)) ¤ )) ¤ )) ¤ )) ¤ )) ¤ >rr rrtrrrtrrªr ªrrrŠ )) >rr rrtrrrtrrªr ªrrrŠ )) >rr rrtrrrtrrªr ªrrrŠ )) >rr rrtrrrtrrªr ªrrrŠ )) >rr rrtrrrtrrªr ªrrrŠ

))
DeLe oMecees”OŸeeŸe:
ªrtr +rªªrrªr rr ªrr ªr +rt >rr rr ¦r¢r ªr ªr rtr tr¤rr` ªrcrr rr¦r r` -rªr¢r r` rr¦ªrr.
¤rr r`ªr>rªr rr rr¦rªrr¢r rr¦ttrr r) atrªr +rªªrrªr rr sªrrr¦r rr¦ºrªr r r`rr¦.
rrrrªrrr +r¤r ªr! rr t rrtrr trtªrªr -r¦ ªr-rªr rr¦r r` rr¦t +rr tr ªr) ªrrr strr rr¦r
atrtr ªrrt rr¦rªr rr¦r +rrªrrªrrr¦trr rrªrr r? ªrttrtrŠ trrªrrr¦ rr¦r rrr`trrrªrtr
artrtr r ) ¤ªrr -¤ªrr ªrr tªr=rr rr orrtrr ¤rrtrr r . trrr ¦r` tr rr ¦ +rrªrt¢r tr orr
rr tr ¤rrtr r . ªrªr -ªrªr ¶rªr +rrtr r ) strrr¦r ¤rrªrrr¦rtr rrrrrr ×rr rr a tr trtr
r ) ªrr ªrrr ¤rrªrtrr) ªrr` a ªr rrrªr arr ªr rr¦tªrr ªrªa rr¦t a . trr trrªrrr¦ tªr=rr
rr¦r srrrrr` ªªr tr ªr r` -rtr tr ªrr) ¤rªr trrr¦ ªrr tªr=rr tr a t r . trªr trrr¦ r` tra
r r` rr¦ trrr ¦r` tr rr¦r rr¦r s -ªr-rr¦r s +rrªrt¢r ªrªrr r ) r` rr¦trrrªr -rr zar zrªr rr¦r
tr+rrªrªrr ªrªrr trtrr r) +r¤rªr rrt¢rrªrtr r`rrrªr r) strªr rr¦rr ºrr -
‘r`rrrªrttr:r rrrr`ªr rrr tªrr trrrªrrr’ ‘r`rrrªrttr:r rrrr`ªr rrr tªrr trrrªrrr’ ‘r`rrrªrttr:r rrrr`ªr rrr tªrr trrrªrrr’ ‘r`rrrªrttr:r rrrr`ªr rrr tªrr trrrªrrr’ ‘r`rrrªrttr:r rrrr`ªr rrr tªrr trrrªrrr’- +rªrªrªr! rr +rrrrrr¦r r`rrrªr r.
+rrrrrr¦r rrt¢r r . rr sr tr +rrr` rrªr ) +rtrŠ strrr ¦ r` rtr rr¦r rr¦rrrªrr tr ªrr ªr +rt
>rr rr ¦r¢r rr ªrŠ ªrr rr -
>rr +rªrªrrªr ªrr-r >rr +rªrªrrªr ªrr-r >rr +rªrªrrªr ªrr-r >rr +rªrªrrªr ªrr-r >rr +rªrªrrªr ªrr-r
+rªr ¤ªr rrrrªrrrr ºr¢r rr rrtrr ªr-rŠ) +rªr ¤ªr rrrrªrrrr ºr¢r rr rrtrr ªr-rŠ) +rªr ¤ªr rrrrªrrrr ºr¢r rr rrtrr ªr-rŠ) +rªr ¤ªr rrrrªrrrr ºr¢r rr rrtrr ªr-rŠ) +rªr ¤ªr rrrrªrrrr ºr¢r rr rrtrr ªr-rŠ))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
ªr-r:r trrªrrrr¢rrªr ªroªrrr`rr r`rtrrr¦rrªrªrr))º)) ªr-r:r trrªrrrr¢rrªr ªroªrrr`rr r`rtrrr¦rrªrªrr))º)) ªr-r:r trrªrrrr¢rrªr ªroªrrr`rr r`rtrrr¦rrªrªrr))º)) ªr-r:r trrªrrrr¢rrªr ªroªrrr`rr r`rtrrr¦rrªrªrr))º)) ªr-r:r trrªrrrr¢rrªr ªroªrrr`rr r`rtrrr¦rrªrªrr))º))
rrrrªrrr +r¤rªr! rrt rrtrr tr+rrªrªr-r¦ ªr-rªr rr¦r rrªrŠ trªr. ¤rr rr trsr
+rr` trrrªr tr rr tarªr ªrrrr rr ¦ r` rtr rr¦r s-ør tr rr¦r ªrr)
ªr rr r`ªraŠ trtªr¢rrŠ tr+rªr ªr rrrrrªrŠ) ªr rr r`ªraŠ trtªr¢rrŠ tr+rªr ªr rrrrrªrŠ) ªr rr r`ªraŠ trtªr¢rrŠ tr+rªr ªr rrrrrªrŠ) ªr rr r`ªraŠ trtªr¢rrŠ tr+rªr ªr rrrrrªrŠ) ªr rr r`ªraŠ trtªr¢rrŠ tr+rªr ªr rrrrrªrŠ))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
+rrrrrr`ar`r aªrrªrr rrrrrr¢rr -r trªrrrŠ))¤)) +rrrrrr`ar`r aªrrªrr rrrrrr¢rr -r trªrrrŠ))¤)) +rrrrrr`ar`r aªrrªrr rrrrrr¢rr -r trªrrrŠ))¤)) +rrrrrr`ar`r aªrrªrr rrrrrr¢rr -r trªrrrŠ))¤)) +rrrrrr`ar`r aªrrªrr rrrrrr¢rr -r trªrrrŠ))¤))
+r¤rªr! rrtr strrr`-r rr¦r ªr aªrtrr rrrªr ¤rrªrtr r +rrt ªr rrrr`rrªr¢r rr
¤rrªrtr r) >rrrr¦r¢r ªr rr¦rr ºrr. ‘¤rªrr rr¦rr -r rr r`aªªrrr’ ‘¤rªrr rr¦rr -r rr r`aªªrrr’ ‘¤rªrr rr¦rr -r rr r`aªªrrr’ ‘¤rªrr rr¦rr -r rr r`aªªrrr’ ‘¤rªrr rr¦rr -r rr r`aªªrrr’- rrtr ªrr ¤rªrr
+rrt rr¦rr +rrrrr`rr¦rr¦ r. sªr -rrr-ror+rr tr aarr ªrrr ¤rr trrr¦trr) strr`rr¤
rrt str trrr¦š rrªr rr¦r aªr +rrt rrrr`rr ttrt trrr¦ rrr-r r¤ rrrªr +rr ªrrr
¤rrªrtr ) rr trªr trrr¦rt tr a ªrtrr+rr +rr t rrrr` rr ªrr rr¦r +rrr` a rr¦rt¢r r )
ªrr rrrrr¤rrrªrrr`a -r ªrr`-r rrrrr¦rrr+rtrr) ªrr rrrrr¤rrrªrrr`a -r ªrr`-r rrrrr¦rrr+rtrr) ªrr rrrrr¤rrrªrrr`a -r ªrr`-r rrrrr¦rrr+rtrr) ªrr rrrrr¤rrrªrrr`a -r ªrr`-r rrrrr¦rrr+rtrr) ªrr rrrrr¤rrrªrrr`a -r ªrr`-r rrrrr¦rrr+rtrr))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
+rtrrrroŠ tr rrtªrrr trªrrrrrrŠ trrr-ªrtr))-)) +rtrrrroŠ tr rrtªrrr trªrrrrrrŠ trrr-ªrtr))-)) +rtrrrroŠ tr rrtªrrr trªrrrrrrŠ trrr-ªrtr))-)) +rtrrrroŠ tr rrtªrrr trªrrrrrrŠ trrr-ªrtr))-)) +rtrrrroŠ tr rrtªrrr trªrrrrrrŠ trrr-ªrtr))-))
¤rr rrsr ¤rªrr-rrtªr tr tr`rtr. +rrr`a-+rªtr tr tr`rtr trªr rrrrr¦r rr¦
rrrrªr s+rt rr¦r trrorrtrr¦rt trr`rtr r`ªrr`atr rr¦t rrtrr r. ªrr rr×rr rrt¢rªrrrr
rrªr rªrr rr -rrªrªrrªr r +rºrr tr +r¤r. +rªrrr` a +rr t trªr rrr rr¦ rrr +rt rr¦r +rrrr
trrr¦rt ¤rrªrªrr rr -rrªr r +rrt ¤trr ¤rrªrªrªrrrrr trrrr¢r rrrrrr tr rr-r¦ rr
¤rrtrr r. rrªr¤rªrr rr¦r trrrtr ªrrr rrtrr) >rrrr¦r¢r rr¦rtr r r`rr¦ ªrr srrrrr`ªªr
+rr rr tr rr a ªr r )
ªrr`a-rrªrrrtrrrrrrŠ orrrr trtªr arrŠ rrrrŠ) ªrr`a-rrªrrrtrrrrrrŠ orrrr trtªr arrŠ rrrrŠ) ªrr`a-rrªrrrtrrrrrrŠ orrrr trtªr arrŠ rrrrŠ) ªrr`a-rrªrrrtrrrrrrŠ orrrr trtªr arrŠ rrrrŠ) ªrr`a-rrªrrrtrrrrrrŠ orrrr trtªr arrŠ rrrrŠ))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
trar aŠar +rªrr:+rrªrr +rªr -rr+rªrrrªr -r))×)) trar aŠar +rªrr:+rrªrr +rªr -rr+rªrrrªr -r))×)) trar aŠar +rªrr:+rrªrr +rªr -rr+rªrrrªr -r))×)) trar aŠar +rªrr:+rrªrr +rªr -rr+rªrrrªr -r))×)) trar aŠar +rªrr:+rrªrr +rªr -rr+rªrrrªr -r))×))
+r¤rªr! r`ªr>rªrrr`trrrr¦r ªrr`a. trrorrtrr¦rt trr`rtr ¤rrªrrr¦rtr. rroªr rr
r`ªrªrrr¦rrªrrr¦ trªrr`-r. orrrr. rrr+rtr trtªr. sr`¢ªrr rr¦r arrªr. rrªr rr¦r rrrrªr.
+rªtrŠrr¦t¢r rr¦r trtrªrtrr. r` -rªtrªr-rrºr rr ¦ rr¦¤. rrtrrrtrrr rr¦r ¤rrªr r` tr. tªr=rr
rr¦r trrr` rtrrr¦rrr rr trªr tªr rr¦r r` ªrrrªr. s¤ rr ¦ trr` tr +rªr rrrtrªrrtrrrr¦ +rªr +rr t
trrr ¦r` tr tr r` ªr+r ªrtrr trºrr-
+rr`rtrr trrrtrr trr`¤ttrrrr arªr ªrrrr:ªrrrŠ) +rr`rtrr trrrtrr trr`¤ttrrrr arªr ªrrrr:ªrrrŠ) +rr`rtrr trrrtrr trr`¤ttrrrr arªr ªrrrr:ªrrrŠ) +rr`rtrr trrrtrr trr`¤ttrrrr arªr ªrrrr:ªrrrŠ) +rr`rtrr trrrtrr trr`¤ttrrrr arªr ªrrrr:ªrrrŠ))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
+rªrr`ªtr +rrªrr +rtrrªrr rr-r ¤ªr rrºrr`ªªrªrrŠ))¤)) +rªrr`ªtr +rrªrr +rtrrªrr rr-r ¤ªr rrºrr`ªªrªrrŠ))¤)) +rªrr`ªtr +rrªrr +rtrrªrr rr-r ¤ªr rrºrr`ªªrªrrŠ))¤)) +rªrr`ªtr +rrªrr +rtrrªrr rr-r ¤ªr rrºrr`ªªrªrrŠ))¤)) +rªrr`ªtr +rrªrr +rtrrªrr rr-r ¤ªr rrºrr`ªªrªrrŠ))¤))
+rr` r trr +rºrr tr +rrrªr +rrtrrr rr¦r +rªrr ªrr` tr rr ªr rrr -rrªr rr¦r +rr-rt¢r.
trrrtrr - r` ¤rtrrr r` ªrrrrrtrr ªr rr . tr trr rr. trrr- rrªrtrr` rtr sr` ª¢ªrr rr¦r rroªr rr ¦
+rªr =rr trrrrªrr. arªr +rºrr tr trªr tªr rr¦r trrrrr ¢r. +rªrªrtrrºr rr rrrªr-+rrrrrrªr
rr¦r trrªr - str trrr¦rt trrr` ¢rªrr rr ¦ srrªr -r¦ +rrªr rr srtr rr rr tr r ) ªr tr+rr
+rrªr a ªrr r` -r trªr-rrar` tr rr ¦ rror¢r r ) sªrrr¦r +r+rrªr rr +rrtr tr trrrra r )
rrrrrªrŠ trrtr rrªr -rtªrrtr rrªrªrttrºrr) rrrrrªrŠ trrtr rrªr -rtªrrtr rrªrªrttrºrr) rrrrrªrŠ trrtr rrªr -rtªrrtr rrªrªrttrºrr) rrrrrªrŠ trrtr rrªr -rtªrrtr rrªrªrttrºrr) rrrrrªrŠ trrtr rrªr -rtªrrtr rrªrªrttrºrr))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
rrzrªrr rrrªrtrr ¤rrtrr ªrrrr rrrrr¦ srrrŠ tr¤rrŠ))º)) rrzrªrr rrrªrtrr ¤rrtrr ªrrrr rrrrr¦ srrrŠ tr¤rrŠ))º)) rrzrªrr rrrªrtrr ¤rrtrr ªrrrr rrrrr¦ srrrŠ tr¤rrŠ))º)) rrzrªrr rrrªrtrr ¤rrtrr ªrrrr rrrrr¦ srrrŠ tr¤rrŠ))º)) rrzrªrr rrrªrtrr ¤rrtrr ªrrrr rrrrr¦ srrrŠ tr¤rrŠ))º))
trrtrr` rr +rºrr tr ªrr ªr rr¦r trrtr ›r¦r` rrrr¦ +r r` rrrr¦rªr (rr +r -ør. tr r` ªr-rrt¢rr.
trªrrrrªrtrr. trtªrrrrr`-r. +rtrtrr`-r¦. rrarºrr+rrªrªrr +rrt trªrªrr` trºrr sªrrr¦
+rªr =rr +rªtrŠrr¦t¢r -rtr ¤ªr (rrªr. ªr r` a. r` -r-r +rr t +rr rr¦rt`. strrr ¦ +rªr =rr
rrªr ¤rr rrt rr +rrªrªrrrrr r - ªrr trªr rrt rr trrr¦rrr tr (rrtr trrr`rtr rr¦
trrr¦rrr tr trºrr ¤rr rrtr rr trt¢rr tr rrtr r) arªrr ¤rr¦ atrt rr¦ rrtrr¦ r`
strrªr rrtr r) str trtrrt rr ªr (trrrr¢r aªrr trrrra` sªrr rr¦r tr¤rr r)
rrªrr r` rr¦ trrtr +r r` rrrr¦r+rr rr ¦ tr -rrt rr ‘a ªrr trrrra ’ rr r . +rªªr ªrrr )
¤trr r`ªr+rr`tr ªrrªr -r rrrr ªrr ªrr`-r tr-ªrtrŠ) ¤trr r`ªr+rr`tr ªrrªr -r rrrr ªrr ªrr`-r tr-ªrtrŠ) ¤trr r`ªr+rr`tr ªrrªr -r rrrr ªrr ªrr`-r tr-ªrtrŠ) ¤trr r`ªr+rr`tr ªrrªr -r rrrr ªrr ªrr`-r tr-ªrtrŠ) ¤trr r`ªr+rr`tr ªrrªr -r rrrr ªrr ªrr`-r tr-ªrtrŠ))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
trr:r`ªrrr¦rrrªr ªrrªrªr ªr¤ªrtr ªrrªr trrrªrŠ))»)) trr:r`ªrrr¦rrrªr ªrrªrªr ªr¤ªrtr ªrrªr trrrªrŠ))»)) trr:r`ªrrr¦rrrªr ªrrªrªr ªr¤ªrtr ªrrªr trrrªrŠ))»)) trr:r`ªrrr¦rrrªr ªrrªrªr ªr¤ªrtr ªrrªr trrrªrŠ))»)) trr:r`ªrrr¦rrrªr ªrrªrªr ªr¤ªrtr ªrrªr trrrªrŠ))»))
¤rr rr×rr ªrrªr rr¦r +rrt rrtr srrªr-r¦ r`ªr+rr`trªrr rr¦r trrorrtrr¦rt rr¦
trrºr ¤rrªrtrr r. ªrr r`tºrt ªªrrªrªrrªr zrtr rrsrrr ¤rr¦r+rrªr tr r`tºrtr rrtrr
r ) strrr rr ¦ø +rr tr rrªr ªrrr r ) r` ¤rtr trrr¦rt ªrrªr tr` rtr tºrrªr rr tar
arrrrr¦ rr¦r rrr trrªrr ¤rrtrr r. rr¦rrªr ªrrr rrtrr. ªrrªrr rr¦ ¤rrtr r¤ r`-r-r
rr¦r ªrrr rrr`t+rrrrr r) trttrtr rrrrrr¦ rr ‘+rr`ªrrr¦rrrªr’ rrªa strr +rrrrªr
rr¦r +rrt trrr¦tr rr¦ttrr r)
+rr trªrtªr tr+rªrr rr-rŠ trªr trªrtrtr) +rr trªrtªr tr+rªrr rr-rŠ trªr trªrtrtr) +rr trªrtªr tr+rªrr rr-rŠ trªr trªrtrtr) +rr trªrtªr tr+rªrr rr-rŠ trªr trªrtrtr) +rr trªrtªr tr+rªrr rr-rŠ trªr trªrtrtr))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
sr`tr rrtªrr +r¤rªtr rrr ªrªrr +rrªrtrrrr`ªªrtrrŠ))¿)) sr`tr rrtªrr +r¤rªtr rrr ªrªrr +rrªrtrrrr`ªªrtrrŠ))¿)) sr`tr rrtªrr +r¤rªtr rrr ªrªrr +rrªrtrrrr`ªªrtrrŠ))¿)) sr`tr rrtªrr +r¤rªtr rrr ªrªrr +rrªrtrrrr`ªªrtrrŠ))¿)) sr`tr rrtªrr +r¤rªtr rrr ªrªrr +rrªrtrrrr`ªªrtrrŠ))¿))
rr trrrr ¢r ¤rªrtr rr¦r strrr` -r rr¦r rr¦rt¢r r . rr srtr rr trrrr ¢r ¤rªrtr -r ¤r
rr¦ttrr r- str trrr¦rt rrrªrrr¦t >rar +rrt +rr`-r¦ tr ªr-r¦ r`ªrªrrr¦r¤rªr rrtr
r` ªrtªtrt +r¤rªr rr¦ttr r ) trrtrrªr ªrr r r` rr¦ ªrr ªrr zrtr rr t +rªr =rr ¤rr trªr r` -r
rr trr r . str rr rr r` rr¦ªrr rr¦ttrr r ) ªrr rr tr rr trtrra r ) (rr ¦tr r ? str rrr ø
tºrrªr-tºrrªr rrt ªrtrrªrr ¤rr -rrr¦r r` ªr r`ªrtªtrt +r¤rªr r`rr¦tr trrr¦rt rr¦ttr
r? str rrt rr¦rtr r-
rrr`--r-rr rrctrtrr¢rr ªrrªrªrªtrŠ rrttrrtrr) rrr`--r-rr rrctrtrr¢rr ªrrªrªrªtrŠ rrttrrtrr) rrr`--r-rr rrctrtrr¢rr ªrrªrªrªtrŠ rrttrrtrr) rrr`--r-rr rrctrtrr¢rr ªrrªrªrªtrŠ rrttrrtrr) rrr`--r-rr rrctrtrr¢rr ªrrªrªrªtrŠ rrttrrtrr))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
rr¦ºrªrªtr>r rrr r`ªrtªr trrªrr`ªtr -r trrr`ªtr -r))º)) rr¦ºrªrªtr>r rrr r`ªrtªr trrªrr`ªtr -r trrr`ªtr -r))º)) rr¦ºrªrªtr>r rrr r`ªrtªr trrªrr`ªtr -r trrr`ªtr -r))º)) rr¦ºrªrªtr>r rrr r`ªrtªr trrªrr`ªtr -r trrr`ªtr -r))º)) rr¦ºrªrªtr>r rrr r`ªrtªr trrªrr`ªtr -r trrr`ªtr -r))º))
+rªªr r` rr¦trr rr¦r tºrrªr ªr a rr¦t rr srrr rr r` ªrtªtrt r` -r-r rr¦r rrªrrªr ªrrrr .
rr srrr rr trr¢rr rr¦r rrªrrªr ªrrrr tra ªr rrttrrt rr tr trr` ›r¦ªrr+rr rr¦r ªrr ªr rr¦ttr
r) rrtr ªr¢rªrrªr rr¦ttr r¤ rr trªtr¤ rrtr r trºrr r`ªrtªtrt rrsrrr rr trr¢r
rr¦ttr r )
trrrr trtrtrªr-r¦rªrr +r¤rtrr trrr`trrrªrrr¦rr) trrrr trtrtrªr-r¦rªrr +r¤rtrr trrr`trrrªrrr¦rr) trrrr trtrtrªr-r¦rªrr +r¤rtrr trrr`trrrªrrr¦rr) trrrr trtrtrªr-r¦rªrr +r¤rtrr trrr`trrrªrrr¦rr) trrrr trtrtrªr-r¦rªrr +r¤rtrr trrr`trrrªrrr¦rr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
aarr`rr ªrr`aªrrªr tr ªrªr rrrrrrrªrrr`ªtr tr))º«)) aarr`rr ªrr`aªrrªr tr ªrªr rrrrrrrªrrr`ªtr tr))º«)) aarr`rr ªrr`aªrrªr tr ªrªr rrrrrrrªrrr`ªtr tr))º«)) aarr`rr ªrr`aªrrªr tr ªrªr rrrrrrrªrrr`ªtr tr))º«)) aarr`rr ªrr`aªrrªr tr ªrªr rrrrrrrªrrr`ªtr tr))º«))
r` ªrtªtrt rr t ªªrrªr rr rrªr r ¤ trºrr rr rrrr ªr rr¦ +r¤rªr ªrrrr sªr +r-r¦r rr¦r
rr ªrr ªrr`aªrrªr +rºrrtr ªrrªr rr trªrrrªrrrrr ªrr`a atrr r. r`¤rtrtr ªr rrsr
trrrtr rrtr r +rºrrtr ªrrªr rr¦r ¤rrªrr`tr s+rt rr¦r aªr r) ªrr +rªªr-r¦ rr×rr
‘rrrrrr ×rr’ ªrr ªr rr trªr rr r` arrrªr ªrrrrr ªr r` a rr ¦tr a trr r ?-
trrrrrrªrrªrrr¦rrrrºrrrrrr-rrªr¤r trrrŠ) trrrrrrªrrªrrr¦rrrrºrrrrrr-rrªr¤r trrrŠ) trrrrrrªrrªrrr¦rrrrºrrrrrr-rrªr¤r trrrŠ) trrrrrrªrrªrrr¦rrrrºrrrrrr-rrªr¤r trrrŠ) trrrrrrªrrªrrr¦rrrrºrrrrrr-rrªr¤r trrrŠ))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
ªrrrrªrrrªrrtrr+rrªrtºrr -rrªrarrrªr +rrtªrtrr))ºº)) ªrrrrªrrrªrrtrr+rrªrtºrr -rrªrarrrªr +rrtªrtrr))ºº)) ªrrrrªrrrªrrtrr+rrªrtºrr -rrªrarrrªr +rrtªrtrr))ºº)) ªrrrrªrrrªrrtrr+rrªrtºrr -rrªrarrrªr +rrtªrtrr))ºº)) ªrrrrªrrrªrrtrr+rrªrtºrr -rrªrarrrªr +rrtªrtrr))ºº))
sªrrr¦ =rrt rr¢r +rªrrrr rr¦tªr rr¦ r`rr¤ rr sªrrr¦r +rrtrrr tr +rr`+rªr
ar zr rr rr¦t. tºrr rr rr¦t +r-rrªr tr strrªr r ¤ +rªªrrr¦rt rr¦r -rrªr=rrr ar rrrr¦
rr ¦ zrtr trrr¦rr` rrtr rr¦t ªr¤ rr¦ttrr r ) ªrttr trŠ r` rr¦trr r` tºrtrtr-r ªrr ªrr zrtr ¤rªr
trrr¦ ªrr rrtrrrtrrr +rrrrrr ¦ +rrtrrr tr rr ¤rrrrtr rr rr¦t rrrr-rrrr rrt tr -rrrrªr
ªrrr rr¦ttrr. tr rr¦ºrrrr ªrrr rr¦ttrr. str trrr ¦r` tr rr ¦ zªz tr r` ªrrr¦rrrtr r ¤ tªrªr
+rrªr ªrrr rr -rrrtrr. trªr trrr¦ ªrrttrªr rr ªrºrrºr +r¤rªr +rrtr+r rr ªrrr
rrtrr) ªrtr trr +rªrªrrªr trªrªr tr ªrrrrªr rrªrtr r rrr`rr¦ªr trrtr+r rr ªr
tªr=rrtºr rrrrrr×rr zrtr rr ªrrrrtr r) ªrr`a ¤trr rrrrrr×rr +rrrrrr¦r trrrtr
ªrrr r . trr ªr trr¤ ªrrr ªrr rr ªr )
s¤. traªr× +rºrªrr rrtrrrtrrr rr¦r tºrr rrªrr ¤rr¦ rr ªrrtr r) trrªrrr¦
rr¦r +rrtrrr tr ¤rrªr tr rr ¤rrªr rrt sªrrr ¦ r` ªra rr -rrt trrr¦rt tr r` rrrrtr r ) rrrrr
tºrrrtrtr-trrªrªªrr +rªr+rªr rrtrr r) +rrrr r`-rªtrªr rr ªra r) rr¦ªr +rrrrrr¦r
rrªr rrªrªr ªrrrrr r ? r` rr¦trªrr trr rrr trrr¦ rrªr ªrªrr r ? rr¦ªr rrªr +rrªrªrr -rrrtrr
r +rrt rr¦ªr +rrªr ªrªrr? strrr¦r rt r`rrªrš-trrr¦¢z rrt s¤ +rªr-trraªr tr
tr rr ¦tr rr¦ttr r ) +r ªrr rr¦r rr¦ zrr¦ªrr tºr rrtr tr-trrªrªªrr +rªr +rªr r . ¤rr ¤rr¦
rrrr rr ar --rrt tºrrªr rrt ¤rr¦ trrºr +rrtrr r +rr t +rrrrrr ¦ r` ªrrr ¦tr rr ¤rrªr rrt
r` rrªrš r` rrªrš rrt +rrªr rrªr ªrr) ªrr tr rr ¦tr tr+rr +rrtrr r . ¤rªr s¤ rr ¦ tªr=rr
rr¦r +rrrr +rªrªªr +rrªr tr rrrr¦z +rªªrºrr trrªrrt¢r ¤rrªrr rr trtrr¦rt rr¦
šrr¦trªr tr +r ªr-trr aªr rr tr trtr r . r` ¤rªrrr¦r s¤ ªrrrrr tr rr¦r s trrrrrr ¦ ªrrr r )
atrtr +rªr+rªr tªrrrtrtr-trrªrªªrr rrtrr r) trrªrrt¢r rrªrrªr +rrrªrr
ªrrtrªrr+rr tr trrªrr`ªªrtr tªrrr aartrr r· r`rr¦ªtr ¤rªr +rrrr s¤ rr¦r rrrr¦z
rr ªr trr ªrr trrrªrr +rr r` ªra rr rr ªrarr ¤rrtrr r ) ªrr ªrr trrrªrr ªrrr a artrr.
rrªrr aartrr r)
srrªr-r¦ arªrr +rªr+rªr trrtr`r+rrr¦ r. r`rr¦trr tr-ªrr`tºrtr rrrrrr×rr rr¦
trrr` ªrªªr tr . rrªr rr sªrrr ¦ trr` tr >rar tarªr rrrªr tr . sªrrr¦r š šr -rr ¦šr tr ªrr
tr +rr ¤rrªrtr rr ¤rrtr r· r`rr¦ªtr sªr arªrr tr +rr trorr rrrr ar +rªr+rªr
r` ›r¦ªrrtrrrr¦ r . r` ¤rªr r` ›r¦ªrrtrrrr¦ -rrrrr¦t rr a arr ¤rr trrr¦trr r )
trr trtr +rªr +rªr tr rr r` rtr tr tr-trrªrªªrr rr trr r ) tr trrt rr trªr trr tr rr
trr r ) rrr r-r` ªrrrr rr tr+rr +r-r tr rr z r ) trtr-r` aªr ¤rr rr ¦ø rr¦ttr r . tªrrr rr
trr r ) ªrrr tr rr r` rtr rr¦r rr a +rºr r . ¤rªr rrtrrrtrrr rr ¦ r` -rªtrªr rr¦r ¤ trr zr tr
rrªr ¤rrªr r` rr¦ tr ttr (aªrrrr` ¤rr¦arr r` tºrt rr ¤rrªr. rrtr t ¤rrªrtrr tr +rr t
rrªr tr rtr rr ¤rrªr) ¤ trr +rªrtºrr rr ªrr s¤a ªr r` rr¦t +rrrªrr ¤rr¦ tr rr ¦tr a ªr )
ªrrªr rr¦r +rªrtºrr rr¦ +rªr=rr ¤rr¦ =rrrr¦ (¶rªr` +rrtrr r ¤rr trrr r`arrr
trarªr rr¦ttrr r . +r tr-+rr` ªrrªr tr +rªrªrtr rr¦trtrr r ) ‘rr ¤ªr rrrrtr¤r ¤rr ’ rr¦rr
rr¦ttr ºr r` rr¦ zrrršt ¤r tr ªr rr rrr rr¦r aªrr a rr¦t. sr` -rtr srr-rrt a rr¦t rr rr rr
rrrtrr r ¤ tr rr +rªrªrrªr ªrtrr a tr r )
-rr ºrr +rr t +rr` ªtrrr +rªr +rªr trrrtr tr-trrªrªªrr r ) r` ¤rtrrr tr ttr rrªrrªrr
ºrr . str rrtrrrtrrr tr trrrtªr trrrtr rr ªrªrr. strrr ¦ ªrra satr -ªr atr . -rrrtr -
r`rr¦ttr trªrªr tr str +rªr+rr`tr rrªr rrªrtrr r) ªrr ªrrªrr r`ªrrr¦rrr-r rrtrr r)
ªrr +rªr+rªr trrªrr rr¦rrrr tr rrt +rªªr-r¦r`tºrr`trªrrrr rrrrrr×rr +rrtrrr tr
¤rrªr tr rr rr¦t +r-rrªr¤rr` ªrtr +rªªrrr¦rt rr¦r -rrªrar rr tr ªr¤ rr¦trr ¦ rr¦ttr r ) str
rrt +r¤rªr ªr trrªr r`rr¦ªrr-
+r¤r ªr sªrr-r +r¤r ªr sªrr-r +r¤r ªr sªrr-r +r¤r ªr sªrr-r +r¤r ªr sªrr-r
rrt ªrzr rrt ªrrrr rrr`ªrªr rrtrr +rªrrªr) rrt ªrzr rrt ªrrrr rrr`ªrªr rrtrr +rªrrªr) rrt ªrzr rrt ªrrrr rrr`ªrªr rrtrr +rªrrªr) rrt ªrzr rrt ªrrrr rrr`ªrªr rrtrr +rªrrªr) rrt ªrzr rrt ªrrrr rrr`ªrªr rrtrr +rªrrªr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
rr×rr rrr+rtr r`aªªrrrrr`aaªrrr¤r r`ªr+rrr))º¤)) rr×rr rrr+rtr r`aªªrrrrr`aaªrrr¤r r`ªr+rrr))º¤)) rr×rr rrr+rtr r`aªªrrrrr`aaªrrr¤r r`ªr+rrr))º¤)) rr×rr rrr+rtr r`aªªrrrrr`aaªrrr¤r r`ªr+rrr))º¤)) rr×rr rrr+rtr r`aªªrrrrr`aaªrrr¤r r`ªr+rrr))º¤))
+rrrttªrrrrrrªrŠ trªr aªrr`rrªrrtattrºrr) +rrrttªrrrrrrªrŠ trªr aªrr`rrªrrtattrºrr) +rrrttªrrrrrrªrŠ trªr aªrr`rrªrrtattrºrr) +rrrttªrrrrrrªrŠ trªr aªrr`rrªrrtattrºrr) +rrrttªrrrrrrªrŠ trªr aªrr`rrªrrtattrºrr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
+rr`trtrr aªrrrr ªªrrtrŠ tªrªr -rªr ªrªrrr`rr rr))º-)) +rr`trtrr aªrrrr ªªrrtrŠ tªrªr -rªr ªrªrrr`rr rr))º-)) +rr`trtrr aªrrrr ªªrrtrŠ tªrªr -rªr ªrªrrr`rr rr))º-)) +rr`trtrr aªrrrr ªªrrtrŠ tªrªr -rªr ªrªrrr`rr rr))º-)) +rr`trtrr aªrrrr ªªrrtrŠ tªrªr -rªr ªrªrrr`rr rr))º-))
+rªrªrªr ! +rrrr rrtªr zr. rrtrrªrrrr trºrr rrtrr rrr` ªrªr r · rrªrr r` rr¦ +rrrrrr¦r
tr+rr ªrtr`rrªr¢r trªrrtrªr. r`aªªrrr×rr. aªrr rr¦r +rr +rrr`aaªr. +r¤rªrrr +rrt
trªr ªªrrrrr rr¦rtr r ) rrtrrrr ×rr. rrtrrªrrrr rr¦r rr rrªrr ªr r` aªªrrr ×rr. +r¤rªrrr
+rrr` a rrªa r ) a ªrr` rr ªrrta. +rr` trtr. a ªrrr. ªªrrtr trºrr tªrªr +rrrr +rr rr srtr
ªrrr rr¦rtr r) +rºrrtr rrrrr +rtrrr¦rrrrªr rrrr`rr rr¦rtr r. +rªr ªrtrrrrªr rr
r` ¤rªrrr¦r tr ªrtr srrrrªªr r ªrrta. a ªrrr. +rr` trtr +rr t ªªrrtr rr¦r ªrrrr r` rrªrr.
¤rr +r¤rªr rr¦ trrrrr¦rrrrªr ºr (trtrr×rrr rr¦r trªrr`tr +r¤rªr rr¦r trrrtr ºrr`
+rrrr +rr ªrrr rr¦rtr r) +rtrŠ-
trªrrrtr¶tr rrªªr ªrªrrr ªrar`tr rr¦rrªr) trªrrrtr¶tr rrªªr ªrªrrr ªrar`tr rr¦rrªr) trªrrrtr¶tr rrªªr ªrªrrr ªrar`tr rr¦rrªr) trªrrrtr¶tr rrªªr ªrªrrr ªrar`tr rr¦rrªr) trªrrrtr¶tr rrªªr ªrªrrr ªrar`tr rr¦rrªr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
ªr r`r tr +rªrªrªªªrr`-r¦ r`ªraaªrr ªr arªrªrrŠ))º×)) ªr r`r tr +rªrªrªªªrr`-r¦ r`ªraaªrr ªr arªrªrrŠ))º×)) ªr r`r tr +rªrªrªªªrr`-r¦ r`ªraaªrr ªr arªrªrrŠ))º×)) ªr r`r tr +rªrªrªªªrr`-r¦ r`ªraaªrr ªr arªrªrrŠ))º×)) ªr r`r tr +rªrªrªªªrr`-r¦ r`ªraaªrr ªr arªrªrrŠ))º×))
r rr¦rrªr! ¤rr rr¦ø +rr +rrrr rrt r`rr¤ rr¦r tr r. ªrr trªr rr trtªr
rrrªrtrr r) +rrrrrr¦ ªªrr`-r¦tªr rr¦r ªr aªrtrr +rrt ªr arªrªr rr ¤rrªrtr r)
tªrªrrrªrrtrrªrrtrrrªr ªrtºr tªr rr×rrr-rrr) tªrªrrrªrrtrrªrrtrrrªr ªrtºr tªr rr×rrr-rrr) tªrªrrrªrrtrrªrrtrrrªr ªrtºr tªr rr×rrr-rrr) tªrªrrrªrrtrrªrrtrrrªr ªrtºr tªr rr×rrr-rrr) tªrªrrrªrrtrrªrrtrrrªr ªrtºr tªr rr×rrr-rrr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
+rtr+rrªrªr +rtrrr aªraªr ¤rªrtrrtr))º¤)) +rtr+rrªrªr +rtrrr aªraªr ¤rªrtrrtr))º¤)) +rtr+rrªrªr +rtrrr aªraªr ¤rªrtrrtr))º¤)) +rtr+rrªrªr +rtrrr aªraªr ¤rªrtrrtr))º¤)) +rtr+rrªrªr +rtrrr aªraªr ¤rªrtrrtr))º¤))
r +r trr rr¦r strrªr rr¦tªr ªrrrr ! r +r trr rr ¦ s +rt! r a ªra ªr! r ¤rªrtr rr ¦
tªrrrrr! r rr×rrr rr s-rrr! tªrªr +rrrr rr +rrrªr rr¦r ¤rrªrtr r +rºrªrr
r`¤rtrrr¦r +rrtrrr rr ¤rrªrtr rrrr¦t +rrrr ¤rªrr atr r. ªrrr ¤rrªrtrr r) ªrr +rr
+rrrrrr ¦ zrtr +rrrrrr¦r ¤rrªrªrr r +rr) strr` rr¤-
ªr-r¦rrrtªrrrrr¢r r`aªªrr zrrtrrr`ªr+rtrªrŠ) ªr-r¦rrrtªrrrrr¢r r`aªªrr zrrtrrr`ªr+rtrªrŠ) ªr-r¦rrrtªrrrrr¢r r`aªªrr zrrtrrr`ªr+rtrªrŠ) ªr-r¦rrrtªrrrrr¢r r`aªªrr zrrtrrr`ªr+rtrªrŠ) ªr-r¦rrrtªrrrrr¢r r`aªªrr zrrtrrr`ªr+rtrªrŠ))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
ªrrr`+rr`ªr+rr`trr`+rrrrrr¦rr`ªrrrrttªr ªªrrrªr r`tr‰r`tr))ºº)) ªrrr`+rr`ªr+rr`trr`+rrrrrr¦rr`ªrrrrttªr ªªrrrªr r`tr‰r`tr))ºº)) ªrrr`+rr`ªr+rr`trr`+rrrrrr¦rr`ªrrrrttªr ªªrrrªr r`tr‰r`tr))ºº)) ªrrr`+rr`ªr+rr`trr`+rrrrrr¦rr`ªrrrrttªr ªªrrrªr r`tr‰r`tr))ºº)) ªrrr`+rr`ªr+rr`trr`+rrrrrr¦rr`ªrrrrttªr ªªrrrªr r`tr‰r`tr))ºº))
+rrrr rr +rrrªrr sªr r`aªªr r`ªr+rr`trªrr rr¦r trrrr¢r =rr tr rrrrrrrªr +rr
rr rr ªr tarrr¦t rr¦rªr rr trorrr r . r` ¤rªr r` ªr+r r` trªrr zrtr +rrrr sªr trªr rrr rr¦r
rr¦r ªªrrrtr rr¦trr¦ r`tºrtr r)
rr¦ºr r`ªrcrrrrr ªrrr`ªrttªrr trar rrr`tr`-rªtrªrªr) rr¦ºr r`ªrcrrrrr ªrrr`ªrttªrr trar rrr`tr`-rªtrªrªr) rr¦ºr r`ªrcrrrrr ªrrr`ªrttªrr trar rrr`tr`-rªtrªrªr) rr¦ºr r`ªrcrrrrr ªrrr`ªrttªrr trar rrr`tr`-rªtrªrªr) rr¦ºr r`ªrcrrrrr ªrrr`ªrttªrr trar rrr`tr`-rªtrªrªr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
rr¦rr rr¦rr -r +rrªrrr r`-rªtªrr:r`tr +rªrªrªrrªrr))º»)) rr¦rr rr¦rr -r +rrªrrr r`-rªtªrr:r`tr +rªrªrªrrªrr))º»)) rr¦rr rr¦rr -r +rrªrrr r`-rªtªrr:r`tr +rªrªrªrrªrr))º»)) rr¦rr rr¦rr -r +rrªrrr r`-rªtªrr:r`tr +rªrªrªrrªrr))º»)) rr¦rr rr¦rr -r +rrªrrr r`-rªtªrr:r`tr +rªrªrªrrªrr))º»))
r ªrrr`ªrªr! (>rrrr¦r¢r ¤rr¦ ªrrªrr ºr` rr r`rr¦tr trrr¦rt r`ªrtªtrt r`-rªtrªr
rr¦ttrr r +rr +rrrrrr¦r ¤rrªr +rr t r +rªrªrªr ! rr r` rr¦ªr-r` rr¦ªr +rrªrr zrtr +rrrrrr¦r
trrt¢r rr¦= ?
r`ªrttrt¢rrtrrªrr ªrrªr r`ªr+rr`tr -r ¤rªrraªr) r`ªrttrt¢rrtrrªrr ªrrªr r`ªr+rr`tr -r ¤rªrraªr) r`ªrttrt¢rrtrrªrr ªrrªr r`ªr+rr`tr -r ¤rªrraªr) r`ªrttrt¢rrtrrªrr ªrrªr r`ªr+rr`tr -r ¤rªrraªr) r`ªrttrt¢rrtrrªrr ªrrªr r`ªr+rr`tr -r ¤rªrraªr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
+rªrŠ rr¦ºrªr trr`rtrr`r ºr¢ªrtrr ªrrr`ttr rr:rrtrrr))º¿)) +rªrŠ rr¦ºrªr trr`rtrr`r ºr¢ªrtrr ªrrr`ttr rr:rrtrrr))º¿)) +rªrŠ rr¦ºrªr trr`rtrr`r ºr¢ªrtrr ªrrr`ttr rr:rrtrrr))º¿)) +rªrŠ rr¦ºrªr trr`rtrr`r ºr¢ªrtrr ªrrr`ttr rr:rrtrrr))º¿)) +rªrŠ rr¦ºrªr trr`rtrr`r ºr¢ªrtrr ªrrr`ttr rr:rrtrrr))º¿))
r ¤rªrraªr! +rrrªrr ªrrªrrrr`-r¦ rr¦r +rrt ªrrªr rr¦r r`ªr+rr`tr rr¦r r`rr¦t +rr
r`ªrttrrtrrªrrr¦ rr¦r`rªr) trorrr rr trr strr +rªªrrªr rr¦ +rrtr+r rr rr¦rr rr r
rrªrŠ rr¦r`r¤· rrªrrr`rr¦ +rrrtr tr-ªr rr¦r r`arrrªrªrrrr sªr ªr-rªrr rr¦r trªrªr tr
rr tr tr r` rtr ªrrr rr trr )
trrr-rr`ttr ¤r trªrtr +rrrrrr) ttr r`ªrrrrr ¤rrªrr r`trªr ªrrrr)) trrr-rr`ttr ¤r trªrtr +rrrrrr) ttr r`ªrrrrr ¤rrªrr r`trªr ªrrrr)) trrr-rr`ttr ¤r trªrtr +rrrrrr) ttr r`ªrrrrr ¤rrªrr r`trªr ªrrrr)) trrr-rr`ttr ¤r trªrtr +rrrrrr) ttr r`ªrrrrr ¤rrªrr r`trªr ªrrrr)) trrr-rr`ttr ¤r trªrtr +rrrrrr) ttr r`ªrrrrr ¤rrªrr r`trªr ªrrrr))
(trrr-rr` ttrrrrªrtr. ».¤¤.º` (trrr-rr` ttrrrrªrtr. ».¤¤.º` (trrr-rr` ttrrrrªrtr. ».¤¤.º` (trrr-rr` ttrrrrªrtr. ».¤¤.º` (trrr-rr` ttrrrrªrtr. ».¤¤.º`
¤rªr trrr¦ trªrrr ªrrr r`rrrr ¤rrtrr trªr trrr¦ str +rrrtr tr-ªr rr¦r ¤rrªrªr
rr¦r r`rrrrrtrr ªrªrr trtrr r) trªrrr tr rrªr trttr rr rr ªrr trr-rrr¦t rr¦rs ªra
ªrªrr r`rr¦ ªrrtr ¤rrªr r`rrªrr. trr strªr ªrrr ¤rrªrr) r`tra r r`rr¦ strrr¦r rrrªr
+rªr×a rr ªrr -rrrtrr r ) strr` rr¤ trrªrrr¦ rr¦r rr r` tr rrªr ªtr s¤ rr ¦ r` ªra rrªr rr¦r
rrrr¦ ztr trªrr -rrr` r¤ +rr t str +rr-rt¢r rr orrrªrr -rrr` r¤) +r¤r ªr rr¦r s-r¦
r` ¤r-rrtrr rrt ªrr ªr +rt >rr rr ¦r¢r ªr rr¦rr-
>rr +rªrªrrªr ªrr-r >rr +rªrªrrªr ªrr-r >rr +rªrªrrªr ªrr-r >rr +rªrªrrªr ªrr-r >rr +rªrªrrªr ªrr-r
rªtr tr rr¦ºrr`ªrrªrrr`rr r`aªªrr zrrtrrr`ªr+rtrªrŠ) rªtr tr rr¦ºrr`ªrrªrrr`rr r`aªªrr zrrtrrr`ªr+rtrªrŠ) rªtr tr rr¦ºrr`ªrrªrrr`rr r`aªªrr zrrtrrr`ªr+rtrªrŠ) rªtr tr rr¦ºrr`ªrrªrrr`rr r`aªªrr zrrtrrr`ªr+rtrªrŠ) rªtr tr rr¦ºrr`ªrrªrrr`rr r`aªªrr zrrtrrr`ªr+rtrªrŠ))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
trrªrrªªrtrŠ rr¦×>r‰ ªrrttªrªtrr r`ªrttrttªr rr))ºº)) trrªrrªªrtrŠ rr¦×>r‰ ªrrttªrªtrr r`ªrttrttªr rr))ºº)) trrªrrªªrtrŠ rr¦×>r‰ ªrrttªrªtrr r`ªrttrttªr rr))ºº)) trrªrrªªrtrŠ rr¦×>r‰ ªrrttªrªtrr r`ªrttrttªr rr))ºº)) trrªrrªªrtrŠ rr¦×>r‰ ªrrttªrªtrr r`ªrttrttªr rr))ºº))
rr¦×>r‰ +r¤rªr! +rªr rr +rrrªrr r`aªªr r`ªr+rr`trªrr rr¦r. sªrrr tr trrrar
r` ªr+r r` trªrr rr¦r tr srtr rr¦r ªrr· rrªrr r` rr¦ rr tr r` ªr+r r` trªrr rr ¦ r` ªrttrrt rr¦r +rªtr ªrrr
r )
+rrrrrtrrr ªrzrrr¦rr trªr+rtrrrrªrr`tºrtrŠ) +rrrrrtrrr ªrzrrr¦rr trªr+rtrrrrªrr`tºrtrŠ) +rrrrrtrrr ªrzrrr¦rr trªr+rtrrrrªrr`tºrtrŠ) +rrrrrtrrr ªrzrrr¦rr trªr+rtrrrrªrr`tºrtrŠ) +rrrrrtrrr ªrzrrr¦rr trªr+rtrrrrªrr`tºrtrŠ))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
+rrrrrr`a>r rrªªr -r +rtrrªrrrrªtr ¤ªr -r))¤«)) +rrrrrr`a>r rrªªr -r +rtrrªrrrrªtr ¤ªr -r))¤«)) +rrrrrr`a>r rrªªr -r +rtrrªrrrrªtr ¤ªr -r))¤«)) +rrrrrr`a>r rrªªr -r +rtrrªrrrrªtr ¤ªr -r))¤«)) +rrrrrr`a>r rrªªr -r +rtrrªrrrrªtr ¤ªr -r))¤«))
+r¤rªr! rr trªr +rtrr rr¦ zaªr rr r`tºrtr trªrrr¦r +rrtrrr r trºrr trrrr¢r
+r trr rr¦r +rrr` a. rrªªr +rr t +rªtr +rr rr rr r +rºrr tr ¤rªrr. rr tªr +rr t ¤rr ªrªr
+rr rr rr r )
+rrr`atªrrªrrrrr r`ªrr¢r¤ªrrr`trrrr tr`ªrtrrrrrªr) +rrr`atªrrªrrrrr r`ªrr¢r¤ªrrr`trrrr tr`ªrtrrrrrªr) +rrr`atªrrªrrrrr r`ªrr¢r¤ªrrr`trrrr tr`ªrtrrrrrªr) +rrr`atªrrªrrrrr r`ªrr¢r¤ªrrr`trrrr tr`ªrtrrrrrªr) +rrr`atªrrªrrrrr r`ªrr¢r¤ªrrr`trrrr tr`ªrtrrrrrªr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
rrtrr`-rrr×trrrrr`trr ªrorªrr¢rrrrr rrrrr))¤º)) rrtrr`-rrr×trrrrr`trr ªrorªrr¢rrrrr rrrrr))¤º)) rrtrr`-rrr×trrrrr`trr ªrorªrr¢rrrrr rrrrr))¤º)) rrtrr`-rrr×trrrrr`trr ªrorªrr¢rrrrr rrrrr))¤º)) rrtrr`-rrr×trrrrr`trr ªrorªrr¢rrrrr rrrrr))¤º))
rr +rr` ar` tr rr ¦ ªrrtr rr ªrr rr r` ªrr¢r +rr t ¤ªrr r` trªrr rr trrr¦rrrrrrªr tr ªr r )
ªrrªr rr¦ +rar rr rr rrtrr`-r ªrrrrrr¦ ªrrªr +rrt ªrorªrr rr -rª¢rrr r)
ªrarªrr trrrrªrar:r`trr aªrrªrrrrr`trr ªrrtrªrŠ) ªrarªrr trrrrªrar:r`trr aªrrªrrrrr`trr ªrrtrªrŠ) ªrarªrr trrrrªrar:r`trr aªrrªrrrrr`trr ªrrtrªrŠ) ªrarªrr trrrrªrar:r`trr aªrrªrrrrr`trr ªrrtrªrŠ) ªrarªrr trrrrªrar:r`trr aªrrªrrrrr`trr ªrrtrªrŠ))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
sr`ª¢ªrr¢rr rrªr>rrr`trr +rtrrªrrrrr`trr -rtrªrr))¤¤)) sr`ª¢ªrr¢rr rrªr>rrr`trr +rtrrªrrrrr`trr -rtrªrr))¤¤)) sr`ª¢ªrr¢rr rrªr>rrr`trr +rtrrªrrrrr`trr -rtrªrr))¤¤)) sr`ª¢ªrr¢rr rrªr>rrr`trr +rtrrªrrrrr`trr -rtrªrr))¤¤)) sr`ª¢ªrr¢rr rrªr>rrr`trr +rtrrªrrrrr`trr -rtrªrr))¤¤))
ªr ar rr rr trrrrªr a +rºrr tr rr ¢r trrrtªr r` arrrªr ªrrrrr ªrrªrªr r ) a ªrr rr
rr sªrrr¦r +rr` ªrrrr` tr sª¢ r +rr t sr` ª¢ªrr rr rrªr r · rrªrr r` rr¦ rrªr rr ¦ r` ªrrrr tr rr
rr ¤rrªrr ¤rrtrr r trºrr trrr` ¢rªrr rr rr sªrrr¦r -r trªrr r )
×¢r¢rr rr¶t>rrr`trr r`ªr-rrrr ªrortortrrrr) ×¢r¢rr rr¶t>rrr`trr r`ªr-rrrr ªrortortrrrr) ×¢r¢rr rr¶t>rrr`trr r`ªr-rrrr ªrortortrrrr) ×¢r¢rr rr¶t>rrr`trr r`ªr-rrrr ªrortortrrrr) ×¢r¢rr rr¶t>rrr`trr r`ªr-rrrr ªrortortrrrr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
ªrtrªrr rrrªrrr¦>rrr`trr rr׊ r`rrarr`t¢rrrrrrr))¤-)) ªrtrªrr rrrªrrr¦>rrr`trr rr׊ r`rrarr`t¢rrrrrrr))¤-)) ªrtrªrr rrrªrrr¦>rrr`trr rr׊ r`rrarr`t¢rrrrrrr))¤-)) ªrtrªrr rrrªrrr¦>rrr`trr rr׊ r`rrarr`t¢rrrrrrr))¤-)) ªrtrªrr rrrªrrr¦>rrr`trr rr׊ r`rrarr`t¢rrrrrrr))¤-))
¤rr¦rarr ×¢r rr rr rrrr¦t r) rr¶ +rtŠ tr rrrr¦tŠ +rºrrtr rrrr¦r+rr tr
srrtrrr +rªrtºrr rr r ) ªror trºrr trortrr rr rr ªrªr rr¦r tªrrrrr rr ¦ªr t r ) +rra
ªrtr+rr rr rr +rr`ªr +rrt r`rrartªrrrrr rr trrr× +rºrrtr rr+rr rr¦r rrrr rr r)
ªrrr trªrr rrr` t r` rrart r . ªr r` rr¦ rr¦r s rrrr zr ) ªrttr trŠ ªrr trªr ªrr ªr-trrªrªrr
rr ¦ trtrr rr¦ r . ªrr r` ªrrr¦ rrªa r )
rrtrªrtrr -r rraªr rrr r`ªrr`a rrrºr ªrrtrrr`trrr) rrtrªrtrr -r rraªr rrr r`ªrr`a rrrºr ªrrtrrr`trrr) rrtrªrtrr -r rraªr rrr r`ªrr`a rrrºr ªrrtrrr`trrr) rrtrªrtrr -r rraªr rrr r`ªrr`a rrrºr ªrrtrrr`trrr) rrtrªrtrr -r rraªr rrr r`ªrr`a rrrºr ªrrtrrr`trrr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
trªrrªrrªrrrrr trr¦ªaŠ trttrrrrr`trr trrªrtŠ))¤×)) trªrrªrrªrrrrr trr¦ªaŠ trttrrrrr`trr trrªrtŠ))¤×)) trªrrªrrªrrrrr trr¦ªaŠ trttrrrrr`trr trrªrtŠ))¤×)) trªrrªrrªrrrrr trr¦ªaŠ trttrrrrr`trr trrªrtŠ))¤×)) trªrrªrrªrrrrr trr¦ªaŠ trttrrrrr`trr trrªrtŠ))¤×))
rr t rr¦r torr rr¦tªr ªrrrr rr tr r` rtrr rr ªr rtrrr` tr rr sr rr ¤rrªr. r` ¤rtrtr a ªrr
trrrra rr¦r tr-rrt rrtrr r +rrt r rrrºr! trªrrrrr`trªrr rr rr tªrrrrr rr¦rr`trrr¦ªr
r ) rr¦rr rr¦r tªrrªr rr rr¦rr` tr rr¦ r . r` ¤rtrtr -rtr-rt rr¦r tr rrt. trrrªr +rr t s¤
rr¦r trrr` rtr rr trr r ) ¤rrrrrrªrr rr rr trrr ¢ r )
rrrrrr¢rr +rªrtr r`ªrtrrrtrªrrr¦rrortrr) rrrrrr¢rr +rªrtr r`ªrtrrrtrªrrr¦rrortrr) rrrrrr¢rr +rªrtr r`ªrtrrrtrªrrr¦rrortrr) rrrrrr¢rr +rªrtr r`ªrtrrrtrªrrr¦rrortrr) rrrrrr¢rr +rªrtr r`ªrtrrrtrªrrr¦rrortrr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
ªr-rrªrr ¤rrrªr-rr:r`trr tºrrªrtr¢rr r`rrrrrrªrŠ))¤¤)) ªr-rrªrr ¤rrrªr-rr:r`trr tºrrªrtr¢rr r`rrrrrrªrŠ))¤¤)) ªr-rrªrr ¤rrrªr-rr:r`trr tºrrªrtr¢rr r`rrrrrrªrŠ))¤¤)) ªr-rrªrr ¤rrrªr-rr:r`trr tºrrªrtr¢rr r`rrrrrrªrŠ))¤¤)) ªr-rrªrr ¤rrrªr-rr:r`trr tºrrªrtr¢rr r`rrrrrrªrŠ))¤¤))
rrrr`rrªrr rr rr +rªr r +rrt ªrr¢rr rr ¤rr¦ +rort ‘¤’ rr¦rt r. ¤rr str
ªrzr rr¦r rrr`t-rrªrrr¦ r) trªr trrr¦rt rr¦ ªr-rr rr rr ¤rrr-ªr-r r) ªr-r rrtrr rr
trªrrr r`arrr aªrªrrrrr +rrtrªrªrr rr¦r r`ªrr`ªr-r`ªrrrrr rr¦r r`-rªr¢r r) strrr¦r
trrtr rr r - tªr=rr rr¦r trrt¢r +rr t ªrrrr rr¦r ¤rrr) ar ªrrr` ¢rªrr tr rrrt rr ¤rrªr
rrt ªrrrr ¤rªr ªr-r rr¦r >r¢rr rr +rrtrr r trr ªrr¢rr tr ªrrr ¤rrrr ¤rrtrr. ªr
r`-rªtrªr tr ªr rr¦¢a tr ªrr`rrr¦ ªrr +rrtr rr ¤rrªrtr rr ¤rrtrr r) rr¦ªrrr trttr
rr¦r +rrtr rr¦ rrrtr rrªrrrr¦t rrªr tr +rr`ªrtrr -rrrªrr +rt rrztrr r) ªr-r rr¦r
>r ¢rr ªrrrr ªrrrr rr¦r strrt--r orªr +rrtr rrt r` ªr+r t r ) ªrr r` ›r¦ªrrtrrrr¦ r ) r` tºrt
trªrªrrrrr rr r`rrrrrrªr r) rrrtrrr. trrr +rrt +r-rrr ¤rr¦rrrªr rrtrrrtrrr r)
¤rªr trrrªr r +rr. trªr rrªr strr r` rrart rr ªr ªr ªrªrr) +r-rrr. trrr +rr t rrrªtr
ªr zr rr¦r trrrªr ªrrr rr trr) str ªr zr rr¦r rrrr¦ z rr r )
+r+rtºrŠ trªrªrorr¢rr aªrrrr¢rr -r ªrrtaŠ) +r+rtºrŠ trªrªrorr¢rr aªrrrr¢rr -r ªrrtaŠ) +r+rtºrŠ trªrªrorr¢rr aªrrrr¢rr -r ªrrtaŠ) +r+rtºrŠ trªrªrorr¢rr aªrrrr¢rr -r ªrrtaŠ) +r+rtºrŠ trªrªrorr¢rr aªrrrr¢rr -r ªrrtaŠ))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
ªrªªrªrr¢rr r`-rªrtºr ªrªªrªrr¢rr r`-rªrtºr ªrªªrªrr¢rr r`-rªrtºr ªrªªrªrr¢rr r`-rªrtºr ªrªªrªrr¢rr r`-rªrtºrŠ r`trarªrr rr¦r`rrrrr rrr`ªrŠ))¤º)) Š r`trarªrr rr¦r`rrrrr rrr`ªrŠ))¤º)) Š r`trarªrr rr¦r`rrrrr rrr`ªrŠ))¤º)) Š r`trarªrr rr¦r`rrrrr rrr`ªrŠ))¤º)) Š r`trarªrr rr¦r`rrrrr rrr`ªrŠ))¤º))
trªr ªrorr rr rr +r+rtºr r) +r+rŠ - rr¦rr trrr¦ +rr r`¤rtrrr¦ trªr rr¦r
ªrrt¢šr ªrrr ar ¤rr trrr¦trr . ¤ trr ‘=ªªr rr rrrrªrŠ rrrarrr +r+rtºr’ (º¤.º` ‘=ªªr rr rrrrªrŠ rrrarrr +r+rtºr’ (º¤.º` ‘=ªªr rr rrrrªrŠ rrrarrr +r+rtºr’ (º¤.º` ‘=ªªr rr rrrrªrŠ rrrarrr +r+rtºr’ (º¤.º` ‘=ªªr rr rrrrªrŠ rrrarrr +r+rtºr’ (º¤.º`
- =rrt rrtrrrtrrr r`¤rtrrr¦r rrrr r. ªrr-r trrr¦r`tr r`¤rtrrr¦r rrrarr¤ r. ¤trr
tr trrt rr ¤rr¦ ªr or r . r` ¤rtr rrr rrrr rr¦r tr -rr ar ªrªrr r ) trrrrrªªr rrr rrrr rr¦r
ªr or ªrrr r` rr¦ rr ¤rr rr¦tªr rrªr ) strr rrt rr¦rtr r r` rr¦ ªrr rr r +rr t a ªrr` rr ªrr rr
rr ªrrta r ) ªrratªr t ªr Š tr ªrrtaŠ) a ªrr trrrra strªrr tr orr rr ªrªrr r` rr¦ tªrt
rr saªr ªrrrrr ªªrr` ªr (ªrra` rrrr¦ z rr +rr ¤rrªr. ¤ trr ¤rrªr r` tr rr r ) ªrªªrªrr rr
rr r` -rªrtºr r +rºrr tr ªrrªrªr (r` -rªtrªr` rr¦tªr ªrrrrr trªr r` -rªrr rr ¤rªr tªr=rr
r`-rr`ªrtr rrªr rrªr. ªrr +rªrtºrr-r`ªrrrrr rr r) r`trar rr rr rr¦r`rrrr rrr`ªr r)
rr¦rªrr rr rr¦r`rrrr r) strrr ¤rªr rrªr rrªr ¤rrªr. ¤trr s+rtrªr tr-rrt rr¦r
+rªrtºrr rr r)
s--rŠ>rªrtrrr+rrªrr r`ªrr`a rrrrrrrtrrzªrrr) s--rŠ>rªrtrrr+rrªrr r`ªrr`a rrrrrrrtrrzªrrr) s--rŠ>rªrtrrr+rrªrr r`ªrr`a rrrrrrrtrrzªrrr) s--rŠ>rªrtrrr+rrªrr r`ªrr`a rrrrrrrtrrzªrrr) s--rŠ>rªrtrrr+rrªrr r`ªrr`a rrrrrrrtrrzªrrr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
¤trªrtr ªr¤rª¢r¢rr ªrtr¢rr -r ªrtrr`ªrrrrr))¤»)) ¤trªrtr ªr¤rª¢r¢rr ªrtr¢rr -r ªrtrr`ªrrrrr))¤»)) ¤trªrtr ªr¤rª¢r¢rr ªrtr¢rr -r ªrtrr`ªrrrrr))¤»)) ¤trªrtr ªr¤rª¢r¢rr ªrtr¢rr -r ªrtrr`ªrrrrr))¤»)) ¤trªrtr ªr¤rª¢r¢rr ªrtr¢rr -r ªrtrr`ªrrrrr))¤»))
rrrzr rr rr +rrrtr tr strrªr rrªrªrrrrr s--rŠ>rªrr ªrrrrrr¦ rrrzr r)
ar`ªrªrr rr rt ªrttr ªrrrrªrrªr r) +rrtrrr rr +r¤rt-+rrrt. +rrrtrtªr=rr r)
str +rrr trtªr=rr tr r` ¤rtrrr¦r tr -rrt r . ªrr rrr zr rr r ) rrr zr ªrr` tr rr¦r trtrr rr¦
r) +rrtrrtr-ªr rr¦r rrr¢r rr¦tªr rr rrªr ¤rªr sªrt ªrr`tr rrrr¦ztrr r. rrrzr r)
¤trr ªrr`tr rr r) rrr`ºrªrr rr ¤trªrtr ªrrrrrr¦ rrºrr rr r) rrªrrªrr rr tr¤rr
rr srrr¦r ¤rrªr) ªrttr trŠ rrrrrr ×rr rr tr¤rr r . r` ¤rtrrr ¦ rrrtr +r+rrªr ªrrr r )
+rrªrªrrªrrrrr ªrzr ªrªrªrrrrr`trr rr¦rrrªrrr¦) +rrªrªrrªrrrrr ªrzr ªrªrªrrrrr`trr rr¦rrrªrrr¦) +rrªrªrrªrrrrr ªrzr ªrªrªrrrrr`trr rr¦rrrªrrr¦) +rrªrªrrªrrrrr ªrzr ªrªrªrrrrr`trr rr¦rrrªrrr¦) +rrªrªrrªrrrrr ªrzr ªrªrªrrrrr`trr rr¦rrrªrrr¦))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
tr¤rªr>rrr`trr rr¦ªarrŠ trrrr¢rrrrr`trr ªrrtrr`rr¦Š))¤¿)) tr¤rªr>rrr`trr rr¦ªarrŠ trrrr¢rrrrr`trr ªrrtrr`rr¦Š))¤¿)) tr¤rªr>rrr`trr rr¦ªarrŠ trrrr¢rrrrr`trr ªrrtrr`rr¦Š))¤¿)) tr¤rªr>rrr`trr rr¦ªarrŠ trrrr¢rrrrr`trr ªrrtrr`rr¦Š))¤¿)) tr¤rªr>rrr`trr rr¦ªarrŠ trrrr¢rrrrr`trr ªrrtrr`rr¦Š))¤¿))
rrŒrr rr rr ªrzr r ) ªrrªrr rr rr¦rrrªr ªr r ) rr¦rrrªr ªr rr¦r s ¤ trr ªrrªr ªrrr
r. ¤rr aªr rr¦ tºrrªr rrt rrªr-rrrr ªªr¤rªr rrttrtrr rr) ªrtr`rrªrr rr ªrr`rr‰ rr¦
rrrtr rr¦rrrªrªr ºrr) ªrttrtrŠ ‘ªrr’ sr`ª¢ªrr rr¦r rr¦rtr r) sr`ª¢ªrr rr¦r trªrtr
rrªrr s¤ rr¦r ªrrr rr tarªrªrrrr rr rrrªrr ¤rrtrr r) r`¤rtrrr¦r sr`ª¢ªrr s+rt rr¦
+rªr =rr r` tºrt rr ¤rrtrr r . strrr ¦ r` rr¤ strr rr¦r sr` ª¢ªrr ‘rr¦rrrªr ªr ’ ªrªr ¤rrtrr
r) r`rr¦t trr ‘¤rr s-ør rr¦r`trs rrªr rrrrr) rr`t trtrra rr¦ø arr+r ‘¤rr s-ør rr¦r`trs rrªr rrrrr) rr`t trtrra rr¦ø arr+r ‘¤rr s-ør rr¦r`trs rrªr rrrrr) rr`t trtrra rr¦ø arr+r ‘¤rr s-ør rr¦r`trs rrªr rrrrr) rr`t trtrra rr¦ø arr+r ‘¤rr s-ør rr¦r`trs rrªr rrrrr) rr`t trtrra rr¦ø arr+r
ªrrrr)’ (trrr-rr`tt ªrrrr)’ (trrr-rr`tt ªrrrr)’ (trrr-rr`tt ªrrrr)’ (trrr-rr`tt ªrrrr)’ (trrr-rr`ttr rrrªrtr. ».ºº-.×` r rrrªrtr. ».ºº-.×` r rrrªrtr. ».ºº-.×` r rrrªrtr. ».ºº-.×` r rrrªrtr. ».ºº-.×`
strrr¦ r`rr¤ rr¦ø +rr arr+r ªrrr trtrr) tr¤rªrªr rr¦tªrªrrrrr rr ªrªrrªr
r` tºrr` trªrr rr¦r trrr¦š rr¦tªr ªrrrrr rr r ) ‘tr¤rªrªr’- ¤rr¦ trr rr zrr¦r ªrrrt rr ar
r`rr¦ªrr ¤rrtrr r) -rtr-rt rr trtr-r`aªr rrar rr rrtr r. -rr--rršr trtr-r`aªr
rr¦ttr r ¤trr ªrrr. ªrr`rrr¦ ¤rr¦ r`tºrr`tr tr atrtr r`tºrr`tr. str trrr¦rt ªrr`-rªrr
rr¦r rrr`tªrtrªr rrtrr r. ªrr rrr`tªrr`trtr tªr=rr rr r) trrrr rr rr ªrrtrr`rr¦ r)
+rªrªtr>rrr`trr ªrrªrrªrr ªr×¢rr ªrratrrrrrrr) +rªrªtr>rrr`trr ªrrªrrªrr ªr×¢rr ªrratrrrrrrr) +rªrªtr>rrr`trr ªrrªrrªrr ªr×¢rr ªrratrrrrrrr) +rªrªtr>rrr`trr ªrrªrrªrr ªr×¢rr ªrratrrrrrrr) +rªrªtr>rrr`trr ªrrªrrªrr ªr×¢rr ªrratrrrrrrr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
r`rrtr¢rrrrªrrrr -rrr`trr ªrrrŠ trªrrrtrrrrrrr))¤º)) r`rrtr¢rrrrªrrrr -rrr`trr ªrrrŠ trªrrrtrrrrrrr))¤º)) r`rrtr¢rrrrªrrrr -rrr`trr ªrrrŠ trªrrrtrrrrrrr))¤º)) r`rrtr¢rrrrªrrrr -rrr`trr ªrrrŠ trªrrrtrrrrrrr))¤º)) r`rrtr¢rrrrªrrrr -rrr`trr ªrrrŠ trªrrrtrrrrrrr))¤º))
ªrrªrr rr rr +rªrªtr +rºrr tr rr rrªrrªr r ) ªr tr ªrr rr¦r s trrr ªrrr r ) ªrr trr
rr¦r trrrrr¦rrrrªr rrttrrr¦ >rrrra+rrªrªrtr rr strrr¦ =rr rr¦r -r-rr r r`rr¦ str
rrºªrr tr trrtr r¤rrt ªrr¤rªr rr¦r atr rrt rrtrrrtrrr rr¦r ªrr¢rªrr rrr`-r¦ r.
r`¤rtrrr¦ r`trt rrt ªrr rrºªrr trttrr rr¦ arªr rr¦r trtr +rrttr`rtr r`šrr¦r r) str
ªr ªr rr ªrr ¤rªr rr¦r rr rrrªrr -rrr ¤rr trr rr . r` rr¦t +rr ªrr rrªrr rtr a t r ) ªrttr trŠ
ªrr +rrrr¦rr¢r rrr`-r¦ rr¦r r`-rªr¢r r) ªr-rrr`ªrrr¦r ªr r`¤rtr sºrt rrrªrr r) rrr-
srrrrr tr+rr strr rrr`-r¦ rr¦ +rrªrrt rrt r`šrr¦ r) str rrªªr rr rrrr rr¦r rr¦rs
+rrt +rr ªrrr r ) ªrr rrr` -r¦ trrr rr¦r rr ¦¢zrrr rr¦r trtr tr+rr rrrr rr¦r rrrr š r )
ªrrr r ªrr +rªrªtr. r`¤rtrtr rrºªrr ªrrt¢r rr¦r ¤rrtrr r) >rrrr¦r¢r rr¦rtr r -
¤ trr s +rtr ªr rrr` -r¦ rr r ) ¤rrr-rtr rr sªrrr¦r +rr` ªrrrr` tr ‘ªr×¢r’ r trºrr r` rrtrtr
rr ‘+rªr rrr’ r ) +rr` r trr. trtªr. +rttr ªr. ªr zr-rªr +rr t +rrrr` trrr rrr -r ªrrr r )
sªrrr¦ rrrrrªr rr +rrªrªrrrr r`ªrrr¦rtr rr¦r rr¦ršªrr ‘+rtŠ’ r) r`ªrrr¦rtr rr¦ rrrrªr
tr r`rrtr +rºrrtr +rtr-trtrr¦rt trrtr rrtr r. r`ªrªrr`-r trarªr rr¦t atr r) rrrtrªr
rr¦tªrªrrrrr rr rr ªrrrtr¤r r +rºrrtr srrªr-r¦ ªrrrr rr¦r r`ªrªrrrrrr¦ r)
trzra>rrr`trr atªrrªrr rr¦rrrŠ rr¦rrªrtrrrrrrr) trzra>rrr`trr atªrrªrr rr¦rrrŠ rr¦rrªrtrrrrrrr) trzra>rrr`trr atªrrªrr rr¦rrrŠ rr¦rrªrtrrrrrrr) trzra>rrr`trr atªrrªrr rr¦rrrŠ rr¦rrªrtrrrrrrr) trzra>rrr`trr atªrrªrr rr¦rrrŠ rr¦rrªrtrrrrrrr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
rrªrr¢rr -r rrªrª¢r:r ªrªrtrªr>r rrr`or¢rrrr))-«)) rrªrr¢rr -r rrªrª¢r:r ªrªrtrªr>r rrr`or¢rrrr))-«)) rrªrr¢rr -r rrªrª¢r:r ªrªrtrªr>r rrr`or¢rrrr))-«)) rrªrr¢rr -r rrªrª¢r:r ªrªrtrªr>r rrr`or¢rrrr))-«)) rrªrr¢rr -r rrªrª¢r:r ªrªrtrªr>r rrr`or¢rrrr))-«))
rr atªrr rr trzra r) (rrt - +rrzra - rrt rr¦ r`rr¤ +rrzra` trrr rr
trzra r) +rrtrtr trrrra rr trtr r¤ s+rt rr¦ r`rr¤ +rrrr¦rr¢r-r`ªrrr¦rrtrr
+rrtr+r rrtrr r. r`¤rtrtr rrtrrtr+r rr¦r r`aªarrªr rrtrr r. ¤trr trrrrrrrrtr rr
r) r`ªrªrtrr rr¦tªrªrrrrr rr rr trrrªr r) ¤rr¦. ar. trrªr. -rrt ¤trr r`ªrªrtrr ªrr
or¢r. rrzr. r`aªr. rror. rrrtr stªrrr`a ªrrr. ªrr`rrr¦ s+rt rr¦ r`-rªtrªr rr rrªrr
r+rr trrrªr rr r) ªrrr trrr¦ r`rr¦ ‘¤rrªrtr rr trr`rrtªr rr¦t. trrªrtr rr rrªr ‘¤rrªrtr rr trr`rrtªr rr¦t. trrªrtr rr rrªr ‘¤rrªrtr rr trr`rrtªr rr¦t. trrªrtr rr rrªr ‘¤rrªrtr rr trr`rrtªr rr¦t. trrªrtr rr rrªr ‘¤rrªrtr rr trr`rrtªr rr¦t. trrªrtr rr rrªr
rrrªr)’ rrrªr)’ rrrªr)’ rrrªr)’ rrrªr)’ +rªrªrttr r`-rªtrªr rr trrrªr rr r) rrrr+rr rr rrªrtr¤r (ªrrªrr +rr rr -
ªr +rºrrtr ªrrªr=rrr ¤rªrrr rr ªrrrªr rr¦tªrªrrrrr r` trºrr rrr`orªrr rr ªr×z rr
r) -rrªr rr ªr×z r) ¤rªr s+rtrªr +rªr+rr`tr +rrªr rrªrtrr r. trªr ªrrr rrªr
+rrrªr +rrtrªªr rr¦r trªrrtr ªrªr ¤rrtrr r +rrt ¤rªr ªrrr rrªr trrrªr tr ªr-r¦ r
trªr trrr rrtrr r. ztrtrr trtrr r. ªrrr`ªrªrr rr rr¦rr¦trr r) ªr×z r`ªrr¢r rr¦r
trªrrtr r) ¤rr tr-rr r`ªr+r rr +r¢r=rr tr tr-rrr`ttr r. -rrªrtrªr-r¦ rrªr str
+rrrªr rr ªrrt¢r rr¦ttrr r . strrr¦r ªrrrrr¦ ªrªrtrr r ) >rr rr ¦r¢r rr¦rtr r . s¤ rr¦r
ªrrt¢r rr¦tªrªrrrrr rrªr rr r)
rrªrªrŠ rrªrtrrrrr`trr trrrŠ rrŒr+rtrrrrrrr) rrªrªrŠ rrªrtrrrrr`trr trrrŠ rrŒr+rtrrrrrrr) rrªrªrŠ rrªrtrrrrr`trr trrrŠ rrŒr+rtrrrrrrr) rrªrªrŠ rrªrtrrrrr`trr trrrŠ rrŒr+rtrrrrrrr) rrªrªrŠ rrªrtrrrrr`trr trrrŠ rrŒr+rtrrrrrrr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
srrrr¢rr rrrr¦t>rrr`trr œrrtrtrrrrr`trr ¤rrzªrr))-º)) srrrr¢rr rrrr¦t>rrr`trr œrrtrtrrrrr`trr ¤rrzªrr))-º)) srrrr¢rr rrrr¦t>rrr`trr œrrtrtrrrrr`trr ¤rrzªrr))-º)) srrrr¢rr rrrr¦t>rrr`trr œrrtrtrrrrr`trr ¤rrzªrr))-º)) srrrr¢rr rrrr¦t>rrr`trr œrrtrtrrrrr`trr ¤rrzªrr))-º))
rrr`ªrªr rr¦tªr ªrrrrr rr rr ªrrªr r. rrŒrªrrr`tªrr rr trrr r) ‘trrªtr ‘trrªtr ‘trrªtr ‘trrªtr ‘trrªtr
ªrrr`ªrªrŠ ªrr`trrªr tr trrrŠ’ ªrrr`ªrªrŠ ªrr`trrªr tr trrrŠ’ ªrrr`ªrªrŠ ªrr`trrªr tr trrrŠ’ ªrrr`ªrªrŠ ªrr`trrªr tr trrrŠ’ ªrrr`ªrªrŠ ªrr`trrªr tr trrrŠ’)- ªrrªrr r`rr¦trrr trr¢r rr¦ttr r? +rªr+rªr rr)
s +rt s¤=rr rr ¤rr r` ªra rrªr a trr r . ªrr ªrr strrr trr¢r rr¦ttr r ) str ¤rrªr r` tr
rr¦r ªrrrr trrr r +rr t ªrr ¤rrªr r` tr rr r ) rrør` rrªrr rr rrªrt trºrr ªrr` aªrr rr ªr ªrr
rr r )
trªrr¢rrrrrr`atªtr>r rrªªr -rªrrrrr¤rªr) trªrr¢rrrrrr`atªtr>r rrªªr -rªrrrrr¤rªr) trªrr¢rrrrrr`atªtr>r rrªªr -rªrrrrr¤rªr) trªrr¢rrrrrr`atªtr>r rrªªr -rªrrrrr¤rªr) trªrr¢rrrrrr`atªtr>r rrªªr -rªrrrrr¤rªr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
+rªªrrtrrr`ªrcrr r`ªrcrrªrr ªrraŠ trªratrrrrrrr))-¤)) +rªªrrtrrr`ªrcrr r`ªrcrrªrr ªrraŠ trªratrrrrrrr))-¤)) +rªªrrtrrr`ªrcrr r`ªrcrrªrr ªrraŠ trªratrrrrrrr))-¤)) +rªªrrtrrr`ªrcrr r`ªrcrrªrr ªrraŠ trªratrrrrrrr))-¤)) +rªªrrtrrr`ªrcrr r`ªrcrrªrr ªrraŠ trªratrrrrrrr))-¤))
r +r¤rªr! trr`¤ªrr rr¦r +rrr`a. +rªtr +rrt rrªªr rr rr r) r`ªrcrr+rr rr
+rªªrrtrr r`ªrcrr rr r) ¤rr +rrtrrr rr¦r +rrr`ªrrrtªr r`arrr a. ªrr r`ªrcrr rr r)
tr trrt rr +rr` ªrrr¦r rr trr¢rr rrrªrr rr ¦ +rrr` ªrrrtªr rr r ) trªr. z rr. rr¦rrr. rr¦rr .
tªr+rrªr +rrt ªr¢rr tr trr`ttr r) sªrrr¦ +rrr`ªrrrtªr tr r`ªrrr¦rrrrr¦t +rrtrrr rr¦
+rrr`ªrrrtªr rr rr ¤rrªrªrrrrr r`ªrcrr rr r. r`¤rtr +rªªrrtrr r`ªrcrr rr¦rtr r)
rrttrrt rr ªr ªrrrr r` ªrªrrar rr . ªr zr-r-rr rr ¤rr r` ªr¢rr ªrrr¦ r . ¤ trr ªrr-rr rr r )
rr rr r` ªr¢r ªr trr +rr` ªr¢rr tr rr tr r )
+rortr¢rrrrrr¦rtr:r`trr zªzŠ trrrrrr`trrr¦tªr -r) +rortr¢rrrrrr¦rtr:r`trr zªzŠ trrrrrr`trrr¦tªr -r) +rortr¢rrrrrr¦rtr:r`trr zªzŠ trrrrrr`trrr¦tªr -r) +rortr¢rrrrrr¦rtr:r`trr zªzŠ trrrrrr`trrr¦tªr -r) +rortr¢rrrrrr¦rtr:r`trr zªzŠ trrrrrr`trrr¦tªr -r))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
+rrrrªrrorªrŠ rr¦rrrr ªrrtrrr r`ªr+rtrrrrarŠ))--)) +rrrrªrrorªrŠ rr¦rrrr ªrrtrrr r`ªr+rtrrrrarŠ))--)) +rrrrªrrorªrŠ rr¦rrrr ªrrtrrr r`ªr+rtrrrrarŠ))--)) +rrrrªrrorªrŠ rr¦rrrr ªrrtrrr r`ªr+rtrrrrarŠ))--)) +rrrrªrrorªrŠ rr¦rrrr ªrrtrrr r`ªr+rtrrrrarŠ))--))
rr +rortr rr +rrr¦rt - +rrrr¦rt trºrr trrrrtrr rr zªz ªrrrrrr¦ trrrrtr r)
+rorªrrr¦rrr rr r ) rr¦rrr tra ªr rrr` tªrtr ªrrrr rr r · r` rr¦ªtr ªrr trrrªr ¤rr +rorªr.
+r¤rt. +rrrt rrtrrrtrrr rr trªr rr r` arrrtrr r . ªrr +rªrtºrr rr r ) r` ªrtrš tªr=rr
+rºrr tr trªr ªr ªªrrrtr. trªrrr¦r ªrrt¢r-rrr rr¢r rr¦tªr ªrrrrr +rr rr rr r )
rrtªrŠ trªrrt>rrrrrzªr>r +rr`ªrrªrtrrrr) rrtªrŠ trªrrt>rrrrrzªr>r +rr`ªrrªrtrrrr) rrtªrŠ trªrrt>rrrrrzªr>r +rr`ªrrªrtrrrr) rrtªrŠ trªrrt>rrrrrzªr>r +rr`ªrrªrtrrrr) rrtªrŠ trªrrt>rrrrrzªr>r +rr`ªrrªrtrrrr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
rr¦rr`trŠ >rrªrrrr-r ªrrtr¢rr trrr`trrrªrr ªrr`trŠ orrrr))-×)) rr¦rr`trŠ >rrªrrrr-r ªrrtr¢rr trrr`trrrªrr ªrr`trŠ orrrr))-×)) rr¦rr`trŠ >rrªrrrr-r ªrrtr¢rr trrr`trrrªrr ªrr`trŠ orrrr))-×)) rr¦rr`trŠ >rrªrrrr-r ªrrtr¢rr trrr`trrrªrr ªrr`trŠ orrrr))-×)) rr¦rr`trŠ >rrªrrrr-r ªrrtr¢rr trrr`trrrªrr ªrr`trŠ orrrr))-×))
rr trªrrr¦r ªrrrr rr¦tªrªrrrrr rrtªr +rrt +rrªr rrªrªrrrrr rr¦r strrr`-r rr¦r
rr¦rt¢r r ) r` Œrªrr rr rr ªrrr. rrr` -r¦. ªrrrr rrš trr. trr r` tr. rr ªrr +rºrr tr ªr r` a. ªr ªr
+rr t orrrr rr r )
ªrrªr+rt >rrrr¦r¢r rr¦ +rªrtrrt- ‘‘zrr`ªrrrr rr×rrr rrrrr¦ ort>rrort ‘‘zrr`ªrrrr rr×rrr rrrrr¦ ort>rrort ‘‘zrr`ªrrrr rr×rrr rrrrr¦ ort>rrort ‘‘zrr`ªrrrr rr×rrr rrrrr¦ ort>rrort ‘‘zrr`ªrrrr rr×rrr rrrrr¦ ort>rrort
¤ªr -r)’’ (+rªªrrªr º¤.ºº` ¤ªr -r)’’ (+rªªrrªr º¤.ºº` ¤ªr -r)’’ (+rªªrrªr º¤.ºº` ¤ªr -r)’’ (+rªªrrªr º¤.ºº` ¤ªr -r)’’ (+rªªrrªr º¤.ºº`) rr×rr ar rr trrr¦rt rr¦ rrtr r. ort +rrt
+rort) trrrr ¢r +r trrr` arr¦r rr¦r strrr` -r +rr t r` ªrªrrrrªrrrr ªr rrtr t ort rr ×rr r )
ªr ªrt. rrrar. rr ×rr +rºrªrr Œrr rr ¦ø +rr rr¦rrrr¤ . >rr rr ¦r¢r rr ¦ rrªar rr rr ×rr
rr r) atrtr r +rort rr×rr. ¤rr rr¦štºr r`-r-r rr¦ r`tºrt rr¦rrr rr aarªr rr
+rrtrr r ) ªrrr rr¦rt¢r r r` rr¦ str ªrr ªrrrºr rr Œrr -rr ×rr tr+rr trrrrªr r` tºrr` tr rr ¦
rrrrrr ×rr rr tr +rrªr r ) r` rr¦ªtr ªrrr trr r` tr. rrr` -r¦. ªr r` a stªrrr` a r` Œrªrr rr ¦ rr
ªr ¢r ªrtrrªr ªrªr ) rrªrr sªr tra ªr ¢rr rr¦r +rrªrrªrrr¦trr rr ×rrr rr ¦ r` rr¤ ªrrr r ?
rr¦r ªr ¤ trr rr ×rr r ¤rr >rr rrrªr . rr¦r r` tr ªrrªr . ªr-r¦r. trrt¢rrrr` -r¦ trrrrªr. rr ªrrªrr .
ªrªrªrrªr. +rrt orrrrªrrªr ªrrr ªrªrªrr -rrrtrr? ªrrr`arr¦ ttrt rrt rr¦rr¤rrt
rrzrr¦r rr sªrr ªr¢rr rr¦r r`ªrrr¦rtr rr¦tªr rr¦ r`rr¤ rrrtrr-r`rrtrr rrors rr¦r
+rr`trr`t-r¦ ªªrªrtºrr rr¦ttr r) ªrrr rr¦rtr r r`rr¦ ªr rror¢r rr¦ªrrr r`Œrªrr rr
rrrªr ¤rrtr r) +rtrŠ +rrrr r`ªr-rrt rr¦t aar r`rr¦ Œrr rr¦rªr r? ªrttrtrŠ +rrrrrr¦
zaªr rr¦r trªrr`-r rr ‘ªrrtr’ r) strrr sªr ªr¢rr rr¦r tr-rrt rrªrr -rrr`r¤) sªr
ªr ¢rr rr¦r ªrrt¢r rr¦tªrr Œrr r` rr ªr-rr r` rr ªr trªrrr ¦ r` rr¤ srrªrr ªrr r ) ¤rr rr srtr
rr tr r )
ªrrttrrrr trºrr trrrªrr ªrrªrªrr øªatrrrrrrr) ªrrttrrrr trºrr trrrªrr ªrrªrªrr øªatrrrrrrr) ªrrttrrrr trºrr trrrªrr ªrrªrªrr øªatrrrrrrr) ªrrttrrrr trºrr trrrªrr ªrrªrªrr øªatrrrrrrr) ªrrttrrrr trºrr trrrªrr ªrrªrªrr øªatrrrrrrr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
rrrtrrªrr rrrªrrrrrrr:rrrtrªrr rr¦trrrrrr¦tŠ))-¤)) rrrtrrªrr rrrªrrrrrrr:rrrtrªrr rr¦trrrrrr¦tŠ))-¤)) rrrtrrªrr rrrªrrrrrrr:rrrtrªrr rr¦trrrrrr¦tŠ))-¤)) rrrtrrªrr rrrªrrrrrrr:rrrtrªrr rr¦trrrrrr¦tŠ))-¤)) rrrtrrªrr rrrªrrrrrrr:rrrtrªrr rr¦trrrrrr¦tŠ))-¤))
ªrrªrªr rr¦tªr ªrrªªr >rr`trªrr rr rr ªrrttrrrr +rºrrtr ªrrtr tr trªr-r¦.
trrrtªr r` arrrªr ªrrrrr ªrrªrªr r +rºrr tr ¤ trr ¤rrªr r` tr rr r ) øªar rr ªrrªrªrr øªa
rr r) ªrrªrªrr rr¦rs rrªªr ªrrr r. r`¤rtr rroªr tr rrr`-r¦ r`rrrrtrr rr ªrtªr ¤rr¦
trrrrr ¢rrtrrrr¦ øªa r ) trr ªr ªrrt r` ªr-rr` rrtr rr ªr rr ¦ rr>rrtr ªrtr` rr r` ªr+rrr` rrªr ªr
+rrrªr rr¦r s¤ rr¦ trr`tr trrrr`rrtr rr¦ttr r¤ rr¦rr- ‘¤ +r+rªrŠ tªrŠ ‘¤ +r+rªrŠ tªrŠ ‘¤ +r+rªrŠ tªrŠ ‘¤ +r+rªrŠ tªrŠ ‘¤ +r+rªrŠ tªrŠ
trttrr`ªrtrªrt¢ªr +rªrr aªrtª trttrr`ªrtrªrt¢ªr +rªrr aªrtª trttrr`ªrtrªrt¢ªr +rªrr aªrtª trttrr`ªrtrªrt¢ªr +rªrr aªrtª trttrr`ªrtrªrt¢ªr +rªrr aªrtªr ªrrrrr`r r`ªrªrr ªrr ªrŠ tr-rraªrrtr)’ r ªrrrrr`r r`ªrªrr ªrr ªrŠ tr-rraªrrtr)’ r ªrrrrr`r r`ªrªrr ªrr ªrŠ tr-rraªrrtr)’ r ªrrrrr`r r`ªrªrr ªrr ªrŠ tr-rraªrrtr)’ r ªrrrrr`r r`ªrªrr ªrr ªrŠ tr-rraªrrtr)’ +rºrrtr
+rŠ. +rªrŠ +rrt tªrŠ trrªrr rrrrr¦r rr tr-ªr=rr tr ªªrrrtr aªr! +rrrr rr ªrt¢ªr
r) rrr ¤trr ªrr`a a. ¤trr trt¢rr rr¦t r`rr¦ rrr rroªr rr¦r trrrtr rr¦t rr) ªrr
rrrªr ¤rr¦ trrºr ªrr r ) trrªrrr¦ +rrrªrr ªr r` a tr ªrºrrºr r` ªr¢r ªr ªrrr rr rrrtrr r` rr¦
rr rr¦ªr trrr r +rrt rr¦ªr ªrrrtr? strrr¦r ªrr trrrr`rrtr trrºrªrr rr r. r`¤rtrrr
r` ªrr` >rtr rr¦rªrr¢r r · rrªrr r` rr¦ ªrr rr t +rrr` >rtr r +rr r ) rrrtrr rr rrr rr tºr rrrªr
rr r +rr t r` ¤rtrrr tra ªr ªrrrt rr . ¤ trr ªrttr . zaªr rr¦r ¤ trr +rªrtºrr +rr rr rr
r )
crtr ørrªrtrrrrr`trr tr¤rttr¤rr`tªrªrrrrrrr) crtr ørrªrtrrrrr`trr tr¤rttr¤rr`tªrªrrrrrrr) crtr ørrªrtrrrrr`trr tr¤rttr¤rr`tªrªrrrrrrr) crtr ørrªrtrrrrr`trr tr¤rttr¤rr`tªrªrrrrrrr) crtr ørrªrtrrrrr`trr tr¤rttr¤rr`tªrªrrrrrrr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
¤rªrr:r`trr ªªrªrtrrªrr:r`trr tr-ªr tr-ªrªrtrrrrrrr))-º)) ¤rªrr:r`trr ªªrªrtrrªrr:r`trr tr-ªr tr-ªrªrtrrrrrrr))-º)) ¤rªrr:r`trr ªªrªrtrrªrr:r`trr tr-ªr tr-ªrªrtrrrrrrr))-º)) ¤rªrr:r`trr ªªrªrtrrªrr:r`trr tr-ªr tr-ªrªrtrrrrrrr))-º)) ¤rªrr:r`trr ªªrªrtrrªrr:r`trr tr-ªr tr-ªrªrtrrrrrrr))-º))
tr¤rtªrr rr×rrr rr¦r tr¤r rr r) ¤r¤ rr ørr rr¦tªrªrrrrr rr¦r ørr rr r)
trªr trr +r-ør r . ¤r +rr ar rr . strrr rr¦rr-ªrrr-ørr rr¦t . ªrrr +rªrªrrªr r )
ªrrr. ¤trr rr¦ø ªrrr r) ªrr trrr¦r`tr rr ¤rr¦ ¤r+rr r) ªrrr ar`ªrªrr r) str
trrr¦r`tr rr¦ zªz tr r`ªrrr¦rrªr rr¦ r`rr¤ r`aarrªrr ørzrr¦t r`ørrrªr rr¦ trrºr ªrrtr
=rr tr +r¤rªr rr¦tªrr rr ørr r) ørr r trr ªrrr. r`rr¦ªtr ªr-rrªr rr¦ r`rr¤
+rrªrrªrrr¦ r) ¤rz +rttr rr¦r trtr sªrr-r. +rªªr-ªrrt +rrt ªrªr rr¦r trtr
zaªr tr ¤rrªrrr¦rt rr tr r ¤ +rr ªrrrt tr ¤ tr tr r` rr¦ +rªr¤rrªr rr . tr ªrtr r ¤ +rr
ªr tr ªr . a artr r ¤ +rr ªr a ar ) r` ørrrr¦t rr +r¤rªr rr¦r r` ªrªrrªr r . tr+rr trrªrrr¦
trrr¦r`tr-rr×rr rr¦ ¤r¤ rr rrrt rrrtrr r) ¤rrtrªrªrrrrr rr¦r r`ªr¤rªr rr r +rrt
ªªrªrtrrr` ªrªrr rr¦r r` ªr>rªr (r` ¤rtr +rªªrrªr ar . rrrr rr¦ srr¦trrrrr tr rr rr¦r +rrªr
r ) str ªrr ªr rr r` ªr>rªrrtrrrr¦ r` ›r¦ªrr ¤rr¦ r . ªr r` a ¤rr¦ rr r . r` arrr ¤rr¦ rr r
¤ trr ` r` ›r¦ªrrtrrrr¦ ªr r` a rr r ) trrr` -ªrrr¦ rr ×rrr rr¦r tr ¤r +rr t +rr ¤r rr r )
ªrr¢rrªrr ªrrtraªrr:r`trr rrr¢zªrrªrr ªrªr=rªrŠ) ªrr¢rrªrr ªrrtraªrr:r`trr rrr¢zªrrªrr ªrªr=rªrŠ) ªrr¢rrªrr ªrrtraªrr:r`trr rrr¢zªrrªrr ªrªr=rªrŠ) ªrr¢rrªrr ªrrtraªrr:r`trr rrr¢zªrrªrr ªrªr=rªrŠ) ªrr¢rrªrr ªrrtraªrr:r`trr rrr¢zªrrªrr ªrªr=rªrŠ))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
rrªrrªrrrrrªrr ªªrrtrŠ rr¦ªrrªrrrrrrªrr rr¦r`ªrŠ))-»)) rrªrrªrrrrrªrr ªªrrtrŠ rr¦ªrrªrrrrrrªrr rr¦r`ªrŠ))-»)) rrªrrªrrrrrªrr ªªrrtrŠ rr¦ªrrªrrrrrrªrr rr¦r`ªrŠ))-»)) rrªrrªrrrrrªrr ªªrrtrŠ rr¦ªrrªrrrrrrªrr rr¦r`ªrŠ))-»)) rrªrrªrrrrrªrr ªªrrtrŠ rr¦ªrrªrrrrrrªrr rr¦r`ªrŠ))-»))
ªr r` r¢rªr rr rr rr ªrrtr a ªr +rºrr tr trªr ªr ªrrtr rr¦tªr ªrrrrr a ªr r ) rrr¢zªrr
rr rr ªrªr ¤rªr r ) rr ¢ªr rr rrr¢z r +rr t +rrr` trrrr¦ trrrrr` -r rr r` tºrt trrrrr` -r r )
rr ¢ªr tr tr r` ttr rr rr¦t +rrr` trrrr¦ trrrrr` -r rr¦r +rr` ¤r tr rr¦tªr ªrrrrr ªrªr ¤rªr rr r )
rr r` ªrªrr rr rr ªªrrtr r ) rrtrrtr-ªr rr¦r ªªr-r¦ rr¦tªr rr¦r r` ¤rtrrr orrrtrr r . ªrr rr r` ªr
rr r ) rr¦r` ªrªrr rr srrªrr +rºrr tr strrr trªr rr r` arrrªr ªrrrrr rr¦rªªrrr¦rt rr r )
a¢zr a¢zr a¢zr a¢zr a¢zr arrªrtrrrrr`trr ªrrr`trtr`trr r`¤rªrrrrtrrrr) arrªrtrrrrr`trr ªrrr`trtr`trr r`¤rªrrrrtrrrr) arrªrtrrrrr`trr ªrrr`trtr`trr r`¤rªrrrrtrrrr) arrªrtrrrrr`trr ªrrr`trtr`trr r`¤rªrrrrtrrrr) arrªrtrrrrr`trr ªrrr`trtr`trr r`¤rªrrrrtrrrr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
rrrªr -rªrrr`trr ªrzrrªrr -rrªr -rrªrªrtrrrrrrr))-¿)) rrrªr -rªrrr`trr ªrzrrªrr -rrªr -rrªrªrtrrrrrrr))-¿)) rrrªr -rªrrr`trr ªrzrrªrr -rrªr -rrªrªrtrrrrrrr))-¿)) rrrªr -rªrrr`trr ªrzrrªrr -rrªr -rrªrªrtrrrrrrr))-¿)) rrrªr -rªrrr`trr ªrzrrªrr -rrªr -rrªrªrtrrrrrrr))-¿))
arrªr rr¦tªr ªrrrrr rr arrªr rr¦r rrr` -r¦ rr r ) ¤rr trªr rr¦r s-ørªrrrrr rr¦r rr
ªrr r` tr r ) ªr rtr tarªr ªrr ªªr +rrªrr rr rrr ªr r +rr t -rrªrªrrªrr rr trrorrtr rr ¦ trrºr
r` rrrrªr ªrrrrr ¤rrªrrr¦rtr . rr ¢r -rrªr rr r )
ªr--rrr`rr trªr+rtrrªrr ªrr¤r trarrr¤rªr) ªr--rrr`rr trªr+rtrrªrr ªrr¤r trarrr¤rªr) ªr--rrr`rr trªr+rtrrªrr ªrr¤r trarrr¤rªr) ªr--rrr`rr trªr+rtrrªrr ªrr¤r trarrr¤rªr) ªr--rrr`rr trªr+rtrrªrr ªrr¤r trarrr¤rªr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
ªr trar`ttr r`ªrªrr ªrttªrrªrrªrr +rtr -rtr-rtrr))-º)) ªr trar`ttr r`ªrªrr ªrttªrrªrrªrr +rtr -rtr-rtrr))-º)) ªr trar`ttr r`ªrªrr ªrttªrrªrrªrr +rtr -rtr-rtrr))-º)) ªr trar`ttr r`ªrªrr ªrttªrrªrrªrr +rtr -rtr-rtrr))-º)) ªr trar`ttr r`ªrªrr ªrttªrrªrrªrr +rtr -rtr-rtrr))-º))
+r¤r ªr! trªr +r trr rr¦r strrr` -r rr¦r rr¦rt¢r +rr rr rr r · rrªrr r` rr¦ -rt +rr t
+r-rt ¤ trr rr¦r s +rr +r tr ªrrr r ¤rr rr srtr tr` rtr rr ) rr trªr ªr ªªrrrtr r ) trªr
rr t rr trrr¦rrr tr r )
ªrrªtrr:r`ttr rrrr r`aªªrrªrr r`ªr+rtrrªrr rrtªtrrr) ªrrªtrr:r`ttr rrrr r`aªªrrªrr r`ªr+rtrrªrr rrtªtrrr) ªrrªtrr:r`ttr rrrr r`aªªrrªrr r`ªr+rtrrªrr rrtªtrrr) ªrrªtrr:r`ttr rrrr r`aªªrrªrr r`ªr+rtrrªrr rrtªtrrr) ªrrªtrr:r`ttr rrrr r`aªªrrªrr r`ªr+rtrrªrr rrtªtrrr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
¤rr trzrrtrŠ trr-r¦r r`ªr+rtrr`ªrttrtr rrªrr))׫)) ¤rr trzrrtrŠ trr-r¦r r`ªr+rtrr`ªrttrtr rrªrr))׫)) ¤rr trzrrtrŠ trr-r¦r r`ªr+rtrr`ªrttrtr rrªrr))׫)) ¤rr trzrrtrŠ trr-r¦r r`ªr+rtrr`ªrttrtr rrªrr))׫)) ¤rr trzrrtrŠ trr-r¦r r`ªr+rtrr`ªrttrtr rrªrr))׫))
rrt trrr +r¤r ªr! rr tr r` aªªr r` ªr+r r` trªrr rr¦r +rªtr ªrrr r ) +rrrªrr r` ªr+r r` trªrr
rr¦r r`ªrttrrt trr rrªr trorrr tr rr¦rr r. ªrttrtrŠ ªr +rªrªtr r)
str +rªªrrªr rr rr ¦ø rr r` ªr+r r` trªrr rr¦r trr¤r rr¦t¢r r` rr¦ªrr ªrªrr r rrªrr r` rr¦
+rªrrr rr +rªªrrªr rr +r¤rªr sªr trªrrr¦r aarªrr -rrrtrr r· rrªrrr`rr¦ trtªror
arr ªr tr rr r` ªr+r r` trªrr trrrsr rr +rrtrr r ) r` ªr-rrtªrrtr trrrsrªr rr ¦ r` rr¤ strr
tr ºrr zr +rºr r` aªrr ªrªrr)
ªrcrr`z+rr`trrrttr-ªr >rrrrar`¤rtrrrªr ªrr) ªrcrr`z+rr`trrrttr-ªr >rrrrar`¤rtrrrªr ªrr) ªrcrr`z+rr`trrrttr-ªr >rrrrar`¤rtrrrªr ªrr) ªrcrr`z+rr`trrrttr-ªr >rrrrar`¤rtrrrªr ªrr) ªrcrr`z+rr`trrrttr-ªr >rrrrar`¤rtrrrªr ªrr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
tr-raªrrªrªr-ø tªr rrrr tr¤rr:rrtrr+rªrrr))׺)) tr-raªrrªrªr-ø tªr rrrr tr¤rr:rrtrr+rªrrr))׺)) tr-raªrrªrªr-ø tªr rrrr tr¤rr:rrtrr+rªrrr))׺)) tr-raªrrªrªr-ø tªr rrrr tr¤rr:rrtrr+rªrrr))׺)) tr-raªrrªrªr-ø tªr rrrr tr¤rr:rrtrr+rªrrr))׺))
¤rr -¤rr +rr ¤ +rªr ªr -r¦. rr¦rr` ªtrªr -r¦ +rr t rrr` -r¦ªr -r¦ ªrttr ¤ r . sªr-sªr
rr¦r tr rrt tr¤r rr¦ ¤rr¦ +rrr rrrªr tr strrªr rs ¤rrªr)
+rºrªrr ªrrªrtrªr r`rr¦ -rrtrªr trªrr¤rªr) +rºrªrr ªrrªrtrªr r`rr¦ -rrtrªr trªrr¤rªr) +rºrªrr ªrrªrtrªr r`rr¦ -rrtrªr trªrr¤rªr) +rºrªrr ªrrªrtrªr r`rr¦ -rrtrªr trªrr¤rªr) +rºrªrr ªrrªrtrªr r`rr¦ -rrtrªr trªrr¤rªr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
r`ªr¤+ªrrrr`rra rr¦ttªrrrrr¦rrrªr r`tºrtrr ¤rªrtr))פ)) r`ªr¤+ªrrrr`rra rr¦ttªrrrrr¦rrrªr r`tºrtrr ¤rªrtr))פ)) r`ªr¤+ªrrrr`rra rr¦ttªrrrrr¦rrrªr r`tºrtrr ¤rªrtr))פ)) r`ªr¤+ªrrrr`rra rr¦ttªrrrrr¦rrrªr r`tºrtrr ¤rªrtr))פ)) r`ªr¤+ªrrrr`rra rr¦ttªrrrrr¦rrrªr r`tºrtrr ¤rªrtr))פ))
+rºrªrr +r¤rªr! str ªrrtr ¤rrªrªr tr trtr rrªrr trªrr¤rªr r? rr str
trrrr ¢r ¤rªrtr rr¦r ¤rr¦ +r rrrrrªr tr ªrrt¢r rr¦trr ¦ r` tºrtr r )
srrªr -r¦ r` ªr+r r` trªrr rr ¦ ªr¢r ªr rr¦r trrtrrªr ªrr ªrrr r r` rr¦ +rrrr ªrr +r¤r ªr
sªr tr+rr ªrttr +rr rr¦r rr ¤rªr rrªr ªrr` rrr¦ >rr rr ¦r¢r rr¦r +rrrrªr rr ¦ªrrr strªrr rr
r r`rr¦ sªr trªr +rrt tr >rar trrršrr¦t rr¦ªrrr sªr +rr`ªrªrrrrr rrtrrrtrrr rr
rrªrrªr ) strªr tr rr sªrrr¦r rr¦-r ªªr rr ¢r rr ¤rrtrr r )
r`ªrrrr¦rr- r`ªrrrr¦rr- r`ªrrrr¦rr- r`ªrrrr¦rr- r`ªrrrr¦rr-
str +rªªrrªr rr >rrrr¦r¢r ªr rr¦rr r`rr¦. +r¤rªr! rr trsr rrªrŠ srrarr
rr¦= ªrr rrªrr r` rr¦ tr rr tr +rr` trrrªr r` trªr r ) rrrrr rr¦r -r rr ¦ r . r` rr¦t +rr rr¦rªr
¤rr tr r · rrªrr r` rr¦ rr r` tr rrªr ªtr tra ªr × tr tr ªrªr rr¦r +rrªrrªrrr¦trr trtrr r ) rr tr
strrr`-r rr¦r ªr aªrtrr +rrt ªr rrrr`rrªr¢r rr ¤rrªrtr r rrªrrr`rr¦ rr sªrrr¦r +rr
+rrr`a rr¦rt¢r r· rrªrrr`rr¦ +rªªr-r¦ r`tºrr`tr rr¦ rr>rrtr rr¦r trrªr+rrrr +rªrtºrr
rr¦r ªrrr ¤rrªrtrr r. ¤rr rr -rrr¦r r) ¤rr rrsr +r¤rªrrr. +rªrrr`a +rrt trrrr¢r
rrr rr¦r rr ¦ rrrrªr s +rt rr¦r trrorrtrr¦rt trr` rtr ¤rrªrtrr r ªrrr -rrªrr r )
ªr r` a. -rrªr. +rtr rr otrr. sr` ª¢ªrr rr¦r arrªr. rrªr rr¦r rrrrªr. trªtrr rr. trrr.
arªr +rr t rr¦r r` tr rr ¦ +rrªr +rºrr tr a ªrr trrrra rr ¦ s-r¦ rror¢r rr tr a ªr r ) trrtr
rrrr` rr ¤rªr +rºrr tr ªrr ªr rr¦r trrtr +r r` rrrr¦r¤ . strtr +rr rrrrr rr ªr ªrrrr traªr =rr
+r trŠrr¦t¢r -rtr ¤ªr +rr t sªrrr ¦ +rªr rr ¦rr rrªr ¤rr tªrªr +r r . tªrªr t-rr` ªrtrr r
- ªr trªr rrsrrr +rrªrªrrrr. rrªrrªr +rrt >rarªrrrr r. r`¤rªrrr¦r trtrrt rr
trrrr ¢r tr¤rr r . ªr trªr rr srtr rr strrªr r +rºrr tr trrªrªrrrrªrr trªr r` -rªrr rr tr
rr tr¤rr r) sªrrr¦r strrr`-r +rrrªr tr ªrrr. ªr× tr rrtrr r) ¤rr srrªr-r¦ rrtr
r` ªr+r r` trªrr rr¦r trrorrtr ¤rrªr rr trr r . ªrr r` ªrŠtrªa r rr srrr ¤rr¦r +rrªr tr trªr rr
rr¦tªr ªrr ªªr r )
+r¤r ªr! rr rr trªrrr¦r strrr` -r rr¦r rr¦rt¢r r - ¤ trr ¤rr >rar tr ¤rrªr rr tr
r ªr +rªrªªr +rrªr tr rrtr r`-rªtrªr rr¦ttr r. r`ªrtªtrt rrsrrr rrªr. ªrr`a +rrt
trr¢rr tr rrªrªrªrrrr rrtr r. +rrrrtr rr rrtr ªr¢r-r`-rªtrªr +rrt rrsrrr trr¢r
rr¦ttr r ) sªr r` ªrtªtrt rr srtr tr ªr -r¦ r ¤ rr ×rrr rr¦r rr ªrr ªr rr trªr rr rr¦tªr ªrrrrr
ªr r` a trarªr rr¦ttrr r ) ªrr +rr rr tr rr a ªr r ) r` rr¦tr trrr¦rt ªr r` aªrr ªr a tr r ?
trr +r¤rªr! ‘+rrtrr+rrªrtºr’ ‘+rrtrr+rrªrtºr’ ‘+rrtrr+rrªrtºr’ ‘+rrtrr+rrªrtºr’ ‘+rrtrr+rrªrtºr’- sªrrr¦r +rrtrrr rr ¤rrªrtr rrrr¦t arzr rr ¤rrtrr
r +rr t sªrrr ¦ zaªr rr +r-rrªr tr strrªr +rªªrrr¦rt rr¦r -rrªr=rrr ar rrrr¦ tr ªr¤
rr¦ttrr r )
+r¤r ªr ªr trrªr r` rr¦ªrr r` rr¦ +rªrªrªr ! +rrrr rrtrr rrr` ªrªr. trªrrtrªr. r` aªªr.
+rªrrr`a +rrt trªrªr ªªrrrtr r - ¤trr rrrr`rrªr¢r rr¦rtr r trºrr ªrtrrrrªr rr
a ªrr` rr ªrrta. a ªrrr. ªªrrtr +rr t +rrrr +rr ªrrr rr¦rtr r ) ªrr trtªr +rr r r` rr¦
+rrrrrr¦r ªr a ªrtrr ¤rrªrtr r +rr t ªr arªrªr) tªrªr +rrrr r` ¤rtr ¤rªrr a . ªrrr ¤rrªr
rrrtrr r) +rrrr rr +rrrªrr r`ªr+rr`trªrr rr¦r rr¦rªr rr trrrºr r) +rtrŠ ¤rªrraªr!
+rrrr +rrrªrr r`ªr+rr`trªrr rr¦r r`ªrttrrt tr rr¦r`r¤) rrr`trrrªrªtr s¤ tr trªrtr trªr
rr¦r strr¦¢ar ªrªrr trªrr -rrr`r¤) +rrªr s¤ rr¦ +rªtrtrrr rr rrªrr r. str
trrªrrr¦ rrªrr ¤rrªr )
str rrt ªrr ªr +rt >rr rr ¦r¢r ªr ¤rr¦-¤rr¦ rr¦trr ¦ +rrrªrr srrªrrtrr r` ªr+r r` trªrr
rr¦r rror¢r tr or rr rr ªrtrrªrr - r` ¤rªrrr tr rr ¦ø trr ªrr ªr-trrªrªr rr trªr rr rr¦tªr
rr ¦ trrºr r` rrrrªr ªrrrrr +rªtrt ªr r` ªr+r r` trªrr rr¦r r` -rªr¢r r +rr t rr rr rr ¦ø trrrr¤r
rr ªrtr` aªrr -r` trr` aªrr rr ¦ trrºr rrrªrr ¤rrªr ªrrrrr r` ªr+r r` trªrr rrt trrr¦rrr zrrrr
+rr t +rªtr rr sªrr ªr ªrrr a rr¦t rr¦rr - +r¤r ªr! ªrr tr rr ¦ø ¤rrªrªr tr tr tr rrªrr
trªrr ¤rªr r ? str tr trrt rr ¤rr rr ¦ø +rr tr ¤r +rr t ¤ +rªr ªr -r¦ ªrttr ¤ r . ªrr trªr
rrt tr¤r rr¦ +rrrrrrªr rr r`tºrtr r) ªrttrtrŠ rrtr r`ªr+rr`trªrr +rrrrt r) ¤trr
rr¦rtr r ¤ ªrr ªr +rt ªr str +rªªrrªr rr¦r rršror rr r` rr¦ªrr)
str +rªªrrªr rr >rr rr ¦r¢r ªr +rrrªrr r` ªr+r r` trªrr rr¦r rrrªr ªrr r` arr¦ ¤rrªrrr¦rtr
ar. r`¤rtrtr +r¤rªr rr¦r >rar trªr +rrt tr r`trrršrr¦t ¤rr¦ s¤ rr rrªr ¤rr¤·
r`rr¦ªtr ªrªªr+rr! trªr rr¦ø trªr rrªr +rrt ªrrrr rr¦r arrrr r`ªrrr¦rrrrr¦t trrrsr
rr ªr rr ¦ ªrra +rr -rrrrr¦t str ¤rrªrªrr rr rr rr trtrr r ) ªrr r` ›r¦ªrrtrrrr¦ rrºr r )
trrrr ¢r +rªªrrªr rr ªrr ªr +rt rr¦r r` ªr+r r` trªrr rr¦r rr ªr¢r ªr r ) +rtrŠ-
¤ trttrr`ar`tr >rrrra+rªrªraªrrtrrtrrrr`ªrrrttr ªrzrr`ªrcrrªrr ªrrªrrrrŒr ¤ trttrr`ar`tr >rrrra+rªrªraªrrtrrtrrrr`ªrrrttr ªrzrr`ªrcrrªrr ªrrªrrrrŒr ¤ trttrr`ar`tr >rrrra+rªrªraªrrtrrtrrrr`ªrrrttr ªrzrr`ªrcrrªrr ªrrªrrrrŒr ¤ trttrr`ar`tr >rrrra+rªrªraªrrtrrtrrrr`ªrrrttr ªrzrr`ªrcrrªrr ªrrªrrrrŒr ¤ trttrr`ar`tr >rrrra+rªrªraªrrtrrtrrrr`ªrrrttr ªrzrr`ªrcrrªrr ªrrªrrrrŒr
>rrrr¦r¢rr¤rªrtrrªrra ‘r`ªr+rr`trªr¢rªrrr’ ªrrrr arrrrr:ªªrrªrŠ))º«)) >rrrr¦r¢rr¤rªrtrrªrra ‘r`ªr+rr`trªr¢rªrrr’ ªrrrr arrrrr:ªªrrªrŠ))º«)) >rrrr¦r¢rr¤rªrtrrªrra ‘r`ªr+rr`trªr¢rªrrr’ ªrrrr arrrrr:ªªrrªrŠ))º«)) >rrrr¦r¢rr¤rªrtrrªrra ‘r`ªr+rr`trªr¢rªrrr’ ªrrrr arrrrr:ªªrrªrŠ))º«)) >rrrr¦r¢rr¤rªrtrrªrra ‘r`ªr+rr`trªr¢rªrrr’ ªrrrr arrrrr:ªªrrªrŠ))º«))
str trrr¦rt >rr rra +rªrªra ªrr trr=rrr srrr` ªrrra ¤ªr ªr zrr` ªrcrr trºrr ªrr ªrrrrŒr
r`ªrrrªrrr¦ >rrrr¦r¢r +rrt +r¤rªr rr¦ trrªrra rr ‘r`ªr+rr`tr ªr¢rªr’ ªrrrrrr¦ atrªrr
+rªªrrªr rr ¢r rr trr r )
sr` tr >rr rrtrrtrrr trrrtrrrªrªatªr r` rrrªr tªrrrrr +r zªr zrªrªarr ¦tr sr` tr >rr rrtrrtrrr trrrtrrrªrªatªr r` rrrªr tªrrrrr +r zªr zrªrªarr ¦tr sr` tr >rr rrtrrtrrr trrrtrrrªrªatªr r` rrrªr tªrrrrr +r zªr zrªrªarr ¦tr sr` tr >rr rrtrrtrrr trrrtrrrªrªatªr r` rrrªr tªrrrrr +r zªr zrªrªarr ¦tr sr` tr >rr rrtrrtrrr trrrtrrrªrªatªr r` rrrªr tªrrrrr +r zªr zrªrªarr ¦tr
>rr rra +rªrªra ªrr trrªrrŠ ‘ªrºrrºr ªrr trr’+rrrªr ‘r` ªr+r r` trªr¢r ªrrr ’ ªrrrr >rr rra +rªrªra ªrr trrªrrŠ ‘ªrºrrºr ªrr trr’+rrrªr ‘r` ªr+r r` trªr¢r ªrrr ’ ªrrrr >rr rra +rªrªra ªrr trrªrrŠ ‘ªrºrrºr ªrr trr’+rrrªr ‘r` ªr+r r` trªr¢r ªrrr ’ ªrrrr >rr rra +rªrªra ªrr trrªrrŠ ‘ªrºrrºr ªrr trr’+rrrªr ‘r` ªr+r r` trªr¢r ªrrr ’ ªrrrr >rr rra +rªrªra ªrr trrªrrŠ ‘ªrºrrºr ªrr trr’+rrrªr ‘r` ªr+r r` trªr¢r ªrrr ’ ªrrrr
arrrrr :ªªrrªrŠ))º«)) arrrrr :ªªrrªrŠ))º«)) arrrrr :ªªrrªrŠ))º«)) arrrrr :ªªrrªrŠ))º«)) arrrrr :ªªrrªrŠ))º«))
))rr`tŠ ¤ trtr trtr)) ))rr`tŠ ¤ trtr trtr)) ))rr`tŠ ¤ trtr trtr)) ))rr`tŠ ¤ trtr trtr)) ))rr`tŠ ¤ trtr trtr))

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful