P. 1
Catalog Alumil Standard Plus M6

Catalog Alumil Standard Plus M6

|Views: 89|Likes:
Published by Flueran Silviu

More info:

Published by: Flueran Silviu on May 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

01

ÅõñåôÞñéï Ðñï ößë
Profile Index
02
?NIOEE
PROFILE BÜñï ò / Weight (gr/m)
ÐÑÏ ÖÉË No / Profile Nr ÓÅËÉÄÁ
PAGE
A06, B27 661-09-907-00
627
?NIOEE
PROFILE BÜñï ò / Weight (gr/m)
ÐÑÏ ÖÉË No / Profile Nr ÓÅËÉÄÁ
PAGE
A04, B15 M 9938
615
A06, B27 661-09-908-00
652
A06, B34 AL 10902
2712
A08, B34 AL 10903
138
A06, B34 AL 10910
3386
A07, B35 AL 10975
8336
A09, B22 M 8510
2695
A09, B23 M 8511
3003
A09, B22 M 9925
3828
A09, B23 M 8513
4793
A05, B27 M 9907
307
A04, B26 M 9908
286
A05, B25 M 9917
979
A08, B23 M 9925
1588
A08, B23 M 9926
994
A04, B12 M 9932
260
A04, B12 M 9935
295
A08, B22 M 9941
2046
A08, B24 M 10854
1688
A021, B08 M 10910
2902
A03, B17 M 10911
1755
A04, B20 M 10912
1394
A04, B20 M 10913
765
A05, B27 M 10914
569
A04, B27 M 10915
357
A09, B24 M 10916
254
A02, B10 M 10917
2308
A02, B09 M 10918
2541
A02, B07 M 10919
3706
A02, B03 M 10920
4424
?NIOEE
PROFILE BÜñï ò / Weight (gr/m)
ÐÑÏ ÖÉË No / Profile Nr ÓÅËÉÄÁ
PAGE
A04, B19 M 10924
766
A03, B17 M 10921
2371
A04, B21 M 10922
1963
A03, B16 M 10923
3249
A03, B11 M 10925
1757
A03, B11 M 109252
1466
A03, B11 M 10926
1294
A06, B27 M 10927
506
A04, B26 M 10928
456
A04, B27 M 10929
475
A09, B24 M 10930
280
A09, B24 M 10931
203
A09, B24 M 10932
316
A03, B12 M 10933
2667
A03, B15 M 10934
2284
A04, B15 M 10935
1054
A03, B13 M 10936
5215
A04, B13 M 10937
731
A03, B14 M 10938
4010
A04, B14 M 10939
783
ÅõñåôÞñéï Ðñï ößë - Profile Index
03
?NIOEE
PROFILE BÜñï ò / Weight (gr/m)
ÐÑÏ ÖÉË No / Profile Nr ÓÅËÉÄÁ
PAGE
A05, B26 M 10940
555
?NIOEE
PROFILE BÜñï ò / Weight (gr/m)
ÐÑÏ ÖÉË No / Profile Nr ÓÅËÉÄÁ
PAGE
A06, B32 M 10956
1173
?NIOEE
PROFILE BÜñï ò / Weight (gr/m)
ÐÑÏ ÖÉË No / Profile Nr ÓÅËÉÄÁ
PAGE
A08, B31 M 10982
1145
A08, B28 M 109401
1342
A08, B28 M 109402
1508
A08, B28 M 109403
1667
A08, B28 M 109404
1679
A09, B28 M 109405
1320
A09, B28 M 109406
1474
A05, B26 M 10941
1022
A05, B26 M 10942
1103
A05, B26 M 10943
706
A05, B27 M 10944
522
A05, B25 M 10945
792
A03, B18 M 10946
1928
A03, B18 M 10947
2576
A06, B30 M 10950
1435
A02, B14 M 10952
6613
A06, B30 M 10955
1359
A05, B29 M 10957
562
A05, B29 M 10958
562
A08, B24 M 10959
1315
A06, B29 M 10960
122
A02, B06 M 10961
3883
A02, B05 M 10962
4951
A06, B35 M 10963
1871
A06, B35 M 10964
539
A07, B29 M 10968
421
A06, B29 M 109680
546
A07, B29 M 109685
527
A07, B29 M 10969
174
A05, B25 M 10974
1517
A02, B10 M 10976
1449
A03, B19 M 10978
1504
A07, B31 M 10979
820
A05, B26 M 10986
839
A08, B32 M 109910
1230
A08, B32 M 109913
413
A05, B25 M 109942
553
A07, B29 M 1099690
328
A07, B31 M 10997
864
A06, B32 M 10998
1295
A02, B02 M 10999
10980
A07, B30 M 11014
1462
A07, B31 M 11082
1974
A07, B31 M 11088
1811
A07, B30 M 11088
1629
A07, B32 M 11144
1600
A07, B33 M 11156
1066
A07, B33 M 11158
1066
A07, B34 M 11162
1073
04
?NIOEE
PROFILE BÜñï ò / Weight (gr/m)
ÐÑÏ ÖÉË No / Profile Nr ÓÅËÉÄÁ
PAGE
A08, B33 M 11164
309
A08, B31 M11170
888
A07, B32 M 11430
1389
A06, B33 U 24 x 10
216
A08, B35 M 11454
351
A01
Ðñï ößë
Profile Overview
1:4
X mm
Y mm
4
I cm
x
4
J cm
y
?NIOEE
PROFILE BÜñï ò / Weight (gr/m)
ÐÑÏ ÖÉË No / Profile Nr X mm
Y mm
4
I cm
x
4
J cm
y
?NIOEE
PROFILE BÜñï ò / Weight (gr/m)
ÐÑÏ ÖÉË No / Profile Nr
M 10976
1449
55,00
38,90
6,60
12,27
M 10917
2308
55,00
82,10
53,84
28,78
M10920
4424
55,00
210,30
661,39
66,97
M 10999
10980
55,00
240,00
2082,32
182,77
M 10962
4951
55,00
190,30
854,07
72,72
M 10961
3883
55,00
173,10
359,77
16,15
M 10918
2541
55,00
109,10
113,13
38,78
M 10910
2902
55,00
132,10
201,57
44,13
M 10919
3706
55,00
173,10
507,18
59,39
M 10952
6613
55,00
190,30
914,98
85,70
A02
A03
1:4 Ðñï ößë - Profile Overview
X mm
Y mm
4
I cm
x
4
J cm
y
?NIOEE
PROFILE BÜñï ò / Weight (gr/m)
ÐÑÏ ÖÉË No / Profile Nr X mm
Y mm
4
I cm
x
4
J cm
y
?NIOEE
PROFILE BÜñï ò / Weight (gr/m)
ÐÑÏ ÖÉË No / Profile Nr
M 10936
5215
145,30
145,30
444,99
444,98
M 10925
1757

25,00
115,00
82,48
5,99
M 10938
4010
140,00
96,40
104,32
201,83
M 10934
2284
74,80
83,80
47,74
29,35
M 10933
2667
82,80
82,80
66,07
66,07
M 10946
1982
55,00
79,00
56,85
29,82
M 10923
3249
55,00
173,10
466,44
59,65
M 109252
1466
25,00
92,00
4,45
42,90
M 10926
1294

44,00
62,35
11,93
2,96
M 10978
1504
55,00
39,00
8,07
17,49
M 10911
1752
55,00
60,80
28,41
24,10
M 10921
2371
55,00
109,10
136,96
39,84
M 10947
2576
55,00
129,00
201,23
45,16
A04
X mm
Y mm
4
I cm
x
4
J cm
y
?NIOEE
PROFILE BÜñï ò / Weight (gr/m)
ÐÑÏ ÖÉË No / Profile Nr X mm
Y mm
4
I cm
x
4
J cm
y
?NIOEE
PROFILE BÜñï ò / Weight (gr/m)
ÐÑÏ ÖÉË No / Profile Nr
M 10924
766
55,00
16,70
0,54
5,94
M 10913
765
55,00
16,70
0,51
5,73
M 10912
1394
55,00
50,20
19,01
22,50
M 10922
1963
55,00
95,80
93,49
36,70
M 10928
456
53,65
10,50
0,12
4,38
M 10915
357
53,65
9,50
0,05
3,62
M 9908
286
55,00
14,00
-
-
M 10929
475
53,65
13,50
0,16
4,40
M 9938
615
120,65
35,35
-
-
M 10935
1054
109,90
15,80
0,42
34,65
M 9932
260
48,70
16,65
-
-
M 10937
731
46,20
25,40
0,98
3,41
M 9935
295
55,20
14,95
-
-
M 10939
783
52,60
21,10
0,61
5,08
A05
1:4 Ðñï ößë - Profile Overview
X mm
Y mm
4
I cm
x
4
J cm
y
?NIOEE
PROFILE BÜñï ò / Weight (gr/m)
ÐÑÏ ÖÉË No / Profile Nr X mm
Y mm
4
I cm
x
4
J cm
y
?NIOEE
PROFILE BÜñï ò / Weight (gr/m)
ÐÑÏ ÖÉË No / Profile Nr
M 10974
1517
55,00
159,30
135,59
23,23
M 9917
979

55,00
103,25
-
-
M 10944
522
53,20
11,30
0,13
5,59
M 10941
1022
55,00
35,00
3,79
17,71
M 10940
555
55,00
6,30
0,06
6,02
M 10942
1103
55,00
40,00
5,65
19,74
M 10943
706
55,00
49,50
4,52
10,38
M 9907
307
55,00
20,00
0,41
4,62
M 109942
553
55,00
44,00
2,31
6,70
M 10914
569
53,37
11,15
0,11
6,07
M 10957
562
50,10
15,70
0,30
4,35
M 10945
792
93,20
11,30
0,18
26,48
M 10986
839
55,00
75,00
18,09
17,89
M 10958
562
52,80
16,10
0,31
4,19
A06
X mm
Y mm
4
I cm
x
4
J cm
y
?NIOEE
PROFILE BÜñï ò / Weight (gr/m)
ÐÑÏ ÖÉË No / Profile Nr X mm
Y mm
4
I cm
x
4
J cm
y
?NIOEE
PROFILE BÜñï ò / Weight (gr/m)
ÐÑÏ ÖÉË No / Profile Nr
M 10927
506
55,00
29,50
1,30
8,28
M 10955
1359
79,10
72,30
14,07
39,72
U 24x10
216
24,00
10,00
0,06
0,61
M 10950
1435
62,50
65,60
19,19
14,70
AL 10910
3386
49,00
110,00
138,54
47,23
M 10998
1295
75,60
37,60
6,12
19,49
AL 10902
2712
39,50
49,60
25,52
10,64
M 10956
1173
59,60
37,60
5,35
13,95
M 10963
1871
84,80
68,50
36,20
63,70
M 10964
539
14,30
49,30
5,55
0,50
661-09-907-00
627
55,00
18,00
-
-
M 10960
122
10,00
11,60
-
-
661-09-908-00
652
55,00
20,00
-
-
M 109680
546
45,20
19,75
0,52
4,37
A07
1:4 Ðñï ößë - Profile Overview
X mm
Y mm
4
I cm
x
4
J cm
y
?NIOEE
PROFILE BÜñï ò / Weight (gr/m)
ÐÑÏ ÖÉË No / Profile Nr X mm
Y mm
4
I cm
x
4
J cm
y
?NIOEE
PROFILE BÜñï ò / Weight (gr/m)
ÐÑÏ ÖÉË No / Profile Nr
M 10969
174
20,00
10,00
-
-
M 109690
328
26,80
21,30
0,52
0,62
M 10968
421
29,70
21,80
-
-
M 109685
527
22,50
26,65
1,17
0,91
150,00
49,00
99,73
700,28
M 10997
864
87,80
23,50
14,69
29,50
M 11014
1462
68,00
62,50
24,75
18,22
M 10979
820
78,90
25,70
2,90
11,09
M 11088
1629
68,50
62,50
28,65
25,48
M 11156
1066
60,90
39,00
3,23
14,13
M 11430
1389
70,00
66,00
7,42
27,48
M 11158
1063
60,90
39,00
2,97
15,73
M 11084
1811
62,50
90,40
34,44
30,40
M 11144
1600
62,50
75,80
26,55
26,48
M 11082
1974
62,50
90,40
34,20
32,40
M 11162
1073
59,50
48,70
5,07
16,10
AL 10975
8336
A08
X mm
Y mm
4
I cm
x
4
J cm
y
?NIOEE
PROFILE BÜñï ò / Weight (gr/m)
ÐÑÏ ÖÉË No / Profile Nr X mm
Y mm
4
I cm
x
4
J cm
y
?NIOEE
PROFILE BÜñï ò / Weight (gr/m)
ÐÑÏ ÖÉË No / Profile Nr
M 11170
888
59,80
21,80
1,27
12,02
M 11164
309
35,35
14,40
-
-
M 9926
994
49,00
39,10
8,88
12,68
M 11454
351
30,50
26,70
-
-
M 10959
1315
66,10
49,00
19,19
30,63
M 9925
1588
89,10
49,00
24,73
62,99
AL 10903
138
5,50
16,88
-
-
M 9941
2046
127,60
49,00
34,02
153,33
M 109910
1230
62,90
37,60
6,02
17,27
M 10854
1688
55,00
67,80
17,20
14,98
M 10982
1145
54,50
56,70
12,79
7,31
M 109913
413
25,20
43,40
3,69
0,52
M 109401
1342
93,70
21,60
1,27
31,66
M 109402
1508
93,70
25,30
2,11
48,36
M 109403
1667
106,80
29,40
3,53
69,44
M 109404
1979
128,60
39.30
9.88
121,43
A09
1:4 Ðñï ößë - Profile Overview
X mm
Y mm
4
I cm
x
4
J cm
y
?NIOEE
PROFILE BÜñï ò / Weight (gr/m)
ÐÑÏ ÖÉË No / Profile Nr X mm
Y mm
4
I cm
x
4
J cm
y
?NIOEE
PROFILE BÜñï ò / Weight (gr/m)
ÐÑÏ ÖÉË No / Profile Nr
M 109405
1320
80,90
26,90
2,01
33,33
M 109406
1474
91,80
36,80
5,03
48,32
M 8510
2695
49,00
39,10
16,12
24,99
M 8511
3003
66,10
49,00
34,63
57,73
M 8512
3828
89,10
49,00
44,96
129,37
M 8513
4793
127,00
49,00
62,18
316,78
M 10916
254
22,10
24,20
-
-
M 10930
280
22,10
28,20
-
-
M 10931
203
22,10
15,30
-
-
M 10932
316
22,10
37,20
-
-
B01
Ðñï ößë
Profiles
1:1
X X
Y
4
Ix =2082,32 cm
4
Jy =182,77 cm
B02
M 10999
W=10980 gr/m
ÊÏ ËÙÍ Á 240,00÷éë
COLUMN 240,00mm
2
4
0
,
0
0
1
1
4
,
5
0
27,50
55,50
4
Ix =661,39cm
4
Jy =66,97 cm
X X
Y
Y
M 9925
B03
1:1 Ðñï ößë - Profiles
M 10920
W=4424 gr/m
27,50
2
1
0
,
3
0
ÊÏ ËÙÍ Á 210,30÷éë
COLUMN 210,30mm
1
1
0
,
9
6
55,00
M 8512
M 8512
4
Ix =914,98 cm
4
Jy =85,70 cm
Y
Y
X X
M 9925
M 9926
M 10952
W=6613 gr/m
ÊÏ ËÙÍ Á 190,30÷éë
COLUMN 190,30mm
B04
1
9
0
,
3
0
8
2
,
0
0
27,50
55,00
M 8510
4
Ix =854,07 cm
4
Jy =72,72 cm
Y
Y
8
2
,
0
0
X X
B05
1:1 Ðñï ößë - Profiles
M 10962
W=4951 gr/m
ÊÏ ËÙÍ Á 190,30÷éë
COLUMN 190,30mm
1
9
0
,
3
0
27,50
55,00
4
Ix =359,77 cm
4
Jy =16,15 cm
X
X
Y
Y
M 10961
W=3883 gr/m
ÊÏ ËÙÍ Á 173,10÷éë
COLUMN 173,10mm
B06
1
7
3
,
1
0
9
5
,
7
3
55,00
8,30
M 10978
4
Ix =507,18 cm
4
Jy =59,39 cm
X X
Y
Y
M 9941
B07
1:1 Ðñï ößë - Profiles
M 10919
W=3706 gr/m
ÊÏ ËÙÍ Á 173,10÷éë
COLUMN 173,10mm
1
7
3
,
1
0
8
4
,
7
2
55,00
27,50
M 8513
M 10923
M 8512
M 9925
4
Ix =201,57 cm
4
Jy =44,13 cm
Y
Y
X X
M 10910
W=2902 gr/m
ÊÏ ËÙÍ Á 132,10÷éë
COLUMN 132,10mm
B08
1
3
2
,
1
0
6
9
,
3
6
55,00
27,50
M 10947
4
Ix =113,13 cm
4
Jy =38,78 cm
X X
Y
Y
M 10959
B09
1:1 Ðñï ößë - Profiles
M 10918
W=2541 gr/m
ÊÏ ËÙÍ Á 109,10÷éë
COLUMN 109,10mm
1
0
9
,
1
0
5
7
,
1
5
55,00
27,50
M 10921
4
Ix =6,60 cm
4
Jy =12,27 cm
X X
Y
Y
4
Ix=53,84 cm
4
Jy=28,78 cm
Y
Y
M 9926
X X
B10
M 10976
W=1449 gr/m
ÊÏ ËÙÍ Á ÄÉÁÊÏ ÓÌ ÇÔÉÊÇ
COLUMN DECORATIVE
3
8
,
9
0
1
4
,
0
0
27,50
55,00
M 10917
W=2308 gr/m
ÊÏ ËÙÍ Á
COLUMN
27,50
55,00
8
2
,
1
0
5
7
,
1
5
M 10978
M 8510
M 10946
M 10921
4
Ix=82,48 cm
4
Jy=5,99 cm
4
Ix =11,93 cm
4
Jy =2,96 cm
X X
Y
Y
2
0

x

5
0
Y
Y
X X
B11
1:1 Ðñï ößë - Profiles
M 10926
W=1294 gr/m
ÐÑÏ ÓÈ ÅÔÏ ÐÑÏ ÖÉË ÃÉÁ Ì ÉÓÇ ÊÏ ËÙÍ Á
FIXATION PROFILE FOR HALF COLUMN
6
2
,
3
5
3
1
,
4
5
22,83
44,00
M 10925
W=1757 gr/m
IEOC EIEUIA AEA AUIEAEAO EAOAOEAOAO
HALF COLUMN
14,51
25,00
5
1
,
7
7
1
1
5
,
0
0
M 10947
4
Ix =4,45 cm
4
Jy =42,90cm
M 109252
W=1466 gr/m
IEOC EIEUIA AEA AUI/AO EAOAOEAOAO
HALF COLUMN
X X
Y
Y
15,05
25,00
8
2
,
0
0
4
0
,
6
0
4
Ix =66,07 cm
4
Jy =66,07 cm
Y
Y
X X
40 x 40
B12
ï
ÊÁÐÁÊÉ90
o
COVER 90
M 9932
W=260 gr/m
ï
ÊÁÐÁÊÉ135
o
COVER 135
M 9935
W=295 gr/m
1
6
,
6
5
48,70
1
4
,
1
5
55,20
M 10933
W=2667 gr/m
8
2
,
8
2
3
8
,
5
6
26,44
65,00
ï
ÊÏ ËÙÍ Á ÃÉÁ ÃÙÍ ÉÁÊÅÓÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ-90
o
COLUMN FOR 90
M 10946
M 10946
4
Ix =0,98 cm
4
Jy =3,41 cm
4
Ix =444,99 cm
4
Jy =444,98 cm
X
X X
X
Y
Y
Y
Y
M 9926
B13
1:1 Ðñï ößë - Profiles
M 10937
W=731 gr/m
ï
ÓÖÉÊÔÇÑÁÓ90
o
GLASS HOLDER 90
2
5
,
4
0
1
4
,
3
9
36,15
21,73
M 10936
W=5215 gr/m
ï
ÊÏ ËÙÍ Á ÃÉÁ ÃÙÍ ÉÁÊÅÓÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ-90
o
COLUMN FOR 90
80,66
145,30
6
4
,
6
5
6
5
,
0
0
M 8510
M 9926
M 8510
Y
Y
X X
4
Ix =104,32 cm
4
Jy =201,83 cm
4
Ix =0,61 cm
4
Jy =5,08 cm
Y
X X
Y
M 9926
B14
M 10939
W=783 gr/m
ï
ÓÖÉÊÔÇÑÁÓ135
o
GLASS HOLDER 135
1
1
,
3
5 2
1
,
1
0
26,35
52,60
M 10938
W=4010 gr/m
ï
ÊÏ ËÙÍ Á ÃÉÁ ÃÙÍ ÉÁÊÅÓÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ-135
o
COLUMN FOR 135
70,00
140,00
9
6
,
4
0
5
0
,
1
2
M 8510
M 8510
M 10946
4
Ix =47,74 cm
4
Jy =29,35 cm
4
Ix = 0,42 cm
4
Jy =34,65 cm
4
Ix =35,35 cm
4
Jy =120,65 cm
Y
Y
X X
Y
Y
X X
40x20
B15
1:1 Ðñï ößë - Profiles
M 9938
W=615 gr/m
ï
ÊÁÐÁÊÉ135
o
COVER 135
120,65
3
5
,
3
5
M 10935
W=1054 gr/m
ï
ÓÖÉÊÔÇÑÁÓ135
o
GLASS HOLDER 135
109,90
54,95
1
5
,
8
0
9
,
5
7
M 10934
W=2284 gr/m
ï
ÊÏ ËÙÍ Á135
o
COLUMN 135
37,40
74,80
4
5
,
1
4
8
3
,
8
0
4
Ix =466,44 cm
4
Jy = 59,65 cm
X X
Y
Y
B16
M 10923
W=3249 gr/m
ÔÑÁÂÅÑÓÁ 173,10÷éë
TRANSVERSE 173,10mm
1
7
3
,
1
0
8
5
,
7
7
27,50
55,00
4
Ix =136,96 cm
4
Jy =39,84 cm
4
Ix =28,41 cm
4
Jy =24,10 cm
X X
Y
Y
Y
Y
X X
B17
1:1 Ðñï ößë - Profiles
M 10911
W=1752 gr/m
ÔÑÁÂÅÑÓÁ 60,80÷éë
TRANSVERSE 60,80mm
6
0
,
8
0
2
9
,
7
0
27,50
55,00
M 10921
W=2371 gr/m
ÔÑÁÂÅÑÓÁ 109,10÷éë
TRANSVERSE 109,10mm
1
0
9
,
1
0
5
5
,
5
0
55,00
27,50
4
Ix =201,23 cm
4
Jy =45,16 cm
4
Ix =56,85 cm
4
Jy =29,82 cm
X X
Y
Y
Y
Y
X X
B18
M 10946
W=1982 gr/m
ÔÑÁÂÅÑÓÁ 79,00÷éë
TRANSVERSE 79,00mm
7
9
,
0
0
3
9
,
7
0
27,50
55,00
M 10947
W=2576 gr/m
ÔÑÁÂÅÑÓÁ 129,00÷éë
TRANSVERSE 129,00mm
1
2
9
,
0
0
6
6
,
6
0
27,50
55,00
Y
Y
X X
ÐÑÏ ÓÏ ×Ç ÄÅÍ Î ÕËÏ ÕÑÉÆÅÔÁÉÓÔÏ ÐÑÅÓÁÊÉ
NOT PROCESSED WITH A PUNCHING MACHINE
4
Ix =8,07 cm
4
Jy =17,49 cm
4
Ix =0,54 cm
4
Jy =5,95 cm
Y
Y
X X
B19
1:1 Ðñï ößë - Profiles
M 10924
W=766 gr/m
ÔÑÁÂÅÑÓÁ 16,70÷éë
TRANSVERSE 16,70mm
M 10978
W=1504 gr/m
ÔÑÁÂÅÑÓÁ 39,00÷éë
TRANSVERSE 39,00mm
1
6
,
7
0
4
,
9
3
27,50
55,00
27,50
55,00
3
9
,
0
0
1
7
,
2
0
4
Ix =19,01 cm
4
Jy =22,50 cm
4
Ix =0,51 cm
4
Jy =5,73 cm
X X
Y
Y
Y
Y
X X
B20
M 10913
W=765 gr/m
ÄÉÁÉÑÏ ÕÌ ÅÍ Ç ÔÑÁÂÅÑÓÁ
SPLIT TRANSVERSE
1
6
,
7
0
5
,
1
9
28,02
55,00
M 10912
W=1394 gr/m
ÄÉÁÉÑÏ ÕÌ ÅÍ Ç ÔÑÁÂÅÑÓÁ
SPLIT TRANSVERSE
27,09
55,00
5
0
,
2
0
2
3
,
5
1
Y
Y
X X
4
Ix =93,49 cm
4
Jy =36,70 cm
B21
1:1 Ðñï ößë - Profiles
M 10922
W=1963 gr/m
ÄÉÁÉÑÏ ÕÌ ÅÍ Ç ÔÑÁÂÅÑÓÁ
SPLIT TRANSVERSE
9
5
,
8
0
4
5
,
6
1
27,21
55,00
4
Ix =153,33 cm
4
Jy =34,02 cm
B22
M 9941
W=2046 gr/m
ÐÑÏ ÖÉË 127,60÷49,00
PROFILE 127,60x49,00
1
2
7
,
6
0
49,00
4
Ix =16,12 cm
4
Jy =24,99 cm
M 8510
W=2695 gr/m
ÅÍ ÉÓ×ÕÓÇ
INSERT
3
9
,
1
0
49,00
4
Ix =129,37 cm
4
Jy =44,96cm
M 8512
W=3828 gr/m
8
9
,
1
0
49,00
ÅÍ ÉÓ×ÕÓÇ
INSERT
4
Ix = 8,88 cm
4
Jy =12,68 cm
49,00
8
9
,
1
0
49,00
3
9
,
1
0
B23
1:1 Ðñï ößë - Profiles
M 9926
W=994 gr/m
ÐÑÏ ÖÉË 39,10÷49,00
PROFIL 39,10x49,00
4
Ix =62,99 cm
4
Jy =24,73 cm
M 9925
W=1588 gr/m
ÐÑÏ ÖÉË 89,10÷49,00
PROFIL 89,10x49,00
4
Ix =57,73 cm
4
Jy =34,63 cm
M 8511
W=3003 gr/m
6
6
,
1
0
49,00
4
Ix =316,78 cm
4
Jy =62,18cm
M 8513
W=4793 gr/m
1
2
7
,
6
0
49,00
ÅÍ ÉÓ×ÕÓÇ
INSERT
ÅÍ ÉÓ×ÕÓÇ
INSERT
4
Ix =30,63 cm
4
Jy =19,19 cm
2
4
,
2
0
4
Ix =17,20 cm
4
Jy =14,98 cm
M 10817
B24
ÐÑÏ ÖÉË 66,10÷49,00
PROFILE 66,10x49,00
M 10959
W=1315 gr/m
ÐÑÏ ÓÈ ÅÔÏ
ÐÑÏ ÖÉË ÃÉÁ ÃÙÍ ÉÁÊÅÓÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ
ADDITIVE PROFILE FOR ANGLE
CONSTRUCTIONS
M 10854
W=1688 gr/m
6
6
,
1
0
49,00
6
7
,
8
0
55,00
ÐÇ×ÁÊÉÉÓÉÏ
GLAZING BEAD
M 10916
W=254 gr/m
M 10931
W=203 gr/m
ÐÇ×ÁÊÉÉÓÉÏ
GLAZING BEAD
22,10
1
5
,
3
0
ÐÇ×ÁÊÉÉÓÉÏ
GLAZING BEAD
M 10930
W=280 gr/m
M 10932
W=316 gr/m
ÐÇ×ÁÊÉÉÓÉÏ
GLAZING BEAD
3
7
,
2
0
2
8
,
2
0
22,10
22,10 22,10
4
Ix =135,59 cm
4
Jy =23,23 cm
4
Ix =0,17 cm
4
Jy =26,48 cm
4
Ix =32,72 cm
4
Jy =14,37 cm
B25
1:1 Ðñï ößë - Profiles
ÊÁÐÁÊÉ
COVER
M 10974
W=1574 gr/m
M 9917
W=979 gr/m
ÊÁÐÁÊÉ
COVER
1
5
9
,
3
0
55,00
55,00
1
0
3
,
2
5
ÊÁÐÁÊÉ
COVER
M 109942
W=553 gr/m
M 10945
W=792 gr/m
ÊÁÐÁÊÉ
COVER
55,00
93,20
1
1
,
3
0
4
4
,
0
0
4
Ix =18,09 cm
4
Jy =17,89 cm
4
Ix =0,12 cm
4
Jy =4,38 cm
4
Ix =0,06 cm
4
Jy =6,02 cm
1
4
,
0
0
B26
ÊÁÐÁÊÉ
COVER
M 10986
W=839 gr/m
M 10943
W=706 gr/m
ÊÁÐÁÊÉ
COVER
55,00
55,00
7
5
,
0
0
55,00
4
9
,
5
0
M 9908
W=286 gr/m
ΚΑΠΑΚΙ
COVER
ÓÖÉÊÔÇÑÁÓ
GLASS HOLDER
M 10928
W=456 gr/m
M 10941
W=1022 gr/m
ΚΑΠΑΚΙ
COVER
53,65
1
0
,
5
0
55,00
3
5
,
0
0
ÓÖÉÊÔÇÑÁÓ
GLASS HOLDER
M 10940
W=555 gr/m
M 10942
W=1103 gr/m
ΚΑΠΑΚΙ
COVER
6
,
3
0
55,00
4
0
,
0
0
55,00
4
Ix =0,13 cm
4
Jy =5,59 cm
4
Ix =0,11 cm
4
Jy =6,07 cm
4
Ix =0,05 cm
4
Jy =3,62 cm
4
Ix =0,16 cm
4
Jy =4,40 cm
M 10914 M 10914
4
Ix =1,30 cm
4
Jy =8,28 cm
B27
1:1 Ðñï ößë - Profiles
ÓÖÉÊÔÇÑÁÓ
GLASS HOLDER
M 10914
W=569 gr/m
M 10944
W=522 gr/m
ÓÖÉÊÔÇÑÁÓ
GLASS HOLDER
1
1
,
1
5
53,37
53,20
1
1
,
3
0
ÓÖÉÊÔÇÑÁÓ
GLASS HOLDER
M 10915
W=357 gr/m
M 10929
W=475 gr/m
ÓÖÉÊÔÇÑÁÓ
GLASS HOLDER
53,65
9
,
5
0
ÊÁÐÁÊÉÉÍ Ï ×
INOX COVER
661-09-907-00
W=627 gr/m
661-09-908-00
W=652 gr/m
53,65
1
3
,
5
0
ÊÁÐÁÊÉÉÍ Ï ×
INOX COVER
55,00 55,00
2
0
,
0
0
1
8
,
0
0
M 10927
W=506 gr/m
ÊÁÐÁÊÉ
COVER
55,00
2
9
,
5
0
50x10
4
Ix =0,41 cm
4
Jy =4,62 cm
M 9907
W=307 gr/m
ÊÁÐÁÊÉ
COVER
M 10914
55,00
2
0
,
0
0
B28
4
Ix =2,01 cm
4
Jy =33,33 cm
4
Ix =1,27 cm
4
Jy =31,66cm
4
Ix =2,11 cm
4
Jy =48,36 cm
4
Ix =5,03 cm
4
Jy =48,32 cm
ÊÁÐÁÊÉ
COVER
M 109401
W=1342 gr/m
M 109405
W=1320 gr/m
2
1
,
6
0
79,40
93,70
2
5
,
3
0
ÊÁÐÁÊÉ
COVER
M 109402
W=1508 gr/m
M 109406
W=1474 gr/m
ÊÁÐÁÊÉ
COVER
ÊÁÐÁÊÉ
COVER
M 109403
W=1667 gr/m
106,80
2
9
,
4
0
4
Ix =3,53 cm
4
Jy =69,44 cm
ÊÁÐÁÊÉ
COVER
M 109404
W=1979 gr/m
128,60
3
9
,
3
0
4
Ix =9,88 cm
4
Jy =121,43 cm
80,90
2
6
,
9
0
3
6
,
8
0
91,80
ÊÁÐÁÊÉ
COVER
4
Ix =0,31 cm
4
Jy =4,19 cm
4
Ix =0,30 cm
4
Jy =4,35 cm
ÐÑÏ ÓÈ ÅÔÏ ÐÑÏ ÖÉË
ÃÉÁ Ì ÅÔÁÂËÇÔÅÓÃÙÍ ÉÅÓ
SUPPLEMENTARY PROFILE
FOR VARIOUS ANGLES
M 10958
W=562 gr/m
M 10957
W=562 gr/m
ÐÑÏ ÓÈ ÅÔÏ ÐÑÏ ÖÉË
ÃÉÁ Ì ÅÔÁÂËÇÔÅÓÃÙÍ ÉÅÓ
SUPPLEMENTARY PROFILE
FOR VARIOUS ANGLES
52,80 50,10
1
6
,
1
0
1
5
,
7
0
GLAZING SAFE HOLDER
M 109680
W=546 gr/m
M 10960
W=122 gr/m
ÐÑÏ ÓÈ ÅÔÏ ÐÑÏ ÖÉË
ÃÉÁ ÃÙÍ ÉÁÊÅÓÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ
ADDITIVE PROFILE
FOR ANGLE CONSTRUCTIONS
ÁÓÖÁËÅÉÁ ÔÆÁÌ ÉÏ Õ
45,20
1
9
,
7
5
1
1
,
6
0
10,00
DECORATIVE PROFILE FOR GLAZING
M 109690
W=328 gr/m
M 109685
W=527 gr/m
ÄÉÁÊÏ ÓÌ ÇÔÉÊÏ ÐÑÏ ÖÉË ÔÆÁÌ ÉÏ Õ ÄÉÁÊÏ ÓÌ ÇÔÉÊÏ ÐÑÏ ÖÉË ÔÆÁÌ ÉÏ Õ
DECORATIVE PROFILE FOR GLAZING
22,50
26,80
2
1
,
3
0
2
6
,
6
5
GLAZING SAFE HOLDER
M 10968
W=421 gr/m
M 10969
W=174 gr/m
ÄÉÁÊÏ ÓÌ ÇÔÉÊÏ ÐÑÏ ÖÉË ÔÆÁÌ ÉÏ Õ ÁÓÖÁËÅÉÁ ÔÆÁÌ ÉÏ Õ
DECORATIVE PROFILE FOR GLAZING
20,00
1
0
,
0
0
29,70
2
1
,
8
0
110-15-076-00
115-15-076-00
111-15-076-00
130-15-076-00
B29
1:1 Ðñï ößë - Profiles
4
Ix =19,19 cm
4
Jy =14,70 cm
4
Ix =14,07 cm
4
Jy =39,72 cm
Y
Y
X X
Y
Y
X X
ÊÁÓÁ ÃÉÁ ÐÑÏ ÂÁËËÏ Ì ÅÍ Ï ÖÕËËÏ
FRAME FOR HOPPER WINDOW
M 10955
W=1359 gr/m
M 10950
W=1435 gr/m
ÊÁÓÁ ÃÉÁ ÁÍ Ï ÉÃÏ Ì ÅÍ Ï ÖÕËËÏ
FRAME FOR OPENING WINDOW
79,10
36,60
2
3
,
1
0
7
2
,
3
0
2
5
,
3
0
62,50
30,10
6
5
,
6
0
ÊÁÓÁ ÉÓÉÁ ØÇËÇ
FRAME FOR LARGE FLAT
M 11014
W=1462 gr/m
M 11088
W=1629 gr/m
ÊÁÓÁ ÅÉÓÏ ÄÏ Õ
FRAME FOR DOOR
62,50
24,00
62,50
20,00
55,00
6
8
,
0
0
4
6
,
0
0
4
6
,
0
0
6
8
,
0
0
140-11-260-00
110-13-156-00 110-13-196-00
180-25-010-00
180-25-010-00
1
1
0
-
3
3
-
1
2
1
-
0
0
1
3
0
-
3
3
-
1
2
1
-
0
0
110-33-196-00
120-33-196-00
1
1
0
-
3
3
-
0
5
6
-
0
0
110-43-295-00
120-43-295-00
180-11-801-00
B30
4
Ix =34,20 cm
4
Jy =32,40 cm
4
Ix =34,44 cm
4
Jy =30,40 cm
Y
Y
X X
Y
Y
X X
4
Ix = 2,90 cm
4
Jy =11,09 cm
4
Ix = 1,27 cm
4
Jy =12,02 cm
4
Ix =14,69 cm
4
Jy =29,50 cm
4
Ix =7,31cm
4
Jy =12,79cm
X
Y
Y
X
ÓÕÌ ÐËÇÑÙÌ Á ÃÉÁ ÐÏ ÑÔÅÓ
SYPPLEMENTARY PROFILE FOR DOORS
M 11170
W=888 gr/m
M 10982
W=1145gr/m
ÖÕËËÏ ÃÉÁ ÐÑÏ ÂÁËËÏ Ì ÅÍ Ï ÐÁÑÁÈ ÕÑÏ
SASH FOR HOPPER WINDOW
ÐÑÏ ÓÈ ÅÔÏ ÐÑÏ ÖÉË
ADDITIVE PROFILE
M 10979
W=820 gr/m
M 10997
W=864gr/m
ÐÑÏ ÓÈ ÅÔÏ ÐÑÏ ÖÉË
ADDITIVE PROFILE
ÖÕËËÏ ÅÉÓÏ ÄÏ Õ ÁÍ Ï ÉÃÏ Ì ÅÍ Ï Ì ÅÓÁ
SASH FOR DOOR OPENING INSIDE
M 11082
W=1974 gr/m
M 11084
W=1811gr/m
ÖÕËËÏ ÅÉÓÏ ÄÏ Õ ÁÍ Ï ÉÃÏ Ì ÅÍ Ï ÅÎ Ù
SASH FOR DOOR OPENING OUTSIDE
2
1
,
8
0
1
6
,
2
0
5
4
,
5
0
2
5
,
7
0
2
3
,
5
0
4
3
,
0
4
9
0
,
4
0
9
0
,
4
0
4
3
,
0
1
59,80
56,70
36,18
87,80 78,90
62,50
26,79
62,50
24,10
110-11-266-00
115-11-266-00
140-11-266-00
180-25-005-00
110-43-220-00
1
1
0
-
4
3
-
0
5
6
-
0
0
180-11-801-00 180-11-801-00
1
1
0
-
3
3
-
0
5
6
-
0
0
110-43-295-00
180-25-005-00
B31
1:1 Ðñï ößë - Profiles
4
Ix = 5,35 cm
4
Jy =13,95 cm
Y
Y
X X
Y
Y
X
X
4
Ix = 7,42 cm
4
Jy =27,48 cm
4
Ix =26,55 cm
4
Jy =26,48 cm
Y
Y
X X
4
Ix =6,12 cm
4
Jy =19,49 cm Y
Y
X X
4
Ix =6,02 cm
4
Jy =17,27 cm
Y
Y
X X
M 10991
ÖÕËËÏ ÃÉÁ ÐÑÏ ÂÁËËÏ Ì ÅÍ Ï ÐÁÑÁÈ ÕÑÏ
SASH FOR HOPPER WINDOW
M 10956
W=1173 gr/m
M 11430
W=1389 gr/m
ÖÕËËÏ ÉÓÉÏ Ì ÉÊÑÏ
SASH SMALL FLAT
ÖÕËËÏ ÃÉÁ ÐÑÏ ÂÁËËÏ Ì ÅÍ Ï ÐÁÑÁÈ ÕÑÏ
SASH FOR HOPPER WINDOW
M 10998
W=1295 gr/m
M 109913
W=413 gr/m
ÓÕÌ ÐËÇÑÙÌ Á ÖÕËËÏ
SUPPLEMENTARY PROFILE
M 11144
W=1600 gr/m
ÓÕÌ ÐËÇÑÙÌ Á ÖÕËËÏ
ÅÉÓÏ ÄÏ Õ ÃÉÁ ÔÇ ÄÇÌ ÉÏ ÕÑÃÉÁ ÔÁÌ ÐËÁ
SUPPLEMENTARY PROFILE EXTENSION
(KICKPLATE)
ÖÕËËÏ
ÃÉÁ ÐÑÏ ÂÁËËÏ Ì ÅÍ Ï ÐÁÑÁÈ ÕÑÏ
SASH FOR HOPPER WINDOW
M 109910
W=1230 gr/m
59,60
25,30
3
7
,
6
0
1
7
,
7
5
6
6
,
0
0
3
2
,
7
3
4
4
,
0
0
35,30
70,00
39,00
75,60
1
6
,
3
5
3
7
,
6
0
43,40
2
5
,
2
0

26,20
62,90
3
7
,
6
0
7
3
,
4
0
5
1
,
4
0
2
6
,
8
7
58,30
28,64
62,50
140-11-190-00
1
1
0
-
1
5
-
0
0
6
-
0
0
180-25-150-00
130-05-156-00
110-13-274-00
140-11-190-00
1
1
0
-
1
5
-
0
0
6
-
0
0
180-25-010-00
110-43-220-00
110-11-196-00
115-11-196-00
140-11-190-00
1
1
0
-
2
3
-
0
4
6
-
0
0
1
1
5
-
2
3
-
0
4
6
-
0
0
B32
4
Ix =14,13 cm
4
Jy =3,23 cm
4
Ix =15,73cm
4
Jy =2,97 cm
U 24 x 10
U 24 x 10
M 11156
W=1066 gr/m
Ì ÐÉÍ ÉÅÉÓÏ ÄÏ Õ ÁÍ Ï ÉÃÏ Ì ÅÍ Ï ÐÑÏ ÓÔÁ Ì ÅÓÁ
ADJOINING PROFILE OPENING INSIDE FLAT
M 11158
W=1063 gr/m
I?EIE AEOIAIO AIIEAIIAII ?NIO OA AIU
ADJOINING PROFILE OPENING OUTSIDE FLAT
ÄÉÁÊÏ ÓÌ ÇÔÉÊÏ ÐÑÏ ÖÉË
DECORATIVE PROFILE
U 24x10
W=1974 gr/m
M 11164
W=309gr/m
ÊÏ ÕÌ ÐÙÌ Á ÅÉÓÏ ÄÏ Õ
ÁÍ Ï ÉÃÏ Ì ÅÍ ÇÓÐÑÏ ÓÔÁ Ì ÅÓÁ
SUPPLEMENTARY PROFILE
FOR DOORS OPENING INSIDE
39,00 5,00 5,00
5,00
6
0
,
9
0
6
2
,
5
0
5
5
,
0
0
5,00
5,00 5,00 39,00
6
2
,
5
0
5
5
,
0
0
6
0
,
9
0
1
0
,
0
0
24,00
35,35
1
4
,
4
0
B33
1:1 Ðñï ößë - Profiles
4
Ix =16,10 cm
4
Jy =5,07 cm
4
Ix =138,54 cm
4
Jy = 47,23 cm
4
Ix =25,52 cm
4
Jy =10,64 cm
M 11162
W=1073 gr/m
Ì ÐÉÍ ÉÊÁÓÁÓÅÉÓÏ ÄÏ Õ ÁÍ Ï ÉÃÏ Ì ÅÍ ÇÓÐÑÏ ÓÔÁ ÅÎ Ù
SUPPLEMENTARY PROFILE FOR DOORS OPENING OUTSIDE
ÓÕÍ ÄÅÓÌ Ï ÓÊÏ ËÙÍ ÙÍ
CONNECTOR FOR COLUMN
AL 10910
W=3386 gr/m
AL 10902
W=2712 gr/m
ÓÕÍ ÄÅÓÌ Ï ÓÊÅÊËÉÌ ÅÍ ÇÓÔÑÁÂÅÑÓÁÓ
CONNECTOR FOR TRANSVERSE
AL 10903
W=138 gr/m
ÅÎ ÁÑÔÇÌ Á ÓÕÍ ÄÅÓÇÓÔÑAÂÅÑÓÁÓ
CONNECTOR FOR TRANSVERSE
43,80
5,00
5
9
,
5
0
6
2
,
5
0
5
5
,
0
0
39,50
4
9
,
6
0
49,00
1
1
0
,
0
0
5,50
1
6
,
8
8
180-11-801-00
B34
4
Ix =36,20 cm
4
Jy =63,70 cm
4
Ix =5,55 cm
4
Jy =0,50 cm
ÐÑÏ ÖÉË ÃÉÁ ÅÎ Ï ÄÏ Í ÅÑÏ Õ
WATER EVACUATION PROFILE
M 10963 M 10964 ÐÑÏ ÓÈ ÅÔÏ ÐÑÏ ÖÉË
ADDITIVE PROFILE
W=1871 gr/m W=539gr/m
84,80
14,30
4
9
,
3
0
6
8
,
5
0
ÐÇ×ÁÊÉÉÓÉÏ
GLAZING BEAD
M 11454
W=351 gr/m
2
6
,
7
0
30,50
B35
1:1 Ðñï ößë - Profiles
28,00
AL 10975
W=8336 gr/m
49,00
1
5
0
,
0
0
ÓÕÍ ÄÅÓÌ Ï ÓÊÏ ËÙÍ ÙÍ
CONNECTOR FOR COLUMN
C01
Tõðï ëï ãßá
Ôypology
C02
2.
3.,3a.,3b
o
90
4.,4a.
o
135
1. , 1a
1b.,1c
1d.
o
135
o
90 9.,9a
10.
12.,12a
12d.,12e
12b.,12c
14.
14a.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
22a.
23.
23a.
24. 25.
26.
27.
28.
29.
11.
13.
21a.
18a.
1e.,1f.
5.
o
45
6.
o
60
7., 7a
o
120
8., 8a
o
150
*
* - For structural standard system
M 10959
720-10-400-00
1
5
1
,
0
0
M 10929
M 9908
M 10931
M 10918
230-10-916-0*
230-10-916-0*
6-18-4 6-18-4
230-10-911-0*
230-10-910-0*
55,00
EAOOE?I AEA OOEEOCNA
GASKET
EAOOE?I EIEUIAO OAEI?AOAOIAOIO
GASKET
ÂÅÑÃÁ È ÅÑÌ Ï ÄÉÁÊÏ ÐÇÓÕÁË/ÔÏ Ó
PVC GLAZING SPACER CURTAIN WALL
D01
Ôï ì Ýò - Sections 1:1
M 10921
2
5
3
,
2
0
2
0
5
,
5
0
4
7
,
7
0
M 10929
M 9908
M10920
M9925
6-20-4 6-20-4
1.
D02
230-10-910-0* 230-10-910-0*
230-10-929-0* 230-10-929-0*
7
2
0
-
1
0
-
4
0
0
-
0
0
55,00
2
2
0
,
9
0
1
7
3
,
2
0
4
7
,
7
0
M 9908
M 10929
M 10952
M 9926
M 9925
6-20-4 6-20-4
1a.
55,00
D03
Ôï ì Ýò - Sections 1:1
230-10-910-0* 230-10-910-0*
230-10-929-0* 230-10-929-0*
7
2
0
-
1
0
-
4
0
0
-
0
0
1b.
2
1
5
,
0
0
1
7
4
,
0
0
1
5
1
,
0
0
1
2
4
,
0
0
M 10917
M 10929
M 9908
M 10931
M 10918
M 10910
M 10919
M 9941
M 9926
M 9925
M 10959
6-18-4 6-18-4
55,00
D04
230-10-910-0*
7
2
0
-
1
0
-
4
0
0
-
0
0
230-10-911-0*
230-10-916-0* 230-10-916-0*
2
1
5
,
0
0
1
7
4
,
0
0
1
5
1
,
0
0
1
2
4
,
0
0
M 9908
M 10930
M 10916
M 10959
M 10929
1c.
M 10917
M 10918
M 10910
M 10919
M 9941
M 9926
M 9925
6
55,00
10
D05
Ôï ì Ýò - Sections 1:1
230-10-910-0*
7
2
0
-
1
0
-
4
0
0
-
0
0
230-10-910-0*
230-10-916-0* 230-10-916-0*
1d.
M 9908
1
7
5
,
0
0
1
2
7
,
3
0
4
7
,
7
0
M 10928
M 10925
M 10926
6-20-4 6-20-4
20x50 20x50
55,00
48 X 3 mm
230-00-959-00
D06
230-10-910-0*
7
2
0
-
1
0
-
4
0
0
-
0
0
230-10-910-0*
230-10-913-0*
M 9908
M 9908
1
7
5
,
0
0
M 10928
M 10928
M 10925
M 10925
M 10957
M 10958
M 10926
M 10926
6-20-4
6-20-4
4
7
,
7
0
9
S
O
L
.
9
5
2.
20x50
20x50
AL 1mm
ISOL 20 mm
AL 1mm
1
2
7
,
3
0
D07
Ôï ì Ýò - Sections 1:1
230-10-910-0*
7
2
0
-
1
0
-
4
0
0
-
0
0
230-10-913-0*
230-10-913-0*
7
2
0
-
1
0
-
4
0
0
-
0
0
230-10-910-0*
L20x20x1,4mm
L20x20x1,4mm
SILICONE
SILICONE
700-92-100-00
700-92-400-00
700-92-400-00
700-92-100-00
M 9908
M

9
9
0
8
M 10928
M

1
0
9
2
8
M 10933
6-20-4
6-20-4
1
2
4
,
0
0
124,00
AL 1 mm
ISOL 20 mm
AL 1 mm
40 x 40
3.
o
90
D08
230-10-911-0*
7
2
0
-
1
0
-
4
0
0
-
0
0
230-10-910-0*
720-10-400-00
230-10-929-0* 230-10-929-0*
230-10-911-0*
230-10-929-0*
230-10-929-0*
230-10-910-0*
M 9938
M 10935
M 10934
6-20-4
6-20-4
1
2
4
,
0
0
40 x 20
4.
o
135
D09
Ôï ì Ýò - Sections 1:1
230-10-910-0*
7
2
0
-
1
0
-
4
0
0
-
0
0
230-10-910-0*
230-10-929-0* 230-10-929-0*
D10
230-10-910-0*
230-10-910-0*
M 10817
M9925
M 109406 M 9010
M 10854
720-10-600-00
230-10-929-0*
230-10-929-0*
o
45
5
,
0
0
2
4
,
0
0
2
0
2
,
4
0
55,00
1
8
,
4
0
0
2
4
,
0
5.
o
45
D11
Ôï ì Ýò - Sections 1:1
M9925
M 10817
M 10854
720-10-600-00
5
,
0
0
2
4
,
0
0
2
0
2
,
4
0
55,00
1
8
,
4
0
6.
o
60
230-10-910-0*
230-10-910-0*
M 9010
720-10-600-00
230-10-929-0*
o
60
M 109405
230-10-929-0*
,
0
2
4
0
D12
M 9010
720-10-600-00
M 109404
230-10-910-0* 230-10-910-0*
M 10817
M9925
M 10854
230-10-929-0*
o
90
230-10-929-0*
55,00
4
0
2
,
0
,
2
4
0
0
3a.
o
90
D13
Ôï ì Ýò - Sections 1:1
7.
o
120
M 10817
M9925
55,00
M 10854
M 9010
M 109403
o
120
2
,
0
4
0
230-10-910-0*
230-10-929-0*
230-10-929-0*
230-10-910-0*
720-10-600-00
4
,
0
0
2
D14
230-10-910-0*
230-10-929-0*
230-10-910-0*
230-10-929-0*
M 109402
M 9010
M 10817
M9925
55,00
M 10854
o
135
2
4
,
0
0
2
0
4
,
0
4a.
o
135
720-10-600-00
D15
Ôï ì Ýò - Sections 1:1
7
2
0
-
1
0
-
6
0
0
-
0
0
M 9010
M 109401
M 10817
M9925
55,00
230-10-929-0*
230-10-929-0*
230-10-910-0* 230-10-910-0*
o
150
2
4
,
0
0
2
4
,
0
0
8.
o
150
o
90 9.
M 9932
M 10937
M 10936
M 9926
M 9926
6-20-4
6-20-4
124,00
145,30
1
4
5
,
3
0
1
2
4
,
0
0
230-10-910-0*
7
2
0
-
1
0
-
4
0
0
-
0
0
230-10-910-0*
230-10-929-0*
230-10-929-0*
D16
124,00
M 10917
M 10917
M 10929
M

1
0
9
2
9
M 9908
M

9
9
0
8
M 10916
M 10916
M 9926
M 9926
6-18-4
6-18-4
AL 1 mm
ISOL 20 mm
AL 1 mm
1
2
4
,
0
0
o
90 9a.
230-10-910-0*
720-10-400-00
230-10-929-0*
230-10-911-0*
230-10-916-0*
230-10-929-0*
230-10-916-0*
7
2
0
-
1
0
-
4
0
0
-
0
0
230-10-911-0*
230-10-910-0*
D17
Ôï ì Ýò - Sections 1:1
M 9935
M

1
0
9
3
9
M 9926 M 9926
M 10938
6
-
2
0
-
4
-
6
2
0
-
4
2
4
,
0
0
1
o
135 10.
230-10-910-0*
7
2
0
-
1
0
-
4
0
0
-
0
0
230-10-910-0*
230-10-929-0* 230-10-929-0*
D18
AL 1mm
ISOL 20 mm
AL 1mm
M 10917
M 10917
M 10929
M

1
0
9
2
9
M 9908
M
9
9
0
8

M 10916
M 10958
M 10957
M 10916
M 9926
M 9926
6-18-4
6
-
1
8
-
4
1
2
4
,
0
0
11.
230-10-910-0*
7
2
0
-
1
0
-
4
0
0
-
0
0
7
2
0
-
1
0
-
4
0
0
-
0
0
230-10-910-0*
230-10-916-0*
230-10-916-0*
230-10-929-0*
230-10-911-0*
230-10-911-0*
40x20
40x20
D19
Ôï ì Ýò - Sections 1:1
5
5
,
0
0
151,00
105,40
M

1
0
9
2
8
M 10912 M 10922
M 10913
6-20-4
6-20-4
M

9
9
0
8
12.
230-10-911-0*
720-10-400-00
230-10-911-0*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
3
-
0
*
720-10-906-00
290-00-005-00
720-06-390-00
710-10-912-00
720-06-850-00
710-10-922-00
D20
12a.
151,00
102,70
5
5
,
0
0
M10911 M10921
6-20-4
6-20-4
M

1
0
9
2
8
M

9
9
0
8
230-10-911-0*
720-06-390-00
710-10-911-00
720-10-921-00
710-06-850-00
230-10-911-0*
720-10-400-00
720-10-906-00
290-00-005-00
2
3
0
-
1
0
-
9
1
3
-
0
*
D21
Ôï ì Ýò - Sections 1:1
6
5
5
,
0
0
5
5
,
0
0
58,60 58,60
M
1
0
9
2
4
M
1
0
9
2
4
6-20-4
6-18-4
M10930
M
1
0
9
1
6
M

1
0
9
2
9
M

9
9
0
8
M

1
0
9
2
9
M

9
9
0
8
10
12b.
12c.
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
720-10-400-00
720-10-906-00
290-00-003-00
720-10-400-00
720-10-906-00
290-00-003-00
2
3
0
-
1
0
-
9
2
9
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
D22
M 10963
M 10964
M 10914
M 10911
13.
1
7
6
,
5
0
1
0
6
,
5
0
55,00
2
2
4
,
8
0
M10921
7
2
0
-
1
0
-
4
0
0
-
0
0
230-10-929-0* 230-10-929-0*
230-10-911-0* 230-10-911-0*
720-06-390-00
710-10-911-00
720-06-850-00
710-10-921-00
D23
Ôï ì Ýò - Sections 1:1
2
1
5
,
0
0
M10923
6-20-4 6-20-4
12d.
M 10928
M 9908
55,00
720-06-151-00
710-10-923-00
230-10-911-0* 230-10-911-0*
230-10-913-0*
7
2
0
-
1
0
-
4
0
0
-
0
0
7
2
0
-
1
0
-
9
0
6
-
0
0
2
9
0
-
0
0
-
0
0
5
-
0
0
D24
102,70
M10928
M10911
M10911
6-20-4
6-20-4
M9908
1
0
2
,
7
0
M10958
M10957
AL 1 mm
ISOL 20 mm
AL 1 mm
14.
M

1
0
9
2
8
M

9
9
0
8
55,00
5
5
,
0
0
720-10-400-00
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
3
-
0
*
720-06-390-00
710-10-911-00
720-06-390-00
710-10-911-00
230-10-910-0*
7
2
0
-
1
0
-
4
0
0
-
0
0
230-10-911-0*
230-10-913-0*
D25
Ôï ì Ýò - Sections 1:1
58,60
5
8
,
6
0
M10928
M10924
M10924
6-20-4
6-20-4
M9908
AL 1 mm
ISOL 20 mm
AL 1 mm
14a.
M

1
0
9
2
8
M

9
9
0
8
55,00
5
5
,
0
0
7
2
0
-
1
0
-
4
0
0
-
0
0
230-10-911-0*
230-10-913-0*
230-10-910-0*
230-10-910-0*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
3
-
0
*
720-10-400-00
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
40x40x2,5
D26
151,00
102,70
M10931
M10932
M10911
M10911
M10921
M10921
SILICONE
6-18-4
6-18-4
15.
16.
M

1
0
9
2
9
M

9
9
0
8
M

1
0
9
2
9
M

9
9
0
8
5
5
,
0
0
151,00
102,70
5
5
,
0
0
720-10-400-00
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
720-06-390-00
710-10-911-00
720-06-850-00
710-10-921-00
720-06-390-00
710-10-911-00
720-06-850-00
710-10-921-00
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
720-10-400-00
720-10-906-00
290-00-005-00
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
20x40
D27
Ôï ì Ýò - Sections 1:1
2
3
0
-
1
0
-
9
2
9
-
0
*
M 10931
S
I
L
I
C
O
N
E
2
1
5
,
0
0
1
7
4
,
0
0
1
5
1
,
0
0
1
2
4
,
0
0
M 10917
M 10929
M 9908
M 10931
M 10918
M 10910
M 10919
M 9941
M 9926
M 9925
M 10959
6-18-4
17.
55,00
230-10-911-0*
230-10-916-0* 230-10-916-0*
20x40
7
2
0
-
1
0
-
4
0
0
-
0
0
230-10-910-0*
D28
M 10955
151,00
102,70
1
4
,
2
0
M 10911 M 10921
6-20-4
6-20-4
SILICONE
M 10956
140-11-190-00
18.
M

1
0
9
2
8
M

9
9
0
8
5
5
,
0
0
5
1
,
0
0
720-06-390-00
710-10-911-00
720-06-850-00
710-10-921-00
140-11-260-00
720-92-00*-00
2
3
0
-
1
0
-
9
5
7
-
0
1
2
3
0
-
1
0
-
9
5
5
-
0
1
2
3
0
-
1
0
-
9
5
6
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
3
-
0
*
S
T
R
U
C
T
U
R
A
LS
I
L
I
C
O
N
E
S
P
A
C
E
R
S
I
L
I
C
O
N
E

P
A
D
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
720-10-400-00
2
3
0
-
9
4
-
4
0
8
-
0
0
1
1
0
-
1
5
-
0
0
6
-
0
0
2
2
0
-
1
1
-
0
0
2
-
0
*
D29
Ôï ì Ýò - Sections 1:1
M 10955
M 10917
M 10928
M 9908
M 10918
M 10910
M 10919
M 9941
M 9926
M 9925
M 10959
6-20-4
14,20
51,00
6-20-4
STRUCTURAL
SILICONE SPACER
SILICONE
M 10956
9
5
,
0
0
19.
55,00
230-94-408-00
220-11-002-0*
230-10-957-01
1
4
0
-
1
1
-
1
9
0
-
0
0
7
2
0
-
9
2
-
0
0
*
-
0
0
1
4
0
-
1
1
-
2
6
0
-
0
0
230-10-910-0*
110-15-006-00
230-10-956-0*
230-10-955-01
230-10-929-0*
7
2
0
-
1
0
-
4
0
0
-
0
0
230-10-929-0*
230-10-910-0*
D30
1
9
,
1
0
4
4
,
0
0
8
5
,
1
0
2
2
,
0
0
M 10911 M 10921
6-20-4
M 11454
M 10950
M 11030
5
,
0
5
,
0
SILICONE
20.
M

1
0
9
2
8
M

9
9
0
8
5
5
,
0
0
2
0
0
-
0
2
-
0
7
0
-
0
0
2
0
0
-
0
6
-
8
6
0
-
0
*
2
0
0
-
0
1
-
1
5
4
-
0
*
1
8
0
-
2
5
-
0
1
0
-
0
0
1
8
0
-
2
0
-
0
0
0
-
0
0
180-25-150-00
110-05-156-00
110-13-274-00
220-11-001-0*
210-11-000-0*
110-13-196-00 110-13-156-00
220-11-002-0*
230-10-913-0*
230-10-911-0*
720-10-400-00
720-06-390-00
710-10-911-00
720-06-850-00
710-10-921-00
230-10-911-0*
D31
Ôï ì Ýò - Sections 1:1
M
1
0
9
1
7
M
1
0
9
2
8
M
9
9
0
8
M
1
0
9
1
8
M
9
9
2
6
M
1
0
9
5
9
6
-
2
0
-
4
1
9
,
1
0
4
4
,
0
0
8
5
,
1
0
5
,
0
5
,
0
2
2
,
0
0
S
I
L
I
C
O
N
E
M

1
1
4
5
4
M

1
0
9
5
0
M

1
1
0
3
0
21.
5
5
,
0
0
2
0
0
-
0
2
-
0
7
0
-
0
0
2
0
0
-
0
6
-
8
6
0
-
0
*
1
8
0
-
2
5
-
1
5
0
-
0
0
2
0
0
-
0
1
-
1
5
4
-
0
*
110-13-274-00
130-05-156-00
110-05-156-00
2
2
0
-
1
1
-
0
0
1
-
0
*
2
1
0
-
1
1
-
0
0
0
-
0
*
1
8
0
-
2
5
-
0
1
0
-
0
0
110-13-156-00
110-13-196-00
1
8
0
-
2
0
-
0
0
0
-
0
0
2
2
0
-
1
1
-
0
0
2
-
0
*
3
5
0
-
5
0
-
4
0
1
-
0
0
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
720-10-400-00
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
2
9
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
2
9
-
0
*
D32
M 9925
M 109690
M 109690
M 10968
M 10968
STRUCTURAL SILICONE
M 10910
55,00
3
3
,
0
0
5
,
0
0
6
,
0
0
1
8
,
0
0
1
5
9
,
8
0
1e.
230-10-910-0* 230-10-910-0*
17,5x6,5
17,5x6,5
D33
Ôï ì Ýò - Sections 1:1
16,00 7,00
230-10-968-09
M 109690
M 10968
M 109685
M 10968
STRUCTURAL SILICONE
M 10911
1
6
,
0
0
18,00
6,00 5,00
6,00
33,00
7
,
0
0
5
5
,
0
0
12e.
230-10-911-0*
230-10-911-0*
17,5x6,5
STRUCTURAL SILICONE
STRUCTURAL SILICONE
1
1
0
-
1
5
-
0
7
6
-
0
0
1
1
5
-
1
5
-
0
7
6
-
0
0
1
1
1
-
1
5
-
0
7
6
-
0
0
1
3
0
-
1
5
-
0
7
6
-
0
0
720-06-390-00
710-10-911-00
D34
230-10-968-09
M 9925
M 10968
M 109690
STRUCTURAL SILICONE
M 10910
M 10982
M

1
0
9
3
1
M 109910
55,00
4
,
0
0
6
,
0
0
2
0
,
0
0
1
5
9
,
8
0
6
,
0
0
2
2
,
0
0
16,00
21a.
1
1
0
-
1
1
-
2
6
6
-
0
0
1
1
5
-
1
1
-
2
6
6
-
0
0
1
4
0
-
1
1
-
2
6
6
-
0
0
7
2
0
-
9
2
-
0
0
*
-
*
*
*
1
1
0
-
1
1
-
1
9
6
-
0
0
1
1
5
-
1
1
-
1
9
6
-
0
0
1
4
0
-
1
1
-
1
9
0
-
0
0
230-94-100-0*
230-94-408-00
110-23-046-00
115-23-046-00 230-10-982-00
230-10-916-0*
STRUCTURAL SILICONE
230-10-910-0*
STRUCTURAL SILICONE
17,5x6,5
D35
Ôï ì Ýò - Sections 1:1
230-10-968-09
230-94-200-00
M

1
0
9
6
9
0
M 10968
S
T
R
U
C
T
U
R
A
L

S
I
L
I
C
O
N
E
17,5x6,5
M 10911
M 10982
M 109910
1
6
,
0
0
4,00 6,00
20,00
5,00 6,00
22,00
2,1
5
5
,
0
0
18a.
5
4
,
7
0
2
3
0
-
9
4
-
4
0
8
-
0
0
1
1
0
-
2
3
-
0
4
6
-
0
0
1
1
5
-
2
3
-
0
4
6
-
0
0
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
110-11-196-00
115-11-196-00
140-11-190-00
230-94-100-0*
110-11-266-00
115-11-266-00
140-11-260-00
720-06-390-00
710-10-911-00
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
S
T
R
U
C
T
U
R
A
L

S
I
L
I
C
O
N
E
17,5x6,5
D36
2
3
0
-
9
4
-
2
0
0
-
0
0
2
3
0
-
1
0
-
9
8
2
-
0
0
2
3
0
-
1
0
-
9
6
8
-
0
9
230-10-968-09
M 10854
M 109690
M 10968 M 10968
M 109690
STRUCTURAL SILICONE
5
,
0
0
6
,
0
0
2
2
,
0
0
1
9
1
,
8
0
55,00
M 10817
M 9925
1f.
230-10-910-0* 230-10-910-0*
17,5x6,5 17,5x6,5
STRUCTURAL SILICONE
D37
Ôï ì Ýò - Sections 1:1
M 10968 M 10968
M 109690
M 109690
M 10854
STRUCTURAL SILICONE
o
150
55,00
o
150
8a.
M 10817
M 9925
230-10-910-0* 230-10-910-0*
720-10-600-00
17,5x6,5
17,5x6,5
STRUCTURAL SILICONE
D38
230-10-968-09
o
120
M 109690 M 109690
M 109680 M 109680
M 10854
o
120
55,00
7a.
M 10817
M 9925
230-10-910-0* 230-10-910-0*
17,5x6,5 17,5x6,5
STRUCTURAL SILICONE STRUCTURAL SILICONE
STRUCTURAL SILICONE
720-10-600-00
D39
Ôï ì Ýò - Sections 1:1
230-10-968-09
o
90
M 109680 M 109680
M 109690
M 109690
M 10854
o
90
55,00
3b.
M 10817
M 9925
STRUCTURAL SILICONE
STRUCTURAL SILICONE STRUCTURAL SILICONE
230-10-910-0* 230-10-910-0*
17,5x6,5 17,5x6,5
STRUCTURAL SILICONE STRUCTURAL SILICONE
720-10-500-00
720-10-400-00
D40
230-10-968-09
D41
Ôï ì Ýò - Sections 1:1
230-10-910-0* 230-10-910-0*
M 10968
M 10968
STRUCTURAL SILICONE
M 109690
STR. SILICONE
M 109685
3
3
,
0
0
5
,
0
0
6
,
0
0
1
8
,
0
0
17,5x6,5
16,00 7,00
110-15-076-00
115-15-076-00
111-15-076-00
130-15-076-00
55,00
1
5
9
,
8
0
M 9925
M 10910
23a.
230-10-968-09
D42
720-06-390-00
710-10-911-00
S
T
R
U
C
T
U
R
A
L

S
I
L
I
C
O
N
E
S
T
R
U
C
T
U
R
A
L

S
I
L
I
C
O
N
E
1
1
0
-
1
5
-
0
7
6
-
0
0
1
1
5
-
1
5
-
0
7
6
-
0
0
1
1
1
-
1
5
-
0
7
6
-
0
0
1
3
0
-
1
5
-
0
7
6
-
0
0
230-10-911-0*
230-10-911-0*
M 10911
M 109690
M 109685
M 10968
M 10968
17,5x6,5
1
6
,
0
0
7
,
0
0
3 3 , 0 0
5 , 0 0 6 , 0 0
1 8 , 0 0
8 8 , 5 0
22a.
230-10-968-09
22.
6
8
,
4
0
2
2
,
0
0
4
6
,
0
0
M 11164
1
4
1
,
4
0
M 11454
M 11082
5
,
0
5
,
0
M 10911 M 10921
6-20-4
5
5
,
0
0
M 11014
M

1
0
9
2
8
M

9
9
0
8
M 10979
2
0
0
-
0
1
-
1
5
4
-
0
*
2
0
0
-
0
6
-
8
6
0
-
0
*
1
8
0
-
2
5
-
0
1
0
-
0
0
1
1
0
-
3
3
-
0
5
6
-
0
0
110-43-295-00
1
8
0
-
2
5
-
0
1
0
-
0
0
250-11-164-00
180-11-801-00
220-11-002-0*
110-33-196-00
1
1
0
-
3
3
-
1
2
1
-
0
0
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
230-10-913-0*
720-10-400-00
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
720-06-390-00
710-10-911-00
720-06-850-00
710-10-921-00
D43
Ôï ì Ýò - Sections 1:1
23.
M
1
0
9
1
7
M
1
0
9
2
8
M
9
9
0
8
M
1
0
9
1
8
M
9
9
2
6
M
1
0
9
5
9
5
,
0
6
-
2
0
-
4
2
3
0
-
1
0
-
9
2
9
-
0
*
5
5
,
0
0
M

1
1
0
1
4
M

1
1
1
6
4
R
6
8
,
4
0
2
2
,
0
0
2
8
,
5
0
4
6
,
0
0
2
5
,
5
0
1
4
1
,
4
0
M

1
1
4
5
4
M

1
1
0
8
2
2
0
,
5
0
4
4
,
5
0
M

1
0
9
7
9
5
,
0
2
0
0
-
0
2
-
0
7
0
-
0
0
2
0
0
-
0
6
-
8
6
0
-
0
*
2
0
0
-
0
1
-
1
5
4
-
0
*
1
8
0
-
2
5
-
0
1
0
-
0
0
1
1
0
-
4
3
-
2
9
5
-
0
0
1
1
0
-
3
3
-
0
5
6
-
0
0
2
5
0
-
1
1
-
1
6
4
-
0
0
1
8
0
-
2
5
-
0
1
0
-
0
0
2
2
0
-
1
1
-
0
0
2
-
0
*
1
8
0
-
1
1
-
8
0
1
-
0
0
3
6
0
-
2
8
-
2
5
8
-
0
0
1
1
0
-
3
3
-
1
9
6
-
0
0
1
1
0
-
3
3
-
1
2
1
-
0
0
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
2
9
-
0
*
720-10-400-00
D44
24.
M 11454
M 11084
M 11088
5
,
0
5
,
0
M10911 M10921
6-20-4
M 10979
6
8
,
0
0
1
4
1
,
4
0
4
6
,
4
0
5
,
0
M

1
0
9
2
8
M

9
9
0
8
2
2
,
0
0
5
5
,
0
0
2
0
0
-
0
2
-
0
7
0
-
0
0
2
0
0
-
0
6
-
8
6
0
-
0
*
2
0
0
-
0
1
-
1
5
4
-
0
*
1
8
0
-
2
5
-
0
0
5
-
0
0
1
1
0
-
4
3
-
0
5
6
-
0
0
1
1
0
-
4
3
-
2
2
0
-
0
0
180-11-801-00
180-11-801-00
220-11-002-0*
220-11-002-0*
1
1
0
-
3
3
-
0
5
6
-
0
0
1
1
0
-
4
3
-
2
9
5
-
0
0
2
3
0
-
1
0
-
9
1
3
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
720-10-400-00
230-10-911-0*
720-06-390-00
710-10-911-00
720-06-850-00
710-10-921-00
D45
Ôï ì Ýò - Sections 1:1
M
1
0
9
1
7
M
1
0
9
2
8
M
9
9
0
8
M
9
9
2
6
6
-
2
0
-
4
5
5
,
0
0
6
8
,
0
0
1
4
1
,
4
0
4
6
,
4
0
5
,
0
2
2
,
0
0
5
,
0
M

1
0
9
7
9
M

1
1
4
5
4
M

1
1
0
8
4
®
M

1
1
0
8
8
1
1
0
-
4
3
-
2
2
0
-
0
0
2
0
,
5
0
4
4
,
5
0
5
0
,
9
0
2
5
,
5
0
6
5
,
0
0
9
0
,
4
0
4
6
,
0
0
5
,
0
25.
2
0
0
-
0
6
-
8
6
0
-
0
*
2
0
0
-
0
2
-
0
7
0
-
0
0
2
0
0
-
0
1
-
1
5
4
-
0
*
1
8
0
-
2
5
-
0
0
5
-
0
0
1
1
0
-
4
3
-
0
5
6
-
0
0
1
1
0
-
4
3
-
2
2
0
-
0
0
2
2
0
-
1
1
-
0
0
2
-
0
*
1
8
0
-
1
1
-
8
0
1
-
0
0
1
1
0
-
4
3
-
2
9
5
-
0
0
2
2
0
-
1
1
-
0
0
1
-
0
*
1
8
0
-
1
1
-
8
0
1
-
0
0
3
6
0
-
2
8
-
2
5
8
-
0
0
1
1
0
-
3
3
-
0
5
6
-
0
0
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
2
9
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
2
9
-
0
*
720-10-400-00
D46
26.
6
8
,
4
0
6
8
,
4
0
1
8
5
,
8
0
5
,
0
5
,
0
5
,
0
2
2
,
0
0
2
2
,
0
0
M

1
1
4
5
4
M

1
1
4
5
4
M

1
1
0
8
2
M

1
1
0
8
2
M

1
1
1
5
6
U 24 x 10
2
0
0
-
0
2
-
0
7
0
-
0
0
2
0
0
-
0
6
-
8
6
0
-
0
*
1
8
0
-
2
5
-
0
0
5
-
0
0
2
0
0
-
0
1
-
1
5
4
-
0
*
1
1
0
-
3
3
-
0
5
6
-
0
0
1
1
0
-
4
3
-
2
9
5
-
0
0
2
2
0
-
1
1
-
0
0
2
-
0
*
2
2
0
-
1
1
-
0
0
2
-
0
*
1
8
0
-
1
1
-
8
0
1
-
0
0
1
8
0
-
1
1
-
8
0
1
-
0
0
1
1
0
-
4
3
-
2
9
5
-
0
0
1
1
0
-
3
3
-
0
5
6
-
0
0
1
8
0
-
2
5
-
0
0
5
-
0
0
2
0
0
-
0
6
-
8
6
0
-
0
*
2
0
0
-
0
2
-
0
7
0
-
0
0
2
0
0
-
0
1
-
1
5
4
-
0
*
D47
Ôï ì Ýò - Sections 1:1
6
8
,
4
0
5
1
,
4
0
1
4
1
,
8
0
2
2
,
0
0
M 11454
M 11082
M 11170
M 11144
27.
2
0
0
-
0
2
-
0
7
0
-
0
0
2
0
0
-
0
6
-
8
6
0
-
0
*
2
0
0
-
0
1
-
1
5
4
-
0
*
1
8
0
-
2
5
-
0
0
5
-
0
0
1
1
0
-
3
3
-
0
5
6
-
0
0
1
1
0
-
4
3
-
2
9
5
-
0
0
180-11-801-00
250-11-170-00 250-11-170-00
D48
3
9
,
0
0
4
6
,
4
0
4
6
,
4
0
1
8
5
,
8
0
5
,
0
5
,
0
5
,
0
2
2
,
0
0
2
2
,
0
0
M

1
1
4
5
4
M

1
1
4
5
4
M

1
1
0
8
4
M

1
1
0
8
4
M

1
1
1
5
8
28.
U 24 x 10
2
0
0
-
0
2
-
0
7
0
-
0
0
2
0
0
-
0
6
-
8
6
0
-
0
*
1
8
0
-
2
5
-
0
0
5
-
0
0
2
0
0
-
0
1
-
1
5
4
-
0
*
1
1
0
-
4
3
-
2
2
0
-
0
0
1
1
0
-
4
3
-
0
5
6
-
0
0
1
8
0
-
1
1
-
8
0
1
-
0
0
2
2
0
-
1
1
-
0
0
2
-
0
*
2
2
0
-
1
1
-
0
0
2
-
0
*
1
8
0
-
1
1
-
8
0
1
-
0
0
1
1
0
-
4
3
-
0
5
6
-
0
0
1
1
0
-
4
3
-
2
2
0
-
0
0
2
0
0
-
0
1
-
1
5
4
-
0
*
1
8
0
-
2
5
-
0
0
5
-
0
0
2
0
0
-
0
2
-
0
7
0
-
0
0
2
0
0
-
0
6
-
8
6
0
-
0
*
D49
Ôï ì Ýò - Sections 1:1
4
6
,
4
0
2
2
,
0
0
5
1
,
4
0
1
4
1
,
8
0
2
2
,
0
0
M 11454
M 11084
M 11170
M 11144
29.
200-02-070-00 200-06-860-0*
200-01-154-0*
180-25-005-00
110-43-220-00
250-11-170-00 250-11-170-00
180-11-801-00
1
1
0
-
4
3
-
0
5
6
-
0
0
D50
M

9
9
2
5
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
7
2
0
-
1
0
-
9
3
1
-
0
1
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
M 1 0 9 3 1
7 2 0 - 1 0 - 6 0 0 - 0 0
1 6 , 0 0
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
7
2
0
-
1
0
-
9
3
1
-
0
1
M

9
9
2
5 M 1 0 9 3 1
7 2 0 - 1 0 - 6 0 0 - 0 0
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
M

1
0
9
4
4
M

1
0
9
1
0
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
6
I
S
O
L
A
T
I
O
N
M
1
0
9
4
4
D51
Ôï ì Ýò - Sections 1:1
M
9
9
0
8
M
9
9
0
8
M

1
0
9
1
0
M
9
9
0
8
M
9
9
0
8
7 2 0 - 0 6 - 3 9 0 - 0 0
7 1 0 - 1 0 - 9 1 1 - 0 0
M
1
0
9
1
1
7 2 0 - 0 6 - 3 9 0 - 0 0
7 1 0 - 1 0 - 9 1 1 - 0 0
M
1
0
9
1
1
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
7 2 0 - 1 0 - 6 0 0 - 0 0
M

1
0
9
4
4
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
720-10-600-00
M

1
0
9
4
4
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
1 6 , 0 0
I
S
O
L
A
T
I
O
N
6
6
6
6
D52
7
2
0
-
1
0
-
9
3
1
-
0
1
7
2
0
-
1
0
-
9
3
1
-
0
1
G
L
A
S
S


D
I
M
E
N
S
I
O
N
S

A
N
D

S
O
L
U
T
I
O
N
S
M

1
0
9
4
4
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
7 2 0 - 1 0 - 6 0 0 - 0 0
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
M

1
0
9
1
6
M

1
0
9
1
6
4
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
7 2 0 - 1 0 - 6 0 0 - 0 0
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
M

1
0
9
1
6
4
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
4 m m6 m m
M

1
0
9
4
4
7 2 0 - 1 0 - 6 0 0 - 0 0
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
2
9
-
0
*
M

1
0
9
1
6
M

1
0
9
1
6
M

1
0
9
1
6
M

1
0
9
1
6
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
2
9
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
2
9
-
0
*
M

1
0
9
4
4
6
6
7 2 0 - 1 0 - 6 0 0 - 0 0
D53
Ôï ì Ýò - Sections 1:1
G
L
A
S
S


D
I
M
E
N
S
I
O
N
S

A
N
D

S
O
L
U
T
I
O
N
S
6 m m8 m m
M

1
0
9
1
6
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
7 2 0 - 1 0 - 6 0 0 - 0 0
7 2 0 - 1 0 - 6 0 0 - 0 0
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
M

1
0
9
1
6
M

1
0
9
2
8
M

1
0
9
2
8
6
6
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
M

1
0
9
1
6
7 2 0 - 1 0 - 6 0 0 - 0 0
7 2 0 - 1 0 - 6 0 0 - 0 0
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
M

1
0
9
1
6
M

1
0
9
1
6
2
3
0
-
1
0
-
9
2
9
-
0
*
M

1
0
9
4
4
2
3
0
-
1
0
-
9
2
9
-
0
*
M

1
0
9
4
4
8
8
D54
G
L
A
S
S


D
I
M
E
N
S
I
O
N
S

A
N
D

S
O
L
U
T
I
O
N
S
8 m m8 m m
7 2 0 - 1 0 - 6 0 0 - 0 0
7 2 0 - 1 0 - 6 0 0 - 0 0
M

1
0
9
1
6
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
M

1
0
9
2
8
M

1
0
9
2
8
M

1
0
9
1
6
8
8
7 2 0 - 1 0 - 4 0 0 - 0 0
7 2 0 - 1 0 - 4 0 0 - 0 0
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
M

1
0
9
1
6
M

1
0
9
1
6
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
M

1
0
9
4
4
M

1
0
9
4
4
8
8
D55
Ôï ì Ýò - Sections 1:1
G
L
A
S
S


D
I
M
E
N
S
I
O
N
S

A
N
D

S
O
L
U
T
I
O
N
S
1 0 m m1 0 m m
7 2 0 - 1 0 - 6 0 0 - 0 0
7 2 0 - 1 0 - 6 0 0 - 0 0
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
M

1
0
9
4
4
M

1
0
9
4
4
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
M

1
0
9
1
6
M

1
0
9
1
6
1 0
1 0
7 2 0 - 1 0 - 4 0 0 - 0 0
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
7 2 0 - 1 0 - 4 0 0 - 0 0
M

1
0
9
1
6
M

1
0
9
1
6
M

1
0
9
2
8
M

1
0
9
2
8
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
1 0
1 0
D56
G
L
A
S
S


D
I
M
E
N
S
I
O
N
S

A
N
D

S
O
L
U
T
I
O
N
S
1 2 m m1 2 m m
M

1
0
9
4
4
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
7 2 0 - 1 0 - 4 0 0 - 0 0
7 2 0 - 1 0 - 4 0 0 - 0 0
M

1
0
9
4
4
2
3
0
-
1
0
-
9
2
9
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
2
9
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
M

1
0
9
1
6
M

1
0
9
1
6
1 2
1 2
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
M

1
0
9
1
6
M

1
0
9
1
6
7 2 0 - 1 0 - 4 0 0 - 0 0
7 2 0 - 1 0 - 4 0 0 - 0 0
2
3
0
-
1
0
-
9
2
9
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
2
9
-
0
*
1 2
1 2
M

1
0
9
2
8
M

1
0
9
2
8
D57
Ôï ì Ýò - Sections 1:1
G
L
A
S
S


D
I
M
E
N
S
I
O
N
S

A
N
D

S
O
L
U
T
I
O
N
S
1 4 m m1 6 m m
7 2 0 - 1 0 - 6 0 0 - 0 0
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
M

1
0
9
3
1
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
7 2 0 - 1 0 - 6 0 0 - 0 0
M

1
0
9
3
1
1 4
1 4
M

1
0
9
4
4
M

1
0
9
4
4
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
2
9
-
0
*
M

1
0
9
3
1
M

1
0
9
3
1
M

1
0
9
4
4
M

1
0
9
4
4
1 6
1 6
7 2 0 - 1 0 - 6 0 0 - 0 0
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
7 2 0 - 1 0 - 6 0 0 - 0 0
2
3
0
-
1
0
-
9
2
9
-
0
*
D58
G
L
A
S
S


D
I
M
E
N
S
I
O
N
S

A
N
D

S
O
L
U
T
I
O
N
S
1 6 m m1 8 m m
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
1 6
1 6
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
M

1
0
9
3
1
M

1
0
9
2
8
M

1
0
9
2
8
7 2 0 - 1 0 - 6 0 0 - 0 0
7 2 0 - 1 0 - 6 0 0 - 0 0
M

1
0
9
3
1
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
7 2 0 - 1 0 - 6 0 0 - 0 0
1 8
1 8
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
M

1
0
9
3
1
7 2 0 - 1 0 - 6 0 0 - 0 0
2
3
0
-
1
0
-
9
2
9
-
0
*
M

1
0
9
4
4
M

1
0
9
3
1
2
3
0
-
1
0
-
9
2
9
-
0
*
M

1
0
9
4
4
D59
Ôï ì Ýò - Sections 1:1
G
L
A
S
S


D
I
M
E
N
S
I
O
N
S

A
N
D

S
O
L
U
T
I
O
N
S
1 8 m m1 8 m m
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
M

1
0
9
2
8
M

1
0
9
2
8
M

1
0
9
3
1
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
M

1
0
9
3
1
7 2 0 - 1 0 - 6 0 0 - 0 0
7 2 0 - 1 0 - 6 0 0 - 0 0
1 8
1 8
M

1
0
9
4
4
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
M

1
0
9
4
4
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
7 2 0 - 1 0 - 4 0 0 - 0 0
7 2 0 - 1 0 - 4 0 0 - 0 0
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
M

1
0
9
3
1
M

1
0
9
3
1
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
1 8
1 8
D60
G
L
A
S
S


D
I
M
E
N
S
I
O
N
S

A
N
D

S
O
L
U
T
I
O
N
S
2 0 m m2 0 m m
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
2 0
2 0
7 2 0 - 1 0 - 4 0 0 - 0 0
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
M

1
0
9
4
4
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
M

1
0
9
3
1
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
M

1
0
9
4
4
7 2 0 - 1 0 - 4 0 0 - 0 0
M

1
0
9
3
1
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
M

1
0
9
2
8
M

1
0
9
2
8
2 0
2 0
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
M

1
0
9
3
1
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
M

1
0
9
3
1
7 2 0 - 1 0 - 4 0 0 - 0 0
7 2 0 - 1 0 - 4 0 0 - 0 0
D61
Ôï ì Ýò - Sections 1:1
G
L
A
S
S


D
I
M
E
N
S
I
O
N
S

A
N
D

S
O
L
U
T
I
O
N
S
2 2 m m2 2 m m
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
M

1
0
9
4
4
7 2 0 - 1 0 - 6 0 0 - 0 0
2 2
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
M

1
0
9
4
4
7 2 0 - 1 0 - 6 0 0 - 0 0
2 2
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
M

1
0
9
2
8
M

1
0
9
2
8
2
3
0
-
1
0
-
9
2
9
-
0
*
7 2 0 - 1 0 - 4 0 0 - 0 0
7 2 0 - 1 0 - 4 0 0 - 0 0
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
M

1
0
9
3
1
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
M

1
0
9
3
1
2 2
2 2
2
3
0
-
1
0
-
9
2
9
-
0
*
D62
G
L
A
S
S


D
I
M
E
N
S
I
O
N
S

A
N
D

S
O
L
U
T
I
O
N
S
2 2 m m2 4 m m
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
M

1
0
9
3
1
M

1
0
9
3
1
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
7 2 0 - 1 0 - 4 0 0 - 0 0
7 2 0 - 1 0 - 4 0 0 - 0 0
2
3
0
-
1
0
-
9
2
9
-
0
*
2 2
2 2
2
3
0
-
1
0
-
9
2
9
-
0
*
M

1
0
9
4
4
M

1
0
9
4
4
7 2 0 - 1 0 - 6 0 0 - 0 0
M

1
0
9
4
4
M

1
0
9
4
4
2
3
0
-
1
0
-
9
2
9
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
2
9
-
0
*
7 2 0 - 1 0 - 6 0 0 - 0 0
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
2 4
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
2 4
D63
Ôï ì Ýò - Sections 1:1
G
L
A
S
S


D
I
M
E
N
S
I
O
N
S

A
N
D

S
O
L
U
T
I
O
N
S
2 4 m m2 6 m m
M

1
0
9
2
8
M

1
0
9
2
8
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
2 4
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
7 2 0 - 1 0 - 6 0 0 - 0 0
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
2 4
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
7 2 0 - 1 0 - 6 0 0 - 0 0
7 2 0 - 1 0 - 6 0 0 - 0 0
M

1
0
9
4
4
2
3
0
-
1
0
-
9
2
9
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
2 6
2 6
M

1
0
9
4
4
2
3
0
-
1
0
-
9
2
9
-
0
*
7 2 0 - 1 0 - 6 0 0 - 0 0
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
D64
G
L
A
S
S


D
I
M
E
N
S
I
O
N
S

A
N
D

S
O
L
U
T
I
O
N
S
2 6 m m2 6 m m
M

1
0
9
2
8
M

1
0
9
2
8
2 6
2 6
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
7 2 0 - 1 0 - 6 0 0 - 0 0
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
7 2 0 - 1 0 - 6 0 0 - 0 0
M

1
0
9
4
4
7 2 0 - 1 0 - 4 0 0 - 0 0
M

1
0
9
4
4
7 2 0 - 1 0 - 4 0 0 - 0 0
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
2 6
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
2 6
D65
Ôï ì Ýò - Sections 1:1
G
L
A
S
S


D
I
M
E
N
S
I
O
N
S

A
N
D

S
O
L
U
T
I
O
N
S
2 8 m m2 8 m m
7 2 0 - 1 0 - 4 0 0 - 0 0
M

1
0
9
4
4
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
2 8
M

1
0
9
4
4
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
2 8
7 2 0 - 1 0 - 4 0 0 - 0 0
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
2 8
M

1
0
9
2
8
M

1
0
9
2
8
7 2 0 - 1 0 - 4 0 0 - 0 0
7 2 0 - 1 0 - 4 0 0 - 0 0
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
2 8
D66
G
L
A
S
S


D
I
M
E
N
S
I
O
N
S

A
N
D

S
O
L
U
T
I
O
N
S
3 0 m m3 0 m m
7 2 0 - 1 0 - 4 0 0 - 0 0
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
2
9
-
0
*
3 0
M

1
0
9
4
4
M

1
0
9
4
4
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
7 2 0 - 1 0 - 4 0 0 - 0 0
3 0
2
3
0
-
1
0
-
9
2
9
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
M

1
0
9
2
8
M

1
0
9
2
8
7 2 0 - 1 0 - 4 0 0 - 0 0
3 0
7 2 0 - 1 0 - 4 0 0 - 0 0
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
3 0
2
3
0
-
1
0
-
9
2
9
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
2
9
-
0
*
D67
Ôï ì Ýò - Sections 1:1
G
L
A
S
S


D
I
M
E
N
S
I
O
N
S

A
N
D

S
O
L
U
T
I
O
N
S
3 2 m m3 2 m m
M

1
0
9
4
4
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
7
2
0
-
1
0
-
6
0
0
-
0
0
7
2
0
-
1
0
-
5
0
0
-
0
0
2
3
0
-
1
0
-
9
2
9
-
0
*
3 2
M

1
0
9
4
4
2
3
0
-
1
0
-
9
2
9
-
0
*
7
2
0
-
1
0
-
6
0
0
-
0
0
7
2
0
-
1
0
-
5
0
0
-
0
0
3 2
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
M

1
0
9
2
8
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
7
2
0
-
1
0
-
6
0
0
-
0
0
7
2
0
-
1
0
-
5
0
0
-
0
0
3 2
7
2
0
-
1
0
-
6
0
0
-
0
0
7
2
0
-
1
0
-
5
0
0
-
0
0
3 2
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
M

1
0
9
2
8
D68
G
L
A
S
S


D
I
M
E
N
S
I
O
N
S

A
N
D

S
O
L
U
T
I
O
N
S
3 2 m m3 4 m m
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
3 2
3 2
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
7
2
0
-
1
0
-
4
0
0
-
0
0
7
2
0
-
1
0
-
5
0
0
-
0
0
M

1
0
9
4
4
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
M

1
0
9
4
4
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
7
2
0
-
1
0
-
4
0
0
-
0
0
7
2
0
-
1
0
-
5
0
0
-
0
0
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
3 4
M

1
0
9
4
4
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
3 4
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
M

1
0
9
4
4
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
7
2
0
-
1
0
-
4
0
0
-
0
0
7
2
0
-
1
0
-
5
0
0
-
0
0
7
2
0
-
1
0
-
4
0
0
-
0
0
7
2
0
-
1
0
-
5
0
0
-
0
0
D69
Ôï ì Ýò - Sections 1:1
G
L
A
S
S


D
I
M
E
N
S
I
O
N
S

A
N
D

S
O
L
U
T
I
O
N
S
3 4 m m3 6 m m
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
3 4
3 4
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
M

1
0
9
2
8
7
2
0
-
1
0
-
4
0
0
-
0
0
7
2
0
-
1
0
-
5
0
0
-
0
0
7
2
0
-
1
0
-
4
0
0
-
0
0
7
2
0
-
1
0
-
5
0
0
-
0
0
2
3
0
-
1
0
-
9
1
6
-
0
*
M

1
0
9
2
8
2
3
0
-
1
0
-
9
2
9
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
2
9
-
0
*
M

1
0
9
4
4
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
7
2
0
-
1
0
-
4
0
0
-
0
0
7
2
0
-
1
0
-
5
0
0
-
0
0
3 6
M

1
0
9
4
4
7
2
0
-
1
0
-
4
0
0
-
0
0
7
2
0
-
1
0
-
5
0
0
-
0
0
3 6
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
D70
G
L
A
S
S


D
I
M
E
N
S
I
O
N
S

A
N
D

S
O
L
U
T
I
O
N
S
3 6 m m
2
3
0
-
1
0
-
9
1
1
-
0
*
M

1
0
9
2
8
7
2
0
-
1
0
-
4
0
0
-
0
0
7
2
0
-
1
0
-
5
0
0
-
0
0
2
3
0
-
1
0
-
9
2
9
-
0
*
2
3
0
-
1
0
-
9
1
0
-
0
*
3 6
7
2
0
-
1
0
-
4
0
0
-
0
0
7
2
0
-
1
0
-
5
0
0
-
0
0
M

1
0
9
2
8
2
3
0
-
1
0
-
9
2
9
-
0
*
D71
Ôï ì Ýò - Sections 1:1
D72
M 8512
M 10910
5
0
710-10-910-00
M 10910
710-10-910-00
D73
Ôï ì Ýò - Sections 1:1
M 10910
M 8512
710-10-920-00
710-10-920-00
700-92-300-00
1.
3.
5.
2.
4.
6.
D74
D75
Ôï ì Ýò - Sections 1:1
10 mm
SILICONE
710-10-9**-**
2
3
,
7
0
2,50
19,50
5,50
2
2
,
4
0
710-10-9**-**
710-10-9**-**
720-06-390-00
720-06-850-00
720-**-***-**
D76
ÓÕÍ ÄÅÓÌ Ï Ó
720-06-390-00
720-06-850-00
720-06-151-00
720-06-390-00
720-06-850-00
720-06-180-00
Profile
M10911
M10921
M10923
M10913
+
M10912
M10913
+
M10922
M10924
ΤΑΠΕΣ ΣΕΤ
710-10-911-00
710-10-921-00
710-10-923-00
710-10-912-00
710-10-922-00
710-10-978-00
710-30-911-00
710-30-921-00
710-30-923-00
710-30-912-00
710-30-922-00
710-30-978-00
710-10-924-00
M10978
ΣΕΤ

2x ÓÕÍ ÄÅÓÌ Ï É

2x ÔÁÐÅÓ
( (
720-07-390-00
720-07-850-00
720-07-150-00
720-07-390-00
720-07-850-00
720-07-018-00
M10911
M10921
M10923
M10913
+
M10912
M10913
+
M10922
M10978
ÓÕÍ ÄÅÓÌ Ï Ó Profile
D77
Ôï ì Ýò - Sections 1:1
o
- 90
o
0
AL 10910 AL 10910
4
0
,
0
0
4
0
,
0
0
32,00
D78
SINGLE GLAZING
ISOLATION
WALL
720-10-931-01 DOUBLE GLAZING
D79
Ôï ì Ýò - Sections 1:1
E01
Ëåðôï ì Ýñåéåò
Details

L effective height in cm
=
Moment of Inertia for Trapezoidal Load
Table Wind Pressure Factor
Building height (m)
0 - 8 0.5
8 - 20 0.8
20 - 100 1.1
2
Wind Pressure (kN/m)
2
Áí åì ï ðßåóç (kN/m)
a effective width in cm
=
b effective width in cm
=
2a+2b
a b
L
f
<
L / 300
=
f
1
<
8mm
=
Ñï ðÞ ÁäñÜí åéáò ãéá ôñáðåæï åéäÝò öï ñôßï
Ðßí áêáò Óõí ôåëåóôÞò Áí åì ï ðßåóçò
Õøï ò Êôéñßï õ (m)
Õøï ò óå åê.
ÐëÜôï ò óå åê.
ÐëÜôï ò óå åê.
Wind Pressure Tabel Aluminum ( E= 7
.
10
5
kp/cm
2
)
1,0kN/m2 Momentsof Inertia Ja or Jb (cm
4
)
Effective Width (a or b)
20 30 40 50 60 70 80 90 100
100 1.0 1.4 1.7 1.8
110 1.4 2.0 2.4 2.6
120 1.8 2.6 3.2 3.6 3.7
130 2.4 3.4 4.2 4.8 5.1
140 3.0 4.3 5.3 6.2 6.7 6.9
150 3.7 5.3 6.7 7.8 8.6 9.0
160 4.5 6.5 8.2 9.7 10.8 11.5 11.7
170 5.4 7.8 10.0 11.9 13.3 14.3 14.8
180 6.4 9.3 12.0 14.3 16.2 17.6 18.4 18.7
190 7.5 11.0 14.2 17.1 19.4 21.3 22.5 23.2
200 8.8 12.9 16.7 20.1 23.0 25.4 27.1 28.2 28.5
210 10.2 15.0 19.5 23.5 27.1 30.0 32.3 33.8 34.6
220 11.7 17.3 22.5 27.3 31.5 35.1 38.0 40.1 41.4
230 13.4 19.8 25.8 31.4 36.4 40.7 44.3 47.0 48.9
240 15.2 22.5 29.5 35.9 41.7 46.9 51.2 54.6 57.1
250 17.2 25.5 33.4 40.8 47.6 53.6 58.7 63.0 66.2
260 19.4 28.8 37.7 46.1 53.9 60.9 67.0 72.1 76.2
270 21.8 32.3 42.4 51.9 60.7 68.8 75.9 82.0 87.0
280 24.3 36.0 47.4 58.1 68.1 77.3 85.5 92.7 98.7
290 27.0 40.1 52.7 64.8 76.1 86.5 95.9 104.2 111.3
300 29.9 44.4 58.5 72.0 84.6 96.4 107.1 116.7 125.0
310 33.0 49.1 64.7 79.6 93.8 107.0 119.1 130.0 139.6
320 36.3 54.0 71.3 87.8 103.5 118.3 131.9 144.3 155.3
330 39.8 59.3 78.3 96.5 113.9 130.3 145.6 159.5 172.0
340 43.6 64.9 85.7 105.8 125.0 143.2 160.1 175.7 189.8
350 47.6 70.9 93.6 115.6 136.8 156.8 175.6 193.0 208.8
360 51.8 77.2 102.0 126.1 149.2 171.2 192.0 211.3 229.0
370 56.2 83.8 110.9 137.1 162.4 186.5 209.3 230.7 250.4
380 60.9 90.9 120.2 148.7 176.3 202.7 227.7 251.2 273.0
390 65.9 98.3 130.1 161.0 191.0 219.7 247.1 272.8 296.8
400 71.1 106.1 140.4 174.0 206.4 237.7 267.5 295.6 322.0
450 101.3 151.3 200.6 249.0 296.2 342.0 386.1 428.4 468.7
500 139.0 207.9 275.9 342.9 408.5 472.6 534.9 595.1 653.0
550 185.1 276.9 367.9 457.7 546.0 632.6 717.1 799.4 879.1
Áí åì ï ðßåóç
4
Ôéì Þ Ñï ðÞò Ja Þ Jb (cm)
Ðßí áêáò Áëï õì ßí éï
ÐëÜôï ò (a Þ b)
E
f
f
e
c
t
i
v
e

H
e
i
g
h
t
L

(
c
m
)
Õ
ø
ï
òL
(
å
ê
.
)


Table
E02
Table Correction Factor
4
for Ix (cm)
when L <L,
1
L / L
1
L (cm)
f
1
<
8 mm
600
550
500
450
400
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.50
1.40
1.28
1.17
1.05
1.00
0.75
1.11
1.01
1.00
1.00
1.00
0.66
L
1
L
Ðßí áêáò
Äéï ñèùôéêüò Óõí ôåëåóôÞò
ãéá Ix, üôáí L <L,
1
f <8 mm
1

4
Table Correction Factor for Ix (cm)
with glazing lengths L >240cm
1
Glazing lenght (cm)
Ì Þêï ò Õáëï ðßí áêá (cm)
350 1.46
375 1.56
400 1.67
L - Factor
f
1
<
8 mm
=
f
1
<
8 mm
=
325
300
290
280
270
260
250
1.35
1.25
1.21
1.17
1.12
1.08
1.04
4
Ðßí áêáò Äéï ñèùôéêüò Óõí ôåëåóôÞò ãéá Ix (cm)
ãéá ì Þêï ò õáëï ðßí áêá L >240 cm
1
4
Áèñï éóì á Ñï ðþí Ja+Jb (cm)
Áí åì ï ðßåóç
Ðßí áêáò Áëï õì ßí éï
E
f
f
e
c
t
i
v
e

H
e
i
g
h
t
L

(
c
m
)
Õ
ø
ï
òL
(
å
ê
.
)


Wind Pressure Tabel Aluminum ( E= 7
.
10
5
kp/cm
2
)
1,0kN/m2 The sum of Moments of Inertia Ja + Jb (cm
4
)
Effective Width (a or b)
110 120 130 140 150 160 170 180 190
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220 41.8
230 49.8
240 58.7 59.2
250 68.4 69.5
260 79.1 80.9 81.5
270 90.8 93.4 94.6
280 103.4 106.9 109.0 109.7
290 117.1 121.5 124.5 126.0
300 131.9 137.3 141.3 143.7 144.5
310 147.7 154.4 159.4 162.8 164.5
320 164.8 172.7 178.9 183.4 186.2 187.1
330 182.9 192.2 199.8 205.5 209.4 211.3
340 202.4 213.1 222.1 229.2 234.3 237.4 238.4
350 223.0 235.4 245.9 254.5 260.9 265.3 267.4
360 245.0 259.1 271.3 281.4 289.3 295.0 298.5 299.6
370 268.3 284.2 298.2 310.0 319.5 326.8 331.6 334.0
380 292.9 310.9 326.7 340.3 351.6 360.5 366.9 370.7 372.0
390 318.9 339.0 356.9 372.4 385.6 396.2 404.3 409.7 412.4
400 346.4 368.7 388.8 406.4 421.6 434.1 443.9 451.0 455.3
450 506.7 542.2 575.2 605.4 632.6 656.7 677.7 695.3 709.6
500 708.3 761.0 810.6 857.1 900.2 939.8 975.7 1007.8 1035.8
=
Table
E03
Free scale Ëåðôï ì Ýñåéåò - Details
F01
Åî áñôÞì áôá
Accessories
F02
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo :
ÃÙÍ ÉÁ ÓÕÍ ÄÅÓÇÓÂÉÄÙÔÇ
SCREW CORNER
120-33-196-00
MO113320M
ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
ALUMINIUM
72
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo :
ÃÙÍ ÉÁ ÓÕÍ ÄÅÓÇÓÐÑÅÓÁÑÉÓÔÇ
PRESSCORNER
ÃÙÍ ÉÁ ÓÕÍ ÄÅÓÇÓÐÑÅÓÁÑÉÓÔÇ
PRESSCORNER
ÃÙÍ ÉÁ ÓÕÍ ÄÅÓÇÓÐÑÅÓÁÑÉÓÔÇ
PRESSCORNER
ÃÙÍ ÉÁ ÓÕÍ ÄÅÓÇÓÐÑÅÓÁÑÉÓÔÇ
PRESSCORNER
110-05-156-00
21-20-00-023
200
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo : 110-13-156-00
21-20-00-032
ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
ALUMINIUM
144
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo :
STOCKNo :
115-13-156-00
110-13-196-00
21-20-00-943
21-20-00-037
ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
ALUMINIUM
ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
ALUMINIUM
240
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo :
ÃÙÍ ÉÁ ÓÕÍ ÄÅÓÇÓÂÉÄÙÔÇ
SCREW CORNER
ÃÙÍ ÉÁ ÓÕÍ ÄÅÓÇÓÂÉÄÙÔÇ
SCREW CORNER
ÃÙÍ ÉÁ ÓÕÍ ÄÅÓÇÓÂÉÄÙÔÇ
SCREW CORNER
125-33-196-00
ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
ALUMINIUM
ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
ALUMINIUM
ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
ALUMINIUM
ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
ALUMINIUM
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo : 120-43-295-00
MO114329M
40
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo : 125-43-295-00
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
F03
ÅîáñôÞì áôá - Accessories Free scale
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo :
STOCKNo :
STOCKNo :
ÃÙÍ ÉÁ ÓÕÍ ÄÅÓÇÓÐÑÅÓÁÑÉÓÔÇ
PRESSCORNER
ÃÙÍ ÉÁ ÓÕÍ ÄÅÓÇÓÐÑÅÓÁÑÉÓÔÇ
PRESSCORNER
ÃÙÍ ÉÁ ÓÕÍ ÄÅÓÇÓÐÑÅÓÁÑÉÓÔÇ
PRESSCORNER
ÃÙÍ ÉÁ ÓÕÍ ÄÅÓÇÓÐÑÅÓÁÑÉÓÔÇ
PRESSCORNER
ÃÙÍ ÉÁ ÓÕÍ ÄÅÓÇÓÐÑÅÓÁÑÉÓÔÇ
PRESSCORNER
ÃÙÍ ÉÁ ÓÕÍ ÄÅÓÇÓÐÑÅÓÁÑÉÓÔÇ
PRESSCORNER
ÃÙÍ ÉÁ ÓÕÍ ÄÅÓÇÓÐÑÅÓÁÑÉÓÔÇ
PRESSCORNER
ÃÙÍ ÉÁ ÓÕÍ ÄÅÓÇÓÐÑÅÓÁÑÉÓÔÇ
PRESSCORNER
115-13-196-00
115-13-274-00
110-13-274-00
21-20-00-842
21-20-00-035
ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
ALUMINIUM
ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
ALUMINIUM
ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
ALUMINIUM
ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
ALUMINIUM
185
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo :
STOCKNo :
110-15-006-00
115-15-006-00
21-20-00-063
21-20-00-063
ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
ALUMINIUM
ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
ALUMINIUM
ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
ALUMINIUM
ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
ALUMINIUM
300
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo :
STOCKNo :
115-33-056-00
110-33-056-00
21-20-00-976
21-20-00-038
150
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo : 110-33-121-00
21-20-00-747
F04
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo :
ÃÙÍ ÉÁ ÓÕÍ ÄÅÓÇÓÐÑÅÓÁÑÉÓÔÇ
PRESSCORNER
ÃÙÍ ÉÁ ÓÕÍ ÄÅÓÇÓÐÑÅÓÁÑÉÓÔÇ
PRESSCORNER
ÃÙÍ ÉÁ ÓÕÍ ÄÅÓÇÓÐÑÅÓÁÑÉÓÔÇ
PRESSCORNER
ÃÙÍ ÉÁ ÓÕÍ ÄÅÓÇÓÐÑÅÓÁÑÉÓÔÇ
PRESSCORNER
115-33-121-00
21-20-00-1076
ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
ALUMINIUM
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo :
ÃÙÍ ÉÁ ÓÕÍ ÄÅÓÇÓÐÑÅÓÁÑÉÓÔÇ
PRESSCORNER
ÃÙÍ ÉÁ ÓÕÍ ÄÅÓÇÓÐÑÅÓÁÑÉÓÔÇ
PRESSCORNER
ÃÙÍ ÉÁ ÓÕÍ ÄÅÓÇÓÐÑÅÓÁÑÉÓÔÇ
PRESSCORNER
ÃÙÍ ÉÁ ÓÕÍ ÄÅÓÇÓÐÑÅÓÁÑÉÓÔÇ
PRESSCORNER
115-43-056-00
21-20-00-975
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo : 110-43-220-00
21-20-00-039
ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
ALUMINIUM
72
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo :
STOCKNo :
115-43-220-00
110-43-295-00
21-20-00-864
21-20-00-036
ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
ALUMINIUM
ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
ALUMINIUM
72
48
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo : 110-33-196-00 21-20-00-041
ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
ALUMINIUM
ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
ALUMINIUM
ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
ALUMINIUM
ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
ALUMINIUM
112
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo : 115-33-196-00
21-20-00-905
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo : 110-43-056-00
21-20-00-042
150
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
F05
ÅîáñôÞì áôá - Accessories Free scale
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo :
STOCKNo :
STOCKNo :
ÃÙÍ ÉÁ ÓÕÍ ÄÅÓÇÓÐÑÅÓÁÑÉÓÔÇ
NAIL CORNER
ÃÙÍ ÉÁ ÓÕÍ ÄÅÓÇÓÌ ÅÐÅÉÑÏ
PRESSCORNER
ÃÙÍ ÉÁ ÓÕÍ ÄÅÓÇÓÌ ÅÐÅÉÑÏ
PRESSCORNER
ÃÙÍ ÉÁ ÓÕÍ ÄÅÓÇÓÂÉÄÙÔÇ -×ÕÔÇ
SCREW CORNER
ÃÙÍ ÉÁ ÓÕÍ ÄÅÓÇÓÂÉÄÙÔÇ -×ÕÔÇ
SCREW CORNER
ÃÙÍ ÉÁ ÅÐÉÐÅÄÏ ÔÇÔÁÓ
ALIGNMENT CORNER
ÃÙÍ ÉÁ ÅÐÉÐÅÄÏ ÔÇÔÁÓ
ALIGNMENT CORNER
ÃÙÍ ÉÁ ÅÐÉÐÅÄÏ ÔÇÔÁÓ
ALIGNMENT CORNER
115-43-295-00
130-33-121-00
130-05-156-00
21-20-00-1079
MO113312M
MO110516M
ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
ALUMINIUM
ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
ALUMINIUM
ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
ALUMINIUM
×ÕÔÏ ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
DIE CAST ALUMINIUM
×ÕÔÏ ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
DIE CAST ALUMINIUM
650
185
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo :
STOCKNo :
140-11-190-00
140-11-260-00
MO4100
MS0400
ÁÔÓÁËÉ
STEEL
ÐÏ ËÕÁÌ ÉÄÉÏ
POLYAMIDE
ÐÏ ËÕÁÌ ÉÄÉÏ
POLYAMIDE
350
250
11x19mm
11x26mm
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo :
STOCKNo :
180-19-000-00
180-11-801-00
MO1900
MO118001
1-20x500
4000
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo : 180-20-000-00
MO2000
2000
F06
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo :
ÃÙÍ ÉÁ ÅÐÉÐÅÄÏ ÔÇÔÁÓ
ALIGNMENT CORNER
ÃÙÍ ÉÁ ÅÐÉÐÅÄÏ ÔÇÔÁÓ
ALIGNMENT CORNER
ÃÙÍ ÉÁ ÅÐÉÐÅÄÏ ÔÇÔÁÓ
ALIGNMENT CORNER
ÔÅËÅÉÙÌ Á Í ÔÉÆÁÓ
DEAD BOLT
180-25-005-00
MO112505
ÐÏ ËÕÁÌ ÉÄÉÏ
POLYAMIDE
ÐÏ ËÕÁÌ ÉÄÉÏ
POLYAMIDE
ÐÏ ËÕÁÌ ÉÄÉÏ
POLYAMIDE
PVC
PVC
PVC
PVC
1000
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo :
ÓÅÔÌ ÅÍ ÔÅÓÅÌ Ç×ÁÍ ÉÓÌ Ï Õ70 ÊÉËÙÍ
HINGE
Ì ÅÍ ÔÅÓÅÂÁÑÅÙÓÔÕÐÏ Õ
HINGE FORDOORS
ÔÁÊÁÊÉÔZÁÌ ÉÏ Õ
GLAZING WEDGE
ÔÁÊÁÊÉÔZÁÌ ÉÏ Õ
GLAZING WEDGE
350-50-401-02
ERT500401
5-40
EAOEI /WHITE ,
350-05-402-03 IAONI /BLACK
EAOEI /WHITE, 360-28-03IAONI/B LACK
360-28-258-11AOCIE AIIA. / SILVERANOD.
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo : 360-28-258-00
DH28200058
ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
ALUMINIUM
1-25
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo :
STOCKNo :
290-00-002-00
290-00-003-00
MO9002
M09003
1500
1-4(x1000)
2mm
3mm
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo : 180-25-010-00 MO112510
ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
ALUMINIUM
600
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo : 180-25-150-00
MO112515
500
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo : 474-09-800-00
474098
F07
ÅîáñôÞì áôá - Accessories Free scale
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo :
STOCKNo :
STOCKNo :
ÔÁÊÁÊÉÔÆÁÌ ÉÏ Õ
GLAZING WEDGE
ÔÁÊÁÊÉÔÆÁÌ ÉÏ Õ
GLAZING WEDGE
ÓÕÍ ÄÅÓÌ Ï ÓÊÏ ËÙÍ ÁÓÔÑÁÂÅÑÓÁÓ
”T” CONNECTOR
ÓÕÍ ÄÅÓÌ Ï ÓÊÏ ËÙÍ ÁÓÔÑÁÂÅÑÓÁÓ
”T” CONNECTOR
ÓÕÍ ÄÅÓÌ Ï ÓÊÏ ËÙÍ ÁÓÔÑÁÂÅÑÓÁÓ
”T” CONNECTOR
ÓÕÍ ÄÅÓÌ Ï ÓÊÏ ËÙÍ ÁÓÔÑÁÂÅÑÓÁÓ
”T” CONNECTOR
ÓÕÍ ÄÅÓÌ Ï ÓÊÏ ËÙÍ ÁÓÌ ÅÊÅÊËÉÌ ÅÍ Ç ÔÑÁÂÅÑÓÁ
”T”CONNECTORFORVARIABLE ANGLES
ÓÕÍ ÄÅÓÌ Ï ÓÊÏ ËÙÍ ÁÓÌ ÅÊÅÊËÉÌ ÅÍ Ç ÔÑÁÂÅÑÓÁ
”T”CONNECTORFORVARIABLE ANGLES
290-00-004-00
720-06-151-00
290-00-005-00
MO9004
21-20-00-535
MO9005
800
1-25
600
4mm
5mm
151mm
Ì ÐÏ ÑÍ ÔÙ
REDWINE
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo :
STOCKNo :
720-06-180-00
720-06-390-00
21-20-00-815
21-20-00-519
ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
ALUMINIUM
ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
ALUMINIUM
18,7mm
39mm
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo :
STOCKNo :
720-07-018-00
720-06-850-00
21-20-00-521
AL 10903 &10902x18mm
AL 10903 &10902x149mm
85mm
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo : 720-07-150-00
21-20-00-1034
PVC
PVC
PVC
PVC
F08
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo :
ÓÕÍ ÄÅÓÌ Ï ÓÊÏ ËÙÍ ÁÓÌ ÅÊÅÊËÉÌ ÅÍ Ç ÔÑÁÂÅÑÓÁ
”Ô”-CONNECTORFORVARIABLE ANGLES
ÓÕÍ ÄÅÓÌ Ï ÓÊÏ ËÙÍ ÁÓÌ ÅÊÅÊËÉÌ ÅÍ Ç ÔÑÁÂÅÑÓÁ
”Ô”-CONNECTORFORVARIABLE ANGLES
ÐÑÏ ÖÉË ÓÔÇÑÉÎ ÇÓÔÆÁÌ ÉÏ ÕÕÁËÏ ÐÅÔÁÓÌ ÁÔÏ Ó
PROFILE FORGLAZING SUPPORT
ÐÑÏ ÖÉË ÓÔÇÑÉÎ ÇÓÔÆÁÌ ÉÏ ÕÕÁËÏ ÐÅÔÁÓÌ ÁÔÏ Ó
PROFILE FORGLAZING SUPPORT
720-07-390-00
21-20-00-1033
AL 10903 &10902 x 38mm
AL 10903 &10902 x 83mm
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo :
ÔÁÉÍ ÉÁ BUTYL ÃÉÁ ÓÔÅÃÅÓ
BUTYL TAPE
ØÁËÉÄÉÁ ÐÑÏ ÂÁËËÏ Ì ÅÍ Ï Õ
SCISSORHINGE
ØÁËÉÄÉÁ ÐÑÏ ÂÁËËÏ Ì ÅÍ Ï Õ
SCISSORHINGE
ËÅÂÉÅÐÑÏ ÂÁËËÏ Ì ÅÍ Ï ÕVECALU
HANDLE TILT VECALU
720-90-745-00
SOL90745
40m
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo : 720-92-001-00
SOL92001
ÉÍ Ï ×
INOX
ÉÍ Ï ×
INOX
5
5
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo :
STOCKNo :
720-92-002-00
720-93-002-03
SOL92002
SOL93002
25
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo : 720-07-850-00
ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
ALUMINIUM
ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
ALUMINIUM
ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
ALUMINIUM
ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
ALUMINIUM
ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
ALUMINIUM
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo : 720-10-905-00
21-20-00-719
1-300
1-300
M10905x100mm
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo : 720-10-906-00
21-20-00-530
SOL10906x100mm
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
F09
ÅîáñôÞì áôá - Accessories Free scale
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo :
STOCKNo :
STOCKNo :
ÁÍ ÔÉÊÑÉÓÌ Á ËÅÂÉÅBECAU
BACKSET FORLOCKER
ÓÐÁÍ ÉÏ ËÅÔÁ ÐÑÏ ÂÁËËÏ Ì ÅÍ Ï Õ
HANDLE FORWINDOWS
ÖÙËÉÁ ÓÐÁÍ ÉÏ ËÅÔÁÓVECTRAL
LOCK POINT
ËÁÌ Á ÁÃÊÕÑÙÓÇÓÊÏ ËÙÍ ÁÓ
FASTENING PLATE
Ð-ÁÃÊÕÑÙÓÇÓÊÏ ËÙÍ ÁÓÌ ÉÊÑÏ
STRUCTURAL BRACKET SMALL
Ð-ÁÃÊÕÑÙÓÇÓÊÏ ËÙÍ ÁÓÌ ÅÓÁÉÏ
STRUCTURAL BRACKET MEDIUM
Ð-ÁÃÊÕÑÙÓÇÓÊÏ ËÙÍ ÁÓÌ ÅÃÁËÏ
STRUCTURAL BRACKET LARGE
ÃÙÍ ÉÁ ÁÃÊÕÑÙÓÇÓÊÏ ËÙÍ ÁÓ
STRUCTURAL BRACKSET “L” SHAPE
720-93-003-00
720-93-103-00
720-93-102-03
SOL93003
SOL93103
SOL93102
25
100-1800
10
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
ÁÂÁÖÏ
MILL FINISH
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo :
STOCKNo :
700-92-100-00
700-92-200-00
SOL92100
SOL92200
ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
ALUMINIUM
ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
ALUMINIUM
500
80
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo :
STOCKNo :
700-92-400-00
700-92-300-00
SOL92400
SOL92300
140
42
AL 10903 &10902x18mm
SOL925x100mm
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo : 700-92-500-00
SOL92500
ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
ALUMINIUM
ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
ALUMINIUM
ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
ALUMINIUM
ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
ALUMINIUM
ÐÏ ËÕÁÌ ÉÄÉÏ
POLYAMIDE
F10
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo :
ÔÁÐÁ ÄÉÁÊÏ ÓÌ ÇÔÉÊÇ LINEAR
END COVER
Í ÅÑÏ ×ÕÔÇÓÔÅËÅÉÙÌ ÁÔÏ ÓÊÏ ËÙÍ ÁÓ
WATEREVACUATION SLEEVE
ÔÁÐÁ ÅÍ ÉÁÉÁÓÌ ÉÊÑÇÓÔÑÁÂÅÑÓÁÓÌ 10911
END COVERFORM10911
ÔÁÐÁ ÅÍ ÉÁÉÁÓÌ ÉÊÑÇÓÔÑÁÂÅÑÓÁÓÌ 10911
END COVERFORM10911
ÔÁÐÁ Ì ÉÊÑÇÓÄÉÁÉÑÏ ÕÌ ÅÍ ÇÓÔÑÁÂÅÑÓÁÓÌ 10912+Ì 10913
END COVERFORM10912+Ì 10913
ÔÁÐÁ Ì ÉÊÑÇÓÄÉÁÉÑÏ ÕÌ ÅÍ ÇÓÔÑÁÂÅÑÓÁÓÌ 10912+Ì 10913
END COVERFORM10912+Ì 10913
OA?A AIEAEAO I AAAECO ONAAAN OAO I10921
END COVERFORM10921
710-00-813-00
SOL813
130
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo :
ÅÍ ÄÉÁÌ ÅÓÏ ÓÍ ÅÑÏ ×ÕÔÇÓÊÏ ËÙÍ ÁÓÌ 6
WATEREVACUATION SLEEVE
710-10-912-00
20-00-4611
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo : 710-10-912-50
7101091200
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo :
STOCKNo :
710-10-920-00
710-10-921-00
7101092100
10-300
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo : 710-10-910-00 7101091000
4-160
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo : 710-10-911-00
SOL10911
12-1200
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo : 710-10-911-50
7101091150
ÐÏ ËÕÁÌ ÉÄÉÏ
POLYAMIDE
ÐÏ ËÕÁÌ ÉÄÉÏ
POLYAMIDE
ÐÏ ËÕÁÌ ÉÄÉÏ
POLYAMIDE
ÐÏ ËÕÁÌ ÉÄÉÏ
POLYAMIDE
ÐÏ ËÕÁÌ ÉÄÉÏ
POLYAMIDE
ÐÏ ËÕÁÌ ÉÄÉÏ
POLYAMIDE
ÐÏ ËÕÁÌ ÉÄÉÏ
POLYAMIDE
ÐÏ ËÕÁÌ ÉÄÉÏ
POLYAMIDE
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
F11
ÅîáñôÞì áôá - Accessories Free scale
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo :
STOCKNo :
STOCKNo :
ÔÁÐÁ ÅÍ ÉÁÉÁÓÌ ÅÃÁËÇÓÔÑÁÂÅÑÓÁÓÌ 10921
END COVERFORM10921
ÔÁÐÁ Ì ÅÃÁËÇÓÄÉÁÉÑÏ ÕÌ ÅÍ ÇÓ ÔÑÁÂÅÑÓÁÓÌ 10922+Ì 10913
END COVERFORM10922+M10913
ÔÁÐÁ Ì ÅÃÁËÇÓÄÉÁÉÑÏ ÕÌ ÅÍ ÇÓ ÔÑÁÂÅÑÓÁÓÌ 10922+Ì 10913
END COVERFORM10922+M10913
ÔÁÐÁ Ì ÅÃÁËÇÓ ÔÑÁÂÅÑÓÁÓ Ì 10923
END COVERFORM10923
ÔÁÐÁ ÔÑÁÂÅÑÓÁÓÌ 10923
END COVERFORM10923
ÔÁÐÁ Ì ÉÊÑÇÓÄÉÁÉÑÏ ÕÌ ÅÍ ÇÓÔÑÁÂÅÑÓÁÓÌ 10578
END COVER
ÓÅÔÔÑÁÂÅÑÓÁÓ
END COVERSET FORTRANSVERSE
ÓÅÔÔÑÁÂÅÑÓÁÓ
END COVERSET FORTRANSVERSE
710-10-921-50
710-10-922-50
710-10-922-00
7101092150
7101092250
7101092200
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ /ÁÂÁÖÏ
BLACK/MILL FINISH
Ì ÁÕÑÏ /ÁÂÁÖÏ
BLACK/MILL FINISH
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo :
STOCKNo :
710-10-923-00
710-10-923-50
7101092350
500
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo :
STOCKNo :
710-30-911-00
710-10-978-50
21-20-00-599
1-90
1-90
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo : 710-30-911-50
21-20-00-872
ÐÏ ËÕÁÌ ÉÄÉÏ
POLYAMIDE
ÐÏ ËÕÁÌ ÉÄÉÏ
POLYAMIDE
ÐÏ ËÕÁÌ ÉÄÉÏ
POLYAMIDE
ÐÏ ËÕÁÌ ÉÄÉÏ
POLYAMIDE
ÐÏ ËÕÁÌ ÉÄÉÏ /ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
POLYAMIDE/ALUMINIUM
ÐÏ ËÕÁÌ ÉÄÉÏ /ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
POLYAMIDE/ALUMINIUM
ÐÏ ËÕÁÌ ÉÄÉÏ
POLYAMIDE
ÐÏ ËÕÁÌ ÉÄÉÏ
POLYAMIDE
F12
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo :
ÓÅÔÔÑÁÂÅÑÓÁÓ
END COVERFORTRANSVERSE
ÓÅÔÔÑÁÂÅÑÓÁÓ
END COVERFORTRANSVERSE
ÓÅÔÔÑÁÂÅÑÓÁÓ
END COVERFORTRANSVERSE
ÓÅÔÔÑÁÂÅÑÓÁÓ
END COVERFORTRANSVERSE
ÓÅÔÔÑÁÂÅÑÓÁÓ
END COVERFORTRANSVERSE
ÓÅÔÔÑÁÂÅÑÓÁÓ
END COVERFORTRANSVERSE
ÓÅÔÔÑÁÂÅÑÓÁÓ
END COVERFORTRANSVERSE
ÓÅÔÔÑÁÂÅÑÓÁÓ
END COVERFORTRANSVERSE
710-30-912-00
21-20-00-598
1-90
1-90
1-70
1-70
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo : 710-30-922-00
21-20-00-597
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo : 710-30-922-50
21-20-00-1111
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo :
STOCKNo :
710-30-923-00
710-30-978-51
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo : 710-30-912-50 21-20-00-1008
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo : 710-30-921-00
21-20-00-600
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo : 710-30-921-50
21-20-00-1005
ÐÏ ËÕÁÌ ÉÄÉÏ /ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
POLYAMIDE/ALUMINIUM
ÐÏ ËÕÁÌ ÉÄÉÏ /ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
POLYAMIDE/ALUMINIUM
ÐÏ ËÕÁÌ ÉÄÉÏ /ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
POLYAMIDE/ALUMINIUM
ÐÏ ËÕÁÌ ÉÄÉÏ /ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
POLYAMIDE/ALUMINIUM
ÐÏ ËÕÁÌ ÉÄÉÏ /ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
POLYAMIDE/ALUMINIUM
ÐÏ ËÕÁÌ ÉÄÉÏ /ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
POLYAMIDE/ALUMINIUM
ÐÏ ËÕÁÌ ÉÄÉÏ /ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
POLYAMIDE/ALUMINIUM
ÐÏ ËÕÁÌ ÉÄÉÏ /ÁËÏ ÕÌ ÉÍ ÉÏ
POLYAMIDE/ALUMINIUM
Ì ÁÕÑÏ /ÁÂÁÖÏ
BLACK/MILL FINISH
Ì ÁÕÑÏ /ÁÂÁÖÏ
BLACK/MILL FINISH
Ì ÁÕÑÏ /ÁÂÁÖÏ
BLACK/MILL FINISH
Ì ÁÕÑÏ /ÁÂÁÖÏ
BLACK/MILL FINISH
Ì ÁÕÑÏ /ÁÂÁÖÏ
BLACK/MILL FINISH
Ì ÁÕÑÏ /ÁÂÁÖÏ
BLACK/MILL FINISH
Ì ÁÕÑÏ /ÁÂÁÖÏ
BLACK/MILL FINISH
Ì ÁÕÑÏ /ÁÂÁÖÏ
BLACK/MILL FINISH
F13
ÅîáñôÞì áôá - Accessories Free scale
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo :
STOCKNo :
STOCKNo :
ÔÁÐÅÓÓÔÅÃÁÍ ÙÓÇÓÄÉÖÕËËÏ Õ
END COVER
ÔÁÐÅÓÓÔÅÃÁÍ ÙÓÇÓÄÉÖÕËËÏ Õ
END COVER
ÂÅÑÃÁ ÈÅÑÌ Ï ÄÉÁÊÏ ÐÇÓÕÁËÏ ÐÅÔÁÓÌ ÁÔÏ ÓÌ 6
PVC-GLAZING SPACER
ÂÅÑÃÁ ÈÅÑÌ Ï ÄÉÁÊÏ ÐÇÓÕÁËÏ ÐÅÔÁÓÌ ÁÔÏ ÓÌ 6
PVC-GLAZING SPACER
ÐÑÅÓÁÊÉ×ÅÉÑÏ ÓÕÁËÏ ÐÅÔÁÓÌ ÁÔÏ Ó
MANUAL PUNCH
ÐÑÅÓÁÊÉÁÅÑÏ ÓÕÁËÏ ÐÅÔÁÓÌ ÁÔÏ Ó
PNEUMATIC PUNCHING MASHINE
310-11-170-00
310-11-158-00
310-11-156-10 METR
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
ÄÅÍ ÊÁÔÅÑÃÁÆÅÔÅÔÑÁÂÅÑÓÁ
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo :
STOCKNo :
720-10-500-00
720-10-600-00
SOL105
SOL106
300
72m
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo :
STOCKNo :
800-10-906-00
800-10-900-00
M6AER
M6
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
ÐÏ ËÕÁÌ ÉÄÉÏ
POLYAMIDE
ÐÏ ËÕÁÌ ÉÄÉÏ
POLYAMIDE
ÐÏ ËÕÁÌ ÉÄÉÏ
POLYAMIDE
ÐÏ ËÕÁÌ ÉÄÉÏ
POLYAMIDE
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
ÐÏ ËÕÁÌ ÉÄÉÏ
POLYAMIDE
ÔÁÐÁ ÐÑÏ ÓÈÅÔÏ ÕÖÕËËÏ Õ
END COVER
ÂÅÑÃÁ ÈÅÑÌ Ï ÄÉÁÊÏ ÐÇÓÕÁËÏ ÐÅÔÁÓÌ ÁÔÏ ÓÌ 6
PVC-GLAZING SPACER
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
60m
ÄÉÁÓÔÁÓÇ:
DIMENSION:
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PACKAGE:
STOCKNo : 720-10-400-00
SOL10400
ÐÏ ËÕÁÌ ÉÄÉÏ
POLYAMIDE
F14
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
STOCKNo :
STOCKNo :
STOCKNo :
STOCKNo :
STOCKNo :
STOCKNo :
STOCKNo :
STOCKNo :
STOCKNo :
STOCKNo :
ËÁÓÔÉ×Ï ÊÅÍ ÔÑÉÊÏ
CENTRAL GASKET
ËÁÓÔÉ×Ï ÊÅÍ ÔÑÉÊÏ
CENTRAL GASKET
ËÁÓÔÉ×Ï ÊÁÓÁÓ
FRAME GASKET
ËÁÓÔÉ×Ï ÊÁÓÁÓ
FRAME GASKET
ËÁÓÔÉ×Ï ÊÁÓÁÓ
FRAME GASKET
ËÁÓÔÉ×Ï ÓÔÅÃÁÍ ÙÓÇÓ
GASKET
ËÁÓÔÉ×Ï ÖÕËËÏ Õ
SASH GASKET
ËÁÓÔÉ×Ï ÖÕËËÏ Õ
SASH GASKET
ËÁÓÔÉ×Ï ÃÉÁ ÐÇ×ÁÊÉÁ
GLAZING GASKET
ËÁÓÔÉ×Ï ÃÉÁ ÐÇ×ÁÊÉÁ
GLAZING GASKET
210-11-000-00
210-11-000-01
250-11-164-00
250-11-170-00
220-11-001-00
220-11-001-01
220-11-002-00
220-11-002-01
200-01-154-00
200-01-154-11
MO1111A
MO1111BMP
MO116401
159003
MO152001
BMP710
MO152002
BMP711
MO1154
MO1154
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDMPLUS
EPDMPLUS
EPDMPLUS
PVC
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
F15
ÅîáñôÞì áôá - Accessories Free scale
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
STOCKNo :
STOCKNo :
STOCKNo :
STOCKNo :
STOCKNo :
STOCKNo :
STOCKNo :
STOCKNo :
STOCKNo :
ËÁÓÔÉ×Ï ÃÉÁ ÐÇ×ÁÊÉÁ
GLAZING GASKET
ËÁÓÔÉ×Ï ÔZÁÌ ÉÏ ÕÓÖÇÍ Á
GLAZING GASKET
ËÁÓÔÉ×Ï ÔZÁÌ ÉÏ ÕÓÖÇÍ Á
GLAZING GASKET
ËÁÓÔÉ×Ï ÔÓÁÌ ÉÏ Õ
GLAZING GASKET
ËÁÓÔÉ×Ï ÁÑÌ Ï Õ LINEAR
GASKET
ËÁÓÔÉ×Ï ÁÑÌ Ï ÕÄÉÁÓÔÏ ËÇÓ
GASKET FOREXPANSION JOINT
ËÁÓÔÉ×Ï ÊÏ ËÙÍ ÁÓ
GASKET
ËÁÓÔÉ×Ï ÊÏ ËÙÍ ÁÓ
GASKET
ËÁÓÔÉ×Ï ÊÏ ËÙÍ ÁÓ
GASKET
200-01-154-01
200-05-506-00
200-05-304-00
200-06-860-01
230-00-953-00
230-00-959-0*
230-10-801-01
230-10-910-00
230-10-910-01
MO1154BMP
TO56
TO34
ALU20
MO6860BMP
SOL959
BMP705
SOL157910
BMP707
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDMPLUS
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
STOCKNo :
ËÁÓÔÉ×Ï ÔÓÁÌ ÉÏ Õ 3-4mm
GLAZING GASKET 3-4mm
200-06-860-00
MO6860
EPDM Ì ÁÕÑÏ
BLACK
F16
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
STOCKNo :
STOCKNo :
STOCKNo :
STOCKNo :
STOCKNo :
STOCKNo :
STOCKNo :
STOCKNo :
STOCKNo :
STOCKNo :
ËÁÓÔÉ×Ï ÔÑÁÂÅÑÓÁÓ
GASKET
ËÁÓÔÉ×Ï ÔÑÁÂÅÑÓÁÓ
GASKET
ËÁÓÔÉ×Ï ÓÖÕÊÔÇÑÁ ÄÉÐËÏ 3mm
DOUBLE GLAZING GASKET 3mm
ËÁÓÔÉ×Ï ÓÖÕÊÔÇÑÁ
GASKET
ËÁÓÔÉ×Ï ÓÖÕÊÔÇÑÁ
GASKET
ËÁÓÔÉ×Ï ÖÏ ÕÓÊÁ
GASKET
ËÁÓÔÉ×Ï ÖÏ ÕÓÊÁ
GASKET
ËÁÓÔÉ×Ï ÐÑÏ ÂÁËÏ Ì ÅÍ Ï Õ
GASKET
ËÁÓÔÉ×Ï ÐÑÏ ÂÁËÏ Ì ÅÍ Ï Õ
GASKET
ËÁÓÔÉ×Ï ÐÑÏ ÂÁËÏ Ì ÅÍ Ï Õ
GASKET
230-10-911-00
230-10-911-01
230-10-913-0*
230-10-916-0*
230-10-929-0*
230-10-914-01
230-10-968-09
230-10-955-01
230-10-957-01
230-10-982-00
SOL157911
BMP706
SOL157913
SOL157916
2301091401
SOL157912
BMP721
BMP724
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDMPLUS
EPDM
EPDMPLUS
EPDMPLUS
EPDM
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
F15
ÅîáñôÞì áôá - Accessories Free scale
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏ Ó:
ART. No :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
DESCRIPTION:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
ÕËÉÊÏ :
MATERIAL:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
×ÑÙÌ Á:
COLOR:
STOCKNo :
STOCKNo :
STOCKNo :
STOCKNo :
STOCKNo :
STOCKNo :
STOCKNo :
ËÁÓÔÉ×Ï ÖÕËËÏ Õ
GASKET
ËÁÓÔÉ×Ï ÐÑÏ ÂÁËÏ Ì ÅÍ Ï Õ
GASKET
ËÁÓÔÉ×Ï ÐÑÏ ÂÁËÏ Ì ÅÍ Ï Õ
GASKET
ÓÖÇÍ Á ÕÁËÏ ÐÅÔÁÓÌ ÁÔÏ Ó8 mm
GLAZING GASKET 8mm
ËÁÓÔÉ×Ï ÖÕËËÉÏ Õ
SASH GASKET
ÃÙÍ ÉÁ ÂÏ ÕËÊÁÍ ÉÓÌ ÅÍ Ç- ÁÑÉÓÔÅÑÇ
VOULCANIZED CORNER-LEFT
ÃÙÍ ÉÁ ÂÏ ÕËÊÁÍ ÉÓÌ ÅÍ Ç- ÄÅÎ ÉÁ
VOULCANIZED CORNER-RIGHT
230-94-200-00
230-10-956-00
230-10-956-01
230-94-408-00
230-94-100-00
255-10-911-00
255-10-912-00
SOL94200
SOL10956
SOL94408
BMP20371
SOL94100
BMP20372
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK
Ì ÁÕÑÏ
BLACK

ÅõñåôÞñéï Ðñïößë Profile Index

01

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->