Mở đầu: Giới thiệu sơ lược về nền triết học Hy Lạp cổ đại, trường phái duy tâm khách quan

, các triết giai nổi tiếng: Triết học Hy Lạp cổ đại là nền triết học được tạo nên từ TK thứ VI trước Công Nguyên đến thế kỷ thứ VI sau Công Nguyên, là thành tựu rực rỡ của văn minh phương tây, tạo nên cơ sỡ xuất phát của văn hóa Phương tây. Thuật ngữ “triết học” xuất hiện ở đây: Nhà triết học là người yêu chân lý, muốn tìm đến sự thông thái nhờ sử dụng tư duy thuần lý trên cơ sở kinh nghiệm cũng như lôgich khái niệm, đó là sự nhận thức với tinh thần tự do đối với chân lý và sự thật. Triết học Hy Lạp cổ đại gắn liền với lịch sữ ra đời của nền chính trị Hy Lạp cổ đại, mà đỉnh cao là nền dân chủ Aten, và phản ánh lịch sử của đất nước này. Triết học Hy lạp cổ đại trải qua các giai đoạn: giai đoạn hình thành, giai đoạn cực thịnh và gia đoạn suy tàn. Triết học Hy Lạp cổ đại thể hiện rõ khuynh hướng nhất nguyên: chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm hay khuynh hướng nhị nguyên một cách rõ ràng và khá nhất quán. Chủ nghĩa duy vật được hình thành từ trường phái Milê, trường phái Hêraclit, trải qua trường phái đa nguyên Empêđốc – Anaxago và đạt đến đỉnh cao trong trường phái nguyên tử luận Lơxíp – Đêmôcrit. Ở đây ta cần đào sâu đến chủ nghĩa duy tâm. Chủ nghĩa này được hình thành trong trường phái Pytago, trải qua trường phái duy lý Êlê, phái ngụy biện đạt được đỉnh cao trong trường phái duy tâm khách quan của Xôcrát - Platông. Triết học nhị nguyên của Arixtốt đã để lại cho nhân loại một hệ thống tri thức đồ sộ và có ảnh hưởng sâu sắc. Triết học Hy lạp cổ đại thể hiện rõ nét các đặc điểm sau: 1. Triết học Hy Lạp cổ đại thể hiện thế giới quan, ý thức hệ và phương pháp luận của của giai cấp chủ nô thống trị, là công cụ lý luận để giai cấp này duy trì trật tự xã hội, củng cố vai trò thống trị của mình. 2. Nền triết học Hy lạp cổ đại có sự phân chia và đối lập rõ ràng giữa các trào lưu, trường phái duy vật - duy tâm, vô thần – hữu thần và gắn liền với cuộc đấu tranh chính trị - tư tưởng. 3. Nền triết học Hy lạp cổ đại đã xuất hiện phép biện chứng chất phát. Họ đã phát hiện ra nhiều yếu tố của phép biện chứng, nhưng chưa trình bày chúng một cách hệ thống chặt chẽ.

Acximet…phát hiện ra. <//Là 1 quốc gia có thuận lợi về mặt tự nhiên với khí hậu ôn hòa và vùng lãnh thổ rộng lớn. Các đảo trên biển Egie là nơi trung chuyển cho việc đi lại.. Điều kiện KT-XH thời Hy lạp cổ đại và những tiền đề tư tưởng của chủ nghĩa duy tâm khách quan a. Học thuyết ý niệm và linh hồn của Planton . những vở kịch hấp dẫn. đất đai phì nhiêu thuận lợi cho việc trồng trọt. những tập thơ chứa chan tình cảm. 5. song nhìn chung các triết gia đều khẳng định con người là tinh hoa cao quý nhất mà tạo hóa đã ban cho. Pytago. một nền văn hóa tinh thần phong phú. bán đảo khúc khủy tạo nên nhiều cảng thúc đẩy ngành hàng hải phát triển. 1. Chủ nghĩa duy tâm khách quan Hy lạp cổ đại – các học thuyết tiêu biểu a..//> Phần nội dung: CHUONG I: Chủ nghĩa duy tâm khách quan Hy lạp cổ đại.4. Dù còn nhiều bất đồng. Triết học Hy lạp coi trọng vấn đề con người. Những tiển đề tư tưởng của CN duy tâm khách quan 2. điêu khắc. thời kỳ này đã để lại một di sản triết học đồ sộ và sâu sắc Chế độ chiếm hữu nô lệ đã tạo cơ sở cho sự phân hóa lao động: đề cao lao động trí óc. buôn bán giữa Hy lạp và các nước khác. coi thường lao động chân tay. Các nhà triết học đồng thời là các nhà khoa học tự nhiên. đa dạng. thiên văn được các nhà khoa học có tên tuổi như Talet. Triết học Hy lạp cổ đại gắn bó mật thiết với khoa học tự nhiên. Đặc biệt hơn hết. Từ đây triết học và khoa học đã ra đời. họ quan sát trực tiếp các hiện tượng tự nhiên để rút ra các kết luận triết học. Điều này đã thúc đẩy sự hình thành tầng lớp trí thức biết xây dựng và sử dụng hiệu quả tư duy lý luận để nghiên cứu triết học và khoa học. Đó là những điều kiện khá thuận lợi làm cho Hy lạp cổ đại đã sớm trở thành quốc gia chiếm hữu nô lệ có nền công-thương nghiệp phát triển. Điều kiện KT-XH thời hy lạp cổ đại : b. Tư tưởng triết học Socrat b. Tư tưởng triết học của Platon d. hội họa có giá trị… về khoa học tự nhiên: các thành tựu toán học.về nghệ thuật: có nhiều công trình kiến trúc. Nhận thức luận của Socrat và quan niệm “Hãy tự biết mình” c. Chế độ chiếm hữu nô lệ ở Hy lạp đã xây dựng 1 nền văn mình vô cùng xán lạn với nhiều thành tựu trong nhiều lĩnh vực: Lĩnh vực văn học có 1 kho tang thần thoại phong phú.

Những hạn chế của chủ nghĩa duy tâm khách quan Hy lạp cổ đại . Học thuyết nhà nước lý tưởng của Platon CHUONG II: 1. Những giá trị của chủ nghĩa duy tâm khách quan Hy lạp cổ đại 2.e.