I.

INTOCMIREA EVIDENTEI FINANCIAR-CONTABILE PENTRU SOCIETATILE CARE PREFERA EXTERNALIZAREA ACESTOR SERVICII Evidenta financiar-contabila are doua componente: a) Evidenta tehnico-operativa; b) Evidenta financiar-contabila. a) Evidenta tehnico-operativa Este efectuata de salariatii societatii dvs. care urmeaza procedurile de lucru date de firma noastra: » Procurarea de formulare fiscale si alte formulare cu regim special pentru nevoile proprii pentru care sa intocmeasca Fisa de magazie a formularelor cu regim special pentru fiecare tip de document cu regim special utilizat de societate; » Intocmirea Notelor de Intrare Receptie pentru toate bunurile care sunt achizitionate de societate (materii prime, carburanti, piese de schimb, obiecte de inventar, marfuri, mijloace fixe etc.); » Intocmirea Registrului de casa in lei si in devize; » Intocmirea de facturi pentru bunurile si serviciile efectuate de firma; » Ridicarea si indosarierea extraselor de cont insotite de documente justificative pentru fiecare operatiune; » Intocmirea Registrului de urmarire si evidenta corespondentei; » Intocmirea foii colective de prezenta, document justificativ la intocmirea statelor de salarii; » Intocmirea Contractelor individuale de munca insotite de copii de la documentele descrise in procedura de lucru; » Indosarierea si predarea catre firma de contabilitate a altor cumparari pentru care nu se intocmesc Note de intrare - receptie (facturi de chirii, telefoane, energie electrica, apa, canal, alte servicii etc.); » Consemnarea in ordine cronologica, in documentele justificative, pe care le opereaza, in evidenta tehnico - operativa, toate operatiunile economice financiare legate de desfasurarea activitatii economice a firmei in momentul efectuarii lor; » Pastrarea si preadarea arhivei conform dispozitiilor legale; » Predarea documentele primare (tehnico - operative) la societatea de contabilitate precum si ultimele documente pana la data de 10 ale lunii urmatoare, pe baza de borderou; » Numerotarea tuturor documentelor justificative in care se consemneaza operatiunile economice si financiare de evidenta tehnico - operativa si inregistrarea in registrul de evidenta a formularelor (registru ce este numerotat si sigilat de conducerea societatii beneficiare, odata cu intrarea lor in unitate); » Declararea in termen de 5 zile la organul fiscal teritorial si al sediului social orice deschidere de punct de lucru, birou, depozit etc.; » Declararea in termen de 5 zile la organul fiscal toate conturile deschise; » Comunicarea in termen de 5 zile firmei de contabilitate orice deschidere de punct de lucru, birou, depozit etc, precum si orice modificare inregistrata de Of. Registrul Comertului si orice deschidere de cont bancar; » Depunerea la organele fiscale a declaratiilor fiscale ce au fost intocmite si verificate de firma de contabilitate; » Efectuarea, cel putin odata pe an, a inventarierii patrimoniului societatii in conformitate cu Ordinul MF. Nr. 2388 / 1995 si sa predea listele de inventar in termen de 5 zile de la terminarea inventarului pentru inregistrarea in evidenta contabila a rezultatelor obtinute in urma inventarierii. b) Evidenta financiar - contabila Aceasta poate fi realizata in doua moduri: b.1. Cand este tinuta si intocmita de societatea noastra si presupune: » Intocmirea procedurilor de lucru pentru tinerea si intocmirea evidentei tehnico - operative, de personal si secretariat precum si predarea documentelor justificative intocmite de acestia pentru firma de contabilitate; » Asigurarea de consultanta financiar - contabila, fiscala, de personal intregului personal al societatii dumneavoastra care participa la tinerea si intocmirea evidentei tehnico - operative, de personal si secretariat; » Asigurarea confidentialitatii si securitatii informatiilor, cifrei de afaceri si a lucrarilor executate; » Evaluarea patrimoniului conform reglementarilor legale in vigoare; » Intocmirea evidentei financiar - contabile pe baza documentelor justificative primite, respectiv:

· Balanta de Verificare · Balante analitice de verificare, furnizori, clienti, debitori, creditori ce permit cuplarea cu componenta pe documente in stabilirea soldului lunar; · Registrul Jurnal General; · Registrul Jurnal Inventar; · Registrul Cartea Mare; » Intocmirea de Declaratii la · Bugetul de Stat; · Bugetul Local; · Bugetul asigurarilor sociale de stat; · Bugetul asigurarilor pentru somaj; · Fondul de accidente. » Intocmirea Decontului de TVA si Decontului de accize, dupa caz; » Intocmirea Jurnalului de Cumparari (desi legea prevede ca acestea se intocmesc in momentul efectuarii cumpararilor, pe riscul clientului, acesta poate fi intocmit de societatea de contabilitate); » Intocmirea Bilantului semestrial si anual; » Intocmirea Declaratiei de impozit pe profit anual (societatea noastra o intocmeste si o pune la dispozitia conducerii societatii dumneavoastra lunar); » Intocmirea Raportului de Gestiune in numele administratorilor cu ocazia depunerii bilanturilor semestriale si anuale; » Intocmirea lunara a unui Raport cu privire la deficientele constatate in intocmirea documentelor justificative tehnico - operative; » Intocmirea de Instructaje periodice la solicitarea clientului, a personalului propriu; » Reprezentarea societatii in fata organelor de control; » Intocmirea fiselor fiscale (FF1, FF2); » Intocmirea ordinelor de plata pentru obligatiile la Bugetul de Stat, Bugetul asigurarilor sociale de sanatate, Bugetul pentru somaj; » Predarea in termen de 10 zile de la data ultimului document justificativ clientului a evidentei financiar - contabile pentru depozitarea corespunzatoare a acesteia la sediul clientului; » Propunerea de achizitionare a programului de gestiune in vederea intocmirii computerizate a evidentei tehnico - operative, soft compatibil cu programul nostru de contabilitate; » Stabilirea circuitului si arhivarea documentelor financiar - contabile a societatii; » Punctul de vedere referitor la destinatiile profitului net, propuse de consiliul de administratie; » Alte prestari la solicitarea clientului. b.2. Cand este tinuta si intocmita de salariatii societatii dvs. sub indrumarea si controlul societatii noastre presupune: » Intocmirea procedurilor de lucru pentru tinerea si intocmirea evidentei tehnico - operative, de personal si secretariat precum si predarea documentelor justificative intocmite de acestia pentru firma de contabilitate; » Asigurarea de consultanta financiar - contabila, fiscala, de personal intregului personal al societatii dumneavoastra care participa la tinerea si intocmirea evidentei tehnico - operative, de personal si secretariat; » Asigurarea confidentialitatii si securitatii informatiilor, cifrei de afaceri si a lucrarilor executate; » Evaluarea patrimoniului conform reglementarilor legale in vigoare; » Verificarea si certificarea Intocmirea evidentei financiar - contabile pe baza documentelor justificative primite, respectiv: · Balanta de Verificare · Balante analitice de verificare, furnizori, clienti, debitori, creditori ce permit cuplarea cu componenta pe documente in stabilirea soldului lunar; · Registrul Jurnal General; · Registrul Jurnal Inventar; · Registrul Cartea Mare; » Verificarea si certificarea Declaratiilor privind: · Bugetul de Stat; · Bugetul Local; · Bugetul asigurarilor sociale de stat; · Bugetul asigurarilor pentru somaj; · Fondul de accidente. » Verificarea Decontului de TVA si Decontului de accize, dupa caz; » Verificarea Jurnalului de Cumparari (desi legea prevede ca acestea se intocmesc in momentul efectuarii cumpararilor, pe riscul clientului, acesta poate fi intocmit de societatea de contabilitate); » Verificarea si certificarea Bilantului semestrial si anual;

» Verificarea Declaratiei de impozit pe profit anual (societatea noastra o intocmeste si o pune la dispozitia conducerii societatii dumneavoastra lunar); » Verificarea Raportului de Gestiune in numele administratorilor cu ocazia depunerii bilanturilor semestriale si anuale; » Intocmirea lunara a unui Raport cu privire la deficientele constatate in intocmirea documentelor justificative tehnico - operative; » Intocmirea de Instructaje periodice la solicitarea clientului, a personalului propriu; » Reprezentarea societatii in fata organelor de control; » Verificarea fiselor fiscale (FF1, FF2); » Stabilirea circuitului si arhivarea documentelor financiar - contabile a societatii; » Punctul de vedere referitor la destinatiile profitului net, propuse de consiliul de administratie; » Alte prestari la solicitarea clientului. II. AUDIT FINANCIAR-CONTABIL c) Audit financiar - contabil conform Normelor Nationale de Audit; d) Audit financiar-contabil prin asimilarea integrala a Standardelor Internationale de Audit Financiar. Activitatea de audit se va desfasura in conformitate cu Standardele de Audit asimilate de Camera Auditorilor din Romania, dupa Standardele Internationale de Audit astfel incat prin planificarea si efectuarea auditului sa se obtina o asigurare rezonabila ca situatiile financiare nu contin erori semnificative. In activitatea de retratare si auditare, firma noastra efectueaza toate verificarile prevazute de legea romana in vigoare si in primul rand cele referitoare la: » organizarea si conducerea contabilitatii la nivelul companiei; » organizarea si exercitarea controlului intern; » stabilirea valorii elementelor patrimoniale la data de 31 decembrie al fiecarui exercitiu financiar; » verificarea modului de utilizare a sumelor proprii pentru investitii, precum si a celor imprumutate; » verificarea altor aspecte considerate semnificative carora urmeaza sa se faca referire in rapoartele intocmite de auditor; » masurile intreprinse de catre administratorii companiei privind incasarea creantelor, plata obligatiilor, clarificarea litigiilor. III. CONSULTANTA IN DOMENIUL FINANCIAR-CONTABIL, PERSONAL, FISCAL e) implementarea de proceduri contabile conform Legii nr.82/1991, modificata prin OG61/2000 privind contabilitatea agentilor economici si institutiilor publice; f) implementarea de proceduri contabile conform OMF 306/2002 privind reglementarile contabile simplificate armonizate cu Directivele Europene care sunt obligatorii a se aplica de agentii economici din tara noastra incepand cu 01.01.2003; g) implementarea de proceduri contabile privind reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Iinternatonale de Contabilitate aprobate prin OMF 94/2001, care se aplica gradual incepand cu anul 2001 in functie de anumite criterii, iar incepand cu anul 2006, obligatoriu pentru toti agentii economici; h) expertize financiar-contabile, judiciare si extrajudiciare solicitate atat de organe ale statului, cat si de conducerile agentilor economici in vederea stabilirii corectitudinii si adevarului; i) organizarea evidentei tehnico-operative de gestiune, de contabilitate-financiara prin implementarea unor proceduri de lucru privind intocmirea, circulatia si arhivarea documentelor financiar-contabile; j) consultanta in domeniul financiar - contabil, personal, fiscal, etc; k) implementarea de software-uri profesionale financiar-contabile care sa indeplineasca conditiile minimale stabilite de Ministerul de Finante, respective a urmatoarelor module: » gestiunea materialelor, materiilor prime, obiectelor de inventar, productiei, serviciilor,etc.; » gestiunea mijloacelor fixe si calcularea amortizarii acestora pe locuri de folosinta sau purtatori de costuri si evidentierea acestora pe persoane care le au in exploatare si raspundere; » evidenta personalului, salarii (state, fisa fiscala FF1, FF2,etc.); » contabilitate si analiza financiara (jurnal de cumparari, jurnal de vanzari, jurnale auxiliare, nota contabila de inchidere automata a cheltuielilor si veniturilor, intocmirea automata a Jurnalului General, a Decontului de TVA, a Declaratiei de impozit pe profit, balante analitice a clientilordebitorilor, furnizorilor-creditorilor cu cuplarea si stabilirea soldului cu componenta pe documente, etc). La solicitare se mai pot pune la dispozitie module de urmarire a contractelor economice, de

analiza economica, etc. IV. ANALIZELE SI SITUATIILE FINANCIARE PE CARE FIRMA NOASTRA VI LE PUNE LA DISPOZITIE LUNAR » bilant; » cont de profit si pierdere; » situatia veniturilor pe fiecare activitate si centru de venit; » situatia cheltuielilor pe fiecare activitate si centru de cost; » ponderea cheltuielilor in total venituri pe activitate si centru de venit; » stabilirea rezultatului financiar pe fiecare activitate si centru de profit.

actele normative care reglementeaza natura juridica. contabila si fiscala a operatiunii de delegare sunt: Legea nr. in cadrul acestora trebuie sa prevederi cu privire la avansurile de trezorerie: care este valoarea de recunoastere in contabilitatea. care este fluxul documentelor. 571/2003. Hotararea Guvernului nr.PersoanaX 300 ron De asemena. cu modificarile ulterioare. speta in care vom face urmatoarea inregistrare contabile 461PersoanaX=542.Va recomand procedura de decontare a avansurilor de trezorerie. Legea nr. acum ne putem regasi in una din urmatoarele ipostaze: a) PersoanaX este angajat al societatii. prin decizie interna si se mentioneaza obligatoriu in procedurile contabile ale societatii!!! Reguli de baza in cadrul contabilitatii avansurilor de trezorerie 1. cu modificarile ulterioare. cu modificarile si completarile ulterioare.IN ACEST MOMENT AU TRECUT CELE 20 DE ZILE IN CARE PERSOANA X AR FI TREBUIT SA DECONTEZE AVANSUL. altor investitii pe termen scurt. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar. 44/2004 privind Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr.PersoanaX 700ron 3. ACORDAREA AVANSULUI DE TREZORERIE CONFORM DISPOZITIEI DE PLATA.PersoanaX 300 ron b) PersoanaX este nu angajat al societatii. 53/2003 privind Codul muncii. CONTABILITATEA AVANSURILOR DE TREZORERIE Contabilitatea avansurilor de trezorerie este parte componenta a contabilitatii trezoreriei ce asigura evidenta existentei si miscarii actiunilor detinute la entitatile afiliate. Prin urmare. . de zile in care avansul de trezorerie poate fi decontat!! 2. aprobate si avizate de consiliul de administratie! Prin urmare.PersoanaX = 5311/5121 1000ron Monografii contabile Nota: Termenul de 20 de zile este luat intamplator! A nu se intelege ca un avans trebuie decontat in 20 de zile!!!! Fiecare societatea are dreptul de a-si stabili un nr. CARE URMEAZA CONFORM PROCEDURILOR INTERNE SA FIE DECONTAT IN 20 DE ZILE 542. Atentie! Termenul de decontare al unui avans de trezorerie este stabilit in cadrul firmei. Orice societatea din Romania este obligata in baza Legii 31/1990 a societatilor comerciale sa aiba POLITICI SI PROCEDURI CONTABILE. speta in care vom face urmatoarea inregistrare contabile 4282PersoanaX =542. CONFORM DOCUMENTE JUSTIFICATIVE SI A ORDINULUI DE DEPLASARE 6% = 542. creditelor bancare pe termen scurt si altor valori de trezorerie. care este procedura de decontare a avansurilor de trezorerie etc. Hotararea Guvernului nr. DECONTAREA PARTIALA A AVANSULUI IN TERMENUL LEGAL DE 20 DE ZILE. cu modificarile ulterioare. disponibilitatilor in conturi la banci/casierie. 571/2003 privind Codul fiscal.

culturale. Conform prevederilor Legii nr. oficiilor consulare si ale celorlalte forme de reprezentare in strainatate. 53/2003 privind Codul muncii. si o suma zilnica in valuta pentru acoperirea cheltuielilor de cazare. . calculata potrivit legii. 130/1996. artistice sau sportive. studentilor si cadrelor didactice insotitoare la olimpiade si concursuri in domeniul invatamantului. contractari si alte actiuni care decurg din executarea contractelor de comert exterior. denumita diurna. consultari. 1 al acestei Hotarari se prevede ca dispozitiile ei se aplica personalului trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar reprezentand: vizite oficiale. . acorduri si alte asemenea intelegeri. simpozioane. conferinte. executari de lucrari de constructii. desfasurarea unei activitati stiintifice. 10 si 11 din Legea nr. 1850/2004 privind registrele si formularele financiar-contabile. colocvii sau alte reuniuni. reparatii si amenajari la imobilele misiunilor diplomatice. primiri de titluri. oficii consulare si alte asemenea reprezentante in strainatate. precum si ducerea si aducerea pe roti a mijloacelor auto apartinand acestor reprezentante.01 pe anii 2005 . republicata. grade profesionale. care serveste ca: . tratative (negocieri). participari la congrese. 20. La art. . cu modificarile ulterioare.Contract colectiv de munca unic la nivel national nr. documentare. In tara. incheieri de conventii. control si indrumare la misiuni diplomatice. inclusiv participarea elevilor. artistice sau sportive. distinctii sau premii conferite pentru realizari stiintifice. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar. sportive si altele asemenea. cursuri si stagii de practica si specializare sau perfectionare. cu modificarile ulterioare. precum si pentru tinerea de cursuri in calitate de profesor vizitator. culturale. salariatul are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare precum si la o indemnizatie in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca. actiuni de cooperare economica si tehnicostiintifica. 1 din Hotarare i se acorda in strainatate o indemnizatie zilnica in valuta. prospectarea pietei. pe durata delegarii sau a detasarii. temporare. participari la targuri si expozitii. salariatul primeste salariul stabilit daca isi mentine aceasta calitate sau o indemnizatie lunara.document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate. .document justificativ de inregistrare in contabilitate. incheiat conform art. schimb de experienta. salariatul trimis in strainatate in conditiile art. culturale. artistice. care prezinta interes pentru activitatea specifica a unitatii. seminarii. Potrivit reglementarilor Hotararii Guvernului nr. Potrivit dispozitiilor Ordinului ministrului finantelor publice nr.dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea. asigurarea protectiei demnitarilor romani pe timpul cat acestia se deplaseaza in strainatate de catre personalul specializat din cadrul Serviciului de Protectie si Paza. precum si la manifestari stiintifice. fara dobandirea calitatii de salariat a partenerului extern. la plecarea in delegatie se completeaza Ordinul de deplasare (delegatie Cod 14-5-4).2006. daca i se suspenda contractul de munca.document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans.

Atentie! Termenul de decontare al unui avans de trezorerie este stabilit in cadrul firmei.avans in valuta sau in valuta si in lei. sumele privind cheltuielile efective sunt mai mici decat avansul primit. anul) intocmirii formularului. . care este procedura de decontare a avansurilor de trezorerie etc. altor investitii pe termen scurt. . in cadrul acestora trebuie sa prevederi cu privire la avansurile de trezorerie: care este valoarea de recunoastere in contabilitatea. de persoana care urmeaza a efectua deplasarea.dispozitie de plata. in eur: 5314 = 4551 2.denumirea. controlul financiar preventiv. . diferente de restituit/primit. numarul si data (ziua. ce inregistrari contabile fac ? 1. seful compartimentului financiar-contabil. . ACORDAREA AVANSULUI DE TREZORERIE.Se intocmeste intr-un exemplar.PersoanaX = 5311/5121 1000ron .denumirea unitatii. Formularul cuprinde urmatoarele informatii: . In cazul in care. dupa caz. CARE URMEAZA CONFORM PROCEDURILOR INTERNE SA FIE DECONTAT IN 20 DE ZILE 542. sume decontate. titularul de avans.ordin de deplasare + factura + dovada achitarii in numerar a facturii. persoana care verifica decontul.contract de imprumut firma + dispozitie de incasare. aprobate si avizate de consiliul de administratie! Prin urmare. in euro: 401 = 542 CONTABILITATEA AVANSURILOR DE TREZORERIE Contabilitatea avansurilor de trezorerie este parte componenta a contabilitatii trezoreriei ce asigura evidenta existentei si miscarii actiunilor detinute la entitatile afiliate. luna. disponibilitatilor in conturi la banci/casierie.numele si prenumele titularului de avans. la decontare. care este fluxul documentelor. diferenta de restituit de catre titularul de avans se depune la casierie pe baza de Chitanta pentru operatiuni in valuta (cod 14-4-1/a). creditelor bancare pe termen scurt si altor valori de trezorerie. Patronul plateste o factura de achizitie intracomunitara in numerar sa zicem de 4000 euro. Dispozitie de incasare catre casierie (cod 14-4-4/a).semnaturi: conducatorul unitatii. soldul casei in valuta este 0. prin decizie interna si se mentioneaza obligatoriu in procedurile contabile ale societatii!!! Reguli de baza in cadrul contabilitatii avansurilor de trezorerie 1. pentru fiecare deplasare. in euro: 542 = 5314 3. Orice societatea din Romania este obligata in baza Legii 31/1990 a societatilor comerciale sa aiba POLITICI SI PROCEDURI CONTABILE. precum si pentru justificarea avansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale in numerar.

este utilizat pentru evidenta aporturilor subscrise de asociati sau actionari. speta in care vom face urmatoarea inregistrare contabile 4282PersoanaX =542.Diferentele favorabile de curs valutar aferente aportului subscris în valută.PersoanaX 700ron 3. 211 . cum sunt: capitalul social (vărsat / nevărsat).Capitalul subscris de actionari sau asociati. care se înscriu în pasivul bilantului si cuprind mai multe elemente. precum si a obligatiilor societătii comerciale de a restitui acestora contravaloarea părtii din capital.212 . pentru constituirea sau cresterea capitalului social. fuziunii/divizării. rezervele. ANALIZA SI FUNCłIONAREA CONTURILOR DE CAPITALURI 1. iar după functia contabilă este un cont bifunctional si functionează astfel: Se debitează cu: Contul corespondent creditor . rezervele din reevaluare.Sumele achitate sau bunurile retrase de actionari/asociati din capitalul social sau cu ocazia reducerii acestuia. aportului la capital si/sau din conversia obligatiunilor în actiuni 104 .PersoanaX 300 ron PROCEDURA ÎNREGISTRĂRILOR ÎN CONTABILITATE 1. primele de capital. de zile in care avansul de trezorerie poate fi decontat!! 2. la retragerea din societate. a aportului în bani si în natură. în conditiile legii 512. rezultatul reportat si rezultatul exercitiului. DECONTAREA PARTIALA A AVANSULUI IN TERMENUL LEGAL DE 20 DE ZILE 6% = 542.IN ACEST MOMENT AU TRECUT CELE 20 DE ZILE IN CARE PERSOANA X AR FI TREBUIT SA DECONTEZE AVANSUL. Pentru evidentierea actiunilor si a părtilor sociale subscrise. precum si a altor operatii economice legate de capitalul propriu se utilizează următoarele conturi sintetice: Contul 456 „Decontări cu asociatii privind capitalul” . speta in care vom face urmatoarea inregistrare contabile 461PersoanaX=542.PersoanaX 300 ron b) PersoanaX este nu angajat al societatii.Nota: Termenul de 20 de zile este luat intamplator! A nu se intelege ca un avans trebuie decontat in 20 de zile!!!! Fiecare societatea are dreptul de a-si stabili un nr. aprobată de adunarea generală. Prin urmare. 205 208. După continutul economic este un cont de datorii sau de creante.1. stabilite la sfârsitul exercitiului 765 Contul . CARACTERIZAREA CONTURILOR PRIVIND FORMAREA CAPITALULUI Capitalul propriu este format din totalitatea capitalurilor individuale sau asociative.Valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii.Capitalul este egal cu valoarea nominală a actiunilor sau părtilor sociale. precum si majorarea ulterioară a capitalului social prin emisiunea si subscrierea de noi actiuni 1011 . 531. acum ne putem regasi in una din urmatoarele ipostaze: a) PersoanaX este angajat al societatii. în natură si/sau în numerar.

Pierderile realizate în exercitiile precedente.este utilizat pentru evidentierea capitalului subscris si vărsat.bunuri de natura stocurilor. ca urmare a anulării actiunilor proprii răscumpărate 109 .imobilizări corporale.Aportul în natură la capitalul social.Sumele vărsate în contul curent sau la casierie.după functia contabilă este un cont de pasiv. 531 . acoperite din capitalul social 117 . 231 261 la 267 . 208.Trecerea capitalului subscris nevărsat la capital subscris vărsat. .Trecerea capitalului subscris nevărsat la capital subscris vărsat. reprezentând aportul în numerar 161 . încorporate în capitalul social 106 . utilizat pentru majorarea capitalului social Se debitează cu: Contul corespondent creditor .imobilizări necorporale.Subscrierea de capital social în numerar si / sau în natură Se debitează cu: Contul corespondent creditor .Profitul contabil realizat în exercitiile precedente.Capitalul social cuvenit asociatilor sau actionarilor care se retrag din entitate 456 .Rezervele destinate majorării capitalului social 117 . .1011 „Capital subscris nevărsat” . pus efectiv la dispozitia entitătii. 512.Reducerea capitalului social. urmare punerii efective la dispozitie entitătii (vărsării) a capitalului în numerar si / sau în natură 104 . . 211 la 214.Capitalul social retras de actionari sau asociati 665 .imobilizări financiare. contul sintetic de gradul I 101 „Capital” se desfăsoară pe alte două conturi sintetice de gradul II. în natură si în bani de către actionarii sau asociatii societătii.corespondent debitor Se creditează cu: 301 la 381 205. reprezentând: . astfel: .Împrumuturile din emisiunea de obligatiuni convertite în actiuni 1012 .după continutul economic este un cont de capitaluri proprii.1012 „Capital subscris vărsat” Contul 1011 functionează astfel: Contul corespondent debitor Se creditează cu: 456 .Primele legate de capital. precum si majorările si reducerile capitalului societătii. .Diferentele nefavorabile de curs valutar stabilite la data vărsării capitalului subscris în devize sau din evaluarea acestuia la încheierea exercitiului financiar Soldul – debitor reprezintă creante ale entitătii fată de actionari/asociati pentru capitalul subscris si nevărsat – creditor reprezintă datorii ale entitătii fată de actionari/asociati pentru capitalul social retras ori lichidat 2 Contul 101 „Capital” . pentru detalierea fenomenelor legate de capital. . urmare punerii efective la dispozitie entitătii (vărsării) a capitalului în numerar si / sau în natură 1012 Soldul creditor reflectă mărimea capitalului subscris nevărsat Contul 1012 functionează astfel: Contul corespondent debitor Se creditează cu: 1011 . Deoarece există decalaje de timp între momentul subscrierii capitalului si cel al depunerii aporturilor la societate.

evenimente si alte operatii sunt utilizate următoarele conturi sintetice de gradul I. acoperirea unor pierderi din anii precedenti etc.Primele de capital.micsorării capitalului prin retragerea aportului depus de actionari sau asociati.Primele de capital transferate la rezerve 106 Soldul creditor reprezintă mărimea primelor legate de capitalul constituit si neutilizate încă Contul 105 „Rezervele din reevaluare” . încorporate în capitalul social.Valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii.Soldul creditor reflectă capitalul social subscris si vărsat la un moment dat. fuziunii/divizării. răscumpărarea actiunilor si anularea lor. trecerea la capital a unor rezerve. prime. 1. potrivit normelor legale. care părăsesc societatea. cote-părti din profit etc. . Acestea se determină ca diferentă 3 între valoarea de utilitate/justă si valoarea de intrare în patrimoniu (contabilă) a bunurilor reevaluate.este utilizat pentru evidentierea primelor de emisiune.2. Acestea reprezintă excedentul dintre valoarea de emisiune (reală) si valoarea nominală a actiunilor si părtilor sociale.CARACTERIZAREA CONTURILOR PRIVIND MISCAREA CAPITALULUI Pe parcursul functionării societătii au loc diverse tranzactii si evenimente care duc la modificarea capitalului în sensul: .este utilizat pentru evidentierea diferentelor din reevaluarea imobilizărilor corporale.majorării capitalului prin emisiunea si subscrierea de noi actiuni. . pentru majorarea acestuia 1012 . noilor aporturi în natură la capital si a conversiei obligatiunilor în actiuni Se debitează cu: Contul corespondent creditor . iar după functia contabilă este un cont de pasiv si functionează astfel: Contul corespondent debitor Se creditează cu: 456 . După continutul economic este un cont de capitaluri proprii. de aport. de fuziune/divizare si de conversie a obligatiunilor în actiuni. astfel: Contul 104 „Prime de capital” . Pentru reflectarea contabilă a acestor tranzactii.

CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE . aportului la capital si/sau din conversia obligaŃiunilor 絜 acŃiuni 104 . 絜 natură si/sau 絜 numerar. CARACTERIZAREA CONTURILOR PRIVIND FORMAREA CAPITALULUI Capitalul propriu este format din totalitatea capitalurilor individuale sau asociative. Pentru evidenŃierea acŃiunilor si a părŃilor sociale subscrise. stabilite la sf穩situl exerciŃiului 765 Contul corespondent .1. fuziunii/divizării.Valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii.Capitalul subscris de acŃionari sau asociaŃi. 絜 condiŃiile legii 512. precum si a obligaŃiilor societăŃii comerciale de a restitui acestora contravaloarea părŃii din capital. pentru constituirea sau cresterea capitalului social.Sumele achitate sau bunurile retrase de acŃionari/asociaŃi din capitalul social sau cu ocazia reducerii acestuia. ANALIZA SI FUNCłIONAREA CONTURILOR DE CAPITALURI 1.212 . rezultatul reportat si rezultatul exerciŃiului. la retragerea din societate. precum si majorarea ulterioară a capitalului social prin emisiunea si subscrierea de noi acŃiuni 1011 .BANCI Formele de invatamant: ZI – FR si ID TITULAR DISCIPLINA ANUL I . cum sunt: capitalul social (vărsat / nevărsat). iar după funcŃia contabilă este un cont bifuncŃional si funcŃionează astfel: Se debitează cu: Contul corespondent creditor . 211 .DiferenŃele favorabile de curs valutar aferente aportului subscris 絜 valută.Capitalul este egal cu valoarea nominală a acŃiunilor sau părŃilor sociale. 531. precum si a altor operaŃii economice legate de capitalul propriu se utilizează următoarele conturi sintetice: Contul 456 „Decontări cu asociaŃii privind capitalul” .este utilizat pentru evidenŃa aporturilor subscrise de asociaŃi sau acŃionari.1 FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL.FINANTE . După conŃinutul economic este un cont de datorii sau de creanŃe. GHEORGHE DUMITRU SINTEZĂ CURS CONTABILITATE PROCEDURI PROBLEMATICA CURSULUI: ANALIZA SI FUNCłIONAREA CONTURILOR PROCEDURA ÎNREGISTRĂRILOR ÎN CONTABILITATE 1. primele de capital. a aportului 絜 bani si 絜 natură. care se 絜scriu 絜 pasivul bilanŃului si cuprind mai multe elemente. univ. rezervele din reevaluare.SEMESTRUL II prof. rezervele. Constanta Specializarile: . 205 208. aprobată de adunarea generală. dr.

după conŃinutul economic este un cont de capitaluri proprii.1012 „Capital subscris vărsat” Contul 1011 funcŃionează astfel: Contul corespondent debitor Se creditează cu: 456 . ca urmare a anulării acŃiunilor proprii răscumpărate 109 .Rezervele destinate majorării capitalului social 117 .bunuri de natura stocurilor. . . reprezent穗d aportul 絜 numerar 161 . 531 . pus efectiv la dispoziŃia entităŃii.imobilizări necorporale.imobilizări financiare. 絜 natură si 絜 bani de către acŃionarii sau asociaŃii societăŃii. 231 261 la 267 .după funcŃia contabilă este un cont de pasiv. pentru detalierea fenomenelor legate de capital.debitor Se creditează cu: 301 la 381 205. urmare punerii efective la dispoziŃie entităŃii (vărsării) a capitalului 絜 numerar si / sau 絜 natură 1012 Soldul creditor reflectă mărimea capitalului subscris nevărsat Contul 1012 funcŃionează astfel: Contul corespondent debitor Se creditează cu: 1011 . 208. reprezent穗d: . contul sintetic de gradul I 101 „Capital” se desfăsoară pe alte două conturi sintetice de gradul II. astfel: . .este utilizat pentru evidenŃierea capitalului subscris si vărsat. urmare punerii efective la dispoziŃie entităŃii (vărsării) a capitalului 絜 numerar si / sau 絜 natură 104 . utilizat pentru majorarea capitalului social Se debitează cu: Contul corespondent creditor .Reducerea capitalului social.Capitalul social retras de acŃionari sau asociaŃi 665 .Capitalul social cuvenit asociaŃilor sau acŃionarilor care se retrag din entitate 456 Soldul creditor reflectă capitalul social subscris si vărsat la un moment dat. Deoarece există decalaje de timp 絜tre momentul subscrierii capitalului si cel al depunerii aporturilor la societate.Trecerea capitalului subscris nevărsat la capital subscris vărsat.Trecerea capitalului subscris nevărsat la capital subscris vărsat.Aportul 絜 natură la capitalul social. 絜corporate 絜 capitalul social 106 . 512.Sumele vărsate 絜 contul curent sau la casierie. . .DiferenŃele nefavorabile de curs valutar stabilite la data vărsării capitalului subscris 絜 devize sau din evaluarea acestuia la 絜cheierea exerciŃiului financiar Soldul – debitor reprezintă creanŃe ale entităŃii faŃă de acŃionari/asociaŃi pentru capitalul subscris si nevărsat – creditor reprezintă datorii ale entităŃii faŃă de acŃionari/asociaŃi pentru capitalul social retras ori lichidat 2 Contul 101 „Capital” .Primele legate de capital.ホmprumuturile din emisiunea de obligaŃiuni convertite 絜 acŃiuni 1012 .1011 „Capital subscris nevărsat” . precum si majorările si reducerile capitalului societăŃii.imobilizări corporale.Pierderile realizate 絜 exerciŃiile precedente. . 211 la 214.Subscrierea de capital social 絜 numerar si / sau 絜 natură Se debitează cu: Contul corespondent creditor .Profitul contabil realizat 絜 exerciŃiile precedente. acoperite din capitalul social 117 .

rezultată din reevaluarea terenurilor si amenajărilor de terenuri 212.este utilizat pentru evidenŃierea diferenŃelor din reevaluarea imobilizărilor corporale.1. evenimente si alte operaŃii sunt utilizate următoarele conturi sintetice de gradul I.Valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii. potrivit normelor legale.Cresterea de valoare (diferenŃa pozitivă). rezultată din reevaluarea mijloacelor fixe 212.este utilizat pentru evidenŃierea primelor de emisiune. atunci c穗d surplusul reprezintă un c龝tig realizat 1065 . pentru majorarea acestuia 1012 . 絜corporate 絜 capitalul social. 214 .CARACTERIZAREA CONTURILOR PRIVIND MISCAREA CAPITALULUI Pe parcursul funcŃionării societăŃii au loc diverse tranzacŃii si evenimente care duc la modificarea capitalului 絜 sensul: . noilor aporturi 絜 natură la capital si a conversiei obligaŃiunilor 絜 acŃiuni Se debitează cu: Contul corespondent creditor . iar după funcŃia contabilă este un cont de pasiv si funcŃionează astfel: Contul corespondent debitor Se creditează cu: 456 . cote-părŃi din profit etc. răscumpărarea acŃiunilor si anularea lor.Primele de capital transferate la rezerve 106 Soldul creditor reprezintă mărimea primelor legate de capitalul constituit si neutilizate 絜că Contul 105 „Rezervele din reevaluare” . prime. rezultată din reevaluarea terenurilor si amenajărilor de terenuri 2111. 213. care părăsesc societatea. acoperirea unor pierderi din anii precedenŃi etc.Descresterea de valoare (diferenŃa negativă).Descresterea de valoare (diferenŃa negativă). trecerea la capital a unor rezerve.Cresterea de valoare (diferenŃa pozitivă).majorării capitalului prin emisiunea si subscrierea de noi acŃiuni. fuziunii/divizării. După conŃinutul economic este un cont de capitaluri proprii. iar după funcŃia contabilă este un cont de pasiv si funcŃionează astfel: Contul corespondent debitor Se creditează cu: 2111.2. 213. Acestea reprezintă excedentul dintre valoarea de emisiune (reală) si valoarea nominală a acŃiunilor si părŃilor sociale.Primele de capital. 2112 .Capitalizarea surplusului din reevaluare prin trecerea rezervelor din reevaluare la rezervele de capital. astfel: Contul 104 „Prime de capital” . Acestea se determină ca diferenŃă 3 絜tre valoarea de utilitate/justă si valoarea de intrare 絜 patrimoniu (contabilă) a bunurilor reevaluate. După conŃinutul economic este un cont de capitaluri proprii. 214 Soldul creditor reprezintă rezervele din reevaluare existente la un moment dat . de fuziune/divizare si de conversie a obligaŃiunilor 絜 acŃiuni. rezultată din reevaluarea mijloacelor fixe Se debitează cu: Contul corespondent creditor . . Pentru reflectarea contabilă a acestor tranzacŃii.micsorării capitalului prin retragerea aportului depus de acŃionari sau asociaŃi. de aport. 2112 .

絜 cazul pierderii) a fost am穗ată de adunarea generală a acŃionarilor sau asociaŃilor.DiferenŃa favorabilă dintre valoarea participaŃiilor primite si valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale si necorporale care au făcut obiectul participaŃiei.Constituirea rezervelor din profitul net al exerciŃiilor precedente.este utilizat pentru evidenŃierea rezervelor constituite.Profitul net realizat 絜 exerciŃiile precedente.Rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile 401. a cărui soluŃionare (repartizare.Pierderile din exerciŃiile precedente. prin autofinanŃare.Constituirea rezervelor statutare sau contractuale si a altor rezerve din profitul net al exerciŃiului curent 117 . rămas nerepartizat 4 1 1 . 絜 scopul conservării si majorării capitalului.Primele de capital trecute la rezerve 105 .Pierderile din exerciŃiile precedente.Rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor din exerciŃiile precedente 117 .este utilizat pentru evidenŃierea rezultatului exerciŃiului precedent. 265 . rămase neacoperite 121 . Rezervele sunt surse create 絜 cadrul entităŃii economice.3. iar după funcŃia contabilă este un cont de pasiv si funcŃionează astfel: Contul corespondent debitor Se creditează cu: 129 . transferată la venituri cu ocazia cedării participaŃiilor respective 764 Soldul creditor reprezintă rezervele constituite si neutilizate Contul 117 „Rezultatul reportat” .Contul 106 „Rezerve” .DiferenŃa favorabilă dintre valoarea participaŃiilor primite si valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale si necorporale care fac obiectul participării la capitalul social al altei entităŃi Se debitează cu: Contul corespondent creditor . acoperite din profitul exerciŃiului curent 121 .Constituirea rezervelor legale din profitul brut al exerciŃiului curent 129 . acoperite din rezerve 129 . repartizat pentru dividendele cuvenite acŃionarilor / asociaŃilor 457 . După conŃinutul economic este un cont de capitaluri proprii . iar după funcŃia contabilă este un cont bifuncŃional si funcŃionează astfel: Contul corespondent debitor Se debitează cu: 1012 . 263. 絜 cazul profitului si acoperire.Profitul net realizat 絜 exerciŃiul expirat. repartizat pentru constituirea rezervelor 106 .Pierderile din exerciŃiile precedente. După conŃinutul economic este un cont de capitaluri proprii.Profitul net realizat 絜 exerciŃiile precedente. precum si acoperirii pierderilor realizate 絜 unele exerciŃii financiare. 4 6 1 . CONłINUTUL SI STRUCTURA REZULTATULUI EXERCIłIULUI – CARACTERIZAREA CONTURILOR DE REZULTATE 4 .Capitalizarea surplusului din reevaluare prin trecerea rezervelor din reevaluare la rezervele de capital. 461 Soldul – creditor reprezintă profitul nerepartizat – debitor reprezintă pierderea neacoperită 1.Rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile Se creditează cu: Contul corespondent creditor . atunci c穗d surplusul reprezintă un c龝tig realizat 261.Rezervele destinatre major縒ii capitalului social 1012 . acoperite din capitalul social 106 . rămas nerepartizat 104 .Pierderile contabile realizate 絜 exerciŃiul expirat.

ca excedent al veniturilor asupra cheltuielilor pe perioada unui exerciŃiu financiar.La sf穩situl perioadei cu soldul debitor al conturilor de cheltuieli 601 la 698 .Profit brut / net realizat 絜 exerciŃiul curent. Pentru reflectarea 絜 evidenŃa contabilă a obŃinerii si miscării rezultatelor financiare se utilizează următoarele conturi: Contul 121 „Profit sau pierdere” . ANALIZA CONTABILĂ: . rămasă neacoperită si reportată Se debitează cu: Contul corespondent creditor . profitul se repartizează pe destinaŃiile prevăzute de lege si cele hotăr穰e de Adunarea generală a acŃionarilor sau asociaŃilor. efectuate pe perioada unui exerciŃiu financiar.Sumele repartizate din profitul net pentru dividendele cuvenite acŃionarilor / asociaŃilor 117 Contul corespondent debitor Se creditează cu: 121 . realizat 絜 exerciŃiul precedent (expirat) 129 Soldul – creditor reprezintă profitul obŃinut. Pe baza actului constitutiv se înregistrează subscrierea la capitalul unei societăŃi nou înfiinŃate constând din 1.000 lei. pe baza bilanŃului contabil 絜cheiat. pentru constituirea rezervelor si pentru dividendele cuvenite acŃionarilor sau asociaŃilor. ale cărei cheltuieli.Profitul net realizat 絜 exerciŃiul expirat. Pierderea .este rezultatul pozitiv. repartizat pentru constituirea rezervelor 106 . iar după funcŃia contabilă este un cont bifuncŃional si funcŃionează astfel: Contul corespondent debitor Se creditează cu: 701 la 786 .Profitul net realizat 絜 exerciŃiul expirat. După conŃinutul economic este un cont de regularizare a profitului. rămas nerepartizat si reportat 117 . nu au fost acoperite din veniturile proprii. iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel: Se debitează cu: Contul corespondent creditor .Cu 絜chiderea repartizării definitive. care a fost repartizat pe destinaŃiile legale Soldul debitor reprezintă profitul net repartizat pe destinaŃii PROCEDURA ÎNREGISTRĂRILOR ÎN CONTABILITATE PRIN EFECTUAREA ANALIZEI CONTABILE A UNOR OPERAłIUNI ECONOMICE CE IMPLICĂ CONTURILE DE CAPITALURI PROPRII 1.La sf穩situl perioadei cu soldul creditor al conturilor de venituri 117 .prin intermediul acestui cont se permite 絜chiderea a veniturilor si chletuielilor si stabilirea rezultatului financiar la diverse perioade . a profitului net. respectiv 25. La finele exerciŃiului financiar.Rezultatul exerciŃiului 絈bracă două forme: profit sau pierdere. După conŃinutul economic este un cont de capitaluri proprii. la 絜ceputul exerciŃiului următor.000 acŃiuni a 25 lei/acŃiune.Pierderea realizată 絜 exerciŃiul expirat.Acoperirea pierderilor contabile realizate 絜 exerciŃiile precedente din profitul exerciŃiului curent 117 . Profitul .cu ajutorul lui se Ńine evidenŃa repartizării profitului realizat 絜 exerciŃiul curent. la o anumită perioadă – debitor reprezintă pierderea 絜registrată la un moment dat Contul 129 „Repartizarea profitului” .exprimă rezultatul negativ 絜registrat de entitatea economică.

1011 „Capital subscris nevărsat” . o crestere a capitalului la elementul de pasiv „Capital subscris nevărsat” (+P). Deci. conform prevederilor actului constitutiv. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: .500 lei. de forma A = P – x + x sau de forma A = (C – x + x) + D.cont de activ.cont de pasiv. Deci.1011 „Capital subscris nevărsat” .500 lei. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a dreptului de creanŃă al societăŃii faŃă de acŃionari la elementul de activ „Decontări cu asociaŃii privind capitalul” (-A) si concomitent. operaŃia generează modificări de structură.456 „Decontări cu acŃionarii/asociaŃii privind capitalul” . . Formula contabilă: 456 = 1011 – 25. II.456 „Decontări cu acŃionarii /asociaŃii privind capitalul” . . Natura operaŃiei economice: vărsarea capitalului. se debitează cu cresterea de activ. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . . se creditează cu cresterea de pasiv. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a capitalului social la elementul de pasiv „Capital subscris nevărsat” (-P) si concomitent. ANALIZA CONTABILĂ: 5 I. Natura operaŃiei economice: vărsarea capitalului social. operaŃia generează modificări de structură. se debitează cu cresterea de activ. Formula contabilă: .I. IV. II.2131 „Echipamente tehnologice ” . Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . IV. sub forma unui utilaj. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a dreptului de creanŃă al societăŃii faŃă de acŃionar la elementul de activ „Decontări cu asociaŃii privind capitalul” (-A) si concomitent. acŃionarii varsă jumătate din capital. de forma A – x + x = P sau de forma A – x + x = C + D. III. La o dată prevăzută în actul constitutiv. o crestere a numerarului existent 絜 casieria societăŃii la elementul de activ „Casa 絜 lei” (+A). II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a dreptului de creanŃă a societăŃii faŃă de acŃionari la elementul de activ „Decontări cu asociaŃii privind capitalul” (+A) si concomitent.cont de activ. se creditează cu micsorarea de activ. Natura operaŃiei economice: subscrierea de capital. o crestere a capitalului la elementul de pasiv „Capital subscris vărsat” (+P). prin depunerea sumelor la casierie.500 3. se creditează cu micsorarea de activ.cont de activ.456 „Decontări cu acŃionarii/asociaŃii privind capitalul ” . operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii. II. Deci. operaŃia generează modificări de structură. Odată cu constituirea societăŃii.cont de activ. . IV. Formula contabilă: 1011 = 1012 – 12. de forma A – x + x = P sau de forma A – x + x = C + D III. o crestere a imobilizărilor corporale la elementul de activ „Echipamente tehnologice” (+A). Formula contabilă: 5311 = 456 – 12. respectiv 12. ANALIZA CONTABILĂ: I. Natura operaŃiei economice: trecerea capitalului subscris nevărsat la capitalul subscris vărsat.000 2. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: .cont de activ. se debitează cu micsorarea de pasiv. se debitează cu cresterea de activ.cont de pasiv. se va 絜registra: I.500 CONCOMITENT. se creditează cu cresterea de pasiv. de forma A + x = P + x sau de forma A + x = (C+ x) + D III.cont de pasiv. în sumă de 12.1012 „Capital subscris vărsat” . IV. un acŃionar pune efectiv la dispoziŃia societăŃii capitalul subscris. Deci.5311 „Casa în lei” . III.

Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: .cont de activ. o crestere a capitalului la elementul de pasiv „Capital subscris vărsat” (+P).15..1011 „Capital subscris nevărsat” . ..cont de pasiv.456 „Decontări cu acŃionarii /asociaŃii privind capitalul” . se va 絜registra: I....valoarea de emisiune totală.000 lei.600 CONCOMITENT. la elementul „Prime de emisiune” (+P).cont de pasiv. Ulterior constituirii societăŃii. Formula contabilă: 456 = % – 15. rezultând: .. se creditează cu cresterea de pasiv.. .600 lei.. o crestere a capitalului la elementul de pasiv „Capital subscris vărsat” (+P).5311 „Casa în lei” . de forma A = P – x + x sau de forma A = (C – x + x) + D. operaŃia generează modificări de structură.1012 „Capital subscris vărsat” . II. se majorează capitalul cu 15. Natura operaŃiei economice: trecerea capitalului subscris nevărsat la capitalul subscris vărsat.600 1011 – 15. Formula contabilă: 5311 = 456 – 15. ..1041 „Prime de emisiune ” .cont de pasiv. Natura operaŃiei economice: trecerea capitalului subscris nevărsat la capitalul subscris vărsat.15. Deci.600 lei. ..cont de pasiv. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a dreptului de creanŃă al societăŃii faŃă de noii acŃionari la elementul de activ „Decontări cu asociaŃii privind capitalul” (+A) si concomitent. Deci. ANALIZA CONTABILĂ: I. IV.. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii. se debitează cu cresterea de activ. se va 絜registra: I. operaŃia generează modificări de structură. cu o primă de emisiune de 1 leu/acŃiune. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a capitalului la elementul de pasiv „Capital subscris nevărsat” (-P) si concomitent.…600 lei. . Se înregistrează încasarea în numerar a contravalorii acŃiunilor subscrise..000 1041 – 600 6 5. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . se debitează cu cresterea de activ. IV. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a capitalului la elementul de pasiv „Capital subscris nevărsat” (-P) si concomitent. II. de forma A = P – x + x sau de forma A = (C – x + x) + D. de forma A–x+x = P sau de forma A – x + x = C + D III. operaŃia generează modificări de structură.456 „Decontări cu acŃionarii/asociaŃii privind capitalul” .. Deci. III. Natura operaŃiei economice: vărsarea capitalului. .2131 = 456 – 12. II.cont de activ.. II. Formula contabilă: 1011 = 1012 – 12. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a dreptului de creanŃă a societăŃii faŃă de noii acŃionari la elementul de activ „Decontări cu asociaŃii privind capitalul” (-A) si concomitent.prima de emisiune totală. .cont de activ. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: ....1011 „Capital subscris nevărsat” . precum si o altă majorare..000 lei prin emiterea si subscrierea a 600 acŃiuni noi la preŃul de 26 lei/acŃiune. IV. Natura operaŃiei economice: majorarea capitalului prin subscrierea de acŃiuni cu primă de emisiune. se creditează cu micsorarea de activ. o majorare a capitalului la elementul de pasiv „Capital subscris nevărsat” (+P). se creditează cu cresterea de pasiv. se creditează cu cresterea de pasiv. o crestere a numerarului din casierie la elementul de activ „Casa 絜 lei” (+A). în sumă de 15. ANALIZA CONTABILĂ: I.. se debitează cu micsorarea de pasiv. tot de pasiv...valoarea nominală totală. Deci.500 4..500 CONCOMITENT. de forma A + x = P + x sau de forma A + x = (C + x) + D III.

7 -1065 „Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare” . Formula contabilă: 1011 = 1012 – 15. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a capitalului propriu la elementul de pasiv „Rezerve din reevaluare” (-P) si concomitent. respectiv „Rezerve reprezent穗d surplusul realizat din rezerve din reevaluare” (+P).025 lei.cont de pasiv. Natura operaŃiei economice: constituirea rezervei legale. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a capitalului propriu la elementul de pasiv „Prime de capital” (-P) si concomitent. Din reevaluarea unui teren rezultă o diferenŃă pozitivă. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . Din primele de emisiune constituite. se debitează cu cresterea de activ. se creditează cu cresterea de pasiv. se debitează cu micsorarea de pasiv.2111 „Terenuri” .cont de pasiv.025 9.1011 „Capital subscris nevărsat” . ANALIZA CONTABILĂ: I. Formula contabilă: 104 = % – 600 1012 – 400 106 – 200 7. o crestere a capitalului propriu la două elemente de pasiv. potrivit hotărârii adunării generale a acŃionarilor. IV. Natura operaŃiei economice: reevaluarea unui teren. . Natura operaŃiei economice: majorarea capitalului si a rezervelor din primele constituite. de forma A = P – x + x sau de forma A = (C – x + x) + D.025 8. respectiv „Capital subscris vărsat” (+P) si „Rezerve” (+P).104 „Prime de capital” . . III. . Se constituie rezerva legală din profitul brut obŃinut. în sumă de 1. ANALIZA CONTABILĂ: I.000 6.cont de pasiv. III. o crestere a capitalului propriu la elementul de pasiv „Rezerve din reevaluare” (+P). operaŃia generează modificări de structură. în sumă de 1.1012 „Capital subscris vărsat” .cont de pasiv.106 „Rezerve” . ANALIZA CONTABILĂ: I.105 „Rezerve din reevaluare” . II.cont de pasiv.cont de pasiv. IV. se debitează cu micsorarea de pasiv. se debitează cu micsorarea de pasiv. Natura operaŃiei economice: majorarea rezervelor din reevaluare. Deci. . Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . de forma A = P – x + x sau de forma A = (C – x + x) + D. Deci. IV. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a imobilizărilor corporale la elementul de activ „Terenuri” (+A) si concomitent. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . Formula contabilă: 105 = 1065 – 1. III. se creditează cu cresterea de pasiv. Deci.000 lei. de forma A + x = P + x sau de forma A + x = (C + x) + D.cont de activ.cont de pasiv. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii. II. se creditează cu cresterea de pasiv. IV.025 lei.cont de pasiv. Formula contabilă: 2111 = 105 – 1.III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: -105 „Rezerve din reevaluare” . rămase după scoaterea din evidenŃă a mijlocului fix pentru care s-au constituit. suma de 400 lei este utilizată pentru majorarea capitalului si 200 lei pentru majorarea rezervelor. . se creditează cu cresterea de pasiv. operaŃia generează modificări de structură. în sumă de 1. Adunarea generală hotărăste capitalizarea rezervelor din reevaluare. se creditează cu cresterea de pasiv.1012 „Capital subscris vărsat” . ANALIZA CONTABILĂ: I. II. o crestere a capitalului propriu la elementul de pasiv.

Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a capitalului propriu la elementul de pasiv „Rezerve” (-P) si concomitent.cont de pasiv. sisteme sau servicii noi. precum si ameliorarea celor existente. realizarea de dispozitive. .106 „Rezerve” . III. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii. amortizarea si iesirile imobilizărilor necorporale se evidenŃiază prin utilizarea următoarelor conturi: Contul 201 „Cheltuieli de constituire” . IV. II.Cheltuieli amortizate integral si scoase din evidenŃă Soldul debitor reprezintă valoarea cheltuielilor de constituire existente. procedee.Cheltuieli de constituire achitate prin contul curent / 絜 numerar.cont bifuncŃional (絜 acest caz.cont de pasiv. Deci. se debitează cu cresterea de activ.evidenŃiază cheltuielile de dezvoltare efectuate 絜 vederea obŃinerii de produse noi. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . Formula contabilă: 129 = 106 – 1. cheltuieli cu emisiunea si v穗zarea de acŃiuni si obligaŃiuni. iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel: Se debitează cu: Contul corespondent creditor . se creditează cu micsorările de activ. se debitează cu micsorările de pasiv. 512. să se acopere din rezervele constituite. Natura operaŃiei economice: acoperirea pierderii reportate din rezervele constituite. CARACTERIZAREA CONTURILOR DE IMOBILIZĂRI NECORPORALE Intrările.cont de activ.1.106 „Rezerve” .000 10. IV. Adunarea generală hotărăste ca pierderea reportată din exerciŃiul precedent de 850 lei. ANALIZA SI FUNCłIONAREA CONTURILOR DE IMOBILIZĂRI 2.462 . 531 Contul corespondent debitor Se creditează cu: 280 . operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării. ANALIZA CONTABILĂ: I. Deci. neamortizate integral sau nescoase din activul entităŃii economice Contul 203 „Cheltuieli de dezvoltare” . o micsorare a pierderii neacoperite la elementul de activ „Rezultatul reportat” (A). .129 „Repartizarea profitului” .117 „Rezultatul reportat” .II. .evidenŃiază cheltuielile ocazionate de 絜 fiinŃarea si extinderea activităŃii societăŃilor comerciale. După conŃinutul economic este un cont de imobilizări necorporale. cum sunt: cheltuieli de 絜scriere si 絜 matriculare. cheltuieli de publicitate si prospectare a pieŃei si altele. Formula contabilă: 106 = 117 – 850 2. de forma A – x = P – x sau de forma A – x = (C – x) + D III. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a capitalului propriu la elementul de pasiv „Rezerve” (+P) si concomitent. de activ). 404.Sumele datorate furnizorilor. se creditează cu cresterea de pasiv. o crestere a elementului de activ „Repartizarea profitului”(+A). de forma A + x = P + x sau de forma A + x = (C + x) + D. Conturile corespondente si regulile de funcŃionare: . reprezent穗d cheltuieli ocazionate de 絜fiinŃarea sau dezvoltarea societăŃii.

Valoarea rămasă neamortizată a brevetelor.Valoarea imobilizărilor de natura cheltuielilor de dezvoltare primate cu titlu gratuit 133 . brevete. licenŃelor. achiziionate de la terŃi 404 . licenŃele.Lucrările si proiectele de dezvoltare achiziŃionate de la terŃi 404 8 . 453 . 263. licenŃele. mărci comerciale. mărcile comerciale si alte active similare rezultate din lucrări si proiecte de dezvoltare. mărcile comerciale si alte active similare achiziŃionate de la entităŃi afiliate sau de la entităŃi legate prin interese de participare 451. licenŃele. mărcilor comerciale si a altor active similare retrase de acŃionari / asociaŃi din aportul la capitalul social 261. licenŃelor.Valoarea brevetelor.Lucrările si proiectele de dezvoltare. mărcilor comerciale si a altor active similare amortizate integral si scoase din evidenŃă 6583 .Brevetele. 絜 schimbul dob穗dirii de participaŃii 絜 capitalul acestora Soldul debitor reprezintă concesiunile. iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel: Se debitează cu: Contul corespondent creditor . brevetele. mărcile de fabrică si de comerŃ.Valoarea bunurilor avute 絜 concesiune si restituite la expirarea contractelor 280 . drepturi si active similare” .După conŃinutul economic este un cont de imobilizări necorporale. mărcilor si a altor active similare depuse ca aport la capitalul altor entităŃi.Brevetele. iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel: Se debitează cu: Contul corespondent creditor . Contul 205 „Concesiuni. 453 .Cheltuielile de dezvoltare amortizate integral si scoase din evidenŃă 6583 .Brevetele. mărcile comerciale si alte active similare primite cu titlu gratuit 133 . concretizate 絜 brevete si licenŃe si 絜registrate ca atare 絜 această categorie de imobilizări necorporale Soldul debitor reprezintă valoarea cheltuielilor de dezvoltare existente la un moment dat. licenŃele.Brevetele. brevetele.Lucrările si proiectele de dezvoltare achiziŃionate de la entităŃi affiliate sau de la entităŃi legate prin interese de participare 451. mărcile comerciale si alte active similare aduse ca aport 絜 natură la capital de asociaŃi / acŃionari 456 . mărcile comerciale si alte drepturi si active . licenŃele.aflate 絜 curs de execuŃie. După conŃinutul economic este un cont de imobilizări necorporale.cu ajutorul acestui cont se evidenŃiază concesiunile. mărcile comerciale si alte active similare preluate 絜 concesiune 167 . licenŃele.Brevetele.Valoarea neamortizată a lucrărilor si proiectelor de dezvoltare cedate 205 .Lucrările si proiectele de dezvoltare efectuate pe cont propriu: .Imobilizări de natura cheltuielilor de dezvoltare aferente brevetelor sau licenŃelor 203 Contul corespondent debitor Se creditează cu: 167 . licenŃele.Plusuri de inventar la imobilizările de natura cheltuielilor de dezvoltare 134 Contul corespondent debitor Se creditează cu: 280 . aduse ca aport la capital. licenŃelor. 721 . drepturile si activele similare realizate de entitate. achiziŃionate sau dob穗dite pe alte căi. neamortizate sau nescoase din activ. knowhowurile.Valoarea brevetelor. licenŃelor si alte active similare cedate 456 . 233 .finalizate si recepŃionate.Valoarea brevetelor. 265 .

iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel: Contul Se debitează cu: Contul corespondent creditor . precum si alte imobilizări necorporale. După conŃinutul economic este un cont de imobilizări necorporale. 絜soŃite de fond comercial si reprezintă diferenŃa pozitivă dintre costul de achiziŃie si valoarea la data tranzacŃiei. După conŃinutul economic este un cont de imobilizări necorporale.Valoarea programelor informatice realizate pe cont propriu: .Valoarea altor imobilizări necorporale retrase de asociaŃi / acŃionari din aportul la capitalul social 261. a părŃii din activele nete achiziŃionate de către o entitate. .Valoarea rămasă neamortizată a altor imobilizări necorporale cedate 456 .Valoarea fondului comercial amortizat integral si scos din evidenŃă 6583 . 265 .Plusuri de inventar constatate la programele informatice si la alte imobilizări necorporale 134 Contul corespondent debitor Se creditează cu: 2808 . 233 721 .Valoarea altor imobilizări necorporale amortizate integral si scoase din evidenŃă 6583 .finalizate si recepŃionate.Valoarea neamortizată a fondului comercial pozitiv scos din evidenŃă Soldul debitor reflectă valoarea fondului comercial pozitiv existent Contul 208 „Alte imobilizări necorporale” .Valoarea altor imobilizări necorporale depuse ca aport la capitalul altor entităŃi. 絜 schimbul dob穗dirii de participaŃii 絜 capitalul acestora Soldul debitor reflectă valoarea altor imobilizări necorporale existente 絜 entitate Contul 280 „Amortizări privind imobilizările necorporale” . 453 9 entităŃi afiliate sau de la entităŃi legate prin interese de participare . iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează atfel: Se debitează cu: Contul corespondent creditor .evidenŃiază amortizarea calculată asupra valorii imobilizărilor necorporale.similare existente la un moment dat 絜 entitate 2071 „Fond comercial pozitiv” – evidenŃiază fondul comercial 絜 cazul achiziŃionării unei entităŃi sau bunuri imobile. a părŃii din activele nete achiziŃionate 404 Contul corespondent debitor Se creditează cu: 2807 .Valoarea programelor informatice si a altor imobilizări necorporale achiziŃionate de la furnizori 404 . care nu sunt reflectate de celelalte conturi din această grupă.Valoarea programelor informatice si a altor imobilizări necorporale primite cu titlu gratuit 133 .DiferenŃa pozirivă 絜tre coatul de achiziŃie si valoarea. .aflate 絜 curs de execuŃie.Valoarea programelor informatice aduse de acŃionari / asociaŃi ca aport 絜 natură la capitalul social 456 . la data tranzacŃiei. 263.evidenŃiază programele informatice create de entitate sau achiziŃionate de la terŃi.Valoarea programelor informatice si a altor imobilizări necorporale achiziŃionate de la 451.

în sumă de 200 lei.6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” . Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a cheltuielilor la elementul de activ „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” (+A) si concomitent. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii.201 „Cheltuieli de constituire” . III. Se înregistrează amortizarea cheltuielilor de constituire pentru primul an. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . Deci. operaŃia generează modificări de structură. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . Natura operaŃiei economice: 絜registrarea cheltuielilor de constituire. II. InfluenŃa operaŃiei asupra patrimoniului: se produce o micsorare a imobilizărilor necorporale la elementul de activ „Cheltuieli de constituire” (-A) si concomitent. o crestere a elementului rectificativ al valorii imobilizărilor necorporale „Amortizarea cheltuielilor de constituire” (+P). se creditează cu micsorarea de activ. de forma A – x = P – x. Formula contabilă: 6811 = 2801 – 200 3. . se debitează cu cresterea de activ. se creditează cu micsorarea de activ. în valoare de 1. II.cont de activ. IV.2801 „Amortizarea cheltuielilor de constituire” .cont de pasiv. iar după funcŃia contabilă este un cont de pasiv si funcŃionează astfel: Contul corespondent debitor Se creditează cu: 6811 .Amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale cedate sau scoase din evidenŃă pe diverse căi 201 la 208 Soldul creditor reprezintă amortizarea imobilizărilor necorporale. achitate cu numerar. Deci. o micsorare a numerarului din casierie la elementul de activ „Casa 絜 lei” (-A).201 „Cheltuieli de constituire” . se creditează cu cresterea de pasiv. Natura operaŃiei economice: 絜registrarea amortizării cheltuielilor de constituire.5311 „Casa în lei” ” .000 lei. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . de forma A + x – x = P sau de forma A + x – x = C + D. III.cont de activ. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a imobilizărilor necorporale la elementul de activ „Cheltuieli de constituire” (+A) si concomitent. Natura operaŃiei economice: scoaterea din evidenŃă a cheltuielilor de constituire. calculată si 絜registrată la un moment dat PROCEDURA ÎNREGISTRĂRILOR ÎN CONTABILITATE PRIN EFECTUAREA ANALIZEI CONTABILE A UNOR OPERAłIUNI ECONOMICE CE IMPLICĂ CONTURILE DE IMOBILIZĂRI NECORPORALE 1. . ANALIZA CONTABILĂ: 10 I. III.cont de activ.000 lei. ANALIZA CONTABILĂ: I.000 2. Deci. de forma A + x = P + x. II. se debitează cu cresterea de activ. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării. o micsorare a elementului rectificativ al valorii imobilizărilor necorporale „Amortizarea cheltuielilor de constituire” (-P).Valoarea cheltuielilor aferente amortizării imobilizărilor necorporale Se debitează cu: Contul corespondent creditor . în sumă de 1.cont de activ. IV. . Se înregistrează cheltuieli cu înscrierea si înmatricularea societăŃii. Formula contabilă: 201 = 5311 – 1. După amortizarea integrală se înregistrează scoaterea din evidenŃă a cheltuielilor de constituire. ANALIZA CONTABILĂ: I.După conŃinutul economic este un cont rectificativ al valorii imobilizărilor necorporale.

000 6. Deci. în sumă se 15. După amortizarea integrală cheltuielile de dezvoltare. ANALIZA CONTABILĂ: I.cont de activ. se creditează cu cresterea de pasiv. ANALIZA CONTABILĂ: I. Natura operaŃiei economice: scoaterea din evidenŃă a cheltuielilor de dezvoltare.000 lei. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a imobilizărilor necorporale la elementul de activ „Cheltuieli de dezvoltare” (+A) si concomitent.203 „Cheltuieli de dezvoltare” . IV. Natura operaŃiei economice: achiziŃia unei licenŃe de fabricaŃie.000. se debitează cu cresterea de activ.6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” . operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării.cont de pasiv. ANALIZA CONTABILĂ: I. se debitează cu cresterea de activ. o crestere a datoriilor la elementul de pasiv „Furnizori de imobilizări” (+P). se debitează cu micsorarea de pasiv. InfluenŃa operaŃiei asupra patrimoniului: se produce o crestere a cheltuielilor la elementul de activ „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” (+A) si concomitent. se creditează cu cresterea de pasiv. II.000 lei. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii. Deci. IV. Deci. Formula contabilă: 203 = 721 – 15.000 4. o crestere a elementului rectificativ al valorii imobilizărilor necorporale „Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare” (+P).cont de activ.000 5.000 lei. II. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii. ANALIZA CONTABILĂ: I. se debitează cu micsorarea de pasiv. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . în sumă de 3. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . . de forma A + x = P + x.cont de pasiv.203 „Cheltuieli de dezvoltare” . mărci comerciale si alte drepturi si valori similare” (+A) si concomitent. de forma A + x = P + x sau de forma A + x = C + (D + x). Deci. III. . în vederea realizării unor noi produse. o micsorare a elementului rectificativ al valorii imobilizărilor necorporale „Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare” (-P). II.cont de activ. InfluenŃa operaŃiei asupra patrimoniului: se produce o crestere a imobilizărilor necorporale la elementul de activ „Concesiuni.000 lei. Natura operaŃiei economice: 絜registrarea amortizării cheltuielilor de dezvoltare.2801 „Amortizarea cheltuielilor de constituire” . de forma A – x = P – x. Se înregistrează amortizarea cheltuielilor de dezvoltare pentru primul an..2803 „Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare”. IV.721 „Venituri din producŃia de imobilizări necorporale” . se creditează cu micsorarea de activ.cont de pasiv. . IV. Se cumpără o licenŃă de fabricaŃie în valoare de 800. . în sumă de 15.000 7. Formula contabilă: 2801 = 201 – 1. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii. brevete. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . Formula contabilă: 6811 = 2803 – 3. de forma A + x = P + x. Formula contabilă: 2803 = 203 – 15. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a imobilizărilor necorporale la elementul de activ „Cheltuieli de dezvoltare” (-A) si concomitent. Natura operaŃiei economice: 絜registrarea cheltuielilor de dezvoltare.2803 „Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare” . III. se scot din evidenŃă. o crestere a veniturilor la elementul de pasiv „Venituri din producŃia de imobilizări necorporale” (+P). III. O societate comercială efectuează cheltuieli de dezvoltare.cont de pasiv. II.

cont de pasiv. în sumă de 2. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a imobilizărilor necorporale la elementul de activ „Alte imobilizări necorporale” (+A) si concomitent.cont de activ.208 „Alte imobilizări necorporale” . ANALIZA CONTABILĂ: I.404 „Furnizori de imobilizări” .după conŃinutul economic este un cont de imobilizări corporale.6583 „Cheltuieli privind activele cedate si alte operaŃii de capital” .cont de activ. o crestere a datoriilor la elementul de pasiv „Furnizori de imobilizări” (+P).205 „Concesiuni. în valoare de 500 lei.404 „Furnizori de imobilizări” . Deci. mărci comerciale si alte drepturi si valori similare” .cont de activ. IV.000 9. iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel: .207 „Fond comercial” .404 „Furnizori de imobilizări” . se debitează cu cresterea de activ. de forma A + x = P + x sau de forma A + x = C + (D. III.000 11 8. Se înregistrează fondul comercial pozitiv. se debitează cu cresterea de activ. . Deci. o micsorare a imobilizărilor necorporale la elementul de activ „Fond comercial” (-A). de forma A + x – x = P. se debitează cu cresterea de activ. se utilizează următoarele conturi sintetice de gradul I. Se cumpără un program informatic. Natura operaŃiei economice: achiziŃionarea unui program informatic. Natura operaŃiei economice: 絜registrarea fondului comercial pozitiv. se creditează cu cresterea de pasiv. operaŃia generează modificări de structură. Formula contabilă: 205 = 404 – 80. ANALIZA CONTABILĂ: I.III.+x) III. . Deci. III. IV. InfluenŃa operaŃiei asupra patrimoniului: se produce o crestere a imobilizărilor necorporale la elementul de activ „Fond comercial pozitiv” (+A) si concomitent. Formula contabilă: 207 = 404 – 2. se creditează cu micsorarea de activ. . se debitează cu cresterea de activ. II.cont de activ. II. Se înregistrează scoaterea din evidenŃă a fondului comercial.000 lei. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a cheltuielilor la elementul de activ „Cheltuieli privind activele cedate si alte operaŃii de capital” (+A) si concomitent.cont de pasiv.207 „Fond comercial” . o crestere a datoriilor la elementul de pasiv „Furnizori de imobilizări” (+P). Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . II. ANALIZA CONTABILĂ: I. aferent unui magazin achiziŃionat. urmare vânzării magazinului imediat ce a fost adus ca aport la capitalul social.2. . Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . CARACTERIZAREA CONTURILOR DE IMOBILIZĂRI CORPORALE Pentru 絜registrarea fenomenelor economice legate de imobilizările corporale. se creditează cu cresterea de pasiv. operaŃia generează modificări de volum.cont de pasiv. Natura operaŃiei economice: scăderea din evidenŃă a fondului comercial cedat. de forma A + x = P + x sau de forma A + x = C + (D + x). Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . IV. Formula contabilă: 6583 = 207 – 2. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii.000 10. brevete.cont de activ. Formula contabilă: 208 = 404 – 500 2. care se creditează cu cresterea de pasiv IV. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . aferent magazinului achiziŃionat. astfel: Contul 211 „Terenuri si amenajări de terenuri” .

Se debitează cu: Contul
corespondent creditor

- Valoarea amenajărilor de terenuri realizate pe cont propriu: - aflate 絜 curs de execuŃie; - finalizate si recepŃionate. 231 722 - Valoarea terenurilor si amenajărilor de terenuri primite cu titlu gratuit 133 - Valoarea terenurilor si amenajărilor de terenuri achiziŃionate de la furnizori 404 - Valoarea terenurilor si amenajărilor de terenuri achiziŃionate de la entităŃi afiliate sau de la entităŃi legate prin interese de participare 451, 453 - Valoarea terenurilor si amenajărilor de terenuri aduse ca aport 絜 natură la capitalul social 456 - Valoarea cresterii rezultată din reevaluarea terenurilor 105
Contul corespondent debitor Se

creditează cu:

456 - Valoarea terenurilor si amenajărilor de terenuri retrase de asociaŃi / acŃionari din aportul la capitalul social 6583 - Valoarea terenurilor si valoarea neamortizată a amenajărilor de terenuri cedate 281 - Valoarea amenajărilor de terenuri amortizate integral si scoase din evidenŃă 261,263,265 - Valoarea terenurilor si amenajările de terenuri ce fac obiectul participării 絜 natură la capitalul social al altor entităŃi, 絜 schimbul dob穗dirii de participaŃii 絜 capitalul acestora

12
105 - Descresterea de valoare a terenurilor rezultată din reevaluare Soldul debitor reprezintă valoarea terenurilor si a amenajărilor de terenuri existente 絜 patrimoniu, neamortizate si care nu s-au scos din evidenŃă

Contul

212 „ConstrucŃii” - după conŃinutul economic este un cont de imobilizări corporale, iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel:
Se debitează cu: Contul
corespondent creditor

- Valoarea construcŃiilor achiziŃionate 404 - Valoarea construcŃiilor realizate pe cont propriu: 231 - Valoarea construcŃiilor primite prin subvenŃii pentru investiŃii 131, 132, 133 - Valoarea construcŃiilor aduse ca aport 絜 natură la capitalul social 456 - Valoarea construcŃiilor achiziŃionate de la entităŃi afiliate sau de la entităŃi legate prin interese de participare 451, 453 - Valoarea construcŃiilor primite 絜 regim de leasing financiar 167 - Cresterea de valoare a construcŃiilor rezultată din reevaluare 105 - Valoarea amortizării investiŃiilor efectuate de chiriasi la construcŃiile primite cu chirie si restituite proprietarului 2812
Contul corespondent debitor Se

creditează cu:

2812 - Valoarea construcŃiilor amortizate integral si scoase din evidenŃă 6583 - Valoarea neamortizată a construcŃiilor cedate 671 - Valoarea construcŃiilor distruse de calamităŃi 456 - Valoarea construcŃiilor retrase din aportul 絜 natură la capitalul social 267 - Valoarea construcŃiilor cedate 絜 regim de leasing financiar 261,263,265 - Valoarea construcŃiilor care fac obiectul participării 絜 natură la capitalul social al altor entităŃi, 絜 schimbul dob穗dirii de participaŃii 絜 capitalul acestora 105 - Ajustarea (descresterea) valorii contabile a construcŃiilor, cu ocazia reevaluării acestora 2812 - Valoarea amortizării construcŃiilor, eliminată cu ocazia reevaluării din valoarea contabilă brută a acestora 281 - Valoarea investiŃiilor efectuate de chiriasi la construcŃiile primite cu chirie, amortizate integral, restituite proprietarului Soldul debitor reprezintă valoarea construcŃiilor existente 絜 entitate economică

Contul

213 „InstalaŃii tehnice, mijloace de transport, animale si plantaŃii” - după conŃinutul economic este un cont de imobilizări corporale, iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel:
Se debitează cu: Contul
corespondent creditor

- Valoarea instalaŃiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor de reproducŃie si muncă si plantaŃiilor achiziŃionate de la furnizori 404 - Valoarea instalaŃiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor de reproducŃie si muncă si plantaŃiilor realizate pe cont propriu 231 - Valoarea instalaŃiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor de reproducŃie si muncă si plantaŃiilor primite prin subvenŃii pentru investiŃii 131, 132, 133, 134 - Valoarea instalaŃiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaŃiilor aduse ca aport 絜 natură la capitalul social 456 - Valoarea instalaŃiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor de reproducŃie si muncă si plantaŃiilor achiziŃionate de la entităŃi afiliate sau de la entităŃi legate prin interese de participare 451, 453 - Valoarea instalaŃiilor tehnice, mijloacelor de transport, primite 絜 regim de leasing financiar 167 - Valoarea cresterii rezultată din reevaluarea instalaŃiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor de reproducŃie si muncă si plantaŃiilor 105 - Valoarea amortizării investiŃiilor efectuate de chiriasi la instalaŃiile tehnice, mijloacele de transport primite cu chirie si restituite proprietarului 2813
Contul corespondent debitor Se

creditează cu:

2813 - Valoarea instalaŃiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaŃiilor amortizate integral si scoase din evidenŃă 6583 - Valoarea rămasă neamortizată a instalaŃiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaŃiilor cedate 671 - Valoarea instalaŃiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaŃiilor distruse de calamităŃi 456 - Valoarea instalaŃiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaŃiilor retrase din aportul 絜 natură la capitalul social 267 - Valoarea instalaŃiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaŃiilor date 絜 regim de leasing financiar 105 - Ajustarea (descresterea) valorii contabile a instalaŃiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaŃiilor cu ocazia reevaluării acestora 261, 263, 265 - Valoarea rămasă neamortizată a instalaŃiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaŃiilor care fac obiectul participării 絜 natură la capitalul social al altor entităŃi, 絜 schimbul dob穗dirii de participaŃii 絜 capitalul acestora 2813 - Valoarea investiŃiilor efectuate de chiriasi la instalaŃiile tehnice si mijloacele de transport primite cu chirie, amortizate integral, restituite proprietarului

13 Soldul debitor reprezintă valoarea instalaŃiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaŃiilor
existente 絜 entitatea economică

Contul

214 „Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecŃie a valorilor umane si materiale si alte active corporale” - după conŃinutul economic este un cont de imobilizări corporale, iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel:
Se debitează cu: Contul
corespondent

creditor

- Valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecŃie si a altor active corporale achiziŃionate de la furnizori 404 - Valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecŃie si a altor active corporale realizate pe cont propriu 231 - Valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecŃie si a altor active corporale primite prin subvenŃii pentru investiŃii 131, 132, 133, 134 - Valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecŃie si a altor active corporale achiziŃionate de la entităŃi afiliate sau de la entităŃi legate prin interese de participare 451, 453 - Valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecŃie si a altor active corporale aduse ca aport 絜 natură la capitalul social 456 - Valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecŃie si a altor active corporale primite 絜 regim de leasing financiar 167 - Valoarea amortizării investiŃiilor efectuate de chiriasi la imobilizările primite cu chirie si restituite proprietarului 2814 - Valoarea cresterii rezultată din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecŃie si a altor active corporale 105
Contul corespondent debitor Se

creditează cu:

2814 - Valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecŃie si a altor active corporale amortizate integral si scoase din evidenŃă 6583 - Valoarea rămasă neamortizată a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecŃie si a altor active corporale cedate 671 - Valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecŃie si a altor active corporale distruse de calamităŃi 456 - Valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecŃie si a altor active corporale retrase din aportul 絜 natură la capitalul social 267 - Valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecŃie si a altor active corporale date 絜 regim de leasing financiar 105 - Ajustarea valorii contabile a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecŃie si a altor active corporale, cu ocazia reevaluării acestora 261, 263, 265 - Valoarea rămasă neamortizată mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecŃie si a altor active corporale care fac obiectul participării 絜 natură la capitalul social al altor entităŃi, 絜 schimbul dob穗dirii de participaŃii 絜 capitalul acestora Soldul debitor reprezintă valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecŃie si a altor active corporale existente 絜 entitate economică

Contul

281 „Amortizări privind imobilizările corporale” - după conŃinutul economic este un cont rectificativ al valorii imobilizărilor corporale, iar după funcŃia contabilă este un cont de pasiv si funcŃionează astfel:
Contul corespondent debitor Se

creditează cu:

6811 - Valoarea cheltuielilor aferente amortizării imobilizărilor corporale 105 - Ajustarea amortizării imobilizărilor corporale, cu ocazia reevaluării acestora, atunci c穗d reevaluarea se efectuează prin aplicarea unui indice 212,213,214 - Valoarea amortizării investiŃiilor efectuate de chiriasi la imobilizările corporale primite cu chirie si restituite proprietarilor

Se debitează cu: Contul
corespondent creditor

- Valoarea amortizării amenajărilor de terenuri si mijloacelor fixe cedate sau scoase din evidenŃă pe diverse căi 211 la 214 - Valoarea investiŃiilor efectuate de chiriasi la imobilizările corporale primite cu chirie, amortizate integral si restituite proprietarilor 212, 213, 214 - Amortizarea construcŃiilor dedusă din valoarea contabilă brută a acestora cu ocazia reevaluării 212 Soldul creditor reprezintă amortizarea imobilizărilor corporale, calculată si 絜registrată la un moment dat

PROCEDURA ÎNREGISTRĂRILOR ÎN CONTABILITATE PRIN EFECTUAREA ANALIZEI CONTABILE A UNOR OPERAłIUNI ECONOMICE CE IMPLICĂ CONTURILE DE IMOBILIZĂRI CORPORALE 1. O societate achiziŃionează un teren în valoare de 60.000 lei. ANALIZA CONTABILĂ: I. Natura operaŃiei economice: achiziŃionarea unui teren. II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a imobilizărilor corporale la elementul de activ „Terenuri” (+A) si concomitent, o crestere a datoriilor la elementul de pasiv „Furnizori de imobilizări” (+P). Deci, 14 operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii, de forma A + x = P + x sau de forma A + x = C + (D + x). III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: - 2111 „Terenuri” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ; - 404 „Furnizori de imobilizări” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv. IV. Formula contabilă: 2111 = 404 – 60.000 2. O societate achiziŃionează un utilaj în valoare de 8.000 lei. ANALIZA CONTABILĂ: I. Natura operaŃiei economice: achiziŃionarea unui utilaj. II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a imobilizărilor corporale la elementul de activ „Echipamente tehnologice” (+A) si concomitent, o crestere a datoriilor la elementul de pasiv „Furnizori de imobilizări” (+P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii, de forma A + x = P + x sau de forma A + x = C + (D + x). III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: - 2131 „Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalaŃii de lucru)” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ; - 404 „Furnizori de imobilizări” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv. IV. Formula contabilă: 2131 = 404 – 8.000 3. Se înregistrează amortizarea utilajului pe primul an de funcŃionare, în sumă de 1.000 lei. ANALIZA CONTABILĂ: I. Natura operaŃiei economice: 絜registrarea amortizării utilajului. II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a cheltuielilor la elementul de activ „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” (+A) si concomitent, o crestere a elementului rectificativ al valorii imobilizărilor corporale „Amortizarea instalaŃiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantaŃiilor” (+P). Deci, operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii, de forma A + x = P + x. III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: - 6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” - cont de activ, se debitează cu cresterea de activ; - 2813 „Amortizarea instalaŃiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantaŃiilor” - cont de pasiv, se creditează cu cresterea de pasiv. IV. Formula contabilă: 6811 = 2813 – 1.000 4. Se înregistrează scoaterea din evidenŃă a utilajului amortizat integral.

unde au fost date anterior pentru prelucrare sau păstrare (custodie) 351. entitate sau subunităŃi 451. aferente materiilor prime achiziŃionate 308 Contul corespondent debitor Se creditează cu: 601 . . Deci. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a elementului rectificativ al valorii imobilizărilor corporale „Amortizarea instalaŃiilor. Formula contabilă: 2813 = 2131 – 8. II. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării. utilaje si instalaŃii de lucru)” . IV.Valoarea la preŃ de 絜registrare a materiilor prime aduse de la terŃi.Valoarea la preŃ de 絜registrare a materiilor prime achiziŃionate: 401 15 .2813 „Amortizarea instalaŃiilor. Natura operaŃiei economice: scoaterea din evidenŃă a utilajului amortizat integral. 401. constatate lipsă la inventar si cele depreciate fizic 371 . inclusiv a diferenŃelor de preŃ nefavorabile aferente 341. se debitează cu micsorarea de pasiv.de la furnizori externi.446 408 542 .ANALIZA CONTABILĂ: I. CARACTERIZAREA CONTURILOR DE STOCURI PRIVIND MATERIILE PRIME SI MATERIALELE CONSUMABILE Cunoasterea existenŃei si miscării stocurilor de materii prime si materiale se realizează prin utilizarea următoarelor conturi sintetice: Contul 301 „Materii prime” .1. mijloacelor de transport. 453 481.după conŃinutul economic este un cont de active circulante de natura stocurilor.cont de activ. entităŃile legate prin interese de participare. o micsorare a imobilizărilor corporale la elementul de activ „Echipamente tehnologice” (-A).Valoarea la preŃ de 絜registrare a materiilor prime date 絜 consum.din avansuri de trezorerie.401 .Valoarea la preŃ de 絜registrare a materiilor prime primite de la entităŃile afiliate. mijloacelor de transport.7582 . de forma A – x = P – x.de la furnizori interni. animalelor si plantaŃiilor” .2131 „Echipamente tehnologice (masini. .Valoarea la preŃ de 絜registrare a materiilor prime transferate la mărfuri si v穗dute ca atare 6582 . se creditează cu micsorarea de activ. animalelor si plantaŃiilor” (-P) si concomitent. III. . 348 .482 .pe baza avizului de 絜soŃire a mărfii (nefacturate). . ANALIZA SI FUNCłIONAREA CONTURILOR DE STOCURI SI PRODUCłIE ÎN CURS DE EXECUłIE 3. iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel: Se debitează cu: Contul corespondent creditor .345.000 3.Valoarea materiilor prime constatate plus la inventar si a celor primite cu titlu gratuit 601. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: .Valoarea diferenŃelor de preŃ 絜 minus sau favorabile.Valoarea la preŃ de 絜registrare a semifabricatelor si produselor reŃinute 絜 vederea consumului ca materii prime 絜 aceeasi entitate.Valoarea la preŃ de 絜registrare a materiilor prime reprezent穗d aportul 絜 natură la capitalul social al acŃionarilor / asociaŃilor 456 .cont de pasiv.

prin donaŃie. . .din avansuri de trezorerie.Valoarea materialelor consumabile constatate plus la inventar si a celor primite cu titlu gratuit 602. 482 . .401 . la preŃuri de 絜registrare Contul 302 „Materiale consumabile” .după conŃinutul economic este un cont de active circulante de natura stocurilor.Valoarea la preŃ de 絜registrare a materiilor prime livrate.446 408 542 . iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel: Se debitează cu: Contul corespondent creditor . 482 .Valoarea la preŃ de 絜registrare a materialelor consumabile transferate la mărfuri si v穗dute ca atare 6582 671 .Valoarea la preŃ de 絜registrare a materialelor consumabile iesite din gestiune: .după conŃinutul economic este un .Valoarea la preŃ de 絜registrare a materialelor consumabile trimise pentru prelucrare sau 絜 păstrare (custodie) la terŃi 481.pe baza avizului de 絜soŃire a mărfii (nefacturate).345 .671 .7582 .de la furnizori interni. 453 481. .prin donaŃie. aferente materialelor consumabile achiziŃionate 308 Contul corespondent debitor Se creditează cu: 602 .distruse de calamităŃi. 351 . 401 401.482 . .Valoarea la preŃ de 絜registrare a materialelor consumate date 絜 consum.Valoarea la preŃ de 絜registrare a materialelor consumabile aduse de la terŃi. entitate sau subunităŃi 451. 351 . unităŃilor sau subunităŃilor Soldul debitor reflectă valoarea materiilor prime existente 絜 stoc.Valoarea la preŃ de 絜registrare a materiilor prime iesite din gestiune: . entităŃile legate prin interese de participare. constatate lipsă la inventar si depreciate fizic 371 .Valoarea la preŃ de 絜registrare a materialelor consumabile achiziŃionate: .de la furnizori externi.Valoarea la preŃ de 絜registrare a materialelor consumabile primite de la entităŃile afiliate.Valoarea diferenŃelor de preŃ 絜 minus sau favorabile.Valoarea la preŃ de 絜registrare a semifabricatelor si produselor finite reŃinute 絜 vederea consumului ca materialelor consumabile 絜 aceeasi entitate 341.Valoarea la preŃ de 絜registrare a materialelor consumabile livrate la entitate sau subunităŃi Soldul debitor reprezintă valoarea la preŃ de 絜registrare a materialelor consumabile existente 絜 stoc Contul 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” .Valoarea la preŃ de 絜registrare a materiilor prime trimise pentru prelucrare sau 絜 păstrare (custodie) la terŃi 481.distruse de calamităŃi.Valoarea la preŃ de 絜registrare a materialelor consumabile reprezent穗d aportul 絜 natură la capitalul social al acŃionarilor / asociaŃilor 456 . unde au fost date anterior pentru prelucrare sau păstrare (custodie) 351.

Valoarea la preŃ de 絜registrare a materialelor de natura obiectelor de inventar aduse de la terŃi.Valoarea la preŃ de 絜registrare a materialelor de natura obiectelor de inventar transferate la mărfuri si v穗dute ca atare 6582 671 . . nefolosite (aflate 絜 depozit) 3. unde au fost date anterior pentru prelucrare sau păstrare (custodie) 351.prin donaŃie.2. 351 .Valoarea diferenŃelor de preŃ 絜 minus sau favorabile. 453 481. .7582 . 401 401.pe baza avizului de 絜soŃire a mărfii (nefacturate).din avansuri de trezorerie.Valoarea la preŃ de 絜registrare sau la cost de producŃie a semifabricatelor intrate 絜 gestiune din activitatea proprie si plusurile constatate la inventariere . . 482 .Valoarea la preŃ de 絜registrare a materialelor de natura obiectelor de inventar reprezent穗d aportul 絜 natură la capitalul social al acŃionarilor / asociaŃilor 456 . 482 .cont de active circulante de natura stocurilor. constatate lipsă la inventar si depreciate fizic 371 . iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel: Se debitează cu: Contul corespondent creditor .Valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventar si a celor primite cu titlu gratuit 603.de la furnizori externi.Valoarea la preŃ de 絜registrare a materialelor de natura obiectelor de inventar iesite din gestiune: .401 .Valoarea la preŃ de 絜registrare a materialelor de natura obiectelor de inventar livrate la entitate sau subunităŃi Soldul debitor reprezintă valoarea la preŃ de 絜registrare a materialelor de natura obiectelor de inventar existente 絜 stoc .Valoarea la preŃ de 絜registrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de la entităŃile afiliate.Valoarea la preŃ de 絜registrare a materialelor de natura obiectelor de inventar obŃinute din producŃie proprie 345 .după conŃinutul economic este un cont de active circulante de natura stocurilor.Valoarea la preŃ de 絜registrare a materialelor de natura obiectelor de inventar trimise pentru prelucrare sau 絜 păstrare (custodie) la terŃi 481. . CARACTERIZAREA CONTURILOR DE PRODUSE Principalele conturi din această grupă sunt: Contul 341 „Semifabricate” .distruse de calamităŃi. entităŃile legate prin interese de participare.Valoarea la preŃ de 絜registrare a materialelor de natura obiectelor de inventar date 絜 folosinŃă.de la furnizori interni.446 408 542 16 . aferente materialelor de natura obiectelor de inventar achiziŃionate 308 Contul corespondent debitor Se creditează cu: 603 .Valoarea la preŃ de 絜registrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achiziŃionate: . entitate sau subunităŃi 451. iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel: Se debitează cu: Contul corespondent creditor .

401 .Valoarea la preŃ de 絜registrare a semifabricatelor primite de la entitate sau subunităŃi 481.Valoarea la preŃ de 絜registrare a produselor finite aduse de la terŃi.Valoarea la preŃ de 絜registrare a produselor acordate salariaŃilor. Soldul debitor reprezintă valoarea la preŃul de 絜registrare a produselor finite existente 絜 stoc Contul 346 „Produse reziduale” .Valoarea la preŃ de 絜registrare a semifabricatelor trimise la terŃi pentru prelucrare sau păstrare (custodie) 671 .Valoarea produselor finite: . După conŃinutul economic este un cont de active circulante de natura stocurilor.Valoarea la preŃ de 絜registrare a semifabricatelor consumate 絜 aceeasi entitate ca materii prime / materiale 354 .Valoarea la preŃ de 絜registrare a semifabricatelor v穗dute si scoase din gestiune.Valoarea semifabricatelor distruse de calamităŃi 481.401 Contul corespondent debitor Se creditează cu: 711 .711 . precum si lipsurile constatate la inventariere 421 .482 .302 . iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel: Se debitează cu: Contul corespondent creditor . ca plată 絜 natură.Valoarea la preŃ de 絜registrare a semifabricatelor livrate la entitate sau subunităŃi Soldul debitor reprezintă valoarea la preŃ de 絜registrare a semifabricatelor existente 絜 stoc Contul 345 „Produse finite” .Valoarea semifabricatelor aduse de la terŃi. unde anterior au fost date spre prelucrare sau păstrare (custodie) 354. 絜 vederea consumului sau folosirii 絜 entitate 354 .482 Contul corespondent debitor Se creditează cu: 711 . .Valoarea la preŃ de 絜registrare a produselor finite transferate la mărfuri.303 .Valoarea la preŃ de 絜registrare a produselor finite trimise la terŃi pentru prelucrare sau 17 păstrare (custodie) 6582 671 .Valoarea la preŃ de 絜registrare a produselor finite transferate la materii prime / materiale consumabile sau trecute la materiale de natura obiectelor de inventar.evidenŃiază existenŃa si miscarea stocurilor de rebuturi.distruse de calamităŃi.după conŃinutul economic este un cont de active circulante de natura stocurilor.302. iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel: Se debitează cu: Contul corespondent creditor .Valoarea la preŃ de 絜registrare sau la cost de producŃie a produselor finite v穗dute si scoase din gestiune. 絜 vederea v穗zării prin magazinele proprii 301.401 . unde anterior au fost date spre prelucrare sau păstrare (custodie) 354. ca plată 絜 natură 462. materiale recuperabile si deseuri. potrivit prevederilor contractuale 371 .Valoarea la preŃ de 絜registrare sau cost de producŃie a produselor finite intrate 絜 gestiune din producŃie proprie si plusurile constatate la inventariere 711 .date cu caracter gratuit (donate).Valoarea la preŃ de 絜registrare a produselor cuvenite acŃionarilor / asociaŃilor sau unităŃilor prestatoare. precum si lipsurile constatate la inventariere 301.

401 Contul corespondent debitor Se creditează cu: 711 . .446 408 542 . .302 303..Valoarea la preŃ de 絜registrare sau la cost de producŃie a produselor reziduale intrate 絜 gestiune din producŃie proprie 711 .Valoarea la preŃ de 絜registrare a mărfurilor iesite din gestiune prin v穗zare si lipsurile constatate la inventar 357 . 401 401. . animalelor si păsărilor transferate la mărfuri si v穗dute ca atare 301. cu care se majorează valoarea mărfurilor.din avansuri de trezorerie. unde au fost date anterior spre păstrare sau 絜 regim de v穗zare 絜 consignaŃie 357.reflectă mărfurile aflate 絜 depozite si unităŃile de desfacere cu amănuntul (magazine) sau de alimentaŃie publică.Valoarea la preŃ de 絜registrare a mărfurilor reprezent穗d aportul 絜 natură la capitalul social al acŃionarilor / asociaŃilor 456 . . iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel: Se debitează cu: Contul corespondent creditor .de la furnizori externi.Valoarea la preŃ de 絜registrare a produselor finite transferate la mărfuri 絜 vederea v穗zării prin magazinele proprii 345 .Valoarea la preŃ de 絜registrare a mărfurilor achiziŃionate: .Valoarea la preŃ de 絜registrare a mărfurilor achiziŃionate de la entităŃile afiliate sau entităŃile legate prin interese de participare 451.4428 .Adaosul comercial si taxa pe valoarea adăugată neexigibilă.Valoarea la preŃ de 絜registrare sau la cost de producŃie a produselor reziduale iesite din gestiune pe diverse căi 354 .Valoarea la preŃ de 絜registrare a mărfurilor primite de la entitate sau subunităŃi 481.constatate plus la inventar.361 .3.Valoarea mărfurilor aduse de la terŃi. După conŃinutul economic este un cont de active circulante de natura stocurilor.Valoarea produselor reziduale aduse de la terŃi. CARACTERIZAREA CONTURILOR DE MĂRFURI ExistenŃa si miscarea mărfurilor se reflectă cu ajutorul conturilor: Contul 371 „Mărfuri” . materialelor de natura obiectelor de inventar.Valoarea la preŃ de 絜registrare a materiilor prime. 絜 situaŃia 絜 care evidenŃa acestora se Ńine la preŃ de v穗zare cu amănuntul (preŃul de raft 絜 magazin) 378.de la furnizori interni.Valoarea la preŃ de 絜registrare a mărfurilor .pe baza avizului de 絜soŃire a mărfii (nefacturate).482 Contul corespondent debitor Se creditează cu: 607 . materialelor consumabile. unde au fost date spre prelucrare sau păstrare (custodie) 354. 453 .Valoarea produselor reziduale trimise la terŃi pentru prelucrare sau păstrare (custodie) Soldul debitor reprezintă valoarea la preŃ de 絜registrare a produselor reziduale existente 絜 stoc 3.primite cu titlu gratuit.401 . 607 7582 .

După conŃinutul economic este un cont rectificativ al valorii de 絜registrare a mărfurilor.Valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor iesite din gestiunea unităŃilor de v穗zare cu amănuntul (magazine) 371 Soldul creditor reprezintă adaosul comercial aferent mărfurilor existente 絜 stoc 3.4.Scăderea din gestiune a valorii producŃiei 絜 curs de execuŃie la 絜ceputul perioadei (lunii) următoare. aferent mărfurilor existente 絜 gestiunea unităŃilor cu activitate comercială. la preŃ de 絜registrare.Valoarea mărfurilor iesite din gestiune prin: . pentru continuarea procesului de producŃie Soldul debitor reprezintă costul de producŃie al produselor aflate 絜 curs de execuŃie la sf穩situl lunii Contul 332 „Lucrări si servicii în curs de execuŃie” .482 . existente 絜 stoc Contul 378 „DiferenŃe de preŃ la mărfuri” . stabilită la sf穩situl perioadei (lunii) pe bază de inventar 711 Contul corespondent debitor Se creditează cu: 711 .este utilizat pentru evidenŃierea adaosului comercial (marja comercială).. iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel: Se debitează cu: Contul corespondent creditor . iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel: Se debitează cu: Contul corespondent creditor . lucrărilor si serviciilor 絜 curs de execuŃie (producŃia neterminată) se Ńine cu ajutorul conturilor: Contul 331 „Produse în curs de execuŃie” După conŃinutul economic este un cont de active circulante de natura stocurilor.Valoarea la preŃ de 絜registrare a mărfurilor trimise la terŃi.după conŃinutul economic este un cont de active circulante de natura stocurilor. CARACTERIZAREA CONTURILOR PRIVIND PRODUCłIA ÎN CURS DE EXECUłIE EvidenŃa produselor. .donaŃie.4428 .Valoarea adaosului comercial si taxa pe valoare adăugată neexigibilă aferentă mărfurilor iesite din gestiunea unităŃilor de v穗zare cu amănuntul (magazin) 6582 671 .distruse de calamităŃi 481.Valoarea la preŃ de 絜registrare a mărfurilor livrate la entitate sau subunităŃi Soldul debitor reprezintă valoarea mărfurilor. iar după funcŃia contabilă este un cont de pasiv si funcŃionează astfel: 18 Contul corespondent debitor Se creditează cu: 371 -Valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor intrate 絜 gestiunea unităŃilor de v穗zare cu amănuntul (magazine) Se debitează cu: Contul corespondent creditor .Valoarea la cost de producŃie a stocului de produse 絜 curs de execuŃie. pentru păstrare sau 絜 regim de v穗zare 絜 consignaŃie 378.

Valoarea la preŃ de 絜registrare a materiilor prime. Natura operaŃiei economice: cumpărarea de materii prime. în valoare de 700 lei si cu T. o crestere a datoriilor la elementul de pasiv „Furnizori” (+P). II. . IV. 302. animale. precum si mărfurile date 絜 regim de v穗 zare 絜 consignaŃie la alte entităŃi economice. O societate comercială se aprovizionează de la un furnizor cu materii prime. iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel: Se debitează cu: Contul corespondent creditor . operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii. de forma A + x = P + x sau de forma A + x = C + (D + x).cont de activ. trimise spre prelucrare sau păstrare. 19%. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: .. inclusiv cele de natura obiectelor de inventar.V.V.5. pentru continuarea executării acesteia Soldul debitor reprezintă costul de producŃie al lucrărilor si serviciilor 絜 curs de execuŃie existente la finele lunii 3. Deci. Contul 351 „Materii si materiale aflate la terŃi” .302.4426 „T. se debitează cu cresterea de activ.constatate lipsă la inventar.distruse de calamităŃi Soldul debitor reprezintă valoarea materiilor prime.V.Valoarea materiilor prime. materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terŃi.401 „Furnizori” . urmare prelucrării sau păstrării 601.602. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a stocurilor la elementului de activ „Materii prime” (+A). .A. se debitează cu cresterea de activ. se creditează cu cresterea de pasiv. aflate la terŃi.303 . materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terŃi: . deductibilă” (+A) si concomitent. Formula contabilă: .301 „Materii prime” .603 671 -Scăderea din gestiune a materiilor prime. produse. o crestere a dreptului de creanŃă la element de activ „T.cont de pasiv. deductibilă” . materialelor de natura obiectelor de inventar trimise (aflate) la terŃi 19 PROCEDURA ÎNREGISTRĂRILOR ÎN CONTABILITATE PRIN EFECTUAREA ANALIZEI CONTABILE A UNOR OPERAłIUNI ECONOMICE CE IMPLICĂ CONTURILE DE STOCURI SI PRODUCłIE ÎN CURS DE EXECUłIE 1.A.Scăderea din gestiune a valorii lucrărilor si serviciilor 絜 curs de execuŃie la 絜ceputul perioadei (lunii) următoare. .cont de activ. 303 Contul corespondent debitor Se creditează cu: 301. CARACTERIZAREA CONTURILOR DE STOCURI AFLATE LA TERłI Cu ajutorul acestor conturi se Ńine evidenŃa stocurilor de materii prime si materiale. 絜 curs de aprovizionare. pentru prelucrare sau păstrare (custodie) 301.A. materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar aduse de la terŃi. III.după conŃinutul economic este un cont de active circulante de natura stocurilor.Valoarea la cost de producŃie a lucrărilor si serviciilor 絜 curs de execuŃie stabilită la sf穩situl perioadei (lunii) pe bază de inventar 711 Contul corespondent debitor Se creditează cu: 711 . ambalaje etc. ANALIZA CONTABILĂ: I.

Natura operaŃiei economice: 絜registrarea materialelor 絜 curs de aprovizionare. de forma A + x – x = P sau de forma A + x – x = C + D. II.cont de activ. II. Deci. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a cheltuielilor la elementul de activ „Cheltuieli cu materiile prime” (+A) si concomitent. o crestere a datoriilor pe termen scurt la elementul de pasiv „Furnizori” (+P). în valoare de 300 lei si cu T.cont de activ. o micsorare a stocurilor la elementul de activ „Combustibili” (A). IV. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . după ce s-a întocmit factura.A. . în valoare de 4.401 „Furnizori” .A.cont de activ.601 „Cheltuieli cu materiile prime” . Formula contabilă: % = 401 – 357 3022 – 300 4426 – 57 4.cont de pasiv. IV.cont de activ. ANALIZA CONTABILĂ: I. se creditează cu cresterea de pasiv. . 19%. se lasă în custodia (păstrarea) furnizorului materialele cumpărate.4426 „T. pentru consum în procesul de producŃie.cont de activ. II.cont de activ. se creditează cu micsorarea de activ. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii. IV.% = 401 – 833 301 – 700 4426 – 133 2. III. în valoare de 200 lei. se debitează cu cresterea de activ.A. ANALIZA CONTABILĂ: I. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a stocurilor la elementul de activ „Combustibili” (+A). se debitează cu cresterea de activ.V. II. Conform convenŃiei încheiate. Formula contabilă: 6022 = 3022 – 200 5. ANALIZA CONTABILĂ: I.351 „Materii si materiale aflate la terŃi” . operaŃia generează modificări de structură.3022 „Combustibili” . Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . o micsorare a stocurilor la elementul de activ „Materii prime” (-A). Deci. Se înregistrează consumul de combustibili. . se debitează cu cresterea de activ. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a cheltuielilor la elementul de activ „Cheltuieli privind combustibilii” (+A) si concomitent. Formula contabilă: 601 = 301 – 400 3.301 „Materii prime” . deductibilă” (+A) si concomitent. se debitează cu cresterea de activ. . se creditează cu micsorarea de activ. III. Natura operaŃiei economice: cumpărarea de combustibili. o micsorare a stocurilor la elementul de activ „Materiale consumabile” (A). III.3022 „Combustibili” .000 lei. o crestere a creanŃei la elementul de activ „T. . în valoare de 400 lei. III.cont de activ.V. se debitează cu cresterea de activ. Natura operaŃiei economice: consumul de combustibili. . se creditează cu micsorarea de activ. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a stocurilor la elementul de activ „Materii si materiale aflate la terŃi” (+A) si concomitent.302 „Materiale consumabile” . Deci. Deci. de forma A + x = P + x sau de forma A + x = C + (D + x).cont de activ.6022 „Cheltuieli privind combustibilii” . de forma A + x – x = P sau de forma A + x – x = C + D. deductibilă” . operaŃia generează modificări de structură. Din depozitul societăŃii se eliberează materii prime.V. ANALIZA CONTABILĂ: 20 I. O societate comercială cumpără de la un furnizor combustibili. Natura operaŃiei economice: consumul de materii prime. de forma A + x – x = P sau de forma A + x – x = C + D. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . operaŃia generează modificări de structură.

Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a stocurilor la elementul de activ „Semifabricate” (+A) si concomitent. deductibilă” . Sosesc si se recepŃionează în entitate materialele lăsate anterior în custodia furnizorului. ANALIZA CONTABILĂ: I.cont de activ. Formula contabilă: 351 = 302 – 4.303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” .000 lei. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii. o crestere a datoriilor pe termen scurt la elementul de pasiv „Furnizori” (+P). . o micsorare a stocurilor la elementul de activ „Materiale de natura obiectelor de inventar” (-A). o crestere a veniturilor la elementul de pasiv „VariaŃia stocurilor” (+P). se debitează cu cresterea de activ. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii.V. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a stocurilor la elementul de activ „Materiale consumabile” (+A) si concomitent.711 „VariaŃia stocurilor”-cont bifuncŃional. se debitează cu cresterea de activ. ANALIZA CONTABILĂ: I. de forma A + x = P + x sau de forma A + x = C + (D + x). Se înregistrează obŃinerea de semifabricate din producŃie proprie. II. o micsorare a stocurilor la elementul de activ „Materii si materiale aflate la terŃi” (-A). Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . Natura operaŃiei economice: darea 絜 folosinŃă a materialelor de natura obiectelor de inventar. Formula contabilă: % = 401 – 476 303 – 400 4426 – 76 8. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a stocurilor la elementul de activ „Materiale de natura obiectelor de inventar” (+A). II. ANALIZA CONTABILĂ: I. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: .cont de activ.cont de activ. deductibilă” (+A) si concomitent. se creditează cu micsorarea de activ. de forma A + x = P + x sau de forma A + x – x = C + D. operaŃia generează modificări de structură. . Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . O societate comercială cumpără de la un furnizor materiale de natura obiectelor de inventar. IV. o crestere a creanŃei la elementul de activ „T.V. Deci. 19%. Formula contabilă: 302 = 351 – 4. II. se creditează cu cresterea de pasiv. se debitează cu cresterea de activ. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: .cont de activ.302 „Materiale consumabile” . Deci. Formula contabilă: 603 = 303 – 400 9.A.IV.cont de activ. . de forma A + x = P + x. în valoare de 5. în valoare de 400 lei si cu T.cont de activ. operaŃia generează modificări de structură. III. Formula contabilă: 341 = 711 – 5. achiziŃionate anterior. Natura operaŃiei economice: cumpărarea de materiale de natura obiectelor de inventar. Natura operaŃiei economice: sosirea materialelor 絜 curs de aprovizionare de la terŃi.000 . IV. III.4426 „T. de forma A + x – x = P sau de forma A + x – x = C + D.cont de pasiv. se creditează cu cresterea de pasiv. II. Deci. .000 6. IV. III.401 „Furnizori” . Se dau în folosinŃă materiale de natura obiectelor de inventar.303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” . . Natura operaŃiei economice: 絜registrarea producŃiei de semifabricate. se creditează cu micsorarea de activ. se debitează cu cresterea de activ.351 „Materii si materiale aflate la terŃi” .341 „Semifabricate” .A. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a cheltuielilor la elementul de activ „Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” (+A) si concomitent. se debitează cu cresterea de activ.cont de activ.V. cu funcŃie de pasiv. ANALIZA CONTABILĂ: I.603 „Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” .A.000 7. Deci. III. IV.

IV. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a stocurilor la elementul de activ „Produse aflate la terŃi” (+A) si concomitent.000 lei si cu T. . ANALIZA CONTABILĂ: I.10. se debitează cu cresterea de activ. ANALIZA CONTABILĂ: I. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: .354 „Produse aflate la terŃi”-cont de activ. II. IV. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a stocurilor la elementul de activ „Mărfuri” . Formula contabilă: 354 = 341 – 5.000 11. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii.345 „Produse finite” .346 „Produse reziduale” . IV. rezultate din procesul de fabricaŃie. se creditează cu micsorarea de activ. II. Natura operaŃiei economice: trimiterea la terŃi a semifabricatelor. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . Produsele finite obŃinute. Formula contabilă: 346 = 711 – 200 14. o crestere a veniturilor la elementul de pasiv „VariaŃia stocurilor” (+P). .000 lei.A. ANALIZA CONTABILĂ: I.cont de activ.345 „Produse finite” . III. Se cumpără mărfuri. în valoare de 15. cu funcŃie de pasiv. Natura operaŃiei economice: trimiterea pentru depozitare la terŃi a produselor finite. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii.711 „VariaŃia stocurilor”-cont bifuncŃional. ANALIZA CONTABILĂ: I.711 „VariaŃia stocurilor”-cont bifuncŃional. operaŃia generează modificări de structură. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: .cont de activ. Formula contabilă: 354 = 345 – 1. II. sunt trimise pentru depozitare la o altă societate comercială. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . . Se înregistrează produsele reziduale. în valoare de 200 lei. de forma A + x – x = P sau de forma A + x – x = C + D. în valoare de 1. cu funcŃie de pasiv.cont de activ. 19%.341 „Semifabricate” . II. Deci. se creditează cu cresterile de pasiv. ANALIZA CONTABILĂ: 21 I. Formula contabilă: 345 = 711 – 15. se creditează cu micsorarea de activ. de forma A + x – x = P sau de forma A + x – x = C + D. II. Pentru continuarea procesului de producŃie. Natura operaŃiei economice: cumpărare de mărfuri. se debitează cu cresterea de activ. o crestere a veniturilor la elementul de pasiv „VariaŃia stocurilor” (+P). IV. se creditează cu cresterea de pasiv. operaŃia generează modificări de structură.354 „Produse aflate la terŃi” .000 12.cont de activ. se obŃin produse finite. o micsorare a stocurilor la elementul de activ „Semifabricate” (-A). Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a stocurilor la elementul de activ „Produse aflate la terŃi” (+A) si concomitent. . Natura operaŃiei economice: 絜registrarea produselor reziduale. III. semifabricatele sunt trimise la terŃi pentru prelucrare. o micsorare a stocurilor la elementul de activ „Produse finite” (-A).V. III.500 13. Deci.cont de activ. Deci. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a stocurilor la elementul de activ „Produse finite” (+A) si concomitent. de forma A + x = P + x. Natura operaŃiei economice: obŃinerea de produse finite. de forma A + x = P + x. III. În urma finalizării procesului de producŃie. Deci. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a stocurilor la elementul de activ „Produse reziduale” (+A) si concomitent. se debitează cu cresterea de activ. se debitează cu cresterea de activ.

de forma A + x = P + x. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: .A.150 4427 – 218.378 „DiferenŃe de preŃ la mărfuri” . de forma A+x=P + x sau de forma A + x = C + (D + x).cont bifuncŃional. Mărfurile s-au vândut în totalitate unui client. Deci. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii. din care costul de achiziŃie este de 1.V. deductibilă” . Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a stocurilor la elementul de activ „Mărfuri” (+A) si concomitent. . concomitent cu o micsorare a stocurilor la elementul de activ „Mărfuri” (-A). operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii. La recepŃia mărfurilor în depozitul de vânzare „cu ridicata”.A. se creditează cu cresterea de pasiv. III. se creditează cu cresterea de pasiv. Conturile corespondente si regulile de funcŃionare: .(+A).50 lei.190 371 – 1. IV. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . o crestere a elementului rectificativ al valorii mărfurilor „DiferenŃe de preŃ la mărfuri” (+P).368. Deci. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a creanŃei la elementul de activ „ClienŃi” (+A).V. se debitează cu cresterea de activ. . 22 II.4427 „T. Deci.cont de activ. Natura operaŃiei economice: v穗zarea mărfurilor. .371 „Mărfuri” .4426 „T. IV. .cont de activ. Formula contabilă: % = 401 – 1.50 17.cont de activ. c穰 si de volum de forma A + x – x = P – x (combinată). se creditează cu cresterea de pasiv. . III.411 „ClienŃi” .707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” .A. III. Deci. colectată de 218.cont de activ. ANALIZA CONTABILĂ: I.50 707 – 1. Formula contabilă: 371 = 378 – 150 16. se creditează cu cresterea de pasiv. adaosul comercial este de 150 lei si T.607 „Cheltuieli privind mărfurile” . Natura operaŃiei economice: scăderea din gestiune a mărfurilor v穗dute.000 lei.cont de activ.50 lei. precum si o crestere a obligaŃiilor la elementul de pasiv „T. se debitează cu cresterea de activ.V.000 lei. o crestere a veniturilor la elementul de pasiv „Venituri din v穗zarea mărfurilor” (+P). de forma A + x = P + x.V.cont de pasiv. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii. IV. o crestere a creanŃei la elementul de activ „T.A. concomitent.V. o crestere a datoriilor la elementul de pasiv „Furnizori” (+P). II. se debitează cu cresterea de activ. precum si o micsorare a elementului rectificativ al valorii mărfurilor „DiferenŃe de preŃ la mărfuri” (-P). colectată” (+P). se debitează cu cresterea de activ. ANALIZA CONTABILĂ: I. ANALIZA CONTABILĂ: I. Formula contabilă: 411 = % – 1. III. se debitează cu cresterea de activ.371 „Mărfuri” . Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a cheltuielilor la elementul de activ „Cheltuieli privind mărfurile” (+A). .A.000 4426 – 190 15. deductibilă” (+A) si concomitent.401 „Furnizori” . colectată” – cont de pasiv.cont de pasiv. Se descarcă gestiunea cu mărfurile vândute. cu funcŃie de pasiv. la valoarea totală de 1.368. operaŃia generează at穰 modificări de structură. Natura operaŃiei economice: 絜registrarea adaosului comercial. II. se înregistrează adaosul comercial de 15% asupra valorii de achiziŃie de 1.

371 „Mărfuri” .cont de activ. Natura operaŃiei economice: reluarea procesului de execuŃie a lucrărilor. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a stocurilor la elementul de activ „Lucrări si servicii 絜 curs de execuŃie” (-A) si concomitent. în valoare de 1. o micsorare a veniturilor la elementul de pasiv „VariaŃia stocurilor” (-P).332 „Lucrări si servicii în curs de execuŃie” . se debitează cu micsorarea de pasiv. Deci. Deci. 23 IV.000 21. În luna următoare. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării. se reia procesul tehnologic de fabricaŃie a produselor în curs de execuŃie. în valoare de 1. se constată lucrări în curs de execuŃie în valoare de 1. o crestere a veniturilor la elementul de pasiv „VariaŃia stocurilor” (+P).150 607 – 1. Natura operaŃiei economice: reluarea procesului de fabricaŃie a produselor. se reia procesul de fabricaŃie si se continuă lucrările aflate în curs de execuŃie. Deci. II. s-a evaluat stocul de produse în curs de execuŃie la costul de producŃie aferent stadiului respectiv. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . . ANALIZA CONTABILĂ: I. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării. se creditează cu micsorarea de activ. La sfârsitul lunii.331 „Produse în curs de execuŃie” . Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a stocurilor la elementul de activ „Lucrări si servicii 絜 curs de execuŃie” (+A) si concomitent. III. se creditează cu cresterea de pasiv.500 lei. ANALIZA CONTABILĂ: I. III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: .500 19. III.cont de activ. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a stocurilor la elementul de activ „Produse 絜 curs de execuŃie” (+A) si concomitent. se debitează cu micsorarea de pasiv. prin inventariere.500 20. o micsorare a veniturilor la elementul de pasiv „VariaŃia stocurilor” (P).711 „VariaŃia stocurilor” . Deci. . . se debitează cu cresterea de activ. În luna următoare. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii.cont de activ. Formula contabilă: 711 = 331 – 1. IV. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . ANALIZA CONTABILĂ: I.cont bifuncŃional. cu funcŃie de pasiv. IV. II.000 lei.711 „VariaŃia stocurilor”-cont bifuncŃional. de forma A – x = P – x. se creditează cu cresterea de pasiv. Natura operaŃiei economice: 絜registrarea stocului de produse 絜 curs de execuŃie (producŃiei neterminate).cont bifuncŃional cu funcŃie de pasiv. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . se debitează cu cresterea de activ. în valoare de 1. IV. cu funcŃie de pasiv.711 „VariaŃia stocurilor”-cont bifuncŃional.500 lei. II. ANALIZA CONTABILĂ: I. La sfârsitul lunii. II. de forma A + x = P + x. la costul de producŃie aferent stadiului respectiv. o crestere a veniturilor la elementul de pasiv „VariaŃia stocurilor” (+P)..000 lei. Formula contabilă: % = 371 – 1.332 „Lucrări si servicii în curs de execuŃie” . se creditează cu micsorarea de activ.378 „DiferenŃe de preŃ la mărfuri” . III. de forma A – x = P – x. cu funcŃie de pasiv.000 378 – 150 18. pe baza inventarului efectuat. Formula contabilă: 331 = 711 – 1. se creditează cu micsorarea de activ.cont de activ. Natura operaŃiei economice: 絜registrarea lucrărilor 絜 curs de execuŃie (neterminate). operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii.cont de activ.331 „Produse în curs de execuŃie” . Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a stocurilor la elementul de activ „Produse 絜 curs de execuŃie” (-A) si concomitent. Formula contabilă: 332 = 711 – 1. . de forma A + x = P + x. .

aferente perioadelor sau exerciŃiilor financiare următoare.Valoarea bunurilor. cu prilejul scăderii din evidenŃă a clienŃilor incerŃi sau 絜 litigiu 419 . inclusiv taxa pe valoare adăugată aferentă 472. lucrările executate si serviciile prestate.este utilizat pentru 絜registrarea decontărilor cu clienŃii. 413 .Valoarea dob穗zii facturate de locator 絜 cazul leasingului financiar 267 . iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel: Se debitează cu: Contul corespondent . iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel: Se debitează cu: Contul corespondent creditor . se debitează cu micsorarea de pasiv. ANALIZA SI FUNCłIONAREA CONTURILOR DE CREANłE SI DATORII PE TERMEN SCURT 4. 531 .Veniturile 絜registrate 絜 avans sau de realizat. precum si taxa pe valoare adăugată aferentă 701 la 703. aferente creanŃelor . 708.Valoarea creanŃelor reactivate 754 .DiferenŃe favorabile de curs valutar. executării lucrărilor si pretării serviciilor către acestia 5112. Formula contabilă: 711 = 332 – 1. produselor reziduale si mărfurilor livrate. primite de la clienŃi 667 . IV. 4427 . semifabricatelor. pe bază de facturi.000 4.clienŃi 絜 devize la 絜chiderea exerciŃiului financiar 765 . 4428 . 707.Sumele trecute pe pierderi.Regularizarea avansurilor 絜casate de la clienŃi.Valoarea la preŃ de v穗zare a produselor finite. După conŃinutul economic este un cont de creanŃe.711 „VariaŃia stocurilor”.Valoarea avansurilor facturate clienŃilor 419. lucrărilor si serviciilor nefacturate 絜 momentul livrării sau finalizării executării si prestării 418 .DiferenŃele nefavorabile de curs valutar aferente creanŃelor – clienŃi 絜 valută. rezultate din bunurile materiale v穗dute. facturate clienŃilor 419 Contul corespondent debitor Se creditează cu: 512. urmare livrării bunurilor. 4427 .Sumele 絜casate de la clienŃi prin contul curent si / sau 絜 numerar 419 .. 4427 . După conŃinutul economic este un cont de creanŃe. CARACTERIZAREA CONTURILOR DE CREANłE COMERCIALE Principalele conturi cu ajutorul cărora se evidenŃiază creanŃele unei entităŃi economice sunt: Contul 411 „ClienŃi” .Valoarea ambalajelor care circulă 絜 sistem de restituire.Valoarea la preŃ de v穗zare a lucrărilor executate si serviciilor prestate.cont bifuncŃional.Valoarea cecurilor si efectelor comerciale acceptate 654 .1.Valoarea sconturilor acordate clienŃilor 665 . cu funcŃie de pasiv. precum si taxa pe valoare adăugată aferentă 704 la 706. stabilite la data 絜casării acestora sau la sf穩situl exerciŃiului financiar Soldul debitor reprezintă sumele datorate de clienŃi 24 Contul 409 „Furnizori – debitori” – Ńine evidenŃa avansurilor acordate furnizorilor pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor sau prestări de servicii si executări de lucrări.Valoarea ambalajelor care circulă 絜 sistem de restituire.

stabilite la data primirii efectelor comerciale 絜 devize 665 .Valoarea efectelor comerciale acceptate de clienŃi 絜 vederea decontării bunurilor livrate. nerestituite furnizorilor si reŃinute 絜 stoc pentru necesităŃile entităŃii 665 .Efecte comerciale primite de la clienŃi 512 .DiferenŃele nefavorabile de curs valutar aferente creanŃelor datorate de clienŃii externi. 303 361 371. nerestituite Contul 413 „Efecte de primit de la clienŃi” . aferente efectelor comerciale 絜 devize primite de la clienŃi si ne絜casate la 絜chiderea exerciŃiului financiar 765 Contul corespondent debitor Se creditează cu: 511 . 絜apoiate furnizorilor.Valoarea ambalajelor care circulă 絜 sistem de restituire. primite si facturate de furnizori 401 . lucrările executate si serviciile prestate. stabilite la primirea efectelor comerciale sau 絜chiderea exerciŃiului financiar Soldul debitor reprezintă valoarea efectelor comerciale de primit 4. din evaluarea avansurilor 絜 devize acordate furnizorilor sau la decontarea acestora 765 Contul corespondent debitor Se creditează cu: 401 .Valoarea ambalajelor care circulă 絜 sistem de restituire. serviciilor prestate si lucrărilor executate 411 .Valoarea avansurilor achitate furnizorilor prin contul curent si 絜 numerar 512.creditor .DiferenŃele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor 絜 valută acordate furnizorilor. stabilite pe baza efectelor comerciale (cambie. 608 . iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel: Se debitează cu: Contul corespondent creditor . pentru necesităŃile entităŃii.evidenŃiază sumele datorate furnizorilor pentru aprovizionările de bunuri. 302.Valoarea ambalajelor care circulă 絜 sistem de restituire.Regularizarea avansurilor acordate furnizorilor urmare recepŃiei bunurilor livrate. 381 .Valoarea avansurilor facturate 401 . precum si valoarea ambalajelor degradate si scoase din evidenŃă pe seama cheltuielilor 381 . iar după funcŃia contabilă este un cont de pasiv si funcŃionează astfel: Contul corespondent debitor Se creditează cu: 301.DiferenŃele nefavorabile de curs valutar. rezultate la 絜chiderea exerciŃiului. stabilite la data decontării acestora sau la 絜chiderea exerciŃiului Soldul debitor reprezintă avansurile acordate furnizorilor.DiferenŃele favorabile de curs valutar.evidenŃiază drepturile de creanŃă din relaŃiile cu clienŃii. bilet la ordin). a căror decontare se face pe bază de efecte comerciale. După conŃinutul economic este un cont de creanŃe.Sumele 絜casate de la clienŃi prin conturile curente 665 . După conŃinutul economic este un cont de datorii. a lucrărilor executate si serviciilor prestate de către acestia 401. a bunurilor achiziŃionate pe .Valoarea la preŃ de cumpărare sau standard (prestabilit). 531 . CARACTERIZAREA CONTURILOR DE OBLIGAłII COMERCIALE Principalele conturi din această grupă sunt: Contul 401 „Furnizori” .DiferenŃele favorabile de curs valutar.2. nedecontate 絜că si ambalajele primite de la furnizori.

lucrărilor si serviciilor prestate 409 . materialelor consumabile.Valoarea sconturilor obŃinute de la furnizori 767 Soldul creditor reprezintă sumele datorate furnizorilor la un moment dat Contul 403 „Efecte de plătit” .Valoarea avansurilor regularizate cu furnizorii. precum si consumul de energie si apă 409 . mărfurilor. 絜 cazul 絜 care pentru bunurile. .credite bancare pe termen lung. ambalajelor etc. anulate si scoase din evidenŃă 117 .baza facturii.Valoarea ambalajelor care circulă 絜 sistem de restituire. achiziŃionate.animale si păsări. 162 5121. bilet la ordin). lucrările si serviciile evidenŃiate anterior 絜 contabilitate. biletelor de tratament si călătorie si a altor valori achiziŃionate 665 .Valoarea la preŃ de 絜registrare a produselor acordate unităŃilor prestatoare.evidenŃiază obligaŃiile de plată către furnizori.Valoarea facturilor primite. pentru: . După conŃinutul economic este un cont de datorii.Sumele nete achitate colaboratorilor prin bancă si /sau 絜 numerar si impozitul reŃinut 5121. . 602. .mărfuri si ambalaje. 絜 cazul 絜 care evidenŃa se Ńine la preŃuri standard.Valoarea acceptată de furnizori a efectelor comerciale de plătit 403 . 5311 541 542 . 603 607. 388 . 絜 cazul folosirii metodei inventarului intermitent Se debitează cu: Contul corespondent creditor .DiferenŃele favorabile de curs valutar aferente datoriilor către furnizorii externi. 608 .PlăŃile efectuate către furnizori din: . de natura: . stabilite la data decontării acestora sau rezultate din evaluarea de la sf穩situl exerciŃiului financiar 765 . materialelor consumabile. prescrise.disponibilul din cont si 絜 numerar. 604. 5311.animalelor tinere si la 絜grăsat.materiilor prime. nu au fost 絜tocmite facturi 絜 momentul primirii sau 25 recepŃiei lor 4426. stabilite pe bază de efecte comerciale (cambie.DiferenŃele de preŃ 絜 plus / nefavorabile. 308 368 378.Valoarea ambalajelor care circulă 絜 sistem de restituire. nestocate si trecute astfel direct pe cheltuieli.mărfurilor si ambalajelor. urmare primirii si recepŃionării bunurilor achiziŃionate. .Valoarea lucrărilor executate sau a serviciilor prestate de terŃi 408 .444 . predate furnizorului 409 . 628 .Taxa pe valoarea adăugată aferentă furnizorilor 532 .DiferenŃele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea soldului conturilor de furnizorilor externi la sf穩situl exerciŃiului financiar 601. facturate de furnizori 611 la 626.avansuri de trezorerie.Valoarea materiilor prime. 4428 .Valoarea materialelor achiziŃionate. .Valoarea timbrelor fiscale si postale. 605 . pentru plata 絜 natură conform prevederilor contractuale 345 .materii prime si materiale consumabile.acreditive.Datorii aferente exerciŃiilor financiare anterioare. materialelor de natura obiectelor de inventar. . iar după funcŃia contabilă este un cont de pasiv si funcŃionează astfel: Contul corespondent . .

reprezent穗d avansurile chenzinale acordate Soldul debitor reprezintă avansurile acordate si nereŃinute Contul 421 „Personal-salarii datorate” . conform contractelor de muncă 絜cheiate (individual si colectiv). .Avansuri neridicate 絜 termen 426 Contul corespondent debitor Se creditează cu: 421. .avansurile chenzinale. rate etc. iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel: Se debitează cu: Contul corespondent creditor .evidenŃiază sumele acordate personalului 絜 cursul lunii.Valoarea acceptată de furnizori a efectelor comerciale de plătit 665 . sub forma avansurilor din salariile cuvenite pentru munca prestată.Avansurile chenzinale achitate personalului 絜 contul muncii prestate 512. 531 . După conŃinutul economic este un cont de datorii. chirii.sumele datorate terŃilor pentru cumpărări de bunuri.impozitul pe salarii.DiferenŃele favorabile de curs valutar stabilite la data efectuării plăŃilor pe baza efectelor comerciale de plătit sau la evaluarea acestora la sf穩situl exerciŃiului 765 Soldul creditor reprezintă valoarea efectelor comerciale de plătit 4. .datorii către entitate.ReŃineri din salarii reprezent穗d: .3.ホnregistrarea datoriilor privind salariile si alte drepturi cuvenite personalului pentru creditează cu: 26 munca prestată Se debitează cu: Contul corespondent creditor . premiile si alte adaosuri cuvenite salariaŃilor.contribuŃia pentru asigurările sociale.. .contribuŃia pentru ajutorul de somaj.evidenŃiază salariile.Sumele reŃinute pe statele de salarii sau de ajutoare materiale. . 425 427 4312 4314 4372 444 428 .PlăŃile efectuate la scadenŃă prin bancă pe bază de efecte comerciale 512 . După conŃinutul economic este un cont de creanŃe. 424 . CARACTERIZAREA CONTURILOR DE CREANłE SI DATORII SALARIALE Principalele conturi utilizate pentru reflectarea 絜 contabilitate a creanŃelor si datoriilor salariale si a altor operaŃiuni legate de acestea sunt: Contul 425 „Avansuri acordate personalului” . iar după funcŃia contabilă este un cont de pasiv si funcŃionează astfel: Contul corespondent debitor Se 641 .contribuŃia pentru asigurările de sănătate .debitor Se creditează cu: 401 .DiferenŃele nefavorabile de curs valutar stabilite la sf穩situl exerciŃiului financiar din evaluarea soldului efectelor de plătit către furnizorii externi Se debitează cu: Contul corespondent creditor . 423.

cresterea copilului p穗ă la v穩sta de 2 ani. iar după funcŃia contabilă este un cont de pasiv si funcŃionează astfel: Contul corespondent debitor Se creditează cu: 4311 .contribuŃia pentru ajutorul de somaj. .428. După conŃinutul economic este un cont de datorii.avansurile chenzinale. 444 . . 5311 . chirii.Valoarea la preŃ de 絜registrare a produselor acordate salariaŃilor ca plată 絜 natură 345 .ReŃineri din salarii reprezent穗d: .5311 Soldul creditor reprezintă drepturile salariale datorate personalului Contul 423 „Personal-ajutoare materiale datorate” ..Ajutoare materiale neridicate 絜 termen 426 Soldul creditor reprezintă ajutoarele materiale datorate salariaŃilor Contul 424 „Prime reprezentând participarea personalului la profit” .contribuŃia pentru asigurările sociale. pentru 絜grijirea copilului bolnav. . conform prevederilor legale Se debitează cu: Contul corespondent creditor . ajutoarele de deces si alte ajutoare acordate.contribuŃia pentru asigurările de sănătate .Drepturile de personal neridicate 絜 termen 426 .Ajutoare materiale suportate din contribuŃia unităŃii pentru asigurările sociale 645 .Sumele repartizate personalului.Sumele reŃinute reprezent穗d avansuri. sume datorate unităŃii si terŃilor. conform prevederilor legale. rate etc. precum si alte reŃineri datorate 425. . iar după funcŃia contabilă este un cont de pasiv . .Ajutoare materiale achitate prin virament 絜 conturile personale / 絜 numerar 5121.evidenŃiază ajutoarele de boală pentru incapacitate temporară de muncă.evidenŃiază stimulentele alocate si plătite personalului din profitul obŃinut. După conŃinutul economic este un cont de datorii.Salariile nete achitate personalului prin virament 絜 conturile personale / 絜 numerar 5121.Alte ajutoare materiale suportate pe cheltuielile unităŃii Se debitează cu: Contul corespondent creditor . 5311 . După conŃinutul economic este un cont de datorii.impozitul pe salarii.Sumele neridicate de personal 絜 termen 426 Soldul creditor reprezintă stimulentele din profit datorate personalului Contul 426 „Drepturi de personal neridicate” . 425 427 4312 4314 4372 444 428 .Sumele nete achitate personalului din disponibilul bancar / 絜 numerar 5121.sumele datorate terŃilor pentru cumpărări de bunuri.datorii către entitate.. iar după funcŃia contabilă este un cont de pasiv si funcŃionează astfel: Contul corespondent debitor Se creditează cu: 641 . 427.evidenŃiază drepturile neridicate de personal 絜 termenul legal (trei zile) de la data prevăzută pentru plata acestora.

stimulente. CARACTERIZAREA CONTURILOR DE CREANłE SI DATORII SOCIALE Principalele conturi utilizate pentru evidenŃierea constituirii si vărsării acestor contribuŃii la bugetul asigurărilor sociale si protecŃeie sociale sunt: Contul 431 „Asigurări sociale” . După conŃinutul economic este un cont de datorii.ContribuŃia personalului pentru asigurările sociale de sănătate Se debitează cu: Contul corespondent creditor . datorate terŃilor.Sumele neridicate 絜 termen si achitate ulterior personalului la cerere 512. adaosuri. aferente exerciŃiului curent 7588 .ContribuŃia angajatorului la asigurările sociale 6453 . 27 După conŃinutul economic este un cont de datorii. 423.4.evidenŃiază decontările privind ajutorul de somaj datorat de entitate si salariaŃi. reprezent穗d reŃineri sau popriri de la salariaŃi 絜 contul acestora 5121. 423 .Sumele achitate terŃilor.evidenŃiază decontările privind contribuŃia la asigurările sociale. aferente exerciŃiilor precedente si prescrise 117 Soldul creditor reprezintă drepturile de personal neridicate Contul 427 „ReŃineri din salarii datorate terŃilor” .evidenŃiază reŃinerile si popririle din drepturile salariale. datorate terŃilor. neridicate 絜 termenul prevăzut pentru plata acestora Se debitează cu: Contul corespondent creditor .Sumele datorate personalului. iar după funcŃia contabilă este un cont de pasiv . După conŃinutul economic este un cont de datorii.si funcŃionează astfel: Contul corespondent debitor Se creditează cu: 421.ContribuŃia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate 421.Datoriile către asigurările sociale anulate. 424 425 . 423 . 423.Drepturile de personal neridicate.Sumele virate 絜 contul asigurărilor sociale si asigurărilor sociale de sănătate 512 . sporuri. 424 . ajutoare de boală.Datoriile către asigurările sociale anulate. iar după funcŃia contabilă este un cont de pasiv si funcŃionează astfel: Contul corespondent debitor OperaŃiuni cu care se creditează 421. prin bancă sau 絜 numerar. 5311 Soldul creditor reprezintă sumele reŃinute salariaŃilor. avansuri chenzinale si alte drepturi. cumpărări de bunuri cu plata 絜 rate si alte obligaŃii faŃă de terŃi OperaŃiuni cu care se debitează Contul corespondent creditor . iar după funcŃia contabilă este un cont de pasiv si funcŃionează astfel: Contul corespondent debitor Se creditează cu: 6451 . reprezent穗d chirii.Sumele datorate personalului ce se suportă din asigurări sociale 423 .Sumele reŃinute din salarii si alte drepturi cuvenite personalului. 531 . reprezent穗d salarii.ContribuŃia personalului la asigurările sociale 421. aferente exerciŃiilor anterioare 117 Soldul creditor reprezintă sumele datorate asigurărilor sociale si de sănătate Contul 437 „Ajutor de somaj” . datorate terŃilor 4.

Sumele virate 絜 contul contribuŃiei unităŃii si a personalului pentru constituirea fondului de somaj 512 . CARACTERIZAREA CONTURILOR DE CREANłE SI DATORII FISCALE Pentru reflectarea obligaŃiilor entităŃii economice faŃă de bugetul statului.DiferenŃele rezultate la finele perioadei 絜tre taxa pe valoarea adăugată colectată mai mare si taxa pe valoarea adăugată deductibilă mai mică Se debitează cu: Contul corespondent creditor . se utilizează. următoarele conturi: Contul 441 „Impozitul pe profit/ venit” . reprezent穗d impozitul pe profit / venit 117 .Sumele virate bugetului de stat / bugetelor locale reprezent穗d impozitul pe profit / venit 5121 28 .Impozitul pe profit / venit afferent exerciŃiilor financiare anteriore.Datoriile către fondul de somaj aferente exerciŃiului curent. aferente exerciŃiului curent 7588 . 絜 cazul corectării erorilor contabile reflectate pe seama rezultatului reportat Se debitează cu: Contul corespondent creditor . După conŃinutul economic este un cont de datorii sau de creanŃe.Datoriile către fondul de somaj aferente exerciŃiilor precedente. anulate. 423 . compensată cu TVA de plată 4424 .si funcŃionează astfel: Contul corespondent debitor Se creditează cu: 6452 .Sumele datorate de entitate către bugetul de stat sau bugetele locale.Datoriile reprezent穗d impozit pe profit / venit anulate aferente exerciŃiilor precedente 117 Soldul – creditor reprezintă impozitul pe profit/venit datorat – debitor reprezintă creanŃa rezultată din impozitul pe profit/venit vărsat 絜 plus Contul 4423 „TVA de plată” .Datoriile reprezent穗d impozit pe profit / venit anulate aferente exerciŃiului curent 7588 .evidenŃiază decontările cu bugetul statului privind impozitul pe profit sau venit.PlăŃile efectuate către bugetul statului.Taxa pe valoarea adăugată de recuperat din perioadele anterioare. reprezent穗d taxa pe valoarea adăugată 5121 .5.Datorii reprezent穗d datorii de plată.Datorii reprezent穗d datorii de plată. anulate 7588 . iar după funcŃia contabilă este un cont bifuncŃional si funcŃionează astfel: Contul corespondent debitor Se creditează cu: 691. după caz. aferente exerciŃiilor precedente 117 Soldul creditor reprezintă taxa pe valoarea adăugată de plată la bugetul statului Contul 4424 „TVA de recuperat” .după conŃinutul economic este un cont de datorii.Sumele datorate de angajator pentru constituirea fondului de somaj 421. anulate 117 Soldul creditor reprezintă ajutorul de somaj datorat 4. 絜 principal.Sumele datorate de personal pentru constituirea fondului de somaj Se debitează cu: Contul corespondent creditor . iar după funcŃia contabilă este un cont de pasiv si funcŃionează astfel: Contul corespondent debitor Se creditează cu: 4427 . iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel: Se debitează cu: Contul .după conŃinutul economic este un cont de creanŃe. anulate. 698 .

Decontarea taxei pe valoarea adăugată aferentă avansurilor plătite Nu prezintă sold la sf穩situl perioadei (lună/trimestru) Contul 4427 „TVA colectată” .Taxa pe valoarea adăugată de recuperat. După conŃinutul economic este un cont de datorii. 404. 451. 絜scrisă 絜 facturi 461.453. evidenŃiată anterior ca am穗ată la plată (neexigibilă) 4428 Contul corespondent debitor Se creditează cu: 4427 . 451. compensată 絜 perioadele următoare cu taxa pe valoarea adăugată de plată Soldul debitor reprezintă taxa pe valoarea adăugată de recuperat de la bugetul statului Contul 4426 „TVA deductibilă” . serviciile si lucrările achiziŃionate de entitate si din punct de vedere fiscal este deductibilă. 428 .evidenŃiază sumele datorate de entitate bugetului de stat. la 絜chiderea lunară a conturilor 4424 . 428.531 .DiferenŃele rezultate la sf穩situl perioadei 絜tre taxa pe valoarea adăugată deductibilă mai mare si taxa pe valoarea adăugată colectată mai mică 4426 Contul corespondent debitor Se creditează cu: 5121 . 絜scrisă 絜 facturile furnizorilor 401. iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel: Se debitează cu: Contul corespondent creditor . lipsurilor 29 neimputabile. 絜casată de la bugetul statului 4423 . rezultate la sf穩situl perioadei (lunii) ca diferenŃă 絜tre taxa pe valoarea adăugată deductibilă mai mare si taxa pe valoarea adăugată colectată mai mică 635 . reprezent穗d TVA de recuperat de la bugetul statului. lucrărilor executate si serviciilor prestate către clienŃi. reprezent穗d astfel un drept de creanŃă al entităŃii economice.461.Taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor si serviciilor date cu titlu gratuit.Sumele reprezent穗d taxa pe valoarea adăugată deductibilă potrivit legii.evidenŃiază taxa pe valoarea adăugată 絜scrisă 絜 facturile emise de furnizori pentru bunurile.Sumele compensate din taxa pe valoarea adăugată colectată.Taxa pe valoarea adăugată de recuperat.Sumele reprezent穗d taxa pe valoarea adăugată deductibilă. prestări de servicii sau executării de lucrări. După conŃinutul economic este un cont de creanŃe.Taxa pe valoarea adăugată aferentă lipsurilor imputate si altor bunuri acordate cu plată personalului 4428 .Prorata din taxa pe valoarea adăugată deductibilă devenită nedeductibilă 401 .corespondent creditor . 453 .Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă devenită exigibilă 635 .Sumele.Taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă v穗zărilor de bunuri. bunurilor si serviciilor acordate personalului sub forma avantajelor 絜 .Taxa pe valoarea adăugată aferentă avansurilor facturate 401 . reprezent穗d taxa pe valoarea adăugată aferentă v穗zărilor de bunuri. iar după funcŃia contabilă este un cont de pasiv si funcŃionează astfel: Contul corespondent debitor Se creditează cu: 411.

Valoarea altor impozite.Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă aferentă garanŃiilor pentru buna execuŃie a lucrărilor. la 絜chiderea conturilor 4426 . emise pentru livrarea bunurilor. sumele plătite colaboratorilor.Regularizarea taxei pe valoarea adăugată aferentă avansurilor 絜casate. la data 絜registrării facturilor. reprezent穗d impozitul pe veniturile de natura salariilor.Impozitul pe dividende datorat de acŃionari/asociaŃi 213. aferente exerciŃiilor financiare anterioare 117 Soldul creditor reprezintă impozitul pe salarii datorat Contul 446 „Alte impozite. rezultată la sf穩situl perioadei (lunii/trimestrului) ca diferenŃă 絜tre taxa pe valoarea adăugată deductibilă mai mică si taxa pe valoarea adăugată colectată mai mare 4423 . taxe si vărsăminte asimilate datorate bugetului statului sau bugetelor locale.Sumele reprezent穗d impozitul datorat de către colaboratorii unităŃii pentru plăŃile efectuate către acestia Se debitează cu: Contul corespondent creditor . 423.Sumele compensate din taxa pe valoarea adăugată deductibilă. asa cum sunt: accizele. După conŃinutul economic este un cont de datorii.evidenŃiază decontările cu bugetul statului sau bugetele locale.Sumele reprezent穗d impozitul pe veniturile de natura salariilor. executarea lucrărilor si prestarea serviciilor . 303 361. terenuri etc. 214 301. taxe si vărsăminte asimilate” . potrivit legii 401 . privind alte impozite si taxe. 424 . mijloace de transport.Sume reprezent穗d repartizări din profitul net al regiilor autonome. 371.Sumele virate la bugetul statului reprezent穗d impozitul pe veniturile de natura salariilor si alte drepturi similare 5121 . iar după funcŃia contabilă este un cont de pasiv si funcŃionează astfel: Contul corespondent debitor Se creditează cu: 635 .Taxa pe valoarea adăugată aferentă avansurilor 絜casate si facturate clienŃilor 絜 termenul legal Se debitează cu: Contul corespondent creditor . După conŃinutul economic este un cont de datorii. reŃinute din drepturile bănesti cuvenite personalului. anulate. reŃinute de către beneficiari 4428 . indemnizaŃiile de incapacitate temporară de muncă.Datoriile.evidenŃiază sumele datorate statului din impozitul pe: salarii. 381 . 絜 contul cărora s-au primit avansuri (decontarea avansurilor) 4111 Nu prezintă sold la sf穩situl perioadei (lună/trimestru) Contul 444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor” . precum si pe orice sume plătite salariaŃilor potrivit legii. 302. impozitul pe ŃiŃei/gazele naturale si impozitul pe clădiri / terenuri 117 .natură 4111 .Taxa pe valoarea adăugată de plată. cum sunt: accizele. datorate bugetului de stat 457 . iar după funcŃia contabilă este un cont de pasiv si funcŃionează astfel: Contul corespondent debitor Se creditează cu: 421. impozitul pe dividende. impozitul pe clădiri.

reprezent穗d alte impozite.Valoarea debitelor ne絜casate scăzute din evidenŃă 665 . taxe si vărsăminte asimilate 4. aferente exerciŃiului curent 7588 . repartizată acŃionarilor sau asociaŃilor pentru aportul la capitalul acesteia.Datoriile.Dob穗zile datorate de către debitorii diversi 766 . 1091.evidenŃiază partea din profitul net al entităŃii economice.6. 531 .Suma 絈prumuturilor obŃinute din subscrierea obligaŃiunilor emise.cu ajutorul acestui cont se Ńine evidenŃa debitorilor din pagube materiale create de terŃi.Datoriile. constatate lipsă sau deteriorate. iar după funcŃia contabilă este un cont de pasiv . taxe si vărsăminte asimilate 5121 .Valoarea imobilizărilor financiare cedate .Dividende de 絜casat aferente titlurilor imobilizate sau a celor pe termen scurt deŃinute 761. locaŃii de gestiune si chirii 706 . 30 După conŃinutul economic este un cont de creanŃe. precum si orice fel de creanŃe izvor穰e din existenŃa unor titluri executorii.Valoarea obŃinută din titlurile de plasament si a acŃiunilor proprii deŃinute pe termen scurt cedate la preŃ favorabil 501.PlăŃile efectuate la bugetul de stat sau bugetele locale privind alte impozite. taxe si vărsăminte asimilate.Valoarea sconturilor acordate debitorilor Soldul debitor reprezintă sumele datorate entităŃii de către debitori Contul 457 „Dividende de plată” .Valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor din import cu bunuri de natura mijloacelor fixe si a stocurilor 4428 .. 4427 .Valoarea debitelor reactivate 754 . 4427 .DiferenŃele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea creanŃelor – debitori diversi 絜 devize la cursul de la 絜chiderea exerciŃiului financiar 765 . reprezent穗d alte impozite. 7642 .Valoarea despăgubirilor si a penalităŃilor datorate de terŃi 7588 Contul corespondent debitor Se creditează cu: 512. aferente exerciŃiiilor anterioare 117 Soldul creditor reprezintă sumele datorate bugetului statului sau bugetelor locale din alte impozite. aferente debitelor 絜casate sau la sf穩situl exerciŃiului 667 . CARACTERIZAREA CONTURILOR DE CREANłE SI DATORII DIVERSE Principalele conturi care permit reflectarea contabilă a unor astfel de tranzacŃii si operaŃiuni sunt: Contul 461 „Debitori diversi” . anulate. taxe si vărsăminte asimilate. 506. iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel: Se debitează cu: Contul corespondent creditor . la valoarea de rambursare 161 .DiferenŃele nefavorabile de curs valutar.PreŃul obŃinut din imobilizările corporale si necorporale cedate 7583.Sumele datorate de terŃi pentru concesiuni.Taxa pe valoare adăugată am穗ată la plată (neexigibilă) Se debitează cu: Contul corespondent creditor .Valoarea bunurilor si a producŃiei 絜 curs de execuŃie. După conŃinutul economic este un cont de datorii. anulate. imputate terŃilor (persoanelor responsabile) 7588.Valoarea debitelor 絜casate 654 . 762 . 508.

A.V.701 „Venituri din vânzarea produselor finite”. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii.Sume achitate creditorilor prin bancă sau 絜 numerar 512.Valoarea subvenŃiilor aferente activelor sau veniturilor.cont de activ.DiferenŃele nefavorabile de curs valutar aferente datoriilor “creditorilor diversi”.000 lei si cu T. precum si obligaŃiile entităŃii economice faŃă de terŃi. Se încasează de la client prin bancă. 31 ANALIZA CONTABILĂ: I. aferente exerciŃiile anterioare 117 . Natura operaŃiei economice: v穗zarea de produse finite.si funcŃionează astfel: Contul corespondent debitor Se creditează cu: 117 . II. 19%.411 „ClienŃi” .4427 „T.cont de pasiv. aferente exerciŃiului curent 7588 . Deci. . de forma A + x = P + x . reprezent穗d dividende. se creditează cu cresterea de pasiv. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . O societate comercială vinde unui client produse finite în valoare de 6.Datoriile către creditorii diversi prescrise sau anulate. 531 .Impozitul pe dividende 446 . .evidenŃiază sumele datorate terŃilor pe bază de titluri executorii.000 4427 – 1. 531 .V. de restituit 665 .Sumele achitate acŃionarilor sau asociaŃilor prin contul curent sau 絜 numerar 512.140 701 – 6. în sumă de 7. rezultate din evaluarea soldului acestora la 絜chiderea exerciŃiului Se debitează cu: Contul corespondent creditor .cont de pasiv.Datoriile către creditorii diversi prescrise sau anulate.A. colectată” .Dividendele datorate acŃionarilor sau asociaŃilor din profitul realizat 絜 exerciŃiile precedente Se debitează cu: Contul corespondent creditor .DiferenŃele favorabile de curs valutar stabilite la data achitării datoriilor 絜 devize către creditori sau din evaluarea soldului acestora la 絜chiderea exerciŃiului 765 Soldul creditor reprezintă sumele datorate de entitate creditorilor săi PROCEDURA ÎNREGISTRĂRILOR ÎN CONTABILITATE PRIN EFECTUAREA ANALIZEI CONTABILE A UNOR OPERAłIUNI ECONOMICE CE IMPLICĂ CONTURILE DE TERłI 1.140 2.Valoarea cheltuielilor ocazionate cu 絜fiinŃarea sau dezvoltarea entităŃii 131. se debitează cu cresterea de activ. iar după funcŃia contabilă este un cont de pasiv si funcŃionează astfel: Contul corespondent debitor Se creditează cu: 512.Sumele datorate terŃilor reprezent穗d despăgubiri si penalităŃi 201 .Sumele 絜casate prin bancă sau 絜 numerar si necuvenite 6588 .A. Formula contabilă: 411 = % – 7. se creditează cu cresterea de pasiv. aferente exerciŃiilor anterioare 117 Soldul creditor reprezintă dividendele datorate acŃionarilor/asociaŃilor Contul 462 „Creditori diversi” .140 lei. III. contravaloarea produselor finite vândute.V. 531 . prescrise si anulate.Datoriile. .Dividendele lăsate 絜 conturile curente ale asociaŃilor sau acŃionarilor 455 . Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a dreptului de creanŃă la elementul de activ „ClienŃi” (+A) si concomitent.Valoarea produselor cuvenite entităŃilor prestatoare ca plată 絜 natură 345 . 472 . IV. provenite din alte operaŃiuni. o crestere a veniturilor la elementul de pasiv „Venituri din v穗zarea produselor finite” (+P) precum si o crestere a datoriilor la elementul de pasiv „T. colectată” (+P). După conŃinutul economic este un cont de datorii.

se reŃine avansul din salarii acordat anterior. se debitează cu cresterea de activ. II. .700 5. în valoare de 1. se creditează cu micsorarea de activ. ce va fi emis de către client ulterior.5121 „Conturi la bănci în lei . de forma A + x – x = P sau de forma A + x –x=C+ D.cont de activ.700 lei. o micsorare a disponibilului din casierie la elementul de activ „Casa 絜 lei” (-A). de forma A + x – x = P sau de forma A + x – x = C + D. în baza unei înŃelegeri privind plata acestora. se debitează cu cresterea de activ. de forma A + x – x = P sau de forma A + x – x = C + D. se debitează cu cresterea de activ. II. se creditează cu micsorarea de activ. ANALIZA CONTABILĂ: I. primit de la client. ANALIZA CONTABILĂ: I. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . se debitează cu cresterea de activ. se creditează cu micsorarea de activ. se creditează cu micsorarea de activ. III. IV. Formula contabilă: 413 = 411 – 1. o micsorare a dreptului de creanŃă la elementul de activ „ClienŃi” (-A). Biletul la ordin. Se achită prin casierie avansul din salarii (chenzina I. ANALIZA CONTABILĂ: . Deci. operaŃia generează modificări de structură. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a disponibilului din bancă la elementul de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (+A) si concomitent. IV. operaŃia generează modificări de structură. III. furnizorul acceptă un bilet la ordin. Natura operaŃiei economice: 絜casarea biletului la ordin.cont de activ.140 3. .cont de activ. o micsorare a dreptului de creanŃă la elementul de activ „ClienŃi” (-A). Natura operaŃiei economice: acceptarea biletului la ordin. Natura operaŃiei economice: 絜casarea contravalorii produselor finite v穗dute. Natura operaŃiei economice: achitarea chenzinei I. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a dreptului de creanŃă la elementul de activ „Avansuri acordate personalului” (+A) si concomitent.413 „Efecte de primit de la clienŃi” . II.ANALIZA CONTABILĂ: I.cont de activ. IV. ANALIZA CONTABILĂ: I.5121 „Conturi la bănci în lei” .425 „Avansuri acordate personalului” . Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . operaŃia generează modificări de structură. La plata chenzinei a II-a. Formula contabilă: 425 = 5311 – 4. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a dreptului de creanŃă la elementul de activ „Efecte de primit de la clienŃi” (+A) si concomitent.000 lei.411 „ClienŃi” .411 „ClienŃi” . III.413 „Efecte de primit de la clienŃi” . Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: .cont de activ. Deci. se depune la bancă si se încasează.5311 „Casa în lei” . . Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . operaŃia generează modificări de structură. o micsorare a dreptului de creanŃă la elementul de activ „Efecte de primit de la clienŃi” (-A). Deci. .) în sumă de 4.cont de activ. IV.000 32 6.cont de activ. III. Formula contabilă: 5121 = 413 – 1. de forma A + x – x = P sau de forma A + x – x = C + D.cont de activ. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a disponibilului din bancă la elementul de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (+A) si concomitent. II. Formula contabilă: 5121 = 411 – 7. Deci.700 4. Pentru mărfurile vândute.

cont de activ.425 „Avansuri acordate personalului” . constatate lipsă la inventariere. se creditează cu micsorarea de activ. . de forma A – x = P – x sau de forma A – x = C + (D – x). Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a dreptului de creanŃă la elementul de activ „Avansuri acordate personalului” (-A) si concomitent. . o crestere a datoriilor la elementul de pasiv „Furnizori” (+P). Se impută unui gestionar suma de 200 lei. de forma A – x = P – x sau de forma A – x = C + (D – x). Deci. III. II. o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv „Personal salarii datorate” (-P). IV. Natura operaŃiei economice: cumpărarea de piese de schimb. Pe baza statului de plată. ANALIZA CONTABILĂ: I. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării. se debitează cu micsorarea de pasiv.cont de activ. deductibilă” (+A) si concomitent. II.3024 „Piese de schimb” . Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a dreptului de creanŃă la elementul de activ „Debitori diversi” (-A) si concomitent. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: .758 „Alte venituri din exploatare” . Formula contabilă: 421 = 461 – 238 9. . Deci. III. Formula contabilă: 421 = 425 – 4. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii.cont de activ. IV. Natura operaŃiei economice: reŃinerea avansului din salarii.I. Natura operaŃiei economice: reŃinerea imputaŃiei din drepturile salariale. 19%. de forma A + x = P + x sau de forma A + x = C + (D + x). se debitează cu micsorarea de pasiv. de forma A + x = P + x.461 „Debitori diversi” .remuneraŃii datorate” . se creditează cu micsorarea de activ. III. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii.V.461 „Debitori diversi” . Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . se debitează cu cresterea de activ. imputaŃia se reŃine din salariu. III. Deci.000 7.cont de pasiv.4427 „T. precum si o crestere a dreptului de creanŃă la elementul de activ „T. o crestere a veniturilor la elementul de pasiv „Alte venituri din exploatare” (+P). O societate comercială se aprovizionează cu piese de schimb în valoare de 500 lei si cu T. Formula contabilă: 461 = % – 238 758 – 200 4427 – 38 8. .A. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării.421 „Personal – salarii datorate” . Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a dreptului de creanŃă la elementul de activ „Debitori diversi” (+A) si concomitent. ANALIZA CONTABILĂ: I. ANALIZA CONTABILĂ: I. colectată” . Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a stocurilor la elementul de activ „Piese de schimb” (+A). reprezentând contravaloarea materialelor de natura obiectelor de inventar. precum si o crestere a datoriilor la elementul de pasiv „T.A. se creditează cu cresterea de pasiv. Deci. o micsorare a datoriilor pe termen scurt la elementul de pasiv „Personal salarii datorate” (-P).V. IV.cont de pasiv.V.cont de activ.421 „Personal .cont de pasiv. se creditează cu cresterea de pasiv. .A. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . colectată” (+P). II.A.V. II.cont de pasiv. se debitează cu cresterea de activ. Natura operaŃiei economice: imputarea lipsurilor din gestiune. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: .

Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv „Furnizori” (-P) si concomitent. Ulterior. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . . . Se întocmesc statele de plată pentru acordarea drepturilor salariale ale angajaŃilor pe luna expirată. La termenul scadent. III. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a disponibilului din bancă la elementul de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (-A) si concomitent. Formula contabilă: 403 = 5121 – 1. se debitează cu micsorarea de pasiv. în valoare de 1.4426 „T. o crestere a datoriilor la elementul de pasiv „Efecte de plătit” (+P). remis furnizorului. IV. Natura operaŃiei economice: achitarea datoriei prin bancă. ANALIZA CONTABILĂ: I. se achită prin bancă contravaloarea biletului la ordin. III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . Deci. Formula contabilă: % = 401 – 595 3024 – 500 4426 – 95 10.cont de activ. o crestere a datoriilor la elementul de pasiv „Personal salarii datorate” (+P). se debitează cu micsorarea de pasiv. se debitează cu cresterea de activ. IV. Pentru plata la un termen scadent a mărfurilor achiziŃionate. Natura operaŃiei economice: plata furnizorului pe baza efectului comercial.cont de activ. Formula contabilă: 401 = 403 – 1. se debitează cu micsorarea de pasiv. de forma A = P – x + x sau de forma A = C + ( D – x + x).5121 „Conturi la bănci în lei” . se creditează cu micsorarea de activ. . II. 33 III. Natura operaŃiei economice: 絜registrarea drepturilor salariale. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a disponibilului din bancă la elementul de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (-A) si concomitent.401 „Furnizori” .A.650 lei.401 „Furnizori” . II. o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv „Furnizori”(P).5121 „Conturi la bănci în lei” . operaŃia generează modificări de structură. IV. II. entitatea economică emite un bilet la ordin. se achită prin bancă datoria către furnizor. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a cheltuielilor la elementul de activ „Cheltuieli cu salariile personalului” (+A) si concomitent. IV. ANALIZA CONTABILĂ: I. Deci. de forma A – x = P – x sau de forma A – x = C + (D – x). de forma A – x = P – x sau de forma A – x = C + (D – x).cont de pasiv.. deductibilă” . Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . care este acceptat de furnizor.V.403 „Efecte de plătit” .401 „Furnizori” .650 13. . ANALIZA CONTABILĂ: I.650 12. II. Formula contabilă: 401 = 5121 – 595 11. se creditează cu cresterea de pasiv. Deci. se creditează cu micsorarea de activ. ANALIZA CONTABILĂ: I. Natura operaŃiei economice: emiterea biletului la ordin.cont de activ. . Deci.cont de pasiv.403 „Efecte de plătit” . de forma A + x = P + x sau de forma A + x = C + (D + x). se creditează cu cresterea de pasiv.cont de pasiv.cont de pasiv. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii.cont de pasiv.000 lei. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării. o micsorare a datoriilor pe termen scurt la elementul de pasiv „Efecte de plătit” (-P). operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării. în sumă de 10.

Se înregistrează listele de plată. II. Natura operaŃiei economice: plata salariilor 絜 numerar.cont de pasiv.cont de pasiv. Se achită în numerar personalului sumele nete de 2.salarii datorate” .500 15. . operaŃia generează modificări de volum.III.500 lei. III. Formula contabilă: 641 = 421 – 10. Natura operaŃiei economice: achitarea sumelor nete din fondul de participare la profit. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . 34 III. conform listelor de plată. se debitează cu micsorarea de pasiv. .cont de pasiv. IV. se debitează cu cresterea de activ. II. Natura operaŃiei economice: 絜registrarea primelor datorate personalului. se creditează cu cresterea de pasiv. se creditează cu micsorarea de activ. se debitează cu micsorarea de pasiv.cont de activ.424 „Prime reprezentând participarea personalului la profit” .salarii datorate” (-P).500 lei. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . de forma A – x =P–x sau de forma A – x = C + (D – x). Deci. Formula contabilă: 641 = 424 – 2. ANALIZA CONTABILĂ: I. o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv „Personal . Formula contabilă: 424 = 5311 – 2.500 16.641 „Cheltuieli cu salariile personalului” .5311 „Casa în lei” . Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: .000 14.421 „Personal . ANALIZA CONTABILĂ: I. o crestere a datoriilor la elementul de pasiv „Drepturi de personal . Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv „Personal . IV. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a disponibilului din casierie la elementul de activ „Casa 絜 lei” (-A) si concomitent. După expirarea termenului legal de plată. în sumă de 2.cont de pasiv.cont de activ.cont de activ.641 „Cheltuieli cu salariile personalului” . Deci. reprezentând primele pentru participarea la profit. .421 „Personal . IV. Deci.salarii datorate” .cont de activ. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere la la elementul de activ „Cheltuieli cu salariile personalului” (+A) si concomitent. II. o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv „Prime reprezent穗d participarea personalului la profit” (-P). Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . se creditează cu micsorarea de activ. au rămas salarii neachitate în sumă de 300 lei.salarii datorate” (-P) si concomitent.5311 „Casa în lei” .000 lei.000 17. Formula contabilă: 421 = 5311 – 6. IV. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării. se debitează cu cresterea de activ. ANALIZA CONTABILĂ: I. de forma A – x = P – x sau de forma A – x = C + (D – x). Natura operaŃiei economice: 絜registrarea salariilor neridicate. ANALIZA CONTABILĂ: I. în vederea achitării primelor către personal pentru participarea la profit. în sumă de 6. se creditează cu cresterea de pasiv. II. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării. III. Se achită prin casă salariile nete cuvenite personalului.424 „Prime reprezentând participarea personalului la profit” . . o crestere a datoriilor la elementul de pasiv „Prime reprezent穗d participarea personalului la profit” (+P). Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a disponibilului din casierie la elementul de activ „Casa 絜 lei” (-A) si concomitent. de forma A + x = P + x sau de forma A + x = C + (D + x).

II. Sumele reŃinute din salarii. II. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . Ulterior.421 „Personal . se debitează cu micsorarea de pasiv. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării. Deci.cont de pasiv. de forma A = P – x + x sau de forma A = C + (D – x + x). o crestere a obligaŃiilor entităŃii economice de a vira sumele la elementul de pasiv „ReŃineri din salarii datorate terŃilor” (+P). Formula contabilă: 427 = 5121 – 200 21. Formula contabilă: 426 = 5311 – 300 19. de forma A – x = P – x sau de forma A – x = C + (D – x). de forma A – x = P – x sau de forma A – x = C + (D – x). sunt achitate entităŃii economice furnizoare prin bancă. Formula contabilă: 421 = 427 – 200 20. se debitează cu micsorarea de pasiv. III.426 „Drepturi de personal neridicate” .cont de pasiv.426 „Drepturi de personal neridicate” .cont de pasiv. de forma A = P – x + x sau de forma A = C + (D – x + x). . Natura operaŃiei economice: 絜registrarea contribuŃiei unităŃii la asigurările sociale. salariile neridicate se achită prin casieria entităŃii economice. Deci. III. IV. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a disponibilului din casierie la elementul de activ „Casa 絜 lei” (-A) si concomitent. ANALIZA CONTABILĂ: I. se creditează cu micsorarea de activ. se creditează cu micsorarea de activ. .neridicate” (+P). Formula contabilă: 421 = 426 – 300 18.427 „ReŃineri din salarii datorate terŃilor” . III.cont de activ. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . III. se debitează cu micsorarea de pasiv. Deci. se creditează cu cresterea de pasiv. se creditează cu cresterea de pasiv. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării. operaŃia generează modificări de structură.5311 „Casa în lei” . reprezent穗d datorii ale personalului faŃă de terŃi. II.cont de activ.427 „ReŃineri din salarii datorate terŃilor” .salarii datorate” (-P) si concomitent. se debitează cu micsorarea de pasiv. Pe baza statelor de salarii se înregistrează suma de 200 lei. reprezentând plata ratelor pentru cumpărări de bunuri.421 „Personal . IV. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a datoriilor salariaŃilor la elementul de pasiv „Personal . ANALIZA CONTABILĂ: I. o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv „ReŃineri din salarii 35 datorate terŃilor” (-P). Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: .5121 „Conturi la bănci în lei” . Natura operaŃiei economice: 絜registrarea reŃinerilor din salarii. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a disponibilului din bancă la elementul de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (-A) si concomitent. reprezentând 2 rate datorate de un salariat pentru cumpărările de bunuri. . IV.salarii datorate” . IV. Se înregistrează contribuŃia unităŃii la asigurările sociale în sumă de 3.000 lei. Natura operaŃiei economice: achitarea drepturilor de personal.cont de pasiv. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . . neridicate la termen. operaŃia generează modificări de structură. Natura operaŃiei economice: plata către terŃi a sumelor reŃinute din salarii. Deci.cont de pasiv.salarii datorate” . . ANALIZA CONTABILĂ: I.cont de pasiv. ANALIZA CONTABILĂ: I. urmare cererilor depuse. o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv „Drepturi de personal neridicate”(-P).

cont de activ.437 „Ajutor de somaj” . Deci. de forma A – x = P – x sau de forma A –x=C+ (D – x). Formula contabilă: 6452 = 437 – 500 24. Natura operaŃiei economice: 絜registrarea obligaŃiei de plată a impozitului pe profit. II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a disponibilului din bancă la elementul de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (-A) si concomitent. Natura operaŃiei economice: 絜registrarea contribuŃiei unităŃii la fondul de somaj. III. datorat bugetului de stat. Formula contabilă: 437 = 5121 – 500 25. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii. III.000 22. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a cheltuielilor la elementul de activ „ContribuŃia unităŃii la ajutorul de somaj” (+A) si concomitent.431 „Asigurările sociale” . de forma A + x = P + x sau de forma A + x = C + (D + x). o crestere a datoriilor la elementul de pasiv „Ajutor de somaj” (+P). . o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv „Ajutor de somaj” (P). . Se virează contribuŃia unităŃii la fondul de somaj. o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv „Asigurările sociale” (-P). ANALIZA CONTABILĂ: I. ANALIZA CONTABILĂ: I.cont de activ. în sumă de 1. IV. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a cheltuielilor la elementul de activ „ContribuŃia unităŃii la asigurările sociale” (+A) si concomitent. se creditează cu micsorarea de activ.cont de pasiv. se debitează cu cresterea de activ.II.cont de pasiv.437 „Ajutor de somaj” . se debitează cu micsorarea de pasiv. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării. II. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . se creditează cu cresterea de pasiv. se debitează cu cresterea de activ. Formula contabilă: 6451 = 431 – 3.500 lei. Se virează contribuŃia unităŃii către bugetul asigurărilor sociale. Se înregistrează impozitul pe profit. se creditează cu micsorarea de activ. Deci. Deci. Se înregistrează contribuŃia unităŃii la fondul de somaj. Natura operaŃiei economice: virarea contribuŃiei unităŃii la asigurările sociale.5121 „Conturi la bănci în lei” . Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . se debitează cu micsorarea de pasiv. III. IV. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a disponibilului din bancă la elementul de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (-A) si concomitent. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . IV.6452 „ContribuŃia unităŃii la ajutorul de somaj”.cont de activ. III.431 „Asigurările sociale” . ANALIZA CONTABILĂ: I. Deci.cont de pasiv. Natura operaŃiei economice: virarea contribuŃiei la fondul de somaj.6451 „ContribuŃia unităŃii la asigurările sociale” . de forma A + x = P + x sau de forma A + x = C + (D + x). . în sumă de 500 lei. .cont de activ. . ANALIZA CONTABILĂ: I. II. Formula contabilă: 431 = 5121 – 3. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării. se creditează cu cresterea de pasiv. calculat la sfârsitul trimestrului. de forma A – x = P – x sau de forma A – x=C+ (D – x).000 23.5121 „Conturi la bănci în lei” . operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii. IV.cont de pasiv. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . o crestere a datoriilor la elementul de pasiv „Asigurările sociale” (+P).

cont de activ. .cont de pasiv.cont de pasiv.5121 „Conturi la bănci în lei” . .500 27. de forma A – x = P – x sau de forma A – x = C + (D – x).A.000 lei si cu T. II. de forma A + x = P + x sau de forma A + x = C + (D + x). se creditează cu cresterea de pasiv. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării.A. se debitează cu cresterea de activ. ANALIZA CONTABILĂ: I. Deci. II. Formula contabilă: % = 401 – 952 371 – 800 4426 – 152 28.A.cont de pasiv. . colectată” . Se vând cu factură mărfuri în valoare de 1.A. se creditează cu cresterea de pasiv. IV.cont de activ. se debitează cu cresterea de activ.V. . se virează la bugetul de stat impozitul pe profit. se debitează cu cresterea de activ. se creditează cu cresterea de pasiv.A. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii. deductibilă” . . o micsorare a datoriilor fiscale la elementul de pasiv „Impozitul pe profit/venit” (-P).cont de activ. Natura operaŃiei economice: cumpărarea de mărfuri. Natura operaŃiei economice: plata către buget a impozitului pe profit. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . se creditează cu cresterea de pasiv. precum si o crestere a dreptului de creanŃă la elementul de activ „T. IV.cont bifuncŃional. Natura operaŃiei economice: v穗zarea de mărfuri.4426 „T.V.cont de activ.411 „ClienŃi” .V. Deci.441 „Impozitul pe profit/venit” . Se cumpără mărfuri în valoare de 800 lei si cu T.441 „Impozitul pe profit” .707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” . o crestere a datoriilor pe termen scurt la elementul de pasiv „Furnizori” (+P).V. colectată” (+P).V. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a disponibilului din bancă la elementul de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (-A) si concomitent. o crestere a datoriilor fiscale la elementul de pasiv „Impozitul pe profit” (+P). deductibilă” (+A) si concomitent. cu funcŃie de pasiv. Formula contabilă: 441 = 5121 – 1. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii.401 „Furnizori” . II. de forma A + x = P + x. Formula contabilă: 691 = 441 – 1. III. III.A. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . . se creditează cu micsorarea de activ.cont de activ. 19%. o crestere a veniturilor la elementul de pasiv „Venituri din v穗zarea mărfurilor” (+P) precum si o crestere a datoriilor la elementul de pasiv „T. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii. ANALIZA CONTABILĂ: I. III. se debitează cu micsorarea de pasiv. se debitează cu cresterea de activ.500 26. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . de forma A + x = P + x sau de forma A + x = C + (D + x). III.36 II. La termenul legal.691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit” . cu funcŃie de pasiv. IV.V.371 „Mărfuri” . Deci.4427 „T. . ANALIZA CONTABILĂ: I. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a stocurilor la elementul de activ „Mărfuri” (+A). Deci. 19%.cont bifuncŃional. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a dreptului de creanŃă la elementul de activ „ClienŃi” (+A) si concomitent. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a cheltuielilor la elementul de activ „Cheltuieli cu impozitul pe profit” (+A) si concomitent. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: .

I. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării. o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv „T.4423 „T. Formula contabilă: 4427 = 4423 – 38 30. La termenele de plată.A. Pe baza statelor se înregistrează impozitul pe salariile personalului.A.V. se creditează cu cresterea de pasiv. colectată” . ANALIZA CONTABILĂ: I. . Regularizarea taxei pe valoarea adăugată presupune două operaŃii.4427 „T. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a datoriilor pe termen scurt la elementul de pasiv „Personal .A.cont de activ.444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor” . Formula contabilă: 4427 = 4426 – 152 B. colectată” . de plată” (+P).A. II.V.190 707 – 1. La sfârsitul lunii.cont de pasiv. deductibilă” (-A) si concomitent.salarii datorate” .V.. Deci. se virează către bugetul de stat sumele reprezentând T. 37 .A.cont de pasiv. I. Formula contabilă: 421 = 444 – 3. Natura operaŃiei economice: plata către bugetul de stat a datoriilor fiscale privind TVA si impozitul pe salarii.V.A.A.000 4427 – 190 29.A. . de plată de 38 lei (T. pe baza jurnalelor de cumpărări si de vânzări.V.V. Natura operaŃiei economice: 絜chiderea contului „T.A. de plată” (- . deductibil”. o crestere a datoriilor fiscale la elementul de pasiv „T. operaŃia generează modificări de structură. de plată” . se întocmeste decontul de T.421 „Personal . în sumă de 3. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: .V. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a disponibilului din bancă la elementul de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (-A) si concomitent. de forma A – x = P – x sau de forma A – x=C+ (D – x).A.V. se creditează cu micsorarea de activ. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a dreptului de creanŃă la elementul de activ „T. ANALIZA CONTABILĂ: I. II. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . Formula contabilă: 411 = % – 1. rezultând T.A.cont de pasiv.V. de forma A = P – x + x sau de forma A = C + (D – x + x). III. IV. se creditează cu cresterea de pasiv.T. II. se debitează cu micsorarea de pasiv.V.200 lei. IV. III.A.A.4426 „T. Natura operaŃiei economice: 絜registrarea impozitului pe salarii.V. colectată de 190 lei . de plată si impozitul pe salarii. se debitează cu micsorarea de pasiv. de forma A = P – x + x sau de forma A = C + (D –x + x). astfel: ANALIZA CONTABILĂ: A.V. deductibilă” .V. colectată” (P). III.200 31.A. Natura operaŃiei economice: 絜chiderea contului „T. datorat bugetului de stat. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: .IV.cont de pasiv.A. Deci. deductibilă”. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv „T. operaŃia generează modificări de structură.V.V. se debitează cu micsorarea de pasiv. colectată” (-P) si concomitent. colectată” cu diferenŃa rămasă după 絜chiderea contului „T. o micsorare a datoriilor la elementele de pasiv „T.salarii datorate” (-P) si concomitent.A.A.cont de pasiv. deductibilă de 152 lei).V.4427 „T.V. IV. II. o crestere a datoriilor la elementul de pasiv „Impozitul pe venituri de natura salariilor” (+P). Deci.

Formula contabilă: 129 = 117 – 7. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: .117 „Rezultatul reportat” . III. de forma A – x = P – x sau de forma A – x = C + (D – x). se creditează cu micsorarea de activ. Natura operaŃiei economice: plata impozitului pe dividende la bugetul statului. Formula contabilă: % = 5121 – 3. modificare de structură. Din profitul anului precedent. . III. III. se debitează cu micsorarea de pasiv.cont de pasiv. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: .000 33. ANALIZA CONTABILĂ: I. Impozitul pe dividende se virează către bugetul de stat.V.444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor” . II. taxe si vărsăminte asimilate” . o crestere a capitalurilor proprii la elementul de pasiv „Rezultatul reportat” (+P). de forma A = P – x + x sau de forma A = C + (D – x + x). Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv „Dividende de plată” (-P) si concomitent.P) si „Impozitul pe venituri de natura salariilor” (-P). III.cont de activ. taxe si vărsăminte asimilate” (+P). . reŃinut pe listele de plată. taxe si vărsăminte asimilate” (-P).446 „Alte impozite. Natura operaŃiei economice: plata dividendelor nete. . II. IV.129 „Repartizarea profitului” .5121 „Conturi la bănci în lei” . Formula contabilă: 457 = 446 – 350 34. se debitează cu micsorarea de pasiv. .000 lei. se debitează cu micsorarea de pasiv. de forma A – x=P–x sau de forma A – x = C + (D – x). se debitează cu cresterea de activ. Deci.cont de activ. Se achită în numerar dividendele nete cuvenite acŃionarilor. Se înregistrează impozitul pe dividende în sumă de 350 lei. se debitează cu micsorarea de pasiv. Formula contabilă: 446 = 5121 – 350 35. IV.cont de pasiv. de plată” – cont de pasiv.4423 „T. adunarea generală hotărăste să repartizeze dividendele cuvenite acŃionarilor.cont de pasiv. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii. Natura operaŃiei economice: repartizarea dividendelor. ANALIZA CONTABILĂ: I. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării. ANALIZA CONTABILĂ: I. .5121 „Conturi la bănci în lei” . se creditează cu cresterea de pasiv. IV. Deci. Natura operaŃiei economice: 絜registrarea impozitului pe dividende datorat bugetului de stat. în sumă de 7. II. se creditează cu cresterea de pasiv. o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv „Alte impozite. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: .cont de pasiv. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: 38 . o crestere a datoriilor la elementul de pasiv „Alte impozite. se creditează cu micsorarea de activ. Deci. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a disponibilului din bancă la elementul de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (-A) si concomitent.457 „Dividende de plată” . .238 4423 – 38 444 – 3200 32. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării. de forma A + x = P + x sau de forma A + x = (C + x) + D . Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a elementului rectificativ de rezultate „Repartizarea profitului” (+A) si concomitent. ANALIZA CONTABILĂ: I. IV.446 „Alte impozite.cont de pasiv.A.cont de activ. taxe si vărsăminte asimilate” .

Deci.650 36. Formula contabilă: 462 = 5121 – 1. cu ajutorul acestui cont se Ńine evidenŃa creanŃelor legate de participaŃii. Formula contabilă: 457 = 5311 – 6. se debitează cu micsorarea de pasiv.5121 „Conturi la bănci în lei” . Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: .462 „Creditori diversi” . se creditează cu cresterea de pasiv. ANALIZA CONTABILĂ: I.cont de pasiv. . Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . se creditează cu micsorarea de activ. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a disponibilului din bancă la elementul de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (+A) si concomitent. prin virament bancar sau 絜 numerar 512. Natura operaŃiei economice: regularizarea sumei 絜casate necuvenit. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a disponibilului din bancă la elementul de activ „Casa 絜 lei” (-A) si concomitent. se debitează cu micsorarea de pasiv. IV. iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel: Se debitează cu: Contul corespondent creditor .cont de activ. II. Natura operaŃiei economice: 絜casări de sume necuvenite. IV. Ulterior. o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv „Dividende de plată” (P).II. IV. III. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a disponibilului din bancă la elementul de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (-A) si concomitent. de forma A – x = P – x sau de forma A – x = C + (D – x). s-a încasat necuvenit suma de 1. II.Valoarea 絈prumuturilor acordate altor entităŃi si a garanŃiilor depuse la furnizori. o micsorare a datoriilor pe termen scurt la elementul de pasiv „Creditori diversi” (-P). . banca corectează eroarea si retrage suma încasată necuvenit.5311 „Casa în lei” . asa cum sunt depozitele si garanŃiile plătite. III. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării.1. o crestere a datoriilor la elementul de pasiv „Creditori diversi” (+P).531 .462 „Creditori diversi” . operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării.000 37.cont de activ. CARACTERIZAREA CONTURILOR DE CREANłE SI DATORII PE TERMEN LUNG 267 „CreanŃe imobilizate”. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii.cont de pasiv. de forma A – x = P – x sau de forma A – x = C + (D – x). III. a 絈prumuturilor acordate pe termen lung si a altor creanŃe imobilizate. Deci. se creditează cu micsorarea de activ.5121 „Conturi la bănci în lei” . se debitează cu cresterea de activ.000 5. Urmare unei erori produse în extrasul de cont bancar.457 „Dividende de plată” . Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . .000 lei.cont de activ. Deci. la sesizarea entităŃii economice. ANALIZA CONTABILĂ: I. 39 După conŃinutul economic este un cont de imobilizări financiare.cont de pasiv. Formula contabilă: 5121 = 462 – 1. ANALIZA SI FUNCłIONAREA CONTURILOR DE CREANłE SI DATORII PE TERMEN LUNG 5. de forma A + x = P + x sau de forma A + x = C + (D + x).

Valoarea 絈prumuturilor din emisiunea de obligaŃiuni. nerambursate (ne絜casate) la un moment dat.DiferenŃele nefavorabile de curs valutar. la valoarea de rambursare.Valoarea 絈prumuturilor si a dob穗zilor aferente. precum si a garanŃiilor restituite de furnizori 絜 contul curent sau 絜 numerar 411 . 214 . aferente 絈prumuturilor acordate 絜 valută. 絜casate. aferente 絈prumuturilor acordate. aferente 絈prumuturilor din emisiunea si v穗zarea de obligaŃiuni cu primă 665 . din emisiunea si v穗zarea obligaŃiunilor 169 . iar după funcŃia contabilă este un cont de pasiv si funcŃionează astfel: Contul corespondent debitor Se creditează cu: 512 .Anularea obligaŃiunilor răscumpărate 505 . stabilite la data 絜casării creanŃelor sau rezultate din evaluarea acestora la cursul de la 絜chiderea exerciŃiului Soldul debitor reprezintă 絈prumuturile acordate terŃilor si alte creanŃe imobilizate.Valoarea 絈prumuturilor acordate pe termen lung si a dob穗zilor aferente. cedate 絜 regim de leasing financiar 212.este utilizat pentru evidenŃierea creditelor pe termen lung primite de la bănci si alte persoane juridice.Valoarea creanŃei reprezent穗d ratele facturate. iar după funcŃia contabilă este un cont de pasivI si funcŃionează astfel: Contul corespondent debitor Se creditează cu: 461.531 . După conŃinutul economic este un cont de surse împrumutate (datorii pe termen lung).Suma primelor de rambursare. 5121 ..DiferenŃe nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la 絜chiderea exerciŃiului financiar a 絈prumuturilor.Valoarea veniturilor din dob穗zile aferente creanŃelor imobilizate 763 .Rambursarea prin virament a 絈prumuturilor din emisiunea de obligaŃiuni 5121 .Valoarea pierderilor din creanŃe imobilizate 665 . Contul 161 „Împrumuturi din emisiuni de obligaŃiuni” – cu ajutorul acestui cont se Ńine evidenŃa 絈prumuturilor din emisiuni de obligaŃiuni.DiferenŃele favorabile de curs valutar. pentru bunurile de natura mijloacelor fixe.DiferenŃe nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la 絜chiderea exerciŃiului a creditelor 絜 valută Se debitează cu: Contul corespondent creditor .DiferenŃele favorabile de curs valutar stabilite la data rambursării creditelor pe termen . rezultate din evaluarea acestora la cursul de la 絜chiderea exerciŃiului 765 Contul corespondent debitor Se creditează cu: 512. aferente leasingului financiar 663 .213.Creditele bancare pe termen lung puse la dispoziŃia entităŃii 絜 contul curent 665 . După conŃinutul economic este un cont de surse împrumutate (datorii pe termen lung).Suma creditelor bancare pe termen lung rambursate la scadenŃă 512 .DiferenŃe favorabile de curs valutar stabilite la data rambursării 絈prumuturilor din emisiunea de obligaŃiuni 絜 valută si din evaluarea acestora la cursul de la 絜chiderea exerciŃiului financiar 765 Soldul creditor reprezintă 絈prumuturile din emisiuni de obligaŃiuni nerambursate Contul 162 „Credite bancare pe termen lung” . convertite 絜 acŃiuni 456 . obŃinute din emisiunea si v穗zarea de obligaŃiuni 絜 valută Se debitează cu: Contul corespondent creditor .Suma 絈prumuturilor obŃinute.

respectiv de la entităŃile de care 40 compania este legată prin interese de participare 665 .Sumele de 絜casat/絜casate reprezent穗d alte 絈prumuturi si datorii asimilate 665 .Sumele restituite entităŃilor afiliate. conform contractelor 211. respectiv celor de care compania este legată prin interese de participare 5121 .lung 絜 valută si din evaluarea acestora la 絜chiderea exerciŃiului financiar 765 Soldul creditor reprezintă credite bancare pe termen lung nerambursate Contul 166 „Datorii care privesc imobilizările financiare” – cu ajutorul acestui cont se Ńine evidenŃa datoriilor entităŃii economice faŃă de persoanele juridice care deŃin participaŃii 絜 capitalul acesteia. 絜 valută si din evaluarea acestora la 絜chiderea exerciŃiului financiar 765 Soldul creditor reprezintă alte 絈prumuturi si datorii asimilate nerestituite Contul 168 „Dobânzi aferente împrumuturilor si datoriilor asimilate” – reflectă dob穗zile datorate pentru: 絈prumuturile din emisiuni de obligaŃiuni.reflectă alte 絈prumuturi si datorii asimilate cum ar fi: depozite. creditele bancare pe termen lung. pe baza facturilor emise de locator 404 . datoriile ce privesc imobilizările financiare.Valoarea bunurilor preluate 絜 concesiune. . 5121 .DiferenŃele favorabile de curs valutar stabilite la data rambursării datoriilor ce privesc imobilizările financiare 絜 valută si din evaluarea acestora la 絜chiderea exerciŃiului financiar 765 Soldul creditor reprezintă sumele primite si nerestituite 167 „Alte împrumuturi si datorii asimilate” . 453. 512 . garanŃii primite si alte datorii asimilate (bunurile preluate 絜 concesiunie sau 絜 leasing financiar).DiferenŃele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la 絜chiderea exerciŃiului financiar a altor 絈prumuturi si datorii asimilate 絜 valută Se debitează cu: Contul corespondent creditor . conform contractelor 461.Sumele reprezent穗d alte 絈prumuturi si datorii asimilate.Sumele de 絜casat/絜casate de la entităŃile afiliate. După conŃinutul economic este un cont de surse împrumutate (datorii pe termen lung).ホnregistrarea obligaŃiei de plată a ratelor de leasing financiar. 212. rambursate prin virament 512 . iar după funcŃia contabilă este un cont de pasiv si funcŃionează astfel: Contul Contul corespondent debitor Se creditează cu: 205 .DiferenŃele favorabile de curs valutar stabilite la data rambursării altor 絈prumuturi si datorii asimilate.Valoarea bunurilor avute 絜 concesiune si restituite la expirarea contractelor 205 . După conŃinutul economic este un cont de surse împrumutate (datorii pe termen lung).DiferenŃele nefavorabile de curs valutar.Valoarea imobilizărilor corporale primite 絜 leasing financiar. rezultate din evaluarea la 絜chiderea exerciŃiului financiar a datoriilor ce privesc imobilizările financiare Se debitează cu: Contul corespondent creditor . iar după funcŃia contabilă este un cont de pasiv si funcŃionează astfel: Contul corespondent debitor Se creditează cu: 451. 213 . alte 絈prumuturi si datorii asimilate.

După conŃinutul economic este un cont rectificativ al valorii surselor 絈prumutate din emisiunea de obligaŃiuni.000 2. III. Formula contabilă: 2673 = 5121 – 25. conform prevederilor contractuale.După conŃinutul economic este un cont de surse împrumutate (datorii pe termen lung). societatea încasează împrumutul acordat. se creditează cu micsorarea de activ. Deci. II. 絜 cazul leasingului financiar 404 . neamortizate PROCEDURA ÎNREGISTRĂRILOR ÎN CONTABILITATE PRIN EFECTUAREA ANALIZEI CONTABILE A UNOR OPERAłIUNI ECONOMICE CE IMPLICĂ CONTURILE DE CREANłE 41 SI DATORII PE TERMEN LUNG 1.cont de activ. Natura operaŃiei economice: 絜casarea 絈prumutului acordat.2673 „CreanŃe legate de interesele de participare” .DiferenŃele nefavorabile de curs valutar stabilite la data plăŃii dob穗zilor datorate 絜 valută si din reevaluarea acestora la 絜chiderea exerciŃiului financiar Se debitează cu: Contul corespondent creditor .Valoarea primelor de rambursare. IV. de care este legată prin interese de participare. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: .Valoarea dob穗zilor facturate de locator. iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel: Se debitează cu: Contul corespondent creditor . ANALIZA CONTABILĂ: I. privind rambursarea obligaŃiunilor.DiferenŃele favorabile de curs valutar stabilite la data plăŃii dob穗zilor datorate 絜 valută si din reevaluarea acestora la 絜chiderea exerciŃiului financiar 765 Soldul creditor reprezintă dob穗zile datorate si neplătite Contul 169 „Prime privind rambursarea obligaŃiunilor” . Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a creanŃelor imobilizate la elementul de activ „CreanŃe legate de interesele de participare” (+A) si concomitent. un împrumut pe termen lung. legat de interese de participare. de forma A + x–x=P sau de forma A + x – x = C + D. La data scadentă.reflectă primele de rambursare. ca diferenŃă dintre valoarea de emisiune si valoarea de rambursare a obligaŃiunilor. operaŃia generează modificări de structură.000 lei. iar după funcŃia contabilă este un cont de pasiv si funcŃionează astfel: Contul corespondent debitor Se creditează cu: 666 . .Valoarea primelor de rambursare aferente 絈prumuturilor din emisiuni de obligaŃiuni cu primă 161 Contul corespondent debitor Se creditează cu: 686 .cont de activ. în valoare de 25.5121 „Conturi la bănci în lei” . O societate comercială acordă altei societăŃi. o micsorare a disponibilului din bancă la elementul de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (-A). aferente 絈prumuturilor si datoriilor asimilate 665 . se debitează cu cresterea de activ. Natura operaŃiei economice: acordarea unui 絈prumut pe termen lung legat de interese de participare.Valoarea dob穗zilor datorate. ANALIZA CONTABILĂ: I. amortizate Soldul debitor reprezintă valoarea primelor. .Suma dob穗zilor plătite prin contul curent 5121 .

cont de activ. 42 . se înregistrează subscripŃia publică a 5. se creditează cu micsorarea de activ. III.505 „ObligaŃiuni emise si răscumpărate” . . Deci.000 5. IV. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a disponibilului din bancă la elementul de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (+A) si concomitent.505 „ObligaŃiuni emise si răscumpărate” . Natura operaŃiei economice: anularea obligaŃiunilor. se creditează cu cresterea de pasiv. III. de forma A – x = P – x sau de forma A – x = C + (D – x). II.000 4.cont de activ. ANALIZA CONTABILĂ: I. în sumă de 10. de forma A + x – x = P sau de forma A + x – x = C + D. de forma A + x – x = P sau de forma A+x–x = C + D. se achită în numerar. ANALIZA CONTABILĂ: I. III. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . .cont de activ.461 „Debitori diversi” . Natura operaŃiei economice: subscripŃia de obligaŃiuni. Natura operaŃiei economice: răscumpărarea obligaŃiunilor. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv „ホmprumuturi din emisiuni de obligaŃiuni” (-P) si concomitent. Contravaloarea acestora.000 obligaŃiuni cu valoare nominală de 15 lei/obligaŃiune ANALIZA CONTABILĂ: I. La termenul scadent se răscumpără obligaŃiunile. operaŃia generează modificări de structură. Formula contabilă: 161 = 505 – 75. Deci. se creditează cu micsorarea de activ. se debitează cu cresterea de activ. III.cont de activ. de forma A + x = P + x sau de forma A + x = C + (D + x). o micsorare a numerarului din casierie la elementul de activ „Casa 絜 lei” (-A). Deci. După răscumpărare. Deci.161 „Împrumuturi din emisiuni de obligaŃiuni”-cont de pasiv. obligaŃiunile se anulează. se debitează cu cresterea de activ. faŃă de persoanele care au subscris obligaŃiunile.5311 „Casa în lei” . Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . se creditează cu micsorarea de activ. Formula contabilă: 461 = 161 – 75. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii.000 lei. o micsorare a creanŃelor imobilizate la elementul de activ „CreanŃe legate de interesele de participare” (-A). Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a dreptului de creanŃă. de 75.cont de activ. II. o crestere a datoriilor la elementul de pasiv „ホmprumuturi din emisiuni de obligaŃiuni” (+P). Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o majorare a titlurilor de plasament la elementul de activ „ObligaŃiuni emise si răscumpărate” (+A) si concomitent.II.000 3.5121 „Conturi la bănci în lei” .000 6. Formula contabilă: 5121 = 2673 – 25. . o micsorare a titlurilor de plasament la elementul de activ „ObligaŃiuni emise si răscumpărate” (-A). Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: .cont de activ. Se obŃine de la bancă un credit pe o perioadă de 3 ani. se debitează cu micsorarea de pasiv. IV. IV. În vederea obŃinerii unui împrumut.161 „Împrumuturi din emisiuni de obligaŃiuni”. se debitează cu cresterea de activ. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . IV. la elementul de activ „Debitori diversi” (+A) si concomitent.cont de pasiv. Formula contabilă: 505 = 5311 – 75. . operaŃia generează modificări de structură.2673 „CreanŃe legate de interesele de participare” . II.000 lei.

se creditează cu cresterea de activ.ANALIZA CONTABILĂ: I. de forma A – x=P–x sau de forma A – x = C + (D – x). se rambursează băncii creditul pe termen lung.000 lei. de forma A + x = P + x sau de forma A + x = C + ( D + x). Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv „Credite bancare pe termen lung” (-P) si concomitent. se debitează cu micsorările de pasiv. III.cont de pasiv.5121 „Conturi la bănci în lei” . O entitate economică primeste prin bancă un împrumut. II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a disponibilului din bancă la elementul de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (+A) si concomitent. Formula contabilă: 5121 = 1621 – 10. În baza unui contract. o micsorare a disponibilului din bancă la elementul de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (-A). de la o entitate afiliată.cont de activ.5121 „Conturi la bănci în lei” . operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii.1661 „Datorii faŃă de entităŃile afiliate” . Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce majorare a disponibilului din bancă la elementul de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (+A) si concomitent. de forma A – x=P–x sau de forma A – x = C + (D – x). II.000 8.000 10. Deci. III. Formula contabilă: 1621 = 5121 – 10. IV.1621 „Credite bancare pe termen lung ” . . Natura operaŃiei economice: rambursarea creditului bancar pe termen lung. Natura operaŃiei economice: obŃinerea unui credit bancar pe termen lung.1621 „Credite bancare pe termen lung” . Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: .000 lei. o micsorare a disponibilului din bancă la elementul de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (-A). La data scadentă. Natura operaŃiei economice: rambursarea 絈prumutului către societatea afiliată. o crestere a datoriilor la elementul de pasiv „Datorii faŃă de entităŃile afiliate” (+P). II. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării. o societate comercială primeste în concesiune un teren. II.cont de activ.cont de pasiv. o crestere a datoriilor la elementul de pasiv „Credite bancare pe termen lung” (+P). ANALIZA CONTABILĂ: I.cont de pasiv. se debitează cu micsorările de pasiv.cont de activ. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii. III. se creditează cu micsorările de activ.000 9. Deci.5121 „Conturi la bănci în lei” .cont de activ. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . IV. se creditează cu cresterea de pasiv. ANALIZA CONTABILĂ: I.Deci. . . de forma A + x = P + x sau de forma A + x = C + (D + x). se debitează cu cresterea de activ. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv „Datorii faŃă de entităŃile afiliate” (-P) si concomitent.5121 „Conturi la bănci în lei” .cont de pasiv. se rambursează împrumutul obŃinut de la societatea afiliată. La scadenŃă. se debitează cu cresterea de activ. IV. Formula contabilă: 1661 = 5121 – 150. se creditează cu micsorările de activ. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . ANALIZA CONTABILĂ I. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . în valoare de 20.000 7. III. Formula contabilă: 5121 = 1661 – 150.1661 „Datorii faŃă de entităŃile afiliate” . în sumă de 150. Deci. ANALIZA CONTABILĂ: . . IV. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării. Natura operaŃiei economice: primirea unui 絈prumut de la o entitate afiliată.

de forma A + x = P + x sau de forma A + x = C + (D + x). Deci. de forma A + x = P + x sau de forma A + x = C + (D + x). se restituie terenul primit în concesionare. se creditează cu cresterea de pasiv. mărci comerciale. La expirarea termenului contractual. 43 . se debitează cu cresterea de activ. Natura operaŃiei economice: restituirea terenului concesionat. III. o crestere a datoriilor la elementul de pasiv „Alte 絈prumuturi si datorii asimilate” (+P). licenŃe.167 „Alte împrumuturi si datorii asimilate” . III.000 lei. Natura operaŃiei economice: 絜registrarea dob穗zii aferentă unui 絈prumut pe termen lung. o micsorare a disponibilului din bancă la elementul de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (-A).cont de pasiv. de forma A – x = P – x sau de forma A – x = C + (D – x). brevete. de forma A – x = P – x sau de forma A – x = C + (D – x). Deci. Deci. se debitează cu micsorarea de pasiv. licenŃe. Formula contabilă: 205 = 167 – 20. drepturi si active similare” (+A) si concomitent. mărci comerciale. Deci.205 „Concesiuni. ANALIZA CONTABILĂ: I. licenŃe. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a cheltuielilor financiare la elementul de activ „Cheltuieli privind dob穗zile” (+A) si concomitent.cont de activ.1682 „Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung”. II. ANALIZA CONTABILĂ: I.cont de pasiv.205 „Concesiuni. II. II. drepturi si active similare” . Formula contabilă: 167 = 205 – 20. în sumă de 10. brevete. .cont de pasiv.000 13. IV. III. o micsorare a imobilizărilor necorporale la elementul de activ „Concesiuni. mărci comerciale.000 11. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . ANALIZA CONTABILĂ: I. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv „Dob穗zi aferente creditelor bancare pe termen lung” (-P) si concomitent.cont de activ. mărci comerciale. brevete. o crestere a datoriilor cu dob穗zile la elementul de pasiv „Dob穗zi aferente creditelor bancare pe termen lung” (+P). drepturi si active similare” . Natura operaŃiei economice: achitarea dob穗zii pentru creditul pe termen lung. Formula contabilă: 666 = 1682 – 10. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a imobilizărilor necorporale la elementul de activ „Concesiuni.cont de activ. . se creditează cu cresterea de pasiv. Natura operaŃiei economice: primirea unui teren 絜 concesiune. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii. drepturi si active similare” (-A). se debitează cu cresterea de activ.000 12. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . IV.167 „Alte împrumuturi si datorii asimilate” . operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării. licenŃe. II. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: .666 „Cheltuieli cu dobânzile” . Se achită prin virament dobânda aferentă creditului bancar pe termen lung. La termenul prevăzut în contract. III. se debitează cu micsorarea de pasiv.I. se înregistrează dobânda aferentă unui credit bancar pe termen lung. IV. se creditează cu micsorarea de activ.cont de pasiv. brevete. . Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare o datoriilor la elementul de pasiv „Alte 絈prumuturi si datorii asimilate” (-P) si concomitent.1682 „Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung” .

. de forma A + x = P + x sau de forma A + x = C + (D + x). Deci.cont de activ. pentru obligaŃiunile cu primă emise si vândute.161 „Împrumuturi din emisiuni de obligaŃiuni” .5121 „Conturi la bănci în lei” ” .169 „Prime privind rambursarea obligaŃiunilor” .Valoarea acŃiunilor dob穗dite prin aportul 絜 natură la capitalul social al entităŃilor afiliate.600 6 .600 lei. ANALIZA CONTABILĂ: I.213.cont de activ. în sumă de 50.cont de activ. se creditează cu micsorarea de activ.brevete. II.000 14. în sumă de 14.terenuri si amenajări de terenuri. 205. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . ANALIZA CONTABILĂ: I. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii.000 lei.000 15.1. Natura operaŃiei economice: 絜registrarea primelor de rambursare aferente emisiunii de obligaŃiuni. de forma A + x – x = P sau de forma A + x – x = C + D. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . licenŃe.169 „Prime privind rambursarea obligaŃiunilor” . o micsorare a 44 elementului rectificativ al valorii activelor circulante „Prime privind rambursarea obligaŃiunilor” (-A). se creditează cu cresterea de pasiv. Deci.Valoarea acŃiunilor dob穗dite prin achiziŃie de la entităŃi afiliate: . La sfârsitul exerciŃiului financiar al anului de emisiune si vânzare a obligaŃiilor. reprezent穗d: . . Formula contabilă: 169 = 161 – 50. CARACTERIZAREA CONTURILOR DE IMOBILIZĂRI FINANCIARE Contul 261 „AcŃiuni deŃinute la entităŃile afiliate” . . o crestere a datoriilor la elementul de pasiv „ホmprumuturi din emisiuni de obligaŃiuni” (+P). O societate comercială înregistrează primele de rambursare. III.achitate ulterior 512. mărci comerciale si alte imobilizări necorporale. operaŃia generează modificări de structură.6868 „Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaŃiunilor” . se creditează cu micsorarea de activ.. .achitate prin bancă sau 絜 numerar la data tranzacŃiei . IV. se debitează cu cresterea de activ.mijloace fixe.214 .cont de pasiv. III. Natura operaŃiei economice: amortizarea primei de rambursare pe primul an.531 269 . IV.208 211 212. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a cheltuielilor la elementul de activ „Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaŃiunilor” (+A) si concomitent.cont de activ. se debitează cu cresterea de activ. ANALIZA SI FUNCłIONAREA CONTURILOR DE INVESTIłII FINANCIARE ExistenŃa si miscarea investiŃiilor financiare se reflectă cu ajutorul conturilor: din grupa 26 „Imobilizări financiare” si grupa 50 „InvestiŃii pe termen scurt”. se calculează si se înregistrează amortizarea primelor de rambursare.după conŃinutul economic este un cont de imobilizări financiare. II. 6. Formula contabilă: 1682 = 5121 – 10. Formula contabilă: 6868 = 169 – 14. IV. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a elementului rectificativ al valorii activelor circulante „Prime privind rambursarea obligaŃiunilor” (+A) si concomitent. iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel: Se debitează cu: Contul corespondent creditor .

mijloace fixe.DiferenŃele nefavorabile de curs valutar aferennte vărsămintelor de efectuat pentru imobilizări financiare 絜 valută.DiferenŃele favorabile de curs valutar stabilite la data decontării datoriilor 絜 valută. cedate Soldul debitor reprezintă valoarea acŃiunilor deŃinute la entităŃi afiliate Contul 263 „Interese de participare” . iar după funcŃia contabilă este un cont de pasiv si funcŃionează astfel: Contul corespondent Se creditează cu: 45 debitor 261. rezultate din evaluarea acestor datorii la cursul de la 絜chiderea exerciŃiului Se debitează cu: Contul corespondent creditor .Valoarea cheltuielilor privind acŃiunile deŃinute la entităŃi afiliate.achitate ulterior 5121.Sumele plătite efectiv. 263.DiferenŃa favorabilă dintre valoarea titlurilor dob穗dite si valoarea neamortizată a imobilizărilor aportate la capitalul 絜treprinderilor asociate 106 Contul corespondent debitor Se creditează cu: 6641 .5311 269 .Valoarea intereselor de participare dob穗dite prin aportul 絜 natură la capitalul social al entităŃilor economice asociate. iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel: Se debitează cu: Contul corespondent creditor ..Valoarea participaŃiilor primite ca urmare a majorării capitalului social al entităŃilor economice asociate la care se deŃin participaŃii. cu plată ulterioară 665 .achitate prin bancă sau 絜 numerar.Sumele datorate pentru achiziŃionarea de imobilizări financiare.213.DiferenŃa favorabilă dintre valoarea titlurilor dob穗dite si valoarea neamortizată a imobilizărilor aportate la capitalul entităŃilor afiliate 106 Contul corespondent debitor Se creditează cu: 6641 .Costul de achiziŃie al intereselor de participare evaluate la consolidare prin metoda punerii 絜 echivalenŃă Soldul debitor reprezintă valoarea intereselor de participare deŃinute la entităŃi economice asociate Contul 269 „Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare” . .terenuri si amenajări de terenuri. rezultate 絜 urma relaŃiilor de achiziŃionare a imobilizărilor financiare. .214 .brevete.Valoarea intereselor de participare dob穗dite prin achiziŃie de la alte entităŃi: . reprezent穗d: .Valoarea cheltuielilor privind interesele de participare deŃinute la alte entităŃi asociate. 531 .după conŃinutul economic este un cont de imobilizări financiare. 265 . licenŃe. 絜 momentul achiziŃiei. pentru imobilizările financiare achiziŃionate 512. rezultate din achiziŃionarea de imobilizări financiare sau din evaluarea acestor datorii la . 205.208 211 212. .Valoarea titlurilor primite. ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din profitul net al entitătilor afiliate 761 . cedate 264 . După conŃinutul economic este un cont de datorii. prin reinvestirea dividendelor cuvenite din profitul net 761 .este utilizat pentru evidenŃierea obligaŃiilor de plată. mărci comerciale si alte imobilizări necorporale.

Valoarea obligaŃiunilor emise si răscumpărate: . . iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel: Se debitează cu: Contul corespondent creditor .Valoarea la cost de achiziŃie a acŃiunilor cumpărate de la entităŃile afiliate: . .Valoarea obŃinută din acŃiunile deŃinute la entităŃile afiliate cedate. După conŃinutul economic este un cont de active circulante bănesti. După conŃinutul economic este un cont de active circulante bănesti. rezultate din evaluarea la 絜cheierea exerciŃiului financiar.531 . ne絜casate 絜 momentul tranzacŃiei 6642 .cursul de la 絜chiderea exerciŃiului 765 Sold creditor reprezintă sumele datorate pentru imobilizările financiare achiziŃionate 6.rămase de achitat la o dată ulterioară 512. După conŃinutul economic este un cont de active circulante bănesti.DiferenŃele nefavorabile rezultate din evaluarea la 絜cheierea exerciŃiului financiar.evidenŃiază obligaŃiunile emise de societate 絜 vederea obŃinerii de 絈prumuturi si răscumpărarea lor la scadenŃă de la creditori. cumpărate 絜 vederea rev穗zării si obŃinerii unor venituri financiare pe termen scurt. anulate Soldul debitor reprezintă valoarea obligaŃiunilor emise si răscumpărate care nu au fost anulate Contul 506 „ObligaŃiuni” . pentru a se obŃine venituri financiare 絜trun termen scurt.Valoarea obŃinută din acŃiunile deŃinute la entităŃile afiliate cedate.DiferenŃele favorabile. ca diferenŃă dintre preŃul de cumpărare si cel de v穗zare. a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacŃionare pe o piaŃă reglementată Soldul debitor reprezintă valoarea acŃiunilor deŃinute la societăŃile din cadrul grupului Contul 505 „ObligaŃiuni emise si răscumpărate” .DiferenŃa nefavorabilă dintre preŃul de achiziŃie si preŃul de cesiune a acŃiunilor cedate 668 .evidenŃiază obligaŃiunile emise de alte entităŃi.achitate prin bancă / 絜 numerar 絜 momentul tranzacŃiei. 絜casate prin bancă / 絜 numerar 絜 momentul tranzacŃiei 461 .Valoarea obligaŃiunilor emise si răscumpărate. iar după funcŃia contabilă . a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacŃionare pe o piaŃă reglementată 768 Contul corespondent debitor Se creditează cu: 512. iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel: Se debitează cu: Contul corespondent creditor .2 CARACTERIZAREA CONTURILOR DE INVESTIłII PE TERMEN SCURT Contul 501 „AcŃiuni deŃinute la entităŃile afiliate” – cu ajutorul acestui cont se Ńine evidenŃa titlurilor cumpărate de la societăŃile din cadrul grupului.rămase de achitat la o dată ulterioară 512.531 509 Contul corespondent debitor Se creditează cu: 161 .achitate prin bancă / 絜 numerar 絜 momentul tranzacŃiei.531 509 .

Valoarea obligaŃiunilor cedate. ne絜casate 絜 momentul tranzacŃiei 6642 . depozite pe termen scurt 絜 valută etc. .DiferenŃele favorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie 絜 devize (titluri de stat 絜 valută.DiferenŃele favorabile rezultate din evaluarea la 絜cheierea exerciŃiului financiar.) stabilite la data lichidării lor sau din evaluarea la 絜chiderea exerciŃiului financiar Soldul debitor reprezintă valoarea altor investiŃii pe termen scurt si creanŃe asimilate existente la un moment dat Contul 509 „Vărsăminte de efectuat pentru investiŃii financiare pe termen scurt” evidenŃiază obligaŃiile de plată pentru investiŃiile pe termen scurt cumpărate.achitate prin bancă / 絜 numerar 絜 momentul tranzacŃiei. a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacŃionare pe o piaŃă reglementată 768 Contul corespondent debitor Se creditează cu: 512. .este un cont de activ si funcŃionează astfel: Se debitează cu: Contul corespondent creditor . altele dec穰 acŃiunile deŃinute la entităŃile afiliate si interesele de participare.DiferenŃa nefavorabilă dintre preŃul de achiziŃie si preŃul de cesiune a obligaŃiunilor Soldul debitor reprezintă valoarea obligaŃiunilor existente la un moment dat 46 Contul 508 „Alte investiŃii financiare pe termen scurt si creanŃe asimilate” .Valoarea altor investiŃii pe termen scurt si creanŃe asimilate cedate.) rezultate din evaluarea la 絜chiderea exerciŃiului financiar 765 .Valoarea la cost de achiziŃie a obligaŃiunilor cumpărate: . depozite pe termen scurt 絜 valută etc. După conŃinutul economic este un cont de active circulante bănesti. ne絜casate 絜 momentul tranzacŃiei 6642 . 絜casate prin bancă / 絜 numerar 絜 momentul tranzacŃiei 461 .cu ajutorul acestui cont se Ńine evidenŃa altor titluri de valoare.531 . 絜casate prin bancă / 絜 numerar 絜 momentul tranzacŃiei 461 . După conŃinutul economic este un cont de datorii.DiferenŃele nefavorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie 絜 devize (titluri de stat 絜 valută.Valoarea obligaŃiunilor cedate.531 .achitate prin bancă / 絜 numerar 絜 momentul tranzacŃiei.rămase de achitat la o dată ulterioară 512.rămase de achitat la o dată ulterioară 512.531 509 . iar după funcŃia contabilă este un cont de pasiv si funcŃionează astfel: Contul corespondent .531 509 .Valoarea altor investiŃii pe termen scurt si creanŃe asimilate cedate.Valoarea la cost de achiziŃie a altor investiŃii pe termen scurt si creanŃe asimilate cumpărate: .Dob穗zile aferente obligaŃiunilor si titlurilor de plasament deŃinute 766 Contul corespondent debitor Se creditează cu: 512.DiferenŃa nefavorabilă dintre preŃul de achiziŃie si preŃul de cesiune a altor investiŃii financiare pe termen scurt si a creanŃelor asimilate cedate 665 . iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel: Se debitează cu: Contul corespondent creditor .

Natura operaŃiei economice: scoaterea din evidenŃă a acŃiunilor deŃinute la o entitate afiliată.000 lei.531 .Valoarea investiŃiilor financiare pe termen scurt cumpărate. achitate prin bancă / 絜 numerar 512.cont de activ. se creditează cu micsorarea de activ. Natura operaŃiei economice: achiziŃionarea de interese de participare.261 „AcŃiuni deŃinute la entităŃile afiliate”” . operaŃia generează modificări de structură. rezultate 絜 urma evaluării datoriilor 絜 valută.5121 „Conturi la bănci în lei” . de forma A + x – x = P sau de forma A + x – x = C + D. o crestere a obligaŃiei de plată la elementul de pasiv „Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare” (+P). Natura operaŃiei economice: achiziŃionarea de acŃiuni la o entitate afiliată.cont de activ. III. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii. la preŃul de 15 lei/acŃiune. reprezent穗d vărsăminte de efectuat pentru investiŃiile financiare pe termen scurt.debitor Se creditează cu: 501 la 508 . Se achiziŃionează de la o societate 25% din pachetul de acŃiuni. în valoare de 12. Deci. o micsorare a disponibilului din bancă la elementul de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (-A). II. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a cheltuielilor la elementul de activ „Cheltuieli privind investiŃiile financiare cedate” (+A) si concomitent. pentru a fi deŃinute pe termen lung. III.261 „AcŃiuni deŃinute la entităŃile afiliate”. urmând ca plata acestora să se facă la o dată ulterioară.DiferenŃele favorabile de curs valutar. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . IV. . Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . se debitează cu cresterea de activ.cont de activ. se debitează cu cresterea de activ. . conform contractului. II. IV. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a activelor imobilizate la elementul de activ „Interese de partcipare” (+A) si concomitent.000 2. am穗ate la plată. de forma A . acŃiunile deŃinute la entitatea afiliată sunt cedate (vândute) si astfel se scot din evidenŃă.cont de activ.664 „Cheltuieli privind investiŃiile financiare cedate” . la cursul de 絜chidere a exerciŃiului financiar Se debitează cu: Contul corespondent creditor . ANALIZA CONTABILĂ: I. Formula contabilă: 664 = 261 – 75.000 3. se creditează cu micsorarea de activ. ANALIZA CONTABILĂ: 47 I. Formula contabilă: 261 = 5121 – 75. o micsorare a activelor imobilizate la elementul de activ „AcŃiuni deŃinute la entităŃile afiliate” (-A). operaŃia generează modificări de structură. II. rezultate 絜 urma evaluării datoriilor 絜 valută. ANALIZA CONTABILĂ I. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a activelor imobilizate la elementul de activ „AcŃiuni deŃinute la entităŃile afiliate” (+A) si concomitent.Valoarea la preŃ de achiziŃie a investiŃiilor pe termen scurt cumpărate si neachitate 絜 momentul tranzacŃiilor 665 . cu plata prin bancă. Se achiziŃionează de la o societate afiliată pachetul majoritar de 5.000 acŃiuni .DiferenŃele nefavorabile de curs valutar. de forma A+x–x= P. Ulterior. reprezent穗d vărsăminte de efectuat pentru investiŃiile financiare pe termen scurt. Deci. la cursul de 絜chidere a exerciŃiului financiar sau 絜 urma achitării acestora 765 Soldul creditor reprezintă valoarea datorată pentru investiŃiile financiare pe termen scurt cumpărate PROCEDURA ÎNREGISTRĂRILOR ÎN CONTABILITATE PRIN EFECTUAREA ANALIZEI CONTABILE A UNOR OPERAłIUNI ECONOMICE CE IMPLICĂ CONTURILE DE INVESTIłII FINANCIARE 1. Deci.

cont de activ. IV. . Natura operaŃiei economice: cumpărarea de alte titluri de plasament.cont de pasiv. Natura operaŃiei economice: rev穗zarea titlurilor de plasament la preŃ superior costului de achiziŃie. Deci. .cont de activ. la costul de achiziŃie de 2.+ x = P + x sau de forma A + x = C + (D + x).5081 „Alte titluri de plasament” .269 „Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare” .cont de activ. se debitează cu cresterea de activ. . IV.cont de activ. o micsorare a investiŃiilor financiare pe termen scurt la elementul de activ „Alte titluri de plasament ” (-A) precum si o crestere a veniturilor la elementul de pasiv „Venituri din investiŃii financiare cedate” (+P). Natura operaŃiei economice: plata intereselor de participare achiziŃionate.cont de pasiv. III. IV. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a obligaŃiei de plată la elementul de pasiv „Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare” (-P) si concomitent.cont de pasiv. Se achiziŃionează de la bursă un pachet de 1. operaŃia generează modificări de structură. se achită prin bancă interesele de participare achiziŃionate.263 „Interese de participare” . IV.5121 „Conturi la bănci în lei” .000 764 – 600 9. de forma A – x = P – x sau de forma A – x = C + (D – x). de forma A + x = P + x. . Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: .000 4.5121 „Conturi la bănci în lei” . ANALIZA CONTABILĂ: I. . de forma A + x – x = P si alta de volum.5121 „Conturi la bănci în lei” . în vederea revânzării.50 lei/acŃiune. II.cont de activ. de forma A + x – x = P sau de forma A + x – x = C + D. 絜 sensul cresterii. ANALIZA CONTABILĂ: I.La data prevăzută în contract. se debitează cu cresterea de activ. ANALIZA CONTABILĂ: I. Deci. se debitează cu cresterea de activ. se creditează cu cresterea de pasiv.5081 „Alte titluri de plasament” .000 8. Plata se face prin bancă. se creditează cu cresterea de pasiv. se creditează cu micsorarea de activ. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a investiŃiilor financiare pe termen scurt la elementul de activ „Alte titluri de plasament ” (+A) si concomitent. II.600 48 5081 – 3. Deci. si concomitent. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . se creditează cu micsorarea de activ. III. o micsorare a disponibilului din bancă la elementul de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (-A). prevăzută în contract se răscumpără 10. operaŃia generează două modificări: una de structură. III. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a disponibilului din bancă la elementul de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (+A). Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: .000 obligaŃiuni la valoarea nominală de 5 . La data scadentă. se creditează cu micsorarea de activ. Formula contabilă: 263 = 269 – 12. Formula contabilă: 269 = 5121 – 12. se debitează cu micsorarea de pasiv. III.764 „Venituri din investiŃii financiare cedate”. o micsorare a disponibilului din bancă la elementul de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (-A). II. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării.269 „Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare” .200 acŃiuni. AcŃiunile achiziŃionate sunt revândute la preŃul de 3 lei/acŃiune .000 5.cont de activ. Formula contabilă: 5081 = 5121 – 3. Formula contabilă: 5121 = % – 3.

664 „Cheltuieli privind investiŃiile financiare cedate” . se debitează cu cresterea de activ.cont de pasiv. se debitează cu cresterea de activ. o micsorare a disponibilului din bancă la elementul de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (-A). Natura operaŃiei economice: rev穗zarea obligaŃiunilor la un preŃ situat sub costul de achiziŃie. Deci. Ulterior. de forma A + x – x = P sau de forma A + x – x = C + D. ObligaŃiunile achiziŃionate anterior. se creditează cu micsorarea de activ. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . de forma A + x – x = P sau de forma A+ x – x = C + D. ANALIZA CONTABILĂ: I.cont de activ. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . ANALIZA CONTABILĂ: I. Deci. în vederea revânzării. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a investiŃiilor financiare pe termen scurt la elementul de activ „ObligaŃiuni emise si răscumpărate” (+A) si concomitent. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a disponibilului din bancă la elementul de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (+A).000 11. II.cont de activ. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a investiŃiilor financiare pe termen scurt la elementul de activ „ObligaŃiuni emise si răscumpărate” (-A) si concomitent. .800 12. se debitează cu cresterea de activ. operaŃia generează modificări de structură. ANALIZA CONTABILĂ: I. III. operaŃia generează modificări de structură. o micsorare a titlurilor de plasament la elementul de activ „ObligaŃiuni” (-A). Plata se face prin bancă. de forma A – x = P – x sau de forma A – x = C + (D – x).5121 „Conturi la bănci în lei” . II.161 „Împrumuturi din emisiuni de obligaŃiuni” . IV.505 „ObligaŃiuni emise si răscumpărate” . Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . . III. se creditează cu micsorarea de activ. IV. se creditează cu micsorarea de activ. III. sunt revândute la preŃul de 6 lei/obligaŃiune. II.506 „ObligaŃiuni” . . IV. II. se creditează cu micsorarea de activ. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a investiŃiilor financiare pe termen scurt la elementul de activ „ObligaŃiuni” (+A) si concomitent.cont de activ. Deci.5311 „Casa în lei” . Natura operaŃiei economice: achiziŃionarea unui pachet de obligaŃiuni. Natura operaŃiei economice: anularea obligaŃiunilor răscumpărate.cont de activ.lei/obligaŃiune. se debitează cu cresterea de activ. de forma A + x – x = P. . Formula contabilă: 505 = 5311 – 50. Formula contabilă: .cont de activ. IV. Plata se face prin casierie. III. se debitează cu micsorarea de pasiv. Natura operaŃiei economice: răscumpărarea obligaŃiunilor. ANALIZA CONTABILĂ: I. . Se achiziŃionează un pachet de 600 obligaŃiuni la costul de achiziŃie de 8 lei/obligaŃiune. Formula contabilă: 506 = 5121 – 4. operaŃia generează modificări de structură. o micsorare a numerarului din casierie la elementul de activ „Casa 絜 lei” (-A). Formula contabilă: 161 = 505 – 50.cont de activ.5121 „Conturi la bănci în lei” .cont de activ. o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv „ホmprumuturi din emisiuni de obligaŃiuni” (-P). precum si o crestere a cheltuielilor la elementul de activ „Cheltuieli privind investiŃiile financiare cedate” (+A) si concomitent.000 10. obligaŃiunile răscumpărate se anulează.cont de activ.506 „ObligaŃiuni” . Deci.505 „ObligaŃiuni emise si răscumpărate” .

operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării.5121 „Conturi la bănci în lei” . ANALIZA CONTABILĂ: I. Formula contabilă: 509 = 5121 – 30. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii.1. un pachet de acŃiuni de la o entitate afiliată.1. Deci.509 „Vărsăminte de efectuat pentru investiŃii financiare pe termen scurt” . Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . ANALIZA SI FUNCłIONAREA CONTURILOR DE TREZORERIE 7. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a disponibilului din bancă la elementul de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (-A) si concomitent.1. Deci. III. II. cu plata ulterioară. asa cum sunt cecurile si efectele comerciale primite de la clienŃi pentru bunurile livrate.000 lei. Natura operaŃiei economice: plata acŃiunilor prin bancă. se debitează cu micsorarea de pasiv.cont de pasiv. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: .200 13.000 14.cont de activ. Se achiziŃionează. o crestere a datoriilor la elementul de pasiv „Vărsăminte de efectuat pentru investiŃii financiare pe termen scurt” (+P). IV. CONTURILE LA BĂNCI Contul 511 „Valori de încasat” . cu plată ulterioară conform contractului.cont de pasiv. II. pentru a fi revândute. lucrările executate si serviciile prestate acestora. at穰 絜 lei c穰 si 絜 valută. IV. o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv „Vărsăminte de efectuat pentru investiŃii financiare pe termen scurt” (-P).600 664 – 1.509 „Vărsăminte de efectuat pentru investiŃii financiare pe termen scurt” . se debitează cu cresterea de activ. Formula contabilă: 501 = 509 – 30. de forma A – x = P – x sau de forma A – x = C + (D – x).000 7.cont de activ.800 5121 – 3. ANALIZA CONTABILĂ: 49 I. După conŃinutul economic este un cont de active circulante bănesti. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a investiŃiilor pe termen scurt la elementul de activ „AcŃiuni deŃinute la entităŃile afiliate” (+A) si concomitent.evidenŃiază valorile de 絜casat. III.501 „AcŃiuni deŃinute la entităŃile afiliate” . de forma A + x = P + x sau de forma A + x = C + (D + x). . La data scadentă. Natura operaŃiei economice: 絜registrarea cumpărării de acŃiuni de la o entitate afiliată. . CARACTERIZAREA CONTURILOR DE DISPONIBILITĂłI BĂNESTI DisponibilităŃile bănesti ale entităŃii economice sunt reprezentate de sumele de bani aflate 絜 conturi la bănci si prin numerarul aflat 絜 casieria unităŃii.% = 506 – 4. iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel: Se debitează cu: Contul corespondent creditor . se creditează cu cresterea de pasiv. 7. se efectuează plata acŃiunilor prin bancă.Valoarea cecurilor si a efectelor comerciale primite de la clienŃi 411. în valoare totală de 30. se creditează cu micsorarea de activ. prevăzută în contract. 413 Contul corespondent .

reprezent穗d venituri 絜 avans care privesc exerciŃiile următoare 472 . 453 .Valoarea cecurilor si a efectelor comerciale 絜casate prin contul curent 667 .Sumele depuse ca aport 絜 numerar la capitalul social 456 .Valoarea subvenŃiilor primite si 絜casate 445 . iar după funcŃia contabilă este un cont bifuncŃional si funcŃionează astfel: Contul Se debitează cu: Contul corespondent creditor .Sumele ridicate 絜 numerar din cont sau virate 絜 alt cont de trezorerie 161 .Sumele 絜casate. 509 .Creditele pe termen lung si scurt rambursate la scadenŃă 167 . din cecuri.DiferenŃele favorabile de curs valutar stabilite la data 絜casării creanŃelor 絜 devize 絜 cursul exerciŃiului financiar si cele rezultate din evaluarea disponibilităŃilor din conturile bancare 絜 valută la 絜cheierea exerciŃiului financiar 765 . rambursate 162. rezultate din 絜casările 絜 numerar. 413.Sumele 絜casate. reprezent穗d subvenŃii primite pentru activitatea de exploatare 741 .Sumele depuse 絜 cont de către asociaŃi 455 . de la debitori diversi 461 .Sumele 絜casate. 419 . 絜 curs de clarificare 473 . 451. entităŃilor legate prin interese de participare sau altor entităŃi 261 la 265 501 la 508 .Sumele 絜casate de la clienŃi 411.Sumele plătite reprezent穗d 絈prumuturi din emisiuni de obligaŃiuni răscumpărate.Sumele plătite. reprezent穗d alte venituri din exploatare 758 .Sumele 絜casate. din alte conturi bancare.Taxa pe valoarea adăugată de recuperat.Valoarea creanŃelor imobilizate si a dob穗zilor aferente 絜casate. reprezent穗d dividendele pentru participaŃiile la capitalul altor societăŃi 761.Sumele depuse sau virate 絜 cont.Valoarea sconturilor 絜casate de la furnizori sau alŃi creditori 767 . din acreditive etc 581 .Sumele 絜casate. reprezent穗d vărsăminte efectuate 絜 plus 絜 relaŃia cu 448.Sumele 絜casate 絜 momentul tranzacŃiilor.debitor Se creditează cu: 512 . pentru investiŃiile financiare pe termen lung si titlurile de plasament cumpărate 269. reprezent穗d debite ale personalului 4281 .Sumele 絜casate. 453 .Sumele 絜casate.762 .Sumele restituite entităŃilor affiliate.Sumele 絜casate. reprezent穗d venituri extraordinare 771 Contul corespondent debitor Se creditează cu: 581 .Sumele 絜casate. reprezent穗d redevenŃe. reprezent穗d dob穗zilor aferente creanŃelor imobilizate 763 .Sumele 絜casate de la entităŃi affiliate sau de la entităŃi legate prin interese de participare 166.Sumele 絜casate. 絜casată de la bugetul statului 4424 .Sumele 絜casate. reprezent穗d valoarea investiŃiilor pe termen scurt cedate 501 la 508 .Sume 絜casate reprezent穗d alte 絈prumuturi si datorii asimilate 167 . 519 .Sumele primite ca rezultat al operaŃiilor 絜 participaŃie 458 . 438 50 bugetul de stat si asigurările sociale . reprezent穗d rambursarea altor 絈prumuturi si datorii asimilate 166.Creditele bancare pe termen lung si scurt puse la dispoziŃia societăŃii 絜 contul curent 162. precum si a garanŃiilor restituite 267 . locaŃii de gestiune si chirii 706 . 451.evidenŃiază disponibilităŃile 絜 lei si valută aflate 絜 conturi la bănci si sumele 絜 curs de decontare.Valoarea cecurilor si a efectelor comerciale 絜casate 511 . reprezent穗d dob穗zile aferente disponibilităŃilor 絜 conturi la bănci 766 .Valoarea sconturilor acordate Soldul debitor reprezintă valoarea cecurilor si efectelor comerciale ne絜casate 512 „Conturi curente la bănci” .Valoarea achitată 絜 momentul tranzacŃiilor. 482 . 519 .Sumele 絜casate din investiŃiile financiare cedate 764 .Sumele 絜casate de la unitate sau subunităŃi 481.Sumele 絜casate. si necuvenite entităŃii de la creditori diversi 462 . După conŃinutul economic este un cont de active circulante bănesti.Sumele restituite de la buget.

404 405 .. cu obligaŃia rambursării acestora 絜tr-un termen de sub un an.Sumele achitate. iar după funcŃia contabilă este un cont de pasiv si funcŃionează astfel: Contul corespondent debitor Se creditează cu: 51 512.Sumele achitate creditorilor diversi 473 . deplasări. inclusiv dob穗zile plătite 512 Soldul creditor reflectă creditele bancare pe termen scurt si dob穗zile aferente acestora nerestituite. primele de asigurare.Sumele plătite pentru serviciile bancare 665 .PlăŃile efectuate către personalul entităŃii economice 427 .Sumele achitate acŃionarilor sau asociaŃilor. transferări. După conŃinutul economic este un cont de datorii.1.Creditele bancare pe termen scurt acordate de bancă pentru nevoi temporare.Plata către buget a impozitului pe venituri de natura salariilor 455. iar după funcŃia contabilă .Sumele virate asigurărilor sociale reflectate ca alte datorii sociale 441 . postale si taxe comunicaŃii. 絜 contul vărsămintelor de efectuat pentru titlurile imobilizate si investiŃiile pe termen scurt achiziŃionate 458 .Sumele achitate reprezent穗d cheltuieli cu 絜treŃinerea si reparaŃiile. sume achitate pentru alte servicii executate de terŃi 627 .este utilizat pentru evidenŃa numerarului aflat 絜 casierie. protocol. prin conturi distincte.DiferenŃele nefavorabile de curs valutar stabilite la data plăŃii datoriilor 絜 devize.PlăŃile efectuate. 518 .Sumele achitate. reprezent穗d dob穗zile pentru credite bancare pe termen lung si scurt 267 . reprezent穗d impozitul pe profit 4423. taxe si vărsăminte asimilate 444 . locaŃiile de gestiune si chiriile. studiile si cercetările.Valoarea 絈prumuturilor acordate pe termen lung 401. reprezent穗d contribuŃia la asigurările sociale si de sănătate 437 .Plata către buget a taxei pe valoarea adăugată datorată si taxa pe valoarea adăugată plătită 絜 vamă 447 .Sumele achitate terŃilor. altor impozite. 622 la 626. comisioanele si onorariile. inclusiv dob穗zile datorate Se debitează cu: Contul corespondent creditor .Sumele plătite la buget. detasări. După conŃinutul economic este un cont de active circulante bănesti.Creditele bancare pe termen scurt restituite.Sumele achitate acŃionarilor / asociaŃilor 457 . 456 . ca urmare a 絜casărilor si plăŃilor efectuate.evidenŃiază creditele acordate de bănci pe termen scurt . se evidenŃiază cu ajutorul conturilor: Contul 531 „Casa” . reprezent穗d reŃineri sau popriri din salarii 431 . 403. precum si miscarea acestuia.PlăŃile efectuate către furnizorii de bunuri si servicii 421 la 426 .PlăŃile efectuate ulterior tranzacŃiilor.2 CONTURILE DE CASĂ Numerarul si alte valori aflate 絜 casieria unităŃii. reprezent穗d contribuŃia la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj 438 .Sumele achitate copraticipanŃilor sau virate ca rezultat al operaŃiilor 絜 coparticipaŃie 168. 4426 .Sumele achitate.Plata către bugetul de stat a accizelor. reprezent穗d sume transferate 絜tre unitate si subunităŃi 611 la 614. 628 . 666 . 絜 cursul exerciŃiului financiar si cele rezultate din evaluarea disponibilităŃilor din conturile bancare 絜 valută la 絜cheierea exerciŃiului financiar Soldul – debitor reprezintă disponibilităŃile bănesti 絜 lei si valută – creditor reprezintă creditele primite 絜 lei si valută Contul 519 „Credite bancare pe termen scurt” .PlăŃile efectuate către organismele publice privind taxele si vărsămintele asimilate 448 . respectiv neplătite 7. reprezent穗d dividendele nete cuvenite 462 . redevenŃele. 482 .Restituirea sumelor aflate 絜 curs de clarificare 481.

a timbrelor fiscale si postale. reprezent穗d valoarea obŃinută din investiŃii financiare pe termen scurt cedate 501 la 508 .Avansurile de trezorerie acordate 532 . reprezent穗d sume transferate 絜tre unitate si subunităŃi 542 .PlăŃile efectuate. cu plată 絜 numerar sau din avansuri de trezorerie 401. reprezent穗d reŃineri sau popriri din drepturile salariaŃilor 451. reprezent穗d decontări 絜tre entităŃi afiliate si decontări privind interesele de participare 451. tichetelor si biletelor de călătorie si a altor valori.Sumele 絜casate.Sumele 絜casate de la clienŃi 411. achiziŃionate de la furnizori. iar după funcŃia contabilă este un cont de activ si funcŃionează astfel: Contul Se debitează cu: Contul corespondent creditor .404 . 461 . reprezent穗d aport la capitalul social 456 . 626 .Sumele achitate.Sumele 絜casate din prestări servicii. reprezent穗d costul de achiziŃie al investiŃiilor financiare pe termen lung si al titlurilor de plasament cumpărate 401. 624. biletele de tratament si odihnă. a timbrelor fiscale si postale. biletelor de tratament si odihnă. reprezent穗d restituirea avansurilor de trezorerie neutilizate 542 . 453 .evidenŃiază alte valori existente 絜 casieria entităŃii.419 .Sumele 絜casate. v穗zarea mărfurilor si alte activităŃi 704. 453 .Sumele 絜casate de la creditori diversi 462 . cum sunt: bonurile valorice.PlăŃile efectuate. reprezent穗d venituri anticipate 472 .Sumele 絜casate de la acŃionari / asociaŃi 455 . reprezent穗d decontări 絜tre entităŃi afiliate si decontări privind interesele de participare 455.Depunerile de numerar la bănci 261 la 269 501 la 509 .PlăŃile 絜 numerar efectuate 絜 momentul tranzacŃiilor.PlăŃile efectuate către furnizori 421 la 428 . biletelor de tratament si .PlăŃile 絜 numerar. 428. După conŃinutul economic este un cont de active circulante asimilate celor bănesti.DiferenŃele favorabile de curs valutar stabilite la data 絜casării creanŃelor 絜 valută 絜 cursul exerciŃiului financiar si cele rezultate din evaluarea disponibilităŃilor 絜 valută din casierie la 絜cheierea exerciŃiului financiar 765 Contul corespondent debitor Se creditează cu: 581 .Sumele 絜casate din despăgubiri si alte venituri din exploatare 758 . 625.Sumele restituite acŃionarilor / asociaŃilor 457 .Valoarea bonurilor valorice. reprezent穗d alte valori achiziŃionate 6588 .Sumele 絜casate.Sumele achitate terŃilor. timbrele.DiferenŃele nefavorabile de curs valutar stabilite la data plăŃii datoriilor 絜 valută 絜 cursul exerciŃiului financiar si cele rezultate din evaluarea disponibilităŃilor 絜 valută din casierie la 絜cheierea exerciŃiului financiar Soldul debitor reflectă numerarul 絜 lei / valută existent 絜 casieria entităŃii economice 532 „Alte valori” . 542 Contul corespondent debitor Se creditează cu: 302. 5311. 708 .Sumele achitate personalului 427 . 707. 456 .Sumele ridicate de la bănci 581 .Sumele achitate diversilor creditori 481 .Valoarea bonurilor valorice.Sumele 絜casate. tichetele de masă si alte valori de trezorerie de acest gen.Sumele 絜casate de la salariaŃi si debitori 428. tichetele si biletele de călătorie.este un cont de activ si funcŃionează astfel: Se debitează cu: Contul corespondent creditor .Sumele 絜casate 絜 momentul tranzacŃiilor.Dividendele nete plătite acŃionarilor sau asociaŃilor/acŃionarilor 462 . reprezent穗d alte cheltuieli de exploatare 665 .

se debitează cu cresterea de activ.000 2. II. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: .200 lei. de forma A + x – x = P sau de forma A + x – x = C + D. Natura operaŃiei economice: primirea cecului de la client.5112 „Cecuri de încasat” . Natura operaŃiei economice: 絜casarea prin bancă a clientului (decontarea creanŃei comerciale).cont de activ. . Deci. III.000 3. se creditează cu micsorarea de activ. . Se achită prin virament bancar datoria către un furnizor. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a disponibilului din bancă la elementul de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (+A) si concomitent. III. operaŃia generează modificări de structură. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: .500 lei. se creditează cu micsorarea de activ. Natura operaŃiei economice: 絜casarea cecului.411 „ClienŃi” . III. ANALIZA CONTABILĂ: I. de forma A + x – x = P sau de forma A + x – x = C + D. . Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . consumate 642 .500 4. se creditează cu micsorarea de activ. operaŃia generează modificări de structură.cont de activ. de forma A – x = P – x sau de forma A – x = C + (D – x). reprezentând contravaloarea mărfurilor vândute anterior. Deci. ANALIZA CONTABILĂ: I. se debitează cu cresterea de activ. tichetelor si biletelor de călătorie si a altor valori. se creditează cu micsorarea de activ.411 „ClienŃi” . Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a disponibilului din bancă la elementul de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (+A) si concomitent.5112 „Cecuri de încasat” .cont de activ.cont de activ.5121 „Conturi la bănci în lei” . ANALIZA CONTABILĂ: I. II. Ulterior. în valoare de 1. O societate comercială vinde produse finite. o micsorare a dreptului de creanŃă la elementul de activ „ClienŃi” (A). Natura operaŃiei economice: achitarea unui furnizor prin bancă (decontarea unei datorii). o micsorare a dreptului de creanŃă la elementul de activ „ClienŃi” (-A). II. ANALIZA CONTABILĂ: I. Formula contabilă: 5112 = 411 – 3. Formula contabilă: 5121 = 411 – 2. Formula contabilă: 5121 = 5112 – 3. Deci. III.5121 „Conturi la bănci în lei” . Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a activelor circulante la elementul de activ „Cecuri de 絜casat” (+A) si concomitent. în valoare de 3. IV. o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv „Furnizori” (-P).5121 „Conturi la bănci în lei” . Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a disponibilului din bancă la elementul de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (-A) si concomitent. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: .cont de activ. IV.cont de activ. II. Se încasează de la un client prin bancă suma de 2. o micsorare a activelor circulante la elementul de activ „Cecuri de 絜casat” (-A). de forma A + x – x = P sau de forma A + x – x = C + D. se debitează cu cresterea de activ. cecul se depune la bancă si se încasează.000 lei. . IV.cont de activ.odihnă. operaŃia generează modificări de structură. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării. Deci.Valoarea tichetelor de masă acordate salariaŃilor Soldul debitor reprezintă stocul de “alte valori” existent 52 PROCEDURA ÎNREGISTRĂRILOR ÎN CONTABILITATE PRIN EFECTUAREA ANALIZEI CONTABILE A UNOR OPERAłIUNI ECONOMICE CE IMPLICĂ CONTURILE DE TREZORERIE 1. pentru a căror decontare primeste de la clientul său un cec.

5311 „Casa în lei” .5191 „Credite bancare pe termen scurt” .5121 „Conturi la bănci în lei” . La data scadentă. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . se debitează cu cresterea de activ. de forma A – x = P – x sau de forma A – x = C + (D – x).cont de activ.cont de activ. în sumă de 4. o societate comercială contractează cu banca un credit pe termen de 6 luni.cont de activ. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a numerarului din casierie la elementul de activ „Casa 絜 lei” (-A) si concomitent.411 „ClienŃi” . Natura operaŃiei economice: rambursarea creditului pe termen scurt. II. Formula contabilă: 5121 = 5191 – 16. ANALIZA CONTABILĂ: I. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării.cont de pasiv. Deci. de forma A + x – x = P. .5311 „Casa în lei” . Pentru nevoi temporare.400 8. . II.cont de activ. Formula contabilă: 5191 = 5121 – 16. se rambursează. Formula contabilă: 401 = 5121 – 1. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: .400 lei. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . o crestere a datoriilor la elementul de pasiv „Credite bancare pe termen scurt” (+P). ANALIZA CONTABILĂ: I. o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv „Creditori diversi” (-P). de forma A – x = P – x sau de forma A – x = C + (D – x). se creditează cu micsorarea de activ. se debitează cu cresterea de activ. III. Natura operaŃiei economice: decontarea 絜 numerar a datoriei faŃă de creditor.5191 „Credite bancare pe termen scurt” . IV. Deci. II. se debitează cu micsorarea de pasiv. se creditează cu micsorarea de activ.401 „Furnizori” . Natura operaŃiei economice: 絜casarea cu numerar a contravalorii mărfurilor v穗dute. ANALIZA CONTABILĂ: I. . se creditează cu cresterea de pasiv. Formula contabilă: 5311 = 411 – 4. III. IV. Deci. Natura operaŃiei economice: primirea unui credit bancar pe termen scurt. .200 5. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o micsorare a disponibilului din bancă la elementul de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (-A) si concomitent.000 53 6. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii. creditul contractat anterior.000 7.cont de pasiv. Deci. în sumă de 16. II Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a disponibilului din bancă la elementul de activ „Conturi la bănci 絜 lei” (+A) si concomitent. o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv „Credite bancare pe termen scurt” (-P). contravaloarea mărfurilor vândute acestuia..000 lei. IV. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a numerarului din casierie la elementul de activ „Casa 絜 lei” (+A) si concomitent. Se achită prin casierie datoria către un creditor.cont de pasiv. Se încasează în numerar de la un client. III. IV. care îi este pus la dispoziŃie în contul curent. III. operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul micsorării.5121 „Conturi la bănci în lei” . de forma A + x = P + x sau de forma A + x = C + (D + x). operaŃia generează modificări de structură. se creditează cu micsorarea de activ. se debitează cu micsorarea de pasiv. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . o micsorare a dreptului de creanŃă la elementul de activ „ClienŃi” (-A). în sumă de 300 lei. ANALIZA CONTABILĂ: I.cont de activ.

Deci. Deci. Formula contabilă: 5321 = 5311 – 130 10. de forma A + x – x = P sau de forma A + x – x = C + D. fapt pentru care se constituie un provizion.cont de activ. se creditează cu micsorarea de activ. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: .Sumele reprezent穗d diminuarea sau anularea provizioanelor 7812 Soldul creditor reprezintă provizioanele constituite PROCEDURA ÎNREGISTRĂRII CONSTITUIRII SI ANULĂRII UNUI PROVIZION PENTRU LITIGII 1. Natura operaŃiei economice: achiziŃionarea de timbre postale cu numerar. Pentru anul următor comisia de inventariere estimează pierderea procesului în acest litigiu. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a cheltuielilor la elementul de activ „Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli” (+A) si concomitent. în sumă de 7. care pretinde daune în sumă de 7. iar după funcŃia contabilă este un cont de pasiv si funcŃionează astfel: Contul corespondent debitor Se creditează cu: 6812 .cont de activ. se creditează cu cresterea de pasiv. III.cont de pasiv. III. se debitează cu cresterea de activ. se debitează cu cresterea de activ. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a cheltuielilor la elementul de activ „Cheltuieli postale si taxe de telecomunicaŃii” (+A) si concomitent. III. de forma A + x – x = P. Formula contabilă: 462 = 5311 – 300 9. pentru nerespectarea clauzelor contractuale. ANALIZA CONTABILĂ: I. ANALIZA CONTABILĂ: I.cont de pasiv. IV.626 „Cheltuieli postale si taxe de telecomunicaŃii” . o micsorare a numerarului din casierie la elementul de activ „Casa 絜 lei” (-A).5321 „Timbre fiscale si postale” . ANALIZA SI FUNCłIONAREA CONTURILOR DE PROVIZIOANE 54 Contul 151 „Provizioane” . La sfârsitul anului entitatea are un litigiu în curs cu un client.. IV. Natura operaŃiei economice: constituirea unui provizion pentru litigii.cont de activ. Natura operaŃiei economice: 絜registrarea consumului de timbre postale. II Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a activelor circulante la elementul de activ „Timbre fiscale si postale”(+A) si concomitent.462 „Creditori diversi” . operaŃia generează modificări de volum 絜 sensul cresterii. operaŃia generează modificări de structură. .cont de activ. o micsorare a activelor circulante la elementul de activ „Timbre fiscale si postale” (-A). . ANALIZA CONTABILĂ: I.1511 „Provizioane pentru litigii” .5311 „Casa în lei” . se creditează cu micsorarea de activ. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: .500 lei.6812 „Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli” . .cont de activ.după conŃinutul economic este un cont de surse de finanŃare asimilat conturilor de capitaluri atrase. de forma A + x = P + x sau de forma A + x = C + (D + x). în valoare de 30 lei. IV. II. Deci. se debitează cu micsorarea de pasiv. o crestere a datoriilor la elementul de pasiv „Provizioane pentru litigii” (+P). Formula contabilă: 626 = 5321 – 30 8. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . II. . Se achiziŃionează cu numerar timbre postale.Valoarea provizioanelor constituite sau majorate Se debitează cu: Contul corespondent creditor . în valoare de 130 lei. operaŃia generează modificări de structură.5321 „Timbre fiscale si postale” . se debitează cu cresterea de activ.500 lei. Se utilizează timbrele postale pentru corespondenŃa societăŃii.

2.500 2.1 ACTIVITĂłILE SI REZULTATELE FINANCIARE ALE ENTITĂłII ECONOMICE Rezultatele financiare ale unei entităŃi reliefează eficienŃa cu care s-a desfăsurat activitatea economică si se calculează la perioadă (lună/trimestru/an) ca diferenŃă 絜tre venituri si cheltuieli si poate fi: . VENITURILE SI REZULTATUL ENTITĂłII ECONOMICE 9. La sf穩situl exerciŃiului financiar. înregistrate pe parcursul exerciŃiului contabil sub formă de intrări sau cresteri ale activelor sau descresteri ale datoriilor. Cheltuielile constituie diminuări ale beneficiilor economice. care cuprinde sistematizat cheltuielile si veniturile entităŃii economice. II. . modificare ce poate fi evaluată în mod credibil. Stabilirea conturilor corespondente si aplicarea regulilor de funcŃionare: . ANALIZA CONTABILĂ: I. modificare ce poate fi evaluată în mod credibil. DEFINIłII: Veniturile constituie cresteri ale beneficiilor economice. Determinarea modificării elementelor bilanŃiere: se produce o crestere a veniturilor la elementul de pasiv „Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli ” (-P) si concomitent.cont de pasiv.1511 „Provizioane pentru litigii” .pierdere. procesul de formare a rezultatului se reflectă 絜 contul de profit si pierdere. altele decât cele rezultate din distribuirea acestora către acŃionari.IV.500 9.cont de pasiv. În anul curent entitatea pierde procesul în litigiul comercial avut cu clientul său si astfel. III. Formula contabilă: 1511 = 7812 – 7.7812 „Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli” . CADRUL GENERAL de 絜tocmire si prezentare a situaŃiilor financiare. operaŃia generează modificări de structură de forma A = P + x – x sau de forma A = C + (D – x). care se 55 concretizează în cresteri ale capitalului propriu. Deci.500 lei. astfel: 1. CHELTUIELILE. precum si criteriile de recunoastere a acestora. Formula contabilă: 6812 = 1511 – 7. se creditează cu cresterea de pasiv. Natura operaŃiei economice: anularea provizionului pentru litigii. o micsorare a datoriilor la elementul de pasiv „Provizioane pentru litigii” (+P). constituit la sfârsitul exerciŃiului financiar precedent. elaborat de Comitetul pentru Standarde InternaŃionale de Contabilitate. Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit si pierdere atunci când a avut loc o scădere a beneficiilor economice viitoare. anulează provizionul de 7. defineste cheltuielile si veniturile. altele decât cele rezultate din contribuŃii ale acŃionarilor. aferente diminuării unui activ sau cresterii unei datorii. 絜 situaŃia c穗d veniturile sunt mai mari dec穰 cheltuielile sau . se debitează cu micsorarea de pasiv.profit. CRITERII DE RECUNOASTERE: Veniturile sunt recunoscute în contul de profit si pierdere atunci când a avut loc o crestere a beneficiilor economice viitoare aferente cresterii unui activ sau diminuării unei datorii. IV. înregistrate pe parcursul exerciŃiului contabil sub formă de iesiri sau scăderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor. care se concretizează în reduceri ale capitalului propriu. . 絜 situaŃia 絜 care veniturile sunt mai mici dec穰 cheltuielile.

Pe baza acestor operaŃii se determină rezultatul curent. prin constituirea si realizarea lor. care nu se repetă 絜 activitatea entităŃii economice. Ele nu apar 絜 cadrul activităŃii entităŃii economice frecvent sau cu regularitate. Din cele prezentate reiese că rezultatul brut al entităŃii economice. Ea cuprinde pe l穗gă activitatea de exploatare si alte activităŃi accesorii care se caracterizează printr-un anumit grad de permanenŃă. concretizat 絜 profit sau pierdere. financiară si extraordinară a entităŃii economice si duc astfel la micsorarea situaŃiei nete (capitalului propriu). . cu caracter obisnuit si repetitiv si astfel sunt asimilate activităŃii curente. constituie activitatea extraordinară a entităŃii economice. av穗d caracter 絜t穃plător. Toate procesele economice legate de activitatea principală. Din acest considerent. conform obiectului de activitate al unei entităŃi economice. conturile de cheltuieli.se debitează cu valoarea cheltuielilor efectuate. OperaŃiunile extraordinare au un caracter nerepetitiv. Activitatea extraordinară se referă la evenimente sau tranzacŃii diferite de activitatea curentă a entităŃii economice. inclusiv activităŃile derivate din realizarea acestuia. sunt considerate drept operaŃiuni curente obisnuite de exploatare care au un caracter ordinar. Celelalte operaŃii economice. din clasa 6 a Planului de conturi general. cu ajutorul cărora se 絜registrează 絜 contabilitatea curentă.la sf穩situl lunii nu prezintă sold. Activitatea entităŃii economice include si operaŃiuni financiare. . Av穗d funcŃie contabilă de cont de activ: . desfăsurate 絜tr-o perioadă de gestiune.rezultatul extraordinar (profit sau pierdere). 絜 cele ce urmează vom face referiri numai la aspectele legate de funcŃia si funcŃionarea conturilor. determină cresterea situaŃiei nete (capitalului . Veniturile.Clasificarea si gruparea informaŃiilor 絜 contul de rezultate pleacă de la activităŃile entităŃii economice. Cheltuielile evidenŃiază efectul utilizării resurselor 絜 activitatea de exploatare.2 FUNCłIA SI FUNCłIONAREA CONTURILOR DE CHELTUIELI SI VENITURI Deoarece structura cheltuielilor si veniturilor a fost prezentată 絜 capitolul III. accidental. obisnuit si repetitiv si constituie activitatea curentă. 9. Activitatea curentă este activitatea desfăsurată de o entitate economică potrivit obiectului său de activitate. . are două componente: . sunt asimilate conturilor de activ.se creditează cu 絜chiderea acestora prin contul de profit sau pierdere.rezultatul curent (profit sau pierdere) – format din rezultatul din exploatare si rezultatul financiar. Veniturile si cheltuielile entităŃii economice sunt clasificate 絜 funcŃie de aceste activităŃi si implicit si rezultatele financiare aferente.

Pentru noi vorbesc experienta. sunt asimilate conturilor de pasiv. Departamentul tau contabil In ultimii ani contabilitatea nu mai este privita ca un departament nesemnificativ dar obligatoriu in cadrul unei societati. personal care presupune costuri ridicate pentru compania dvs. Av穗d funcŃie contabilă de cont de pasiv: . Contabilitate Serviciile de contabilitate sunt orientate spre crearea unei imagini cat mai fidele a activitatii desfasurate astfel incat aceasta sa constituie o baza corecta si reala pentru calculul indicatorilor economico-financiari si pentru culegerea informatiilor privind orice aspect din patrimoniul companiei dvs. in conformitate cu legislatia in vigoare si cu cerintele tale de informare. . .propriu) a entităŃii economice si 絜 consecinŃă conturile de venituri.organizarea si conducerea contabilitatii. Serviciile de contabilitate cuprind. din clasa 7 a Planului de conturi general. Nevoia de informatii corecte si complete a devenit din ce in ce mai acuta. nu in ultimul rand. rezultatele activitatilor desfasurate pana in prezent si. dar nu se rezuma la: .nu prezintă sold la sf 穩 situl lunii. Aceste informatii pot fi furnizate numai de catre personal calificat. diplomele si atestatele dobandite de-a lungul anilor. . Noi va oferim informatiile corecte si complete de care aveti nevoie la timp.inregistrarea tuturor documentelor contabile ale societatii tale.se debitează cu 絜chiderea acestora prin contul de profit sau pierdere. la un cost mai mic si la o calitate superioara.se creditează cu valoarea veniturilor obŃinute. .

raportari semestriale si lunare (bilant.balanta analitica si sintetica. . cumparari.intocmirea jurnalelor de vanzari.auditul situatiilor financiare si a altor rapoarte. .proceduri privind evidentierea gestiunilor.refacerea evidentelor contabile (daca evidentele precedente nu-ti ofera datele de care ai nevoie sau daca ai certitudinea ca lipsesc inregistrari sau ca exista inregistrari eronate etc) Servii conexe .cenzorat. .servicii de audit intern. . a creditorilor si debitorilor societatii. . . .evidenta analitatica a furnizorilor si clientilor. declaratii obligatorii). .completarea registrelor obligatorii: Carte Mare. . .proceduri privind casieria societatii..evaluarea imobilizarilor companiei. la cererea clientului. .proceduri privind circulatia documentelor in cadrul societatii. Registru Jurnal si Registru Inventar.recrutare de personal in domeniu.proceduri privind arhivarea documentelor societatii. . . .

intalniri cu alti specialisti .consiliere in diverse colaborari. interviuri cu angajatii. calcul grad de incarcare etc ..consultanta pentru dimensionarea corecta a departamentelor contabile proprii (acolo unde este cazul). teste.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful