ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΖΥΓΙΑ

 Να σχηματίσεις τον παρατατικό, τον αόριστο και τον
παρακείμενο στο πρώτο πρόσωπο:

Ενεστώτας Εξαπτώμαι Εγγυώμαι Διεπωτώμαι Αποσπώμαι Διασπώμαι

Παρατατικός ………………… ……………….. …………………

Αόριστος ………………. ………………. ……………….

Παρακείμενος ……………….. ………………... ………………..

…………………. …………………. ………………… ………………….. ………………….. …………………

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful