sz e m io t i k a

SZEMIOTIKA
A JEL TUDOMÁNYA
2010 tavaszi félév

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR KÖZLÉSTUDOMÁNY ÉS KÖZKAPCSOLATOK

alapvető tudnivalók
• • • • • • • előadás: csüt. 10:00 - 12:00, 318-as terem szeminárium: szerda, 12:00 - 14:00, 3-as terem előadó: dr. Hubbes László Attila adjunktus elérhetőség: I. emelet, 104 szoba Társadalomtudományi Tanszék fogadóórák: szerda, csütörtök, 09:00 - 10:00 e-mail hubbeslaszlo@hotmail.com tantárgy blogja: http://jelkepesseg.wordpress.com

a kampány: szó – kép – hang – film – intermedialitás 3. Retorika – Politika A gesztus. Jeltipológia és osztályozás. Szemiózis. 11. A kép. 12. Alárendeléses gondolkodás. kép. jel. mint jel. multimédiás kommunikáció. . 6. 13. A jel. A szemiotika gyakorlati alkalmazásai – a reklám. A kozmikus szimbólumok ismertetése és elemzése. 8. mint kód – nyelvi jelrendszer. vizsgálati köre. 5. Trópusok és alakzatok..az előadások felépítése 1. kapcsolata más tudományágakkal. 2. mint jelvilág. A színek szimbolikus jelentése. behaviorizmus. gesztusnyelv. A jeltudomány történeti kialakulása. filmnyelv. A kommunikáció modellje. szimbólumok 10. Növényszimbolika. A viselkedés mintái. Paradigmák és szintagmák. Az őselemek jelképeinek ismertetése és elemzése. mitológia 14. fogalmi nyelv. képnyelv. mellérendeléses gondolkodás. mint jel. Poétika. Népi szimbolika – Kulturális szimbolika. Jel és információ. Ikonológia. 4. konnotáció – gondolkodási minták. ikonográfia. A szöveg. jelkép A szó. 7. mint kultúrahordozó. 9. A mítosz. mint jel. Nooszféra. ikonika.. összetevői. A szemioszféra értelmezése. A film – kommunikáció. jelek szerveződése. szintagmatikus és paradigmatikus analízis Jelentés: denotáció. Geometrikus jelek. képi kommunikáció. A kultúra. manipuláció. Proxemika. A jeltudomány meghatározása. Jelhasználat – nyelvi kommunikáció. mint nyelv. fantasztikus bestiárium. A jel fogalma. A jel. A vallásos szimbolika. állatszimbolika. mint jelrendszer – archetípusok. Jel és kommunikáció.

vizsgálati köre • A jeltudomány történeti kialakulása. kapcsolata más tudományágakkal .I. irányzatai • A jelelmélet válfajai. ELŐADÁS • A jeltudomány meghatározása.

2.1. MEGNEVEZÉSEI. Mivel foglalkozik? . Mi a szemiotika? 1.MEGHATÁROZÁSA.3. TÁRGYA 1. Régi és új megnevezései 1.

1. Mi a szemiotika? – jeltan / jeltudomány / jelelmélet – JEL – valami más helyett áll. jelfejtés . jelhasználat.1. valamit megJELENít o a jelek vizsgálata o a jelek világának értelmezése o jelteremtés. valamit KÉPvisel.

1.2. (régi és új) megnevezése(i) • • Σημειωτική ςημα – ςημειων – ςημειωτικός Χρύσιππος • • szémeiotiké széma – szémeion – szémeiótikosz tünettan ► a jelek tudománya John Locke .

… Szemiológiának fogjuk nevezni (a görög szémeion ‘jel’ nyomán).semiologie Ferdinand de Saussure (1916) Cours de linguistique generale: szémeion ► szemiológia „… elképzelhető egy olyan tudomány. amely a jeleknek a társadalom életében betöltött szerepét vizsgálja.” .

W. Peirce (~1890) semiotics / semeotics • Ch.semiotics • Ch. S. Morris (1938) Foundations of the Theory of Signs semantics / semiotics • Margaret Mead (1962) – Bloomington Conference : „semiotics” .

nyelvészet .szemiotika. szemantika • szemeiotika – orvosi szimptomatológia • szemiotiké – jelek vizsgálata • szemiológia – nyelvészeti hagyományban (EU) • szemiotika – általános jelelméleti hagy. (AM) • szemantika – jelentéstan. szemiológia.

3.1. a jelölés tanulmányozása 1.3.2. Mivel foglalkozik? 1. a jelek használata a társadalomban .3.1. jelrendszerek tanulmányozása 1.3. a jelek.3.

nyelvi jelölés – szemiózis 3.1. a jelölés tanulmányozása • • • • 1. szemantikai jelölés – szemiózis 4. kulturális jelölés – szemiózis • példa: Sajó kutya (Voigt: Bevezetés…) . logikai jelölés – szemiózis 2.1.3.

mi nem? .2. jelek.1.3. jelrendszerek tanulmányozása • hol a határ? »mi jelszerű.

3. zooszemiotika…) • Eco: .3. A jelek használata a társadalomban • a társadalomban használt jelrendszerek (Ivanov) • társadalomtudomány v.kommunikáció szemiotikája • módszertani kérdés • kommunikáció <> hermeneutika • szemiotika <> hermeneutika .1.jelölés szemiotikája . természettudomány? (bioszemiotika.

A jeltudomány történeti kialakulása.2. előtörténete • 2.3.1. önálló tudományként való kialakulása • 2. irányzatai • 2.2. kortárs körkép .

) jeltudomány előtörténete • • • • Lényeg – Jelenség görögség – orvostudomány sztoikusok.1. epikureusok ismeretelmélet . a.2.

1.nem tárgyak JELENTÉSEK! reáliák az igaziak (universalia ante rem) UNIVERZÁLIÁK fogalmak csak nevek (universalia post rem) Occam nominalisták gondolkodás eszközei Arisztotelész (Az értelmezésről) .2.) jeltudomány előtörténete Szókratész Platón (Kratülosz) IDEÁK K valós léttel bírnak Ö realisták Z É P K O R CONCEPTUS Abélard .nem szavak . b.

1.Cesare Ripa – Gianbattista Vico: Új todomány • Felvilágosodás: – Descartes – Jansen . c.2.) jeltudomány előtörténete • Reneszánsz – ikonológia .

praktika 3. fizika 2.2. jelentés.2. a jeltudomány önállósodása • Locke: Értekezés az emberi értelemről szellemtudományok: 1. szemiotika • Leibniz: characteristica universalis • Hegel: A szellem fenomenológiája • Frege: Jel. jelölet .

2. a szemiotika klasszikusai • Saussure • Peirce • Morris • Hjelmslev • Jakobson .2.

Richards Charles K.2. Sebeok John Deely EGYSÉGESÍTŐ TÖREKVÉSEK: • Umberto Eco • Eero Tarasti . a) modern szemiotika körképe két hagyomány SZEMIOLÓGIA európai – strukturalista nyelvészet-központú SZEMIOTIKA amerikai – pragmatista • • • • • • • • • • • Louis Hjelmslev Algirdas Greimas Jurij Lotman Roman Jakobson Roland Barthes Claude Lévi-Strauss Julia Kristeva Christian Metz Jean Baudrillard Jacques Lacan Jakob von Uexküll • • • • • Charles W. Ogden Thomas A. Morris Ivor A.3.

b) fontosabb szemiotikai iskolák • párizsi iskola (strukturalisták.2. posztstrukturalisták) • orosz formalizmus (moszkvai-pétervári iskola) • moszkvai-tartui iskola • prágai iskola • olasz iskola • amerikai szemiotika .3.

3.2. János Horányi Özséb Balázs Géza • Solomon Marcus • Aurel Codoban • Daniela Frumuşani .c) magyar és hazai szemiotika • • • • • • Hoppál Mihály Voigt Vilmos Józsa Péter Petőfi S.

a szemiotika forrásai és származékai • • 3.3.4. Mivel foglalkozik a szemiotika? • • 3.2.1. a szemiotika tudományos állása 3.3. a szemiotika szakterületei 3. a jelvizsgálat módja szerint .

(Algirdas Budrevicius…) .1. megközelítés. stb.3. módszer. elmélet.a szemiotika tudományos helye • ma is vita tárgya még • projekt vagy doktrína? • egyéb: diszciplína.

2. a szemiotika forrásai és származékai • • • • • • • Szemantika (és nyelvfilozófia) Logika Retorika Hermeneutika Kommunikációtudomány Ikonográfia Kognitív tudományok .3.

3. fitoszemiotika.3. esztétikai szemiotika 8) vizuális és filmszemiotika 9) mítosz-szemiotika. narratológia 7) irodalom. ideológiák szemiotikája. matematikai. kultúra-szemiotika 10) Interdiszciplináris / szinkretikus (nyelvi-képi-geszturális…) 11) hermeneutika. textológia 6) retorika és stilisztika. a szemiotika szakterületei 1) logikai. szemiogenezis 3) orvosi szemiotika 4) kinezika és proxemika 5) szövegszemiotika. poétika. teológiai szemiotika 12) … . endoszemiotika. szöveg-pragmatika. bioszemiotika. szemiobiológia. exegetika.és művészetszemiotika. kibernetikai szemiotika 2) zooszemiotika.

4. • Leíró szemiotika: a tényleges létező jeleket tanulmányozza. a jelvizsgálat módja szerint • Tiszta szemiotika: kidolgoz egy jelrendszert.3. . • Alkalmazott szemiotika: a jelekről szerzett tudást/használatot elemzi.

aber.htm#37 • Pete Krisztián: Szemiotika – (A Kommunikációtudományi Nyitott Enciklopédia wikiből) – http://ktnye.hu/03100/0311 8/html/index.ac.uk/media/D ocuments/S4B/ • .akti. Universitatea din Bucureşti.nyomtatott és elektronikus források • • Horányi Özséb: A jel tudománya. Kolozsvár. s. Stúdium könyvkiadó.php/S zemiotika • Chandler. Daniel: Semiotics for Beginners http://www.hu/index. 1999 – Mi a szemiotika Daniela Frumuşani: Introducere în semiotică. 1975 – Bevezető Veress Károly: Filozófiai szemiotika.oszk. – Semiotica contemporană • Fülöp Géza: Az információ http://mek.a. Gondolat Kiadó.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful