NÁZORY UČITEĽOV NA TESTOVANIE 9

(Čiastkové výsledky z výskumu)

Mária Suríková

Sociologický ústav SAV Bratislava, 2011

ÚVOD
Výskum Názory učiteľov na Testovanie 9 sa uskutočnil na podnet prezidentky Slovenskej komory učiteľov, PaedDr. Márie Barancovej. Zber údajov prebiehal od 23. 6. 2011 do 17. 7. 2011 formou elektronicky distribuovaného dotazníka. Dotazníky boli zasielané na e-mailové adresy škôl, resp. ich vedúcich pracovníkov s pokynom, aby ich láskavo sprostredkovali určitému počtu (spravidla 1 – 2) učiteľov určeného predmetu (matematika, slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra – školy s vyučovacím jazykom maďarským). Školy boli do výskumnej vzorky zaradené prostredníctvom náhodného výberu za jednotlivé kraje zo zoznamu škôl, ktoré sa zúčastňujú v Testovaní 9. Náhodný výber sa robil osobitne pre učiteľov matematiky a osobitne pre učiteľov slovenčiny. Spolu bolo rozoslaných 400 dotazníkov, z ktorých sa 168 vrátilo riadne vyplnených. Podrobnejšie informácie o organizácii výskumu, jeho zámeroch a konečné interpretácie zistení uvediem po dokončení analýz v záverečnej výskumnej správe. Na tomto mieste predstavujem úvodný prehľad údajov vo forme frekvenčných tabuliek. Považujem za dôležité zdôrazniť, že predmetom výskumu boli názory učiteľov. Preto výskum predstavuje predovšetkým náhľad do myslenia učiteľov, ktoré však nemusí zodpovedať skutočnému stavu záležitostí, ktorých sa výskum dotkol. Výskumné zistenia teda ukazujú len a výlučne to, „čo si učitelia myslia“ a „ako to učitelia vidia“. Chcem veľmi pekne poďakovať učiteľom, ktorí dotazníky vyplnili. Dotazník bol vzhľadom na to, že bol distribuovaný elektronicky, pomerne dlhý a náročný na energiu a čas. Prevažná väčšina dotazníkov však prišla vyplnená úplne a dôsledne. Takýto prístup učiteľov – respondentov jednak uľahčuje analýzu, ale predovšetkým zvyšuje validitu zistení.

CHARAKTERISTIKA VÝBEROVÉHO SÚBORU
Tabuľka 1: Ktoré z nasledujúcich testovaných predmetov ste vyučovali v školskom roku 2010/2011?
Vyučovaný predmet Matematika Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a slov. literatúra Matematika aj slovenský jazyk Spolu Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % 80 47,6 76 45,2 8 4,8 4 2,4 168 100,0

Tabuľka 2: Uveďte, prosím, dĺžku svojej pedagogickej praxe.
Dĺžka pedagogickej praxe Do 5 rokov 6 - 10 rokov 11 - 15 rokov 16 – 20 rokov 21 – 25 rokov 26 a viac rokov Neodpovedal Spolu Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % 16 9,5 18 10,7 20 11,9 17 10,1 24 14,3 72 42,9 1 ,6 168 100,0

1

Tabuľka 3: Pohlavie respondenta
Pohlavie Muž Žena Neodpovedal Spolu Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % 23 13,7 143 85,1 2 1,2 168 100,0

Tabuľka 4: Vek respondenta (dovŕšený k 31. 12. 2011)
Veková kategória Do 35 rokov 36 – 45 rokov 46 – 55 rokov Viac ako 56 rokov Neodpovedal Spolu Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % 36 21,4 37 22,0 43 25,6 47 28,0 5 3,0 168 100,0

Tabuľka 5: Ste v tomto čase v škole poverená /-ý výkonom nejakej funkcie?
Poverenie funkciou Áno Nie Neodpovedal Spolu Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % 94 56,0 72 42,9 2 1,2 168 100,0

Tabuľka 6: Aký je Váš súčasný rodinný stav?
Rodinný stav Vydatá / ženatý Vdova / vdovec Rozvedená /-ý Slobodná /-ý Neodpovedal Spolu Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % 126 75,0 6 3,6 9 5,4 21 12,5 6 3,6 168 100,0

Tabuľka 7: Označte druh Vašej školy podľa zriaďovateľa:
Druh školy podľa zriaďovateľa Štátna Cirkevná Súkromná Neodpovedal Spolu Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % 149 88,7 14 8,3 1 ,6 4 2,4 168 100,0

Tabuľka 8: V ktorom kraji sa nachádza škola, v ktorej pracujete?
Kraj Bratislavský kraj Trnavský kraj Trenčiansky kraj Žilinský kraj Nitriansky kraj Banskobystrický kraj Prešovský kraj Košický kraj Neodpovedal Spolu Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % 10 6,0 14 8,3 26 15,5 20 11,9 35 20,8 19 11,3 18 10,7 24 14,3 2 1,2 168 100,0

2

Tabuľka 9: Označte veľkosť mesta, obce, v ktorej sa nachádza škola, v ktorej pracujete:
Veľkostná kategória obce Do 500 obyvateľov 501 – 2 000 obyvateľov 2 001 – 5 000 obyvateľov 5 001 – 20 000 obyvateľov 20 001 – 50 000 obyvateľov 50 001 – 100 000 obyvateľov Bratislava, Košice Neodpovedal Spolu Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % 6 3,6 52 31,0 35 20,8 19 11,3 32 19,0 11 6,5 11 6,5 2 1,2 168 100,0

NÁZORY UČITEĽOV NA TESTOVANIE 9 Všeobecný názor na potrebnosť testovania 9
Tabuľka 10: Ak by ste mali veľmi všeobecne vyjadriť svoj názor na Testovanie 9 v tej podobe, v akej ho poznáte, je podľa Vás potrebné?
Určite áno Skôr áno Aj áno, aj nie Skôr nie Určite nie Neodpovedal Spolu Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % 14 8,3 34 20,2 39 23,2 56 33,3 24 14,3 1 ,6 168 100,0

Tabuľka 11: Považujete za vzdelanostnej úrovne žiakov?
Určite áno Skôr áno Aj áno, aj nie Skôr nie Určite nie Spolu

dôležité

uskutočňovať

celoslovenské

testovania

Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % 36 21,4 62 36,9 28 16,7 32 19,0 10 6,0 168 100,0

Informovanosť učiteľov o Testovaní 9
Tabuľka 12: Testovanie 9 je dôležitou celoslovenskou skúškou. Vyjadrite, prosím, či máte ako učiteľ testovaného predmetu jasné informácie a predstavu o nasledujúcich záležitostiach: Viem, o aký druh testu ide – aký je jeho zámer a ciele.
Určite áno Skôr áno Skôr nie Určite nie Neodpovedal Spolu Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % 79 47,0 72 42,9 15 8,9 1 ,6 1 ,6 168 100,0

3

Tabuľka 13: Testovanie 9 je dôležitou celoslovenskou skúškou. Vyjadrite, prosím, či máte ako učiteľ testovaného predmetu jasné informácie a predstavu o nasledujúcich záležitostiach: Je mi jasné, ako mám žiakov na Testovanie 9 pripravovať.
Určite áno Skôr áno Skôr nie Určite nie Neodpovedal Spolu Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % 65 38,7 71 42,3 31 18,5 0 0 1 ,6 168 100,0

Tabuľka 14: Testovanie 9 je dôležitou celoslovenskou skúškou. Vyjadrite, prosím, či máte ako učiteľ testovaného predmetu jasné informácie a predstavu o nasledujúcich záležitostiach: Viem, akú úroveň náročnosti môžem v Testovaní 9 očakávať.
Určite áno Skôr áno Skôr nie Určite nie Neodpovedal Spolu Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % 17 10,1 64 38,1 61 36,3 23 13,7 3 1,8 168 100,0

Tabuľka 15: Testovanie 9 je dôležitou celoslovenskou skúškou. Vyjadrite, prosím, či máte ako učiteľ testovaného predmetu jasné informácie a predstavu o nasledujúcich záležitostiach: Viem, ako treba výsledky Testovania 9 interpretovať: čo vypovedajú o žiakoch a učiteľoch.
Určite áno Skôr áno Skôr nie Určite nie Neodpovedal Spolu Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % 32 19,0 74 44,0 51 30,4 8 4,8 3 1,8 168 100,0

Tabuľka 16: Na základe akých informácií ste si vytvárali túto Vašu predstavu? (Respondenti mohli označiť viac odpovedí.)
Zdroj informácií Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % Je to v prevažnej miere moja intuitívna 55 32,7 predstava. Veľa som o Testovaní 9 diskutoval s kolegami – 126 75,0 učiteľmi. Vedenie školy s nami Testovanie 9 prebralo, 48 28,6 pričom nám predstavili aj svoj názor a požiadavky. Ako zdroj informácií mi slúžili dostupné materiály 87 51,8 od NÚCEM. Iné. 11 6,5

4

Tabuľka 17: Ktoré z nasledujúcich informácií zohľadňujete ako smerodajné pre výber učiva počas prípravy Vašich žiakov na Testovanie 9? Predpísané učebné osnovy k danému predmetu.
Určite áno Skôr áno Skôr nie Určite nie Neodpovedal Spolu Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % 133 79,2 30 17,9 2 1,2 0 0 3 1,8 168 100,0

Tabuľka 18: Ktoré z nasledujúcich informácií zohľadňujete ako smerodajné pre výber učiva počas prípravy Vašich žiakov na Testovanie 9? Primeranosť učiva k schopnostiam študentov.
Určite áno Skôr áno Skôr nie Určite nie Neodpovedal Spolu Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % 55 32,7 87 51,8 14 8,3 0 0 12 7,1 168 100,0

Tabuľka 19: Ktoré z nasledujúcich informácií zohľadňujete ako smerodajné pre výber učiva počas prípravy Vašich žiakov na Testovanie 9? Odporúčania NÚCEM na základe výsledkov predchádzajúceho Testovania 9.
Určite áno Skôr áno Skôr nie Určite nie Neodpovedal Spolu Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % 33 19,6 77 45,8 38 22,6 4 2,4 16 9,5 168 100,0

Tabuľka 20: Ktoré z nasledujúcich informácií zohľadňujete ako smerodajné pre výber učiva počas prípravy Vašich žiakov na Testovanie 9? Pedagogicko-organizačné pokyny MŠ SR na príslušný školský rok.
Určite áno Skôr áno Skôr nie Určite nie Neodpovedal Spolu Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % 31 18,5 64 38,1 45 26,8 12 7,1 16 9,5 168 100,0

5

Tabuľka 21: Ktoré z nasledujúcich informácií zohľadňujete ako smerodajné pre výber učiva počas prípravy Vašich žiakov na Testovanie 9? Iné.
Určite áno Skôr áno Skôr nie Určite nie Neodpovedal Spolu Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % 6 3,6 1 ,6 4 2,4 8 4,8 149 88,7 168 100,0

Tabuľka 22: Ako učiteľ/-ka testovaného predmetu musíte mať včas sprístupnené všetky potrebné informácie o Testovaní 9, a často riešite rôzne problémy (či už organizačné, alebo pedagogické), ktoré s testovaním súvisia. Vyjadrite, prosím, svoj názor na prístup vedenia školy k sprostredkovávaniu informácií a ochotu podieľať sa na riešení problémov. Ste spokojná/-ý s prístupom vedenia školy?
Určite áno Skôr áno Aj áno, aj nie Skôr nie Určite nie Neodpovedal Spolu Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % 131 78,0 26 15,5 6 3,6 1 ,6 3 1,8 1 ,6 168 100,0

Skúsenosti učiteľov s Testovaním 9
Tabuľka 23: Posúďte, prosím, nakoľko sa hodnotenie žiakov v poslednom Testovaní 9 zhodovalo s Vaším tohtoročným hodnotením týchto žiakov. (V matematike berte do úvahy to hodnotenie Testovania 9, v ktorom bol všetkým žiakom pripočítaný 1 bod za každý z troch „náročných príkladov“.) – Odpovede učiteľov matematiky.
Do veľkej miery sa zhodovalo Skôr sa zhodovalo Asi spolovice sa zhodovalo Skôr sa nezhodovalo Vôbec sa nezhodovalo Neviem posúdiť Spolu Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % 8 9,5 19 22,6 41 48,8 13 15,5 2 2,4 1 1,2 84 100,0

Tabuľka 23: Posúďte, prosím, nakoľko sa hodnotenie žiakov v poslednom Testovaní 9 zhodovalo s Vaším tohtoročným hodnotením týchto žiakov. (V matematike berte do úvahy to hodnotenie Testovania 9, v ktorom bol všetkým žiakom pripočítaný 1 bod za každý z troch „náročných príkladov“.) – Odpovede učiteľov slovenčiny.
Do veľkej miery sa zhodovalo Skôr sa zhodovalo Asi spolovice sa zhodovalo Skôr sa nezhodovalo Vôbec sa nezhodovalo Neviem posúdiť Neodpovedal Spolu Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % 9 10,2 41 46,6 29 33,0 5 5,7 2 2,3 1 1,1 1 1,1 88 100,0

6

Tabuľka 24: Na vyučovaní učitelia zväčša prispôsobujú výber precvičovaných úloh schopnostiam žiakov tak, aby ich žiaci mohli zvládnuť. Posúďte, prosím, celkovú náročnosť posledného Testovania 9 v porovnaní s úlohami, ktoré boli Vaši žiaci schopní riešiť na vyučovacích hodinách. – Odpovede učiteľov matematiky.
Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % Úlohy v testovaní jednoznačne presahovali schopnosti žiakov, ktoré ukázali na vyučovaní. Úlohy v testovaní zodpovedali len schopnostiam lepších žiakov v triede. Náročnosť úloh v testovaní bola porovnateľná s náročnosťou úloh, ktoré väčšina žiakov vedela riešiť na vyučovaní. Náročnosť úloh v testovaní bola primeraná a zvládnuteľná pre všetkých žiakov. Úlohy v testovaní boli pre všetkých žiakov veľmi jednoduché. Spolu 15 58 9 2 0 84 17,9 69,0 10,7 2,4 0 100,0

Tabuľka 25: Na vyučovaní učitelia zväčša prispôsobujú výber precvičovaných úloh schopnostiam žiakov tak, aby ich žiaci mohli zvládnuť. Posúďte, prosím, celkovú náročnosť posledného Testovania 9 v porovnaní s úlohami, ktoré boli Vaši žiaci schopní riešiť na vyučovacích hodinách. – Odpovede učiteľov slovenčiny.
Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % Úlohy v testovaní jednoznačne presahovali schopnosti žiakov, ktoré ukázali na vyučovaní. Úlohy v testovaní zodpovedali len schopnostiam lepších žiakov v triede. Náročnosť úloh v testovaní bola porovnateľná s náročnosťou úloh, ktoré väčšina žiakov vedela riešiť na vyučovaní. Náročnosť úloh v testovaní bola primeraná a zvládnuteľná pre všetkých žiakov. Úlohy v testovaní boli pre všetkých žiakov veľmi jednoduché. Neodpovedal Spolu 3 41 37 6 0 1 88 3,4 46,6 42,0 6,8 0 1,1 100,0

7

Tabuľka 26: V čom vidíte Vy osobne ako vyučujúci testovaného predmetu / testovaných predmetov najväčšie problémy posledného Testovania 9? – Odpovede učiteľov matematiky. (Respondenti mohli označiť viac odpovedí.)
Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % Neviete, na akú náročnosť a aký druh úloh máte žiakov pripraviť. Úlohy vyžadované Testovaním 9 nie sú primerane zohľadnené v učebných osnovách. Zadania v Testovaní 9 sú zložito formulované a viacerí žiaci ich majú problém pochopiť. Čas, ktorý majú žiaci na vypracovanie úloh, nepovažujete za dostatočne dlhý. Obsah textov zadaní nie je vždy eticky vhodný a môže podľa Vás ovplyvniť výkon žiaka. Nemali ste dostatok informácií ohľadom organizácie Testovania 9, alebo ste ich dostali neskoro. Testovanie 9 nezohľadňuje špecifické potreby a schopnosti jednotlivých žiakov. Iné. 39 29 60 59 5 0 38 3 46,4 34,5 71,4 70,2 6,0 0 45,2 3,6

Tabuľka 27: V čom vidíte Vy osobne ako vyučujúci testovaného predmetu / testovaných predmetov najväčšie problémy posledného Testovania 9? – Odpovede učiteľov slovenčiny. (Respondenti mohli označiť viac odpovedí.)
Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % Neviete, na akú náročnosť a aký druh úloh máte žiakov pripraviť. Úlohy vyžadované Testovaním 9 nie sú primerane zohľadnené v učebných osnovách. Zadania v Testovaní 9 sú zložito formulované a viacerí žiaci ich majú problém pochopiť. Čas, ktorý majú žiaci na vypracovanie úloh, nepovažujete za dostatočne dlhý. Obsah textov zadaní nie je vždy eticky vhodný a môže podľa Vás ovplyvniť výkon žiaka. Nemali ste dostatok informácií ohľadom organizácie Testovania 9, alebo ste ich dostali neskoro. Testovanie 9 nezohľadňuje špecifické potreby a schopnosti jednotlivých žiakov. Iné. 24 25 59 8 9 0 29 5 27,3 28,4 67,0 9,1 10,2 0 33,0 5,7

Tabuľka 28: Stretli ste sa pri poslednom testovaní s takým prípadom, že si žiaci pri Testovaní 9 radili, prípadne im radili samotní učitelia? Prosím, vychádzajte z vlastnej skúsenosti (t. j. viete o takom prípade, resp. počuli ste o takom prípade a nemáte dôvod pochybovať o tom, že sa stal) a nie z vlastného názoru (t. j. z presvedčenia, že by v daných podmienkach mohlo dôjsť k podobným prípadom).
Áno Nie Neodpovedal Spolu Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % 36 21,4 131 78,0 1 ,6 168 100,0

8

Tabuľka 29: Skúste zhodnotiť prístup Vašich deviatakov k Testovaniu 9. Považujú ho za dôležitú skúšku a prejavuje sa to aj v ich príprave?
Určite áno Skôr áno Aj áno, aj nie Skôr nie Určite nie Spolu Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % 21 12,5 42 25,0 59 35,1 37 22,0 9 5,4 168 100,0

Tabuľka 30: Keď vezmete do úvahy súčasných deviatakov, zaznamenali ste u nich v mesiacoch nasledujúcich po absolvovaní Testovania 9 oslabenie aktivity vo vyučovacom procese?
Určite áno Skôr áno Aj áno, aj nie Skôr nie Určite nie Neodpovedal Spolu Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % 121 72,0 28 16,7 8 4,8 7 4,2 3 1,8 1 ,6 168 100,0

Tabuľka 31: S akýmkoľvek testovaním sa vždy spája určitý stres žiakov i učiteľov. Vyberte z nasledujúcich okolností tie 3, ktoré Vy osobne prežívate ako najviac stresujúce v súvislosti s Testovaním 9. 1. najviac stresujúca okolnosť
Absolútne Relatívne početnosti početnosti v % Testovanie 9 je organizačne náročná skúška a treba si dať veľký pozor na to, aby sa počas testovania v škole nevyskytli rôzne problémy a pochybenia. Testovanie 9 je nástrojom štátnej kontroly práce učiteľa a porovnania môjho výkonu s ostatnými učiteľmi na Slovensku. Výsledky Testovania 9 považuje vedenie našej školy za dôležitý ukazovateľ kvality učiteľa, a teda môžu ovplyvniť môj status, finančné ohodnotenie, možno i stratu pracovného miesta. Rodičom veľmi záleží na dobrých výsledkoch ich detí v Testovaní 9 a vyvíjajú veľký tlak na učiteľov a vedenie školy. Pre žiakov je to ich prvé „veľké“ testovanie a ako učiteľ/-ka mám veľa práce s tým, aby som vhodne usmernila ich prístup a postoje voči Testovaniu 9. Cítim zodpovednosť za prípravu žiakov na Testovanie 9, ale zároveň i obavy z toho, že je pre mňa nepredvídateľné – často sa s ním spájajú problémy, ktoré neviem ovplyvniť. Neodpovedal Spolu 9 15 12 3 18 5,4 8,9 7,1 1,8 10,7

53 58 168

31,5 34,5 100,0

9

Tabuľka 32: S akýmkoľvek testovaním sa vždy spája určitý stres žiakov i učiteľov. Vyberte z nasledujúcich okolností tie 3, ktoré Vy osobne prežívate ako najviac stresujúce v súvislosti s Testovaním 9. 2. najviac stresujúca okolnosť
Absolútne Relatívne početnosti početnosti v % Testovanie 9 je organizačne náročná skúška a treba si dať veľký pozor na to, aby sa počas testovania v škole nevyskytli rôzne problémy a pochybenia. Testovanie 9 je nástrojom štátnej kontroly práce učiteľa a porovnania môjho výkonu s ostatnými učiteľmi na Slovensku. Výsledky Testovania 9 považuje vedenie našej školy za dôležitý ukazovateľ kvality učiteľa, a teda môžu ovplyvniť môj status, finančné ohodnotenie, možno i stratu pracovného miesta. Rodičom veľmi záleží na dobrých výsledkoch ich detí v Testovaní 9 a vyvíjajú veľký tlak na učiteľov a vedenie školy. Pre žiakov je to ich prvé „veľké“ testovanie a ako učiteľ/-ka mám veľa práce s tým, aby som vhodne usmernila ich prístup a postoje voči Testovaniu 9. Cítim zodpovednosť za prípravu žiakov na Testovanie 9, ale zároveň i obavy z toho, že je pre mňa nepredvídateľné – často sa s ním spájajú problémy, ktoré neviem ovplyvniť. Neodpovedal Spolu 9 14 10 7 36 5,4 8,3 6,0 4,2 21,4

22 70 168

13,1 41,7 100,0

Tabuľka 33: S akýmkoľvek testovaním sa vždy spája určitý stres žiakov i učiteľov. Vyberte z nasledujúcich okolností tie 3, ktoré Vy osobne prežívate ako najviac stresujúce v súvislosti s Testovaním 9. 3. najviac stresujúca okolnosť
Absolútne Relatívne početnosti početnosti v % Testovanie 9 je organizačne náročná skúška a treba si dať veľký pozor na to, aby sa počas testovania v škole nevyskytli rôzne problémy a pochybenia. Testovanie 9 je nástrojom štátnej kontroly práce učiteľa a porovnania môjho výkonu s ostatnými učiteľmi na Slovensku. Výsledky Testovania 9 považuje vedenie našej školy za dôležitý ukazovateľ kvality učiteľa, a teda môžu ovplyvniť môj status, finančné ohodnotenie, možno i stratu pracovného miesta. Rodičom veľmi záleží na dobrých výsledkoch ich detí v Testovaní 9 a vyvíjajú veľký tlak na učiteľov a vedenie školy. Pre žiakov je to ich prvé „veľké“ testovanie a ako učiteľ/-ka mám veľa práce s tým, aby som vhodne usmernila ich prístup a postoje voči Testovaniu 9. Cítim zodpovednosť za prípravu žiakov na Testovanie 9, ale zároveň i obavy z toho, že je pre mňa nepredvídateľné – často sa s ním spájajú problémy, ktoré neviem ovplyvniť. Neodpovedal Spolu 16 19 10 9 13 9,5 11,3 6,0 5,4 7,7

22 79 168

13,1 47,0 100,0

10

Tabuľka 34: S akýmkoľvek testovaním sa vždy spája určitý stres žiakov i učiteľov. Vyberte z nasledujúcich okolností tie 3, ktoré Vy osobne prežívate ako najviac stresujúce v súvislosti s Testovaním 9. (Respondenti mohli označiť viac odpovedí.)
Absolútne Relatívne početnosti početnosti v % Testovanie 9 je organizačne náročná skúška a treba si dať veľký pozor na to, aby sa počas testovania v škole nevyskytli rôzne problémy a pochybenia. Testovanie 9 je nástrojom štátnej kontroly práce učiteľa a porovnania môjho výkonu s ostatnými učiteľmi na Slovensku. Výsledky Testovania 9 považuje vedenie našej školy za dôležitý ukazovateľ kvality učiteľa, a teda môžu ovplyvniť môj status, finančné ohodnotenie, možno i stratu pracovného miesta. Rodičom veľmi záleží na dobrých výsledkoch ich detí v Testovaní 9 a vyvíjajú veľký tlak na učiteľov a vedenie školy. Pre žiakov je to ich prvé „veľké“ testovanie a ako učiteľ/-ka mám veľa práce s tým, aby som vhodne usmernila ich prístup a postoje voči Testovaniu 9. Cítim zodpovednosť za prípravu žiakov na Testovanie 9, ale zároveň i obavy z toho, že je pre mňa nepredvídateľné – často sa s ním spájajú problémy, ktoré neviem ovplyvniť. 64 69 45 27 99 38,1 41,1 26,8 16,1 58,9

146

86,9

Tabuľka 35: Keď vezmete do úvahy súhrn Vašich pedagogických povinností a bežnú prax, vystupuje medzi nimi Testovanie 9 ako veľký zdroj starostí / problémov?
Určite áno Skôr áno Aj áno, aj nie Skôr nie Určite nie Neodpovedal Spolu Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % 50 29,8 61 36,3 42 25,0 12 7,1 2 1,2 1 ,6 168 100,0

Tabuľka 36: Vyjadrite, prosím, nakoľko je Váš vlastný názor a skúsenosti v súlade s nasledovnými tvrdeniami: Organizačná a pedagogická príprava Testovania 9 je časovo náročná a podľa mňa by bolo rozumnejšie, keby som tento čas namiesto toho využil/-a na aktivity, ktoré sú pre žiakov i školu jednoznačne užitočnejšie ako Testovanie 9.
Určite áno Skôr áno Skôr nie Určite nie Neodpovedal Spolu Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % 34 20,2 62 36,9 55 32,7 14 8,3 3 1,8 168 100,0

11

Tabuľka 37: Vyjadrite, prosím, nakoľko je Váš vlastný názor a skúsenosti v súlade s nasledovnými tvrdeniami: Testovanie 9 spôsobuje selektívny prístup žiakov k preberanému učivu – nezaujíma ich podstata predpísaného učiva ani jeho význam, ale dožadujú sa hlavne toho, aby som ich pripravil/-a na Testovanie 9.
Určite áno Skôr áno Skôr nie Určite nie Neodpovedal Spolu Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % 24 14,3 82 48,8 55 32,7 4 2,4 3 1,8 168 100,0

Tabuľka 38: Vyjadrite, prosím, nakoľko je Váš vlastný názor a skúsenosti v súlade s nasledovnými tvrdeniami: Keďže Testovanie 9 skúša všeobecnú úroveň poznatkov, musím riešiť dilemu, či mám výučbu prispôsobiť nárokom stredných škôl, na ktoré sa žiaci hlásia, alebo ich radšej pripravovať na Testovanie 9.
Určite áno Skôr áno Skôr nie Určite nie Neodpovedal Spolu Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % 18 10,7 78 46,4 53 31,5 16 9,5 3 1,8 168 100,0

Tabuľka 39: Vyjadrite, prosím, nakoľko je Váš vlastný názor a skúsenosti v súlade s nasledovnými tvrdeniami: Na základe dostupných informácií si neviem ujasniť názor, aký je zmysel a cieľ Testovania 9, a ako ho mám vlastne zohľadniť vo svojej práci.
Určite áno Skôr áno Skôr nie Určite nie Neodpovedal Spolu Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % 25 14,9 52 31,0 69 41,1 18 10,7 4 2,4 168 100,0

Tabuľka 40: Vyjadrite, prosím, nakoľko je Váš vlastný názor a skúsenosti v súlade s nasledovnými tvrdeniami: Testovanie 9 vnímam ako nespravodlivú záťaž, pretože učitelia testovaných predmetov sú kvôli nemu vyťažení podstatne viac ako iní pedagógovia.
Určite áno Skôr áno Skôr nie Určite nie Neodpovedal Spolu Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % 75 44,6 55 32,7 26 15,5 11 6,5 1 ,6 168 100,0

12

Tabuľka 41: Považujete Testovanie 9 za vhodnú náhradu za prijímacie pohovory na stredné školy?
Áno Nie Neviem Spolu Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % 19 11,3 136 81,0 13 7,7 168 100,0

Tabuľka 42: Prečo nepovažujete Testovanie 9 za vhodnú náhradu prijímacích pohovorov na stredné školy? (Odpovede tých, ktorí v predchádzajúcej otázke – tab. 41 zvolili odpoveď „nie“.) 1. najdôležitejší dôvod
Celková hodnovernosť Testovania 9 je príliš spochybnená. Skóre z Testovania 9 neukazuje skutočné schopnosti a kompetencie žiakov. Testovanie 9 neprispôsobuje úlohy tematicky, ani podľa náročnosti, a teda nerozlišuje žiakov vzhľadom na typ nimi vybranej strednej školy. Na stredné školy sa dostanú všetci žiaci bez ohľadu na ich výsledky v Testovaní 9. Stredné školy nechcú brať do úvahy výsledky z Testovania 9, nerešpektujú Testovanie 9. Iné. Neodpovedal Spolu Absolútne Relatívne početnosti početnosti v % 8 5,9 26 18 44 1 0 39 136 19,1 13,2 32,4 ,7 0 28,7 100,0

Tabuľka 43: Prečo nepovažujete Testovanie 9 za vhodnú náhradu prijímacích pohovorov na stredné školy? (Odpovede tých, ktorí v predchádzajúcej otázke – tab. 41 zvolili odpoveď „nie“.) 2. najdôležitejší dôvod
Celková hodnovernosť Testovania 9 je príliš spochybnená. Skóre z Testovania 9 neukazuje skutočné schopnosti a kompetencie žiakov. Testovanie 9 neprispôsobuje úlohy tematicky, ani podľa náročnosti, a teda nerozlišuje žiakov vzhľadom na typ nimi vybranej strednej školy. Na stredné školy sa dostanú všetci žiaci bez ohľadu na ich výsledky v Testovaní 9. Stredné školy nechcú brať do úvahy výsledky z Testovania 9, nerešpektujú Testovanie 9. Iné. Neodpovedal Spolu Absolútne Relatívne početnosti početnosti v % 15 11,0 26 18 18 2 2 55 136 19,1 13,2 13,2 1,5 1,5 40,4 100,0

13

Tabuľka 44: Prečo nepovažujete Testovanie 9 za vhodnú náhradu prijímacích pohovorov na stredné školy? (Odpovede tých, ktorí v predchádzajúcej otázke – tab. 41 zvolili odpoveď „nie“.) 3. najdôležitejší dôvod
Celková hodnovernosť Testovania 9 je príliš spochybnená. Skóre z Testovania 9 neukazuje skutočné schopnosti a kompetencie žiakov. Testovanie 9 neprispôsobuje úlohy tematicky, ani podľa náročnosti, a teda nerozlišuje žiakov vzhľadom na typ nimi vybranej strednej školy. Na stredné školy sa dostanú všetci žiaci bez ohľadu na ich výsledky v Testovaní 9. Stredné školy nechcú brať do úvahy výsledky z Testovania 9, nerešpektujú Testovanie 9. Iné. Neodpovedal Spolu Absolútne Relatívne početnosti početnosti v % 18 13,2 13 13 23 7 0 62 136 9,6 9,6 16,9 5,1 0 45,6 100,0

Tabuľka 45: Prečo nepovažujete Testovanie 9 za vhodnú náhradu prijímacích pohovorov na stredné školy? (Odpovede tých, ktorí v predchádzajúcej otázke – tab. 41 zvolili odpoveď „nie“. Respondenti mohli označiť viac odpovedí.)
Celková hodnovernosť Testovania 9 je príliš spochybnená. Skóre z Testovania 9 neukazuje skutočné schopnosti a kompetencie žiakov. Testovanie 9 neprispôsobuje úlohy tematicky, ani podľa náročnosti, a teda nerozlišuje žiakov vzhľadom na typ nimi vybranej strednej školy. Na stredné školy sa dostanú všetci žiaci bez ohľadu na ich výsledky v Testovaní 9. Stredné školy nechcú brať do úvahy výsledky z Testovania 9, nerešpektujú Testovanie 9. Iné Absolútne Relatívne početnosti početnosti v % 55 40,4 89 65 117 16 2 65,4 47,8 86,0 11,8 1,5

14

Preferované testové kritériá
Tabuľka 46: Keby ste mohli ovplyvniť tvorbu takéhoto testu, ktoré kritériá by ste zdôraznili?
Neodpovedal (v %) 11,9 Určite A (v %) Určite B (v %) Skôr A (v %) Skôr B (v %)

Overovací test (A)

Rozlišovací test (B)

Overiť, či si žiaci osvojili učivo predpísané učebnými osnovami.

45,8 26,8 12,5

Porovnať výsledky žiaka s 3,0 výsledkami, ktoré dosiahli iní žiaci.

Testové úlohy vybrať priamo z učebníc k daným predmetom.

Testové úlohy vybrať z cvičebníc 19,6 19,0 35,7 14,9 a iných materiálov, pri zachovaní 10,7 podmienky primeranej náročnosti.

Vopred učiteľom i žiakom oznámiť očakávané požiadavky na výkon (stupeň náročnosti úloh, druhy kompetencií, atď.). Zvoliť jednoduché formulácie a menej náročné úlohy s cieľom ukázať zvládnutie predpísaného učiva.

29,2 35,1 15,5

Zvoliť rozmanité úlohy tak, aby čo 8,3 najlepšie ukázali rozdiely medzi 11,9 jednotlivými žiakmi.

Zvoliť stredne náročné úlohy 32,7 23,8 23,2 10,1 s cieľom odlíšiť rozmanité 10,1 schopnosti a kompetencie žiakov.

Tabuľka 47: Keby ste mohli ovplyvniť tvorbu takéhoto testu, ktoré kritériá by ste zdôraznili? Overiť, či si žiaci osvojili učivo predpísané učebnými osnovami.
Určite áno Skôr áno Neoznačil / neodpovedal Spolu Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % 91 54,2 48 28,6 29 17,3 168 100,0

Tabuľka 48: Keby ste mohli ovplyvniť tvorbu takéhoto testu, ktoré kritériá by ste zdôraznili? Testové úlohy vybrať priamo z učebníc k daným predmetom.
Určite áno Skôr áno Neoznačil / neodpovedal Spolu Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % 39 23,2 42 25,0 87 51,8 168 100,0

15

Tabuľka 49: Keby ste mohli ovplyvniť tvorbu takéhoto testu, ktoré kritériá by ste zdôraznili? Vopred učiteľom i žiakom oznámiť očakávané požiadavky na výkon (stupeň náročnosti úloh, druhy kompetencií, atď.).
Určite áno Skôr áno Neoznačil / neodpovedal Spolu Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % 61 36,3 63 37,5 44 26,2 168 100,0

Tabuľka 50: Keby ste mohli ovplyvniť tvorbu takéhoto testu, ktoré kritériá by ste zdôraznili? Zvoliť jednoduché formulácie a menej náročné úlohy s cieľom ukázať zvládnutie predpísaného učiva.
Určite áno Skôr áno Neoznačil / neodpovedal Spolu Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % 68 40,5 42 25,0 58 34,5 168 100,0

Tabuľka 51: Keby ste mohli ovplyvniť tvorbu takéhoto testu, ktoré kritériá by ste zdôraznili? Porovnať výsledky žiaka s výsledkami, ktoré dosiahli iní žiaci.
Určite áno Skôr áno Neoznačil / neodpovedal Spolu Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % 12 7,1 31 18,5 125 74,4 168 100,0

Tabuľka 52: Keby ste mohli ovplyvniť tvorbu takéhoto testu, ktoré kritériá by ste zdôraznili? Testové úlohy vybrať z cvičebníc a iných materiálov, pri zachovaní podmienky primeranej náročnosti.
Určite áno Skôr áno Neoznačil / neodpovedal Spolu Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % 32 19,0 69 41,1 67 39,9 168 100,0

Tabuľka 53: Keby ste mohli ovplyvniť tvorbu takéhoto testu, ktoré kritériá by ste zdôraznili? Zvoliť rozmanité úlohy tak, aby čo najlepšie ukázali rozdiely medzi jednotlivými žiakmi.
Určite áno Skôr áno Neoznačil / neodpovedal Spolu Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % 22 13,1 34 20,2 112 66,7 168 100,0

16

Tabuľka 54: Keby ste mohli ovplyvniť tvorbu takéhoto testu, ktoré kritériá by ste zdôraznili? Zvoliť stredne náročné úlohy s cieľom odlíšiť rozmanité schopnosti a kompetencie žiakov.
Určite áno Skôr áno Neoznačil / neodpovedal Spolu Absolútne početnosti Relatívne početnosti v % 23 13,7 48 28,6 97 57,7 168 100,0

HODNOTENIE OBJEMU UČEBNÝCH OSNOV
Tabuľka 55: Ohodnoťte, prosím, objem učiva v učebných osnovách k testovanému predmetu, ktorý vyučujete. – Odpovede učiteľov matematiky.
Absolútne Relatívne početnosti početnosti v % Sú preplnené, je veľmi ťažké prebrať počas školského roka celé učivo. 28 33,3 Sú primerané, s prebratím učiva nemám väčší problém. 52 61,9 Sú chudobné, spravidla ich preberiem rýchlejšie. 1 1,2 Neviem ich jednoznačne ohodnotiť. 2 2,4 Neodpovedal 1 1,2 Spolu 84 100,0

Tabuľka 56: Ohodnoťte, prosím, objem učiva v učebných osnovách k testovanému predmetu, ktorý vyučujete. – Odpovede učiteľov slovenčiny.
Absolútne Relatívne početnosti početnosti v % Sú preplnené, je veľmi ťažké prebrať počas školského roka celé učivo. 30 34,1 Sú primerané, s prebratím učiva nemám väčší problém. 52 59,1 Sú chudobné, spravidla ich preberiem rýchlejšie. 3 3,4 Neviem ich jednoznačne ohodnotiť. 2 2,3 Neodpovedal 1 1,1 Spolu 88 100,0

PREDBEŽNÉ ZÁVERY VO VZŤAHU K MEDIALIZOVANÝM TÉMAM
1. Väčšina učiteľov považuje za dôležité uskutočňovať celoslovenské testovania vzdelanostnej úrovne žiakov (58,3 %, plus 16,7 % sa vyjadrilo nerozhodne), avšak Testovanie 9 (ďalej T 9) v súčasnej podobe považuje za potrebné len 28,5 % respondentov – plus 23,2 % sa vyjadrilo nerozhodne. 2. Učitelia nemali výhrady k organizačnej stránke T 9. Avšak v záležitosti vzájomného radenia sa žiakov počas testovania, resp. napomáhania samotnými učiteľmi 21,4 % respondentov uviedlo, že vedia, resp. počuli o takom prípade a nemajú dôvod pochybovať o tom, že sa stal. Ako aktuálny problém sa však ukázal najmä čas uskutočňovania T 9: na otázku, či učitelia zaznamenali oslabenie aktivity žiakov v mesiacoch nasledujúcich po absolvovaní T 9 zvolilo odpoveď „určite áno“ 72 % respondentov a odpoveď „skôr áno“ 16,7 % respondentov. 3. Vo všeobecnej rovine učitelia deklarujú pomerne jasnú predstavu a informovanosť o zámeroch a cieľoch T 9, väčšiu neistotu však prejavujú vo vzťahu k interpretovaniu 17

4.

5.

6.

7.

8.

výsledkov T 9 a najmä k tomu, ako zohľadniť prípravu na T 9 vo svojej práci. Využívanie dostupných materiálov od NÚCEM ako zdroja informácií deklarovalo 51,8 % respondentov. Za výskumne zaujímavú okolnosť však považujem to, že pri otázke o informáciách, ktoré učiteľ považuje za smerodajné pre výber učiva počas prípravy žiakov na T 9 sa vyskytol najväčší výpadok odpovedí práve pri možnostiach „odporúčania NÚCEM na základe výsledkov predchádzajúceho Testovania 9“ a „Pedagogicko-organizačné pokyny MŠ SR na príslušný rok“ – na tieto otázky neodpovedalo najviac respondentov v porovnaní s ostatnými otázkami v dotazníku, 9,5 %. Naznačuje to hypotetickú možnosť, že niektorých učiteľov táto otázka zaskočila. Využívanie týchto zdrojov informácií v procese prípravy žiakov na T 9 však deklarovala nadpolovičná väčšina respondentov (materiály NÚCEM zohľadňuje 65,4 % respondentov a Pedagogicko-organizačné pokyny MŠ SR 56,6 % respondentov). Na základe týchto zistení možno usudzovať na určité problémy v komunikácii medzi zodpovednými orgánmi (MŠ SR a najmä NÚCEM) a učiteľmi, prejavujúce sa v istom podceňovaní, či nedocenení významu usmernení publikovaných zodpovednými orgánmi. Najvýznamnejším zdrojom informácií pre prípravu žiakov na T 9 sú pre učiteľov učebné osnovy k danému predmetu (za smerodajné v procese prípravy žiakov na T 9 ich označilo 97,1 % učiteľov). Približne tretina učiteľov vidí problém T 9 v tom, že úlohy vyžadované T 9 nie sú primerane zohľadnené v učebných osnovách (34,5 % učiteľov matematiky a 28,4 % učiteľov slovenčiny). Zároveň podobný podiel učiteľov považuje na základe vlastných pedagogických skúseností učebné osnovy za preplnené (33,3 % učiteľov matematiky a 34,1 % učiteľov slovenčiny). Ako najväčšie problémy posledného T 9 označili učitelia to, že „zadania v T 9 sú zložito formulované a viacerí žiaci ich majú problém pochopiť“ (71,4 % učiteľov matematiky, 67 % učiteľov slovenčiny), „čas, ktorý majú žiaci na vypracovanie úloh, nepovažujú za dostatočne dlhý“ (70,2 % učiteľov matematiky), „nevedia, na akú náročnosť a aký druh úloh majú žiakov pripraviť“ (46,4 % učiteľov matematiky, 27,3 % učiteľov slovenčiny), „T 9 nezohľadňuje špecifické potreby a schopnosti jednotlivých žiakov“ (45,2 % učiteľov matematiky a 33 % učiteľov slovenčiny). Učitelia jednoznačne nepovažujú T 9 za vhodnú náhradu za prijímacie pohovory (81 %), a to najmä preto, že „na stredné školy sa dostanú všetci žiaci bez ohľadu na ich výsledky v T 9“ (86 % z tých, ktorí T 9 nepovažujú za vhodnú náhradu za prijímacie pohovory) a tiež preto, že „skóre z T 9 neukazuje skutočné schopnosti a kompetencie žiakov“ (65,4 %). 32,1 % učiteľov matematiky a 56,8 % učiteľov slovenčiny deklarovalo, že hodnotenie žiakov v poslednom testovaní sa „skôr zhodovalo“ alebo sa „do veľkej miery zhodovalo“ s ich vlastným hodnotením týchto žiakov (v matematike mali brať do úvahy to hodnotenie, v ktorom bol všetkým žiakom pripočítaný 1 bod za každý z troch „náročných príkladov“). Avšak pri porovnaní celkovej náročnosti posledného T 9 s úlohami, ktoré boli žiaci schopní riešiť na vyučovacích hodinách uviedlo 69 % učiteľov matematiky a 46,6 % učiteľov slovenčiny, že „úlohy v T 9 zodpovedali len schopnostiam lepších žiakov v triede“ a 17,9 % učiteľov matematiky a 3,4 % učiteľov slovenčiny uviedlo, že „úlohy v T 9 jednoznačne presahovali schopnosti žiakov, ktoré ukázali na vyučovaní“. Učitelia by uprednostnili, keby T 9 bolo overovacím testom, s dôrazom na overenie toho, či si žiaci osvojili učivo predpísané učebnými osnovami (82,8 % respondentov), s vopred známymi očakávanými požiadavkami na výkon (73,8 % resp.).

18

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful