You are on page 1of 16

Motors Alternatius

Laia Gonzlez

ndex

Motors Alternatius

Motors elctrics Motors hibrids Motors biodiesel

MOTORS ELCTRICS

Funci i inventor
Un

motor elctric s una mquina que transforma lenergia electrica en mecanica. Va ser descobert i dissenyat per Michael Faradayun fsic ngles.

Tipus de motors elctrics

Corrent

continu corrent altern.

Motors de corrent continu

s una mquina rotativa que transforma enrgia electrica mithjanant inetracion electro magnetiques,sonm reversibles i e spoden utilitzar coma dinamos funcionen segons lallei de Lorentz.

Motors elctrics de corrent altern


Es

denomina motor de corrent altern a aquells motors elctrics que funcionen amb corrent altern. Un motor s una mquina motriu, s a dir, un aparell que converteix una forma determinada d'energia en energia mecnica de rotaci o parell. Un motor elctric converteix l'energia elctrica en forces de gir mitjanant de l'acci mtua dels camps magntics.

Motors hbrids

Motors hibrids
Un

hbrid combina dues motoritzacions, un motor de combusti interna i un altre delctric alimentat per bateries addicionals a la principal. Comencen a fer-se populars pel preu dels combustibles i per la poca contaminaci.

Tipus de motors hbrids

-Hbrid en srie -Hbrid en parallel -Hbrid combinat

Hbrid en srie
El

motor trmic no t connexi mecnica amb les rodes, noms susa per generar electricitat. Carrega la bateria fins que somple, moment en el qual es desconnecta temporalment.

Hbrid en parallel

el motor trmico es la principal fuente de energa y el motor elctrico acta aportando ms potencia al sistema. El motor elctrico ofrece su potencia en la salida y en la aceleracin, cuando el motor trmico consume ms.

Hbrid combinat
el

vehculo se impulsa slo con el motor elctrico, que obtiene la energa de un generador alimentado por el motor trmico.

Motors de Biodiesel

biodiesel
El

biodisel s un biocombustible lquid que s'obt a partir de lpids naturals com olis vegetals o greixos animals, amb o sense s previ, mitjanant processos industrials de esterificaci i transesterificaci, i que s'aplica en la preparaci de substituts totals o parcials del petrodisel o gasoil obtingut del petroli.

MOTORS DIESEL
El

motor disel s un motor trmic de combusti interna alternatiu en el qual l'encesa del combustible s'aconsegueix per la temperatura elevada que produeix la compressi de l'aire a l'interior del cilindre, segons el principi del cicle del disel. Tamb anomenat motor de combusti interna, a diferncia del motor d'explosi interna comunament conegut com a motor de gasolina.