หน่ วยที่ 11 การเขียนเค้ าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

(การวางแผนการวิจัยในชัน้ เรี ยน)
การเขี ย น เ ค้ า โ ค รง ก า รวิ จั ย ( เพื่ อพั ฒ น า
การเรี ยนรู้ ) คือ การวางแผนการวิจยั ว่าจะวิจยั เรื่ องอะไร
จะดําเนินการในการวิจยั อย่างไร จนกระทัง่ ได้ ผลวิจยั และ
จัดทํารายงานวิจยั ได้ การเขียนเค้ าโครงการวิจยั จะทําให้
มองเห็ น ภาพของงานตัง้ แต่เ ริ่ ม ต้ น จนบรรลุเ ป้ าหมาย
สุดท้ ายที่ชดั เจนมีหลักการใหญ่ๆ ที่สําคัญ คือ

หลักการใหญ่ ๆ ดังแผนภูมิข้างล่าง
กําหนด
ปั ญหา

สร้างนวัตกรรม

จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
โดยใช้นวัตกรรม

วัดและประเมินผล

1. การกําหนดปั ญหาความจําเป็ น ความต้ องการในการปรับปรุ งพัฒนา
ครูผ้ ทู ําวิจยั จะต้ องวิเคราะห์ ปัญหาที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของ
ตนเองและต้ องวิเคราะห์ ให้ ทราบสาเหตุแห่ งปั ญหานัน้ มีสาเหตุใดที่เป็ นสาเหตุท่ สี าํ คัญ
จะต้ องได้ รับการแก้ ไข เพื่อไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อผู้เรี ยนในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ใน
แนวทางที่ไม่พงึ ประสงค์
2. การสร้ างนวัตกรรมในการแก้ ปัญหา/พัฒนา
ครูผ้ วู ิจยั เลือกและสร้ างเครื่ องมือ (นวัตกรรม) ในการแก้ ปัญหา/พัฒนา
3. การจัดกิจกรรมการแก้ ปัญหา/พัฒนา
ครูผ้ วู ิจยั นํานวัตกรรมที่สร้ างขึ ้นไปใช้ แก้ ปัญหา/พัฒนาตามแผนที่กําหนดไว้
4. การวัดและประเมินผล
ครูผ้ วู ิจยั วัดและประเมินผลโดยใช้ เครื่ องมือวัด/รวบรวมข้ อมูลที่สอดคล้ องกับ

150 การเข้ าเค้ าโครงการวิจยั ในชันเรี ้ ยน เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้มีหวั ข้ อและ รายละเอียดที่สําคัญอะไรบ้ างครับ หัวข้ อของเค้ าโครงการวิจยั มีดงั นี ้ ครับ 1. วิธีการดําเนินการวิจยั 6.3 เครื่ องมือและการรวบรวมข้ อมูล 6.1 วิธีการ/กิจกรรม/นวัตกรรมที่ใช้ 6. วัตถุประสงค์ของการวิจยั 4. ระยะเวลาในการดําเนินการวิจยั 8. ความสําคัญของปั ญหา (หลักการและเหตุผล) 3. ผู้รับผิดชอบ . ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ 5. ชื่อเรื่ องการวิจยั 2. แนวคิด หลักการที่นํามาใช้ ในการ แก้ ปัญหา/พัฒนา 6.2 ผู้เรี ยนที่มีปัญหา/ต้ องพัฒนาขันไหน ้ จํานวนเท่าไหร่ 6.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอ ข้ อมูล 7.

ชื่อเรื่องการวิจัย ชื่ อเรื่ องการวิจัยเพื่อพัฒนาการ เรี ยนรู้สว่ นใหญ่จะบอกถึง 1. ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง คื อ ผู้ เ รี ย น กลุม่ เป้าหมายที่ผ้ วู ิจยั ต้ องการศึกษา 3. การพั ฒ นาทั ก ษะการวาดภาพสั ต ว์ ของนั ก เรี ย นชั น้ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2 โดยใช้ แบบฝึ กทั ก ษะการวาดภาพ สัตว์ 2. ผลการใช้ แบบฝึ กทักษะภาษาไทยสระ เปลี่ยนและสระลดรูป เพื่อพัฒนาการ อ่ า น แ ล ะ เ ขี ย น สํ า ห รั บ ชั ้ น ประถมศึกษาปี ที่ 1 3. คุ ณ ลัก ษณะของสิ่ ง ที่ ต้ องการ ศึกษา (ตัวแปร) เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรี ย นความสามารถในการอ่า น ทัก ษะ การแก้ โจทย์ปัญหา ฯลฯ 2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นั ก เรี ย นชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 วิ ช า ว43101 วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม โดย ใช้ วิธีสอนแบบบูรณาการ 4. นวัตกรรม คือ เทคนิค วิธีการ วิธีสอน สื่อ ฯลฯ ที่ผ้ วู ิจัยสร้ างขึ ้นมาเพื่อ มาใช้ ในการพัฒนา/แก้ ปัญหา ตัวอย่ าง 1.151 1. การพัฒนาการเคลื่อนไหวร่ างกายโดย ใช้ เพลงและเกม 5. การใช้ กิจกรรมคิดเลขเร็ วเพื่อพัฒนา ทักษะการคิดคํานวณของนักเรี ยน .

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ ผู้วิ จัย ต้ อ งตอบคํ า ถามให้ ไ ด้ ว่า เมื่ อ ทํ า วิ จั ย เสร็ จแล้ วเราจะนํ า ไปใช้ ประโยชน์โดยตรงได้ อย่างไรบ้ าง ซึง่ ต้ อง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม เ ป็ น ม า แ ล ะ ความสําคัญของปั ญหา และให้ กล่าวถึง ประโยชน์ที่เป็ นผลตามมาด้ วย กล่าวถึงสภาพคุณภาพการเรี ยนการสอนที่พงึ ปรารถนา หรื อควรจะเป็ น โดยอาจกล่าวถึง แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ จุ ด มุ่ ง หมายของ หลักสูตร นโยบายการจัดการศึกษาของ สพฐ.ความจําเป็ นในการแก้ ปัญหา/ พัฒนา 3.สภาพปั ญหาและชี ้ประเด็น สาเหตุของปั ญหาให้ ชดั เจน . เพื่อเป็ นแนวทางให้ ครู ได้ รูปแบบและวิธี สอนที่มีประสิทธิภาพมาช่วย 2. ศึกษาเจตคติของนักเรี ยนที่ เรี ยนโดยใช้ บทบาทสมมติ ตัวอย่ าง 1. เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งแก้ ไขวิธี สอนสาระการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับ มัธ ยมศึ ก ษา เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการจั ด กิจกรรมการเรี ยนการสอน . เพื่ อ ประเมิ น ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 โดยใช้ บทบาท สมมุติ 2.ความนํา . ตลอดจนผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง ตัวชี ้วัดชันปี ้ ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ที่รับผิดชอบ เหตุผล ที่นําเสนอควรเป็ นเหตุผลที่ นําไปสู่จุดที่ เป็ น ปั ญ ห า ที่ จ ะ ทํ า วิ จั ย แ ล ะ ช่ ว ย ชี ้ใ ห้ เ ห็ น ความสําคัญของสิ่งที่จะวิจยั และควรมีข้อมูล ตัวอย่ าง 1. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย ผู้วิ จัย ต้ อ งการศึก ษาอะไร การ เขียนวัตถุประสงค์ของการวิจยั ต้ องเขียน ให้ สอดคล้ องกับปั ญหาวิจยั 4. ความสําคัญของปั ญหา (หลักการและเหตุผล) .152 2.

.เทคนิคการสอน .2 ผู้เรี ยนที่ เป็ นปั ญหา/ต้ องการ พัฒนาขันใด ้ จํานวนเท่าใด 6.....แบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล .กราฟ ...แนวทางในการวิเคราะห์ ..วิธีสอน .3 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการรวบรวม ข้ อมูล 6....1 วิธีการ/กิจกรรม/นวัตกรรมที่ใช้ ใน การแก้ ปัญหา/พัฒนา 6...... สรุ ปสาระสําคัญในการนําเสนอเพื่อการ แก้ ปัญหา/พัฒนา นวัตกรรม .คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล .. แนวคิด หลักการที่นํามาใช้ ในการ แก้ ปัญหา/พัฒนา การศึกษาแนวคิด หลักการที่นํามาใช้ ในการแก้ ปัญหา/พัฒนา มีความจําเป็ น ต่ อ ก า ร ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า ต่ อ ไ ป ใ น รายละเอียดของการสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการแก้ ปั ญหาโดยเฉพาะแนวคิ ด / หลักการที่ สําคัญๆ ที่ จะต้ องนํามาใช้ ใน การปรั บ วิ ธี ก าร/สื่ อ หรื อ นวัต กรรมให้ สอดคล้ องกับสภาพปั ญหา 6..ข้ อความ . วิธีดาํ เนินการวิจัย 6....ผู้เรี ยนกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ....4 การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล และการ นําเสนอข้ อมูล 1. การเสนอแนวคิดและเนื ้อหาต้ องมีความ ต่อเนื่องสอดคล้ องกับคุณลักษณะที่ต้อง ศึกษา 2.สถิตทิ ี่ใช้ . ........แบบสังเกต .เกณฑ์ในการประเมิน การนําเสนอข้ อมูล ..อุปกรณ์ กลุม่ ตัวอย่าง .... ชัน..แบทดสอบ . โรงเรี ยน.แบบสอบถาม ...สื่อ .ตาราง ...จํานวน……….153 5.... เขี ย นโดยการวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ข้ อความโดยคํานึงถึงความสัมพันธ์ อย่าง มีเหตุผล 3..... ้ ปี การศึกษา .

แก้ ปัญหา/พัฒนา 5.154 7. รวบรวมข้ อมูล/ วิเคราะห์ข้อมูล 6. สร้ างเครื่ องมือวัด 4. ผู้ผิดชอบ ระบุชื่อครูผ้ วู ิจยั ชัดเจนดีครับ มัน่ ใจทําได้ พ ค มิ ย . ปรับแผนการเรี ยนรู้ 2. พัฒนาแบบฝึ กทักษะ 3. ระยะเวลาในการ ดําเนินการวิจัย นําเสนอรายการของ กิจกรรมและช่วงเวลาที่ ดําเนินการ เดือน ก ส ก ต พ ธ ม ก มี เม ค ค ย ค ย ค ค พ ค ย รายการ กิจกรรม 1. สรุปแบะเขียนรายงาน 8.

155 ขอดูตวั อย่าง เค้ าโครงการวิจยั สันๆ ้ พอเป็ นแนวทางด้ วยครับ เค้ าโครงวิจยั 1 เรื่อง การศึกษาผลพัฒนาการเรี ยนรหัสวิชา ง 30108 ช่างซ่อมเครื่ องใช้ ไฟฟ้าในบ้ านของนักเรี ยน ชันมั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้ ชดุ สื่อเอกสารการเรี ยนการสอน ชื่อผู้วิจัย นายเพชรนํ ้า นิเวศวรทานต์ ตําแหน่ ง ครูชํานาญการ สภาพและความเป็ นมาของปั ญหา หลักสูตรการศึกษาขันพื ้ ้นฐาน พุทธศักราช 2544 เป็ นหลักสูตรแกนกลางของประเทศที่มี จุดประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรี ยนให้ เป็ นคนดี มี ปั ญญา มีคณ ุ ภาพชีวิตที่ดี มีขีด ความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเพิ่มศักยภาพของผู้เรี ยนให้ สงู ขึ ้น สามารถ ดํารงชีวิตอย่างมีความสุขได้ บนพื ้นของความเป็ นไทยและความเป็ นสากล รวมทังมี ้ ความสามารถ ในการประกอบอาชีพหรื อศึกษาต่อตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล จากมาตรา 22 และ 23 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การจัดการ ศึกษาต้ องยึดหลักว่า ผู้เรี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรี ยนมี ความสําคัญที่สดุ กระบวนการจัดการศึกษาต้ องส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ประกอบกับต้ องมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและ ดํารงชีวิต อย่างมีความสุข และประกอบกับมาตรา 30 ให้ สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนที่มี ประสิทธิภาพ รวมทังการส่ ้ งเสริมให้ ผ้ สู อนสามารถวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรี ยน ในแต่ละระดับการศึกษา และจากการศึกษาผลการสอนนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนยังมีปัญหาใน .

สร้ างและพัฒนาชุดสื่อเอกสารการเรี ยนการสอน รหัสวิชา ง 30108 ชันมั ้ ธยมศึกษา ปี ที่ 3 2.3 /3 ที่ผ้ วู ิจยั เป็ นผู้สอน เครื่องมือที่ใช้ ในการวบรวมข้ อมูล 1. สร้ างแบบสอบถามเจตคติของนักเรี ยนต่อชุดสื่อเอกสารการเรี ยนการสอน รหัสวิชา ง 30108 ชันมั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 การวิเคราะห์ ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ t –test แบบ Dependent .156 การเรี ยนการสอน เพื่อใช้ ในการสอนเรื่ อง การซ่อมเครื่ องใช้ ไฟฟ้าในบ้ าน วัตถุประสงค์ 1. ได้ ชดุ สื่อเอกสารการเรี ยนการสอน รหัสวิชา ง 30108 ชันมั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 2. สร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชา ง 30108 ชันมั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 3. นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้น วิธีดาํ เนินการวิจัย กลุ่มที่ศึกษา เป็ นนักเรี ยน ชัน้ ม. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ ชดุ สื่อเอกสารการเรี ยน การสอน รหัสวิชา ง 30108 3. เพื่อสร้ างและพัฒนาชุดสือ่ เอกสารการเรี ยนการสอน รหัสวิชา ง 30108 ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 2. เพื่อศึกษาเจตคติของที่มีตอ่ ชุดสื่อเอกสารการเรี ยนการสอน รหัสวิชา ง 30108 ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ 1.

157 เค้ าโครงวิจยั 2 เรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นกั เรี ยนชันประถมศึ ้ กษาปี ที่ 2 ชื่อผู้วิจัย นางสาวมาลี สมเสียง ตําแหน่ ง ครูชํานาญการ สภาพและความเป็ นมาของปั ญหา จากการจัดการเรี ยนการสอนกลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ชันประถมศึ ้ กษาปี ที่ 2 ขาด ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และได้ สง่ ผลกระทบต่อการพัฒนาให้ เด็ก คิดเป็ น ทําเป็ น แก้ ปัญหาเป็ น ปั ญหาดังกล่าว เป็ นปั ญหาที่กระทบถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในวิชาตํ่ากว่าเกณฑ์ จึงได้ จดั ทําแบบฝึ กปฏิบตั ิ เพื่อแก้ ปัญหาการขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน และพัฒนาทักษะพื ้นฐานที่สาํ คัญและจําเป็ น วัตถุประสงค์ ของการวิจยั 1. เพื่อศึกษาผลการใช้ แบบฝั กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน ชันประถมศึ ้ กษาปี ที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 1. เวลาที่ใช้ ในการศึกษา 10 สัปดาห์ ตังแต่ ้ วนั ที่ 11 พฤศจิกายน – 17 มกราคม 2549 . เนื ้อหาที่ทําวิจยั ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชันประถมศึ ้ กษาปี ที่ 2 จํานวน 7 ทักษะ คือ ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการคํานวณ ทักษะการจําแนก ประเภท ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปคกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการจัด กระทํา และสือ่ ความหมายข้ อมูล และทักษะการลงความคิดเห็นจากข้ อมูล 2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางด้ านทักษะทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการใช้ แบบฝึ กของนักเรี ยนชันประถมศึ ้ กษาปี ที่ 2 2. กลุม่ ตัวอย่าง เป็ นนักเรี ยนชันประถมศึ ้ กษาปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2549 จํานวน 14 คน 3.

ทดสอบก่อนใช้ แบบฝึ ก 2. แบบฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะของแบบฝึ ก เป็ นแบบฝึ กที่ให้ นักเรี ยนปฏิบตั จิ ริ ง จํานวน 7 ชุด ได้ แก่ ชุดที่ 1 ทักษะการสังเกต ชุดที่ 2 ทักษะการวัด ชุดที่ 3 ทักษะการคํานวณ ชุดที่ 4 ทักษะการจําแนกประเภท ชุดที่ 5 ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา ชุดที่ 6 ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายข้ อมูล ชุดที่ 7 ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้ อมูล 2. วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนน จากการทดสอบก่อนและหลังการใช้ แบบฝึ ก . แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้ านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็ น แบบทดสอบท่กําหนดสถานการณ์ให้ นกั เรียนปฏิบตั จิ ริง และตอบคําถาม จํานวน 4 สถานการณ์ และข้ อสอบแบบเลืกตอบ 10 ข้ อ ครอบคลุมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทงั ้ 7 ทักษะ วิธีดาํ เนินการ 1. ปฏิบตั กิ ิจกรรมในแต่ละแบบฝึ ก บันทึกคะแนนจากการปฏิบตั กิ ิจกรรม แล้ วนําคะแนน มาหาค่าเฉลีย่ ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิการกระจาย (CV) 3.158 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั 1. ทดสอบหลังการใช้ แบบฝึ ก 4.

159 ตัวอย่างเค้ าโครงการวิจยั ทังสอง ้ คงช่วยให้ ได้ เห็น ภาพชัดเจนยิ่งขึ ้นนะครับ ทดลองตอบคําถาม เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้ าใจในหน้ าต่อไป .

............. กรอบความคิดในการวิจยั ......1................4..6......... วิธีการ/กิจกรรม/นวัตกรรมที่ใช้ .8.... เครื่ องมือกํากับการดําเนินการวิจยั E.2... ทรัพยากรและการจัดการ K...... เป็ นประโยคบอกเล่าและสอดคล้ องกับ ปั ญหาการวิจยั J.3......5. ข้ อความที่ช่วยในการตัดสินว่าเป็ นงานวิจยั ที่สมควรทําหรื อไม่ B...... ข้ อความที่แสดงให้ เห็นถึงลักษณะของ ตัวแปรที่จะศึกษา H...160 คําถาม ข้ อที่ 35 คําชีแ้ จง จงพิจารณาข้ อความที่กําหนดให้ ทางขวามือว่าข้ อใดมีความสัมพันธ์กบั ข้ อความทางซ้ ายมือ แล้ วนําตัวอักษรไปใส่หน้ าข้ อความที่มีความสัมพันธ์ และถูกต้ อง .......... ข้ อความที่แสดงถึงคุณค่าของการวิจยั F. กลุม่ เป้าหมาย ..7....... ความเป็ นมาและความสําคัญ ของปั ญหา . ข้ อความที่เขียนในลักษณะสังเคราะห์ D. ระยะเวลา (ปฏิทิน) A. ผู้เรี ยนที่จะศึกษา C.... ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ ....... ชื่อเรื่ อง ...... การออกแบบการวิจยั I....... แนวคิด หลักการที่นํามาใช้ ใน การแก้ ปัญหา/พัฒนา .. วัตถุประสงค์ของการวิจยั ....

4. 7. 2.161 เฉลย F E I A C H B D 1. 8. 6. 3. ________________________________________________________ ขอแสดงความยินดีกบั ท่าน ที่มี ความรู้ความเข้ าใจ “การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้” . 5.

162 “ท่านศึกษา การวิจยั เพื่อพัฒนา การเรี ยนรู้ จบแล้ วครับ ขอให้ ทา่ นหยุด พักสักครู่ ก่อนทําแบบทดสอบต่อไป ” .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful