Ordonanta de urgenta 30 din 25 aprilie 2007 (OUG 30/2007) privind organizarea si functionarea Ministerul ui Internelor si Reformei Administrative Publicat

in Monitorul Oficial 309 din 9 mai 20 07 (M. Of. 309/2007)

Avand in vedere prevederile art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24 /2007 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei pu blice centrale, prin care a fost infiintat Ministerul Internelor si Reformei Adm inistrative prin reorganizarea Ministerului Administratiei si Internelor, in sub ordinea noului minister fiind ulterior trecute Administratia Nationala a Rezerve lor de Stat, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale si Autoritatea Nat ionala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, tinand seama de necesitatea reglementarii urgente a noului cadru organizatori c si functional al Ministerului Internelor si Reformei Administrative, pentru ev itarea producerii unui blocaj institutional sau a unor dificultati in ceea ce pr iveste functionarea optima a institutiei, in lipsa cadrului normativ care sa sta bileasca organizarea, functionarea si atributiile noii institutii, elemente care vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare a caror reglement are nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. Art. 1. (1) Ministerul Internelor si Reformei Administrative este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica si cu sediul in mu nicipiul Bucuresti. (2) Ministerul Internelor si Reformei Administrative exercita, conform Consti tutiei si legilor tarii, atributiile ce ii revin cu privire la: a) apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, a proprietat ii publice si private; b) realizarea Programului de guvernare si a strategiilor in domeniul reformei a dministratiei publice si ordinii publice si monitorizarea, in numele Guvernului, a elaborarii si aplicarii programelor de reforma institutionala de catre minist ere si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale; c) indeplinirea obligatiilor ce revin Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene si participarea la procesul de elaborare a politicilor si actel or normative comunitare in domeniile sale de competenta; d) functia publica si functionarii publici; e) reprezentarea Guvernului pe plan local; f) respectarea regimului general al autonomiei locale si principiilor constit utionale ale descentralizarii si deconcentrarii serviciilor publice; g) parteneriat cu autoritatile locale si cu structurile asociative ale autori tatilor publice locale; h) activitatea privind parcurile industriale si zonele defavorizate; i) activitatea de cadastru, geodezie, cartografie si publicitate imobiliara; j) serviciile comunitare de utilitati publice; ) administrarea rezervelor de stat; l) protectia civila si gestionarea situatiilor de urgenta; m) regimul actelor de identitate si de stare civila, al pasapoartelor simple, al permiselor de conducere si al certificatelor de inmatriculare/inregistrare a vehiculelor;

 

asigura aplicarea unitara pe intreg teritoriul tarii a legislatiei in vigo are referitoare la atributiile de reprezentare a statului de catre alesii locali . precum si managementul serviciilor si resurselor financiare si umane. h) functia de coordonare a utilizarii asistentei financiare nerambursabile ac ordate Romaniei de catre Uniunea Europeana pentru domeniile sale de competenta. 4. c) functia de autoritate de stat. reprezentarea pe plan intern. asigura aplicarea in mod unitar a principiilor autonomiei locale si descen tralizarii. 5.Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de competenta. in conformitate cu politicile Uniunii Euro pene si legislatia interna. t) respectarea regimului juridic al frontierei de stat. u) regimul juridic al strainilor. altele decat cele comunitare. . (1) Ministerul Internelor si Reformei Administrative indeplineste urmatoarele at ributii principale: a) in domeniul administratiei publice: 1. si asigura realizarea strategiilor si programelor in domeniul sau de activitate. Art. pentru domeniul sau de competenta. b) functia de reglementare. 6. elabor ate pe baza Programului de guvernare. obiectivelor. indruma si controleaza activitatea prefectilor si a institutiilor prefecti lor cu privire la exercitarea atributiilor prevazute de lege. 3. s) prevenirea si combaterea faptelor antisociale. p) asigurarea ordinii publice. v) apararea impotriva incendiilor si protectia civila a populatiei si bunuri lor.Cresterea capacitatii administrative. g) functia de autoritate de management pentru Facilitatea Schengen. al solicitantilor de azil si al persoanelor care au dobandit o forma de protectie in Romania. f) functia de autoritate de management pentru Programul operational sectorial . Mi nisterul Internelor si Reformei Administrative exercita urmatoarele functii: a) functia de strategie. monitorizeaza cooperarea structurilor deconcentrate ale administratiei pub lice centrale. r) paza persoanelor. cu autoritatile administratiei publice locale. prin care elaboreaza politicile sectoriale si strate giile de punere in aplicare a Programului de guvernare si a politicilor comunita re in domeniile sale de competenta. o) asigurarea aplicarii strategiei si politicii Guvernului in domeniul pregat irii economiei nationale si a teritoriului pentru aparare. . pentru domeniile sale de competenta.n) administrarea si protectia Fondului arhivistic national. pe plan extern si in cadrul institutiilor si structurilor Uniunii Europene pentru domeniile sale de competenta. precum si monitorizarea realizarii politicilor si strategiilor in domeniile sale de compet enta. 2. de pe plan local. e) functia de management public. Art. monitorizeaza aplicarea prevederilor cuprinse in strategiile si programele de reforma si restructurare a administratiei publice centrale si locale. prin care asigura. 7. d) functia de reprezentare. 2. prin care asigura administrarea proprietatii publice si private a statului pentru care statul este responsabil in domeniile sale de competenta. prin care asigura elaborarea cadrului normativ si institutional in vederea realizarii obiectivelor strategice si a transpunerii a cquis-ului comunitar pentru domeniile sale de competenta. prin care asigura punerea in aplicare si re spectarea reglementarilor legale pentru domeniile sale de competenta. indruma si sprijina autoritatile publice locale si aparatul de specialitat e al acestora in aplicarea corecta si unitara a prevederilor legale si in indepl inirea atributiilor ce le sunt conferite prin lege. 3. bunurilor si valorilor. in numele statului sau al Guve rnului. i) functia de gestionare a creditelor externe. asigura aplicarea unitara pe intreg teritoriul tarii a atributiilor delega te prin acte normative.

selectionarea. cole ctarea. conservarea si folosirea in interes public a documentelor din Fondul arhivistic national. pentru domeniile de competenta . realizeaza. 23. 22. prin structurile de specialitate din subordine. luand masurile ce se impun pentru consultarea prin referendum a colectivitatilor locale interesate. propuneri privind imbunatatir ea organizarii administrativ-teritoriale a Romaniei. dialogul si parteneriatul social cu confederatiile sindicale si patronale reprezentative la nivel national. indeplineste obligatiile ce ii revin conform legislatiei in materia ajuto rului de stat. iluminatul public. in conditiile legii. cu exceptia activ itatilor de producere a energiei termice in cogenerare. implementeaza programe pentru dezvoltarea parcurilor industriale. 21. 9. in domeniul sau de activitate. impreuna cu celelalte ministere. sprijina dezvoltarea capacitatii financiare prin elaborarea de politici f iscale si bugetare la nivelul administratiei publice locale. activitatea de geodezie. salubrizarea localitatil or. 12. functia d e autoritate nationala de reglementare pentru urmatoarele servicii comunitare de utilitati publice: alimentare cu apa. in calitate de initiator/furnizor. 26. 27. p recum si a serviciilor publice de interes general. indeplineste. producerea. canalizarea si evacuarea apelor pluviale. 16. pastrarea. sigurantei publice si securitatii nationale: 1. asigura evidenta alesilor locali din unitatile administrativ-teritoriale. transportul. 18. finanta te din sumele care se aloca anual din bugetul de stat sau din alte surse atrase. prin consultarea acestora in vederea perfectionarii cadrului legislativ si institutional si prin acordarea de asistenta tehnica in scopul accesarii fon durilor Uniunii Europene. topografie. emitere si evide nta generala a documentelor de identitate si a pasapoartelor simple. asigura realizarea parteneriatului cu autoritatile administratiei publice locale. sprijina realizarea de investitii locale in infrastructura si in servicii le publice la nivel local. precum si activitatea de prevenire si gestiona re a situatiilor de urgenta civila. constituie si utilizeaza Sistemul national informatic de evidenta a perso anelor. prin structurile competente. sprijinirea si dezvoltarea parcu rilor industriale. organizeaza si coordoneaza activitatea de personalizare. masuri pentru apararea drepturilor si libertat ilor fundamentale ale omului. canalizare si epurarea apelor uzate. b) in domeniul ordinii. teledetectie. cadastru. formarea si perfectionarea pregatirii profesionale specializate in administratia publica. foto grammetrie. administrarea domeniului public si privat al unitatilor a dministrativ-teritoriale. implementeaza masuri pentru infiintarea. 17. . rezervele de stat. asigura constituirea. administreaza. cartografie si publicitate imobiliara. elaboreaza si monitorizeaza strategii si programe de dezvoltare a infrast ructurii unitatilor administrativ-teritoriale cu finantare interna si externa. 14. distr ibutia si furnizarea de energie termica in sistem centralizat. 28. 19. in conditiile legii. potrivit legii. aplicarea strate giei si a Programului de guvernare in domeniul managementului functiei publice s i al functionarilor publici. 25. 10. precum si a proprietatii publice si private. avizeaza si monitorizeaza acordurile si conventiile de cooperare pe care autoritatile administratiei publice locale le incheie cu autoritati ale administ ratiei publice locale din alte tari. 13. 20.8. 15. activ itatea de evidenta a persoanelor. asigura. 24. organizeaza evidenta denumirii unitatilor administrativ-teritoriale si a satelor si localitatilor componente: 11. stabileste. elaboreaza. evidenta. dezvolta o baza nationala de date care sa asigure un sistem informational unitar la nivelul administratiei publice locale. organizeaza si coordoneaza activitatea de emitere si evidenta a permiselor de conducere si a certificatelor de inmatriculare ale autovehiculelor rutiere. asigura evidenta unitatilor administrativ-teritoriale. a satelor si a celorla lte localitati componente ale acestora.

prin structuri specializate. 12. aplicarea politicilor in domeniul traficului de persoane. a migratiei ilegale. in conditiile legii. asigura. prin structurile specializate. organizeaza si desfasoara. precum si a altor fenomene infractionale si fapte antisociale. avizeaza si tine evidenta proiectelor de acte normative care p rivesc activitatea ministerului. a criminalitatii or ganizate. 15. asigura procesul de notificare a legislatiei nationale care transpune acqu is-ul comunitar catre Comisia Europeana si informeaza Comisia Europeana cu privi re la masurile luate pentru aplicarea directivelor comunitare. organizeaza activitatea de protectie a martorilor. 2. constituie si utilizeaza Sistemul national de evidenta a strainilor. 11. activitati de prevenire si combatere a actiunilor de nerespectare a regimului juridic a pro duselor militare si al produselor si tehnologiilor cu dubla utilizare. evalueaza si monitorizeaza. a traficului si consumului ilicit de droguri. aplicarea strategiei si politicii Guvernului in domeniul pregatirii economiei nationale si a teritoriului pentru aparare. . asigura. poate recompensa persoanele fizice care aco rda sprijin ministerului pentru indeplinirea atributiilor specifice. organizeaza si executa asigurarea medicala si psihologica a personalului propriu care participa la misiuni specifice. 7. indeplinirea obligatiilor ce revin Romaniei in c alitate de stat membru al Uniunii Europene. solicita de la autoritati publice. date si documente necesare in vederea indeplinirii atributiilor stabilit e prin lege si in limitele acesteia. precu m si a celor din domeniul protectiei si asistentei acordate victimelor acestuia. prin structuri specializate. pentru domeniile sale de competenta. planificarea si realizarea capacitatii operati onale a fortelor de ordine si siguranta publica pe timp de pace.2. a criminalitatii informatice. asigura procesul de evaluare a gradului de compatibilitate a legislatiei n ationale in vigoare cu actele normative comunitare si formuleaza propuneri in ve derea accelerarii procesului de transpunere si implementare pentru domeniile sal e de competenta. bunurilor. coordoneaza. c) alte atributii: 1. activitati pentru prevenirea si combaterea terorismului. in domeniile sale de competenta. 5. organizeaza. 4. 3. a autoritatilor administratiei publice locale si le sustine in fata Guvernului si a Parlamentulu i. realizarea strategiilor si programel or nationale adoptate in contextul politicilor Uniunii Europene si reprezentarea Romaniei la Consiliul JAI si in comitetele si grupurile de lucru ale Consiliulu i Uniunii Europene si Comisiei Europene. 8. din fondul repartizat cu aceasta destinatie. conduce activitatea de informatii. potrivit competent ei. asigura participarea corespunzatoare la procesul de elaborare a politicilor s i actelor normative comunitare. potrivit competentelor. implementeaza politicile Romaniei in domeniul azilului. 4. obiectivelor si valorilor si organizeaza paza obiectivelor de impor tanta deosebita date in competenta potrivit legii. asig ura respectarea regimului juridic al strainilor pe teritoriul Romaniei. indruma si coordoneaza activitatea de protectie a persoanelor . a unitatilor din structura sa. in situatii de criza si la razboi. 16. in conditiile stabilite prin ordin al ministru lui. 10. 13. a traficului de persoane . 9. la nivel national. elaboreaza si asigura punerea in aplicare a documentelor strategice si ope rationale privind intrebuintarea. asigura respectarea regimului frontierei de stat a Romaniei si realizeaza coordonarea interministeriala in acest domeniu. elaboreaza. desfasoara. prin organele de specialitate. contrainformatii si securitate in dome niile sale de competenta. de la persoane fizice sau juridice info rmatii. potrivit competentei. desfasurarea activitatii pentru efectuarea c ercetarilor in legatura cu savarsirea unor fapte prevazute de legea penala. constituie si utilizeaza Registrul national al armelor si Cazierul judici ar. 6. 3. 14.

asigura protectia juridica a patrimoniului propriu si a intereselor sale leg itime in fata instantelor de judecata. organizeaza. filmelor. cu alte persoane juri . in domeniul sau de a ctivitate. conduce institutiile proprii de invatamant de specialitate. cat si pe ntru asigurarea nevoilor de cooperare ale structurilor ministerului cu alte inst itutii. precum si cea in legatura cu cifrul de stat. asig ura si executa. elaboreaza obiectivele si orientarile activitatii internationale in domeni ul administratiei publice si afacerilor interne. (1) Pentru indeplinirea atributiilor care ii revin. 21. membrii de familie ai acestora si alte categori i de asistati. (2) Ministerul Internelor si Reformei Administrative indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege. elaboreaza cadrul institutional si normativ necesar pentru accesarea fondu rilor comunitare in domeniul sau de competenta. in calitate de integrator stabilit prin acte normative specifice ori in alte cazuri stabilite prin lege. 22. emisiunilor si materiale lor audiovizuale cu privire la activitatea specifica. precum si normele de c onsum pentru munitii si alte materiale. fundamenteaza pozitiile Romaniei in procedurile precontencioase si contenc ioase in fata instantelor si a institutiilor comunitare.5. organizeaza si controleaza intreaga activitate economicofinanciara a ordonatorilor de credite. pentru domeniile sale d e competenta. cel pensionat. 20. 19. 8. 18. tehnica militara si alte bunuri din dotare. in tara si in strainatate. potrivit legii. organizeaza. evidenta si controlul mijloacelor materiale si banesti necesare structurilor subordonate. asigura desfasurarea tuturor activitatilor in conformitate cu normele de protectie a mediului. patronatele si s indicatele. 11. coordoneaza si controleaza respectarea de catre structurile din subordine a reglementarilor cuprinse in actele normative proprii de organizare si function are. decontarea. 7. potrivit Programului de guverna re si obligatiilor ce ii revin din strategiile nationale si documentele internat ionale la care Romania este parte. asistenta psihologica si medicala profilactica. implementeaza si administreaza sistemele complexe de comunicatii si tehno logia informatiei atat pentru asigurarea misiunilor operative proprii. potrivit legii. organizeaza. realizeaza managementul logistic. intretinere si reparare pen tru armament. sec retizarea si protectia comunicatiilor. prin unitatile de specialitate proprii. curativa si de recuperare pentru personal ul in activitate. de realizare a publicatiilor. 12. 4. posta militara. negociaza si incheie contracte de asistenta de specialitate pentru realiz area programelor de reforma in domeniul sau de activitate. conduce si controleaza activitatea de transparenta deciziona la. Art. 17. intrebuintare. activitati de cooperare. 15. elaboreaza proiectul de buget al ministerului. asociatiile si organizatiile neguvernamentale. 10. coordoneaza si controleaza activitatea proprie de comunicati i. 16. 6. structurile asociative ale acestora. traditii-educatie. 13. informare publica si de relatii cu presa. elaboreaza normele de inzestrare. precum si de alte unitati sau formatiu ni din subordine. coordoneaza. cu privire la activitat ea desfasurata de societatile comerciale. monitorizeaza. exercita atributiile ce ii revin. Ministerul Internelor si Ref ormei Administrative coopereaza cu celelalte ministere si cu alte organe de spec ialitate ale administratiei publice centrale si colaboreaza cu autoritatile admi nistratiei publice locale. informatica. 9. administreaza spectrul radioelectric guve rnamental si neguvernamental atribuit pentru indeplinirea misiunilor specifice. realizeaza managementul resurselor umane din cadrul ministerului. raspunde de executarea masurilor de aparare a tarii. 14. organizeaza si asigura. reprezentare si relatii internationale in domeniul sau de competenta. stabileste normele privind planificarea materiala si financiara. asistenta relig ioasa si sport.

Art. . asigura si desfasoara relatii de cooperare cu autoritatile specializate din alte state in d omeniile sale de competenta.In absenta ministrului internelor si reformei administrative. Art. (4) In exercitarea atributiilor legale. 6. ca reprezentant al Guvernului pe plan local. in conditiile prevazute de lege. (4) Directia generala anticoruptie este structura specializata a ministerului pentru prevenirea si combaterea coruptiei in randul personalului propriu. Art. Art. 7. care pot avea caracter normativ sau ind ividual. conform competentei stabilite prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative. Art. 10. precum si ale tratatelor internationale la care Romania este parte. 5. (2) Componenta si regulamentul de functionare ale Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative. (3) Directia generala de informatii si protectie interna este structura speci alizata a ministerului care desfasoara activitati de informatii. (2) Secretarii de stat sunt numiti si eliberati din functie de catre primul-min istru. hotarare a Guvernului sau prin ordin al ministrului internelo r si reformei administrative. personalul. (1) Pe langa ministrul internelor si reformei administrative functioneaza Colegi ul ministerului. (1) Conducerea Ministerului Internelor si Reformei Administrative se exercita de catre ministru.Ministerul Internelor si Reformei Administrative raspunde in fata G uvernului. pe baza imputernici rilor acordate pentru fiecare cauza in parte. ministrul internelor si reformei admi nistrative emite ordine si instructiuni. Secretarul general si secretarii generali adjun cti sunt numiti si eliberati din functie in conditiile legii. (2) Prefectul.dice. precum si cu persoanele fizice. In acest scop. coordoneaza activ . (1) Secretarii de stat si secretarul general raspund de organizarea si conducere a activitatii structurilor coordonate. iar prin atasati de afaceri interne sau ofiteri de legatura asigura reprezentarea institutiei in raporturile cu autoritatile simila re ale statelor cu care Romania intretine relatii diplomatice sau cu organisme s i organizatii internationale. in vederea asigurarii ordinii publice. a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii si a Parlamentului de modul i n care aplica prevederile Constitutiei. condu cerea Ministerului Internelor si Reformei Administrative se exercita de catre pe rsoana desemnata prin ordin al acestuia. Art. Ministerul Internelor si Reformei Administrative participa cu efective si tehnic a din dotare la misiuni internationale sau multinationale umanitare si de mentin ere a pacii in afara teritoriului national. ca organ consultativ. (2) Ministerul Internelor si Reformei Administrative organizeaza. (3) Ministrul internelor si reformei administrative reprezinta si angajeaza M inisterul Internelor si Reformei Administrative in raporturile cu celelalte auto ritati publice. . potrivit atributiilor si competentelor st abilite prin lege. poate da imputernicire de reprezentare unor persoane din subordine. 9. ale celorlalte acte normative. precum si cu alte persoane fizice si juridice din tara sau din s trainatate. contrainformati i si securitate. prevenirii si combaterii amenintarilor la adresa securitatii nationale privind misiunile. pa trimoniul si informatiile clasificate din cadrul Ministerului Internelor si Refo rmei Administrative. la propunerea ministrului internelor si reformei administrative.La solicitarea Presedintelui Romaniei si cu aprobarea Parlamentului. (3) In exercitarea atributiilor ce ii revin. . (1) In fata autoritatilor jurisdictionale Ministerul Internelor si Reformei Admi nistrative este reprezentat prin personalul de specialitate. 11. (2) Ministrul internelor si reformei administrative are calitatea de ordonato r principal de credite. Art. 8. secretarul general este ajutat d e 3 secretari generali adjuncti.

da ca legea nu prevede altfel. Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelo r. unitatile subordonate acestui a. compartimente si su bunitati. Grupul Special de Protectie si Interventie "Acvila" . sectii. servicii. medicale si de invatamant. de instructie. inspectorate. structura operationala fara per sonalitate juridica. 12. (1). functionarea si dotarea acestora se aproba prin ordin al ministrului. (6) Directiile generale/directiile din aparatul central al Ministerului Inter nelor si Reformei Administrative coordoneaza. (1) Ministerul Internelor si Reformei Administrative are in structura. Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale. Administratia Natio nala a Rezervelor de Stat. dupa caz. Directia Generala de Pasapoarte. care au calitatea de ordonator de credite. conducatorii unitatilor si subunitatilor din subordi ne. 13. Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale. care. persoana juridica de drept public. (2) Structurile de ordine si siguranta publica din subordinea Ministerului In ternelor si Reformei Administrative sunt: Politia Romana. (1) In domeniul administratiei publice. Inspector atul General pentru Situatii de Urgenta. controleaza si monitorizeaza. (3) Incadrarea unitatilor pe categorii. Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala. poate infiinta. (3) Managementul integrat in domeniul ordinii si sigurantei publice se realizea za de Departamentul ordine si siguranta publica. disloca si redisloca unitati. Autoritatea Nationala de Reg lementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice. precum si de asigurare a actiunilor si suport logistic. birouri.itatile din teritoriu ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative. Unitatile si subunitatile din sub ordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative. unitati teritoriale. unitati si/sau subunitati operativ e. Inspectoratul de Aviatie a l Ministerului Internelor si Reformei Administrative. Centrul de Cooperare P olitieneasca Internationala. organizarea. la nivel teritorial. (4) Ministrul internelor si reformei administrative. si urmatoarele componente de ordine si siguranta publica subordona te ministerului: Politia Romana. directi i generale. ca structura a aparatului central al Ministerului Internelor si Reformei Ad ministrative. care are in compunere Directia generala management operatio nal. servicii pub lice deconcentrate. organe si unitati centrale de specialitate. Agent ia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Aceste structuri au in co mpunere unitati centrale de specialitate. exclusiv. Oficiul Roman pentru Imigrar i. Art. co nform legii. Art. (7) In cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative functioneaza Corpul National al Politistilor. dupa caz. pot avea in subordine. directii. au personalitate juridica. Grupul Special de Protecti e si Interventie "Acvila". Jandarmedia Romana. desfiinta. (2) Structura organizatorica si efectivele Ministerului Internelor si Reforme i Administrative se aproba prin hotarare a Guvernului. precum si alte componente constituite in conditiile legii ca institutii civile sau militare. ai caror conducatori au calitatea de ordonator de credite. Oficiul Roman pentru Imigrari. pe baza consultarii Cole giului ministerului. Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor. pa na la esalonul brigada. in coordonare aparatul central. Jandarmeria Romana. modul de aplicare a prevederilor l egale de catre structurile prevazute la alin. servicii. mari unitati. Politia de Frontiera Romana . Agentia Nationala Antidrog si Agentia Nationala impot riva Traficului de Persoane si Centrul National de Administrare a Bazelor de Dat . potr ivit competentelor in domeniul de activitate. Po litia de Frontiera Romana. institutiile publice si organele de spec ialitate ale administratiei publice centrale din subordinea Ministerului Interne lor si Reformei Administrative sunt: Institutul National de Administratie. in subord ine sau. (5) Ministrul internelor si reformei administrative stabileste prin ordin. Inspectoratul de Aviatie al Ministerului Internelor si Reformei Administrative. in functie de nivelul de organizare. Agentia Nationala a Functionarilor Publici. ale carui a tributii sunt stabilite prin lege. in limita posturilor aprobate si a fondurilor banesti alocate. Agentia Nationala Antidrog si Agentia Nationala impotriva Traficului de Persoane. Directia Regim Permise de Conducer e si Inmatriculare a Vehiculelor. Arhivele Nationale.

(8) Pe timpul participarii la misiunile fortelor prevazute la art. in conditiile legii. comunicatii si informatica. 18. (5) Ministerul Internelor si Reformei Administrative poate desfasura programe pentru construirea de locuinte. un drept de folosinta oneros a supra terenurilor pe durata existentei constructiilor. Art. companii. asociatii. 14. (6) Terenurile prevazute la alin. din domeni ul public in domeniul privat al statului. 5. Art. in conditiile legii. care este ajutat de un adjunct. (5) Organizarea. cu avizul Ministerului Afacerilor Externe. (1) Ministerul Internelor si Reformei Administrative are in proprietate sau in a dministrare. Art. parc comun de tran sport. de inlesniri in folosirea amenajarilor r ecreative si sportive din dotarea ministerului. proprietarii locuintelor dobandind. mijloace tehnice sp ecifice. in condi tiile prevazute de lege. personal contractual. (4) In cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative functioneaza Centrul National de Conducere a Actiunilor de Ordine Publica. pe terenuri disponibile proprietate publica a statului. raporturile cu acestia stabilindu-se prin co ntract individual. . 17. politisti . precum si soldati si gradati volun tari. in conditiile legii. fundatii. (2) Din efectivele Ministerului Internelor si Reformei Administrative fac par te si elevi si studenti inmatriculati in institutiile de invatamant proprii. (3) Personalul Ministerului Internelor si Reformei Administrative se supune p revederilor legale care ii reglementeaza activitatea. similare celor acordate cadrelor militare in activitate. locuinte de serviciu si de interventie. care asigura managementul actiunilor in situa tii de criza in domeniul ordinii publice. structura interin stitutionala de suport decizional. a flate in administrarea ministerului. precum si ofiterilor de legatura le sun t aplicabile dispozitiile legale privind personalul trimis in misiune permanenta in strainatate. dupa caz. (5) se trec. Departamentul ordine si siguranta publica este c ondus de un secretar de stat.functionari publici cu statut special. (9) Atasatii de afaceri interne si ofiterii de legatura desemnati de catre mi nistrul internelor si reformei administrative sunt trimisi la post in conditiile prevazute in ordinul de numire. serviciile unor consilieri sau consultanti straini. cladiri. (1) Personalul Ministerului Internelor si Reformei Administrative se compune din : functionari publici. (7) Personalului Ministerului Internelor si Reformei Administrative trimis la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei si la organismele inte rnationale specializate din strainatate. cadre militare in activitate. pentru fiecare caz in parte. (4) Personalul din Ministerul Internelor si Reformei Administrative poate ben eficia. regii autonome. societati comerciale. terenuri si dotari specifice. in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului. stabilite prin ordin al ministrului.Ministerul Internelor si Reformei Administrative poate constitui o ri prelua in administrare sau. amenajari recreativ -sportive. in conditiile legii.Pentru indeplinirea atributiilor functionale Ministerul Internelor si Reformei Administrative poate utiliza. in coordonare institutii publice. care se stabilesc prin normele de dotare si tabe lele de inzestrare. din fon durile beneficiarilor. (2) Normativele de cheltuieli privind intretinerea si functionarea spatiilor si mijloacelor din dotare se stabilesc prin ordin al ministrului internelor si r eformei administrative. ca masura de protectie sociala. functionarea si compunerea Centrului National de Conducere a Actiunilor de Ordine Publica se stabilesc prin hotarare a Guvernului. . dupa caz. unitati sanitare. proprietate a personalului institutiei. efectiv elor Ministerului Internelor si Reformei Administrative le sunt aplicabile dispo zitiile legale privind personalul trimis in misiune temporara in strainatate. 16.e privind Evidenta Persoanelor. Art. 15. Art. (1) Posturile Ministerului Internelor si Reformei Administrative se compun din c . mijloace de transmisiuni. precum si alte bunuri.

posturile s i structurile organizatorice stabilite potrivit legii.Ministerul Internelor si Reformei Administrative asigura personalu l propriu si tehnica din dotare impotriva riscurilor specifice. Art.Ministerul Internelor si Reformei Administrative poate angaja si e fectua prestari de servicii pentru persoanele juridice sau fizice. ale Oficiului Central de Stat p entru Probleme Speciale si ale Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serv iciile Comunitare de Utilitati Publice. in subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative se stabilesc prin lege. 63/2003 privind organizarea si functi onarea Ministerului Administratiei si Internelor. 24. cu modificarile si completarile ulterioare. precum si din cele al e Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat. . Art. conform legislatiei. 19. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. precum si categoriile de personal si tehnica din dotare care se asigura se stabilesc prin hotarare a Guvernului. 25. . Art.ele ale fostului Minister al Administratiei si Internelor. cu personalitate jur idica. Art. 462 din 28 iunie 2003. al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speci ale si al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice. 604/2003. precum si din alte surse legal constituite. 2 5/2007 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru a l Guvernului. Partea I. al Oficiului Central de Stat pentru Probl eme Speciale si al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comun itare de Utilitati Publice se preia sau. de indemnizatii si sporuri specifice institutiilor din sistemul de aparare. sponsorizari sau bunuri oferite prin contr act de comodat. Art. in conditiile legi i. cu exceptia art. (4) Administratia Nationala a Rezervelor de Stat. Conditiile privind asigurarea personalului ministe rului si a tehnicii din dotare. (2) Organizarea si functionarea Inspectoratului de Aviatie se stabilesc prin ordin al ministrului. (2) Personalul fostului Minister al Administratiei si Internelor. prin reorganizarea Unitatii Speciale de Aviatie. precum si. in conditiile prevazute de lege. al Administratiei Na tionale a Rezervelor de Stat. ordine publica si siguranta nationala. dupa caz. (1) Se infiinteaza Inspectoratul de Aviatie. 21. . nr. (2) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante d e urgenta. (1) Patrimoniul Ministerului Internelor si Reformei Administrative se compune di n cel al fostului Minister al Administratiei si Internelor. se transfera in interesul ser viciului la Ministerul Internelor si Reformei Administrative. (1) Fondurile necesare desfasurarii activitatilor in Minsiterul Internelor si Re formei Administrative se asigura de la bugetul de stat. 22. aprobata cu modificari si com pletari prin Legea nr. 24. patrimoniul Minsiterului Internelor si Reformei Administrative va fi inventariat. Art. . cu exceptia per sonalului preluat potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. atributiile. in limita bugetului aprobat. (2) Ministerul Internelor si Reformei Administrative si unitatile din structu ra acestuia pot beneficia de donatii. 23. Oficiul Central de Stat pen tru Probleme Speciale si Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice isi pastreaza sediile. precum si pentru cazuri de raspundere civila. (3) Personalul Ministerului Internelor si Reformei Administrative beneficiaza d e drepturile dobandite anterior. 20.Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se ab roga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. cu mentinerea functiilor detinute. ca organ de specialitate al administratiei publice centrale cu personali tate juridica. organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Im igrari. al Administ ratiei Nationale a Rezervelor de Stat. . Art.Infiintarea. in conditiile legii. iar evidentele contabile vor fi actualizate in mod corespunzator. ca structura de specialitate in sub ordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful