You are on page 1of 4

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 24 maja 2012 r. Poz. 580

Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.24 15:06:31 +02'00'

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia 17 maja 2012 r.

zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu podziau i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zada projakociowych z budetu pastwa Na podstawie art. 96a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572) zarzdza si, co nastpuje: 1. W rozporzdzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 21 padziernika 2011 r. w sprawie sposobu podziau i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zada projakociowych z budetu pastwa (Dz. U. Nr 251, poz. 1508) wprowadza si nastpujce zmiany:

2) zacznik nr 3 do rozporzdzenia otrzymuje brzmienie okrelone w zaczniku nr 2 do niniejszego rozporzdzenia. 2. Zaczniki nr 2 i 3 do rozporzdzenia, o ktrym mowa w 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzdzeniem, stosuje si do podziau podmiotowej dotacji na dofinansowanie zada projakociowych, poczwszy od dnia 1 stycznia 2012 r. 3. Rozporzdzenie wchodzi w ycie z dniem ogoszenia.

ww
1)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyszego kieruje dziaem administracji rzdowej szkolnictwo wysze, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegowego zakresu dziaania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

w. rcl

1) zacznik nr 2 do rozporzdzenia otrzymuje brzmienie okrelone w zaczniku nr 1 do niniejszego rozporzdzenia;

.go

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyszego: B. Kudrycka

v.p l

Dziennik Ustaw

Poz. 580
Zaczniki do rozporzdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 17 maja 2012 r. (poz. 580)

SPOSB PODZIAU I TRYB PRZEKAZYWANIA DOTACJI NA DOFINANSOWANIE PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UCZELNI POSIADAJCYCH OCEN WYRNIAJC NA PODSTAWIE OPINII POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

1. Z okrelonej w budecie pastwa dotacji podmiotowej na dofinansowanie zada projakociowych wydziela si cz przeznaczon na dofinansowanie przez okres trzech lat nie wicej ni dwudziestu piciu podstawowych jednostek posiadajcych ocen wyrniajc na podstawie opinii Komisji dotyczcej oceny ksztacenia, o ktrej mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 ustawy. 2. Minister dokonuje podziau dotacji, o ktrej mowa w ust. 1, raz na trzy lata.

4. Wysoko dofinansowania podstawowej jednostki w ramach dotacji, o ktrej mowa w ust. 1, w dwch kolejnych latach moe by zwaloryzowana przez ministra o rednioroczny wskanik, o ktrym mowa w art. 94b ust. 3 ustawy. 5. Wysoko dofinansowania, o ktrym mowa w ust. 2, jest ustalana wedug wzoru:

DUi Wks (1,3Lprof,i + Ldrh,i) + Wkp Lpn,i + Wsd (Si + 1,5Di) = n DC [Wks (1,3L + L ) + Wkp L + Wsd (S + 1,5D )]

ww

gdzie: DUi oznacza kwot dofinansowania dla i-tej podstawowej jednostki posiadajcej ocen wyrniajc na podstawie opinii Komisji, przyznan odrbnie z tytuu kadej z ocen wyrniajcych, o ktrych mowa w ust. 3, DC oznacza kwot dotacji podmiotowej przeznaczonej na dofinansowanie podstawowych jednostek posiadajcych ocen wyrniajc na podstawie opinii Komisji, Wks oznacza wag skadnika kadry samodzielnej, Lprof,i oznacza przecitn liczb nauczycieli akademickich (w przeliczeniu na pene etaty) posiadajcych tytu naukowy profesora lub profesora sztuki, zatrudnionych w i-tej podstawowej jednostce posiadajcej ocen wyrniajc na podstawie opinii Komisji, Ldrh,i oznacza przecitn liczb nauczycieli akademickich (w przeliczeniu na pene etaty) posiadajcych stopie naukowy doktora habilitowanego lub stopie doktora habilitowanego sztuki, zatrudnionych w i-tej podstawowej jednostce posiadajcej ocen wyrniajc na podstawie opinii Komisji, Wkp oznacza wag skadnika dla pozostaych nauczycieli akademickich, Lpn,i oznacza przecitn liczb pozostaych nauczycieli akademickich (w przeliczeniu na pene etaty), zatrudnionych w i-tej podstawowej jednostce posiadajcej ocen wyrniajc na podstawie opinii Komisji, Wsd oznacza wag skadnika studencko-doktoranckiego, Si oznacza liczb studentw studiw stacjonarnych ocenionego kierunku studiw i poziomu ksztacenia w i-tej podstawowej jednostce posiadajcej ocen wyrniajc na podstawie opinii Komisji, Di oznacza liczb uczestnikw stacjonarnych studiw doktoranckich w i-tej podstawowej jednostce posiadajcej ocen wyrniajc na podstawie opinii Komisji, n oznacza liczb podstawowych jednostek wybranych do dofinansowania. 6. Dla poszczeglnych skadnikw we wzorze, o ktrym mowa w ust. 5, okrela si nastpujce wartoci:

1) 0,5 dla wagi skadnika kadry samodzielnej Wks; 2) 0,3 dla wagi skadnika pozostaych nauczycieli akademickich Wkp; 3) 0,2 dla wagi skadnika studencko-doktoranckiego Wsd.

w. rcl

i=1

.go
prof,i drh,i pn,i i i

3. Podstawowej jednostce posiadajcej ocen wyrniajc na podstawie opinii Komisji przyznaje si w pierwszym roku dofinansowanie w ramach dotacji, o ktrej mowa w ust. 1, w wysokoci nie wikszej ni 1 000 000 z. W przypadku podstawowej jednostki posiadajcej wicej ni jedn ocen wyrniajc, dotacja jest przyznawana odrbnie z tytuu kadej z tych ocen.

v.p l

Zacznik nr 1

Dziennik Ustaw

Poz. 580

8. Dotacja na dofinansowanie podstawowych jednostek posiadajcych ocen wyrniajc na podstawie opinii Komisji jest przekazywana ze rodkw budetu pastwa, bdcych w dyspozycji ministra, w cigu roku budetowego w transzach miesicznych, na podstawie planu dotacji ustalonego przez ministra. 9. Pierwszego podziau dotacji na dofinansowanie nie wicej ni dwudziestu piciu podstawowych jednostek posiadajcych ocen wyrniajc na podstawie opinii Komisji, minister dokonuje, uwzgldniajc jednostki wyrnione poczwszy od 2009 r. i posiadajce najwysz kategori naukow w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092). 10. Przy przyznawaniu dotacji uwzgldnia si dla danego kierunku nie wicej ni trzy podstawowe jednostki posiadajce ocen wyrniajc na podstawie opinii Komisji, speniajce warunki, o ktrych mowa w ust. 9, o najwyszym kocowym wskaniku efektywnoci. 11. Kolejnego podziau dotacji, o ktrej mowa w ust. 1, minister dokonuje, uwzgldniajc podstawowe jednostki, ktre otrzymay ocen wyrniajc na podstawie opinii Komisji, poczwszy od roku, w ktrym po raz pierwszy dokonano podziau dotacji.

ww

w. rcl

.go

v.p l

7. Na potrzeby obliczenia dotacji dla podstawowej jednostki posiadajcej wicej ni jedn ocen wyrniajc, o ktrej mowa w ust. 3, dane do formuy algorytmicznej okrelonej w ust. 5 uwzgldnia si na zasadach przyjtych dla odrbnych jednostek dla kadej z tych ocen wyrniajcych.

Dziennik Ustaw

Poz. 580
Zacznik nr 2

1. Z okrelonej w budecie pastwa dotacji podmiotowej na dofinansowanie zada projakociowych wydziela si cz przeznaczon na dofinansowanie podstawowych jednostek, wdraajcych systemy poprawy jakoci ksztacenia oraz Krajowe Ramy Kwalifikacji, zwan dalej dotacj na popraw jakoci ksztacenia. 2. Dotacja na popraw jakoci ksztacenia dla podstawowej jednostki nie przekracza w danym roku budetowym kwoty 1 000 000 z.

3. Podstawowe jednostki otrzymujce dotacj na popraw jakoci ksztacenia s wyaniane w drodze konkursu ogaszanego przez ministra.

1) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra;

2) w urzdzie obsugujcym ministra, w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogosze; 3) na stronie internetowej urzdu obsugujcego ministra.

5. Ogoszenie o konkursie mona take zamieci w dzienniku lub tygodniku o zasigu oglnopolskim. 6. Ogoszenie o konkursie zawiera informacje o: 1) przedmiocie konkursu;

3) szczegowych warunkach przystpienia do konkursu; 4) terminie, miejscu i sposobie skadania wnioskw; 5) dokumentach, ktre naley doczy do wniosku;

6) trybie i kryteriach stosowanych przy ocenie wnioskw.

7. Termin skadania wnioskw nie moe by krtszy ni 21 dni od dnia ukazania si ogoszenia o konkursie. 8. W konkursie moe wzi udzia podstawowa jednostka, ktra opracowaa i przedoya ministrowi opis wdraania systemu poprawy jakoci ksztacenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji. 9. Minister powouje komisj konkursow w celu oceny zoonych wnioskw i sporzdzenia listy rankingowej podstawowych jednostek, ktrym proponuje si przyznanie dotacji na popraw jakoci ksztacenia. W skad komisji konkursowej wchodz przedstawiciele urzdu obsugujcego ministra oraz eksperci. 10. Wyniki konkursu ogasza si:

ww

1) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra;

2) w urzdzie obsugujcym ministra, w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogosze; 3) na stronie internetowej urzdu obsugujcego ministra. 11. Ogoszenie o wynikach konkursu zawiera w szczeglnoci:

1) nazw podstawowej jednostki; 2) wysoko przyznanej dotacji na popraw jakoci ksztacenia.

12. Dotacja na popraw jakoci ksztacenia dla podstawowych jednostek jest przekazywana ze rodkw budetu pastwa bdcych w dyspozycji ministra w cigu roku budetowego, w miesicznych transzach, na podstawie planu dotacji ustalonego przez ministra.

w. rcl

2) zasadach przyznawania dotacji na popraw jakoci ksztacenia;

.go

4. Konkurs ogasza si:

v.p l

SPOSB PODZIAU I TRYB PRZEKAZYWANIA DOTACJI NA DOFINANSOWANIE PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UCZELNI W ZAKRESIE WDRAANIA SYSTEMW POPRAWY JAKOCI KSZTACENIA ORAZ KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI