MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

ORDINUL Nr. _________ din _________________ pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind proiectarea structurilor de pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice”, indicativ GP 093-06

În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, În temeiul art. 2 pct. 45 şi al art.5 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, Având în vedere procesul-verbal de avizare nr. 10/11.07.2006 al Comitetului Tehnic de Coordonare Generală, Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul

ORDIN Art.1. ⎯ Se aprobă reglementarea tehnică "Ghid privind proiectarea structurilor de pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice”, indicativ GP 093-06, elaborată de către Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Art.2. ⎯ Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării. Art.3. ⎯ La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea.

MINISTRU RADU MIRCEA BERCEANU

*)

Anexa se publică în Monitorul Oficial al României Partea I bis şi în Buletinul Construcţiilor editat de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor-INCERC Bucureşti

MINISTRUL DELEGAT PENTRU LUCRĂRI PUBLICE ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI LÁSZLÓ BORBÉLY

SECRETAR DE STAT IOAN ANDREICA

SECRETAR GENERAL EUGEN ISPAS

SECRETAR GENERAL ADJUNCT CONSTANŢA PANĂ

DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ DIRECTOR GENERAL ELENA PETRAŞCU

DIRECŢIA DE REGELEMENTARE ÎN CONSTRUCŢII DIRECTOR CRISTIAN-PAUL STAMATIADE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Bd. Dinicu GOLESCU Nr. 38, Sector 1, Cod: 010873, Bucureşti DIRECŢIA DE REGLEMENTARE ÎN CONSTRUCŢII Telefon: +4021 319.61.12, Fax: +4021 319.62.01, www.mt.ro;e-mail: dtc6@mt.ro REFERAT DE APROBARE pentru “GHID PRIVIND PROIECTAREA STRUCTURILOR DE PĂMÂNT ARMATE CU MATERIALE GEOSINTETICE G ŞI METALICE” Lucrarea: “ Ghid privind proiectarea structurilor de pământ armate cu materiale geosintetice şi metalice”. Elaboratorul lucrării este Universitatea tehnică de Construcţii Bucureşti. Conţinutul reglementării Ghidul prezintă metode de proiectare specifice pentru lucrările de pământ armat cu materiale geosintetice sau metalice (structuri de sprijin, pante armate). Metodologia de proiectare cuprinsă în prezentul ghid are ca referinţă standardele române în vigoare la data redactării, ca şi cele europene preluate ca standarde naţionale în domeniul materialelor geosintetice, prezentând în acelaşi timp şi principiile aplicării normelor EUROCODE, astfel încât ghidul să poată fi aplicat la momentul adoptării acestora ca norme în România. În ceea ce priveşte armarea cu materiale geosintetice, acest ghid se constituie ca o aplicare a prevederilor generale de utilizare a materialelor geosintetice cuprinse în „Normativul privind utilizarea materialelor geosintetice la lucrările de construcţii”, indicativ NP 075/2002. Ghidul de proiectare a structurilor din pământ armat pune la dispoziţia proiectanţilor o metodologie generală de proiectare, ca şi unele metode specifice de calcul, având caracter orientativ. Structurile din pământ armat sunt structuri geotehnice ce pot fi clasificate în două mari categorii: A. Structuri din pământ care nu sunt stabile sub propria lor greutate în varianta nearmată; ele pot fi în situaţia de a prelua sau nu încărcări exterioare. Principalul criteriu de dimensionare a acestor structuri îl constituie asigurarea stabilităţii sub greutate proprie şi, eventual, sub posibilele încărcări exterioare. În această categorie intră: - structuri de sprijin din pământ armat (ziduri de sprijin - culei de pod - etc.) - pante armate cu materiale geosintetice , - straturi minerale (cu rol de etanşare sau drenaj) instalate pe pante, armate cu geosintetice. B. Structuri din pământ stabile sub propria lor greutate chiar şi în varianta nearmată, al căror principal criteriu de dimensionare îl constituie asigurarea preluării încărcărilor exterioare, în condiţii de limitare a deformaţiilor. În această categorie intră: - drumuri nepavate armate cu materiale geosintetice, - îmbrăcăminţi bituminoase armate cu materiale geosintetice, - platforme de căi ferate armate cu materiale geosintetice, - platforme armate cu materiale geosintetice . Prezentul ghid se referă doar la structurile din categoria A. Aceste structuri sunt, în general, realizate din straturi alternative de pământ compactat şi armături din materiale geosintetice, metalice sau alte tipuri de materiale. De obicei, pentru a preveni eroziunea feţei expuse a masivului armat, sunt necesare elemente de faţadă. Prezenta documentaţie se înscrie în procesul de armonizare a legislaţiei tehnice româneşti cu cea din Uniunea Europeană, îmbunătăţind nivelul de reprezentare privind proiectarea structurilor de pământ armate cu materiale geosintetice şi metalice, aferente construcţiilor în România. Lucrarea a fost avizată favorabil de Comitetul Tehnic de Coordonare Generală prin PV nr. 10/11.07.2006, prin care se recomandă ca prezenta lucrare să se publice în Monitorul Oficial, Partea I, având titlul de mai sus. În vederea intrării în vigoare a prezentei reglementări şi a publicării acesteia în Monitorul Oficial, Partea I, vă rugăm să binevoiţi a semna ordinul alăturat.

DIRECTOR Cristian - Paul STAMATIADE
Întocmit ing. Ion Niculescu

06 CONTRACT NR. 165/2002 BENEFICIAR: MTCT RECTOR UTCB Prof. ing. +40.12. Nr. dr. Loretta Batali COLECTIV DE ELABORARE Conf.21.2420781. Sanda Manea Conf. ing.2420866 GHID PRIVIND PROIECTAREA STRUCTURILOR DE PĂMÂNT ARMATE CU MATERIALE GEOSINTETICE ŞI METALICE Redactarea finală INDICATIV GP 093 . 124. ing. Fax: +40. dr. Valentin Feodorov Şef lucr. ing.21. ing. dr. dr. ing. Loretta Batali Prof. Lacul Tei. Constanţa Pană RESPONSABIL LUCRARE MTCT Ing. Cătălin Roşu . dr.UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI CATEDRA DE GEOTEHNICA SI FUNDATII Bdul. sector 2 Tel: +40. Ernest Olinic Ing. ing.2006 - . dr. Horaţiu Popa Asist.08.21.242. Dan Stematiu RESPONSABIL CONTRACT Conf.

........................ 5 1................................ Elemente de faţadă ............... 30 4.......... 31 4...................................................................................3........................6................................................................ 27 4............... Armonizarea cu standardele europene .................................................................................................. Criterii de alegere a materialelor pentru umpluturile armate şi cele din spatele masivului armat ..Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice CUPRINS 1........ 33 1 .........1.....................................6.......................2. Materiale geosintetice cu alte funcţii decât cea de armare........... 33 4.................................3..................... MATERIALE UTILIZATE – CARACTERIZARE ŞI CRITERII DE ALEGERE 27 4............... 20 2......2.................................................... GENERALITĂŢI ...................2....................... 8 2..... 5 1. 8 2...2............4...................................... 7 2............................... Tipuri de armături .... 17 2..... Pământ....4...................................................... 27 4................... Lucrări aferente căilor ferate .......................................................................... 25 4........... Determinarea caracteristicilor pământului .................... Umpluturi ........................................1......................................................... 24 3.....2.........................................5.................1..............1......... Terenul de fundare .....................6........3......2........ Lucrări hidrotehnice ....1........................2....................................... Cercetarea geotehnică a terenului ...........2................. EVALUAREA PROIECTULUI ..............................6........ Tipuri de structuri din pământ armat..1............. Materiale geosintetice cu alte funcţii ......................................................2...... Lucrări aferente structurilor rutiere ........................................................................................................................ Elemente de faţadă ................... 8 2........................... Mecanisme de transfer.........................................................1......2...................... 28 4...............................................................................................................7..... Evaluarea proiectului...................................1............. CERCETAREA GEOTEHNICĂ A AMPLASAMENTULUI...... 24 3............. 17 2....1........................................2................ Materiale metalice ..........3..........................................2.. 11 2.............. 33 4. Utilizări..................... 18 2.............. Masivul sprijinit ...................................... 21 3.1................. 19 2............. OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE........................................................................................ 31 4.................................. 13 2...........................4..................... Principiul pământului armat.......................... 30 4...........1......................... Materiale geosintetice cu funcţie de armare...............................1.... 28 4.......................2............. Materiale geosintetice ......... Lucrări de poduri..1.............................................. Reglementări tehnice şi standarde naţionale conexe .......... 17 2.........6............

......3.........3................................................... Evaluarea tasărilor.... Metoda gravităţii coerente........4. 68 6.......2....2.................................................. 59 6..................3........................... 51 6....................................... 73 6....2......... 64 6......3..............4.....1........................4.....................4.. Conexiuni între armături şi elementele de faţadă .....1...3............... Verificarea stabilităţii externe la solicitări seismice ...............5.3. 35 4.. 46 5..............3.. 59 6............................................ 36 5...............4.............. Încadrarea lucrărilor de pământ armat în categoriile geotehnice ................................................... Metoda penei ancorate ....... 78 2 .................. 71 6..................................................4......................4...........................4................................................................4........3...........2...... Calculul forţei de întindere în armătură ........................................... Elemente de faţadă pentru pante armate ....................3............ Exploatarea normală......... 34 4....3...........1.. 49 6....4..3............. 37 5.................................................................2.........4....Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 4................................... 78 6............................ 52 6... Verificarea stabilităţii pe plane înclinate.....................4........ Generalităţi ....7...................................................3.3..............3...1..............3....... 58 6........................... Proiectarea la stări limită a structurilor din pământ armat ... Starea limită a exploatării normale.............4...... Predimensionarea structurii.......................... Evaluarea presiunii pământului........ Principiile proiectării conform EUROCODE.............. 65 6.............................................. 41 5......... Elemente de faţadă pentru structuri de sprijin.... 36 5....... Verificarea stabilităţii externe....... Alegerea tipului de armătură ... Verificarea armăturilor la smulgere ................ Verificarea presiunilor pe teren......4.. 61 6........ STRUCTURI DE SPRIJIN ARMATE...........................................................6................... 66 6.............................................................. Verificarea la smulgere a armăturilor....................8.........4.......................1.......... Factori parţiali pentru armături ...... Verificarea stabilităţii interne ... 47 5....3....2....................... 55 6.6.........4..................................... 69 6.....................................................4..........1................... Principiile metodei stărilor limită......3............................. Procedura de proiectare .... 35 5..1. 52 6.............. 42 5............. 50 6........1.................... Principiile proiectării conform standardelor române în vigoare...... 71 6............................3............5............. 66 6................4.. 47 5...........2.......................... Calculul forţei maxime de întindere în armătură ................4.......................................... 68 6..4. Exigenţe de calitate.................... Alegerea distanţei între armături ................... 71 6.4...........5..........................3.............4. Verificarea la rupere a armăturilor ....... Verificarea stabilităţii la alunecare pe talpă ................4.........4...........................................3....................... 65 6............................5......................2.4.................................4.......... Verificarea stabilităţii globale .4..... Factori parţiali pentru interacţiunea pământ/armătură ................................ 62 6. Verificarea stabilităţii la răsturnare ................................ 50 6........... 60 6........4............................. Evaluarea coeficientului împingerii pământului . Verificarea la rupere a armăturilor ............................ PRINCIPII DE PROIECTARE A STRUCTURILOR DIN PĂMÂNT ARMAT 36 5..............................................

.................... Conexiuni între materialele geosintetice ............................ Proiectarea conexiunilor...4. Procedura de proiectare .............................................4..........................................4.....4... 102 8.............................................................................. Verificarea stabilităţii globale interne .. Proiectarea elementelor de faţadă ....5......4. 98 8....................... Repararea alunecărilor de teren..................................................... Metoda fâşiilor pentru suprafaţă de cedare spirală logaritmică ....4............... Structuri de sprijin suprapuse........1....... Determinarea parametrilor normaţi şi de calcul conform STAS 3300/1-85 100 8...........................5................. 86 7..........6...5...........9..................7...5.............. EXEMPLE DE CALCUL ................................ Structură de sprijin armată cu geogrile – proiectare conform STAS...5............... Sistemul de drenaj... Starea limită a exploatării normale ..................................................................................................................... Evaluarea împingerii pământului ...........................1.......................... 97 7...... 99 8.... 97 7.............................4......... Evaluarea stabilităţii interne....................................... 94 7....................2.....2........ 80 6.............. Existenţa unui obstacol ..........3.. 86 6. 103 8...................... 96 7..... 92 7....................................7........... 95 7..................9.................................................................................. 84 6...........4.......................5.......................1...............1....... 104 3 ....................... 81 6........ Calculul rezistenţei la întindere a armăturii ......... Metoda gravităţii coerente.... 92 7..................................................... 93 7... 89 7......1....................4...............7..............................................1............... 89 7............................Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 6.............. Verificarea stabilităţii la răsturnare .......................... 82 6... 99 8................. Metoda penei duble ..................................1..............................................8....................... 103 8...................7........6........................ 78 6................ 80 6..................... Evaluarea stabilităţii externe ................ Elemente de proiectare specifice....... 102 8.............. Conexiuni metalice..................6.................... Predimensionare .............. 79 6.....................6............................1................................................ Structuri de sprijin gemene (back-to-back walls) .. 83 6. Proiectarea elementelor de faţadă ................ Sistemul de drenaj............. Verificarea stabilităţii la alunecare pe talpă .........................3.............................. Generalităţi .........1.......................4................ Proiectarea conexiunilor.........2................................. Verificarea stabilităţii interne la acţiuni seismice .........................1........1.............................................. Verificarea presiunilor pe teren...................................1............2........1....4.....8..........8.....................................5............... 86 6......................................3............1............ 89 7... 98 7............ Evaluarea greutăţii şi suprasarcinii ......................... 102 8......4................................ 96 7..........7.......................................................................................................... PANTE ARMATE ......................................2... Metoda fâşiilor pentru suprafaţă de cedare circulară ................... 104 8............................. 79 6... Starea limită a exploatării normale..............

...................3....... Verificarea presiunilor pe teren........ Verificarea armăturilor la rupere......4............ Dispunerea armăturilor.......................... Alegerea stărilor limită şi a combinaţiilor de încărcări ................ 110 8.........12.........................10............. 119 8..............1................. Verificarea armăturilor la rupere.........................2........................ Calculul rezistenţei la întindere a armăturii .... 110 8................ Structură de sprijin armată cu geogrile – proiectare conform EUROCODE ............2. Evaluarea acţiunilor şi parametrilor de calcul................................................. 104 8...................... 118 8...................................................................................... 105 8...2...................................... Dispunerea armăturilor................................................2...2........... 108 8.............. Determinarea parametrilor geotehnici.......11...................... 107 8....................................1........................................11....2........ Verificarea stabilităţii la alunecare pe talpă .................. Calculul forţei de întindere în armături ............7........Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 8........................................... 108 8.................... 111 8...........................8...... Predimensionare .................... 118 8................. 115 8..............12. Reevaluarea încărcărilor pentru L = 3.... Verificarea stabilităţii la răsturnare .............9.................. 114 8..13...2. Verificarea armăturilor la smulgere ....................................................1.............2............2... 106 8... 119 4 ......2..2..........1............. 105 8.............................10............................2................................................... Verificarea armăturilor la smulgere .. Calculul forţei de întindere în armături ...............1 m......................2.. 116 8..6. 118 8.......9..........2.....................2.1....................5......................

În ceea ce priveşte armarea cu materiale geosintetice.1. pante armate). indicativ NP 075/2002. NP 074/2002 4. în concordanţă cu cerinţele normelor europene şi ale sistemului naţional de autorizare a laboratoarelor în construcţii 2. Partea 2: Condiţii tehnice de livrare pentru oţeluri de construcţii nealiate 8. MLPTL – Normativ privind principiile. NP 075/2002 3. MLPTL – Ghid privind modul de întocmire şi verificare a documentaţiei geotehnice pentru construcţii. Determinarea rezistenţei la intemperii 10. Ghidul de proiectare a structurilor din pământ armat pune la dispoziţia proiectanţilor o metodologie generală de proiectare.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 1. Metoda de determinare a rezistenţei microbiologice prin încercarea de îngropare în sol 5 . MLPTL – Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrările de construcţii. OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE Ghidul prezintă metode de proiectare specifice pentru lucrările de pământ armat cu materiale geosintetice sau metalice (structuri de sprijin. Metodologia de proiectare cuprinsă în prezentul ghid are ca referinţă standardele române în vigoare la data redactării. exigenţele şi metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare. SR EN 12225:2001 – Geotextile şi produse înrudite.Partea I Prevederi de proiectare pentru clădiri. ca şi cele europene preluate ca standarde naţionale în domeniul materialelor geosintetice.Ghid tehnic privind exigenţele de bază în efectuarea şi raportarea încercărilor de laborator geotehnic şi în elaborarea reglementărilor tehnice pentru încercări geotehnice. SR EN 10025-1:2005 – Produse laminate la cald din oţeluri de construcţie nealiate. 1. Reglementări tehnice şi standarde naţionale conexe La aplicarea prezentului ghid se va face referire şi la următoarele reglementări tehnice şi standarde naţionale: 1. MLPTL . P 100-1/2004 6. SR EN 12224:2001 – Geotextile şi produse înrudite. Partea 1: condiţii tehnice generale de livrare 7. acest ghid se constituie ca o aplicare a prevederilor generale de utilizare a materialelor geosintetice cuprinse în „Normativul privind utilizarea materialelor geosintetice la lucrările de construcţii”. Partea 5: Condiţii tehnice de livrare pentru oţeluri de construcţii cu rezistenţă îmbunătăţită la coroziunea atmosferică 9. ca şi unele metode specifice de calcul. MLPTL . GT 035/2002 5. SR EN 10025-5:2005 – Produse laminate la cald din oţeluri de construcţie nealiate. astfel încât ghidul să poată fi aplicat la momentul adoptării acestora ca norme în România. prezentând în acelaşi timp şi principiile aplicării normelor EUROCODE.Cod de proiectare seismică . SR EN 10025-2:2004 – Produse laminate la cald din oţeluri de construcţie nealiate. având caracter orientativ.

Determinarea caracteristicilor de frecare. SR EN ISO 8765:2002 – Şuruburi cu cap hexagonal parţial filetate. Determinarea rezistenţei la tracţiune pentru îmbinări/cusături prin metoda benzilor late 22. Partea I – Instalarea între materiale granulare. Metodă de simulare a deteriorării în timpul instalării. SR EN 1990:2004 – Eurocod : Bazele proiectării structurale 16. 31. Încercarea de perforare dinamică (încercarea prin căderea unui con) 19. Partea 1: Încercarea de forfecare directă 26. Determinarea conductivităţii electrice specifice 34. SR EN ISO 4016:2002 . Partea 2: Încercarea cu planul înclinat 27. SR ENV ISO 10722-1:2002 – Geotextile şi produse înrudite. Metodă selectivă pentru determinarea rezistenţei la oxidare 14. SR EN ISO 10318:2006 – Geotextile. SR ISO 14240:2001 – Calitatea solului. SR EN ISO 13431:2004 . SR EN ISO 11058:2002 – Geotextile şi produse înrudite. SR EN ISO 4014:2003 . SR EN 918:2000 – Geotextile şi produse înrudite. SR EN 13251:2001/A1:2005 . fără încărcare normală 23. SR ISO 10390:1999 – Calitatea solului. SR EN ISO 12236:2000 – Geotextile şi produse înrudite. Încercarea la tracţiune a benzilor late 21. Determinarea biomasei microbiene a solului 35. SR EN 1997-1:2004: Eurocod 7 – Proiectarea geotehnică. SR EN 13438:2005 – Geotextile şi produse înrudite. Determinarea sulfatului solubil în apă şi solubil în acid. SR EN 12447:2003 – Geotextile şi produse înrudite. Clasificarea şi gruparea acţiunilor 36. SR EN ISO 12957-2:2005 . Determinarea permeabilităţii la apă normal pe plan. STAS 10101/0A –77 – Acţiuni în construcţii.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 11. Metodă de încercare selectivă pentru determinarea rezistenţei la lichide acide şi alcaline 15. SR ISO 11048:1999 – Calitatea solului. SR EN ISO 12956:2004 – Geotextile şi produse înrudite. SR EN ISO 12957-1:2005 – Geosintetice. SR ISO 11265+A1:1998 – Calitatea solului. Încercare de perforare statică (încercare CBR) 24. Determinarea caracteristicilor de frecare. STAS 10101/0-75 – Acţiuni în construcţii. SR EN 14030:2002/A1:2004 – Geotextile şi produse înrudite. Clasificarea şi gruparea acţiunilor pentru construcţii civile şi industriale 37. Metodă de determinare a rezistenţei la hidroliză în apă 12. Calculul elementelor din oţel 38. SR EN ISO 10321:1999 – Geotextile.Geotextile şi produse înrudite. Determinarea pH-ului 32. SR EN ISO 10319:2002 – Geotextile.Geotextile şi produse înrudite. fundaţii şi structuri de sprijin 13. STAS 11028-89 – Şuruburi cu cap hexagonal şi piuliţe hexagonale pentru construcţii metalice 6 . industriale şi agricole. Determinarea mărimii deschiderii caracteristice d efiltrare 25.Geosintetice. Determinarea comportării la fluaj din tracţiune şi rupere din fluaj din tracţiune 28. STAS 10108/0-78 – Construcţii civile. Caracteristicile impuse pentru utilizarea la construcţii din pământ. cu filet metric fin – Grade A şi B 18. 33. Vocabular 20. Partea 1 – Reguli generale 17.Şuruburi cu cap hexagonal parţial filetate – Grade A şi B 29.Şuruburi cu cap hexagonal parţial filetate – Grad C 30.

STAS 3300/1-85 – Teren de fundare.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 39. 5. Determinarea materiilor organice 50. STAS 8942/1-89 – Teren de fundare. STAS 8796/1 –80 – Organe de asamblare de înaltă rezistenţă folosite cu pretensionare la îmbinarea structurilor din oţel – Şuruburi IP – Dimensiuni 51. Determinarea compresibilităţii pământurilor prin încercarea în edometru 55.2. STAS 1913/15-75 – Teren de fundare. STAS 8942/5-75 – Teren de fundare. 4. STAS 8796/4 –89 – Organe de asamblare de înaltă rezistenţă folosite cu pretensionare la îmbinarea structurilor din oţel. STAS 1913/6-76 – Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate 46. STAS 1913/4-86 – Teren de fundare. 7. STAS 1913/1-82 – Teren de fundare. STAS 1913/3-76 – Teren de fundare. Determinarea rezistenţei la forfecare prin compresiune triaxială pe probe neconsolidate – nedrenate (UU) pe pământuri coezive 1. 8. STAS 8796/2 –80 – Organe de asamblare de înaltă rezistenţă folosite cu pretensionare la îmbinarea structurilor din oţel – Piuliţe IP – Dimensiuni 52. Determinarea densităţii scheletului pământurilor 44. Partea 2 – Proiectarea geotehnică asistată de încercări de laborator 9. STAS 8942/2 – 82 – Teren de fundare. Determinarea permeabilităţii în laborator 48. Partea 3 – Proiectarea geotehnică asistată de încercări de teren 7 . STAS 1913/5-85 – Teren de fundare. Încercarea Proctor 41. ENV 1997-3:1999 Eurocod 7 – Proiectarea geotehnică. 6. Armonizarea cu standardele europene Prevederile prezentului ghid au ca referinţă principiile conţinute în următoarele standarde europene: 1. Determinarea granulozităţii 47. 2. STAS 1913/13-83 – Teren de fundare. Condiţii tehnice generale de calitate 54. STAS 1913/12-88 – Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. 3. STAS 8796/3 –89 – Organe de asamblare de înaltă rezistenţă folosite cu pretensionare la îmbinarea structurilor din oţel – Şaibe IP – Dimensiuni 53. Determinarea umidităţii 43. Determinarea greutăţii volumice pe teren 42. STAS 7107/1-76 – Teren de fundare. Principii generale de calcul 49. Determinarea densităţii pământurilor 45. Determinarea rezistenţei pământurilor la forfecare prin încercarea de forfecare directă 56. Determinarea caracteristicilor fizice şi mecanice ale pământurilor cu umflări şi contracţii mari 40. EN 1991 Eurocod 1 – Acţiuni structurale EN 1992 Eurocod 2 – Proiectarea structurilor din beton EN 1993 Eurocod 3 – Proiectarea structurilor metalice EN 1994 Eurocod 4 – Proiectarea structurilor compozite din metal şi beton EN 1995 Eurocod 5 – Proiectarea structurilor din lemn EN 1996 Eurocod 6 – Proiectarea structurilor din zidărie ENV 13670-1:200 Execuţia structurilor din beton – Partea 1: Generalităţi ENV 1997-2:1999 Eurocod 7 – Proiectarea geotehnică. STAS 1913/2-76 – Teren de fundare.

Principalul criteriu de dimensionare a acestor structuri îl constituie asigurarea stabilităţii sub greutate proprie şi.) 8 . Frecare armătură/teren Încleştare în nodurile geogrilei Figura 2.1. Principiul pământului armat Pentru eforturile de întindere pe care pământul nu le poate prelua se pot introduce armături în teren. În această categorie intră: .1. culei de pod . ele pot fi în situaţia de a prelua sau nu încărcări exterioare.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 2. Principiul de funcţionare al acestora este ilustrat în Figura 2. Structuri din pământ care nu sunt stabile sub propria lor greutate în varianta nearmată. sub posibilele încărcări exterioare.3 etc. GENERALITĂŢI 2. eventual.1.Figura 2.structuri de sprijin din pământ armat (ziduri de sprijin .2.Figura 2. Principiul de funcţionare a armăturilor introduse în pământ 2. Tipuri de structuri din pământ armat Structurile din pământ armat sunt structuri geotehnice ce pot fi clasificate în două mari categorii: A.2.

5) Figura 2. Culee de pod din pământ armat cu geosintetice pante armate cu materiale geosintetice (Figura 2. Pante armate cu materiale geosintetice .Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 2. Straturi minerale armate cu materiale geosintetice. Zid de sprijin din pământ armat cu geosintetice Figura 2.straturi minerale (cu rol de etanşare sau drenaj) instalate pe pante.5.2.4) Figura 2. armate cu geosintetice (Figura 2.3. instalate pe pante 9 .4.

6. 10 . pentru a preveni eroziunea feţei expuse a masivului armat. . conexiuni. Aceste structuri sunt. terenul de fundare. . metalice sau alte tipuri de materiale. de sub structura de pământ armat. terenul natural din spatele întregii structuri. Structuri din pământ stabile sub propria lor greutate chiar şi în varianta nearmată. În această categorie intră: .drumuri nepavate armate cu materiale geosintetice. sunt necesare elemente de faţadă. în condiţii de limitare a deformaţiilor. realizate din straturi alternative de pământ compactat şi armături din materiale geosintetice. umplutura din spatele structurii de pământ armat.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice B.structuri de sprijin verticale sau apropiate de verticală. Structuri de sprijin verticale sau foarte apropiate de verticală Elementele componente ale unei structuri geotehnice de sprijin din pământ armat sunt (Figura 2. al căror principal criteriu de dimensionare îl constituie asigurarea preluării încărcărilor exterioare.îmbrăcăminţi bituminoase armate cu materiale geosintetice. Exemple de astfel de structuri sunt prezentate în figurile care urmează: .platforme de căi ferate armate cu materiale geosintetice. în general.7): pământul armat. cu diverse tipuri de faţade ( Figura 2. constituit dintr-o alternanţă de straturi de pământ compactat (în general necoeziv) şi armături geosintetice sau metalice. . elementele de faţadă (parament). De obicei.6). Figura 2.platforme armate cu materiale geosintetice . Prezentul ghid se referă doar la structurile din categoria A. fundaţia.

benzi.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 2. Repararea alunecărilor Figura 2. stabilizări de alunecări de teren şi excavaţii (Figura 2.benzi sau grile metalice.3. 11 .9 sunt prezentate schemele de armare folosind diverse forme de armături.ancore de diverse tipuri. a. folii sau grile din materiale polimerice (geosintetice).7.8). Elementele componente ale unei structuri de sprijin din pământ armat .pante armate utilizate pentru construcţia de ramblee. În Figura 2. Pante armate 2. Tipuri de armături Armăturile se pot prezenta sub diverse forme şi pot fi realizate din mai multe tipuri de materiale: . Rambleu cu pante armate b. .8. .

În această categorie intră de asemenea geocelulele. polietilena şi poliamida sub formă de fibre sau fire (monofilament. Geocompozitele sunt combinaţii de materiale. Polimerii utilizaţi sunt polipropilena. În primul caz. din care cel puţin un material este geosintetic. Marea majoritate sunt realizate din fibre sintetice.geocompozite de armare. poliesterul. multifilament. . mai recent. formând geocompozite.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 2. 12 . dar şi din poliamidă. consolidate prin interţesere sau termosudare. . Geotextilele folosite în scop de armare pot fi asociate cu alţi polimeri. mono.).geogrile. din poliamide aromatice (aramid) sau polivinilalcool. forţa totală rezistentă mobilizată va fi funcţie de numărul de straturi şi de distanţa pe verticală între ele. Armăturile din materiale geosintetice pot fi realizate din: . Sunt realizate în general din polietilenă (de înaltă densitate) sau polipropilenă. cu fibre de sticlă sau metal. Diverse forme de armături Armăturile sub formă de folii sau grile sunt în general instalate pe toată lăţimea. dar există şi geotextile realizate din fibre naturale (iută. de exemplu).sau biaxiale. Geogrilele sunt reţele polimerice regulate cu ochiuri suficient de mari (1÷10 cm) pentru a permite pătrunderea materialelor granulare.geotextile. ţesute sau extrudate. neţesute. ancore sau bare. Geotextilele sunt ţesături permeabile realizate din fibre sau fire textile. Geogrilele pot fi sudate. poliester sau. iar în al doilea caz şi de distanţa pe orizontală. Geotextilele pot fi: ţesute. tricoturi. etc. spre deosebire de armăturile sub formă de benzi.9.

asigură un suport pentru pământ între straturile de armături. În această categorie intră aproape toate tipurile de armături geosintetice. de cele mai multe ori.10 – 2.gabioane.panouri prefabricate din beton cu înălţime egală cu înălţimea structurii. îmbinate între ele prin diferite sisteme.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice care sunt saltele celulare tridimensionale realizate din geogrile şi celulele tridimensionale alcătuite din benzi de geotextil. . vandalismului etc. .armături relativ inextensibile. .dă o formă exterioară structurii. independente de timp şi temperatură. armăturile pot fi împărţite în două categorii: . care au deformaţii la rupere mai mari decât deformaţiile maxime ce pot apare în pământul nearmat. . zidărie de piatră brută ancorată de faţada elastică din plase de oţel beton sau faţade din traverse recuperate. .elemente montate după construcţie în cazul geosinteticelor întoarse la faţa structurii. benzi. în aceleaşi condiţii de solicitare. definite ca fiind armăturile pentru care deformaţiile la rupere sunt mai mici decât deformaţiile maxime ce pot apare în terenul nearmat. în aceleaşi condiţii de solicitare. .armături relativ extensibile.4. Principalele tipuri de faţade utilizate sunt: . În figurile 2.elemente metalice. dependente de timp şi temperatură. .asigură ancorarea armăturilor în zona activă. ambele umplute cu pământ sau material granular. sau alţi polimeri. beton. 13 .panouri prefabricate din beton cu înălţime mai mică decât înălţimea structurii. 2. Proprietăţile acestor armături sunt. . .blocuri modulare prefabricate din beton. Aceste elemente au un rol preponderent de protecţie a geosinteticelor contra intemperiilor. Proprietăţile acestui tip de armături sunt. . Din punct de vedere al comportării. în general. lemn sau alte materiale.16 sunt prezentate câteva tipuri de faţade. de aceea pentru determinarea lor sunt recomandate încercări pe termen lung (fluaj). inox) şi se prezintă sub formă de grile. astfel că relaţia efort – deformaţie poate fi determinată cu ajutorul încercărilor pe termen scurt.oferă o estetică necesară pentru încadrarea în peisaj. Structurile ancorate sunt realizate cu armături metalice sau polimerice care au formă de ancoră la capătul dinspre faţadă. . bare. realizate din beton torcretat. Armăturile metalice sunt realizate din materiale rezistente la coroziune (oţel galvanizat sau nu. panouri prefabricate din beton. cu viteza constantă de deformare. Elemente de faţadă În cazul structurilor de sprijin faţada îndeplineşte următoarele funcţii: .materiale geosintetice întoarse la faţa zidului. În această categorie intră armăturile metalice.previne eroziunea pământului.

10. Elemente de faţadă din dale pătrate sau dreptunghiulare pentru armături din plase sudate 14 .Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 2. Elemente de faţadă din dale de beton cruciforme Figura 2.11.

13.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 2.12. Diferite forme de blocuri modulare pentru faţade 15 . Elemente de faţadă din blocuri de beton Figura 2.

Elemente de faţadă din casete prefabricate Figura 2. cu protecţie din zidărie de piatră sau elemente de beton 16 . Faţade flexibile cu geosintetice întoarse la faţa masivului.14.15.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 2.

6. conexe celei de armare şi anume de filtrare.1. acestea pot îndeplini şi o funcţie de drenare. Figura 2. Materiale geosintetice cu alte funcţii Materialele geosintetice pot fi utilizate la structurile din pământ armat şi cu alte funcţii.17).6.18).17.19).16. drenare sau protecţie antierozională. rambleu armat pentru viaducte (Figura 2. Culee de pod 17 . Utilizări 2. În cazul utilizării geotextilelor ca armături. culee în pantă (Figura 2. Prinderea armăturilor în elemente de faţadă prefabricate 2.5. Lucrări de poduri culee de pod (Figura 2. georeţele sau geocompozite de drenaj. 2.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 2. culee combinată cu fundaţie pe piloţi (Figura 2.20). Pentru drenarea masivului din spatele structurii se pot utiliza geotextile.

structuri de sprijin din pământ armat pentru drumuri în zone muntoase (Figura 2. Culee combinată cu fundaţie pe piloţi Figura 2.19.Culee în pantă Figura 2.2.22).6. 18 . Rambleu armat pentru viaducte 2.18.21).20.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 2. Lucrări aferente structurilor rutiere masive de pământ armat ce suportă structura drumurilor sau autostrăzilor (Figura 2.

23).3.22. Ramblee de cale ferată armate cu materiale geosintetice 19 . Figura 2.24).21.23.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 2. Drumuri aşezate pe masive de pământ armat Figura 2. Structuri de sprijin din pământ armat pentru drumuri în zone montane 2.6. ramblee de cale ferată aşezate pe masive de pământ armat (Figura 2. Lucrări aferente căilor ferate ramblee de cale ferată armate (Figura 2.

29). Ramblee de cale ferată aşezate pe masive armate 2. supraînălţarea barajelor existente (Figura 2.25.28).Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 2. insule artificiale din geocelule si umplutură realizată prin hidromecanizare (Figura 2. Insule artificiale din geocelule 20 .26).4.25). Figura 2.6. Cheuri armate cu geogrile Figura 2. Lucrări hidrotehnice cheuri (Figura 2.27).24.26. baraje din materiale locale (Figura 2. structuri de sprijin pentru maluri (Figura 2.

28. Astfel. În cazul armăturilor cu noduri 21 . Apărări de maluri Figura 2. folie sau grilă) determină mecanismul de transfer al eforturilor de la teren la armătură. mecanismul principal de transfer este frecarea pe suprafaţa de contact. în cazul armăturilor din geogrile cu noduri realizate prin topire. Masiv de pământ armat pentru supraînălţarea unui baraj 2.7.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 2. Mecanisme de transfer Alegerea materialului şi formei armăturilor (bandă. Baraj din material local armat cu geosintetice Figura 2.29.27.

31 prezintă o pantă abruptă realizată într-un teren necoeziv. în care eforturile tangenţiale sunt orientate spre exterior. β este mai mare decât unghiul de frecare internă al pământului. comportarea masivului de pământ armat este identică cu cea a masivului nearmat.31. cât şi prin concentrarea de eforturi la nivelul nodurilor (Figura 2. În cazul nearmat panta este instabilă. transferul de eforturi se face atât prin frecare pe suprafaţa de contact.30). există 2 zone distincte ale masivului: zona activă. Dacă se produce ruperea. Comportarea comparativă a armăturilor extensibile şi inextensibile Figura 2. Utilizarea de armături relativ extensibile are aceleaşi rezultate. în sensul smulgerii armăturilor şi zona rezistentă. φ.30. Figura 2. dar este posibilă atingerea unor deformaţii mai mari fără ca cedarea armăturilor să se producă (Figura 2. Aşa cum este prezentat în figură. Armătura va prelua deformaţiile de întindere din zona activă cu condiţia ca să aibă 22 . Utilizarea de armături relativ inextensibile în teren pe direcţia de deformare maximă prin întindere duce la o creştere semnificativă a capacităţii portante a terenului şi la o reducere a deplasărilor acestuia. în care eforturile tangenţiale sunt dirijate spre interiorul umpluturii. În acest proces eforturile de întindere sunt absorbite sau disipate prin armătura flexibilă. Mecanismul armării în cazul pantelor abrupte Mecanismul de armare este afectat de proprietăţile armăturii: armăturile flexibile asigură stabilitatea prin transferarea forţelor destabilizatoare din zona activă către zona rezistentă.1). Figura 2. zona activă este instabilă. situată în imediata apropiere a faţadei. Fără armătură.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice integrale. Unghiul de înclinare a pantei.

ca şi de relaţia care există între ele.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice o rigiditate suficientă la întindere. Între particulele de pământ şi o geogrilă poate apărea un mecanism de încleştare. legătura dintre armătură şi teren este controlată de un mecanism intern de forfecare în interiorul pământului. pantelor sau rambleelor armate. Armăturile flexibile interacţionează cu terenul prin preluarea doar a eforturilor axiale de tracţiune. la o distanţă mică de interfaţa teren/armătură. Pentru ca armarea pământului să fie eficace. al armăturii şi de rugozitatea acesteia din urmă sau de tip aderent în cazul pământurilor coezive. În acest caz. va fi de tip frecare pentru pământurile necoezive. astfel încât să coincidă cu direcţia eforturilor principale din masivul nearmat. Legătura dintre armătură şi pământ. armăturile flexibile sunt puse în operă orizontal în cazul zidurilor de sprijin. Eforturile de întindere pe lungimea Lp nu sunt constante pe toată această lungime. de cele ale armăturii. Mecanismele de interacţiune depind de caracteristicile pământului.31). care asigură transferul de încărcare. trebuie ca armătura să interacţioneze cu terenul pentru a prelua eforturile care ar provoca cedarea pământului nearmat. 23 . depinzând de tipul terenului. Mărimea forţelor de legătură va fi funcţie de rezistenţa la forfecare a terenului şi de rugozitatea armăturii. Deformaţiile de întindere sunt transferate de la teren către armătură prin contactul armătură/teren. De aceea. descrescând către capătul liber al armăturii. Cum încărcările sunt transferate de la teren spre armătură printr-o deplasare relativă a armăturii faţă de teren este esenţial ca armătura să aibă o rigiditate axială mai mare decât terenul. Dacă lungimea totală a armăturii este limitată la La (Figura 2. transferul încărcării de la teren la armătură în zona activă nu va împiedica cedarea.

Trebuie realizate următoarele: . Dacă pe această adâncime există straturi slabe. astfel: Categoria geotehnică 1 – nu sunt necesare investigaţii geotehnice specifice.1. . Studiile de teren trebuie să furnizeze date necesare pentru evaluarea stabilităţii amplasamentului. Categoria geotehnică 2 – presupune studii de arhivă şi realizarea de investigaţii geotehnice specifice. O etapă importantă este determinarea informaţiilor privind regimul apei subterane. 3. Se vor respecta prevederile „Normativului privind principiile. a tasărilor probabile.estimarea hidrogeologiei amplasamentului. 24 . NP 074/2002. condiţiilor de drenare etc. Lăţimea viitoarei structuri de sprijin poate fi estimată ca fiind 0. Cercetarea geotehnică a terenului Cercetarea geotehnică se realizează cu ajutorul forajelor şi sondajelor. În timpul lucrărilor de execuţie trebuie să se verifice ipotezele avute în vedere la proiectare. precum şi a fluctuaţilor acestuia. Investigaţiile de teren nu sunt necesare doar în perimetrul ocupat de viitoarea structură. În cazul în care se doreşte o caracterizare mai detaliată a versanţilor de rocă din spatele viitoarei structuri este necesară o investigare pe o adâncime mai mare. adâncimea forajelor trebuie să fie de cca 2 ori înălţimea zidului/pantei. cu capacitate portantă insuficientă. condiţiile de teren şi de proprietăţile pământului.determinarea nivelurilor extreme ale apei libere (provenită din diferite cauze) care pot influenţa presiunea apei subterane. preferabil în timpul iernii şi a primăverii. Investigaţiile geotehnice trebuie realizate în funcţie de încadrarea pe categorii geotehnice. adâncimea forajelor va fi mărită până la întâlnirea unui strat bun de fundare. Distanţa între aceste puncte va fi de 30 m în lungul viitoarei structuri şi de 45 m în spatele acesteia. incluzând mişcările apei subterane şi variaţiile presiunilor. Adâncimea forajelor depinde de condiţiile din amplasament: dacă se întâlneşte roca de bază la o adâncime redusă.observarea nivelului apei în foraje şi piezometre. se vor preleva carote de rocă pe o lungime de cca 3 m. .8 din înălţimea prevăzută.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 3. EVALUAREA PROIECTULUI Fezabilitatea unui proiect de structură de pământ armat depinde de topografia amplasamentului. ci şi în jurul acestuia pentru a putea estima stabilitatea de ansamblu a zonei. În cazul pământurilor. ca şi a încercărilor in situ. exigenţele şi metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare”. Numărul punctelor de investigaţie geotehnică trebuie să fie ales astfel încât să se poată determina proprietăţile terenului şi variabilitatea acestora în lungul peretelui. CERCETAREA GEOTEHNICĂ A AMPLASAMENTULUI.

sunt necesare încercări de compresibilitate . ca şi elementele specifice prezentate în capitolele următoare. rezistivitate electrică. Tot în această categorie intră şi analiza accesibilităţii utilajelor. Dimensiunile sunt de obicei limitate din considerente de cost. necesari pentru analiza de stabilitate a structurii de pământ armat. NP 074/2002 şi „Ghidul tehnic privind exigenţele de bază în efectuarea şi raportarea încercărilor de laborator geotehnic şi în elaborarea reglementărilor tehnice pentru încercări geotehnice. 25 . Evaluarea proiectului Factorii principali care influenţează alegerea tipului de structură sunt: condiţiile geologice şi topografice – structurile de sprijin de pământ armat sunt potrivite în situaţii morfologice care implică volume mici de umpluturi. În cazul în care sunt suspectate contaminări chimice. În afară de încercările de determinare a parametrilor geotehnici de identificare şi clasificare a pământurilor. În cazul rambleelor fundate pe terenuri armate este importantă capacitatea portantă a terenului.2. condiţiile de mediu – se va analiza agresivitatea mediului în care vor fi instalate armăturile (a terenului natural. Pentru determinarea parametrilor geotehnici vor fi realizate încercări de laborator pe probe tulburate sau netulburate. Aceste informaţii sunt utile pentru alegerea materialelor utilizate pentru armare.consolidare pentru a obţine parametrii necesari calculelor de tasare. cât şi pe termen lung (parametrii efectivi). în concordanţă cu cerinţele normelor europene şi ale sistemului naţional de autorizare a laboratoarelor în construcţii”. inclusiv studii de arhivă. Studiul preliminar de fezabilitate trebuie să evalueze capacitatea portantă a terenului. trebuie realizată o investigare pentru determinarea compuşilor chimici şi a modului în care ar putea afecta structura de pământ armat. având ca referinţă „Normativul privind principiile. de exemplu: încercări geotehnice complexe pentru determinarea unor parametri caracteristici utilizaţi într-un calcul de interacţiune teren – structură prin metode numerice. exigenţele şi metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare”. În cazurile în care sunt implicate terenuri coezive compresibile. se vor lua în considerare diferite tehnici de îmbunătăţire. spaţiu disponibil sau caracteristici ale materialelor geosintetice disponibile. încercări de teren sau determinări pe baze empirice. trebuie determinaţi parametrii rezistenţei la forfecare. atât pe termen scurt (parametrii totali). exigenţele şi metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare”. Studiul de fezabilitate va trebui să analizeze şi posibilitatea de apariţie a tasărilor diferenţiate. de care depinde alegerea tipului de elemente de faţadă. mărimea şi tipul structurii – teoretic nu există o limită superioară pentru înălţimea unei structuri de pământ armat. Vor fi de asemenea realizate încercări pentru determinarea agresivităţii terenului (pH. NP 074/2002.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Categoria geotehnică 3 – presupune investigaţii adiţionale faţă de cele impuse la categoria geotehnică 2. iar dacă aceasta nu este suficientă. Pentru definirea categoriilor geotehnice se va face referire la prevederile „Normativului privind principiile. ca şi în anumite condiţii specifice cum ar fi de exemplu utilizarea de săruri de dezgheţare). care permite de asemenea alegerea anumitor tipuri de faţade sau a unor tehnici de construcţie care să se adapteze condiţiilor de teren. conţinut de săruri). 3.

Un cost asemănător îl au faţadele din blocuri modulare.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice estetica – panourile prefabricate de faţadă asigură cea mai bună estetică. Faţadele înierbate sunt iniţial mai economice. 26 . fiind însă mai scumpe. experienţa costul. dar trebuie luat în calcul şi costul de întreţinere. disponibilitatea materialelor. care sunt mai economice pentru proiectele de mică anvergură deoarece permit utilizarea de echipamente uşoare. durabilitatea. criteriile de performanţă.

Se pot distinge: a) Umpluturi din pământ necoeziv – trebuie să conţină mai puţin de 15% particule fine (mai mici de 0. Umpluturile coezive nu sunt recomandate pentru structurile din categoriile geotehnice 2 şi 3. Umpluturile argiloase pot conţine carbonaţi sau pirită. Mai pot fi utilizate. Aceste două categorii (a şi b) sunt cele mai utilizate. Pot fi utilizate pentru toate tipurile de structuri. care duc la sporirea costurilor. pentru a se asigura consistenţa şi compatibilitatea cu elementele de armare. proces exoterm care poate duce la creşterea temperaturii în pământ. Utilizarea lor este condiţionată de analiza compoziţiei chimice a materialelor argiloase. Pământ În cazul structurilor de sprijin din pământ armat se va analiza atât masivul de teren sprijinit. Criterii de alegere a materialelor pentru umpluturile armate şi cele din spatele masivului armat Tipul de material de umplutură este. Pot fi utilizate pentru toate tipurile de structuri. eventual. Pirita poate oxida. pentru realizarea umpluturii armate se utilizează în general pământuri necoezive sau slab coezive. afectând elementele de beton din faţadă sau anumiţi polimeri din care sunt realizate armăturile geosintetice.063 mm) şi indice de plasticitate IP ≤ 6%.1. Utilizarea umpluturilor coezive conduce la prevederea unei cantităţi mari de 27 . necoezive. cât şi masa de pământ armată şi. următoarele tipuri de umpluturi: c) Umpluturi din pământ coeziv – pot fi utilizate la ziduri de sprijin cu caracter temporar.1. în anumite condiţii. MATERIALE UTILIZATE – CARACTERIZARE ŞI CRITERII DE ALEGERE 4. 4. în general. dacă există. Aceleaşi consideraţii se vor aplica şi pantelor armate. Întrucât principalul mecanism de transfer a eforturilor de la pământ la armătură este prin frecare. umplutura dintre ele.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 4. în astfel de cazuri este de evitat utilizarea acestor umpluturi în structuri permanente. Toate teoriile dezvoltate până în prezent pentru proiectarea structurilor din pământ armat se referă la materiale necoezive. De aceea. În practică s-au utilizat în special umpluturi sortate.063 mm). b) Umpluturi din pământ slab coeziv – cu mai mult de 15% particule fine (mai mici de 0. Criteriile de alegere a materialelor de umplutură trebuie să ia în considerare performanţele pe termen lung ale viitoarei structuri. caracterizate prin unghiuri de frecare internă mari. dependent de cerinţele tehnice specifice şi de cost. Dimensiunea maximă a particulelor nu trebuie să depăşească 250 mm din condiţii legate de grosimea maximă a unui strat elementar de compactare. stabilitatea pe durata execuţiei şi caracteristicile mediului în care vor fi încorporate armăturile.1. Oxidarea poate duce la mărirea acidităţii. de cele mai multe ori concentrate local.

se recomandă un pH al umpluturii cuprins între 3 şi 9. Umpluturi Pentru proiectare. φ’ şi c’. SR ISO 14240:2001.1. Pentru a diminua efectul acestei compactări slabe şi pentru a diminua tasările este însă recomandabil a se utiliza imediat în spatele faţadei un material de umplutură cu caracteristici superioare de drenare şi frecare (ca de exemplu piatră spartă). culei şi pante abrupte şi valoarea corespunzătoare unui volum constant. Imediat în spatele faţadei structurilor de sprijin (la 1. În cazul umpluturilor slab coezive sau coezive. Pentru materiale pur necoezive. Pentru a putea utiliza materiale geosintetice realizate din poliester (PET). se va utiliza valoarea de vârf a unghiului de frecare internă. compactarea se va face cu echipament uşor pentru a evita deplasarea panourilor de faţadă. În general este recomandată evitarea acestor tipuri de umpluturi. φ şi c. deoarece elementele de faţadă care pot fi utilizate sunt mai flexibile. 28 . tipice pentru structurile de sprijin. în Tabelul 4-1 sunt prezentate proprietăţile electrochimice admisibile pentru umplutura ce va fi armată. φ şi modul în care el se mobilizează cu deformaţia unitară axială. 4. Gradul de compactare al umpluturii armate va fi de minim 95% din optimul de compactare Proctor. cel mai important parametru al materialului de umplutură este unghiul de frecare internă. ε (Figura 4. În cazul pantelor armate se poate utiliza o umplutură de calitate mai redusă. f) Materiale friabile – pământurile friabile.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice armătură. între 1 şi 2 % sau chiar sub 1%. φcv pentru pante mai line şi ramblee fundate pe terenuri moi.2.1. Toate materialele utilizate trebuie să fie lipsite de materii organice şi nu trebuie să conţină particule cu durabilitate scăzută (ca de exemplu şisturi ). În cazul utilizării armăturilor metalice. SR ISO 11048:99. STAS 7107/1-76.1). deci gradul de compactare poate fi mai redus în această zonă. În aceste condiţii. cum sunt cele susceptibile de degradări datorită apei nu pot fi utilizate ca umpluturi pentru structuri de sprijin armate cu geosintetice. în condiţii de deformaţii plane.2. Determinarea caracteristicilor pământului 4. iar umiditatea la care este pusă în operă nu va diferi cu mai mult de ±2% faţă de umiditatea optimă de compactare. se vor face analize specifice şi materialul va fi evaluat dacă este utilizabil pentru structuri de pământ armat.1. SR ISO 11265/A1:98. iar pentru poliolefine (polipropilenă. φ sunt relativ mici. HDPE) pH-ul poate fi mai mare de 3. cât şi cei totali. cu o adeziune bună şi având şi proprietăţi drenante. Determinarea acestor parametri se va face având ca referinţă standardele SR ISO 10390:99. PP şi polietilenă de înaltă densitate. φ pentru structuri de spijin. vor fi determinaţi atât parametrii efectivi ai rezistenţei la forfecare.5 – 2 m distanţă). deformaţiile necesare pentru mobilizarea valorii de vârf a unghiului de frecare internă. d) Cenuşi de termocentrală e) Steril de mină – întrucât caracteristicile variază în funcţie de tipul sterilului.

Caracteristicile umpluturii armate în cazul utilizării de armături metalice Proprietăţile umpluturii Încercări necesare în anumite cazuri Materii Potenţial Indicele de activ.01% max 0.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Tabelul 4-1.01 % max 0.35 V min 0.2% min 0. nu se aplică pentru apa de mare 29 .02% 0.4 V max 5 max min 5000 Ωcm 0.025% max 0.2% max 0.05% max 0.01% max 0.2% 0.01 % Material Poziţie pH min 5 max 10 min 5 max 10 min 5 max 10 min 5 max 10 Oţel galvanizat sau în nu uscat Inox Oţel galvanizat sau în apă1 nu Inox 1 Încercări obligatorii Cloruri Sulfaţi Rezistivitate (saturată) max max min 0.35 V max 5 min 3000 Ωcm – în apă = permanent sau în mod obişnuit submersat. Rezistivitate in Sulfiti organice REDOX microbiologică situ max min 0.05% min 1000Ωcm min 3000Ωcm min 3000Ωcm min 0.03 % max 0.4 V max 5 max 5 min 3000 Ωcm min 5000 Ωcm max 0.1% 1000Ωcm max 0.2% max 0.1% max 0.03 % max 0.

Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 4. masivului sprijinit şi umpluturii ce va fi armată se va face având ca referinţă STAS 1913/1-82. 8942/189. În scopul estimării tasărilor se recomandă determinarea parametrilor de compresibilitate prin încercări edometrice şi de consolidare.1. valorile de calcul ale parametrilor geotehnici se vor determina pe baza valorilor normate (caracteristice) având ca referinţă fie prevederile STAS 3300/1-85.1. 1913/6-76.2. φ şi c. 4. 1913/13-83.1. se va determina rezistenţa la forfecare cu ajutorul încercărilor in situ. 8942/2-82. Mobilizarea rezistentei la forfecare a pământului cu deformaţia specifică axială Pentru determinarea parametrilor rezistenţei la forfecare se vor utiliza fie încercarea de forfecare directă. Este important de determinat de asemenea nivelul apei subterane. tip CD (consolidat – drenat). 30 . 1913/4-86. Terenul de fundare Pentru terenul de fundare se vor determina parametrii rezistenţei la forfecare efectivi. se vor determina parametrii optimi de compactare. 1913/3-76. Pentru determinarea parametrilor rezistenţei la forfecare se vor utiliza fie încercarea de forfecare directă. 1913/12-88.3. φ’ şi c’ şi totali. fie cea de compresiune triaxială. 1913/2-76. Dacă nu este posibilă prelevarea de probe netulburate. woc – umiditatea optimă de compactare şi γd max – greutatea volumică maximă în stare uscată. Masivul sprijinit Pentru masivul de pământ ce va fi susţinut prin lucrarea de pământ armat se vor determina în special rezistenţa la forfecare şi greutatea volumică. pentru a obţine valorile de calcul.2. 1913/15-75. fie cele ale SR EN 1997-1:2004 Eurocod 7. 8942/5-75. Este important de asemenea de determinat nivelul apei subterane. 1913/5-85. tip CD (consolidat – drenat).2. Întrucât umpluturile vor fi compactate. 4. Determinarea parametrilor fizici şi mecanici ai terenului de fundare. prin încercarea Proctor. Pentru toate tipurile de pământuri utilizate în structurile de pământ armat. fie cea de compresiune triaxială.

cum ar fi rezistenţa la întindere. realizate în condiţii standard. Tabelul 4-2 conţine principalele caracteristici ce trebuie determinate pentru geotextilele şi produsele înrudite utilizate la structuri de pământ armat. . Armăturile geosintetice pot fi degradate de anumite procese fizico – chimice care au loc în pământ: hidroliză. întrucât proprietăţile acestor materiale sunt influenţate de factori cum ar fi: fluajul. Cr. fisurare datorită condiţiilor de mediu. foaie etc. Nivelul de oxigen din umpluturile armate este funcţie de porozitatea terenului.încercări de performanţă în condiţii similare cu cele specifice unei anumite lucrări. Datorită diversităţii de produse. Pentru caracterizarea materialelor geosintetice cu funcţie de armare se va face referire la „Normativul pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrările de construcţii”. Hidroliza şi procesele de dizolvare a fibrelor sunt mai accelerate în medii alcaline. Produsele realizate din poliester sunt susceptibile de a îşi modifica proprietăţile datorită proceselor de hidroliză şi a temperaturilor ridicate. De aceea. deteriorarea în timpul punerii în operă. utilizate pentru a compara parametrii de bază ai produselor. Alegerea valorii rezistenţei la întindere pentru armăturile geosintetice este un proces complex. Cu. Mn.6. fiecare produs trebuie analizat individual. Materiale geosintetice cu funcţie de armare Pentru armături de tip „extensibil”. de poziţia apei subterane şi a fost determinat ca fiind apropiat de cel din atmosferă (cca 21 %). Materialele geosintetice realizate din poliolefine (polipropilenă. Aşa cum s-a arătat în paragraful 2. Oxidarea este accelerată de prezenţa metalelor cum ar fi Fe. temperatură. steril de mină sau de deşeuri industriale. Pentru alegerea metodelor de testare se vor aplica prevederile din ”Normativul pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrările de construcţii”..) determină mecanismul de transfer al eforturilor de la teren la armătură. sub sau în apropierea nivelului apelor subterane sau în zone cu precipitaţii abundente. NP 075-02.2. în general. . depozitele de zgură. NP 075/2002. Determinările pe materialele geosintetice trebuie realizate la trei niveluri: . care pot fi găsite în pământurile ce conţin sulfaţi. Co. având ca referinţă SR EN 13251:2001 + A1:2005. proprietăţile de frecare. geometrii. îmbătrânire. aditivi etc. polietilenă) sunt susceptibile de diminuare a proprietăţilor mecanice datorită oxidării sau a temperaturilor înalte. procesul de oxidare a materialelor geosintetice se produce cu aceeaşi viteză în teren sau în afara acestuia. În Tabelul 4-3 sunt date câteva indicaţii referitoare la efectele contactului cu anumite medii specifice asupra rezistenţei diferiţilor polimeri.încercări de identificare şi caracterizare.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 4.încercări de control. Materiale geosintetice 4. două mari categorii de produse: geotextilele şi geogrilele. la fluaj. alegerea tipului de material şi a formei în care este utilizat (bandă.1. cu diferite funcţii. 31 .2. din materiale polimerice. se utilizează. oxidare..

sunt necesare teste de durabilitate 32 . S – relevant în anumite situaţii specifice. Rezistenţa diferiţilor polimeri la anumite medii specifice Mediu Pământuri cu sulfaţi Pământuri organice Pământuri cu pH < 9 Pământuri calcaroase Pământuri tratate cu var sau ciment Pământuri cu pH > 9 Pământuri cu conţinut de metale Poliester NE NE NE T T T NE Polimer Polietilenă T NE NE NE NE NE T Polipropilenă T NE NE NE NE NE T Notă: NE – nu are efect. T – utilizare sub semnul întrebării.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Tabelul 4-2. „-„ – nu este relevant pentru această funcţie Tabelul a fost completat faţă de cel din SR EN 13251 cu standardele adoptate ca standarde române Tabelul 4-3. Caracteristici ce trebuie determinate pentru geotextilele şi produsele înrudite utilizate la lucrări de pământ armat (referinţă SR EN 13251:2001) Caracteristică Rezistenţa la întindere Elongaţia la încărcare maximă Rezistenţa la întindere a îmbinărilor Rezistenţa la perforare statică (CBR) Rezistenţa la perforare dinamică Caracteristicile de frecare Fluaj din întindere Deteriorare la punere în operă Deschiderea caracteristică a porilor Permeabilitate normală pe plan Durabilitate Rezistenţă la degradare datorită agenţilor climatici Rezistenţă la îmbătrânire chimică Rezistenţa la degradare biologică Standard aplicabil SR EN ISO 10319:2002 SR EN ISO 10319:2002 SR EN ISO 10321:1999 SR EN ISO 12236:2000 SR EN 918:2000 SR EN ISO 12957-1:1997 SR EN ISO 12957-2:1997 SR EN ISO 13431:2004 SR ENV ISO 10722-1:2002 SR EN ISO 12956:2004 SR EN ISO 11058:2002 anexa B a SR EN 13251 SR EN 12224:2001 SR EN 13438:2005 SR EN 12447:2003 SR EN 12225:2001 Filtrare N R S S N S Funcţii Separare N R S N R S Armare N N S N N R R N N N R S S R R R N R S S R R R N R S S Notă: N – necesar. R – relevant în toate situaţiile.

10025-3:2005. elemente de legătură. Se va face referire la standardele SR EN 10025-1:2005.defectelor de execuţie. Estetica structurii este afectată în primul rând de forma faţadei şi de deformaţiile pe care ea le poate avea în exploatare. Atunci când nu este posibil. . Este recomandat ca toate materialele metalice care sunt introduse în pământ (armături metalice.4 sunt prezentate principalele tipuri de elemente de faţadă care pot fi utilizate pentru realizarea structurilor din pământ armat. metal. zidărie de piatră sau alte tipuri de materiale. elemente de faţadă) să fie realizate din materiale compatibile din punct de vedere electrolitic.consolidării secundare a terenurilor argiloase. Grosimea superficială de material metalic care este acceptată a fi pierdută prin coroziune.2.4. Caracteristici minimale ale armăturilor din oţel Tipul de armătură din oţel Oţel carbon S235 JR referinţă SR EN 10025+A1 Oţel carbon S355 JR referinţă SR EN 10025+A1 Oţel inoxidabil Bare rotunde din oţel carbon Grosimea maximă pentru care sunt valabile rezistenţele din tabel (mm) 16 16 10 φ 40 mm Rezistenţa la întindere σt (N/mm2) 340 490 510 485 Rezistenţa la forfecare σt (N/mm2) 205 295 305 290 4. 33 .2. bare sau grile (reţele). În Tabelul 4-4 sunt date caracteristicile minimale ale armăturilor din oţel. se va realiza o izolare electrică care trebuie să aibă o durabilitate egală cu durata de viaţă a structurii.extensiei armăturilor în timpul şi imediat după execuţie . Suprafaţa faţadei poate devia de la planul teoretic datorită: .fluajului armăturilor.3. Tabelul 4-4. Elementele de faţadă pot fi realizate din beton. 10025-2:2004. 4. este dată orientativ în Tabelul 4-5. Materiale geosintetice cu alte funcţii decât cea de armare A se vedea Tabelul 4-2. Materiale metalice Armăturile metalice sunt realizate din materiale rezistente la coroziune şi se prezintă sub formă de foi. acolo unde este cazul. .Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 4. Elemente de faţadă În paragraful 2.

în jurul fiecărui strat de pământ compactat. dreptunghiulare.68 0.63 0. Elemente de faţadă pentru structuri de sprijin Elementele de faţadă trebuie să fie robuste.75 1. Pentru structurile de sprijin se pot utiliza următoarele tipuri de elemente de faţadă: .55 0.15 1. I .4 0 0 0 0 1. disponibile într-o varietate de forme şi texturi.2 Nota 1: NG . Se pot utiliza pentru structuri de maximum 4 – 5 m înălţime. Elementele de faţadă pot fi realizate din beton.05 – 1 m2.oţel inoxidabil. Acest tip de panouri trebuie sprijinite în timpul execuţiei.1.05 0. durabile şi capabile să îşi îndeplinească funcţia pe toată durata de viaţă a structurii. de regulă din beton. fie prin acoperire cu un strat de pământ.panouri prefabricate. Armăturile întoarse sunt ancorate fie prin ţintuire.07 1.1 0. . Acest tip de faţadă permite deplasarea liberă a armăturilor. Sunt îmbinate cu ajutorul unor rosturi cu material de etanşare. Ele pot fi montate şi cu înclinări negative de până la 15 grade.3 0. lemn. Panourile au grosimi de cel puţin 140 mm şi pot avea diverse forme: în cruce. din metal sau materiale polimerice .0 0.oţel galvanizat.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Tabelul 4-5. permiţându-le să urmeze orice tasare a masivului 34 .09 0.tablă neagră (negalvanizată).faţade flexibile. diamant sau hexagonale.blocuri modulare prefabricate din beton. pe toată înălţimea structurii.55 0. până când sunt realizate conexiunile dintre armături şi faţadă. G .7 0.panouri prefabricate. Nu se recomandă folosirea tablei negre (oţelului neprotejat) cu rol de armare pentru o durată de viaţă proiectată mai mare de 60 de ani.25 0 0 0 0 0.35 1. 4.faţade flexibile realizate prin întoarcerea armăturilor la faţa masivului. pătrate. Nota 2: Se poate folosi interpolarea liniară pentru durate de viaţă intermediare. Au suprafeţe de cca 0. . de regulă din beton. pe terenuri care nu sunt susceptibile de tasări mari.35 0.38 0. metal sau materiale polimerice.25 0.1 0.05 0.4. . cu înălţime mai mică decât înălţimea structurii. Valori ale grosimii de material pierdute datorită coroziunii Durata de viaţă proiectată (ani) 5 10 50 60 70 120 Armătură metalică NG G I NG G I NG G I NG G I G I G I Grosime (mm) Structură pe uscat Structură în apă curgătoare 0.45 0.05 0.

Geotextilele sau geogrilele trebuie protejate contra razelor UV sau a vandalismului.plase metalice sau din polimeri 4.întoarcerea armăturilor la faţa pantei.8 sau 10. ca şi în cazul pantelor armate cu înclinări mai mari de 1:1. oţel galvanizat.4. de implicaţiile asupra metodelor de execuţie şi de toleranţele impuse deplasărilor. Se pot de asemenea utiliza cauciucuri uzate umplute cu pământ (procedeul „Pneusol”). Se pot folosi şuruburi obişnuite. . Gabioanele din geogrile sau din metal formează o structură mai rigidă şi. armătura trebuie ataşată de gabion. STAS 11028-89) sau şuruburi de înaltă rezistenţă din grupele 8. elemente de protecţie a faţadelor flexibile (contra razelor UV sau vandalismului). în acest caz. realizate după construcţia structurii de sprijin. şuruburi cu cap hexagonal. din beton sau zidărie de piatră brută. Containerele din geotextil se pot deforma uşor şi nu se recomandă conectarea armăturilor de acestea. Geotextilele sau geogrilele trebuie protejate contra razelor UV sau a vandalismului. oţel protejat. ancorate de acestea.9 (având ca referinţă STAS 8796/1-80. STAS 8796/4-89). realizate din oţel neprotejat.6 (având ca referinţă SR EN ISO 8765:2002. bare. Acestea pot fi realizate din (vezi şi paragraful 2. STAS 8796/3-89. Alegerea tipului de elemente de faţadă se realizează în funcţie de caracterul temporar sau provizoriu al lucrării (pentru lucrările temporare se aleg în general faţade formate prin întoarcerea armăturilor la faţa masivului sau faţade din lemn).5. Alegerea materialului din care sunt realizate elementele de conexiune se face având în vedere durata de viaţă a structurii. de nivelul de estetică cerut.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice - armat. care permit şi creşterea vegetaţiei. ea poate fi însămânţată. De asemenea.SR EN ISO 4016:2002. Pot fi constituite din dibluri. Conexiuni între armături şi elementele de faţadă Elementele de conexiune sunt utilizate pentru a realiza legătura dintre armături şi elementele de faţadă. În cazul în care însămânţarea nu poate fi realizată şi/sau există şiroiri importante. 35 . pot fi utilizate elemente de faţadă.4): . buloane etc. STAS 8796/280. Elemente de faţadă pentru pante armate Pentru pantele armate cu înclinări mai mici de 1:1 se utilizează materiale geosintetice cu rol antierozional.2. 4. oţel inoxidabil sau materiale polimerice. . din grupa 4.gabioane sau containere – se utilizează gabioane din metal sau geogrile sau saci din geotextil umpluţi. SR EN ISO 4014:2003.

36 . Aplicarea factorilor parţiali de siguranţă are avantajul de a putea distribui diferit marja de siguranţă pentru diferiţii parametri. . se definesc criterii astfel încât să nu survină o cedare a construcţiei.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 5. . Cu alte cuvinte. Aceasta poate fi provocată de deformaţiile terenului sau ale structurii.1. inclusiv a unor cerinţe specifice legate de structură sau de teren. Se pot distinge factori parţiali aplicaţi acţiunilor (încărcărilor) şi factori parţiali aplicaţi caracteristicilor materialelor. Principiile metodei stărilor limită Introducerea metodei stărilor limită în mecanica pământurilor permite luarea în considerare a următorilor factori: . Proiectarea la stări limită a structurilor din pământ armat presupune aplicarea de factori parţiali a căror valoare este unitară sau supraunitară. În metoda stărilor limită sunt analizate: starea limită ultimă (SLU) şi starea limită a exploatării normale (SLEN).de exemplu. acolo unde ei sunt necesari .condiţii speciale (de ex. Starea limită a exploatării normale se referă la condiţiile care duc la pierderea utilităţii funcţionale a unui component sau a întregii structuri. 5. Factorii parţiali sunt aplicaţi astfel încât să se reducă la maxim riscul de atingere a unei stări limită.natura terenului şi condiţiile de apă subterană. Starea limită a exploatării normale este atinsă atunci când deformaţiile apărute în timpul duratei de viaţă a construcţiei depăşesc limitele prevăzute sau dacă exploatarea normală a structurii este afectată.permanente (P).natura şi dimensiunile structurii de pământ. Având ca referinţă aceste standarde. PRINCIPII DE PROIECTARE A STRUCTURILOR DIN PĂMÂNT ARMAT 5. încărcările se clasifică în: . cei mai mari factori de siguranţă trebuie aplicaţi acolo unde incertitudinile sunt şi ele mari.2. Starea limită ultimă se referă la pierderea echilibrului static sau la ruperea unui component critic al structurii sau a întregii structuri. Acest tip de metodă de calcul are ca obiectiv aplicarea unor factori de siguranţă potriviţi. Principiile proiectării conform standardelor române în vigoare La data redactării prezentului ghid sunt în vigoare standardele române STAS 10100 şi 10101 referitoare la acţiunile în construcţii. seismicitate).

Pentru calculele la starea limită de deformaţii (SLD) α = 0. unde: 37 . care pentru încărcările permanente şi cvasipermanente coincid cu intensităţile normate. care pot fi sub. Acestea pot fi determinate direct sau prin aplicarea următoarelor formule: (5. prin prelucrare statistică a datelor obţinute din încercări şi considerând un nivel de asigurare. Definiţia acţiunilor este cea din SR EN 1990:2004.0 pentru P şi C. nd pentru V. iar pentru încărcările variabile reprezintă fracţiuni de lungă durată ale intensităţilor.pentru calcul la starea limită de capacitate portantă (SLCP).pentru calcul la starea limită de deformaţii (SLD). se va verifica atât la SLU. n. cât şi în structură sau prin cedare combinată în structură şi teren.pentru verificări la stările limită ultime de rezistenţă şi stabilitate.95.95. În cazul lucrărilor de susţinere. 5. având ca referinţă STAS 10101/0A-77.3. se va verifica la SLU. pentru fiecare situaţie de proiectare geotehnică trebuie verificată atingerea stărilor limită definite în SR EN 1990:2004. se vor aplica următoarele. în grupările fundamentale respective. În funcţie de natura stărilor limită la care se face verificarea şi de categoria grupărilor se iau în considerare intensităţi de calcul diferite: . folosind datele pentru parametrii geotehnici obţinute din încercări şi prelucrate statistic cu un nivel de asigurare α = 0. EUROCODE 7 stabileşte că orice interacţiune dintre structură şi teren trebuie luată în considerare la determinarea acţiunilor de proiectare. Principiile proiectării conform EUROCODE Având ca referinţă SR EN 1997-1:2004. Coeficienţii încărcărilor sunt: 1.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice - temporare (T). obţinute prin aplicarea coeficientului încărcării.pentru verificări la stările limită unde intervin efecte de durată şi verificări sub actiunea grupărilor speciale: intensităţi de calcul reduse. cvasipermanente (C) sau variabile (V). iar pentru starea limită de capacitate portantă (SLCP) α = 0. Stabilirea valorilor normate şi de calcul ale caracteristicilor geotehnice ale terenului de fundare şi umpluturilor se realizează având ca referinţă STAS 3300/1-85. Eurocod 7 – Proiectarea geotehnică. . n.1) Fd = γF × Frep. determinat având ca referinţă STAS 10101/0A-77. . În aplicarea metodei stărilor limită. α. folosind datele pentru parametrii geotehnici obţinute din încercări şi prelucrate statistic cu un nivel de asigurare α = 0. iar valorile acestora sunt reglementate prin EN 1991. cât şi la SLEN.85. în gruparea specială de acţiuni. Valorile de proiectare ale acţiunilor. care se determină prin înmulţirea intensităţilor normate cu coeficienţii încărcărilor. sub acţiunea grupărilor fundamentale: intensităţi de calcul limită.85. încărcările se iau în considerare cu intensităţile de calcul. excepţionale (E). Fd se determină având ca referinţă SR EN 1990:2004. având ca referinţă STAS 3300/1-85: . Stările limită pot apare atât în teren. Partea 1 – Reguli generale.sau supraunitari.

Pentru verificarea la SLU de tip STR şi GEO se aplică următoarea formulă: Ed ≤ Rd. proprietăţilor geotehnice (X – divizare la γM) sau rezistenţelor (R – divizare la γR).2) ψ este un factor de conversie a valorilor caracteristice ale acţiunilor în valori reprezentative şi poate fi egal cu 1.antrenare hidrodinamică. Valorile factorului ψ sunt definite în SR EN 1990:2004 (pentru construcţii civile). eroziune internă a terenului datorată gradienţilor hidraulici (HYD).pierderea echilibrului structurii sau terenului. în care rezistenţa materialelor structurale si a terenului este nesemnificativă în asigurarea rezistenţei (EQU). Frep este valoarea reprezentativă a acţiunii: Frep = ψ × Fk.pierderea echilibrului structurii sau terenului datorită ridicării structurii de către presiunile interstiţiale (UPL). γM este factorul parţial de material aplicat caracteristicilor geotehnice. Valorile de proiectare ale rezistenţei materialelor structurale sau ale elementelor structurale se determină având ca referinţă standardele EN 1992 – 1996 şi EN 1999.d. În ceea ce priveşte determinarea valorilor de proiectare ale parametrilor geotehnici.d este valoarea de proiectare a efectului acţiunilor defavorabile.5) (5. (5. .0. în care rezistenţa terenului este semnificativă în asigurarea rezistenţei (GEO).d este valoarea de proiectare a efectului acţiunilor favorabile. .cedarea sau deformaţii excesive ale terenului. Estb.d ≤ Estb.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice γF este factorul parţial aplicat acţiunilor. ea se realizează conform relaţiei următoare: Xd = Xk/γM. toate valorile factorilor parţiali aplicaţi acţiunilor sau efectelor lor în situaţii excepţionale trebuie să fie egali cu 1. Stări limită ultime considerate în EUROCODE 7: .3) unde: Xk este valoarea caracteristică a proprietăţii geotehnice. Pentru verificarea la SLU de tip EQU se aplică următoarea formulă: Edst. iar cele ale factorului parţial de siguranţă γF în Anexa A a EUROCODE 7. Factorii parţiali pot fi aplicaţi direct acţiunilor (Frep – multiplicare cu γF) sau efectelor lor (E – multiplicare cu γE). (5. . Xd. (5. γM sunt definite în Anexa A a EUROCODE 7.cedare internă sau deformaţii excesive ale structurii sau elementelor structurale. În cazul SLU. Valorile factorului parţial de material.0 sau subunitar (notat ψ0. în care rezistenţa materialelor structurale este semnificativă în asigurarea rezistenţei (STR). Valorile corespunzătoare sunt precizate în anexa A a EUROCODE 7.4) unde: unde: 38 . . ψ1 sau ψ2) Fk – valoarea caracteristică a acţiunilor. Edst.

având ca referinţă EUROCODE 7 – Anexa A.stb Valoare 1. care diferă prin modul de distribuire a factorilor parţiali între acţiuni.dst γQ.90 1.25 1. defavorabilă Variabilă favorabilă Simbol γG. verificarea se face la următoarea combinaţie de factori parţiali: Combinaţia: A1 + M1 + R2 3.40 1. A2 – pentru acţiunile geotehnice În tabelele următoare sunt date. Tabelul 5-1.00 39 .25 1.10 0. verificarea se face la următoarea combinaţie de factori parţiali: Combinaţia: (A1 sau A2) + M2 + R3 A1 – pentru acţiunile structurale.50 0 Tabelul 5-2. Factori parţiali pentru caracteristicile geotehnice pentru verificarea de tip EQU (referinţă SR EN 1997-1:2004) Parametru geotehnic Rezistenţa la forfecare (aplicat tanφ’) Coeziunea efectivă Rezistenţa la forfecare nedrenată Rezistenţa la compresiune monoaxială Greutate volumică Simbol γφ γc’ γcu γqu γγ Valoare 1. verificările se fac considerând două combinaţii de seturi de factori parţiali: Combinaţia 1: A1 + M1 + R1 Combinaţia 2: A2 + M2 + R1 2. favorabilă Variabilă. Pentru stările limită STR şi GEO în situaţii permanente sau tranzitorii. EUROCODE 7 stabileşte 3 abordări ale proiectării la SLU. Factori parţiali ai acţiunilor pentru verificarea tip EQU (referinţă SR EN 1997-1:2004) Acţiune Permanentă.stb γQ. cu titlu informativ.40 1. efectele acţiunilor. valorile coeficienţilor parţiali corespunzătoare acestor combinaţii.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Ed este valoarea de proiectare a efectelor tuturor acţiunilor. Rd este valoarea de proiectare a rezistenţei corespunzătoare. defavorabilă Permanentă. proprietăţile materialelor şi rezistenţe.dst γG. Nu toate aceste abordări sunt obligatorii în toate cazurile 1.

4 1.h γR. Factori parţiali pentru pante şi stabilitatea generală pentru verificările de tip STR şi GEO (referinţă SR EN 1997-1:2004) Rezistenţă Rezistenţa terenului Simbol γR.0 Set R2 1.6) unde: Ed este valoarea de proiectare a efectelor tuturor acţiunilor.0 1.35 1. Factori parţiali ai acţiunilor sau efectelor lor pentru verificarea de tip STR şi GEO (referinţă SR EN 1997-1:2004) Acţiune Permanentă Variabilă Defavorabilă Favorabilă Defavorabilă Favorabilă Simbol γG γQ Set A1 1.4 R3 1.0 1.0 Tabelul 5-6.e R1 1.v γR.0 1.25 1.1 1.0 Pentru verificarea la SLEN în teren sau în secţiunile structurale se aplică următoarea formulă: Ed ≤ Cd.0 1.0 1.4 1.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Tabelul 5-3. 40 .3 0 Tabelul 5-4. Factori parţiali pentru caracteristicile geotehnice pentru verificările de tip STR şi GEO (referinţă SR EN 1997-1:2004) Parametru geotehnic Rezistenţa la forfecare (aplicat tanφ’) Coeziunea efectivă Rezistenţa la forfecare nedrenată Rezistenţa la compresiune monoaxială Greutate volumică Simbol γφ γc’ γcu γqu γγ Set M1 1.0 1.5 0 A2 1.0 Tabelul 5-5.0 1.e R1 1.1 R3 1.0 1.0 1. Cd este valoarea limită de proiectare a efectului unei acţiuni.4 1.0 1.0 1. (5. Factori parţiali pentru lucrări de sprijin pentru verificările de tip STR şi GEO (SR EN 1997-1:2004) Rezistenţă Capacitatea portantă Alunecare pe talpă Rezistenţa terenului Simbol γR.25 1.0 Set R2 1.0 M2 1.

Principiul fundamental al proiectării la stări limită este acela că rezistenţa de proiectare trebuie să fie mai mare sau egală cu valoarea de proiectare a încărcării. unele din stările limită ale exploatării normale pot fi evaluate utilizând metode convenţionale din mecanica pământurilor (de exemplu. egale cu 1. există deformaţii mai mari decât limitele acceptabile. cât şi cea a exploatării normale trebuie luate în considerare în ceea ce priveşte stabilitatea externă şi cea internă a structurii. în acest caz. se produce cedarea sau există degradări majore. c. Forţele rezistente datorate armăturii pot fi determinate statistic şi apoi pot fi 41 . obţinându-se astfel rezistenţa de proiectare (calcul). încărcării de proiectare i se opun forţele generate în teren şi în armătură. În proiectarea structurilor de pământ armat. Interacţiunea teren/armătură presupune şi transmiterea încărcărilor de la teren la armătură. Pentru toate aplicaţiile însă. Pentru fiecare mod de cedare analizat se aplică factori parţiali corespunzători pentru acţiuni şi proprietăţile materialelor. În cazul stabilităţii interne. Valorile caracteristice ale acestor parametri trebuie estimate cu atenţie pentru a se evita atingerea unei stări limită. iar apoi sunt afectate de factorii parţiali ai materialului. Alte deformaţii pot fi datorate deformaţiilor excesive ale armăturilor şi.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Valorile factorilor parţiali pentru verificarea la SLEN sunt luate. 5. În acest caz. Stabilitatea internă a masei de pământ armat este guvernată de interacţiunea dintre pământ şi armătură. încărcării de proiectare (calcul) i se opun forţele generate în interiorul masivului de pământ. În cazul stabilităţii externe. Condiţiile definite la punctul a) reprezintă o stare limită ultimă. de exemplu.0. în practica curentă de proiectare. se va aplica un factor parţial care să mărească încărcarea şi se vor reduce prin alţi factori parţiali parametrii de frecare şi adeziune care controlează interacţiunea teren/armătură. aceasta presupune evaluarea stabilităţii la alunecare pe talpă şi răsturnare). se vor lua măsuri pentru asigurarea unui factor de siguranţă corespunzător contra supraîncărcării armăturilor. fie de cea a exploatării normale. atât starea limită ultimă. Proiectarea la stări limită a structurilor din pământ armat În proiectarea structurilor din pământ armat se consideră că s-a atins o stare limită atunci când: a. Acestea din urmă depind în principal de parametrii rezistenţei la forfecare şi de presiunea apei din pori. care depinde de caracteristicile de rigiditate ale armăturii. în timp ce punctele b) şi c) reprezintă stări limită ale exploatării normale. calculul tasărilor). în mod normal.4. Rezistenţa de proiectare (calcul) poate fi dictată fie de starea limită ultimă. O marjă de siguranţă din acest punct de vedere se poate obţine prin sporirea încărcării prin aplicarea unui factor parţial şi reducerea rezistenţei armăturii cu ajutorul unui factor parţial de material. În cazul în care stabilitatea internă depinde de transmiterea încărcării de la armătură la teren. În practică se va dimensiona structura la starea limită ultimă şi se va verifica la starea limită a exploatării normale. acţiunile de proiectare vor fi aplicate terenului ca în cazul unei structuri convenţionale. Evaluarea stabilităţii externe presupune considerarea stabilităţii întregului masiv de pământ armat (în cazul unui zid de sprijin din pământ armat. se produc alte tipuri de degradări minore care determină scurtarea duratei de viaţă a structurii sau la operaţii de întreţinere neprevăzute. b.

grilelor au grosimi mult mai mici decât celelalte dimensiuni. Tabelul 5-7. cu excepţia BS 8006. datorită rigidităţii scăzute la încovoiere. Se consideră că aceştia pot fi utilizaţi atât pentru proiectarea având ca referinţă standardele române de acţiuni STAS 10100. În cele ce urmează se prezintă modul de abordare a factorilor parţiali aplicabili armăturilor cuprins în BS 8006. datorită diferiţilor factori. rezistenţa de proiectare a armăturii se determină divizând rezistenţa armăturii la un factor parţial de material. aşa cum este ilustrat în Tabelul 5-7. În cazul aplicării principiilor EUROCODE. Se pot distinge două categorii de factori parţiali: fm1 care se referă la proprietăţile materialelor şi fm2 care reflectă efectele execuţiei şi ale mediului asupra proprietăţilor. Factori parţiali pentru armături Factor parţial fm1 Componentă fm11 Semnificaţie Fabricaţie – acoperă posibilele reduceri ale capacităţii materialelor în comparaţie cu valorile caracteristicile determinate în cadrul procedurilor de control şi posibilele erori de determinare Extrapolarea datelor din încercări – ia în considerare încrederea în evaluarea rezistenţei pe termen lung a materialelor. În caz contrar. armătura este considerată extensibilă. pot prelua doar eforturi axiale de întindere. armătura poate fi considerată ca inextensibilă. Dacă încărcarea de proiectare poate fi preluată în condiţiile unei deformaţii axiale de întindere mai mică sau egală cu 1%. Fiecare dintre aceşti factori are două componente principale. 10101. cazurile relevante pentru SLU sunt STR şi GEO. foliilor. Aceste chestiuni nu sunt abordate nici în standardele româneşti în vigoare. Astfel de elemente de armare sunt flexibile şi. Mărimea încărcărilor ce pot fi preluate de armătura încorporată într-un masiv de pământ depinde de mărimea rigidităţii axiale a armăturii. Factorii parţiali aplicaţi armăturilor vor fi notaţi în cele ce urmează cu fm.4. Atunci când se analizează starea limită ultimă a unei structuri armate cu armături flexibile. Factori parţiali pentru armături Pentru calculul rezistenţelor armăturilor trebuie luaţi în considerare factori parţiali care să ţină cont atât de modul în care au fost determinate aceste valori. Majoritatea standardelor europene nu abordează structurile de pământ armat din perspectiva stărilor limită. Poate varia în funcţie de durata de viaţă a structurii Posibilitatea de deteriorare – ia în considerare deteriorarea din timpul execuţiei Influenţa mediului – ia în considerare degradarea datorată condiţiilor de mediu fm12 fm2 fm21 fm22 42 . 5.1. nici în normativele sau standardele europene.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice reduse prin aplicarea unui factor parţial de material pentru a obţine valoarea de proiectare (calcul). cât şi de posibilele reduceri ale rezistenţelor în timp. de tipul benzilor. Majoritatea armăturilor utilizate. cât şi pentru cea având ca referinţă EUROCODE (SR EN 1997-1:2004).

Pentru armăturile polimerice. Dacă este specificată rezistenţa caracteristică.1 prezintă schema de adoptare a factorului parţial de material fm11.0.dacă există sau nu un standard pentru fabricaţie şi pentru încercările de control.10) Pentru armăturile polimerice calitatea produsului trebuie exprimată fie pe baza rezistenţei caracteristice. unde. . fm = 1.50.0 sau pe baza secţiunii nominale.11) În cazul armăturilor metalice şi a unui control de calitate adecvat. fm111 poate fi calculat cu formula: 1. Pentru armăturile metalice. Figura 5.8) (5. fie pe baza rezistenţei medii de bază. prin factorul parţial fm111.64σ .7) (5. În caz contrar. fm111 = 1. caz în care fm112 = 1. fm ca fiind: f m = f m1 × f m 2 . f m1 = f m11 × f m12 şi f m 2 = f m 21 × f m 22 . Rezistenţa de bază a armăturii poate fi determinată cu ajutorul secţiunii minime admise. fm111 = 1. fm112 = 0.dacă există sau nu un standard pentru dimensiuni şi toleranţe.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Se poate defini factorul parţial de material. unde: μ − 1. f m111 = 1 + (5. dimensiunile trebuie să se încadreze în anumite toleranţe bine definite.64σ μ este rezistenţa medie. iar σ este abaterea medie a rezistenţei. (5. 43 . f m11 = f m111 × f m112 (5. Factorul fm11 trebuie să ia în considerare: .9) În cazul armăturilor metalice din oţel sau oţel galvanizat supuse doar la eforturi axiale de întindere. în care caz se va adopta un factor parţial fm112 >1. prin factorul parţial fm112.

0 dacă rezultatele disponibile provin din încercări de fluaj realizate la o temperatură egală cu maximul temperaturii ce poate apare în timpul exploatării. În caz contrar se va lua o valoare supraunitară. fm121 reprezintă o măsură a încrederii în aceste date.evaluarea datelor disponibile pentru a determina înfăşurătoarea statistică – factorul parţial fm121. f m12 = f m121 × f m122 . în curs de desfăşurare şi/sau este vorba de teste accelerate derulate la temperaturi mai mari decât cele de exploatare. unde: tt td – durata de viaţă proiectată a structurii. ceea ce este recomandat. În cazul unui număr mare de date. atunci: t (5. obţinute pe perioade mari de timp. cât şi pentru cele geosintetice. ceea ce este permis dacă datele provin din încercări în timp real. În caz contrar se va lua o valoare supraunitară.0.0. . Atât pentru materialele metalice. factorul fm121 poate fi luat egal cu 1. fm122 poate fi luat egal cu 1.1. dacă extrapolarea datelor provenite din încercări se face pentru un ciclu logaritmic de timp. Schema de alegere a factorului parţial de material fm11 Factorul fm12 trebuie să ia în considerare: . 44 .extrapolarea înfăşurătorii statistice peste durata de viaţă aşteptată a armăturii – factorul parţial fm122.12) Pentru armăturile metalice sunt utilizate datele disponibile pentru a obţine o înfăşurătoare statistică pentru viitoarele extrapolări. În cazul materialelor geosintetice.13) f m122 = log d . Dacă extrapolarea se face pentru două cicluri logaritmice de timp. (5. tt – durata încercărilor de fluaj. fm121 poate fi luat egal cu 1.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 5.

2.1.14) f m 21 = f m 211 × f m 212 Atât armăturile metalice. Schema de alegere a factorului parţial fm21 este prezentată în Figura 5. de structura de pământ armat. (5. fm21 = 1. Schema de alegere a factorului parţial de material fm12 Pentru armaturile metalice. Pentru armături mai subţiri sau alte tipuri de material trebuie realizate încercări in situ pe baza cărora se poate evalua valoarea lui fm21. 45 . efectele imediate sau pe termen lung apărute înaintea şi în timpul execuţiei sunt luate în considerare prin factorul parţial fm211. Figura 5.1. valoarea factorilor parţiali fm211 şi fm212 pentru materialele geosintetice sunt furnizate de producător. cât şi cele polimerice pot fi deteriorate la punerea lor în operă. de tipul de teren. Figura 5. durata testelor trebuie să fie cel puţin egală cu 10% din durata de viaţă a structurii.2 prezintă schema de stabilire a factorului parţial de material. În general. efectele pe termen lung ale deteriorării sunt luate în considerare cu ajutorul factorului parţial fm212. de modul de compactare etc. astfel: Factorul fm21 trebuie să ţină cont de posibilitatea de deteriorare în timpul execuţiei.0 dacă grosimea minimă de oţel este mai mare sau egală cu 4 mm şi umplutura respectă condiţiile prevăzute la paragraful 4.3. datele trebuie obţinute pe baza unor încercări cu o durată minimă de 104 ore. fm12. Gradul de deteriorare depinde de manipularea realizată înainte de punerea în operă. Pentru durate de viaţă de peste 10 ani. Pentru durate de viaţă de maximum 10 ani.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Încercările de fluaj trebuie continuate pe o perioadă cel puţin egală cu 10% din durata de viaţă proiectată a structurii.

16) Tc = u . ⎟ ⎜f ⎝ m fm ⎠ Pentru materialele care posedă agrement BBA se vor lua în considerare coeficienţii indicaţi în aceste certificate. factorul parţial astfel obţinut. Factorii parţiali de material se aplică în acelaşi mod şi elementelor de conexiune dintre armături şi elementele de faţadă. În cazul materialelor geosintetice. obţinând astfel rezistenţa de calcul (proiectare).3.2. 5. . fm va fi aplicat minimului dintre rezistenţa la rupere prin fluaj din tracţiune. factorul parţial de siguranţă este fal. în acest caz mecanismul de interacţiune este unul de rezistenţă la smulgere. fm21 Factorul fm22 trebuie să ia în considerare efectul pe care factorii de mediu îl au asupra rezistenţei materialului şi va fi funcţie de tipul de material şi de condiţiile de mediu existente.4. 46 . Schema de stabilire a factorului parţial de material. rezistenţa de calcul (proiectare) la tracţiune este egală cu: T (5. factorul parţial de siguranţă corespunzător este fsm. Tmed f.15) Tc = min⎜ ft .suprafaţa potenţială de cedare coincide cu un strat de armătură. fm unde Tu este rezistenţa ultimă a armăturii metalice.suprafaţa posibilă de cedare intersectează un strat de armătură. Tft şi rezistenţa medie la întindere luând în considerare deformaţia de fluaj. Factori parţiali pentru interacţiunea pământ/armătură Există două mecanisme posibile de interacţiune între pământ şi armătură: . medf ⎟ . Tc: ⎛T T ⎞ (5. în acest caz mecanismul de interacţiune este unul de rezistenţă la alunecare.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 5. În cazul materialelor metalice.

0.4. 5. Figura 5. Deformaţiile din timpul exploatării ale structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice pot fi determinate de diverşi factori. • prezenţa unui strat de umplutură umed. • consolidarea secundară a umpluturilor argiloase.3 . Exemple de structuri de pământ armat din categoria 1 47 . la care cedarea ar duce la distrugeri minime şi la blocarea accesului (Figura 5. 5. În această categorie intră structurile de sprijin şi pantele cu înălţime mai mică de 1.0. b) factori interni • deformaţii de fluaj ale armăturilor polimerice. deteriorarea armării datorită degradării polimerilor.5.5 m.3. Încadrarea lucrărilor de pământ armat în categoriile geotehnice Încadrarea lucrărilor de pământ armat în categoriile geotehnice este următoarea: Categoria geotehnică 1: structuri mici sau relativ simple.pentru SLU: fsm = 1. • încărcări care nu au fost luate în considerare la proiectare.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Valorile acestor factori parţiali pot fi luate după cum urmează: . Exploatarea normală Stările limită ale exploatării normale sunt definite în termeni de deformaţii acceptabile. care pot fi proiectate folosind experienţa acumulată şi date şi analize calitative. fal = 1. fal = 1. printre care: a) factori externi • tasarea fundaţiei structurii.4.3.pentru SLEN: fsm = 1. • compresiunea umpluturii.4).

baraje. Categoria geotehnică 3: structuri care implică riscuri deosebite sau dificultăţi de teren şi/sau încărcare. care trebuie proiectate utilizând metode speciale. În această categorie intră rambleele şi structurile a căror cedare poate provoca pagube moderate (Figura 5. Figura 5.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Categoria geotehnică 2: structuri convenţionale fără riscuri deosebite.5).6).5. nici condiţii de încărcare sau de teren speciale. Exemple de structuri de pământ armat din categoria 2 48 . care pot fi proiectate utilizând date şi analize cantitative obişnuite. structuri care suportă în mod direct autostrăzi sau alte drumuri naţionale sau principale. ziduri de cheu. ramblee de cale ferată (Figura 5. În această categorie intră pilele de pod.

pe lungimi de cca 20 – 30 m. prevederea obligativităţii controlului de calitate a materialelor puse în operă (umplutură. verificarea corectitudinii instalării armăturilor. Exemple de structuri de pământ armat din categoria 3 5.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 5. Exigenţe de calitate Proiectul de structură de pământ armat va fi verificat la exigenţa Af – Rezistenţa şi stabilitatea terenului de fundare a construcţiilor şi a masivelor de pământ.6.6. În caietul de sarcini ce va însoţi proiectul se vor avea în vedere următoarele aspecte: recomandarea de a se realiza tronsoane experimentale pentru structurile din categoriile geotehnice 2 şi 3. verificarea compactării umpluturii. armături): verificarea naturii şi caracteristicilor materialelor. prevederea ca faze determinante: recepţia terenului de fundare şi instalarea primului rând de armături. 49 .

50 . de tip zid de sprijin sau culei. STRUCTURI DE SPRIJIN ARMATE 6. Generalităţi Acest capitol se ocupă de structurile de sprijin. dar cu înclinare de peste 70° faţă de orizontală pot fi proiectate utilizând metodele şi principiile cuprinse în acest capitol.1.1.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 6. care nu sunt verticale.Tipuri de structuri de sprijin din pământ armat – ziduri de sprijin. de tipul şi formele prezentate în Figura 6. culei Şi alte structuri de acest tip.1. Figura 6.

Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 6. NOTĂ. „Metoda gravităţii coerente” este bazată pe măsurătorile realizate pe structuri armate cu armături inextensibile. iar proiectarea se va face cu ajutorul „metodei penei ancorate”. rezistenţele şi parametrii geotehnici au fost deja afectaţi cu factorii parţiali corespunzători metodei de proiectare alese. cu considerarea în plus a interacţiunii dintre pământ şi armătură. În toate formulele care urmează se va considera că acţiunile. Sunt evaluate atât tasările absolute. utilizând metode de echilibru limită. „Metoda penei ancorate” urmăreşte procedura de proiectare utilizată pentru zidurile de sprijin tradiţionale. în direcţie longitudinală şi transversală. Observaţiile realizate pe teren au arătat că presiunea laterală exercitată de pământ în partea superioară a structurii de sprijin este influenţată de rigiditatea axială la întindere a armăturii. pentru structurile de sprijin armate cu materiale extensibile se va considera împingerea activă a pământului. Practica curentă de proiectare constă în determinarea geometriei şi a armării din condiţii de împiedicare a cedării interne şi externe. b) analiza stabilităţii structurii – stabilitate externă şi internă. Pentru proiectarea structurilor din pământ armat sunt utilizate în mod curent două metode. care trebuie să fie compatibile cu proprietăţile pământului şi ale armăturilor. Analiza deformaţiilor verticale se realizează prin calcule clasice de tasare. Etapele proiectării sunt: a) analiza eforturilor. se face ca la structurile convenţionale de sprijin. Stabilitatea externă se referă la stabilitatea masei de pământ armat privită ca un întreg care poate ceda prin mecanismele clasice de cedare ale zidurilor de sprijin. cunoscute sub numele „metoda penei ancorate” (tie back wedge method) şi „metoda gravităţii coerente” (coherent gravity method). care constă în alegerea unei distribuţii a armăturilor şi verificarea eforturilor din masivul armat. Aceste structuri sunt proiectate folosind „metoda gravităţii coerente”. în timp ce stabilitatea internă se ocupă de mecanismele interne de cedare şi duce la stabilirea necesarului de armătură. Procedura de proiectare Proiectarea structurilor de sprijin din pământ armat. În cele mai multe cazuri este realizată aproximativ sau pur şi simplu se presupune că marjele de siguranţă obţinute pentru stabilitatea externă şi internă sunt suficiente pentru ca deformaţiile calculate să fie în limitele admise. de tip ziduri de sprijin şi culei. c) analiza deformaţiilor. pentru a obţine o evaluare a comportării structurii la deformaţii orizontale şi verticale. Cu excepţia cazului în care măsurătorile pe teren ar indica altceva. 51 . În cazul armăturilor inextensibile. ancorate sau nu. cât şi cele diferenţiate. trebuie evaluată stabilitatea locală la nivelul fiecărei armături.2. Analiza deformaţiilor orizontale este cea mai dificilă şi cea mai puţin exactă. presiunea pământului se apropie de valoarea corespunzătoare stării de repaus. cât şi cele ale exploatării normale. În ambele metode se vor verifica atât stările limite ultime.

3. Verificarea stabilităţii externe Ca şi în cazul structurilor de sprijin tradiţionale. H fiind în general impus de amplasament. cedarea prin răsturnare este puţin probabilă. Acestea reprezintă stări limite ultime de stabilitate externă. analiza acestui mecanism de cedare şi impunerea unei excentricităţi maxime admise ajută la controlul deformaţiilor laterale. Predimensionarea este bazată pe zvelteţea structurii. Etapele verificării stabilităţii externe sunt prezentate în Figura 6.2): alunecare pe talpă. Predimensionarea structurii În Tabelul 6-1 şi Figura 6.4 sunt date dimensiunile minime ale unei structuri de sprijin din pământ armat de tipul celor prezentate în Figura 6. H/L.3. Cu toate acestea. Stări limită ultime pentru stabilitatea externă Datorită flexibilităţii structurilor din pământ armat.1. mecanismele potenţiale de cedare sunt (Figura 6. depăşirea presiunilor pe teren. Figura 6. 6.2. 52 . răsturnare (limitarea excentricităţii).Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 6.3. pierderea globală a stabilităţii.1.

riscul de expunere a bazei zidului datorită excavaţiilor. Dimensiuni minime pentru structuri de sprijin din pământ armat Lungimea minimă a armării 0. .. .5 m în funcţie de situaţie Încastrarea în terenul de fundare (Figura 6. cu pantă descendentă a suprafeţei terenului sau ziduri îngropate) Ziduri cu înălţime sub 1. necesară pentru evitarea cedării locale prin poansonare şi a curgerii pe sub baza zidului.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 6. 2 sau 7 m) 0. Tipul structurii Ziduri de sprijin obişnuite Culei de pod Ziduri trapezoidale şi culei 53 .7 H pentru jumătatea superioară a structurii Ziduri supuse unor împingeri reduse din 0. depinde de: . Etapele analizei stabilităţii externe Tabelul 6-1.3.6H.5).adâncimea de îngheţ.7H pentru jumătatea superioară a structurii 0.4H pentru jumătatea inferioară a structurii sau minim 3 m Ziduri în trepte şi culei 0.presiunea dată de structură. .6H sau minim 3 m partea masivului (de ex.7 H (minim 3 m) max (0.pericolul de eroziune internă în cazul structurilor maritime sau fluviale.

Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 6. Predimensionarea structurilor de sprijin din pământ armat 54 .4.

Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 1. Se neglijează rezistenţa pasivă la baza zidului ce s-ar putea dezvolta pe adâncimea de încastrare datorită posibilităţii ca pământul să fie înlăturat din această zonă prin eroziune.5. În figurile care urmează sunt date schemele de calcul pentru o structură de sprijin verticală sau înclinată cu mai puţin de 8° faţă de verticală şi un pământ necoeziv în spatele masivului armat: . Tabelul 6-2. pentru structuri supuse acţiunii apei. excavaţii etc.2). valabile pentru terenuri bune de fundare şi structuri cu L/H ≥ 0.8). În Tabelul 6-2 sunt date valori minime ale adâncimii de încastrare. Pentru terenuri moi vor fi adoptate valori mai mari ale adâncimii de încastrare. βs = 0° Culei. Definirea încastrării în terenul de fundare Adâncimea de încastrare trebuie să fie cel puţin egală cu adâncimea de îngheţ. De asemenea.6).2.7. În calcule se neglijează de asemenea rezistenţa la forfecare a sistemului de faţadă.0 m Dm βs Figura 6. Dm (m) H/20 H/10 H/10 H/7 H/5 Notă: Dm ≥ adâncimea de îngheţ 6.suprafaţa terenului înclinată (Figura 6. βs = 18° (1:3) Ziduri de sprijin. βs = 34° (2:3) Adâncime minimă de încastrare. βs = 27° (1:2) Ziduri de sprijin. saltelelor sau pavajelor. . 55 .suprafaţa terenului din spatele umpluturii armate orizontală şi modul de luare în considerare a suprasarcinii (Figura 6. Valori minime ale adâncimii de încastrare Condiţii Ziduri de sprijin. cu excepţia situaţiilor în care fundarea se face pe rocă sau pe elemente structurale de tipul radierelor. vor fi luate în considerare valori mai mari ale adâncimii de încastrare. βs = 0° Ziduri de sprijin.3.7 şi Figura 6. Evaluarea presiunii pământului Se consideră că presiunea activă a pământului acţionează pe un plan vertical situat la marginea dinspre masivul susţinut a umpluturii armate cu materiale extensibile (vezi 6.

coeficientul împingerii active.greutatea (6.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Legendă: φ⎞ ⎛ k a = tan 2 ⎜ 45° − ⎟ . G . 2⎠ ⎝ q – suprasarcina.1) Figura 6.6.coeficientul împingerii active k a = cos β⎢ ⎢ cos β + cos 2 β − cos 2 φ ⎥ ⎣ ⎦ (6.7.2) Figura 6. Rv – rezultanta încărcărilor verticale. Schema de calcul pentru suprafaţa înclinată a terenului 56 . Schema de calcul a împingerii pământului pentru suprafaţă orizontală a terenului din spatele zidului şi suprasarcină Legendă: ⎡ cos β − cos 2 β − cos 2 φ ⎤ ⎥ . e – excentricitatea.

Legendă: ka = sin 2 (θ + φ) 2 ⎡ sin (φ + δ ) sin (φ − β) ⎤ sin 2 θ sin (θ − δ )⎢1 + ⎥ sin (θ − δ )sin (θ + β) ⎥ ⎢ ⎣ ⎦ .9.coeficientul împingerii active (6.9 prezintă schema de calcul a împingerii active a pământului. Schema de calcul pentru suprafaţă frântă a terenului Pentru cazul unui unghi θ de înclinare a faţadei faţă de orizontală (θ minim 70°).coeficientul împingerii active (6.4) Figura 6. Figura 6. Schema de calcul a împingerii active pentru cazul structurii înclinate cu un unghi θ faţă de orizontală 57 .3) Figura 6.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Legendă: ⎡ cos β − cos 2 β − cos 2 φ ⎤ 1 1 ⎥ k a = cos β1 ⎢ ⎢ 2 2 ⎥ ⎣ cos β1 + cos β1 − cos φ ⎦ .8.

unde: (6. iar c este coeziunea. 58 .Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Pentru cazul unui teren coeziv în spatele umpluturii armate. se evaluează folosind următoarea formulă: pa = γzk a − 2c k a .3.10). stabilitatea la alunecare la contactul umplutură armată/teren R h ≤ R v tan φ + cL .6) Rh – rezultanta forţelor orizontale. Variaţia coeficientului împingerii pământului cu adâncimea în cazul structurilor de sprijin armate cu materiale inextensibile (metoda gravităţii coerente) 6. care produc alunecarea. care se opun alunecării. la o cotă z.10. Alunecarea trebuie considerată pe straturile de armătură de la baza structurii sau între acestea. Verificarea stabilităţii se face prin compararea forţelor orizontale destabilizatoare. φ –unghiul de frecare internă al terenului sau pământului armat (care este mai slab). depinde care sunt mai slabe. Rezistenţa la alunecare trebuie să se bazeze pe proprietăţile fie ale terenului. k0 la partea superioară a structurii şi o scădere lineară a acestuia către valoarea coeficientului împingerii active. în evaluarea acestora ţinându-se cont de factorii parţiali de siguranţă stabiliţi anterior. fie ale umpluturii. pentru evaluarea presiunii laterale exercitate de terenul din spate se va considera valoarea coeficientului împingerii în stare de repaus. ka până la o adâncime de 6 m (Figura 6.3.5) unde ka are expresiile prezentate anterior. (6. cu cele rezistente.2). Rv – rezultanta forţelor verticale. ka k0 k 6m z Figura 6. În cazul structurilor de sprijin armate cu materiale inextensibile (vezi paragraful 6. Verificarea stabilităţii la alunecare pe talpă În această etapă se verifică dacă este asigurată stabilitatea contra alunecării structurii pe interfaţa dintre umplutura armată şi terenul de fundare. presiunea activă a pământului pe structura de pământ armat.

unde: fal – factorul parţial pentru alunecarea pe talpă (vezi 5. e – excentricitatea rezultantei Rv faţă de mijlocul bazei.3.3.5. răsturnarea nu reprezintă un mecanism critic de cedare. ic – coeficienţi datoraţi înclinării rezultantei. Presiunea adusă pe teren de structura de pământ armat trebuie comparată cu capacitatea portantă ultimă a terenului: σ v ≤ pcr + γ f D m .8) L − 2e unde: Rv este rezultanta tuturor încărcărilor verticale. de regulă. L – lăţimea efectivă a bazei structurii. L – lăţimea efectivă a bazei structurii. (6. δa–unghiul de frecare dintre armătură şi teren. unde: (6. Presiunea pe bază. Pentru structurile ce pot fi considerate rigide. stabilitatea la alunecare la contactul armătură/teren f alR h ≤ R v tan δa + ca L . se calculează cu formula: Rv σv = .4.3. (6. 6. cărora li s-au aplicat factorii parţiali corespunzători (inclusiv suprasarcina.9) 1 pcr este presiunea critică.5).7) 6. în caz contrar fiind necesară o lungime mai mare de armătură. presupusă uniform distribuită. Nγ şi Nc – coeficienţii de capacitate portantă.11). ca – adeziunea dintre teren şi armătură. care trebuie să fie mai mică decât L/6 pentru pământuri sau L/4 pentru roci. Rv – rezultanta forţelor verticale.10) 2 cf – coeziunea terenului de fundare. Verificarea presiunilor pe teren Pentru calculul presiunilor pe teren se adoptă. p cr = c f N c i c + γ f LN γ i γ . metoda Meyerhof (Figura 6. dacă există). iγ. γf – greutatea volumică a terenului de fundare.2). Verificarea stabilităţii la răsturnare Datorită flexibilităţii structurilor de pământ armat. Dm – adâncimea de încastrare a structurii. Rh – rezultanta forţelor orizontale.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice c – coeziunea terenului sau a pământului armat. 59 . (6.4. verificarea stabilităţii la răsturnare presupune compararea momentului forţelor destabilizatoare (forţele şi parametrii geotehnici fiind afectaţi de factorii parţiali corespunzători) cu momentul forţelor rezistente faţă de punctul de la baza faţadei. L – lăţimea efectivă a bazei. σv. În practica curentă de proiectare se calculează excentricitatea rezultantei forţelor verticale (vezi 6.

11. Analiza stabilităţii globale se face cu ajutorul metodelor ce admit suprafeţe de cedare circular – cilindrice sau cu metoda penei. cât şi prin cea nearmată nu sunt. ca şi cei datoraţi înclinării rezultantei vor fi adoptaţi funcţie de metoda de proiectare aleasă (având ca referinţă STAS 3300/2-85 sau EUROCODE).6. critice.12). 6.3. de regulă. Verificarea stabilităţii globale Pentru verificarea stabilităţii globale trebuie luate în considerare toate suprafeţele posibile de cedare. prin lungirea armăturilor. Schema de calcul a presiunilor pe teren Coeficienţii de capacitate portantă. atât cele care sunt exterioare structurii. suprafeţele de cedare ce trec atât prin zona armată. cu geometrie rectangulară. cu distribuţie relativ uniformă a armăturilor şi cu o faţadă aproape de verticală. 60 . înlocuirea stratului moale. respectiv. realizarea de coloane de material granular etc. Pentru structuri simple. Dacă nu se obţin rezultate satisfăcătoare sau costurile ar fi prea mari. Presiunea pe teren poate fi micşorată şi. trebuie luată în considerare rezistenţa armăturilor. În cazul în care suprafaţa potenţială de cedare intersectează structura.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 6. cât şi cele care o intersectează (Figura 6. presiunea critică mărită. trebuie considerată îmbunătăţirea terenului prin compactare.

Tabelul 6-3. panourile prefabricate de înălţime mai mică decât cea a structurii pot fi afectate faţadele realizate prin întoarcere la faţa masivului afectează capacitatea lor de sprijin 61 . Tasarea terenului de fundare se calculează după schemele clasice din mecanica pământurilor.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 6. Evaluarea tasărilor Tasarea totală a unei structuri de sprijin din pământ armat este compusă din tasarea terenului de fundare şi cea a umpluturii armate. Cedarea prin pierderea stabilităţii globale 6.12. Tasarea umpluturii depinde de natura materialului şi de eforturile verticale ce se dezvoltă în interiorul ei. Efectele tasărilor diferenţiate asupra elementelor de faţadă (orientativ) Tasări diferenţiate maxime 1:1000 1:200 1:100 1:50 1:<50 Comentariu nesemnificativ panourile pe toată înălţimea structurii pot fi afectate în limita de siguranţă pentru panouri prefabricate pe înălţime mai mică decât înălţimea structurii în limita de siguranţă pentru elementele metalice semi-eliptice. Tasările diferenţiate sunt cele care pun probleme structurilor de sprijin din pământ armat. elementele de faţadă fiind cele care determină limitele admise ale acestora (Tabelul 6-3).7.3.

În plus. Pa. (6. unde kh este coeficientul seismic în direcţie orizontală. Figura 6. pentru cazul suprafeţei înclinate a terenului.13.5k s . determinat conform P100/1-2004. Masa de pământ considerată a fi supusă forţelor inerţiale este cea figurată în Figura 6. În cazul lucrărilor de sprijin. masivul de teren sau umplutura din spatele structurii din pământ armat exercită o presiune Ps în plus faţă de presiunea activă în condiţii statice. Verificarea stabilităţii externe la solicitări seismice În timpul cutremurului.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 6.12) unde ks este coeficientul seismic.8. pentru cazul suprafeţei orizontale a terenului şi în Figura 6.3. împingerea totală obţinută în condiţii seismice fiind notată Pas.13. coeficientul kh poate fi luat egal cu: k h = 0.11) Fi = khG. Considerarea forţelor inerţiale în condiţii dinamice – suprafaţă orizontală a terenului 62 . masa de pământ armat este supusă unei forţe de inerţie în direcţie orizontală: (6.14.

13) Fi = Fi1 + Fi 2 Fi1 este forţa de inerţie corespunzătoare masei de pământ armat. Considerarea forţelor inerţiale în condiţii dinamice – suprafaţă înclinată a terenului Cu notaţiile din Figura 6.5tgβ (6.15) ⎣ ⎛ k ⎞ ξ = arctg⎜ h ⎟ ⎜1− k ⎟ v⎠ ⎝ 63 .14.125k h γ 1 H 2 tgβ 2 (6. Fi2 este forţa de inerţie corespunzătoare umpluturii de pământ de deasupra masei H2 = H + Fi1 = 0.14 rezultă: tgβ ⋅ 0.14) armate.5k h γ 1 H 2 H Fi 2 = 0.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 6. Coeficientul total al împingerii pământului în condiţii dinamice este calculat cu metoda Mononobe – Okabe: k as = (1 − k v )cos2 (φ − ξ − 90 + θ) ⋅ cos ξ cos 2 (90 − θ)cos(δ + 90 − θ + ξ ) ⎡ 1 2 ⎤ sin (φ + δ )sin (φ − ξ − β ) ⎢1 + ⎥ cos(90 − θ − β)cos(δ + 90 − θ + ξ ) ⎦ (6.5H 1 − 0.

care poate fi luat egal cu zero sau cu θ este unghiul făcut de suprafaţa de contact dintre umplutura armată şi umplutura din spate cu orizontala. Punctul de aplicaţie al forţei Pas se determină astfel: . este egală cu: qH cos(90 − θ) Pas.4. iar pentru suprafaţa înclinată a terenului se ia h. . cât şi 3 pentru roci. Se precizează că. Pas = (6.15): 64 . β este unghiul făcut de suprafaţa terenului cu orizontala. q se adaugă o împingere suplimentară. .14.66 din înălţime faţă de bază. Condiţia de excentricitate devine în acest caz: e ≤ L .5kh.17) În cazul existenţei unei suprasarcini uniform distribuite. de aceea valoarea unghiului de frecare internă pentru calculul coeficientului kas trebuie să fie φu.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 0.componenta statică. care.q.14). în cazul general. Se verifică stabilitatea externă ca şi în cazul static. 6. Punctul de aplicaţie al forţei Pas.componenta împingerii în regim static. Pas. atât pentru pământuri. δ este unghiul de frecare pe planul de contact dintre umplutura armată şi terenul din spate. în cazul solicitării seismice.q = Pas. conform notaţiilor din Figura 6.q se determină în felul următor: .pentru suprafaţa orizontală a terenului 2 (β = 0.16) (6. Paq are punctul de aplicaţie la jumătate din înălţime faţă de bază. pământul se găseşte în condiţii nedrenate.13) sau 1 2 γh k as . acţionând înclinat faţă de orizontală cu unghiul δ.pentru suprafaţă înclinată a terenului 2 (Figura 6. Figura 6. Ps = Pas – Pa are punctul de aplicare la jumătate din înălţime faţă de bază. kv este coeficientul seismic în direcţie verticală. Pa are punctul de aplicaţie la o treime din înălţime faţă de bază.componenta seismică.18) cos(90 − θ − β) Pentru suprafaţa orizontală a terenului se ia β = 0 şi H. Rezultanta împingerii active seismice va fi în acest caz: 1 Pas = γH 2k as .componenta seismică.q – Paq are punctul de aplicaţie la 0. Verificarea stabilităţii interne Cedarea internă a structurii de sprijin din pământ armat poate avea loc în două moduri (Figura 6. Ps.q = k as (6.

respectând însă o distanţă maximă de 800 mm.3. calculul forţei maxime de întindere pentru fiecare nivel de armătură. Alegerea tipului de armătură Tipul de armătură se alege dintre cele prezentate în paragraful 2.4. distanţa pe verticală poate fi menţinută constantă. Smulgerea armăturilor determină creşterea eforturilor tangenţiale din pământ. 6. se recomandă varierea distanţei pe verticală între armături. Cedarea internă a structurilor de sprijin din pământ armat Pentru verificarea stabilităţii interne a structurii trebuie parcurse următoarele etape: 1.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice eforturile de întindere din armături devin prea mari. 3. 5. De aceea. iar densitatea de armare este sporită pe înălţime prin mărirea numărului şi dimensiunilor armăturii. pentru o proiectare economică.2. alegerea tipului de armătură. mărirea deplasărilor şi posibila cedare a structurii. 6. astfel încât acestea suferă deformaţii prea importante sau cedează.2. iar pentru cele inextensibile „metoda gravităţii coerente”. 4. Pentru armăturile discontinui. 2. Alegerea distanţei între armături Utilizarea unei secţiuni constante de armătură şi a unei aceleiaşi distanţe pe verticală între rândurile de armătură pe toată înălţimea structurii duce de regulă la o supra-armare la partea superioară faţă de necesar. calculul rezistenţei la smulgere la fiecare nivel de armătură. conform precizărilor din 4. Figura 6. eforturile de în tindere din armături devin mai mari decât rezistenţa la smulgere a acestora. calculul forţei maxime de întindere la nivelul conexiunilor cu faţada.4. de tipul benzilor. Metodele de proiectare diferă în funcţie de caracterul extensibil sau inextensibil al armăturilor. 65 .1.1. Distanţa minimă este dată de grosimea minimă a stratului elementar de compactare. ceea ce poate provoca deplasări importante sau chiar colapsul structurii. în condiţii statice şi dinamice.15. alegerea distanţei pe verticală între armături. pentru cele extensibile utilizându-se „metode penei ancorate”. în concordanţă cu elementele de faţadă alese.

Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Pentru armăturile continue se obişnuieşte varierea densităţii armăturii prin modificarea distanţei dintre armături. Ti1 = k a σ vi s vi .20) Figura 6. distanţa maximă dintre armături este limitată la de 2 ori grosimea blocului de faţadă pentru a asigura stabilitatea acestuia. Se poate.16). Pentru structurile cu faţade modulare.4.19) σvi este presiunea la nivelul „i” conform distribuţiei Meyerhof. de asemenea. Rândul de sus de armătură trebuie să fie la jumătate din distanţa dintre celelalte rânduri de armătură. care se adaptează uşor la aceste variaţii.1. a căror conexiune cu masivul armat se face prin frecare. dacă tehnologia de întoarcere la faţa masivului a armăturilor geosintetice cere o distanţă constantă între armături. Limitele acceptabile pentru distanţa dintre armături sunt legate de tehnologia de execuţie – instalare şi compactare (de exemplu. T a armăturilor. 2 sau 3 ori grosimea unui strat elementar de compactare). mai ales dacă se utilizează întoarcerea la faţa masivului. Ti1 (Figura 6. unde: (6. σ vi = R vi . Pentru înălţimi mai mari se pot utiliza materiale geosintetice de rezistenţe diferite. Calculul forţei maxime de întindere în armătură Forţa de întindere în armătura „i” este dată de trei componente: a) Forţa de întindere datorată greutăţii proprii a umpluturii armate şi suprasarcinii ce acţionează la suprafaţa terenului. distanţa dintre armături se ia egală cu 1. unde: L i − 2e i (6. Metoda penei ancorate 6.16.4. 6. modifica rezistenţa la tracţiune. Structurile mai mici de 5 m înălţime sunt de regulă realizate cu armături având aceeaşi rezistenţă.3.3. Schema de calcul pentru forţa de întindere în armătura „i” datorată greutăţii proprii şi suprasarcinii 66 .

22) (6. Schema de calcul pentru forţa de întindere în armătura „i” datorată unei forţe concentrate verticale (fundaţie) c) Forţa de întindere datorată sarcinilor concentrate orizontale (date de fundaţii de lăţime b). Li este lungimea armăturii „i”. unde: φ ⎞ ⎛ tg⎜ 45° − 1 ⎟ 2⎠ . Ti3 = 2s vi ⋅ H 0 ⋅ Q(1 − h iQ ) .18). b) Forţa de întindere datorată sarcinilor concentrate verticale (date de fundaţii de lăţime b). unde: Di D i = h i + b . afectată de factorii parţiali ai încărcărilor.23) Figura 6. Ti3 (Figura 6. dacă h i ≤ 2d − b h +b Di = i + d . dacă h i > 2d − b 2 (6. Q= ⎝ b d+ 2 (6.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Rvi este rezultanta forţelor verticale la nivelul armăturii „i”.25) 67 . svi este distanţa pe verticală între armături la nivelul „i”. Ti 2 = k aSvi V .21) (6. ei este excentricitatea rezultantei Rvi. Ti2 (Figura 6.17).24) (6.17.

conform 5. Ti. Ti este egală cu: Ti = Ti1 + Ti 2 + Ti3 . unde: tan δa L pi (γ1h i + q ) + ca L pi (6.2 Ti – forţa maximă de întindere în armătura „i”. Verificarea la rupere a armăturilor Pentru verificarea stabilităţii interne a structurii din punctul de vedere al depăşirii rezistenţei armăturilor se compară rezistenţa de calcul la întindere.4. pe metru liniar de zid. tanδa .4.26) Figura 6.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Forţa de întindere maximă din armătura „i”.4. calculată conform 6. fsm – factorul parţial pentru smulgerea armăturilor. (6. Tc ≥ Ti.3. Tc cu rezistenţa maximă la întindere în armătura „i”.3.27) 6. Schema de calcul pentru forţa de întindere în armătura „i” datorată unei forţe concentrate orizontale (fundaţie) 6.28) Pi – perimetrul armăturii „i”. 68 .4.1.3.18. Verificarea armăturilor la smulgere Verificarea de stabilitate internă a structurii de sprijin din pământ armat la cedarea prin smulgerea armăturii este exprimată printr-o condiţie impusă perimetrului Pi al armăturii „i”: Pi ≥ fsm Ti . conform 6. (6.3.1.coeficientul de frecare dintre armătură şi pământ.4. egal cu lăţimea totală orizontală a feţelor superioară şi inferioară ale armăturii „i”.3.2.

încărcări exterioare uniform distribuite.planele potenţiale de cedare nu trec prin zona de contact cu o structură care se află la partea superioară a zidului. Forţele care se iau în considerare sunt (Figura 6. este de asemenea necesar de a lua în considerare posibilitatea formării unor plane înclinate de cedare..20). .4. forţele rezistente pe planul potenţial de cedare. c. 6. în Figura 6. 69 .fiecare prism (pană) de pământ se comportă ca un corp rigid. Definirea zonelor activă şi rezistentă q – suprasarcina permanentă.4.21): greutatea proprie a umpluturii din cadrul prismului analizat.19). ca – adeziunea armătură/teren.20 ).19.se neglijează frecarea dintre umplutură şi faţadă. b. Planele de cedare trebuie căutate pentru fiecare punct semnificativ (a. Figura 6. încărcări exterioare concentrate orizontale şi verticale. reacţiunea normală pe planul de cedare.. . Principalele ipoteze sunt: . care alcătuiesc prisme (pene) de pământ instabile (Figura 6.3.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Lpi – lungimea armăturii „i” în zona pasivă (rezistentă) a masivului din spatele structurii (Figura 6. Verificarea stabilităţii pe plane înclinate În plus faţă de analiza mecanismelor interne de întindere.

22). Valoarea maximă a lui T şi unghiul α de înclinare a planului de cedare corespunzător sunt utilizate pentru calculul rezistenţei grupului de armături din prismul analizat (Figura 6.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 6. Plane potenţiale de cedare în analiza stabilităţii interne Pentru fiecare punct trebuie stabilită valoarea maximă a forţei T prin analizarea mai multor plane potenţiale de cedare.21. Figura 6. Schema de calcul pentru stabilitatea penelor 70 .20.

Lpi este lungimea armăturii în zona rezistenţa (pasivă) a masivului. Factorii care pot influenţa comportarea structurii în timpul exploatării sunt: . fsm este factorul parţial pentru rezistenţa la smulgere a armăturii. egal cu lăţimea totală orizontală a feţelor superioară şi inferioară a armăturii „i”. Pentru cazuri mai complexe nu se pot da indicaţii referitoare la unghiul planului potenţial de cedare sau la numărul de puncte necesar a fi investigate pentru a determina valoarea maximă a forţei T.consolidarea secundară a pământurilor coezive. pentru z > z0 = 6 m. 6.4. (6.4. k = ka.31) (6. Evaluarea coeficientului împingerii pământului Conform celor prezentate în paragraful 6. unde: ∑⎢ i =1⎣ fsm ⎦ (6.5. Metoda gravităţii coerente 6. Pi este perimetrul armăturii „i”. coeficientul împingerii pământului în dreptul armăturii „i” se calculează astfel (Figura 6. Rezistenţa totală oferită de straturile de armătură din prismul analizat trebuie să îndeplinească următoarea relaţie: i =1 ∑ Tci ≥ T sau n (6. q este suprasarcina permanentă.4.fluajul armăturilor polimerice. pe metru liniar de zid.3. acesta poate fi evaluat cu ajutorul curbelor izocrone.3.4. Starea limită a exploatării normale Pentru starea limită a exploatării normale trebuie luate în considerare posibilele deplasări interne şi anume: tasări şi deplasări ale structurii de sprijin.23): k =k0(1-z/z0) + kaz/z0. ca este adeziunea armătură/teren.1. pentru z ≤ z0 = 6 m.32) 71 . tanδa este unghiul de frecare armătură/teren.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Pentru cazul în care umplutura este din material granular şi nu există decât sarcini exterioare uniform distribuite. . se poate considera α= 45°-φ1/2.30) Tci este valoarea de calcul a rezistenţei la tracţiune a armăturii „i”.29) n ⎡ Pi L pi ⎤ (tan δa γh i + tan δa q + ca )⎥ ≥ T . 6.4. În cazul fluajului armăturilor polimerice.2.

Analiza stabilităţii interne cu ajutorul prismelor de pământ 72 .22.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 6.

33) k este coeficientul împingerii determinat conform 6. unde: (6.1.4. Ti1 (Figura 6. Determinarea coeficientului împingerii pământului în metoda gravităţii coerente 6.2.4.24.34) L i − 2e i Figura 6.24). σvi este presiunea la nivelul „i” conform distribuţiei Meyerhof. R vi σ vi = .4.4. Ti1 = kσ vi s vi . Schema de calcul pentru forţa de întindere în armătura „i” datorată greutăţii proprii şi suprasarcinii – metoda gravităţii coerente 73 . Calculul forţei de întindere în armătură Forţa de întindere în armătura „i” este dată de trei componente: a) Forţa de întindere datorată greutăţii proprii a umpluturii armate şi suprasarcinii ce acţionează la suprafaţa terenului.23. unde: (6.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 6.

25). b) Forţa de întindere datorată sarcinilor concentrate verticale (date de fundaţii). Schema de calcul pentru forţa de întindere în armătura „i” datorată unei forţe concentrate verticale (fundaţie). unde: ⎟ ⎜ ⎟ 2⎣ ⎝ i ⎠ ⎝ i ⎠⎦ (6. Li este lungimea armăturii „i”. d') = ⎛ d'−b' ⎞⎤ Q ⎡ ⎛ d'+ b' ⎞ ⎢FB ⎜ ⎜ h ⎟ − FB ⎜ h ⎟⎥ .metoda gravităţii coerente Ti 2 = kσ v (h i . deoarece efortul vertical variază în lungul armăturii. svi este distanţa pe verticală între armături la nivelul „i”.36) FB este o funcţie egală cu: ⎤ 2⎡ X FB = ⎢ + tan −1 (X )⎥ . svi este distanţa pe verticală între armături la nivelul „i”. d')s vi .35) σ v (h i . ei este excentricitatea rezultantei Rvi. Valoarea efortului σv considerată 74 . hi hi Q este presiunea pe talpa fundaţiei. Figura 6. unde: π ⎣1 + X 2 ⎦ d'+ b' d'−b' X este egal cu şi .25.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Rvi este rezultanta forţelor verticale la nivelul armăturii „i”. cu tan-1(X) în radiani. (6. afectată de factorii parţiali ai încărcărilor. Ti2 (Figura 6.38) Pentru fiecare nivel hi se poate calcula σv pentru diferite valori ale distanţei d’. unde: (6.37) (6.

unde L’ este lungimea fundaţiei. (6. cea maximă) va fi utilizată apoi pentru calculul forţei de tracţiune în armătură.26): ⎞ ⎛ Hs vi ⎜ hi ⎟ ⎟ .40) Figura 6.pentru 0 < hi < 0. Ti este egală cu: Ti = Ti1 + Ti 2 + Ti3 . Pentru o analiză mai riguroasă se poate considera: . (6.metoda gravităţii coerente Valorile Ti2 şi Ti3 nu iau în considerare o distribuţie longitudinală a forţelor. o distribuţie longitudinală cu o pantă de 1:4 (V:H). Schema de calcul pentru forţa de întindere în armătura „i” datorată unei forţe concentrate orizontale (fundaţie). Ti3 (Figura 6. unde: ⎜1 − Ti3 = b⎜ b⎟ d+ ⎜ d+ ⎟ 2⎝ 2⎠ H este forţa orizontală. o distribuţie longitudinală cu o pantă de 3:4 (V:H). svi este distanţa pe verticală între armături la nivelul „i”.75L’.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice relevantă (de exemplu. c) Forţa de întindere datorată sarcinilor concentrate orizontale (date de fundaţii de lăţime b).pentru hi > 0. Linia de întindere maximă pentru o structură de sprijin armată cu materiale inextensibile poate fi considerată o spirală logaritmică (Figura 6.26.39) Forţa de întindere maximă din armătura „i”. paralelă cu faţada structurii. 75 . .75L’.27).

27. în cazul în care nu există o fundaţie la partea superioară a structurii. Dacă fundaţia este amplasată dincolo de linia 2. Linia astfel obţinută va fi numită „linia 2”. Figura 6. Linia de întindere maximă în cazul inexistenţei unei fundaţii – metoda gravităţii coerente Atunci când structura suportă şi o fundaţie.28. se presupune că 76 .Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 6. existenţa acesteia influenţează poziţia liniei 2 de întindere maximă. Linia de întindere maximă – metoda gravităţii coerente Pentru calcul. această linie poate fi simplificată aşa cum este arătat în Figura 6.28.

unde Qm este presiunea medie pe o lăţime egală cu 0.42) . dacă z1 < hi < z0. zactiv este adâncimea zonei active sub fundaţie. z1 este egal cu lăţimea b a fundaţiei.a0)(z0 – hi)/(z0 – z1). a1 = a0 + (1 . calculată cu metoda Meyerhof (a se vedea şi Figura 6.4).de-a lungul liniei 2: Ti = Ti1 + Ti2 + Ti3.de-a lungul liniei 1: Ti = a1Ti1 + Ti2 + Ti3.47) (6. Întinderea maximă într-o armătură se determină la intersecţia fie cu linia 1.la nivelul faţadei: Ti = a0Ti1 + Ti2 + Ti3.30. În cazul existenţei fundaţiei la partea superioară a structurii.48) a1 = a0. Forţa de întindere variază însă de-a lungul armăturii. de aceea ea va fi calculată în 3 puncte: .29.85. dacă hi ≤ z1.0. z2 este egal cu 1.41) . Figura 6. (6.46) a1 = 1. unde: z0 este minimul dintre (d + b/2) şi H1. dacă hi > z2.5(H1/2 – zactiv). se poate adopta simplificarea liniei 1 conform Figura 6. Hm este maximul dintre H şi H1+Qm/γ. dacă hi ≤ z2.5H1 în spatele faţadei. Pentru calcul. numită „linia 1” (Figura 6.44) a0 = 1 .Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice partea superioară a liniei 2 se închide în punctul în care se termină fundaţia. dacă hi ≥ z0. Linii de întindere maximă în cazul existenţei unei fundaţii – metoda gravităţii coerente Valoarea Ti calculată prin însumarea diverselor efecte reprezintă forţa maximă de întindere în armături. (6. (6. (6. (6. trebuie luată în considerare o a doua linie de întindere maximă. fie cu linia 2.43) unde a0 şi a1 sunt variabile care iau următoarele valori în cazul unei faţade articulate: a0 = 0.15(H1 – hi)/(H1 – z2). (6.45) (6. 77 .29). fără însă a depăşi o linie de tensiune maximă definită pentru o structură de înălţime echivalentă Hm.

4.4).Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 6. Verificarea la smulgere a armăturilor Se verifică următoarea relaţie: 2B tan δ a L (6. Lai este lungimea armăturii „i” în zona rezistentă.4.2: Tc ≥ Ti.49) 6. Definirea liniei 1 de întindere maximă – metoda gravităţii coerente 6. Ti ≤ 6. Verificarea la rupere a armăturilor Se compară rezistenţa de calcul la întindere.4. la distanţa x. 78 .50) ∫ σ v (x )dx .4. L este lungimea totală a armăturii.4.3.4. conform 5. (6.2. ca şi în cazul metodei penei ancorate (paragraful 6.30. σv (x) este efortul vertical în lungul armăturii. dincolo de linie de întindere maximă considerată.5.4. fsm este factorul parţial pentru smulgerea armăturilor. Tc cu forţa de întindere din armătură calculată conform 6.4. calculată conform 6. B este lăţimea armăturii.4. f sm L − L ai unde: Ti este forţa de întindere din armătură.3.1. Verificarea stabilităţii globale interne Atunci când structurile au o geometrie mai deosebită sau trebuie să preia încărcări concentrate este necesară verificarea stabilităţii pe plane înclinate.3.4.4.4.

aşa cum este ilustrat în Figura 6.4. Verificarea stabilităţii interne la acţiuni seismice Acţiunile seismice produc forţe inerţiale.8).6. Sporul de forţă de tracţiune indus de seism.5. 6.3.4.3. Ga este greutatea zonei active. Tseism poate fi calculat cu următoarea formulă: 79 .52) kh este coeficientul seismic în direcţie orizontală (vezi 6. L este lungimea armăturii. Starea limită a exploatării normale Deformaţia armăturii inextensibile poate fi estimată cu ajutorul următoarei expresii: T L ε i = medi .Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 6.31. E este modulul de elasticitate al armăturii. Fi.8). unde: (6.31. Stabilitatea internă în condiţii seismice Se calculează valoarea maximă a tracţiunii în armătura „i” conform celor precizate mai sus şi considerând un coeficient al împingerii pământului determinat cu ajutorul metodei Mononobe – Okabe (6.4. (6.51) EA i unde: Tmedi este forţa medie de întindere de-a lungul armăturii „i”. Ai este aria secţiunii transversale a armăturii „i”. Figura 6. Fi = k h ⋅ G a .

Figura 6.7H1 şi L2 ≥ 0.53) pi Forţa totală de tracţiune este deci: Ttotal = Tmax + Tseism (6.32): H + H2 Pentru D > 1 : L1 ≥ 0. 6.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Tseism = Fi ⋅ L pi ∑L i =1 n (6. cele două structuri se proiectează separat. Structuri de sprijin suprapuse Pentru proiectarea structurilor de sprijin suprapuse se vor aplica următoarele principii (Figura 6. structura superioară va fi considerată ca o suprasarcină. 20 În analiza de stabilitate externă a structurii inferioare. Se vor aplica factorii de siguranţă corespunzători grupării speciale de încărcări.54) În continuare se verifică stabilitatea internă aşa cum a fost precizat mai sus. Proiectarea zidurilor suprapuse 80 .1.5.5. 20 În cazul în care D > H 2 tan (90 − φ1 ) . H + H2 Dacă D ≤ 1 . Pentru verificarea armăturilor la smulgere coeficientul de frecare trebuie diminuat cu 20%. Elemente de proiectare specifice 6.32. conform principiilor deja prezentate.6H. se proiectează ca o singură structură cu înălţimea H.

φ⎞ ⎛ Presiunea activă se dezvoltă în întregime pentru D > H tan⎜ 45° − ⎟ .34): Cazul 1. φ⎞ ⎛ Dacă D < H tan⎜ 45° − ⎟ .5. de aceea în calcule trebuie aplicat un coeficient de reducere. Structuri de sprijin gemene (back-to-back walls) Se deosebesc două cazuri (Figura 6. Plane de tracţiune maximă pentru structuri suprapuse 6. 2⎠ ⎝ 81 .2.33. Baza totală a celor două structuri este suficient de mare pentru ca cele două structuri să fie proiectate independent.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Pentru evaluarea stabilităţii interne.33): D≤ H1 + H 2 2 H1 + H 2 φ ⎞ ⎛ < D ≤ H 2 tan⎜ 45° − 1 ⎟ 20 2⎠ ⎝ H1 D' = 2D H1 + H 2 Rω = θ − φ1 90 − φ1 Figura 6. presiunea activă a pământului nu se poate mobiliza 2⎠ ⎝ integral. se pot lua în considerare următoarele plane de întindere maximă (Figura 6.

Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice

Figura 6.34. Structuri de sprijin gemene (back-to-back walls)

Cazul 2. Dacă distanţa pe care se suprapun armăturile, L R > 0.3H 2 (unde H2 este cea mai mică dintre înălţimile celor două structuri), nu se va lua în considerare nici o presiune a pământului. Nu este recomandată folosirea de armături continui între cele două faţade, ceea ce ar implica o modificare totală a deformaţiilor structurii şi forţe de întindere mai mari, astfel încât metodele de calcul prezentate în acest ghid nu ar mai fi valabile. Pentru cazul în care structurile se găsesc în zone cu risc seismic, se recomandă ca distanţa dintre cele două faţade să fie de (1.1 – 1.2)H. Pentru geometrii intermediare între cele două cazuri, presiunea pământului se interpolează liniar între 0 şi Pa.

6.6. Proiectarea elementelor de faţadă
Proiectarea elementelor de faţadă se face astfel încât: - să ofere o formă exterioara structurii, - să asigura o estetică corespunzătoare, - să împiedice eroziunea pământului din umplutura armată, - să asigure stabilitatea pământului dintre două straturi de armătură, - să asigure ancorarea armăturii în zona rezistentă a masivului. Elementele de faţadă trebuie să preia: - presiunile laterale ale terenului şi forţele de întindere din conexiunile armăturilor cu faţada, - forţele date de elementele de faţadă aflate deasupra, - forţele verticale de forfecare dezvoltate ca urmare a deplasării relative dintre faţadă şi umplutura armată, - orice altă încărcare permanentă sau temporară aplicată. În cazul utilizării faţadelor flexibile, de tipul plaselor sau altele similare, se va urmări limitarea deplasărilor faţadei (bombarea faţadei) datorită compresiunii din spatele faţadei date de eforturile de compactare sau greutăţii proprii a umpluturii. Deplasările orizontale şi

82

Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice

verticale ale faţadei trebuie limitate la 25 – 50 mm faţă de linia teoretică a zidului. Pot fi adoptate următoarele măsuri: - realizarea unei umpluturi din material granular grosier, piatră spartă, bolovăniş imediat în spatele faţadei, pe cca 600 mm; - micşorarea distanţei dintre armături; - mărirea rezistenţei materialului utilizat pentru faţadă; - realizarea unei suprapuneri suficiente între panourile de faţadă adiacente. În plus, armăturile nu trebuie să aibă deplasările împiedicate pentru a putea urmări mişcările faţadei. Panoul superior trebuie ataşat de un strat de armătură pentru a i se asigura stabilitatea. În cazul faţadelor din blocuri modulare, trebuie asigurată o capacitate de frecare suficientă între unităţi, distanţa pe verticală dintre armături fiind limitată la de 2 ori grosimea unui bloc, dar nu mai mult de 0.8 m. Înălţimea maximă a faţadei deasupra celui mai de sus strat de armătură şi dedesubtul celui mai de jos strat trebuie, de asemenea, limitată la grosimea unui bloc. În cazul zonelor seismice, conexiunile blocurilor nu trebuie să depindă numai de frecarea dintre armătură şi blocuri; se vor utiliza şi alte tipuri de conexiuni. Blocurile de la partea superioară a structurii vor fi asigurate contra răsturnării în caz de seism. În cazul întoarcerii geosinteticelor la faţa masivului, acestea trebuie protejate contra acţiunii razelor UV. Se poate prevede şi o faţadă suplimentară (beton, torcret).

6.7. Proiectarea conexiunilor
Încărcările de proiectare pentru conexiunile dintre armături şi elementele de faţadă, Tcon sunt: 1. pentru armături extensibile (metoda penei ancorate): - pentru faţade care permit deplasări la nivelul conexiunilor (Figura 6.35),

Figura 6.35. Valorile încărcărilor în conexiuni pentru armături extensibile şi faţade flexibile

-

pentru panouri de faţadă rigide (de exemplu, pe toată înălţimea structurii), care nu permit deplasări la nivelul conexiunilor: Tcon = 100% Ti pe toată înălţimea structurii, 2. pentru armături inextensibile (metoda gravităţii coerente): - faţade flexibile (de exemplu elemente metalice în formă de U) – conform Figura 6.36;

83

Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice

Figura 6.36. Valorile încărcărilor în conexiuni pentru armături inextensibile şi faţade flexibile

-

faţade articulate (panouri cu înălţime mai mică decât înălţimea structurii) – conform Figura 6.37;

Figura 6.37. Valorile încărcărilor în conexiuni pentru armături inextensibile şi faţade articulate

-

faţade rigide (panouri pe toată înălţimea structurii) care nu permit deplasări la nivelul conexiunilor: Tcon = 100% Ti pe toată înălţimea structurii,

unde Ti este forţa din stratul „i” de armătură, determinată conform paragrafului 6.4.3.1.
6.7.1. Conexiuni între materialele geosintetice

Conexiunile dintre materialele geosintetice pot fi grupate în două categorii: prefabricate şi realizate pe teren. Îmbinarea geotextilelor se face de obicei prin coasere, acolo unde este necesar un transfer de eforturi. 84

Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice

Figura 6.38 prezintă diferite tipuri de cusături, iar Tabelul 6-4, orientativ, caracteristicile acestora. Valorile reale ale rezistenţei îmbinărilor trebuie determinate având ca referinţă SR EN ISO 10321:1999.

1 2

3

4

5 6 7
Figura 6.38. Tipuri de cusături pentru îmbinarea geotextilelor Tabelul 6-4. Caracteristici orientative ale diverselor tipuri de îmbinări ale geotextilelor

Material Geotextil ţesut

Tip de îmbinare 1 2 3 4 5,6 7

Eficienţa (Tîmbinare/T) (%) 30 – 50 40 – 70 30 – 60 50 – 70 ≤ 80 70 - 100

Deplasare (mm) < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 < 10

Pentru îmbinarea temporară a geotextilelor (niciodată cu rol de rezistenţă!) se pot utiliza agrafe. Pentru îmbinarea geogrilelor extrudate (executate prin ştanţare) se utilizează elemente speciale de legătură, de tip bară, de regulă tot din materiale polimerice (Figura 6.39). Eficienţa unei astfel de îmbinări este mai mare de 95%, iar deplasările necesare pentru a înlătura conexiunea sunt cuprinse între 3 şi 15 mm. Geogrilele ţesute se suprapun pe cca 25 cm.

85

Sistemul de drenaj Pentru construcţiile amplasate lângă versanţi este necesară proiectarea unui sistem de drenaj cu scopul de a colecta şi dirija apele de infiltraţie (Figura 6. prize de apă. Existenţa unui obstacol Dacă nu se poate evita amplasarea unui obiect care se constituie ca un obstacol în zona masivului de pământ armat (bazine de colectare. determinată conform Tabelul 4-5. parapeţi. săruri pentru dezgheţare.). rigole etc. .grosimea de sacrificiu (pierdută prin coroziune). .conexiunile trebuie pretensionate pentru a reduce deplasările.o grosime de sacrificiu egală cu jumătate din valoarea din Tabelul 4-5 trebuie scăzută din orice suprafaţă interioară a tuturor componentelor conexiunii care se află în contact cu un element metalic sau care se află total în interiorul conexiunii.elementele de legătură trebuie să aibă dimensiunile astfel încât să nu fie deformată geogrila şi să nu se inducă eforturi suplimentare. iarna.9.7. cu excepţia situaţiei în care protecţia anticorozivă este proiectată pentru întreaga durată de viaţă a structurii. se va realiza o barieră impermeabilă între umplutura armată şi sistemul rutier (Figura 6.40). În cazul în care deasupra structurii de sprijin există un sistem rutier pe care este posibil a se utiliza. Calculul elementelor metalice de prindere se va face având ca referinţă STAS 10108/0-78 sau EUROCODE 3. 6. 6.8. . proiectarea structurii de sprijin se va face conform unei din metodele următoare: 86 .39. Astfel: . fundaţii pentru panouri de semnalizare.41). Conexiuni metalice La calculul rezistenţei conexiunilor metalice trebuie să se ţină seama de posibilitatea coroziunii.2. Îmbinarea geogrilelor extrudate Trebuie avute în vedere în plus următoarele aspecte: .elementele de legătură trebuie să aibă secţiune şi rezistenţă suficientă pentru a preveni apariţia deformaţiilor excesive.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 6. trebuie scăzută din orice suprafaţă exterioară a tuturor componentelor conexiunii care se află în contact cu terenul. 6.

41. porţiunea de faţadă din faţa obstacolului trebuie asigurată contra răsturnării sau alunecării. straturile învecinate de armătură vor fi proiectate pentru a prelua încărcările suplimentare care ar fi trebuit preluate de armăturile întrerupte.40. În acest caz.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 6. Dacă acest lucru nu este posibil. Realizarea sistemului de drenaj la o structură de sprijin din pământ armat Figura 6. 87 . Impermeabilizarea părţii superioare a structurii de pământ armat • dacă straturile de armătură trebuie întrerupte total sau parţial în dreptul obstacolului. armăturile cuprinse între obstacol şi faţadă pot fi ataşate obstacolului sau elementele de faţadă pot fi ancorate de elementele vecine.

88 . Dacă obstacolul trebuie să pătrundă şi prin faţadă. în spatele obstacolului (Figura 6. Figura 6. elementele acesteia trebuie proiectate astfel încât să înconjoare obstacolul.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice • amplasarea unui cadru structural în jurul obstacolului.42. iar umplutura să nu poată ieşi printre elementele faţadei.42). capabil să preia încărcările de la armăturile din faţa obstacolului şi să le transmită către armăturile conectate la acest cadru. Realizarea unui cadru structural în jurul unui obstacol • dacă sunt utilizate armături discontinui (de tip benzi). se poate ocoli obstacolul.

2 b). cu pante abrupte.1).îmbunătăţirea stabilităţii feţei pantei după compactare. Generalităţi Acest capitol se ocupă de pantele abrupte armate cu materiale geosintetice. PANTE ARMATE 7. . . importanţa relativă a stabilităţii externe şi interne se modifică (Figura 7. pentru a asigura un mai bun suport pentru utilaje.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 7. cedare externă a) răsturnare şi depăşirea capacităţii portante a terenului (Figura 7.2 c). Moduri de cedare pentru pante armate Stările limită ultime care trebuie luate în considerare sunt: 1.repararea pantelor care au suferit alunecări de teren.2.construirea de ramblee noi.2 a). Procedura de proiectare În funcţie de înclinarea pantei. b) alunecare pe bază (Figura 7. pentru a reduce ampriza lucrării.1. care nu ar fi stabile în ipoteza nearmării. Figura 7. 7. c) cedare generală de-a lungul unei suprafeţe de cedare ce trece prin spatele şi pe sub masivul armat (Figura 7. 89 . Acestea pot fi realizate pentru (vezi paragraful 2.2): . având înclinări faţă de verticală de peste 20°.1.

Stări limită ultime pentru pante armate – stabilitate internă 3.2. Figura 7. 90 .Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 7. cedare mixtă a) cedarea armăturilor prin tracţiune (Figura 7. b) cedarea armăturilor prin smulgere (Figura 7. b) cedarea armăturilor prin smulgere (Figura 7. Stări limită ultime pentru pante armate – stabilitate externă 2. cedare internă a) cedarea armăturilor prin tracţiune (Figura 7.4 b).4 a).3 b).3 a).3.

Stări limită ale exploatării normale pentru pante armate 91 .Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 7.5.4. stabilitate externă a) tasarea terenului de fundare (Figura 7. Figura 7. stabilitate internă a) deformaţii în armături (Figura 7. Stări limită ultime pentru pante armate – cedare mixtă În ceea ce priveşte starea limită a exploatării normale.5 b). trebuie luate în considerare următoarele situaţii: 1. b) deformaţii de fluaj ale umpluturii coezive saturate (Figura 7.5 c).5 a). 2.

Evaluarea stabilităţii se face utilizând metode convenţionale din mecanica pământurilor.3).Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Pentru pante abrupte şi lucrări de reparare a alunecărilor de teren proiectarea se bazează pe metodele clasice de echilibru limită. vor fi evaluate şi forţele hidrodinamice. cât şi sub structură. Evaluarea stabilităţii externe Pentru pantele abrupte. se va adopta una din următoarele măsuri: . . Dacă este cazul. Stabilitatea externă a pantelor line (sub 45°) se analizează prin metodele clasice de analiză a stabilităţii pantelor. prin considerarea unor suprafeţe de cedare circulare sau de tip pană. Evaluarea stabilităţii interne Stabilitatea internă a unei pante armate depinde de capacitatea armăturilor de a rezista sarcinilor ce acţionează. Se va acorda o atenţie deosebită identificării unor eventuale zone de teren slabe în cuprinsul terenului de fundare. se aplică „metoda gravităţii coerente”. dacă armăturile pot fi considerate inextensibile. Masa armată trebuie să aibă dimensiuni suficient de mari pentru a rezista alunecării pe bază. În cazul reparării alunecărilor este important de determinat care a fost cauza care a provocat alunecarea pentru a se asigura că noua pantă armată nu va avea aceleaşi probleme. . de echilibru limită. .îmbunătăţirea terenului de fundare prin mijloace convenţionale.3. adaptate prin introducerea factorilor parţiali de siguranţă corespunzători pentru starea limită considerată.utilizarea unei umpluturi de calitate superioară. în funcţie de rezistenţa lor la tracţiune şi a orientării lor.etapizarea execuţiei pentru a permite consolidarea terenului de fundare. Ca şi în cazul structurilor de sprijin.micşorarea unghiului pantei. 92 . evaluarea stabilităţii externe se face ca şi pentru structurile de sprijin din pământ armat (paragraful 6.realizarea unei berme la piciorul pantei. modificată pentru cazul pantelor armate. 7.excavarea şi înlocuirea eventualului strat slab din terenul de fundare. Eforturile laterale mari ce se pot dezvolta în eventualele straturi slabe din terenul de fundare pot duce la o cedare prin refulare laterală.armarea terenului de fundare cu materiale geosintetice. Pentru a evalua stabilitatea la alunecare pe bază se adoptă suprafeţe de cedare de tip pană. Pentru evaluarea stabilităţii globale se utilizează de asemenea metodele convenţionale din mecanica pământurilor. Straturile de armătură care intersectează suprafaţa potenţială de cedare sunt presupuse a spori forţele rezistente. definite de limitele armăturii şi care pot fi analizate prin metoda clasică a penei. . Trebuie precizat că analiza stabilităţii pentru suprafeţe de cedare de adâncime nu asigură şi evaluarea capacităţii portante a terenului. ce se extind atât în spatele. .creşterea lăţimii zonei armate.drenarea terenului de fundare. .4. . 7. Dacă în urma evaluărilor stabilităţii externe rezultă posibilităţi de cedare a pantei. .

5kγH 2 . Metoda penei duble – distribuţia eforturilor Dacă nu există suprasarcini.7). între straturile de armătură trebuie să fie multiplu de grosimea unui strat elementar de compactare (care variază între 150 şi 300 mm). iar cea maximă este de 1 m.6).1) 93 . forţa destabilizatoare poate fi considerată a fi rezultanta presiunii pământului. γ este greutatea volumică a pământului. forţa destabilizatoare. Svi poate fi determinată cu formula: Ti Svi ≤ .2) k (γh i + q ) (7. Rh este dată de: R h = 0. H este înălţimea pantei.7. unde: k este raportul dintre efortul vertical şi cel orizontal. Metoda penei duble Pentru pante cu suprafaţa orizontală.6. Figura 7.1.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 7. Svi. Metoda penei duble În această metodă se ia în considerare o suprafaţă potenţială de cedare bilineară (Figura 7. Figura 7. care are o distribuţie lineară pe adâncime (Figura 7. poate fi luat egal cu k0 sau cu ka sau o valoare intermediară. Distanţa minimă pe verticală. (7.4.

se poate utiliza metoda fâşiilor pentru analiza stabilităţii pantelor.2. ca este adeziunea dintre armătură şi teren. la nivelul „i”.4) Mrăsturnare este dat de forţele destabilizatoare (greutate plus suprasarcină). Metoda fâşiilor 94 .4. la nivelul „i”. se neglijează forţele de interacţiune dintre fâşii datorită complexităţii stării de eforturi şi a faptului că prezenţa armăturilor face ca distorsiunile să fie minore. Se face ipoteza că toate armăturile sunt orizontale. fsm este factorul parţial pentru smulgerea armăturilor. rezultă: Figura 7. considerând o suprafaţă de cedare circulară. Pentru ca stabilitatea să fie asigurată trebuie ca: M rasturnare ≤ M rezistent . la nivelul „i”.3) 2[(γh i + q ) tan δa + ca ] Lpi este lungimea minimă în zona rezistentă. În cazul pantelor armate. MRP şi de rezistenţa armăturilor. În calcul sunt luate doar acele armături care intersectează suprafaţa de cedare. Ti este încărcarea maximă de tracţiune pe metru liniar. Pentru a preveni atingerea stării limită ultime de smulgere a armăturilor. 7.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice unde: Svi este distanţa pe verticală între armături. iar Mrezistent este dat de rezistenţa la forfecare a pământului. unde: (7.8. hi este înălţimea pantei deasupra nivelului „i”. Cu notaţiile din Figura 7. q este suprasarcina permanentă şi temporară. armate sau nu. lungimea de ancorare a acestora în zona rezistentă. MRA.8. q este suprasarcina datorată doar încărcărilor permanente. Metoda fâşiilor pentru suprafaţă de cedare circulară Pentru pante cu geometrie variabilă şi teren stratificat. tanδa este coeficientul de frecare armătură/teren. unde: (7. Lpi trebuie să îndeplinească următoarea condiţie: fsmTi L pi ≥ .

9. M0 (diferenţa dintre momentul de răsturnare şi cel rezistent).5) M RP = ∑ m [cb j + (G j + b jq j − b ju j )tan φ]sec α jR (1 + tan φ tan α j ) j=1 n (7.6) (7.4. Astfel. condiţia de stabilitate este: M RA ≥ M 0 .8) Cu notaţiile din Figura 7. Lungimea de ancorare necesară armăturii „i” se calculează ca şi în cazul metodei penei duble (paragraful 7.4. Metoda fâşiilor pentru suprafaţă de cedare spirală logaritmică 95 .1). Metoda fâşiilor pentru suprafaţă de cedare spirală logaritmică În această metodă se determină direct momentul neechilibrat.7) M RA = ∑ Ti Yi i =1 unde: qj este suprasarcina ce acţionează pe fâşia „j”. care trebuie preluat de armături. MRA. (7.3.9: Figura 7.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice M rasturnare = ∑ G j + b jq j sin α j R j=1 n [( ) ] (7. φ este unghiul de frecare internă al umpluturii armate. c este coeziunea umpluturii armate. uj este presiunea apei din pori ce acţionează la baza fâşiei „j”. 7.

i =1 (7. φ este unghiul de frecare internă al umpluturii armate.9) M 0 = ∑ G j + b jq j R dj cos ω j + u jb j cos ec ω j − φ R dj sin φ . 7. Starea limită a exploatării normale Stările limită ale exploatării normale au fost descrise în Figura 7. în lipsa altor condiţii specifice impuse. se vor lua măsuri pentru o bună drenare a umpluturii sau se va utiliza o umplutură de calitate superioară.4. Deformaţii în armături de ordinul a 5% sunt considerate acceptabile. aceste stări limită nu sunt critice. 96 . j=1 n {( ) [ ( )] } (7.5a). Deformaţiile din consolidarea secundară a umpluturii coezive sunt dificil de estimat. cu excepţia situaţiei când panta este proiectată pentru a prelua sarcinile externe în anumite condiţii specifice.4. În ceea ce priveşte tasarea construcţiei (Figura 7. Metoda gravităţii coerente Această metodă este aplicabilă pantelor armate cu armături inextensibile şi este bazată pe acelaşi principiu descris în paragraful 6. Metoda gravităţii coerente pentru pante armate 7. Pentru majoritatea pantelor armate. În cazurile în care aceasta este considerată a fi o stare limită.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice m M RA = ∑ Ti Yi . Lungimea de ancorare necesară armăturii „i” se calculează ca şi în cazul metodei penei duble (paragraful 7. uj este presiunea apei din pori ce acţionează la baza fâşiei „j”.10. Datorită înclinării pantei.5.5.4.4 pentru structurile de sprijin din pământ armat.10). presiunile laterale şi liniile de întindere maximă vor fi modificate (Figura 7.4. se va acorda atenţiei faptului că deformarea structurii în ansamblul său poate duce la eforturi suplimentare în armături. Figura 7.10) unde: qj este suprasarcina ce acţionează pe fâşia „j”.1).

acestea trebuie să fie mai permeabile decât umplutura pentru a preveni acumularea apei deasupra acestora în timpul precipitaţiilor. 7. Sunt utilizate fie geocompozite de drenaj. să fie realizată o analiză completă a stabilităţii pantei pentru a identifica alte posibile suprafeţe de cedare. Sistemul de drenaj Drenurile sunt amplasate de obicei în spatele umpluturii armate (Figura 7. O simplă înlocuire a masei alunecate cu masa de pământ armat nu este suficientă.11.11). mărind rezistenţa la forfecare şi la eroziune şi împiedicând astfel formarea suprafeţelor de cedare de suprafaţă. Se recomandă prevederea unui strat drenant la bază şi în spatele excavaţiei înaintea punerii în operă a umpluturii armate. fie saltele din material granular sau tranşee drenante. • compresibilitatea pe termen lung a miezului geocompozitului de drenaj. • reducerea capacităţii de transport datorită pătrunderii geotextilului în miezul drenant. Figura 7. locale pentru a prevenirea cedarea acestei zone. • suprafaţa geocompozitului poate constitui o suprafaţă potenţială de cedare. La nivelul feţei pantei poate fi necesară întoarcerea geosinteticelor la faţa masivului sau realizarea de armături secundare.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 7.6. Repararea alunecărilor de teren Este recomandat ca. Sistem de drenare a apelor de suprafaţa şi subterane pentru pante armate În proiectarea geotextilelor şi geocompozitelor de drenaj ce vor fi utilizate se vor lua în considerare următoarele aspecte: • colmatarea posibilă a materialelor geosintetice. înaintea proiectării lucrării de reparare a alunecării. Straturile intermediare de armătură ajută la realizarea compactării feţei pantei. • dacă armăturile sunt realizate din geotextile.7. În cazul umpluturilor cu conţinut de material fin. este mai eficientă prevederea de straturi drenante la intervale regulate în interiorul umpluturii pentru a preveni creşterea presiunii apei din pori. 97 . Apele de şiroire trebuie colectate deasupra umpluturii armate şi dirijate apoi către baza pantei.

Proiectarea elementelor de faţadă Pentru a preveni erodarea faţadei.. se recomandă instalarea unor sisteme rezistente la eroziune pe termen lung. γw – greutatea volumică a apei. Sporul de efort tangenţial la nivelul feţei pantei datorat scurgerii apei. Dacă λ > 100 Pa se recomanda adoptarea de sisteme permanente antierozionale. Proiectarea conexiunilor Conexiunile se realizează ca şi cele pentru structuri de sprijin din pământ armat (paragraful 6.11) unde: d – adâncimea apei.9. riprap. s – panta faţadei. se va adopta o saltea antierozională temporară sau permanentă înierbată. 98 . elemente modulare din beton etc. λ poate fi calculat cu formula: λ = dγ w s . 7.8.7).Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 7. Dacă λ < 100 Pa. asociate cu vegetaţie. (7.

15 6 58.9 17. încercare 3 18.17 2 55. Figura 8.86 Valori τf (kPa) 3 4 57.08 120. H = 4 m.43 116. cât şi pentru teren. atât pentru umplutura armată. c1): Valori σ (kPa) 100 200 1 60.5 4 17.32 5 18. Structură de sprijin armată cu geogrile – proiectarea având ca referinţă STAS 3300/1-85 – Teren de fundare.90 115.1.95 17.1. EXEMPLE DE CALCUL 8. prin încercări de forfecare directă.4 γ1 (kN/m3) γ (kN/m3) Parametrii rezistenţei la forfecare au fost determinaţi. pentru care s-au obţinut următoarele rezultate: Pentru umplutura armată (φ1.1 17. Principii generale de calcul.48 Nr.47 117.87 99 .73 58.57 113.0 17.12 17. q = 10 kPa Greutăţile volumice ale umpluturii armate (γ1) şi terenului de sub şi din spatele structurii (γ) a fost determinată în laborator şi s-au obţinut următoarele rezultate: 1 18.81 5 56.43 110.3 2 17.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 8.

07 (coeficient statistic).2) unde γ este media aritmetică a valorilor individuale.1.95 53.25 166.17 106.1.0847.4) n ⋅ γn unde: tα este un coeficient statistic ce variază în funcţie de numărul de determinări. (8. rezultă υ = 2. Întrucât se verifică această condiţie pentru toate valorile. după eliminarea valorilor eronate.3) unde:ρ este indicele de precizie al determinării valorii medii.59 162.014 kN/m3.20 176.51 2 52.1.29 6 54.86 160. nivelul de asigurare se consideră: s= ( ) (8. Valoarea normată a greutăţii volumice a umpluturii armate rezultă: γ1n = 18. c): Valori σ (kPa) 100 200 300 Valori τf (kPa) 3 4 50. Se verifică relaţia: γ − γ i < s ⋅ ν pentru fiecare valoare individuală.05 104. valoarea normată a greutăţii volumice se obţine cu relaţia: 1 n' (8.43 110.5) 100 . n ' i =1 unde n’ este numărul de încercări realizate. Rezultă s =0. n şi de nivelul de asigurare α.09476 . t ⋅s ρ= α . Estimaţia deplasată a abaterii medii pătratice: γn = s= 2 1 n ∑ γ − γi .11 156. (8.29 108. rezultă n = n’ = 5.30 Pentru teren (φ.1) ∑ γi .34 159. din tabelul 1 din STAS 3300/1-85.9 106. Pentru n = 5. n i =1 ( ) (8.17 5 55. 2 1 n n ∑ γ − γ i = 0. Valoarea de calcul a greutăţii volumice se calculează cu relaţia: γ = (1 ± ρ )γ n .39 101.1.86 166.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 300 180.18 1 53. n − 1 i =1 Având ca referinţă STAS 3300/1-85.88 8. Determinarea parametrilor normaţi şi de calcul conform STAS 3300/1-85 8.71 169. Greutatea volumică a umpluturii armate Având ca referinţă STAS 3300/1-85.29 173.79 152.73 175.1.

Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice

α = 0.85 pentru calculele la starea limită de deformaţii (SLD), α = 0.95 pentru calculele la starea limită de capacitate portantă (SLCP). Având ca referinţă tabelul 2 din STAS 3300/2-85 rezultă: - pentru α = 0.85, tα = 1.19, ρ = 0.00626 - pentru α = 0.95, tα = 2.13, ρ = 0.0112.
Rezultă următoarele valori de calcul: - pentru SLD: γ1 = 18.13 kN/m3 - pentru SLCP: - pentru verificările de stabilitate externă de tipul alunecare pe talpă, unde greutatea este favorabilă: γ = 17.91 kN/m3 - pentru verificările de stabilitate externă sau internă unde greutatea este nefavorabilă: γ = 18.11 kN/m3 8.1.1.2. Greutatea volumică a terenului

În acelaşi mod, rezultă: - valoarea normată: γ = 17.4 kN/m3 - valoarea de calcul pentru calcule la SLD: γ = 17.45 kN/m3 - valori de calcul pentru SLCP: - pentru calculul împingerii pământului: γ = 17.5 kN/m3
8.1.1.3. Parametrii de forfecare pentru umplutura armată

Valorile normate ale unghiului de frecare internă, φ1 şi coeziunii, c1 se determină, având ca referinţă STAS 3300/1-85, cu următoarele relaţii (pentru încercarea de forfecare directă):
n n n

tan φ n = i =1

n ∑ σi τi − ∑ σi ⋅ ∑ τi
i =1

⎞ 2 ⎛ n ∑ σi − ⎜ ∑ σi ⎟ ⎟ ⎜ i =1 ⎝ i =1 ⎠
n n n n n i =1 i =1 i =1 2

i =1 2

(8.6)

c n = i =1

2 ∑ σi ∑ τi − ∑ σi ∑ σi τi n ⎞ 2 ⎛ n ∑ σi − ⎜ ∑ σi ⎟ ⎜ ⎟ i =1 ⎝ i =1 ⎠ n

n

(8.7)

Rezultă (pentru n = 18) următoarele valori normate: tanφ1n = 0.5786, φ1 = 30.05 °, c1 = 0 Pentru determinarea valorilor de calcul se utilizează relaţia: tan φ = (1 ± ρ ) tan φ n , (8.8)

101

Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice

cu: ρ =

t α ⋅ s tan φ tan φ n

, s tan φ =

( i =1
n

n n ∑ σ i tan φ + c − τ i

)2

n−2

n
n ⎞ 2 ⎛ n ∑ σi − ⎜ ∑ σi ⎟ ⎜ ⎟ i =1 ⎝ i =1 ⎠ n 2

(8.9)

-

Pentru SLD: pentru α = 0.85, tα = 1.07, tanφ1 = 0.5678, φ1 = 29.6° Pentru SLCP: pentru α = 0.95, tα = 1.75, tanφ1 = 0.5609, φ1 = 29.3°

8.1.1.4. Parametrii de forfecare pentru teren

În acelaşi mod rezultă:
tanφn = 0.5321, φ = 28.0 °, c = 0 pentru SLD: pentru α = 0.85, tα = 1.07, tanφ = 0.5154, φ = 27.3° pentru SLCP: pentru α = 0.95, tα = 1.75, tanφ = 0.5219, φ = 27.6° 8.1.2. Predimensionare

Se alege un raport L/H = 0.7, rezultă L = 2.8 m.
8.1.3. Evaluarea împingerii pământului

-

27.6 ⎞ ⎛ coeficientul împingerii active: k a = tan 2 ⎜ 45 − ⎟ = 0.366 2 ⎠ ⎝ 1 1 Pa = γH 2 k a = 17.5 ⋅ 4 2 ⋅ 0.366 = 51.24kN / m 2 2 Paq = qHk a = 10 ⋅ 4 ⋅ 0.366 = 14.64kN / m coeficientul acţiunii pentru împingerea pământului: 1.2 rezultă: Pa = 61.49 kN/m, Paq = 17.57 kN/m

(8.10) (8.11) (8.12)

8.1.4. Evaluarea greutăţii şi suprasarcinii

-

G = L × H × 1m × γ1 = 2.8 × 4 × 17.91(18.11) = 200.6(202.8)kN / m Q = q × L = 10 × 2.8 = 28kN / m coeficientul acţiunii pentru greutate: 0.8 sau 1.2 coeficientul acţiunii pentru suprasarcină: 1.2 rezultă: pentru SLCP, greutate defavorabilă: G = 243.36 kN/m, greutate favorabilă: G = 160.48 kN/m, Q = 33.6 kN/m

(8.13) (8.14)

102

Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice

8.1.5. Verificarea stabilităţii la alunecare pe talpă stabilitatea la alunecare la contactul umplutură armată/teren
R h = Pa + Paq = 79.06kN / m

(8.15)

(8.16) 79.06 ≤ 194.08 × tan 27.6 o = 101.46 - verificarea la alunecare este îndeplinită la contactul umplutura armată/teren
stabilitatea la alunecare la contactul armătură/teren f al R h ≤ R v tan δ a + c a L - factorul parţial pentru alunecarea pe talpă: fal = 1.3 R h = Pa + Paq = 79.06kN / m

R v = G + Q = 160.48 + 33.6 = 194.08kN / m R h ≤ R v tan φ + cL

(8.17) (8.18)

R v = G + Q = 160.48 + 33.6 = 194.08kN / m (8.19) - unghiul de frecare dintre armătură şi teren: tanδa = (0.85 ÷ 0.95) tanφ = 0.44 ÷ 0.49 = 0.45 (pentru geogrilă) 1.3 × 79.06 ≤ 194.08 × 0.45 (8.20) 102.77 ≤ 87.33 - Stabilitatea la alunecare la contactul armătură/teren nu se verifică! Se măreşte lungimea L = 3.4 m. - G = L × H × 1m × γ1 = 3.4 × 4 × 17.91(18.11) = 243.58(246.3)kN / m - Q = q × L = 10 × 3.4 = 34kN / m - coeficientul acţiunii pentru greutate: 0.8 sau 1.2 - coeficientul acţiunii pentru suprasarcină: 1.2 - rezultă: pentru SLCP, greutate defavorabilă: G = 295.56 kN/m, greutate favorabilă: G = 194.86 kN/m, Q = 40.8 kN/m R v = G + Q = 194.86 + 40.8 = 235.66kN / m 1.3 × 79.06 ≤ 235.66 × 0.45 102.77 ≤ 106.04 - Stabilitatea la alunecare la contactul armătură/teren se verifică!
8.1.6. Verificarea stabilităţii la răsturnare

(8.21) (8.22)

(8.23) (8.24)

-

Momentul tuturor forţelor faţă de centrul bazei, M0: 4 4 + 17.57 × = 117.12kNm / m 3 2 Rezultanta forţelor verticale, Rv: (8.25)

M 0 = 61.49 × -

R v = G + Q = 194.86 + 40.8 = 235.66kN / m Excentricitatea, e:

(8.26)

103

1 = 1. Pentru determinarea valorii de calcul a rezistenţei la întindere a geogrilei se aplică următorii factori parţiali: (8.6 (8.75 kN/m.53 (8.76 .366 + 10 × 0.37) .4 × 13. Verificarea presiunilor pe teren .2 104 . L − 2e 3. Dispunerea armăturilor Pentru cota z = H = 4 m.35) tt 10 4 ore (valoarea este rezultată din teste accelerate) .fm1 = fm11 × fm12 = 1 × 1.12 L = = 0.49 σ v ≤ pcr + γ f D m 1 1 p cr = c f N c + γ f LN γ = × 17. σv: Rv 295.48 Capacitatea portantă a terenului nu este depăşită.8 σv = = = 138.98 + 17.31) Se alege ca armătură o geogrilă cu rezistenţa caracteristică T = 33 kN/m.fm2 = 1.5 × 3. se calculează valoarea sv: T T 18.36) .98 2 2 Dm = 1 m 138.28) (8.fm12 = 1.32) .34) .68 = 406.56 + 40.49m < = 0.6 = 1.1 (8.fm12 = fm121 × fm122 .4 − 2 × 0.Presiunea pe bază.66 6 (8.8. unde împingerea este maximă.rezultă valoarea de calcul a rezistenţei geogrilei 18. 8.1.f m122 = log d = log = 1 .fm21 = 1. Calculul rezistenţei la întindere a armăturii (8.1 .9.2 (17.5 × 1 = 424.6 (8.7.99kPa .366) × 1.unde fm11 = fm111 × fm112 = 1 × 1 = 1 (8.1.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice e= M 0 117. 8.fm2 = fm21 × fm22 .99 ≤ 406.6 (8.0 (producător) .56m R v 235.fm22 = 1.75 sv = = = = 0.rezultă fm = 1.30) (8.fm121 = 1 t 50ani .33) .5 × 4 × 0.38) σ h (z = H ) (γHk a + qk a ) × 1.1.27) 8.6 × 1.29) (8.

76596 124.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Se alege iniţial o dispunere uniformă a armăturilor la o distanţă de 0.94144 34.488 Paqi 0.66656 118.5776 218.568 25.91104 129.030317 0.587 299.73488 27.06605 76.6886 277.5552 Rvi Pai 77.32813 93.220352 0.9997 295.92032 70.28117 97.01875 262.07739 0.104991 2.2 3.69686 39.2 1.72509 60. pentru o distribuţie uniformă a armăturilor la o distanţă de 0. 105 .528 ei 0.24179 27.3552 61.11.392 9.81088 6.6332 8.528758 0.83808 15.8888 110.4 0.22809 8.780224 6.35232 49.089559 0.0221 188.882 17.32448 11.34762 5.5384 130.55552 59.488 Paqi 1.4664 34.008256 14.7444 0.73113 7.61488 2.477 11.198284 6.3331 206.14245 17.97869 107. cota 0.802 70.7776 177.035073 4. Calculul forţei de întindere în armături - Forţa de întindere datorată greutăţii proprii a umpluturii armate şi suprasarcinii ce acţionează la suprafaţa terenului.7997 336.076827 σvi 20.6664 258.272 M0i 0.02648 15.568 27.79017 29.816 54.1331 247.1.147504 0.364364 3.97408 56.9444 73.972 161. Ti1 (8.372 22. 8.24352 17.046408 0. cu o rezistenţă caracteristică de 45 kN/m.307184 3.3552 Pai 0.35768 0.3271 113.891413 10.50 m.73369 77.5552 Rvi 70.43328 44.372 225.11104 88.14706 49.434625 3.404202 2.147504 0.879 149.68464 2.79131 13.342483 2.222528 1.6888 3.13568 30.3722 60.272 M0i 0.638 8.4 2.4108 47.7104 Ultimele două rânduri de armături tot nu se verifică.96075 114.45952 5.528 ei 0.40) Ti1 = k a σ vi s vi R vi L i − 2e i Calculele pentru fiecare nivel de armătură sunt prezentate în tabelul următor: σ vi = cota 0.5365 161.4442 265.12912 39.5 3 3. În acest caz.308157 0.5776 15.0764 222.1.098 4.34448 46.11427 14.40 m.53392 9.104991 2.9343 162. Rezultă o rezistenţă de calcul de 25.4666 159.2229 222.2221 147. Verificarea armăturilor la rupere Se observă că ultimele două rânduri de armături nu se verifică la rupere.9563 Ti1 4.6 2 2.522 24.8886 236.6108 295.918201 2.959296 2.45 39.73369 73.89117 22.39) (8.393674 3.29792 34.388819 3.8 3.722 221.71115 88.240899 0.339366 3.56 kN/m.2442 306. ceea ce corespunde la două straturi elementare de compactare de câte 0.550691 11. toate armăturile se verifică la rupere.220883 3.843 151.73137 29.6 4 Gi 29.076827 σvi 22.661586 Li-2ei 3.410953 0. Se alege o nouă dispunere uniformă a armăturilor la o distanţă de 0.28504 8.24522 3.00559 0.7776 184.003163 0.10.9563 Ti1 3.8332 147.5 2 2.661586 Li-2ei 3.5 1 1.528 53.70272 2.816 48.64675 188.783685 2.25 m.578094 2.80528 61.497899 0.5 4 Gi 36.74363 19.017818 0.1743 23.40 m.35552 99.07675 336. Se alege un alt tip de geogrilă.8 1.

223674 0. Se observă că inegalitatea este verificată pentru toate armăturile.41) Perimetrul armăturii este egal cu 8. 106 .246767 0.464 2.4 0.22809 8.996 2.4 2.79131 13.ca = 0 Se notează cu X termenul din dreapta al inegalităţii.6 2 2.12.6 4 Ti1 3.207676 0.02648 15.8 1.49 = 0. Verificarea armăturilor la smulgere Pi ≥ fsm - Ti tan δa L pi (γ1h i + q ) + ca L pi cota 0.2 3. fsm = 1. - Rezultă următoarea secţiune a structurii de sprijin armate: Figura 8.2.932 3.8 m pe fiecare metru liniar de zid.74363 19.44 ÷ 0.95) tanφ = 0.762 1.190234 0.279721 0.23 2.698 2.891413 10.035073 4.327451 0.191465 0.2 1.85 ÷ 0.1743 23.34762 5.3 unghiul de frecare dintre armătură şi teren: tanδa = (0.1.7104 Lpi 1.73113 7.197207 0.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 8.45 (pentru geogrilă) .528 1.294 1.203644 (8. Calculele pentru fiecare nivel de armătură sunt date în tabelul următor.166 3.4 X 0.193894 0.8 3.

3 17.9 18.9 106.95 53.88 107 . atât pentru umplutura armată.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 8.29 6 54.71 169. c1): Valori τf (kPa) Valori σ (kPa) 1 2 3 4 5 6 100 60.73 58. Structură de sprijin armată cu geogrile – proiectarea având ca referinţă EUROCODE 7(SR EN 1997-1:2004) – Proiectare geotehnică. c): Valori σ (kPa) 1 100 53.86 115.5 17.15 116.95 18.87 300 180.30 Pentru teren (φ.43 110. Figura 8.25 166.90 56. cât şi pentru teren.1 17.86 160.43 200 120.59 162.0 17.81 113.05 104.12 γ1 (kN/m ) 3 17.08 55.29 108. prin încercări de forfecare directă.2.48 17.34 300 159.17 200 106.86 166. q = 10 kPa Greutăţile volumice ale umpluturii armate (γ1) şi terenului de sub şi din spatele structurii (γ) a fost determinată în laborator şi s-au obţinut următoarele rezultate: Nr. Partea 1: Reguli generale.51 Valori τf (kPa) 3 4 50.43 57.17 5 55.18 2 52.57 58.73 175.11 156.4 γ (kN/m ) Parametrii rezistenţei la forfecare au fost determinaţi.79 152. pentru care s-au obţinut următoarele rezultate: Pentru umplutura armată (φ1. încercare 1 2 3 4 5 3 18.39 101.3 H = 4 m.29 173.32 17.20 176.17 110.47 117.

2. 8. γG = 1.35. γQ = 1. . 8. γγ = 1. iar c1 = 0 8.pentru unghiul de frecare internă. γPa = 1. Pentru verificarea de capacitate portantă.1.35. factorii parţiali sunt următorii: . 108 . Parametrii de forfecare pentru umplutura armată Ca valoare caracteristică a unghiului de frecare internă se va lua cea mai pesimistă valoare. în care greutatea structurii şi suprasarcina de deasupra acesteia sunt defavorabile.pentru greutatea volumică. 8. considerată variabilă şi favorabilă. γφ = 1. γG = 1. Greutatea volumică a terenului Valoarea caracteristică a greutăţii volumice a teremului: γ = 17.2.1. în care greutatea structurii şi suprasarcina de deasupra acesteia sunt favorabile. Parametrii de forfecare pentru teren În acelaşi mod rezultă: φ = 27.pentru împingerea pământului.pentru greutate. Greutatea volumică a umpluturii armate Valoarea caracteristică a greutăţii volumice a umpluturii armate rezultă: γ1 = 18.pentru suprasarcina de deasupra structurii propriu-zise.0°. Combinaţia 1: A1 + M1 + R1 Pentru verificările de stabilitate externă la alunecare pe talpă şi răsturnare. .4.2. . Alegerea stărilor limită şi a combinaţiilor de încărcări Pentru verificarea la SLU a structurii de sprijin armate sunt aplicabile stările limită STR şi GEO. c = 0 8. considerată variabilă şi favorabilă.1.2.pentru suprasarcina de deasupra structurii propriu-zise.2. respectiv φ1 = 30 °.2.1. γQ = 0.5.3.2. factorii parţiali sunt următorii (restul rămân la fel): .4 kN/m3.2. .1.014 kN/m3. Determinarea parametrilor geotehnici Valorile caracteristice ale parametrilor geotehnici sunt următoarele: 8.2.pentru greutate.1.2. .Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 8.1.

γR. factorii parţiali sunt următorii: . . γQ = 0. Combinaţia 3: A1 + M1 + R2 Pentru verificările de stabilitate externă la alunecare pe talpă şi răsturnare.2. în care greutatea structurii şi suprasarcina de deasupra acesteia sunt favorabile.4. γR. . γQ = 0.pentru verificarea capacităţii portante. .pentru suprasarcina de deasupra structurii propriu-zise. considerată variabilă şi favorabilă.3. . în care greutatea structurii şi suprasarcina de deasupra acesteia sunt favorabile.2. . γφ = 1.e = 1. γγ = 1.25.pentru împingerea pământului. Pentru verificarea de capacitate portantă.5.pentru unghiul de frecare internă. 8.pentru greutate.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 8.pentru verificarea la alunecare pe talpă. . γφ = 1. . γφ = 1. γPa = 1.pentru rezistenţa terenului. γG = 1.pentru greutatea volumică.25.h = 1. . . Pentru verificările de stabilitate externă la alunecare pe talpă şi răsturnare.1.2. factorii parţiali sunt următorii: . .pentru suprasarcina de deasupra structurii propriu-zise. în care greutatea structurii şi suprasarcina de deasupra acesteia sunt favorabile. în care greutatea structurii şi suprasarcina de deasupra acesteia sunt defavorabile. 8. Combinaţia 4: (A1 sau A2) + M2 + R3 Se aplică A1 pentru acţiunile structurale şi A2 pentru cele geotehnice. considerată variabilă şi favorabilă.pentru greutate.pentru suprasarcina de deasupra structurii propriu-zise. considerată variabilă şi favorabilă. Pentru verificarea de capacitate portantă.pentru unghiul de frecare internă.3. considerată variabilă şi favorabilă. γQ = 0. factorii parţiali sunt următorii (restul rămân la fel): .pentru împingerea pământului.2.35. în care greutatea structurii şi suprasarcina de deasupra acesteia sunt defavorabile.pentru greutate.v = 1.2.4. γG = 1.0. γG = 1. factorii parţiali sunt următorii: .pentru greutatea volumică.35.2.pentru greutate. . factorii parţiali sunt următorii (restul rămân la fel): .pentru suprasarcina de deasupra structurii propriu-zise. considerată variabilă şi favorabilă. Combinaţia 2: A2 + M2 + R1 Pentru verificările de stabilitate externă la alunecare pe talpă şi răsturnare.4. 109 . . γγ = 1.pentru suprasarcina de deasupra structurii propriu-zise. γQ = 1. γG = 1. γR.pentru împingerea pământului. γPa = 1.0. . γQ = 1. γPa = 1. . .2.pentru unghiul de frecare internă.

47 kN/m.8 = 28kN / m (8. răsturnare). Predimensionare Se alege un raport L/H = 0. Evaluarea greutăţii şi suprasarcinii - G = L × H × 1m × γ1 = 2. γR.45) (8.509 tanφ1 = 0. 8.1.375 = 15kN / m (8. considerată variabilă şi favorabilă.2.44) 8.2kN / m 2 2 Paq = qHk a = 10 ⋅ 4 ⋅ 0. Pentru verificarea de capacitate portantă. γQ = 1.4.e = 1.4.2 kN/m.2.014 = 201.h = 1.2.8 m. G = 272. 8.42) (8.014 kN/m3 8.35. Combinaţia 2 G = 201.75 kN/m Q = 0 (alunecare pe talpă.2.4.75 kN/m (alunecare pe talpă.pentru greutate.pentru suprasarcina de deasupra structurii propriu-zise. pentru verificarea la alunecare pe talpă. răsturnare) Q = 42 kN/m (capacitate portantă) Pa = 70.4. pentru rezistenţa terenului.2. Paq = 20.75kN / m Q = q × L = 10 × 2.3. γG = 1.4 kN/m3 γ1 = 18. Evaluarea împingerii pământului - 27 ⎞ ⎛ coeficientul împingerii active: k a = tan 2 ⎜ 45 − ⎟ = 0. γR. Evaluarea acţiunilor şi parametrilor de calcul 8.36 kN/m (capacitate portantă) Q = 0 (alunecare pe talpă. rezultă L = 2. Paq = 15 kN/m 110 .5.7.43) (8.2.25 kN/m tanφ = 0.375 = 52.375 2 ⎠ ⎝ 1 1 Pa = γH 2 k a = 17.3.2.4 kN/m (capacitate portantă) Pa = 52. în care greutatea structurii şi suprasarcina de deasupra acesteia sunt defavorabile.0.8 × 4 × 18.577 γ = 17. factorii parţiali sunt următorii (restul rămân la fel): .4.46) 8.4 ⋅ 4 2 ⋅ 0. răsturnare) Q = 36. .0.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice - pentru greutatea volumică. Combinaţia 1 G = 201.4. γγ = 1.

72kN / m (8.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice tanφ = 0.49) 90.2.4 kN/m3 γ1 = 18.4.47) (8.verificarea la alunecare este îndeplinită la contactul umplutura armată/teren.50) (8.25 kN/m tanφ = 0.48) (8.47 kN/m.462 γ = 17.36 kN/m (capacitate portantă) Q = 0 (alunecare pe talpă.5.2 kN/m. Combinaţia 4 G = 201.75 kN/m (alunecare pe talpă.75 + 0 = 201.014 kN/m3 8. răsturnare) Q = 42 kN/m (capacitate portantă) Pa = 52.014 kN/m3 8.2.69 .014 kN/m3 8. Combinaţia 3 G = 201.509 = 102.2.72 ≤ 201.6.4 kN/m3 γ1 = 18.407 tanφ1 = 0. pentru combinaţia 1 de încărcări stabilitatea la alunecare la contactul armătură/teren f al R h ≤ R v tan δ a + c a L .36 kN/m (capacitate portantă) Q = 0 (alunecare pe talpă.72kN / m R v = G + Q = 201.75 kN/m (alunecare pe talpă.5.4.75kN / m R h ≤ R v tan φ + cL (8.462 γ = 17.25 = 90.4 kN/m3 γ1 = 18. răsturnare) G = 272. Paq = 15 kN/m tanφ = 0.2.577 γ = 17.407 tanφ1 = 0.509 tanφ1 = 0.1. răsturnare) G = 272.5. Combinaţia 1 stabilitatea la alunecare la contactul umplutură armată/teren R h = Pa + Paq = 70. răsturnare) Q = 42 kN/m (capacitate portantă) Pa = 70.51) 111 .47 + 20. Paq = 20.75 × 0.factorul parţial pentru alunecarea pe talpă: fal = 1 R h = Pa + Paq = 90. Verificarea stabilităţii la alunecare pe talpă 8.

51 .verificarea la alunecare este îndeplinită la contactul umplutura armată/teren.Se poate considera că stabilitatea la alunecare la contactul armătură/teren se verifică pentru combinaţia 1 de încărcări 8.1 m stabilitatea la alunecare la contactul armătură/teren f al R h ≤ R v tan δ a + c a L .75kN / m (8.78 .60) R v = G + Q = 223.53) 90.54) R v = G + Q = 201.64) 112 .407 = 82. Combinaţia 2 stabilitatea la alunecare la contactul umplutură armată/teren R h = Pa + Paq = 52.75 × 0.45 (pentru geogrilă) 1 × 67.72kN / m R v = G + Q = 223.37kN / m R h ≤ R v tan φ + cL 90.5.2 + 15 = 67.75 × 0.49 = 0.verificarea la alunecare NU este îndeplinită la contactul umplutura armată/teren. pentru combinaţia 2 de încărcări.1 m.85 ÷ 0.2kN / m (8.63) (8.56) 90.factorul parţial pentru alunecarea pe talpă: fal = 1 R h = Pa + Paq = 67.2kN / m (8.37 kN / m (8.37 × 0.95) tanφ = 0.45 (pentru geogrilă) 1 × 90.52) .37 + 0 = 223.1 m 8.72 ≤ 90.49 = 0.72 > 201. Combinaţia 3 stabilitatea la alunecare la contactul umplutură armată/teren R h = Pa + Paq = 70.58) . pentru L = 3. pentru combinaţia 2 de încărcări Se măreşte L = 3.45 (8.5.2.1 × 18.2 ≤ 223.stabilitatea la alunecare la contactul armătură/teren se verifică pentru combinaţia 2 de încărcări.25 = 90.72 ≤ 201.91 (8.2.2. pentru L = 3.57) (8.014 + 0 = 223.59) (8.75kN / m (8.61) .37kN / m (8.47 + 20.85 ÷ 0.62) 67.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice R v = G + Q = 201.44 ÷ 0.72 < 223.2 ≤ 100.45 (8.75 + 0 = 201.95) tanφ = 0.unghiul de frecare dintre armătură şi teren: tanδa = (0.37 × 0.55) R h ≤ R v tan φ + cL (8.3.44 ÷ 0.unghiul de frecare dintre armătură şi teren: tanδa = (0.11 . R v = G + Q = 4 × 3.407 = 90.

37 × 0.407 = 90.1 m stabilitatea la alunecare la contactul armătură/teren f al R h ≤ R v tan δ a + c a L .2kN / m R v = G + Q = 223.1 m 8. Combinaţia 4 stabilitatea la alunecare la contactul umplutură armată/teren R h = Pa + Paq = 52.45 (8.stabilitatea la alunecare la contactul armătură/teren se verifică pentru combinaţia 4 de încărcări.79 ≤ 100.37 + 0 = 223.37kN / m (8.stabilitatea la alunecare la contactul armătură/teren se verifică pentru combinaţia 3 de încărcări.4.72kN / m R h ≤ R v tan φ + cL (8.68) .74) R v = G + Q = 223.unghiul de frecare dintre armătură şi teren: tanδa = (0.66) (8.37 × 0.65) 90.71) (8.1 m 113 . pentru L = 3.45 (pentru geogrilă) 1.1 × 90. pentru combinaţia 4 de încărcări.95) tanφ = 0.37 × 0.2kN / m (8.91 (8.44 ÷ 0.76) 67.factorul parţial pentru alunecarea pe talpă: fal = 1 R h = Pa + Paq = 67.95) tanφ = 0.51 .unghiul de frecare dintre armătură şi teren: tanδa = (0.45 (pentru geogrilă) 1 × 67.2 ≤ 223.85 ÷ 0.52 .45 (8.verificarea la alunecare este îndeplinită la contactul umplutura armată/teren.85 ÷ 0.49 = 0. pentru L = 3.72) .37 × 0.2 ≤ 223.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice (8. pentru L = 3.factorul parţial pentru alunecarea pe talpă: fal = 1.72 ≤ 223.verificarea la alunecare este îndeplinită la contactul umplutura armată/teren.1 m stabilitatea la alunecare la contactul armătură/teren f al R h ≤ R v tan δ a + c a L . pentru combinaţia 3 de încărcări.37kN / m (8.67) R v = G + Q = 223.72 ≤ 223.37 kN / m R h ≤ R v tan φ + cL 67.49 = 0.69) 99.5.2.70) (8.2 ≤ 100.69 .44 ÷ 0.73) (8.2 + 15 = 67.509 = 113.75) .1 R h = Pa + Paq = 90. pentru L = 3.

4 kN/m3 γ1 = 18.014 kN/m3 8.1.4 kN/m3 γ1 = 18. Q = 40.25 kN/m tanφ = 0.014 = 223. Paq = 20. G = 301.25 kN/m tanφ = 0.37 kN/m (alunecare pe talpă.2 kN/m.6.3.577 γ = 17.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 8. Combinaţia 4 G = 223.509 tanφ1 = 0. răsturnare). Paq = 20.6. răsturnare).1 m G = 4 × 3.4 kN/m3 γ1 = 18.2.577 γ = 17.509 tanφ1 = 0.55 kN/m (capacitate portantă) Q = 0 (alunecare pe talpă.4.014 kN/m3 8. răsturnare). Paq = 15 kN/m tanφ = 0.6. Combinaţia 2 G = 223.462 γ = 17.014 kN/m3 114 .407 tanφ1 = 0. Combinaţia 1 G = 223.1 = 31kN / m (8.37 kN/m Q = 0 (alunecare pe talpă.37 kN / m Q = 10 × 3.2.407 tanφ1 = 0.78) 8. răsturnare).2.2.462 γ = 17. Q = 46.6.47 kN/m.37 kN/m (alunecare pe talpă.014 kN/m3 8. Paq = 15 kN/m tanφ = 0. G = 301.2 kN/m. răsturnare) G = 301.2. Q = 46. răsturnare) Q = 46.6.5 kN/m (capacitate portantă) Pa = 52. Combinaţia 3 G = 223.4 kN/m3 γ1 = 18.77) (8.1 × 18.47 kN/m.5 kN/m (capacitate portantă) Pa = 70. Reevaluarea încărcărilor pentru L = 3.5 kN/m (capacitate portantă) Pa = 70. răsturnare).2.37 kN/m (alunecare pe talpă.3 kN/m (capacitate portantă) Pa = 52.55 kN/m (capacitate portantă) Q = 0 (alunecare pe talpă.55 kN/m (capacitate portantă) Q = 0 (alunecare pe talpă.

1. Se măreşte L = 3.2. Paq = 15 kN/m tanφ = 0.47 × - R v = G + Q = 223. Rv: (8.37 + 0 = 223.2.37 6 (8. e: e= M 0 134.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 8. răsturnare).25 × = 134. G = 3.548m < = 0. Paq = 20.84) R v = G + Q = 245 + 0 = 245kN / m Excentricitatea.46 L = = 0.83) G = 245 kN/m (alunecare pe talpă.79) M 0 = 70. Q = 51 kN/m (capacitate portantă) Pa = 70.52m R v 223.56m . Combinaţia 1 - Momentul tuturor forţelor faţă de centrul bazei.85) 8. e: e= M 0 134. răsturnare).7.2.75 kN/m (capacitate portantă) Q = 0 (alunecare pe talpă. M0: 4 4 + 20. Rv: (8.25 kN/m tanφ = 0.2 kN/m.577 γ = 17. răsturnare).4 m.4 = 34kN / m (8.407 115 .46 L = = 0.81) Nu se verifică condiţia ca excentricitatea e ≤L/6.7.80) (8.014 = 245kN / m Q = 10 × 3.47 kN/m.014 kN/m3 Rezultanta forţelor verticale.2.2 kN/m (capacitate portantă) Pa = 52. Verificarea stabilităţii la răsturnare 8.37 kN / m Excentricitatea.601m > = 0.7.4 kN/m3 γ1 = 18. Combinaţia 2 G = 245 kN/m Q = 0 (alunecare pe talpă.4 × 4 × 18. G = 330. Q = 44.46kNm / m 3 2 Rezultanta forţelor verticale. Rv 245 6 (8.509 tanφ1 = 0.82) (8.

răsturnare).75 kN/m (capacitate portantă) Q = 0 (alunecare pe talpă.8.2.2.1.7.6 L = = 0.88) 8. răsturnare).56m Rv 245 6 (8. σv: 116 . e: e= M 0 99. G = 330.014 kN/m3 Valorile rezultă ca la combinaţia 2.3.Presiunea pe bază.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice tanφ1 = 0.2 × - R v = G + Q = 245 + 0 = 245kN / m Excentricitatea. Verificarea presiunilor pe teren 8. Combinaţia 1 .86) M 0 = 52.4 kN/m3 γ1 = 18.75 kN/m (capacitate portantă) Q = 0 (alunecare pe talpă.47 kN/m.87) (8. Q = 51 kN/m (capacitate portantă) Pa = 70. răsturnare). 8. Rv: (8.4 kN/m3 γ1 = 18.407 tanφ1 = 0.7.406m < = 0.4 kN/m3 γ1 = 18. Combinaţia 3 G = 245 kN/m (alunecare pe talpă. Paq = 15 kN/m tanφ = 0. Q = 51 kN/m (capacitate portantă) Pa = 52. M0: 4 4 + 15 × = 99.014 kN/m3 Valorile rezultă ca la combinaţia 1. Combinaţia 4 G = 245 kN/m (alunecare pe talpă.8.2.2.462 γ = 17. 8. Paq = 20. G = 330.2 kN/m.4.577 γ = 17.462 γ = 17. răsturnare).509 tanφ1 = 0.6kNm / m 3 2 Rezultanta forţelor verticale.25 kN/m tanφ = 0.014 kN/m3 Momentul tuturor forţelor faţă de centrul bazei.

93) (8.4 − 2 × 0.4 × 1 = 280. 8.4 × 12. σv: Rv 330.8.98kPa .4 − 2 × 0.96) 8.95) (8.4 × 3.03 1.4 × 7.Presiunea pe bază.08 Capacitatea portantă a terenului nu este depăşită.69 ≤ 367.2.16kPa 2 2 Dm = 1 m 117.548 (8.89) (8.2 σv = = = 111.68 + 17.3.99) Dm = 1 m .56 Capacitatea portantă a terenului nu este depăşită.4 × 1 = 252.94) (8.4 × 3.4 Capacitatea portantă a terenului nu este depăşită.4 × 12.68kPa 2 2 Dm = 1 m 165.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice σv = Rv 330.406 σ v ≤ pcr + γ f D m 1 1 p cr = c f N c + γ f LN γ = × 17.69kPa .92) σ v ≤ pcr + γ f D m 1 1 p cr = c f N c + γ f LN γ = × 17.68 + 17. (8. Combinaţia 3 .16 + 17.75kPa . σv: Rv 245 + 44.8. L − 2e 3.v = 1.43 = 367.98) (8.55 σ v ≤ pcr + γ f D m p cr = c f N c + 1 1 γ f LN γ = × 17.100) 117 .95 = 235.90) (8.75 + 51 σv = = = 165.Presiunea pe bază.4 × 1 = 385.98 ≤ (8. L − 2e 3.se aplică un factor parţial rezistenţelor terenului γR.4 × 3.75 ≤ 235. Combinaţia 2 .4 367.97) (8.4 − 2 × 0.2. 165.2.91) (8. L − 2e 3.43 = 367.75 + 51 = = 165.68kPa 2 2 (8.

75 kN/m.8.106) L i − 2e i Calculele pentru fiecare nivel de armătură sunt prezentate în tabelul următor: 118 .Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 8.4 × 7. L − 2e 3.95 = 235. rezultă că cea mai defavorabilă combinaţie este.56 Capacitatea portantă a terenului nu este depăşită.2. Combinaţia 4 .75 kN/m.Presiunea pe bază. σv: Rv 330. Calculul forţei de întindere în armături Întrucât se consideră greutatea şi suprasarcina ca fiind defavorabile.30 m. din acest punct de vedere.102) (8.4 − 2 × 0.9.16kPa 2 2 Dm = 1 m 147. 8. (8.10.16 + 17.4.75 + 51 σv = = = 147.11.8. Calculul rezistenţei la întindere a armăturii Se alege ca armătură o geogrilă cu rezistenţa caracteristică T = 33 kN/m.104) 8. Rezultă valoarea de calcul a rezistenţei geogrilei 18. iar factorul parţial aplicat presiunii pământului este 1. Q = 51 kN/m.2.1.4 × 3.2.406 σ v ≤ pcr + γ f D m 1 1 p cr = c f N c + γ f LN γ = × 17. Forţa de întindere datorată greutăţii proprii a umpluturii armate şi suprasarcinii ce acţionează la suprafaţa terenului. Dispunerea armăturilor Se alege iniţial o dispunere uniformă a armăturilor la o distanţă de 0.35. Ti1 (8.2.51 ≤ 235. Pentru determinarea valorii de calcul a rezistenţei la întindere a geogrilei se aplică aceeaşi factori parţiali ca la paragraful 8.4 × 1 = 252. combinaţia 1: G = 330.103) (8.105) Ti1 = k a σ vi s vi σ vi = R vi (8.51kPa . 8.101) (8.

0546709 10.491032 10.371786 5. cota 0.3212 340.823 2. 8.6604 78.80528 108.2.204497 0.78063 36.146796 0.5103664 3.077119 0.099522 8.48596 97.207323 5.2475 307.2 1.15525 Se observă că inegalitatea este verificată pentru toate armăturile.329294 9.35082 80.83709 19.503748 0.6 3.396394 2.45 (pentru geogrilă) .0264 157.4686 Pai 0.245762 3.001424 0.006001 19.2475 256.89979 23.62462 2.ca = 0 Se notează cu X termenul din dreapta al inegalităţii.31437 32.7197 119.30 m. Calculele pentru fiecare nivel de armătură sunt date în tabelul următor.3 0.323168 13.44 ÷ 0.012599 0.65063 62.3 0. Verificarea armăturilor la rupere Se observă că ultimul rând de armătură nu se verifică la rupere.9246 66.1738 274.2651 1.56368 14.1001 190.7844 1. pentru o distribuţie uniformă a armăturilor la o distanţă de 0.0917 142.4768 2.3212 289.72974 Lpi 1.7 3 3.125625 11.108805 6.173918 0.9 2.3 2.287039 0.3949 322.480625 6.129538 σvi 22.3037 2.49 = 0.227124 0.1454 171. fsm = 1.49789 27.149665 0.12.066517 7.3949 373.38769 0.257112 0.201765 0.50159 16.4 2.825922 2.43171 48.150891 0.5 3. Verificarea armăturilor la smulgere Pi ≥ fsm - Ti tan δa L pi (γ1h i + q ) + ca L pi (8.158144 5.9 Gi 24.3423 X 0.4686 Rvi 75.80528 57.4382 1.9 1.8 m pe fiecare metru liniar de zid.4644676 9.5 1.5 1.3755 Ti1 2.909844 15.7 kN/m.9178 12. se poate alege un alt tip de geogrilă.1872 0.1001 241.2.172816 16.3 unghiul de frecare dintre armătură şi teren: tanδa = (0.8 2.30 m. Rezultă următoarea secţiune a structurii de sprijin armate: 119 .95) tanφ = 0.1 3.6499 2.107983 1.27563 26.69253 53.231168 9.95359 66. În acest caz.2389 ei 0.1306 2.13182 0.32604 53.85 ÷ 0.345925 4.9961 3.729739 8.0264 208.163784 0.99054 Paqi 0.325001 3. Rezultă o rezistenţă de calcul de 22.15623 0.90563 48.510366 3. toate armăturile se verifică la rupere.10789 42.1 2. de exemplu de 40 kN/m.9 Ti1 2.4732 237.6 0.397151 3.00063 M0i 0.95269 124.374802 3. cu o rezistenţă caracteristică mai mare.01563 77.04708 117.879 141.3 3.8029093 6.0375 0.147561 0.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice cota 0.99647 2.1738 223.107) Perimetrul armăturii este egal cu 8.13.6295127 4.1 1.87898 90.392504 2.6113 1.39063 18.26234 42.917797 13.29914 32.635231 Li-2ei 3.146173 0.13636 2.7 1. Întrucât distanţa dintre armături nu se recomandă să fie mai mică de 0.1692 3.0665172 7.455625 2.7 3.2756 175.9575 2.9527 175.

4 120 .Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 8.

MLPTL – Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrările de construcţii. 1999 3. Găzdaru.Geotextile şi produse înrudite. exigenţele şi metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare. K.. S.J.J. Khan.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice BIBLIOGRAFIE 1. Feodorov.1990) 8. Batali. V. Atlanta. – Geosinteticele în construcţii. Proprietăti. McGown.12. 1998 5. elemente de calcul. FHWA – NHI – 00 – 043. NP 075/2002 6. Manea.. C. utilizări. Publication No.. A. BS 8006:1995 Code of practice for strengthened/reinforced soils and other fills 2. A. Jones. NP 074/2002 7.P. – Limit state design of geosynthetic reinforced structures.. Pradhan. A. fundaţii şi structuri de sprijin 9. 2001 121 . A VI-a Conferinţă Internaţională de Geosintetice. MLPTL – Norme tehnice provizorii pentru proiectarea şi executarea construcţiilor din pământ armat NP 38-88 (valabil până la 31. – Earth reinforcement and soil structures 4. L. Caracteristicile impuse pentru utilizarea la construcţii din pământ.F. US Department of Transportation Federal Highway Administration – Mechanically stabilized earth walls andd reinforced soil slopes design & construction. Andrawes. Academiei Române.. Ed. SR EN 13251:2001 . MLPTL – Normativ privind principiile. S..Z.

unghi γ .factor parţial pentru greutatea volumică a pământului (Eurocode) γφ .factor parţial pentru tangenta unghiului de frecare internă al pământului (Eurocode) φ’ .stb – factor parţial pentru acţiunile permanente stabilizatoare (Eurocode) γG.unghi de frecare internă a pământului la volum constant γE – factor parţial aplicat efectelor unei acţiuni (Eurocode) γF – factor parţial aplicat acţiunilor (Eurocode) γG – factor parţial pentru acţiunile permanente (Eurocode) γG.nivel de asigurare.e – factor parţial pentru verificarea la rezistenţa terenului (Eurocode) γR.deformaţie specifică axială σ .b .efort unitar normal ψ .unghiul făcut de suprafaţa terenului în spatele structurii de pământ armat cu orizontala γγ . unghi λ .spor de efort tangenţial datorat scurgerii apei φ .coeziunea pământului (eforturi efective) ca – adeziunea armătură/teren Cd – valoarea limită de proiectare a efectelor unei acţiuni (Eurocode) cu – coeziunea nedrenată a pământului Dm – adâncimea de încastrare 122 .lăţime c – coeziunea pământului (eforturi totale) c’ .dst – factor parţial pentru acţiunile variabile destabilizatoare (Eurocode) γQ.unghiul făcut de suprafaţa de contact umplutură armată/teren sau de faţada structurii de sprijin cu orizontala β .greutate volumică α .factor de conversie a valorilor caracteristice ale acţiunilor în valori reprezentative (Eurocode). dst – factor parţial pentru acţiunile permanente destabilizatoare(Eurocode) γM – factor parţial de material aplicat caracteristicilor geotehnice (Eurocode) γQ – factor parţial pentru acţiunile variabile (Eurocode) γQ.stb – factor parţial pentru acţiunile variabile stabilizatoare (Eurocode) γqu – factor parţial pentru rezistenţa la compresiune monoaxială a pământului (Eurocode) γR.unghi de frecare pe suprafaţa de contact umplutură armată/teren θ .Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice LISTA DE NOTAŢII ε .unghi de frecare internă a pământului (eforturi efective) δa – unghiul de frecare armătură/teren γc’ – factor parţial pentru coeziunea pământului (Eurocode) γcu – factor parţial pentru coeziunea nedrenată a pământului (Eurocode) φcv .unghi de frecare internă a pământului (eforturi totale) δ .v – factor parţial pentru verificarea la capacitate portantă (Eurocode) βs – unghiul făcut de suprafaţa terenului în faţa structurii de pământ armat cu orizontala γw – greutatea volumică a apei B.h – factor parţial pentru verificarea la alunecare pe talpă (Eurocode) γR.

q – presiunea activă a pământului.q – presiunea activă a pământului datorată suprasarcinii Pas – presiunea pământului în condiţii dinamice Pas.forţă orizontală K – raportul dintre efortul vertical şi cel orizontal k0 – coeficientul presiunii în stare de repaos ka – coeficientul presiunii active kas – coeficientul presiunii active în condiţii dinamice kh – coeficient seismic în direcţie orizontală kp – coeficientul rezistenţei pasive ks – coeficient seismic kv – coeficient seismic în direcţie verticală L – lungimea armăturii La – lungimea armăturii în zona activă Lp – lungimea armăturii în zona rezistentă (pasivă) M – moment M0 – momentul neechilibrat MRA – moment rezistent dat de armături Mrăsturnare – moment de răsturnare MRP – moment rezistent dat de pământ Nc. h – înălţime H0. Nφ .d – valoarea de proiectare a efectelor forţelor stabilizatoare (Eurocode) fal – factor parţial pentru alunecare pe talpă fal – factor parţial pentru alunecarea pe talpă FD – valoarea de proiectare a unei încarcări Fi – forţă de inerţie Fk – valoarea caracteristică a unei acţiuni fm – factor parţial de material Frep – valoarea reprezentativă a acţiunii (Eurocode) fsm – factor parţial pentru smulgere fsm – factor parţial pentru smulgerea armăturilor G – greutate H.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice E – efectul unei acţiuni (Eurocode) e – excentricitate Ed – valoarea de proiectare a efectului tuturor acţiunilor (Eurocode) Edst.coeficienţi de capacitate portantă Pa – presiunea activă a pământului Pa. datorat seismului q – suprasarcină qu – rezistenţa la compresiune a rocii sau pământului R – rezultanta încărcărilor Rd – valoarea de proiectare a rezistenţelor (Eurocode) Rh – rezultanta încărcării orizontale Rv – rezultanta încărcării verticale s – panta faţadei Sv – distanţa pe verticală între armături 123 . Nγ. în condiţii seismice.q – surplusul de presiune activă a pământului din suprasarcină. datorată suprasarcinii pcr – presiunea critică a terenului Pi – perimetrul armăturii „i” Ps – surplusul de presiune activă a pământului datorat seismului Ps.d – valoarea de proiectare a efectelor forţelor destabilizatoare (Eurocode) Estb.

durată de viaţă Tc – valoarea de calcul a rezistenţei la întinderii a materialului geosintetic Tcon – rezistenţa la tracţiune a conexiunii dintre armături sau dintre armătură şi faţadă Tft – rezistenţa la rupere prin fluaj din tracţiune a materialului geosintetic Tmed f – rezistenţa medie la tracţiune luând în considerare deformaţiile de fluaj Tseism – surplusul de forţă de tracţiune în armătură datorat seismului u – presiunea apei din pori V – forţă verticală XD – valoarea de proiectare a unui parametru geotehnic Xk – valoarea caracteristică a unui parametru geotehnic τ – efort unitar tangenţial 124 . forţă de tracţiune t – timp.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice T – rezistenţă la tracţiune.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful