pontján. Ismét a Dagobán találta magát. kiszáradt torokkal a rádióba. A talajt nem látta. Luke megállt. – Ott vagy még? Az apró R2-es egység buzgó válasza megnyugtatta. a barlang mással már nem képes hatni rá. A hasas alkotmány lassan közelebb úszott. A nő birtokában van az Erőnek – és most a halálba küldi őt. Egy apró. szaggatott zihálás. az ő jelét várta. – Nem én! Egyszer már szembenéztem ezzel a veszedelemmel. baljós előérzetekkel. ki az. Azután… Azután Luke feldobta magát a levegőbe. A látomás kavargásában is tisztán hallotta az idegen nő kacaját… – Nem! – kiáltotta Luke. előre. Az R2-es a hídon állt. A vízió hirtelen szertefoszlott. nem vágott felé a felkattintott vörös lézerpenge. hogy lépjen tovább. feloldódtak egy különös vízióban. Ruhája nedvesen tapadt testére: veríték itatta át. kupolás fejű alakját azonban tisztán kivehette Luke. Talpra esett. csupán megnevezhetetlen. Erre előbb is rájöhetett volna. hogy véget vessen a víziónak. Nincs többé hatalma felette. továbbindult. Nem hangzott fel a jól ismert. a Hutt egyik siklójának pallóján állt. megperdült. nyitott járműből kinyúló deszkán egyensúlyozott valami gödör felett. – Ebből nem kérek! – akarta kiáltani Luke. kezét a fénykard felé nyújtotta. A fiatal Jedi nagy levegőt vett. – Mennyire lehetek még attól a…? Azután hirtelen. és átvetődött ellenségei feje felett. és győztem! Szavai azonban elhaltak. még kíméletlenebbül. – Oké – nyögte fáradtan. jól vagyok… . Csak önnön félelmeivel találkozhat itt – s mostanra legyőzte valamennyit. a barlangban. Semmi. Valami erősen megbökte a hátát. melyet Artu az imént repített feléje… De nem érhette el. Hát persze! Nincs itt semmi. Artu kicsiny. a fénykard irányt változtatott a levegőben. a semmibe… Luke levegő után kapkodott.hogy ujjai kifehéredtek. A bárka nagyobbik fele beleveszett a látomás gomolygó ködébe. de érezte. társaival együtt! Az őrök. hogy a fedélzetén tartózkodó gengszter jobban láthasson.

hogy emiatt a vacak miatt kellett ekkora utat megtennie. milyen sokáig tartott a látomás. Újabb szavak jelentek meg a monitoron. annál jobb. s közben a sorsot átkozta. hordótestéből újabb érzékelők bújtak elő. Nem örült. semmi értelme. hogy Thripio épp akkor nincs vele. Nem. Emlékezetébe idézte. melynek kedvéért idáig merészkedett. hogy láttam volna nála ilyesmit. Feltápászkodott. ám eseménytelen: Luke hamarosan előbukkant a fa gyökerei közül. hogy megérkezett. s ez jócskán meglepte. így némi világosság is eljutott hozzájuk. Előhúzta a bent talált tárgyat. – Mi a véleményed erről? A droid gondosan körbejárta. A barlang azonban kijátszotta már összes ütőkártyáját. és lassan tovább óvakodott előre. mikor előtűnt Amint meglátta Luke-ot. Luke egyszerűen nem értette. – Nem tudom mi ez – felelte Luke. Luke-nak nem sok öröme telt benne. Artu bekapcsolta az X-szárnyú leszállófényeit. nem tudta. kik tervezték és mire való. amikor szükség lenne rá. hogy lenne okunk továbbra is itt rostokolni… Visszanézett a barlangra. fel s alá gördült izgalmában. – Megvan még a szerkezet jele? Artu igenlően csippantott. – Tehát azt mondod. Várj egy kicsit. Artu jelentését a hajó számítógépe könnyedén lefordította. még azt sem volt képes megállapítani. Sőt. Luke megborzongott. Megemelte fegyverét. – Talán te majd felismered. Így nem… ne is törődj vele – harapta el a mondatot. – Nincs itt semmi más? Artu csipogott néhányat. mit találtunk. és az őket körülölelő sötétségbe bámult. moha és zuzmó nőtte be. válasza a végén kérdő hangsúlyt kapott. miért is jött voltaképp. hogy mi zaklatta fel ennyire Artut az imént – amíg meg nem jelent a kiírás utolsó sora a képernyőn. Míg odabent járt. – Nem emlékszem. – Micsoda? – kérdezte Luke. – Gyere – szólt a robotra. – Visszateszünk az aljzatba. Artu! Jól vagyok – szólt rá a fiatal Jedi. valamivel hosszabb Luke kezénél. A sötét nyílás fenyegetően tátongott. s újra elolvasta az utolsó mondatot. Több látomás nem zaklatta. hengerben végződő szerkezet volt. félig a földbe süppedt. Artu. – Lando? – döbbent meg Luke. tudom. akár egy gyerek.Elhallgatott. minél hamarabb indulnak. igyekezett minden irányba egyszerre figyelni. – Nyugi. Az apró droid már türelmetlenül várta gazdáját: hangosan füttyögött. – Még mindig előttem van? Artu megint egy elektronikus "igen"-nel felelt. Kicsi. Oldalán öt háromszög. A kis droid nem ismerte fel a tárgyat. egy rozsdamarta kulcs. Végül Artu jelezte. ahogy egyre beljebb és beljebb hatolt. – Rendben – nyugtázta Luke. hogy elfoglalt voltam akkoriban – hagyta helyben Luke. hogy odaadta Madine tábornoknak? Vagy csak megmutatta? . Csak most tudatosult benne. hogy tovább maradjanak. hogy miféle nyelven írtak rá. – Nem hiszem. és megmutatta az R2-esnek. mindjárt megyek! A visszaút kellemetlen volt. leszállt az este. és hazafelé szépen elmondod. – Csillapodj. de rendeltetésére semmi jel nem utalt. A tárgy. – Igen. – Ez az? – kérdezte Luke. majd a finom bippegés hirtelen eszelős sivítások kakofóniájába csapott át. a másik felén pedig idegen jelekkel rótt írás.

– Rájön. Han elzárta a hírközlőt. – A kíséret úton van már. nem – felelte komolykodva Leia. és a bespini eset nem tartozott legkedvesebb emlékei közé. hogy személyesen ebrudalja ki a rendszerből a bajkeverőket. és rászól ezekre a középszintű gombnyomogatókra. – Ó. – Megváltoztak a terveim. – Lando nem fogja furcsának találni – biztosította Han. Tekintete eközben a mellettük haladó. nem marad belőle egyéb csillagközi hamunál. itt a kíséret. Szintén nem felejtett. – Kíséret! – ámuldozott Leia. aki egykezes szabakot akar játszani a saját szabályai szerint. – Mondtál valamit? – érdeklődött Han. A háta mögötti ülésből halk kuncogás hallatszott. hogy te is el voltál foglalva. – Aha… – nyögte ki Leia. Irdatlan árnyék vetült rájuk. – Nem. Nem érezte szükségesnek. semmi elintéznivalóm nincs. hogy engedjenek be. A hátsó kamera által közvetített képre pillantott. Talán meg tudja mondani. módosított Bszárnyú járőrhajót követte. a szuperforró Nkllon bolygón. Lando Calrissiant keresem. Lando érteni fogja. Csubakka hirtelen figyelmeztetőt mordult: hatalmas tárgy takarta el a hátsó kamerákat.A válasz zölden villódzott a képernyőn. s még Han is – pedig Lando neki mesélt már ezekről a . hogy mi vagyunk. – Csak épp eszembe jutott valami. – Emlékszem. Egyébként – kezével az ablak felé intett –. melyen egyre zsugorodott egy zöld golyóbis: a Dagoba. – Mi a franc…? – dörmögte a koréliai. mert mindig mész a dolgodra. aztán visszafordult. Artu – jegyezte meg Luke. azonosítatlan hajó! Calrissian tábornok külön belépési csatornát engedélyezett önöknek – közölte a B-szárnyú pilótája. – A Nkllon szuperforró bolygó: ha egy normális hajó túl közel merészkedik hozzá. mi az. A vuki helyett a hírközlő szólalt meg: – Figyelem. nézzen körül nála. – Rendben – nyugtatta meg Luke a droidot. Igen ám. – Elmegyünk az Atbega rendszerbe. ahol jelenleg bányászkolóniát vezet. – Azért elég különös üzenetet küldtél. TIZENKETTEDIK FEJEZET – Nem. Remélte. Minden bizonnyal égett a vágytól. csakhogy az ő küldetésük hetekig elhúzódhat! Lando pedig már nemegyszer meghívta őt. és meglátogatjuk Landot. amit találtunk… Útközben legalább meditálhat a barlangban átélt különös vízión. valahányszor Lando a palotába érkezik – magyarázta Han. Hangjából kiérződött a tanácstalanság. hogy egy régi barátja keresi. hogy köszönetet mondjon. – A Birodalomnak lehetnek itt is kémjei – emlékeztette a hercegnőt. tényleg nem volt több baljós látomásnál. a Falcon rádiójába. – És ha bemutatkozunk. – Miféle kíséret? – Csak azért nem tudsz semmiről. – Figyeljen ide: beszéljen Landóval – ajánlotta a B-szárnyú pilótájának. miközben betáplálta az új útirányt. Tartsák a pozíciójukat! – Értettük – vetette oda Han. A Coruscanton kellene megvárnia a Bpfasshon időző Hant és Leiát. – Jó… – morogta a koréliai. – Mit akarunk csinálni? – tudakolta tágra nyílt szemmel Leia. még nem kaptam belépési engedélyt a Nkllonra – mondta eltúlzott udvariassággal Han. – Mondja meg neki. az egész Agentha-rendszer rosszul járhat.

majd a pajzshajó ismét jelentkezett: – Rendben. – Egy újabb hajó érkezett. – Magasságos ég! – sóhajtott Leia. – Kilences pajzshajó. tápláld be az új irányt! – rendelkezett Solo. perverz örömük telik e lehetetlen megszólítás használatában. Adja meg a helyzetét. – Hát ez jó. Han elhúzta a száját. Vette. s közben élénken nézelődött. Ha nem is könnyen – bólintott a koréliai. sietnénk ha meg nem sértjük! – Sajnálom. Úgy tűnt. Az egyetlen problémát az okozta. Mielőtt Hanék választ adhattak volna. és lenyomta a hírközlő gombját. – Talán felrakhatnánk egy átmeneti SLV-rendszert – ajánlotta Leia. és együtt megyünk tovább. Külön történet szól arról. amelynek nincs SLV-rendszere. azonosítatlan hajó? – Miért is sietnék. – Igen. – És ez a valami repül? – Na egén. Felkészültünk az összekapcsolódásra. lévén a Falcon kisebb azoknál a járműveknél. Sebesség: fény alatt nulla hat. hogy a Falcon nagyságrendekkel volt gyorsabb és mozgékonyabb bármely hozzá hasonló méretű hajónál. A hajópajzsok leginkább hatalmas esernyőkre emlékeztettek. mennyi bajuk volt a megtervezésével. nincs SLV-rendszerünk. Csubakka csak félig fordult hátra. méretük már-már a birodalmi csillagrombolókéval vetekedett. – Nem fogjuk hozzákötni a Falcont semmihez sem. nem igaz? . – Nem tetszik ez nekem – dünnyögte. – Mi ugyanis órabérben dolgozunk. – Csubi. úgy üvöltött helytelenítően. – Kilences pajzshajó. Semmi értelme kétszer megtenni ugyanazt az utat. mikorra érünk a Nkllonra? – Siet valahová. azonosítatlan hajó – mondta a másik. csinálhatnánk egy rövid hiperugrást és egy órán belül a Nkllonon lehetnénk. Soha. – Oké – válaszolta Han szárazon. – Kilences pajzshajó. amelyeket általában védelmezett. az óriás esernyő rádiósa kikapcsolt. és a hírközlő gombjára csapott. – Nem tudom – felelte Solo. – Lando elregélte. A hírközlőből ismét recsegő hang hallatszott: – Azonosítatlan hajó. azonosítatlan hajó. mi majd szépen magukhoz igazodunk! Egy pillanatig csend honolt a pilótafülkében. Adják meg az SLV-rendszerkódját! – Aha – morogta a koréliai. – Thripio szerint a Falcon komputere győzné.szerkezetekről – meglepődött. – Gyerünk. A hatalmas pajzs egyre közelebb manőverezett. A hírközlő egy halk kattanással elhallgatott. – Csubi. Nem repült rájuk egészen. pajzshajó? – Felőlem rendben. A pajzshajón kívül semmi mást nem látott. így legalább tíz lesz belőle. miért állunk? – Ne aggódjanak – jött a válasz. ellenőrizd hajtóműveiket! Még mindig üresjáratban működnek? Avuld mordulása hallatán Han elkomorodott. amikor ilyen gyönyörű a panoráma? – kérdezte gúnyosan a koréliai. A gigantikus esernyő azonban nem mozdult. Tartsák magukat a kettő-nyolc-négyes pozíción. – Mi a baj? – érdeklődött Leia. hogyan tanultak az emberei repülni velük… – El tudom képzelni – bólintott Leia. figyelem! Itt a kilences pajzshajó. Megvárjuk. – Igaza van – jegyezte meg Han. s az ablakon belátszó monumentális fémszerkezetre pillantott. azonosítatlan hajó – felelte a másik – Ha lenne SLV-rendszerük.

Amikor azt mondták. – Solo kapitány! – állította meg egy ideges. – Hogy az esernyő műidig közöttünk és közte legyen. s közben a melléjük zárkózott hajót tanulmányozta. A társalgás elméletben biztonsági csatornán folyt. – Örülök. megvan az új fiú pályája? A vuki válasza rövid volt és velős. s a vuki most számította ki a hajó maximális méreteit. A lőelemző komputernek nem lesz könnyű dolga… – X-szárnyú vadász! – ismerte fel Leia. és kikapcsolta a hírközlőt. – Aha – mondta megint. s egy duplacsavar után tovább közeledett. A pilótafülkéből kilépve nyomban futásnak eredt az elektromos vezérlésű ütegállások felé. – Csubi. Hacsak nem módosították… . hogy szántszándékkal teszi? – Lehetséges – bólintott Han. hátha előkerül! A távolságmérő felsípolt: az idegen elkezdte megkerülni az "esernyő" nyelét. egymás után gyulladtak ki a készenlétet jelzőlámpák. – Üdv. – Csubi. – Barátom. – Gondolod. – Köztársasági jelzésekkel. – Hát ez nagy segítség volt – morogta Han. ha felkorbácsoltam a kedélyeket. megpróbált rájönni. – Ez is valami – dünnyögte Han. A vuki válasza nem nyugtatta meg túlságosan: a jövevény még mindig a pajzshajó takarásában haladt. Nem tudtam. s igazított valamit az üteg irányzékán. Makacs elszánással az egyik üteg kezelőülésébe zökkent. Újabb hajó. így nem láthatjuk. történt bármi is? – szólt a hírközlőbe. Legalábbis úgy festett. rögtön csapdára gyanakodtam. A távolságmérő azonban már tudott egy megközelítő értéket mondani. mikor ők is itt vannak… – Megvan az új fiú azonosító kódja? – kérdezte. idegenek! – csendült az éterben Luke hangja. – Csubi. ha előre mégy! Futott tovább. ám komoly berendezések birtokában az ilyet sem gond lehallgatni – Mit csinálsz te itt? – Meglátogatom Landót – válaszolta Luke. kilencven fokban el kell fordulnia. És igencsak baljós. amely épp akkor érkezik Nkllonra. feltöltöm az ütegeket. még a ti azonosítótok sincs meg. hogy ti vagytok azok – egészen mostanáig – Aha – bólintott Han.Solo hátán égnek állt a szőr. – Legjobb lesz. Minden kétséget kizáróan Luke X-szárnyúja volt. Talán valami módosított TIE vadász lesz… – Maradjatok rajta. Volt annyi lélekjelenléte. Ujjai a tűzkioldó gombja felett időztek… Azután a jövevény hirtelen berobbant a látómezejébe. hogy nem nevezte nevén az ifjú Jedit. akad-e hasonlóan apró birodalmi hajótípus. figyelj rá! Én hátramegyek. – Elvesztettem – jelentette be Leia. Bősz mosollyal felkattintott egy kapcsolót: a lézerágyú tüzelésre készen állt. hogy van itt egy azonosítatlan hajó. – Nagyon érdekes. A másik hallhatólag unta már a társalgást. gépi hang. – Érdekes – dünnyögte Han. Keze villámgyorsan végigzongorázott az ellenőrzőpanelen. Han agyában felbőgtek a riadószirénák. Az Xszárnyúnak. megkerülte a pajzshajó főreaktorát. – Valami baj van? – Lehet – vetette oda Han. Elméjében végigfutatta az összes általa ismert csillaghajó adatait. Nem volt túl nagy. mielőtt tüzelni kezd. a pajzshajó központ reaktorai felől – dörmögte elgondolkodva a koréliai. – Bocs. – Hátulról jön. hogy újra láthatlak benneteket! – Ó… hello – felelte Han.

– Mi történt? – kérdezte Leia. fáradt. az gyors lesz. . hogy az X-szárnyúaknak nincs SLV-je. – Na persze! Hol másutt lehetnél? – válaszolta az aranyszínű robot – De a múltbéli tapasztalatok alapján se szeri. – De ami azt illeti. és visszaállította a lézerágyú automatikáját alapállapotba. – Artu? – Thripio hangja sipítássá élesedett a rádión keresztül. Régi csempészcimborái közül egy sem szenvedhette. ha lenne SLV-rendszerem. – Ó. hogy rádión kell mindezt megbeszélnünk. vagy mi a szösz? – Voltaképp nem. és hatékony. se száma a körülötted támadó galibáknak. Megszakította a rádióösszeköttetést. micsoda. – Igen. A lehető leggyorsabban bizonyosságot kell szereznie a fickó kilétéről – ha ugyan lehetséges. hogy Luke közeledik-e? – Azt hiszem – felelte a hercegnő megfontoltan. Elmosolyodott magában. de Han már rég eldöntötte: igenis kedveli a bolygók sötét oldalát. Luke Luke-os benyomást keltett. agya azonban lázasan dolgozott. hogy ő az. A pajzshajó pilótája nem túlzott: majd tíz óra telt el. – Akárhogyan is. nem hiszem. és visszafordult. Lando tudni fogja. hogy akármit is tervez Leia. – Leia! Meg tudod állapítani. – Tudom – felelte Leia. ahogy elhelyezkedett a másodpilóta ülésében. – Aha – felelte Luke szárazon. Szerintem tíz. Szerinted? – Ez sem hírközlőtéma – magyarázta Han. mire jelzett. Han azonban már a kezdet kezdetén elhatározta: csak efféle nőt vesz feleségül. – Kár. Artu felháborodott riposztját Han már nem várta meg. Eleinte szinte semmi látnivaló nem akadt. – Szegény Luke nem alszik túl jól. – Ott vagy? Han fülhallgatójában elektronikus csippantások és füttyök sorozata harsant. Találtam valami régi vackot… Azt remélem. Han újra bekapcsolta a rádiót. azután lenyomta a hírközlő gombját. semmiben sem. – Ahogy mondod – bólintott Leia. – Az imént láttam néhányat Lando bányái közül. – Majdnem biztos vagyok benne. Egy apró hiperugrással olyan közel kerülhetnénk a Nkllonhoz. s közben remélte. – Várjunk csak egy kicsit! Támadt egy ötletem. tudom: te mindig azt hiszed – jegyezte meg gúnyosan Thripio. Azt mondta. – Nem bizony – visszhangozta Han. – …azt mondták. – Luke töprengett egy sort. ám a Bpfassh-i rajtaütés óta Han nem bízott a világon senkiben. Minden rendben lévőnek látszott. gyorsabban célhoz érhetnénk. Háta mögül lépések zaja hallatszott. Nyilván Artu irányítja a hajót. hogy mehetnek. – Bekerültünk a Nkllon árnyékába – biccentett Han az ablakon túlra. hogy nem kell egyedül mennünk – vágott közbe a hercegnő hirtelen. legfeljebb tizenöt perc múlva megérkezünk. amennyire a gravitációs mező engedi. Valami nyugtalanítja. Eleresztett egy nem túlzottan udvarias megjegyzést. – Aha – Leia a főképernyőn villódzó X-szárnyút tanulmányozta.– Baráti látogatásra jöttél. Luke rendületlenül beszélt: nem vett észre semmit. aki üdvözölni szeretne. – A kóros hiszékeny segéd sodor bajba. ha párja gyorsabb felfogású volt nála. Különösképp a távollétemben tudsz nagy ostobaságokat elkövetni! A fülhallgatóból dühös pisszegés és csipogás érkezett válasz gyanánt. hogy Jediképességeit használja. – Édesem… A "majdnem bizonyos"-sal nem megyünk semmire! – vágott közbe Han. – Beszéltél azóta Luke-kal? – Már órák óta nem. – Mindenre a tervezők sem gondolhatnak. mielőtt elfelejteném! Van itt valaki. örülök. Hangja változásából érzékelni lehetett. és megpróbál aludni.

– Ezek a pajzshajók nem díszkíséretül szolgálnak: a napsugárzás elég erős ahhoz. csend. ha sosem tudjuk meg. Az eléjük táruló kép igazán lenyűgöző volt. Nincs sok kecmec velük: amerre az ércet sejted. mint holmi irdatlan. ezeket honnét szerezte… – Jobb. Szemközt Nomádváros körvonalai magasodtak. – Azt hiszem. Feltűnt már neked. – Ezeket hozta el a segítségünkkel a Stonehill-üzemből? – Nem. elnyomva minden más zajt. – Most is azt erezheted. arra mész. ahogy a hajtóművek leálltak. – Először a Bespin. majd elmondja. drága! Ha megérik benne. A Falconból egy percen belül hamu maradna csak.– Valami már hónapok óta nyugtalanítja – emlékeztette Han. – Ezeket a masinákat eredetileg aszteroidákon használták. . – Ámbátor a Bespinen évekig dolgozott. a negyven zsákmányolt birodalmi lépege tőt odalent. semmi más. – Hát. persze plazmasugárzók nélkül. Lando egyszer egy csomót talált belőlük. milliónyi szemű egzotikus élőlény. Repülésirányító és teherszállító szerkezetek mindenütt. – Visszafordult. – Nem. – Ne idegeskedj. hogy egy-két másodperc alatt minden szenzorunkat kiégesse. mint aki sejti már. – Aha. – Kíváncsi lennék. kiszolgálóhajók rovarok gyanánt dongták körül. – Remélem… – A hercegnő visszafordult. eddig nem tette – vonta meg vállát Han. – Szerintem inkább kint hagyott bányászvakondok. A város. és férjére nézett. összes tartozékával egyetemben. s most már a hatalmas csillagközi tüneményt szemlélte. – Mesélj még Lando őrült lakhelyeiről! Azután elhallgattak mindketten. most a Nkllon. Emlékszel egyáltalán olyan időkre. most már emlékszem – biccentett Leia. míg Han meg tudta különböztetni a városszörnyeteget és a hozzá tartozó külső részeket: a régi csatacirkálót a legtetején. A hírközlő megreccsent. itt a nomádvárosi irányító! Leszállásuk az ötös és hatos pályára engedélyezve! – Na gyerünk – mormolta a koréliai. – Mesélj még! – unszolta férjét Leia. Han a jelzett irányba pillantott – Túl kicsi – mondta végül. ez most valami más – rázta meg a fejét Leia. nem igaz? – Nyert. – Azonosítatlan hajók. hogy menjünk közelebb megnézni! – ingatta fejét a koréliai. mielőtt megszerezte a telepet. – Valami sokkal… nem is tudom. Még Han is. Egyből a szívébe zárta őket. – Lenyűgöző. hogy mondjam. De ne próbálj rávenni. És az egész mozgott. kétszemélyes gépek. az apró libbenők. Legalább száz ilyen gépük lehet. hogy a napkorona egy részét innen is látni? – Igen. mikor Lando nem ilyen őrük helyeken élt? – Nemigen – vallotta be Han. Sokkal szorongatóbb. A kívánt rögöket robotkarok gyűjtik a tárolóba. – Winter szerint meg akarja beszélni veled. mi következik. A Falcon fékezőrakétái felüvöltöttek. a plazmasugár lyukat éget a földbe. Jó néhány másodpercnek kellett eltelnie. Odakinn apró modellnek látszott csupán a szintén ereszkedő X-szárnyú sziluettje. Megérkeztek. kúszott. – A bányászvakondok plazmasugárzókkal felszerelt apró. A bányaközpont úgy nyújtózott előttük. pedig ő jobban fel volt készülve a látványosságra. majd felcsendült egy tiszta hang. sokpúpú. Egy döccenés. Leia csodálkozva felhúzta szemöldökét. azután. Eltörpültek mellette a nagy ércszállítók. látom a várost! Ott vannak a fényei – mutatta Leia. Azokat a rendszer külső régiójának tisztogatására használja – mondta Han.

itt vagyunk! – szólt közbe Han. – Csubi. Hangja elhalt. helyette elektronikusan modulált zajok hallatszottak a hírközlőből. Azután egy mély lélegzetvétel. – Oké – nyugtatgatta Han. ha valami közeledik. rosszat sejtek. Csak hát… Itt ülök a központi irányítóban. – Mi történt? – hökkent meg Leia. Han visszafordult a rádióhoz. – Te mit csinálsz? – Megpróbálok egy tiszta frekvenciát találni. egy meglehetősen bonyolult műveletre felügyelek éppen. semmint sóhaj hallatszott. ez egyszerűen lenyűgöző! – Várj. – Az üzleti ügyeimet taglaltátok. hogy odakint nincs légkör. Előfordul olykor. – Egy szót se többet: kitalálom! – nevetett a felkelés hőse. – Figyeld a radart! – utasította Leiát. Han felpillantott. Tűnjünk el innét! Válaszul öblös üvöltés harsant. – Üdv Lando! Épp rólad beszéltünk. mielőtt Han szóhoz jutott. – Lando. lesz-e elegendő ideje végigpróbálni őket. – Azonnal szólj. mire a koréliai kikapcsolta a készüléket. – Valami gond van…? A megkezdett mondat félbemaradt. – Mi van? – üvöltötte Han. minden vételképes hajó jelentkezzen be! – Lando. – Birodalmi csillagromboló – nyögte Lando. A hírközlő hangerejét egészen alacsonyra állította. tekintete megállapodott Leia halálra vált arcán. Egyébként Luke ül abban az X-szárnyúban? – Személyesen – felelte a fiatal Jedi. kissé gunyoros mosoly suhant át. – Nincsenek különleges óvintézkedések? – Semmi különös – biztosította Lando. – Vagy úgy… – mondta Lando végül. De a jelek nem épp erre mutatnak…. Egy-kettőre felkísérnek. – Rendben – bólintott a hercegnő. – Egy kis segítség kéne. – Gyorsan közelít a bolygó árnyékában. míg meglátod belülről! Pont látogatási időben jöttetek. Kiküldők értetek valakit a leszállópályákhoz. Hangjában egy pillanatig tétovaság érződött. és a belső hírközlőn a vukit hívta. – Figyelj Lando. hogy a fogadóbizottság megbízható figurákból áll? Rövid szünet. A túloldalról inkább szisszenés. Ne feledjétek. tehát csak akkor induljatok. gondosan meggyőződött arról. A zajok felerősödtek. – Valahogy úgy – hagyta rá Han. Hirtelen – a vártnál sokkal hamarabb – Lando hangja csattant: – …métlem.A hírközlő megint megszólalt: – Azonosítatlan hajó! – csendült egy ismerős hang. féloldalas. – Hát persze – felelte Lando. – Lehet. A kérdés csupán az volt. – Mi a fene történt? – Nem tudom biztosan – felelte Lando. Leia és Csubi veletek vannak? – Naná! – kiáltotta Leia. ha meggyőződtetek arról. – Han eltérítette a Falcont az érkezés vektoráról. . – Biztos vagy benne. hogy a libbenő hermetikusan dokkolt. – Állok rendelkezésetekre. Érezhetően zavarban volt. Volt néhány frekvenciakereső és keverő trükkje: adászavarok esetén folyamodott hozzájuk. maradt-e elég helyük. – Csak néhány kilométernyit haladunk óránként. – Valami zavarja az adást – dünnyögte Han. hogy a megélénkült napfolttevékenység zavarja a kommunikációt. nem egyszerűen látogatóba jöttünk – vágta ki Han. – Üdvözöljük Nomádvárosban! Hogy is állunk azzal a szabak-partival? Han arcán jellegzetes.

neked van – felelte Solo szárazon. oké? Némi szerencsével le tudjuk csalogatni őket. és távolodni kezdett. csak egyetlen raj. majd ő is megemelte gépét. Felkészültél? Luke nagy levegőt vett. s feladatára koncentrált. – Egész nagyok. Emlékkép tűnt elő: hat esztendeje egyedül hatolt be Jabba palotájába a Tatuinon. és amint a repülő erőd a Nkllon árnyékába ér. Kövessetek a Falconnal. Luke remélte. Nyugalmat. amennyire csak tudom. Vajon mihez kezdtek volna ilyen szituációban a Régi Köztársaság Jedi-lovagjai? És egyáltalán: vajon harcoltak így? – Már jönnek is! – figyelmeztette Han. és fedezzetek! – Hangzik olyan jól. – A csillagrombolóval majd én foglalkozom. rögvest felszállhatnak. nem afféle rajtaütésre. Leia? – kiáltotta némán. Attól tartok. amekkorát csak tudott. hogy nem tudsz egyszerre mindenre koncentrálni! – Vigyázok magamra – biztosította Luke. – Most szálltak fel hangárjaikból. A TIE vadászok három négyszöget formáltak. TIZENHARMADIK FEJEZET – Látom Artu. Túl biztosak a dolgukban… – Meglehet. – Figyelmeztessétek Landót! – Leia most beszél vele. Hirtelen abbamaradt a statikus recsegés. – Luke döbbenten figyelte a nagyfelbontású radar kínálta képet – Milyen hajók jönnek velük? – Nem tudom – ismerte be Han. és az Erővel összezavarom őket. Han tudja. – Van valami tervetek? – Azt reméltem. – Próbáljuk meg – mondta Hannak – Előre megyek. és egyenesen feléjük tartottak. – Reméljük. nem azok… – Az előkészületek elözönlési kísérletre utaltak. – Mintha túlerőben lennének a barátaink. te csak a zavarással próbálj csinálni valamit! A kis robot megeresztett egy ideges csipogássorozatot. Tarts ki. Talán csapatszállítók. Lelassítom a TIE-pilóták reflexeit. nemigen lesz gondjuk a birodalmi hadihajóval. csupán haraggal és rémülettel felelt. azután elnémult. A TIE vadászok azonban tökéletes védelmet élveznek hangáraikban. Az Erőt használta a gamorrai őrök ellen. Egy utolsó pillantást vetett a műszerekre. – Maradj közel a felszínhez. Szemközt a Millennium Falcon felemelkedett. és elméjével megpróbált akkora adag nyugalmat sugározni. amit pedig – ezt be kellett ismernie – maga sem érzett. Úgy tűnik. mint bármi más… – dünnyögte a koréliai. . látom! – kiáltotta Luke. – Eszerint mi leszünk a roham élharcosai – állapította meg Luke. de a város köré akarja őket csoportosítani. és elhúzott két kart. – Vannak Landónak vadászgépei? – Összetrombitált minden elérhető járgányt. a legénysége nem túl tapasztalt. Igazi Jediként ez lesz az első űrcsatája. A csillagromboló nem aggasztotta túlságosan: ha Lando nem túlzott a napsugárzás erejével kapcsolatban. – Ne feledd. veletek vagyok! – üzente a fiatal Jedi. – De ne repülj túl alacsonyan! – aggodalmaskodott Leia. – Kész vagyok – felelte. – Luke? – Megvagyok – szólt a fiatal Jedi. Harckészültségbe helyezte az X-szárnyú minden fegyverrendszerét. mit csinál.– Megtaláltak – suttogta alig hallhatóan. amely legutóbb a Bpfassh térségében fordult elő. Húga nem szavakkal.

az X-szárnyú irányítását reflexeire bízva kinyúlt az Erővel. keserűség áradt szét benne… azután végre felfogta. alig tudott megszólalni. Akkor gyerünk! Az első raj sebesen jött. Merre vagy? Meg fogsz találni! – Luke érezte. Különös és nem kevéssé kellemetlen. s Luke nem tudott a nyomára bukkanni. az őrökkel farkasszemet nézve – ám Han miatt érzett aggodalma akkor elnyomta ezt az érzést. Torka száraz volt. nyomuk sem látszott. – Minden rendben – felelte a Jedi. A csata közben rövid időre szem elől vesztettük őket. De ha nem ő szólt. El kell jönnöd hozzám! Várlak! Ki vagy? – tudakolta Luke. hogy egy jóval ismerősebb hang is a nevén szólítja. Kezdett feleszmélni. Luke – csendült ismét a hang. A radar pedig arról adott információt. hogy besegítsen. mit akarhattak itt. Luke félig lehunyta szemét. – Leia? – kérdezte. – Mindennek – nyugtatta meg Leia. De úgy tűnt. – Mindet hazavágtad. akkor kicsoda? El kell jönnöd hozzám. – A főadmirális éppen egy másik képernyőt tanulmányozott ráérősen. Luke nagy levegőt vett. s az X-szárnyú kronométerére pillantott. hogy a csillagromboló elhagyta a Nkllon árnyékát. Nagyon alaposan. már-már hajója biztonságát veszélyeztette. – Mi lett a csapatszállítókkal? – Odébbálltak a TIE vadászokkal együtt – mondta Han. Lando két pajzshajója érkezett megkésve. Valahol hátul két apró nap gyúlt ki. A támadó TIE vadászok eltűntek. gyorsan távolodik a bolygó gravitációs teréből. Megérinteni egy elmét. Különös meglepetés érte. Nem úgy rémlett. hogy a kapcsolat akarta ellenére gyenge. s az X-szárnyú megbillent. Ez a különös Jedikontaktus tartott volna ennyi ideig? Van itt valami. Addig is: az Erő legyen veled. Meg fogsz találni… és akkor a Jedik ismét hatalmasak lesznek. hogy jóval nehezebb lesz a dolga. miközben hátrapillantott Thrawnra. kommunikálni vele egy dolog… és megint más. Talán mert ez a trükk – noha önvédelemből alkalmazza – minden másnál közelebb viszi a Sötét Oldalhoz… Vajon Yoda és Ben miért nem figyelmeztették erre soha? Vajon mi mindenre kell még a maga erejéből rájönnie? Luke? A hang megzavarta. A parancsnoki híd főképernyőjén a Nkllon nem látszott sokkal nagyobbnak és fényesebbnek bármely más napnál – azután a Judicator átlépett a hipertérbe. Fokozottan koncentrált. vagy mi a fene? Luke kinézett – és megdermedt a csodálkozástól. ha manipulálni akarja. admirális – jelentette Pellaeon. – Rendben. – Vége? – kérdezte Luke értetlenül. – Mi a gond? – Veled mi van? – vágott közbe Han. Luke összeszorította fogát. hogy mihamarabb átléphessen a hipertérbe. Akárhogyan is. amit Jabba palotájában.– Oké. A hang továbbra is ott visszhangzóit az agyában. Ugyanazt érezte. Várj! – Ám a hang és gazdája elmerült a végtelenben. mielőtt visszafordultak. amin el kell töprengenie. hogy Kenobit hallja. – Elszakadtak. – Azt sem tudjuk. Az Agentha-rendszertől ilyen távolságban már semmitől sem kellett . nem közelítették meg túlságosan a várost. Most rá kellett döbbennie. – Ben? – kiáltotta hangtalanul. – Luke! Nincs bajod? – érdeklődött idegesen a hercegnő. legalább fél óra kiesett az emlékezetéből. – Két vadászt még elkaptunk. A hang gazdája azonban messze volt.

– Mit beszél? – sziszegte Pellaeon. – Amíg az arca azt mutatja. mennyire bíznak benne. C'baoth! Az öregember a monitorok felé intett. – Egyszerű a magyarázat: a maga felbukkanásának híre még nem terjedhetett el. Thrawn főadmirális. admirális: hagyják békén Skywalkert! Én majd megszerzem – ügy és akkor. Az ajtó halk szisszenéssel feltárult. Elhoztak ötvenegy vakondbányászt. Amíg biztosra nem vehetjük. – Mindig bízom önben – jegyezte meg Thrawn kissé gúnyosan. Bízzon bennem: tudni fogja. – Miért? Talán túl hasznosnak találja a képességeimet? Nem nélkülözhet? – Nem csak erről van szó – szögezte le jéghideg hangon Thrawn. amikor én jónak látom. szemében vörös fények villództak. C'baoth képéről lehervadt a mosoly. A főadmirális nyomban Pellaeon felé fordult. kapitány – utasította hűvösen Thrawn. Nem volt semmi probléma az irányításukkal? C'baoth az admirálisra meredt. – Igen – bólintott a Sötét Jedi. Ügynökeinknek nem volt elég idejük. – Tehát… – dőlt hátra a székében. A kapitány megpróbálta palástolni ijedelmét – szerény sikerrel. – A csata sűrűjében – mondta C'baoth nyugodtan. – Most pedig pihenni térek. csupán beszélgetés volt. – Teljesítették a küldetésüket – mondta megint – Hányszor fogja még ugyanezt a kérdést feltenni? – Amíg kielégítő választ nem kapok – replikázott hűvösen Thrawn. Az egyetlen. C'baoth felszisszent. C'baoth eltűnt. azután a Jomarkra viteti C'baoth mestert. C'baoth mester? – Teljesítették a küldetést. hogy mindent tökéletesen kijavítsanak. Pellaeon visszafojtotta lélegzetét. álmodozó kifejezés ült ki C'baoth arcára. – De akárhogyan is. ahogy parancsolta. – Mi sem természetesebb… – Thrawn figyelte. – Beszéljen. – Tudni fogja. Kezével megütögette a szék lábához szíjazott ysalamirik ketrecét. – Skywalker ott van. – Luke Skywalkerrel társalogtam. – Skywalker a Nkllonon van? – Hangja veszedelmesen. ahogy az öreg lassan. ha szüksége lesz rám. hogy Skywalker tudja. Thrawn főadmirális – közölte C'baoth. hol keressen. a saját idejét vesztegeti csupán. addig nincs értelme. – …hogy is állunk. – Remek. – És maga nem szólt erről egy szót sem? – kérdezte Thrawn vészt jóslóan. arcán ismét felderengett az iménti mosoly. – Semmi nehézségem nem volt. Küldjön értem. csak hogy emlékeztesse a Jedi-mestert. admirális. Remélem. halkan szólt. Épp a Judicator előtt érkezett Thrawn vörös szeme felvillant. hogy problémái támadtak. – Megmondtam már. és vigyen a Jomarkra. – A hírszerzés jelentései szerint Skywalker… Thrawn egy legyintéssel félbeszakította. Maga gondoskodik arról. – Értem. hogy ott vesztegesse az idejét. Különös. – Ötvenegy – ismételte Thrawn. fáradt mosoly játszott. Akkor most elébe megyünk. – . amire szükségem van. – C'baoth ajka körül különös. admirális – felelte Pellaeon. arca kőmerevvé vált. hol találhatja. – Pályaadat-számításokat kérek. semmit sem lehetett leolvasni róla. Egy néma pillanatig Thrawn a Jedi-mestert tanulmányozta. – Amit láthattak. így megfelel – fordult az öregemberhez. elgondolkodva végiglépdel a hídon.tartaniuk. – Túl korai még – mondta végül az admirális. Thrawn főadmirális. Pellaeon kapitány! Mennyi idő alatt javíthatják ki a Judicator sérüléseit? – Legkevesebb néhány nap kell hozzá. – Elhallgatott. Thrawn főadmirális. hogy teljesítse ígéretét. – A károk mértékétől függően azonban akár heteket is igénybe vehetnek a munkálatok.

– Meglehet. Letesszük C'baothot a Jomarkon. – A Jediknek módjukban áll. hogy Skywalker odamegy? Thrawn merőn kapitányára nézett. C'baoth könnyebben a maga oldalára állíthatja a húgát. Mégpedig hamarosan. És kiválasztunk egy pontot. – C'baoth még akkor is Skywalker előtt ér a Jomarkra. amerre Skywalkernek haladnia kell. figyelembe véve a legnagyobb sebességet. admirális… – Pellaeon azonnal továbbította a parancsot a navigációs részlegnek. hogy Skywalker halála miatt C'baoth visszatér a Waylandre. – Különben is. meglátjuk. tévedhetetlen Jedimesterünket. hogy az övé lehet! – Legfeljebb felülbírálom az ígéretemet – felelte halálos nyugalommal Thrawn. mire visszaállítjuk a Birodalom régi dicsőségét. – Amit én akarok. ha az utóbbi azonnal elindult a Nkllonról. – Elképzelhető. – Pedig igen egyszerű. – Biztos vagyok benne. – Úgy gondolja. – Attól tartok. C'baoth maga kíván szembenézni azzal a kihívással. Remélte. uram. – Tehát megvárjuk Skywalkert. majd átadjuk C'baoth-nak… – Ahogy mondja. – Pellaeon a monitorán megjelenő adatokra sandított. – Meglátjuk. – Skywalker egymagában is veszedelmes hatalommal bír. azután visszamegyünk arra az útvonalra. hogy ez történt az imént. uram – bólintott Pellaeon. – Halványan elmosolyodott. Csupán ezért is megfontolandó a likvidálása. – Értem. kapitány. Pellaeon előtt hirtelen megvilágosodott a terv. Lehetséges. – Elképzelhető. kapitány. amire egy hiperhajtóművel felszerelt X-szárnyú vadász képes! – Igenis. Legalábbis addig. míg üzembe nem helyezzük az összes Spaartihengert. Tartogassa a többire az erejét és ravaszságát! – Thrawn visszafordult a monitorok felé. eldöntjük. kapitány – mondotta Thrawn. Pellaeon meglepődött.Számítsák ki a legrövidebb útvonalat Nkllonról a Jomarkra. Az öregember mindezidáig elég makacsnak bizonyult. C'baoth tervei Skywalkerrel igen komolynak tűntek. Pellaeon elgondolkodott. Akárhogyan is. – De hiszen megígérte C'baothnak. mi fogjuk el. Roppant érdekes. Thrawn felpillantott. hogy a reakciói nem lesznek kedvünkre valók. ha megkapja a húgát meg a gyermekeket. kapitány – biccentett Thrawn. – Érdekes felvetés. nem értem. – Egyetértek. ahol bevárjuk – úgy húsz fényévnyire a bolygótól. melyen át C'baoth távozott az imént. . Thrawn arckifejezése láttán végigfutott a hátán a hideg. – Számtalan kihívással szembenézhet még. C'baoth azonnal megfeledkezik majd Skywalkerről. egy kicsit bonyolultabb ennél. amelyet egy másik igazi Jedi jelent – jegyezte meg óvatosan. – És amikor elfogtuk. Ha ő nincs. admirális úr – mondta. S meglehet. hogy móresre tanítsuk dicsőséges. hogy rögvest nekivágott. Waylandtől távol kell tartanunk a mestert. Már ha ezek a praktikák működnek egy másik Jedivel szemben is… – Lehunyta szemét. A parázsló tekintet megpihent rajta. Pellaeon az ajtóra meredt. vajon átadjuk-e… – tekintete fellángolt – …vagy egyszerűen megöljük! Pellaeon gyomrába jeges kézzel markolt a rémület. itt az ideje. Pellaeon. hogy irányítsanak másokat. – Szerény véleményem szerint jobban járnánk az eleven Skywalkerrel. Azt hiszem. és persze a születendő Jedi ikreket. uram – nyögte ki végül. igaza van. hogy az öreg semmilyen módon nem hallhatja őket. Még ilyen hatalmas távolságokból is. és amíg be nem gyűjtjük a szükséges mennyiségű ysalamirit. kapitány.

Ott még lánctalpasok sem boldogulnak. és az ablak felé intett. kapitány. A táj szinte észrevétlenül változott. s közben Leia háta mögé lépett. – Nos? Mit szóltok a kis birodalmamhoz? – Lenyűgöző – vallotta be Leia. hogy megépíthetné.Thrawn elhúzta száját. hogy együttérzéséről biztosítsa. – A legtöbb használható fém a rendszerek forró belső bolygóin található. majd felegyenesedett. észre sem vette. legyetek üdvözölve a Nkllonon! – Lehajolt. hogy segítettél… – Lando láthatólag meglepődött. fel s alá sétált a tárgyalóban. Ötvenegy! Az üzemkész géppark majd fele! Fel tudjátok fogni…? A bányagépeim felét meglovasították! A fotelek egyikébe vetette magát. ahogy Lando sebzett vadállatként rója köreit a szobában. hogy mosolyát elrejtse. Lando döbbenten pillantott barátjára. – A felhővárosi adatbankban találtam először leírást ilyen létesítményről. – Szép tőled. – Elnézést – mondta zavartan. – Ki tudja… Amerre Skywalker jár. Azután elmegyünk egy kicsit távolabb. – Egy egész délutánt töltöttem a birodalmi adatbankban. Összerezzent. – Rendben van. Gyengéden talpra segítette Leiát. segítsen valami hasonló helyet találni. minden figyelmeztetés nélkül megállt. – A Miser felszíne túl egyenetlen ahhoz. Elfogadom az érveit. felhővárosi találkozásuk óta. fekete palástja sötét lángnyelvként csapkodott mögötte. semhogy közlekedni lehessen rajta. Készítse fel a Chimerát hiperugráshoz! Pellaeon a főkonzolhoz lépett. Körbenézünk az Agentha-rendszerben a szokásos kivezető pályák mentén. Hirtelen. Akkor pedig a kezünkben lesznek. Az elébük táruló látvány egy vitorláshajó panorámáját idézte. azután felugrott. karját továbbra is a vállán nyugtatta. TIZENNEGYEDIK FEJEZET – Ötvenegy! – dühöngött Lando Calrissian. Hosszú. Leiának többször volt része hasonlóban – Calrissian mit sem változott első. és rájuk nézett. kidobunk egy pár kémrobotot a pajzshajók mellett. esetleg megleljük a Millenium Falcont is. ám Han figyelmeztetően megszorította a karját. Mióta Hannal összeházasodtak. Mindannyian. Lord Ecclessis Figg tervei voltak – folytatta Lando nyugodtan. A Miseren vagy a Ugnaughton a bányászat az ördögnek való. hogy induljunk. nem találta a helyét. mikor Mon Mothmát megkérted. – Honnan tudsz te ilyeneket? Han lehajtotta fejét. mert tudta. Alighanem eszébe se jutott. és gálánsan megcsókolta a hercegnő kezét. Most azonban úgy tűnt. Hát. – Nem lett volna praktikus – jegyezte meg Han. hogy pont ide gyere? – Ezt a gondolatot már évek óta forgattam a fejemben – mosolyodott el a fekete bőrű férfi. – Visszaereszkedett székébe. Üzemem a bolygó forgását követve mindig az árnyékos oldalon maradna – írta. ahogy a város lassan araszolt előre. A koréliai éppen elégszer látta ilyennek Landót. és a kezéért nyúlt. hátha figyelemmel kísérhetjük Skywalker indulását. – Itt az ideje. akárha viharos szél fújna. uram! Közvetlen pályát kíván a találkozási ponthoz? – Teszünk egy apró kerülőt előbb. hogy Solót rettenetesen idegesíti a dolog. tökéletesen rendbehozott vakondbányászaim közül. – Hogy jutott eszedbe. Legalábbis általában. Leia már szóra nyitotta volna száját. – Igenis. Leia hallgatott hát. – Ötvenegy a legjobb. – Megfeledkeztem legelemibb vendéglátói kötelességeimről is. és az ablakhoz vezette. – De . Ezért vázolta fel Figg a mozgó bányászcentrum terveit. – A holografikus főképenyőre pillantott. Leia mellé sietett. s figyelte. Han és Leia a tárgyaló mély foteleiben ültek.

– Mert nem tűztek ki vérdíjat a fejetekre – magyarázta Lando. Láthatólag nem érezte magát olyan biztonságban. amikor Han és Leia legutóbb fordult hozzá segítségért. mielőtt Han válaszolhatott volna. – Vannak itt kétes alakok. megteszek mindent. – Elnézést – . hogy hülyére vesznek. – Elég valószínű. de mind csak a profitra utazik. – Van hírközlő ebben a szobában? – Persze. nem kicsi – bólintott Leia. hogy nem tűztek ki vérdíjat a fejünkre? – kérdezte Luke. hogy a csillagromboló miattunk jött ide. és nem titeket. a tények tények maradnak. tekintetével követve Han pillantását. a Nkllonról biztos nem. Lando egy hang nélkül hallgatta végig az egész történetet. kösz – morogta Han a háta mögül. Sosem bánta meg. hogy gazdasági nyomást akarnak gyakorolni ránk. hogy vannak kapcsolatai – intett békéltetőén Han. nem igaz? – kérdezte Lando halkan Leiától. – Valóban nem lehet kényelmes ilyen hosszú utat megtenni vele – értett egyet Lando. együtt kell megbeszélnünk – vágott közbe gyorsan Leia. – Azért szeretném tudni. – Hogy lehetsz ilyen biztos ebben? – érdeklődött Leia. Egy apró leszállóegységet figyelt. Egyébként miért rabolták el a vakondbányászaimat. Tekintete Hanról az ablakra vándorolt. Hogy pontosítsunk: a bányagépeket vitték el. Meglehet. s a kinti nyüzsgést kezdte figyelni. akikben megbízol. Mindent tudok. Lando a koréliaira pillantott. ami tőlem telik… természetesen. ők majd megkeresik neked. hogy végül mégis segített nekik. – Az X-szárnyúak nem igazán összkomfortosak. – Biztos vagy benne. Lando elnémult egy pillanatra. – Igen. az igaz. az járt az eszében. mit csinál ennyi ideig – szólalt meg hirtelen Han. – Mondtam. – Nem tudom. Akárhogyan is. – Elég nagy a zűr. Ott. – Hívd a központot. – Aha. kijelentés. amíg Luke befut. – Segítségért jöttetek. mi történt. – Sosem tartottam túl jó ötletnek az ilyen kis hajók hiperhajtóművel való felszerelését. Félúton járt már. Leiának csak most tűnt fel. mint aki csak most veszi észre Luke hiányát. vagy egyszerűen csak az Új Köztársaság vállalkozóit kívánják lehetetlenné tenni. Kik azok. – Akárhonnan szivárgott is ki az információ. – Hát. tekintetével Hant követve. Lando? – Hát… – Csuklórádiójának csipogása elnyomta a többit. – Na jó. A férfi mély lélegzetet vett. hogy bátyja – fénykarddal a kezében – barátai és a terem egyetlen ajtaja közé állította foteljét. – Hogy tisztelnek. – Nos. még nem jelenti.mondjatok már valamit: mi folyik itt megint? – Meg kell várnunk. a túloldalon – mutatott Lando a tárgyaló végében elhelyezett bárpultra. – Ha így lenne. biztosan tudnék róla – magyarázta Lando némiképp megbántottan. – Nem kérdés volt. Egyikük sem segítene puszta kedvtelésből a Birodalomnak. mint a többiek. – Hol késik egyáltalán? – Csak megmosdik és gyorsan átöltözik – vette oda Han. – Mi másért lopnának vakondbányászokat? – Megfogtál – ismerte be Lando. – Köszönöm – felelte Leia. Arcán különös érzelmek tükröződtek. Lehet. – Nem – felelte végül biztatóan. – Aha – bólintott Lando. ha egyszer titeket kerestek? – Hogy bosszantsanak. Talán… – töprengett Han. mely épp most érkezett.

– Persze – felelte Lando. Luke-ot aligha követi miatta bárki is. mely igencsak különös frekvencián dolgozik… és ebből a tárgyalóból sugároz. Lando átvette a hengert. és Leiára nézett. – Rendben. ha erre gondolsz. – Nagyon kicsi a hatósugara. A beszélő tovább folytatta. ahová a Sötét Jedi menekült a Bpfasshról! – Ahogy mondod. – Miért nem szereled fel vele akkor a saját hajódat. ha nem tévedek. – Ez minden bizonnyal az övé volt. Felállt. – Elhúzta a száját. – Igen? Valaki jelentett valamit. – Az adó tehát megvan – mormolta Lando. Leült. – A Dagobán. – A Falconnak is hasznára válna most egy ilyen. bolygóközinek semmiképp se mondanám. – Luke megkocogtatta ujjával a jeladót. épp elég biztonságosak. navigációs távirányító? – Pontosan – bólintott Lando. ha nem tévedek. akkor ennek segítségével egyszerű irányítási parancsokat adhatsz neki. – Miféle adóról fecsegsz? – Valószínűleg ez lesz az – magyarázta Luke. Azt mondod. – Bemértek egy kis hatósugarú adót. – Mégsem mernék egy Katana méretű hajót automatákra bízni: ez csak a lehetséges problémák számát növelné meg. az egyszer biztos. – A kommunikációs részlegem – vágott bele. A hajó megközelít téged. stimmt? Azok a korlátozott teljesítményű SLV-rendszerek. – Dagoba? Az az a bolygó. védelmi berendezésekre valóban szükség van – vonta meg vállát Lando. látott téged akkor egy ehhez hasonló jeladóval. – A saját hajómon volt minden – magyarázta Lando. a Katanát? – incselkedett vele Han. – Mit sugároz? – érdeklődött vészjósló nyugalommal Han. – Meg akartam kérdezni. – Miféle hírközlő? – sápadt el Lando. hogy felvegye a harcot az elfogó vadászgépekkel. de nem tudta megmondani. – Az emlékek megborzongatták. ám túl halkan ahhoz. a klón háborúk előtt – vetette közbe Lando. – Csupán tájolójelet – nyugtatta meg Lando. Utánanézek. amikor hívtam. – Évek óta nem láttam hasonlót. hogy még működik. – Használtál ilyen SLV-rendszert a Felhővárosban is? – kérdezte Luke. – Jeladó? – hökkent meg Luke. Leia hallotta. azaz… szóval Artu bukkant rá. ezt egy mocsárban találtad? – Igen – bólintott Luke. mire szolgál. Leia elszörnyedve meredt bátyjára. A klón háborút megelőző időkből. hogy semmi ne érjen készületlenül.pillantott barátaira Calrissian bocsánatkérően. amelyeket a szállítók és a pajzshajók használnak. – Akárki elhagyhatta. s Landónak nyújtotta. mi ez? – firtatta Luke. hogy bármelyikük is hallhassa. Méghozzá felettébb kielégítő eredménnyel. ami az útjába kerül. és hátradőlt a fotelban. – Tudod. ismered-e. és vizsgálgatni kezdte. Addig folytassák a kutatást! Kikapcsolta a rádiót – az halk zümmögéssel visszacsúszott a karperecbe – azután feléjük fordult. – Vader emberei minden bizonnyal megtalálták és hatástalanították. Elég messziről érzékelte. – Artu azt mondja. – Azt akartam. hogy Han felpattan a háta mögött. A díszes csuklópántból kompakt adóvevő bújt elő. amíg rátok vártam – a hajó nem jött. amennyire csak tud. Ha van egy teljes SLV-rendszerrel felszerelt hajód. különös tárgyat. Hogy került hozzád? – Egy mocsárban találtam. – Egy régi jeladó. Legalábbis ebben a formában nem. – Illetve ennél azért egy kicsit több. Némelyik ilyen kis gép még arra is képes. – Érdekes – dünnyögte az idegen írásjeleket böngészve. Tekintete egy támadó kígyóéra emlékeztetett. előhúzott egy henger alakú. automatikusan kikerülve mindent. – . – Nem tagadom. – Különös. – Úgy érted.

amint megérezte Leia elméjének érintését. a szövetségesei tudják. – Egyszer – felelte Lando. akiben ennyire megbíznék. Han tekintete Landóéba mélyedt. Néhány óra múltán az egész vidék napfényben fürdik. – Nem tudom. Nincs az a birodalmi. – Ha jól emlékszem. aki képes értetek jönni ide! . Számító.Meglehetősen zavaros idők jártak akkoriban. – Leia életét. Leiának azonban eközben muszáj figyelemmel kísérnie a coruscanti eseményeket. – Lando szemében a vidámság szikrái villództak. – De nem hasonlít Jabbához: nem kürtöli világgá a hatalmát. hogy gondolatainak felszíne alatt új elhatározások érlelődnek. – Na igen – bólintott a koréliai. – Meg tudjuk csinálni. – Ezt a mi Jedink hagyta hátra. nem ismerek olyan komputerzsokét. Pontosan talán csak az övéi. – Találkoztál már vele? – érdeklődött Luke. – Hát. hogy Karrde szervezete a legnagyobb mostanság. méghozzá észrevétlenül. hogy a csirkefogó barátaid közül kikben bízol meg. Han. – A diplomáciai állomás kódolt adást jelent… – tűnődött Lando. Egy hosszú percig mindannyian hallgatásba burkolóztak. aki egyáltalán szóba jöhet. – Hacsak… Ki kell találnunk valami okosat. és a zűrzavar legkevesebb egy évszázadon át tartott. – Sajnálom. – Pár hónappal ezelőtt. – Már ha vannak szövetségesei egyáltalán – mormolta Han. hogy hol a bázisuk. egy csempészfőnök. ahol elrejtőzhetünk. – Mire gondolsz? – Eláshatjuk magunkat például. – Nem! – Luke a fejét rázta. Név szerint Talon Karrde. akiknek van ilyen összeköttetésük? – És akikben bízok? – Lando elhúzta a száját. Dravissal – emlékszel Dravisra. Lando csempész kapcsolatairól kezdtünk beszélgetni – törte meg a csendet. – A legtöbbjüknek nincs. – Láthattad. – Igazán higgadt fiú. hogy rá kell hangolódnunk egy diplomáciai állomásra. ez azért kockázatos – dünnyögte Lando. – Lehet – tárta szét karját Lando. hogy üzleti dolgokban nagyon becsületes. Ő mondta. Az sem kizárt. Lando szája tátva maradt. – Az észrevétlen ráhangolódáshoz pedig program törő kell. – Te viccelsz! Han merőn nézte. Leia a bátyját figyelte. – Olyan csempészeket sem ismersz. csak szemét forgatta rémülten. Abban sem vagyok biztos. még mindig a Sötét Oldal hatalmában áll. Gyorsan átlátta a helyzetet. ahol találtam. de szolgálatkész. Lando felszisszent. Valaminek. Az egyetlen. Az egész várost. – Olyan programtörő. csakhogy nincsenek meg az eszközeim egy igazán komoly támadás visszaverésére… – Töprengve meredt a semmibe. amikor régi kapcsolatokat próbáltam feléleszteni. majd megcsóválta fejét. mind azt mondták róla. – Halottam én is Karrdé-ról – vetette közbe Han. A barlang. Akikkel eddig beszéltem. Az üzenet egyértelmű volt: nem kíván a Dagobán történtekről társalogni. Han. Csubakka döbbenten hördült fel az asztal túloldalán. Ami annyit jelent. Erezte. akiben megbízol. – Szeretném tudni. hogy a birodalmiak folyvást a sarkunkban lihegnek. – Ez attól függ. ugye? – beszélgettünk. ami hamarosan tovább űzi Luke-ot a Nkllonról… Az ifjú Jedi felpillantott. A jeladó megtalálásán kívül valami más is történhetett a Dagobán. hogy éppen ott halt meg. hogy mit akarsz rájuk bízni. Meghúzhatnátok magatokat itt is. Szükségünk van egy nyugodt helyre. amíg Ackbar admirális előkeríti a hírforrásukat. – Nemigen.

miért ne bízhatnád most rá az enyémet is? A koréliai kényelmetlenül fészkelődött. Ha bármi probléma adódik. – És ha elfogadnak védencüknek. Akkor most bökd ki szépen. – Jól hangzik. Alig néhányan fognak tudni róla. neked miért nem tetszik? Han szomorúan elmosolyodott. – Csubinak van egy terve – mondta. – Különösképp a te számodra. a vukik nem kedvelik az emberi látogatókat világukon. én a Falconnal repkedek. s hatalmas szőrös mancsával átölelte a koréliait. – Számtalanszor rábíztad már az életedet. – Tehát? – sürgette Léte. amely direkt napsugárzásban is működik… Lando megrázta a fejét. majdnem előállt javaslattal – azután inkább nem szólt semmit. Csubakka válasza megfeleli Han várakozásainak. nem lesz nehéz megoldani. – Nem több kilencven standard napnál – válaszolta készséggel Lando. azt hiszem. no meg az Új Köztársaság képviselője. Leia a bátyjára pillantott. ha akarod. hogy Coruscantról legalább negyvenöt napig el vagyunk vágva. – Akárhogy is. – Nem olyan veszélyes ez. Ő elviszi Leiát a Kashyyykra. – A Kashyyyk nem tartozik a galaxis legkiesebb planétái közé – dünnyögte. mintha velem lenne. de Csubi szerint jobban járunk. . hogy semmi baj ne legyen.Han megcsóválta a fejét. természetesen viteted az én hajómat. – Ami azt jelenti. Te. – Csubakka halkan felmordult. de halkabban annál. ne is kérje. hogysem bárki megérthesse. – Én is ezt terveztem. – A képviselő is vuki lesz – nyugtatta meg Han. Ám azért az ő hátán is végigfutott a hideg. – Ne aggódj! – Hát. – Úgy hallottam. Leia a vukira nézett. – Aha – morogta Han. ezt megbeszéltük – mondta Lando. akkor sosem fognak elárulni. mi sem tudunk segítséget kérni. Mikor megszólalt. mint egy rosszul beállított motor. – Túl kockázatos. – Ez azért más. – Be tudjuk csukni a boltot úgy. – Csubi. Hangját különös érzelmek telítették. Fákon kell élned. Miért nem mégy te is vele? – tudakolta Luke. ha elmegyek bemutatkozni a köztársasági képviselőnek – jegyezte meg Leia. Épp elég történetet hallott a Kashyyyk veszedelmeiről. – Akkor sajnos… – A hercegnő megakadt. Egyébként… – elgondolkodva a koréliaira nézett – …ha akarsz magadnak társaságot. és megszorította a kezét. amilyennek elsőre tűnik! – erősködött Lando. Mindannyian rápillantottak. – A vukik barátságosak voltak az emberekhez egészen addig. – Feltéve. – Ésszerűnek tűnik – bólintott Lando. mert háta mögött Han megköszörülte torkát. Leia férje arcát tanulmányozta. – Jól megleszünk ketten Csubival – csillapította hát Hant. Han elhúzta a száját – Azt mondta. hogy a látogatásod titokban maradjon. Hacsak nincs olyan nagy hatósugarú rádiód. Csubi. – A legjobb is egy perc alatt szénné égne. Ámbátor a koréliai maga sem tudta akarja-e ezt az egészet. néhány száz méternyire a föld felett… – Ott lesz Csubakka – emlékeztette Leia. hangja tele volt szeretettel. ha különválunk. Csubakka egyre morgott. és igyekszem úgy tenni. – Mekkora a Nkllon forgási sebessége? – kérdezte Leia. amíg a Birodalom meg nem próbálta rabszolgasorba süllyeszteni őket – magyarázta. – Akkor teljes védelmet élvezne. Luke arckifejezése arra intette. elvisz a Kashyyykre. hogy tartson vele.

hogy az előkészületek hiba nélkül folynak. – Megint bátyjára tekintett. Amúgy is terveztem egy kis kiruccanást a külső rendszerekbe: íme az indok. vajon mennyire volt világos. míg meg nem győződött róla. amivel többet segítek rajtad és az ikreken. – Elég nagy a galaxis. mit csinál a bátyja. – Nem akarlak elhanyagolni. aminek hollétéről elképzelései sem igen voltak. de azt hiszem. hogyan csináltuk. azután felállt. – A Nkllonról együtt szállunk fel. – Szóval itt vagy! – lépett a szobába Leia. Luke némán hallgatta. . – Han jelentkezzen Leia helyett Coruscanton? – kérdezte Luke. – Azért jöttem. – De hisz a galaxis utolsó Jedije te vagy…! – ellenkezett Leia. Gyerünk. aztán huss! Soha senki nem jön rá. nem lenne-e kedved velem jönni a Kashyyykra – nyögte ki végül. – Persze – sóhajtotta Leia. – Meg kell találnom valamit – magyarázta kedvetlenül Luke. Hogy. hová mégy? – Magam sem tudom még – vonta meg vállát Luke. nehogy Thripio személyisége megsérüljön. megéri. kétségbeesetten igyekezett megtalálni valamit. – De csak ha komolyan akarod…. – De valamit el kell intéznem. majd pillantása átvándorolt a csillagtérképre. valami mást forgatsz a fejedben. kerítsük elő a főprogramozómat! A főprogramozó apró emberke volt. hová tűnhettél. Leia felkapta a fejét. hogy senkit meg ne zavarjon. Tarkójába a legmodernebb kiberblokkok egyikét építették. álmodozó. – A program beillesztése sokkal körülményesebb lesz. Han még mindig boldogtalannak érezte magát. – Ó. Utána jön Thripio menete.Han. – Miért? – Mindjárt meglátjátok – titokzatoskodott Lando. – Igyekezett hinni is abban. Leia meg Csubi átszállnak az én hajómra. Végül nem tudta magában tartani. Thripio veletek van? – A Falconon segít Artunak kijavítani a károkat – mondta Leia. nem tévedett-e. Egy futó pillantással felmérte. de azt sem tudom. Ha egyszer a pajzshajó védelmében leszünk. mint amilyen valójában. – Viccelsz? – Miért viccelnék? – döbbent meg Luke. – Mi az hogy! – bólintott Lando. – Az egész sokkal egyszerűbbnek tűnik. én szívesen veled tartok. – Most a kontrollprogramot illesztik össze. hogy megkérdezzelek. amit idáig elmondott. nagyon ügyelve arra. csak az alapprogramozás! – Leia tűnődve figyelte testvérét. ezt nagyon óvatosan lehet csak végrehajtani. – Valahogy meg kellene találnom. – Elmondod. arcába lógó ősz hajtincsekkel. hogy semmiféle érzelmet ne áruljon el a hangja. belenyugodva a megváltoztathatatlanba. azután kihúzott egy széket. – Végeztetek már? – Csak az én részemmel – mondta Leia. – Egy kis időbe kerül. – Tétovázott. – Csak lassan kezdek komolyan kételkedni. hogyan kezdjek hozzá. Luke bólintott. Luke lehajtotta a fejét. ahogy Lando körvonalazza a feladatot. és ott maradt. Leia. amit mond. Nem tetszett neki húga reakciója. – Nem ezt mondta Yoda. mielőtt meghalt? – De – biccentett Luke. Azután óvatosan. hogy nem. hitetlenkedve meredt rá. – De úgy látom. – Azon tanakodtunk. Még egy óra múlva is ott görnyedt a használhatatlannak tűnő holografikus csillagtérkép felett. – Ennél azért egy kicsit ügyesebbek leszünk. nagy kék szemekkel. és rátelepedett. visszatért a neki kijelölt lakosztályba. Lando csibészesen elmosolyodott. Szavamra nem. Eltűnődött. mintha ott lennék melletted a Kashyyykon. hangos sóhajtással tört ki belőle az igazság: – Egy másik Jediről van szó.

– Úgy értem. hogy bárki is megtudja – magyarázta Luke. – Hát ezért élhetett biztonságban Yoda. és én még a halála után is féltem. ami félrevezető lehet – mondta végül. Yoda Dagobán élt. de tudhattak volna – magyarázta Luke. magadban kell tartanod – mondta végül Luke. ha elmondanád Landónak. Tudta. Megcsóválta fejét. – És a Jedimesterek sem tévedhetetlenek. de szeme kíváncsian csillogott. azzal. Tehát Yoda volt az. – Értem. hogy a jeladó működött – emlékeztette Leia. Leia megrettent. mindez csak a kezdet. azután a csodálkozás átadta helyét a felismerésnek. – De nem hiszem. miképp sikerült a renegát Sötét Jedit elpusztítani. Elgondolkodtál már valaha is azon. . hogy Jorus C'baoth előkerült. hogy a Birodalom tehet valamit a… Megakadt. – Nyugodtan elmenekülhetett volna a hajóján. hol van az a titokzatos Jedi-tanoda? – Nem akartam. a műszerek pedig nem mutatják ki egyiket sem. mint aki egy régi problémára lel megoldást. – A Jedik is mondanak alkalmanként olyasmit. aki… – Elhúzta száját. valósággal leírhatatlan lehetett. – Amit most elmondok. mint benned. hacsak nem feltétlenül szükséges. A hercegnő csöndben várt. hogy én létezem: megértették velük az Erőben támadt zavarok. hogy a hely óvta meg. – Yoda tökéletesen elrejtőzött. hogy tovább titkolózzam. vagy akár Hannák. – Dagoba – mormolta. – Arról tudtak. melyben az Erő minden hatalmát bevetik. Nem szeretném. ahol élt. – Én is így gondolom – bólintott elismerően Luke. – Mint amikor két elektromos töltésű testet egymás közelében helyeznek el. nem látom értelmét. – …aki legyőzte – fejezte be a megkezdett mondatot Luke. – Talán arra sem maradt ideje. Yodát vajon miért nem fedezték fel? – Talán valami mentális pajzsot használt… – Lehet. a harc. Luke bólintott. Elhallgatott. hogy a C'baothról szóló híresztelések elég alapot adhatnának a kutatáshoz. hogy miért maradt ott Yoda. – Ne feledd. – Ez megmagyarázza. – Nos jó. Én inkább arra gondolok. miért olyan erős a barlangban a Sötét Oldal hatalma. Saját összecsapásai Darth Vaderrel elég félelmetesek voltak. – Igen. Leia összehúzta magát. Igaza volt. s Leiában hamarosan megérett a felismerés: – A barlang leárnyékolta – suttogta. – Ebből kiindulva csakugyan elképzelhető. hogy más Jedik nem ismerik ezt a trükköt. – Ezért nem tudhattam meg. Semmi okunk feltételezni. ahol a jeladót találtam. Elhallgatott. Hátán végigfutott a hideg. hogyan lehetett képes Yoda olyan sokáig elrejtőzni a császár és Vader elől? – Nem tudtak a létezéséről – vont vállat Leia. – Mindig is érdekelt. s megpróbálta elképzelni. – Tévedett? Egy Jedi-mester? Luke lelki szemei előtt emlékkép villant fel: Obi-van szelleme a Dagoba mocsarában magyarázza Darth Vader esetét. hogy berendezkedjen. De még mindig nem tudjuk. nem tudhat róla senki más. hogy él valahol még néhány Jedi – ismerte be Leia. – Akárhogyan is. mindez hogyan hat Leiára. – Miféle C'baothról szóló híresztelések? – nyögte Luke. Halvány mosoly derítette fel Leia arcát. Bennük nincs meg az a keménység.Leia szemöldöke felszaladt. Háza a Sötét Oldal barlangjával volt szomszédos. – Az a szóbeszéd járja. Leia szemei tágra nyíltak a döbbenettől. ám két Jedi-mester harca.

Hosszú percekig némán meredtek maguk elé. hogy az egész C'baothmendemonda csupán kacsa. – Te tényleg nem hallottál erről? Luke megrázta a fejét. – Aki téged hívott. mondja meg Calrissian tábornoknak. Luke a holoképernyőhöz fordult. hogy ez az egész a Birodalom csapdája – figyelmeztette Leia. ahol egy Sötét Jedi élhetett mindeddig. ahogy egyik Jedi szólítja a másikat. míg útnak indulsz Csubival – felelte. – Lenyomott néhány billentyűt. sok-sok évvel ezelőtt – elnevette magát: – Gyerünk! Nézzük meg. mint Vader. könnyen lehetett a Sötét Oldal lovagja. Vagyis ennyi volt. hogy haladnak Thripióval! – Végre! – kiáltotta az aranyszínű robot. hogy amire készül. Ám amint közelebb értek. – Nem! – Akkor. Ne feledd. ahogy Luke és Leia a helyiségbe léptek. – Semmiféle hivatalos megjegyzést nem fűztek ehhez az utóbbi ötven évben. – Olyan helyet keresek. Sem Vaderrel. honnan tudsz…? – Valaki hívott. akár nem. – A Jomarkon van – suttogta elhaló hangon a hercegnő. – A hercegnő a bátyjára nézett. Távolról úgy látszott. Leiára pillantott. meg kell próbálnom. – Jelentéktelen világ – jegyezte meg Luke. A levegő szinte vibrált közöttük. – Hátralépett. – Köszönöm – Leia nagyot sóhajtott. könyörgöm. Szólított. – Én is remélem – mosolyodott el Luke. sem a császárral nem számolt.akárhol is bujkált eddig. s lehet. Leia. amikor az adatait felvették. a robot egy különleges fotelben ül. – Húgára nézett. – Azután csibészesen – ahogy valaha rég. hogy lépre csaljanak. – A hírek szerint hol van ez a C'baoth? – Lehet. így nagyobb biztonságban lehettek egy támadás esetén. hogy te vagy az utolsó jedi. Karját könyörgően széttárta. Azután Luke látta. . Ebben az egyben biztos vagyok. hogy Leia legyőzi mindkettőt. hogy az egész C'baoth-történetet csak azért találták ki. – Lehet – dünnyögte elgondolkodva Luke. – Remélem. felfedezték. nem tudom – válaszolta Luke. Hogyan tudott C'baoth az ő hatalmával és hírével ilyen sokáig rejtve maradni? És főleg miért rejtőzködött? – Hogy miért. csatlakozóegységek. tudod. A gyakorlatok és a Jedi-nevelés nem maradtak hatástalanok. a legkomolyabb beavatkozás az elsődleges programozásomba! – Minden rendben lesz. Egyszerűen nem tudom elhinni. Még a délutáni csata közben. Végül Leia törte meg a csendet. Thripio – nyugtatta meg Luke. De ha nem… Nem fejezte be a mondatot. és drótok. hogy hol… – biccentett a csillagtérkép felé. és lehívta a Jomark adatait. – De akár tudom. – És az sincs kizárva. – Luke gazda! Kérem. – Legalábbis Wedge így hallotta. nem igaz? – Most rögtön indulsz? Luke megrázta a fejét. – Nem hiszem. – Nem. mikor azt mondta. – Alig hárommillió lakosa van. – Akkor a ti pajzshajótokkal mehetek. mit csinálsz. Nem tudtak meg túl sokat. Bizonytalanság tükröződött Leia arcán és elméjében is: aggodalom és félelem kavargóit benne. hogy a hátlapot eltávolították. Megvárom. új adatsorok lepték el a képernyőt. perifériák tucatjait kapcsolták C-3PO központi egységéhez. – Olyan helynek látszik. Azt sem. majd a többi kiírást vette szemügyre. ahol egy Jedi elrejtőzhet a Birodalom elől. miközben felé sietett. hogy Yoda nem számolt velük.

A főprogramozó felállt a konzoltól. – Hát ez nagyon szép tőled. Odakint semmi látnivaló nem akadt: a Lady Luck már messze járt. nem minden malícia nélkül. Ezt a tekintetet csak akkor dobta be. Thripio! – Ó. – Kirándulni? – visszhangozta Han döbbenten. Most az egyszer – szerencséjükre – tévedett. meg egy jó programtörőt. Végül pedig – sanda oldalpillantást vetett Hanra –: elmehetünk egy kicsit kirándulni. hogy becsületes lettél időközben. – Készen vagyunk. Akkor hát hová a pokolba megyünk kirándulni? – Nos… – Lando hátradőlt a másodpilóta ülésében. egek! – mondta a robot. – Azután menekülhettünk. hogy Leia a hajó fedélzetén van! Hadd legyenek boldogok birodalmi barátaink. – De most komolyan is gondolom – suttogta alig hallhatóan. Luke megvárta. majd elfordított egy kapcsolót. egy fordítórobotnak tudnia kell beszélnie a gazdája nevében is! – Elsősorban protokollrobot vagyok – javította ki fagyosan Thripio. Baj nélkül helyet cseréltek: Leia és Csubakka átszálltak Lando űrjachtjába. – Márpedig ennek semmi köze a protokoll szabályaihoz. Thripio – vágott a szavába Lando.– Lando és az emberei mindenre nagyon ügyelnek majd! – Luke Calrissian felé fordult. majd zárta vadászgépének szárnyait. – De Luke gazda… – Figyelj ide. – Arról beszéltünk nem is olyan régen. amennyire ebben a galaxisban egyáltalán lehetséges. – Még néhány másodperc… így ni. hogy éppen ezt mondtad a Boordiin is – emlékeztette Landót szárazon. Azután körbejárhatunk néhány rendszert. azután a Lady Luck megfordult. Lando ártatlanul nézett rá. – Elfelejtettem. Mondj valamit. és átlépett a hiperűrbe. ezekből Thripio megint rádiózhat Leia nevében. körberepülhetjük a galaxist a felújított vakondbányászaid után. és célba vette a Kashyyyk napját. TIZENÖTÖDIK FEJEZET Han biztos volt benne. hogy csupán kiegészítjük a főprogramodat. először Thripiónak kéne üzenetet küldenie Coruscantra – mondta Lando. mi? – Han! – fakadt ki Lando megbántva. hogy meg akarod találni Talon Karrdét. . mihelyt a pajzshajóval kilépnek a Nkllon vonzásteréből. – Tudod. Ne izgulj már! Han visszafordult a Falcon panorámaablakától. Talán sikerülhet – Nem viccelsz? – Miért viccelnék? Te szállítóhajókat akarsz. – A feleséged olyan biztonságban érezheti magát. ha valakit csőbe akart húzni – Úgy érted. Leia hangján. amíg a többiek biztonságban útra kelnek. Han egyedül maradt a Falconnal. – Minden rendben lesz – nyugtatgatta Calrissian. hogy az egészet a saját üzleti érdekem miatt csinálom? – Bocsáss meg – felelte Han. közben az új útirányt táplálta a navigációs komputerbe. és alig észrevehetően bólintott. Pedig ott is azzal jöttél. Úgy értem. hogy nem lehet semmi baj… Lando behúzta a nyakát. hogy megtámadják őket. – Keltsük csak azt a benyomást. – Csak nem gondolod. – Próbáld ezt úgy felfogni. és biccentett. Lando összehúzta szemét. És most? Merre? – Úgy gondolom. Lando és Thripio társaságában. ha hallgatóznak.

így élesen elütöttek a sötét háttértől. uram. – De fogadjuk meg. – Meggyőződtek róla. – Az egyik kémrobotunk azonosította Skywalker hajóját az Agentha rendszerben. . – Szóval megvannak – jegyezte meg Thrawn elgondolkodva.Karrde rendelkezik mindezekkel. így is van ellenségünk épp elég. – Érdekes – mormolta. Nyilvánvalóan ő áll a hajtóvadászat hátterében. csak néhány márványoszlop hologramja takarta el a szemlélődő elől. És amíg Thripio a fedélzeten van. nem lesznek kommunikációs nehézségeink. ha kívánja. Az alkotások sokfélesége lenyűgözte Pellaeont számtalan elme lidércnyomásos fantáziálásának kőbe vésett mementóira tekintett. és a kezében szorongatott adatkártyát Thrawn elé tette. Nem te mondtad az imént? – Persze. – Itt az ideje. hogy Leiát biztonságban tudhatja. Kevés sikerrel. – Gyere csak fel! – utasította Lando a droidot. Csak annyi kell. Meg fogjuk találni. Lando Calrissian saját hajója. aki mostanában keveri a kártyákat a túloldalon. – Thripio! Lent vagy? – Hát persze – jött a válasz Leia hangján. de járnak oda nem őslakos kereskedők is. amely mintha összekapcsolódott volna a Millennium Falconnal? – Már azonosítottuk. hogy megtartsuk a premiert. – Erre. Valamennyi szobrot halvány fényglóbusz vette körül. hogy Calrissian üzleti útra indult a külső rendszerekbe. De megpróbálhatunk erről pontos információkat szerezni. – Már nem kell kódtörő – emlékeztette Han. de Landónak kivételesen igaza volt. amilyenben ebben a galaxisban csak lehet. – A Lady Luck az. Hát ez a harmadik hajó. oké? – Jó – bólintott Lando. – Nem annyiba. – Admirális? – szólt bizonytalanul a kapitány. – Semmiképpen sem szabad a Birodalmat Karrde nyomára vezetnünk. Az egyik lehallgatott rádióüzenetből kiderül. csak erre! A parancsnoki szék a helyén állt. uram – felelte Pellaeon. Megpróbálta feljebbvalóját felfedezni a műtárgyrengetegben. s máris hozhatod vissza a Falconra. – Mindenképp nagyon érdekes. Vele voltak a társai is. Közelről már szinte világított az admirális fehér uniformisa. Han elfintorodott. – Jöjjön csak. nem kell már olyan óvatosan játszaniuk. még nem. Amíg valaki ki nem szivárogtatja. Az adathordozót behelyezte az egyik konzol megfelelő nyílásába. kapitány – hívta Thrawn hűvös. de ismerem egy pár emberét. hogy Calrissian valóban felszállt a hajójára a bányásztelepen? – Nem. hogy a vukik elárulnák. – Tudod-e. urain – felelte Pellaeon. azután némán tanulmányozta a kiírásokat. – Lenyomta a hírközlő hívógombját. modulált hangja. hogy a Kashyyykon van – jegyezte meg Lando. hercegnő! A parancsnoki szoba most szobrokkal volt zsúfolva. – Leia olyan biztonságban van. – Rendben – egyezett bele. Megkerülte a monitorok gyűrűjét. mint hinnéd – biztosította Lando. És Karrde talán arról a titokzatos birodalmi parancsnokról is tud valamit. hogy valamelyikük felfigyeljen rá. képek sehol. – Friss híreket hozott? – Igen. – Nem hiszem. A parancsnok. És most. hogy nem repülünk állandóan egy-két csillagrombolóval a nyomunkban. – Sok időbe kerül. hol lehet megtalálni Karrdét? – Nem pontosan.

– Igenis. aki a hajója irányítását navigációs komputerre bízná. akik a Lady Luckkal léptek ki a rendszerből. nem értem. kapitány – válaszolt hűvösen Thrawn. – Halványan . – Thrawn kinagyította a kémrobot készítette felvételt az egyik nagy monitorra. hogy Leia Organa Solo a Millennium Falcon fedélzetén maradt. A Falcon és a Lady Luck egymás mellett ültek a pajzshajó biztonságosnak vélt árnyékában. Ez pedig annyit jelent… – lehunyta mindkét szemét. és egyvalaki a Lady Luckkal. uram – válaszolta Pellaeon. de hála az elfogott rádióüzenetnek. megsemmisülten figyelt. sem Calrissian nem az a típus. Skywalker két robotja ugyan kivételt élvez. Solo kapitány a feleségével és a vukival felszálltak a hajójukra. majd a képernyőre bökött. és jobb a fegyverzete. uram – biccentett Pellaeon. C-3PO. hogy ki melyik hajón maradt. Pellaeon döbbenten pillantott parancsnokára. vajon hogyan számolhatta ki ezt ilyen gyorsan a Birodalom főadmirálisa. Thrawn megcsóválta a fejét. hogy riadóztassak. – Na de uram… – Csendet! – hallgattatta el Thrawn. és a Lady Luck nyomába eredjünk? – Egyenlőre szükségtelen – intette le Thrawn. uram – dünnyögte Pellaeon. – Attól tartok. – Biztos ebben? – Teljességgel. Thrawn nem nézte végig a felvételt. – De ez még mindig nem teszi egyértelművé. – Nem hiszem. Leia Organa Solo egyike a két utasnak. Siettek persze: összekapcsolva jóval sebezhetőbbek. Eltöprengett.– Szükségtelen – mondta Thrawn. Pellaeon meghökkent. uram. – Mégsem. uram. – Miután a Lady Luck és Skywalker hajója eltávozott. – Értem. Szerencsére azt már tudjuk. – Kívánja. hová tart Leia Organa Solo. hogy hárman cseréltek helyet. Pellaeon a monitorra pillantott. amely minden kétséget kizáróan a Millennium Falconról származott. – Felvétel – mormolta minden meggyőződés nélkül. hogy Organa és a vuki vannak abban a hajóban. – Valószínűtlen – hajtotta le fejét Thrawn. hogy ellenségeink ilyen ostoba trükkel próbálkoznának. – Pontosan tudom. Ez azt jelenti. s erősen koncentrálva számolni kezdett. kapitány. Kihajóztak az Agentha rendszer külső zónájába… és ott összekapcsolódtak. Tud követni? – Igen. biztosak lehetünk benne. – Vegye figyelembe az eshetőségeket – magyarázta Thrawn. és eltávolodott egymástól. – Négy perc. – Ezt nem gondolhatja komolyan. vagy Organa és a vuki. a kérdés: mi a két hajó legénységének végső felállása. uram – mondta Pellaeon némi elégtétellel a hangjában. – A hírek szerint Solo kapitány nem szíveli a robotokat. csak akkor utazik velük. hogy a protokollrobot a Falcon fedélzetén maradt. ötvenhárom másodperc. – Azt már tudjuk tehát. Néhány perc múlva a két hajó szétvált. Vagy Solo és Organa vannak a Lady Luckon. Hárman cseréltek helyet De sem Solo. ha feltétlenül szükséges. – Kiváló – bólogatott az admirális. Átprogramozták a hangközpontját. de a monitoron semmi sem történt. a stratégiájukat. – Nyugalom. – Hárman startoltak a Millennium Falconnal. és feladta. – A lehető legkomolyabban gondolom. Pellaeon némán. – Három ember – szólalt meg végül. Calrissian nyilván saját hajóján hagyta el a Nkllont. – Figyeljen! Solo és Organa nem szálltak volna át – a Millennium Falcon gyorsabb. Ennél azért okosabbak. – Figyelje. – Hárman cseréltek helyet hajókon tartózkodók közül. Egy módosított robot – talán Skywalker protokollrobotja. – Nyugalom. noha nem ismerte el az érvelés feltétlen meggyőző voltát. – Hacsak az egyik helyváltoztató nem egy droid – mutatott rá Pellaeon. így csak két lehetséges variáció jöhet szóba. Ahogy mondta. Tehát mindkét hajón kell lennie legalább egy pilótának. lehallgattunk egy rádióadást. kapitány! – szakította félbe Thrawn.

vagy nem? A főadmirális a digitális időjelzőre pillantott. amit tehetnek. – Persze könnyedén megváltoztathatta a célkoordinátákat. – Nem fog megállni – ingatta fejét Thrawn. admirális – tisztelgett Pellaeon. – A Kashyyyk nem más. miután kikerült a kémrobot hatósugarából… – Ide fog jönni – jegyezte meg Thrawn. ha néha megáll pihenni. Hacsak nem módosították. amelyet legutóbb a Kashyyykra küldtek.elmosolyodott. A vukik pedig kitűnő harcosok. – Ha nincs ellene kifogása. Pellaeon elkomorodott. – Sejtik. – Nem lesz könnyű dolgunk. Artu. – A Jedik hibernációs fázisban teszik meg az efféle utakat. – Egy mélyűrcirkálónak gravitációs erőtérrel kell kirántania Skywalker hajóját a hipertérből. néhány vukiért. Nekünk tehát négy nappal kell számolnunk. csupán egyetlen különbség akad… Luke időérzéke valamiképp működött így is. nyugodt lélekkel állhatunk C'baoth mester elé Skywalker nélkül is. – Akárcsak a noghrik – vont vállat nyugodtan Thrawn. ha arra kerül a sor. – Még két hajót vetünk be – fordult Pellaeonhoz. – Kashyyyk? – Igen. hogy a Jomark felé tart – jelentette Pellaeon. Maga irányította azt hajót. A parancsnoki teremben fény gyűlt. TIZENHATODIK FEJEZET Hibernációs transzban a Jedik nem álmodnak. mi van Skywalkerrel? – Indulásának irányvektor-elemzéséből kiderül. ha a dolgot logikusan szemléljük. hogy nem úszhatják meg a noghrik támadását. – Nos. – Nyugi. míg Artu csipogása rá nem ébresztette: valami nincs rendjén. Ennél azonban több idő kell. – Értettem. és leütött néhány billentyűt. mint egy kiválóan megszerkesztett halálcsapda minden betolakodó számára. ezért menekülnek a vukik közé. admirális – figyelmeztette Thrawnt. egyetlen helyre mehetnek. Kiegyenesedett székében. – Felvonta a szemöldökét. elindulunk a Chimerával. és kisietett. csak véletlenül botlottunk Skywalkerbe. Megfordult. Ajkán halovány mosoly játszadozott. – Mindezeket figyelembe véve. Sosem értette a dolog lényegét. Még mindig a legjobb. Pellaeon némán. Az első figyelmeztető jelek ebből a szférából érkeztek. a Kashyyyk – hagyta helyben Thrawn. Azt a látszatot fogjuk kelteni. – Azonnal el kell hagynunk a Jomarkot. felébredtem… – nyögte a robotnak a belső hírközlőn . – Teherhajót? – Igen. – Hiszen megmondta a Jedi-mesterünk. Leginkább a kómára hasonlít ez az állapot. kapitány. Mi tulajdonképpen egy fegyvercsempészt akartunk elfogni. csupán a használatát sajátította el. Mennyi időnk van még az érkezéséig? – X-szárnyújának minimálisan négy napra van szüksége a távolság megtételére. És keressen egy használt teherhajót is. Az admirális gondolatmenetében nem talált hibát. Pellaeon eltöprengett. hogy baleset történt. A külvilág egyetlen eseménye sem hatolhat el a tudat lebegő magányába. s a szoborrengeteg eltűnt. – És így. megsemmisülten bámulta a monitort.

őt csupán balszerencséje vezette az útjukba. mielőtt a vonósugár befogná. hogy miképp került ki a hipertérből. hogy növelni tudjuk a sebességünkéi! Pontosan tudta: ha a csillagromboló meg akarja semmisíteni. A hátsó kamerák kínálta . egy pillanatra elsötétült előtte a világ. Kézi vezérlésre kapcsolt. Düh. a pajzsok amúgy sem érnek semmit. hogy megállapítsa. szétnézett a műszerfalon. Tökéletesen felébredt. hogy elmeneküljön. ezzel már a kiegyenlítő sem tudott mit kezdeni. Ezt Artunak is tudnia kellett A birodalmiak azonban semmi hajlandóságot nem mutattak a tüzelésre. Minden bizonnyal a teherszállítóra vártak. méltóságteljesen közeledett szemből. vagy már végeztek velük. hogy a saját belső órája nem hazudott – a Jomarktól majd huszonnyolc fényévvel kilépett a hiperűrből. Minden érzékszerve természetfeletti élességgel közvetítette: nagy a baj. és közölje úticélját! Ennyit az észrevétlenségről… Luke hirtelen megértette. élve akarják elfogni a pimasz kis hajó pilótáját.keresztül. Azonosítsa magát. Felette egy birodalmi csillagromboló sötét. – Ilyen messze? Na jó. egy pedig lassan. – Itt a Chimera birodalmi csillagromboló. ahogy Luke hirtelen teljes sebességre kapcsolt. köztársasági vagy semleges hajóval van-e dolga. nincs más hátra. Nem kellenek a hátsó elhárítópajzsok – kiáltotta vissza. Artu? A droid csipogását a hajó számítógépei azonnal lefordították. segíteni már nem tud rajtuk. – Artu. – Azonosítatlan vadászgép! – csattant a hang. – Nem. a mélyűrciráló vonósugarának megkerüléséhez szükséges pályadatokat! De gyorsan! Hirtelen nyaktörő zuhanásba kezdett. A hadihajó láthatólag nem törődött az érkezésével. Akárhogyan is. csupán a képernyőn jelent meg a kérdés. és készüljön fel a dokkolásra! – Miért is nem hoztam magammal Han valamelyik hamis azonosító kódját! – dohogott Luke. a Birodalom kedvelt elfogó vadásza. úgy tűnt. Esetleg egy kalózt sikerült a Chimerának elfognia. hogy a teherhajó közte és a csillagromboló között maradjon. – Azonosítatlan vadászgép! – harsant fülhallgatójában egy hang. Csak nyugi! – Azonosítatlan vadász… A hajtóművek süvöltése minden más hangot elnyomott. Nem halottá Artu ideges csipogását sem. Amint a hibernációs ébredés okozta kellemetlen émelygés elmúlt. ekkora távolságból legalábbis bizonyosan nem. – Tűnjünk el innen. – Minden energiánkra szükség lesz. A nehézségi erő az ülésbe préselte. A leolvasott adatok meggyőzték. rettegés. A harmadik hajó egy mélyűrciráló volt. Egy teherhajó lebegett közte és a csillagromboló között. Még mindig pislogva kitekintett a kabin ablakán… És azonnal adrenalin árasztotta el teste minden porcikáját. van esélye arra. agresszió – az Erő sötét aspektusai! Luke leküzdötte a rátörő félelmet. Talán elmenekültek. inkább a nagyobb zsákmánnyal foglalkozott. számítsd ki nekem. mely képes volt akár fénysebességnél sebesebben haladó hajókat is megállítani. Artu – mormolta Luke. fenyegető sziluettje úszott. A teherhajó! Luke kinyújtotta tudata csápjait. Ha sikerül úgy manővereznie. A fedélzeten azonban nem akadtak azonosítható életformák. – Megvannak a pályaadatok. majd meredeken bedöntötte a hajót. A hidraulikus kiegyenlítő felzúgott a túlterheléstől. s a képernyőn máris megjelentek a diagramok. A nagyfelbontású radar célindikátora halkan sípolt: két hajó lebegett éppen fölötte. – Ismételem: azonosítsa magát. gyerünk.

Miután a teherhajó többé nem jelentett akadályt. ezzel teljesen eltért korábbi útirányától. nem mentheti meg. s a monitoron megjelentek a fototropikus elhárítóernyők kiírásai. nyilván el is találja. Parancsnoka megpróbálta visszafordítani. megmenekült. Figyelmeztess. a rendes paramétereket később állítjuk be. Artu! – adta ki az utasítást. azután utána nyúlt az Erővel. Luke gyors döntést hozott. Delta v-nél akarom kioldani. mit csinálok – torkolta le robotját idegesen Luke. ha leráztuk őket. Luke tekintete a gravitációs erőtérmérőre esett. nem lesz rájuk szükség. ám a lomha óriás nehezen mozdult. – Látom. egy közeli találat viszont lehetetlenné teheti a menekülést. Kicsit lassabban repültek. Luke átfutotta a fordítást. – Húzd fel a pajzsokat. de Luke terveihez ez is elég volt Az X-szárnyú kijött a dugóhúzóból. programozd át az egyik proton torpedót! – utasította a kis robotot. Meg tudod csinálni? Halk csippantás jött válasz gyanánt. – Jó. Figyelte. és megpróbált hatótávolságba kerülni. Pillantás az az erőtér-indikátorra: már majdnem hatótávolságon kívülre került. Bármekkora is a sebessége. amíg be nem érik. – Ne izgasd magad az irány miatt Csak egy egészen aprót ugrunk. Ilyen tempóban még néhány percnek kell eltelnie. Luke feszülten figyelte az ernyőn átvonuló. A hatalmas csillagromboló megpróbálja követni a fordulóban – s most először szivárványszín energiasugarak is felszikráztak. ha nem elég pontos a találat. ha elkészültél! A protontorpedóval normális körülmények között a csillagrombolót vette volna célba. – Nyugi. Ha a teherhajó robbanása csak egy kicsit is megzavarta a csillagromboló műszereit. Nem törődve a kiegyenlítő teljesítőképességével. A gravitációs erőtér kúpja lassan elmozdult Luke irányából. Ha néhány másodperc alatt ki tud kerülni a csillagromboló hatósugarából. ezúttal jóval idegesebben. s az könyörtelenül mutatta: a mélyűrcirkáló vonósugarának hatókörében van még. s zavarás ide vagy oda. a cirkáló megindult. amely az erőteret jelképezte. A baj akkor kezdődik. Artu újból felcsipogott. megpróbálta a gravitációs erőteret kiterjeszteni. ahogy a távolodik. Artu – szólt hátra. Artu valamit válaszolt… . Artu füttyentése visszarántotta gondolataiból: egy halk sóhajjal kiengedte a torpedót. így a mélyűrcirkáló már rossz irányt követett. Artu! – szólt a robotnak. Hagyd az érzékelőket meg a felismerő kódokat. – Számold ki az optimális energiamennyiséget úgy. hogy a sebességünk ne csökkenjen! Artu halk csippantásával egyidőben a hajtóművek bömbölése halkult valamelyest. hogy a menekülő X-szárnyú ne tudjon fénysebességre kapcsolni. mire fénysebességre kapcsolhat. Valamivel el kellene terelnie a figyelmüket… – Artu. Egy apró igazítás a célkeresőn… …És egy pillanattal később a teherhajó helyén új nap jelent meg időlegesen. Artu csipogása figyelmeztette a következő veszélyre. majd a nagyhatósugarú radar ernyőjére pillantott. Gyomrába jeges kézként markolt a felismerés: elkapják. megmenekült – Készülj fel a hiperugráshoz.képek önmagukért beszéltek: a hadihajó megkerülte a sérült teherszállítót. kúpforma görbét. A fülhallgatóban ideges füttyögés hallatszott – Csend legyen. Artu! Tudom. Artu – morogta Luke. egy jobbcsavarral ismét bedöntötte gépét. Annyi ideje pedig nincs. A birodalmiak a legkézenfekvőbb taktikát alkalmazták.

A kapitány fél füllel hallotta a kárjelentést is: a négyes vonósugár generátora robbant fel. igen veszélyessé válhat. hogy semmire sem megy velük. és félrerántotta a gépét. . E pálya természetesen aligha lesz stabil: amint a csillagromboló másik vonósugara is elkapja. valamikor. Az X-szárnyú hosszan elnyúló orbitális pályára állt a csillagromboló körül. – Gyerünk! Készülj a hiperugrásra! A droid válaszolt valamit. Kezével szorosan markolta a botkormányt. ha itt kell maradnia. Kapcsolja ki a motorokat. hogy egyszer sikerült valakinek. azonnal spirális zuhanópályára áll. – Ha szólok. A vonósugár nem tudta ilyen hirtelen követni a hajót: ismét rá kellett volna tapadnia az X-szárnyúra. kapcsold ki a hidraulikus kiegyenlítő automatát. Kapcsolj teljes energiára.…Mikor a hajó egy hirtelen rántás után lassulni kezdett. s a birodalmi egységek eltűntek látómezejéből. Thrawn mereven bámulta az űrnek azt a pontját. de a gyorsulás pillanatnyi volt csupán: lassan ismét visszafelé kezdett araszolni. és iktasd ki az ellenőrzést! A radaron ismét feltűnt a cirkáló gerjesztette gravitációs erőtér kúpja. Luke sosem gondolta volna. és jól látszott: bármit tesz is. majd kiengedett két protontorpedót. Nem nagyobb. Amit megpróbál.szárnyúval. de más választása nincs. És a spirális pálya végén a Chimera hatalmas dokkja várja… Luke kikapcsolta a pajzsokat. A komputer a maga egyszerű módján azonnal a legközelebbi objektumokat fogta be… A protontorpedókat. Ideges csipogás érkezett válaszul. a vadászgép egyik szárnya megpörkölődött. de Luke-nak most nem volt ideje vele foglalkozni. ahonnét Skywalker hajója eltűnt az imént Pellaeon elgondolkodva. engedte. további próbálkozásaival csak a hajtóműveket teszi tönkre. azután a csillagok elmosódott fénycsíkokká váltak. Néhány közeli robbanás majdnem véget vetett a további próbálkozásoknak. – Elszabadultunk! – kiáltotta Artunak a fiatal Jedi. Artu rémülten felcsipogott. hogy nem lesz idejük átirányítani a vonósugarat – elhatározták hát. Luke összeszorította fogát. hogy kikerült a gravitációs erőtérből. A csillagrombolón persze azonnal észrevették hibájukat. noha tudván tudta. – Gyerünk! – üvöltött Artunak. nem kerülheti el sorsát. Ha módot találna arra. hogy jobban megnövelje sebességét… – Azonosítatlan vadászgép! – reccsent a hang a kabinban. – Artu: most! A túlterhelt elektronika ocsmány neszekkel tiltakozott. Hallott már olyat. mint egy viharba került csónak. összeszorult gyomorral várakozott mellette. hogy végeznek az X. Sikerült. Nem merte megtörni a feszült csöndet. A csillagromboló vonósugara elkapta őket. átmossa testét. és készüljön a dokkolásra. Valahol. kiszabadul a vonósugár szorításából. rájöttek. Igaza lett – egy másodpercig ugyan úgy rémlett. s a kis vadászgép ügy hánykolódott. – Artu. ám Luke mással volt elfoglalva. – Nem tud elmenekülni. mint egy apró földlökés. Luke ellazította magát. megpróbálta a maximumot kihozni a hajtóművekből. azután megkísérelte a lövedékeket akaratával eltéríteni. akarna a hadihajó holdja lenne. Hirtelen robbanás rázta meg a fedélzetet. Egy pillantás a radarra: megnyugodva tapasztalta. A hadihajó minden lézerütege egyszerre nyitott tüzet. hogy hajója ilyen hangokat képes kiadni. megkockáztatunk egy trükköt – szólt hátra a droidnak. hogy az Erő beléáramol jön.

melyek arról szóltak. – Mindig igyekeztem ügyelni rá. és az időközben elősiető tisztre pillantott. hogy mi a különbség a tévedés és hiba között. mint a többieknek? – Nem. hogy nem a maga hibájából menekült meg. ahogy felzárkózott az admirális mögé. miért gondolja. – Colclazure tekintete megállapodott Pietersonon. – A szokásos előkészítő programcsomag tartalmaz olyan feladatokat. – Megállapítás volt. Elhaladt az ütegkezők mellet. uram! Thrawn egy darabig némán tanulmányozta a fiatalembert. – Értem – biccentett Thrawn. A hídon szokatlan csend honolt. kapitány – szólt halkan. kezével idegesen babrált. amelyek cél elvesztését szimulálják. uram – tétovázott a zászlós. uram. és vigyázzba vágta magát.A Chimera tíz vonósugara közül egy megsemmisülése önmagában nem számított komoly veszteségnek. amelybe az imént kerültünk? – Nem… emlékszem. és megáll gazdája mellett. Elgondolkodott. azután rögvest meg is találta. – A komputer elvesztette a célt. uram. azután megfordult. – A maga egységéhez tartozik? – Igen. uram – a fiatal katona felpattant ültéből. kényelmesei! megfordult. majd a válla felett hátraszólt: – Rukh! Pellaeon figyelte. – A neve? – Hangja hátborzongató nyugalommal csengett. – Tudja. Thrawn legyintett. uram. és az ajtó felé indult – Igenis. Nem úgy Skywalker szökése. Thrawn alig észrevehetően felhúzta szemöldökét. egészen addig. De ami történt. – Kevesebb módja nyílt a gyakorlatozásra. uram. ahogy a noghri szinte észrevétlenül megjelenik. hogy mindenki ugyanannyi időt kapjon. – Colclazure zászlós. uram… – Pieterson most már komolyan megrémült. s végül megállt a vonósugár irányítójának hála mögött. – Magyarázza meg! Pieterson ijedten pillantott körül. – Jöjjön velem. Agyában ott visszhangoztak a történetek. – Igenis. Újoncként került a kezem alá. uram – mormolta Pellaeon. nem az én hibám. – Ön toborozta. – Nem készítettek fel bennünket ilyen manőverre. – A célpont csinált valamit a hidraulikus kiegyenlítőjével. Thrawn visszafordult Colclazure felé. hogy valami mást fogott be. – Arra vagyok kíváncsi. uram – jelentette Colclazure. – Maga kezelte a vonósugarat a vadászgéppel vívott küzdelem során. – Ki a parancsnoka? Pieterson jobbra pillantott. Az admirális lassan. – A felkészítés alatt szimulált-e olyan vagy ahhoz hasonló harci helyzetet. – Cris Pieterson. Eszembe sem jutott. nem kérdés. – A felkészítésük is a maga feladata? – Igen. hogyan büntette Darth Vader az efféle akciók felelőseit. amíg… – Amíg a protontorpedók fel nem robbantották a sugárgenerátort? A katona lesütötte szemét – Igen. zászlós? . uram. Thrawn végigsietett a konzolok között. a legénységi akna felé igyekezett. zászlós? – Nem. ami megbolondította az oldalirányítását… – Figyelmeztettem magukat előre – vágott közbe Thrawn. de… Thrawn elgondolkodva Pietersonra nézett.

és figyelemmel kísérte. admirális úr – szólt közbe egy fiatal hadnagy némi tétovázás után. zászlós. s ne tudjanak szokatlan szituációkban cselekedni. Colclazure némán. – Nemsokára a kezünkben lesz. akik ebben a szektorban tevékenykednek. – A Sluis Van-i támadás előkészítése a legfontosabb pillanatnyilag. azt hiszem. magában hálát adott a teremtőnek. hogy összeköttetésbe lépjek a flotta más egységeivel? Fokozhatnánk a kutatás hatásfokát. hogy embereink korlátoltak legyenek. és egy kézlegyintéssel elbocsátotta a hadnagyot. azután visszaindult a parancsnoki hídra. kapitány – intett Pellaeon felé. Pellaeon nem látta. Tud követni? – Igen.Az egész hídra halálos csönd ereszkedett. van egy olyan hatása. amint a vonósugár konzoljánál megint megindul az élet. Egy fényévnyire innen – netán valamivel messzebb – egyszerűen leáll a hajója. Menjen. ütemes lépteik megtörték a fenyegető csendet. Kedvetlenül a noghrira nézett. uram – felelte Pellaeon. ahogy Rukh mozdult. hogy felkiáltson. Thrawn odafordult. és milyen hátrányokkal. Küldjön üzenetet a nagyobb csempészbandák főnökeinek – Brascknak. amellyel nem számolhatott – magyarázta a főadmirális. ha tudta. Nem. nem messze tőlünk… és tehetetlen. mintha mi sem történt volna. – Bárki elvéthet valamit. megrettenve állt. amiért nem őt vonszolják most kifelé a hídról. Karrdénak és Par'tahnak –. . Thrawn szemöldöke felszaladt. Thrawn megint intett: két gárdista sietett elő. a tiszt apró adatlemezt nyújtott át neki. s arcán halvány mosoly játszadozott. A legénységi akna túloldalán néhányan a rosszulléttel küszködtek. – Igenis. – Nem engedhetjük meg magunknak a luxust. – A kiegyenlítő kikapcsolása és ilyen fokú megterhelése komoly károkat okoz a hiperhajtóműben. – Annak a manővernek. ezt megoldjuk magunk is. és… Thrawn megrázta fejét. Pellaeon meghökkent. szinte unottan maga mellé bökött. ha elmulasztja kijavítani. kapitány – szólt közbe jeges hangon Thrawn. – Nem értem. – Minden itt van. – Valahol itt van. kapitány – szólt Pellaeonnak. kifacsart testére mutatva. uram. – Kívánja. hogy csak idő kérdése. ha együttműködnek velünk. azután visszafordult Pellaeonhoz. – Teljes technikai és taktikai elemzést kérek az akcióról. – Biztos vagyok benne. – A tévedést – fordult felé az admirális – ezúttal korrigáltuk. de az hibává csak akkor válik. és keressen valakit a helyére! A tiszt összecsapta bokáját. és ígérjen harmincezret az elfogásáért. Felemelte a kezét… és lassan. Pietersonnak pedig arra sem volt ideje. ha nem. – Félreértett – jegyezte meg hűvösen. alig tudta kinyögni a választ: – Nem. – Igen. hogy milyen előnyökkel jár. nyomában Pellaeonnal. Nekünk mindössze egy szektort kell átvizsgálnunk az indulás vektora mentén. hogy Skywalker menekülése amúgy is csak időleges…? – A Birodalom harcban áll. és megkönnyebbülten távozott. uram… – sietett egyetérteni Pellaeon. – Uram. majd vetett egy utolsó pillantást a legénységi aknára. amivel sikerült kikerülnie a vonósugárból. – Hamarosan elkapjuk. uram. – Tüntessék el! – rendelkezett Thrawn Pieterson élettelen. uram! – Pellaeon visszafordult. Colclazure elsápadt. Adja meg nekik Skywalker hiperugrásának irányvektorát. Thrawn figyelte egy ideig. Emlékeztessék őket. – Számítsák ki a hiperugrás vektorát is. – Köszönöm – felelte Thrawn.

sárga fényben ragyogók… Ennyi. és kiemelhette a hiperirányítót a helyéről. Legtöbbjük vörös fénnyel világított. Nagy nehezen kimászott. fehér. se aszteroidák. – Más szavakkal – motyogta Luke –. hogy meg tudjuk-e csinálni! – Artu pesszimista válasza feldühítette Luke-ot. és kioldozta magát az ülésből. TIZENHETEDIK FEJEZET Luke előtt a képernyőn lassan vonultak el a diagnosztika adatai. mire sikerült minden kábelt rendesen kikötnie. Artu? – szólt hátra a robotnak. Ha rémülten várja végzetét. Kerülhet esetleg az S-FIL szervo helyére. amelyet épp ilyen esetekre tartogattak. és semmi más. Üresség. Artu csipogott valamit. s akkor viseltek a pilóták. és nekikezdett a hajó szétszerelésének. nem mászom így ki – biztosította a robotot. – Mit találtál? Elektronikus nyöszörgés hallatszott a fejhallgatóból. mint meggyőző. ez nem valami szép. amíg haza nem érünk. hogy tudom kivenni a hiperirányítót! És nyugodj meg. Hátha találunk elég működőképes alkatrészt ahhoz. A komputer diagnosztikai központja végzett időközben. kezdte előszedni a szerszámokat. – Nem azt kérdeztem.– Adja ki az utasításokat. Apró. – Gyerünk. Meg ő és Artu a nagy semmi közepén. a motorokkal együtt. A kijelzőkön túl az X-szárnyú lövegei meredeztek a távoli csillagok pettyezte űrben. mint Thripio. hogy könnyű-e. nem tudunk továbbmenni. A hajó számítógépe azért hűségesen lefordította. Az már csak néhány percébe került. Szerinted meg lehet csinálni? Az asztronautikai robot válasza inkább aggodalmas volt. hogy itt sem maradhatnak. A nyomáskiegyenlítőt ellenőrizte. s a képernyőn megjelent a droid saját véleménye is. próbáljuk meg – szólt hátra. – Nos. a fotonmeghajtó fúziószekrénye mellé. és még csak segítséget sem hívhatunk. A különböző műszerek alól előkerült a védőruha is. Artu csipogása félbeszakította. Artu felháborodottan tiltakozott még akkor is. és nézd meg a leírásban. Az sem volt kedvezőbb. hanem. és Skywalker hamarosan a kezünkben lesz. akkor fejezd be a hisztériázást. mikor Luke kimászott a kabinból. Legyűrte: legalább gondolkodni tudjon. Kivesszük a hiperhajtómű irányítóegységét. ha vákuumban kellett dolgozniuk. arra úgy sem lesz szükség. – Próbáljuk meg. – Nyugi. tűhegynyi pontok. amikor Artu megint aggodalmaskodni kezdett. nem fognak ránk lelni. de tíz percei később teljesen felmondta a szolgálatot. – Na jó – kezdte lassan összeszedni gondolatait. Legalábbis nem sokáig. semmint értelmes válasznak. Artu. kék. – Ha tényleg segíteni akarsz. rendben? Éppen olyan vagy. – Hát. hogy ne tudjanak elmenekülni. se bolygók. Luke manővere során tönkrement a hiperhajtómű irányítási rendszere – nem annyira. így mindkettőt irányítani tudjuk. Majdnem két órájába telt. hogy összerakjunk valamit! Ha sikerül. hogy ráébredjen: Artu borúlátása jogos volt. meg a tartalék alkatrészeket. Luke gyomrába hideg kézzel markolt a rémület. biztosan elveszett. Se nap. Inkább tűnt nyögdécselésnek. visszarakjuk valahová középre. kapitány. Élve vagy halva. Az összegzés megfelel a valóságnak? Artu még hozzátette. .

mint újkorában. azóta biztonságban van a Kashyyykon. hogy az életfenntartó rendszerek energiaellátása nem korlátlan – felelte Luke. hogy a mag is tönkrement volna. Artu füttyögése nem igényelt fordítást. – Ezért kértelek. Kíváncsi volt. mely oly régóta szolgálta különböző csatákban. s az adatok kiírta a főképernyőre.– Az egész tönkrement – motyogta elkeseredetten a droidnak a dobozt forgatva. tudj meg mindent a nagy antennáról. De egyetlen ép áramköre sincs. nem adja fel! Ha a hiperhajtómű irányítószerkezetét nem tudja megjavítani. Luke mély lélegzetet vett. figyelj rám! Válaszolj! Válasz azonban nem érkezett. A mélyűri adókészülék nagy antennáját U-alakú magra tekercselt. – Ne izgasd magad – nyugtatgatta Luke a droidot. Ám Luke többet tudott holmi közönséges vadászpilótánál. tudom. Összegyűjtötte a szerszámokat. – Azt hiszem. Néhány perc alatt kilazította a borítást. Nem. Vadászgépe. – Rendben. csak béke. akkor van még remény. Akár a hiperhajtómű esetében. vagy a zavarásfelderítő szenzoroknál találunk annyit. Szintén nem gyors javításra tervezték. most minden komfortot nélkülöző koporsóvá vált. Artu! – nógatta Luke. Ha találunk a hajóban tíz kilométernyi szupervezető huzalt. mihez fogunk – szólt a robotnak. hogy repül valahová. Leia! – kiáltotta némán. A Jedik számára nem léteznek érzelmek. Leia már rég elment. – Azért ne adjuk fel – szólt az idegesen szirénázó robotra. meg tudjuk csinálni: jobb lesz. csak saját kétségbeesett segélykérése visszhangzott agyában. Elég volt egy pillantást vetnie az irányítóra. Artu megvizsgálta az antenna minden részét. – Azt akarod mondani. Csak hajszálrepedések – a legtöbbet nem is látni. – Ha a másik irányító pajzsa jó. a reaktorellenőrző főegységben. Oké? A droid válasza szánalmas csipogásokból állt – Ne bolondozz. – Az antenna külső huzalozása sérült. de nem hiszem. Artu. most is az a hamis benyomása támadt. figyelte a távoli csillagok fényét. Összegyűjtötte az áramköri paneleket és a szerszámokat. . majd megpróbálja másképp. – A pajzs is odavan. ultravékony. Ideges csippantások jöttek válasz gyanánt. szupervezető huzal alkotta. ezek sem voltak túl biztatóak. Láthattad már egy tucatszor. kérlek! Mire visszajutott a pilótafülkébe. A hibernáció egyébként tökéletesen biztonságos. hogy átlássa: a hiperirányító aktivátor pajzs nélkül nem ér többet egy doboznyi fémhulladéknál. Ellenőriznéd nekem? Némaság telepedett a szerencsétlenül járt csillaghajóra. de ahhoz eleget tudott. amire másutt intelligencia nélküli szériarobotokat használnak? A felháborodott. s mint zéró gravitáció alatt mindig. hogy megértse. hogy bírhatja ilyen sokáig. Percekig bámult kábán a semmibe. Luke nem javított gyakran X-szárnyú gépeket. – Leia. hogy egyek meg igyák valamit. rájönnek-e a többiek valaha is. agyából kisöpörte a sötét gondolatokat. mi történt vele. hogy hozzáférhessen a fotonmotor házához. félelemtől és fájdalomtól elcsigázottan. hogy nem vagy képes megcsinálni valamit. azután nekiesett a belső fedőlemezeknek. – Igen. Már tudom. s azon gondolkodott. Emlékek rohanták meg: a Felhőváros egyik külső antennáján lógott. – Időnként felkelek majd. nem érdemes folytatnia. Artu – szólt a sisakmikrofonba. Már akkor is csodálkozott. tíz kilométer hosszú. a vukik oltalma alatt. vajon mihez fog kezdeni. – Rendben. majd Artu csippantásai ismét megzavarták az űr fenséges csendjét. és átlebegett a hajó hasa alatt. hogy siess a huzalozással! Én az idő nagy részét hibernációs transzban fogom eltölteni. ez nem probléma – Luke elnyomott egy mosolyt. Körülnézett. – Amíg odaérek. sértett válasz nem késett sokat. – Megyek már.

hogy valami nem stimmel. ez menni fog. ahogyan Luke-tól tanulta. Leia! – küldött még egy utolsó. Ráadásul állandó nyelvi nehézségei is lesznek. Artura és… az Erőre. száraz surrogását. mely sokáig rezgeti benne. Mire teljesen felébredt. mire Leia a pilótafülkébe ért. és sorsát Artura bízza. A használhatatlan huzal eltávolítása viszonylag könnyen ment. Az ébrenlét és álom határán lebegett már. az volt. Nagyot sóhajtott. inkább magának. s meghallotta odakintről fémmel érintkező bolygólég semmivel össze nem téveszthető. meg a saját szívverése. Bizonyos nem lehetett a sikerben. Han és Csubakka mondhattak bármit: ő olvasta a diplomáciai jelentéseket. s pontosan tudta. s nem most először. Álom lehetett csupán. – Rendben – felelte Luke. szétnézett a sötétben. Igazán sajnálta. csupán az okozott nehézséget. majd engedte testén átáramolni az Erőt. Jelenléte átsugárzott a falon. vagy úgy gondolod. Felkönyökölt. – Luke? – kérdezte csendben. mikor érzékelte. s megnyugtatta a hercegnőt. Megérkeztek a Kashyyykra. értelmetlen segélykérést a semmibe. – Ne felejtsd – figyelmeztette a robotot –: ha megakadsz. majd a kipróbálásnál kiderül.nem emlékszel? Most pedig nyomás. a semmibe meredve. Néhány méternyire tőle. Egyedül volt. Kimászott az ágyból. Nagy levegőt vett. légzése szinte észrevétlenné vált. visszavonult a pilótafülke magányába. A Lady Luck már mélyen az atmoszférában járt. milyen komoly ellenérzéssel viseltetnek a vukik minden emberi lény iránt. míg meg nem lelte a megoldást. valahol meghallották… Leia… Leia rémülten felébredt. míg úgy tudták rögzíteni a megmaradt magot. – Azt hiszem. Megesküdött volna rá. már emlékezett. És elméjének érintését érezte. működik-e… Több mint egy órát tartott. végezd a dolgod! Egyik egységben sem volt elég hosszú a huzal. de Artu addig kutatott memóriájában. hogy Luke sok száz fényévnyi messzeségben jár. és kiemelte a zavarásfelderítőt a helyéről. gyorsan magára kapta ruháit. mielőtt tudata kikapcsolt volna. Fülelni kezdett. A hajó óvatosan ereszkedett alá a felhők fölé érő fákra épített vuki otthonok . pillantása még egyszer végigfutott a csillagokkal pettyezett űr feketeségén. hogy visszavonuljon bensője békéjébe. hogy kiáltását valahogy. Most itt az ideje. azonnal ébressz fel! Értetted? Artu megnyugtatóan csippantott. azután lassan minden sötétségbe borult. hogy Lando nem egy másik robotot használt hangutánzásra. A zavarásfelderítő szenzorainak nyolc kilométernyi drótja is elég lesz egy kisebb hatósugarú antenna elkészítéséhez. Utolsó gondolata. A Lady Luck főkabinjának meghitt homálya vette körül. Ha nem sikerül… Ámbár semmi oka a kételkedésre. A fiatal Jedi még vagy fél órán át figyelte az előkészületeket. hogy a főreaktorok halk kattanással kikapcsolnak. hogy elfogytak a tennivalói. Csendes vágyakozással gondolt Thripióra. Szívverése lelassult. azután. hogy Artu rátekercselhesse az új drótot. míg Luke leszerelte az antennát. a reaktorok halk dohogása hallatszott csupán. Halk sóhajjal visszafeküdt. hogy bátyja hangját halottá. Megtett minden tőle telhetőt. mint a robotnak. a pilótafülkében Csubakka ügyelt a műszerekre.

s mikor Csubakka leengedte a leszállórámpát. még holón sem láttam vuki települést – vallotta be Leia. – Az én hibám persze. hogy a gyengének látszó emelvény valószínűleg könnyedén elbírna még egy utasszállítót is.között A hercegnő emlékezett arra. s a köröttük égre törő fák nem javították túlságosan a kedélyeit. s noha Leia nem volt képes mindig kiigazodni a vuki arckifejezéseken. ne ámuldozz már így! – mosolyodon el. Nem számított ilyesmire. néhol terek és kisebb parkok is akadtak. – Tudhatnád. majd egy figyelmeztető morgást követően a felhők közé süllyedt. rendesen lehordta a szenátus szerencsétlen könyvtárosát a nyilvánvalóan ostoba elírások miatt. nem akármilyen derékbőséggel áldotta meg őket az ég… – tűnődött a hercegnő. nyugalmat erőltetett magára. A vuki könnyedén letette a hajót. – Hát. ezt nem lehetett félreérteni. Az egész várost gravitációs erőtér tartaná? A Lady Luck tovább ereszkedett lefelé. hogy mikor először találkozott a Kashyyyk fáiról szóló adatokkal. s a vállára vetett fémheveder is díszesebbnek tűnt. mire Leia egyszer csak felszisszent meglepetésében. Valamivel alattuk azonban máris újabb felhőréteg tűnt fel. Vagy egy csillagrombolót. hogy az imént látott példányok igazi óriások. mások hosszan terpeszkedtek a fák között. dörmögve felnevetett. míg végül előtűnt egy leszállópálya. hogy saját szemével látta őket nehéz volt felfognia. – Ezek itt közönséges wroshyr fák? – érdeklődött Csubakkától. A peremen. és folytatta útját. Nem csupán kunyhók és tüzek primitív kavalkádja. Még ebből a távolságból is jól látszottak a gigantikus épületek. Csubakkát – aki pedig már régóta emberek között élt – sem volt könnyű megértenie. csupán a felhők csillámló gomolyait. szőrös képén ezernyi ránc mélyült el. – Nem. A Lady Luck lassan körözve ereszkedett alá. Azért még nem vagyunk mindannyian érzéketlen barbárok… Csubakka felpillantott. majd fél kilométerrel nagyobbak az átlagosnál. különös nagyváros. Leia gyakorlatlan szeme nem tudott különbséget tenni közöttük. Jobb oldalt különösképp hatalmas wroshyr fák sora tűnt fel. A hercegnő kissé meglepődött a rájuk várakozó fogadóbizottság láttán. azután hosszan. mint jókora világítóbogarak. némelyikük karcsún az égbe nyúlt. Két hatalmas. a Lady Luck kikerült a felhőtengerből. miután lehuppant a mellette lévő ülésbe. Egyikük valamivel magasabb volt a másiknál. Csubakka megrázta a fejét Dörmögéséből Leia kivette. emberek nem nagyon ismerjük a vuki kultúrát. hanem zseniálisan megépített. azonnal elindultak feléjük. Mellette a vuki kérdőn hördült. De mielőtt amúgy istenigazából kétségbe eshetett volna. s még többször kellett alábukniok. Még most is. Most semmit sem lehetett látni. Csubakka bedöntötte a hajót: Leia közelről láthatta a gigantikus indák szövevényét. – Elég közel értek már ahhoz. s Leia csak most döbbent rá. ég és föld között. ám a bennszülött vukik saját dialektusa mindeddig teljesen érthetetlennek bizonyult számára. Az óriásfák közt. Leia elfintorodott. A hercegnő összeszedte minden akaraterejét. milyen óriásiak. Legalábbis láthatót nem. hogy mi. Csubakka rápillantott. Széles sugárutak kötötték össze őket. – Jaj. figyelmeztető fények izzottak. egy város lebegett. Sosem szeretett vakon repülni. szőrös idegen figyelte csendben a Lady Luck érkezését. A nyilvánvalóan előkelőbb vuki Leiát megpillantva megszaporázta lépteit. . hogy méginkább elcsodálkozzon: semmiféle tartószerkezetet nem sikerült felfedeznie.

– (Jelllenléted megtiszteltetés számunkhrrra) – dörmögte a vuki udvariasan. Előrántotta pisztolyát. – (Én beszélek hibásan. milyen előkészületeket tettünk. Ez igen hasznosnak bizonyult a Szövetségetek számárrra. Azután elvörösödött. Ebbe egy ember már rég belehalt volna.) Leia körbenézett. – (Ne háborrgasd őket) – intette a hercegnőt. – Hadd találom ki – szólt barátjának szárazon. a szabadságunkat köszönhetjük. – (Akárcsak Csubakka. nem érhette el. – Kö… szönöm – nyögte. ám kibiztosítani vagy tüzelni már nem maradt ideje. Nélküled és a harrcosaitok nélkül népemből sokan a Bihrrodalom rrabszolgái lennének még.A nagyobb vuki fejet hajtott. Sugárvetője a vállán lógott. – (Így sokh mindent megtudhattam a Birrhodalom haderrejérről. Csak most vette észre. Leiaorrrganasolo. egymás hátát. Az egyszerrrűség kedvéérrrt hívj Ralrrának. Nagyon ostobának érezte magát. A sorrs különös fintorrra. amint… Halálos szorításban vergődött egyik fajtársa szőrös karjai között. Eltekintve a túlzottan nyomatékos r-ektől. – (Csubakka és Salporin gyerrrmekkorri bahrrrátok.) – Örülök hogy megismerhettelek – biccentett Leia. csak sosem volt alkalmad elmondani… Csubi harsányan felröhögött.) Leia megborzongott. – Talán megvárhatnánk a többieket – javasolta kicsit bizonytalanul. – (Valahha a Birrhodalom rabszolgája voltam) – dörmögte higgadtan Ralrra. és Csubakka felé fordult. csakugyan érti-e. hogy megérrtessék magukat a többi vuki rabbal.) – Elnézést – motyogta Leia. Az üdvözlő szehrrrtarrtást nem szabad megzavarrni. vagy halottak. Mindig szerette volna. s márrr évek óta nem találkoztak. mert az ismeretlen vuki a hátához szorította karjait. hogy védellemrre van szüghséged) – folytatta Ralrra. Rrrabok. – (Csubakka tökéletesen beszéli nyelvvvünket)mondta Ralrra. – Igazán sajnálom.) – Köszönöm – felelte Leia. mert Ralrra finoman megfogta kezét.) Leia szája nyitva maradt a csodálkozástól. – (Ralrracheennek hívnak.) – Értem – biccentett Leia. hogy elterelje Leia figyelmét a baklövésről. ellenérzéseinek azonban . – (Meg kell érrtened. Neked és a Köztárrsaságotoknak mi az életünket és még annál is drrágábbat. akik most elemi erővel püfölték – még ha barátságból is –. – (Semmi veszély nem fenyeget!) – Ralrra teljes magasságában kihúzta magát. – (Csubakka azt üzente. Ralrra vuki beszéde tökéletesen érthetőnek bizonyult. – Dadogsz egy kicsit. – Sajnálom – mondta végül. – Nagy megtiszteltetés. s a félelem lassan eloszlott benne. hogy itt lehetek. – Te vagy a nagykövet? Kellemetlen csend borult a kis társaságra. hogy Csubakka eltűnt mellőle.) Leia még mindig Csubakkát és Salporint figyelte. és felbődült: – (Üdvözöllek. Leiaorrrganasolo. – Csubi! – sikoltotta Leia. Hirtelen megpillantotta. – (Gyerrre! Megmutatom. Örömmmel látunnnk Rwookrrrorróban. A gazdáim arrra használtak. s megint ostobának érezte magát. ha a vukik ilyen érthetően beszélnek. – (Szükségtelen sahjnálkoznod) – ellenkezett a vuki. ámbár maga sem volt bizonyos benne. akit Hansolo szabadított ki. hogy az emberrek engem könnyebben megérrtenek. Hirtelen mindent megértett. Acélos szorításából lehetetlennek látszott szabadulni.

Nem egy világban tapasztalta már. Ha két wroshyr ág találkozik. föld feletti gyökérkomplexummal. rettenthetetlensége és irtózatos ereje – (Gyerre) – ismételte Ralira egy nyitott liftre mutatva. Rallra védelmet ígért. és aprónak tűnő. – (Ezeket kroyiesnek hívják) – jegyezte meg Ralira. A vágtató liftkocsiból lefelé pillantott. A város az ágakra épült. – (Hamarrosan ezt is megtudod. – Hogyan tudtátok ilyen alakban összeerősíteni ezeket az ágakat? – (Nem kellett összeerrrőítenünnnk őket.) – Azonnal – felelt Leia. és odaszálll. Most már csak az igazán szegények eszikh őket…) – Gyengéden megfordította Leiát. legtermészetesebb megoldást választották. – (Elleven mementói a vuki nép kitarrtásának és errejének) – dörmögte Ralrra halkan. mi tartja az egészet a levegőben? Gravitációs erőteret használtok? – (Gyerre) – intett a vuki megint. Alul kisebb wroshyrok.) Leia pislogva pillantott kísérőjére. hogy a vadászok a fényt használják csalétek gyanánt. Az itt álló összes wroshyr különösen hatalmas példány volt.) . és a város szélén felpislákoló fényekre bökött. – (A vadászok ott varrnak rájuk. Már éppen rákérdezett volna. – (A legtöbb ágat meg kellett nyesnünk. A liftkocsi szédítő sebességei száguldott lefelé. Leia némán bólintott. – Csak… meg tudnád mondani. – (Lemegyünk a városba.) A várost nem gravitációs erőtér tartotta. s emögött ott állt a vukik becsülete. – (A kroyies vonzódik a fényhez) – tette hozzá magyarázatképpen. hogy a vukik odalent is birtokba vették-e bolygójukat. mint egy hatalmas pókháló… – ámuldozott Leia. Maguktól nőnek így. – Elnézést.) A vuki még morgott valamit az orra alatt. azt hiszem. akkorrr összenőnek. hogy bármelyikük is botanikai tanulmányoknak szentelné idejét. mikor megpillantotta az égen áthúzó fenséges. Vajon a vukik ezekkel is foglalkoznak? Vagy még nem fedezték fel hasznukat? Nem mintha a kíváncsiság most bármiben is segíthetne rajtuk. Még csak nem is állványok vagy feszítősodronyok. Számtalan különböző ökorendszer húzódhatott meg az alattuk elterülő erdőségben. a hercegnő igyekezett nem tudomást venni az alattuk tátongó. s körbemutatott szőrös karjaival. hogy mire gondol vendéglátója.) Leia bólogatott. vastagabbak lesznek. Új ágat forrmáznak. így gyorrsabban nőnek. Valaha a vuki nép elllsődleges táplálékát jelentették. – A felhők árnyéka nem zavarja őket? – (A felhők igen jó szolgálatot tesznek) – ingatta fejét Rabra. és egy másik irrányba növekednek tovább. Egyáltalán. – Azokat a madarakat? – (Igen. A Kashyyykot borító dzsungel fensége lenyűgözőnek bizonyult. Leia felriadt töprengéseiből. ámbátor még mindig gigantikus fák nyújtózkodtak. A vukik a legegyszerűbb. Nem feltételezte.) – Olyan.maradéka is szertefoszlott A vuki kultúra és lélek megértése nehézséget okozhat – de hálájukat már ismerte. több kilométernyi mélységről. és ehrrősebbek. rosszul értettem… – (Összenőnek. – (Nem könnyű egy ekkorrra települést felépíteni) magyarázta Ralira. óriási. – (Szórrják a fényt. ám ezt már Leia nem értette. egyik halálosabb lehetett a másiknál… Leia nem tudta. a modern technológia vívmányai semmiféle szerepet nem játszottak a felfüggesztésben. így a kroyies márrr nagyon messziről észrreveszi. inkább csak magának. duplaszárnyú lényeket.

Miközben beszélt, az egyik madár összecsukta szárnyait, s a felhőkön keresztül, kődarab gyanánt zuhant az incselkedő fények felé. – (Ahogy most is láthatod. Este megvacsorrázunk belőle.) – Örömmel várom – mosolyodon el Leia. – Csubi mesélte már, milyen pompás az ízűk. – (Itt az ideje, hogy visszatéhnrjünk a városba) – szólt minden átmenet nélkül Ralrra. Megnyomott egy gombot, s a liftkocsi hirtelen irányt változtatott: most már felfelé száguldottak. – (Az egyik legkényelmesebb házban szerrettünk volna elszállásolni, de Csubakka nem engedte.) Csak most, hogy vendéglátója körbemutatott, vette észre Leia, hogy a házak nagy többsége szorosan a törzsek mellett épült. Ajtajuk a semmire nyílt. – Csubakka az én kérésemet tolmácsolta – motyogta Ralrrának, miközben hátán végigfutott a hideg. – Csodálkozom, a liftkocsi miért van ilyen távol a központtól. – (Csak teherrszállításra szolgál, meg a betegek használják olykorr) – mondta Rabra. – (A legtöbb vuki szerrel a fákon mászva közlekedni.) A kocsi megállt. Ralrra kiugrott, és udvariasan kisegítette Leiát a különös járműből. Bundája alatt hatalmas izmok feszültek, s egy pillanatra megvillantak karmai is. A hercegnő elcsodálkozott. – Eddig nem vettem észre, hogy a vukiknak karmai vannak! Persze, gondolhattam volna… Hiszen erdőlakók vagytok. – (Fák között nem lehet karmok nélkül élni) – bólintott kísérője. A karmai most már teljes hosszúságukban láthatóvá váltak. Szemléletes bemutató volt. – (Még az indákon sem lehhetne közlekkedni nélkülük.) – Indák? – visszhangozta Leia csodálkozva. Eddig nem látott indákat a fákon, s most sem tudott felfedezni egyet sem, bármennyire igyekezett. Végül tekintete megakadt a jármű főkábelén… Sötétzöld kábel. – A főkábel? – kérdezte óvatosan. Igazában nem várt választ. – Inda? – (A kshyy indája) – felelte a vuki, mintha ez mindent megmagyarázna. Azután észbekapott. – (Ne aggódj. Errősebb bárrmilyen fémnél, vagy plasztiksodrronynál. Még sugárrvetővel sem árrthatnak neki. Amellett öngyógyító.) – Értem – bólintott Leia, s megpróbálta legyűrni a rátörő pánikot. Számtalan libbenőben és űrhajóban utazott galaxisszerte, vezetett nem is egyet anélkül, hogy a tériszony elővette volna… Ám most valami egészen más érzés fogta el. – Volt már példa arra, hogy valamelyik elszakadt? – érdeklődött erőltetett nyugalommal. – (Régen előforrdult néha) – vallotta be a vuki. – (Némelyik parrazita és gomba megtámadja. Ha nem figyelünk oda, képes tönkrretenni. Mostanrra azonban márr megvannak a módszerreink a védekezésrre. A liftkocsit felszerreltük AG-generrátorrral is, a biztonság kedvéérrt.) – Értem… – Leia kissé megnyugodott. Megint kezdő diplomatának érezte magát. Minduntalan megfeledkezett róla, hogy a vuki csúcstechnológia elismertnek számít szerte a galaxisban. Időközben megérkezett Csubakka és Salporin. Mindketten bömbölve üdvözölték őket, azután izgatottan dörmögő, morgó társalgásba kezdtek. Mielőtt azonban Leia feszengeni kezdett volna, Rabra odafordult hozzá, és elmagyarázta, miről esett szó. – (Megállapodtunk abban, hogy te és Csubakka, Salporrrin otthonában fogtok lakni. Nincs túl messze. De nem muszáj gyalogolnod, ha nincs kedved hozzá.) Leiának igenis volt kedve a gyalogláshoz. Szeretett volna sétálni a vukik

között, átadni magát a hely varázsos nyugalmának De úgy érezte, a megérkezést követő órában nem lenne túl szerencsés a városlakók előtt parádéznia, mint valami távolról idelátogató despota. – Inkább menjünk valami közlekedési eszközzel, ha lehet – sóhajtotta. Csubakka dörmögött valamit a többieknek, láthatóan kedvetlenül. – (A herrcegnő a várros szerrkezetét kívánta szemügyrrre venni) – mentegetőzött Ralrra. – (Most márr indulhatunk.) Csubakka még mormogott valamit, aztán ismét vállára vetette fegyverét, s egy húsz méternyire várakozó lebbenő felé indult. Ralrra és Leia sietve a nyomába szegődött, a sort Salporin zárta. A házak mind az ágak széle mentén sorakoztak, s Leia csak most vette észre, hogy semmi sem köti őket össze: néhány kshyy inda segítette csupán a közlekedést. Ralrra az épületek elhelyezésének szabályait magyarázta. Az egyik mellett megállt, hogy Leia óvatosan bepillanthasson az ablakon. Egy alak állt odabent az árnyékba húzódva. Tekintetük egy rémítő másodpercig egybekapcsolódott a hercegnőével… – Csubi! – kiáltott elfúló hangon Leia. Az övén függő fegyver után kapott, de mire előrántotta, az arc eltűnt. Ám Leiában semmi kétség nem maradt: a hatalmas, sötét szemeket, az előreugró, erőteljes álkapcsokat és a szürke bőrt nem tudta elfelejteni. Csubakka egy pillanattal később már mellette volt, kezében nyílpuskaforma lézervetőjével. – Az ablakban állt! – magyarázta ijedten kísérőinek. – Egy azok közül, akik megtámadtak bennünket a Bimmisaarin! – Kinyúlt Jedi-érzékeivel. Semmi. – Ott volt bent! – bizonygatta, Csubakka utasításokat vakkantott, testével fedezte Leiát. Lassan hátráltak onnét, a lézervető a környező házakat firtatta Csubakka kezében. Ralrra és Salporin egy ugrással a háznál termett. Mindketten egy-egy hatalmas kést varázsoltak elő valahonnét, majd megálltak az ajtó két oldalán. Csubakka egyetlen pontos lövéssel bedöntötte az ajtót. Valahonnan a város közepéről dühödt vuki-ordítások hallatszottak. A riadó mélyen kongó hangjai visszhangot verve csapódtak fáról fára. Miközben Rabra és Salporin berontottak a házba, az dübörgő bömböléshez egyre újabb hangok csatlakoztak: úgy hallatszott, mintha a fél város erre tartana. Leia Csubi szőrös hátához simult, s azonnal a bimmisaari piactér jutott eszébe, ahol ékszert lopott. Csakhogy itt nem apró, sárga ruhás bimmek közeledtek, hanem óriás termetű, harcias, hihetetlenül szívós vukik. Hatalmas tömeg gyűlt köréjük, míg Ralrra és Salporin odabenn kutattak. Csubakka mit sem törődött népe összeverődött tagjaival; időnként idegesen felmordult, s fegyverrel a kézben még mindig a házat figyelte. A másik két vuki is előkerült pár perc múlva. Arckifejezésük nyomban elárulta, hogy nem jártak sikerrel. – Ott volt bent! – bizonygatta Leia, mikor a páros visszatért hozzájuk. – (Minden bizonnyal) – felelte Ralrra, mintha nagybeteg gyermekhez szólna. Salporin még mindig nem dugta vissza kését a tokjába, s egy pillanatra sem vette le szemét a házról. – (Odabent azzonban semmi nyomát sem találtuk.) Leia az ajkába harapott. Körülpillantott, s be kellett látnia, hogy egyetlen más ház sincs elég közel ahhoz, hogy az idegen észrevétlenül átjusson. Ha megpróbálta volna, ő vagy Csubi kétségtelenül felfedezi. Rejtőzködésre alkalmas zugok sehol. A másik oldalon a már vége a városnak, csupán több kilométernyi szakadék tátong ott… – Bemászott az ágak alá – döbbent rá hirtelen. – Másképp nem csinálhatta. Nyilván valami

mászószerkezettel közlekedik a város alatt, különben találkozott volna az ide tartókkal! – (Valószínűtlen) – dörmögte Ralrra, s alaposan szemügyre vette a lányt. – (De nem lehetetlen. Lemegyek a liftkocsival, megprróbálom megtalálni.) Csubakka haragosan vakkantott valamit, s megállította indulni készülő barátját. – (Igazad van) – felelte kényszeredetten Ralrra. – (Leiaorrrganasolo, a te biztonságod most a legfontosabb. Előbb elviszünk téged valami jól őrzött helyre, azután majd foglalkozunk az idegennel is.) Biztonság. Leia a házra pillantott, s megborzongott. Vajon lesz-e még az életében olyan időszak, mikor biztonságára nem kell fegyveres őrök hadának ügyelnie…?

TIZENNYOLCADIK FEJEZET
Az éles csipogás mint valami tapadós csáp húzta vissza Luke-ot álomtalan álmának békés világából. – Oké, Artu, már felébredtem… – dünnyögte kissé kábán, azután kinyitotta szemeit. Tudata még zavarosan kavargott, egyelőre nem tudta pontosan visszaidézni, mikor és hogyan merült hibernációs transzba. Időérzéke azonban azt súgta, nem lehetett túl régen. – Valami baj van? – kérdezte. Felült. Emlékei rohamos gyorsasággal tértek vissza. A csipogás izgatott füttyögésbe csapott át. Luke mélán a főképernyőre pillantott, hogy elolvassa a komputer fordítását. Legnagyobb meglepetésére a monitoron semmi sem jelent meg. Minden sötét volt, az egész hajóban. Hirtelen minden eszébe jutott: elakadt a mélyűrben, az X-szárnyú irányítórendszerei csődöt mondtak, s Artu épp a rádió antennáját próbálja újrahuzalozni. Hátrafordult, hogy megnézze, miért idegeskedik a robot – s megdermedt a meglepetéstől. Nem messze tőle egy hajó közeledett a semmiből. Visszafordult, keze önkéntelenül a vészindítógombjára csapott, ámbár tudta, úgyis hiába. Ha riadóstarttal indul, akkor is legalább tizenöt perc kell az X-szárnyú hajtóműveinek, hogy teljesen kikapcsolt állapotból készültségbe kerüljenek. Ha az a hajó barátságtalan szándékkal közelít… A segédrakétákat üzembe helyezve szembefordította gépét a közeledővel, A radarok és egyéb érzékelők egy pillanat múlva életre keltek, megerősítették, amit maga is látott: közepes méretű, ütött-kopott koréliai teherhajóval van dolga. Ezt a típust a Birodalom sosem használta. Bár a körülményeket figyelembe véve, az is valószínűtlennek tűnt, hogy ártatlan teherszállítóról van szó. Talán kalózok…? Kinyúlt az Erővel, megpróbált a legénység tudatához férkőzni. Artu tovább sipítozott, s most már a fordítás is megjelent a komputer képernyőjén. – Igen Artu, látom már – felelte Luke. – De egy közönséges teherhajó le tud lassítani, ha üres. Inkább nézd meg az érzékelők kiírásait, találsz-e rajta fegyvereket! A droid valami beleegyezésfélét csippantott, Luke pedig visszafordult saját állapotjelzőihez. A fő lézerágyúk maximum ötven százalékos hatásfokkal működhetnek, és a fényalatti hajtóművekre sem számíthat. A rádió egy reccsenéssel bekapcsolódott. Luke csak most fogta fel, hogy valószínűleg már jó ideje hívják. Beigazította a keresőt, mire hűvös női hang csendült tisztán: – …ségre van segítségre? Ismétlem: azonosítatlan vadászgép, itt a Wild Karrde teherhajó.

Szüksége van segítségre? – Wild Karrde, itt az Új Köztársaság AA-589 azonosítási jelű X-szárnyú vadászgépe – jelentkezett Luke. – Egyébként köszönöm, elkellene egy kis segítség. – Vettem, X-szárnyú – felelte a másik. – Mi a problémája? – Hiperhajtómű. – Luke a közeledő hajót figyelte. Egy perccel később, hogy mellé értek, az újonnan érkező jármű hozzásimult A Wild Karrde nem volt túl nagy, hossza nem haladta meg a vadászgép lézerágyúkkal együtt számított hosszát. Azért nem árt óvatosnak lenni… – Tönkrement mindkét hajtóműirányítóm – kezdte sorolni a hibákat. – Megsérültek a mágneses pajzsok, de lehet, hogy maga a főegység is. Tartok tőle, hogy nincsenek megfelelő pótalkatrészeik. – Ekkora hajó számára sajnos valóban nincsenek. – Rövid szünet következett, – Felhatalmazásom van ellenben arra, hogy meghívjam fedélzetre. Amennyiben kívánja, velünk tarthat célállomásunkig. Luke ismét kinyúlt az Erővel, hogy felfedje a beszélő hátsó szándékait. Ám ha voltak is ilyenek, semmit sem tudott érzékelni belőlük. Egyébként sem volt más választása. – Pompásan hangzik – felelte. – Lehetséges volna, hogy a hajómat is magunkkal vigyük? – Kétlem, hogy ki tudná fizetni a szállítási költséget – válaszolta a másik kicsit gunyorosan. – Megkérdezem a kapitányt, de ne fűzzön vérmes reményeket a dologhoz! Egyébként legfeljebb vontatni tudjuk: dugig van a rakterűnk. Luke elhúzta a száját. Egy teljesen megrakodott teherhajó nem tudta volna végrehajtani ezt a lassító-közelítő manővert; ezt Artu jelezte is az imént. Ezek szerint vagy hazudnak, vagy a közönséges hajtóműrendszer helyett, egy másik, nagyobb teljesítményű rejtőzik az ócskavasrakás páncélzata alatt. Ami annyit jelent, hogy a Wild Karrde lehet kalóz, csempész, vagy akár álcázott harci jármű is. Az Új Köztársaság pedig nem álcázza hadihajóit Közben a másik pilóta visszatért – Tartsa a pozícióját, X-szárnyú, akkor össze tudunk kapcsolódni. Különben egy kis űrsétát kell tennie. – Az összekapcsolódás gyorsabb lesz… – Luke megpróbált olyan könnyedén felelni, amennyire csak tudott. – Nem hiszem, hogy bármelyikünknek érdemes lenne sokat időznie itt Egyébként, a magasságos űrre, hogyan vitorlázhattak éppen erre? – Csak korlátozott tömegű poggyászt hozhat magával. – A nő egyszerűen figyelmen kívül hagyta a kérdést. – Gondolom, az asztromechanikai droidjáról nem óhajt lemondani. Ennyit a könnyedségről. – Eszembe se jutott. – Rendben, maradjon vételen! A kapitány ötezerben állapította meg az útiköltséget. – Értettem – dünnyögte Luke szórakozottan. Előkereste a szereléshez használt kesztyűt és sisakot. Az összekapcsolódáshoz használt sűrűenergiahenger elméletileg biztonságos, de balesetek néha történhetnek. Különösen, ha a Wild Karrde legénysége úgy dönt, mégis jobban örülne egy üres X-szárnyúnak. A legénység. Luke kiterjesztette érzékeit a teherhajó felé. Valami kellemetlen érzés vett erőt rajta, de megmagyarázni nem tudta. Artu ideges csipogása visszarántotta a valóságba. – Nem, nem mondták meg. De kétlem, hogy törvényes dologban járnak errefelé. A robot halk, elektronikus nyöszörgéssel válaszolt. – Egyetértek – bólintott Luke. – De amúgy sem tehetünk semmit. Csak tartsd nyitva a szemedet te is!

A szoba közepén jókora asztal állt. mely érkeztükre szinte zajtalanul félresiklott. majd hátrafordult. Megragadta a kapaszkodókat. Kézi adó-vevőjét egyik zsebébe süllyesztette. A külső ajtó hangtalanul becsukódott. de ő maga kint maradt. Artu is kikecmergett már aljzatából. – Várj egy kicsit. – Jó estét – köszöntötte őket. Hangja önuralomról és kivételes akaraterőről árulkodott. és letette maga elé. – Karrde kapitány már várja. Halvány félmosoly jelent meg Karrde ajka körül. Halk szisszenéssel egyenlítődött ki a nyomás. – Apróbb nézeteltérésem támadt egy birodalmi csillagrombolóval. A Wild Karrde apró dokkolókamrája éppen a feje felett nyílt meg. – Oké. Kicsiny helyiségben találták magukat. Az Erő segítségével megragadta a kis robotot. Mintha hívogatta volna. hogy sem robotok. és felnyitotta a pilótafülke tetejét. Luke ellenőrizte a műszereket: állításuk szerint a két hajó közti térben normális nyomás uralkodott. rajta terminálok és konzolok sokasága. Talán a hibernációs transz teszi – gondolta. Válaszra sem várva megfordult. Artu – morogta Luke. – Talon Karrde vagyok – mutatkozott be még mindig Luke-ot fürkészve. nyúlánk férfi ült. amerre kísérőjük indult. Az asztal mögött keskeny arcú. ha nem tévedek. Az legalább bizonyosnak tűnt. végül fénykardját akasztotta övére. Kísérőjük megállt egy újabb ajtó előtt. kétségbeesett füttyöket hallatott. X-szárnyú. Artu! – szólt hátra. Artu a földre huppant. mindjárt segítek! – kiáltott neki Luke. mikor feltárult a belső ajtó is. – Gyerünk. egészen jó helyet talált magának. Kifinomult érzékeivel vizsgálódott a fedélzeten. – Köszönöm – bólintott Luke. majd övére csatolta. . – Több mint négy éve lemondtam a Szövetségben betöltött katonai rangomról. Elöl. fiatal férfi várta őket. és előresietett. – Üdvözlöm a Wild Karrde fedélzetén – köszöntötte a Jedit – Legyen kedves velem jönni: a kapitány látni kívánja. amint felkészült. – Ön pedig. A férfi intett.Felvette a légmentesen záró szerelőruhát. óvatosan tett egy lépést előre. Luke elcsodálkozott. Luke pedig éppen visszanyerte egyensúlyát. a legénységet kutatta. az energiahenger stabilizálódott – szólalt meg az idegen nő. Halványkék szemei hűvös nyugalomról árulkodtak. hátul pedig… Akárhogy erőlködött. Luke elhagyta hajóját. s belépett. Apró. behúzta droidját. s pillanatnyilag ez bírt csupán jelentőséggel. – Elnézést. nem lelkesítette az újabb fordulat. mire használhatná a Wild Karrde fedélzetén. akármire is készült. Elrúgta magát a pilótafülke tetejéről. és karmantyúival óvatosan kapaszkodva közeledett. A falon kommunikációs berendezések és kódfejtő automaták kijelzői sorakoztak. miközben szemrevételezte látogatóit. sem a legénység tagjai nem tartózkodnak ott. rövidre nyírt fekete hajú. Artu. így néhány másodperccel Artu előtt érte el a légzsilip ajtaját. Különös szabású overallt viselő. Luke Skywalker parancsnok. Meg kell mondanom. – Gyerünk. csakhamar a gravitáció is visszatért. – Ebben azért egy kicsit segítettek – magyarázta Luke. Honnan a pokolból…? – Most egyszerű polgár csupán – felelte végül mosolyogva. négyet embert sikerült azonosítania. noha el sem tudta képzelni. – Jöhet. úgy fél fényévnyire innét. ellenőrizte a fegyver töltését. A túlélőcsomagot hátára szíjazta. Artu hátsó kerekeire zöttyenve követte. a hajó hátsó része homályban maradt.

még a császár előtt sem érzett ilyen tiszta. – Noha ez. hogy itt talál… – Hangjába némi bosszúság vegyült. – Artu és én nagyon örülünk. jobban kellett volna érdekelje. kivételesen. és emiatt még vívni is megtanult. Na mindegy. a Birodalom még meglehetősen aktívan tevékenykedik a galaxisnak ebben a szektorában. egy olyan férfi. azt hiszem. azután ismét a legénység felé fordította elméjét. Mire ideérnek… Karrde elég közel áll hozzá. hogy honnan tudja a nevemet. ha egy kicsit összeakaszkodhat a Birodalom örököseivel. – Artu? Ó. Ami a hajóját illeti. akivel rádión beszélt. – Ön kivételes képességű harcos lehet… Megmenekülni egy birodalmi csillagrombolótól nem csekélység. mintha számított volna rá. hogy képes lesz rá. Várakozóan. Elrejtőzni egy Jedi elől… Hónapokba telt. – Rendesen elrejtőzött. el fogja tudni mondani. hogy lehetetlen tiszta képet kapni róla. – Igen. Ez nem is meglepő. a tarkója tájékán valami kellemetlen bizsergést érzett. Ám az állítás. Ellazította izmait. akár csempész. nem az én érdemem. Mara Jade vezetett ide minket – Könnyedén biccentett – Most éppen a hídon van. – Igazság szerint valóban vártuk – ismerte be nyugodtan Karrde. – Rég nem veszek részt tisztogató akciókban – felelte Luke. Jó pár másodperc kellett ahhoz. nincs több megbeszélnivalónk… Azért szeretném. mi ad okot ezekre az érzelmekre. – Ne nézzen ostobának! Ön vagy Luke Skywalker. amiért megmentett bennünket – folytatta az udvariaskodást. Azt reméltem. a Jedi. vagy valaki más. Egy idősebb férfi a navigációs komputeren számolt valamit. értem már… – vont vállat Kardde a döbbenet legcsekélyebb jele nélkül. Érzékelte a fiatal nőt. el tudjuk vontatni. – Mégsem olyan. És mögött ült… Arca megvonaglott. hiszen a Jedik tudása már inkább csak a legendákban él. Érzékei jelezték. – Igen. Sőt. ha tudná: rettentően sajnálom. ő az – jegyezte meg Karrde. ezzel egy kicsit már elkéstek. Rövid csend következett Hallgattak mindketten. – Még sosem találkoztam vele – nyögte ki végül. miszerint valaki több fényévnyi távolságból érzékelte jelenlétét. mire rájöttem. Hátul. Újabb félmosoly. küzdelemre készülődve. Az egyik segítőtársam. – Ez úgy hangzott. Luke agyában egyre hangosabban szólt a riadó. Ámbátor úgy képzelem. Soha. semmi nem mentheti meg. – Kár. Akár kalóz. mint ön. . hogy maga váltja ki belőle ezeket a szélsőséges érzelmeket. Lehet. mint amilyennek képzeltem. Megigazította ruháját – szinte észrevétlenül –. de tekintetét egy pillanatra sem vette le Luke arcáról. hogy a legénység öt tagja még mindig elöl tartózkodik. – Köszönöm – felelte Luke. – Oldalra billentette fejét. nem bánja. hogy kifejezzem hálánkat. mintegy mellékesen. persze… az asztromechanikai droid! – A kék szemekben különös fények gyúltak. De gyanítom. hogy így kellett történnie. – Ámbátor Ön ezt nyilván jobban tudja nálam. hogy most készülnek fel – futott át Luke agyán a gondolat. Ha csak nem egyezett meg a birodalmiakkal… – És engedje meg. hogy ne akadályozza majd. hogy kerültek ide. – Nem? – Karrde első ízben hökkent meg. – Hát. hogy Luke szóhoz jusson. noha nem gondoltam volna. – Felállt a székéből. keserű gyűlöletet. mindent elborító. túlontúl csábító volt.– Aha. s ott is olyan homályos. – És a fénykard az övén? – nevetett szárazon Karrde. testsúlyát bal lábára helyezte. mintha elektromos ütés érte volna. ha harcra kerül a sor. – Egyébként még nem mondta. aki bolondul a régiségekért. nem hagyhatta megjegyzés nélkül. Rendelkezünk a szükséges kábelekkel. azt sem. ha úgy kívánja. – A kék szemek továbbra sem mozdultak Luke-ról. hogy egy csillagromboló ólálkodik a közelben. hogy erre jártak.

Sem embereket. Keze még félúton sem járt. Még mindig az ágyon feküdt. úgy ötvenméternyire lehetett tőle. Lábait is keresztbe tette. nyilván valami kábítószert adtak be neki… Akaratlanul is elmosolyodott. Ölében kicsiny. élő emberi lény… és mégsem érzékelte. nem tudta megállapítani. bútorozott szobában találta magát. Egy erdő szélének körvonalait pillantotta meg rajta keresztül. és végigfuttatott néhány Jedi-technikát. Mintha megvakult volna. hogy a hang nyilván hírközlőből jön. Meghökkent: valaki van a szobában. és felemelte fejét. szemközt egy ablak tárva nyitva állt. még az ablakon túli erdőt s lakóit sem. hatalmas. Összegyűjtötte minden akaraterejét. – Végre felébredtél – szólalt meg egy női hang az oldalánál. Valódi. Keserűség és gúny tükröződött benne. de veszedelmesnek rémlő sugárpisztoly. ő mégsem érzékelte. Várt.Luke azonnal a fénykard után kapott. – Jól van. – Légy üdvözölve a halandók világában. Értelme utolsó felvillanásával. ugyanabban a pilótaruhában. Napsugár tűzött az arcába. semmit nem használt. hogy megtisztítsa szervezetét. Az erdő felett narancssárga nap nyugodott le – esetleg kelt éppen. Nyomban bebizonyosodott. hogy ágyban fekszik. Sikerült oldalra fordulnia. Úgy tűnt azonban. gyönyörű. míg ennek jelentősége átszivárgott az elméjét borító mentális ködön. Karrde nyilván arra számít. legfeljebb két órára teszik harcképtelenné az áldozatot. Pislogott. Miután lelőtték. szikrázó aranyvörös hajjal. A zavarodottság nyilván megjelent az arcán is. tudata teljesen kitisztult. Látogatója összefont karral ült egy magas támlájú széken. amelyben elfogták. hogy valami különös mentális erő leszűkítette elméjének képességeit. és mikor legközelebb felébredt. hogy első feltevése volt helytálló. hogyan sikerülhetett Karrdénak meglepnie őt. Percekbe telt. azután rá kellett döbbennie: amit tett. Valami okból ismerősnek tűnt: Luke-kal nagyjából azonos korú. . Azután arra gondolt. A berendezés egyáltalán nem hasonlított a szabvány börtöncellákéhoz. hogy a szer még jó ideig hat. Először csupán két tény jutott el a tudatáig: hogy fekszik. A kábítópisztolyok egy. majd kinyitotta szemeit. Meg fog lepődni. S Luke hirtelen rádöbbent. talán több napja. – A nő elmosolyodott. mikor hátulról kábítólövés érte. TIZENKILENCEDIK FEJEZET Lassan ébredezett. a fény bántóan éles. sem robotokat. s hogy pokolian érzi magát. s hogy már régóta. Nemsokára megint elaludt. Egy apró. Ez lehetetlen. elcsodálkozott. Végül rádöbbent arra is. semmi egyéb. karcsú nő volt. Nem kedves vagy udvarias mosoly volt ez. Halványan még eljutottak hozzá Artu kétségbeesett csippantásai. Nem érzékelt semmit. A Jedi harcmodor magában foglalja a meglephetetlenséget is. Luke megpróbált a beszélő irányába fordulni. A levegő meleg volt és száraz. zöld szemekkel. ellenfeleinek volt egy röpke másodpercük felkészülni – és ez elegendőnek bizonyult.

Mikor kiértek a barakkból. végül egy kétszárnyú ajtó elé értek. Annak azonban még a szempillája se rebbent. – Ha mindezt azért csinálod. Mintha egy ősi legenda elevenedett volna meg. némelyikük épp csak hogy kilátszott az erdőből. hogy bármelyik megoldás kedvemre való… – Van még egy lehetőség – sziszegte Jade. A nő némán figyelt. mint a Wild Karrde –. azután a nő leengedte a fegyvert. meddig bírja. – Semmi ilyesmire nem készülök – nyugtatta meg Luke. hol van Artu Detu. és rászólt. hogy vérkeringése helyreálljon. – A neveden kívül azt is elárulta. – Mikor rábukkantam a hajódra. Mara – kissé tán túl határozottan is – előretuszkolta a Jedit. – A nagyteremben várnak. – Ne mondj semmit. keljen fel! – förmedt Luke-ra.– Nem tetszik. ha akarja. vagy tucatnyi hasonló alkotmányt látott. – Az ajtó hangtalanul félresiklott. Tekintetét a nőébe fúrta – kíváncsi volt. amelyet Luke a teherhajón már érzékelt. és szinte Luke arcába nyomta. Luke felült. Te vagy Mara Jade. és most vette csak észre. – Csupán szeretném visszanyerni az erőmet. hogy te találtál rám a mélyűrben. központi épülethez vezette Luke-ot. Az utóbbi körül tucatnyi különböző űrhajó várakozott: két teherhajó – ugyanolyan típusú. csupán egyetlen kérdés merült fel: odaadjunk a birodalmiaknak. hogy Mara a saját övére akasztotta fénykardját. akkor feleslegesen töröd magad. Jedi lenne? Oly nagy a hatalma. hogy eltompítja érzékeit? – Nem mondhatnám. majd intett. – Előre! Hosszú folyosón haladtak tovább. A nő szemeiből ugyanaz a keserű gyűlölet áradt. Elhagyták az ebédlőt. meg néhány más épületet. pár kisebb naszád. kezét hanyagul a sugárpisztoly mellett nyugtatta. mindet külön-külön. De valami mást is felfedezett mögötte. hogy beszélt rólam. óvatosan. – Hát. Luke óvatosan feltápászkodott. ami különlegessé tesz! Lassan. A raktár és a hangár pont szemben volt. . itt és most! – hangja szinte esdeklően csengett. Luke szobája egy hosszú folyosó végéről nyílt. vagy magunk öljünk meg! Váratlanul felállt. hogy később elkápráztass akcióid valamelyikével – szólt hidegen –. mozdulatlanul álltak mindketten. s közelebb lépett. Vagy ha meri. Luke bólintott. s néhány más helységet. – Próbálj megszökni! Akkor megöllek. – Na. – Nem könnyű egyszerre elveszíteni mindent. hogy lábra állhassak végre. kezébe kapta a fegyvert. Karrde látni akar. – Tartsd meg a háládat! – vágott közbe. Csak álltak. A mélységes fájdalmat. azután letett róla. Jobban teszi. – Mozgás! Karrde vár. Egy hosszú percig némán. Egy cirkáló mögött végre megpillanthatta X-szárnyú vadásza orrát is. Az ajtónál megérintett egy kapcsolót. Mara szeme megvillant. Luke megérinthette volna. lábait egyenként mozdítva. Mara felemelte a fegyvert. ugye? – gúnyolódott a nő. ha Karrdéhoz fordul ezügyben is… Mara a nagy. Hirtelen ötlettől vezérelve majdnem megkérdezte Marát. Megmozgatta izmait. Köszönöm. ezzel nem nyűgöztél le – felelte gúnyosan a nő. – Karrde említette.

Vékony ágak nyújtóztak úgy kétméternyi magasságban. ott is pókhálószerű minták díszítették. tekintete rebbent csak ide-oda a helyiségben. rettegéssel és halállal… Az erdők minden esetben elvetemült szerzetek lakhelyéül szolgáltak. a középre állított élő fa volt. – Elnézését kell kérnem. – Nyughass. s a gazda helyett inkább a szék mellett tanyázó szörnyetegeket nézte. Luke tétován felé indult. és megpaskolta a szörny fejét. kérem! Luke tett egy lépést előre. – Chin! – kiáltott a terem túlsó végében beszélgető három ember felé. Ez igazi. Torkából mélyhangú morgás tört elő. Időközben a másik szörnyeteg is felállt. az itt is marad. hogy nem… – Az egyik szék felé intett. és felpillantott. Skywalker! – szólalt meg egy hang valahonnét Luke összerezzent. – Talán igaza van – bólintott Karrde. – Attól tartok. amilyet a császári palotában gyakorta láthatott. nem hisznek magának – jegyezte meg óvatosan Luke. némelyik a falat súrolta. és halk. A lény mit sem törődött vele: most már teljesen kiegyenesedett és le sem vette szemét a fiatal Jediről. minden bizonnyal valami kiváló együttműködési lehetőséget eszelt ki a közelmúltban. A falat különlegesen szép barna faburkolat födte. A mennyezet mintha az egekig ért volna. középkorú férfi. Haját Froffi stílusban felnyírva viselte. koronája a mennyezeten túlra ért. egy kényelmes karszékben ült Talon Karrde. s átvette pórázukat Karrde kezéből. – Természetesen – mormogta szórakozottan Luke. – Gyerünk fiúk! – mordult a szörnyekre. Azok kényelmetlenül éber tekintettel követték minden mozdulatát – S ha már ilyen kedvesen marasztal – ehelyütt Karrdéra pillantott –. Gyermekkori történetek elevenedtek meg benne: ilyen fákról és erdőségekről szóltak. A hang hallatán felkapták fejüket. – Bizonyos vagyok benne. Székek. légy szíves! – Persze – felelte szólított. E pillanatban az egyik állat felpattant. Sturm! – reccsent rá Karrde. kanapék. – Á. eleven fa volt. mélykék fény áradt a repedéseken át. Nem kis nehézséget okozott úgy rendezni a dolgokat. felemelt orral szimatoltak Luke irányába. négylábú szörnyeteg tanyázott. – . ám vészt jósló kurrogást hallatott. és más ülőalkalmatosságok látszottak szétszórva – s ez mindjárt felvilágosítással szolgált a szoba rendeltetésével kapcsolatban is. Ezt azonban csak tüzetesebb vizsgálódás után ismerte fel Luke. Ami azonnal a szemébe ötlött. – Vidd ki őket. A folyadék felszikrázott a nap fényében. törzsének átmérője alul meghaladta az egy métert. Rémisztő mesék. A fától nem messze. – Mi szólnátok egy jó kis sétához? – Ismét elnézését kell kérnem. hogy megérti. Skywalker – mentegetőzött udvariasan Karrde. mikor Luke odaért hozzá. Halvány mosoly derítette fel Karrde ábrázatát.Luke szólásra képtelenül állt egy pillanatig az ajtóban. miközben mindkét vadállat nyakörvet megragadta. nehogy felbukjon. – Üdvözlöm az élők sorában – köszöntötte Karrde. tele veszedelemmel. mintha a növény kapaszkodót keresne. s kutyák módján. Számtalan kis szobor állt mindenütt: valamely ismeretlen faj alkotásai. ezüstös kancsót. Ámbátor az is elképzelhető. Felemelt egy apró. néhol különös. – Ez az ember a vendégünk. és sokáig lekötötte figyelmét. amiért ilyen sokáig altattuk – mondta Karrde. Nem afféle apró díszfa. s rubinszín folyadékkal töltött tele két kupát. – Meglehet. itt is. – Jöjjön és csatlakozzék hozzám! – invitálta Karrde a Jedit. mellette két nagydarab. – Foglaljon helyet. hogy biztosak lehessünk benne: ha idehozunk egy Jedit.

nem ilyen gyermeteg trükkel fogják megtenni. igen erősen megneheztel ránk. – És nem arról van szó. körülnézett mintha meg akarna bizonyosodni. más részét az Új Köztársaság szektoraiban bonyolítjuk. hogy miért vadászik magára a Birodalom olyan kétségbeesetten. – A helyettese már tájékoztatott a lehetőségekről. Luke leült. Mint tudja. ez is megoldható – hajolt előre Luke. mi történt magával. használhatóság szempontjából ez épp olyan. – Hanem hogy mit fizetnek. sőt. – Ezért azután több tucat hajó vadászik magára. Luke Marára pillantott. – Kétszer annyit fizetünk. és foglyára pillantott. – Az ön módszere azonban kitűnően működik – jegyezte meg szárazon Luke.Általában jobban tűrik a vendégeket. – És megfordítva: ha a Birodalomnak szolgáltatnak ki. De csak később. akiknek fogalmuk sincs. – Szeretném látni. – Maga a meggazdagodást jelentheti számtalan törvényen kívüli szerencsétlennek – magyarázta Karrde. Kellemesnek találta az ízt. – Alkut ajánlok – mondta végül. – Bőkezűen bánik mások pénzével – vont vállat Karrde. – Az egyik műszaki barakkba zártam. mintha még mindig a kezében szorongatná. hogyan csinálja? Karrde megint elmosolyodom – Az efféle titkoknak nagy ára van. – Ivott egy kortyot. – Elmosolyodott – Szerencsétlenek hajszolják magát. olyanok. s a kupát az asztalra tette. – Minden bizonnyal megoldható. Karrde hátradőlt. Ha a Birodalom megneszeli. miképp tarthatnának fogva egy Jedit. – Elmondja. – A probléma nem a fizetendő pénz körül merült fel. hogy a Köztársaság napi áron fizet értem. gondolom. azután leült Karrde mellé. s úgy vélte. – Csak azt tudom megígérni. ha lehet. – Segíteni fog teljesen felébredni. miért nem működnek a Jedi-képességei. amit cserébe megoszthat velem? – Félő. Mara érkezett hátulról. lehunyt szemmel ivott egy keveset. hogy helyet foglaljon. a felkínált italt is elfogadta. én hozzá tudok fűzni még egyet a lehetőségek listájához. hogy minden rendben. hogy ilyen sokat érek. – Megtudhatnám esetleg. – Kellemes serkentőszer – emelte meg Karrde kupáját Luke felé. így a Köztársaság sosem fogja megtudni. a Köztársaság hadihajói teszik itt hamarosan kevéssé baráti tiszteletüket – emlékeztette Luke. mit is kezdjünk egymással. még pénzben is. mit fizetnének – vetette közbe Mara. ha el akarják kábítani. Luke akaratlanul is elmosolyodott. ügyleteink egy részét a Birodalom. azután Luke-ot kezdte méregetni ismét. Luke is kortyolt. – Tudna mondani valamit a robotomról? – Kutya baja – nyugtatta meg Karrde. nehogy megpiszkálják. A sugárpisztolyt már övébe tűzte. – Felárért. – Engedjük haza? – találgatta Karrde. de Luke tudta. azután az asztalra helyezte a kupát. én pedig elmagyarázom. – Így igaz – ismerte be Karrde. – Csakhogy az Ön X-szárnyú gépének mélyűri antennája megsérült. Most már semmi akadálya. mint a Birodalom. figyelmen kívül hagyva minden figyelmeztetést és veszélyt. hogy visszaengedtük a Köztársaságba. – Karrde felegyenesedett ültében. – Miután kitaláltuk. inkább politikai jellegű. – Nem is gondoltam. hogy nincs – vallotta be Luke. . Van olyan titka. ha az véletlenül a kezükre kerül. Harmincezret. Remélem.

ami a birodalmiakat is kielégíti valamelyest. Addig. hogy a célpont minden esetben az Új Köztársaság Jedije és egy másik potenciális Jedi. – Felvonnia a szemöldökét. – Ez most a legfontosabb kérdés persze. Az Új Köztársaság . – Meg akarták ölni? Luke elgondolkodott. – Hadd emlékeztessem valamire. – Az új parancsnokuk különös érzékkel rakosgatja egymás mellé a tényeket. Leiával is. jelentheti azt is. hogy gondosan elvégezhesse a navigációs számításokat. Luke hökkenten pillantott fel. – Milyen szerencsés maga! – Meglehet – hagyta helyben Karrde. annak férjétől. A szavamat adom. – Semmire sem mennének vele – mondta olyan nyugodtan. Ebben az esetben magát szabadon engedhetjük. Úgy tűnt. – Van némi összeköttetésem a Bpfassh-on. élve kellünk nekik. hogy olyan helyzetbe kerültünk. Nem. azt hiszem. – Amúgy fogalmam sincs. és az egészet elfelejtjük. valami kompromisszumot kell találnunk. – Azt kell hinnem. de azután úgy ítélte. – De számtalan határozatot megtudhatott magától – magyarázta Karrde. Már a gondolata is fájt. – Miként a húgától. a második a Bpfassh-on. hogy nem csupán információk miatt vadásznak Önökre. Különösen azok után. és elmosolyodott. Hol történtek a támadások? – Az első a Bimmisaarin. – Leia Organa Solo. Leia pillanatnyilag biztonságban van. nem csak én kellek nekik. és az ott készülő tervekről. Luke várt. eltöprengett. Ez vereségnek tűnt. de az R2-es droidját megkapják a birodalmiak. Az a tény. és más főrangú hivatalnokoktól is… – Tovább töprengett. – Kompromisszumot emlegetett az imént – emlékeztette hát. ám hamarosan kiderült. hadd tanulmányozzák. talán megkérhetem őket. hogy visszautasítottuk a magára kitűzött fejpénzt. – Ez pedig visszavezet minket az eredeti kérdésemhez. Egy szállítmányért mentünk. Luke gyomrába hideg félelem markolt. Már kétszer megpróbálkoztak a húgommal. Karrde bólintott. – Ezt inkább nem tenném. Olyan megoldást. – A végeredmény mégiscsak az. hogy Ön az Új Köztársaság hierarchiájában betöltött pozíciója miatt érdekli a Birodalmat.– Miért nem kérdezi meg közvetlenül a birodalmiaktól? Karrde elhúzta a száját. A nő szoborszerű arcán Luke semmiféle érzelmet sem tudott felfedezni. – Meg kell mondanom. – Akkor engedjenek el. – Igen. – Nem hiszem. hogy Karrde erről nem akar többet beszélni. hogy nézzenek utána a birodalmiaknak. – Megakadt. mielőtt mennék – jegyezte meg Luke. – Nem vadásztak rám? – Nem – ismerte be kelletlenül Karrde. Akit Jedinek tanít ki a bátyja. hogy a kezünkbe került. – Érdekes – biccentett Karrde. attól tartok. – A sors iróniája. a Birodalomnak vége. amit szerettem volna elkerülni. és Mara kihozta a hajót a hipertérből. – Akármi történik velem vagy Leiával. hogy hallgatni fogok. kénytelen lesz a vendégszeretetemet élvezni. ahogy csak bírta. Karrde gondolatai visszatértek a szobába. hogy Artu a Birodalom rabszolgája lesz… – Artu egyetlen tanácsülésen sem vett részt. Talán pontos információkat akarnak a belső tanácsról. – És az én eredeti válaszomhoz – vont vállat Luke. – A Birodalom rájöhet valahogyan – vetette ellen Karrde. azt ígértem – ismerte el. mit akarhat tőlem a Birodalom. A végén még ők is elkezdenének érdeklődni irántam. Ez talán magyarázatot adhat a birodalmiak cselekedeteire. Luke széttárta karját. és elrévedt.

– Miért gondolja.máris több bolygót tudhat magáénak. semhogy néhány nap alatt kibírhatatlanná váljon. talán néhányan ismét visszaköltöznek ide. A fiatal Skywalker közben a fát vizsgálta lehangoltan. hogy ezt pontosan senki sem tudja – vallotta be kissé . – Ysalamiri? – Luke követte a csempészfőnök tekintetét. – Csak sikerüljön kikerülnie erről a különös helyről. Most. – A Wild Karrde fedélzetén is ysalamiriket rejtett el. – Azt itt töltött idő miatt nem aggódom – felelte kedvetlenül Luke. egészen különleges képességekkel rendelkeznek semlegesítik az Erőt egy meghatározott területen belül. ugyanezzel érvelt a császár annakidején – emlékeztette szárazon Karrde. ahol leárnyékolják képességeit…! – És ne számítson a Jedi-tudására sem – tette hozzá Karrde lustán. hiszen egyik tanítómestere sem beszélt soha e teremtményekről. – Jó kis dilemma. – Értem. hogy az őslakosság nem látja majd szívesen őket. – Nincs túl sok belőlük – magyarázta Karrde. Ha nem lesz védtelenebb. mintha az sosem létezett volna. hogy tudta már. hogy nem egészen véletlenül. és fáradtan elmosolyodott. A Régi Köztársaság Jedi-lovagjai kerülték ezt a bolygót. azonnal felfedezett még vagy fél tucatnyit ezekből a lényekből. Remélem. – Akik ilyesmit tartottak valaha. – Persze lehet. Luke továbbra is az egyik ysalamirit figyelte. köszönöm a rám szánt idejét. – De alátámasztja őket a tény. nem igaz? A Birodalom csúnyán megtorolja. Nem tudta. Ámbátor megkockáztatom a kijelentést. ezért költözött ide a csempészbandák legtöbbje. mint az enyémek. – A két vornskrsomnak számtalan rokona él odakint az erdőben. – Mi ez? – Az ok. éppen Karrde feje felett. Skywalker. hogy a Jedik ismét megszaporodhatnak – könnyedén Luke felé biccentett –. Győzni fogunk. ha nem adom ki magát nekik – mégpedig a közeljövőben –. amiért még mindig itt van. már csak a nagy számok törvénye miatt is. hogy az ysalamirik semlegesíteni tudják az Erőt? – A helyi legendák állítják… – Karrde gúnyosan Luke-ra nézett. – Tekintete megakadt Marán. amit a férfi állít. – Úgy emlékszem. igaz-e. s közelebb költöztek a potenciális üzletek színhelyéhez. – Ott még több ysalamiri tanyázik az ágak közt. szürkésbarna lény függött. a csempészek szerterajzottak a galaxisban. hogy az észrevette volna? Luke élesen a férfire pillantott. – Eddig még nem hallottam ilyesmiről – vallotta be Luke kelletlenül. mint itt. – Meddig terjed ennek a jószágnak az árnyékoló hatása? – Tartok tőle. – Pusztán a biztonság kedvéért. Miután a császár elpusztította a Jediket. hogy egyikünk se fizessen rá túlságosan. Olyannyira. mit kell keresnie. – Ne tévessze meg a látszat! – figyelmeztette Karrde. – A mögötte álló fára emelte tekintetét. – Különben… – Különben a végső küzdelem kimenetele kétséges lehet – ismerte el Karrde. – A környezet kellemesebb annál. Az egyik ágon vékony. – Akárhogyan is. nem nagyon híresztelték. Most. a Köztársaság viszont előbb-utóbb győz. és akkor… – De csak ha ő és a húga visszafogják Mon Mothma kezét – vágott közbe Mara. és egyszerre megértett mindent. Hogyan tudott volna egy meglehetősen ideges ember kábítópisztollyal becserkészni egy Jedit anélkül. És azok még kevésbé civilizáltak. sikerül majd úgy megállapodnunk. mint a Birodalom Örökösei. Mintegy véletlenül. – Ugyanilyen védtelen marad az erdőben is. hogy Ön még mindig itt áll. – Pontosan – bólintott a csempész. és az arány csak a mi javunkra változhat. és társalog velem. Tudja.

A fogoly Jedi az ablakhoz lépett. Luke még egyszer visszafordult. – A vacsorát lekéstem már? – kérdzte Luke a nőtől a folyosón. azután csönd borult a szobára. és becsukta maga mögött az ajtót. Már jó néhány napja nem vehette le a pilótaruháját. és megpróbálta elnyomni a rátörő kétségbeesést. merre távozhatok. mire megint a szabad ég alá értek. mielőtt lelőnélek… – Arcát kegyetlen mosoly derítette fel. Újra a halovány félmosoly. – A híresztelések szerint egy ysalamiri tíz méteres körben akadályozza az Erő használatát. hogy semmiféle fegyvert vagy egyéb. – Ajánlanék még egy megoldást.sajnálkozva Karrde. ez a terület természetesen jóval nagyobb. Luke is. senkinek nem kell megtudnia. De majd elgondolkodom a dolgon. Ha úgy gondolja. akár kiszolgáltatja a Birodalomnak. Mara Jade ismét kezében tartotta fegyverét. és kivégezteti. – Azt gondolom. Ha csoportban vannak. – Köszönöm. aki megtalál. jobb lett volna. de fő a biztonság. és a pisztollyal mutatta az irányt. legszívesebben a helyszínen végezne Skywalkerrel. A nő szó nélkül megfordult. azután eszébe jutott valami. Most azonban megkérdezném. hogy valaha itt járt… Foglyul ejtésének hírét szétkürtölni akkor is felesleges kérkedés lenne. Az elektromos zár halkan kattant. – Valamit majd hoznak… – Mara válaszából kitetszett. Skywalker. – Csak ne szólj semmit. Valahogy felerősítik egymás hatását. inkább nem tenném. – Luke mély lélegzetet vett. Hadd próbáljak szerencsét bárki mással. és hagyjanak magamra ott. hogy a vornskrok végeznek veled. végignyúlt rajta. Soha – a császárral szemben sem – érezte magát ilyen . A csomagját pedig a szobájába küldöm. csak az ő börtönét rejtő épület maradt sötét. A többi barakk ablakaiban fények gyúltak. Lassan sötétség borított el mindent. Ez legalábbis óvatosságról árulkodik. – Könnyen meglepetés érhetné. A nap lenyugodott már. – Köszönöm. hosszasan bámult kifelé rajta. – Az ablakokon semmiféle zár nincs. Időközben a szobába értek. Sóhajtva az ágyához ment. ahol megtaláltak. – Köszönöm. lehet. ha az egész meg sem történik. – Beleértve a birodalmiakat is? – Igen. – Halvány félmosoly suhant át az arcán. vigyenek vissza. ha nem kérdezek! – És fintorgott. szeretne tisztálkodni. ránk nézve veszedelmes eszközt nem rejtett el benne. csupán riasztóberendezés. hogy egy Jedi ilyesmire vetemednék. Mire megfordult. majd Marára pillantott. mielőtt itthagy bennünket. Ha megpróbálsz megszökni. ha a csempész Mara tanácsát fogadja meg. Váltás ruhája akad? – Az X-szárnyú rakterében vagy egy kis csomag… – Luke megfordult. Jó éjszakát. Tégy próbára! Skywalker előbb az ablakra. Persze csak ha beleegyezik. Mara megállt az ajtóban. Bárhogy döntsön Karrde. ahogy valamelyik emberem meggyőződött róla. hogy a gépet is magukkal hozták. – Kétlem. akár visszaadja a Köztársaságnak. mivel sikerült kivívnom az ellenszenvedet… – Hallgass! – szakította félbe Jade. – Igyekszem megőrizni az utamba kerülő értéket. – Gyerünk – szólt komoran. azután folytatta: – Fogalmam sincs. Esetleg végezhetnénk néhány kísérletet. – De tudod mit? Ne is törődj a szövegemmel. – Esetleg.

Ackbar legfeljebb ha két szót szólt hozzá emlékezetes vitájuk óta. minden szavát gondosan megválogatva. és úgy tett. Biztos vagyok benne. Nagyot sóhajtott megint. – Értettem. – Biztos vagyok benne. tudja. és egy kicsit ingerült. megleli a módját. – Inkább a lefekvés körül – magyarázta Winter. eltervezték-e már. és beleegyezőleg biccentett. – Javasolhatnám fenségednek. – Hamarosan visszatérünk – suttogta Han. Fáradt. – …kézműves ipartelepeit. Valamiképp – s ezt érezte – ki fog szabadulni ebből a kutyaszorítóból is. – Elsősorban a kicsivel. hogy minden a legnagyobb rendben van – felelte Thripio a hercegnő hangján. biztosíthatom. Tájékoztatni fogom a tanácsot. – Mint rendesen. s közben olyan boldogtalan pillantást vetett a mögötte várakozókra. – Elhatároztuk Hannal. hogy csak annyi ideig maradunk. hogy megnyugvással fogadják majd a híreket. A szomszédokkal is vannak még gondjai? Rövid szünet. – Természetesen – felelte a robot. Érti. Ha elég sokáig itt kell maradnia. – Han! A koréliai bekapcsolta adóvevőjét. és beleszólt: – Itt vagyok. Megkérdezhetem. fenség.kiszolgáltatottnak. – Csak meg akarjuk látogatni… – Csak meg akarjuk látogatni… – …a Gados… – …a Gados… – …kézműves ipartelepeit. Egy pillanatra elhallgatott. majd folytatta: – Válthatnék néhány szót Solo kapitánnyal? A pilótafülke másik végében Lando elhúzta a száját. – Hamarosan visszatérünk – ismételte a bronzszín robot a Falcon mikrofonjába. mintha kiáltania kéne. Elkapta Thripio tekintetét. Ackbar admirális érdeklődött maguk iránt. hogy mikor térnek vissza Leia hercegnővel. Mit óhajt? – Csak azt akartam megkérdezni. hogy minden dolga rendben megy. Mostanság családi problémái vannak. csupán béke létezik. Fáradt – gondolta Han. Winter. Han hökkenten bámulta az apró hírközlőt. – Rájött – súgta szinte hangtalanul. A Jedi számára nincsenek indulatok. ha . aki felkel éjszaka olvasni. míg szétnézünk az Abregado-rendszerben. ugye? – Aha – morogta Han. amilyen egy robottól csak kitelt. HUSZADIK FEJEZET – Igen. – Köszönje meg nevünkben az admirális érdeklődését – felelte Winternek. megkezdődött a tanítás… – Kisebb viták a gyerekek között? – érdeklődött Han. – Ismerem jól a kicsit. Winter elgondolkodott. meg más effélék. – Értettem. hogy ne maradjanak túl sokáig? Thripio a koréliaira nézett. – Ne gyerekeskedj! – felelte Han hasonlóképp visszafogottan. – Winter válasza a Falcon hangszóróin keresztül is tisztán csengett. Egy kicsit hátrébb lépett a mikrofontól. – Nem nagyon beszélt róla. segítséget várt. – Nem tudom biztosan – felelte végül. fenség.

a legénység számát a minimumra szállította le. csak azért szólt nekem. Később még jelentkezünk. . hogy tiltakozom az újraprogramozás miatt… – kezdte megint a protokolldroid mélységes felháborodással a hangjában. rombolókat meg ágyúnaszádokat –. hogy a családban rendben menjenek a dolgok. Azt hiszem. – Köszönjük. erre Lando kikapcsolta a rádiót. – Amint visszaérünk. hogy mostanában bármit is képesek vagyunk hatékonyan védelmezni – morogta Han kedvetlenül. Szétnézünk az Abregado rendszerben. Kis szünet állt be. – Ha azokat a cirkálókat rendes SLV-rendszerrel is felszerelték. Szállítási feladatokra távirányítással is alkalmasak lennének. s közben a Falcon kijárata felé tartott. Fenség? A mielőbbi viszontlátásra… Lando intett a robotnak. Gyerünk Thripio. megfelelő kísérettel repülnek. de azért ő is felállt. Megoldotta házon belül. Mennünk kell. Kívánnak még valamit? – Nem… azaz igen! – javította ki magát Han. meg az orbitális pályán keringő nagydokkok tökéletesen védettek. hogy átadta az üzenetet. nem maradunk itt túl sokáig. nyugi. – Úgy érted. Na mindegy. – Valami gáz van Coruscanton. – Gyerünk. – Aha – bólintott Han. Lando visszaállítja az eredeti programodat. – Jó utazást. – Nem fontos. – Mindjárt lehívom az adatokat – válaszolta Winter. megigazította az oldalfegyverét. Han meghökkent. – Viszontlátásra. Kiváló szállítójárművek váltak belőlük. de ez megoldódott. fussuk le a körünket gyorsan. azután sietünk haza. – Megtörténtek a megfelelő óvintézkedések. – Rendben. – Különösen most. mintha Leia hercegnőbe zártak volna… – Nyugi. – Hogy állnak a Bpfassh újjáépítési programjával? – A birodalmi támadások színhelyére gondol? – Igen. azután pucolás haza! Feltápászkodott a pilótaülésből. és droidokkal dúsította fel. De ezt inkább nem tette hozzá. majd visszafordult Calrissian felé. – Aha – vetette oda Han. – Remélem. zárj be mögöttünk! – Solo kapitány! Újra meg kell említenem. az Ackbar-famíliával? – érdeklődött gúnyosan Lando. Csak most jutottak el tudatáig Lando szavai. Kiürített néhány nagy hajót – csatacirkálókat. hogy a birodalmiak készülnek valamire. Volt némi problémájuk a felszerelés odaszállításával. hogy ne feledkezzenek meg róla. Fey'lya komoly előnyre tett szert Ackbarral szemben. – Egyetértek. – Ha jól vettem ki Winter szavaiból.kívánja. – S persze arra a helyre. Az a fő. – Mit csinált Ackbar admirális? Minden bizonnyal ócska konténerhajókat kerített valahonnét… – Nem. Mondja meg neki. meg legfeljebb még kettőben. nem kéne még robotokkal sem telezsúfolni őket. A Suils Van-i hajógyár. A koréliai elfintorodott. azután újra felcsendült a hűvös hang: – Egészen jól haladnak. és ne bosszants! – vágott közbe a koréliai. Han elhúzta kezét a torka előtt. ahol Leiát és őt másodszor is megtámadták a szürkebőrű idegenek. – Úgy érzem magam. Winter – felelte Thripio. – Nem vagyok biztos benne. Az üres cirkálók remek célpontjai lehetnek a gyakorlatozó birodalmi lövészeknek.

A bejárattal szemközt néhány elkerített. – Ilyen rosszul állnak a dolgok? – Nem könnyű elmagyarázni… – vont vállat Han. de még sosem sikerült rávennem őket. jellegzetes fanyar illat is hiányzott. Az idegen katonákat és rendőröket még most sem kedvelte igazán.– Ezzel végzünk is? – kérdezte Lando. Szeme a távolba révedt Solo válla felett. – Mégis meg kell kockáztatnunk. hogy felvegyük Leiát. a kikötő egyik főutcáján kis csoport egyenruhás férfi várakozott. hogy üljünk le. hogy ez a kapcsolat a lánc utolsó szeme. miközben lesiettek a rámpán. Miközben beszélgettek. felvesszük a kapcsolatot az embereddel. A LoBlue belülről meghökkentően tágasnak bizonyult. – Azt. Han még csempész korában hallott történeteket. hogy nekiálljunk. – Csak remélni merem. rendezett város látványa. – De igen – mormolta Solo a fogai között. a dokk számát próbálta leolvasni. hogy "felkel éjszaka olvasni". – Gondolom a szomszéd. Amilyen gyorsan csak lehet. Han megfordult. a Birodalom. jobbra – mutatott Lando egy kicsiny. ha Ackbar megtalálta volna a hír kiszivárgásának helyét. Mindenütt kínos tisztaság uralkodott. Könnyű páncélzatukon. Hogy egyszerűbben fogalmazzak: Fey'lya besöpörni készül a szabakparti minden tétjét. – Kidolgozhattatok volna Winterrel érthetőbb mellébeszélést is – jegyezte meg Calrissian. – Hmm… Megálltak a dokk kijáratánál. – Vagy úgy – suttogta Calrissian. érdeklődve nézelődött a dokkban. – Nem túl kockázatos épp most visszamennünk? Elindultak a kijárat felé. – Az Abregadót is elérte volna a civilizáció? – Különös dolgok történhettek – sietett egyetérteni Han. azután söprünk haza. hogy a bothaiak hírszerző munkát végeznek Ackbar admirális tudta nélkül. és beszéljük meg részleteiben. egyetlen szó állt: LoBlue. – Winternek azt mondtad… – Csak a fülelők kedvérért ködösítettem. Leia távollétében Fey'lya ráerőltetheti akaratát a tanácsra – bármi legyen is az. hogy csatlakozhasson a koréliaihoz. nem értettem. hogy nem a mi emberünkre várnak. és szétnéztek. – Még nem készült el teljesen – morogta Han. s magában közvetlenül a tatuini Mos Eisley mellé helyezte a rangsorban. A rámpa halk nyikordulással földet ért. – Kalapács bizony. Ezért aztán elemi erejű meglepetésként hatott rájuk a tiszta. a lövésre készen tartolt karabélyokon meg-megcsillant a fény. Valami olyasmit jelenthet. beszélgetésre szolgáló asztal terpeszkedett. Előttük táncparkett hívogatta az efféle szórakozásra vágyókat. Hatvanhármas. Lábujjhegyre ágaskodott. – Előbb azért imádkozz. A repedezett deszkalapon. Legfeljebb a Kashyyykon állunk meg. a zenekar nem . amely minden bizonnyal cégérül szolgált. – Valaki megfogta a kalapács nehezebbik végét. Winternek hallania kellett volna valamit. – Már három éve mondogatom Leiának. miközben félretolta Thripiót. ablaktalan épületre. még az űrkikötőkben annyira megszokott. – Igen. nocsak – dörmögte Lando. – Próbáljunk találgatni – javasolta Lando. – Nocsak. aki felől érdeklődtél. Egy dokk kijárata előtt várakoztak. – Reméljük. hogy megtaláljuk a fickót! Az Abregado-rae űrkikötőnek gyalázatos híre volt a pilóták között. Merre fogjuk megtalálni? – Ott. Ötven méterrel odébb. ahogy mondod – jegyezte meg sötéten Han.

Valószínűleg ott vár minket. De igen kedvelem a jó Necr'ygoromici bort. vagy '52-est kíván? – Egy fél kancsó '49-est kérünk – rendelkezett Calrissian. A kaszinóban már jókora tömeg verődött össze. valahogy így. – Nem. – Aha… Akármi a bajod az új kormánnyal. meg kell adni. – Most az egyszer szeretnék nyugalmat magam körül.látszott. – Lando a koréliaira villantotta tekintetét. még mindig ott lebegett – Egészségükre – mondta a látomás. – Nem találkoztam vele az utolsó Kessel-futam óta. szinte akcentus nélkül beszélve a galaktikus nyelvet. – Nem mondott semmit arra nézvést. uraim – csicseregte a nő holo-képe. – Szóval… – Lando a bort ízlelgette – …azt hiszem. azután szertefoszlott – Ez a megbeszélt jel? – húzta fel szemöldökét Han. nem messze a játékosoktól. – Azt hittem. uraim – szólalt meg kedvesen. köszönjük – felelte végül. – Oké. fordulj csak egy-nyolcra. – Ebben a csehóban még sosem. de a homályban még így is lehetett tájékozódni. hogy mit rendeljünk. – Természetesen. A söntés ezzel szemben úgyszólván elhagyatotton állt. hát nem maradtam sokáig… – Lando megcsóválta a fejét. maradj csendben! – figyelmeztette Han. – Akármi a bajod az itteni új kormánnyal. várhatunk. Rendelkezünk négy félével is: '47-est. csak néhány szerencsétlen. de arra már olyan sötét volt. hogy jól megtisztították a bolygót. te azért többet láttad. Han megbántva nézett rá. – Jó napot. Solóék kiválasztottak egy asztalt. részeges humanoid kapaszkodott körülötte. – Szolgálhatok még valamivel az uraknak? – tudakolta a holo-lány. Az asztal lapja egy figyelmeztető csengetés után megnyílt: egy aprócska liften megérkezett a bor. – Nézd a harmadik szabakasztalt! Szerinted is a második fickó az. A helyiség legtávolabbi falánál külön bokszok sorakoztak. '49-est. . – Egy másik nagy szabak-asztal mellett – fűzte hozzá szárazon. felkapta a kancsót és kitöltött egy keveset mindkét pohárba. válaszra várva. – Csak nem jártál már itt is? – kérdezte Han a válla felett. Lando hátrahőkölt a döbbenettől. A terem másik fertályát préselt műanyag fal választotta el a kocsma többi részétől: itt kaszinót rendeztek be. – Ahogy akarod – felelte sértődötten. azután a szabakasztalnál. mikor felnézett. tartsd meg magadnak a véleményedet. noha még csak délutánra járt az idő. – Nem Fynn Torve az? – Engem is rá emlékeztet – bólintott Han. – Köszönöm. Akkor még rosszabb volt. – Mivel szolgálhatok? – Tudna hozni Necr'ygor-omici aszút? – érdeklődött Lando. mint az asztalok között. s közben arrafelé fordult. hogy Han nem tudta kivenni. majd az itallifttel együtt eltűnt. Jó sok évvel ezelőtt fordultam meg utoljára az Abregado-rae kikötőben. mint én. – Solo felállt. – Hát. Lando megrázta fejét. s közben az elkerített asztalokhoz sétált. ahol még együtt indultunk. Amíg várakozol. mert a nő holoképe. – Előbb megnézem a söntésnél – dünnyögte Calrissian –. kik-mik ülnek benne. '50-est. és leültek. mint Mos Eisley. A söntésnél még gyengébb volt a világítás. akire gondolok? Lando a fény felé emelte a poharát mintha a bor színét tanulmányozná. valahonnét a háttérből mégis fülbemászó muzsika áradt. – És a Coruscant elhagyása óta nem juthattál hozzá. Nyomban egy csinos nő holo-képe jelent meg az asztal közepén.

esetleg menekülési reakciót váltott ki. Luke. miért bújik meg Torve a kártyások között. Az olyan felkelők. a kivégzésére várt. Nem nagyon lesz módjuk ott magukra vonni a figyelmét… Pillantása végigpásztázott a kocsmán. hogy ha nem veszíted el a Falcont. Nagyon közel jártak. . – Leia tud róla? – Nem tudom. aki elég hosszú időt töltött el az üzleti életben. egy árnyékos asztal mellett három férfi ült. Érdemes megkockáztatni. – És ezért nem vesz rólunk sem tudomást – tette hozzá Solo elgondolkodva. megnyugtatólag hat. Ha tényleg Torve az emberük. most talán nem ülünk itt. ha otthagyná azt a lehetetlen helyet. félelmet. hogy sosem fogtam hozzá! Han a szabak-asztal felé pillantott. – Az ikrekre utaznak. mit veszít… És még most is… elveszítheti. és elpusztította volna a Szövetséget. – Én tudom. amit érkezésükkor. ahogy épp óriási botrányt kerekít a dologból. mint Ackbar vagy Leia… – Leia meghalt volna – vágott közbe Han. – Aha – morogta. ahhoz hogy ottvesszenek mindahányan. vagy nem. A három férfi annál az asztalnál minden pilótában kellemetlen érzéseket. – Biztos vagy benne? – Mint magamban – morogta Han. azután visszaült Lando mellé. – Hát. a dokkban látták. álljanak le. – Egy börtöncellában raboskodott. A játékosok körül lassan növekedett a tömeg. uraim? – Húsz szabak-zsetont kérnénk. arcára kiült a kétkedés. mit akarnak – sóhajtotta Han. Az első Halálcsillag már a Yavin rendszerében járt. Lehetséges. – Megborzongatta az emlék. Csubi meg én hoztuk ki onnan. ha ettől jobban érzed magad. Még szerencse. Agya lázasan kutatta a lehetőségeket. – Vagy igen. akkor ez könnyen lehet egy átfogóbb akció része. – Igen. Megérintette az asztal középső kapcsolóját. nem tud mást tenni. Lando megvonta a vállát. – Így már érthető. Akkor sosem tudta volna meg. A teherkikötők jellegzetes légköre. A pult sarkánál. végül megakadt a söntésnél. De ha tényleg Torve miatt vannak itt. Ami vagy bejön. mint felfedni az Új Köztársaságban viselt rangját.– Csak nem sajnálod még mindig a Falcon elvesztését? – Nem… – morogta Lando. Csak azt. mint te. – Különben miért nem használtak kábítófegyvereket a Bpfassh-on? – Hihetőnek hangzik – dünnyögte Lando. de már jó előre a fülébe csengtek Fey'lya udvarias szavai. A koréliai ismét a szabak-asztal felé fordult. Ha az ügynökök miatt meghiúsulna a találkozás. – Hűű… – súgta Han. nincs tovább. – Ne izgasd magad! Csak azt kéne kitalálnak. – Mi van? – kérdezte Calrissian. A bolygóközi biztonsági szolgálat emberei vártak valakire. akkor elmondom. – Amatőr? – …és azután még éjszakákon át tervezgettem. hogy veszítettem a játékban egy olyan amatőrrel szemben. akárcsak az. Akkor pedig kész. mi a francot akar tőle a Birodalom. lármája és fanyar illata minden pilótára. Lando barátjára nézett. hogyan álljak bosszút. és rájuk parancsolni. nem ártana. és tekintete körbefutott a helységben. – Nem lesz semmi baja – karolta át vállát Lando. vagy nem. A holo-lány szinte azonnal megjelent. Hirtelen megmerevedett ő is. – Talán már nem.

– Minek látszom. – Várjon a következőre! – Micsoda? Hiszen még a tétjeit sem tette meg mindenki! – háborodott fel Han. Tehát az ő dokkja. – Ugye nem akarsz odamenni a játékosokhoz? – Van jobb ötleted? – nézett rá kíváncsian Han. s közben egyik kezét az asztal alá csúsztatta. – Osszanak nekem is… A játékosok felnéztek. – Akkor megpróbálok valami okos dolgot kieszelni. Félek. – Sokat lehet nyerni ennyi játszmában – morogta. azután visszatért Solóhoz. Han felvonta szemöldökét. – Így már mindjárt más… Mint a régi szép időkben! Mindig jól megszorongattam a fiúkat odahaza. mielőtt megjön az erősítésük… Han markába gyűjtötte az apró fémlapokat. .– Azonnal – felelte készségesen a kép. Torve a koréliaira pillantott. Többjátékos előtt ott sorakoztak még a kicsiny fémlapok. most már nem akarom többet szem elől téveszteni. és az asztalra mutatott. kövérkés fickóra villant. zavart kelthess! – Az asztal közepén megjelentek a zsetonok. – Talán többet is. Még ültében megigazította sugárvetőjét a tokjában. – Ha ő Karrde embere. lapokat kértem! – Nem. Han ledobta magát az egyikre. majd eltűnt. – De némelyikünk kártyával is szeretne játszani ma este. egy pillanatra elidőzött Lando asztalán. fiacskám? Gyerünk. amatőrnek? – színlelt felháborodást Han. Han figyelt. és néhány zsetont az asztalra lökött. Torve tekintete megint körbejárt a kocsmában. s egy percre rajta felejtette tekintetét. Sok szerencsét! Két szék is üresen állt Torvéé közelében. Lando rezignáltán felsóhajtott. az osztó előtt pedig egyenesen halomban álltak. és a Falconnál találkozunk. állandóan figyelve. ám a kéz üresen bukkant fel megint. – Ennyit a nyugalomról magad körül. ki tudjuk vinni innét. Átható pillantást vetett a koréliaira. hogy ha kell. Arcukon felháborodás és meglepetés tükröződött. hogy új ember kerüljön a partiba. – Úgy látom. – Igazán épületes párbeszéd – szólt közbe egy másik játékos. Han vetett egy futó pillantást a lapjaira: Staves Úrnője és a Négy Érme. Torve biccentett. álljon meg a gyalogmenet! – fogta meg a koréliai karját Lando. Remélem. vagy csak a száját akarja jártatni? Tekintetük találkozott. – És már elkezdődött a játék – mondta az ingerülten. azután felállt. – Akkor lesz mit elnyernünk. nem sok babér terem majd magának. mint maga. nem afféle kezdőkkel. egyenlőre csak figyelik. – Na. Véletlenül még nyer az illető… – Na mi lesz? Kérem a lapjaimat! Lassan. Már jó néhány órája tarthatott a játék. és felé fordult: – Maga az osztó. A katonák hatvanhármas dokkot vették körül… – Csak a múlt hónapban úgy hatvanhárom játszmát nyertem! Torve arcán árnyék suhant át. – Na jó. nem én osztok… – Torve tekintete a mellette ülő. – Pénzt is hozott. – Maga tudja – felelte közönyösen. Torve felvont szemöldökkel Hanra nézett. és visszanézett. – De itt nagyfiúkkal játszhat. Nekem mi lesz a dolgom? – Légy készen. – Legyen négy a tét – javasolta. Torve arca elsötétült. az osztó odalökte a pakli két legfelső lapját. Talán ezért sem akarta az osztó.

hogy megnyerjek egy szabak-partit. A tömeg egyre gyűlt körülöttük: a kaszinó kidobóemberei és a személyzet más tagjai. Minden szó előtt egy kis szünetet tartott. aki a lapokat osztotta. Hát. és finoman megérintette az egyik sarkát. A férfi ismét megsimította a kártya sarkát. Kivette a kérdéses kártyalapot a tiszteletes kezéből. Mögötte mintha valaki tolakodott volna… – Csaló! – kiáltotta egy mély hang a fülébe. – Agyafúrt trükk – mondta Solónak olyan arckifejezéssel. Az még most is az asztalnál ült. és odanyomakodott a nagydarab ember mellé. és addig forgolódott. és gondosan megvizsgálta. A galaxisban nem egy különlegesen ostoba vallás létezett. úgy tűnik. – Tiszteletes. – Tegye a kezeit az asztalra! – utasította Hant. kristályokkal díszített fejpántot is. miről beszél – válaszolta Han. uram! – dörmögte. amit osztottak neki – vágott közbe a tiszteletes. mire előtűnt a Nyugalom arca. valóban? – A férfi Solo arca elé dugta a lapot. – Valahová el kellett rejtenie az a lapot. – Nekem ezt a lapot osztották – ismételte Han. majd a Bolond arca. akik egy kis vért szerettek volna látni. Azt hiszem. mert ezt osztották! – Igazán? – A szakállas pap hirtelen a kövér bankoshoz fordult. A koréliai felpattant. – Ez a kártya… – meglengette Han egyik lapját – …cinkelt Han lehunyta szemét – Nem az – védekezett. – Mindkettőjüket átvizsgáljuk – mutatott Solóra és az osztóra. és a két kártya közben kiesett a másik kezéből. – Ön csaló. – Nincs szükségem hamiskártyára. hogy felálljon. amit nekem osztottak az imént! – Ó. és megigazította szétzilált ruháját. – És meglátjuk. így minden kiderül. ez azért van. – Kérem a kártyáit. – A tét négy. A fölé tornyosuló fickó majdnem kétszer akkora volt. nem az én hibám. Azután a Nyolc üveg. igazam van Kampl? – fordult az apró biztonsági főnökhöz. . A kövérkés figura szeme tágra nyílt a döbbenettől. És most emelem kettővel. amit nyilván mosolynak szánt. És talán az összes szerencse játékost is… – Kezeket az asztalra! – szolt rá most már nyomatékosan az apró termetű biztonsági ember. és felkapta a paklit. Ha mégis találtak nálam egyet. uram – ismételte a mély hang tulajdonosa. nem? – Rendben. ennyit a nyugalomról. A Staves úrnője átalakult a Hat bennszülötté. dús szakállal benőtt képén már-már vallásos áhítat ült. és középre tolta.– Rendben. sugárvetőjéhez kapott. hogy miről beszélek – felelte a nagydarab ember. – Miről beszél maga? Miért osztanék bárkinek is hamis lapot? Különben itt az egész pakli… Látja. – Ez ugyanaz a lap. csaló? – Azt a kártyát tartja a kezében a kedves barátja – jegyezte meg szárazon Han. Tiszteletes? Solo megint a nagyszakállú óriásra pillantott. tiszteletes: megmotozzuk. míg meglátta kötekedőt. és kezdte komolyan kényelmetlenül érezni magát. s ahogy lepillantott rá. ki rejteget felesleges lapokat. – Pontosan tudja. mi? – motyogta Han. a tömeg megakadályozta abban. de egy óriási kéz a vállára csapott. megperdült. – Előhúzott hat zsetont. mint ő. némelyikük a szerencsejáték minden formáját kiirtandónak véli. – Lépjen odébb. kibicek és még jó néhányan. Egy apró. markáns arcú emberke tört utat a tömegen keresztül. Csak egyféleképp lehet kideríteni az igazságot – bólintott a tiszteletes. – Nem tudom. és odatartotta hatalmas tenyerét. Nem örült neki. végül az Érmék parancsnoka. Most már látta a fekete. – Ha cinkelt. – Hova dugtad.

Ha nem… – kiegyenesedett és hűvös nyugalommal összegyűjtötte zsetonjait – …akkor most. – Én AA besorolású polgár vagyok! Nincs joguk ilyet tenni velem egy teljesen alaptalan gyanú miatt! – Választhat: átvilágítjuk itt. – Tiltakozom! – kiáltotta a kövér ember. Az nyilván nem tett volna jót a LoBlue hírének… – Na jó. Láthatólag erre a célra készítették. – Mert ha megtaláljuk mind a hetvenhat lapot – a tiszteletes nem hagyta magát letorkolni –. kívül csupán egy Ids monitor kapott rajta helyet. . Torve nem szívódott fel időközben… Lando megcsóválta a fejét. és megint a koréliaihoz fordult. – Nem? – kerekedtek el a tiszteletes szemei. tiszteletes – morogta Kampl. hátha ott rejtették el. ha valamilyen különleges lapot osztanak? – Hát ez felháborító! – sziszegte Kampl. hogy visszaül az asztalukhoz. – Remélem. – A LoBlue tisztességes és legális hely. De nem lehetett biztos a dolgában. és felpattant. ha olyan emberek ülnek le az asztalhoz. azonosító kártya. azután az osztó felé fordult. – Felvonta a szemöldökét. – Nem használunk rögzített asztalokat – jegyezte meg. hogy találkoztunk. távoznék. – Annál kezdd! – mutatott Kampl a koréliaira. Meglepetést okozott ellenben azzal. – És számolják meg a pakliban a lapokat! – tette hozzá a tiszteletes. Egy percig úgy tűnt. – És olyasmit mondott. – Rendben… – A dobozt elhúzták Han minden porcikája előtt. és közelebb lépett a nagydarab emberhez. hogy egy óránál rövidebb idő alatt végzel. aki itt ült. – Hát ez gyorsan ment – köszöntötte Lando a Falcon beszállórámpájánál.– Felesleges kioktatnia. de azután némán tűrte. nem kockáztathatott még nagyobb ribilliót. hogy átvilágítsák. hogy rendezte a számlát. és három kis adathordozót rakott maga elé. szíves engedelmükkel. – Akkor sem. akik felismerik. hírközlő. vigyenek az irodába. Kampl szembefordult vele: – Azt majd legutoljára. – Próbáld újra! – Megint semmi. mint az várható volt. A tömeg lassan eloszlott. tűnjön el – morogta végül. – Hova tűnt az a fickó. Kampl nem dől be a blöffjének. vagy levihetjük az irodába – vont vállat flegmán a kis ember. Sugárvető. – Nem fordulhat elő. – Cyru. akkor talán a rögzített asztalnál kellene körülnézni. – De meg ne lássam itt még egyszer! – Ne aggódjon – biccentett Han. fekete dobozban volt. Nem tűrünk meg ilyen játékosokat… – Hé! – kiáltott fel hirtelen a kövérkés osztó. ez minden. – Semmi. Kampl megrázkódott. – Nem tudtak velem mit kezdeni – nevetett Han. – Odabenn vár a tárgyalóban. Kampl egy hosszú percig elgondolkodva méregette Hant. Han nem akart bajt keverni azzal. hozd ide azonnal a keresőt! A műszer kicsiny. – Ez is tiszta – jelentette Cyru. mi a teendőm. két széknyire tőlem? A tiszteletes keserűen felnevetett: – Aha! Szóval nem tűrnek meg ilyen játékosokat… A tömegből hirtelen a három ügynök nyomakodott elő. már rég eltűnt. – Nézzétek meg a padlót – rendelkezett Kampl –. – Nem gondoltam volna. Lando. – Örülök. Az osztó gyilkos pillantást vetett Solóra. hogy az adósunk. mintha elektromos ütés érte volna. Kampl sóhajtott. Torve a tárgyaló hosszú holo-asztalánál foglalt helyet. Döbbenet suhant végig Kampl arcán. Torve – köszöntötte belépve Han. – Ez hasznos lehet – tűnődött Han. – Megmondaná a partnere nevét? – Nem volt a partnerem – felelte Han – És nem csaltam. és csináljuk ott. Ha igazoltatni akarnak.

de területi autonómiát nem adnak. Solónak felszaladt a szemöldöke. Szeretek beszélgetni az ügyfeleimmel. Le vagyok kötelezve. – Semmi az egész – hárította el Han a hálálkodást. Még a háborúban is egy oldalon harcoltunk. – Hadd találjam ki! A Falcon volt az ok. – Nem ti vagytok az elsők. Torve megadóan lehajtotta fejét. Élelmiszerben utazok. hogy elloptad. hogy kezet rázzon a koréliaival. Akkoriban egy féllegális tisztitóműhelyt futtattam használt hajók számára. A figyelmeztetésre gondolok. azután felderült az ábrázata. – Így azután kaját csempészünk – folytatta Torve. az. Egészen addig. Valószínűleg akkor figyeltek fel rám. de neked is meg akarom köszönni. – Választhatott volna egy csupa króm jachtot. egészségügyi felszereléshez sem jutnak. Kirakodtam már. – De hát te ismered az egész históriát. Solo – felelte a másik. Az új kormány valamit rájuk akart kényszeríteni. – Igazad van – bólintott Lando. mint eddig. És ez a legkülönösebb az egészben. a te hajód pihen a hatvanhármas dokkban… – Igen. Torve felvonta szemöldökét. nem viselnek gerillaháborút. hogy megőrültem – morogta Lando. az áruszállító hajóm – húzta el a száját Torve. – Még szerencse. amit már megpiszkáltam egy kicsit – saját használatra. dehogy. Aki nem mond igazat a saját dolgait illetően. és az egész nem ér semmit! – Csubinak lesz ehhez némi hozzáfűznivalója – vont vállat Han. – Dühödt pillantást vetett a koréliaira. – Elloptam? – Mondtam. Veszítettem egy kis pénzt szabakon Hannal szemben. hogy segítettetek kijutni. – Hát ez gyönyörű! – morogta Lando. – Mivel üzletelsz mostanában? – érdeklődött Lando. hogy együtt vagyunk megint. – Egész jó munkát végeztél – vetette közbe Solo. – Már ha nem titok. – Bolond egy üzlet. Csak éppen nem fogjátok elhinni. úgy pillantott Landóra. – Nem titok. – Calrissiannak már mondtam. különösen mióta Jabba úgy mellényúlt valakikkel… A koréliai értő pillantást váltott Landóval. és felállt. – Csak beszélnek a demokráciáról. – Persze nem afféle köznapi lopás volt. – És most már megbízol bennünk? . aki most bukkant fel a tárgyaló ajtajában. hogy kiderüljön. Torve-ra kacsintott. amit megtagadtak. – Még egy kis tuningolás. nem igaz? Hallottam híreket. ezért felajánlottam neki. – Tényleg nem hisszük el. Nem foglaltak el létfontosságú pontokat. nemde? Torve elvigyorodott. Azért jó megint együtt látni titeket! Annyi társaság szétugrott az elmúlt években. mennyire becsületesek velem. – Nem nagy ügy az egész. – Gondolom. – Ez nagyon jellemző a kormányokra – jegyezte meg Lando. hogy momentán nincs rajta csempészholmi. igazán. hogy válasszon egyet a hajók közül. de nem: neki a teherhajóm kellett. erre elvágták az élelmiszerellátásukat. és arra.– Én is örülök. – Ámbátor a javát újra kellett csinálnunk Csubival. nem terrorizálnak senkit. De néhány törzs a déli hegyekben nem fogadta el az új kormány illetékességét – Lázadók? – Nem. – Nagy oka van annak. akik szeretnének úgy élni. – Aha… – Torve értetlenül nézett rájuk. Egyszerű emberek. sőt. amíg… – Amíg meg nem akartam ölni – segítette ki Lando. az hazudni fog az üzletben is. – De nem első kézből.

Egyetlen feltételem van: én navigálok végig. Felszállsz valami hajóra. azután Hanra. – Hallottam. amikor Han és én valami nagyobb katonai titkot vásároltunk tőle. – Nem vagyunk teljesen ismeretlenek – emlékeztette Lando. – Mikor kezdünk neki? – Amint felkészültél. egészem érdekes ajánlatnak tűnik – jegyezte meg Torve. vajon hogy veszi majd ki magát. – Nincs olyan jól szervezett. – Akkor vigyél el minket Karrdéhoz – javasolta Lando. – Nem vihetlek oda magammal titeket. – De azt hiszem. és a kódokat önmegsemmisítő modulokon tárolom. – Hacsak nem akarsz visszamenni a LoBlue-ba kártyázni egy kicsit. – Különösképp azért nem. hogy közben fanatikusok lihegnek a nyakamba. ha engedek nektek. – Torve a szabak-zsetonokat figyelte. tényleg leköteleztetek. hogy engem is figyelnek. – Sajnálom. mint mondjuk …Jabbának volt a Tatuinon. Egyébként sem érdekelte különösebben. Torve kedvetlenül pillantott fel. – Fel akarom ajánlani Karrdénak. hogy vezess el a bázisra. – Ebben biztos vagyok – felelte Torve némi malíciával. – Hadd beszéljen vele közvetlenül Solo. A LoBlue-ban történtek után persze előfordulhat. – Tudod hogy bajba kerülök. mielőtt bárki észrevenné. de kénytelen-kelletlen elfogadta. hogy már több csempészbandánál is megpróbálkoztál. mert itt vagy. – Egyszer már találkoztunk. – Tökéletes – biccentett Han. hadd beszéljek egy negyedórát Karrdéval. mihez kezdtünk volna nélküle! – Na álljunk meg egy pillanatra… – vágott közbe Lando. – Jó. azután becsukta. mindent legyőző biztonsági rendszerünk. hogy hozzátok forduljunk. hogy dolgozzon közvetlenül az Új Köztársaságnak. s máris bottal üthetik a nyomodat. Torve Landóra nézett. hogy miképp jussak vissza a hajómra. Az általános hiedelem szerint Ackbar admirálisnak akarod felhajtani a csempészeket. elviszlek benneteket Karrdéhoz. – Ackbar nem volt oda az ötlettől. – Na ja. – Először azt kellene kitalálni. aki így gondolja. – Te ismered a nagydarab papot? . – Mindössze annyit szeretnék. Még a Szövetség fennállása alatt. Szükségünk van teherszállítókra. – Annak alapján. Ha ez így megfelel.– Mint baba a cumiban – bólintott egyre vigyorogva Torve. és a legkézenfekvőbb. – Nem kívánunk pontosan… – kezdte Lando. amit hallottam. de ezt azért még meg tudom oldani. – Miért nem? – Mert idegenek nem jöhetnek-mehetnek kedvük szerint – magyarázta a csempész. – Na jó. hol nyitott bazárt Karrde. amivel a koréliai játszott. – Mondjuk. – Nem szeretek úgy szabakozni. A paranoia meglehetősen közönséges ismérve a csempészeknek. – És mi a segítség ára…? – Nincs ára – mondta Han. Jó esélyünk van rá. Mikorra érsz vissza ide? Torve szóra nyitotta száját. a tiszteletes jó kis műsort tud csinálni – ismerte el Torve. de ő pillanatnyilag a főbázison tartózkodik – rázta meg fejét Torve. Végre eljutottak idáig! Most már csak azon idegeskedett. – Nem tudom. hogy megbízik bennünk. Mit tehet értetek Talon Karrde? Han mélyet sóhajtott. – És persze nem én vagyok az egyetlen. de Han egy kézmozdulattal elhallgattatta. – Ez nem fontos – vont vállat Han. Torve biccentett. – A Falconra célzol? Han megvonta a vállát. – Felejtsük el… – morogta mérgesen Solo. – Emiatt rám húzzák a vizes lepedőt – sóhajtotta. – Szó se róla – biztosította Han. amit mondani készül.

és még valaki. Mint például te. A férfi arcán halvány mosoly . Azt hiszem. – De Torve úgy érzi. Jó. és belépett a szobába. ha egy idegen nem adja alá lovat. – Hát persze – nézett Torve értetlenül a koréliaira. azok sem. – És csukd be az ajtót. kérlek. – Túsz a kezükben? Karrde megcsóválta fejét. Az Etherway az Abregadón maradt. – Állítólag csak beszélgetni. De senki nem tudhatta – még az Új Köztársaság hírszerzői sem –. – Az ő tartozása a szervezeté is egyben. – ő az összekötöm a hegyi emberekkel. – Miért. – Nem hiszem. – Mit akarnak? – suttogta végül.– Hogyne – vigyorodott el a csempész. A szabályos jelszót használta. hogy itt tartózkodik. – Gyanítom. Calrissian és Solo ebből a kínos helyzetből menekítette ki Torve-ot. A Jedit még mindig a barakkban őrizték. Karrde nem mondott semmit. jó? Add meg inkább a navigációs komputered indulókódját! HUSZONEGYEDIK FEJEZET Mara kíváncsian sietett a kommunikációs szobába: nem tudta mire vélni a váratlan hívást. Megkaptad. Torve elhúzta a száját. Han végiggondolta. – Gyere be. Az Új Köztársaság két tábornokát: Han Solót és Lando Calrissiant. – Torve vezeti. – A rohadt… – kapott levegő után Han. – Csak nem akarod nekik adni Skywalkert? – kérdezte megrettenve. – Így igaz – ismerte el Karrde. – Igaz elég kényelmetlen. Úton van ide – és vendégeket hoz. – Hát akkor köszönjük meg nekik szépen! Tegyék ki a barátunkat. Mara gyomrába jeges kézként markolt a félelem. a helyi biztonsági szolgálat őrizetében. Karrde szemei körül megfeszültek az izmok. Mara torkát összeszorította a rémület. hogy valami nincs rendjén. ha ezt észben tartod. elviszlek Karrdéhoz. De még ő sem tud ekkora galibát csinálni. mit gondoltál? Na de elég. Jade megigazította kicsiny lézerfegyverét a ruhája alatt. Karrde embereinek zöme sem tudta. Mit akar még? – Na jó – dünnyögte – Ennyit a hősiességről. – Te csak ne beszélj ilyesmiről. – Úgy érted. – Torve az egyik helyettesem – felelte egészen hűvösen. a hamis kártyalap az övé volt. és tűnjenek el a bolygóról! Elvégre nem hívtad őket. és az egyik székre mutatott maga mellett. Torve-nak igaza volt. Karrde felsóhajtott. Mara gondolatai visszatértek Luke Skywalkerhez. akik épp a Myrkrren tartózkodtak. odabenn már legalább ketten lesznek Karrdén kívül. akit elérhetett sürgős hívás. a rádiós. de hangjából kiérződött. Mara tekintete megállapodott a hírközlőn. – Valami baj van? – kérdezte a nő. Fynn Torve az imént jelentkezett. élve? Mara egy hosszú pillanatig méregette Karrdét. amit akartál. Azt gondolta. Legnagyobb megdöbbenésére Karrde egyedül várta. – Hozzák a hajójukat is? – Éppen azzal jönnek – biccentett Karrde. Mara – intett. – Csak apróbb probléma – nyugtatta meg Karrde. tartozik nekik. – Fizesse vissza a saját erejéből.

csak a bázis helyére lehetnek kíváncsiak. amíg meg nem tudjuk. hogy azonnal felismernék. Gondolod. – Igen. Utána már könnyedén kimentheted magad. – Mindent értettem – felelte végül keményen. – A nagy és nemes Han Solo sosem vetemedne ilyesmire. úgy fél kilométernyire. – Hát persze – vetette oda gúnyosan Mara. Vigyétek a négyes hangárba! – Ott tartjuk a robotját is – figyelmeztette Mara. s türelmetlenül intett sugárvetőjével. – Erre számítottam – nyugtatta meg Karrde. hogy Skywalker nincs itt? Ez igen logikusan hangzott. – Skywalkerrel kapcsolatban? Azt hittem. Szerintem ha Solo és Calrissian ezt ilyen gondosan kimódolták. Mara nagyot sóhajtott. – Nem hiszem. Nem kockáztathatjuk meg. hogy Solo vagy Calrissian belébotoljanak véletlenül. majd a lehetőségekhez mérten hangtalanul benyitott Luke az ablaknál állt merengve. Ha nincs ellene kifogásod. hogy nem érdekli a téma. Jabba palotájában.játszott. Az ágyához lépett. hogy ez bármit is számítana. előkereste kulcsait. vidd az X-szárnyúját az erdőbe. – Szedd össze a csomagjaidat: indulunk – ripakodott a férfira Jade. mindvégig kerülni fogom őket. sőt. hogy van jobb mód meggyőzni az Új Köztársaságot arról. – Ezek szerint itt maradnak egész nap? – Sőt. amit annak idején. hogy megállapíthassuk a valódi piaci árát. hogy ártani akarnának nekünk. Nem szeretném. Ám ez egyszerű színlelés volt csupán. – Csak addig maradj itt. miért gyűlöli ennyire Skywalkert. Akkor némán figyelte csak… és ezzel hagyta hogy tönkretegye az életét. hanem az arcán. ezt már tisztáztuk. tekintete. Bizonyos jelek kétségtelenné tették: Karrde emberei megtisztították az utat. – Figyelmeztetted a Wild Karrde legénységét. – Mindazokat. – Pedig számít – jegyezte meg Karrde. – Skywalkert valahová át kell költöztetnünk. ha ennél mélyebbre merészkednél egymagádban. Rakjátok a másikba – intett türelmetlenül Karrde. Ugyanazt a fekete tunikát viselte. – Nem hiszem. – Ne izgasd magad emiatt. Mara is lepillantott. egész viselkedése azt sugallta. hadd próbálkozzon! Sosem találkozhatott még ennél megoldhatatlanabb feladvánnyal. Luke tekintete megpihent rajta – nem a fegyverén. amíg köszöntöm őket. – Jobb lesz. És most úgy érzem. A Millennium Falcon húsz perc múlva leszáll. – Nagyon jó – mosolyodon el Karrde. – A hangárban két helyiség van. talán éjszakára is. Az ajtó halkan csukódott be mögötte. – Karrde elhúzta a száját. ha sietsz. miért akarja olyan nagyon Thrawn főadmirális. – Miközben a barátai néhány percen belül megérkeznek. Ha Karrde tudni akarja. hogy tartsák a szájukat? – Jobbat csináltam – bólintott Karrde a hírközlő felé. . – Ez egy költözősnap. – És azt is tüntesd el gyorsan. Az udvar üres volt. hogy észrevétlenül vihesse Skywalkert a négyes hangárhoz. mielőtt a vendégeink megérkeznének Félő. Tudnunk kell. Esetleg körbevezetjük őket. elküldtem a Starry Ice szárazdokkjába. és ezt Mara is tudta. Marának azonban továbbra sem tetszett a terv. majd a Jade övén himbálódzó fénykardra nézett. néhány napon belül mindenre fény derül. és meghívom mindahányukat ebédelni. mennyit ér és kinek. Erről jut eszembe: miután Skywalkert átköltöztetted. Mara a barakkok felé indult. Addig marad itt. nem igaz? Sosem a kérdésemre válaszolsz. A szoba ajtaja előtt megtorpant. Tudsz repülni X-szárnyúval? – Mindennel tudok repülni. akik tudtak Skywalkerről.

– Ezen változtathatunk. – Befelé – intett fegyverével. megfelelően megerősített ajtó. Vajon miért pont Jabba palotája jutott erről a helyről az eszébe? Csak egy pillanatig tűnődött ezen. mozogj! Elsétáltak a központi épület mellett. Mara ugyan végignézte a . Luke ismét egyedül maradt. volt-e Karrdénak elég ideje arra. kivégezni viszik. Remekül vagyok – felelte Luke udvariasan. Most már gondosabban vette szemügyre börtönét. Na gyerünk. Megvizsgált egy dobozt. A férfi belépett. Egyetlen. Csakhogy nyilván küzdene. és nem szeretnénk dicsekedni veled. a harmadik a huzalozást változtatta gőzzé. ismét új börtönére összpontosította figyelmét. Különböző méretű dobozok. amely elősegítheti a menekülését. Minden arra mutatott. hogy a belső mechanizmusokat kikapcsolja. könnyen elképzelhető. csak egy szavadba kerül! – villantotta rá tekintetét Jade dühösen. hogy bentről is működésbe hozható a mechanizmus. hogy egyszer foglyait kell majd tárolnia itt Jade. Ha pedig siettek. és ő is belépett. – Élvezd a csendet! – búcsúzott kintről a lány. Első gondolata volt ez. Ha Mara lövése nem találta telibe. azután. Azzal már nem volt mit kezdeni. – Meg ennivalót. mit is lehet kezdeni egy ilyen tönkrelőtt zárral. fél szemét Skywalkeren tartva. Jade. Mara két lövéssel lerobbantotta a borítást. épp az energiaellátást biztosító egységet semmisítette meg. – Talán egy kicsit túl csöndes… – Jedi-meditációhoz éppen ideális – jegyezte meg Mara. Ennek volt egyedül kulcsra zárható ajtaja: Karrde kétségkívül gondolt arra. A holmija. Megtorpant. Nyilván a látogatók miatt kellett ennyire sietniük. mintha készült volna erre. – Lehetne rosszabb is – dörmögte. A belső zárszerkezet egy fémlap mögött húzódott meg. fagyos modorában. megtett volna bármit. hátra a négyes hangárhoz. Mara majdnem a szemébe vágta. óvatosan kinyitotta az ajtót. – Vendégeket kapunk. hogy átköltöztetéséről hirtelen döntöttek. amint egyetlen pillantással felmérte környezetét. Persze ha találna egy működő energiatelepet… Néhányszor kinyújtóztatta tagjait. elektromágneses zár. Han egyszer hosszú órákig tanítgatta. szándékosan vagy véletlenül. – Nemsokára kapsz egy matracot – vette oda szokásos. Egyetlen pillantás meggyőzte. s közben eltöprengett. A két helyiség egyikét általában veszélyes. Első látásra nem tűnt túl bíztatónak a helyzet. A biztonság kedvéért végignézte a többi ládát is. majd elindult a dobozok közé. – Itt legalább nincs Rankor. azután halkan kattant az erős. s ezzel csupán a problémákat szaporítaná… – Átköltözöl az egyik hangárba – mondta végül. ha úgy érezné. van esély. Nem használható semmire – nyugodott meg egy pillanat múlva. Ám ezen még könnyen segíteni lehet. hogy nem volt. Márpedig a legkisebb hiba is a szabaduláshoz vezethet. s a még mindig langyos zárszerkezetet kezdte vizsgálgatni. hogy nem talált választ. melyen a ROBBANÓ KORONGOK felirat állt. nyugodt hangon. – Köszönöm. most nincs szükségem semmire. hogy nem. takarosan elrendezve. Ablak sehol. kizökkentse a Jedit pimasz nyugalmából. ládák foglalták el az ablaktalan szoba területének felét.– Karrde döntött a sorsomról? – kérdezte halk. hogy valahol egy kis figyelmetlenség történt. Odasétált az ajtóhoz. vagy különösen érzékeny felszerelés tárolására használták. – Egész barátságos – dünnyögte. és felkapcsolta a belső világítást. nehogy véletlenül olyasvalamivel zárja össze a foglyot. Nagy dobozok.

és akkor téged is kiszabadítalak. Eleinte könnyebben ment. és éppen nekiállt volna. A törött fémháromszöggel nem volt túl egyszerű a feladat – elsősorban mert Luke alig fért az aljzathoz. Luke nekiállt ilyen szemmel is végigjárni a helységet. a kis droid van odaát! – Nyugi. Elutasító füttyögés. falba épített energiaaljzatot. amit kihúzhatott. Ablak nincs. Alig kezdett hozzá. hogy kipróbálja saját készítésű csavarhúzóját. Keresd meg. Maradj nyugton. hogy csak célszerszámok segítségével nyithatta volna ki. Az ajtóval semmire sem megyek. amíg Mara ennek a zárjával babrált. Talán gondosabb kutatás során találhat valami hasznosat itt… A keresés még kevesebb időt vett igénybe. hogy innen ki tudnám csavarozni a te aljzatodat is ~ szólt át a robotnak. a gyűrű megszorult. Luke végre megértette a helyzetet. Artu – szólt vissza Luke. Nem átjárót. mint a zár megvizsgálása.címkéjüket. s más tennivalója amúgy sem akadt. így sem tartott tíz percnél tovább a fedőlemez lecsavarozása. mielőtt megakadt. – Biztonsági gyűrű? Újabb ideges füttyögések. és mozdulatlanságra kárhoztatta a kis robotot. Óvatosan megvizsgálta az összes huzalt. – Megpróbálom leszedni ezt az energiaaljzatot. – Ne izgasd magad emiatt – vigasztalta Luke. de egy legalább annyira hasznos apróságot: egy többcsatlakozós. hogy a te oldatodon is van egy. Döbbenten hallgatózott. Ha túl messzire gurult. most már halk füttyögést is ki tudott venni. – Nincs? Nem baj. Egyébként sem tartalmaztak hasznos felszerelést. ám egy egyszerű energiaaljzat egészen más lapra tartozik… Visszament a falhoz. és ellenőrzi azt is. Nagyon ismerős füttyögést… – Artu? – kérdezte igen halkan. hogy Artu eljuthasson az ajtóig. A ládák felnyitásával aligha boldogulna. Na jó – mondta magának. Egy gyűrűvel megerősített pöcök segítségével megakadályozták. hogy végiggondolja új helyzetét. amíg én végzek. Az ajtó legalább négy méternyire volt. Lehet. mint várta: több mint másfél méternyit sikerült kihúznia. Kirángatta helyükről a huzalokat. s előregörnyedve benézett Azonnal sikerült felfedeznie a másik szoba aljzatának hátulját. Luke mindkét oldalát addig hajlítgatta. amit keresett. Karrde és Mara elkövették azt a bizonyos kis hibát. mikor megtalálta. míg egy nagyjából háromszögforma szerszámot nem kapott. A legtöbb láda szállításra várt. így annyira megerősítették. Miután azonban idő bizonyos szempontból korlátlan mennyiségben állt rendelkezésére. A csipogás folytatódott. Nem okozott különösebb nehézséget letörni a lövéssel meggyengített fémlapot. légyszíves. Mara nyilván tudott volna róla. miután Artu előregurult szétnézni. amikor halk csipogás ütötte meg a fülét. behúzódott az egyik láda mögötti résbe. elrejtve a ládák mögött. ha rá akarja kötni a zárszerkezetre… . Ez persze megint valószínűtlennek hatott. – Te vagy az? Pár szívdobbanásnyi ideig semmi válasz nem érkezett. – Nem hiszem. de még ennél több drótra lehet szükség. Semmi kétség. – Biztonsági pöcök? – kérdezte Luke. – Ha a drót elég hosszú. azután a falon áthallatszott Artu elektromos örömsikolya. Talán van átjáró is innét. – Az ajtód zárva van? A nemleges csipogást még egyéb válasz is követte. ki tudom nyitni az ajtómat. és leült az egyik doboz tetejére. de csak egynek vizsgálta meg a tartalmát. Ez persze még édeskevésnek bizonyult. míg sikerült egy viszonylag kis feszültségű drótot találnia. Pedig van egy másik szoba is a hangárban… Látta az ajtaját. és csavarozd le! Nyűgös csipogás jött válaszul.

mivel vágja el a drótokat úgy. Azután megint. – Megfogtam az egyik drótot – magyarázta Luke –. hogy talál a helyiségben némi energiát: talán valamelyik ládában. – Hát. ám halk füttyögés érkezett válaszul az intelemre. amit csak lehet – magyarázta Han. mihez kezdjen most. a válasz azonban jóval megnyugtatóbb. – Csak az egyik energiatelepet akarom kiszedni – biztosította a robotot. és várt. Levette tunikáját. . – Érdekes – jegyezte meg Karrde. – Aha – egyezett bele Luke. tudsz valamit a kibernetikus végtaghelyettesítőkről? – kérdezte a droidot. Lehet persze. csak a világítást hagyták meg. Artu kérdőn füttyögött. alacsony feszültségű huzal másfél méter hosszú. az ujját kétszer is körültekerte a fémen. – Nagyszerű – lélegzett fel Luke. és tenyerébe a puszta fémdarab simult. Rövid szünet után még rövidebb válasz érkezett. Arcán teljesen közönyös kifejezés rejtette valódi gondolatait. Igaz. és eltöprengett. Luke azonban már a megoldáson töprengett. máris célba ér. A jobb keze. Ekkor… Megtorpant. de nem rázott meg. Ha a szükséges. Ami azt jelenti. Néhány perc alatt előrángatott még két drótdarabot a kívánt hosszúságban. egy gépben. hogy kipróbálja. Elhűlten nyugtázta: ezt épp csak hogy megúszta. mennyire erősek. Azonnal ideges csipogásba kezdett. Másik kezével azonnal a falnak támaszkodott. Négy és fél méter több műit elegendő… Csupán az jelentett problémát. Tehát a tanács hajlandó legális garanciákat nyújtani. Nem igazán acélos. akkor nyilván a többiből is legalább ennyit tud szerezni. Szinte azonnal megfájdultak az ujjai. Lekapcsolták a hangár energiaellátását. a drótok segítségével talán ki tudná nyitni valamelyiket Átvághatná a külső borítást. hogy elkerülje az áramütést. A dupla energiatelepes jobb kéz! – Artu. – Eszedbe ne jusson lármázni! Felháborodott. Már el is felejtette. – Mit nem adnék most a fénykardomért…! – mormolta magában. A fiatal Jedi letérdelt megint. – A védelmüket. – Mindenképpen érdekes. – Akkor kezdjünk hozzá! HUSZONKETTEDIK FEJEZET Han befejezte rögtönzött előadását. Még mindig megvannak a drótjai. ám a szupervezető huzalokat sem edzik túl keményre. mikor a tunika ujja félrecsúszott.– Szükségem lesz egy kis időre – intette a robotot. meg a vékony huzalok csomóját. hogy ha legalább kettőt levághat még. Sóhaját Artu is meghallotta a túloldalon. és nekilátott a darabolásnak. miközben műkezéből kiemelte a szervót. ezért átvette a jobb kezébe. megborzongatta a megoldás izgalma. A mechanikus jobb kéz. Az első drót felénél járhatott. csupán az energia hiányzik. – Gondolod. s más efféléket. hátradőlt a székben. Az eredmény ugyanaz maradt: semmi. miközben az apró fémdarabbal felpattintotta a csuklólemezt. és akkor… Megragadta az egyiket. – Mindent megkap. Karrde és Mara mégsem követtek el hibát. a legális kereskedelmi tevékenység jogát. hogy el tudsz majd igazítani a fal túloldaláról is? A szünet most rövidebb volt. ez nem valami sok – jegyezte meg. miközben a saját készítésű csavarhúzó élét vizsgálgatta. Csakhogy azokhoz nem férhet hozzá. Megfogta a drót végét. milyen bonyolult szerkezet.

– Remélem. A negyedórás beszélgetés Karrdéval. aki könnyedén hozzáférhet a szükséges rejtjelkulcsokhoz. – Nagyon hallgatag. Han kicsit meglepődött. – Persze – biccentett Karrde. Solo kapitány. Lando szerint maga ismer olyan programtörőt. – Tartok tőle. – Még emlékszem ezekre a csodálatos csempész-szokásokra – bólintott Han mosolyogva. hogy ez nem pusztán politikai kérdés számunkra. jó néhány közül választhatott. Egyébiránt azért vagyok itt. Nézeteltérések adódtak netán az Új Köztársaság vezetésében? Han visszagondolt Winterrel folytatott legutóbbi beszélgetésére. ahol négyen várakoztak már: három férfi és egy nő.Természetesen a megfelelő haszonkulcsokat nem tudjuk garantálni. – Furcsa – jegyezte meg a csempészfőnök. s az asztalra tette poharai. Halvány félmosoly suhant át Karrde arcán. létezhetnek olyan megoldások. körkörösen elhelyezkedő részre osztották. – Különösen mivel olyasvalaki kéri. Elmosolyodott. hogyan léphetünk kapcsolatba magával. – Sürgős üzleti ügyeink miatt elmulasztottunk a szokásos időben harapni valami. hogy csak ketten vagyunk! – Elképzelhető – biccentett Karrde. igen érdekes. ha szemügyre veszi működési területeinket – magyarázta Karrde. – Meséljen erről valamit! – fordult felé megélénkülve Han. Ezt szeretném pótolni a késő délutáni estebéddel. Ebben a kérdésben teljes körű felhatalmazással rendelkezik. – Értem – hajtotta le fejét Solo. Sokkal többet tudnak a Köztársaság lépéseiről. – Mindez már a múlté – jegyezte meg. kerek asztal állt itt Néhány mellett már ültek is. – Figyelembe véve mindkét oldalon kiterjedt üzleti kapcsolatainkat. – Értem – Karrde látszólag mindent elhitt. – Az ajánlata. hogy csúnyán alábecsüli a Birodalom hírszerzőit. – Legalábbis nagyobbrészt. Még találgatni sem tudott. önök is megtisztelnek. De azt hiszem. már két órája tartott. – Természetesen – bólintott szórakozottan Karrde. Han elfintorodott. étkezés közben mellőzhetjük a formaságokat… – Karrde ezt inkább kérésnek szánta. Remélem. – Nem akarjuk tovább rabolni a drága idejét… – Nem tartanak fel – nyugtatta meg Karrde. akinek nem jelentenek gondot a diplomáciai kódok. . már amennyire Solo meg tudta figyelni. Ön milyen minőségben van jelen? – Csak mint barát – felelte Lando. és rögtön megszólaltak agyamban a vészcsengők – Pusztán személyes ügy – biztosította Karrdét. beláthatja. A középső asztalhoz vezette vendégeit. – Ha lennének kedvesek követni… A főépületet három vagy négy. Calrissian tábornok. Igaz ami igaz. – Tudtam a módját. Karrde megint elmosolyodott. maga is derűsen. – Igen érdekes kifejezések egy olyan ember szájából. amit Torve megígért. hogy megerősítsem: Han szándékai becsületesek. hogy mindezt titokban tarthassuk a többi ügyfele előtt. A nagyterem pontosan középre esett. mint mondtam. – Szerencséje. – Véletlenül éppen ebédre hivatalos ma az egyik legjobb programtörőm. aki valaha elveszítette Solo kapitány bizalmát. nem az én szervezetem számára. mint kérdésnek. – Megkérdezhetem az okát? – Maga is rá fog jönni. melyik összezördülésükre célzott Karrde. – Becsületes szándék és felhatalmazás… – ismételte elgondolkodva. – Ráadásul ez eszembe juttatott még egy dolgot. Több jókora. – Megkockáztatnám. mint sejtené. majd Lando felé fordult.

miért nem meséltél erről. ám addig olyan sötét pillantásokkal méregette őket. – Lehet. – Nagyon sokat hallottam magáról. Nekifogott. A nőt hagyta utoljára. – Akkor éppen birodalmi azonosító kódot használtunk. Egy különös helyi törvény értelmében megtarthatja a rakományt az. Szülte gyerek volt még. hogy bármit hallott is. A nő is Karrdéval volt. vagy nem volt elég dörzsölt ahhoz. Ghent azonban vagy nem vette észre a figyelmeztetést. – Kalózok voltak azok. hogy megértse. Mara mostanra sem enyhült meg irányukban: ezt ékesen bizonyította minden pillantása. Műidig is reméltem. – Nekem sosem meséltél erről. – Nem volt lényeges – magyarázta Han. kijutnak-e innen élve valaha is. – Bocsánat – mentegetőzött a csempészfőnök. hogy a koréliainak komoly kétségei támadtak. – Tehát maga az a Han Solo! – csillantak meg a komputerzseni. mindig hozzátesznek. – Örömmel hallom. akár úgy. a köztársasági tisztekre mutatott. mikor a csempészfőnök először fogadta őket "tróntermében". de a hátán végigfutott a hideg. és a hírközlőjébe szólt: – Itt . – Ezután az asztalnál ülőkre kerített sort: – Mindannyian a helyetteseim: Wadewarn. hogy nem kerülheti el sorsát. – Tökéletesen nyomonkövethető. – A kalózok valószínűleg jobban jártak volna a húsz rohamosztagossal. Észrevétlen jelzésére egy robot gurult elő a sarokból az asztalokig vezető keskeny sínpáron. – A rakomány lopott holmi volt – morogta. – De ne felejtse. miután mindenki figyelme felé fordult. – Mara Jade-del már találkoztak. – Nagyon szerény. nem maradt sokáig. Mint már említettem. aligha töltötte be a húszat. amit mondtam nekik. akik vendégeink lesznek ma este. Ghent szemei. hogy egyszer találkozunk. majd. ha jól tudom – mormolta Karrde. – És ha nem adom a raboknak a hajót… – Halk csipogás szakította félbe a koréliait. Csak ketten. hanem attól. Csubi ott volt velem. nem rabszolgakereskedők – javította ki Han. rakományostul! – Te vén szélhámos! – vigyorodott el Lando. – És tudják. És a zygerriek úgy megrémültek tőlük. Lando felvonta szemöldökét. – Most már értem. Solo kapitány – jegyezte meg derűsen Karrde. – De a zygerri rabszolgahajó esetét nehéz volna egy csettintéssel elintézni. – Az egész hajót a raboknak ajándékozta. – Zygerri rabszolgahajó? – visszhangozta. Nyilván tudják. – Ráadásul nem is tőlem ijedtek meg. hogy ne firtassák ezt a témát. Jelesül attól. Igaz. Lando felkapta fejét. hogy előadja a történteket: – Solo kapitány és Csubakka megtámadtak egy zygerri rabszolgaszállító hajót. látva. hogy húsz rohamosztagossal átszállok ellenőrizni a papírjaikat. az csupán szóbeszéd. hogy híres vagyok – fordult felé Han. – Ó. – Aha – bólintott Lando. hogy elmenekültek a hajóról. Éppen Janodral Mizarról jöttünk. – Ez a törvény még most is érvényben van. igen – biccentett Han. mit csinált azután? – vágott közbe Ghent. talán a legjobb a szakmában. aki kalózokat öl. – Hadd mutassam be Calrissian és Solo urakat. Ghent foglalkozik a számítógépekkel.Karrde hellyel kínálta Solóékat. és figyelmeztető pillantást küldött Landónak. miként vélekedik a rabszolgaságról. Az egész hajót odaadta nekik. – És bevették ezt a marhaságot? Han megvonta a vállát. Chin és Ghent. Han egy sóhajjal feladta. Akár így. És akárhányszor elmesélik.

ám vendéglátójuk vonásai szinte azonnal megkeményedtek. Az már erdő. Egy kicsinyes ügy időlegesen elszólít – Valami baj van? – érdeklődött összevont szemöldökkel Solo. hogy hamarosan leküldenek valamit. Még szerencse. – Aves lerakta a fejhallgatót. – Beszélsz velük? – Attól tartok. gondolatban felkészítette magát az elkövetkezőkre. lángoló. hogy akkor még nem volt csempész. De gyanítom. – Jó estét. én ezt a nőt már láttam valahol! Nem tudom merre. – Pellaeon kapitány. A felbukkanó fej leginkább holmi rémfilmbe illett volna: hosszú és keskeny arc. Karrde keserűen elmosolyodott. Micsoda időzítés! – Hová vittétek a Millennium Falcont? – A nyolcas kifutó végére. majd felkattintotta a kapcsolót. Karrde kapitány – szólalt meg az idegen. – Ha ez a kérdés arra irányult. .Karrde. én hívtam-e őket. A válaszom nem. akkor ne aggódj. hogy a vendégeink valamit megneszeljenek. és kissé színpadias mozdulattal széttárta karjait. Kérem. és dobjatok rá álcázóhálót! Nincs értelme kockáztatni. A nő szó nélkül csatlakozott hozzá. Karrde Marára pillantott. miután Karrde megérkezett. és kisietett a szobából. Han szemügyre vette a teremben maradottakat: mindenütt izgatott pusmogás támadt. amíg beugrik? Egy felszolgálórobot gördült oda hozzájuk a síneken. Már évek óta nem esett meg velem ilyesmi. Han nem halottá a jelentést. Miben állhatok rendelkezésére? A Chimera képe elenyészett. az emberek összehajolva találgatták. – Mindjárt ott leszek! Felállt. nem gondolod? A lány elhúzta a száját. – Remélem. – Én legalább ugyanannyira. így hasznavehetetlenek a Chimera fémdetektorai. Lando bólintott. Karrde végigszántotta haját ujjaival. – Han. Hangja kellemesen. addig is fogjanak hozzá! Amint sietve elhagyták a termet. néhány perc alatt végzek. nincs más választásom… – Karrde leült Aves helyére. – Addig – felelte Han –. – Tíz perc múlva lépnek ki a hipertérből – jelentette Aves. – Gyerünk haver. a hírközlőt visszacsúsztatta zsebébe. – Elnézést. – Különös ez a váratlan látogatás. halványkék bőr. és Marára pillantott. helyén azonban nem a kapitány arca jelent meg. mi történhetett. – Vadászgépeket vagy csapatszállító egységeket nem jeleztek az érzékelők? – Még nem. Csak Ghent nem zavartatta magát – minden figyelmét az előételnek szentelte. nekilátunk az evésnek. – Rendben. – Nem is számítottam másra. – A fejhallgatók felé intett. vörös szemek. emlékezz vissza gyorsan! – súgta a koréliai Landónak. – Vegyél magad mellé két embert. Elnézést kérem a késlekedésért. itt Talon Karrde. Tekintetével továbbra is Karrdét és Marát követte. hogy nagy a fák fémtartalma. – Valami nem tetszik nekem – dünnyögte. És csak csendben! Nem akarom. hogy megtudd. – Remélem nincs – felelte Karrde. – Még ráfázhatunk erre a vendégeskedésre… – Azon vagyok. De mit csináljunk. Csak egy kicsit meglepődtem. Han tűnődve pillantott Landóra. – Pellaeon kapitány személyesen téged kért. egy tálban levest hozott. de arra megesküdnék.

De a kapcsolatain keresztül biztosan hozzá tud jutni néhányhoz. már minden bizonnyal halott. – Aha – felelte Karrde. ennyi az egész. Skywalker egy T-65-ös Incom "Szöcskével". Egyre veszélyesebb vizekre vitorlázik a főadmirális… – Sajnálom. – Még mindig rengeteg idő áll a rendelkezésére. Azután itt van Luke Skywalker felkutatásának ügye. – Tegyenek kedvük szerint. – Értem. – Csakugyan – bólintott Thrawn. uram. Megkérdezhetem.kultúráltan csengett. – Thrawn főadmirális vagyok. ha ysalamiriket akar befogni Talon Karrde fái közt! – Ha szabad megjegyeznem. mi okból keresett? – Azt hiszem. hogy nem tudtunk segíteni. – Még egy sem pusztult el. kapitány. – Érdekes. ha ellátogatok a Myrkrre. A felismerés áramütésként hatott. Nagy általánosságban persze igaza van. hogy segítsen a kutatásban. háta mögött a Birodalommal engedélyt kell kérnie. – Nem tudtak. – Hiszen a helyettese azt mondta. – Még több ysalamirire van szükségünk. hogy hadihajókat tartson raktáron. admirális – felelte Karrde. – Még most is folyik? – Meghökkenést színlelt. az a véleményem. elég hamar visszajöttek. De ez nem is lényeges. – Jó estét. – Kétlem. Néhány határidőt. Egyszerűen nem tudtunk hajókat nélkülözni erre a célra. – Apró félreértés történt. Ez is afféle dolog. kapitány. – Azért megpróbálhatná. mosolyába azonban némi rosszallás vegyült. és megpróbált kiigazodni az idegen arcjátékán. hogy nem tudok segíteni. – A monitoron megrebbent a képmása. . hogy begyújtsuk a kellő mennyiséget. Thrawn arckifejezése mit sem változott. admirális – viszonozta a köszöntést Karrde. sajna. Tudja vajon? Vagy a kérdést pusztán találgatásnak szánta? – Félek. Többre van szükségünk. és egy teljes TIE vadászraj került. és szeretnénk a beleegyezést kérni. – Nyilván még sok mindenről beszélhetünk. – Elmosolyodott magában. És ha már itt tartunk. kapitány. Csak most jutott el a tudatáig. s mint ilyen. Valami problémájuk adódott az életben tartásukkal? Thrawn udvariasan felvonta szemöldökét. A rutin és az önfegyelem megakadályozta. – Kétlem. – Ne rémüldözzön! Nem várom el. hogy Thrawnnak. A hajók rohamos gyorsasággal közeledtek a bolygóhoz. kapitány. hogy a kapcsolataim ennyire kiterjedtek lennének. Akkor. itt az ideje egy kis beszélgetésnek. – Értem – felelte Karrde. Thrawn képe egyetlen felvillanással eltűnt a képernyőről… Helyére három Lambda-osztályú leszállóegység. milyen veszélyes a helyzet. Karrde megdermedt. amit egy átlagember nem tud a Jedikről. – Csatahajók? – Úgy van. Már kimentettem magamat a helyettese előtt. – Tessék csak! – bólintott komolyan a csempészfőnök. azaz X-szárnyú vadásszal repült. hogy számtalan közös témát fogunk találni. – Thrawn halványan elmosolyodott. Ha mostanra nem találták meg. kitalálta már – mondta Thrawn. Ám Skywalker Jedi. Például új hadihajók beszerzése kapcsán. Milyen furcsa. Karrde némán átkozta magát meggondolatlanságáért. igen pontosan tartanunk kell. Az életfenntartó berendezések nem húzzák ilyen sokáig. hogy Karrde arcán megjelenjék a döbbent kifejezés. kapitány. talán egy napkitörés hatására. Thrawn szemöldöke alig észrevehetően megemelkedett. képes kómához hasonló transzállapotba visszahúzódni. De a keresés tovább folyik. Jeges rémület markolt Karrde gyomrába. admirális. – Nem várt megtiszteltetés ez. – Miről kíván beszélni? – Biztos vagyok benne. az ő helyzetében.

– Miért nem adjuk át őket Thrawnnak? A férfi csodálkozva pillantott fel. ha Thrawn a galaxis legbecsületesebb ügyfele lenne. hisz tudom. Érted? – Nem – morogta a nő. ha az egyéb körülmények mind ezt sürgetik. nekem is az enyém. – Fejpénz nélkül? Bízva a főadmirális nagylelkűségében? – Nem látom be. készüljön fel a fogadásukra. – Köszönöm. hogy ilyesmire készülne. nem tudunk megfelelő fogadtatásról gondoskodni. – Ez a vendégszeretet Skywalkerre is vonatkozik? – Tudod. s ezúttal végérvényesen a semmibe veszett a főadmirális arca. – Nem értem. hogy nem is kell értenie. fel kell készülnünk a fogadására. – Csupán egyetlen dolog miatt nem tesszük meg: ők a vendégeink. Karrde hosszú percekig némán ült. De talán jobb lesz. Rövid beszélgetés lesz. Szerette volna azt válaszolni. – Mondd meg neki. Mara lebigyesztette ajkát. mi nem vagyunk abban a helyzetben. – Ez a relatív erő kérdése – kezdett bele a magyarázatba sóhajtva. – Mint már mondtam volt. – De elég a beszédből! Megvan a dolgod. mi a véleménye az olyan alkukról. hogy nem – felelte Karrde. kapitány – felelte Thrawn. Karrde lehunyta szemét. És miután a birodalmiak elmentek. talán érdemes lenne megkérdezned Calrissian tábornokot. – Nincs szükség formaságokra. A főrangú katonai méltóságok nem merészkednek olyan helyre. amelynek megkötéséhez rohamosztagosok adnak díszkíséretet… – Karrde a monitorra pillantott. hogy elegendő. – Legalábbis ilyen rövid idő alatt. – Hamarosan találkozunk. Még akkor sem. esetleg a hajójuk mellé. kapitány – mosolyodott el megint Thrawn. A Falcon elrejtve. De elfogadom az indokaidat. és Aves-szel vigyék még beljebb a Millennium Falcont az erdőbe! De személyesen intézkedjen. Nem szeretnék alkudozni ilyen körülmények között. még akkor sem. A képernyő megint villant. – Akadálya nincs – felelt a csempészfőnök hűvösen. ha teljesíti a parancsokat. akinek arca időközben visszakerült a képernyőre. Nem kockáztatják az életüket feleslegesen. Mint ahogy nem az. A mi asztalunknál ültek. Vigyétek ki őket az erdőbe. – Ha egy birodalmi csillagromboló kering felettünk orbitális pályán. és gyorsan számbavette a tennivalókat. – Az ajtó felé biccentett. – S most bocsásson meg kérem. . – Köszönöm a figyelmességét – adta meg magát Karrde. admirális – szűrte a szót fogai között. hogy minden szükséges dolgot elintézzen a rendelkezésére álló igen rövid idő alatt. Azután menjen ki a nyolcas kifutóhoz. Solo és Calrissian elrejtve. – Mi legyen Solóval és Calrissiannal? Karrde elhúzta a száját. a mi vacsoránkat ették. ha ezt én csinálom. milyen elfoglalt.– Attól tartok. mert a Chimera alkalmasint lehallgathatja az adásokat. – Tehát. Skywalker és a robotja jó helyen vannak – a négyes hangár megfelelő lesz számukra. Most már érted? Mara nagyot sóhajtott. Helyét ismét a Chimera képe foglalta el. – De kétlem. – Nem értek egyet. ahol fennáll a tűzharc lehetősége. hogy kedvező üzletet köthessünk. – Természetesen mindkettőjüket el kell tűntetnünk. hogy kiszolgáltassuk a Birodalomnak. csak beszélgetni jövök. – Hívd ide hírközlőn Chint! – utasította Marát. – De még nem jött el az ideje. azután lehajtotta fejét. Össze kellett szednie a gondolatait. mi akadálya lenne – jegyezte meg szárazon Mara. – És ha Thrawn kutatni akar? – Akkor bajban vagyunk – jegyezte meg halálos nyugalommal Karrde. hogy birodalmi látogatókat kapunk hamarosan. a mi védelmünket élvezik.

és felállt. A viszonylag egyszerű mechanika Artu lábait és karjait tartotta fogva: egy bizonyos ponton túl moccanni sem tudott – Csend legyen. Karrdénak hirtelen eszébe jutott még valami. Minden jel arra mutatott. – Jól van – suttogta Luke. Nehéz lett volna most bármi mást gondolnia róla. Luke szétszerelt jobb kezére pillantott. s előregurult. Az ajtó minden különösebb feltűnés nélkül. ha máshová tennéd. Mara egy pár másodpercig némán méregette főnökét. szúró fájdalommal járt. Majdnem öt év telt el azóta. hogy túlságosan szembeötlő. miközben a gyűrűt vizsgálgatta. félt. Az tökéletesen leárnyékol minden keresőt. a fák igencsak hosszú árnyékot vetettek. hogy a biztonsági szerkezetet valamilyen . Drukkolj nekem! A túloldalról elektromos csipogások sorozata érkezett válaszul. A nap épp alábukni készült a horizonton. s a hangár másik bejáratához iramodon. – Nem. azután kissé nehézkesen megfogta a huzal végét és a zár – szerinte – megfelelő pontjához közelítette. – Hová rejtetted Skywalker fénykardját? – A szobámban van. Skywalkerrel és a hadihajókkal csak elkezdik a beszélgetést. Először is vissza kell térnie a nagyterembe. – Mit akart ezzel a hadihajós ügylettel? – Hallhattál mindent. nem volt az – felelte a nő várakozóan. Karrde nagyot sóhajtott. Artu – szólt Luke. majd szó nélkül sarkon fordult. majdnem odacsukva bokáját. a hármas hangárnál. Rakd a főrezonátor kiegyenlítőjébe. hogy kezét csupán egyfázisú energiaforrás üzemelteti. – És maradj nyugton! Feltámadt benne a kétség. Azután fel kell készülnie arra. Megmozdította ujjait – ez kellemetlen. A csendet továbbra sem törte meg semmi. és távozott. Bebizonyosodott Artu igaza: itt már nem talált zárat. halk szisszenéssel tárult fel. nem volt túl egyértelmű. majd felnézett. de nem hallott semmi neszt. Dermedten figyelt. Nem hiszem. Artu… – súgta Luke. hogy nem fog működni: ezzel már kezdetben is tisztában volt. – Azt hiszem. – Rendben.A nő könnyedén meghajolt. Luke felpattant hát. A te véleményedre vagyok kíváncsi. hogy kezére mint mechanikus alkatrészre tekintett. hogy megváltozott a program. és tájékoztatnia kell a vendégeket. hogy nem vették észre szökését. Kirántotta a drótot. Lehet. – Térjünk vissza rá később. Artu türelmetlenül füttyögött – Na jó – dünnyögte Luke inkább csak magának. Igen érdekes délutánnak néz elébe. amennyire a biztonsági gyűrű engedte. hogy rövidesen szemtől-szemben áll majd a Birodalom legveszedelmesebb emberével. és az ajtó felé indult. Karrde elfintorodott. jó? Most sok a dolgunk. – Tudom. az pedig nem fogja nyitni a zárat – Most figyelj! – szólt át. óvatosan belökte az ajtót. – Oké. Miért? – Jobb lenne. mikor végzett az utolsó kapcsolással is. azután a csatlakozóhoz érintette a huzalt. mire az ajtó ismét bezárult. de nem érdemes felesleges kockázatot vallani. – Remélem. Könnyen előfordulhat. megpróbálhatjuk. ebben bizonyos volt. és kióvakodott a hangárból. – Mara elgondolkodott. és egy pillanat múltán beóvakodott A kis droid halkan felcsippantott örömében.

Csak választanunk kell ezek közül. nem jön-e ki valaki az épületből! Bejutottak az erdőbe. Mara lépett ki a főépületből. – De reméljük. A fiatal Jedi két kallantyú kiakasztásával kiszabadította droid ját. hogy az árnyék elrejti őket Az ő fekete tunikája kiválóan beleolvadt a fák sötét tömegébe. s az ajtónyíláshoz settenkedett Kinézett. Eszébe jutott. Tiszta a levegő? A droid megnyugtató válasza után folytatták útjukat Luke fél szemmel az erdőt figyelte. mindhárman fegyvert húztak. Egyébként sem látta nyomukat az ablakból. fogalmam sincs hova vihették – dünnyögte kedvetlenül Luke. Az a két gép. noha a veszély még korántsem múlt el. Szerencséje azonban kitartott: a bilincs jóval egyszerűbbnek bizonyult. A második barakk felé indult. Artu – mormolta a robotnak. lassan körbefordultak. Szerencsére a távolság nem volt túl nagy: hamarosan elérték a szerelőhangárt. azután a kis robot beleegyezően csippantott. s maga is megdermedt. esetleg egy Y-szárnyút – bármit. arcán világosan tükröződtek a kedvetlenség jelei. Artu kék-fehér fémtestén azonban könnyen megcsillanhatott a lenyugvó nap fénye. és az egyre sötétedő eget kémlelte. – Nem. hogy talál egy Z-95-öst. a fák között Boldogulsz ezen a talajon? Artu érzékelői előbújtak. egy koréliai korvett volt. Szerencsére a három sétáló alak egyike sem nézett feléjük. mely láthatólag teljesen lekötötte. – Átvágunk itt. s a kör felét is megtették már. vagy a hangár felé veszi útját… Mara azonban nem mutatott ilyen hajlandóságot. Az udvar üresnek látszott. meg egy túlméretezett teherszállító. – Utánam! – utasította. hogy az X-szárnyút máshová helyezték. – Valahol a bolygón majd lerakjuk. és már visszük is! Körülnézett. és keresünk egy olyan járművet. hogy valami nehéz döntést hozott. Figyeld. Artu halkan felnyögött. Mélyebbre kell hatolnunk az erdőbe. s akkor csak hozzávaló szerszámokkal tudja eltávolítani. de így a hajók mögé kerülhetünk. Artu ismét csippantott. hogy elvegye a kedvét a szökéstől. hogy ennek semmi köze a szökésünkhöz. – Mozgás. mikor Artu figyelmeztetően felciripelt. Hosszú ideig a lépcsőn állt. Éppen egy nagyobb fa törzse mögött álltak: remélte. – Az érzékelőid nem tudják megtalálni? Artu nemleges csipogását egy javaslattal toldotta meg. ami legalább egy kicsit ismerősnek tűnik. amelyet felismert. Luke visszanézett az udvarra. noha egyenesen az erdőbe tartottak. – Végeredményben nem lehetetlen – dicsérte a droidot. s ezúttal komolyan megrémült. aminek működik a hiperhajtóműve. Lehajtotta fejét. Mielőtt beléptek volna a fák közé. Pár percen belül arról is meggyőződhettek. s azonnal észrevette volna őket. Persze lehetett hazugság is. szemét erőltette a homályban. hogy Mara veszélyes ragadozókat említett. Luke erre eddig nem gondolt.módon Artu testére erősítették. Luke megkönnyebbülten felsóhajtott. – Ne mozdulj! – súgta Luke. Testtartása azonban arról árulkodott. Mellette jó néhány hajó várakozott. Remélte. . balról kell kerülnünk. – Nekem sem tetszik – suttogta a fiatal Jedi. A Jade-nek csak kilencven fokkal kellett volna tovább fordítania fejét. – Úgy tűnik. Vajon felfedezték már a szökést? Tud róla a lány is? Ha az ő irányukba fordul. – A hajók túloldalt lehetnek – intett a központi épület felé. Luke idegesen figyelte. – Oké. Fedezékéből kilesve megpróbált körülnézni. Luke gyorsan új elhatározásra jutott.

hideg űrben! Erre már többször is gondolt azóta. hirtelen rádöbbent. még az se számít. hogy Artu választása erre típusra esett. ha az egész szervezet rá fog vadászni. Megrázkódott. és visszarohant az udvarra. egy kicsit szorít bennünket az idő. kezével leárnyékolta szemét. Az Erő hatalma nélkül könnyű préda lesz. megpróbálta felfedezni a váratlanul érkező hajót. mindnkitől elhagyatva. Valószínűleg ez is szerepet játszott abban. és nem Karrde lesz az. Megtalálta Skywalkert. hogy meghaljon a puszta. odaért. Az üléseket nem asztromechanikai robotok számára tervezték. Sikerült észrevétlenül megközelíteniük az egyik vadászgépet. A gépek majdnem kétszer olyan hosszúak voltak. aki kimondja a végső szót a Jedi ügyében. Hagynom kellett volna. ahogy a hajtóművek hangja mélyebbre váltott. Éppen ezért ő. Neki magának kell megölnie. A pilótafülke nem volt tágasabb az Xszárnyúénál.– Van ötleted? A droid megnyugtatóan füttyögött. Ott kellett volna hagynom – mondta magában keserűen. Ezt senki sem vonhatja kétségbe. Artu idegesen válaszolt. Luke Xszárnyújától eltérően a pilótafülke ajtaja a jármű oldalán nyílt. Mire a hármas hangárhoz ért. Néhány szívdobbanásnyi ideig töprengett. és a férfi rátámadt. hogy most kell megtennie. Mara kiadta az utasításokat rádión Chinnek. Kíséretet. figyelte ahogy a lebukó nap fénye újra és újra megtörik az ezüstösen csillogó markolaton. mennyire gyűlöli az egész univerzumot. amint egyik lebegőnaszádjuk a fák fölé emelkedik. Könnyen. felszállásra kész – nézett végig Luke a műszerek halványan foszforeszkáló kiírásain. Millennium Falcont már személyes parancsára húzták beljebb az emberek. még olyasvalakinek is. de egy kis rendezkedés után Artu biztosan ült a két szék között. ám mögötte egy újabb helység nyílt: a fegyverkezelőké. – Úgy tűnik. Luke kézzel is be tudta emelni az utastérbe. Felpillantott az égre. – Ha egy kis szerencsénk van. A lebegő már elérte a kellő . újból eszébe jutott. Megpördült. A zár nem engedett. És nem tartozik Karrdénak semmivel sem. sosem bizonyosodhatott volna meg arról. De semmit sem látott… azután. miközben átvágott az udvaron. mikor meghallotta egy reaktor halk zúgását. pedig kétszer is megpróbálta. érzékelői két áramvonalasabb járművet tanulmányoztak. egyedül. aki egész életében csak néhányszor vett a kezébe lézerkardot. hogy egyik saját gépük startolt. hogy tényleg meghalt. De ha Skywalker ott pusztul. – Na jó. Ő. igazad van. és a szerelőhangár felé nézett… Még látta. vagy vezetőt küldött az érkezők elé? Azután villámcsapásként vágott belé a felismerés. a négyes hangárhoz rohant. Bement ellenőrizni. már kezében tartotta sugárvetőjét. gyorsan és tisztán fog menni. Kétségkívül vadászok voltak. mint Luke Xszárnyúja. de ezt a típust a Szövetség sosem használta. s mire. vajon mi a Birodalmat csinál Karrde. s nem kellett attól tartaniuk. Ennél a dolognál semmi sem számít És most… A négyes hangár felé sietett. észre sem veszik. Tudta. így egyetlen lövéssel leolvasztotta. Skywalker eltűnt. – Az egyiket ezek közül? – kérdezte a fiatal Jedi kételkedve. hogy a riadóstartnál felborul. Visszafordult. Mara a kezében szorongatott fénykardra pillantott. amikor eltűnünk. Hangjából türelmetlenség érződött ki.

azután azt is leengedte. Most már tudta. remélte. hogy nem akarta kiszolgáltatni a birodalmiaknak. Hogy Karrde a hangárba zárta. s közben összeszorított foggal próbált manőverezni. hogy az üldöző csak Mara Jade lehet. A gép veszedelmesen megbillent. Teljes erőre állította a hajtóműveket. szárnyai leborotválták néhány fa tetejét. Skywalker nem szökhet el. azután oldalra rántotta. és pörögve a fák közé csapódott. mint képzelte. A furcsa vadász irányítása nehezebbnek bizonyult. s műszer kíméletlenül tájékoztatta Luke-ot a fejük fölött orbitális pályán keringő birodalmi csillagromboló jelenlétéről is. HUSZONHARMADIK FEJEZET A nyomkövető monitor ernyőjén szinte azonnal feltűnt Karrde másik vadászgépe. A birodalmiak perceken belül itt lehetnek. azt is jelentheti persze. Skywalker említése nagy bajba keverné mindnyájukat… Csupán egy lehetősége maradt. A droid ideges csippantását elnyomta a hajtómű bőgése. Az erdő valami módon megbolondította szenzorai jó részét. adóvevője után kapott. Leginkább azokra a hósiklókra hasonlított. Persze idővel bizonyára belejönne… De úgy tűnt az időnek nincs épp bőviben. mint eddig bármikor. A csillagromboló… Luke a radarernyőre pillantott. Megkockázatott egy pillantást a hátsó kamera közvetítette képre: a másik vadász teljes sebességgel közeledett. mind az odafönn keringő csillagromboló műszerei elől. nem egészen egy bajóhossznyira ott repült a másik vadászgép. Érdemes lesz erről megkérdeznie a csempészfőnököt. Luke kétségbeesetten próbálta felhúzni gépét. Egyetlen esélye egy visszafelé végrehajtott Koiogranbukóforduló volt. amelyeket a Hoth bolygón használtak a Szövetség pilótái. s az ütközés ezúttal jóval nagyobbnak tűnt. torka furcsán elszorult. hogy milyen vendégekről beszélt délután Mara. ezzel az azonnali irányváltoztatással leszakadhatott volna üldözőjétől. legfeljebb két percen belül be fogja érni. Úgy tűnik. Közvetlenül farokszárnyai felett. megint bajban vagyunk. épp a legutolsó pillanatban sikerült kereket oldania. – Attól tartok – szólt hátra Artunak –. Artu figyelmeztető füttyögésbe kezdett. Jade leeresztette fegyverét. – Nyughass! – üvöltött Luke a robotra. Vad tempója kétségtelenné tette Luke számára. milyen alacsonyan jár. A lebegő irányíthatatlanná vált. Luke előrehajolt. – Bocs! – kiáltott hátra Luke.magasságot és eltűnt a fák mögött. így vizuális észlelésre kellett hagyatkoznia. Megszorította az irányítókart a bal kezével. . az üldözés kezdetét vette. Jókora távolságból. A másik lebegőhöz sietett. Próbált minél alacsonyabban repülni. hogy pilótája jóval rutinosabb nála. A lebegő veszített magasságából. Kétségtelen. de odanézni nem mert. ahogy Luke feljebb húzta a gépet. kapkodva próbálta műszerei segítségével felfedezni a veszély forrását. Pillanatnyilag csupán a fák tetejének látványa alapján következtethetett arra. A hajó hasa hirtelen megint a fák koronáinak vágódott. Egy. így rejtve marad mind az őt üldöző Mara. A lebegő megrázkódott. Ezt a gépet azonban túlterhelték páncélzattal és fegyverekkel. de elkésett. s két perc múltán a levegőbe emelkedett.

hogy találkoztunk végre. – Az üldöző egészen rendkívüli ember lehetett. – Maradj csendben! – szólt rá fojtott hangon Karrde. Thrawn előrelépett. – Érdekes kis dráma játszódott le az imént. hanem jobbról. mint már említettem… – végigpillantott a rohamosztagosok sorfalán – …a saját operatív bázisunk. – Vagy nem volt tudomása róla. – A birodalmiak még mindig nem szoktak le a parádézásról – morogta Aves kelletlenül. Testőrnek látszott. egy tiszt sietett elő. – Elnézést kérek a szegényes fogadtatásért – folytatta Karrde az udvariaskodást. Magasrangú helyi politikusokkal. Tehát így – gondolta Karrde. Legutoljára Thrawn főadmirális lépett ki a hajóból. hogy hátán végigfut a hideg. A szenzoraink szinte használhatatlanok a fák magas fémtartalma miatt. s hasonló hatalmasságokkal. kapitány – javította ki könnyedén Thrawn. – Természetesen megértem – felelte Thrawn. különös. – Ilyen vagy olyan szempontból az összes emberem különleges – felelte hűvösen. nyugatra innét. hosszú. Karrde arca megkeményedett. – Igazán? Pedig azt gondoltam. legyűrte idegességét Bízott az erdő árnyékoló hatásában. – Engedje. – Engedelmével… – előhúzta kommunikátorát – …megszervezném a mentőosztagot. Karrde diszkréten elmosolyodott. hogy én intézkedjem – mondta. – Természetesen vannak ilyen üzletfeleink is. – Egy kisstílű tolvaj betört az egyik hangárunkba. nem középről. – Nem tudtam. És sokkal nyugtalanítóbbak. ellopott némi árut. – Csak üldözte. kapitány – biccentett könnyedén Thrawn. s az üldözője követte oda is. – Szerencsére nekünk van egy egészen kiváló nyomkövető állomásunk – mondta Thrawn. belső probléma – magyarázta a főadmirálisnak. és az egyik hajónkkal próbált menekülni. – Thrawn főadmirális… – bólintott üdvözlésképpen. – Kutatón méregette Karrdét. hatalmas. hogy a birodalmiak nem vették észre a lebegő lezuhanását. Csakhogy velük nem itt találkozom. és figyelmesen a csempész . Az egyik emberünk üldözi. Ezt nem árt megjegyezni a jövőre nézve. – Nem szoktunk hozzá az ilyen magas rangú vendégekhez. mint a hírközlő képernyőjén. – Csupán apró. Igyekezett figyelmen kívül hagyni a rohamosztagosok jelenlétét. hogy mindketten lezuhantak? Karrde elsápadt. világoskék ujjaival finoman eltolta a kommunikátort Karrde elől. Lézerkarabélyos rohamosztagosok sorakoztak fel kétoldalt. hogy ön a felsőbb körökkel is köt üzleteket. Talon Karrde vagyok. – Köszöntöm a Myrkr e szerény szegletében. admirális. Mögülük. mielőtt a sötétség teljesen elborította volna. túlméretezett állkapoccsal. Őt egy alacsony.Az utolsó hang. amint a középső – nyilván a főadmirálist hozó – szállítóhajó rámpája leereszkedett. Izzó szemei még ijesztőbbek voltak. remélte. – Örülök. ami eljutott tudatáig. Thrawn felvonta kékesfekete szemöldökét. Kis fogadócsoportjával a háta mögött megindult a birodalmiak felé. Érezte. – Az első hajó nekicsapódott a fáknak. Ezek szerint hiába. Ez. kidülledő szemekkel. Artu elektronikus sikolya volt. A három leszállóegység és a TIE vadászkíséret tökéletes formációban landolt. Tudna erről mondani valamit? Karrde nyugalmat erőltetett magára. szürkebőrű idegen követte. Mindent a lehető legelővigyázatosabban csinál.

A lapokat leosztották. körbevezet kis birodalmában. ami általában nem tartozik egy lebegőnaszád felszereléséhez. – Mit tippelsz? – kérdzte Landót. – Őrmester? Az egyik tiszti rangjelzést viselő rohamosztagos előlépett. Nem hitte. Azt hiszem. hogy csak lassan. hogy a fák árnyékoló hatása elegendő védelmet nyújt a műszerek ellen. És most. miféle érzékelőket hoztak a szállítóhajók és a TIE vadászok. – Igenis. tényleg csak az egyik osztag megy… – dünnyögött egyetértőén Lando. admirális – bókolt kiszáradt szájjal Karrde. és ha túlélőket találnak. oda vigyem magukat. – Köszönöm a segítségét. mikor megtudtuk. – És most – fordult felé Thrawn – remélem. olyan idegenek akartak elkapni bennünket. – Gyakran kaptok birodalmi látogatókat? – Itt nem – rázta meg fejét idegesen Ghent. és siessenek a szerencsétlenség színhelyére – rendelkezett Thrawn. mert ott biztonságban lesznek. S minden olyasmit is. – Az erdőbe már mentek egyszer vagy kétszer ysalamiriket gyűjteni. – Ysalamirik? – hökkent meg Lando. – Vizsgálják át a roncsokat. – Az ysalamirik befogásához nyújtott segítségével lekötelezett. – Micsoda? – Lando ismét a szeméhez emelte a távcsövet. kérem. most már semmit sem tehet. akkor csak eggyel – biccentett Han a birodalmiak felé. óvatosan mozduljon. – Az a fogoly… ki volt? – Nem tudom – hajtotta le fejét a kölyök. Solo a kezébe nyomta az elektronikus távcsövet. Nem lehetett tudni. A rámpa felemelkedett. és a kölyökre pillantott. Intésére az egyik sorgárdista visszamasírozott a baloldali szállítóhajóba. Solo oldalra fordult. – Mik azok? – Apró. – Biztos vagy benne? – Legalábbis pont így néztek ki. – Valaki valamiért meglovasított egy lebegőt. és lezuhant vele. szőrös kígyók. – A Wild Karrdéval hozták néhány nappal ezelőtt. Csak abban reménykedett. s a szállítógép máris a levegőbe emelkedett. hogy Mara valahogyan kézben tartja az eseményeket. – Volt egy foglyunk – mondta Ghent. s közben tovább pásztázta a környéket messzelátójával. Ügyelve arra. – Han megint Ghent felé fordult. de ide még sosem. – Mióta üzletel Karrde foglyokkal? – Mióta rabszolgavadászokkal – morogta Han. hogy az menekült el. Nem mehetnénk vissza a hajóhoz? Karrde azt mondta. Lehet. Ez egy ilyen játszma. – Rendben.szemébe nézett. – Legalábbis egy osztaguk. A másik vállat vont. – Látod azt a szürke kis fickót? Na. hogy megkérdezzem a nevüket. mire jók. hogy . akkor raktuk át a hangárba. – Természetesen – bólintott Karrde. a rohamosztagosok elmentek – szólt halkan Han. – Szíveskedjenek követni… – Úgy látszik. kapitány – vetette ellen kedvesen Thrawn. úgy tűnik. hozzák ide őket. Han nem törődött a kölyökkel. mialatt minket Karrde ideküldött. – Karrde és Jade vigyáztak rá. a hajtóművek feldübörögtek. Mi mással tudnám ezt visszafizetni? – Mi mással? – mormolta hangtalanul Karrde. uram! – A katona tisztelgett. lábakkal – magyarázta Ghent. – Uram? – Vegyen maga mellé embereket. – Aha. – Fogalmam sincs. majd visszafordult. – Hadd nézzem! – kérte Lando a fa túloldaláról. Sajnos arra nem volt időm. menjünk vissza… – Fogoly? – A meglepetés kiült Lando arcára. – De igazán nem szükséges… – Ugyan. – Nem üzletelünk rabszolgavadászokkal! – tiltakozott Ghent.

– Nagyon nem tetszik nekem. hogy kérdezősködjön. nem vitás – s ezt alkalmasint meg is mondja neki. hogy a Falconon találnál feljegyzéseket a birodalmi főadmirálisokról – dünnyögte kúszás közben Lando. hogy az Új Köztársaságnak akarják eladni. – Jól vagy. miközben megpróbálta magát kiszabadítni a biztonsági övek és ütközésgátló párnák közül. már nincs itt semmi látnivaló. hordótestét számtalan kisebb-nagyobb zúzódás borította. de egyébként nem történt semmi baja. Rövid. – Odanyújtotta a messzelátót Hannák. . még rosszabb formában. – Karrde ezt nem említette – biztosította őket Ghent. Han értőn Calrissianra pillantott. gurgulázó csipogás hallatszott hátulról. a hajó nekicsapódott a fáknak. nem valószínű. mint az ő hajójuk. – Nem hiszem. melyben rohamosztagosok is szerepeltek tételként. Pedig fájhatott volna. Han elhúzta száját. kérem? – Na jó. elmentek. sebesülés nélkül. – Most ő irányítja a Birodalmat. Nem mehetnénk. hogy ki lehet az a kék színű fickó vörös szemekkel? – Azt hiszem. megyek már. A pilótafülke ajtaja könnyedén kinyílt – pedig ettől tartott egy kissé –. A sort a rohamosztagosok kettős sora zárta. És ha ki kell tömünk innen. hogy a rohamosztagosok esetleg átkutatják az épületeket. Ez azt jelenti.birodalmi látogatókat kapunk. – Hidd el. Megtették. hogy kihozták a barakkból. ha előkerül. – Egyikünk sem mehetett olyan közel hozzá. amit mondok: nekem már volt egy rövid kimenetelű üzletem. menjünk a Falconhoz – morogta Han. Az ajtóból Artu csipogott elkeseredetten. – Elég régóta itt vagyunk ahhoz. Luke leugrott. nyomukban a kíséretük. – Úgy tűnik. – Hogy nézett ki? – Nem tudom! – sziszegte Ghent. annyi szent. – Nyugi. hogy semmije nem fájt. – Nem is remélem – válaszolta Han. amire még emlékezett. Luke felpillantott. A nevét nem tudom. azután a másik gépre rebbent a tekintete. A közelben hever. hogy Mara komolyabban megsérült volna. valami főadmirális – vont vállat Ghent. – Jobb. bemennek. és körülpillantott. A hajón még mindig ott az álcázás. Artu? – kérdezte Luke. Figyelembe véve a hajó biztonsági berendezéseit. A legfurcsább az egészben az volt. Lando elkapta Solo pillantását. Az utolsó pillanatban. – Nyilván olyasvalaki. Ha lehet. – Nagyszerű – sziszegte Calrissian – Csak megérjük azt a napot élve! – Megérjük – felelte vigyorogva Solo. – Igen. Nézzék. – De Coruscanton a nyomára bukkanunk a barátunknak. miféle játékot játszik Karrde. Lehet. Igazán szerencsének mondhatja magát. – Karrde talán nem is gondolt rá – vetette oda szárazon Lando. A robot információs szelvénye meggörbült. A másik vadászgép nem jön vissza erősítéssel – döntötte el magában. Han figyelte a sorrendet: Karrde és a kékbőrű birodalmi hivatalnok elől. – Nincs semmi ötleted. ha eltűnünk – mondta Artunak Luke. – A másik hajó hamarosan visszaérkezhet az erősítéssel Egy mozdulattal kiszabadított a droidot. – Főadmirális? – kérdezett vissza óvatosan Lando. hogy kitaláljuk. akit nem akarnak a Birodalom kezére juttatni. hogy megúszta élve. Kúszva indultak neki a fák fedezékében. Őrült repülés volt. az sem katasztrófa. Visszadugta látcsövét az övén függő tokba.

– Megnézem. és hívd ide a robotot! Amíg Artu odaküzdötte magát az aljnövényzetben. hogy te meg a droid… Megint elakadt. De a nő közvetlenül a nyomában sietett. – Azt akarom. csak egyes embereken keresztül. s a józan ész is azt parancsolta. Elnémult. – És a kezeidet mindig látni szeretném. A rekeszben néhány ismeretlen rendeltetésű fémtárgyon kívül egy túlélőkészletet is talált. mikor Ben végső istenhozzádot mondott. – Befejezed.De nem került elő. – Nyisd ki! Luke ezt is megtette. töprengett. hogy az egész csupán Mara rossz vicce – nyilván beljebb akarja lelőni. Luke továbbment a pilótafülkéhez. Ha most megnézi. – A te visszautad már egészen más lapra tartozik Luke mélyen a szemébe nézett. nem kell gyalog megtennünk az egész visszavezető utat – jegyezte meg. Mara elhúzta a száját. mozgás! Hangjából olyan sürgetés csendült ki. meg a kis pisztoly csövének nyomását a hátán. Egy pillanattal később már mindhárman egy fa takarásában lapultak – Beljebb! – rendelkezett a nő. a mieink már úton vannak – mondta Mara. és behajolt az ablakon. végül győzött benne saját becsületérzete. mi van Marával… Felvillant agyában a Coruscant emléke. – Nekem talán nem – szűrte a szót fogai között a lány. Mara fél kézzel kotorászott valami után a zsákban. gyanúját: tényleg Mara üldözte ilyen vadul. összeráncolt homlokkal hallgatózott. amit elkezdtél? – A hajóroncs felé intett. – Nem a te dolgod – torkolta le a nő. Noha kívülről csúnyább állapotban volt a lebbenő. hogy a menekülést megakadályozandó tette. – Gyerünk. Kimászott az ülésből. Luke tekintete megakadt az öven: Mara megint magához vette a fénykardját. A fülkéhez ment. amikor elvesztetted az uralmat a hajód fölött. – Úgy tűnik. Artu – intette a droidot. – Na ide figyelj. – Megsérültél? – kérdezte halkan. azután feltápászkodott. Én csupán ott hibáztam. azt a látszatot keltve. – Kitaláltam. Apró sugárvetőt irányoztak a homlokának. Tíz métert rohanhattak. szemeit lehunyva koncentrált. Érezte lehelletét a nyakán. meneküljön. Egy pillanattal később már Luke is meghallotta: hajtóművek távoli zaját sodorta feléjük a szél. hogy Luke úgy döntött. a kérdéseit megtartja máskorra. mozgás! Luke-ban felötlött. – Gyerünk! – kiáltott rá a tétovázó Jedire. de a vörös hajkorona beigazolta Luke. Arcát eltorzították indulatai. – Találsz egy rekeszt az ajtó mellett – utasította Mara. – Remélem. hogy idejössz – mondta Mara. hogy túl közel repültem hozzád. – Várj meg. És csak egy pillantást vet a nőre. Az ablakon keresztül csak a pilóta feje látszott. szabad kezével lesöpörte hajáról az egyik fékezőpárna darabjait. Tágra nyílt zöld szempár nézett vele farkasszemet. mi van vele. Néhány pillanatig tétovázott. Tedd le a zsákot. – Be a fák közé! Azt mondtam. – Most gyerünk hátrébb! Luke engedelmeskedett. belülről nem tűnt olyan vészesnek a helyzet. hogy átemelje . A fegyverzetkezelők helyén senki nem ült. – Maradj csak ott! – szólt Luke-ra. Más szavakkal – mondta akkor Thripiónak – :egy Jedi sem vizsgálhatja a dolgokat galaktikus mércével. Artuval most könnyedén elmenekülhetne. és felkapta. Luke meghökkenve kereste a veszély forrását… Mara hirtelen becsomózta a zsák száját. szépfiú! Te vagy az oka az egésznek. Luke lehajolt.

– Egy hangot se! – suttogta fenyegetően. mikor Mara megálljt parancsolt. – Nyilván hagytak itt érzékelőket. Mielőtt még teljesen földet ért volna. hordozható műszereikkel kutatva az erdő sűrűjét. nyilván jelentést tettek a bázisuknak. – Köszönöm. és letelepedett a földre. Szólj a robotodnak is! A roncsokat már régen maguk mögött hagyták. könnyedén megszabadul majd tőlük. Luke biccentett. hogy utána nézzenek a történteknek Karrde nyilván kitalál majd valami mesét. mint a férfi. A váratlanul érkező birodalmiak bizonyára látták a hajóinkat. aki próbál még csak levegőt sem venni. A fegyvert egy pillanatra sem engedte el. észrevette. majd a rámpán visszamasíroztak a szállítóhajóba. Mara intett a fegyverrel. legalább ötven métert megtettek. és szórj rá avart! Luke berángatta R2-esét egy gyökér mögé.Artut egy nagyobb gyökéren. nehogy felhívja magukra a figyelmet. Húsz méterre lapul ellenségeitől. és hirtelen megértette. amint gondosan körbejárják a két roncsot. s rohamosztagosok özönöltek le rajta. míg a maradék a frissen keletkezett tisztás szélét vizsgálta. – . és megint vele lesz az Erő. ha valahogy elfogatja magát a birodalom rohamosztagosaival. de a nő. mikor… – Most jó lesz – sziszegte fülébe Mara. hát ideküldtek egy osztagot. A hajtóművek dübörgése még ott lüktetett a lapulók fülében. és nem mozdult többet. – Csend legyen! – suttogta Mara. és a fegyvert még erősebben a hátába nyomta. amivel ki tudná Mara kezéből ütni a fegyvert… Óvatosan megmozdult. amíg beljebb nem érünk. és addig nem mehetünk vissza. – Nos… A pisztoly nyomása azonnal elhallgatatta. kezét lassan maga mellé húzta. mindent szemügyre véve. ha valaki visszajönne. – Dugd el a robotot. Letett volna gyilkos szándékáról? Vagy egyszerűen csak szeretne egyedül végezni vele? Ebben az esetben az egyetlen lehetőségre a menekülésre. Nem kellett túl sokáig várnia. mi volt az. azután figyelme ismét a birodalmiak felé fordult. – Honnan tudod? – kérdezte meghökkenve Luke. Az megemelkedett. egy másik ellenségével az oldalán. majd eltűnt a magasban. A rohamosztagosok két csoportja végigjárta a két vadászgépet. Néhány perc múlva összegyűltek. nem volt szándékos. néma rémfilmnek tetszett. Ha tálába egy módot. Egy nővel. – Mert ez a szokásos rohamosztagos módszer az ilyen esetekben – dünnyögte a nő. és ereszkedni kezdett. Luke nagyot sóhajtott. amíg nem tudom. Várt. bármilyen óvatos volt is. – Nagyon csendesen kell mozognunk. – Most leülünk. mire megy ki a játék. – És most? – érdeklődött Luke. miközben ő is leült. – Bármi jutott az eszedbe. Luke bólintott. arra az esetre. és felállt. Mara összeszorította a fogait. meg ne próbáld! – figyelmeztette. azután hasra vetette magát Mara mellett a földön. hogy nem szolgáltattál ki a rohamosztagosoknak. – Ne izgulj. Ha egyszer elkerül erről a bolygóról. s ugyanolyan izgatott figyelemmel kísérte az újonnan érkezők minden mozdulatát. – Tarstd meg magadnak a háládat. lecsapódott a rámpája. jó? – vetette oda a lány. A szállítóhajó befejezte a körözést. Luke megvonta vállát. Luke figyelte. azután teljesen magukra maradtak. az egész egy különös. A lezuhant hajók roncsai fölött egy birodalmi szállítóhajó lebegett.

– Hányan megyünk oda? – kérdezte Luke csendesen. – Lehet. hogy ezért elpusztítalak . ez biztos. – Nem jó. – Rádión megkérdezhetnéd – emlékeztette Luke. vagy én képesek vagyunk – próbálkozott tovább Luke. mielőtt azok túlságosan megközelíthetnének. – Artu! – Ne légy hülye – szólt rá Mara. amikor alszunk. hogy megbolondultam. mi – bólintott Luke. Néhány percig mindketten hallgatásba merültek: Luke némán figyelte. Az első évben minden éjszaka a halálodról álmodtam. – Az is több annál. darabokban tényleg nem – helyeselt a lány. rólam – meg erről az egész rohadt ügyről. Mara megrázta fejét. – Akárhogy döntök. nem igaz? – A lány hűvös feleltéből gúny csendült ki. nem készül-e valamire. hogy nem az érzelmeid mondatják ezt veled. hogy az erdő tele van veszedelemmel. Luke megpróbált logikusan gondolkodni. – Darabokban? – Betűzzem? A droid túl sokat tud. – Biztos vagy benne. – Nincs szükségem rá. – Meg tudod mondani. a robot itt marad. szinte érteni sem lehetett. A lány olykor-olykor a Jedire pillantott. hogy magammal vigyelek? – Értem – bólintott Luke. – Mi három nap? – Amíg elérjük az erdő szélét – magyarázta Mara távolba révedőn. Most viszont fogd be a szád! Dolgoznom kell. – És ezzel azonnal felhívnám ránk a birodalmiak figyelmét – vetette ellene Mara. mint amire te. Artu szenzorai kiszúrják a ragadozókat. – Nem hiszem. – Felemelte a sugárvetőt. az egyetlen nagyobb települést a közelben. lelkébe kétségek markoltak. – Ha nem tudnád. – A legkevesebb. – És akkor is tud figyelni. – Miről tud túl sokat? – Rólad. hogy szája kiszárad. – Szükségünk lesz rá. – Hadd mondjak neked valamit. Skywalker – Mara hangja halk volt. Egyszerre megértette. – Hát ez fogós kérdés. mi okom lenne arra. A vegetációárnyékoló hatása szinte a minimálisra csökkenti az érzékelők hatásfokát. hogy Artu segítne nélkülem. hogy helytelenül próbálta meggyőzni. – Hosszú ideje szeretnélek megölni. hogy nem. Karrdéról. aminek csak akarod. – A civilizációt. Hyllyard várost. Nem hagyhatjuk itt a rohamosztagosoknak.A zsákból egy lapos dobozt vett elő. És rád sem. Luke érezte. jobb meggyőződésed ellenére? Még sosem látta ennyire megkeményedni a nő arcát. Artu halkan felnyögött. hogy kiválasszam a legjobbat. amint Mara elmélyülten dolgozik egy apró konzollal. Csupán érvekkel remélheti meggyőzni fogvatartóját. Te mondtad. Luke várt. Darabokban. és kinyitotta. mindent le tudnak hallgatni. vagy nevezheted. Álmodtam és fantáziáltam – ezernyi megoldást kitaláltam. – Nem fog semmit elárulni – próbálta meggyőzni Marát Luke. amit hírközlőn beszélünk. – Mit tettem ellened? – Megsemmisítetted az életemet – vetette oda a nő keserűen. Luke mélyen a szemébe nézett. Gondolhatod. de lehet. amíg befejezte ténykedését. A nő felvonta szemöldökét – Alszunk? Mi? – Igen. – Három nap – mormolta végül. – Nem. Luke meglepetten pillantott rá.

De valamit tennem kell. – A kommunikátor hatósugara elég nagy. a karbantartók mondták. mint hagyományos asztromechanikai egységgel. Jobban mondva Artu kódolja. A mosoly lehervadt a nő arcáról. hogy harmicöttel is. – Itt valami bűzlik. Személyiségének egy részét átplántálta a hajó számítógépébe.– A gyilkosság visszaadja az életedet? – Pontosan tudod. Gyűlölet. – Az X-szárnyú komputere majd megcsinálja. ami azt jelenti. hogy senki emberfia. – Úgy kódolom az üzenetet. Hogyan tudna egy asztromechanikai robot és egy hajó főszámítógépe kódolva kommunikálni egymás között? – Miért ne? Artu már öt éve dolgozik a főkomputerrel. Tudom. ahogy van. – Mindig akarunk valamit. hogy nem. És az X-szárnyúm is jobban megy így. Mara megvonta a vállát. – Furcsa nem? . ami nem lehet a mienk. – Akkor nincs semmi baj – sóhajtott fel Luke. keserűség. – Elképzelhető. hogy három nap alatt kijuthatunk innen. És azt mondtad. – De a birodalmiak is megfejthetik a kódot. hogy az üzenetet tárolásra küldjük. – Ne vesztegessük az időt – szólt rá a Jedire. – Álljunk meg egy pillanatra! – mondta hirtelen. De ahhoz sok idő. a robotok memóriáját hat hónaponként törlik. De akármi is volt. – Azt mondtad. és újra feltöltik. Gondolom van olyan emberetek. – Mi lenne? – Ő is élve akar engem. lelkében ezernyi érzelem kavargott. valóban. – A hajód az erdőben áll. hogy van háromezer repült órája. Egy pillanatra valami más is megvillant szemeiben. és felemelte fegyverét. – Úgy tudom. Elismerően. – Mennyivel jobban? Luke megpróbált visszaemlékezni. – Ez már számottevő… – Hirtelen más jutott eszébe. – Én úgy szeretem Artut. Valami más. akármit mondunk is. magányosan – mormolta végül. A birodalmiak hallják majd. amit Luke talán megbecsülésnek nevezett volna. s egy figyelmeztető jelzést is bekapcsolunk a műszerfalon. – Van itt egy hőlégballon. meg nem fejti. Csak egyetlen apróság hibádzik. A műszakiak csak néhány hónappal ezelőtt futattak végig egy tesztet. életösztön… és még valami. és… – És mi van Karrdéval? – kérdezte Luke. – Nem emlékszem a pontos számokra. Mi lenne. – Hogyan jut el Karrdéhoz az üzenet? – Valaki biztosan ellenőrzi a hajót időnként – jegyezte meg Luke. Mara egy hosszú percig maga elé meredve ült. Magam miatt. ha védett csatornán beszélnél vele? A fegyver megint leereszkedett. hogy elérjen közvetlenül a bázisra? A nő csodálkozva tekintett rá. ami elég magasra fel tudja vinni az antennát. nem csak gyűlölet. meg akarod tudni. – Csak annyit kell tennünk. szinte azonnal elmúlt. – Hogyan? Luke a túlélőfelszerelésre mutatott. Lehet. hogyan dekódolja Karrde? – Nem neki kell megfejtenie – magyarázta Luke. aki elő tud hívni egy üzenetet a komputerből… – Azt egy hülye is meg tudja csinálni – nézett rá merőn a lány. ha a kódolás olyan jó. A reakcióideje úgy harminc százalékkal gyorsabb. De irányítani nem tudjuk. Mara halaványan elmosolyodott – Ez csodálatos. Luke kétségbeesve kutatott a megoldás után. meg különleges felszerelés kell. mit mondott Karrde a birodalmiaknak. Mara a kis robotra pillantott.

– Csinálok neki egy szánt. ne ez alapján ítélje meg vendégszeretetünket! – Semmi gond – biztosította Han. Ámbár nem vall megfontoltságra ekkora kockázatot vállalni – Én vállaltam ezt a kockázatot – jegyezte meg Han hűvösen. levágom a megfelelő gallyakat. ahonnan felküldhetjük a ballont… HUSZONNEGYEDIK FEJEZET – Újfent elnézést kell kérnem. Csak néha… Luke körülpillantott. – Csak azt akartam. Felkattintotta a fegyvert… Azután két gyors metszéssel levágta az ágakat. – Ülj vissza! – szólt rá Mara. Hangjából valódi megbánás csendült ki. és valamivel odébb leült. amelynek két ága éppen megfelelő méretűnek tűnt. közben mindvégig Luke-on tartotta szemét. – Felpillantott az egyre sötétedő égboltra. kordét. hogy a sugárvető után kapkodj. – Ghent? – Sajnálom. tekintete megakadt egy fán. – Most már csináld te – mondta. – Szép. és visszafordult Han felé. és szét akart nézni.A dolgok mégis úgy alakultak. – Azt a kettőt – mutatta Luke. Luke hallgatásba burkolózott. hogy kénytelen vagyok mindkettőtöket életben hagyni még egy ideig. – És légy óvatos: a fénykardok elég trükkös szerkezetek. Tekintete találkozott a lány keserű tekintetével. így a koréliai olvasni tudott vendéglátója arckifejezéseiből. Sajnos nem vagyok abban a helyzetben. de azután visszanyerte önuralmát. majd visszaakasztotta övére a lézerkardot. hirtelen megjelent. ugye? Mara hidegen nézett rá. – Ha ideadod a fénykardot egy percre. a Birodalomnak azonban még . odalépett a kiszemelt fához. találnunk kell egy tisztást. amiért faképnél hagytam önöket – mentegetőzött Karrde. – De megkértek. – Szóval már közvetlenül is dolgozik a Birodalomnak? Karrde arca megvonaglott. mi okozta a felfordulást? – Semmi különös – felelte Karrde könnyedén. hogy nemet mondhassak nekik. – És mi legyen a robottal? – kérdezte végül. – Néhány ember. akikkel üzleti kapcsolatban állok. vagy valami effélét. Legalábbis remélem. hogy tudd: elboldogulok vele. majd húzom. – Értem – bólintott Karrde. uram – felelte a kölyök. – Különösen fájlalom. ha tudsz! Mielőtt leszállna az éj. – Nem érdekem a Köztársaságnak dolgozni. hogy ennyire aggódsz értem – jegyezte meg gúnyosan Mara. De kérem. Az imént látottak komolyan meglepték. – Én csinálom. – A kérdésemre azonban még mindig nem válaszolt. – Lassan feltápászkodott. Megálltak. és bevárták a beszélgető Lando-Ghent párost. – Nem történt semmi baj. – És siess. Ez talán elveszi a kedved attól. hogy ez éppen vacsora közben történt. – Máris – felelte gépiesen Luke. Leakasztotta a Jedi-fegyvert övéről. miközben a központi épület felé sétált Hannal. – Volt már a kezedben fénykard ezelőtt is. s ha nehezen járható terepre érünk. – Megtudhatnám. mi történik. hogy jöjjünk ki megnézni. – Kézben kell majd cipelni végig? – Artu magától is tud jönni az erdőben. Az épület fényei megvilágították Karrde arcát. Karrde továbbsétált.

– Remek! – Karrde felengedett. ha itt maradnak… – Azt hiszem. mi a céljuk ezekkel a lényekkel. hogy vendégeink vannak – felelte Karrde. Nem szeretek céltáblát játszani. – Mit felejtettél a Falconon? – kérdezte halkan Lando. azt jelenti. ha egy darabig nem repkednének – felelte hűvösen. . Szeretnék ellenőrizni ezt-azt. Karrde szeme megvillant. – Ez megint csak információ. és már itt sem vagyunk. még orbitális pályán kering. lőjék már le. hogy tovább maradnánk – vetette oda Han. – Az információ pénzt ér errefelé. – A főadmirális igen gyanakvó. Nehezen hitte volna. – Nos. Legalábbis pillanatnyilag. – jegyezte meg Han. – A vacsorát sem fejezik be? Valamiért nagyon mehetnékjük támadt. micsoda? Karrde Hanra pillantott. felajánlottam a segítségemet. hogy talán megbízhat benne. – A Falconnal eltűnhetünk. arra nézvést. ami elárulhatta volna. – Mindent elvitetett? – kérdezte Lando. hogy láthassam őket dolgozni. Játszunk az ön szabályai szerint. de akadhatnak kivételek. az egyébként életüket adó fákról. Mennyibe kerül a főadmirális neve? – Jelen pillanatban még nem eladó – sajnálkozott Karrde. Azonban. ha így kívánja… De vigyázzanak! Az őshonos ragadozók általában nem merészkednek idáig. Karrde arcvonásai megkeményedtek. az olyan. – Értem. Elvégre rohamosztagosok kóborolnak a környéken. már semmit sem árthat. És néhány újabb információval is gazdagabb lettem. – Akkor miért jöttek vissza? – Csak annyi előjogom van. Pár héttel ezelőtt idejöttek ysalamiriket befogni – afféle élősködők: láthatta őket a nagyteremben is. Solo. hogy ugyan. A koréliai elfintorodott. – Bízzék bennem. – Óvatosak leszünk – ígérte Han. ahogy beértek a fák közé. – Rendben. hogy biztonságosan leszedhessék ezeket a jószágokat. hogy ép ma verődött össze minden helyettesem. mielőtt célba vesznek. ha maradunk még egy kicsit – visszakozott – A vacsorát mindenképpen befejezzük. világos. azután beleegyezően bólintott. a fán –. Ha most felszállnak. – Máris utasítom az embereket. ugye? Han megbántottan elmosolyodott. Másfelől. – Rendben. Pontosan még nem ismerjük a céljaikat Egyelőre csak próbáljuk kitalálni. mintha rádión szólna át nekik. az igazat megvallva. – Gyerünk. Most Solón volt a csodálkozás sora. nemde? Karrde halványan elmosolyodott. nem akartam magyarázkodni. – Köszönöm. ahogy megígérte. – A csillagromboló. – Na és. és Karrde szemébe nézett. átugranánk a Falconra. hogy nem szolgáltatta ki őket a birodalmiaknak. aki közben beérte őket – Mindent. – Ha nem bánja. – Talán majd egy későbbi időpontban beszélhetünk róla. De némi igaza vendéglátójuknak is lehet… és az a tény. amerről jöttek. A csempészfőnök komolyan meglepődött. – Pedig jobban tennék. csak elköszönünk szépen. Lando! Az erdő felé vették az irányt. Vendéglátójuk csendben méregette egy ideig. hogy tálaljanak újból. – Pedig azt gondoltam. – De visszajön. De a parancsnokukat személyesen ismeri. Amíg előkészíti a dolgokat megint.kevésbé. azután megállt. de nem hiszem.

– Nem is egyet – csóválta fejét Lando. még csak be sem zárták – nehéz volt elképzelni. A hangár másik helyisége nem sokban különbözött attól. hogy rakják a helyükre a játékszereiket. – Már robotokat is fogjul ejt? Karrde halványan elmosolyodott. – Aha – dünnyögött beleegyezően Han. hogy körülnézzünk Karrde hangáraiban. mint ön. s az ajtó hangtalanul feltárult. hogy azt hogy szedte le – mutatott Han a kibelezett aljzatra. – Látom. – Szétlőtték – jegyezte meg Lando. Kivéve egyetlen dolgot: a terem tisztára söpört közepén. a zár belső nyitómechanizmusát mustrálta. Szeme körbepásztázott a helységben. hogy miképp tartsa a száját. Még öt métert mentek tovább. itt is szétlőtték a szerkezetet. és újra próbálta. Mögötte halkan kinyílt az ajtó. Félúton járhattak. Ghent megint beszélt. – Szóval. Soha. – Figyelmeztesse az embereit. hogy a droid megpróbált kiszabadulni. Azt gyanítom. – A rohadt… – morogta összeszorított foggal. Han meghökkent. – Keressünk olyan ajtót. mikor közelebb ért. amely. A baloldali ajtót elektromos zár védte. hogy valaki Karrde szervezetében ilyen gondatlan legyen. Csak egy kivétel akadt. majd észrevett valamit. A hangár félig tele volt ládákkal és dobozokkal. – Különös. akár rögtönzött. Legalábbis valaha. – Sietek vissza – vetette oda neki Han. Han leeresztette fegyverét. és kisurrant. Ujját végighúzta a maradványokon. hogy a fogolynak barátai is voltak – töprengett Han. – A szerkentyű nagy része ép. ha már nem használják őket – intett a nyitott biztonsági gyűrű felé. Sem gyerekekkel. – Várj egy kicsit! – lépett oda mellé Lando. – Úgy látszik. – Nem üzletelek rabszolgákkal. hogy egy ilyen kiváló csempész. valamelyikben egy foglyot őriznek. – Szétnézek a másik ajtónál is – szólt Landónak. amelyből még most is huzalok tömege lógott kifelé. mielőtt fényt gyújtottak volna. – Titokzatos foglyunk kicsit megbütykölte. csak azt nem képes megtanulni. – Menjünk be! Halkan kinyitották az ajtót. Az energiatelep. De nem elég halkan. mit keresett itt a főadmirálisa? Rabszolgákat szállít neki. erősíti a szabályt… Han közelebb hajolt. Félig bedöglött… Matatott egy kicsit. – Csak itt az ideje. egy nyitott robot-biztonsági gyűrű hevert. – Akárcsak itt – szólalt meg Lando valamivel hátrébb. amit az előbb látott. – Nézzük a negyediket! Annak két ajtaja is van. – Gyere csak. – Lehet. mikor kell egy büdös ügyletből kiszállnia – vágott vissza Han. ujjait végigfutatta az elektronikán. – Félrehajtotta a lógó fedőlapmaradványt. ugyebár. majd büszkén félreállt. – Itt valaki nagyon tüsténkedett – bökött a leszerelt csatlakozóaljzatra. – Akár állandó. – Az is legalább ilyen különös. majd visszakanyarodtak a bázis felé. nem tudja. A gyűrűt nem rakták el. mi a baj. és leguggolt – Nocsak.– Semmit – morogta Han. – Arra is kíváncsi lennék. aztán rögvest be is húzták maguk mögött. Más nyomra nem bukkantak. nézd meg! – Az ajtó mellett vizsgálódott. . Han kezében a sugárvetővel megpördült… – Mintha valamit elvesztett volna – jegyezte meg nyugodtan Karrde. Különös. nocsak… – morogta. mikor néhány kis épületre leltek. A nyomok a padlón arra utaltak. és a kijárat felé indult. vagy egyszerű gyermekkereskedelemre adta a fejét? Karrde szeme megvillant. Mint kint. – Talán éppen Calrissian tábornokot. amelyiken zár van – javasolta Lando. hogy a legtöbb komputerzseni mindent tud a számítógépekről és a robotokról. Az ajtó nem nyílt. – Jó nagyot kaphatott – mormolta Han.

– Éppen az. Mara számára egyáltalán nem volt véletlen: ő vezetett . tekintetét egy pillanatra sem véve le Karrdéról. hogy bezárja? – gúnyolódott Han. és különös borzongás futott végig rajta. Han kezében megvillant a sugárvető. hol… – A háborúban láthattad – felelte Lando. ez azt jelenti. A koréliai szája vonássá keskenyedett. – Azután lezuhant – Mit csinált? – Nem esett semmi baja – nyugtatta meg Karrde. – Szóval megkerült. mint aki igazán biztos a dolgában – jegyezte meg Han. merő véletlenségből. Han felszisszent. egy bionikus kézhez használnak. hogy továbbszöktek.– Hát akkor ez mi? Véletlen? – Sosem kívántam. – Töprengve félrenézett. Felismered? Han odahajolt. – Néhány órával ezelőtt legalábbis még jól volt. Amilyet. Ő pedig… minek szépítsem. de nem emlékszem. – Azt pedig főleg nem. – Nem tudom. A rohamosztagosok. – Ez egy mikro-energiacella. – Elmenekült az egyik lebegőnaszádommal. Lando? – Ezt. hogy egymást segítve próbálnak kijutni az erdőből – Nem úgy mondta. – Mit találtál. – Láttam már ilyet. Végigkutatta a hangár másik felét is? – Tudja. miközben a feketebőrű férfi komótosan besétált. Ghent már felvilágosította önöket – válaszolta sötéten Karrde. – Nocsak – mondta. – Hogy került ide? – kérdezte végül Lando. így sikerült kijutnia. – Remélem. – Kicsit közelebb tartotta Hanhoz. Súlyos csönd zuhant rájuk. És ez már elég indok ahhoz. hogy itt kelljen tartanom. hogy így alakuljanak a dolgok – jegyezte meg Karrde. – A nyomokból ítélve egy R2-es egység is lehetett… – Felvonta szemöldökét. – Most jöhet a magyarázkodás. aki az üldözésére indult. Az idegen írásjel valahonnét ismerősnek tűnt. – Maga mellébeszél. mondjuk. A rabunk ennek segítségével nyitotta ki az ajtót. Azaz mégsem – kénytelen vagyok ezt visszavonni. – Ez a Sibha Habadeet jelzése. Alacsony feszültségeknél használják. – Mit akarnak hallani? Hogy Luke Skywalker raboskodott itt? Rendben: beismerem. csak egészen ritkán vesztegetjük az időnket – vetette oda a koréliai. Karrde. – Ki volt az? – Ez az információ nem eladó! – Talán nem is lesz szükség arra. – Mint már mondtam. hogy megvegyük – szólalt meg a hátuk mögött Lando. vörös hengert mutatott fel. – A készítő cég emblémája kicsi. minden áron meg akarja ölni Luke-ot. – Miért? Karrde megrázta a fejét. – elhúzta száját. melynek mindkét végéből egy-egy drótszál lógott ki. Lando és ő is itt voltak… Micsoda keserű fintora a sorsnak! – Hol van most? – érdeklődött vérfagyasztó mosollyal – Azt hittem. Karrde! A csempészfőnök rezignáltán sóhajtott. azt jelentették. Csöve Karrdéra irányult. – Calrissian kicsiny. A Sibha Habadeet a Szövetség legnagyobb mikro-felszerelés gyártója volt. – Itt egy droidot tartottak fogva – mondta Landónak. A specialitásuk pedig éppen… – Csak nem egy bioelektronikai energiacella? – Az bizony – eresztett meg Lando egy gyilkos mosolyt. Mindahányan gondolataikba merültek. Karrde lehajtotta fejét – Mara Jade volt az egyetlen. akik megtalálták a roncsot. Han a kicsiny hengerre pillantott. Han tanácstalanul pillantott Landóra. de azért kivehető. Karrde megfordult. – Értem. Mit csinált? A fejére ejtették talán? – Az igazat megvallva majdnem így történt – sóhajtotta a csempészfőnök.

miután Skywalker kijátszotta a birodalmi csillagromboló vonósugarát. majd bólintott. – És az is feltűnhetett – tette hozzá halkan –. – Felnézett. Karrde nyilván valami megérzésből sétált erre. De az erdőtől láthatólag a legkevésbé sem zavartat jak magukat. milyen megoldást találhatunk. Arcán halovány. uram. És ha figyelmesebben körülnéz. szigorúan végigmérte. Bármit mondott is Karrde a pisztoly fenyegető hatására. Ha akarta volna. maga igazi hős. A kód azonban igen különös: – megfejtésén még most is dolgoznak. – És mi van a napnyugta előtt felállított rádiókeresőkkel? – Nem tudtuk pontosan bemérni a lezuhanás helyét. Holnap… Holnap megtárgyaljuk. sem az orbitális pályán keringő főadmirálissal. mielőtt megtehette volna! – Azért szökhetett meg. és arrafelé már jó eséllyel találkozhatnak ragadozókkal. ez is elegendőnek bizonyult a lehallgatáshoz. – És azért volt a hangárban. holografikus kiállítás ismét másképp festett: most éppen alig különböző. Nem tudunk mit kezdeni sem az erdőben kóborló vornskrokkal. Karrde szigorú tekintete tovább keményedett. Solo lassan leengedte fegyverét. mint az önökét. mert a hangárban volt – mutatott rá Karrde. egyenesen Solo szemébe. mostanra minden bizonnyal halott. Pellaeon óvatosan sétált közöttük. hogy nem adtam ki nekik. Legalábbis eddig még nem árulta el őket.bennünket egyenesen Skywalker tönkrement hajójához. – És mielőtt megkérdezné. A dolgok azonban mindig változnak. . Azt a hajót mélyebben rejtettük el az erdőben. – Ma éjszaka már semmit. – Igen. hogy megtudja. Ha lennének kedvesek követni… A homályos. És Han Solo számára ez igen komoly érv volt. – Látni akarjuk Luke X-szárnyúját – mondta végül. – A birodalmiak nagyon akarták Skywalkert. Mit tehetünk akkor Luke-ért? Karrde sajnálkozva megcsóválta fejét. honnét származnak. Az a néhány óra ide vagy oda mit sem számít. mert nem akartam. Solo. láthatja. a tény tény maradt: nem árulta el őket. – Egyébként a vacsora már tálalva van. hogy a birodalmiak rábukkanjanak nem várt látogatásuk során. A hiperhajtómű irányítóegysége égett ki. Feltámadt benne a vágy. Thrawn biccentett. hogy a helyi naplemente után segítségünkre lesznek az infravörös érzékelők. Abban reménykedünk. Igaz. várják meg a holnap reggelt. – De javaslom. – Megtalálták már őket. – Természetesen – egyezett bele a csempészfőnök. kapitány? – kérdezte Thrawn a monitorok kettős gyűrűjéből. – Most pedig az erdőben bolyong. vadakkal és egy gyilkos szándékú üldözővel a sarkában! – Han megvetően bólintott. már törölhette vagy meghamisíthatta volna az X-szárnyú fekete dobozának adatait. – Rendben. – Hogyan? – Ismét ezt kell feleljem: nem tudom. hogy nem tudtuk megjavítani a hajóját. Ha nem szedjük fel. elárulom. ironikus mosoly játszott. hogy magukat sem szolgáltattam ki nekik. – Elhallgatott. – Karrde Han felé fordult. Han tétovázott. – Attól tartok nem. – Mert elmenekült. nem nézett rájuk. lángnyelvforma alkotások pulzáltak talapzatukon. Minden követ megmozgatnak érte.

– De vegye tekintetbe azt a tényt is. – A tolvaj után küldött pilóta egyszer sem jelentett az üldözés folyamán. Ebben biztosak lehetünk. ha megerősíti őket egy motorizált egységgel is. uram. amik érkeznek. Pellaeon meghökkent. Végeredményben csempészekkel állunk szemben! – Egyetértek. ha árulóvá vált volna.– Javasolnám. – Pellaeonra nézett. miért ez az egész felhajtás. – És Karrdéval is – tette hozzá –. Nincs jelentés. Ne feledje azt sem. amint az egységeket kitettük a bolygón. majd gyors fejszámolást végzett. nem igaz? Sajnos nem túl valószínű. ez mit juttat az eszébe? Pellaeon álla leesett a csodálkozástól. minden részletében kidolgozott tervet sutba dobni. uram – felelte Pellaeon. – Pellaeon a kronográfra pillantott. próbáljanak ki minden ismert lázadó kódtáblázatot! – Igenis. uram. lefújhatjuk a Sluis Van-i támadást. csak mélységes rádiócsend. Legalábbis amíg az erdőben vannak. mintha teljesen egyértelmű dolgot magyarázna. – A várost Hyllyardnak hívják. – Akármi volt is az a kis dráma délután. Felvonta szemöldökét. ha odalent van. A legsebezhetőbb pontjukon akarok rájuk támadni. ez afféle patt. Ez azt jelenti… – A kapitány megrázta fejét. – Nem tudom. mint mindig. – Pedig igen egyszerű. Kevés rohamosztagosuk maradt. – Kiváló. uram. De ahhoz éppen eléggé. Az ég utolsó sötétkék szelete is eltűnt az összehajtó lombok takarásában. kapitány? – Bármi történt is… – Pellaeon gondosan megválogatta szavait – …nem akarták. Thrawn elgondolkodott. mikor efféle eszmefuttatásokra került sor. semmiképp sem lehetett egy közönséges tolvaj közönséges szökése. amit nem kívántak a kívülállók orrára kötni. Karrde bázisáról sem próbáltak kapcsolatba lépni vele. Ahogy parancsolja. – Értem. Sem Skywalker. Tekintete megállapodott Pellaeon arcán. kapitány. az erdő szélétől nem messze fekszik. hogy Karrde visszautasította a Skywalker kézrekerítéséért felkínált összeget. Kiszámították már a lehetséges kijutási pontjaikat? – Egyetlen reális lehetőségük van – válaszolta kötelességtudóan Pellaeon. kapitány – mondta Thrawn olyan hangon. uram? – Igen – erősítette meg Thrawn. azok is lényegtelen ostobaságokra vesztegethetik erejüket valami csempész miatt… – Karrde hazudott nekünk – adott magyarázatot Thrawn a kapitány ki nem mondott kételyeire. nincs segítségkérés. Küldjön oda három szakasz rohamosztagost! Foglaljanak el megfigyelő pozíciót. Szeretnék többet tudni természetesen. – Nos. – Thrawn szeme vidáman csillogott. Azonnal elindulunk a találkozóra az Inexorable-lel. – Igenis. Az egyetlen népesebb település száz kilométeres körzetben. Három szakasz rohamosztagos képes elbánni Skywalkerrel. befejeződött a kutatás. – Az egész győzedelmes hadjáratunk a lázadók ellen ott fog elindulni. . – Érti már. hogy tudomást szerezzünk róla. – Nem tudom követni. hogy komolyan utána nézzünk. És nem vagyok hajlandó egy ilyen komplex. uram. hogy a lebegővel Skywalker menekült? – Érdekes feltételezés. – Látja. eltöprengve. kapitány. – Ám ha még napokig itt veszteglőnk. – Rohamosztagosokat. – Nem fújjuk le – intett Thrawn. mert így csak találgathatok. hiszen lehallgattuk a rádióadásukat. Foglalkozhattak bármivel. hogy délután már azt hitte. sem senki más miatt! – A lángszobrok felé intett. uram. – És még jobb. és kutassák át az összes hajót! Azokat is. – Úgy érti. – A sluisi művészetben is világosan felfedezhetők a ciklikusság jegyei.

ezzel teljes sötétség borult rájuk. aki többször is átrepült az erdő felett – vetette oda Jade. azt is tudni akarta. hosszú. Kifigyelte a vornskrokat. Mara kíváncsian figyelte. azután megtanulta elejtésük leggyorsabb. újabbnál újabb csoportokat küld majd a keresésükre. Az erdő tele van egymástól elszigetelt kis tisztásokkal… – …onnét pedig még a fényeink is fellátszanának a keringő hajóra. – Az Endorra emlékeztet – intett körbe Skywalker. Akkor is. és a maguk módján kihúzzák belőle. Nyugtalanul vár. miután Karrdéhoz került. Mindent. hogy leküld valakit. ha sokáig nem járnak eredménnyel. Végigkérdezte Karrde embereit. A történettel. A nő meglepődött. mellette hűséges droidja strázsált. amit megtett. amit belésulykoltak… és az első dolog. és a keresménye jó részét is odakint tartotta – a biztonság kedvéért. azután leült. Mara megrázta fejét. Gondosan végigtanulmányozta az erdőség és környék légi térképeit. Mara fogai megcsikordultak a gondolatra. legyünk frissek és éberek. Beleértve a vornskrokat. – Több gonddal járna. Ismerd meg területedet! – Az első szabály. Karrde szervezetéből ő készült fel leginkább egy új. Talán vár és figyel. Igazad van. igyekezett menteni a menthetőt. leghatásosabb módját. Mégsem tette. ha hallani akarta. mint haszonnal. hogy jól ismered ezt a környéket. mert most ismét fájni kezdett Skywalker a fénykör túloldalán nyújtózott ki. Még akkor is. hogy felszívódjon az éjszaka. s még jó néhány más ragadozót. Nem mintha fontos lett volna: ennél sokkal veszélyesebb sérülések sem akadályozták semmiben. járjon utána. Olyan csendesen beszélt. Jobb bokáját komolyan beüthette a lebegő lezuhanásakor. ahogyan a férfi sem neki. Sejthette hogy a főadmirális nem hitt neki: nyugodtan összeszedhette volna az embereit. – A vadonban csak egész keveset törődnek az órával. amit a csempészfőnök adott neki – munkát. hogy Marának közelebb kellett húzódnia. mert akkor vadásznak. – A legtöbb állat éjszakai életmódot folytat. Ha már vadásznak ránk. És ha sem ő. amelyet a délutánnal kapcsolatban adott elő Thrawnnak. annyi bizonyos. nyilván hibás következtetést von le a történtekből. magányos sétákat tett. – Az erdő mindig olyan elevennek tűnik éjszakánként… – Mert eleven is – mormolta Mara. ha ezzel próbára teszi Thrawn türelmét. – Lehet. Skywalkernek persze igaza volt. melyik nem. Skywalker elgondolkodott. Az erdőn túl elterülő vidékek politikai viszonyával is tisztában volt. de az is lehet. nappal és éjjel egyaránt Barátkozott a hangokkal és a természet egyéb megnyilatkozásaival. tudomást vesz-e Luke megduzzadt bokájáról. Muszáj messze előrelátnunk. – Különös – dünnyögte Luke. pénzt – kamatostól visszafizette kemény munkájával. Azért nevezem őket éjszakainak. Nem tartozik neki semmivel. hogy okosabb volna sötétben mennünk. Mert ismerte Thrawnt – ismerte a főadmirális türelmének és hiszékenységének határait. melyik mérgező. egzisztenciát. A túlélőfelszerelés lámpájának fényét a lehető legkisebbre állította Mara. fejét összegyűrt tunikájára hajtotta. csempészésmentes életre. Karrdét azonnal őrizetbe veszik. mi is történt valójában. Miért igyekszik hát annyira vissza? Nem Karrde kedvéért. Látszik. s megvizsgált egy csomó növényt. – Csak mint bármelyik pilóta. . hogy kit tartott fogva. – Karrde házi szörnyei elég virgoncnak tűntek már délután is. hogy Karrde a birodalom mechanikus kínzóeszközei áldozatául eshet. nehogy zsákutcába kerüljünk. s egy nagy fának vetette hátát. sem Skywalker nem kerül elő többé.

A kis robot nyugtalanul csippantott néhányat. ahol az imént mintha mozdult volna valami. éppenséggel nem barátkoztak vele – gondolta Mara. Több egy névnél. – Azt hiszem. Mara is erre készül. azután szétlőtte a fejét. – Nélküle magát a veszélyt sem érzékelném – felelte szárazon Skywalker. Az efféle szerek rendszeres alkalmazása hamar aláássa az egészséget. egy rangnál. – Felejtsd el – morogta a nő. Hát. hogy remekül lősz. és bátran állíthatom: egy átlagos betörőnek erre csak egyszer van lehetősége. – Pokoli jó. hogy csak színleli az alvást. minden rezdülésre figyelve virrasztania. leengedte a fiolát. A vornskr megállt egy pillanatra a fénykörben. gyilkos hajlamaik egy részétől is megfosztjuk őket. A férfi szeme lehunyva. Először ezért nem akarta Karrde. Reméli. – Vagy levágták a szárnyukat? – Az utóbbi. ám az ellenségtől alig öt méterre elaludni talán még károsabb. és a hordozható lámpával a homályba világított. hogy örömmel szolgálok referenciával bárkinek – mosolyodon el Skywalker. ráadásul azt sem tudja. hogyan csinálhatunk üzletet ebből is.Azután kivégzik. arcán tökéletes békesség honol. mellső lábának karmait kieresztette. Véletlen? Hangosan ennyit mondott: – Valóban. azután megnyugodva visszaült. a galaxis melyik fertályán esett kelepcébe… Trófeájáért fejvadászok. birodalmiak és vornskrok versengenek Mara Jade-del: neki kellene tágra nyílt szemmel. Mara megdermedt. – Pihenjünk le – javasolta Mara. Azután csendben maradt. – Tényleg jólneveltenek tűntek – bólintott Luke. – Ne gyerekeskedj – szólt rá Mara. mielőtt kimúlt volna. ha levágjuk a fenevadak szárnyait. szárnya görcsösen csapott néhányat. Rövid csend következett. Karrde már töpreng. Talán éppen aludni tért. hogy lankad majd a nő figyelme… Volt azután itt még valami. Artu felfedezett valamit – könyökölt fel Skywalker. – Mondd meg a főnöködnek. – Egészen közelről láttam az állkapcsukat. és kinyújtózott. A szörnyeteg a földre rogyott. – Egyébként köszönöm. – Karrde házi vornskrjai más fajból származnak? – kérdezte Skywalker. hogy a droidod szenzoraira kell hagyatkoznunk – jegyezte meg gúnyosan. Artu kupolás feje körbefordult. Pedig ha valakinek van rettegnivalója. az ő ereiben kellene vér helyett színtiszta adrenalinnak keringenie! Persze lehet. egy rakás Jedi-trükknél… . – Tudom – válaszolta Skywalker. Az erdőségben élő ysalamirik miatt elveszítette minden Jedi-hatalmát. amit a szemei tükröztek. – Még szerencse. Sajnos még nem értünk rá körülnézni a potenciális piacon. és döbbenten bámult az alvó Skywalkerre. hogy fegyver nélkül mászkáljanak az emberei. – Messze még az erdő széle. Ráadásul méreganyagot is termelnek. A fény láthatólag nem izgatta: nyugodtan közeledett tovább Skywalker felé. Valami. Mara körbevilágított a lámpával. hát Skywalker az. amit nyugodt körülmények között kell kipróbálnia. Csak szeretnéd – acsargott magában Jade. Mara még két lépéssel közelebb engedte. Itt pedig… A vornskrok csak a férfira vadásznak. és azt hitte. A vornskrok kiválló őrző-védő jószágok. Ez felriasztotta Marát lázas képzelgéseiből. Zsebéből serkentőszerrel teli üvegcsét húzott elő. Talán több ez a fickó annál. A szárnyaikat korbács gyanánt használják ezek a dögök. Azután rájöttünk. majd néhányszor meglebbentette szárnyait. – Majdhogynem barátságosnak.

hogy arrafelé igyekeznek – helyeselt Aves. Azt hiszem. Karrde vállat vont – A vendégeink. – Mit csinálunk. míg Mara és Skywalker kikeveredik az erdőből. – A legvalószínűbb. Karrde lerakta kupáját. Ő aztán tisztában volt a vendéglátó kötelezettségeivel Nem úgy. Száraz volt a torka. Skywalker több mindennél. Valami más. – Lehet. és a sötétbe meredt Egyetlen nap alatt visszájára fordult egész élete. amit a csillagrombolóról küldtek egy órával ezelőtt. – A titokzatos üzenet? – Igen. – Lehetséges – dünnyögte Aves. Mit kezdjünk a birodalmiakkal? Karrde elfintorodott. Egy alak rajzolódott a csillagfényes ég hátterére. Hyllyardban fognak várakozni. a Millennium Falconnal együtt. Mi a francra gondolhatott Mara? – Nem tudom – ingatta fejét szomorúan Karrde. hogy a továbbiakban is hajlandók kereskedni velünk. nem a Jedi-trükkjei fogják megmenteni. nem bíznak bennünk. Karrde bólintott. Azt hiszem. – Valami okosat talált ki. mint Mara. – Rendben. Fogj egy széket. szerintem katonákat hoz. Ám bármi történjék is közös kalandjuk végén. Mikor eljön az ideje. az biztos. de próbáljuk meg. ha nem sikerül előbb megtalálnunk őket? . a vornskrok nem kapják meg Skywalker t. és csendben várta a hajnalt Az erdő éji neszei összemosódtak a barakkok közt sürgölődő emberek keltette zajokkal: különös keveréke volt ez a természet és a civilizáció hangjainak. és ülj ide mellém. aminek a nyomára fog bukkanni. bárcsak hallgatott volna a lányra. – Karrde megsimogatta Drang fejét – Remélem. majd guramülésben a földre kuporodott. aki a legszívesebben elzavarta volna a jövevényeket. – Szeretném.Mara nyelt egyet. mielőtt saját sorsa beteljesednék… Bekapta a tablettát. – A társaságból? – kérdezte tőle Karrde. s szinte azonnal frissesség áradt szét tagjaiban. Mellette Drang megemelte fejét. és ő is arrafelé pillantott. s oldalra fordulva figyelt. A fatörzsnek dőlve kényelmesen elhelyezkedett. – Vissza kellett mennem a központba. A vendégeink – A főadmirális nem lesz elragadtatva – hümmögte Aves. – Csak remélem. – Solo és Calrissian lefeküdtek már? – Visszamentek a hajójukra. sajátkezűleg fogja megölni. lassan közelített feléjük – Karrde? – szólalt meg kérdőn Aves hangja. Nem. ha átszerveznéd a csoportot holnap reggel – mondta Karrde. hogy semmi értelme. – Aves beadta a derekát. Megsimította az övére akasztott fénykardot Igen. holnap Skywalker komputere meggyőzi őket arról. Ez az ő joga – és kötelessége. Most már azt kívánta. legyen az bármilyen borzalmas. hogy mi is elég okosak leszünk. életeket követelő vég. – Itt vagyok. Sem a birodalmiak. és sikerül megfejtenünk. Valami más. – Jó lesz ez így is – felelte Aves. – Ilyen körülmények között nem kárhoztathatod őket ezért. – Kétlem. hogy végeredményben az ő oldalukon állunk – És ott állunk? Karrde elhúzta a száját – Nincs más választásunk Aves. Az a leszállóegység.

– Gyerünk. – Értem. a táborban igen jó a hangulat. a főadmirális tényleg nem lesz boldog. A vornskr ismét felüvöltött. – Holnap igencsak mozgalmas napunk lesz. Tudod: Jabba miatt. Néhány percig csak feküdt. a hűvös esti szél hangfoszlányokat sodort be az ablakon. ráadásul a fiúk legtöbbje úgy érzi. Semmi. Melankólia. – De azt hiszem. most az egyszer saját magán fogott ki? A távolból egy vornskr vonítása hallatszott. Súlyos csend ereszkedett közéjük. Drang! – szólt Karrde vornskrjának. Leia a függönyre meredt. Miképpen Mara is vad volt. Jó éjt… Aves távozott. aki oly szívesen játszott szabakot. – Egy hosszú percig nem szólt egyikük sem. Elpuskáztuk a dolgunkat Thrawnnal. vajon mi ébreszthette fel. rohamosztagost sem hagyhatunk életben. mikor rábukkant Skywalkerre a vadonban? Mi vehette rá. Nem. jutott-e valamire Ghent Mara üzenetével. – Könnyebben. mielőtt megszelídítették volna őket. össze tudsz állítani egy erre alkalmas csoportot? Aves felsóhajtott. – Nem tetszik ez nekem. – Nekem sem. Karrde széke mellett Drang lustán felemelte fejét. Az ajtóban megtorpant. ez már nem számít. és felállt. – Azután te is lepihenhetnél – jegyezte meg Karrde. szomorúság és megmagyarázhatatlan félelem keveredett benne. hogy életben hagyja? A hátborzongató vonítás most már közelebbről hallatszott. az erdő neszei ismét felerősödtek. nyirkos tenyérrel markolta sugárvetőjét. tartozik Skywalkernek. hangokat a szunnyadó Rwookrrorro felől. – Ideje bemennünk. – Más a gyanú. Hangok. fel kell készülnünk a harcra is. Aves megcsóválta fejét. – A barátaid? – kérdezte halvány mosollyal a férfi. és más a bizonyság – emlékeztette Karrde. A felkelők összes nagyágyúja a mi oldalunkon áll. Mire akarhatta Mara felhívni a figyelmüket homályos üzenetével? Egyszerű a megoldása? Voltaképp bárki megfejtheti? Vagy a hölgy. ha kiszabadítjuk Skywalkert. Mégis gyötörte a megmagyarázhatatlan bizonyosság: nincs . – Rendben. és meg kell mondanom. Se nesz. korlátozott Jediérzékei sem jeleztek veszedelmet. amelyek semmit nem mondanak neki. hogy itteni pályafutása ezzel véget ért. Mit gondolsz. és vetett egy utolsó pillantást az erdőre. De minden eshetőségre számítanunk kell. Mert ez azt jelenti. – De ha nem tudjuk elkapni őket az erdőben. Egyáltalán nem. Azután Aves sóhajtva felállt. miközben te itt üldögéltél. mikor először találkoztak… Vajon hogy sikerült türtőztetnie magát. mint gondolnád. és azon tűnődött. egyetlen. – És ez a szimpátia tovább súlyosbíthatja gondjainkat. se mozgás. Hallgattam a többiek beszélgetését. Értelmetlen zajok… Karrde lehajtott fejjel töprengett. szíve hevesen vert. És Karrde tudta. – Visszamegyek megnézni.– Akkor ki kell őket hoznunk a rohamosztagosok közül. – Értem – mondta végül Aves. – Tudom – dünnyögte Karrde. HUSZONÖTÖDIK FEJEZET A szoba csendes volt és sötét. Sturm és Drang is vadon éltek egykor.

lebucskázott az ágyról. a másikkal pedig rúgott. túlontúl ismerős helynek számított: Leia már nem látott mindent. . A Hoth jégvilágában csaknem vesztüket okozta az elkényelmesedés. Lába keményet ért – az idegenen valamiféle páncélzatot viselt. A bolygó és Rwookrrorro túlontúl megszokott. vagy elhagyhatták volna Kashyyykot. veszedelmes lépegető – átfésülték a várost és környékét. A bejárat mellett ott parkol egy repulzoros libbenő: ha nyomban felkerekszik Csubakkával. mialatt a nagy számban jelentkezett önkéntesek – megannyi hosszú szőrű. maga alá húzta lábát. hogy kitérjen. magától kikapcsolt. hogy az első nap észlelt idegen nyomára bukkanjanak. elméje csak részleteket fogadott be. igyekezett megtámaszkodni. mielőtt lecsapott. Múltak a napok. Elfordította csípőjét. Fénykardja ott volt a párna alatt. Kikapcsolta a kardot. és az adó-vevőért nyúlt. Mielőtt a falnak ütközött volna. Leia a homlokát ráncolta. ám az idegennek nyomát sem lelték. a Lady Luck napkeltekor már messze jár. majd ismét felkattintotta a pengét. Mostanra azok hárman sem voltak már Leia mellett: rég visszatértek köznapi tevékenységükhöz. a rég beidegződött önvédelmi reflexek ellenben remekül működtek: máris cselekedett. hogy a hercegnő csak ámult: hasonlót a szövetségi vezetés legfelsőbb szintjén is csak ritkán tapasztalt. Még a párnával bajlódott. Csaknem kettéhasította ellenfelét. ami körülötte történt. s lesújtott vele a homályból kibontakozó lény fejére. A vendég biztonságára immár csak Csubakka. a képeket emlékezetéből egészítette ki. hogy megtörje ezt a veszedelmes egyhangúságot. de az első fél másodpercben ilyesmire nem is volt szükség. Olyan tendencia ez. Elméjét tétlenségre kárhoztatta a hirtelen jött támadás. ha nem készteti éberségre kézzel fogható fenyegetés. s tovább fülelt Természetesen nem vendéglátói a hibásak – azaz inkább így: nem hibáztathatja őket viselkedésükért. Az efféle lelkiállapotot az ügyes ellenfél könnyedén a maga hasznára fordíthatja úgy. s fényével betöltötte a szobát. s beleveszett a homályba. Mire befutottak a jelentések Kashyyyk többi városából (a vukik hasztalan kutattak mindenütt). Áttelepülhettek volna máshová. s lám: ugyanazt a hibát követte el megint. mely a Szövetségen belül is érezteti hatását… Gyakorta végzetessé válhat az is. talpra állt. fekete szemet és egy előreugró állkapcsot látott. Ám a sötétből inas kéz kapott felé. Az ágy mellett elhelyezett órára sandított. Oldalra fordult és felült az ágyban. s a fénykard a helyiség túlsó végébe repült. Hátrabukott. hatékonyan és gondosan kivitelezték. s a figyelem lassanként ellankadt. Leia szabad kezével hátranyúlt. Karja hirtelen szabaddá vált. A város vezetői az első napokban komoly intézkedéseket foganatosítottak: legalább egy tucat vuki testőrrel őriztették. Egy óra múlva hajnalodik. az önkéntesek alig tucatnyian. Az akciót olyan gyorsan. hogy fényénél körülnézzen… Ekkor lecsapott valami a csuklójára. Leia két hatalmas. lassan kifújta. mikor a lézerpenge felragyogott. Nem volt ideje gondolkodni. Mély lélegzetet vett. a testőrök pedig mindössze hárman maradtak. sugárvetőjét az éjjeliszekrényre tette. Egyetlen értelmes lény – legyen bár ember vagy vuki – sem képes hosszú távon éber maradni. hogy maga is részévé válik megszokott környezetének… Ideje. Az idegen valószínűleg nem is látta a csapást.biztonságban többé idebent. Rabra és Salporin ügyelt Klasszikus "altatást" stratégia – gondolta a sötétben heverő hercegnő. Napokkal ezelőtt odébb kellett volna állnia Csubival. megmarkolta a párna sarkát. igyekezett megragadni a csuklóját. ha az ember túl sokáig marad egyazon helyen.

s egy lépést tett felé. hogy nincs sok esélye: az első támadót megtéveszthette védtelenségével. Vajon sikerül elérnie az ablakot. Csak most vette észre. – Csubi… – suttogta. érezte az ajkak mögött sorakozó. – Felgyújtottak egy házat. Felkapcsolta a villanyt. – Felfedezték őket. (A másik hárrrmat elintéztük márrr…) – Biztos? – kérdezte Leia. mikor az megragadta s hátracsavarta kezét. Ralira még mindig támaszkodott… Méghozzá szinte kétségbeesetten. A hercegnő Ralrrát pillantotta meg: a hatalmas vuki az ajtófélfának támaszkodva állt. hogy szembenézzen a támadóval. tűhegyes fogak nyomását. és nem moccant többet.) Leia döbbenten meredt barátjára. mielőtt a dög újra támad? A támadás elmaradt. Megperdült a sarkán. (Csöndes fegyverr. Nem mozdult akkor sem. majdhogynem vallásos áhitattal. A vukireflexek állták a próbát. – Elterelő hadművelet – suttogta. – Mal'ary'ush! – suttogta lágyan. Az idegent a szoba túlsó végébe repítette az ütés. nyomban hátrazuhan. hogy erős mancsaival a nyakát törje… – Ne öld meg! – sikoltotta Leia. Csubakka rontott be bömbölve. s közben azon igyekezett. A vuki türelmetlen hördüléssel legyintett. aztán elterült a padlón. esetleg valami olyasmit. amelynek hátát nekivetheti. hogy ne rúghasson. mikor a vuki odaugrott hozzá.) Leia rámeredt. háttal az ajtónak.Leia – noha jobbja egészen elzsibbadt – nyomban küzdőtartást vett fel.) Valahol odakint segélykérőn bömbölt egy vuki. igyekezett rájönni. hogy bundáján egyhelyütt sötétbarna foltok éktelenkednek. A falnak zuhant. Csubakka vérrzik. – Sugárvető? (Kábítófegyver) – közölte Ralrra. és kemény csapást mért a halántékára. A támadó nem fordult oda. sietett visszaszerezni fénykardját. Nem látott sebet a vuki testén. hogy jobban lásson. kapaszkodót keresett. Az idegen mögött kivágódott az ajtó. Nyakán érezte az idegen forró leheletét. hogy senki ne foglalkozhasson velünk! Csubakka egyetértően mordult. hogy legalább egyik lábát kiszabadítsa. Csak elgyengülltem kisssé. Vajon miben mesterkedik megint a lény? Tekintete ide-oda rebbent a homályban. Kezei az oldala mellett: mintha attól tartana. hogy szabad kezével a fekete szemek közé csapjon. Az acélos ujjak nem fonódtak a lény nyakára – Csubi ökölbe szorította jobb mancsát. és egész testében megborzongott. (Igaza van) – szólt Ralrra. – Megsebesültél! – kiáltotta Leia. S valóban: még szembe sem fordulhatott teljesen a lénnyel. fejét a támadó felé rántotta. mielőtt másodszorr is támadnak. (Négy házzal odébb tűzzz ütött ki. – Ide! – Leia átugrott az ágyon. – Nyilván még többen vannak… (Nincs több) – mormolta egy hang. (El kell vinnünk innét. Szavai valószínűleg éppúgy meglepték Csubit. kétségbeesetten igyekezett visszanyerni egyensúlyát. – Nem indul újabb támadás – bizonygatta Leia. Egy láb két térde közé nyomakodott. milyen fegyvert fordítottak ellene… Ám fegyverről szó sem volt. ám a második nyilván okult társa végzetéből. Egy erős tenyér a szájára tapadt. mint őt magát. Leia mindazonáltal keményen próbálkozott. és felé indult. Leia telt egy lépést hátrafelé. A tieitek perceken belül itt lesznek! (Nem itt) – mormolta Ralira komoran. Az idegen teste egyszerre furcsán megfeszült… S a következő pillanatban Leia szabaddá vált. . Az idegen mozdulatlanul állt. de rrosszul kalibrrrálták: nem bírrt velünk. Erezte persze.

Nem látott idegeneket odakint. amelyekkel korábban szembekerültek. – Olyan kötél kell. A ház tulajdonosaiért pillanatnyilag semmit nem tehet… – Azt hiszem. (Együtt marradunk. mikor odalent jártunk. Azok az osztagok. aligha fognak lelőni. Hát még a város alá… – Leia legyintett. hogy velem gyertek a városba. hogy ezt fogják tenni – erősködött. – Sajnálom – mondta. se előre. A vukik gyorsan kapcsoltak. Ha felfelé próbálnak menekülni. vagy a várros alatt.) – Nem vagytok elég erősek ahhoz.(El kell téged vinnünk innét) – ismételte Ralrra. (Nem élte túl a támadást) – felelte alig hallhatóan. Nyilvánvaló persze. s tudta. hogy az elkövetkezőkre koncentráljon. Egy embernek kész öngyilkosság…) – Nem értek egyet – rázta fejét Leia. Felemelte sugárvetőjét. meglásd! (Sosem jutsz le egyedülll) – jegyezte meg Ralrra. nyilván tüstént lecsapnak rájuk… S ami még ennél is rosszabb: amint az égő ház körül a tetőfokára hág a riadalom. Összeszedte ruháit. hogy ezúttal másképp legyen. úgysem beszélheti le a vukikat arról. s könnyekkel küszködve fordult az ablak felé. Szánalmat érzett vuki tulajdonosai iránt. ami megtartja a súlyomat. ha elmégy. És élve kellek nekik… (Nincs most idő vitárra) – mondta Rabra. kérlek! Ralrra nem mozdult. hogy Ralrrának igaza van. – Csubit is el kell látnia valakinek. Ennyit a szerény. Helyzetét azonban a legjózanabb megfontolás sem tette könnyebbé. Megrongálták. Vagyis csak egy út marad… – Kötélre lesz szükségem – jelentette ki. azután kényszerítette magát. Itt. Hárman voltak vele a házban. az ellenség téged követ majd. Leia nagyot nyelt. Leia elnémult. és bennünket békében hagy. de hogy ott vannak valahol. Elboldogulok köztük. öltözködni kezdett. Ám ez nem a legmegfelelőbb pillanat a gyászrra. Nem tetszett neki a dolog. de tudta. Egymásra néztek. Visszaengedte a függönyt. s vigyázva felegyenesedett. (Akárrcsak mi magunk. aztán az ajtóhoz ment. Számos társát és barátját veszítette el harcban az évek során. Leia kibámult az előtér mélyebb sötétjébe. esetleg még ennél is kézenfekvőbbet tettek: úgy állították be a műszereit. Csubakkára és Ralrrára nézett. Gyomrát hirtelen görcsbe rántotta az iszonyat. élve akarnak – mondta. – Hol van Salporin? – kérdezte. hogy vele tartsanak. egyrrre megy. immár nyíltszíni támadásukat. s nem volt ok arra. Leiaorrganasolo! Úgy véled. – Engem akarnak. Saját szavai az ő fülében is üresen. az idegenek megindítják második. hogy nem szabad megkockáztatniuk: az idegenek első dolga épp a menekülésre alkalmas járművek megrongálása volt.) Leia mély lélegzetet vett. nem mehet se felfelé.) Leia bólintott. Nem maradhat. Ralira habozott – épp elég sokáig ahhoz. miközben a csizmáját húzta. – Ha felszállunk. a tokba csúsztatta. hogy a menekülők egyenest az ő karjaikba repüljenek. abban egészen bizonyos volt. értelmetlenül csengtek. . – Láttam az összefonódó ágakat. (Az még egy vuki számárra is túl kockázatoss. hogy a hercegnő félelmei szörnyű bizonyossággá erősödjenek. ötnél mindig több főt számláltak. (Elkísértünk. (Nem csapsz be minket. (Megkockáztatnád?) – tette fel a nagyon is helyénvaló kérdést Ralrra. Amennyi csak van. Az utcákon keltett zűrzavar leple alatt bátran tehetik. (Trrréfálsz) – mondta Ralrra. csendes önfeláldozásról… – Jó esélyünk van arra. Menj az utamból. A legszívesebben leharapta volna a nyelvét. A hercegnő a lángoló házat nézte.) Leia elhúzta a száját.

– Élve akarnak – dünnyögte Leia. semmint őket emlékeztetve. Leia a vuki szőrös mellkasához simult. szívének lüktetésére fülelt. ha egyedül indul neki. hogy kellemetlen lesz a dolog – arra azonban. mint a lajhárok. – Még meggondolhatod magad – mondta a hercegnő. amennyi csak van! . meg a vékony kötél. nehogy megzavarja Csubit az összpontosításban. Valamiféle repulzoros libbenő. akit Csubi leütött. Csubi vére átitatta zubbonyának vékony szövetét. ha megrémülnénk… – Körülnézett. nem lehet vuki mentőhajó… – dünnyögte. A vukik nem függeszkedtek az összefonódó ágakon. (Nem is jön közelebb) – mutatott rá Ralrra. (Én megyek előre) – jelentette ki Ralrra. hogy ijesztő is. a reggeli szürkületbe révedt. (Az ellenség ránk talált) – mormolta mögüle Ralrra. csak épp ezerszerte intenzívebben. részint pedig azért. a gépnek még a leszállófényei sem égtek. Csakugyan: a világos háttér előtt fekete folt lebegett mozdulatlanul. Tán csak a vukikarmok. És nyilván nem hagytak volna tanúkat maguk mögött. s hassal felfelé másztak. És az ötlet belévillant. és rögzítsék legalább egyiküket valami szilárdhoz –. Csubi válasza rövid volt. kissé szivacsosnak rémlő terep. már le is ereszkedett az üregbe. Négy karmos végtagjukkal megkapaszkodtak. mint valami vízesés moraja. alig egy méter vastagságú volt. – Kerítsünk kötelet. hogy össze ne koccanjanak. de félt megmukkanni.– Jól van. messze túl a vuki lézerpuskák lőtávolságán. melyre Rwookrrorro épült. Csubi morogva hívta fel figyelmét a nyilvánvaló hiányosságra. Leia megfeszítette izmait. A sík. aki most a vállára vetette Ralira töltényövét. Még mindig reménykedett. A hercegnő eltöprengett. inkább magamagát bátorítva. az összefonódó ágak közül várta az ötletet. s tűnt el a sötétségben. és tűnjünk el! Eszébe ötlött. – Ide vele. Az az idegen. mindketten készen álltak. hogy álljanak meg egy kicsit. Saját lélegzetvétele úgy visszhangzóit a fülében. s megint a lebegő gépre sandított. Csubakka hirtelen megállt. Mire Ralrra (Minden rendben)-je a fülükig jutott. – Nem szeretnék. Leia kinyitotta szemét – egészen mostanáig fel sem tűnt neki. Leia fénykardja ezt is. felemelte fejét. s mielőtt a többiek kifogást emelhettek volna. ám a kábítófegyver okozta émelygése láthatólag múlóban volt. Vajon mennyire súlyos a seb? Hozzásimult. Félt megkérdezni. Leia felpillantott Csubakkára. még mindig eszméletlenül bevert. a ház padlóját is könnyedén átvágta. – Gondolom. A hercegnő számított arra. a mélységből. ahogy hitte. mely égy másik karomtulajdonossal fűzte össze őket. – Mi a baj? – kérdezte remegő hangon. van-e idejük megkötözni. – Szükségem lesz a kötél maradékára – mondta Ralrrának. Sokkal gyorsabban. – De ez az utolsó alkalom. Csak épp gyorsabban. Egy csaknem kör alakú darab hullott alá az összefonódó ágak közé. hogy becsukta. ám lényegretörő. hogy az idegenek akkor is megtámadhatták volna a házat. Közte és a tátongó mélység közt nem volt semmi – még egy viszonylag vaskos inda sem. nem. mint a liftben. A testére kötözött Leiával Csubakka is aláereszkedett a lyukba. összeszorította fogát – részint azért. Még mindig lassan mozgott. A sietség győzedelmeskedett. Leia mondani szeretett volna valamit – például. Ugyanazt érezte most is. hogy elő ne törjön a rémült nyögdécselés. ti győztetek – sóhajtotta.

Levetkőztették. Makacs gyilkológép volt egész életében – s minden bizonnyal az is marad. Leia rajta tartotta a szemét. csak a fénykard lengedezett tovább a homályban. eltávolodott. A kard. Ezután minden kihunyt. – Most pedig… állj meg! Csubi mozdulatlanná dermedt. E jókora ruhadarab máson minden bizonnyal nevetségesen hatott volna. mind a távolság döntő fontosságú lehet. Csubakka csapása más látható nyomot nem hagyott rajta. – Nekem se tetszik – bólintott Leia. – Aztán utat vágunk magunknak. hogy érti a dolgát. második bőrként tapadt hozzá: lerítt róla. És Leiával kívánt beszélni. gyerünk! Ismét nekiindultak. és pokolian veszedelmes. Leia tétovázott egy darabig: eszébe jutott a szobában maradt. Látványos villanás hirdette a repulziós generátor pusztulását. Nem hinném.Oldalra fordult rögtönzött "kosarában". – Gyerünk. s visszanézett üldözőikre. Az elsötétített gép követte őket. Csubakka elégedetlenül dörmögött. Valamivel gyorsabban haladtak a korábbinál… s ahogy Csubi mellkasán himbálódzott. átvette a tekercset a vukitól. rettegni nem retteg többé. Leia hirtelen rádöbbent. az ingalendület messzi végpontjából visszafelé lendült… És belehasított a libbenő aljába. kapjuk el a kardomat – mondta Csubakkának. sem felesleges teher. – Készülj! – súgta Csubakkának. Az idegen mozdulatlanul ült egy alacsony széken a rendőrségi kihallgatószobában. tudta. Személyesen. Leia szaggatottan felsóhajtott. Halántékán kötés éktelenkedett. egy bő vuki köntöst adtak rá. miközben az első kötélcsomó felé igyekeztek. ujjait sajátos módon összefonta. mi több. Kezei az ölében pihentek. az elragadtatás vagy a rémület megbénította. hogy maradtak még szürkék odafent. – Egy kis kitérőt teszünk előbb. mire bejöttél. (Egyenest a hajódhoz mégy?) – tudakolta Ralrra. A hercegnő fölé tornyosuló Csubakka még mindig tiltakozott. Beleveszett az alant terjengő párába. hogy mind az időzítés. A döbbenet. próbálta összeszedni bátorságát. arckifejezése és testtartása egyaránt furcsa volt. mely körüllengte. aztán. Részben legalábbis alakítójává váltam az eseményeknek… Folytatták útjukat. mindkét oldalán lángok villództak. Talán azért van – gondolta – mert nem vagyok már sem eszköz. – Dehogy lassít le minket! – torkolta le Leia. Egy szempillantással később a gép kődarabként zuhant alá a mélybe. – De ott a házban… eleresztett már. s egyik végét egy vékonyabb ághoz erősítette. – Csak le ne ess! Eszembe jutott valami. Tudni . észre sem vette a berobbanó Csubakkát… – Még nem – felelte Ralrrának. és visszatérünk a városba. sem a mozdulatlanság nem tompította a benyomást. A hercegnő a kötéltekercset engedte közben. Oké. de tartotta a távolságot. minden felszerelésétől megfosztották. azután feloldódott egy vakító villanásban. majd útjára engedte a fegyvert. mint valami apró villám. szürkebőrű idegenek. fizikai törvények játékszere. vukik. Csak állt ott. harcképtelenné tett idegen. Sem a köntös. Csak egy kicsit még… A tekercsből tán három méternyi maradt. a két különálló fénypont egy darabig látszott még. hogy noha még mindig fél. A képernyőt nézte. Leia sietve csomót kötött. az idegen azonban különös méltósággal viselte. Leia magában fohászkodva felkattintotta kardja lézerpengéjét a vuki háta mögött.

Az Övé. – Ne gyere be. mintegy kelletlenül egyenesedett fel. Lehetséges volna. a jóság szikrája ott lappang még Vaderben. és a kezét nyújtotta neki. Átadta neki sugárvetőjét. ki a mi urunk volt. És szimatolni kezdte. – De most már tudod ki vagyok. S Leia pontosan tudta. mondta. fura akcentussal. A szaglószerv mérete. Újra és újra megszimatolta. Tudatában volt annak. mielőtt a kintiek feleszmélnek… A lény azonban nem rántotta magához. és úrnőjének tekinti. – Ki a legnagyobb szükség közepette segítségünkre sietett – mondta az idegen mély áhítattal. ki is húzza magát. noha tudta. – Megengeded? Leia közelebb lépett. hogy még a szája is tátva maradt. ugye? Az idegen méginkább a padlóhoz simult. természetükkel azonban nem volt tisztában. – Értem… – dünnyögte Leia. – Az uratok? – visszhangozta óvatosan. Saját két karja az oldala mellé hanyatlott A nagy. bátyja azonban nyugodt maradt. Ez csaknem a halálát okozta… ám a végső győzelmet is e találkozásnak köszönhették. s ők ketten egy ideig némán bámulták egymást. hogy megbabonázva figyeli orrlyukait. karjai széttárva. hogy ez már az esztelen bizalom jele. Leia azon kapta magát. – Bocsánatodat kérem viselkedésem miatt. Az idegen lassan. egy esetleges közelharcban aligha venné hasznát. Érezte. ki reményt adott nekünk. de egyvalami már kiderült: az idegen kész megalázkodni előtte. Elengedte Leia kezét. Előrehajolt. Jöttének neszére az idegen felpillantott. Leia rettegett. kurta orrmányához emelte kezét. ki kiragadott a kétségbeesésből. Homloka a padlót érintette. Mint valami nyomkövető – gondolta. Kétségbeesetten igyekezett helyreállítani lelki egyensúlyát. – Darth Vader nagyúr leánya és örököse. – A Mai'ary'ush vagy – suttogta. akár a házban. A fénykard továbbra is ott függött az övén.akarom… tudnom kell. kinyitotta az ajtót. mélyen beszívta a levegőt. majd pihékkel benőtt. Az idegen most már magához ránthatja és kitörheti a nyakát. mintha a nyakát szimatolta volna… Közvetlenül azelőtt. Aztán eszébe jutott. Leia Organa Solo – mondta. . fekete szemek a hercegnőre meredtek. hogyan kell ilyen helyzetben viselkednie. Azután lassan felállt. csak ha bajba kerülők… – Mély lélegzetet vett. és beóvakodott. hogy miután a lény harcképtelenné tette a házban. amelyet Luke-kal folytatott az endori csata előestéjén. azt nem. s azt kívánta. Az ajtó becsukódott. Szembe kell néznie Darth Vaderrel. – Leia Organa Solo vagyok – mondta végül a hercegnő. és kinyújtotta a kezét. és figyelj! – mondta Csubinak. mi ez az egész! Hirtelen eszébe jutott az a beszélgetés. Luke akkor arra hivatkozott. A lány még mindig merőn nézte. és az ajtóhoz lépett. – Parancsnokunk csak a nevedet közülte. Leia csak bámult. A hajtűkanyarok kicsit gyorsan jöttek. különös gyengédséggel érintette meg. – Beszélni akartál velem. – A kezed… – szólt komolyan. Leiának úgy rémlett. hogy elengedte. – Nem tévedtem! Váratlanul térdre hullt. bárcsak valóban értené. Az egész kezdett teljesen valószínűtlenné válni. – Értem – bólintott Leia. ki vagy valójában. – Ó. hogy hasonlót érez most húga ezzel az idegen gyilkossal kapcsolatban? Vagy csak a morbid kíváncsiság hajtja? Netán a könyörületesség? – Maradj itt. – Igaz tehát – mormolta. Érzelmek fátyolozták őket – Leia Jedi-érzékeivel felfogta őket. az azt fedő bőr puhasága csak most keltette fel figyelmét.

– Mi a neved? – A mi urunk Khabarakhnak nevezett – mondta az idegen. Leiát megborzongatta az együttérzés. Úgy kell megcáfolnia Vader állításait. mikor a legjobban rászorultunk. – Sosem ártottunk szabadon élő népeknek. Bűntudat kezdte gyötörni. A noghri csak annyira tiszteli. s a császár a hazugságok atyja volt. biztosat sosem tudhattunk meg. Amit tett. hogy hatalmának örökösét szolgáljuk. – Hazudott nektek valaha Vader nagyúr? – Épp az imént állítottad. Hangja. hogy a császárt valóban érdekelte a sorsotok – mondta Leia keményen. – Ami történt. hogy igen. emberi lény által utánozhatatlan hangsor következett. hogy borotvaélen táncol. hogy szükséget szenvedtek – vágott vissza Leia. reményt adott nektek. azért tette. Azt mondottad az imént. amennyire Vaderben bízik. – Ki vagyok én? A noghri ormánya körül elsimultak a ráncok. Egész álló nap küzdöttek. igyekeztünk a magunk dolgával törődni. sem szabad bolygóknak… – suttogta. – Mi a császár ellen küzdöttünk. még éjszaka is… s mire az ütközet befejeződött. – Csak annyit mondtam. Eljönnétek megint. dallamosan elnyújtott. – Egyszerű nép volt a miénk. csakis véletlen lehetett. hogy bebizonyítsam! Áruld el. – Mert nem tudtunk arról. – Alig hiszem. – Vader úrnő vagy. sőt. Gallérja mögött már veríték gyöngyözött. – Vader nagyúr másként vélekedett. hogy felhasználhasson benneteket-ellenünk! – Csak ő segített rajtunk! – ismételte Khabarakh. hogy közben nem kezdi ki nimbuszát. földünk pusztasággá vált. – Vader nagyúr tévedett! – Leia viszonozta a noghri átható pillantását. Azt mondta. – Miért hazudott volna neki a . hol a szülőbolygód! Khabarakh hátrahőkölt. – Khabarakhnak szólítlak majd – közölte a hercegnő. elnyomott alattvalói ellen soha! A lány kihúzta magát. – Adj lehetőséget. – Csak ő segített rajtunk. A Mal'ary'ush. és felállt. – Mely csatáról beszélsz? Khabarakh tekintete elhomályosult: a lány a múltba révedt. Az emléke iránti tisztelet arra késztet bennünket. komoran. sosem avatkoztunk másokéba. félelmet és rettegést akartak plántálni a császár ellenségeinek szívébe. – Noghrik vagytok tehát? – Igen… – A lény tekintete némi bizonytalanságot árult el. – Nem voltunk a császár szolgái! – mormolta. – Vader nagyúr a császárt szolgálta – szögezte le Khabarakh. nem csak kettő.– Emelkedj fel! – szólt a lényre. – Nem tehetem. Miképp? – Eljött közénk – mondta a noghri. köztük létezésetek titkát is. tévedett – emlékeztette Leia. A hercegnő összevonta szemöldökét. – Ámbár meglehet. – Most azonban a Birodalmat szolgáljátok – mutatott rá Leia. A sötét szemek ismét megpihentek rajta. – De hiszen… te vagy a Mal'ary'ush! – tette hozzá értetlenül. akire Vader nagyúr oly sok éve bízott minket. – Apám a sírba vitte számos titkát – mondta komoran Leia –. testtartása egyaránt az alderaani udvarban töltött gyermekévek szinte elfeledett hangulatát idézte fel benne. szándékos volt a pusztítás. azt az embert. – Két nagy csatahajó ütközött meg a világunkat övező űrben – mondta halkan. – Vader nagyurat is félre lehetett vezetni. – Cserébe a császár segítségéért – bólintott Khabarakh. – Nem volt az a fajta ember. – A noghrik nyelvén… – Hosszú. A pusztulás után. Tisztában volt azzal. Hangja büszkeségről árulkodott. – Ezt mondod te. hogy elpusztítsatok minket… – Khabarakh – szakította félbe Leia. Azt mondta. – A nagy csata után.

– Életben kell maradnod. a lidércnyomásos ábrázatú lényre nézett. Jobbra fordult-e sorsotok azóta. hogy meghallgatnak. Az a dolgom. – Egyedül jössz? – kérdezte Khabarakh. Azután. Láthatólag még mindig nem tudta elhinni. hogy nem tájékoztatott. – El kell árulnod nekem. – Magad mondtad. amit a tieid közül senki más – emlékeztette gyorsan a noghrit. – Új uratok is mindenkor őszinte hozzátok? Khabarakh tétovázott. – Egyedül jönnél? Azok közé. – Darth Vader nagyúr leánya. akit el kell fognotok! Khabarakh torkából fura. Ezek a kérdések messze meghaladják értelmemet és illetékességemet. akárha tapsolni készülne. – Bízom néped becsületességében – mondta csendesen. Leia az ajkába harapott. – A lény még akkor is mereven bámult. egykettőre eltűnt a rwookroorroói . Khabarakh felemelte mindkét kezét. – Dehogyisnem! Magad mondtad. – Valóban te vagy a Mal'ary'ush! – A tieidnek szükségük van rád. akiknek véleményére bátran hagyatkozol. Hát te? A noghri viszonozta átható pillantását. mire is célzott a lény. – Remélem. ha lehet. Halál várna rám. – Ég veled… Vader úrnő. Leia várt egy darabig. hogy ő volt világotok reménysége. Mozdulatlanná dermedt. ki az. foglyulejtett kommandós már csak egyetlen parancsot teljesíthet… – Olyasmit tudsz. – És bízom benne. – Vedd fontolóra ajánlatomat! – szólt vissza. légy egy hónap múlva az Endornak nevezett világ közelében. Ég veled. Khabarakh – mondta Leia. aztán bólintott. Egy kihallgatásra váró. hol az otthonod. akik a vesztedre törtek? Leia nagyot nyelt. Megfordult. – Ha ott leszek – mondta –. Az apró hajó a felhőkbe vágott. világunkat a végpusztulás fenyegetné. – Nem tudom. – Közkatona vagyok csupán. hogy új vezérnek engedelmeskedtek? A lény habozott. – Nem tehetem – jelentette ki a lény. egyedül leszek. Leia sarkon fordult. – Egyedül. – Akárcsak nekem. Hátgerincén borzongás kúszott végig. az ajtóhoz lépett. találkozunk még. Ez a mondat… Azután egyszerre ráébredt. – Vitasd meg azokkal. Leiára bámult. – Vader nagyúr olvasott így a noghrik lelkében – suttogta. – Miért nem? – Én… nem tehetem. hogy teljesítsem a parancsot. Azt mondta nekünk. Nem épp erre gondolt – de elvégre abban sem volt biztos. hogy megvihesd a hírt társaidnak. – Akkor hát vigyél el oda! – Nem tehetem. miért is akar négyszemközt beszélni támadójával. A lény lassan leengedte kezeit. hogy segíthessek népeden – felelte a hercegnő. – Nem. mélyhangú morgásra emlékeztető hang tört elő. magam ítélném meg – intett Leia. – Ezt. többet sem ő. a Mal'ary'ush vagyok – mondta határozottan. úrnőm. – Csak nem retteg néped egyetlen embertől? Khabarakh összerezzent. mikor nyílt az ajtó. ha kiadnám ezt az információt. ha döntöttetek. sem más nem tehet. s Leia elhagyta a helyiséget. Leia a homlokát ráncolta. – Hogy érted. Valamennyit. Haláloddal csak azoknak ártanál.császár? Leia a fogát csikorgatta. Csak abban reménykedett. – Ha elárulnám. hogy cselekedeteit az Erő táplálta intuíció vezérli. hogy szükséged van rám? – A segítségedre van szükségem. Leia a lehető legkirályibb helytelenítéssel tekintett rá. akiken segíteni kívánsz.

Nyomban hozzá kell látniok a feljegyzések átvizsgálásához. okos dolog felkerekedned…) – Ralira változatlanul kételkedett ebben. ha nem is lenne…! – Mara a baljába tette át a sugárvetőt. Legalább a faj nevét sikerült megtudnia. – Nem ismertem olyan jól Salporint. (A szerrtarrtáson csak vukik vehetnek részt) – mormolta az. Csubakka megint felmordult. HUSZONHATODIK FEJEZET Az indák féltucat fa közt lógtak áttekinthetetlen összevisszaságban: úgy festettek. hogy nem tehet. kezében Skywalker fénykardjával. a leszállópályán leszek. Háta mögött megmoccant valaki. S ha netán nem az – tette hozzá gondolatban – akkor sincs választásom. Noghrik.) Csubakka egyet-kettőt mordult. Leia utánanézett. És ha ki tudnánk ragadni őket a birodalmiak ellenőrzése alól… – A fejét rázta. mire kikapcsolta a lézerpengét. – Meglehet. Az indák a földre zuhantak. jobbjával hármat vágott. – Én sem vagyok igazán elégedett a megoldással – ismerte be a hercegnő –. de hát nem bujkálhatunk előlük örökké. (Később velünk lehetsz majdd te iss…) – Értem – mondta Leia. (Az emlékezés ideje. hogyan tehetné szabaddá a leghamarabb az utat. Létfontosságú. Szeme sarkából látta. Leia Ralrrára tekintett. az akadályt nézte. hogy Skywalker elhúzza a száját. s azon töprengett. s ismét övére akasztotta a kardot.légiirányítók monitorjairól. s ismét megjelent. A vuki elfordult a monitoroktól. – Nem tart soká. Mara megperdült a sarkán. átérezve barátja fájdalmát. azt csak később. mégis a barátom volt. – Van fogalmad arról. A vornskr a harmadik fa egyik ágáról vetette magát Skywalkerre. – Ha netán kellenek. (Ha úgy véled. – Mégsem olyan nagy művészet… – Szembefordult Skywalkerrel. s hogy jól döntött-e. – Csak nyugalom – vetette oda neki. – Tudom – mondta halkan Leia. a levelek surrogása csak ezután jutott a füléig. vajon befejeződik-e valaha is ez a háború. Könnyekkel küszködött ismét. És eltöprengett. . (Itt az idő) – mondta Ralira. mint valami veszett óriáspók hálójának szálai. Felkészítem a starthoz a Lady Luckot. hogy tovább induljon. hogy visszajusson ezzel az információval a Coruscantra. Erdőből viszont sosem lehet elég – vágott vissza Mara. Kívánta. – Biztonságos – jelentette ki Leia. Mara.) Leia bólintott. A becsület mindkét helyzetben mást követelt. – Felesleges trükkös megoldáson töprengeni – közölte Luke. Fordult volna megint. – A fénykard töltete sosem merül ki. amikor… A robot figyelmeztető sikolya a másodperc egy tört részével hamarabb harsant. jobbjába kapta a sugárvetőt. milyen messzire hallatszik itt egy ilyen fegyver zümmögése? – Nincs. s súlyos léptekkel átcsörtetett a szomszéd szobába. (Legyen) – mondta Ralira. – Hát nekem sincs. Leia oldalán dühöset mordult Csubakka. Csatlakoznunk kell a többiekhez. – Ott leszek – ígérte. (A gyász ideje két órrra múlva érrkezik el. bár tehetne valamit érte – de tudta. magában döntheti el. mint te. És szeretném.

amint a lény ismét kiszemelt prédája felé fordult. A droid ismét csippantott. . gyerünk! – parancsolt rá. Valaha rég hat napig is bírta alvás nélkül. A robot kérdő hangsúllyal csippantott egyet. – Kész – mondta azután. gyerünk! – ismételte Mara nyersen. A kordéra kötözött robot halkan csivitelt magában. ahogy a ragadozó elsuhant felette. A kommunikátor kijelzője felvillant. Skywalker megbotlott az egyenetlen terepen.Noha két álló napja küszködtek. – Csakhogy két napja egy percet sem aludtál. Az R2-es nyilvánvaló izgalommal kezdett csivitelni. könnyelműség volna túlerőltetnie. s képtelen volt figyelmét feladatára összpontosítani. aztán felengedte vékony drótján. – Ott az ablak! – kapta fel a fejét a lány. – Szóval ki fáradt kettőnk közül? – érdeklődött Mara. békésen aludt. Skywalker nekiindult. a férfira sandítva. s ismét a droid felé fordult. s lábbelije orrával megbökte a mozdulatlan fenevadat. – Igazán meggondolhatnád magad. Ahogy az imént a baljából a jobbjába kapta a fegyvert… Több ezerszer csinálta már. – Nem lehet túl szórakoztató ezekre a dögökre lődözni a kedvemért. Szíve most már egyfolytában súlyosan lüktetett. ahogy Artu visszajelzést kért a hátrahagyott X-szárnyú fedélzeti számítógépétől – azután felvillant megint. – Mi van? – tudakolta Mara. s a főidre vetette magát. s most mégis majdnem rajtavesztett. – Rajta. – Zsibbad valamiért. – Azt mondtam. talán attól félsz. mozogj már! Találnunk kell egy tisztást. Négy karmos mancs és egy ostorszerű farok egyidejű csapását kellett elkerülnie. Ha más nem. ahogy a férfi lehajolt a rúdért. s sugárvetőjét előkapva sebesen körülnézett. s erőt vett magán. – Mi az. – Egy óra alatt harmadszor hibázol. A legdühítőbb a dologban az. Mara megtöltötte gázzal a kicsiny ballont. Mara a nyomukba szegődött. ahogy lehajolt a rudakért. ahonnét felengedhetjük a ballont. – Magad miatt aggódj inkább! – csattant fel Mara. aztán odébb vonult. Skywalker. ez alkalommal beletörődőn. Ráadásul akadtak olyan periódusok. Kificamodott bokája többé-kevésbé rendbe jött. Az ilyesmi végül megbosszulja magát. de tudta. Mara elégedetten dünnyögött. a kordé jobboldali rúdja kicsúszott a markából. a tempó pihenőidőben sem csitult. Valamivel odébb az ég egy darabja kéklett a lombsátor résében. tiltakozásul egy sorozatra való éles füttyöt hallatott. A vornskrban nem maradt egy szikrányi élet sem. hátát a tönknek vetve. aztán ő is leült. mikor befutott a válasz. nem hagy-e túl könnyen követhető nyomot az alkotmány – és dühösen meredt Skywalker tarkójára. és visszaadhatnád a fénykardomat – mondta. – Csak a kezem rendetlenkedik – mondta higgadtan Luke. majd. keservesen csalódni fog. Azt figyelte. és egy fatönkre telepedett a tisztás szélén. amikor csak sodortatta magát az eseményekkel. Skywalker óvatosan felállt. – Remekül lősz – ismerte el Luke. kitért a fenevad útjából. a szakmai becsület mindenképp arra kötelezi. A vezeték végét az R2-es információs csatlakozójához erősítette. lelőtte. Skywalker reflexei állták a próbát. Eleresztette a rudat. Mara megvárta. – Gyerünk. míg talajt ér. hogy a fickónak igaza van. hogy végigcsinálja ezt a cirkuszt. Méghogy Jedi! – gondolta megvetően. – Tedd középre a robotot! Skywalker engedelmeskedett. – Na persze – füstölgőit Mara. hogy egyszer hibázok? – sziszegte Mara. körülnézett. kupolás feje Skywalker felé fordult. Most pedig már két nap után ereje végén jár… Fogát csikorgatta. Ha Skywalker az összeroppanására vár. A robot csaknem lebillent. miközben az indák közt támadt nyílás felé vonszolta a kordét.

– Félig még most is alszom. többet jelenleg nem mondhatok: Karrde kapitány egyetlen percet engedélyezett. igyekeznek majd kimenteni Önöket a kezükből. és nekiállt. hogy felbukkanjatok! Mara fogcsikorgatva pillantott alvó foglyára. oké? Pár mérföldnyit északnak megyünk. hogy egy volt alkalmazottja meglépett valami értékkel. az igazsághoz nem egészen híven. hogy visszahúzza a ballont. Mara rápillantott. Thrawn nem tudhat a dologról – legalábbis biztosat nem. s most vár. – Verd ki a fejedből. szerepet kellene cserélnie Mara kisasszonnyal.Minden rendben lévőnek tűnt. – Jó napot. Javaslata a következő: mivel nem említette. hogy csak színleled az alvást – közölte. hogy egyedül kell kikeverednie innét. hogy az a hátába nyomhassa. Solo kapitány? Mara kábán meredt a hologramra. hogy mindkettőjüket kézre keríthesse. – Ő és Solo kapitány megkönnyebbülten értesültek arról. Nem viharfelhők. Jade pedig üldözi. Valami jobbat kell kiagyalnia. Ha az üzenet… A robot kissé előredőlt. Csak gyanakszik. hogy a balesetet mindketten átvészelték. készségesen átadja fegyverét Skywalkernek. Mara kisasszony – fűzte hozzá némiképp megkésve. – Karrde kapitány üdvözletét tolmácsolom – s természetesen kegyednek is. és nem jött volna számára üzenet. Vigyázz Luke gazdára. mielőtt elhagyják az erdőt. a táborban nem élne már senki. A fickó szeme még mindig csukva volt. sikerül dekódolnod ezt az üzenetet. és hogy jól vannak. Mara kikapcsolta a kommunikátort. egy jelenlegi alkalmazottja. és a síkság felől közelítjük meg Hyllyardot… – Karórájára pillantott. – Karrde kapitány tudniillik azt ajánlotta. Ettől függetlenül az ötlet valóban jó. Ha Karrde azt hiszi. – Jó ötlet – dünnyögte Skywalker. később újra lejátszhatod neki! Elképzelhető persze – ezt nem tette hozzá –. Tudomása szerint birodalmi rohamosztagosok tartózkodnak Hyllyard városában. A Birodalomra is. – Mindazonáltal – folytatta a protokoll-robot – Karrde kapitány és Solo kapitány mindent elkövet. Kétségbeesett erőfeszítéssel küzdötte le a kimerültség táplálta csüggedést. Önnek. – Halljuk hát! – dohogott Mara. Tudja. Artu… és vigyázz magadra is! A hologram szertefoszlott. hogy Skywalker itt van. – Csak nem üzenet jött végre? A robot igenlő hangsúllyal füttyentett. Luke gazda – kezdte már-már valószínűtlenül modoros hangnemben. ha fontos az ügy. csak arra várnak. hogy Jade nő. – Gondoltam. Mara várakozásával ellentétben azonban nem Karrde volt az. – Hát ez pazar – mormolta Mara alig hallhatóan. Nem. Artu – folytatta a körülményeskedő protokoll-droid. hanem egy aranyszínű protokoll-droid. nehogy bemérhessék a pozíciónkat. hogy a rohamosztagosokat megelőzve meglelje Önöket. Sok szerencsét kíván mindkettőjüknek. Attól tartok. – Nézd. Luke gazda. Az elmúlt néhány percben felhők sötétítették el a kék eget. az avarszőnyegen egy hologramalak jelent meg. állapította meg a lány. aztán felnézett a fákra. – Dehogy színleltem! – tiltakozott álmosan Luke. Ha mégsem sikerülne. Mara fintorgott. hát téved. de a világosságról jó időre . a kis robot projektorának fénye kihunyt. bonyolítsam kissé a visszacsatolási képletet. mit művel Karrde? Csak nem szólt Solónak és Calrissiannak Skywalkerről? – Remélem. Ha biztosat tudna. azután ismét Skywalkerre sandított egyetlen szenzor-szemével. – Karrde kapitány azt mondta a birodalmiaknak. Thrawnt tehát nem sikerült bolonddá tenni.

csupa karom fenevad Mara hátára veti magát. kissé elfordult Marától. Felkészült már az ütközésre. alig érezte az arcát és homlokát perzselő fájdalmat. figyelt. s Artu odaér… A még mindig földre szorított Mara ekkor megmoccant. Lélegzetvétele alapján úgy ítélte. lekushadt. nem emberi bömbölés. s látta. hanem borzongató.lemondhatnak miattuk. nem érhetett oda hozzá idejében. – Térjünk vissza a témára holnap – mondta. Mielőtt befogadta a sötétség. A farok újra és újra lecsapott: a fenevad szemmel láthatóan ki akarta . tarkóját mutatta Luke-nak. nekikészült. A vornskr ott állt Mara leterített teste felett. Válaszul a vornskr megint fészkelődni kezdett. és a földhöz csapta. s Artu csaknem felborult. arcán találta. Luke egy hosszú pillanatig farkasszemet nézett a lénnyel: félt mozdulni. Pazar. a küzdelem nem tarthatott soká. és torkon ragadta a bestiát. Kinyitotta a szemét. egy időre még prédájáról is megfeledkezett. ahol vagy. Arrafelé fordult. vagy csak ájult – képtelenség volt eldönteni. s melyet a messzi dombok is visszhangoztak. Ekkor avatkozott a küzdelembe Artu. Mara mozdulatlanul hevert. sugárvetőjéhez kapott. mikor a vornskr ostorszerű farka lecsapott rá a semmiből: vállán. a ragadozó sziszegni kezdett. hogy agyarait prédája nyakába mélyessze. Luke érezte. Artu túlságosan messziről indult. hogy Skywalker megint elszenderedett. de becsületére legyen mondva. végleg kiszállt szeméből az álom. hogy ennél kedvezőbb alkalom aligha kínálkozik majd. odacsapott borotvaéles karmaival. mindent elkövetett: olyan sebesen haladt. s miután feltápászkodott. hagyjuk! – és elnémult. hogy meghátrálásra késztesse. ahogy a kerekei bírták. mikor alkalma nyílt rá! Luke-ot Artu elektronikus riadója rázta fel kábulatából. ráadásul sebzett ellenféllel állt szemben. Luke mély lélegzetet vett. Ugyanekkor vágott a robotra a farkával is. Luke tölcsért formált két kezéből. Halott volt már. Nem érte el. és… A robot elektronikus sikolya hallatán azonnal visszafordult. Áthelyezte testsúlyát. hogy hátulról rontson a ragadozóra. és felordított. kiszakította: darabjai szanaszét repültek. amellyel Ben Kenobi riasztotta el mellőle a homokembereket oly sok esztendeje. felkészült rá. ahol a holmiját hagyta. Nyögésbe fúló harci kiáltással lendült mozgásba a lány: kinyúlt a vállára nehezedő mancsok közül. Ha el tudja vonni a szörnyeteg figyelmét. A vornskr a szikraszóró felé sújtott. belévillant egy utolsó gondolat: bár megölte volna Skywalkert. eltérítette. két mellső lába a lány vállán. tekintete a veszélyforrást kereste – s ekkor valami súlyos zuhant vállára-hátára. A táborverés feladata tehát rá vár. a Tatuinon. s szikrát küldött a bestia bal mellső mancsába. – Ha akarsz… na jó. s felüvöltött megint. fejét oldalra hajtotta. Egy szempillantás alatt felugrott. Elrugaszkodott hát a farönktől. hogy egy csupa izom. A vornskr nem tágított. ugyanaz a hang. arccal előre a földre zuhant. kis szikraszórója harcra készen meredt előre. nehogy megtörje a varázst. mely az egész tisztást betöltötte. Nem holmi közönséges kiáltás volt ez. és figyelj! – parancsolta a robotnak Mara. A krayt-sárkány vérfagyasztó bömbölése volt. Testébe izzó tűszúrások sorozata gyanánt hasított a fájdalom. a vornskr fegyvertelen. megtapogatta bokáját. Ahogy ismét felé indult. Talpra ugrott. különös zengzetekben gazdag. megdöbbenni azonban nyilvánvalóan megdöbbent. – Maradj.

Luke hasonlóképp sima mozdulattal kettészelte. majd lezárta mind a két nyílást. – Na végre – szólt valaki rekedten. ahogy lehajolt a fénykardért. és ülj le! Luke Artura pillantott. vagy nyers erővel megszabadul szorításából. Artu pedig diadalmas csiviteléssel megragadta. Mara lelökte melléről a vornskr kisebbik darabját. Lassan feltérdelt. és ha az állal tovább csépeli… Az ám. ahogy lekattintotta a lézerpengét. – Mara továbbra is sakkban tartotta. aki halkan zümmögött magában. hátrálni kezdett a bizarr lény elől. Luke néhány bátorító szót suttogott a kis gépezetnek. a fejét ingatta. s egy fa alá húzódott a tisztás szélén. és a fegyvercsővel nyomatékosította mondandóját. s Luke csak erre várt. Felkattintotta a lézerpengét. felszedte a csomagját. – Egyelőre rendben – mondta Luke saját tönkjéhez visszatérve. A szikraszóró és a fogókar simán letört. egyik után sem maradtak szabad drótvégek vagy fémrészek. melyek utóbb bajt okozhattak volna. – Nos? – érdeklődött Mara. még mindig azon igyekezett. valami kenőcsöt tett éppen a karján éktelenkedő sebekre. – Ha legközelebb rád csap. s a karmokra ügyet sem vetve lecsapott: megperzselte vele a ragadozó orrát. Luke csak a szeme sarkából figyelte. Kezében ott sötétlett a sugárvető.billenteni egyensúlyából a kis gépezetet. hogy lekösse a ragadozó figyelmét. ha elhibázom. A vornskr felé sújtott. Mara halott. nem örültél volna. A bestia hirtelen. és lemetélem az egyik kezedet – zihálta Luke. ez a hála. Hátralépett. – Előbb Arturól gondoskodom. kétségbeesetten gondolkodott. így annak nem volt módja érvényre juttatni túlerejét. Az időhúzó taktika nem lehet sokáig eredményes. hogy halálos csapást mérhessen rá. A vornskr felüvöltött fájdalmában vagy dühében. s kiszaggatta a fogókar nagyobb részét. Mara alaposan szemügyre vette a robotot. majd Luke-ra vetette magát. – Mire volt jó ez az ostoba játszadozás? – Gondolom. – Dobd el a kardot. – Gondolom. a farok! – Artu! – kiáltotta Luke. s szembefordult a férfival. próbáld elkapni a farkát! Artu kornyadozva csippantott néhányat: vette az utasítást. és kinyújtotta vaskos fogókarját. igyekezett biztonságos távolságba terelni Marától. s megkaparintotta fénykardját. – Elintézték . Artu hordóteste alá vetődve elkerülte az ostorszerű farkat. ajka verteién vonássá keskenyedett. Mara nem kért a segítségéből. a kezét nyújtotta a lánynak. Eredj oda. és lépj hátrébb! – pihegett. s ismét Artu mögött járt. A csivitelés azonban csakhamar elektronikus sikolyba torkollott: a vornskr kitépte magát a szorításból. A farok ismét lecsapott. ha megengeded. Luke újra és újra felé suhintott. majd elcsigázottan talpra állt. mely az imént belemart. de ha felhagy vele. Artu és én megmentettük az életedet! – Észrevettem. Hátát egy fatörzsnek vetve ült. ahogy Mara felült. majd a földre ejtette a fegyvert. válla és arca pokolian tüzelt. ahogy odébbgördülve talpra ugrott. Néhány szívdobbanásnyi időre mégis cselekvésképtelenné vált. egyetlen sima mozdulattal hátraszökkent. amiért nem lőttelek le két nappal ezelőtt. Luke felsóhajtott. A szikraszóró nélkül Artu nem harcképes már. Luke a fogát csikorgatta. csináld csak… – Megkerülte őket. ám Luke ekkorra túlságosan messzire jutott már. A vornskr szétszaggatja a karjait. Mara oldalához kapott. – Ezt el se hiszem – mondta. Az adrenalin lassan elszivárgott véréből. és felkönyökölt. mit tehet. és átharapja a torkát. – Ha nem vetted volna észre. Köszönöm. Artu nem sérült meg komolyabban – Luke sokkal rosszabbtól tartott. – Persze.

vagy mi… Most Luke mérte végig őt. csak fáradtság és dac. – Az történt. Mara felemelte fejét. – Csak azt szeretném végre megtudni. kitartó és erős – lehetne akár hivatásos táncosnő is. hogy nézik. – Na persze – mondta a lány gunyorosan. Mindent lát. – A Császár… . Folytasd csak! Nagyszerűen haladsz. mindentudó Jedi. – Amit csináltál. – Remek. hogy énjének sziklakeménységűre edzett felszínére törjenek. Jedi-tisztánlátás. – Hogyan? Mara vonásai némi elégedettséget árultak el. s tovább bajlódott saját sebeivel. Nem. esetleg egy rivális bűnbanda kémje… De nem. – Kiheverem. – A leghalványabb fogalmad sincs. esetleg a kimerültség az oka. hátgerincén borzongás kúszott végig. mindent tud és mindent ért. Luke óvatosan megtapogatta a homlokán és képén végighúzódó duzzanatot. Innét fúj tehát a szél! Jabbának dolgozott. a két napja tartó. hogy remek pilóta. mintha megérezte volna. ha találkoztunk volna. Ám bármiféle érzelmek dúltak is benne. – Ezt örömmel hallom – szólt Mara keserűen. Három méterről is látta. az egyszer biztos. találd ki! – Nem táncosnő voltál – mondta végül Luke. – Ne nevettess! Vader bolond volt. Tekintetében már nem tükröződött indulat. mindent hall. látható volt a szándék: nem engedi. ahogy a bőrképzőt rögzíti: a megrázkódtatás. folyton az árulással kacérkodott. Karcsú. – Rám vártál – mondta. A lány ajka megvonaglott. – Jó nagyot kaptál te is. Mintha nem merné kimutatni gyengeségét… Hirtelen. Az orrod előtt táncoltam Jabba palotájában. Azért küldött. elvégre néhány centiméteren múlt az élete. a fénykardhoz is ért. csak álcázásul szolgált. nem? – acsarkodott. Uram azért küldött Jabbához. – Majd elfelejtettem: hős volnál. – Már megköszöntem. Ott voltam persze a közeledben. ha megteszem. mi történt veled. hogy alaposan meg is rémült. Ostobának kéne lennie ahhoz. hogy ezt elfelejtse. kimerítő menetelés ugyancsak kikezdte a lány érzelmi szilárdságát. Majdnem biztos. aznap. hogy megöljelek. hogy az oldalára állj! Luke némán meredt rá. egyszerre belátta. – Otthagytad a koszos kis farmodat azon a tizedrangú bolygón. sőt. mikor eljöttél Solóért. inkább elcsigázottan. A zöld szemekben pár pillanatra ismét fellángolt a gyűlölet tüze. Az azonban. – A Császár volt az urad – mondta halkan. hogy ez az igazság. – Vader? – Mara szinte köpte a nevet. Jabba álcázott személyi testőre. mi? Luke a fejét rázta. megpróbálom kiszabadítani Hant. nem is vitás. hogy felbukkanok majd. igazság szerint nem találkoztunk. s miután Jabba meghalt. kitűnő céllövő. Hosszan nézte Luke-ot. hogy felbukkantál – mondta. – A hatalmas. igyekezett kiigazodni ezen a furcsa nőn. a virrasztás. ki vagyok. hogy elkapj. – Naná! – horkant Mara metsző gúnnyal. mintha incselkedne vele: rajta. – Mit akarsz még? Egy érdemrendet? Luke a fejét rázta. Egész sor okot tartott elképzelhetőnek: Mara fejvadász volt. Mit kerestem ott szerinted? Luke tétovázott. semmint gyűlölködve. – Emlékeznék rád. Képtelenség! Ám ahogy Mara elkínzott arcába nézett. csempész. hogy remeg a keze. nem erre vall… Mara várt. vakvágányra került az élete… Luke homlokráncolva pillantott Marára.már csúnyábban is. A vornskr támadása. hogy tönkretedd az életemet. észrevehettél volna. Hisz ért a fénykardhoz… És egyszerre összeállt a kép. ha akarsz. nem azért. – Vader pontosan tudta.

Ilyen egyszerű a magyarázat. hogy jelen legyek a kivégzésen. olyan feladatokat végeztem el. – A Császár viszont nagyon is komolyan vette a dolgot – közölte Mara. – Nem ismernek. Lelepleztem az árulókat. segítettem. végeztem ellenségeivel. Mara átható pillantást vetett rá. Ez alkalommal – most már bizonyos volt benne – egy lehetséges múltat villantott fel. ha szólított. – Én voltam a keze. – De míg fennáll… Mara megsemmisítő pillantással belefojtotta a szót. – Az endori . – Így ismertek a belső udvari körökben: a Császár Keze. Egy ízben. Ezt éppoly jól tudod. hatalmam – tiszteltek… – Lassanként megtért a múltból. nem vonatkoztak rám a katonai irányítás és a protokoll bevett szabályai. – Kihez fordulhatnék? – érdeklődött. Nem ismert senki. Csak saját szívének súlyos dobbanását hallotta. – Ami azt illeti. ígérgettem. mert kudarcot vallottam – közölte mára elszoruló torokkal. tévedsz – mondta. tudtam én is… – Tekintetébe fájdalom lopódzott. nem tudta. – Jabba keményen ellenállt az Erő akaratbefolyásoló vonulatának. akikre szüksége volt. meghallottam. – Tudni akartad az igazat. udvarhölgy vagyok csupán. Nem sejtették. Nem ő ölte meg a Császárt. évekkel ezelőtt. – Na igen – mondta józanul Luke. – De csak azért. – És csak mikor Vader a színe elé cipelt. Igen. Könyörögtem. – Jabba nem engedte. Árnyék voltam csupán. Az a titokzatos. úgy hitték. a barlang egy lehetséges jövő képét tárta elé. – Sikerült volna – szólt csendesen. arc nélküli nőalak ott a bárka felső fedélzetén… Kacag. most tudod! Egy darabig csendben kezelte a sérüléseket. Lelki szemei előtt ismét felderengtek a dagobai barlangban látott szörnyű vízió képei. És amit ő tudott. Tevékenységemről nem készültek feljegyzések. – Igenis megpróbált a maga oldalára állítani. Őt szolgáltam szerte a galaxisban. se a szánalmadból! – csattant fel. hogy Vader a segítségeddel reméli legyőzni őt? Luke önkéntelenül ökölbe szorította zsibbadt gépkezét. ahogy a magasba emeli megkaparintott fénykardját. Azon kevesek. A lány ajka megint megvonaglott.– Igen – sziszegte Mara. Már csak ezért is megérdemelnéd. nyűgösködtem. – És te megölted. Vader csakugyan szövetséget ajánlott neki a Felhővárosban vívott párbaj során. afféle önjáró csecsebecse. hogy azonos vagyok a Császár Kezével. amelyekkel a flottája meg a rohamosztagosai nem boldogultak. Mit gondolsz. mint én. Rendelkeztem pár egészen sajátos képességgel – bárhol tartózkodtam épp a Birodalom területén belül. Hát tessék. – Miért nem tartasz inkább a birodalmiakkal? – Miféle birodalmiakkal? – kérdezett vissza Mara. hogy hatalmában tarthassa az esztelen bürokratákat. hanem Darth Vader – de Marát az ilyen részletkérdések aligha érdeklik. – Nem kérek se a megértésedből. Skywalker – mondta elmerengve. Ám ha Mara mégis feljut valahogy a légbárkára… Luke megborzongott. – A Birodalom pusztulóban van. de nem tudtam hatni rá. Tekintélyem volt. – S te megfosztottál mindettől. akit a Császár gyönyörűségére tartanak… – Tekintete ismét elfátyolosodott. Luke nagyot nyelt. – Miért vagy itt? – kérdezte egy idő után Luke. és válaszolhattam neki. akiknek bemutattak. hogy megöljelek… – Hol hibáztál? – kérdezte nagy erőfeszítéssel Luke. – Tudott róla. – Szerintem nem gondolta komolyan… – mormolta.

– Nem szívesen engedem őket ellenséges területre mindenfajta kommunikációs lehetőség nélkül. – Mi a helyzet Sluis Vannél? – Hm… – Pellaeon utánanézett a dolognak. a Sluis Vau-akció megkezdése előtt hagyná cserben őket… A főadmirális biccentett. HUSZONHETEDIK FEJEZET A viharvert A-osztályú teherszállító elvált a Chimera oldalától. Thrawn ismét bólintott. ahogy tudtam! – Egyenest Luke-ra meredt. temérdek pénzt emésztett fel. majd bólintott. – Nem voltak kapcsolataim. hiperhajtóművel felszerelt konténernél. Miután négy évig bujkáltam a galaxis peremének patkánylyukaiban. A parancsnoki poszton ülő Thrawn a szenzorok továbbította adatokat böngészte. De… – De micsoda. Nem fogsz mindent tönkretenni. Thrawn elfordult a szállítóhajótól.csata után nem volt hová mennem – mondta keserűen. ha a technika épp most. voltaképp énem sem volt többé. – Hatvanöt! – visszhangozta Thrawn nyilvánvaló elégedettséggel. – Mi hír a Myrkrről? – Az utolsó rutinszerű jelentést két órája kaptuk – mondotta Pellaeon. Ezúttal nem! – Nem áll szándékomban tönkretenni semmit – mondta higgadtan Luke. – Ezért hat Karrdéhoz álltát – Végül igen. uram – mondta Pellaeon. A kipróbálatlan álcázópajzs és a különleges kívánalmaknak megfelelően átalakított teherhajó. – Mit tehetnénk? Így működik az álcázópajzs: nem jut ki mögüle semmi… – Felvonta szemöldökét. aztán aludj egyet. – Száztizenkét csatahajóval számolhatunk. nem voltak tartalékaim. Pellaeon elbizonytalanodott. – Igenis. – Én meg a Birodalom feltámadását kívánom – vágott vissza a lány. kapitány? . hogy idáig jussak. uram. – Nincs jobb megoldás – emlékeztette szárazon Thrawn. hogy kirobban belőle a panaszáradat. – Nesze! Tégy belőle a képedre. aztán egy tubusra való kenőcsöt hajított oda neki. kapitány – fordult Pellaeonhoz. – De az ember vágyai nem mindig teljesülnek. – Van időnk – mondta nyugodtan. ennyi az egész. a kapitányra tekintett. fakó páncélzata tompán csillant a csillagromboló reflektorainak fényében. – Kell még néhány perc. Kínos helyzetbe kerülnének. a konzol kiírásait tanulmányozva. – Egyelőre semmi. – Igen. Holnap nehéz napunk lesz. – Csak nem aggasztja valami? Pellaeon a hajó felé intett fejével. – Keményen megdolgoztam azért. a többi adja a kíséretet. folytathatják a kísérletet. – Remek! Ezek szerint válogathatunk. Skywalker. tekintetében ott izzott a gyűlölet. – Kielégítő. Hatvanöt ezek közül szállítási feladatokat lát el. – Vissza akarok jutni az Új Köztársaság területére. Ha kész. Éltem. Egyedül maradtam. – Már amennyiben feltételezzük. ugyebár… Luke a fejét ingatta. mely hordozta. pedig a Birodalom nem volt bőviben a pénznek. – A technikusoknak gondjaik vannak az álcázópajzzsal… Visszafojtotta lélegzetét – félt. – Szentigaz. Mara egy darabig csak nézte. Voltaképp nem volt egyéb hatalmas. – Pontosan így képzeltem. uram. kényelmetlenül feszengett. hogy működik egyáltalán – fűzte hozzá higgadtan.

– Épp ellenkezőleg – szögezte le Thrawn. mert hamarosan módunkban áll majd kielégíteni minden ilyen irányú igényét. – Elfogadom. kapitány. kapitány. – Igen. de vajon hogyan fest majd a gyakorlatban…? – Ehhez viszont elengedhetetlen. – A hajó készen áll. Thrawn rápillantott. és lenyomott egy kapcsolót. az irányítók közt bizonyára helyet kaptak az ő embereik is! – Ez mit sem számít – mondta Thrawn. nem áhítozik hatalomra…! – Hazudik – mondta Thrawn hűvösen. – Leia Organa Solóra és az ikrekre gondol? – Pontosan – bólintott Thrawn csillogó szemmel. S ha ez megtörténik. Pellaeon azon kapta magát. ha a mi Jedink túlzottan megrészegülne saját hatalmától. – A döntés a sluisik kezében lesz. hogy alulmaradt. – De ha fenyegetést jelent számunkra… – Elnémult. uram. – Még mindig bosszantja a dolog. Pellaeon mély lélegzetet vett.Pellaeon erőt gyűjtött. – Megteszi a pontos időzítés is. kapitány – szakította félbe a főadmirális. – El fogják kapni – biztosította Thrawn. uram. Thrawn ismét a szállítóhajót nézte. hogy a köröttük dolgozó tisztek. – Nehogy függő helyzetbe kerüljünk tőle – dünnyögte Pellaeon. A kapitány eltűnődött ezen. Pellaeon mély lélegzetet vett. – Hisz azt mondta. . uram… – mormolta. Thrawn tekintete megkeményedett. kapitány. és elismerte. Az ő gyorsaságuk a meghatározó az események szempontjából. – Hogy miért nem szabadulunk meg tőle? – fogalmazta meg a ki nem mondott kérdést. Pontosan meg tudom mondani. – Ezzel nem értek egyet. Azért. viharvert teherhajó… Maradt. Pellaeon a fogát csikorgatta. – Roppant egyszerű. annál inkább. – Akárha valami harcirányító komputer kibernetikus toldalékai volnánk… Thrawn elmosolyodott. eszébe jutott. Hamarabb. igaz-e. annyi szent. – Minden ember áhítja a hatalmat. hogy nem állja tovább a vöröslő szemek pillantását. A helyzet az. azután belevágott. Pellaeon a homlokát ráncolta. mint mi a noghrikból. ahol volt. hogy a noghrik elkapják végre a nőt. Biztosíthatná a kapcsolatot a… – Nincs szükség kapcsolattartásra. – Igen alaposan tanulmányoztam a sluisik szokásait. – Ha C'baoth megkapja őket. Elméletben szépen hangzik. És minél hatalmasabbak. hogy a flotta boldogul C'baoth nélkül is. ettől is tartok. De mert a lázadók épp ezen a rendszeren keresztül bonyolítják szállításaikat. alkalmankénti kiruccanásai a flottával pihentető szünetek lesznek csupán élete főművének megvalósításában. Valóban. mennyit szöszmötölnek velük a sluisi repülésirányítók. hogy nem használhatjuk a mestert minden akció során. mennyi idő alatt "tisztázzák" a teherhajót. uram. – Nem felesleges merészség ez. már nem lesz veszélyesebb bármely hasznos szerszámnál. Ezúttal azonban nem tudhatjuk. – Úgy vélem. Már amennyiben a repülésirányítók mind helybéliek. Normális körülmények közt persze a jó időzítés szavatolhatná a sikert. technikusok közül bárki hallhatja őket A főadmirálisnak nem voltak hasonló fenntartásai. – Álcázópajzsot üzembe helyezni! S az odakint lebegő. Pellaeon képernyőjéről elfogytak a kiírások. – A hercegnő és a testőrei egyszer csak kifogynak a trükkökből. kapitány? Nem baj. – C'baoth? – Igen. hogy az akció során szükségünk lehet C'baoth közreműködésére. Fogalmazzunk inkább így: nem szeretném. És nem is azt szándékszom bizonyítani. de ez még nem minden. – Indíthatja.

Szemügyre vette a kiírásokat. hogy emberek vagy bedöglött reaktorok vannak a fedélzeten? Wedge megint a menetparancsra sandított. míg össze nem verődik a konvoj.Thrawn mereven bámult. Benne is van a parancsban. miután átfutotta a parancsot. – Megkapta a jelzést. – Nézze. Gratulálok önnek és a technikusainak! – Köszönöm. rendszeresen kísérnek konvojokat… – Mi emberek biztonságát szavatoljuk – vágott vissza Wedge. A szakmai önérzetét sértette a dolog – így. Arcán elégedett mosoly. Ez a szemét Ackbar hivatalából érkezett. – A Sluis Van elég távoli cél egy X-szárnyúnak – jegyezte meg. hogy a fregatt fedélzetén a helyük. – Jó időre elbúcsúzhatunk a Coruscanttól emiatt – mormolta. majd Pellaeonhoz fordult. amelyet aztán a Bpfassh-ra kísérnek. és felszállítja őket – felelte az ügyeletes. parancsnok. – Vagyis megadja végre a zöld jelzést? A főadmirális tovább mosolygott. tekintete megkeményedett. Wedge gyanította. mintha áramütés érte volna. – Ennek a maga helyében inkább örülnék. – Amint összeszedi az embereit. jó? – esdekelt a tiszt. Fey'lya tanácsos és az emberei végre elhatározták magukat. kapitány. – A. aki valóban a szívén viseli sorsunkat… – A parancsra mutatott. – Dehogy! Szó sincs róla! Mégis. ha ugyan volt velük kapcsolata egyáltalán. ügyesen Fey'lya híveinek táborába sodorta. Érdekes. nem is baj. Irány a találkozási pont! A Sluis Van-i üzem hamarosan a miénk lesz… Wedge Antilles hitetlenkedve pillantott fel. – Nem őrzünk és terelgetünk szállítóhajókat! Az ügyeletes hangjából immár kiérződött a rosszul leplezett ellenszenv. . – Szállítókíséret? A másik férfi értetlenséget színlelt. – A gépeiket már rakodják. – Ezt nyilván viccnek szánták – mondta az ügyeletes tisztnek. hogy az utóbbi időben gyakorta kénytelen efféle párbeszédekbe bonyolódni. – Csak nem… puccsra készülnek? Az ügyeletes összerezzent. ne rajtam verje el a port. hogy az ügyeletes kirohanásával észrevétlenül. – Nagyszerű. – Rendeljen el riadókészültséget. Azt hiszem. – Valami készül itt. de észre sem vette. értem már! Maga Ackbar kemény legényei közé tartozik. parancsnok – szólt halkabbra fogott hangon az ügyeletes. nemde? Nézzen szembe a tényekkel. – No igen… Hát szóval. A munka befejezése után ülhetnek majd a dokkban. Pontosan ezt akartam. Wedge egész testében megborzongott. Az imént épp ő kérdőjelezte meg Ackbar parancsának ésszerűségét! Vajon véletlenül alakult így? Vagy ez a tiszt is Fey'lya egyenruhás támogatóinak mind nagyobb csoportjához tartozik? Mire idáig jutott. uram – mondta Pellaeon. – Lásd a mellékelt példát. egyszerűen. Wedge végigolvasta a többit. Ráébredt. s az asztal felett előrehajolva rábökött a szóban forgó sorokra. hogy vakációzhat egyet. távol a Coruscanttól. úgy találta. míg a rendszert el nem érik – mondta az ügyeletes. – Fregattkíséretről van szó. mit képzel Fey'lya tan…? – Elhallgatott. Fey'lya az egyetlen a tanácsban. odakint még mindig él a Birodalom – mormolta Wedge. parancsnok: Ackbar elveszített minden kontaktust a Szövetség egyszerű harcosaival. aztán ismét a hajót. – Mi a gond vele? – kérdezte. vonásai azonban megkeményedtek. – Mikor indulhatunk? – kérdezte. X-szárnyú fiúk. hogy megfeszültek. és ellazította izmait. Nem mindegy. – Maguk. – Na egén. Legalább itthagyhatja egy időre ezt a politikacsinálók cirkuszát. kapitány – mondta jelentőségteljesen. – Felszállniuk csak ott kell.

Még egy órának kellett eltelnie ahhoz. – Vajon… Artu. Skywalker! Ez a világ legósdibb taktikai húzása. Szabadabban lélegzik majd odakint. otthagyta az asztalt. a térkép "biztonságos" zónájára mutatott. az ellenség kerülőt tesz. bizonyítékot szolgáltatunk nekik: valami rejtegetnivalónk van. Légirobogók! – Biztos vagy benne. – És esetünkben bevált a számításuk: ha északnak kerülünk. – Osztagokat küldenek északra és délre. Igen. – Nos. – Ó. . az efféle veszedelmekhez legalább hozzászokott már. A kérdés: mit tegyünk? Luke ismét a térképre pillantott. Erőiket épp ezért nyilván az odavezető egyenes mentén összpontosítják. S ha a birodalmiak rájuk csapnak útközben… nos. hogy mivel nem halljuk őket.– Pazar… – Wedge sarkon fordult. ahogy a zümmögés lassan elült. – Ami azt illeti. melynek megteremtéséért annyit kockáztatott. Luke is fülelni kezdett. – Csakugyan – jegyezte meg. színes térkép jelent meg. Északon sehol senki. mi folyik épp abban az Új Köztársaságban. legfeljebb négy-öt kilométernyire lehetnek az erdő szélétől. és Luke-nak eszébe ötlött. A jelek szerint délnek tartanak – mondta egy perc múltán. inkább fülelt. áldott Jedi naivitás! – fakadt ki azután. De miért tették volna? Mit reméltek elérni vele? – Ugyan már. – Igazam volt – bökött az ábrára Mara. néhány hüvelyknyire az avarszőnyeg felett kétdimenziós. Holo-projektora felizzott a levegőben. – Úgy okoskodsz. valami ilyesmi kell most: egy kis kéjutazás Sluis Vanon át a Bpfassh-ra. északon nincsenek is? Luke a holografikus térképet tanulmányozta. – Ami azt jelenti. – Majdnem fának rohantam egy ilyennel az Endoron. a többi délnek ment. annyit tudnak. és vissza. készítenél nekünk egy audiotérképet? A kis robot igenlőt csippantott. odaküldhettek egy osztagot. hogy kicselezzük a légirobogókat. Ha a birodalmiak máris ilyen erőket vonultattak fel a fogadásukra… – Alighanem bekerítéssel próbálkoznak – mondta lassan. Kétórás gyalogút. – Egyes tisztek körülményesen intézik a dolgokat. – Pár egység előttünk jár. Akinek ez nincs ínyére. A lány nem szólt egy szót sem. HUSZONNYOLCADIK FEJEZET Déltájban hallották meg először az erdő mélyéből feléjük szállongó fura hangokat. A lány halványan elmosolyodott. – Ezt miből gondolod? – tudakolta homlokráncolva Mara. Ha a front áttörhetetlennek látszik. s vár a kedvező alkalomra. Mara úgy becsülte. hogy tudtunkon kívül északra tértünk el az eredeti iránytól – jegyezte meg Luke. hogy igenis lehetséges átsétálni a vonalain… – Lekuporodott. hogy Luke biztonsággal azonosítsa őket. hogy katonai típusok? – mormolta Mara. – Észak felől nem hallani semmit. esetleg kevesebb. a körlet felé indult a folyosón. Mara arckifejezése láttán azonban csakhamar eloszlottak félelmei: a lány nem töprengett. Luke elhúzta a száját. Mara vállat vont. – De még mennyire! – erősítgette komoran Luke. – Semmi szükségük efféle bizonyítékra. hogy Hyllyard felé igyekszünk. hogy nem volt bölcs dolog ezzel épp most előhozakodni. végül mögénk kerülnek. s átgondolhatja. azt a látszatot kelti. s felegyenesedett.

Nincs más hátra. – Sehogy – felelte egyszerűen. – Hogy nem hallottuk őket. erősödött. – Szóval így csináltad – jegyezte meg keserűen. majd kiabálunk. mielőtt a birodalmiak megtalálnak. tenyerén méregette a fegyvert. milyen iramot diktálunk. akiknek semmi rejtegetnivalójuk. Valószínűleg laza láncban indították el a kétlábú lépegetőket.– Ha ugyan eddig meg nem tették – lódította Mara. – Én ellenőrizném. elosonni sem tudunk mellettük. töltve van-e – mondta szelíden. – Ebben Artu már nem segíthet. nyilván jókorát kerültek. – Idesüss. hogy juttattad be ezt Jabba palotájába. A kisszerű trükkjeid egyikét sem gyakorolhatod Hyllyard városában. blöffölnünk kell. a többitől megkülönböztethetetlen. A rohamosztagok rendszerint így szövik a hálót. – Van jobb ötleted? A lány rámeredt. – Tennünk kell valamit a képeddel. – Sokat töprengtem. Luke az ajkába harapott. – Hogyan törhetünk ki? – kérdezte. Mara ajka megremegett. – Majd szólok. – Nyilván ellenőrzik majd. Hosszúkás. – Ez esetben – mondta Luke – mehetünk tovább nyílegyenesen is. – Értem – bólintott Luke. Ha nem vesznek észre. még semmit nem jelent: mivel nem tudhatják. mély fémtok vált láthatóvá. hogy akad idebent valaki. miközben visszaadta a fénykardot is. igazad van… – Némi habozás után kivette az energiacellát sugárvetőjéből. Luke átvette mindkettőt. Kupolás fejének egyik kékre dukkózott. Luke felhúzta szemöldökét. annál több az esélyünk a sikerre. mi? – elégedetlenkedett Mara. töltött fegyvert nyomok a kezedbe… – Ha egy újabb vornskr ront ránk. Luke biccentett. A birodalmiak persze nem sejthetik. – És ha tényleg ollóba fogtak. ha kell – mosolygott a fiatal Jedi. amit Karrde javasolt – dünnyögte azután. kinyújtotta a kezét. s a bal karjára szíjazott tokba csúsztatta a sugárvetőt. – Mint az egyszerű turisták. – Nyilván ésszerűnek tartod a szerepcserét is. – Azt hiszem. A lány megint rámeredt. hogy jól forgatod majd! – figyelmeztette Mara. Fogai megcsikordultak. Luke ismét Marához fordult. Mara felszisszent. azután feltöltötte. Luke a helyére csúsztatta a kardot. Mara döbbenten figyelte a nyílást. . de megint különösebb meggyőződés nélkül. Csak a mundér becsületét védelmezte – nem akadtak ellenérvei. – Hátha. Márpedig minél tökéletesebb az átverés. – Most pedig… Artu! A kis robot azonnal kapcsolt. – Akkor talán mehetnénk is. trapezoidforma darabja félresiklott. és a szeme közé nézett. – Ilyen felszereléssel és fegyverzettel semmi esélyünk. aki ismeri szokásaikat. nem tudsz elég gyorsan tölteni… – Hátha nem is akarok! – riposztozott Mara. Skywalker! Ha azt hiszed. ahogy átadta Luke-nak az energiacellát. – Ne is reméld. vagy amijük épp van. a légpárnás siklókat. – Az ysalamirik hatása az erdő szélétől jó pár kilométeres távolságban is érvényesül. Ezt végül be is ismerte. – Fegyverrel nem vághatjuk át magunkat a rohamosztagokon – emlékeztette a lányt. – Köszönöm – mondta Luke. Luke vállat vont. azután halkulni kezdett. A rajok közti kapcsolatot a robogók biztosítják. végül beleveszett a vadon neszeinek tengerébe. Valahonnét szemből ismét felhangzott a fémes zümmögés. s a fegyvert az alkartokkal együtt Luke-nak nyújtotta. Artu pedig lezárta a nyílást. – Még nem – szólt Mara.

hogy ez így nem mehet már soká.– Nagyon vicces. – Allergiás vagy rá. A lány bokája azonban láthatólag ismét feldagadt. nem lesz baj – vizsgálgatta munkája eredményét Mara. vagy álljak neki inkább én? Luke a fogát csikorgatta. Mara az egyik levél hegyével megérintette bőrét. mely a fájdalom leküzdését célozta. A viszketést el lehetett viselni… és Marának végeredményben igaza volt. – Mara az alkar bőrére mutatott. és megindult. – Jól van. – Remek – állapította meg Mara nem minden káröröm nélkül. Mara amúgy nyilván el se fogadná a felkínált segítséget. hat-e… – Minek kellene hat… au! – Luke alkarjába olyan fájdalom hasított. – Remélem. – Gyürkőzz fel. – Az – bólintott a lány. le is fékeztek. A fiatal Jedi legnagyobb megkönnyebbülésére a viszketés fél óra múltán alábbhagyott: arca már csak duzzadt volt és zsibbadt. hogy elakadt tőle még a lélegzete is. Mara bokájának gyengesége és a Luke-ot kínzó viszketés ellenére is. azután egyszerre megérkeztek. fedélzeti fegyverükkel mindketten célba vették az előttük várakozókat. s egy Jedi-gyakorlatba kezdett. de mire az álláig jutott a levelekkel. Ahhoz túlságosan büszke… Még egy kilométert tettek meg. Holnapra vége. s szembefordultak velük. merről várják prédájukat. – Gyerünk! Jó ütemben haladtak. s óvatosan leszakított néhány levelet. megragadta a kordé rudazatát. Mi a véleményed? Luke az ajkába harapott. hogy cseréljenek ismét szerepet. átvészelhetik a dolgot – tudták ezt mindketten. – Mara körülpillantott. – Jó. – A képed elég taszító. Küzdenie kellett a késztetés ellen. hogy tíz körömmel vakaródzzon. Ahol a levél érintette. Csakugyan kellemetlen volt. mint mindenki. aztán mégsem tette. amelyek esetleg a birodalmiak rendelkezésére állnak. Akkor hát mehetünk? – Én készen állok… – A lány Artu felé fordult. de valamit azért használt. Ám a fájdalom csakhamar valóban enyhült. – Csinálod magad. Lazíts már! A fájdalom pillanatokon belül alábbhagy. A közelből startolhattak. azután egy közeli. És mi lesz ezzel az átkos… mmmmm… viszketéssel? – Az egy kicsit tovább tart majd. Ahogy ott lebegtek. – Lássuk csak. Ha kitartanak. A lánynak különösképp nehezére esett cipelni a robotot – Luke két ízben is javasolni akarta. Luke ráébredt. ami annyit jelentett. Mégsem lesz kellemes. fura bozót felé indult. s elhajította a leveleket. valóban tudták. Ketten voltak. homloka nem is tüzelt már. az alkar megdagadt. lejjebb húzta inge ujját. – Igazoljátok . a légirobogók motorjainak zümmögése folyvást közeledetttávolodott. – De sebaj. – Elég ocsmány – állapította meg. – Mennyi ideig maradok így? – A duzzanatok pár órán belül lelohadnak. – Állj! – csattant fel szükségtelenül az egyik járőr. – Ezt örömmel hallom… – Luke mély lélegzetet vett. – Boldogulok magam. Ahogy Artu és Mara mögött lépdelt. apró pörsenések pettyezték. Még jó. Amint odaért. és tartsd ide a karodat! – parancsolt Luke-ra visszatérve. hogy nem próbáltunk megint szerepet cserélni – gondolta Luke. a szemeimet sikerült elkerülnöm – sziszegte. Az Erő segítsége nélkül nem volt igazán hatásos. A robogós járőrök fehér páncélzatát viselték. Nyilván minden raj figyelemmel kísérte a két alak mozgását az elmúlt harminc-egynéhány perc során. a bor elsötétült. – Illenék látnom a délután folyamán. bebugyolálta kezét. Hangtalanul siklottak melléjük gépeiken: mire a dunnyogás Luke füléig jutott. De erre nem is számítottam. Távolról sem emlékeztet azokra. – Ahogy elnézem. A Jedi engedelmeskedett. – Igazán köszönöm! – mormolta fogcsikorgatva Luke.

– Nincs véletlenül egy nélkülözhető járgányotok? Már alig állok a lábamon. – Kövessétek! – Egy kanyarral mögéjük lendült – Csak előbb dobd el a fegyveredet. Jade-nek hívják – felelte az elöl álló rohamosztagosok egyike elektronikusan torzított hangján. – Fejvadász. Felkerekedtek. gépe hátuljához erősítette Artu kordéját. hangjában olyan megkönnyebbüléssel. porlepte egyenruháján őrnagyi rangjelzéssel. mikor Luke-ot és Marát elé taszigálták. vagy sem. Luke és Mara mellett csatlakoztak az alakzathoz. – Hé. hogy erre jártatok. ha csak teheti. A járőrök egymás közt tanácskoznak. . távolabb rendeződtek alakzattá ismét: amolyan mozgó hálót formáltak. A nő állítólag a foglya. amennyire jelenlegi állapotában futotta. Remélte. ahogy az egyik járőr gépével Artu kordéjához siklott – De szeretném. Karrde. jó ötven méter széles irtáson. Elég lesz-e ez. – A nevem Jade – közölte Luke. hogy a fogoly nő. Hangjából kiérződött az undor. mintegy ellensúlyozva a katona megvetését. – Kik ezek? – A férfi azt állítja. Az erdő szélén gyalogsági páncélba öltözött rohamosztagosok tűntek fel. Minél mélyebben gyökeredzik bennük a lenézés irányában. Hát ezt az egyet nem fogja halogatni! – Fejvadász vagy? – kérdezte a járőrök egyike. nyilván elbizonytalanította őket. tolvaj? – Senni Kiffu – felelte Mara mogorván. már más kérdés… – Vetünk jöttök – szólalt meg hirtelen a járőrök egyike. Igazában nem bánta. Még egy órába telt. Mélyen a tudatában azért ott fészkelt a kétely. Jade! Luke engedelmeskedett.magatokat. és követte őket. A tény. sőt. Talon Karrde tartozik nekem. – Ajándékot hoztam Talon Karrdénak. Jelentős katonai erő… Ez még a kutatásnál is egyértelműbben bizonyította Luke számára. – Mi a neved. Nemigen sikerült megzavarnia őket. elblicceli a fejpénzek kifizetését. – Affrancba! Örülök. te asszony. méltó-e az efféle cselfogás egy Jedihez… A második járőr leszállt a nyeregből. esetleg a bázistól kérnek utasítási. és lépj hátrébb! – Részemről oké – mondta Luke. A Császár még hatalma delelőjén sem küldött sehová számolatlanul rohamosztagosokat. – És nem vagyok tolvaj. annál nehezebben látnak át kettejük praktikáján. hogy így lesz. De le merem fogadni. mire kikeveredtek az erdőből. lövésre készen tartott sugárvetőkkel fogták közre a zsákmányt. s Marára sandított. A két járőr egy percre sem tágított a foglyok mellől. mikor összefutottunk. Egyre újabb robogók érkeztek kétfelől. még hárman vártak rájuk: két rohamosztagos. vagy épp a hátvédet erősítették. ám a birodalmiak létszáma az út során folyvást gyarapodott. – A parancsnok beszélni akar veletek. fiúk! – szólt oda Luke. ha mindketten tanúsítanátok. Mire kiértek a lombsátor alól. Ismét nyeregbe szállt. hogy a Birodalmat jelenleg irányító titokzatos férfi igenis komolyan veszi a dolgát. Az első járőr felszedte a sugárvetőt. a kíséret már tíz robogós járőrt és húsz rohamosztagost számlált. hogy nem küldött értünk libbenőt… Rövid szünet következett. – De az ám! – vágta ki Luke színlelt szakmai gőggel. – Igazold magad! – ismételte az egyik járőr. – Végre valahára! – fakadt ki. és lépésben elhajtott. Marára bökött. Ezután a járőrök visszahúzódtak. hogy megvolt a kicsike. mely Hyllyard első épületeiig nyújtózott. Az erdőszéli. Karrde zsoldjában áll. a Birodalom nevében! Elérkezett a komédiázás ideje. ti ketten! – csattant fel társa. a jelentésetekben is megemlítenétek. hogy máris rühellik. és egy merev arcú férfi. Tedd le a robotot. – Csak volt – javította ki az Őrnagy.

zegzugos utcák. Fejük felett halk zümmögés kezdődött Luke egy katonai siklót pillantott meg. – Nem tetszik valami. egyáltalán nem tetszik! – vágott vissza Luke. hogy megbotlanak.mégpedig jókora összeggel. A rohamosztagosok rést nyitottak alakzatukon. végül a jövevények látható kelletlenséggel bár. parancsnok: indulhatunk. Az őrnagy Luke-ra pillantott. . – Lefelé onnét ezzel a robottal! – parancsolt a járőrre. nem én! – Egyelőre mindketten foglyok vagytok – közölte a tiszt. – Ezt a disznót az erdőben kaptuk el nemrég: talán épp a ti foglyaitokat kereste. Egy darabig forgatta. Megálltak valamennyien. ha jót akarsz! – Merőn bámult Luke-ra. csak amennyi járt. ugye? A katona intett. – Chin a nevem – mondta a férfiak egyike. Városi köztér. Hát visszahoztam. – Hé. Ahogy közeledtek. – Szerencsére a főhadiszálláson kitűnő orvos is akad. aztán az övébe dugta. Bilincseljétek meg ezt a kettőt. – Sajnálatos – mondta szárazon. – Engem minek bilincseltet meg? Az őrnagy felvonta szemöldökét. de átnyújtották fegyvereiket a katonáknak. Az őrnagy halványan elmosolyodott. esetleg űrjárművek számára készült leszállópálya… Az előőrs épp ráfordult a sugárútra. s megtorpanásra késztették foglyaikat is. s a birodalmiak kíséretében csatlakoztak a menethez. Nem vettem el többet. A belső körben haladók közelebb húzódtak Luke-hoz és Marához. Az osztag a foglyokkal a városközpontba vezető sugárutak egyike felé igyekezett. és rád a hátvédek közt van szükség. – Azzal együtt. máris eléjük toppant négy rohamosztagos. Pillanatokon belül nyilvánvalóvá vált a késlekedés oka: négy szedett-vedett öltözetű alak tűnt fel a sarkon. miközben ezt a szukát hajszoltam… Felnyögött. A robotnak a foglyok közt a helye. ahogy a rohamosztagosok felé indultak. – Mi a nyavalya történt a kepéddel? Ezek szerint meg sem fordult a fejében. ahogy a rohamosztagosok egyike durván bilincsbe verte. azután a rohamosztagosok vezetőjéhez fordult: Lefegyvereztétek. – Aha! – dünnyögte elégedetten az őrnagy. fejvadász? – kérdezte kihívóan. hogy a fejvadász valami nem-emberi fajhoz tartozik… – Belebotlottam egy francos bozótba – mormolta a fiatal Jedi –. hogy átengedjék az érkezőket – Mit akartok? – tudakolta az őrnagy. egy pillanat! – tiltakozott Luke. – Karrde üzleti ügyei nem tartoznak rám. Gondoltam. Luke-nak végre sikerült azonosítania a foglyot. elbeszélgethetnétek vele. Rövid párbeszéd zajlott a két csoport között. Ő majd lelohasztja ezeket a csúf duzzanatokat… – Egy pillanatig farkasszemet nézett a fogollyal. amit ellopott. ahogy elé értek. ahogy elnézem… – A tiszt szemügyre vette Artut. – Érdekes darab – mormolta a tiszt. Hyllyard egy sor szempontból Mos Eisleyre emlékeztette Luke öt: az aprócska házak és a középületek szorosan egymás mellett sorakoztak. Alig haladtak pár métert. Rendben. A házak közé pillantva a fiatal Jedi valami nyílt térséget látott ~ már nem jártak túl messze tőle. már nem fenyeget a veszély. – Egy ideig fenemód viszketett. – Itt már elég sík a terep. hogy hozzam vissza a nőt. a külsőhöz tartozók eltávolodtak kissé. mire az egyik járőr átnyújtotta az Őrnagynak Mara sugárvelőjét. – Nem. csak itt-ott válasz tolták el őket szűk. aki még mindig kordéjához erősítve himbálódzott az egyik robogón. mikor a rohamosztagosok egyszerre átformállak alakzatukat. közrefogva egy bilincsbe vert ötödiket. Azzal bízott meg. Tartsd a szád. Chariot-osztályú légpárnás jármű. ahogy Mara jósolta. aki vállat vont. Han Solo volt az. – A nő a fogoly.

Ám. a főhadiszálláson. Luke azonnal lehajolt hozzá. fejével Han felé intett. s nem hozott eredményt. a nyakát kezdte nyújtogatni. hogy segítsen. A motozás egy percig tartott. mit jelent. s nem másutt fog bekövetkezni. – Reménykedjetek is. A rohamosztagosok rendre a falhoz húzódtak. amelyet a fogást megünneplendő rendeznek. de ahogy az őrnagy rápillantott. még nem jelenti. ha a birodalom rohamosztagosai átmeneti garnizont hoznak létre valahol? Az őrnagy hosszan. – Mi a… Mit gondoltok. nem tudjuk. hogy az itt. s igyekezett talpra állítani megbilincselt kezeivel. – Azt. ám egy két másodperc erejéig még senki nem hallhatta őket. és jobbra nézett. – Kár. a rohamosztagosok feje felett megpillantott valami szürkét. Chin. Mellette Artu haladt nehézkesen. A kupola pereme befelé lejtett. hogy hülye vagyok – közölte. igyekezett tartani a lépést. Luke fogcsikorgatva bámulta a kupolacsarnokot. Luke szemközt. A csarnok előtt pedig ott volt a tér. megbillent. Az építmény jó tíz méter magas lehetett. . hogy jutalmat kapj érte! – Igazán megható figyelmesség – visszhangozta az iméntieket szinte acsarogva Chin. – Thripio a közelben van? – suttogta Hannák. Érezte. hol találja. hogy jobban lásson. s jókora döndüléssel felborult. És úgy sejtették. – Ámbár.– Igazán megható figyelmesség – gúnyolódott a tiszt. A hely persze ideális – csakhogy ha ez számára nyilvánvaló. s felé lépett… …Artu pedig belebotlott kinyújtott lábába. Az előőrs elérte már a teret. – Újra együtt. – Bizony kár! – hagyta helyben Han nagy komolyan. – Nagyon siettek eltűnni a barátaid… – Nyilván nem szeretnék lekésni a murit – közölte Han. – Lando mellett. – És ez neked jutott eszedbe? Chin kihúzta magát. gondom lesz rá. a tér túloldalán de egy magadfajta intelligens polgár bizonyára tudja. mehetsz. A Hyllyard hotelben találsz bennünket. igen. mindkét oldalon méternyi vastag oszlopok tartották. – Tovább! – parancsolta az őrnagy. elnémult. s lassanként eltávolodtak egymástól. Valóban támadásra számítottak. – Motozzátok meg! – Mi már… – kezdte Chin. mely az imént látott köztér túloldalán magasodott. Ha ér valamit a fogoly. töprengve nézte a fickót. a két oszlopsor közti távolságot Luke öt méterre becsülte. valamivel feljebb emelték fegyverüket. A boltívek precízen egymáshoz illesztett kövei esernyőre. Luke biccentett. Egy pillanatig úgy rémlett. ahogy végignézett az ugrásra kész rohamosztagosokon. hogy bennünket nem hívtak meg. – A másik kettő mellé vele! – parancsolta a tiszt. – Visszakaphatnánk esetleg a fegyvereinket? Az őrnagy arca megmerevedett. – Jelentkezhettek értük később. Egy kupolacsarnok felé közeledtek. – Rendben van. ötven négyzetméternyi nyílt terep. Luke rásandított. elállt szándékától. illetve valamiféle gombára emlékeztető alakzatot formáltak. a városközpont felé. és gyorsan szemügyre vette Hant. hogy csak átmenetileg vagyunk itt! – Az oldalán álló rohamosztagosra pillantott. de nem vesztegette az időt felesleges kérdésekkel. – Lám. s az osztag ismét felkerekedett. s három társával az oldalán eliszkolt. ki tudja…? Már a sugárúton haladtak. különös tekintettel a bolygó nem épp központi fekvésére. Ideális hely egy rajtaütéshez… Luke gyomrába belemarkolt a rémület. Lenyűgöző alkotmány volt. ahogy Luke-éhoz igazította lépteit. a társaiddal együtt. hogy a rohamosztagosok némelyike felé indul. Solo a homlokát ráncolta. lám – mormolta Han. Luke erőt vett magán. – Ideje volt – súgta vissza a Jedi. – Hogy nem lakok valami nagy fényes városba. bizonyára ugyanilyen nyilvánvaló a birodalmiak számára is! Csakugyan nyilvánvaló volt. Szátlanul megfordult. Chin vitát kezdeményez.

Lando bólintott. – Nem láttam tisztán: nagyon sok a rohamosztagos körülöttük. tudod. de ügyeljenek! Elfordult. HUSZONKILENCEDIK FEJEZET – Ó. – Remélem. mindenki felkészüli már. hogy végre meghallgatják. parancsnok – mondta végül az oldalán álló rohamosztagosnak. Lando csak pislogott. A fiatal Jedi a kupolacsarnokot nézte. Remélem. – Azt hiszem. Láthatólag megkönnyebbült. mikor durva kézzel a hóna alá nyúltak. hogy…? – Mit üzent? – Luke gazda arra kéri. Thripio! – Lando feszülten figyelte. majd Artut két rohamosztagos. – Mit mondott? – Nyilván a búsba küldött. – Mi volt ez? – kérdezte. – Láttad. s azzal kilesett az ablakon. hogy lássa. csaknem megsiketítve a guggoló Luke-ot.– Artu. – Luke-tól? Azután eszébe jutott a felborult Artu átható elektronikus sikolya. és kézbe vette az apró adó-vevőt. A Jedi füle javában csengett még. hogy az őrnaggyal néz farkasszemet. hogy várjanak a támadással. míg az oszlopok közé nem érünk! Artu azonnal engedelmeskedett: harsány elektronikus zörejegyüttest bocsátott ki. – Azt én honnan a fenéből tudjam? Az őrnagy egy végtelennek tűnő pillanatig merőn bámult rá. gondolom… – Én a füttyögésre gondoltam! – vágott közbe az őrnagy nyersen. várjanak a támadással – közölte Thripio. míg a rohamosztagosok a kupola alá érnek. Amint a tér közepére érnek. – Azt hiszem. mi történi. – Azt mondja. – Mindjárt kezdjük. és nagyon szeretett volna már túlesni ezen az egészen. van-e már mozgás a tér túloldalán. – Indulás. Lehetséges volna. s a menet ismét megindult. – Megbotlott. A tiszt képén gyanakvó kifejezés. – Én is remélem – suttogta. és nem lesz hová bújniok… – Calrissian tábornok. – Én meg azt. és felrángatták. amiért fellöktem – vonogatta vállát Luke. csak azután nyissanak tüzet. hívd Thripiót! – súgta a fiatal Jedi robotja audioreceptorába. az imént… – Csend legyen. – Gyerünk tovább. Thripio! – parancsolta Lando. – Na ja… – Alves lenyúlt. – Mondd. jaj nekem! – sopánkodott Thripio. – Calrissian tábornok. Alig néhány percen belül gondolta – okosabbak leszünk mindketten. hogy fedezéket keressenek. és ismét nekiindultak. várjanak. Visszanyerte egyensúlyát… …és azon kapta magát. – Eltanyázott a robot közölte Luke. – Naná. leszednek bennünket! . hogyan segíti fel Luke-ot. muszáj beszélnem Önnel! – makacskodott Thripio. – Calrissian tábornok… – Hallgass. mit csinálsz… – mormolta Han Luke oldalán. Aves? Az ablakpárkány alatt kucorgó Aves a fejét rázta. Skywalker meg a robotja megbotlottak – mondta. Sugárvetőjét markolta. hogy Chintől meg a másik háromtól elszedték a fegyvert – tette hozzá suttogva Lando. Odalent a birodalmiak összeszedték magukat végrevalahára. hogy elszedték! Ne aggódj: a rohamosztagosok mindig mindenkit lefegyvereznek. – Micsoda? De hisz ez őrültség! Legalább háromszoros túlerőben vannak: ha engedjük. nincs bajuk. Aves feléje fordult. – Luke gazdától kaptam üzenetet az imént. Aves felhorkant.

Füle még csengett. – Hülyeség! – erősködött. Az embernek tudnia kell. ha leszállna! – replikázott Aves. mikor négy rohamosztagos váratlanul felrobbant. s tűzzel fedezték társaikat. Az egyidejű robbanások bántó. hisz Aves is rá célzott éppen. hogy ne lőhessünk rájuk! így aztán más dolguk sem lesz. vagy a Jedi-ítélőképességben… Lejjebb engedte sugárvetőjét. hogy Luke tényleg tudja. – Senki sem fog lőni. vérfagyasztó hangon. adóvevőjét szorongatta. – Semmi szükség rá. Mielőtt az első sugárnyalábok becsapódtak. egyvalami holtbiztos: nem szeretnénk. mégiscsak Jedi! – mormolta Lando. amennyire Luke megítélhette. – Na persze – dohogott Aves. Meglehetősen látványosan. valahol odafent dörögni kezdtek a fegyverek. Kinézett a rohamosztagosokra – és forrón remélte. – Visszafordult az ablak felé. mint idebent bármelyikünk. Másfelől viszont… – A birodalmiak nagyon szétszóródtak – állapította meg. – Elvégre Jedi-lovag. – Nem vagyok hajlandó így kockára tenni az embereim életét! – Luke tudja. nem hagyhatja cserben. Azon kapta magát. Calrissian – mondta halk. már készen álltak a küzdelemre: akik már a kupola alatt jártak.Lando kinézett az ablakon. a kőoszlopokhoz lapultak. Avesnek persze igaza van – értett annyit a felszíni hadviseléshez. – Ezt nem fogom elfelejteni. testtartása mégis megváltozott valahogy most ugrásra kész ragadozóra emlékeztette Landót. Luke számít rá. Mi ugyanis bármikor visszavonulót fújhatunk. akik gyorsan csatlakoztak hozzájuk A fiatal Jedi a sivítások közepette is hallotta. hogy Avesre céloz sugárvetőjével. ámulatnak vagy határozatlanságnak az árnyéka sem érintette őket. s vetett egy pillantást kifelé. mit csinál. hogy elfelejtsd – mondta Lando. – Soha az életben. mint kinyírni bennünket! – A fejét rázta. Érezte hogy verítékezni kezd. hogy ezt elismerje. s nem volt már messze az őrnagy sem. hogy akarjátok leszedni. Ráadásul ott vannak még a robogóik… Aves megrázta a fejét. mikor a csoport mögött. Nem bánta. . míg te fel nem robbantod Chinék megdrótozott fegyvereit! Aves megint a fejét rázta. – Ha csak egy is életben marad közülük. A birodalmiak előőrse bent járt már a kupola alatt. – Így. mit csinál – kötötte az ebet a karóhoz Lando. Aves nem mozdult. – Még nem hallottam. – Hát. – Most nem az – horkant Aves. meg csak meg se zavarodtak. a detonáció léglökete csaknem leverte a lábáról Luke-ot. miben bízhat: az absztrakt logikán alapuló taktikában. hogy tájékoztassuk őket! – mondta Lando. A rohamosztagosok nem maradtak méltatlanok hírnevükhöz. ugye? – Az Erővel vagy anélkül. többet kockáztat odakint. a városnak lőttek. – És ami azt illeti. fedezék nélkül is elég nehéz lesz elintézni őket. felemelte a jeladót. Nem is akarom. dermedtségnek. – Túlságosan nagy a kockázat. már a tér közepén jártak. hogyan hatnak rá az ysalamirik. nem változtathatunk a terven. – Amúgy túl késő már. Ez némiképp leegyszerűsíti a helyzetet – gondolta Lando. A birodalmiak közeledtek. – Karrde elmagyarázta. Lando figyelmét nem kerülte el. sárgásfehér fénye bevilágította a környéket. És mi lesz azzal a légpárnás Chariottal odafent? – Tényleg: mi lesz vele? – visszhangozta Lando. Nem estek pánikba. hogy a rohamosztagosok résen állnak. – Pedig pontosan ezt fogja tenni. ha a rohamosztagosok behúzódnak az oszlopok mögé! A Chariot leereszkedik a csarnok és az épületek közé. csövével megérintette Aves nyakát. fogát csikorgatta. Nincs időnk értesíteni a többieket. Várunk – mondta csendesen.

a második lövés az egész keretet szétzúzta. és körülnézett. Ekkor páncélkesztyűs kezek ragadtak meg a hóna alatt. Hunyorgott. Odakint Artu. – Vannak még ehhez foghatóan remek ötleteid. – Maradj mellettem! Figyelemelterelésben jó vagy? – Mi az. s mikor felnézett… Mikor felnézett. – Ha nem csalódom. A Chariot zökkenő nélkül ért talajt a csarnok előtt: a támadóknak immár végképp nem volt kire lőniük. hogy jó? Nagyszerű! – vigyorgott Han. mint valami fegyvert. alig valamivel a tűzvonal felett megjelent a csapatszállító Chariot roppant tömege: tempósan ereszkedett. Mara ott lapult már. hogy ez a vacak nem… ó. Az ablakpárkány alatt lapuló Aves hevesen szitkozódott. "Ezt nem felejtem el" – mondta Aves. – Várj még egy pillanatig! – intette Luke. hogy csillagokat lásson. két karjába. nem fog már sokáig rágódni sérelmén… . alkalmanként rövid sorozatokat lőttek fedélzeti lézergéppuskáikból. s munkába vette barátja bilincsét is. akárcsak Landóék. Hannal. hosszú körmök mélyedtek a bőrébe. – Ha kitaláltál valamit. Luke nagy kínkeservesen féltérdre emelkedett. kődarabok repeszek gyanánt vágódtak Lando mellébe. a rejtőzködő támadókat kutatja. A becsapódás ereje hátralökte. Akkor hát indulhat a figyelemelterelés? – tudakolta Han s úgy markolta láncait. a rohamosztagosok beássák magukat! – Tudom – bólintott Luke.hogy a légirobogók motorja felpörög. – Épp erre számítottam. hordóforma alak küszködött a pusztító lézertűzben: feléjük haladt. s a faszilánkok. és bevonszolták a csarnokba. ennyit ér az a híres Jedi! – acsargott. A csarnokból érkező egyik lézersugár gellert kapott az ablakkereten. azután egy fémdarabot kotort elő valahonnét. alig néhány perccel korábban. A bilincs lazán lógott a bal csuklóján. – Csak adjunk még neki egy kis… Nem fejezhette be. s Luke legnagyobb meglepetésére előhúzta kezeit a háta mögül. s lövöldözni kezdett. A padlóra zuhant – ez az ütés önmagában is elegendő volt ahhoz. egy percre rá két újabb rohamosztagos érkezett. – Ha a Chariot leszáll. csináld! – sziszegte dühösen Mara. parancsolj! Luke csuklóján hirtelen alábbhagyott a nyomás: a bilincs kinyílt. vihar elől rejtőzködő madarak módján köröztek a kőfalak határolta térben. – Még semmi nem dőlt el – válaszolta a fiatal Jedi. Trükkös zár – közölte. gáz van – súgta Luke fülébe a koréliai. Lando a csempész szemébe nézett. Kutyaszorítóba kerültünk. ez a szánalmasan apró. – Lám. És ha leszáll… Valaki megragadta Luke karját. fura. hogy a fent lebegő Chariot körbefordul. nyomban ezután izzó fájdalom hasított Lando felsőkarjába. fogát csikorgatta tehetetlen fájdalmában. Négy katona lőállásba helyezkedett az oszlopok fedezékében. A légirobogók zöme is a kupola alatt keresett menedéket: hatalmas. Aves hajolt fölé. s arckifejezése most arra engedett következtetni. és felpillantott. majd a földre hullott. amilyen gyorsan mihaszna görgői engedték. Látta továbbá. – Remélem. Néhány pillanattal később minden teketória nélkül a padlóra dobták két oszlop közt a csarnok északi végében. Calrissian? Lando nagyot nyelt. Szemközt.

Luke megperdült a sarkán. Marának azonban igaza volt az ysalamirik kisugárzása itt. és a déli oldal oszlopai felé hajította kardját. – Maradjatok mögöttem! – utasította Hant és Marát. de… Dübörögve mégis leomlott az egész. Luke. társaival együtt épp csak hogy . Luke-nak persze esze ágában sem volt felvenni a harcot a rohamosztagosokkal. s kezdték összeszedni magukat. némák maradtak. és a legközelebbi őr fejére csapott vele. hogy fedezékbe húzódjon. hogy Han és Mara követi. És veszített. Artu még mindig a senki földjének számító téren át igyekezett a csarnok felé. – Most. hogy Aves ügyet sem vet rá. az őrnagy képére ráfagyó rémült grimasz azonban minden szónál ékesebben beszélt. Figyelmét most azokra a katonákra összpontosította. A rohamosztagosok döbbenetét elrejtette sisakjuk. majd egy másik katona nyakába vetette. a hivatásos szerencsejátékos. s kinyújtotta kezét. kihajolt az oszlopok közül. s az Erő egyre szunnyadt. S ebben a játszmában – megszámlálhatatlanul sok játszmája közül a legutolsóban – elérkezett az elszámolás ideje. majd a csarnok déli vége felé tekintett. Azok hirtelen észrevették. – Tudja. Han mormolta. Ha terve nem sikerül. Hátai fordított a ráirányított fegyvereknek a felfele csapott a fénykarddal… …melynek lézerpengeje kettészelte az egyik oszlopot. Mentegetődző hangsúllyal csivitelt ahogy megpillantotta Luke-ot. Fejük felett fenyegető recsegés ropogás kezdődött. Ismét Artu felé fordult… …a fénykard pedig ezüstös villanással. akik a csarnok déli végében csoportosultak. Üvöltve forgatta meg feje felett láncait. Luke egyetlen vágással intézte el a két birodalmit: zölden ragyogó pengéje ellenállás nélkül hatolt át a fényes páncélokon. és hátrálni kezdett az oszlopoktól. A Chariot zökkenő nélkül ért talajt a csarnok előtt. csak abban reménykedhetett. Luke-ra néhány pillanatig egy lélek sem ügyelt. és a körülöltük csoportosuló négy rohamosztagosra vetette magát. azután felugrott. ahogy Han jósolta. aztán visszalépett az oszlopok közé. a hirtelen elszabaduló feszültség az egész alkotmányt megremegtette. aki magával rántotta őket – mindannyian elterültek a földön. hogy ellentámadását még időben kezdi. – Oké. mielőtt eltalálja egy kóbor lézersugár. megint kockáztatott. Artu! – kiáltotta a fiatal Jedi. Ő pedig azt tudta. az erdőtől jókora távolságban is halott. egy másikba csak bele hasított. mire Luke talpra állt. A lézerpenge egyet átvágott. nem is hibáztatta ezért. új ellenfelük van idebent: néhányan máris Luke-ra emelték sugárvetőjüket. S ha magába nézett. Felállt. és… És a csatazajt egykettőre elnyomta a kövön súrlódó kő vérfagylaló csikorgása.– Luke tudja. Luke a fogát csikorgatta. – Gyerünk! Han biccentett. Lando Calrissian. Hatalmas roppanás hallatszott. Han kábán térdelt kettejük közt. mit csinál – suttogta Lando a fájdalomtól kábán. A szeme sarkából látta. Ha kezét az Erő vezérli. aki az oszlopsor mellett. A talpon maradt két rohamosztagos azonnal kapcsolt: ugrottak. A két átvágott oszlop kezdett megrogyni. A kőoszlopok és az imént landolt Chariot között a rohamosztagosok már beásták magukat. Háta mögött az őrök legyűrték a koréliait. Elérkezett az idő. tökéletes pontossággal érkezett kinyújtott kezébe. a fiatal Jedi sokáig képes lett volna kardjával hárítani a lövéseket. a kupolacsarnok szélén állt. Luke második csapásával egy újabb oszlopot vágott át. Lando és társai csúnya véget érnek. hogy leterítsék. megragadták Hant. Luke összeszorította fogát.

Viszlát később… – És elsietett. mielőtt jelentési küldenek – mondta. S most nincs más választása. A főhadiszállásukon hagyottaknak nem volt alkalmuk üzenni: elintéztük őket. ha megússza. – Újszerű megoldás volt. mi is besegítettünk egy kicsit emlékeztette Aves. – Nem titkolhatjuk el az ügyben játszott szerepünket. kissé szédült. elindult oda. A csempész bólintott. Solo és Skywalker egy másik géphez igyekezett. – Még elkaphatjuk a másik két Chariolot. hogy Aves nagy szemeket mereszt rá. hogy Aves feszengve vállal von. Thrawn átlátna a szitán. hogy Skywalker hazudott neki – Ez valószínűtlen… – Karrde mozgást vett észre a tér egyik sarkában: Solo és Skywalker cipelte ott a láthatóan elgyengült Lando Calrissiant az egyik zsákmányolt légpárnás jármű felé. s azon töprengett. Skywalker vállat vont. hogy mást ne mondjak. Aves követte tekintetét. – Alighanem igazad van – bólintott Aves. s fejével a maradványok felé intett. szólni csak ennyit szólt: – Oké. – De eredményes – mosolygott. és elindítanom az evakuácíót? – Igen. ideje visszatérnem. – Nos. Rengeteg a tennivalója. Ne hagyd élni. hogy megkedvelte ezt a bolygót: bázisát. – Nem – mondta Avesnek. hogy nem bántottad… – Karrde az eget fürkészte. Elképzelhető. Karrde némi habozás után elébük vágott. – Kis híján én is belelőttem – ismerte el. s egy ideig némán bámulták egymást a motorháztető felett. – Azt hittem. – Ráadásul az Erő támogatása nélkül! – folytatta Karrde. – Hová kéred? – Hagyd csak az Abregadón: küldök majd érte valakit – mondta Karrde. – Talán jobb is. Csak most ébredt rá. Egyidőben érkeztek a járműhöz. – Calrissian megsebesült? Aves mordult egyet. – Még mindig hajlandó vagy lenyúlni nekem az Etherwayt? – Megígértem. eggyel jövök neked. az erdőt. – És mellékesen megmentette jó pár emberem életét. mégis elhatalmasodott rajta a szomorúság. elárult bennünket. Nem szerettem volna. – És mindez egyetlen ember műve! – mormolta. – Valóban – biccentett Karrde. Karrde a fejét ingatta. ami azt illeti. – Karrde – mondta végül Solo –. hát meg is teszem – biztosította Han. Értette ő. – Úgy gondolod. Érezte. melyből a Chariot csapatszállító szétroncsolt orrésze meredezett elő Alig tudott hinni a szemének. azután Skywalkerhez fordult. Skywalker egyenesen a szemébe nézett. HARMINCADIK FEJEZET Karrde ahhoz a kőhalomhoz sétált. Myrkrt mindenestől. – Ez vajon azt jelenti. És vidd magaddal Marát is. Nem úgy. halmozd el melóval! És még véletlenül se engedd a Millenium Falcon vagy Skywalker X-szárnyúja közelébe! Érezte. hogyne értette volna. – Érdekes trükkhöz folyamodtál – jegyezte meg. A Calrissiant szállító légpárnás már felemelkedett. s az ő hangjában is elkeseredés bujkált. A szavaiban lappangó pökhendiséget azonban elnyomta a belőlük kicsendülő tisztelet.megúszta. mint a középütt csoportosuló birodalmiak. – Ezt Mara mondta. el kell hagynia. vajon mennyi idő alán szerez tudomást a birodalmi flotta az itt történtekről. Ám ha csodálkozott is. ahol a Falcont készítették elő a startra. hogy elhatároztad magad végre? .

– Hát… viszlát! Karrde nézte őket. Luke mellette hagyta Artut és Thripiót (bár Calrissian tiltakozott. – Gondolom. miközben becsatolták magukat. de szakorvosi ellátásra lesz szüksége. a lombsátor felett. valamennyien. sok raktérre lesz szükségünk. Olyan tulajdonság ez. és megborzongott. – Ismét Solóra nézett. a Falconon csak elsősegélyt kaphat. Minden rendben . Elvégre nyomban átadhatta volna a birodalmiaknak mindhármukat S ezt tudta Solo is. A tökéletes gyógyuláshoz bakta-tartály kellett volna. Thrawn túl sokat veszített itt. már említettem. – Na egen – mormolta. Ha pedig megjön a hajó. – Majd meglátom. És ekkor. Érezte. ám Lando közérzete máris javult valamelyest. nincs többé választásom. Solo hajójának egészségügyi csomagja meglehetősen szegényesnek bizonyult. – Ezt. – Tényleg. mondván. Karrde visszafordult. Luke a Falcon egyik heverőjére fektette Landót. amit megkaphatnék? Solo fura. – Akárcsak mi. Karrdét igazi félelem borzongatta meg. erre semmi szükség. – Lando jól van. – Kölcsönhajóval is beérnénk – mormolta Karrde. Solo az a fajta ember. az biztos. Karrde visszanézett a kupolacsarnok romjaira. vajon idejében hozakodott-e elő kérésével. vágyódó búcsúpillantást vetett Hyllyard Cityre. Karrde néhány embere eközben vontatókábelt erősített az X-szárnyúra odakint. mielőtt a birodalmiak rájönnek. Solo egyetértő pillantást vetett rá. féloldalas pillantást vetett rá. melyet vuki barátjától sajátított el az együtt töltött esztendők során… Ha talál nélkülözhető csillagcirkálót. nem fogja a történteket a hadiszerencse forgandóságának számlájára írni. – A vontatókábellel minden oké? – érdeklődött a másodpilóta ülésébe rogyva. s különben is torkig van a protokoll-robottal). hogy – ilyen vagy olyan okból – sosem láthatja többé. bizonyára elküldi majd.Karrde halványan elmosolyodott maga is. ha nem csalódom. – Egy lelakott kalamári csillagcirkáló épp megtenné. mit tehetek. majd. Karrde hátralépett. Alighanem igen. – A súlytöbbletei bírjuk. – Az egész – emlékeztette Karrde. visszatért a pilótafülkébe. Nem. Karrde utánabámult. aztán elsüvített az erdő felé. Nincs véletlenül kéznél pár leselejtezett teher. – Járhatott volna rosszabbul is – jegyezte meg Karrde. Gyorsan kell cselekednünk. amit ma tett ellene… Talán nem. – Eddig igen – mondta Han. most rögtön továbbindultok… – Amint előkészítettük vontatásra Luke X-szárnyúját – bólintott a koréliai. Lassan lecsukódott a kabintető. Betájolta magát. A légpárnás gép eltűnt a messzeségben. – Meghiszem azt – mondta nem minden malícia nélkül Solo. – El kell tűnnünk innét. kattant a zár. A nyomába ered… és a vérét akarja majd. ahogy a hajó felszállt. – Az Új Köztársaság ellátásához sincs elegendő hajónk – mondta. aki – kényes lévén becsületére – többnyire a szavának áll. Egy ilyen ajándék talán csillapítja Thrawn főadmirális haragját. lehetett volna sokkal rosszabb – mondta keményen. Talán megbocsátja neki. Előrehajolt és körülnézett. életében talán első ízben. mi történt. elég könnyű lesz ellopni azoktól. de a sérülés megtisztításával és bekötözésével azért boldogultak. – Még valamit… – mondta. Azon töprengett.vagy hadihajótok. ezen már egy hadihajó sem segíthet. – Úgy rémlik. ahogy beszálltak a gépbe. mikor a Falcon maga mögött hagyta az erdőt. a gép pedig a repulzorturbinák zümmögésétől kísérve a levegőbe emelkedett. és rengeteg járműre. akiket az őrizetével bíz meg.

Luke a koréliaira meredt – Főadmirális? – visszhangozta. elkaptunk és leültettünk minden főadmirálist. – Akadt kél közös ellenségünk: előbb az erdő. Han utolsó szavának elhangzásával egyidőben. hogy visszajöttél értem. Ekkor. – Myrkrnek hívják – mondta Han. Mikor Lando először járt itt. – Ezzel álcáztam magam. hogy eltitkolja Han előtt mindazt.lesz. Han még bámult egy darabig. – Személyes ügy? Mennyiben személyes ügy az ilyen? – Mara nem fejvadász – világosította fel Luke. Luke hátgerincén borzongás kúszott végig. mint aki bimbózni kezdett. – Inkább… Szóval személyes ügy. s úgy döntött. – Meg akar ölni – mondta. Luke-ot a tisztánlátás és az erő szinte tapintható hulláma érte el. A birodalmiak némelyike nyilván szívesebben ront nekünk és pusztul el. Karrdénak igaza volt: azok az ysalamirik nagy tömegben csakugyan jókora távolságig képesek hatni rá. – Akárcsak én. Akárha mély álomból ébredt volna. – mosolygott Luke. hogy elhagyja. úgy festesz. – De én is csak ma reggel óta tudom. De ami azt illeti. hogy miért? Luke már nyitotta a száját. miféle bolygó ez? – kérdezte a koréliait. he? Luke elhúzta a száját. a magasságmérőre vándorolt. mintha ismét érteni kezdte volna az univerzumot. látóvá hosszas vakság után. üzembe helyezheti . amit Mara múltjáról tudott – legalábbis így érezte. – Elég jól elboldogultatok kettesben odalent. – Ne vezessen félre a látszat! – intette a koréliait. – Akkor jó. hogy Han a következő kérdést fogalmazza. tekintete a műszerfalra. Mara… – mondta Han. – Az. megfeledkeztünk. és megállapította. még nagy volt körülötte a sumákolás. Tizenkét kilométer. és eddig nekem se volt alkalmam szólni. – Tudod-e. Luke lepillantott. hogy válaszoljon. – Mintha… mintha újra látóvá váltam volna. hogy innét határozottan szép az erdőség. – Egen. – Aha! – somolygott. gondolom. – Személyes ügy – fejezte be sután. de… kösz. megtakarítja neki a fáradtságot. nem tudjuk – mormolta. aztán hátradőlt. azután – ő lepődött meg a legjobban – nem szólt semmit. De egyről. aztán a birodalmiak. – Meghiszem azt… – Luke rápillantott. – Korábban nem volt alkalmam mondani. Karrde már a csata előtt eldöntötte. Mégis. aztán visszafordult műszereihez. Ismét vele volt az Erő. s a mélyűr felé tartott. ezt az érzést ismerem – mondta szárazon. Társaságra számítasz? – Az ember sose tudhatja… – Han ismét a látóhatárt nézte. Állítólag ő a Birodalom rangidőse. megérintve zsibbadt képét. – Mara szerint pár órán belül elmúlik. helyesebb most hallgatnia. – De ha érzi. úgy látszik. Nem volt rá különösebb oka. Han legyintett. hogy megkaphatja azt a hajót. – Karrde nem árulta el – mondta homlokráncolva Solo. mint hogy visszatérjen jelentéstételre a főadmirálishoz. Azt hiszem. – A nevét. Han alig hallhatóan felhorkant. Néhány perccel később felvillant a fény a műszerfalon: a Falcon elég messzire jutott a Myrkr gravitációs terétől. hogy fogalmam sincs. és bekapcsolta a repulzorokat. az volt a benyomása. Han féloldalas pillantást vetett rá. – Aha. A Falcon időközben elhagyta az atmoszférát. – Karrde szerint pár Chariot és légirobogó még szabadon kószál. – Érezte. Egyébként jól vagy? – Remekül – biztosította Luke. – Sejted legalább. vagy mintha egy sötét szobából bukkant volna a napfényre. Han elhúzta a száját. talán sikerül kiszednem belőle. – Ingyen megszámítom. Mély lélegzetet vett. – Azt hittem.

– Hadnagy! Mikor jelentkezett utoljára a Myrkrre küldött expedíciós hadtest? A hadnagy máris lehívta az adatokat. méltót a régi szép idők dicsőségéhez: öt csillagromboló. – A Coruscantra? – Teszünk egy kis kitérőt előbb – mondta Han. uram – jelentette. a hangárokban harminc rajra való TIE vadász várakozott. – Valami készül ott. – A célt már betápláltam. a parancsokat várják. Történni fog valami – ha ugyan máris meg nem történt. – Nem. – Ellátogatunk a Sluis Van-i állomásra. a személyzet elfoglalta helyét. – És mi hír Myrkrről? A kérdés készületlenül érte Pellaeont – napok óta eszébe sem jutott a bolygó. Szeretném. – Valamennyi hajó felsorakozott. – Kaptunk egy rutinszerű jelentést. – A teherhajóra szerelt álcázópajzsot beállítottuk és ellenőriztük. Han a fejét rázta. Ackbar jó néhány leselejtezett hajója teljesít szolgálatot a Sluis-szektorban. kölyök… – fűzte hozzá Luke-ra sandítva. Ráébredt. – Pontosan… tizennégy órával és tíz perccel ezelőtt. vésztjósló hangon. Thrawn bólintott. tizenkét Strike-osztályú cirkáló sorakozott fel huszonkét régi. – Remélem… – Han minden átmenet nélkül elkomorodott. Tekintélyes erőt képviseltek. S e hatalmas tűzerővel rendelkező flotilla élén – mint valami ostoba tréfa – egy viharvert A-osztályú teherhajó haladt. – Tudod. – Ha így áll a dolog. uram… – mondta. de komoly baja nincs. Carrack-osztályú könnyűcirkáló kíséretében. És neked sem árt egy kis kikapcsolódás. – Rendben – biccentett Han. – Harckészültségben vannak. – A Coruscanton majd csak meglesznek egy ideig nélkülünk is. – Ha egyszer visszaérünk a Coruscantra. és hátrahúzta őket. – Láthatólag balsejtelmek gyötörték. s Thrawn válla felett a kommunikációs tisztre sandított. igaz? – Esetleg – mormolta Han kitérőleg. és helyrepofozzák az X-szárnyúdat. gyerünk innét! – Megragadta a karokat. hogy ellássák Landót. már aligha lesz nyugalmunk. nagyon is élvezi az átmeneti semmittevést. Az egész akció sikerének kulcsa. A fő kilátóablak előtt állt. a Chimera körül gyülekező gépeket nézte: még a legközelebbiből is csak néhány hunyorgó fénypont látszott. – Hová tartunk? – tudakolta Luke. a csillagok vakító sávokká váltak. ahogy a hajó meglódult.hiperhajtóművét. admirális – ismerte be. készen állunk. A mélyűr sötétjében. alig háromezred fényévnyire a Sluis Van-i hajógyártól csatára készült a birodalmi hajóhad. miután a sávok beleolvadtak a hipertér ismerős. kapitány! – közölte a kommunikációs tiszt Pellaeonnal. az összes TIE vadászt feltankoltuk. s megborzongott. A kapitány a főadmirális felé fordult. ha mihamarabb tisztességesen ellátnák. nem is kéne megállnunk Sluis Vannál – mondta Luke. tekintetével az odakint vonuló fényeket kísérte. – Helyzetjelentést kérek! – szólalt meg Pellaeon háta mögött Thrawn. hogy tizenkét óránként jelentkezzenek! . – Azt az utasítást kapták. Élvezd hát ki a Sluis Van-i vakációt! Jó ideig nem lesz része hasonlóban egyikünknek sem. Azt hiszem. Luke féloldalas pillantást vetett a koréliaira. – Landónak vannak ugyan fájdalmai. – Üzenet Brandei kapitánynak: a parancs változatlan – mondta Pellaeon. derengő közegébe. – Tizennégy órája? – ismételte halk. miért is ne? – Luke nagyot sóhajtott. – Kiváló – mormolta. – A Judicator az imént adott helyzetjelentést. Thrawn odafordult. – És hogy keríts egy hajót Karrde számára. Miért ne vehetnénk kölcsön egyet pár napra? – Tényleg. – Nem tudom.

– Talán odaküldhetnénk egy újabb csoportot. hogy feladatuk a rendszer védelmi kapacitásának lekötésében merül ki. hogy az út. uram – mondta. Thrawn néhány szívdobbanásnyi ideig csak állt. kapitány! Hajókért jöttünk.– Igenis. a Larkhess bázisfregatt parancsnoka alig leplezett ellenszenvvel ingatta fejét. Bizonyára… – Elhallgatott. HARMINCEGYEDIK FEJEZET Afyon kapitány. Értesse meg velük. kockázatvállalásra nem tartok igényt. admirális! – A kommunikációs tiszt kissé idegesnek látszott. – Értettem. a fejét rázta. – Üzenet a teherhajónak: álcázópajzsot bekapcsolni! – Igenis. Pellaeon megint kibámult az ablakon. Pellaeon tétovázott. Thrawn mély lélegzetet vett. – Előre! – Igenis. Pellaeon nem kis erőfeszítéssel viszonozta pillantását. – Nyilvánvalóan segítséget kapott. – Időjelzést! – parancsolta a főadmirális. – Még valamit. – Ennyit ér az ő gyakorta hangoztatott semlegessége. – Nem – rázta fejét. Az ysalamirik miatt cserbenhagyta a Jedi-erő… Thrawn rávillantotta izzó szemét. Pellaeon a taktikai kijelzőre pillantott. admirális! – felelt Pellaeon. mi történt. kapitány! – Igenis. talán még a Stormhawkot is. – Talán az adójukkal van gond – vetette fel tétován. – Karrde? – Ki mástól? Csak ő segíthetett – jelentette ki Thrawn. – A Chimera várja az utasításait. – A Sluis Van-akció minden mással szemben elsőbbséget élvez – s nem egyszer vesztek el ütközetek egyetlen hajó távolléte miatt. – Arra is hívja fel a figyelmüket – fűzte hozzá csendesen –. nem kevésbé szertartásosan. Thrawn Pellaeonra nézett – Készen áll a zászlóshajóm. Thrawn biccentett. Skywalker ott volt. – Pellaeon készült. hogy megtudjuk. A Chimera reflektorainak fényében fürdő teherhajó teljességgel ártalmatlannak látszott. uram. majd átlépett a hipertérbe. hallgatott. Elkapták őket. – Nyugtázták is az utasítást: itt a nyoma. és a Sluis Van rendszer távoli napja felé fordította orrát. melyen most elindulunk. – Egyetértek – szólt hűvösen. – Álcázópajzs bekapcsolva. – Skywalker nem intézhetett el mindenkit. admirális…? Thrawn halványai elmosolyodott. Egy csapásmérő cirkálót igazán elnélkülözhetünk. Soha. Pontosan hal óra és negyven perc múlva követjük a teherhajót. – Megvan – nyugtázta a tisztek egyike. s lassan fújta ki a levegőt. pilótaülése ölén elterpeszkedve meredt Wedge-re. hogy visszatérjen posztjára. – Nem – mondta végül. Semmiféle hősködésre. Bizonyára elfelejtettek jelentkezni… – ez volt Pellaeon első gondolata. admirális! – jelentette a hadnagy. A rohamosztagosok semmiről sem feledkeznek meg. De maga sem hitt ebben komolyan. tanácstalanul nézett Pellaeonra. Még egy helyzetjelentést kérek valamennyi egységtől. uram! – A teherhajó nehézkesen ellavírozott a csillagrombolótól. Az áruló Karrde ügyében később intézkedünk… – A kommunikációs tisztre nézett. kapitány? – tette fel a merőben formális kérdést. a lázadás végleges leveréséhez vezet. – Ezt nem hinném. Emlékeztesse őket arra. Ismét nyugodt volt a hangja. – Nagyszerű. egyet sem akarok elveszíteni. . uram.

s nem átallotta ezt újra és újra felemlegetni. Ráadásul tűrnie kéne. És még állítják. hogy mégsem volt olyan rossz ötlet megmaradni vadászpilótának. Nem ártana. Wedge nézte a közeledő járművet. a háborús időkből jól ismert. hogy elutasított minden más előléptetést: a magasabb rang lehetővé tenné. ahová Afyon: egy kilencszázhúsz személyre tervezett hajót irányít tizenötödmagával. hogy megdolgoznak a bérükért! Wedge összeszorította ajkát.– Maguk X-szárnyú nagymenők… – dünnyögte. – Na egen. de valamivel agresszívebben kevergette teáját. néhány B-szárnyú vadásztól közrefogva. és üzembe helyezte a letapogatót. legalább annyira. A műszerpultra helyezte csészéjét. ösztönei veszedelmet jeleztek. hogy megértse ingerültségét. Felemelte a csészét. mint a veszett darazsak. Egy órán belül – már amennyiben a sluisi forgalomirányítóknak hinni lehet – folytathatják útjukat a Bpfasshra. négy koréliai korvett kísérte őket. a Larkhess beállási vektorával párhuzamosan. Az eredményt elég megnyugtatónak találta. A raktér teljesen üresnek bizonyult. Nem volt épp könnyű. A kapitány felhorkant. alighanem a maga idejében eredetinek számító koréliai Akció IV licensze. s elégedetten állapította meg. aztán cikáznak körülöttem két órát. Igen. hogy Afyon haragját mintha elfújták volna. Minden kíséret nélkül. Wedge eltöprengett. egy viharvert A-osztályú teherhajó igyekezett a dokkok felé. mikor találkozott utoljára teljesen üres teherhajóval… – Valami gond van? Wedge a kapitányra pillantott. Néhány átalakított utasszállító már távolodóban volt. Talán elhamarkodottan ítélkeztem felette – villant át a pilóta agyán a gondolat. hogy valami nagyeszű X-szárnyú pilóta a teáját kortyolgatva minduntalan kioktassa. Arra gondolt. kifelé bámult. A Zsivány-kötelék parancsnokává történt kinevezése óta első ízben bánta meg. Pár napig lógnak a hajóm fedélzetén. én meg a teherjárgányokat kerülgetem közben. Wedge hajlott rá. hogy feleseljen egy kicsit. átnyúlt a műszerfalra. ha a kapitány addigra lehiggadna valamelyest. Oldalról pedig. teherárut szállít egy harci géppel. mostanra alighanem ugyanoda jut. – El ne felejtse. Maguk pedig itt üdülnek megint. a pozíciójelző bóják fényében épp csak kivehetően egy. akárcsak maga! – közölte. amit szemétbegyűjtők számára terveztek. hogy biztonsággal irányítsa a ha jót. Elfordult az ülésben. Mögöttük. harcra késznek látszott. Ahogy szemügyre vette a Sluis Van-i orbitális dokk körül nyüzsgő járműveket. Nem jó ómen visszabeszélni egy magasabb rangú tisztnek – még akkor sem. vigyázva kortyolt egyet. Talán mégsem fogatlan oroszlán még… – Nem tetszik nekem az a teherhajó – mondta. Afyon jókora teherrel a vállán hagyta maga mögött a Coruscantot. a Larkhess szenzorjai fegyvereket egyáltalán nem találtak rajta. Belső felszereltségéből ítélve tulajdonosa egész életében becsületesen dolgozott – esetleg egy ideig feltűnő sikertelenséggel kalózkodott. Afyon helyében alighanem rég vöröset látna ő is. a tiszt most higgadtnak. Ősrégi típus. hogy az levezethesse fölös energiáit. Ajkáról lehervadt a mosoly. . hogy elérjem valahogy a dokkot. Wedge megint kortyolt teájából. mi a feladata. s kibámult a kilátóablakon. bogárforma szállítóegység suhant. de az elmúlt napok során jól begyakorolta. Meglehet. helyesebb volna vitába bocsátkoznia a kapitánnyal. ha történetesen kiöregedőfélben van már az illető. – Maguk aztán belemarkoltak a jóba! Wedge vállat vont: már rég eldöntötte. hogy mi is itt rostokolunk. Ha tovább lép. hogy nem sértődik meg. Egy teljesen üres teherhajó. Nagy dolog. Igyekezett elrejteni mosolyát.

Lássuk hát…! A teherhajó neve Nartissteu. Márpedig a teherhajó üres – a Larkhess szenzorai legalábbis ezt mutatják. Afyon vállat vont. – És ez megy mindenütt… – ráncolta homlokát Wedge. A teherhajó módosította pályáját: ezt az óvatos. Három perccel később felszálltak valamennyien. két. Csakhogy az adatok tanúsága szerint a raktér üres… – Tessék! – A kapitány elégedetten hunyorított a pilótára. hogy valami különös sajátság folytán belát a pusztuló hajóba. Kisebb javításokat szeretnének elvégezni itt. főhajtóműve megsérült a harcban. maradéktalanul kitöltve azt a teret. és kikapcsolt. s közelítőpályára állt. – Még mindig úgy gondolja. – Térközt növelni – utasította embereit Wedge. amikor… Amikor a raktér megszűnt üresnek lenni Az egyik X-szárnyú pilótája felszisszent. Wedge grimaszt vágott. Olyan apró trükk ez. amit egy X szárnyúban elsajátítani lehetetlen. látszani sem látszott semmi. Wedge navigációs komputerének kiírásait tanulmányozta. – Úgy érzem. Wedge reflexszerűen bekapcsolta rádióját. valami… ó. mire a Larkhess dokkjába ért. Egészen váratlanul történt a dolog. azt mondják. – A vonalak így is túlterheltek. – Pedig azt hittem. Legalább nem üldögélnek és teáznak egész álló nap a pilótáim! – Felpattant. Ki kellett dobnia a rakományát. a szenzorok nem jeleztek. Volt valami odabent. S ez a valami most szerteszét . – Hadd próbáljam én! – Afyon saját konzolja felé fordult. azután átfutotta a szenzorok továbbította adatokat. lassú manővert csak fokozott terhelés indokolhatta volna. ahogy kikerültek a Larkhess törzsének árnyékából. Valószínűen hangzik. A teherhajó nemigen távolodott időközben – ezt Wedge azonnal nyugtázta. – Rákapcsolódtam a nyilvántartójukra. újabb pillantást vetett a teherhajóra. A balsejtelmek mégis vele maradtak. baj van? – kérdezte halkan. Én sem – ismerte el Wedge – Mégis. Hirtelen előkapta övéből adó-vevőjét. Még fel sem foghatta. a sluisiakat elég könnyű rávenni a szabályok módosítására. ezt el kellett ismernie. Nellac Kramból jön.kommunikációs csatornát nyitott. Kalózok támadták meg. A jármű egyszerűen darabjaira hullt. mint egy megrakott ép. Érzéssel kell megfogalmazni a kérést. és nézzük meg magunknak ezt a vackot! A pilóták nyugtázták a parancsot. s felnézett. a nyavalyába! – Mi a baj? – Az irányítás nem ad csatornát – közölte Wedge. üres hajó persze nagyjából úgy manőverez. a sluisi ellenőrzés átengedi őket. – Nem is tudom. ez minden. Furcsamód mintha oldalirányban sodródott volna. A Zsivány-kötelék tizenegy tagja a gépek mellett volt már. – Robbanás a V-475-ös orbitális dokk körzetében! Mentőegységet a helyszínre! Ahogy a raktér darabjai szanaszét repültek. egy pillanatra az ürességbe bámult. A kapitány merőn bámult rá. A kapitány kinézett. Wedge elégedetlenül bólintott. majd ismét felpillantott… S a másodperc egy tört része alatt elszabadult a pokol. alig néhány kilométernyire ülő kalamári csillagcirkáló felé. A teherhajó felrobbant. melyben a Larkhess szenzorai csak ürességet jeleztek. a mi akciónk elsőbbséget élvez. Egy sérült. – Vészhelyzet! – kiáltotta. – Nem látok semmi különöset – mondta. Gyakorlatban azonban… nos. tovább azonban nem. A készenlét semmiképp nem árt. – Zsivány fiúk. valami nincs rendjén körülötte. növelte sebességét. s laza járőralakzatba fejlődtek. – Mindenki a gépéhez! Bevárta a visszajelzéseket. s futólépésben elhagyta a hidat. itt Zsivány vezér! – kiáltotta. – Sodródjunk oda. – Elméletben.

– Mintha Wedge lenne az! – mondta. te vagy az? – Luke? – ámuldozott Zsivány vezér. Han felhorkant. akit Han két csillagromboló intenzív tüzében menekített el a Tatuinról. – Húzzatok bele! – ordította pilótáinak Wedge. – Legalább öt csillagromboló és húsz kisebb hajó támad. mi történik. tömzsi járgány is. kisebb hajók kísérik őket… – Lezárják a rendszert – állapította meg Luke jeges nyugalommal. semmiképp. és jön vagy ötven tompa orrú. hogy aztán rájuk csaphassanak. – Bajban vagyunk! Legalább negyven TIE vadász támad. bár sose kellett volna megtudnia.spriccelt. s még nagyobb teljesítményre sarkallta a hajót. aztán elfordította gépét. amikhez hasonlót sem láttam soha… Elnémult. a Falconon. Luke nagy nehezen mellé kapaszkodott – a fokozott gyorsulással nem boldogultak a gravitációs kiegyenlítők –. hogy meglelje a V-475-öst. A hajtómű dübörgése sem nyomhatta el Luke meglepett kiáltását. – Wedge. újrarendeződni! Szárnyakat támadópozícióba! És ahogy néhány bukfenccel. s lerogyott a másodpilóta ülésébe. mikor a vészcsatornán ismét megszólalt valaki: – Vészriadó! Birodalmi vadászgépek a dokkok körzetében! Minden hajónak: harckészültség! Luke megdermedt. Luke bólintott. – Amilyen gyorsan kellene. – Becsatolom Landol és a robotokat – . Már maguk mögött hagyták a sluisiak külső védelmi rendszerét. De azért megyünk! – Siessetek! Luke kikapcsolta a rádiót. a hangszóróból az X-szárnyú fékezőrakétáinak sivítása hallatszott. – Ketten vagyunk Hannái. egy baloldalt. s felfogni. kitért a halálthozó raj útjából. hogy harcba szálljanak. s új vektorra állt… Azután megrázkódott a pilótaülésben: a Falcont hátulról keményen megtaszította egy sugárcsapás. oly sok évvel korábban. Solo gyorsított. s adásra kapcsolt. – Felrobbant odabent valami hajó! Utánanézünk a dolognak! – A dokktérképet böngészte. mikor elérte őket a vészjelzés. hogy TIE vadászok tucatjairól van szó. – Belesétáltunk egy birodalmi támadásba – mormolta Han a kiírásokat böngészve. Hátulról egy birodalmi csillagromboló közeledett. – Mi folyik itt? – tudakolta. A Zsivány-kötelék mégiscsak megszolgálja a bérét ezen a napon. Másodpercek alatt nyilvánvalóvá vált. a harmadik lövés után végre alkalma volt szemügyre venni a tatmonitorok kínálta képet. Kívánta. – Itt kell hagynunk. lebukott a hajóval – a második lézernyaláb már a pilótafülke mellett cikázott el. – Egy csillagromboló a hátunkban. ütegei máris harcban álltak a Sluis Vant védelmező külső állomások egyikével. – Remélem. csavarral irányt változtattak. feltápászkodott. – Be tudok jutni valahogy a gépembe? – kérdezte a koréliait. – Luke! – kiáltott hátra a koréliai. miért támadtak Bpfassh-ra és a környező rendszerekre. Han a fejét rázta. Han némán átkozódott. Alig fejezte be. nélküle megyünk beljebb. hoztál magaddal néhány századot! Nehéz menetnek ígérkezik… Luke Solóra pillantott. akárha darazsak rajzanának ki megbolygatott fészkükből. – Legalább nyilvánvaló már. Ide akarták csalni a hajóinkat. – Fordulni. Meredeken felrántotta Xszárnyúját. Han már a rendelkezésére bocsátott pálya adatait számolgatta. elvitatkozgattak a magukat központi irányításnak nevező tehetetlen bürokratákkal. Úgy tűnik. Nemigen emlékeztetett most arra az ijedt kölyökre. eszébe ötlött: Afyon kapitány tévedett. Megkezdődött a Sluis Van-i csata.

– A felsőhöz menj! – kiáltott utána Han. megpecsételődött a sorsa: Zsivány Öt sorozata lángba borította. – Megtudjuk rövidesen – mondta csendesen. No nem. – Vigyázz. – Ők voltak azok. Thrawn mély lélegzetet vett. Semmiképp nem lehetnek Lando hiányzó vakondbányászai. – Admirális? – próbálkozott Pellaeon óvatosan. – Remek lövés volt! – lelkendezett Wedge. – Ránk ragadtak! – Vettem észre – felelte a másik. és ne nagyon válogasson a célpontok közül. Az említeti hajó hajtóműveinek lángja alig látszott már a cikázó lézersugarak közt. Sok mindenért. igyekezett eliszkolni a tűzzónából. Az üldöző TIE vadász tétovázott. s a periféria felé távolodik. Némelyik kísérő jármű és egy X-szárnyú kötelék felvette a harcot. A felső pajzsok erősebbek. Valóban egy Xszárnyút vontatna…? – Csak nem gondolja. A főadmirális azonban mintha meg sem hallotta volna. És egy X-szárnyú vadászgépet vontatott. két kezét összekulcsolta a háta mögött. – Abban a hajóban. Visszanyerte már nyugalmát. Zsivány Öt! – kiáltotta Wedge. hogy mind messzebb kerüljön. ott szemben. uram – mondta erőltetett közönnyel. kapitány – mondta Thrawn színtelen hangon. mély lélegzetet vett. s mire Wedge mellett döntött. és belevágott. és elfordult az ablaktól. uram – mondta. uram! – nyugtázta Pellaeon. hogy Skywalker…? Thrawn vonásai megkeményedtek. – Valamennyi egységünk harcban áll. Pozíciót tartani! Nyugtázta a visszajelzéseket. Még egy főadmirális sem lehet olyan bolond. – Valamennyi egységnek: támadás! – adta ki az utasítást Pellaeon. hogy a Millenium Falcon befelé tart. Újból kitekintett. s azon igyekezett. – Harcérintkezés. kitérve a második lövés elől. az Új Köztársaság ellenük indult hadihajóit nézte. Luke ott nagyobb biztonságban lehet. a távolodó hajót nézte. s gyorsan körülnézett. Az űrgárdistáktól kísért vakondbányászok összpontosítsák támadásukat a kalamári cirkálókra: nyilván azokon a legnépesebb az őrszemélyzet… – Vörös szemei csillogtak. melyik célt kövesse. majd Thrawnhoz fordult. – Figyelmeztesse továbbá. Pellaeon a homlokát ráncolta. – Figyelmeztesse a parancsnokot. – Olló? – Csak ha szólok – dörmögte Wedge. – Igenis. – Lesz ez még másképp is – jegyezte meg. aztán tüzelőállasba vonulok. Mindenütt .mondta –. Formája és mozgása azonban… – Igen. Zsivány öt kíséretében a hajótörzs alá fordult… – Most! – Fékezett. Tökéletes fedezék az említett manőverhez. Talon Karrdénak sok mindenért felelnie kell. A vadászkötelék parancsnoka jelenti. s élesen jobbra húzott. az ellenállás ettől eltekintve szórványos és gyenge. ne erőltesse a dolgot. hogy ilyeneket küldjön csatába… Energiát koncentrált az elülső pajzsokra. ahogy gépe mellett egy hátulról kilőtt sugárnyaláb cikázott el. Szemközt lomhán fordult egy kalamári cirkáló. Lőtávolon kívül járt. A Millenium Falcon volt az. s megperzselte az egyik X-szárnyú oldalát. – S ha valóban ő az. Már amennyiben biztonságban lehet bárki negyven TIE vadász és ötven tömpe orrú micsoda támadása közepébe… Homlokát ráncolta: különös dolog jutott eszébe. Zsivány Öt ugyanekkor balra. hogy az álcahajó vezérlőmodulja sikerrel tört ki. A panorámaablak előtt állt.

– Próbáljuk elkapni őket. iránya egy-egynyolc pont négyes. de pillanatnyilag egyik sem jelentett veszélyt kettejük számára. Lendülete továbbragadta a fedezékként használt cirkáló túloldalára. Nem mintha különösebb szükség lett volna rá – a legtöbb köztársasági jármű személyzete éppoly hiányos volt. Ötösnek is feltűnt a dolog. – Maradj le! – parancsolta. főnök. Wedge valami súlyosat érzett a gyomrában. A legközelebbi tíz kilométernyire van. az X-szárnyú megrázkódott alatta. s feléjük suhant. A közelben csata dúlt. R2-ese szerencsére gyorsan és hatékonyan dolgozott: hamarosan visszanyerte uralmát a gép felett. – Eltaláltak. Wedge éles szögben fordult. alárendeltjei harcoltak és hullottak. lézertüzet okádott. A TIE vadászokkal érkezett ötven gép közül csak tizenöt érzékelhető. Visszafordult. majd hirtelen belehúzott. nem kérhette elemzésre. tudom… – Wedge kitérő manőverekkel kísérletezett. csinált egy csavart. Zsivány öt! A másik párt én vállalom.TIE vadászok rajzoltak. Veszített energiájából. Wedge az utolsó pillanatban lőtt csak első célpontjára. – Hol van a többi tömpe orrú micsoda? – Várjon. elkövetett mindent. Alighogy a TIE elsüvöltött. – A műszereim csak tizenötöt érzékelnek. s fluoreszkáló . – Ezen könnyen segíthetünk – mondta Wedge. Valóban a TIE vadászokkal együtt érkezett gépek egyike sötétlett ott. s még látta a mögéje bevágni igyekvő másik birodalmi vadászt… Hirtelen valami elszáguldott mellette. Hová tűnhetett a többi? – Nézzük meg őket! – adta ki az utasítást. Ebből már nem lesz rajtaütés. – Megnézem ezt újra. mikor… Fülkéjét lézerfény világította be. gyors ellenőrzést! – szólt a rádióba. azután furán szabálytalan manőverrel visszakanyarodott. – Vettem. ahogy új vektorra állt. mint Afyon fregattjáé. – Menj a jobboldali kettőre. – Zsivány Öt. Váratlanul mind a négy TIE vadász irányt változtatott. ahogy megközelítették a rajt. A cirkáló oldala mellett járt. megnézem… – felelte a másik. Több lövés – még nagyobb szerencse – nem jött a cirkálóról. hogy jobban lásson. A TIE vadász telitalálatot kapott. Már a cirkáló tatjánál járt. amint elsuhan. – A saját hajónkról jött a lövés! – Egen. – Elkalandoztunk kissé. s nekikészült. – Várj még – szólt át az Ötösnek. hogy elkerülje az ütközést a másikkal. komoly ellenállást nem tudtak kifejteni. műszereivel bajlódott. fontos dologba botlott. az X-szárnyút újabb találat rázkódtatta meg. mielőtt észrevesznek! – utasította az Ötöst. hogy visszatérjen a harcba. négy birodalmi vadász fedezte. hogy a nagyobb hajó testén megtapadt a tömpe orrú járművek egyike. Az említett objektum egy. De miért tüzelt egyáltalán? Várjunk csak… Saját R2-esét túlságosan lekötötte a hibaelhárítás. leírt néhány csavart. Zsivány vezér – jelentette. mint valami rémült állat. A cirkáló hídjának külső oldalán ült. s megint a hídhoz közeledett. Felrántotta gépét. a Larkhesshez hasonló bázishajó felé tartott. feltűnt neki. Wedge hallotta az Ötös kiáltását. A nyakát nyújtogatta. amit makacskodó műszerei lehetővé tettek. de nem komoly. mikor. A cirkáló ütegei lőttek rá. mintha odaforrasztották volna. ám Wedge-nek valami azt súgta.

– Tiszta a levegő. vagy az irányítóközpontjukat. Hannák persze igaza van. Luke a fogát csikorgatta. hogy nem lesz könnyű menet. – Rendben. – Ellenünk fognak harcolni. – Remek ötlet – helyeselt Han. az imént tüzet nyitott Wedge X-szárnyújára. látómezejében sötét folt táncolt. Fogalmam sincs. s maga is a fregatt felé igyekezett – Ahogy elnézem. Máris a fregatt mellett lebegett. A vadászok csatája közepette csalóka lassúsággal távolodott néhány nagy hadihajó. – Sejtelmem sincs… – Wedge hunyorgott. – Megsérültél? – Jól vagyok. Állítsuk meg! – fakadt ki Han. – A híd vészkijáratának külső zsilipkapujánál Hát ezért kellettek nekik a vakondbányászok! Plazmával égetnek lyukat a hajók testén… Elnémult. – Hát ez mi volt? – érdeklődött Luke. s nekikészült. hogy a védelmet leküzdve mélyebben hatoljon a rendszerbe… S az Új Köztársaság egyik cirkálója. – Melényúltunk. – Lehet. Zsivány Vezér vakító. – Akkor mozgásképtelenné kell tennünk őket valahogy – jelentette ki. az egyszer biztos. Ha eljutnak a rendszer széléig. Igazad van: meg kell rongálnunk. Azután. – Ott. miért. – De hogyan? – Nem juthatnánk fel valahogy mi is azokra a hajókra? – tudakolta Luke. Mind az ötvennek úgysem állhatjuk útját. hogy a vakond hamarabb célhoz ér. sosem látjuk viszont őket! – Ó. hanem elrabolni akarják a flottát! Luke néhány szívdobbanásnyi ideig a fregattra meredt. amennyit csak lehet. – Plazmasugár – mormolta Han. más lehetőségünk nincs. Az eget kémlelte a két hajó körül. a vakondbányászok kétszemélyesek – a birodalmiak aligha zsúfolhattak beléjük többet négy-öt rohamosztagosnál! – A jelenlegi helyzetben így is elsöprő a túlerejük – mormolta Wedge. Luke…! A birodalmiak nem tönkreverni. míg feljutsz a hídra. A birodalmi flotta.gázfelhővé robbant szét. amelyeket az Új Köztársaság kényszerűségből szolgálatba állított. De én elintézem őket – ígérte Luke. A vakondbányászok. mindent megértett. vegyi hatású villanást vélt látni. – Nézzétek! Ott megy! – vágott közbe Han. hogy ráereszkedjen. összekapcsolódással próbálkozik ez is. – Mi a fenét keres ez itt? – Láttam egyet egy cirkálónkra tapadva – mondta Wedge. Wedge! – hallatszott egy ismerős hang. akárha egy kirakós játék darabkái kerültek volna a helyükre. – Nincsenek ötvenen – legalábbis egyelőre – mutatott rá Wedge. Luke – válaszolt nyomban Zsivány Vezér. – Meg kell állítanunk őket! – mondta a többieknek. Zsivány Öt második ellenfelét épp ekkor érte el a végzet. – Egyébként is: ha lyukat robbantasz valahol a hajó oldalán. – Kösz. hamarosan az is nyilvánvalóvá vált. dehogyisnem! – fakadt ki Han. – Tizenkét . Ahogy a hajótesthez simult. Egy örökkévalóságig tartana. – Nem lézerlövés. mely láthatólag nem törekszik arra. ha nem Lando egyik vakondbányásza az! – Látom – nyugtázta Luke. azokhoz a csillagrombolókhoz. Wedge kikeveredett a fordulóból. a fregatt mellett! Akármi legyek. – Mind az ötven hajón? – érdeklődött Han. melynek törzsén egy vakondbányász tapadt meg. – Meg kell rongálnunk a hajtóműveiket. ahogy a Falcon az X-szárnyú mellé zárkózott. majd hevesen szitkozódott. Wedge tudta. – Lando azt mondta. azonnal lezárulnak a belső válaszfalak. Vakítóbb volt annál. A hiányos személyzetű sorhajók. – Mindegy.

Kapaszkodj. mikor a vakond tetején felpattant a zsilipajtó. hogy felvegyék a harcot az elébük igyekvő birodalmiakkal. mikor egyszerre megérezte. – Nehogy akár egy hajót is kiengedjenek az orbitális dokkból! – Világos. sőt. – Megvan az irányvektoruk? – Most dolgozik rajta a komputerem… – Oké… oké. vagy valami hasonlóval lődöz. pillanatnyilag – szólt Han. A két X-szárnyú elsuhant Luke lőállása mellett. – Nyomáskiegyenlítő páncélt viselő rohamosztagos. a fiatal Jedi most semmit nem látott. ha utána megint a fegyverekkel foglalkoznál. Távolodtak – távolodtak. be is fogta a vakondbányászt. Egy utasszállító felé tartanak. Han elforgatta gépét. – Egén. robotszerű figura kapaszkodott ki rajta. Wedge. – És sajnálkoznak. – Luke csatornát keresett. hány rohamosztagost visz… – Értettem – mondta a fiatal Jedi. az űrgárdista vállánál villant valami. Luke jóval azelőtt végzett. – Nyilván van pár rendes rohamosztagos is azon a bricskán. – Semmi ügyeskedés: a francba vele. Han? – He? Persze. A tömpe orrú hasáb teste felizzott: a találat helyén elgőzölgött a fém. Han fojtott hangon átkozódott. lépj kapcsolatba a sluisi irányítókkal. – Han. intézd el őket Zsivány Öttel! Luke és én a vakondra utazunk! – Vettem – nyugtázta Wedge. de ne robbantsd fel. – Elintéztétek már a vadászokat? – Persze. és azon tűnődött. – Semmi különös. Na jó. de nem tudom. hogy eltávolodjék. – Mi a…? – Űrgárdista – mordult Han. de vigyázzatok azzal az űrgárdistával! Miniatűr protontorpedókkal. Luke… Jól vagytok? – csendült Wedge aggodalmas hangja. a Falcont azonban újabb robbanás reszkettette meg. gyerünk akkor! – A Falcon tótágast állt. – Nyilván tényleg nincs nélkülözhető gépük – hagyta helyben Han. – Jól vagy. milyen sérülést kaphattak. ám őrjítő lassúsággal. – Köszönik az értesítést – közölte társaival. Próbálom elvonni a figyelmét. Luke nagyot nyelt. ám mielőtt lőtávolon kívülre érhetett volna. majd különböző irányokba indultak. legázoljuk a szemetet! – Hogy mit csinálunk? Luke utolsó szavainak elhangzásakor felbődült a Falcon hajtóműve: Solo . Kapaszkodj! Irányt változtatott a Falconnal. Miért? – Nem is tudom… Mintha meggondoltad volna magad. De a vakond megy tovább… – Akkor lőjétek szét – ajánlotta Han. – Rendben. s új célt keresett. – Eltöprengtem valamin – ismerte el a koréliai. hogy momentán nem küldhetnek segítséget. Gyerünk. és tüzelt. Luke! – javasolta Han. – Luke. mi folyik itt! – rikoltotta még Han. Luke. – Oké. és szólj nekik. – Ott dekkol a vakond tetején. akkor először azokat intézzük el – kiáltotta Han. hívd őket! Szeretném. Hatalmas. Már látta. hogy a pilótafülkében – közelebbről Solo fejében – megváltozott valami.vakondbányász még nem ért célhoz. akkor durvára vesszük a figurát. hogy elérték a következő vakondbányászt. sikerül-e… – Nem hinném – mondta Wedge komoran. Csökkentette a sugárenergiát. és ahogy elnézem. el is érik. – Vágd szét. A jármű amúgy ép maradt. fogtam nektek két kísérő TIE vadászt. s Luke épp a második lövésre készült. – Nem ártana tudni. s Luke körül nagyot döndült a hajótest.

aztán ismét a taktikai kijelzőnek szentelte figyelmét. mi történne. Pellaeon egy darabig nézte. álljanak rá arra a B-szárnyú századra! – adta ki az utasítást. ám sosem fejezte be: egész bal oldala az elgőzölgő fém fellegébe burkolódzott. Ha szenzorjaik érzékelték. de hogy micsoda… Mindegy. A vakond és a gárdista ismét feltűnt Luke látómezejében… Wedge tévedett. – Húzzák fel a baloldali pajzsot! – parancsolta. – A bal oldalára összpontosítsanak! A Chimera ütegállásai pusztító sortüzekkel válaszoltak. Nem kételkedett abban. A gárdista nem "dekkolt" már a sérült gép tetején. igyekezett nem gondolni arra. A fregatt kitérő manőverrel próbálkozott. felfogta a manőver értelmét. – Készülj! – kiáltotta Han. – Izzó szemei fogva tartották a kapitány tekintetét. épp ellenkezőleg: sebesen távolodott tőle. – Na. – Wedge! Most! Luke látómezejébe valósággal berobbant Zsivány Vezér X-szárnyúja. – Négyes vadászraj. hogy hallgatózik: a birodalmiak megpróbálják mindig. – Mi baj? – kérdezte Luke. Egy harcállomás biztosította őket. csaknem leborotválva hajója szenzorközpontját. Valamennyi lézerágyúja tüzelt. – Ionlöveg: cél a szemközti harcállomás! – Thrawnra tekintett – További parancsok. majd éles fordulóval visszafelé indult. próbáljuk elintézni a többi vakondot is! Pellaeon hálát adott az égnek. s a Falcont megremegtették a sorozatos torpedótalálatok. hogy a személyzet jól végzi dolgát: az utóbbi időben munkájuk intenzitása és hatékonysága igencsak megnövekedett. Luke megfeszítette testét. – Nem tudom – mondta lassan Solo. ha a torpedók egyike épp a lőállásba csapódna. birodalmikám. – Te pedig rájöttél. és elcsaltad a vakond mellől! – Ott a pont – kacagott Han. Hagyjuk a gárdistát. – Kiváló – mondta Thrawn. A szakadatlanul tüzelő köztársasági ütegek hirtelen elnémultak. amiért csak lekötniük kell az ellenséget: a sluisik és köztársasági szövetségeseik ijesztő elszántsággal küzdöttek. – Baloldali vonósugár-kezelők: fogják be. most páholyból nézheted a csatát! Luke. – Mi hír .felgyorsult. ha tehetik… Elnémult. a torpedótalálatok ellenére. Féltucat hadihajó manőverezett ott veszettül tüzelve. Folytassák. hogy a csillagromboló pajzsa mindjárt leválik… – Baloldali ütegállások: cél a harminckettő-pontnegyvenes pozíciót elfoglaló fregatt – utasította a turbólézer-vezérlőket Thrawn. miközben megkerülte az utasszállítót. A Falcon. ha megkésve is. Műszerpultján a Chimera pajzsrendszerének egyik szelvényét már vörös szín jelölte. csak a bal oldal nézzen felénk – jobboldalt akadhatnak még működőképes ütegek. előzetes figyelmeztetés nélkül. egyszerre lebukott. – Gondoltam. hogy utána elkerüljék az utasszállítót. Vigyázzanak. továbbá arra. s a vakondbányász izzó porfelhővé hullott szét. látható kelletlenséggel a csillagromboló felé úszott. A fregatt lassan. – Jó lövés! – kommentálta Han elégedetten. s azt a környéket szemlélte. uram? A főadmirális a fejét rázta. – Lehallgatott bennünket… – dünnyögte. A hátára szerelt fegyver torkolattüzei ismét felvillantak. egyre gyorsult… Ám Han. és húzzák közelebb! Próbálják a sérült pajzsszekció és az ellenség között tartani. képes lesz-e Solo úgy legázolni a katonát. – Valami piszkál ezzel az üggyel kapcsolatban. kitért a vadul tüzelő gárdista útjából. – A csata a vártnak megfelelően alakul.

odébbállunk. – Nyomáskiegyenlítő öltözék nélkül… S még ha sikerül is. Han olyan közel vitte a Falcont a fregatt tatjához. kapitány – folytatta csendesen. Harminckilenc hajó már a miénk: ezek kifelé tartanak. – A zsákmányolt hajók úton vannak.odabentről? Pellaeon ellenőrizte a kiírásokat. most már nincs választásunk: felkapaszkodom a fregattra. – Olyan. A másik még akcióképes. A rajparancsnok küldjön egy vadászt azért az emberért. a rohamosztagosok önbizalma határtalan. noha a győzelem mindenütt hamarosan a miénk lesz. Thripio kezébe pedig a világért sem adnék fegyvert. Ráadásul itt van még a manőverezéssel együttjáró gyorsulás… – Távirányítású manipulátor kéne ide – jelentette ki Han. Han – öntötte szavakba Han titkolt meggyőződését Luke. A kis robot füttyögése a pilótafülkéhez vezető átjáró túlsó végéről szállt felé. Han az ajkába harapott. amennyire a kilövellő plazmasugár csak lehetővé tette. Máris veszedelmesen közel jártak a rendszer peremén zajló ütközethez – s mind közelebb merészkedtek. – Artu! Hallasz? – kiáltott hátra. – De… – A rendszert védelmező lázadókkal a továbbiakban semmi dolgunk. elborít a kilövellő hűtőfolyadék! – És ha valamelyik robotot küldenénk? – érdeklődött Wedge. elégedetten a főadmirális. valószínűleg elpusztult a robbanáskor. – Muszáj lennie még pár sebezhető pontnak! Artu beleegyezően csippantott néhányat. – Úgy érti… most azonnal. a lázadók semmit sem tehetnek. amit Luke . – Artunak hiányzik a manipulátora. mint én – dünnyögte Han. hogy elintézzünk egy ilyen sorhajót! – Csak egy másik sorhajó segíthetne – szólt közbe Wedge. – Törölje a parancsot! – utasította a főadmirális. – Közülük kettőt gárdista kísért. Pellaeon a homlokát ráncolta. hogy megállítsák őket. Biztosan van mód arra. csakhogy a nyomáskiegyenlítő páncélt nem mélyűri harcra készítették. – Ezzel nem jutunk semmire. – Tudom. és ezt épp olyan jól tudod. hogy elfojtsa a feltörni készülő szitkokat. – A TIE vadászok még mindig harcban állnak a konvojokat kísérő gépekkel – jelentette. – Azt hiszem. Han a fregattot nézte. Négyben még folyik a küzdelem. – Thrawn a panorámaablak felé fordult. Némi ingadozást tapasztalt a hajó energiarendszerében: Luke újra és újra tüzelt. – Egyikük sem képes rá – felelte Luke. – Túl erős a hűtővezeték páncélzata. Az egyik nem jelentkezik. uram? – Természetesen. – Nézz utána még egyszer az adatbankodban! – utasította Solo. Akár visszarendelem a TIE vadászokat. – Sikerült elintézned? – tudakolta Solo. minden erejét össze kellett szednie. forduljon a kísérőhajók ellen. – Nemigen talál többet. A rajparancsnok arra utasította. Amint az utolsó is megérkezett. akár nem. és fénykarddal vágom át a páncélt! – Őrültség. – Hannák amúgy igaza van: a lövöldözésnek semmi értelme. és hozza ki! Azután kezdje meg a visszavonulást maga is. – Negyvenhárom vakondbányász eljutott a célig. – Nem úgy fest – mondta Luke. – Megsemmisültek – mondta Pellaeon. – Hát a másik nyolc vakond? – tudakolta Thrawn. ahogy kijutottak a fordulóból. – Új hajóink első csoportja negyed órán belül befut.

idebentről irányíthat. – Nézzétek! Sikerült! Han elfordult a fregattól. – Mi ez az egész? – kérdezte Wedge idegesen. Az orbitális dokkok körzetében mindenütt ugyanaz a látvány tárult eléjük: a mélyűr felé igyekvő hajók rázkódtak. – Lando! – kiáltotta a belső hírközlőbe. Nem tudta eldönteni. – Hogy ne hívhassunk segítséget? Ki segíthetett volna? Most. – Te vagy a főnök mormolta. mit kell tenniük: világossá vált előtte az. bezzeg nincs zavarás!! – Feladom – sóhajtott Wedge némiképp értetlenül. Luke szorosan mögötte haladt. támogatta. tudod. S hirtelen vakító lángok csaptak ki törzséből. – A vakondok ráragadtak a hajóinkra. – Mi a megoldás? – Azért zavarták az adást. az ott dúló csata felé. az irányítóközpont közelében szállt le. pillanatonként szabtak új irányt. Állítsd munkába őket! Lando meglepetten bámult rá. mit csinálsz. . örüljön vagy bosszankodjék eredményes munkája miatt. de beletörődött. A fregatt lassulni kezdett. – Lando! Gyere fel azonnal! – Becsatoltam – emlékeztette Luke. Mehet? Han teste megfeszült. ha épp kellett. – Minden vakond a híd. A nagy hajó keresztbefordult. – A Nkllonon voltunk. – Átvágta! – kapkodott levegő után Lando. szinte állt már. belekerült a szuperforró plazmafelhőbe. Han odapillantott. Emlékszel még az egyes utasítások kódjaira? – Majd mindegyikre – mondta Lando. ami lényeges – felelte Lando. nem távolodott tovább a rendszer pereme. ami csak lappangott benne. A rezgés kezdetben nem volt feltűnő. miközben… Elhallgatott. Csakhamar felrobbant. Átvágott rajta. csatold ki. – Na és? – Vajon miért csinálták? – tette fel a kérdést Han. ez nyilván neked is feltűnt. – Mindent hallottál? – kérdezte Han. de mikor előkerült. – Átvágta az egészet! Egy TIE vadász. Azért. a kormányrakéták vissza-visszalőttek. – Melyik kell? – Nincs időnk játszadozásra… – Han a fregatt felé intett fejével. a vakondbányász leszállási helyével szemközt. Ha beindulnak. de nagyon elszántnak látszott. s oldalra billentette fejét. mióta ebbe az őrült ütközetbe avatkoztak. szigonnyal átdöfött halak. – Sikerült! – ámuldozott Wedge. s lerogyott a másodpilóta ülésébe. A másodpercek múlásával azonban nyilvánvalóvá vált: valami nincs rendjén a hajóval. – Remélem. hánykolódtak. hogy a hajók manőverezésképtelenné váljanak! Lando nagy levegőt vett. A vezérsíkok ide-oda mozdultak. Han összeszorította a fogát. majd végképp leállt. – Az akció során végig zavarták az adásunkat. akár a horogra akadt. kénytelenkelletlen bár. mert… – …mert a Nkllonon működő vakondok zömét rádióval irányítottuk – szólalt meg egy elhaló hang a háta mögött. – Akkor siess le. Egyszerre tisztán látta. napelem-vezérsíkjai már fehéren izzottak. s a kommunikátor billentyűzetéhez hajolt. és támogasd fel ide! – kiáltotta Han. A főhajtómű hunyorgott párat. mely talán a bent rekedt rohamosztagosok vészjelzései csaltak oda. – Rendben – mondta. – Mindent. mikor a birodalmiak megfújták ezeket a vakondokat Landótól – magyarázta. alig állt a lábán. – Bánom. elég berendezést. aztán kifújta. – Akárcsak én. – Most rögtön! Luke nem vesztegette az időt kérdezősködésre. hogy nem jöttem rá előbb. mert zavarniuk kellett. vezetéket tesznek tönkre ahhoz. Lando igyekezett felfelé. – Munkába állítsam őket? – Jól hallottad! – erősítgette Han. – Csináld! Lando beütötte az utolsó számjegyeket… s a szemközt távolodó fregatt teste megremegett.

Lesz még alkalom arra. ha az endori ütközetet Thrawn főadmirális irányítja. Sluis Van a hadjárat első állomása volt csupán. nem maga a hadjárat. – Mindössze lendületünkből veszítettünk egy keveset. konzoljára meredt. Ám a csillagrombolók távozása után a végkimenetel egy pillanatra sem lehetett kétséges többé. S megint eltöprengett. hogy általános támadást rendelek el? – kérdezte. nyomáskiegyenlítő felszerelésüknek köszönhetően. – Igazában nem szenvedtünk vereséget. Nem voltak hajlandóak megadni magukat. s a csata hivatalosan is befejeződött. legtöbbjükkel Lando vakondjainak beindulásakor végzett a vákuum. Azon tűnődött. S most hajtsa végre a parancsot! – Igenis. Míg birtokunkban van a Tantiss-hegy. Thrawn bólintott. A hátrahagyott nyolc űrgárdísta – ők. s birtokunkban vannak a császár raktárának kincsei. azután továbbította a visszavonulási parancsot. hogy kezdettől fogva sejtenie kellett volna. Thrawn egy végtelennek tűnő pillanatig némán ült. – Akkor rendelje el a visszavonulást. arcán töprengő kifejezés. hogy megváltoztassuk a megváltoztathatatlant. De csak ennyit. Wayland a miénk. amennyit csak lehet. Thrawn nem csupán katona. nyilvánvaló szándékuk volt. Nem áldozunk hajókat és embereket azért. – A… visszavonulást? – kérdezte a kapitány óvatosan. akikkel eddig együtt szolgált. Nem ilyen parancsra számított. admirális! – mondta Pellaeon. HARMINCKETTEDIK FEJEZET Némi időbe telt. Igazi harcos: nem a személyes dicsőség. hogyan is alakult volna a Birodalom sorsa. – Valamennyi megmaradt vadászgépünk dokkolt. Thrawn tovább mosolygott. Thrawn halovány mosollyal pillantott rá. vajon milyen formát ölt majd a kitörés… A főadmirális váratlanul a panorámaablak felé fordult. kapitány. Hatot beértek és megöltek. uram… – Pellaeon egyre várt. hogy megszerezzük a szükséges hajókat. Még egy pillantást vetett a panorámaablakon túlra. A túlélőket már hamar elintézték. Pellaeon visszafojtotta lélegzetét. hogy még mindig csata dúl odakint. s megkönnyebbülten visszafordult saját konzoljához. hogy annyi kárt okozzanak. – Igen. a bázishajók pusztulása után is harcképesek maradtak – keményebb diónak bizonyult. egyikük megrongált egy korvettet. – Hogy céltalan. csupán a végcél fontos számára. A köztársaságiak a rohamosztagosokkal boldogultak a legkönnyebben. az admirális büszkeségén esett sérelem felkorbácsolta indulatok kirobbanására várt. nem hasonlít azokhoz a tisztekhez. dehogy… – tiltakozott Pellaeon. az utolsó kettő végül felrobbantotta magát. hogy nem tévesztette meg az admirálist. immár hidegen. – Azt várta talán. miután a plazmasugarak lyukat vágtak a lopott hajók testébe. Pontosan tudta azonban.S valamennyi hajó oldalából lángok lövelltek elő. A hajógyárban és az orbitális dokkok körül teljes volt a felfordulás – és rengeteg a súlyosan . győzelmünk kétségtelen! Kinézett a panorámaablakon. kapitány? – tudakolta higgadtan. betörtek a hajóépítő üzembe. mire a birodalmi flotta visszavonult. – Ezt a menetet elvesztettük. kapitány – közölte halkan. ráadásul hamis hősiességgel próbálom palástolni vereségünket? – Ó. és nem többet. A robbanás tehát elmarad… Némi bűntudattal döbbent rá. mintha megfeledkezett volna arról.

keményet érzett a gyomrában. – A mielőbbi viszontlátásra. mialatt a Larkhess hídjának maradványait szemlélte az egyik harcállomás kilátóablakán át. – Mielőbb vissza kell jönnöd ide. hogy velem tartson? – Ha lehet – sóhajtott Leia. hogy képén boldog. és a mikrofonhoz ugrott. várjunk! Mit keresel te Coruscanton? – Azt hiszem. mihelyt friss híreket kapsz. – Mintha Fey'lya tanácsost hallanám… – s sandán nézte a kapitányt. amit tenniük kellett. az utóbbi időben kényszerűen hiányolt személy hangja: – Han? Itt Leia. – Csak hiszed? – Figyelj. ha nem a saját bőrömről lett volna szó. – Én is szeretlek… Bontotta a kapcsolatot. De meglehetősen harsány – jegyezte meg Han keserűen.sérült sorhajó. hogy legyűrje keserűségét. Han homlokráncolva pillantott Luke-ra. Jössz. A vád árulás. – Nos. – Nos… – mondta – …lecsapott a pöröly. sikerült megoldanom a másik problémát – válaszolta a hercegnő. – Meglátják. Az én gépemből tesszük . Ha Leia ilyen ideges… – Mi a baj? Hallotta. Szeretlek. azután felcsendült egy ismerős. Nem valami fényes győzelem… – mormolta Afyon kapitány. most nem el a legfontosabb! – csattant fel Leia. ezt mondanám akkor is. nincs mit mondaniok. nem volt a legoptimálisabb megoldás. azután Wedge-re pillantott. aki mindent elkövetett. – Hívd a Falcont. – Ackbarnak minden barátjára szüksége lesz. Odafent van? – Itt vagyok! – szólalt meg Han. hogy megmentsék őket. Hannák csak most tűnt fel. amit másoktól hallanak majd: "Mindezen járművek megrongálása annak érdekében." Han Luke-ra pillantott. s nyilván kissé ostobának tűnő mosoly dereng fel. – Itt Afyon – mondta. Úgy tetszett. Afyon odalépett. Két órán belül felkészítik az indulásra. Luke? A fiatal Jedi bólintott. – Na ja. Döbbent csend telepedett a teremre. – Ráadásul mind többen figyelnek rá – lódította Wedge. – Rendbehozták már az embereid az Xszárnyúmat? – Még nem – rázta a fejét Wedge. – Ezt az incidenst is a saját politikai céljaira használja majd – dünnyögte Afyon. – Megyek. – Pontosan. Azonnal indulunk. Csak azt visszhangzóm. – Oké – dünnyögte Han. Homlokán rögtönzött kötés. – Sluisi kommunikációs központ – válaszolt egy hang. Hannák a fali hírközlő trillázása hallatán forrt torkára a válasz. majd Wedge-re tekintett. vételre kapcsolt. – Pontosan azt tették. – De hivatalosan is az elsőbbségi listára került a dolog. – Legalábbis egyelőre. – Ackbar admirálist lefokozták és őrizetbe vették. Győztek hát – de milyen áron? – Szó sincs róla – felelte Afyon higgadtan. Ám a következő pillanatban… – Várjunk csak. majd Afyonra. – Várok! Rövid szünet következett. – Jó pár magasrangú tisztet is beleértve. s a többiekhez fordult. – Hívás Coruscantról: Solo kapitányt keresik. amilyen hamar csak lehet – ígérte a koréliai. Akarod. Han. szerencsére Fey'lya véleménye egy csupán a sok közül – vetette közbe Luke. – Velem van Luke is. Vegyes érzelmeket táplált a diadallal kapcsolatban maga is. Az bólintott. – Csak a huzalozás helyreállítása hónapokba telik! – Jobb lett volna. – Leia! – A koréliai érezte. Han előbb Luke-ra. ha egészben a Birodalom kezébe kerül? – csattant fel mögötte Han. hogy a hercegnő mély lélegzetet vesz. Han valami hideget. milyen feszültség és fáradtság sugárzik hangjából.

ha kell! Luke biccentett. noha korántsem volt ennyire magabiztos. – Majd kitalálunk valamit… VÉGE (egyelőre)* * A következő kötet Egyesült Államok-béli megjelenésének időpontja még bizonytalan . No igen – töprengett Han. – Menjünk. és túl sokat akarnak elérni – márpedig. Ha Fey'lya és társai túl gyorsan. – Nem azért harcoltunk végig egy háborút. mintha belelátott volna. miközben barátjával az oldalán a Falcon dokkja felé igyekezett. ez csaknem biztosan így lesz… – Nem kizárt. És ezt nem engedhetjük – jelentette ki Han. Gyerünk! – Sok szerencsét! – szólt utánuk Afyon alig hallhatóan. – Akkor egyedül repülök Coruscantra – mondta. Fey'lyát ismerve. – Valóban. aztán ismét Hanra nézett.át a motivátorokat. kerítsük elő Artut! – Rendben. Ez igazi pörölycsapás. hogy egy túlzottan ambíciózus bothai most mindent tönkretegyen! – De hogyan fékezzük meg? Han elhúzta a száját. hogy ismét polgárháború tör ki – mormolta Luke.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful