Գ Ր Ա Կ Ա Ն ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

VIII Դ Ա Ս Ա Ր Ա Ն
№№

Թեմայի
№№
Ամսաթիվ

Դասարանում կատարելիք
աշխատանքը, նպատակը
Դիդակտիկ պարագաներ

1
1

2
1

2

1

Թումանյան մարդն ու բանաստեղծը
1. Աշակերտների կարծիքը Թումանյան բանաստեղծի մասին /նախորդ
դասարաններում անցածի հիման
վրա/:
2. Թումանյանի կյանքը, հասարակական գործունեությունը:
3. Ստեղծագործությունը:
4. Թումանյանի արվեստի բնորոշ
կողմերը:

Թումանյանի
դիմանկարը,
ասույթներ:
Բանաստեղծի
կենսագրության ուսումնասիրություն,
նրա
ստեղծագործությունների իմացություն:
Թումանյանը
ժամանակակիցների
հուշերում, այցելություն Թումանյանի տուն-թանգարան

3

2

Պոեմ: «Թմկաբերդի առումը» պոեմը
1. Հասկացողություն պոեմի մասին:
Պատմողական, քնարական և քնա
րապատմողական պոեմներ:
2. Նախերգանք և վերջերգ:
3. «Թմկաբերդի առումը» /1902թ. /
պոեմի ընթերցում:
4. Բանաստեղծական պատումի
յուրահատուկ ձևը:

Պոեմի ժանրի բնորոշում,
տեսակները, դրանց կառուցվածքային հատկանիշները`
նախերգանք, վերջերգ, հեղինակային շեղումներ և
այլն, պատմողական պոեմի
և պատմվածքի, քնարական
պոեմի և բանաստեղծության
տարբերությունները:
Արտահայտիչ ընթերցում:

Դասի

3

թեման

4
Մուտքի դաս

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ

5
Ծանոթանալ գրքի բովանդակությանը , տարվա ընթացքում անցնելիք նյութին

(102 ժամ)
Միջառարկայա կան և
ներառարկայական
կապեր
6

Մեթոդներ

Տնային
առաջադրանք

7
Շրջագայություն` գրքի
բաժիններով

8
Գտնել ասույթներ
Թումանյանի մասին

Մտագրոհ,
դասախոսություն,
հարց-պատասխան,
մտքերի
փոխանակություն
«Բազմանիստ»

Կազմել կյանքի
ժամանակագրական
աղյուսակ, ստեղծագործությունների
ցանկ:

Ինսերտ,
ընթերցում
դադարներով,
կանխատեսման
աղյուսակ

Կարդալ պոեմը,
կազմել
նախադասություններ

( 10ԺԱՄ)
Պատմություն –
Մեծ եղեռն
Հայաստանի
աշխարհ. - Լոռի
ԿերպարվեստԹումանյանի
արձանը
Երաժշտ.-Թումանյան /«Ա¯խ,
ի¯նչ լավ են
սարի
վրա»/,Տիգրանյան /«Անուշ»/
Սպենդիարյանի
«Ալմաստ»
օպերան

աննկուն, մատաղ, գոռ,
խավարչտին, կոչնակ,
դալուկ բառերով:

1

1
4

2
3

5

4

6

5

7

6

3

4
Պոեմի սյուժեն և գաղափարական
բովանդակությունը
1. Պոեմի կառուցվածքը և սյուժեն:
2. Բեմականացում` հիմնված հեղինակային խոսքի և հերոսների երկ
խոսությունների վրա:
3. Բարի գործի դրվատումը:
4. Պոեմի գաղափարական բովանդակությունը:
5. Մարդու` կյանքում անարատ մարդ
մնալու երազանքը:
Պոեմի կերպարները
1. Թաթուլի, Նադիր շահի և Թմկա
տիրուհու կերպարների համեմատական վերլուծություն` համապատասխան հատվածների ընթերցմամբ:
Պոեմի գեղարվեստական
արժանիքները
1. Ռիթմ, հանգ:
2. Մակդիր, փոխաբերություն, համեմատություն:
3. Ճարտասանական հարց և բացականչություն:
4. Չափազանցություն:
5. Շրջադասություն, անշաղկապություն:
Բալլադ: Թումանյանի «Փարվանա»
բալլադը
1. Հասկացողություն բալլադի մասին:
Ժողովրդական լեգենդը ` բալլադի
հիմք:
2. Բալլադի ընթերցում:
3. Բառային աշխատանք /ԲՀ/:

5
Պոեմի բովանդակության
վերաշարադրում` ըստ դիպաշարի տարրերի,
մանրամասն և համառոտ
պատում, պատում հերոսների անունից` սեփական գործողությունների շարժառիթների մեկնաբանությամբ

6

Գրական
կերպարների
վերլուծություն. հերոսների
հոգեբանությունը, վարքագիծը,
գործողությունների
շարժառիթները
Աշխատանք գեղարվեստական արտահայտչամիջոցների շուրջ
Կազմել հոմանիշային
շարքեր` նժույգ, թովիչ,
թափառական, աղքատ,
տիրուհի, չքնաղ, անարատ:

Ժանրի բնորոշում, բալլադին
բնորոշ սյուժեի և անսովոր
բովանդակության, երևակայականի և հրաշապատումի
ընկալման ունակություն,
բալլադի ընթերցում

Կրկն. բալլադ
Մահարի, Պուշկին
Հայոց լեզու –
որոշիչ

7
Անհատական և
խմբային աշխատանք,
քառաբաժան

8
Վերնագրել պոեմի
հատվածները:
Նախերգանքը և աշակերտի ցանկությամբ
որևէ հատված սովորել
անգիր:

T-աձև աղյուսակ,
խմբային աշխատանք,
գրավոր հարցազրույց
հերոսների հետ,
Կրկնակի գրառումների օրագիր
Խմբային
հետազոտություն,
համատեղ
հետազոտություն

Կազմել պատկերասրահ:

Մտագրոհ, ընթերցում
դադարներով,
կանխատեսումների
աղյուսակ

Դուրս գրել
ճարտասանական
բացականչությունների, շրջադասության,
անշաղկապության
օրինակներ:

Կարդալ բալլադը:
Դուրս դրել ածական +
գոյական բառակապակցությունները
սովորական որոշիչ –
մակդիր սյունակներով:

2

Բառային աշխատանք: 5 Բալլադի բովանդակության վերաշարադրում` ըստ դիպաշարի տարրերի. գեղեցիկի. մանրամասն և համառոտ պատում. Սյուժեն: 2. Ռիթմ. Ողբերգականը բալլադում: 6. հանգ: 2. անցողիկի ու հավերժի. բարձրագույն իդեալների խորհրդանիշը բալլադում: 4. Քառյակների ընթերցում: 4. խճանկար Վերնագրել քառյակները: 5-6 քառյակ սովորել անգիր: 3 . նկարագրվածը ավելի մանրամասնելու կարողություն (բնության նկարագրություն) 6 Աշխատանք գեղարվեստական արտահայտչամիջոցները տարբերակելու շուրջ: Ցույց տալ այն հատվածները. Ներքին լարվածություն ունեցող հատվածների առանձնացում: Քառյակ: Թումանյանի քառյակները 1. անհատական տեքստի ստեղծում. բարու. Հասկացողություն քառյակի մասին: 2. խմբային հետազոտություն Դուրս գրել փոխաբերությունները. կատարյալ մարդու.1 8 2 7 9 8 10 9 3 4 Բալլադի սյուժեն և գաղափարական բովանդակությունը 1. նույնավերջ: 5. Մակդիր. Նույնասկիզբ. անշաղկապության օրինակները: Մտագրոհ. Յուրաքանչյուր քառյակի բովանդակության մեկնաբանություն: 5. պատում հերոսների անունից` սեփական գործողությունների շարժառիթների մեկնաբանությամբ. Խորհրդանշական պատկերների իմաստը (արցունքից գոյացած Փարվանա լիճ. որտեղ փոխվում է ռիթմը: Բանաստեղծության կայուն ձևերից մեկի առանձնահատկությունների ուսուցում. բարու իդեալները Թումանյանի քառյակներում: 6. Բալլադի ներքին խորհուրդը. համատեղ որոնում (ի±նչն էուշադրությունը գրավել. Շրջադասություն. արտահայտիչ ընթերցանություն. ձնագնդի. Հավերժական սիրո. Կյանքի մահվան. անշաղկապություն: 4. Պատումի հեքիաթային տարրերը: 3. ինչու±) 8 Նկարագրել Փարվանա արքային ու նրա դստերը`ստեղծելով սեփական տեքստ: Անգիր սովորել որևէ հատված: Պատկերասրահ. կարդացածը մեկնաբանելու հմտությունների զարգացում: Օմար Խայամ 7 Քառաբաժան. փոխաբերություն: 3. Երազի և իրականության հակադրությունը: 5. համեմատություն. թիթեռներ): Բալլադի գեղարվեստական արժանիքները 1.Քառյակների բովանդակությունը: 3. ի±նչն է լավ տպավորվել. սերունդների դժվարին ու անվախճան ճանապարհը դեպի կատարելություն: 7.

վիպակի` որպես միջին պատմողական ժանրի առանձնահատկությունների վերլուծություն: Արտահայտիչ ընթերցանություն. Հանգ: 2. կանխագուշակությունների աղյուսակ Կազմել կյանքի ժամանակագրական աղյուսակ. հարց-պատասխան. հոմանիշային շարքերի կազմում. Հարանունություն: 5 Աշխատանք գեղարվեստական արտահայտչամիջոցները տարբերակելու շուրջ: 6 7 Հնգյակ /քառյակ/. Կառուցվածքը: 4. հարց-պատասխան. Բառային աշխատանք: 4. մտքերի փոխանակություն. նրա ստեղծագործությունների իմացություն. անծանոթ բառերի դուրսգրում ու բացատրություն. համատոտ. Գաղափար վիպակի մասին: Վիպակի և վեպի. մեկնողական և դատողական պատում Շարադրել վիպակի նախադրություն կամ ավարտ: ՄՈՒ ՐԱՑԱՆ ( 7ԺԱՄ) 12 1 Մուրացան. Հայ գյուղացին ու մալականը: 3. հատվածների մեկնաբանություն. «Առաքյալը» վիպակը 1. Վիպակի նախադրության և ավարտի այլ տարբերակներ: 4 . դասախոսություն.1 11 2 10 3 4 Թումանյանի քառյակների գեղարվեստական արժանիքները 1. գործող անձանց անունից). ստեղծագործությունների ցանկ: Կարդալ վիպակը: Շարունակել աղյուսակի «Ի±նչ եղավ» բաժինը: 3 բանալի և մեկ կողպեք. վիկտորինա /գուշակի՛ր` որ քառյակի մասին է խոսքը/ 8 Գրել կարծիք Թումանյանի որևէ ստեղծագործության մասին Մուրացանի դիմանկարը. Ճարտասանական բացականչություն: 4. բառերի թեմատիկ խմբավորում: Վիպակի սյուժեի շարադրանք (մանրամասն. Սյուժեի զարգացումը հակադրությունների սկզբունքով (Սևանա լիճ-Չիբուխլու. նույնավերջ: 3. ընթերցում դադարներով. Հայ գյուղն ու գյուղացին . ընտրովի հատված ների ընթերցում և մեկնաբանություն: 2. ասույթներ նրա մասին:Գրողի կենսագրության ուսումնասիրություն. հարց-պատասխան. «Նոյի ագռավը» պատմվածքը Մտագրոհ. Նույնասկիզբ. հայ գյուղացի-մալական…) : ՀԱ 2 (էջ 60): 2. Կրկնակի գրառումների օրագիր (մեջբերում-մեկնաբանություն). Վիպակում հանդիպող առածների ու ասացվածքների դուրսգրում: 14 3 Վիպակի սյուժեն 1. Մուրացանի կյանքն ու ստեղծագործությունը: 2. Հնգյակ (վերնագիրը). պատմվածքի և վիպակի տարբե րությունները Երգիծական վիպակի առանձնահատկությունները: 3. Վիպակի ընթերցում: 13 2 Հայկական գյուղի կյանքն ու բարքերը 1. օգնական աշակերտ Բնութագրել հայ գյուղն ու գյուղացուն` օգտագործելով տեքստի բառերն ու բառակապակցությունները: Ներմուծել սեփական տեսակետը: Խմբային աշխատանք. Վիպակի վերնագիրը: Առաքելության ձախողումը: 3.

Սայի. խմբային աշխատանք Կազմել բառաշարք. Վիպակի լեզուն. լեզվի և ոճի առանձնահատկությունների ընկալում: Հեղինակի աթոռ. գտնել ասույթներ. որով կարելի է նկարագրել որևէ ժամանակակից հայ գյուղ: Քննարկում. Պետի: 3. Հմմտ. Գյուղացիները` Մոսի. Կամսարյանի կերպարը (բնութագրել` օգտագործելով տանը կատարած գրառումները). կարդալ նրա մասին հուշերի պատառիկներ: (11 ԺԱՄ) 5 . Հայ գյուղի ողբերգությունը: 2. Հայ գյուղն այսօր: Թեմայի արդիականացում: Մտքերի փոխանակություն: 5 Թեմայի արդիականացում: Գրական երկը հասկանալու. Օհանես. հարցուպատասխան. վերլուծելու. Գյուղը փրկելու Կամսարյանի ծրագրի տխուր վախճանը: Դրա գնահատականը: 3. կարծիք հայտնելու կարողության զարգացում: 5 Վիպակի կերպարները 1. ոճը: Հերոսների խոսքի առանձնահատկությունները: 18 7 Արտադասարանական ընթերցանություն. Հայրենի բնաշխարհի գեղեցկությունը. Վեպի համապատասխան հատվածների քննարկում: 2. խմբային աշխատանք.1 15 2 4 16 3 4 «Առաքյալը» վիպակի գաղափարական բովանդակությունը 1. Հեղինակի վերաբերմունքը իր հերոսների նկատմամբ: 17 6 Վիպակի գեղարվեստական արժանիքները 1. կերպարի կերտման երգիծական հնարանքները: 2. բառակապակցություններն ու նախադասությունները: Գրական հերոսի մասին վերլուծական խոսք կազմելու (գրավոր կամ բանավոր) ունակության զարգացում: T-աձև աղյուսակ. խմբային հետազոտություն Իսահակյանի կյանքն ու գործը. բնապատկերները վիպակում: Նրանց դերը: 3. Տանը հանձնարարված շարադրությունների ընթերցում և գնահատում: 2. գրավոր կամ բանավոր հարցազրույց հերոսների հետ Շարադրություն` «Պետրոս Կամսարյանի կերպարը» վերնագրով: Հեղինակի վարպետության. վարժապետ Մոսի և Կամսարյան: 4. Նվիրյալ մարդու կերպարը Մուրացանի ստեղծագործության մեջ: ԱՎԵՏԻՔ ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ 6 7 Անհատական և խնբային աշխատանք Զրույց 8 Դուրս գրել Պետրոս Կամսարյանին բնութագրող բառերը. Մուրացանի «Գևորգ Մարզպետունի» վեպը 1. Պ.

մայրական սիրո և պանդխտության. Գրման տարեթիվը (1926) և տեղը (Ռավեննա): Ինչու± է Իսահակյանն իր բանաստեղծությունն անվանել «Ռավեննայում»: 4. 17. անծանոթ բառերի դուրսգրում. վերլուծություն: Ասմունք. Մակդիր. նվազաբերություն. փոխաբերություն. Քառաբաժան 8 Անգիր: Տեղեկություններ Լ. ասույթներ նրա մասին:Բանաստեղծի կենսագրության ուսումնասիրություն. հարց-պատասխան. Հայրենիքի հավերժության գաղափարը: Արարատ լեռը որպես այդ հավերժության խորհըրդանիշ: 5.Բանաստեղծության ստեղծման պատմությունը 4. դա Վինչիի և նրա «Ջոկոնդա» կտավի մասին: Լույս ընծայել պատի թերթ` նվիրված Իսահակյանին: Պատմություն Աշխարհագրություն Վենի դիագրամ (մակդիր-որոշիչ).. ԱՎ. 18 (էջ 67-68) 7. ՀԱ 11. տրամադրության զարգացումը: ՀԱ 1-10. Քառաբաժան Անգիր: ՀԱ 8 -11 (էջ 67): 6 . նրա ստեղծագործությունների իմացություն: Իսահակյանը ժամանակակիցների հուշերում. 15. Իսահակյանի կյանքը. համեմատություն.. բանաստեղծության գաղափարական բովանդակության ամփոփում. ընթերցում: 3. Բառային աշխատանք. ստեղծագործու թյան հիմնական հատկանիշները. մտքերի փոխանակություն.1 19 2 1 20 2 21 3 3 4 Ավ. 12 (էջ 67): 6 «Արագածին» ԵրաժշտությունԵրգեր` գրված Իսահակյանի խոսքերով Աշխարհագրություն 7 Մտագրոհ. Խոսում է Իսահակյանը(էջ 75-76): 2. համ. «Մի մրահոն աղջիկ տեսա» բանաստեղծության ընթերցում: 3. Թեման: 5. խմբային աշխատանք ՀԱ 12 (էջ 67): Ձնագնդի. Իսահակյան. այցելություն Իսահակյանի տունթանգարան: Բանաստեղծության ընթերցում: Քնարական բանաստեղծության. Ասմունք և գնահատում: 2. «Ռավեննայում» բանաստեղծ. Գաղափարը: 6. աշխատանք պատկերավորման միջոցների վրա: Տրված մակդիրները փոխարինել որոշիչներով: Բանաստեղծության ձևի և բովանդակության միասնության ընկալում: Բանաստեղծություն վերլուծություն ՀԱ 1-7. «ՄԻ մրահոն աղջիկ տեսա» բանաստեղծությունը 1. հանգ: 4. նրա պոեզիայի սիրո.. Պատկերավորման միջոցներ` մ. հոմանիշային շարքերի կազմում: Բանաստեղծության գեղարվեստական արժանիքները 1. Զգացմունքի. հայրենասիրական մոտիվները: 2. Իսահակյանի սիրային այլ բանաստեղծությունների ընթերցում: 3. փոխ. 13 (էջ 67): Իսահակյանի «Ռավեննայում» բանաստեղծությունը 1. դասախոսություն. կրկնություն: 5 Իսահակյանի դիմանկարը.

նկարագրվածը ավելի մանրամասնելու կարողություն (ապարանքի նկարագրություն): Թումանյան «Փարվանա» Հարցուպատասխան. բարձրակետը. գրական երկի վերլուծություն: Տեքստի կազմում բանալի բառերով և համեմատություն բնագրի հետ: 6 Մահարի Թումանյան Բալլադ Հայոց լեզու – Բառակազմություն Կերպարվեստ 7 Կանխագուշակությունների աղյուսակ. Բառային աշխատանք: 5 Նախորդ դասերին անցած նյութրի կրկնություն և ամրապնդում. պատում հերոսների անունից` սեփական գործողությունների շարժառիթների մեկնաբանությամբ. մանրամասն և համառոտ պատում. լուծումը): 4. քննարկում Հատված անգիր: 7 8 4 5 6 7 . Կերպարները` Էլ –Սաման և բամբիշը: ԷլՍամանի մենախոսությունը որպես հավերժական սիրո խոստովանություն: 7. լավագույնի ընտրություն: 3. բանալի բառեր 8 Կարդալ: ՀԱ 22 (էջ 75): Սովորել նոր բառերը: Պատրաստել հետաքրքիր հարցեր բալլադի սյուժեի և գաղափարական բովանդակության վերաբերյալ: Բալլադի սյուժեն և գաղափարական բովանդակությունը 1. Թումանյան «Փարվանա» Իսահակյան «Հավերժական սերը»: Բալլադի բովանդակության վերաշարադրում` ըստ դիպաշարի տարրերի. Գաղափարական բովանդակությունը. «Անթար» խորագրով արևելյան զրույցը իբրև բալլադի հիմք(ՀԱ 14 էջ 68): 3. բամբիշ. Բալլադի ժանրային առանձնահատկությունները. Թեման: 5.1 22 2 4 23 5 1 2 3 3 4 Իսահակյանի «Հավերժական սերը» բալլադը 1. արտահայտիչ ընթերցանություն. Բառային աշխատանք: 2. գահ. Բալլադի սյուժեն (առանձնացնել նախադրությունը. Հմմտ. Բալլադի ընթերցում: 4. հարցեր: 5. ՀԱ 6-14 (էջ 74): 6. Տեքստի կազմում` օգտագործելով բանալի բառեր (հավերժական սեր. անձնազոհ սիրո գովերգումը: 6. Գաղափարական բովանդակությունը: Մաքուր ու հավատարիմ. Բալլադի հատվածների համար վերնագրերի առաջադրում. Խոսում է Իսահակյանը (էջ 68): 2.…): 2. հանգույցը.

Բառային աշխատանք: Արձակ պոեմի գաղափարական բովանդակությունը 1. ծանոթ հեքիաթներ ու զրույցներ: 2. Կրկնակի գրառումների օրագիր Կարդալ: ՀԱ 13. ընթերցում դադարներով.14 (էջ 84): Հատված անգիր: Դուրս գրել հետաքրքիր մտքերը: 7 Շարադրություն` «Սաադիի կերպարը» խորագրով: 8 8 . չափազանցություն. ինչու±). Իսահակյանի արձակը. «Սաադիի վերջին գարունը» արձակ պոեմի ընթերցում: 3. փոխաբերություն. Պարսիկ բանաստեղծի կերպարը. անսահման կենսասիրությունը: 3 4 Աշխատանք գեղարվեստական արտահայտչամիջոցները տարբերակելու շուրջ: Բնապատկերների ազատ շարադրանք` սեփական բառապաշարի ավելացմամբ: Չարենց. ™ պատկերավորման միջոցները (մակդիր. գրական երկի վերլուծություն. Բալլադի լեզվաոճական վերլուծություն.24 6 25 7 26 8 1 2 Բալլադի գեղարվեստական արժանիքները 1. ™ ոճավորում (դուրս գրել արևելյան բնաշխարհին հատուկ բառերն ու բառակապակցությունները). հոմանիշային շարքերի կազմում: Ստեղծագործության սյուժեի վերաշարադրում. տենչանքներն ու երազանքները. 19 (էջ 83-85): 5. համեմատություն. աշխարհի մասին նրա պատկերացումները. Անգիր հատվածներ: 2. նրանց կապը հերոսի հոգեվիճակի հետ. Մասերից յուրաքանչյուրի բովանդակության վերաշարդրում: 4. ™ բնապատկերներ. գրական հերոսի կերպարի վերլուծություն: 5 6 Խմբային աշխատանք Պատկերասրահ ՀԱ 17 (էջ 74): Մտագրոհ. Տեղեկություններ Սաադիի կյանքի ու ստեղծագործության մասին: 2. ի±նչն է լավ տպավորվել. անծանոթ բառերի դուրսգրում ու բացատրություն. ՀԱ 3-12 . Բանաստեղծությունների ընթերցում նրա «Գուլեստան ժողովածուից»: 3. Կրկնակի գրառումների օրագիր Համատեղ որոնում (ի±նչն էուշադրությունը գրավել. «Տաղարան» Արտահայտիչ ընթերցանություն. 18. անձնավորում): ™ ցույց տալ բալլադի I-II և III-IV մասերում օգտագործված մակդիրների տարբերությունը: Պատճառը: Իսահակյանի «Սաադիի վերջին գարունը» արձակ պոեմը 1. շղթայաձև ընթերցում. 3 բանալի և մեկ կողպեք.

Գեղեցիկը պաշտող պատանու իդեալները: 3. Շարադրությունների ընթերցում. քննարկում և գնահատում: 2.5 (էջ 85): 28 10 Արտադասարանական ընթերցանություն.27 9 Գեղարվեստական արժանիքները 1. Շիրվանզադեի կյանքն ու ստեղծագործությունը: 2. Իսահակյանի «Լիլիթ» պատմվածքը Արտահայտիչ ընթերցանություն. հարցուպատասխան Բազմանիստ (արտիստ): Պատմել: Կազմել նախադասություններ բաճկոն. կանխագուշակությունների աղյուսակ Կարդալ: Պատրաստել հետաքրքիր հարցեր: ՀԱ 16 (էջ 121): Շարունակել աղյուսակի «Ի±նչ եղավ» բաժինը: Պատմություն Ընթերցում մեկնաբանություններով. խպորշոմ. Սենկևիչ. դրա հիմնական միտքը ընկալելու կարողության զարգացում: Երկը մասերի բաժանելու և դրանք վերնագրելու կարողության զարգացում: Պատմվածք Դեմիրճյան. «Երաժիշտ Յանկոն» Ռոլան. «Արտիստը» պատմվածքը 1. Կյանքի անբարեհաջող պայմանները: 4. Պատմվածքի բաժանում հատվածների և դրանց վերնագրում: 7. տվայտանք բառերով: 5 Երկի բովանդակության 6 Երաժշտություն 7 Համատեղ որո- 8 Հնգյակ (արտիստ): ՇԻՐՎԱՆԶԱԴԵ (9 ԺԱՄ) 30 1 Շիրվանզադե. ասույթներ նրա մասին: Գրողի կենսագրության ուսումնասիրություն. Իսահակյան 29 11 Թեստային աշխատանք Շիրվանզադեի դիմանկարը. Պատմվածքի թեման: 2. պատրվակ. Հայ մարդու ճակատագիրը.2 (էջ 85): Բնագրային աշխատանք. խմբային աշխատանք ՀԱ 3. «Ավելորդը». Պատմվածքի ընթերցում: 31 2 Լևոնի երազանքներն ու իրականությունը 1. Բառային աշխատանք: 1 32 2 3 3 4 Պատմվածքի սյուժեն և գաղափարական 9 . Պատմվածք: Ժանրային առանձնահատկություններ: 3. շրջադասություն . Ընտրովի հատվածների ընթերցում և մեկնաբանություն: 6. Ստեղծագործության լեզվաոճական առանձնահատկությունները. ՀԱ 6 (էջ 120): 5. նրա ստեղծագործությունների իմացություն: Շիրվանզադեն ժամանակակիցների հուշերում: Գրական երկը ընթերցելու. աշխատանք գեղարվեստական արտահայտչա միջոցները տարբերակելու շուրջ: Հայոց լեզու Հեղինակի աթոռ. քննարկում Կրկնել Թումանյան. ատաղձագործ. «Դաշնամուրի առաջ» Ընթերցում դադարներով. ՀԱ 1. Պատմվածքը գրելու շարժառիթը: 4. վտիտ. ասրյա. սեփական կարծիք կազմելու կարողության զարգացում: Հրեական առասպելներ Հարցուպատասխան.

Գեղեցիկը և ողբերգականը պատմվածքում: 4. զգացմունքները: 5. միջավայր. 3 բանալի և մեկ կողպեք. Վերնագրային խոր ընդհանրացում: 2. համատեղ որոնում. Հեղինակը և իր հերոսները: Պատմվածքի գեղարվեստական արժանբիքները 1. գործողության զարգացում. 19(էջ 120-121): Համատեղ որոնում Հեղինակի աթոռ Բնութագրել գործող անձանցից որևէ մեկին: Խմբային աշխատանք Հեղինակի աթոռ Գրել որևէ հատվածի բեմագիր: իմացություն և գործողությունների զարգացման ընթացքը վերարտադրելու կարողության զարգացում: Որոշ հատվածների մանրամասն և համառոտ պատում: Արվեստ 10 . Իդեալի և իրականության հակադրությունը: 3. Գեղարվեստական պատկերներ` բնանկար. արարքները. Բեմագիր ստեղծելու փորձ նում. հոգեբանական շարժառիթների ընկալում և մեկնաբանություն: Բնագրային աշխատանք` հեղինակի և հերոսների խոսքի յուրահատկությունների վերլուծություն:Բեմագրի ստեղծում: ՀԱ 14. նրանց գործողությունների. մեկնաբանություն: ՀԱ 3-13.Պատմվածքի լեզվաոճական առանձնահատկությունները. Հեղինակի աթոռ Դուրս գրել Լևոնին բնութագրող հատվածները: Գլխավոր հերոսի հոգեբանական դիմանկարի ստեղծում.33 4 34 5 35 6 բովանդակությունը 1. զգացմունքները. հեղինակի և հերոսների խոսքը: 2. Բարբառային ձևերը պատմվածքում: 4. վերաբերմունքը ուրիշների նկատմամբ (համատեղ որոնում): 5. լուծում: 2. Լևոնի հոգեբանական ցնցող դրաման: Խորտակված երազանքը: 4. Աշակերտների տպավորությունը. Լևոնի սերը թատրոնի և երաժշտության նկատմամբ: Լևոնի հոր ճակատագիրը: 3. Հեղինակի տեսակետը (ու±մ է համակրում հեղինակը): ՀԱ 15 (էջ 120): Լևոնի կերպարը 1. 17 (էջ 120-121): Հարցազրույց հերոսի հետ. Քառաբաժան Հարցազրույցի հիման վրա ակնարկ գրել Լևոնի մասին: Կերպարների բնավորության բացահայտում. հանգույց. կահավորանք (ինտերիեր): 3. Սյուժեն: Նրա բաղկացուցիչները` նախադրություն. Պատկերասրահի կազմում: 2.Շարադրությունների ընթերցում և գնահատում: 1. առաջացած մտքերը. մեկնողական և դատողական պատում. Մյուս գործող անձանց վերաբերմունքը Լևոնի նկատմամբ: Պատմվածքի մյուս կերպարները 1. Լևոնի մասին գրած ակնարկների ընթերցում և գնահատում: 1. Հերոսի մտքերը. գագաթնակետ.

Տեր-Ղևոնդյան <<Նորից անձրև. Պատկերավորման համակարգը` հանգ. Տերյանի կյանքն ու ստեղծագործությունը: 2. Տաղանդավոր անհատը և հասարակությունը: 2. «Տխրություն» բանաստեղծությունը 1.1 36 2 7 3 4 Քննարկում. զրույց. «Մթնշաղի անուրջներ » ժողովածուն: Քաղցր ցնորքների գիրքը: 3. փոխաբերություն. Բանաստեղծի լուսավոր թախիծը: 6. սովորած բառերի կիրառություն սեփական խոսքում: Դրամայի քննարկում սեփական կարծիք կազմելու. ասույթներ Տերյանի մասին: Բանաստեղծի կյանքի և ստեղծագործությունների իմացություն: Տերյանը ժամանակակիցների հուշերում: Քնարական բանաստեղծության վերլուծություն: 5 Բանաստեղծական կա- 6 7 Քառաբաժան 8 Անգիր: 11 . հանգավորում: 9. «Արտիստը» պատմվածքը 1. մակ դիր. ելույթ ունենալու կարողությունների զարգացում: Կինոնկարի դիտում: 4 Գազել: Տերյանի «Հրաժեշտի գազելը» Տերյանի դիմանկարը. Շիրվանզադեի «Պատվի համար» դրաման 1. համեմատություն: Տաղաչափություն. Նոր ավարտ պատմվածքի համար: 37 8 Արտադասարանական ընթերցանություն. Վերնագրի մեկնաբանություն: 5. Տերյան. Խնդրի արդիականացում. Տրիոլետ: Տերյանի տրիոլետների ընթերցում: 3 5 Երկի մասին սեփական կարծիք կազմելու կարողության զարգացում: Ստեղծագործական աշխատանք.Մելիքյանի <<Աշնան տաղեր>> երգաշարը. Բանաստեղծության ընթերցում: 4.-Բանաստեղծական շարք Երաժշտություն Ռ. մշուշ. ամպ>> Քառաբաժան Բազմանիստ Հնգյակ Խմբային աշխատանք Պատկերասրահ Կյանքը. Տխուր ապրումի և տխուր բնանկարի զուգահեռը: 8. Ա. Ի±նչ է պատիվը: 2. տաղանդավոր արվեստագետներն այսօր աշխարհում: 3. Դրամա: 38 9 Թեստային աշխատանք ՎԱՀԱՆ ՏԵՐՅԱՆ 39 1 1 40 2 2 6 7 Կլոր սեղան 8 Պատմվածքի մասին սեփական կարծիքի հակիրճ շարադրանք: Պատմություն Քննարկում Կարդալ. քննարկում վարելու. ներկայացնել Կրկն. Գունատ աղջիկ խորհրդանիշը: 7. ստեղծագործությունը: Բանաստեղծությունը սովորել անգիր: Կազմել թեմատիկ բառաշարք: (9 ԺԱՄ) Վ.

Շարքի հիմնական մոտիվը: Դրա տարբեր դրսևորումները: 7-8. դրանց տարբերակման կարողության զարգացում: Բանաստեղծության ձևի և բովանդակության միասնության ընկալում: Քարտեզագրում (բանաստեղծության տեսակներ) Պատկերավորման միջոցները տարբերակելու կարողության զարգացում: Քնարական բանաստեղծության վերլուծություն. Դարավոր մաքառումները և հայի ամրակուռ հոգին: Վիրավոր. համեմատությունները: Անգիր որևէ մեկը: Դուրս գրել պատկերավորման միջոցները: Կազմել թեմատիկ բառաշարք: 8 12 . անցյալի. որպես…» բանաստեղծությունը 1. Սոնետի ` որպես բանաստեղծական կայուն ձևի առանձնահատկությունները: 2. ՀԱ 5-7 (էջ128): 2.12-րդ բան. Հակադիր տրամադրությունների արտահայտման ձևը բանաստեղծության մեջ: Բանաստեղծության գեղարվեստական արժանիքները 1. Ապրելու. ներկայի. Պատկերավորման համակարգը: Տերյանի «Երկիր Նաիրի» շարքը: «Որպես Լաերտի որդին.41 3 42 4 43 5 1 2 1. ստեղծագործելու և արիության խորհուրդը: 4. կառուցվածքային և լեզվաոճական առանձնահատկությունների ըմբռնում: Խմբային աշխատանք Բանաստեղծական շարք Պատմություն Հոմերոս. Պատկերավորման համակարգը: 3 4 յուն ձևերի իմացություն. <Ոդիսական>> Քառաբաժան Պատկերասրահ Քնարական բանաստեղծության վերլուծություն. Բառային աշխատանք: 5. գալիքի մասին: 3.:ՀԱ 2-4 (էջ137): 2. Բանաստեղծության ընթերցում: 4. կառուցվածքային և լեզվաոճական առանձնահատկությունների ըմբռնում: 5 Քառաբաժան Հնգյակ Պատկերասրահ 6 7 T-աձև աղյուսակով դուրս գրել մակդիրներն ու որոշիչները: Անգիր: Դուրս գրել մակդիրները. Բանաստեղծության ընթերցում: 3. Հեռավոր հայրենիքի կարոտը: 6.Գազելը որպես բանաստեղծության տեսակ: 2. անարգված հոգու պատկերը: 3. Պատկերավորման համակարգը: Սոնետ: <<Իջնում է գիշերն անգութ ու մթին>> «Հայրենիքում իմ արնաներկ» բանաստեղծությունները 1. փոխաբերությունները. Անցած կյանքի հուզիչ հանրագումարը: «Անչար հոգու» խաղաղ և լուսավոր հայացքը: Մարդկանց հիշողության մեջ անմահանալու հույսը: 4. Ուրույն փիլիսոփայություն Հայաստանի հոգևոր հարստության. Ոդիսևսը և հայ բանաստեղծը: 5.

Բազմանիստ (Նաիրի): Ակրոստիքոս գրելու փորձ: Քառաբաժան Անգիր: «Երկիր Նաիրի» շարքից դուրս գրել ճարտասանական հարցերն ու բացականչություն ները. Պատկերային համակարգը: 47 9 Պոեզիայի ժամ Տերյանի այլ բանաստեղծությունների ընթերցում և մեկնաբանություն: «Դու հպարտ չես. Բանաստեղծության վերլուծություն: 3. ապագան»: Քառաբաժան Հնգյակ. ասմունք.44 6 45 7 46 8 «Մի±թե վերջին պոետն եմ ես» բանաստեղծությունը 1. Մտածող. փոքրիկ շարադրություն` «Տերյանի Նաիրի երկիրը. անցյալը. Անհուն սերը հայրենիքի նկատմամբ: 2. Գաղափար ակրոստիքոսի մասին: 2. Բաղաձայնույթ և առձայնույթ: 48 49 50 51 Քնարական բանաստեղծության վերլուծություն: Տերյանի տաղաչափության ուսումնասիրություն: Քառաբաժան Անգիր որևէ մեկը: Դուրս գրել պատկերավորման միջոցները: ՀԱ 9 (էջ 137): Քնարական բանաստեղծության վերլուծություն: Տերյանի տաղաչափության ուսումնասիրություն: Կազմած թեմատիկ բառաշարքերի համակարգում. առձայնույթի և բաղաձայնույթի օրինակները: Անգիր սովորել որևէ բանաստեղծություն: Ծանոթություն բանաստեղծի ստեղծագործությանը. սեփական կարծիք հայտնելու կարողությունների զարգացում: Գրավոր Գրավոր Գրավոր Գրավոր I I ԿԻՍԱՄՅԱԿ 1 2 3 4 5 6 7 8 13 . Պատկերային համակարգը: «Վյաչեսլավ Իվանովին» բանաստեղծությունը 1. Հայրենիքի բանաստեղծական պատկերը: 2. ներկան. տառապող հայի հոգեկան խռովքը: 2. իմ հայրենիք» և «Մշուշի միջից-տեսի¯լ դյութական» բանաստեղծությունները 1.

Շարքային մտավորականի ընդհանրացված պատկերումը: 4. Բառային աշխատանք: 53 2 54 3 Հայ մտավորականի կյանքի մեկ օրը 1. հոգեբանական շարժառիթների ընկալում և մեկնաբանություն: 5 Բնագրային աշխատանք` հեղինակի և հե- 6 Ընթերցում դադարներով. Նար-Դոսի «Վերջին մոհիկանները». 18-20 (էջ 159-160): 5. մեկնաբանություն: Կերպարների բնավորության բացահայտում. 22. ՀԱ 1-13. մեկնողական և դատողական պատում Քառաբաժան Նոր սկիզբ. Շրջապատից մերժված անհատը: Արտաքինը. հակադրությունների դերը պատմվածքում: 4. «Նեղ օրերից մեկը» պատմվածքը (1904թ. ասույթներ նրա մասին: Գրողի կենսագրության ուսումնասիրություն. Նար-Դոսի կյանքն ու ստեղծագործությունը: 2. նրանց գործողությունների. Կերպարների հոգեբանության ու հասարակական վիճակի ներքին կապը: 2. ապրումները: 3. գրավոր կամ բանավոր հարցազրույց հերոսների հետ Կազմել պատկերասրահ: 7 Խմբային աշխատանք 8 ՀԱ 17 (էջ 160): 14 . 21. Պատմվածքի ավարտը.): 3. «Նեղ օրերից մեկը» պատմվածքը 1. Հոգևոր արժեքների անկումը: 3. 23 (էջ 158-160): 7. Պատմվածքի լեզուն և ոճը: Նար-Դոսի դիմանկարը. նրա ստեղծագործությունների իմացություն: Նար-Դոսը ժամանակակիցների հուշերում: Երկի բովանդակության իմացություն և գործողությունների զարգացման ընթացքը վերարտադրելու կարողության զարգացում: Որոշ հատվածների մանրամասն և համառոտ պատում: Երկը մասերի բաժանելու և դրանք վերնագրելու կարողության զարգացում: Պատմվածք Շիրվանզադե. Հեղինակի վերաբերմունքը իր հերոսների նկատմամբ: 1 55 2 4 3 4 Պատմվածքի գեղարվեստական արժանիքները 1. Պատմվածքի խորագրի խորհրդանշական իմաստը: 2. ինչու± հեղինակը ընդհանրացնող պատկերով չի ավարտում պատմվածքը: 6. ՀԱ 14. Հայ մամուլի վիճակը: 5. «Արտիստը» Գլխավոր հերոսի հոգեբանական դիմանկարի ստեղծում.ՆԱՐ – ԴՈՍ (9 ԺԱՄ) 52 1 Նար-Դոս. կանխագուշակությունների աղյուսակ Կյանքը. միջնամաս ու ավարտ գրել պատմվածքի համար: T-աձև աղյուսակ. խմբային աշխատանք. հերոսների ճակատագիրը: Պատմվածքի կերպարները 1. Հայ մտավորականը և իրականությունը. 15. ստեղծագործությունների ցանկ: Կարդալ: Շարունակել աղյուսակի «Ի±նչ եղավ» բաժինը: 3 բանալի և մեկ կողպեք. պահվածքը: Նրա ներաշխարհը.

ելույթ Գրավոր հարցազրույց հերոսներից մեկի հետ: 8 Կարդալ: 15 .2 (էջ 179): 7 Զրույց. խմբային աշխատանք Լեզվական առաջադրանք 1. Պատմելաոճերի տարբերությունները: 3. Ինքնատիպ կառուցվածքը: 2. Բառային աշխատանք: Պատմվածքի սյուժեն և գաղափարական բովանդակությունը. Երկխոսությունների կերտման վարպետությունը: 1 2 60 9 3 4 Արտադասարանական ընթերցանություն. քննարկում 1. Անկարևոր թվացող մանրամասների դերը պատմվածքում: 4. Սյուժեն. 24 (վերնագրել հատվածները) (էջ 177): 3 բանալի և մեկ կողպեք. ՀԱ 25-32 (էջ 177-178): 2. Պատմվածքի ընթերցում: 2.2. Հոգեբանական վերլուծությունները: 59 8 Պատմվածքի գեղարվեստական արժանիքները 1. Քառաբաժան Կազմել պատկերասրահ: T-աձև աղյուսակ. պատմվածքի մասերի ինքնատիպ ավարտների շարադրանք: 56 5 57 6 58 7 Պատմվածքի կերպարները 1. րոսների խոսքի յուրահատկությունների վերլուծություն:Բեմագրի ստեղծում: Արտահայտիչ ընթերցանություն: Գրական երկը ընթերցելու. համատեղ որոնում. համեմատական շարադրանք: Արտահայտչամիջոցները գտնելու և տարբերակելու կարողության զարգացում: Պատկերավոր արտահայտությունների դուրսգրում և աղյուսակների կազմում: 5 Վեպի քննարկում. Եսը և իտալական սիրավեպի անհայտ հեղինակը: Նրանց վերաբերմունքը պատմվող իրադարձությունների նկատմամբ: 3. պատկերավոր արտահայտությունները: 4. Հեղինակը. նրանց գործողությունների. սեփա- 6 Ընթերցում դադարներով. կանխագուշակությունների աղյուսակ Կարդալ: ՀԱ 23. Ստեղծագործական աշխատանք. Հումորը և երգիծանքը պատմվածքում: 3. հոգեբանական շարժառիթների ընկալում և մեկնաբանություն: Գործող անձանց մասին վերլուծական. գաղափարը: 3. ՀԱ 1-22 (էջ 176-177): 4. հարցազրույց հերոսի հետ. Պատմվածքի կառուցվածքը: 2. Հեղինակի հարուստ լեզուն . դրա հիմնական միտքը ընկալելու կարողության զարգացում: Երկի բովանդակության իմացություն և գործողությունների զարգացման ընթացքը վերարտադրելու կարողության զարգացում: Որոշ հատվածների մեկնողական և դատողական պատում: Կերպարների բնավորության բացահայտում. Կրկնակի գրառումների օրագիր Քառաբաժան մեկնողական և դատողական պատում Անհատական տեքստի ստեղ– ծում. Լեզվական առաջադրանքի կատարում (էջ 161) Նար-Դոսի «Ես և նա» պատմվածքը 1.

փոխաբերություն. Գիշերվա գունագեղ բանաստեղծական պատկերները: Արևմտահայերեն երկերը հասկանալու. Բառային աշխատանք: 4. Բանաստեղծության ընթերցում: 3. Մեծարենցի բանաստեղծական լեզուն: 2. Գիշերն իբրև չքնաղ երազ. զրույց. Մակդիր. Բնության ներդաշնակ կյանքին ձուլվելու ձգտումը բանաստեղ ծության մեջ: 5. տառապանքը և ափսոսանքի զգացումը. Բանաստեղծության ընթերցում: 5. 11. դրանց լեզվական արտահայտչական առանձնահատկությունները ընկալելու կարողություն: Ելույթ. հակադիր ապրումները: 6. Մեծարենցի կյանքն ու ստեղծագործությունը: 2. Մ. Բանաստեղծի դրաման. ստեղծագործությունը ներկայացնել: Կարդալ 62 2 Չափածոյի կառուցվածքային և լեզվաոճական առանձնահատկությունների ըմբռնում: Խմբային աշխատանք Անգիր: : ՀԱ 10 (էջ 187): 63 3 Բանաստեղծության գեղարվեստական արժանիքները 1. բնանկարը: 5. Մեծարենց. Բառային աշխատանք: 4. «Սիրերգ» բանաստեղծությունը 1. Մեծարենցի գիշերերգության հմայքը (էջ 187): 4. դրանց լեզվական արտահայտչական առանձնահատկությունները ընկալելու կարողության զարգացում: ՀԱ 9 (էջ 191): ՀԱ 1-8. Չարենցը Մեծարենցի մասին: Բանաստեղծի կյանքի և ստեղծագործությունների իմացություն: Մեծարենցը ժամանակակիցների հուշերում: Արևմտահայերեն երկերը հասկանալու. քննարկում վարելու. Ինչպես ընթերցել «Ձմրան պարզ գիշեր»-ը (էջ 190): 2. Մեծարենցի «Ձմրան պարզ գիշեր» բանաստեղծությունը 1. «Նավակները» բանաստեղծության ընթերցում և մեկնաբանություն: 3. ելույթ ունենալու կարողությունների զարգացում: (9 ԺԱՄ) 61 1 Մ. Հովվերգական բնանկարը և բանաստեղծի դրամատիկ ապրումները: Հակադրության արտահայտչականությունը: 3.12 (էջ 191): Քառաբաժան Բազմանիստ Հնգյակ Օգնական աշակերտ Պատկերասրահ Կարդալ: Արձակ վերաշարադրել բանաստեղծությունը արևելահայերեն: 1 2 3 4 5 6 7 8 16 . ՀԱ 1-9 (էջ 187): Մեծարենցի դիմանկարը.Նար-Դոսի «Սպանված աղավնի » վեպը ՄԻՍԱՔ ՄԵԾԱՐԵՆՑ Ներկայացնել: կան կարծիք կազմելու. նրա հոգեվիճակը. ռեֆերատ Քառաբաժան Բազմանիստ Կյանքը.

Բանաստեղծության կառուցվածքը: 2. Բարության. համեմատություն. Բառային աշխատանք: 4. բուրումներով օծուն հովիկ. Մեծարենցի «Հյուղը» բանաստեղծությունը 1. ՀԱ 1-8 (էջ 198): 1 68 2 8 3 4 Բանաստեղծության գեղարվեստական արժա- Խոսքի գեղարվեստական արտահայտչամիջոցները սեփական խոսքում կիրառելու կարողության զարգացում: Քնարական բանաստեղծության վերլուծություն: Թեմատիկ բառաշարքի կազմում: Խմբային աշխատանք. ձյունե ծաղիկ. Պատկերային համակարգը: 65 5 66 6 67 7 Մ. մարդասիրության. մարդկանց անմնացորդ նվիրվելու բարոյական արժեքների փառաբանությունը: 5. Պատկերային համակարգը.Անկենդան իրերի շնչավորումը որպես մարդու և բնության հոգեկան կապի արտահայտություն: 6. Բանաստեղծության ընթերցում: 3. անհատական տեքստի ստեղծում Քառաբաժան Պատկերասրահ Անգիր: ՀԱ 13 (էջ 192): Պատկերավորման միջոցները տարբերակելու և սեփական խոսքում օգտագործելու կարողության զարգացում: ՀԱ 9 (էջ 194): Փոքրիկ շարադրություն Պատկերասրահ Անգիր: Քնարական բանաստեղծության վերլուծություն ՀԱ 9 (էջ 198): Քառաբաժան Պատկերասրահ Բազմանիստ Հնգյակ Հնգյակ: Կարդալ: ՀԱ 10 (էջ 198): 5 Պատկերավորման մի- 6 7 Խմբային Կարդալ: ՀԱ 7 (էջ 194): 8 Անգիր: 17 . շրջադասություն. մակդիր. Ընդհանուր բնապատկեր և միկրոպատկերներ (ծաղիկներ. ՀԱ 1-6. չափազանցություն. Բանաստեղծության ընթերցում: 3. Լեզվաոճական վերլուծություն.64 4 Բանաստեղծության գեղարվեստական արժանիքները 1. դյութական հուրի կաթե գուռ և այլն): 3. Թեման: Բանաստեղծն ու բնությունը: 5. անձնավորում: Մ. Սոնետ: Առանձնահատկությունները: 2. փոխաբերություն. Մեծարենցի բանաստեղծական լեզուն: 4. Բնապատկերի կենդանի շարժումը: 7. Բառային աշխատանք: 4. Մարդասիրության մասին (էջ 195): 2.8 (էջ 194): Բանաստեղծության գեղարվեստական արժանիքները 1. Մեծարենցի «Աքասիաներու շուքին տակ» բանաստեղծությունը 1.

ելույթ ունենալու կարողությունների զարգացում: Անհատական և խմբային աշխատանք Կարդալ մի քանի նորավեպ: Զեյթունցյան. Տե¯ր » բանաստեղծությունը: Թեստային աշխատանք Արտադասարանական ընթերցանություն.նիքները 1. Հատվածների մեկնաբանություն: Ցույց տալ դեպքերի. սեփական կարծիք կազմելու. նրա ստեղծագործությունների իմացություն: Զոհրապը ժամանակակիցների հուշերում: Նորավեպին հատուկ կողմերի բացահայտում և վերլուծություն: Արևմտահայերեն երկերը հասկանալու. կանխագուշակությունների աղյուսակ. Բառային աշխատանք: 73 2 Պանդխտության չարիքի պատկերումը նորավեպում 1. կանխագուշակությունների աղյուսակ Խմբային աշխատանք Պատմել: ՀԱ 23 (էջ 220): Խմբային աշխատանք (6 ԺԱՄ) 72 1 Գ. Բանաստեղծությունների ընթերցում և մեկնաբանություն: 2. Պատկերային համակարգը: 69 9 70 71 Պոեզիայի ժամ 1. սեփական կարծիք հայտնելու կարողությունների զարգացում աշխատանք Նովելների ընթերցում. քննարկում վարելու. ասույթներ նրա մասին: Գրողի կենսագրության ուսումնասիրություն. Նորավեպի իշխանը: 2. «Տու¯ր ինծի. քարտեզագրում Կարդալ: Պատմություն Ընթերցում դադարներով. Նորավեպի հայ և այլազգի վարպետներ: 4. զրույց. գործողությունների զարգացման արագ ընթացքը և հանկարծակի անսպասելի ավարտը: 3. Հատվածների թարգմանություն: Զոհրապի դիմանկարը. Հասկացողություն նորավեպի մասին: 3. դրանց լեզվական արտահայտչական առանձնահատկությունները ընկալելու կարողության զարգացում: 18 . ասմունք. Զոհրապ. Նորավեպի ընթերցում: 5. «Վերջին արևագալը» Պատմություն-1915 Ընթերցում դադարներով. «Այրին» նովելը 1. Գի դը Մոպասանի նորավեպերից … ԳՐԻԳՈՐ ԶՈՀՐԱՊ ջոցները տարբերակելու և սեփական խոսքում օգտագործելու կարողության զարգացում: Ծանոթություն բանաստեղծի ստեղծագործությանը. Նորավեպի ընթերցում: 2.

26 (էջ 221): Նորավեպում անհատի անձնական կյանքի և հոգեբանության նրբերանգների բացահայտման կողմի ընկալում: Հարցազրույց հերոսի հետ. Սյուժեն: Գաղափարը: 2. համատեղ որոնում. մեկնողական և դատողական պատում. Նորավեպի կառուցվածքը: 3. քննարկում վարելու. 2 (էջ 221-222): Արտադասարանական ընթերցանություն.1 74 2 3 75 4 76 5 77 6 1 2 3 3 4 Նորավեպի սյուժեն և գաղափարական բովանդակությունը 1. խմբային աշխատանք 8 Վերականգնել և գրի առնել սյուժետային այն մանրամասներից որևէ մեկը. բայց անզարդ խոսքը: ՀԱ 18 (էջ 220): 2. հանկարծակի. անսպասելի մակդիրներ: 3. Խաչո և Մարտիրոս. ելույթ ունենալու կարողությունների զարգացում: Անհատական և խմբային աշխատանք Կարդալ. ՀԱ 1-18 (էջ 220-221): Նորավեպի կերպարները 1. Ճշգրիտ նկարագրությունները. 3 բանալի և մեկ կողպեք.Լեզվաոճական առաջադրանքների կատարում. սեփական կարծիք կազմելու. Զարդար և քաղաքաբնակ կանայք: 5. ներկայացնել: 5 6 6 7 8 19 . ճակատագրերի տարբերությունը: 3. 1. Նորավեպի գլուխներից յուրաքանչյուրի մանրամասն վերաշարադրանք` բնագրի բառերի և արտահայտությունների օգտագործմամբ: 5. սրընթաց զարգացող սյուժե և անսպասելի. Օ’Հենրիի նորավեպերը 4 5 Նորավեպի` որպես արտասովոր. Զոհրապի պատկերավոր. խմբային աշխատանք Լեզվաոճական առաջադրանք 3 (էջ 222): Նովելների ընթերցում. քննարկում. սրամիտ. խմբային աշխատանք Բնութագրել հերոսներից որևէ մեկին: Շարադրության մրցույթ Գրավոր և բանավոր խոսքի զարգացում Աշխատանք պատկերավորման միջոցների տարբերակման շուրջ: Հեղինակի աթոռ. Որոշակի մանրամասներ ավելացնելով` նորավեպի ավարտը դարձնել ավելի կանխատեսելի: 5. ինքնատիպ ավարտ ունեցող պատմության ընկալում: Հորինել հանգուցալուծման սեփական տարբերակ: 7 Համատեղ որոնում. զրույց. Վերնագիրը: 4. Մարտիրոսի հոգեբանության աստիճանական փոփոխությունների ընթացքը: 2. Հեղինակի տեսակետը: Նորավեպի գեղարվեստական և լեզվաոճական առանձնահատկությունները 1. Զարդարի կերպարը: Գեղջկուհու աննախանձելի վիճակն ընտանիքում: 4. որը բաց է թողել հեղինակը: ՀԱ 25. Քառաբաժան T-աձև աղյուսակ.

վիպակի տարբերակում: 2.. ազատության պայքարի կոչը: 6. «Սպիտակ ձին». «Վահագն» առասպելը Քառաբաժան Բանալի բառեր 5 Չափածոյի կառուցվածքա- 6 Ոճավորում 7 Խմբային 8 Անգիր: 20 . յուրաքանչյուր տնից դուրս գրել բանալի բառերը: (Առաջադրանքներ 1-3.Հարո Ստեփանյանի ստեղծ. «Ես և նա». «Ոսկե կիրճը» պատմվածք ները: 3. «Ցեղին սիրտը» ժողովածուն: 3. Հարցեր 1-9 (էջ 229-230): 4 Բանաստեղծության գեղարվեստական Վարուժանի դիմանկարը. էջ 232): Թեստային աշխատանք ԴԱՆԻԵԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆ 82 1 1 83 2 2 3 (6 ԺԱՄ) Վարուժանի «Ձոն» բանաստեղծությունը 1. ողբերգական ներկայի խորհրդանշական պատկերները. դրանց քննարկում Խմբային հետազոտություն. վիպակ. «Առաքյալը» վիպակը: 4.78 Նորավեպ.«Արտիստը». համեմատական վերլուծություն 1. «Ավելորդը». պատմվածքի. Բանաստեղծության կառուցվածքը (էջ 230231): 7. «Մամ փրե արքան». «Նեղ օրերից մեկը». Եղեգան փողի պատկերը և նրա արտահայտչականությունը: 9. պատմվածք. Բառային աշխատանք: 5.Մոպասանի. Հայ ժողովրդի պատմական ճակատագրի արտացոլումը: Հայրենիքի փառավոր պատմության.Վեցնյակների ուրույն իմաստը: 8. քարտեզագրում Նորավեպ գրելու փորձ` ըստ առաջադրված նյութի: Հեղինակի աթոռ Պատրաստվել թեստային աշխատանքի: Կյանքի ժամանակագրական աղյուսակ: Վերնագրել տները.`գրված Վարուժանի բանաստեղծությունների հիման վրա: Խորենացի.Վարուժանի կյանքն ու ստեղծագործությունը: 2. նորավեպի մրցույթ Լավագույն նորավեպերի ընտրություն 79 81 Արձակի տարբեր ժանրերի առանձնահատկությունների տարբերակում: Հետազոտական աշխատանք: Շիրվանզադե Նար-Դոս Բակունց Դեմիրճյան Գալշոյան Լոնդոն Մուրացան Աշակերտների հեղինակած նորավեպերի ընթերցում. Նորավեպի համար դիպաշարերի առաջադրում: Գրական փորձեր. Օ’Հենրիի նորավեպերը: 5. Չեխովի. համեմատական վերլուծությամբ և օրինակների նշումով նորավեպի. Բանաստեղծության ընթերցում: 4. ասույթներ նրա մասին: Բանաստեղծի կյանքի և ստեղծագործությունների իմացություն: Վարուժանը ժամանակակիցների հուշերում: Քնարական բանաստեղծության վերլուծություն: Պատմություն1915 Երաժշտ.

համեմատություն Վարուժանի բանաստեղծության հետ: Բանալի բառեր Բազմանիստ Հնգյակ Քառաբաժան Կարդալ: Բառային աշխատանք 1. կենդանի կյանքի թրթիռի հասկերի յուրաքանչյուր շարժման մեջ: 7. Բանաստեղծության կառուցվածքը.4 (էջ 234): Չափածոյի կառուցվածքային և լեզվաոճական առանձնահատկությունների ըմբռնում: Բանաստեղծության թարգմանություն: Խմբային աշխատանք Անգիր: Թարգմանել բանաստեղծությունը: 5 6 7 8 21 . «Ծովեր կանցնին» կրկնակները: ՀԱ 9. Ցորենի արտի շնչավորված պատկերը. 10 (էջ 235): 4. Բառային աշխատանք: 4. «Հացին երգը» ժողովածուն: Գյուղաշխարհի կյանքի և ստեղծագործ աշխատանքի հովվեր գական պատկերը: Ժողովածուի բովանդակությունը: Բանաստեղծությունների ընթերցում: 2. Բնանկարը բանաստեղծության մեջ: 3. ընթերցում: 3. առաջադրանք 4 (էջ 232): Վարուժանի «Ցորյանի ծովեր» բանաստեղծությունը 1. չափազանցություն. «Ցորյանի ծովեր» բանաստեղծ. Բանաստեղծության կառուցվածքային առանձնահատկությունները: 2. համե մատություն. անձնավորում:: 3 4 յին և լեզվաոճական առանձնահատկությունների ըմբռնում: աշխատանք Առաջադրանք 7 (էջ 233): Արևմտահայ գրականության նմուշների լեզվական արտահայտչական առանձնահատկություններն ընկալելու կարողության զարգացում: Տեքստի կազմում բանալի բառերով. «Հովեր կանցնին» նկարչական պատկերը և նրա հետզհետե բացվող ենթատեքստը: 5. «Հովեր կանցնին». Իր աշխատանքի արդյունքով հիացող գյուղացու թաքնված պատկերը: 6. Ոճավորում. թռչունների և ցորյանի ծովերի երգը: 5. Բանաստեղծության ակնհայտ երաժշտա կանությունը. Փոխաբերություն. ՀԱ 1-7 (էջ 235-236): Բանաստեղծության գեղարվեստական արժանիքները 1. Կրկնությունների դերը. առաջադրանք 5 (էջ 232): 3. «Վահագն» առասպելը.84 3 85 4 1 2 արժանիքները 1. տների կառուցվածքային յուրահատկությունները: 2.

Հեմինգուեյի «Ծերունին և ծովը» վիպակը 1.դը Բալզակի «Հայր Գորիո» վեպը Քառաբաժան Բազմանիստ Հնգյակ (պանդուխտ.Վիպակ:Ժանրային առանձնահատկություններ: 3. Բանաստեղծի երազած աշխարհը: 3. տառապած հայուհու նորաշխարհային հոգեբանության բացահայտումը: 5. –Վիպակ Մուրացանի «Առաքյալը» վիպակը Պատմ. Հեմինգուեյի կյանքն ու ստեղծագործությունը: 2. կանխագուշակությունների աղյուսակ Կարդալ: Շարունակել աղյուսակի «Ի±նչ եղավ» բաժինը: Քնարական բանաստեղծության վերլուծություն: Քնարական հերոսի հոգեբանական դիմանկարի կերտում: Զոհրապ. Բառային աշխատանք: 3 4 Գրողի դիմանկարը: Կյանքն ու ստեղծագործությունը: Հեմինգուեյի տեղը համաշխարհային գրականության մեջ: Նոբելյան և Պուլիտցերյան մրցանակների դափնեկիրը: 5 Կրկն. Պատկերային համակարգը: Վարուժանի «Անդաստան» բանաստեղծությունը 1. ներկայացնել: Ընթերցում դադարներով. Օ. Պատկերային համակարգը: 88 89 Թեստային աշխատանք Արտադասարանական ընթերցանություն. Բառային աշխատանք: 3. քննարկում վարելու.86 5 87 6 Վարուժանի «Կարոտի նամակ» բանաստեղծությունը 1. զրույց. Բանաստեղծության ընթերցում: 2. «Ձոն» ԷՌՆԵՍՏ ՀԵՄԻՆԳՈՒԵՅ (6 ԺԱՄ) 90 1 1 2 Է. ելույթ ունենալու կարողությունների զարգացում: Քննարկում Կարդալ. Բանաստեղծության ընթերցում և բառային աշխատանք: 2. «Այրին» Վարուժան. Հայ գեղջկուհու քնարական կերպարը: Պանդուխտ որդուն սպասող. Նամականու ձևի օգտագործումը: Նամակմենախոսության հուզական մեծ լիցքը: 4.. Իդեալական աշխարհի մարդու բնութագիրը: 4.Առաջին համաշխարհային պատերազմ ԿենսաբանությունՇնաձուկ 6 7 8 22 . կարոտ) Կարդալ: ՀԱ 4 (էջ 239): Քնարական բանաստեղծության վերլուծություն: Քառաբաժան Բազմանիստ Քարտեզագրում Անգիր: Սեփական կարծիք կազմելու. Բանաստեղծության կառուցվածքը: 6. Վիպակի ընթերցում: 4.

համեմատական շարադրանք: Հեղինակի վարպետության. Ընտրովի հատվածների ընթերցում: Ընտրովի հատվածների արտահայտիչ ընթերցանություն և մեկնաբանություն: 91 3 Վիպակի սյուժեն ու գաղափարական բովանդակությունը 1. Ծերունի ձկնորսի կյանքը. Ծերունու անհաջողությունը. համատեղ որոնում Բնութագրել Սանտյագոյին: Խմբային աշխատանք Կազմել թեմատիկ բառաշարք: 7 8 23 . շրջապատի ազդեցությունը դրանց վրա: 3. «Մարդուն կարելի է ոչնչացնել . երկու սերունդների ներկայացուցիչների անդավաճան ընկերությունը: 4. հոգեբանական շարժառիթների ընկալում և մեկնաբանություն: Գործող անձանց մասին վերլուծական. լեզվի և ոճի առանձնահատկությունների ընկալում 1 2 3 4 5 Գարսիա Մարկես Կինոնկարի դիտում 6 3 բանալի և մեկ կողպեք. ոճը: 2. Ծերունին և ծովը. բայց հաղթելն անկարելի է»: 92 4 93 5 Վիպակի կերպարները 1. տնակը. Լեզուն. որը նրա համար բարոյական հաղթանակի է վերածվում: 4. Հավատարիմ աշակերտը. Վիպակի սյուժեի վերարտադրություն (կարդալ ողջ վիպակը): 2. Շնաձկների դեմ պայքարի խորհրդանշական իմաստը: 3. Հերոսների զգացմունքները: 5. կենցաղն ու փոխհարաբերությունները աշխարհի հետ: 3. նրանց գործողությունների. Հեղինակի տեսակետը: Վիպակի գեղարվեստական արժանիքները 1. մեկնողական և դատողական պատում Քառաբաժան Պատմել: Բաժանել հատվածների և վերնագրել: Խնբային և անհատական աշխատանք Պատմել: Դուրս գրել այն խոսքերը. Սանտյագոյի արտաքինը. անքակտելի կապն ու հակամարտությունը: 4.90 2 Մարդն ու բնությունը 1. որոնք նա ասում է ձկանը: T-աձև աղյուսակ. Արարքների հոգեբանական շարժառիթները. Նկարագրությունների վարպետությունը: Երկի բովանդակության իմացություն և գործողությունների զարգացման ընթացքը վերարտադրելու կարողության զարգացում: Որոշ հատվածների մանրամասն և համառոտ պատում: Երկը մասերի բաժանելու և դրանք վերնագրելու կարողության զարգացում: Կերպարների բնավորության բացահայտում. կենցաղը: 2.

քննարկում 1. սեփական կարծիք ձևավորելու և հայտնելու հմտությունների զարգացում: Քննարկում Գրել կարծիք պատմվածքի մասին: Բանաստեղծների գործերի ուսումնասիրության ընթացքում անդրադառնալ տաղաչափության հարցերին: 24 . Պատմվածքը և ֆիլմը: 2.94 95 96 97 98 99 100 101 102 6 «Ծերունին և ծովը» . և ունայն են մարդկանց բոլոր ջանքերը. նրա կյանքը պայքար է: Թեստային աշխատանք Գրավոր Գրավոր Գրավոր Գրավոր Կրկնություն Կրկնություն Կրկնություն Քննարկման մասնակցելու. ապացուցել. բ) մարդուն հաղթել անկարելի է. Ո±րն է հեղինակի տեսակետը. ա) յուրաքանչյուր կերպարի հատուկ է ողբերգականությունը.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.