COÂNG TY COÅ PHAÀN XAÂY DÖÏNG GIA THY ----------o0o

----------

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do – Haïnh phuùc _______________________________ Tp.HCM, ngaøy thaùng naêm 2012

BIEÂN BAÛN GIAÛI TRÌNH
DÖÏ AÙN : XAÂY DÖÏNG MÔÙI TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC BEÁ VAÊN ÑAØN

Giaûi thích nguyeân nhaân cheânh leäch khoái löôïng: 1) Ñaøo moùng : Khoái löôïng theo bieân baûn laøm vieäc ngaøy 9/5/2012 : 80,244 m3 Thi coâng tính toaùn laïi: Khoái löôïng boå sung + 80,244m3 : Caàn phaûi mở rộng theâm moãi beân caïnh cuûa beâ toâng loùt moùng 10cm ñeå thi coâng laép döïng coffa cho beâ toâng loùt moùng. 2) Ñaép caùt naâng neàn coâng trình : Khoái löôïng theo bieân baûn laøm vieäc ngaøy 9/5/2012 : 137,267m3 Thi coâng tính toaùn laïi: Khoái löôïng boå sung + 137,267m3 : Boå sung khoái löôïng chieàu daøy lôùp san laáp trong khoái nhaø = chieàu daøy lôùp caáu taïo saân neàn 0,16cm ). Ghi chuù: giaûi thích cuï theå soá lieäu cheânh leäch naøy (soá lieäu kieåm toaùn so vôùi soá lieäu quyeát toaùn) Em da giải trình số liệu trong bảng tính ( file excel kèm theo mai em đã gửi ) 3) Xaây töôøng 100 gaïch theû, vöõa M75, h < = 4m: Khoái löôïng theo bieân baûn laøm vieäc ngaøy 9/5/2012 : 1,91m3 Thi coâng tính toaùn laïi: Khoái löôïng boå sung + 1,91m3 : Nhaø thaàu xaùc ñònh ñôn giaù vaø khoái löôïng tính toaùn laø töôøng daøy 10cm xaây gaïch 8x8x19 khi thaønh laäp ñôn giaù boû thaàu. 4) Xaây töôøng 100 gaïch oáng, vöõa M75, h < = 4m: Khoái löôïng theo bieân baûn laøm vieäc ngaøy 9/5/2012 : 6,194m3 Thi coâng tính toaùn laïi: Khoái löôïng boå sung + 6,194m3 : Nhaø thaàu xaùc ñònh ñôn giaù vaø khoái löôïng tính toaùn laø töôøng daøy 10cm xaây gaïch 8x8x19 khi thaønh laäp ñôn giaù boû thaàu. 5) Xaây töôøng 100 gaïch theû, vöõa M75, h > 4m: Khoái löôïng theo bieân baûn laøm vieäc ngaøy 9/5/2012 : 17,078m3 Thi coâng tính toaùn laïi: Khoái löôïng boå sung + 17,078m3 : Nhaø thaàu xaùc ñònh ñôn giaù vaø khoái löôïng tính toaùn laø töôøng daøy 10cm xaây gaïch 8x8x19 khi thaønh laäp ñôn giaù boû thaàu. 6) Xaây oáp truï töôøng 100 gaïch oáng, vöõa M75, h < = 4m: Khoái löôïng theo bieân baûn laøm vieäc ngaøy 9/5/2012 : 10,455m3

. 11) GCLD lan can saét hoäp: Khoái löôïng theo bieân baûn laøm vieäc ngaøy 9/5/2012 : 114. laàu 1.068m2 Ghi chuù: giaûi thích cuï theå soá lieäu cheânh leäch naøy (soá lieäu kieåm toaùn so vôùi soá lieäu quyeát toaùn) Em da giải trình số liệu trong bảng tính ( file excel kèm theo mai em đã gửi ) 10) OÁp gaïch cao <= vaø > 4m : Khoái löôïng theo bieân baûn laøm vieäc ngaøy 9/5/2012 : 71. 7) Xaây oáp truï töôøng 100 gaïch oáng.726m2 : Ñôn vò thi coâng thöïc hieän coâng taùc traùt töôøng phoøng veä sinh ñuùng theo khoái löôïng quyeát toaùn. vöõa M75. ) 9) Traùt traàn trong nhaø: Khoái löôïng theo bieân baûn laøm vieäc ngaøy 9/5/2012 : 170.686m2 Thi coâng tính toaùn laïi: Khoái löôïng boå sung + 38.439m3 : Nhaø thaàu xaùc ñònh ñôn giaù vaø khoái löôïng tính toaùn laø töôøng daøy 10cm xaây gaïch 8x8x19 khi thaønh laäp ñôn giaù boû thaàu.455m3 : Nhaø thaàu xaùc ñònh ñôn giaù vaø khoái löôïng tính toaùn laø töôøng daøy 10cm xaây gaïch 8x8x19 khi thaønh laäp ñôn giaù boû thaàu.692m2 Thi coâng tính toaùn laïi: Khoái löôïng boå sung + 114. h > 4m: Khoái löôïng theo bieân baûn laøm vieäc ngaøy 9/5/2012 : 15. laàu 2.Thi coâng tính toaùn laïi: Khoái löôïng boå sung + 10.87m2 .439m3 Thi coâng tính toaùn laïi: Khoái löôïng boå sung + 15. laàu 3 khoâng bò giaûm: .108.686m2 : Kieåm tra laïi khoái löôïng thöïc teá taïi coâng trình coù thi coâng ñuû theo quyeát toaùn. 8) Traùt tường trong nhaø: Khoái löôïng theo bieân baûn laøm vieäc ngaøy 9/5/2012 : 1. Ghi chuù: giaûi thích cuï theå soá lieäu cheânh leäch naøy (soá lieäu kieåm toaùn so vôùi soá lieäu quyeát toaùn) Em da giải trình số liệu trong bảng tính ( file excel kèm theo mai em đã gửi.692m2 : Kieåm tra laïi khoái löôïng thöïc teá taïi coâng trình coù thi coâng ñuû theo quyeát toaùn. và đã kiểm tra thực tế tại công trình với Anh Đức ) 12) Lam nhoâm: Khoái löôïng theo bieân baûn laøm vieäc ngaøy 9/5/2012 : 38.068m2 Thi coâng tính toaùn laïi: Khoái löôïng thi coâng thöïc teá bò giaûm – 170. Ghi chuù: giaûi thích cuï theå soá lieäu cheânh leäch naøy (soá lieäu kieåm toaùn so vôùi soá lieäu quyeát toaùn) Em da giải trình số liệu khối lượng trong bảng tính ( file excel kèm theo mai em đã gửi.726m2 Thi coâng tính toaùn laïi: Khoái löôïng boå sung +1.532m2 Thi coâng tính toaùn laïi: Khoái löôïng thi coâng thöïc teá bò giaûm taàng treät.61.108.

) 16) Sôn nöôùc vaøo keát caáu ñaõ baõ : Khoái löôïng theo bieân baûn laøm vieäc ngaøy 9/5/2012 : 2. và đã kiểm tra thực tế tại công trình với Anh Đức ) 13) Cöûa nhoâm : Khoái löôïng theo bieân baûn laøm vieäc ngaøy 9/5/2012 : 41.08m2 : Khoái löôïng daàm trong nhaø phaûi tröø ñi laïi khoái löôïng baû daàm ngoaøi nhaø. và đã kiểm tra thực tế tại công trình với Anh Đức ) 14) Baõ matic vaøo töôøng trong nhaø : Khoái löôïng theo bieân baûn laøm vieäc ngaøy 9/5/2012 : 2 999. . Ghi chuù: giaûi thích cuï theå soá lieäu cheânh leäch naøy (soá lieäu kieåm toaùn so vôùi soá lieäu quyeát toaùn) Em da giải trình số liệu trong bảng tính ( file excel kèm theo mai em đã gửi. do khoâng ñuû ñieàu kieän theo tieâu chuaån cuûa vaät lieäu san laáp coâng trình ( coù nhieàu taïp chaát.306m2 : Kieåm tra laïi khoái löôïng thöïc teá taïi coâng trình coù thi coâng ñuû theo quyeát toaùn.38m2 : Sôn nöôùc daàm trong nhaø giaûm theo khoái löôïng baû matic.3m2.9m2 Thi coâng tính toaùn laïi: Khoái löôïng thi coâng thöïc teá giaûm 646.194m3 Thi coâng tính toaùn laïi: Khoái löôïng thi coâng thöïc teá giaûm – 737. …).306m2 Thi coâng tính toaùn laïi: Khoái löôïng boå sung + 41.054. Ghi chuù: giaûi thích cuï theå soá lieäu cheânh leäch naøy (soá lieäu kieåm toaùn so vôùi soá lieäu quyeát toaùn) Em da giải trình số liệu trong bảng tính ( file excel kèm theo mai em đã gửi. Ghi chuù: giaûi thích cuï theå soá lieäu cheânh leäch naøy (soá lieäu kieåm toaùn so vôùi soá lieäu quyeát toaùn) Em da giải trình số liệu trong bảng tính ( file excel kèm theo mai em đã gửi.252. Ghi chuù: giaûi thích cuï theå soá lieäu cheânh leäch naøy (soá lieäu kieåm toaùn so vôùi soá lieäu quyeát toaùn) Em da giải trình số liệu trong bảng tính ( file excel kèm theo mai em đã gửi.Ghi chuù: giaûi thích cuï theå soá lieäu cheânh leäch naøy (soá lieäu kieåm toaùn so vôùi soá lieäu quyeát toaùn) Em da giải trình số liệu trong bảng tính ( file excel kèm theo mai em đã gửi.3m2 Thi coâng tính toaùn laïi: Khoái löôïng thi coâng thöïc teá giaûm – 1.1m3 : Khoái löôïng ñaøo ñaát ñôn vò thi coâng ñaõ vaän chuyeån ra ngoaøi coâng trình.) 17) San laáp ñuùng cao ñoä thieát keá: Khoái löôïng theo bieân baûn laøm vieäc ngaøy 9/5/2012 : 1.645.3m Thi coâng tính toaùn laïi: Khoái löôïng thi coâng giaûm – 999. traàn trong nhaø : Khoái löôïng theo bieân baûn laøm vieäc ngaøy 9/5/2012 : 1.) 15) Baõ matic vaøo coät. daàm. raùc .

COÂNG TY COÅ PHAÀN XAÂY DÖÏNG GIA THY T.Giaùm Ñoác .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful