Gradivo za novinarje

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o verski svobodi
Tiskovna konferenca, 25. maj 2012

Osnovni cilji novele Zakona o verski svobodi so: I. odprava neskladij z Ustavo, v zvezi s kriteriji za registracijo verskih skupnosti in zaposlovanjem duhovnikov v bolnišnicah in zaporih za izvajanje verske duhovne oskrbe, ki jih je ugotovilo Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-92/07 z dne 15. 4. 2010. Ker je bil rok za odpravo nepravilnosti 8. junij 2011 od poteka tega roka na tem področju obstaja protiustavna pravna praznina, ki vodi v negotovost in nejasnost pri izvrševanju človekove pravice svobode vesti; II. ureditev vprašanj, ki so se v praksi pokazala kot močno otežena oziroma bi lahko v prihodnosti prinesla težave (npr. pridobivanje in uporaba verodostojnih podatkov v zvezi z veroizpovedjo, ki je podlaga za razdelitev finančnih sredstev). Podatki popisa prebivalstva iz leta 2002 so neuporabni, ker se je populacija spremila. Zadnji popis prebivalstva iz leta 2011 pa podatka o veroizpovedi ne vsebuje, zato se v noveli nadomešča z institutom namenitve dela dohodnine za donacije iz 142. člena Zakona o dohodnini; III. nov način financiranja, ki predvideva, da se verska dejavnost cerkva in drugih verskih skupnosti iz javnih sredstev financira izključno na podlagi namenitve dela dohodnine za donacije; IV. ureditev verske duhovne oskrbe v javnih institucijah, kjer je pripadnikom oteženo uresničevanje pravice do verske svobode. Zaposlovanje verskih uslužbencev je v skladu z 41. in 7. členom Ustave RS prepovedano v vseh ostalih državnih institucijah. Državno financiranje verskih uslužbencev je zato dolžnost države le v izjemnih okoliščinah, ko je država dolžna zagotoviti možnost uresničevanja verske svobode (npr. v primeru vojaške misije v tujini); V. uvedba svetovnonazorskih skupnosti - enako obravnavo teh skupnosti - poleg cerkva ter verskih združenj ali skupnosti - navaja tudi Pogodba o delovanju Evropske unije in

drugi tudi zavezujoči mednarodnopravni akti (Splošna deklaracija človekovih pravic, Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Listina Evropske unije o temeljnih pravicah).