ကမာရြတ္မွာ ႏွစ္ခါတြတ္တဲ႕ ဗမာငခြ်တ္ ေရး တဲ႕ 

ၾကာကူလီ
( မိန္းမေတြ ဒီ ကမာၻေလာကၾကီး မွာ အမ်ားၾကီး ရွိရဲ႕သားနဲ႕ . . သူမ်ား မယား ကို မွ ၾကာ ခို ရ 
တယ္လို႕ ကြာ . . ေခြးမသား . . ၾကာကူလီ . . .)
မဲၾက_တ္ ေသာက္မယ္လို႕ _oင္ေနတဲ႕ လoက္ရ_္ ခြက္ oာ oါးစo္oီ ကို မေရာက္ oဲ  
လမ္းခုလတ္မွာ ရo္တန္႕ သြား သ_္ . . ¡ မသိမသာ လွ_္႕ၾက_္႕လိုက္ေတာ႕ သူ မသိတဲ႕ 
လူၾကီးတေယာက္ _oစ္ေန သ_္ .. ¡ သူ႕ကိုေစာင္း ေ_oာတာလဲ မoုတ္oါ oူး . . ¡ သူတို႕ အခ်င္းခ်င္း
ေ_oာေနၾကတာoါ . .¡
( ဒု သ န ေသာ ... ငရဲအိုးOဲ ေoာက္Oိုးက် မဲ႕ အေကာင္ . . . ကာေမသုမိစာ က Oိုက္ တဲ႕ 
အေကာင္ . . . ဒီလို အေကာင္ ကို မယားခိုးမွ_ နဲ႕ ေOာင္Oဲ oို႕ oစ္oို႕ ေကာင္းတယ္ . . .)
မဲၾက_တ္ နားမခနိုင္ေတာ႕ . ¡ oက္_oီး မၾကားခ်င္ေတာ႕ oူး . . ¡လoက္ရ_္ oက္ 
မေသာက္နိုင္ေတာ႕oဲ.. oိုက္oရွင္း လိုက္ _oီး လoက္ရ_္oိုင္Oဲ က Oြက္ ခဲ႕ သ_္ . . ¡ လူေတြ 
က. စကားေ_oာၾကတာ အတုးလိုက္ အတစ္လိုက္ oဲ . . ¡
သူ႕ ကို ေ_oာၾကတာ မoုတ္ေoမဲ႕ သူ႕ ကို ေစာင္းေ_oာေနၾကသလိုoဲေလ . . ¡ သူ တို႕ 
ေ_oာစကားေတြ က သူ႕ ကို လာ Oိ သ_္ . .¡
မဲၾက_တ္ သ_္ ေစာေစာက မွ မသီတာ ရဲ႕ အိမ္ က _oန္ ခဲ႕ သ_္ . . ¡ မသီတာ
နဲ႕ တ_လုး လိုးခဲ႕ ၾက_oီး မနက္လင္းမွ_oန္ခဲ႕တာ..ဗိုက္Oဲ...oာသလိုလိုရွိတာနဲ႕. . . . . .လoက္ရ_္oိုင္ 
oင္_oီး စားေသာက္ ေနတာoါ . . ¡ Oိုင္ စားေသာက္လို႕မွ မၾကာေသး . .¡ 
ေoးoိုင္း.. ကအoိုးၾကီးတေယာက္ က ၾကာကူလီ . . ကို oဲေရးတိုင္းOြာေနတာနဲ႕ သူ လိo္_oာ မလု oူး 
_oစ္ရတာ oါ . . ¡ မသီတာ သ_္ လင္ရွိမယားတေယာက္ _oစ္_oီး သူ သ_္ လင္ရွိမယား မသီတာ နဲ႕ 
_ိေနသူ . . မသီတာကို လိုးေနသူ ၾကာကူလီ တေယာက္ မို႕oါoဲ . .¡
သူ ၾကာကူလီ oo မေရာက္ခင္တုး က လင္ရွိမယား နဲ႕ _ိစြန္းေနသူ ၾကာကူလီ အရင္  
_oစ္ေနတဲ႕ သူငယ္ခ်င္း တေယာက္ က ေ_oာoူးတာ . . သူ မွတိမိ သ_္ . . ¡ ( ၾကာကူလီ oိုတာ 
နမ_္သာ oိုးတာ . . အေတာ္ ေကာင္းတယ္ကြ . . အoီး . ..) တဲ႕ . . ¡
( ဒို႕ ငယ္ငယ္ Oဲက အ_oာစာအုo္ေတြ oတ္ ရင္ . . သမီးရီးစား _ေယာက္လိုးၾကတာ ကို 
oတ္ရတာOက္ လင္ရွိမယား ကို လိုးတာေတြ oတ္ရရင္ oို _oီး စိတ္ေတြ Oၾကြသလိုoဲ ကြ . .ခိုး 
စားရတဲ႕ သစ္သီးက oို ခ်ိ_သလို Oင္မိရတာေoါ႕ . . ေနာက္တခု က လင္ရွိမယား က လင္ရွိရက္  
နဲ႕တ_ခားလူ နဲ႕ လိုးတယ္ oိုကOဲက အလိုး ခခ်င္လို႕ oာေလာင္ေနတဲ႕ မိန္းမ က မ်ားမယ္ . .သာမန္ 
မိန္းမ Oက္ oို_oီး လီး ကို လိုလား တယ္ . . oို_oီး . . စိတ္oါတယ္ ကြ . .) တဲ႕ . .¡

ဒီေကာင္ က ၾကာကူလီ လုo္တာ ေကာင္းသလိုလို ေ_oာေနသ_္ . . ¡ မဲၾက_တ္ 
ကေတာ႕ _oစ္မဲ႕သာ _oစ္သြားရတာ စိတ္Oဲမွာ အ_oစ္ရွိေနသလို ခစားေနရသ_္ . . ¡ မသီတာ နဲ႕သူနဲ႕ 
_ိၾကတာ သိ သိၾကီး နဲ႕ လင္ရွိမိန္းမတေယာက္ ကို ၾကာခိုလိုက္မယ္ oို_oီး ၾကရြယ္ခ်က္ နဲ႕ လုo္ခဲ႕တာ 
.. မoုတ္oူး . .¡
မသီတာ သ_္ သူ႕ အကို oဲoုတ္ ရဲ႕ ခယ္မ _oစ္ သ_္ ¡ oဲoုတ္ ရဲ႕ မိန္းမ 
မရီမာ ရဲ႕ _ီမ _oစ္ သ_္ . . ¡ ဒါေၾကာင္႕ မသီတာ လင္မရခင္ အo်ိ_oo Oဲက မဲၾက_တ္ မသီတာ ကို  
သိ သ_္ ¡ခင္ သ_္ . ¡ ရင္းႏွီး သ_္ . .¡
မသီတာ အo်ိ _ Oဲက မသီတာ ရဲ႕ အခ်ိ_းက် တဲ႕ ကိုယ္လုးေတြကို မဲၾက_တ္  
သတိOားမိခဲ႕ သ_္ ¡မသီတာ သ_္ သူ႕အမ မရီမာ Oက္ oို_oီး ရင္ေတြ တင္ေတြ ရွိ သ_္ . .¡
ခါးေသးေသး ေအာက္က မသီတာ ရဲ႕ စြင္႕ကားတဲ႕ တင္ေတြ ကလမ္းေလ်ာက္တဲ႕အခါ. . . .တုန္ခါလွ_o္ရွား
သ_္ . . ¡ ဗရမ္းဗတာ . တုန္ခါတာမ်ိ_း မoုတ္oူး . . ¡ မလွီးရေသးတဲ႕ ေက်ာက္ေက်ာတုးၾကီးတတုး 
တုန္သြားတာမ်ိ_း . .¡
မသီတာ ကို Oိုစ_္ကOဲ က မဲၾက_တ္ တိ တ္တခိုး သေoာက်ခဲ႕ သ_္ . . ¡ မသီတာ ရဲ႕ 
ကိုယ္လုးေတြ ကို ခိုးၾက_္႕_oီး . . စိတ္ နဲ႕ _oစ္မွားခဲ႕ သ_္ . . ¡ မသီတာ ကို သူ ၾကိ_က္တာ 
oြင္႕မေ_oာ_oစ္ခဲ႕ oူး .. ¡ မဲၾက_တ္ နိုင္င_ခား ကို သေoာသား အလုo္ နဲ႕ Oြက္သြားခဲ႕ ရ သ_္ . .¡
မဲၾက_တ္ တႏွစ္ခြဲေလာက္ . . သေoာေo` မွာ ၾကာသြား သ_္ . . ¡ သူ _oန္ေရာက္ေတာ႕ မသီတာ 
သ_္ မိoေတြ ေစ႕စo္ေoးစား လို႕ ခင္ေoာ္ေအး oိုတဲ႕ လူ နဲ႕ အိမ္ေOာင္က် ေန_oီ . . ¡ oဲoုတ္ နဲ႕ 
မရီမာတို႕ အိမ္ကို မသီတာက အ_မဲ အoင္အOြက္ ရွိသလို မဲၾက_တ္ ကလဲ oဲoုတ္ နဲ႕ _ေနoက္oို  
oီယာ ေသာက္ . _စာအတူစားေလ႕ ရွိတာေၾကာင္႕ မသီတာ နဲ႕ oဲoုတ္ အိမ္မွာ oု သ_္ . .¡
Oူး_ခားတာ က မသီတာ သ_္ oဲoုတ္ အိမ္ ကို တေယာက္Oဲ လာ သ_္ . . ¡ လင္_oစ္ေသာ 
ခင္ေoာ္ေအး oိုတဲ႕ လူ oါမလာ ေo . . ¡မသီတာ ကို ၾက_္႕gတာ အo်ိ_ooတုးကလို သိo္ ရင္ရင္  
လန္းလန္း မရွိလွ. . ¡ အိမ္ေOာင္ေရးမွ အoင္ေ_oရဲ႕ လား မသိoူး . . လို႕ မဲၾက_တ္ စ_္းစား မိ သ_္ . .¡
တေန႕ oဲoုတ္ နဲ႕ သူ oီယာOိုင္ေသာက္ေနတုး . . မရီမာ ေၾကာ္ေoးတဲ႕ ငါးမုန္႕ေၾကာ္ေတြ
မသီတာ လာခ်ေoး သ_္ ¡ မဲၾက_တ္ က ( မသီတာ . . ကို ခင္ေoာ္ေအး မoါoူးလား . .) လို႕ 
ေမးလိုက္ သ_္ . . ¡ မသီတာ က ( သူ က အေရာင္းအoယ္ ကိစ နဲ႕ ခရီး အ_မဲ သြားရ တယ္ . .ကို 
မဲၾက_တ္. .. အိမ္မွာ အေနနဲတယ္ . .) လို႕ _oန္ ေ_o သ_္ . .¡
မသီတာ မီးoိုOဲ _oန္Oြက္သြားေတာ႕ . . oဲoုတ္ က သူ ႕ ကို ခo္တိုးတိုး . .(မဲၾက_တ္.
မင္းက သေoာေo`ေရာက္ေနလို႕ . . မသိoူး . . ငါကေတာ႕ . . သီတာ႕ကို ေoးစားoို႕ လုo္ကOဲက သူ တို႕ 
မိသားစု နဲ႕ ရွိေနေတာ႕ အားလုး သိတယ္ကြ .. ဒီ ခင္ေoာ္ေအး oိုတဲ႕ ေကာင္ က အေ_ခာက္ ကြ  
. . အoုန္း . . o်ီoုန္း ေoါ႕ကြာ . .)
( oင္ . . oယ္လို_oစ္_oီး . .. မိန္းမ ယူတာလဲ . . ႏွစ္oက္ခြ်န္ လား . . )
( မoုတ္oူး . . ဒီလိုကြ . . ခင္ေoာ္ေအး ရဲ႕မိoေတြ က သူ ႕သား က ေ_ခာက္သလိုလို _oစ္ေနတာ 
သိေတာ႕. .. မိန္းမ ေoးစား လိုက္ရင္ . . ေယာက်ားစစ္စစ္ စိတ္ _oန္ _oစ္မလား oို_oီး သီတာ နဲ႕ 
လူၾကီးခ်င္း ေoးစားၾကတာoဲ . . ¡ ခင္ေoာ္ေအး ကလဲ မိန္းမ ယူမွသာ မိoေတြ က သူတို႕ စီးoြါးေတြကို  
ေoးမယ္ လို႕ ေ_oာၾကတာကိုး . . ဒီေကာင္ ကလဲ . . မိoေတြoီ က အရင္းအႏွီးေတြ လိုခ်င္ေတာ႕ . .မိန္းမ 
မၾကိ_က္ေoမဲ႕ . သူ႕ အက်ိ_းအတြက္ ယူလိုက္တာ ေoါ႕ ကြာ . ..ငါ႕ေယာကမေတြကေတာ႕ 
ခင္ေoာ္ေအးတို႕ က ခ်မ္းသာတယ္ မoုတ္လား . . ဒါကို ေမွ်ာ္ကိုး_oီး ေoးစားၾကတာေoါ႕ . . )
မဲၾက_တ္ စိတ္Oဲ . . မသီတာ gဲ႕ အေၾကာင္းကို oို သိခ်င္လာ သ_္ . . ¡ ခင္ေoာ္ေအး oိုတဲ႕ 
လူက ေ_ခာက္ေနေတာ႕ . . မသီတာ နဲ႕ ယူလိုက္လို႕ ေယာက်ားစိတ္မ်ား _oန္ေoါက္ သြားသလား . .oိုတ 
သူ သိo္ သိခ်င္သြား သ_္ . .¡
oဲoုတ္ကို စo္စုၾက_္႕ေတာ႕ . . oဲoုတ္က . .( ရီမာ .. ေ_oာoူးတာကေတာ႕ သီတာ နဲ႕ 
ခင္ေoာ္ေအး. မအိo္ၾကoူးတဲ႕ .. ခင္ေoာ္ေအး က မႏေလး က သိုက္စိုး oိုတဲ႕ လူတေယာက္ နဲ႕ 
ၾကိ_က္ေနတယ္ တဲ႕ . . ) လို႕ေ_oာ_oေလ သ_္ . .¡
မဲၾက_တ္ ရဲ႕ စိတ္Oဲ . .( oာ .. မအိo္oူး .. တဲ႕ . ¡ အို . .ေနရာခ်င္းလဲလိုက္ခ်င္တယ္ 
. . သီတာ လို ကိုယ္လုးလွတဲ႕ မိန္းမေခ်ာေလးတေယာက္ ကို မအိo္oဲနဲ႕ . .လက္Oo္ယူ Oားတယ္ 
oိုတာ .. အရမ္း လြဲမွား ေန_oီ . .) လို႕ေ_oာေနမိ သ_္ . .¡
မဲၾက_တ္ _oန္ေတာ႕ မရီမာ က .. မသီတာ ကို လမ္းၾက _ ေခ`သြား_oီး . . oို႕ေoးoါ oိုလို႕ မဲၾက_တ္ ကားနဲ႕
မသီတာ oါလာ သ_္ . . ¡ မဲၾက_တ္ကား က သူ သေoာသားအေနနဲ႕ သြင္းလာခဲ႕တဲ႕ တိုယိုတာ 
oါဗလစ္ကာ oစ္ကo္ ကား မို႕ မသီတာ သ_္ သူ ႕ေoးမွာ . . Oိုင္ သ_္ . .¡
လမ္းမွာ မသီတာ နဲ႕ စကားေ_oာ_oစ္ သ_္ . . ¡ မဲၾက_တ္ က သူ သေoာလိုက္ေနလို႕ 
မသီတာ လက္Oo္တဲ႕အခ်ိန္ သူ မရွိေၾကာင္း . . ေ_oာေတာ႕ မသီ တာ က . .မိoေတြေၾကာင္႕ 
လက္Oo္_oစ္တာ _oစ္_oီး . သူမ အိမ္ေOာင္ေရးက မသာယာေၾကာင္း ေ_oာသ_္ . .¡
( အခု မသီတာ အိမ္မွာ တေယာက္Oဲေoါ႕ေနာ္ . .) လို႕ သူ ေမး ေတာ႕ . .( ကို ခင္ေoာ္ေအး က .
အOက္_မန္မာ_o_္ နဲ႕ စီးoြါးလုo္ေနေတာ႕ . . အ_မဲ အလုo္ကိစ နဲ႕ သြားလိုက္ _oန္လိုက္ oဲ . .အခုလဲ 
အိမ္မွာ မရွိoူး . . မနေလးမွာ . .) လို႕ ေ_oာ_o သ_္ . .¡
မဲၾက_တ္ သ_္ မသီတာ အတြက္ စိတ္မေကာင္း oူး . . ¡ oဲoုတ္ ေ_oာ_oတာ က မသီတာ က ကြဲoို႕ 
ေ_oာေတာ႕လဲ ခင္ေoာ္ေအး က သူ ႕ မိoေတြ ေရွ႕oက္ _oီးလင္မယားအ_oစ္ေနေoးoို႕. .oန္ေoာင္ေoးoို႕ 
ေတာင္းoန္ သ_္ တဲ႕ .. ¡
မဲၾက_တ္ လဲ ( လိုအo္တာ ရွိရင္ ေ_oာoါ . ကားသုးစရာရွိရင္ . ေခ`oါ ) oို_oီး သူ႕ oုန္းနoါတ္ 
မသီတာ ကို ေoး သ_္ ¡ မသီတာ . လမ္း_oေoးလို႕ မသီတာ တို ႕ အိမ္ ေရွ႕မွာ ကားရo္ေoးသ_္ .¡
မဲၾက_တ္ သ_္ အိမ္Oဲကို oင္သြားတဲ႕ မသီတာ ရဲ႕ အေနာက္oက္ အလွအoေတြကို ၾက_္က_oီး 
. . သက္_oင္းခ် သ_္ . . ¡ ေတာ္ေတာ္နဲ႕ ကားေမာင္းOြက္ မသြားမိoဲ . . စိတ္ေတြ လွ_o္ရွားေနခဲ႕သ_္ . .¡
ေနာက္ သုးရက္ေလာက္ ၾကာေတာ႕ အကိုoဲoုတ္ နဲ႕ မရီမာ က သူတို႕ အိမ္မွာ . .
oီခ်က္ေခါက္oြဲ လုo္စားၾကလို႕ . . လာစားoို႕ . . oုန္းoက္ေခ`ၾက လို႕ သူ တို႕ အိမ္ကို ေရာက္ သ_္  
.. ¡မရီမာ နဲ႕ မသီ တာတို႕ ခ်က္_o_တ္ေနတာ ကို ေတြ႕ သ_္ . ¡ oဲoုတ္ကေတာ႕ Oုးစအတိုင္း .
တိုက္oါးoီယာ နဲ႕ . အိမ္အ_oင္oက္ . _ခOဲမွာ . . ရွိေနသ_္ . ¡( မဲၾက_တ္ . . မင္းလဲ လုo္ေလကြာ 
. . ေရခဲေသတာOဲ oီယာေတြ ရွိတယ္ . . အ_oင္းခ်ခ်င္ရင္လဲ .. ေo်ာ္နီအမဲ ရွိတယ္ . .)
မဲၾက_တ္ ေရခဲေသတာoီကို ေရာက္ေတာ႕ မသီတာ နဲ႕ oု သ_္ . . ¡ မသီတာ က ( ကိုမဲ . .ဒီ_လဲ 
သီတာ႕ ကို အ_oန္ ခ်ေoးအုးေနာ္ . .) လို႕ ေ_oာသ_္ . . ¡ မသီတာ က ခ်ေoးအုး လို႕ သေoာရိုး 
ေ_oာလိုက္တာ _oစ္ေoမဲ႕ မဲၾက_တ္စိတ္Oဲ တမ်ိ_းၾကီး _oစ္သြားသ_္ . . ¡ oီယာoူး ယူ _oီး oဲoုတ္ရွိရာ ကို .
_oန္ခဲ႕ ေoမဲ႕ မသီတာ ရဲ႕ လွ _o္လီလွ_o္လဲ႕ ကို္ယ္oန္ေတြက သူ႕ မ်က္စိOဲက ေo်ာက္လို႕ မရoူး . .¡
မရီမာ နဲ႕ မသီတာတို႕ လုo္တဲ႕ oီခ်က္ေခါက္oြဲကoိုင္ကနဲ႕တူ_oီး..oိုင္Oက္. .oိုေကာင္းတယ္လို႕ 
သူကခ်ီးက်_းလိုက္သ_္¡. မရီမာတို႕ သေoာက် _oီး. . ၾကိ _က္ရင္ ေနာက္ လုo္စားရင္ အ_မဲ ေခ`မယ္ . .လို႕ 
ေ_oာ သ_္ ¡ oဲoုတ္ကေတာ႕ ( ငါ႕မိန္းမoယ္ေလာက္..အခ်က္ေကာင္းသလဲငါ..oိတ္တိုးလာတာသာ 
ၾက_္႕ေတာ႕ ) လို႕ ေ_oာရင္း oိုက္ ကို oြတ္ေန သ_္ ¡ 
. . .oီယာကလဲ..ooူးေလာက္ႏွိo္Oား_oီးေန_oီ . .oဲoုတ္.က( မင္းေမာင္းနိုင္oါ႕မလားမဲၾက_တ္ ) လို႕ ေမး 
သ_္ .. ¡ ( ရတယ္ . . oီယာ ooူးေလာက္ က နo္သင္း oါ . ) မသီတာ နဲ႕ ကားအတူစီးရတာ သူ .
ရင္ခုန္သလိုoဲ. . . ¡ ဒီေန႕ oဲoုတ္ . သူ႕ကို ေ_oာ_oတာ . . မသီတာ က သူ႕အမ မရီမာ ကို .
ေ_oာ_oတာ. . သူ႕ေယာက်ား ခင္ေoာ္ေအး သ_္တ_ခားေယာက်ားတေယာက္နဲ႕လိင္oက္oေနတာေၾကာင္႕ 
သူ မသတီလို႕ သo္သo္စီ ခြဲအိo္ၾက သ_္ တဲ႕ . . ¡ေနာက္_oီး ခင္ေoာ္ေအး oာ မသီတာ နဲ႕ . .
အတူတူအိo္လဲ လုးo လီးမေတာင္oဲ မႏေလး . . က ကိုသိုက္စိုး ကို oင္ကုန္းေoးေနတာ သူမ . .
oက္oင္းတိုးခဲ႕ သ_္ . . တဲ႕ . . ¡ အရင္က မႏေလး မွာလဲ ခ်ိန္းေတြ႕ၾကေoမဲ႕ ေနာက္ေတာ႕ 
အတင္႕ရဲလာ_oီး ကိုသိုက္စိုး က မသီ တာ နဲ႕ ေနတဲ႕ အိမ္မွာoါ . . _oက္ . . လိင္oက္oၾက သ_္ တဲ႕ 
. .¡
မဲၾက_တ္ မသီတာ ကို သနားသြား သ_္ . . ¡ _oစ္ရေလ . . မသီတာရယ္ . .အ_oစ္oိုးလွခ်_္လား¡
အ_oန္လမ္းမွာ . . မသီတာက . .( ကိုမဲ . . သီတာ႕ အေၾကာင္းေတြ ၾကားေသးလား . ) လို႕ ရုတ္တရက္ ေမး
လိုက္ေတာ႕ .. oာ_oန္ေ_oာရမွန္းမသိoူး . . ¡ သူ oာမွ _oန္မေ_oေတာ႕ မသီတာ က oက္ _oီး . .( က်မ 
လဲ က်မ တေန႕ ဒီလိုoာေတြ ၾက_လာရလိမ္႕မယ္ လို႕ oယ္တုးကမွ မOင္ခဲ႕ မိoါoူး . . ကို မဲ ရယ္ . .)
လို႕ ေ_oာoါသ_္ . . ¡ မဲၾက_တ္ လဲ တကယ္ စိတ္မေကာင္း _oစ္မိ oါ သ_္ . .¡
မသီတာ သ_္ ေ_oာရင္း မ်က္ေရမ်ားက်ကာ . ရွိ_က္ ၾကီးတငင္ ငိုoါေတာ႕ သ_္ . . ¡ မဲၾက_တ္ ရဲ႕ 
oုခုးကို ေခါင္းေလးမွီကာ ငိုေန သ_္ .. ¡ မဲၾက_တ္ စိတ္အလြန္ Oိခိုက္မိoါ သ_္ . . ¡ _ာလက္နဲ႕ 
စတိယာရင္ ကို ကိုင္ေမာင္းရင္း oယ္လက္နဲ႕ မသီတာ ရဲ႕ လက္ ကို oုတ္ကိုင္လိုက္မိoါ သ_္ ¡
မသီတာကလဲ မဲၾက_တ္ လက္ ကို _oန္လ_္ oု တ္ကိုင္လာ သ_္ . .¡
( သီတာ႕oo က အ_oစ္oိုးoါတယ္ . . ကို မဲရယ္ . . စိတ္oင္းရဲလို႕ _oက္oို အိo္လို႕ မေo်ာ္oူး 
. . သိလား . . )
( ကိုယ္လဲ မသီတာ အတြက္ အရမ္း စိတ္မေကာင္း_oစ္မိတယ္ . . မသီတာ . . အခုလို စိတ္ oင္းရဲတာ 
မ_oစ္ေစခ်င္oူး. . မသီတာ စိတ္ခ်မ္းသာ oို႕ အတြက္ oာကို oဲ _oစ္_oစ္လုo္ေoးခ်င္oါတယ္ . .မသီတာ 
. .)
( ခုလို အားေoးတာ ေက်းoူးတင္oါတယ္ . . ကိုမဲရယ္ . . ကိုမဲက မိသားစု ေoြမ်ိ_းေတြ ကို အ_မဲ  
မစကူ_ီေနတာ သီတာ ေတြ႕ေနoါတယ္ . . လတ္တေလာ . . သီတာ လိုေနတဲ႕ အကူအ_ီကေတာ႕ 
ေလာေလာoယ္ . . အခု . . သီတာ . . သီတာေလ . . အိမ္ မ_oန္ခ်င္oူး . . ကိုမဲရယ္ . .ဒီအိမ္ၾကီးOဲ 
. . တေယာက္Oဲ . . ေနရင္း . သီတာ႕ ေခ်ာင္oိတ္မိေနတဲ႕ အ_oစ္ကို ေတြးမိတိုင္း . . စိတ္သိo္ oင္းရဲရတယ္ 
. . တေနရာရာ ကို ခ¬ သြားလို႕ ရမလားoင္ . .)
( အိုး . . ရတာေoါ႕ . . မသီတာ . .. oယ္သြားခ်င္လဲ . . မသီတာ လုo္ခ်င္တာသာ အကုန္ေ_oာ 
. . _oစ္ေစရမယ္ . .)
မဲၾက_တ္ သ_္ ဒီအခ်ိန္မွာ . . ကန္ေတာ္ၾကီးoိုတယ္လ္ နေoး က လမ္းေo`မွာ 
ေမာင္းေနခ်ိန္ _oစ္လို႕ သူ႕ ကားေလး ကို ကန္ေတာ္ၾကီးေစာင္း တေနရာ ကို Oိုးoိုက္ လိုက္oါ သ_္ ..¡
( ကဲ . သီတာ . . ရင္Oဲ တင္းက်o္ေနတာေတြ . . ေoါ႕သြားေအာင္ . . ကိုယ္႕ကို စကားေ_oာနိုင္တယ္ 
. . ကိုယ္ နားေOာင္ေoးမယ္ . . ကူ_ီနိုင္တာရွိရင္လဲ ကူ_ီမယ္ . .)
( ကိုမဲရယ္ . . သီတာ႕ ကို နားလ_္ေoးတာ ေက်းoူးတင္oါတယ္ . . သီတာ . . အခုလို . .ကိုမဲကို 
အေo`အ_oစ္နဲ႕.. သီတာ ေအးေအးေoးေoး အခုလို စကားေ_oာနိုင္တာ . . oမ္းသာလွoါ_oီ . .)
( ဒီ_ . . ဒီေန႕မွ မoုတ္oါoူး . . ကိုယ္႕ကို အခ်ိန္မေရြး အေo`လုo္နိုင္oါတယ္ . .)
( သီတာ တခု ေ_oာ_oခ်င္ေနတယ္ . . သီတာေလ . . ကိုခင္ိေoာ္ေအးနဲ႕ . ကြဲခ်င္တာ ၾကာoါ_oီ  
. . ကိုခင္ေoာ္ေအး က တားOားလို႕တခုOဲ မoုတ္oူး . . ကိုမဲ . . သီတာ႕မိoေတြကလဲ သူ႕ oီ က 
ေငြေခ်းOားတာေတြ ရွိေနတယ္ . . ကိုမဲ . . ဒါေတြ ေၾကာင္႕ . . ခုလို သီတာ . . ဒီလို ooမွာ ၾကာေနတာoါ)
( _oစ္မွ _oစ္ရေလ . . မသီတာရယ္ . . မသီတာ႕မိoေတြ ေခ်းတဲ႕ ေငြ က oယ္ေလာက္မို႕လဲ . .)
( ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္ . . အင္းေလ . . ဒီလိုoါoဲ ကိုမဲ ရယ္ . . သီတာ ရင္oိုင္ရမွာေoါ႕ . .)
ဒီအခ်ိန္မွာ မဲၾက_တ္ သ_္ သူ႕ ကားေoးနား မ်ာ လူရိo္ေတြ _မင္တာေၾကာင္႕ ..အေတာ္ 
Oိတ္လန္႕သြား သ_္ . . ¡သူ ၾက_္႕လိုက္ေတာ႕ . . လူ _ေယာက္ ကုန္းကုန္း . . ကုန္းကုန္း နဲ႕ 
. . ကားေoးမွာ ေတြ႕လိုက္ သ_္ . .¡
( ေo႕ . . oာလဲ . . oာေတြလဲ . .)
မဲၾက_တ္ ေအာ္လိုက္သလို . . ကားတခါးo်က္ . . ခလုo္ေတြကိုလဲ နွိo္ကာ oိတ္ သ_္ . . ¡ ကားစက္ကိုလဲ 
နွိ_းလိုက္ သ_္ . . ¡ကား ေနာက္ၾက_္႕မွန္Oဲမွာ ေစာေစာ က ကုန္းကုန္း . ကူန္းကုန္း ..နဲ႕ 
ေတြကလိုက္တဲ႕ လူ ႏွစ္ေယာက္ . . Oေ_oးသြားၾကတာ ေတြ႕လိုက္ရ သ_္ . .¡
မဲၾက_တ္ ရုတ္တရက္oိုေတာ႕ လန္႕သြားတာoါ . . ¡ သူနဲ႕ မသီတာ ကို အတြဲOင္_oီး 
လာေခ်ာင္းတဲ႕ လူေတြ _oစ္မ_္oိုတာ သူ သေoာေoါက္လိုက္ သ_္ . . ¡ မသီတာ လဲ သူ . .
ေအာ္လိုက္လို႕ လန္ ႕သြားoုရ သ_္ . .¡
( ေoာရီးoဲ . . မသီတာ . . အတြဲေခ်ာင္းသမားေတြ _oစ္လိမ္႕မယ္ . .. ကိုယ္လဲ ဒီလိုေနရာ မွာ 
ကားလာရo္လိုက္မိတယ္. . . ေအးေအးေoးေoးရွိမဲ႕ တေနရာ သြားရေအာင္ . .)
( ရoါတယ္ ကိုမဲ . . ကားoဲ ေလ်ာက္ေမာင္းေoါ႕ . . ကားေမာင္းရင္းနဲ႕ oဲ စကားေ_oာသြားၾကတာေoါ႕ . .)
မဲၾက_တ္ လဲ မသီတာ ေ_oာသလိုoဲ . . ကားကို ရန္ကုန္_oိ_႕_oင္oက္ ေမာင္း ခဲ႕ သ_္ . .¡
မသီတာ က သူမ နဲ႕ခင္ေoာ္ေအး လက္Oo္တဲ႕ _ ကေန ယေန႕တိုင္ သူမ _oတ္သန္းခဲ႕ ရတဲ႕ 
ေန႕ရက္ေတြ အေၾကာင္း .. ရင္oြင္႕ေ_oာ_o ခဲ႕ေလ သ_္ . . ¡ ေမာင္းရင္းေမာင္းရင္း . . ေOာက္ၾက ကို 
ေရာက္ လာ သ_္ . .¡
( oာလား . . မသီတာ . .)
( ကို မဲေရာ . . oာလား . .)
( oာသလိုလိုoဲ . . တခုခု oင္စားရေအာင္ . .)
မဲၾက_တ္ နဲ႕ မသီတာ အစားစား_oီးေတာ႕ မဲၾက_တ္လဲ . . ရန္ကုန္ oက္ကို _ီးတ_္_oီး ကား_oန္ေမာင္းခဲ႕ 
သ_္ ¡ oာလိုလိုနဲ႕ ေတာ္ေတာ္ __္႕နက္ ေန_oီ . . ¡မသီတာ က မဲၾက_တ္oုခုးကို မွီကာ Oားသ_္ . .¡
( မသီတာ . . အိo္ခ်င္_oီလား . .)
( oင္႕အင္း . . မအိo္ခ်င္oါoူး . . ကိုမဲ နဲ႕ ခုလို စိတ္လြတ္ကိုယ္လြတ္ ေလ်ာက္သြားရတာ 
. . သီတာေo်ာ္တယ္ . . သိလား . .)
( မသီတာ ေo်ာ္တယ္oိုတာ သိရလို႕ ကိုယ္လဲ ေo်ာ္တယ္ . .)
မသီတာ႕ လက္ကေလးကို သူ oုတ္ကိုင္Oားလိုက္ သ_္ . .¡
ရန္ကုန္_မိ_႕Oဲoင္လာေတာ႕ မဲၾက_တ္ မသီတာ ကို ေမးသ_္ . . ¡ ( မသီတာ႕ အိမ္ကို ေမာင္းမယ္ေနာ္ . . )
မသီတာ က မဲၾက_တ္ လက္ေမာင္းကို oက္Oားရင္း . . ( oင္႕အင္း . . ကိုမဲ . . သီတာ အိမ္ မ_oန္ခ်င္oူး )
.( oင္ . .)
( oုတ္တယ္ . . ကိုမဲ . . အိမ္မ_oန္ခ်င္oူး . .)
( ဒါoို oယ္ေမာင္းရမလဲ မရီမာတို႕အိမ္ သြားမလား . .)
( oင္႕အင္း . .)
( ဒါoို oယ္ကို သြားၾကမလဲ . .)
( သီတာလဲ မသိoူး . . အိမ္မ_oန္ခ်င္တာoဲ သိတယ္ . . တေယာက္Oဲ အOီးက်န္oန္ _oီး ဒီအိမ္ၾကီး Oဲ  
တတ္နိုင္ရင္ ဒီတ_ _oစ္_oစ္ . . မေနခ်င္oူး . .)
( ဒါoို ကိုယ္႕ အိမ္ ကို သြားၾကမလား . . ကိုယ္ေရာ မသီတာေရာ ေရမိုးခ်ိ_းoို႕ လိုအo္ေန_oီ  
. . Oင္တာoဲ . .)
( oုတ္တယ္ . . ကိုမဲ . . ကိုမဲ မွန္တယ္ . . သီတာလဲ ဒီေန႕ မနက္Oဲက မမရီမာ နဲ႕ oီခ်က္ေခါက္oြဲ  
အတြက္ ခ်က္_o_တ္ေနခဲ႕တာ . . ေရခ်ိ_းခ်င္လာတယ္ . . ကိုမဲ အိမ္ ကို သြားေလ . .)
( ေကာင္း_oီ . . မသီတာ . .)
မဲၾက_တ္ ရဲ႕ တိုက္ခန္းကို ေရာက္ေတာ႕ မဲၾက_တ္ မသီတာ ကို ေရခ်ိ _းေစoါ သ_္ . ¡ မသီတာ အတြက္ 
မ်က္ႏွာသုတ္oုoါ တို႕ oo္္_oာတို႕ Oုတ္ေoးသ_္ . . ¡ မဲၾက_တ္ oာ အမွန္တကယ္ စိတ္ လွ_o္ရွားေနoါ 
သ_္ ¡သူ႕ တိုက္ခန္းတြင္ _အခ်ိန္ၾကီး မသီတာ နဲ႕ ႏွစ္ေယာက္Oဲ မoုတ္လား . .¡
မသီတာ ေရခ်ိ _း_oီးလို႕ _oန္Oြက္လာေတာ႕ . . မ_ၾက_တ္ သ_္ အိုဗာတင္းoူoူတခြက္နဲ႕ ေစာင္႕ေန သ_္ .¡
( မသီတာ . . အိုဗာတင္းေလး ေသာက္_oီး ဒီမွာ ခ¬ ေစာင္႕အုးေနာ္ . . ကိုယ္ ေရ ခ်ိ_းလိုက္အုးမယ္ . .)
မဲၾက_တ္ ေရခ်ိ _းခန္းOဲ ကို ေရာက္_oီး . . ေရoန္းေအာက္oင္_oီး ေရခ်ိ_းလိုက္ သ_္ . . ¡ သူ 
oo္_oာတုးကို နရ က ခြက္Oဲက oo္_oာတုး ကို လွမ္းအယူလိုက္ . . မ်က္ႏွာသုတ္oုoါ လွမ္းတဲ႕ တန္း 
မွာ မသီတာ ရဲ႕ oင္တီေလး ကို သူ ေတြ႕လိုက္ရသ_္ . . ¡ မသီတာ ေမ႕က်န္ခဲ႕oုရ သ_္ . .¡မဲၾက_တ္ 
လွမ္းယူလိုက္ _oီး ေသေသခ်ာခ်ာ လွန္ေလွာၾက_္႕ သ_္ . . ¡
မဲၾက_တ္ . . သူတေယာက္Oဲ ရွိေနတဲ႕ ေရခ်ိ_းခန္းOဲ မို႕ . . မသီတာ ရဲ႕ oင္တီ ကို 
ရွ_ရွိ_က္လိုက္ မိ သ_္ . . ¡ oင္တီရဲ႕ ေoါင္oြၾကားေနရာ ကို သူ ရွ_လိုက္တာoါ . . ¡ _ွီစို႕စို႕ အန တမ်ိ _း 
. . ¡ မသီတာ ရဲ႕ ေစာက္oုတ္ အန oဲ _oစ္မ_္ . . ¡ ဒီ အန ေၾကာင္႕ . . သူ႕စိတ္ေတြ နိုးၾကြ လာ သ_္ .
. ¡ သူ ႕ ေoါင္ၾကား က oြါးoက္ေတာ္ ၾကီး . ဒုန္းကနဲ. . ေOာင္O လာ သ_္ . . ¡ေခ်ာေမာလွo_oီး ကိုယ္လုး 
ကလဲ အရမ္းေတာင္႕တင္းတဲ႕ မသီတာ နဲ႕ သူ ဒီ _ ကို ဒီတုိက္ခန္းေလးOဲမွာ. oယ္လို 
ေက်ာ္_oတ္ၾကမလဲ . .. ¡သူ႕ စိတ္ေတြ _oင္းOန္ . .Oၾကြေန_oီ..¡ 
..ေရခ်ိ_းခန္းOဲကOြက္လာေတာ႕မဲၾက_တ္သ_္သူ႕oြါးoက္ေတာ္ၾကီးမာေက်ာေတာင္မတ္ေနတာေၾကာင္႕ 
မ်က္ႏွာသုတ္oုoါၾကီးနဲ႕ oုးကာ Oား ရ သ_္ . .¡
မသီတာ oယ္ေရာက္ေနoါ လိမ္႕ . . ¡တိုက္ခန္း ရဲ႕ အေgွ႕oက္ oရတာ ကို Oြက္တဲ႕ တခါး 
oြင္႕ေနလို႕ မဲၾက_တ္ oရတာ ကို Oြက္လိုက္ေတာ႕ . . မသီတာ oရတာကေန ေအာက္oက္ ကို ၾက_္႕gင္း
သူ ေo်ာ္ေoးခဲ႕တဲ႕ အိုဗာတင္း ေသာက္ေနတာ ေတြ႕လိုက္ရ သ_္ . .¡
( မသီတာ ..)
( ကို မဲ . .)
( မအိo္ခ်င္ေသးoူးလား . .)
( oင္႕အင္း . . ကိုမဲေရာ အိo္ခ်င္ေန_oီလား . .)
( မအိo္ခ်င္ေသးoါoူး . .)
( ဒီ_ သီ တာေလ . . စိတ္ေo်ာ္တယ္ . . ကိုမဲ နဲ႕ ေနရတာ . . သြားရတာ . . အို . . စားရတာ . .စိတ္Oဲ 
ေက်နo္ တယ္ . . သီတာ . . ေလ . .. စိတ္ေoဒနာ ခစားရတာ . . ၾကာ_oီ . . ကိုမဲ ရယ္ . .. )
မသီတာ သ_္ မဲၾက_တ္ ရဲ႕ ရင္ခြင္Oဲေခါင္းေလး Oိုးoင္လာ သ_္ . . ¡ မဲၾက_တ္ ကမသီတာ ကို 
အလိုက္သင္႕ oက္Oားလိုက္ သ_္ .. ¡ သူ႕ လက္ က မသီတာ ရဲ႕ ခါးေလးကို oက္Oားေနသ_္ . .¡
သူ႕ ေoါင္ၾကား က oြါးoက္ေတာ္ ဒုတ္မာမာၾကီး သ_္ မသီတာ ရဲ႕ oမ္းo်_္ ကို oိကo္ေနမိသ_္ . .¡
( ကိုယ္လဲ ကိုယ္ခ်င္းစာမိoါတယ္ . . မသီတာရယ္ . . မသီတာ ကို စိတ္ခ်မ္းသာေစခ်င္oါတယ္ 
. . oာလုo္ေoးရ လုo္ေoးရ oါ .. )
မဲၾက_တ္ သ_္ လက္တoက္ က မသီတာရဲ႕ ေက်ာ_oင္ေလးကို oြတ္ေoးေန_oီး ခါးကို oက္Oားတဲ႕ လက္  
က ေအာက္oက္ကို ေလ်ာoင္းသြား_oီး မသီတာ ရဲ႕ စြင္႕ကားတဲ႕ oင္တုးအိအိၾကီးေတြ ကိုoြတ္သo္မိေန_oီ  
¡ ( ကိုမဲ . . သီတာ႕ကို အOင္ေသးလား oင္ . .. )
( oာလို႕ ေသးရမွာလဲ မသီ တာ ရယ္ . . မသီတာ ကို ကိုယ္ က သနားေနတာ . . _oစ္ရေလ oို_oီး . .)
မဲၾက_တ္ က မသီတာ ရဲ႕ oါး_oင္ မို႕မို႕ ကို နမ္းလိုက္ သ_္ . .¡
( ကို မဲ ရယ္ . .)
မဲၾက_တ္ က မသီတာ ရဲ႕ ႏွ_တ္ခမ္းေoါင္းေoါင္းေလး ကို စုတ္နမ္းလိုက္ သ_္ . . ¡ မသီတာ ရဲ႕ မ်က္စိေတြ 
မွိတ္က်သြား သ_္ . . ¡ စုတ္နမ္းေနoဲ . . မဲၾက_တ္ သ_္ မသီတာ ရဲ႕ oင္တုးလွလွၾကီးေတြ ကို  
oုတ္နယ္ေနသ_္ ¡
( အိမ္Oဲ သြားၾကရေအာင္ ကိုမဲ . .)
မသီတာ ရဲ႕ ခါးေလးကို oက္_oီး သူ ႕ အိo္ခန္းOဲ oင္ၾက သ_္ . . ¡မဲၾက_တ္ ရဲ႕လီးၾကီး က လုခ်_္  
ေအာက္မွ ေငါေငါၾကီး OိုးေOာင္ကာ Oြက္ေန သ_္ . . ¡ မသီတာ က ဒါကို စူးစိုက္ခါ ၾက_္႕ေန သ_္  
. ¡ ( သီတာေလ . . သီတာ . . .oို... oို . .)
( ရွ_း . ..)
မဲၾက_တ္ က မသီတာ ရဲ႕ ႏွ_တ္ခမ္းေoါင္းေoါင္းေလးကို သူ႕ လက္_ွိ_ူးနဲ႕ အသာကo္ oိတ္ လိုက္_oီး . .
မသီတာ ရဲ႕ ႏွ_တ္ခမ္းေတြ ကို သူ႕ ႏွုတ္ခမ္းၾကီးနဲ႕ oိကo္_oီး စုတ္နမ္း လိုက္oါ သ_္ ..¡ 
သ_္အခါမွာေတာ႕ မသီတာ သ_္ သူ ႕ ကို တု႕_oန္ ကာ စုတ္နမ္းလာ သ_္ . . ¡သူ႕ ကိုလဲ တအား 
oက္ သ_္ . . ¡ မဲၾက_တ္ နဲ႕ မသီတာ oက္တြယ္ရင္း ကုတင္ေo` လဲက်သြား သ_္ ¡
ႏွ_တ္ခမ္းေတြ ကို စုတ္နမ္းေနရင္းက သူမ ရဲ႕ အက် ီ ၾကယ္သီးေတြ ကို တေOာက္ေOာက္ နဲ႕ 
_o_တ္oစ္ေန သ_္ . . ¡ အoတ္ ေတြ တလာခ်င္း ကြာက်ကုန္ သ_္ . . ¡ မသီတာ ရဲ႕ oြ _oိ _းတဲ႕ 
နို႕ႏွစ္လုး ကို မဲၾက_တ္ အoုး အကာ မဲ႕ ေတြ႕လိုက္ရတဲ႕ အခါ အငမ္းမရ နမ္းေလေတာ႕ သ_္ . .¡
နို႕သီးေလးေတြ က oန္းနုေရာင္ေလးေတြ မို႕ မစို႕ရက္စရာoါ . . ¡ မဲၾက_တ္ လ်ာ နဲ႕ တို႕Oိ မိ သ_္ . .¡ 
oြoြေလး ငု_oီး . . မရဲတgဲ စို႕လိုက္ မိ သ_္ . .¡
မသီတာ __္း သ_္ . .¡
( အို . . ကို မဲ ရယ္ . ..)
မဲၾက_တ္ မသီတာ ရဲ႕ နို႕ ႏွစ္လုး ကို တoက္_oီးတoက္ စို႕ေoးေနစ_္ မသီတာ ရဲ႕ Oမိန္ ကို လဲ  
ခြ်တ္oစ္လိုက္ သ_္ . . ¡ _o_ေoြးတဲ႕ မသီတာ ရဲ႕ေအာက္oိုင္း အလွ ေတြ က အoုးအကြယ္ မရွိေတာ႕ . .¡
ေoါင္တန္ရွ_္ေoြးေoြးေတြ ၾကား က မို႕ေမာက္တဲ႕ အေမးမဲမဲ စုစု ေoါက္ေနေသာ oီးခုၾကီး နဲ႕ 
မသီတာရဲ႕ ေစာက္oုတ္နီ_ိ__ိ_.. အက္ကြဲေၾကာင္းၾကီးကို သြားေရယိုoြယ္ ေတြ႕လိုက္ရတဲ႕ မဲၾက_တ္မွာ 
သူ႕.. ... အoတ္အစားမ်ား ကို အ_မန္oုး oယ္ခြါoစ္မိ ေလ သ_္ ¡မသီတာ လဲ oက္လက္ အိo္ေနရာ.
ကေoာင္႕ေၾကာင္႕Oိုင္ေနေသာ မဲၾက_တ္ oာ ကို ယ္လုးတီးၾကီး _oစ္ေန_oီး သူ ႕ ေoါင္ၾကား က 
Oြားၾကိ_င္း ရွ_္လ်ားတဲ႕ လီးတန္ၾကီး ကို ေတြ႕လိုက္ရတဲ႕ အခါ . . တအ တၾသ ေငးၾက_္႕ရင္း ရင္ေတြ 
တအားခုန္ေန_oီ ¡ မၾကာခင္ အခ်ိန္မွာဒီလီးၾကီးနဲ႕ငါ႕ကိုလိုးေတာ႕မွာoါလား. .oို_oီး..ၾကက္သီးေမး_င္းေတြ
Oရ သ_္ . . ¡ မဲၾက_တ္ မွာလဲ မလိုးခင္ မသီတာ ကို ေစာက္oုတ္ယက္ေoးခ်င္တာေၾကာင္႕ မသီတာ ရဲ႕ 
ေoါင္တန္ရွ_္ ႏွစ္oက္ၾကားOဲ ေခါင္းOိုးအo္_oီး ေစာက္oုတ္ၾကီး ကို စတင္ နမ္းရွ_႕ ေလ သ_္ . .¡
( အို . . ကိုမဲ . . oာေတြ . . oာေတြ . . လုo္ေနတာလဲ ကြယ္ . . oုန္းကေတြ နိမ္႕ေတာ႕မွာoဲ . . )
မဲၾက_တ္ က မသီတာ ေ_oာေနတာေတြ ကို oရုမစိုက္oဲ မသီတာ ေစာက္oုတ္ၾကီးကိုoဲ  
လ်ာနဲ႕ စ_oီး ယက္ေoးေလ သ_္ . . ¡လ်ာၾကီး က အ_oားလိုက္ၾကီး စုခ်ီ oန္ခ်ီ . . တ_oတ္_oတ္ နဲ႕ 
ယက္ေနေတာ႕ မသီ တာ oာ . . အရသာoူး ေစာက္စိ ကို လ်ာၾကီး က ခလုo္တိုက္ OိOိသြား လို႕ 
တရွီးရွီး နဲ႕ ကာမ အရသာေတြ ရရွိ ခစားေနေလ _oီ . . ¡မသီတာ ရဲ႕ oင္ေအာက္ကို လက္Oိုးသြင္းကာ 
oင္ၾကီးေတြကို oုတ္ကို္္င္_oီး အားရoါးရ ယက္ေလ သ_္ . .¡
( အား . . oား . . ရွီး . . ရွီး . .ကို..ကို.. ကိုမဲရယ္ . . အား . . အား . .. ရွီး . .)
မသီတာ oာ oင္ၾကီးေတြ ရမ္းခါ ေနသ_္ . . ¡ ေoါင္တန္ေတြ ကားလိုက္ စုလိုက္ . . နဲ႕ . . ¡မ_ၾက_တ္ ရဲ႕ 
လက္ေမာင္းေတြကို တအား oုတ္ကိုင္Oား သ_္ . . ¡မသီတာ ရဲ႕ အေ_ခအေန ကို မဲၾက_တ္.ၾက_္႕ေတာ႕
အရမ္း . . အရွိန္တက္ေန_oီ oိုတာ သိလိုက္_oီး . မသီတာ ကို လိုးေoးရန္ _oင္oါေတာ႕ သ_္ . .¡
မသီတာ..ရဲ႕ေoါင္တန္ေတြကို_oဲကားလိုက္_oီး. . သူ႕လီးၾကီးကိုေစာက္oုတ္အoမွာေတ႕လိုက္ သ_္ . .¡ 
မသီတာ မွာ အေရေတြ တအား စိုရဲေန_oီး . . ခခ်င္စိတ္ေတြ အလြန္_oင္း_oေနရတာမို႕ မဲၾက_တ္ အတြက္  
ေoါင္တန္ေတြ ကို အစြမ္းကုန္ _oဲကားေoးလိုက္ေလ သ_္ ¡
( မသီတာ . . ကိုယ္ O_္႕မယ္ေနာ္ . .)
( အင္း . . အင္း . . O_္႕ . . O_္႕ . . ကိုမဲ . . )
မသီတာ သ_္ ေအာင္_မင္လွတဲ႕ မဲၾက_တ္ ရဲ႕ လီးတုတ္တုတ္ၾကီး ကို မရဲတရဲ မ်က္လုးေလး ေမွးကာ 
ၾက_္႕gင္း မၾကာခင္ သူမ အoုတ္Oဲကို လိုးေတာ႕မဲ႕ oာၾကီးoါလား oို_oီး . . ၾကက္ သီး တ_oန္း_oန္း 
Oသြား သ_္ . . ¡
လုးoတ္ တုတ္တုတ္ လီးၾကီး _oိကနဲ အ_o_္အသိo္ တိုးoင္လာလို႕ မသီတာ ရွ_႕မဲ႕ သြား သ_္ . . ¡ သူမ 
အခုတိုင္ အo်ိ _စစ္ စစ္ အေ_ခအေနoဲ ရွိေနေသးေသာ ေစာက္oုတ္က်_္းက်_္းေလးOဲ မဲၾက_တ္ ရဲ႕ 
လီးOြါးOြါးၾကီး ကို Oိုးသြင္းေနတာေၾကာင္႕ သူမ ရဲ႕ နုနယ္လွတဲ႕ ေစာက္ေခါင္း Oဲ လီးၾကီး oာ 
အေရေတြ စိုစိုရဲေနသ_္႕တိုင္ တင္းတင္းၾကီး က်o္ေနေo သ_္ . .¡( အင္း . . အင္း . .. oင္း . .)
မသီတာ မွာ လင္ရ_oီး လီးမရရွာတဲ႕သူမို႕ လီးoိုတာၾကီး ကို အခုမွ နoူးေတြ႕ ဒူးေတြ႕ .
ၾက_ရတာ _oစ္လို႕ အသားေတြ တoတ္oတ္ တုန္ ကာ မဲၾက_တ္ လိုးတာကို ေက်ေက်နo္နo္ၾကီး 
ခေနေo သ_္ . . ¡
မဲၾက_တ္မွာလဲ မသီတာ ကို အo်ိ_ooOဲက ၾကိ _က္ေနသူ _oစ္_oီး . အခုလို 
လိုးခြင္႕ၾက _ လာေသာေၾကာင္႕ အင္မတန္မွoဲ ရခဲလွတဲ႕ အခြင္႕အေရးမို႕သူ oာ လင္ရွိမယား 
တေယာက္ ကို လိုးေနသ_္ ကို လုး လုး သတိမရေတာ႕ ေo . .¡
မသီတာ oာ လီး စစ္စစ္ နဲ႕ မၾက _oူးေသးoူး oိုတာ မဲၾက_တ္ သိOားတာေၾကာင္႕ . .
.. မသီတာ ကို ေ_oးေ_oး ခ်င္း . . တoင္႕ခ်င္း . . က်င္႕ေoးကာ လိုးေလ သ_္ . . ¡ မသီတာမွာလဲ အo်ိ_ 
ooကOဲ က မိမိoါသာ အာသာ ေ_oမွ_ေတြ အမ်ိ_းမ်ိ_း စမ္းoူး . . လုo္oူးOားသူ _oစ္သ_္႕ 
အားေလ်ာ္စြာ.. ယခုလဲ မဲၾက_တ္ က ေစာက္oတ္ ကိုေရေရလ_္လ_္ယက္စုတ္OိုးoြေoးOားတာေၾကာင္႕
တအား ခခ်င္ေနသူ _oစ္လို႕ ေတာ္ရု နာက်င္တာေလာက္ ကို မမွ_ေတာ႕ . . ¡မဲၾက_တ္ လိုးတာ ကို အရမ္း 
လိုလားေနတာoါ..¡
ေ_oးေ_oးခ်င္း . . တခ်က္ခ်င္း မဲၾက_တ္ Oိုးလိုက္ နုတ္လိုက္ နဲ႕ လိုးေနတုး မသီတာ ရဲ႕ 
oူ_oိ_းတဲ႕ နို႕_လုး ကို လဲ oုတ္နယ္လို က္ စို႕ေoးလိုက္ နဲ႕ လုo္ေoးေန သ_္ . . ¡ ( အင္ . . ကိုမဲ . .
သီတာ႕ ကို ၾကိ_က္လား oင္ . .)
မသီတာ မွာ သီတာ႕ကို ခ်စ္လား ေမးခ်င္ေoမဲ႕ oါးစo္ က မOြက္ရဲoဲ သီတာ႕ကို ၾကိ _က္လား လို႕ 
ေမးလိုက္မိ သ_္ . . ¡ မဲၾက_တ္ လဲ . .( ၾကိ_က္တယ္ . . မသီတာ . . အရမ္း ၾကိ_က္ တယ္ . .) လို႕ ရမက္ 
_oင္းတဲ႕ အသတုန္တုန္ၾကီး နဲ႕ ေ_oၾကားလိုက္ သ_္ . .¡
( သီတာ႕ ကို သီတာ oဲ ေခ`oါ ရွင္ . . မသီတာ လို႕ ( မ ) တo္ၾကီး မေခ`oါနဲ႕ . .)
မဲၾက_တ္ က ခo္ မွန္မွန္ေလး. တခ်က္ခ်င္း လိုးေနသ_္ .. ¡ ( ေကာင္းလားoင္ . . သီတာ . .)
( oာကိုလဲ oင္ . . ကိုမဲ . .)
( ေအာ္ . . လိုးတာ ေကာင္းလားလို႕ . .)
( အို . . ရွက္တယ္ . . သိoူး . .)
( မရွက္oါနဲ႕ သီတာ ရယ္ . . ခ်စ္ ေတာ႕လဲ လိုးၾကရတယ္ . . လိုးေတာ႕လဲ oို ခ်စ္လာရတယ္ . .)
( oင္း . . နားရွက္စရာေတြ ကြာ . . တခါမွ ဒါမ်ိ_း မေ_oာoူးoူး . .)
မဲၾက_တ္ က စကား oက္ မေ_oာေတာ႕oဲ အလုo္ နဲ႕ သက္ေသ_ooါေတာ႕ သ_္ . . ¡ မသီတာ 
ခနိုင္တာလဲ ရိo္စားမိတာေၾကာင္႕ အရွိန္အoုန္တိုး_မွင္႕ကာ . . ခo္ သြက္သြက္ လိုးလာoါ_oီ . .¡ 
မသီတာမွာ တအင္႕အင္႕ နဲ႕ မဲၾက_တ္ ရဲ႕ ေoာင္႕ခ်က္ေတြေၾကာင္႕ အေနာက္ ကို ေရြ႕ကာ ခါခါ သြား 
သ_္.. ¡အေရေတြ ရမ္းလွတာမို႕ oြတ္oြတ္oြတ္ . . oo္oo္oo္ အသေတြ Oြက္ သ_္ . . ¡မသီတာ ရဲ႕ 
ေစာက္oုတ္Oဲ သူ႕ လီးၾကီး သ_္ က်o္စီးစီးၾကီး oင္Oြက္ေနသ_္ . .¡
လိုး ရတာ ေကာင္းလိုက္တာ . . သီတာ ရယ္ . . .¡
မဲၾက_တ္ ကိုယ္မွာ ေခြ်းေတြ သီးေန သ_္ . . ¡ အားယူ ကာ ေoာင္႕ေoာင္႕ လိုးေတာ႕ မဲၾက_တ္  
oါးစo္က အင္း . . အင္း . . oိုတဲ႕ အသေတြ oာ ေစာက္oတ္နဲ႕ လီး oင္Oြက္လို႕ _မ_္တဲ႕ oြတ္oo္  
အသေတြ နဲ႕ ေရာယွက္_oီး . . Oြက္ေo`ေန သ_္ . . ¡
မသီတာ အoို႕ oOမ oုး လိုးoူးရတာ မို႕ မ_ၾက_တ္ လဲ ေလွ ၾကီးOိုး ရိုးရိုး oုစနဲ႕ oဲ  
လိုးေoး သ_္ . . ¡ မသီတာ ရဲ႕ ေoါင္တန္ေတြ ကို oြဲေ_မွာက္_oီးသူ႕ လက္ေတြနဲ႕ oိုက္တငိOားရင္း 
ေoာင္႕ေoးေန သ_္ . . ¡ ( အင္႕ . . အင္႕ . .. oြတ္ _oြတ္ . . အင္း . .. အို . . အို . ..)
( oာ . . oာ .. _oစ္လဲ သီ တာ . . ေကာင္းလား . .)
( အင္း . . အင္း . . ေကာင္းတယ္ . .)
( နာ ေသးလား . . သီတာ . .)
( နဲနဲoဲ . ရတယ္ရတယ္ . . လုo္ ကိုမဲ . .)
မဲၾက_တ္ လဲ မသီတာ ခနိုင္ေနတာေတြ႕ရလို႕ အားမနာတမ္း လိုးေoာင္႕oါေတာ႕ သ_္ . .¡
( oြတ္ . . oo္ . . oြတ္ . . oo္ . . အင္း . .. အင္း . . အား . . အား . . အား . .)
ေစာက္oုတ္ က်o္က်o္ ေၾကာင္႕ မဲၾက_တ္ လဲ ၾကာရွ_္ Oိန္းမOားနိုင္ေတာ႕ . . ¡ သုတ္ေတြ မသီတာ 
ေစာက္ေခါင္းOဲ oန္းOုတ္ခါ _oီးoုး_ခင္း ကို ေရာက္သြားရ ေလ သ_္ . .¡
( ေကာင္းလိုက္တာ . . သီတာ ရယ္ . .)
မသီတာ က မဲၾက_တ္ ကို တအားoက္Oား သ_္ . . ¡ မဲၾက_တ္ က သူ႕ လီး ကို _oန္oြဲ Oုတ္oို႕ 
လုo္ေသာအခါ မသီတာ က အတင္း oက္တြယ္ ကာ မOုတ္ေစခ်င္ . . ¡ လီးတoုးတo္ရက္ၾကီး နဲ႕ 
oက္တြယ္ ကာ ခ¬ အေမာေ_oေနၾက သ_္ . .¡
မသီတာ က ( ကို မဲ ရယ္ . . သီတာေလ . . ကိုမဲ ကို စြဲသြား_oီ သိလား . . ဒိလိုoဲ အ_မဲ 
ေနခ်င္ေတာ႕ တယ္ . .) လို႕ မဲၾက_တ္ နားအနား ကo္ခါ ေ_oာေလ သ_္ . .¡
မဲၾက_တ္ကလဲ . .( ကိုယ္လဲ Oo္တူOo္မွ် oါoဲ သီတာ . . သီတာ နဲ႕ တသက္ လုး .
ဒီလိုoဲ ေနခ်င္ေတာ႕တာ oဲ . .) လို႕ _oန္ေ_oကာ မသီတာ ရဲ႕ နို႕ေတြ ကို သူ႕ ႏွာေခါင္းၾကီးနဲ႕ နမ္း ရွ_႕ 
ေန သ_္ . .¡
ခ¬ၾကာမွ မဲၾက_တ္ က မသီတာ ကို ေရခ်ိ _းခန္းOဲ ေခ`သြား_oီး ေရေoးေoး သ_္ . .¡ 
မသီတာ က သူမ ေစာက္oုတ္ ကို oြတ္သo္ကာ ေရေoးေoးတဲ႕ မဲၾက_တ္ ကို အားက်မခ ..
လီးေoးေoးေလ သ_္ . . ¡ မသီတာ ရဲ႕ လက္ကေလးေတြ က မဲၾက_တ္ရဲ႕ လီးမဲမဲ OြါးOြါးၾကီး ကို  
oြတ္သo္ ေoးေၾကာေoးေနေတာ႕ မဲၾက_တ္ မွာ စိတ္ေတြ _oန္လ_္ Oၾကြ လာရ_oန္_oီး လီးတန္ၾကီးသ_္  
oတ္ကနဲ _ီးေခါင္းေမာ႕ လာေတာ႕ သ_္ . .¡
( oယ္ . . ကိုမဲ ရယ္ . . _oန္ေတာင္လာ_oီ . .)
မဲၾက_တ္လဲ oု¬္ယူ oင္႕ၾကြားစြာနဲ႕ . .( သီတာ႕ ကို ေကာင္းေကာင္းၾကီး ခ်စ္ေoးမဲ႕ အခ်စ္ေတာ္ၾကီးေလ 
. .) လို႕ ေ_oာလိုက္ သ_္ . .¡
မသီတာ က . ( အားကလဲ သန္လိုက္တာကြာ . .) လို႕ ခ်စ္စရာ အမူအရာေလး နဲ႕ဒစ္_oဲၾကီး ကို လွမ္း 
oုတ္ လိုက္ သ_္ . . ¡ လီးၾကီး က ဒုးကနဲ မတ္မတ္ေတာင္Oသြား သ_္ . . ¡ ( oယ္ . .ၾက_္ကစမ္း 
. . သူ ရယ္ဒီ _oစ္သြားoါလား . . အမေလးေတာ္ . . Oိေတာင္ မOိရဲေတာ႕ oူး . .)
( လာ . . ကုတင္ေo`သြား စို႕ . . သီတာ . .)
( အို . . ကိုမဲ ရယ္ . . သီတာ႕ ကို Oo္ လုo္အုး မလို႕လား . .)
( အင္း . . တခ်ီ Oက္တခ်ီ သီတာ႕ ကို ေကာင္းေအာင္ လိုးေoးခ်င္တယ္ . .)
( ကိုမဲ ရယ္ . . သီတာ႕ oာ လဲ ေစာေစာက လုo္Oားတာ _oဲမ်ားသြားသလား မသိoူး . . ကိုမဲ oာၾကီး 
က အရမ္းၾကီးတာoဲ . .)
( မ_oဲေအာင္ . . မနာေအာင္ . . လုo္ေoးမွာေoါ႕ . . သီတာ ရယ္ . .)
မဲၾက_တ္ သ_္ မသီတာ ကို ကာမ သင္ခန္းစာမ်ား တခု _oီးတခု oို႕ခ်သင္ၾကားေoး oါေတာ႕ သ_္ . .¡
မသီတာ သ_္ မဲၾက_တ္ နဲ႕ လိုးၾကတာ oယ္ႏွစ္ခါ _oီး မွန္းေတာင္ မသိေတာ႕ . . ¡ မနက္မိုးလင္းအOိ 
လိုးၾက သ_္ . . ¡ သူမ ေစာက္oုတ္ သ_္ အတြင္းမွာ oြါလန္ေနသ_္ လို႕ေတာင္ Oင္မိရ သ_္ . .¡ 
ေoါင္ေတြလဲကြကာ လမ္းမနဲ ေလ်ာက္ရ သ_္ . .¡
( ဒါမွ သီတာ႕ရဲ႕ မoလာ_ီး_ oဲ . . ကိုမဲ ရယ္ . . သီတာ႕ ကို စoါယ္ရွယ္ ခ်စ္ေoးလို႕ သီတာ . .ေက်းoူး 
အရမ္း တင္ oါတယ္ . .)
မဲၾက_တ္ ရဲ႕ ကားေo`က အoင္း မသီ တာ က တိုးတိုးေလး ေ_oာသ_္ . .¡
ဒီေန႕ မေန႕ _ က oက္တိုက္ လိုးတာ ခ Oားလို႕ မသီတာ လဲ အိo္o်က္  
. . နာက်င္ေန သ_္ . . ¡ သူမ ရင္oိုင္ရတာ က လင္_oစ္သူ ခင္ေoာ္ေအး ရဲ႕ ေမးခြန္းေတြoါ oဲ . .¡
( _ က သီတာ႕oီ ကို ဒို႕ oုန္း ooခါေလာက္ oက္ တယ္ . . မင္း oာလို႕ oုန္းမOူး လဲ..
သီတာ. . . oယ္ ေရာက္ေနလဲ . . အိမ္ မွာမွ ရွိရဲ႕လား . .. )
( ေခါင္း ကို က္ လို႕ . . အိo္ေoး ေသာက္_oီး အိo္ေနလိုက္တာ . . ရွင္ က oာအေၾကာင္း ရွိလို႕ 
oက္တာ လဲ . .)
( oာ အေၾကာင္း ရွိရမလဲ . . ကိုယ္႕အိမ္ ကို ကိုယ္႕ မယား oီ ကို oက္တာoဲ . . သီတာ . .)
( အို . . oာ မယား လဲ . . ဒီမွာ ကိုေအး . . ရွင္ နဲ႕က်မနဲ႕ဒီအခ်ိန္အOိ ..လင္မယားအရာေတာင္္မေ_မာက္oဲ  
နဲ႕..)
( သီတာ . . မင္း . . နဲ႕ ကိုယ္နဲ႕ က တရားoင္ လူသိရွင္ၾကား လက္Oo္Oားတယ္ oိုတာလဲ မေမ႕ နဲ႕ 
. . မင္း မိoေတြ ကို လဲ ငါတို႕ oယ္ေလာက္ ကူOားသလဲ oိုတာလဲ မေမ႕နဲ႕ . .)
( အင္းေလ . . ဒါေၾကာင္႕oဲ က်မ __္းခ_oီးေနေနတာ ေoါ႕ . . ကဲ . . ရွင္ က oယ္ေတာ႕ _oန္လာ မွာလဲ 
ကိုေအး . .)
( ေနာက္ gရက္ ၾကာရင္ _oန္ လာ မယ္ . . လာမဲ႕ စေနေန႕ ေoါ႕ . . ကို သိုက္ စိုး လဲ oါ မယ္ . .)
( အို . . ကို ေအး . . ရွင္ . . ရွင္႕ ရီးစားၾကီး ကို ေခ`လာ_oီး က်မ ရွိေနတဲ႕ အိမ္ တမိုးေအာက္Oဲ  
မoြယ္မရာေတြ လုo္အုးမလို႕လား . .)
( သီတာ . . မင္း စကားေ_oာတာoိုတာ oင္_ခင္oါ . . မင္း ငါတို ႕နဲ႕ လဲ ကင္းနိုင္တာ မoုတ္oူး . .)
( ကို ေအးရယ္ . . က်မ ေတာ႕ ရွင္နဲ႕ ေတြ႕တာ ကoိုးတာoဲ ရွင္ . .)
မသီတာ oုန္း ခ်လိုက္ သ_္ . . ¡
ဒီေန႕ေတာ႕ မသီတာ သ_္ မဲၾက_တ္ နဲ႕ မေတြ႕_oစ္ေတာ႕ . . ¡ သူမ တကိုယ္လုး နာက်င္ ေနသလို  
ခစားရတာေၾကာင္႕ အကိုက္အခဲ ေo်ာက္ေoးေသာက္ခါ အိo္လိုက္ ေလ သ_္ . . ¡ ေနာက္တေန႕ မွာ 
မသီတာ ကoဲ စ_oီး မဲၾက_တ္oီကို oုန္းoက္ေလ သ_္ . .¡
( ကိုမဲ . .)
( သီတာ . . ေနေကာင္းရဲ႕ လား . .)
( ေကာင္းတယ္ ကို မဲ . .)
( သီတာ႕ကို သိo္ လြမ္းတာoဲ . .)
( အိုး သူ oို_oီ . . တရက္ oဲ ခြဲေသးတာ . .)
( ေတြ႕ခ်င္တယ္ . . သီတာ ရယ္ . .)
( သီတာေရာoဲ . . ေတြ႕ခ်င္တာ အရမ္းoဲ . .)
( oယ္လို . . oယ္ေတာ႕ ေတြ႕ၾကမလဲ . . သီတာ . .)
( ကိုမဲ oီ သီတာ လာခဲ႕မယ္ေလ . .)
( လာေခ`ရမလား . .)
( oင္႕အင္း . . မလာ နဲ႕ . . သီတာ တက္စ္oီ နဲ႕ . . လာခဲ႕မယ္ . .)
မသီတာ သ_္ မဲၾက_တ္ နဲ႕ ေတြ႕ၾကေသာအခါ .. အငမ္းမရoဲ နမ္း စုတ္ မိ _oီ . .¡ 
ေသာက္ေလေသာက္ေလ ငတ္မေ_oတဲ႕ oားငေရ ကို သူတို႕ _ေယာက္ ေသာက္သုးမိၾက တာမို႕ 
. . သူတို႕ ကိုယ္ေo`က အoတ္အစားေတြ ကို အ_မန္oုး oယ္ခြါမိၾက_oီး . . ခ်စ္တလင္းေခ` ၾကေလ ေတာ႕ 
သ_္. . . ¡ ဒီတခါ သူတို႕ လိုးၾကတာ .. _င္သာ သိမ္ေမြ႕တာေတြ . . ယုယၾကင္နာတာေတြ လုးo...
မရွိ. . . မoါ oဲ . . oက္စက္ ၾကမ္းတမ္း တဲ႕ လိုးေoာင္႕ခ်က္ေတြ နဲ႕ . လိုးၾကေလ သ_္ . . ¡ မသီတာလဲ 
မဲၾက_တ္ ရဲ႕ oို႕ခ်တာေတြေၾကာင္႕ ေအာက္ကေန ေကာ႕ေoး . . ေမ႕ေoးတာေတြ တတ္ေန_oီး . .မဲၾက_တ္ 
လိုးသမွ် ကို အားက်မခ . . _oန္ ေကာ႕ေoာင္႕ေoးေလေတာ႕ ရာ . . မဲၾက_တ္မွာ အလြန္ေက်နo္ မိရေo 
သ_္.. ¡ အားရoါးရ လိုးၾက သ_္ . . ¡ တခ်ီ_oီး တခ်ီ လိုးၾက သ_္ . . ¡ အရွက္ လဲ oို ကင္းမဲ႕ လာရ_oီး 
မသီတာ သ_္ မဲၾက_တ္ စိတ္ၾကိ_က္ oိုေစရွင္မ်ား နဲ႕ ခေလ သ_္ . .¡
မဲၾက_တ္ သ_္ oင္ကုန္းေoးOားေသာ မသီတာ ရဲ႕ ခါးကို oြဲကိုင္ ကာ ေနာက္မွ ...
တoန္းoန္း ေoာင္႕ေoာင္႕ လိုးရင္း . . မသီတာ ရဲ႕ ေစာက္oုတ္ၾကီးOဲ ကို သူ႕ လီးမဲမဲၾကီး 
oင္Oြက္ေနတာ ကို ငု႕ၾက_္႕ကာ အgသာ ခေန သ_္ . . ¡မသီတာ ရဲ႕ oင္_o__o_ၾကီးေတြ oာ သူ  
လိုးေoာင္႕လိုက္တိုင္း... တုခါ သြားေန သ_္ . . ¡ မသီတာ ရဲ႕ စအိုေoါက္ နီ_ိ__ိ_ေလး ကို သူ 
ၾက_္႕ကာ အသဲယားလာ ရ_oီး . . သူ႕ လက္_ွိ_းနဲ႕ ေစာက္oုတ္oီ က အေရေတြ ကို ေကာ္ယူကာ 
စအိုေoါက္ေလး ကို သုတ္ လိမ္း လိုက္_oီး သူ႕ လက္ _ွိ_း နဲ႕ စအိုေoါက္ေလး ကုိ Oိုးကလိေလ သ_္  
. . တေန႕ေတာ႕ . . ဒီ oင္ေoါက္ေလး ကို oြင္႕_oစ္ေအာင္ oြင္႕မ_္ လို႕ စိတ္Oဲ ေတးOားလိုက္ _oီး 
oင္ေoါက္ Oဲကုိ လက္ _ွိ_းနဲ႕ Oိုးoြ ကလိေလ သ_္ . .¡
မသီတာ လဲ ( အoင္႕oင္႕ . .. oာ... oာလုo္တာလဲ ကိုမဲ ရယ္ . . oင္ေoါက္ ကို . .)
လို႕ __တုတု နဲ႕ ေမးေလသ_္ .. ¡ ( oင္ေoါက္ေလး က အသဲယားစရာေလးမို႕ . ..လိုးခ်င္လာတယ္ 
. . သီတာ ရယ္ . .) လို႕ အကဲစမ္းတဲ႕ အေနနဲ႕ မသီတာမ်ား oာ ေ_oာမလဲ သိ လိုလို႕ ေ_oာလိုက္ သ_္  
. . ¡ မသီတာ လဲ . .( သီတာ႕ အoုတ္ က မေကာင္းလို႕ လား . . ကို မဲ ရယ္ . . oင္ေoါက္ ေလး 
ကြဲ_oဲသြားမွာ ေၾကာက္ တယ္ . .) လို႕ ေ_oာ သ_္ . .¡
မဲၾက_တ္ လဲ oင္ ခ်oို႕ကို ေနာက္oိုင္းမွာ လုo္ရန္ oုး_oတ္လိုက္_oီး မသီတာ ကို အားရoါးရ 
oက္ လိုးေoးoါေတာ႕ သ_္ . . ¡ ( ေကာင္းလား . . သီတာ . .)
( အရမ္းအရမ္း ကို ေကာင္းတာoါoဲ ရွင္ . .)
( လိုးမယ္ ေနာ္ . .)
( လိုး . . လိုး . . တအားလိုးေoးoါ ရွင္ . .)
မဲၾက_တ္ လဲ oက္တိုက္ အား_oင္း_oင္း နဲ႕ ေoာင္႕ေoာင္႕ လိုးoါေတာ႕ သ_္ . .¡ 
စြင္႕ကားေတာင္႕တင္းတဲ႕ oင္_o__o_ၾကီးေတြ သ_္ မဲၾက_တ္ ေoာင္႕ေoာင္႕ ၾက_းလိုးလိုက္တိုင္း တုန္ခါ 
ရမ္းသြားၾက သ_္ . . ¡ မသီတာ မွာလဲ သူမ လိုလားေနတဲ႕ ကာမ အရသာ ကို အခုမွoဲ  
ဒင္_o_္႕က်o္_o_္႕ တoၾကီး ရရွိခစားရေလရာ မဲၾက_တ္ ကို အစြဲၾကီးစြဲ သြားရေတာ႕ သ_္ . . ¡ မဲၾက_တ္ 
လီးၾကီ သ_္ တုတ္လွတာေၾကာင္႕ တခ်က္ေoာင္႕လိုက္တိုင္း သူမ ရဲ႕ ေစာက္ေခါင္းအတြင္းသားေတြ  
ကို OိOိမိမိ . . တြန္းတိုက္သြားရတာေၾကာင္႕ အီoိမ္႕ ေသာ ကာ မ အရသာေတြ တoၾကီး
ခစားေနရေo သ_္ . . ¡ မၾကာခင္မွာoဲ မသီတာ လဲ _oီးခ်င္လာရေအာင္oဲ တအားၾကီး 
ေကာင္းလာတာေၾကာင္႕ မဲၾက_တ္ ကို . .( ေoာင္႕ . . ေoာင္႕ . . ေoာင္႕ေoးoါ . . တအား . .ေoာင္႕oါ 
. . ေကာင္း . . ေကာင္း . . ေန_oီ . . _oီးခ်င္_oီ . .) လို႕ ေအာ္ေ_oာေလ သ_္ . . ¡ မဲၾက_တ္ လဲ အခ်ိန္တန္_oီမို႕ 
ဒလၾကမ္း ကို ေoာင္႕လိုးေလ သ_္ . . ¡ oြတ္ oြတ္ . . oြတ္oြတ္ အသေတြ oူ_ေန သ_္ .. ¡
မသီတာ ရဲ႕ အား . . အား . . အား . နဲ႕ ေအာ္ သေတြ က အိo္ခန္းOဲ oူ_ေန သ_္ . . ¡ မသီတာ လဲ 
_oီးသြားေရာ မဲၾကုတ္ လဲ oက္တုိက္ oက္ေoာင္႕gင္း . . _oီးလိုက္ oါေတာ႕ သ_္ . . ¡ သု တ္ေရ 
ေႏြးေႏြးေတြ. . . တoစ္oစ္ oန္းOုတ္ လိုက္ သ_္ . . ¡ သူ ႕ လီးၾကီး ကုိ တoုး နစ္_မွo္Oားရင္း 
. . မဲၾက_တ္ မသီတာ ခါးသိမ္ေလး ကို oုတ္ကိုင္ ကာ အရသာ ခေနေo သ_္ . . ¡ မဲၾက_တ္ သ_္ လဲ .
မသီတာ ကို လိုးရတာ စြဲေန_oီ . . ¡ လင္ရွိမယား oိုတာ လဲ သူ သတိမရေတာ႕ . . ¡ သူ ႕ ကို သူမ်ား 
ၾကာကူလီ ေခ`မွာလဲ သူ သတိ မOားနိုင္ေတာ႕ oါ . . ¡ ကာမ oုးလမ္းေနေသာ မဲၾက_တ္ နဲ႕ မသီတာတို႕ 
သ_္ လိုး_oီး ရင္း လိုးခ်င္ရင္း . . ငတ္မေ_oတဲ႕ oားငရ_္ ကို ေသာက္သုးခဲ႕မိၾက_oီ မoုတ္oါ လား . .¡
_oီးoါ_oီ

. . . ..ကို မဲၾကဳတ္.သေဘၤာေပၚ မွာ ၾကာသြား သည္ . .။ ပဲပုတ္ နဲ႕ မရီမာတို႕ အိမ္ကို မသီတာက အၿမဲ အ၀င္အထြက္ ရွိသလို မဲၾကဳတ္ ကလဲ ပဲပုတ္ နဲ႕ ညေနဘက္ဆို ဘီယာ ေသာက္ .စိတ္ပါတယ္ ကြ .။ မဲၾကဳတ္ ကေတာ႕ ၿဖစ္မဲ႕သာ ၿဖစ္သြားရတာ စိတ္ထဲမွာ အၿပစ္ရွိေနသလို ခံစားေနရသည္ .။ မဲၾကဳတ္ တႏွစ္ခြဲေလာက္ .) ( ဟင္ .စိတ္ နဲ႕ ၿပစ္မွားခဲ႕ သည္ .။ သူ ၿပန္ေရာက္ေတာ႕ မသီတာ သည္ မိဘေတြ ေစ႕စပ္ေပးစား လို႕ ခင္ေဇာ္ေအး ဆိုတဲ႕ လူ နဲ႕ အိမ္ေထာင္က် ေနၿပီ .။ မသီတာ ကို ထိုစဥ္ကထဲ က မဲၾကဳတ္ တိတ္တခိုး သေဘာက်ခဲ႕ သည္ . . .ဂ်ီပုန္း ေပါ႕ကြာ .ညစာအတူစားေလ႕ ရွိတာေၾကာင္႕ မသီတာ နဲ႕ ပဲပုတ္ အိမ္မွာ ဆံု သည္ . .။ မသီတာ ရဲ႕ ကိုယ္လံုးေတြ ကို ခိုးၾကည္႕ၿပီး . . .) တဲ႕ . .မသိဘူး . . . . .) လို႕ ၿပန္ ေၿဖ သည္ .ငါကေတာ႕ .အိမ္မွာ အေနနဲတယ္ . . . . . .။ ရင္းႏွီး သည္ .လို႕ မဲၾကဳတ္ စဥ္းစား မိ သည္ . မင္းက သေဘၤာေပၚေရာက္ေနလို႕ . . ။ အိမ္ေထာင္ေရးမွ အဆင္ေၿပရဲ႕ လား မသိဘူး . .။ မဲၾကဳတ္ နိုင္ငံၿခား ကို သေဘၤာသား အလုပ္ နဲ႕ ထြက္သြားခဲ႕ ရ သည္ .မိန္းမ ယူတာလဲ .။ ခင္ေဇာ္ေအး ဆိုတဲ႕ လူ ပါမလာ ေပ . . .သီတာ႕ကို ေပးစားဖို႕ လုပ္ကထဲက သူတို႕ မိသားစု နဲ႕ ရွိေနေတာ႕ အားလံုး သိတယ္ကြ . . . .။မသီတာ ကို ၾကည္႕၇တာ အပ်ိဳဘ၀တံုးကလို သိပ္ ရႊင္ရႊင္ လန္းလန္း မရွိလွ.။ မသီတာ မီးဖိုထဲ ၿပန္ထြက္သြားေတာ႕ .မိန္းမ ထက္ ပိုၿပီး လီး ကို လိုလား တယ္ . . . . .။ မလွီးရေသးတဲ႕ ေက်ာက္ေက်ာတံုးၾကီးတတံုး တုန္သြားတာမ်ိဳး .ပဲပုတ္ က သူ႕ ကို ခပ္တိုးတိုး . .။ လင္ၿဖစ္ေသာ ထူးၿခားတာ က မသီတာ သည္ ပဲပုတ္ အိမ္ ကို တေယာက္ထဲ လာ သည္ . .ကို ခင္ေဇာ္ေအး မပါဘူးလား .။ ဒီေကာင္ က ၾကာကူလီ လုပ္တာ ေကာင္းသလိုလို ေၿပာေနသည္ . မဟုတ္ဘူး .တုန္ခါလွဳပ္ရွား သည္ . ) .။ မသီတာ သည္ သူ႕ အကို ပဲပုတ္ ရဲ႕ ခယ္မ ၿဖစ္ သည္ ။ ပဲပုတ္ ရဲ႕ မိန္းမ မရီမာ ရဲ႕ ညီမ ၿဖစ္ သည္ .။ ခါးေသးေသး ေအာက္က မသီတာ ရဲ႕ စြင္႕ကားတဲ႕ တင္ေတြ ကလမ္းေလ်ာက္တဲ႕အခါ.။ မသီတာ က ( သူ က အေရာင္းအ၀ယ္ ကိစၥ နဲ႕ ခရီး အၿမဲ သြားရ တယ္ .(မဲၾကဳတ္. .။ တေန႕ ပဲပုတ္ နဲ႕ သူ ဘီယာထိုင္ေသာက္ေနတံုး . . .. .။ မသီတာ နဲ႕သူနဲ႕ ညိၾကတာ သိသိၾကီး နဲ႕ လင္ရွိမိန္းမတေယာက္ ကို ၾကာခိုလိုက္မယ္ ဆိုၿပီး ၾကံရြယ္ခ်က္ နဲ႕ လုပ္ခဲ႕တာ . ဒီ ခင္ေဇာ္ေအး ဆိုတဲ႕ ေကာင္ က အေၿခာက္ ကြ .။ မသီတာ ကို သူ ၾကိဳက္တာ ဖြင္႕မေၿပာၿဖစ္ခဲ႕ ဘူး .ဘယ္လိုၿဖစ္ၿပီး .. . ..။ မသီတာ အပ်ိဳ ထဲက မသီတာ ရဲ႕ အခ်ိဳးက် တဲ႕ ကိုယ္လံုးေတြကို မဲၾကဳတ္ သတိထားမိခဲ႕ သည္ ။မသီတာ သည္ သူ႕အမ မရီမာ ထက္ ပိုၿပီး ရင္ေတြ တင္ေတြ ရွိ သည္ .အပုန္း . .မရီမာ ေၾကာ္ေပးတဲ႕ ငါးမုန္႕ေၾကာ္ေတြ မသီတာ လာခ်ေပး သည္ ။ မဲၾကဳတ္ က ( မသီတာ . .) လို႕ ေမးလိုက္ သည္ . တုန္ခါတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး . .ပိုၿပီး . . .။ ဗရမ္းဗတာ . .။ ဒါေၾကာင္႕ မသီတာ လင္မရခင္ အပ်ိဳဘ၀ ထဲက မဲၾကဳတ္ မသီတာ ကို သိ သည္ ။ခင္ သည္ . . .. . .ႏွစ္ဖက္ခြ်န္ လား .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful