సమ చ ర చట క ద సమ చ ర న ప దడ ఎల - క ర వధ న

స చన త క ప"శ ల$(అవసరమ()న వధ గ మ ర,-ల$ చ.ె0స1క2 డ4)
1.

న దరఖ స16/ ర7టర, / ఫ9ర ద1 / సమస ప;< ర=జవ ర@ ప"గత. అ టC,న దరఖ స16/ ర7టర, / ఫ9ర ద1 / సమస ఏ

అధFక ర7క ఎపGడH చ.ర7 దF, అతనవదJ ఎన ర=జల$గ ఉ దF, ఆ క లవ వధFలM ఆ అధFక ర7 ఏ చ.శ డH?
2.

న దరఖ స16/ ర7టర, / ఫ9ర ద1 / సమస ప;< తగ7న చర ల$ తస1క2వ లQన అధFక ర,ల పRరS , , చర తస1క2న

వ ర7 పRరS , ఇవU డ4.
3.

ఎల టV పన చ.య న ఈ అధFక ర,లప;<, ప"జలన1 వ[ధF చన ద1క$గ న1 ఎల టV చర ల$ తస1క2బ^త_న ర,?

ఎప-టVల`గ చర ల$ తస1క2బ^త_న ర,?
4.

న పన ఎప-టVల`గ పaర76 అవbత_ దF?

5.

న దరఖ స16/ ర7టర, / ఫ9ర ద1 / సమస అ దFన తర Uత ఎల టV, ఎవర7 దరఖ స16/ ర7టర, / ఫ9ర ద1 / సమస

అ దF దc వ టV గdర7 చ క దF వవర ల$ త0లప డ4.
 దరఖ స16ద ర,/ పన1 చ0లS పbద ర, / ఫ9ర దf / బgధFత_న పRర,/ రశద1 నi బర,
 దరఖ స16/ ర7టర, / ఫ9ర ద1 / సమస అ దF చన త.దF
 పర7షkర7 చన త.దF
6.

ఆయ ర7క ర,lలల`న దరఖ స16/ ర7టర, / ఫ9ర ద1 / సమస క$ స బ ధF చన వవర ల క పm, ప9" టమట

ఇవU డ4.
7.

న దరఖ స16/ ర7టర, / ఫ9ర ద1 / సమస అ దF చన తర Uత వచoన వ టVన మd ద1గ పర7షkర7 చ ఉ టp,

అల వ ర7 వ త_ ర కమd ద. పర7షkర7 చడ నక ఉ డ. క రణ లrమటt త0ల- డ4.
8.

న దరఖ స16/ ర7టర, / ఫ9ర ద1 / సమస అ దF చన తర Uత వచoన వ టVన మd ద1గ పర7షkర7 చన ద1క$

ఎప-టVల`గ వ ర7ప;< వజలrనQ శ ఖ వచ రణ ఆర భ తబ^తx దc త0ల- డ4.
ఆ ధ"పద
" .శ లMసమ చ ర చట క ద సమ చ ర న ప ద. పదz త
చకkగ దరఖ స16న1 ర శ క ద నన తగ7న ర,స1 తx క ద చ0ప9-న ఏదc ఒక పదz తలM దరఖ స16న1 అ దజ|యవచ1o.
ర,స1మd :

గ} మస• య అధFక ర,లక$ దరఖ స16ల దజ|యడ నక ఎల టV ర,స1మd ల•ద1.

మ డలస• యల` దరఖ స16ల దజ|యడ నక ర,స1మd దరఖ స16 ఒకk టVక 5 ర,. చ0లS చ ల.

వ[ర| ఏ స• యల`నi<న దరఖ స16 ఒకk టVక 10 ర,. చ0లS చ లQ ఉ ట‚ దF.

వర, ఈ ర,స1మdన1 ఇల చ0లS చవచ1o :

1.

ప„స ద Uర : అక† టQ ఆఫmసర, పRర,నగ న, వ[ర| నర‡Jశత అధFక ర7 పRర,నగ న డ4మ డH డ" ఫ‰ ల•ద బg కరQ

చ0క తస1క2వ ల. ద నన దరఖ స16క$ జతచ0స9 ప9ఐఓక$ ప ప ల.
2.

న[ర,గ : వ[ర,వ[ర,గ వర7క స బ ధF చన వ క6 గత గ ల•ద ప9ఐఓ క ర లయ నక వiళS, మర, దర ఖ స16న1

ఇచo, ఆ ర,స1మd క‘డ అకkడ. న[ర,గ చ0లS చవచ1o.
మd
మdఖ
ర ష’
ఆ ధ"పద
" .శ

సమ చ ర కమషనర,, ఆ ధ"పద
" ద.. శ
ె.పర,
శ} స9డ4 అరహ

చర,న వa
వa

ఇమ(యల/వiె0బ స;<ట

ఆ ధ"పద
" .శ ర ష’ సచవ లయ హ˜™దర బgద - http://www.scic.ap.gov.in
500022 ఫ„న - 040 23452620

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful