You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 24 maja 2012 r. Poz. 582

Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.24 15:50:50 +02'00'

ROZPORZDZENIE

MINISTRA FINANSW 1) z dnia 16 maja 2012 r.

zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wyznaczenia drg celnych oraz sposobu poruszania si i przemieszczania towarw po tych drogach Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z pn. zm.2)) zarzdza si, co nastpuje: 1. W rozporzdzeniu Ministra Finansw z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia drg celnych oraz sposobu poruszania si i przemieszczania towarw po tych drogach (Dz. U. Nr 94, poz. 912) w 1 w ust. 1 uchyla si pkt 3. 2. Rozporzdzenie wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.

w. rcl
1)

ww

Minister Finansw kieruje dziaem administracji rzdowej finanse publiczne, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegowego zakresu dziaania Ministra Finansw (Dz. U. Nr 248, poz. 1481). 2) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 673 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 254, poz. 1529.

.go

v.p l
Minister Finansw: wz. M. Orowska