P. 1
4-Podjela saobraćajnih elemenata

4-Podjela saobraćajnih elemenata

|Views: 379|Likes:
Published by Emir Ikanović

More info:

Published by: Emir Ikanović on May 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/08/2015

pdf

text

original

2011/2012

1

2

Dok prirodni elementi mogu pogodovati razvoju saobraćaja ili u krajnjem slučaju onemogućiti odvijanje saobraćaja o određenom dijelu svijeta, društveni elementi javljaju se kao osnovni nosilac saobraćajne djelatnosti.
Društveni elementi direktno utječu na pojavu i razvoj saobraćaja, dok niz drugih elemenata djeluje najčešće na saobraćaj posrednim putem.

3

Društveni faktori su vrlo brojni. U njihovoj biti stoji uvijek čovjek, misaono biće, koje je tom svojom sposobnosti glavni pokretač preobrazbe zemljine sadašnjice.

4

Značajniji društveni faktori su:

- ekonomski, - povijesni, - društveno-politički, - znanstveni-tehnološko-tehnički, - vojni, - demografski i - naseobeni faktori.
5

 6 . Privreda i saobraćaj uzajamno su čvrsto povezani do te mjere da se i saobraćaj smatra jednom privrednom granom. Postoji opći kauzalni* odnos između privrede i saobraćaja koji govori: što je privreda razvijenija to će biti razvijeniji i saobraćaj. Po svojoj značajnosti svakako se ekonomski elementi izdvajaju od ostalih.

uzročno povezan (kauzalna veza). uzročan 7 .* Kauzalni odnos – koji pokazuje vezu između uzroka i posljedice.

imaju daleko slabije razvijen i saobraćaj. Konkretno.  8 . Stepen privredne i saobraćajne razvijenosti u svijetu je upravo proporcionalan. zemlje u razvoju koje u usporedbi s industrijskim zemljama Zapada imaju daleko slabije razvijeniju privredu.

 Saobraćaj je ukomponiran jednim svojim dijelom u proizvodni proces. pa je i normalno da proizvodnja vrlo značajno utječe na razvoj saobraćaja.  9 . Svoju “punu” privrednu zaposlenost dobiva u industriji kao savremenom i vladajućem obliku proizvodnje savremenog svijeta.

U pripremnoj fazi glavni su mu zadaci doprema sirovina i radne snage do prerađivačkih kapaciteta.  10 . Saobraćaj djeluje u svim fazama industrijskog načina proizvodnje.

U fazi otpreme glavni su zadaci saobraćaja su prijevoz zaposlenih kućama i transport gotovih proizvoda u potrošačke prostore. U fazi industrijske prerade sirovina u finalne proizvode saobraćaj ima nezamjenjivu ulogu unutrašnjeg transporta.  11 . prostorno povezujući međufaze prerade.

pa se ponaša prema saobraćaju uvelike kao industrijska djelatnost.  12 . Moderna poljoprivredna proizvodnja ne može se i nazvati poljoprivrednom proizvodnjom. već industrijskim načinom proizvodnje na zemljištu. Poljoprivredna proizvodnja vršila je veoma slab utjecaj na saobraćaj.

a organizirani su i pomorski pravci za prijevoz ugljena. Rudarski lokaliteti utječu na organizaciju određenog vida saobraćaja zbog otpreme rude prema središtima prerade. Danas je najznačajniji vid transporta prijevoz nafte. Zbog ležišta rudače izgrađeni je niz drumskih i željezničkih komunikacija.  13 .

uzmimo strojogradnju čija podgrana. proizvodi saobraćajna sredstva. I samu industriju je teško analizirati kao jednoznačni faktor koji djeluje na saobraćaj jer je i ona vrlo složena.  14 . industrija vozila. Neke industrijske djelatnosti imaju poseban značaj za razvoj saobraćaja. Npr.

tako i saobraćaj dolazi sve više u zavisnost od većeg broja industrijskih djelatnosti. nema industrije koja bar jednim svoji dijelom ne utječe ne razvoj saobraćaja. Praktički. Kako se sve više grana društvena podjela rada.  15 .

a zatim na vodi i u vazduhu. Građevinarstvo je vrlo značajna grana djelatnosti o kojoj ovisi osobito saobraćaj na kopnu. Gradnja kvalitetnih drumskih komunikacija je jedan od brojnih preduslova za razvoj modernog drumskog saobraćaja.  16 .

Zanatska djelatnost brine o sposobnosti svakodnevnog djelovanja ili odvijanja saobraćaja.  17 . odnosno saobraćajno-infrastrukturnih objekata. Građevinska djelatnost svoj utjecaj na saobraćaj ostvaruje preko gradnje saobraćajne infrastrukture.

Bez ugostiteljske djelatnosti praktično je nezamislivo odvijanje saobraćaja.  18 . Trgovačka djelatnost stoji u najužoj vezi s saobraćajem od vremena njenog postanka. Odnos uslužnih ugostiteljsko-turističkih djelatnosti i saobraćaja je mnogostruk i uzajaman. Ugostiteljski objekti su locirani na saobraćajnim punktovima. raskrsnicama ili uz saobraćajnice.

za izgradnju turističkih objekata. Saobraćaj za potrebe turizma vrši prijevoz turista. Turizam direktno utječe na razvoj putničkog saobraćaja. Bez razvijenog saobraćaja nema razvijenog turizma. itd. za kompletno opremanje turističkih mjesta. za dopremanje turističkih potrošnih dobara.  19 .

20 .Bez razvijenog saobraćaja nema razvijenog turizma.

 21 . Izuzetno je bio specifičan odnos turizma i PT saobraćaja. Zbog toga se u turističkim mjestima u turističkoj sezoni javljao enorman broj zahtjeva za korištenjem usluga PT saobraćaja. Turizam je pokret okupljanja ljudi s turističkim destinacijama s vrlo velikim brojem jedinki u kratkom vremenu u turističkoj sezoni.

S obzirom na istorijsku dimenziju. saobraćaj je bio sve razvijeniji od istorijskih vremena prema sadašnjici. Saobraćaj u cjelini. bio je na različitom stepenu razvoja. kao i njegove grane u različitim dobima istorije.  22 . Utvrđeno je da je saobraćaj u cjelini i pojedinačno po granama bio različitog oblika.

 U pojedinim istorijskim vremenima preferirani su pojedini oblici saobraćaja. zatim pomorska obalska plovidba i lokalni riječni saobraćaj.  Tako je npr. u starom vijeku prevladavao karavanski kopneni saobraćaj. 23 .

24 .  U kasnom srednjem vijeku razvija se značajnije pomorski saobraćaj. da bi negdje na kraju prerastao u globalni svjetski saobraćaj. Čitav saobraćaj je imao lokalan karakter. koji se postepeno i udaljava od obale.

Saobraćajni uslovi su upravo u novom vijeku neobično pogodovali razvoju masovnog saobraćaja. U novom vijeku saobraćaj neobično brzo buja.  25 . vazdušni saobraćaj i telekomunikacije. Razvijaju se nove saobraćajne grane: željeznica.

 26 . kako u globalu tako i pojedinačno po granama. Ona je organizator izgradnje saobraćajnica. Država kao jedan od najznačajnijih elemenata u društveno-političkom ustrojstvu svijeta ima vrlo izrazit utjecaj. a određenim zakonskim normativima regulira direktno razvoj saobraćaja.

centralističkog i . Država je najčešći i najveći financijer u izgradnji saobraćajne infrastrukture. Vrlo je karakterističan odnos dva različita tipa državnog uređenja prema saobraćaju: .  27 .decentralističkog.

 Centralistička država teži da organizira u biti saobraćaj koji se podređuje vodećem društvenovojno-političkom centru.  28 . Decentralističko uređenje ima decentraliziranu mrežu saobraćajnica.

 Društveno-politički sistemi. Osobito se negativno odražava društveno-politički element u onom slučaju kad postoji dominacija određene države nad tuđim teritorijem. preko robovlasničkog. također utječu na razvoj saobraćaja. počevši od rodovske zajednice.  29 . feudalističkog i kapitalističkog do socijalističkog društvenog uređenja.

 Naučni i tehnički progres je jedan od bitnih elemenata koji omogućuju razvoj saobraćaja u cjelini. Određenom vremenu i prostoru pogoduje određena vrsta saobraćaja.  30 . Nedvojbeni je dokazana korelacija između stepena razvijenosti saobraćaja i naučno-tehničkotehnološkog spoznajnog nivoa.

Razvojem proizvodnih odnosa u robovlasničkom sistemu razvija se naučno-tehnološka spoznaja. U kasnijoj fazi dolaze u saobraćaj domaće životinje. Adekvatno tome bili su razvijeniji i skromniji oblici saobraćaja. U vremenu razvoja društva-horde i rodovskog uređenja naučno-tehnički spoznajni nivo bio je nizak. Prijenos tereta se odvijao preko leđa čovjeka.  31 .

).  32 . isl. U robovlasničkom sistemu razvijao se naučnotehnički stupanj i pojavila su se prva vozila. kormilo. Tek u drugom dijelu dolazi od oslobađanja naučnotehničke misli i novih tehničkih naprava koji omogućuju brzi razvoj saobraćaja (kompas. U srednjem vijeku prvo dolazi do zastoja u razvoju naučno-tehničke misli pa i u saobraćaju. brodovi i kola (zaprege).

 U novom vijeku javlja se industrijski način proizvodnje s nizom tehničko –tehnoloških noviteta što izaziva pravu revoluciju u razvoju saobraćaja (lokomotiva. helikopter). 33 . avion. prvi parni brod. automobil.

 Znanstevni i tehnički progres uzima sve većeg maha i upravo je on jedan od bitnih elemenata koji omogućuju brži razvoj saobraćaja u cjelini. 34 . danas avionskom i drumskom saobraćaju) te sistemu masovnog komuniciranja. a u određenom vremenu i prostoru naročito pogoduje određenim vrstama saobraćaja (npr.

Još su putevi u Rimu građeni zbog vojnih potreba. Svaka zemlja nastoji izgraditi za vojne potrebe kvalitetnu infrastrukturu. a da osigura pokretljivost svoje vojske.  35 . Vojne potrebe određenog teritorija jedne države igraju vrlo značajnu ulogu nekada i presudnu prilikom općeg usmjeravanja saobraćaja i određivanja pravaca izgradnje infrastrukture.

 36 . Vojska mora nužno pratiti i čak unaprjeđivati saobraćaj zbog svog osnovnog zadatka. Vojska mnoge dionice radi sama. da se nađe u svakom trenutku na pravom i najpotrebnijem mjestu. pa tako i u izgradnji saobraćajnih sredstava i sistema ulaže velika sredstva.

 Ona mora da određenim tehničkim saobraćajnim napravama bude spremna adekvatno odgovoriti svakoj agresiji. Dobro razvijen saobraćaj osigurava veliku pokretljivost vojnih efektiva.  37 . Za vojne potrebe svaka zemlja nastoji izgraditi kvalitetne komunikacije.

a naročito za one koji su od vitalne važnosti za život zemlje. Lokacija vojnih efektiva. ljudi i sredstava redovito je na ili uz saobraćajne raskrsnice ili u blizini glavnih komunikacija.  38 . Vojska je zainteresirana za sve vidove saobraćaja.

 Čovjek je jedini putnik u saobraćaju.  Čovjek ( stanovništvo) javlja se kao faktor razvoja saobraćaa i to: .kao objekt . a sve ostalo je teret.kao putnik u saobraćaju 39 .nosilac saobraćaja kao djelatnosti .kao subjekt .

prije svega preko ukupnog broja i prostornog rasporeda populacije. Stanovništvo kao objekt saobraćaja treba promotriti s obzirom na njegovu strukturu: spol. kvalifikacijska struktura i niz drugih karakteristika. socijalno-ekonomska obilježja. dob. a zatim i preko migracije.  40 . pismenost. Stanovništvo se javlja kao objekt u saobraćajnoj djelatnosti.

to stanovništvo postaje značajniji objekt saobraćajne djelatnosti.  41 . Primjer su zapadna obala Europe. Što je veći broj stanovnika. istočna obala Azije i istočna obala Sjeverne Amerike.  Ono nije pravilno raspoređeno. pa se saobraćaj razvija jače u prostorima veće koncentracije stanovništva.

kretanje iz stalnog mjesta boravka.  Migriranje stanovništva javlja se u većem obimu tek u industrijskom društvu. 42 . Posebnu ulogu u razvoju saobraćaja igra migriranje stanovništva. gdje se mjesto rada redovito ne poklapa s mjestom stanovanja.

 Industrijski čovjek je prisiljen da se kreće s obzirom na društvenu podjelu rada i veliku gustoću stanovništva. 43 . .

a izraženo je osobito preko dnevnog kretanja radne snage. više razvijen u tim prostorima. pa je i saobraćaj. 44 . osobito putnički. Migriranje stanovništva je jače u prostorima većih koncentracija stanovništva.

spol .postoji zakonom propisana dob kada neka osoba može biti nosioc saobraćajne djelatnosti. a isto tako postoji i dobna granica za starije osobe.dob . Stanovništvo kao subjekt saobraćaja treba promatrati prema njegovoj strukturi: . 45 .personalni nositelji saobraćajne djelatnosti uglavnom su muškarci .

niža u odnosu na druge djelatnosti 46 . pismenost i kvalifikacija utječe na sposobnost personalnih nosioca saobraćajne djelatnosti.obrazovna struktura . kao i na sam saobraćaj ..socijalna struktura .ekonomski status.

 Način života stanovništva je jedan od faktora koji utječe na razvoj saobraćaja. Primitivne sredine sa sesilnim* načinom života.  47 . sigurno da nisu mogle jače utjecati na razvoj saobraćaja. Razvijene društvene zajednice utječu jače na razvoj saobraćaja.

priljubljen. vezan 48 .*sesilni način života – koji se čvrsto drži na jednom mjestu.

Saobraćaj se kao organizirani vid premošćivanja prostora javlja tek s naseljem kad je čovjek odustao od stalnog pokretanja u prostoru i stabilizirao se na jednom mjestu. Naselje je vrlo stara ljudska tvorevina koja služi za boravak i rad čovjeka i najizrazitiji je oblik vezivanja čovjeka za prostor.  49 . Upravo se saobraćaj zato i javlja kao nužan oblik povezivanja dva ili više odvojenih naselja.

 50 . jer postoje veće količine robe i veći broj putnika. Obimniji je saobraćaj u većim naseljima i u njima se vrši i veći utjecaj na razvoj saobraćaja. Naselja se međusobno razlikuju po veličini po izgledu i po funkciji. Povezivanje dvaju velikih naselja je rentabilnije.

gradove i .sela 51 . Po stupnju i pravcu djelovanja na saobraćaj razlikujemo dvije vrste naselja: .

isl. izgledu i funkciji (zvjezdasti tip. radijalni.  52 . izduženi tip. lučki i u znaku T. Gradovi su veća naselja s pretežno nepoljoprivrednim djelatnostima u kojima je razvijeniji i koncentriraniji saobraćaj. Gradska naselja razlikuju se po veličini.

53 .

54 .

55 .

 Litoralizacija . uz selidbu stanovništva iz zaleđa na obalu) 56 .proces ekonomskog aktiviranja priobalja (ob.

ruzica.popovic@iu-travnik.com 57 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->