NNCL829-409v1.

0

POPPER PÉTER AZ ÖNMAGÁBA TÉRŐ ÖSVÉNY
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1990 ISBN 963 15 4178 9

−2−

AJÁNLÁS
Ajánlom ezt a könyvet Swami Dhattatreya Brahmacharinak, akivel 1971-ben ismerkedtem meg Indiában a Vhisvayatan Yogaashramában. Egy ideig a tanítványa voltam. A dolog azonban nem ilyen egyszerű. Egyrészt mert én is mestere voltam Dhattatreyának. Másrészt mert még másoknak is voltam a tanítványa és egyszersmind mestere: Nem voltam ugyanis tanítványa soha senkinek, aki nem fogadott el engem mesteréül. Ők arra tanítottak engem, hogy milyen a jó tanítvány, én arra tanítottam őket, hogy milyen a jó mester. Ők is valamennyien Dhattatreya voltak. Ide írom a nevüket: P Liebermann Lucy Török Sándor Pető András Ladányi Péter Vázsonyi Ibolya Gleimann Anna Végül én is Dhattatreya vagyok. Ezért neki ajánlom ezt a könyvet, akit 1979-ben ismét viszontláttam Indiában. Csakhogy akkor már nem Dhattatreyának hívták, hanem Buddharakkita Theyrának. Akkor volt a világ legszebb tavasza Bangaloréban. Még valamit a koanokról. A koan zen buddhista meditációs paradoxon. Abszurd töprengés a világ abszurditásáról. Csakhogy a matematikából tudjuk, hogy „- x - = +”, vagyis hogy mínusz mínusszal szorozva mindig pluszt eredményez, a dolgok fonákjának sokszorozása nyomán előtűnik a valódi mintázat. Két ölelkező negatívum nászából megszülethet egy pozitívum. Annak idején azt mesélték, hogy amikor Leonardo da Vinci egy értetlenkedő építésznek hiába magyarázta a boltív lényegét, végül türelmét vesztve így kiáltott fel: − Ej, hogy nem érti ezt, Messire? A boltív két egymásnak támaszkodó gyengeség, ami végtelen erővé változik! Ebben a könyvben álkoanok vannak. Én találtam ki őket. Tekinthetők paródiának, csúfolódó fintornak is. Mindegy. Számomra az irónia a túlságosan nehéz szellemi súly elviselhetővé tételének eszköze. Vagyis alázat, a leborulás szemérmes formája. E napkeleti utazásra közös útravalónak magunkkal vihetnénk Dighiti kószalai rádzsa egykori intelmét fiához: Ne nézzed nagyon messziről, Ne tekintsd meg nagyon közel, Ha döntened kell bármiről, Dighávu, édes gyermekem. Harag nem old fel haragot, Dighávu, szeretett fiam, A szeretet mindent felold. Annak oldó hatalma van.

HOGYAN KELL TANÍTANI? DHATTATREYA ELSŐ KOANJA
Egy fa alatt ül a Mester és a tanítványa. A Mester tizenhét éves. A tanítványa hetvenéves. A Mester tanítása abból áll, hogy hallgat. A tanítvány hallgatja a Mester hallgatását, és minden kétsége eloszlik.

DHATTATREYA MÁSODIK KOANJA
A tanítvány elragadtatottan hallgatta a madárdalt. A Mester azt kérdezte: - A rigóban gyönyörködsz-e, vagy a füttyében? − A rigóban! - felelte a tanítvány.

−3− Akkor a Mester bekötötte a tanítvány szemét. - A füttyében! - felelte a tanítvány. Akkor a Mester gyapotot dugott a tanítvány fülébe. Ebben a pillanatban a tanítvány megértette, hogy mi az, amit a Mester nem ért. A Mester megértette a tanítvány megértését, és megvilágosodott. Sri Ramananda magyarázata: A rigó, a fütty, a gyönyörködés, a Mester és a tanítvány a valóság öt arca. Mindegyikben ott ragyog az egész. Vajha ötezerötszáz vagy ötvenötezer arca volna a valóságnak, mi a különbség? Pandit Lal magyarázata: A szem fölösleges, a fül fölösleges. A rigó fölösleges, a fütty fölösleges. A Mester fölösleges, a tanítvány fölösleges. Elég a gyönyörködés. Swami Dhattatreya magyarázata: Én ebből egy szót sem értek, hál’ istennek. Ezért nem létezik a szó, nem létezik az értés, nem létezik a hála és nem létezem én sem. Egyedül az Isten létezik.

HOGYAN ISMERKEDTEM MEG DHATTATREYÁVAL?
A világító mosolyú dr. Bhole riksán elvitt Swami Dhirendra Brahmacharihoz. (Mint később kiderült, Indira Gandhi bizalmasa volt. A Janata uralma alatt jógaiskolát nyitott, majd büntetőeljárás indult ellene. A Kongresszus újbóli győzelme után rehabilitálták.) Dhirendra sorsáról eszembe jut, hogy egyszer megrettenve néztem, ahogy a benaresi (varanasi) hindu egyetemen néhány száz ifjú állatként ütötte egymást, a Bangladesről vallott nézeteik érvényesítése érdekében. Rémülten futottam Dhattatreyához. − Mester, nem az erőszaknélküliség birodalmában vagyunk? Csak ennyit felelt elnézően: − Mit akarsz? The man is man. (Vagyis hogy az ember - ember.) Szóval Dhirendránál nagyokat hallgattunk. Körülbelül két óra alatt ez történt: Csend. DHIRENDRA: Honnét jön? ÉN: Magyarországból. DHlRENDRA: Hideg, vagy meleg ország? Látva, hogy értetlenül nézek. Milyen ott a tél? ÉN: Van hó is meg jég is. DHlRENDRA: Akkor hideg ország. Csend. DHlRENDRA: Mi a helyzet a vallással az ön hazájában? ÉN: Hát... vannak katolikusok... reformátusok... zsidók... DHlRENDRA: Akkor ön nem tudja, mi a vallás. Csend. DHlRENDRA: Vallás az, hogy mit csinál egy ember, amikor egyedül van. ÉN: Ja? Hát kinyitja a televíziót, a rádiót, feltesz egy lemezt vagy egy jó kazettát a magnóra. Csend. DHlRENDRA: Mit gondol ön az istenség megtestesüléseirő1? De ne azt mondja, amit erről olvasott, hanem azt, amit gondol. ÉN: némi töprengés után. Hát ha létezik istenség, és ha megtestesült, akkor azt gondolom, hogy bűntudatból testesült meg. DHlRENDRA: Hogy érti ezt? ÉN: A teremtés miatt érzett bűntudatából. Ha van egy téren és időn kívüli lény, végtelen és örök, és ez létrehoz teremtményeket, akiknek meg kell öregedniük, tönkre kell menniük, meg kell halniuk ennél gonoszabb dolgot nehezen tudok elképzelni. Talán bűntudatból időnként ő is végigéli a teremtményeinek a sorsát. Csend. DHlRENDRA: Rendben van. Tanítani fogjuk. Tapsol.

és milyen a sorrendjük. hogy megőrül tőle az olvasó. hanem helyettesítő fogalmakat kellett használni: Örökkévaló. aki nem kíván guru lenni. a régi kabalisztikus legenda szerint Isten neve harminchat hangból áll. Mikor 1979-ben visszatértem Indiába. és reméltem. mert látom. a mennyek alatti vizeket a mennyek feletti vizektől. hogy rejtőzködő filozófus. Teremtőkről.) A „VAGY” KULTÚRÁJA: NYUGAT Amikor a zsidó-keresztény Atyaúristen megteremtette a világot. hogy senki nem tudja. A kiejtett név valósággá vált illúzió. Tanuljon alázatot! Mint már a címben is jeleztem. ami Tanítót jelent. meghajolnak. Először is elválasztotta a létezést a nemlétezéstől. így ismerkedtem meg Dhattatreyával. mert jó nehéz kiejteni. ami az emberi közösségekben és az emberek lelkében végbemegy. Ámbátor felmerült a gyanú. A Világ Királya. az „mája”. a szárazföldet a víztől. Azután elválasztotta a világosságot a sötétségtől. hogy ellenszenves önnek. Én is szedelőzködöm. Majd elfelejtettem: a lelket is elválasztotta a testtől. G. Most veszem észre. Azért is választottam ezt a nevet. Amit mi valóságnak vélünk. égő szeműek. hogy nevükön merjük nevezni mindazt. kopasz. Hosszú haja. a jót a rossztól és így tovább. Ezért ruháztam fel a Pandit címmel. Akárhogy van is. Pandit Lal társadalmi következtetése: Aki politikai hatalomra tart igényt. Különben úgy kell kiejteni. A testes. még a halottak is feltámadtak. és ezért kellett meghalnia a keresztfán. Ugyanígy a „Melech háólám” (A Világ Királya) is többértelmű. Ezért a kiejtett név .gyilkosság! Rabbi Náhum fejtegetései: Lehet. hogy Dhattatreya. ami az „Elóha” (= Teremtő) többes száma. . Lelki nyavalyáinkon is úgy leszünk úrrá. ami elviselhetetlenül fáj. Legyen hát ez Dhattatreya második koanja. szellemi erőinek legjavát az elválasztásra fordította.−4− Bejön három jógi. és leülnek a gyékényre. HOGYAN KELL KIEJTENI DHATTATREYA NEVÉT? Dhattatreya nevét egyáltalán nem kell kiejteni. Vagyis ő maga így vált Istenné. Mégis végtelen tapintattal indított el India szövevényes útjain. amit eltitkolunk önmagunk előtt. hogy ezért nem volt szabad a régi hébereknél Isten valódi nevét kiejteni. hogy vége az első találkozásnak. és amikor kiejtette. Nézem őket. fényes karamella bőrű Lal úr a University Grant’s Comission tisztviselője volt Delhiben. De a harmadik egy pufók malac. vagyis káprázat. amennyiben az „ólom” vagy „ólám” fogalma egyaránt jelent világot és világkorszakot. hogy melyik ez a harminchat hang. jól ügyeljen arra. mert a teremtett világ dolgai engedelmeskedtek neki. a Bibliában ugyanis mindig az „Elóhim” szó szerepel. Találkozásaink során kiderült. Úr. aszkéták. hogy miért őt választottam? ÉN: Nem. és nem tart igényt tanítványokra. Ezt hívjuk pszichoterápiának. már nem volt ezen a földön. azé a hatalom. Ő lesz a guruja! A szerzetesek meghajolnak és kimennek. Aki megriad az igazság kimondásától. hogy időlegesen egyesítette őket. Kettő nagyon tetszik. A baj csak az. Jung lélektani magyarázata: Aki nevükön tudja nevezni a dolgokat. Nekem egy jógaszerzetes ne legyen kövér! DHlRENDRA: hirtelen rámutat a kövérre. Teremtő. Erre a célra a „legyen” szót használta. A kiejtett Név megölte őt. 1971-ben tőle kaptam a megélhetésemhez szükséges pénzt. minden csodát véghezvihetett. szakálla hájas testére omlik. DHIRENDRA: Mert láttam. éppen azáltal. teremtő erőkről van tehát szó. hogy nevén merje nevezni mindazt. hogy ez koannak is felfogható. DHIRENDRA: Tudja. attól a hatalom is elvétetik. hogy valahol létezést tételezünk fel. Pandit Lal magyarázata: Névvel jelöljük azt az illúziónkat. övé lett az Isten hatalma. Soványak. hogy Jézus ismerte az Isten valódi nevét. A „Teremtő” viszont fordítási hamisítás. C.

a segítségedre sietett. máj nincsen csuka nélkül. Különben is az isteni tökéletességből nem hiányozhat a humor. aki belegyúrtam eklektikus fejembe a viselkedéslélektant és a kognitív pszichológiát is.Isten ellen nem lehet Istent szedni .Áldott az út. az Ige. Vagy legalábbis igyekezz elfelejteni! Dr. csuka nincsen folyó nélkül.egyebet nem tehetvén . ezért az Anschluss után a Gestapo letartóztatta. . A humortalan. a lélekre figyelő emberek szellemi vezéreként. Mégis elpusztultak. néha pedig kifejezetten gyűlölöm! Akkor a kis „vagy” csipeszem szorításában így sikoltozna: − Himpellér! Szélhámos! Csaló! Mert a nyugati kultúra Logosza ezt követeli: − Törd magad egyértelművé! Válassz! Legyél „Igen” vagy „Nem”. Ezen csak az segíthetne. és így szólt: . ahol is a kegyelem és a kísértés ütőivel játszanak velem. ő a Logosz. aki a hinduizmus híve! Én egy analitikusan orientált reflexológus vagyok.) DHATTATREYA HARMADIK KOANJA − A nagy pestisjárvány idején csukamájolajat szedtek az emberek.válaszolta a Mester. Eközben fölfedezte az emberiség gyötrelmeinek két fő okát: férfiaknál a kasztrációs félelmet. De majd adok én nekik! (Dr. és fejtsd el. és megajándékozott az Elfojtás lehetőségével. nőknél a péniszirigységet.kérdezte a tanítvány. Sri Ramananda magyarázata: Olaj nincsen máj nélkül. Freud Zsigmond összefoglalása: Ezért neurotikus ez a kultúra. Válassz szabad akaratod szerint. Freud Zsigmond neves bécsi ideggyógyász. ami nem zárja ki azt. egy szót: „vagy”! Ugyanis ha nem tudnák. hogy soha nem vagyok egyértelmű! Ám mégis választanom kell sokféle gondolatom és érzelmem között. . másrészt mert be kell látnom. ég nincsen Isten nélkül. Én vagyok a labda az Isten és az Ördög teniszmeccsében. Utazási és érintési fóbiájának leküzdése érdekében széles körű pszichoterápiás gyakorlatot folytatott. hogy mégis legyél egyféle. ha nem akarok az erkölcsi vagy tudományos sátán karmai közé jutni egyéb sátánokról nem is beszélve -. s ami ezen túl van. az a Gonosztól való! S hogy mi ebben az isteni móka? Az. Londoni emigrációban halt meg. Ám látva szánalmas vergődésedet. Én szeretem a feleségemet. Ámde intellektuális csipeszem segítségével mégis kiemelem és a szemem elé tartom ennek a szellemi építménynek pirinyó alapkövét. és elhagyta Mesterét.Fölkelt. meghajolt. a kokain áldott hatásának a felfedezője és a pszichoanalízis megalapítója. komor vallásosság biztosan eltévesztette az éghez vezető utat. Magdeburgi Szent Hugó vigasztalása: Isten adta neked a sokféleséget. hogy időnként végtelenül közönyös vagyok iránta. A tanítvány leborult a földre. ha mindenkinek lenne fütyülője. Hogyan lehetséges ez? . de a Tisztesség Törvényét is.helyeslem.−5− Mindezt . majd a nemzetközi tiltakozás hatására futni hagyta. eső nincsen ég nélkül. amit nem választottál. Járvány . hogy mégiscsak imponáló kultúra alakult ki a dolguk szétválasztásának tréfás ötletéből. A fasisztákat felháborította ez a lehetőség. Ami kezdetben vala. amelyik hozzád vezetett. vagyis választanom kell üdvösség és kárhozat között. Így szól hozzám: − Az Ön világnézete? Katolikus? Uagy protestáns? Vagy marxista? Uagy buddhista? Ualljon szint! − Az Ön tudományos elkötelezettsége? Freudista! Vagy reflexológus! Vagy a viselkedés-lélektan híve? Feleljen! − S az Ön érzelmei felesége 6nagysága iránt? Szereti? Vagy közömbös? Vagy utálja? Nyilatkozzék! Ám ha én így nyilatkoznék: − Kedves Logosz! Én egy keresztény marxista vagyok. Nem érte meg tudományos iskolájának egyházzá szerveződését. mert egyrészt az én fejem is erre a srófra jár. folyó nincsen eső nélkül.

aki megalkotta az európai kultúrát: Mózes és Jézus. Ramananda más utat járt. amit soha meg nem rágicsálhatnak holmi kétségek. filozófus és jajpróféta. Családja ott lakott az ashram mellett. Most már ketten vagyunk lélektanászok. az Ószövetség üdvprófétákat és jajprófétákat tart számon. Az arányérzék hiánya különben betegség. De ez is elég volt neki. akik létrehívták az erkölcsi világrendet.) Mármost szabad-e egy zsenit kicsúfolni? Szabad-e kinevetni szent és örök dolgokat? Csak a szent és örök dolgokat szabad kinevetni! Mert nem árt nekik. Marx Károly. hátha igaz gyermekkorunk „meg nem történtté tevési mágiája”: amit letagadunk.Füst Milán példázata szerint egy nagy űr van. Soroljam még? Freud egyszerűen beszivárgott mindenki gondolkozásába. sőt világnézete is van neki. Füst-Jeremiás . Hurrá! Az üresfejűnek ettől kezdve mindenről van véleménye.−6− nincsen ember nélkül. tehát idegen és ártalmas elem az európai művelődésben. egy fiút nemzett. Ebbe az űrbe beletesznek valamit. A létezés az Isten pislogása. Fiatal korában megnősült. ha nem sikerült az analízise. és ő napi egy órát töltött a fiával. Előkúsznak viszont azok. és Albert Einstein. akkor keletkezik. Ez az emberfajta így gondolkozik: Én egy pszichológus (pszichiáter) vagyok! . akiknek a fejében . Az olvasó második kérdése: Jó. aki soha hírét sem hallotta. (Füst Milán magyar író. amikor a Mindenható egy pillanatra behunyja a szemét.bár öregségére Kossuth-díjat és katedrát kapott. Alvásomból nagy nevetős álomra ébredtem. A jógik általában hétéves korukban kerülnek tréningbe. Mint tudjuk. hogy szabad nagy dolgokon ironizálni. aki megújította a modern természettudomány világképét: Nevetve tisztelegtek hatmillió füstté vált ember emléke előtt. Közvetlenül a fülem mellett nevetett az az öt szellem. az talán nincs is. lehet. hogy ne maradjon apa nélkül. Azt mondja: „Szerelmi bánatában éjt nappallá téve dolgozott: ’’ Ez is Freud. ha baj van. hogy a halhatatlan istenek elfelejtették arányérzékkel megajándékozni. álláspontja. Érted? Mégis dühösen és bűntudatosan aludtam cl. aki átformálta a gazdasági-történelmi gondolkodást. föld nincsen ég nélkül. Így születik meg egy zseniális gondolatból a magabiztos butaság. Az elképzelt olvasó kérdése: Hogyhogy mindenki freudistául gondolkozik? Válasz: Valaki azt mondja: „Elfojtott indulatok:’ Ez Freud. Az üdv-prófétákat szerették. hogy ma már kénytelen freudistául gondolkozni az is. Freud Zsigmond. ég nincsen Isten nélkül. Freud ellensége pedig úgy lesz valaki. (Sri Ramananda jógi a hetvenes években Hyderabadban élt a doktor Melkoté pénzén működő Patanjeli Jóga Ashramban. amit a lélekről tudni érdemes. csak a sri. Például a freudizmust. mint akire állandóan záporoznak a megkövezésére összegyűlt tömeg lövedékei. Pandit Lal magyarázata: Isten tekintetének fényében eloszlik minden létezés. a jógi úgy nevetett. de minek? Válasz: A szellemi kultúra nagy és maradandó gondolatai azért nagyok és maradandóak. . Ehhez csak jogom van? (Persze! Különösen akkor. halál nincsen élet nélkül.) MENTEGETŐZÉS FREUD RÖVID ÉLETRAJZA MIATT Freud olyan nagy zseni volt.folytonosan úgy érezte magát. A jajprófétákat igyekeztek likvidálni azon az ideológiai alapon. Csak huszonegy éves korában lett jógi. hogy az ember elfelejtette. Hát én pedig nem értek vele egyet. A múlandó hutaságokhoz kesztyűs kézzel kell nyúlni. Azt mondja: „Én lettem a bűnbak:” Ez is Freud. Vagy a marxizmust. A honi szabadverselés . élet nincsen föld nélkül. vagy netán bőszült ellensége. Egykor zsidók voltak. Valahányszor a kövér Melkoté megevett egy süteményt. halála után pedig lakótelepi utcát neveztek el róla Békásmegyeren . Egy és oszthatatlan. és az étkezéseknél a jógi folyton kínálta. Ám nem az egyetlent. akik már a sztratoszféra külső rétegeiben kerülik bolygónkat az idők végezetéig. mert odavillantják a dolgok megértésének egyik lehetséges aspektusát.Freud is egy pszichiáter volt. halál is van a világon. ezért nem illette meg a swami cím. hogy elég baj. Melkoté nagyon szerette az édességet. És most már ez van benne az űr helyett. ember nincsen halál nélkül. aki elmondta azt. Vagy a buddhizmust. Vagy a katolicizmust. Tanítványai nem voltak. mert üdvözülni kellemes dolog. Sorsukat Jeremiás próféta példázza.És a diplomájára üt. mert azonnal szétporlanak egy keményebb érintésre.

hogy a király barátja szeretnék lenni egy abszolút monarchiában. még mindig a vagylagosság. hogy miként tesz szert az ember véleményre. Például soha nincsen olyan pont. Csak kevés embert szeretett és azokat is utálta. Úgy vélem. mert a májat belehelyeztem valamilyen gondolkodási struktúrába. hogy a gondolkodás többféle értelemben végtelen. a filozófusok pedig végképp nem vettek tudomást a mindenféle bölcseleti rendszeren kívül gondolkodó zseniális töprengőrő1. Mert a kérdés struktúrán kívüli. bár engedelmesen felöltöttem a felnőttség és a tudományosság maszkját.) HOGYAN KELETKEZIK A VALLÁS? Az emberi agynak olyan a szerkezete. bármilyen szamárságokat ad elő. Hanem az történik. netán erkölcsi érzéked itt „megállj”-t parancsol. A tanári korholás rádöbbentett az őszinteség és a humortalan gondolkodás veszélyeire. ahová éppen eljutott. bűnös módon tévelygőnek tekint.erők avatkoznak be. No de miért? Miután a gondolkodás végtelen. ide iktatom a már előzőekben megidézett Füst Milán bölcseleti megoldását. és minden más gondolkodási struktúrát hamisnak. akinek véleménye van! Mint tetszik látni. (Én anyám nagy bánatára fiúként születtem meg Hitler hatalomra jutásának esztendejében. Lélektani felfedezéseire senki sem figyelt. tehát egyenlő eséllyel érvelhetünk valami mellett és ellen. de időnként . Ezen kívül minden irányban lehet gondolkodni.elsősorban érzelmi és morális . E két jelentős személyiség hosszú időre befolyásolta belső fejlődésemet. Embernek született. kevesen vették észre. legfeljebb annyit. Szerb Antal szerint egy angol temetőben olvasható az alábbi sírfelirat: „Itt nyugszik John Smith. így kiáltva: „Ne gondolkozz tovább!” Ez legyen a véleményed ezentúl. Ám ez a kívánsága sem teljesült. Sírjára ezt szerette volna felvésetni: Itt nyugszik Füst Milán magyar író. az csak helyes eredményekhez juthat. hogy időnként vihogva ki ne kukucskáljak alóla. nem hajlandó sem tovább. Sokáig kétségeim voltak létezésem jogosságát és szükségességét illetően. Az én értelmezésem: Vallásos az az ember. Mert a vélemény azt jelenti. Bulcsú vezér ösvényeire léptem: letelepedtem ugyan. ahonnét már ne lehetne tovább gondolkodni. a fenti sorokban túlságosan sokszor fordul elő a „struktúra” szó.akkor bő forrásként buggyannak fel a válaszok. pedig Jung előtt tizenegy évvel leírta az extraverzív introverzív típust a nyílt tekintetű és a lesütött szemű ember parabolájában. hogy „csecse”. hogy csak abban a struktúrában lehet és szabad gondolkodni.−7− megteremtőjének hosszú sorai leginkább vihogást váltottak ki. mert ezt érzed igaznak. Őt az izgatta. akiknek ráégett a maszk az arcukra. Ezzel sok ellenséget és irigyet szereztem magamnak azok közül. úgy véli. amikor pályaválasztási elképzeléseinkről kellett dolgozatot írnunk. sem másik irányban gondolkodni. tehát aki ebben az igaznak vélt struktúrában gondolkodik. az egyértelműségre törekvés nyugati kultúrájának mezsgyéin botladozunk. nem állom meg. Ám ha azt kérdezem: „Milyen a máj fejlődéstana?” „Milyen a máj szövettana?” Milyen a máj élettana?” „Milyen a máj a szakácsművészet szempontjából?” . Mármost a vallás és mindenfajta dogmatizmus úgy keletkezik. intellektuális úton nem találkozhatunk stoptáblával. Ilyen módon az embernek soha nem lehetne véleménye. én azt a vágyamat fogalmaztam meg. hogy csak valamilyen struktúrában tud gondolkozni. Érettségi előtt. Számára a struktúra igaz és egyedül igaz. hogy a gondolkodás folyamatába tőle idegen . hogy az ember egy ponton mégis megállította a gondolkodását. A probléma a következő: Már a görög szofisztika rájött arra. ui. Ezért. A stílus: tudományos komorságát enyhítendő. hogy „milyen a máj’!” . fűszerkereskedőként halt meg: ’’ Miután a pszichológusként való jobblétre szenderülést túl nagy veszteségnek érzem eredendő ember mivoltomhoz képest. hogy valaki abszolutizál egy gondolkodási struktúrát a sok közül. hanem azt tartja igaznak. Arra a kérdésre például. hogy prózája európai színvonalú irodalom.nem lehet felelni. A vélemény tehát egy adott gondolkodási eredmény megmerevedése irracionális indítékok hatására. A lélek öngerjesztő lehetőségeiről vallott nézeteit mostanában igazolják laboratóriumi kísérletekkel.

Azt mondja nekem egy hatalmas termetű. hogy mit kellene tennem. a lélek nyugalmáról írt. Erre fejembe szállt a vér. lehúzta nekem a másodikat. és azt mondta: − Sándorkám. hát ilyen az igaz ember élete. (Magdeburgi Szent Hugó. hogy semmiben sem hiszek. Akkor Sík megölelte. Utazásaim során szkeptikussá váltam a szó jobbik. ragyogó morális tisztaság vett körül engem. Tessék. Kilenc fiúgyermeke mind könyvkötő lett. Jóvátételül megnősült. az európai bölcselet számára Schopenhauer fedezte fel a keleti filozófiát. Thomas Mann-i értelmében: nem arról van szó. hanem mindent lehetségesnek tartok. amint tudjuk. üsd meg ezt is! A fickó nem volt szívbajos. de úgy el vagyok piszkolódva. egyszer csak egy alakot lát kilépni belőle: azt. állásom. ellenségeim. mert zavarta a munkájában. De a gondolat messzebbről érkezik. − Ne vedd el a helyet a dolgozóktól. Most jön dr. Fogadalmát állandóan megszegte életbölcseleti kommentárjaival. kissé beszeszelt fiatalember: − Mit akarsz itt. a feleségem is. Tudniillik éppen az indulatnélküliségről. A filozófus így nyilatkozott: . Azt mondtam: − Meg vagyon írva: Aki megüti a jobb orcádat. fiam. Ezért a szerzetből kegyelemmel elbocsáttatván. Ő találta fel a könyvekbe ragasztott szalag könyvjelzőt. Már van lakásom.Eddig a Krisztus. hogy mit csinálna. annál is inkább. Ő pedig egyre gyalázott a peronon is. azt bizonyítja a kis epizód: egy ajtaján kopogtató öregasszonyt lerugdosott a lépcsőn. Szóval már úgy el vagyok piszkolódva.és úgy megvertem.. hogy a háború után panaszkodott Sík Sándornak.Azt tudom. század végén élt.. De hogy mit csinálnék. az aknamezőkön. amikor meghallottam.Ez az ember valóban hét nyelven beszél. Szentember Szilárd! . hogy lekevert nekem egy nagy pofont. S hogy a dolog nem maradt hatástalan az ő lelkére. mert őt én álmodtam meg 1982-ben Debrecenben. Túléltem. Így felelt: . Megszoktam. hatalmas erőim voltak. arról fogalmam sincs. te halálmadár! − De azért csak felnyomakodtam. (A kérdőíves felmérések szerelmeseinek figyelmébe ajánlom. Magdeburgi Szent Hugót egyszer megkérdezték. a kálvinizmus fellegvárában. a rózsakeresztesek titkos társaságához csatlakozott. hogy azóta is szégyellem. hogy fáradt vagyok. hogy egyszer bemutattak neki egy csodálatos embert. ha valaki pofon ütné az utcán. Az ember mindig elesik és mindig felkel! A szavak Budapesten hangzottak el. némaságot fogadott karthauzi szerzetes a XVI. amikor Ukrajnában voltam munkaszolgálatos. aki hét nyelven beszélt tökéletesen. te csuhás? − Fel akarok szállni a villamosra. fiam. hogy annak idején ő gyújtotta fel az alexandriai könyvtárat. vele együtt. a piarista költőnek: − Tudod. és elbődültem: .) KRISZTUS És BARASBÁS Egy kétméteres szerzetes-tanár önvallomása: 1945-ben. amikor épphogy megindultak a villamosok ritkajáratai. ezeket a hívek épülésére és önmaga gyönyörködtetésére adta elő.. A dolgoknak mindig van őstörténete. hogy naponta tizenhat órát dolgozom. Titokban még mindig azt hiszem.. hál’ istennek. és úgy belehergelte magát. Ha az ember sokáig bámul a mozdulatlan gyertyalángba. és újabban megbotránkozva veszem észre. Itt megtanulta az indiai eredetű tűzmeditációt. További élete során 23 437 könyvet kötött be. Barátaimtól úgy értesültem. Hugó rájött. hogy az ember idővel megöregszik.) . aki előző életében volt. embertömegek dulakodtak a megállóknál. de mind a heten hülyeségeket! Nos. hogy ilyesmi csak másokkal történik.) Schopenhauer hitelességéről pedig akkor győződtem meg. tartsd neki oda a balt is. anyagi gondjaim. Üdvözülése biztos. szeretteim. Török Sándor mesélte el. sértődéseim. és könyvkötészettel kereste kenyerét.−8− kalandozásokra indulok számomra ismeretlen irodalmi vagy transzcendens tájak felé.

− Imádkozom. Aki a farkát fogta: Vékony kis bőrredő az elefánt. − Téged az Isten küldött. akiben te nem hiszel! Vörösmarty Mihály magyarázata: Nem véletlenül dolgoztam fel a régi legendát: A püspök hajója kiköt a tenger egyik elhagyott szigetén. vén bükkfagatyásnak nevezve őt. nem rivalizál. ők soha nem fognak leszállni a lét kerekéről. aki szükségesnek látta a taknyot bevenni a teremtésbe. és mondd azt. A személytelen istenség nem féltékeny. amit eddig. Így gondolkozik Kelet. jóságos és mindentudó. Egyszer csak rikoltást hall a messzeségbe nő sziget felől. így felelt: Az elefánt egy vastag tömlőhöz hasonlít. ami nagyobb annál. nem büntet és nem jutalmaz. − Te szerencsétlen! Nem így kell imádkozni! − Hanem hogyan? − Azt kell mondanod: Legyen áldott Isten! Amit te mondasz.kérdezte. Melyik vak mondott igazat? Mindegyik és egyik sem. gyengeelméjűnek. Miután életben maradt. de mégis valami fontosat az Egészről. Jaj a közönyöseknek. Az öreg a lábához borult. mint egy hatalmas oszlop. nem olyan aljas és ostoba. Ezt azonban a Mester nem firtatta. Közéjük vezetett egy elefántot. hát egy öregember térdel. Más kultúra más nyelvén és más nézőpontból mondja el megismeréseit. várj meg! Elfelejtem. te sem hiszel Istenben? Igen. akiben én nem hiszek. Ők kedvesek az Úr színe előtt. Egyszer csak üvöltést hall: Legyen átkozott az Isten! Legyen átkozott az Isten! Odasiet. Valószínűleg minden bölcseleti rendszer. de az az Isten. Egész nap csak imádkozom. A kozmoszt. Teremt. mint az. hogy megvilágosítsál. hanem koncentrált szellemi erők szétáradásából formálódik ki a világ. Elindult a hajó. és az felé emelve arcát.−9− DHATTATREYA NEGYEDIK KOANJA A tanítvány tigrissel találkozott az erdei ösvényen. vallás és világnézet igazat mond. akkor is tigrissé változol: E szavak hallatára a tanítvány megvilágosodott. hogy vizet vegyen fel. − Hát te mit művelsz? . és kiáltozik: − Várj meg. akit ez a probléma hidegen hagy. ordítja az átkot. az a kárhozatba visz. De ez is csak a létezés négy évszaka. Aki a lábát tapogatta: − Az elefánt olyan. ahol az idők kezdetén nem tevékenykedik semmiféle teremtő személyes Isten. . tigrissé változol. hogy beleférjen egy ember fejébe vagy egy vallásba. Így tapogatjuk a világot évezredek óta. pusztít és megújít.Ne merj így beszélni róla! Miért.Ha a tigris megzabál téged. egyetlen filozófiai rendszerbe. Swami Dhirendra magyarázata: Kétféle ember foglalkozik állandóan az Istenséggel: a hívő és az ateista. Csak létezik. Ha te eszed meg a tigrist. a fedélzeten a püspök. Bár én tudnék így imádkozni. fenntart. Az asszony sikoltozni kezdett: . Milyen az elefánt? . püspök. A püspök sétára indul a szigetbelsejébe. hát a vén remete szalad a vízen. Aki az ormányát tapogatta.kérdi a püspök elszörnyedve. hogy mit kell mondani! − Menj vissza nyugodtan . AZ „ÉS” KULTÚRÁJA: KELET A jaipuri maharadzsa összegyűjtötte a város vak embereit. A hit számára csak az az ember veszélyes. hanem így szólt: . nyilvánvalóan vagy ő szaladt el. úgy tudom.mondja m rendülten a főpap -. Joseph Heller magyarázata: Yossarian a szeretőjével heverve az ágyban szidta az Istent. persze részigazságokat. Oda néz. ideológiába. vagy a tigris.

hol a szikheket. más a fogalomrendszerük. sőt még arra is lehetőséget ad. ahogy a tudomány tanítja. De a keleti ember lelke egy. Sokat vitatkoznak azon. Vitatkozik. Lao Ce összefoglalása: Az Ég hálója tágas. (Lao Ce kínai misztikus filozófus. Mit ér hát akkor az „és” kultúrája? Ne tévedjünk: ha egy keleti ember elolvasván az evangéliumokat. mint egykor a buddhistákat. akik apuka pénzén kivonultak a társadalomból. Lao Cét hetven évig hordta méhében az anyja. De mindez mégsem érvényteleníti a béke. mert a dolog meglehetősen drága. hogy valóban semmit sem értek abból. a sarló és kalapács. . Valószínűleg ezért tudta megírni nyolcvanhárom rövid versben azt. a katonai díszszemlék pompájáról nem is beszélve. kiátkoz. a mohamedán félhold. a szeretet birodalmában!” . Én legalább ötfélét tartok számon: Divat-ashram. amit a világról tudni érdemes. Tíz év után úgy véltem. mint ha Siva hívő és katolikus. hogy milyenfajta ashramról van szó.) ELIGAZÍTÁS ASHRAM-ÜGYBEN Kérdés. Ha a divat-ashramnak rosszul megy. De most. lebernyeges koszos tanítványok. de nem éri meg. hanem az emberi természet piszkosságaival: „The man is man” . Csodát tesz.ha tetszik rá emlékezni. más történelmi korszakokból származnak. ahol traveller csekkjeiket váltják be. És mindegyik igaz: ugyanazt a hegyet ábrázolja. de senki sem kerüli ki. merthogy a személyiség valóban társadalmi és történelmi. Annak idején a Beatles muzsikusai is ilyenfélében duzzasztották szellemi energiáikat.− 10 − Akinek a gondolkodásmódja ebben a kultúrában formálódott ki. ki lehet bírni. a szabadság ideáljait. ahol áljógik vagy szellemi tudásukat jó pénzért kiárusító egykori valódiak híg misztikát és erőfeszítés nélküli „beavatást” kínálnak jó pénzért nyugati ifjú semmittevőknek vagy unatkozó idősebb változataiknak. Így jár a szegény európai is. az nem törekszik egyértelműségre. Ezért Öreg Gyermeknek is nevezik. és soha nem utazott el világot látni. Igaz. gyilkol. Legutóbbi magyar fordításában például materialistává változott. A divat-ashram bővelkedik spirituális lila gőzökben. Konfliktus? Nincs konfliktus. ha Siva hívő és katolikus és marxista. hogy vajon az öreg Lao Ce találkozott-e a fiatal Kung Fu Céval? ’Tudomásom szerint találkoztak. Európai ember nemigen tudja elviselni a megismerésnek ezt a sokarcúságát. De ez a különbség néha még izgalmas is lehet. A szexuális borzongásra vágyók és a megbotránkozni akarók számára ide iktatom az időnként betiltott. hogy a sarus. A hyderebadi Siva templomra ugyan felfestik a világvallások jelképeit: ott a buddhista kerék. aki nagy metamorfotikus csodákra volt képes. a szeretet. hogy gazdasági-politikai okok ürügyén. Ennél is több. ahogy gondolkodnak. nem rosszabb.s másban más. Ettől biztosan fellendül a bevétel. könyvtáros volt. Odabent még kevesebb informálódási lehetősége volt. hanem más. hawaii idillt játszanak esetenként. Keleti ember is csak ímmel-ámmal tűri. hogy kezdek valamit megérteni belőle. hogy a három oldaláról lefényképezett hegy más-más képet mutat a felvételeken. az kevesebb. laja-jóga néven szexuális beavató tevékenységre tér át. csak senki sem kártyázik vele. a kereszt. annál többet tud róla. Időnként találkozni lehet velük a városokban az American Express irodái előtt.„Európában a helyem. mint a könyvtárban. belátom. ha ideérkezve máglyák és koncentrációs lágerek szögesdrótja tarkítja a láthatárt.ugyancsak elcsodálkozik. hogy semmit sem értek a hinduk gondolkozásából. Ha csak Siva hívő. mert aduk és ászok nélkül is megnyeri a partikat. Nem kell „egyeztetni” őket. hogy minél több aspektusát veszi fel magába a világnak. de azért kedvtelve mészárolgatják hol az iszlám híveit. Nem jobb. hogy húsz éve élek közöttük. a parszi fáklya. Nem a megvalósult bölcselettel találkozik. Krisztus előtt körülbelül fél évezreddel élt. és már szakállas vénemberként született meg. kétségbe voltam esve. Rudyard Kipling összefoglalása: Mikor öt évet éltem Indiában. Ez három más szempontú megközelítése a világnak. de nem szóltak egy szót sem. hogy valóban bölccsé váljon. tehát maradt ideje arra. Jelenleg nagy tisztelet övezi a halhatatlan istenek birodalmában. ha keletre érkezik. Sőt azt gondolja. mint a nyugatié. Üzleti vállalkozás. a Dávidcsillag. felkiált:.

szellemi óvodák. Európai ember nem kerülhet közéjük. hogy nagy. Jógaintézetek. aki történelemre éhezett. ahol asztmásokat gyógyítanak.) 7-9 nap: Szájak szexe. Általában adományokból tartják fenn magukat Híres gyógyító ashram a Vhisvayatan Delhiben . hogy egy picike ashram. netán egy nemzetközi hírnevű intézmény jógaosztályáról. bogyója is kékül. pszichológiai. A Mother alapította franciaországi millióból. hogy a Mother halhatatlan. mi rejtőzik a hangzatos címek mögött. Az ashramot jógik vezetik. Lehet. Mégis magammal viszem egy életen át azt a félórát. Bangaloréban a neurológiai. ahogy a betegek megtanulják a gyakorlatokat. Pondivolt a megvalósult Eldorádó. Különleges ashramok. mágusokról. (Kizárólag ciróka-maróka. aki könyvet írt A jóga és a pszichoanalízis címmel. Gyógyító ashram. Miután a párok szabad választással kialakultak: 1-3 nap: Szemek szexe. nyugati pénzzel támogatott modern kutatóintézetről van szó. pszichiátriai. ami történt.és a lonavlai ashram.. esetleg hormonális betegségek gyógyításával foglalkozik. iskolák és egyetemek. légzőszervi. Ilyen működik például a National Institute of Mental Health keretei között. különböző klikkek nagy indulattal marták egymást. de annak minden rejtett lehetőségét felkutatva. anyagcsere-. érinteni nem!) 4-6 nap: Kezek szexe. Végül lehetséges. mindenesetre kizárólag krónikus betegségekkel. A Mother a nagy indiai nacionalista vezér. Amikor ott jártam. (Hát igen. Távoli vidékeken ezekben az ashramokban élnek India igazi szentjei. (Csak nézegetni szabad egymást. Reichardt Piroska sorai jutnak az eszembe: Piroslik már a vadszőlőlevél.dr. Tetszik érteni. az idillnek már vége volt. különféle missziók. csak menj tovább és ne gondolj vele! . nem beszélve a lámákról. amit nála töltöttem. éppen veszekedtek. A tanfolyam „íve” szimbolikus értékű. amelyet azon a bizonyos boszorkányos éjszakán Hans Castorpnak küldött: Vigyázz. Általában gyomor-bél-. megismerve.− 11 − időnként engedélyezett poonai ashram-tréning programját. hogy a jógaintézet egy stúdió . Az ember jól teszi. aszkétákról és a szunnjasiknak nevezett zarándokokról. Hát még a risik. S ez még csak a jóga. De elképzelhető az is. ami Indiában távolról sem olyan elterjedt. a fizikus műszereket szerezhetett be. a gyógyító emberek kavalkádja.. a hegy varázzsal van tele S ha tán lidérc mutatja hol az út. egy romos kis házacskában egyetlen ősz öreg és nagyon álmos aggastyánt találtam. nagyszerű könyvtár állt rendelkezésére. Én ébresztettem fel. Fogalmam sincs. aki fotózni vágyott. de munkatársaik európai iskolázottságú vagy ayurvedikus orvosok. ugye?) 10-12 nap: Nemi szervek szexe. szentek. ami jólesett neki. maharisik. ha a zsebében hordja Settembrini úr céduláját. (No végre!) 13-15 nap: Meditáció mindazon. csodatevők. Mit tettél el a tavaszból. bérmunkásokat próbáltak dolgoztatni. szekták. Kumar Pal vezet egy ilyet. Az ashramban mindenki azt csinálhatta. Titokban hittek abban. (Az ayurveda az ősi indiai orvoslás. brahminokról. Aurobindo felesége volt. Például Pondicheriras mellett. mint Európa hiszi. kapott egy szép laboratóriumot. Sőt az egyik International Yoga Institute-t felkeresve. abban az ütemben. milyen. Mikor kilencvenéves korán túl mégis szellemi síkra lépett át. Nem lehet tudni. pszichofiziológiai és egyéb részlegek mellett. az ashram hamarosan válságba Anyagi nehézségeik támadtak.elsősorban cukorbetegekkel foglalkozik . bőr-.) A gyógyszeres kezelést fokozatosan váltja fel a jóga. nyárból téli menedékül? Misztikus ashram.

Neuropszichológiáról. bizony könnyen lidérc mutatta utakra téved. hogy önnel ilyen dolgokról beszéljen. Attól kezdve csak reflexekről és dinamikus sztereotípiákról esett szó közöttünk. Elnézően mosolygott. Az alkotó embernek különben is sok mindent megbocsátunk. és úgy tűnt. defektológiával kezdett foglalkozni. És nagyot nevetett. − Úristen. bio-feedbackről magyarázott lelkesen. orosz chasszidok és csodarabbik késői sarja Berlinben kiképzett pszichoanalitikus volt. − Nyilván nem tartotta érdemesnek. Egy este kimerülten jelentettem Dhigambarji jógamesternek: − Végre találkoztam egy hindu materialistával! − Ki légyen az? − Murthy professzor. hirtelen azt mondta: − Nem kellemesebb ezekkel foglalkozni? Nekik nincsenek neurotikus konfliktusaik.Murthy professzor ifjúkora óta a Ramakrishna Misszió tagja. Ő volt a Szovjet Pszichoanalitikusok Egyesületének utolsó elnöke. Ezek után én is neki estem a Murthy fejének. Leningrádban és Moszkvában is voltam hosszabb tanulmányúton.mondta Murthy -. letakarják. sokféle aspektusból lehet vizsgálni egy embert. Ámbár. egészen az . hogy maguk a szellemi oldalt nem veszik tudomásul. . Szellemtudók árulója lett volna? Volt a lényében valami tisztaság. mintha nem hallotta volna. úgy tett. amikor a homloklebenysérültjeit mutogatta. Ám az ábra kerek zártsága szembeszökő. .. Ám másnap. (Lurija. Mert ugye. Nem eszik húst. Ez elvezette a neuropszichológiai kutatásokhoz.. hogy halálos szerelem viharzik a szívében Pavlov iránt. különösképpen pedig amikor elhangzott Lurija professzor neve. Mikor hazájában a pszichoanalízisnek bealkonyult. Amikor Moszkvában vacsorázgatás közben rákérdeztem a pszichoanalízisre. Tulajdonképpen mindegy volt neki: így is világhírű lett. Ez volt az előzmény. Nem véletlenül. aszketikus életet él. amikor a tudomány összefonódik a karrierrel.− 12 − AZ EMBER KÖRÜLJÁRÁSA Murthy professzor A képzett olvasó megint belekottyanhatna: hogyan fér el mindez együtt és egyszerre egy ember fejében? Hogyan gondolkozik például a híres bangalorei intézetnek az igazgatótanácsa?” Erre tudok felelni. csak úgy röpködtek a ganglionok és a szinapszisok a levegőben. hát mi van benne? Ez: Nézze. ami ellentmondott ennek a vádnak. mindig az emberrő1 van szó? Attól. és napokra beül egy meditációs kunyhóba. hát nekem erről semmit se mondott. attól még a többi oldal létezik. Amikor megtudta. Némi előzmény után. Hát akkor beszéljünk ezekről!” Így hát ezekről beszéltünk. Az előzmény Murthy professzor volt. mert én is megkérdeztem őket. dorombolt a gyönyörűségtől. Murthy professzor pszichofiziológus volt. néha bejön hozzánk is az ashramba.

a zöld Chartreuse féltékenység állapotában fogyasztandó. hanem cselekedni. hogy agyonhajszolt. A szláv kultúrákban a pszichoanalízis valahogy sohasem tudott mély gyökereket ereszteni. hogy valóban szétmállott a kötelék. A stáb kivonul a közeli ligetbe a hajnal előtti derengésben. Egy magyar újságíró egyszer hazafelé ballagott Leningrád éjszakájában. nem mester.kérdezte a tanítvány. Brúnó soha nem jutott vissza kolostorába. Heltai Jenő szerint a sárga Chartreuse elhagyott szerelmesként. nem bánod meg. és egy újságpapírból csavart staniclit nyújtott felé. Nem körülnézni kell. Szent Oroszország szellemi atmoszférája ma is jelen van. félig hóval lepetten. Azt hiszem.Mi van benne? . mint Budapest. s mind kitaláltak valami finomat. Swami Dhigambarji magyarázata: A mester. hanem körülnézni. a másikon a szerzetesek gyógyító hallgatása. Lurija költészete. csak tanuló vezető. Pandit Lal magyarázata: Nem kérdezni kell. A trappista szerzetesek ma intenzív pszichoterápiás gyakorlatot is folytatnak. vedd meg… . tán még a politikában is. A tanítvány segélykérően nézett körül. a reimsi érsek kancellárja Párizsban részt vett Raimund Diocre hittudós. Elöl ül a vénséges vén swami. Érdekes dolog ez. akinek négy kardja is van. Leülnek. Mert az ashramban nem lehet nézelődni: velük kell élni. Igazi katarzisa a vallásos extázisnak megfelelő lélekállapot: a bűnbeesés. hanem elmélyedni. aki tanulmányutam legfontosabb tennivalójaként azt tanácsolta: − Menjen el Szamarkandba. A hallgatás nyilván megnöveli a lélek alkotóerejét. A Mester egy kardot szúrt a tanítvány bal oldala mellé. Közben más hallgatag szerzetek is alakultak. És a fülébe súgta: . akit a mahautok tegnap foglyul ejtettek. amikor is a halott háromszor kiszólt koporsójából.Anyám utolsó lehellete!… Ez a szentek és a gyerekek költészete. gyászszertartásán.kérdezte az újságíró. előtte kis terítő a földön. talán nincs is rajta mit analizálni. Középen a megbetegítő fecsegés. Úgy látszik. Vigye magában haza Szamarkandot. Szánj meg engem. nem utolsó sorban a trappista sajtot. Az ő esetében nyilván nem erről volt szó. amely egykor a pszichoanalízishez fűzte. A világ legszebb városa. (Kölni Szent Brúnó. zaklatott embereknek cellákat adnak ki s ezekben néhány hétig velük élhetnek a rend szabályai szerint. amott nem. A Mester egy kardot szúrt a tanítvány jobb oldala mellé. − Vedd meg. Akkor a Mester egy kardot szúrt a tanítvány háta mögé. testvér. Itt kialakult egy nagynevű analitikus iskola. Elkapta az előtte elhaladó karját. Akkor a tanítvány azt mondta: . a szolgáló személyzet és a vendégek is. évekig fog élni belőle. csak három rubel. bejelentve igazságos elkárhozását. a vezeklés és a megtisztulás. Az egyik oldalon a pszichoanalízis gyógyító beszéde. hajadonfőtt.) MILYEN AZ ÉLET EGY GYÓGYÍTÓ JÓGA ASHRAMBAN? Napkelte előtt fölébred a stáb: a jógik. Hát akkor mit tegyek? .A Mester egy kardot szúrt a tanítvány lába elé. az orvosok. ahol közben felfedezték a Chartreuse készítésének titkát. azon füstölők égnek. . van egy freudi meg egy dosztojevszkiji lélek. mert a zacskót meglepően könnyűnek találta. Ez nem lehet véletlen. Ennek hatására Brúnó 1084-ben felépítette a néma barátok kolostorát és megalapította a karthauzi rendet. Jót tesz nekik. A pápa azonban Rómába hívta zsinatszervezésre. Prága nagyjából olyan messze volt Bécstől. testvér. oly módon. DHATTATREYA ÖTÖDIK KOANJA A tanítvány így szólt a Mesterhez: Vinnék egy köteg szénát eleségül az elefántnak. részeg férfi állt. Ez a dosztojevszkiji lélek mintha sokkal nyitottabb csatornákon át érintkezhetne saját tudattalan mélységeivel. Nem cselekedni kell.Majd éjszaka szabadon engedem. Innom kellene még. Egy ház falához dőlve hatalmas termetű. Kölni Szent Brúnó magyarázata: Nem kell a dolgokkal kapcsolatba kerülni. . A kardoktól körülvéve a tanítvány hirtelen mély szellemi tapasztalást élt át.− 13 − öntudatlan vagy tudatos csalásig.Vedd meg. . nyitott bundában.

sokfajta zöldség ízletesen elkészítve. a vér és a vizelet cukorszintjének ellenőrzése mellett. abba lehet hagyni.ászanákról. Csend. a gyomorszáj behúzásával lepasszírozni a belekbe. Időnként meleg vizet szívnak fel a popsijukon keresztül. Az ashramban való élet erős diétát és legfőképpen stressz nélküli életformát jelent. A második étkezés délben van. a bal orrlyukunkba. ha aggodalmat vélnek felfedezni az arcán. akkor még tovább tudunk inni. amivel a világ elkezdődött: OM. méz. Úgy szól. Istenem. Meggyógyulnak-e a betegek? Egy részük igen. és a torokból húzzák ki a másik végét. A jógik naponta csak egyszer esznek. Amikor már csak tiszta víz csurog az emberből. zárt ajakkal zümmögve fokozatosan elhal a reggeli csendben. és a stáb egyszerre zengetni kezdi a híres szót. vagy legalábbis a jóga segítségével egyensúlyban tudja magát tartani. amíg csak akarja. átmossa az OM. (Az európai embernek elengedik. A többiek kétszer. pranajámákról .) A belső megtisztulás után mindenki megcsinálja a saját jóga-gyakorlatait. egy hangon zeng az OM.) A reggeli hányás része az úgynevezett „internal cleaning’-nek. Ekkor bekebelezünk egy nagy tál zsíros. Ha visszaáll. Utána reggeli következik. viharos hasmenés. Egy-másfél óra. reggel. Ez valamilyen furcsa légzésgyakorlat is egyben. Ám aznap csak tiszta gyümölcslevet szabad inni. mint a zsinagógákban a sófár újév napján. Azután hányni megyünk. S mikor már nagyon megtelik a bögyünk. erősebben hol az egyik. Légzések. enyhén sós vizet csurgatunk félrehajtott fejjel először a jobb. az ember hamar megtanul felszabadultan. szinte lebegni kezd. ami inkább AUM-nak hangzik. tea. Az erősen fűszerezet indiai kosztnak nyoma sincs. szépen kihányjuk. Költői. Például hat hét után a cukorbetegeknél fokozatosan csökkenteni kezdik az inzulint. A jógik ezen kívül egyéb mókákat is csinálnak: Egy laza szövésű. Persze én attól tartok. és a hasmenés azonnal megszűnik. beszélgetni. A másik likon fok ki. Nagy csend van és nyugalom. A betegeket csoportosan tanítják meg a jógagyakorlatokra. tej. naponta kétszer. ami a hétköznapi élete. mély levegőbeszívással kezdődik. testtartások. Béke. a swami néhányszor megfúj egy rekedt hangú kagylókürtöt. erre néhány nap múlva nincsen szükség. sárga kását. a belső megtisztulásnak. És megint az OM. Önkiszolgáló beöntés. Ugyanilyen arányban ritkulnak meg az asztmások rohamai. (Amíg itthon is csináltam. joghurt. Asztmásoknál ez a ritmikus váltás nem tapasztalható. amíg a beteg az ashramban él. Kezdetben a torokba ledugott ujjal is segíthetünk. és elnyújtott. és az ember egyedül van. merre is van Európa? Budapest? A lélek kiürül. végtelen messzeségbe távolodik tőle minden. Azután fölállunk. reggel és alkonyatkor. majd hosszan. A hotelekben is hallani az árulkodó zajokat. A jógik szerint az ember közel egyórás időközönként váltva légzik. A nagy forróságban lehet aludni. Az ashram tele van szórva meditációs kunyhókkal. sokszor melegen tálalva. A zsinórt ide-oda húzogatva kisuvickolják ezeket a fránya járatokat. Amikor fölkel a nap. hol a másik orrnyílásával. hogy a hatás addig marad fenn. Aki akarja. könnyedén hányni. Kipucoljuk a gyomrunkból az ételmaradékokat. nemde? Az ének elhallgat. Jó fél órán át. Az ember lassan ellazul. Szép. . S ekkor a betegekkel kezdődik ugyanez. vagy kisebb adaggal is beéri.) Hetente egyszer béltisztítás van: Sok-sok meleg vizet kell inni. Mert nemcsak jógagyakorlatokról . az a gyógyulás jele. A nap sugarai pirosra festik a fák koronáját. Így kezdődik a nap. A koszt egyszerű: rizs. hajlékony zsinórszerű valamit levezetnek az orrlyukon. Majd újra. vontatott dallam. soha nem lettem náthás. A stáb halkan énekelni kezd. Egy csőrös edényből meleg. Ide be lehet ülni. diófélék és mindenfajta magvak. Jó másfél-két litert. Az ashram szélén nagy vaskatlanokban melegszik a víz. ami a jógából Indiaszerte elterjedt. (Különben ez a reggeli hányás az egyetlen. Leguggolva teleisszuk magunkat meleg vízzel. Mondjuk hatvan százalékuk a végén inzulin nélkül is megvan.van szó. Az eredmény egy imponáló méretű.− 14 − Némán várakozunk. Ez még további gyakorlatokkal folytatódik. majd saját igényeiknek megfelelően egyedül végzik. azt a jógik tanítják a dolog szellemi részére.

Egy kupleráj közepén tessék szentnek lenni!” Ön itt él egy ligetben. Egy magányos zsidó nő. Ilyeneket: ”Itt állok az én nagyszerű gazdám mellett!” „Hűséges szemekkel nézem az én csodálatos gazdikámat!” A néma és szuverén macskák kiröhögik őket. mert üldözött népét nem akarta cserbenhagyni. amíg végigszívom a cigarettámat. ami vagy! (Franz Werfel német polgári író. de megmaradt zsidónak. de ez a pálfordulás mégis váratlan erkölcsi konfliktust okozott neki. − Időpontot szeretnék kérni egy személyes ügy megbeszélésére. − Miért rongálja az egészségét? Miért nem vigyáz a testére? No persze. és megunva az ifjú brahmacari dorgálásait. mert az életben nincs idő tévutakra! − De van! . Mindig elkísért egy fiatal jógi. hogy mit óhajt. nem titkolva rosszallását. jól nézd meg. amitől tegnap annyira féltél! Lehet. de naponta öt-hat alkalommal mégis konokul kisétáltam az ashram szélére cigarettázni. az egyház a „vágykeresztség” állapotában temette el. Említett regényében . Werfel ellenállhatatlan vonzódást érzett a katolicizmus iránt. Ez nem mutatvány. hiszen az indiai újszülöttek felett ezt imádkozzák: Most. a különböző vallások egyesített házi oltára fölött: Figyelj csak! Ma van az a holnap. Hűségesen elkísért továbbra is. akit szülei ijedtükben megkereszteltettek a fasizmus idején. miről van szó? − Szeretnék kiválni az egyházból! . Ez a biztonság néha meghökkentően villan elő látszólag semmitmondó. Nem? Az évezredes intézmények megdöbbentő erőmennyiséget gyűjtenek össze magukban. Ezért egyedül ők menekülnek meg a világkatasztrófából. Jöjjön velem Pestre. Kellemes hangú férfi jelentkezett. De mégis. Alma Mahler második férje volt. hogy ez az ember belső biztonságának egyszerű titka? Bizony. hogy csak hülyeségeket mondanak.melynek története egymillió év múlva játszódik le . és elhatározta. egyszer így szóltam hozzá: − Volt nekem Budapesten egy öreg barátom. és ott ne dohányozzon! Elgondolkodva nézett rám. Ez rendes dolog volt Werfeltől is. hogy jövendőbelije térjen vissza hitre. hogy a ritkán és nehezen elérhető emberi test birtokába jutottál újra. Felhívta az illetékes püspöki hivatalt. A nő nem volt vallásos. Werfel A megnemszületettek csillaga című regényében: Az ami vagy. Ezért ez a két sor a „szíven ütő feliratok” című gyűjteményemben a legelső helyre került. aki erős dohányos vagyok.nagyot vétett a kutyák ellen. öregkora küszöbén végre társra talált. Kis csönd. a segédpüspök. − Természetesen rendelkezésére állunk. Végül nagy nehezen rászánta magát. Azután kezét mellén összetéve meghajolt: − Igaza van. az egyháztól is.és elmegyógyintézet kórtermének falán láttam az alábbi feliratot. Amikor súlyos szívbetegségben meghalt. . A férfi vallásos zsidó volt. megelőzve a halni készülők „télikertjének” bejáratánál olvasható szöveget. nyugalomban. és megvárta. és a házasság feltételül szabta. hogy „elintézi” a dolgot. merre mész. FELIRAT ÉS EGY MEGRENDÜLÉS Egy indiai ideg. mert elvonultak a világtól egy kolostorba vagy remetének. Azután a férfihang nagyon kedvesen: − Megtörtént. és megkérdezte. aki mindig azt mondta: „Nem tisztelem a szenteket.mondta a nő zavartan. lehetséges. Soha többé nem bántott. már jutalom és büntetés is azért.− 15 − Az ashramban természetesen nem szabad dohányozni. Ám kiderül. Én. csendben.mondtam dacosan. Akkor már a kutyák is tudnak beszélni. hétköznapi helyzetekben. Az ön útja nehezebb. Thomas Mann barátja. jóval kevesebbet szívtam ugyan. aki a fasizmus elől az Egyesült Államokba emigrált.

ünnepeik és gyászuk.felveszem a kasztomat:” − Hm.és nagytőkések. a hinduizmus nyílt vállalói. A falvak számkivetett zsellérei. A feleség az utcán néhány lépésre lemaradva követi a férjét. mert ahhoz sincsen pénzük. − Miért? Haragban vannak? . Lábukhoz borulva tisztelik az öregeket. Nem esznek marhahúst. homeopata vagy természetgyógyász orvosok kezelik őket. modern bútorok a lakásban. Tetszelgést a nyugati életstílusban vagy legalábbis annak külsőségeiben: európai ruházat. a rektor a legcsodálatosabb főnök. ha nem vigyáz magára. A legszegényebbek. közép. Akik a szemetet hordják. . az „outcast”-ok élnek. nem keverednek más kasztbeliekkel. hogy elintézzem.leteszem a kasztomat. bár az utazgató európai. én bráhmin vagyok. Nem ülhetek vele egy asztalhoz. életük és haláluk: indiai. Közben imádják a zsebrádiókat. Ez a réteg . amelynek során ezek az emberek kiválnak a hagyományos hindu életformából. Nagyon sokat köszönhetek neki. A folyamatot hivatalosan „westernizáció”-nak nevezik. Akiknek nevéhez kapcsolódik a szentként tisztelt Gandhi egyetlen „bűne”: az indiai társadalom teljes jogú tagjaivá akarta tenni őket. Ők a nálunk „pária” néven ismert „haridzsánok”. − No de az egyetemen. Időnként megtisztulnak a szent folyókban. A munkájuk közben állandóan együtt vannak!? − Persze. áttekinthetetlen rétegződésben. a tanítót. az analfabéták. Kívül vannak a konvenciókon. tiszteletteljesen bemutatta az idegent. aki tud valamit.kockáztattam meg a kérdést. elsősorban velük találkozik. a magnót. Tudja. És zavartalanul dolgozunk együtt. A hagyomány. dohányozhatnak.India nyolcszázmilliós embertömegéhez képest .. És még egyszer: Hm. Illetve zseniálisan olvasztják be életformájukba a modern idők követelményeit. A szülők által kiválasztott jegyespár esküvőjén hétszer kerülik meg a lobogó tüzet. vagy teljesen vegetáriánusok.ismételte csendesen a segédpüspök. ha kedvük van. unani. A haridzsánok még csak nem is vallásosak. Bocsánat. koktélos társasági összejövetelek. csak babonásak. ám a nyugati technikai civilizáció ezen áldásai úgy lebegnek indiai életük felszínén. A legidősebb családtag tekintélyelvű fennhatósága alatt élnek. mint falevél a tó vízén. Ám a rektor vacsoráján nem vett részt.meghökkentően vékony. Hazamegyek . mindenféle szexuális szabadosságokat is megengedhetnek maguknak.. hogy a vallási rítusoknak eleget tegyenek. a politikusok egy része. hogy elmeséltem. Az indiai nép. a tudományban és a technikában. Alattuk helyezkedik el a kaszt-hinduk irtózatos tömege. . − Hát akkor? − Nézze. ipari és kereskedelmi vezetők. és csalfa benyomások áldozatául eshet. − Dehogy. Mindenesetre létezik egy olyan társadalmi mozgás. a vécéket és a fürdőszobákat takarítják. modern tervezésű házakhoz tízesével hordják fel a téglát a fejükre helyezett kosarakban. a mozit. füstölőket égetnek. Ő vitt el a rektorhoz is. − Szóval azért szeretnék bemenni. nálunk mostanában ez a szólás járja: „Bemegyek a munkahelyemre . Kik ezek az emberek? Egyetemi végzettségű értelmiségiek. whisky. tudományos intézetek munkatársai. Házasságuk. Tulajdonképpen szabadok. ayurvedikus. televízió. hotel-emberek. és valamiféle kozmopolita mázt szednek magukra. Amikor pedig ő rendezett egy esti összejövetelt.. a legnyomorultabbak. A poonai egyetemen egy tanársegéd kalauzolt.magyarázta. és azt.. Akik az épülő tízemeletes. énekelnek a Siva-templomokban. és elköszönt. − Megtörtént . Ha betegek.− 16 − Nem értette.az indiai társadalom mélyén .) MI MOZOG? HONNÉT? ÉS HOVÁ? A mai indiai társadalom legfelső rétege látszólag gyors ritmusban „elnyugatiasodik” Mi jelent ez? Hangsúlyozott bizalmat a racionális gondolkodásban. az „érinthetetlenek”. Legalul pedig . családjuk. Mindent megehetnek. Ennyi ez a történet.a kaszton kívüliek. magas beosztású hivatalnokok. akkor feltűnt a rektor távolmaradása. Hívők és vallásosak.

Most nem szorongok. ha valaki a szexust férfiasságának vagy nőiességének bizonyítására használja. A haridzsán és a legalacsonyabb kasztok népe felfelé tekint. szóval kaszthindu szeretett volna lenni. az sem érdektelen. Tehát megint beveszem. hogy mitől lázas a beteg. S felettük a magasabb kasztok vannak. javul gazdasági helyzetük. ahelyett hogy élne velük. hogy rájöjjek: miért szorongok? Netán szüntessem meg a szorongásom okát. ha valaki használja az embereket. hogy belső biztonságra tegyen szert a zűrzavaros és ingoványos világban. ehelyett az lenne a dolgom. érdeklődni kezdett a vallás iránt. ami bizonytalan. Beveszem az Andaxint. ha valaki világnézeti meg. Nem veszek be Andaxint. a helyzet következményeit igyekszik elfedni. a különböző munkahelyeken. Nem szeretem. hogy a szakmából adódó helyzeti fölény segítségével tartsa egyensúlyban remegő és riadt személyiségét. A dolog valahogy így fest: Vagyis a hindu társadalom fölülről állandó bomlik a „westernizáció” során. növekszik műveltségük. ne tessék beszélni. Nem szeretem. Például ha az orvos. Ezt a folyamatot Indiában „szanszkritizációnak” nevezik. mint ugyancsak „kaszton kívüli” külföldi. Én. Bizonyítani ugyanis mindig azt kell. amelyik egy valós helyzet megoldása helyett. alulról pedig a „szanszkritizáció” hatására újraépülnek a kasztéletformák a legalsóbb néprétegből. És a „fenntartott helyek” jórészt üresen maradnak. mint mindenki. Kérdés. S ahogy megszűnik az éhség. A jog nem ismeri el a kasztokat. Egy év után azt mondata: − Mostantól kezdve nem eszem meg a marhahúst. AZ ANDAXINIZMUS ELLEN Andaxinizmusnak nevezek minden olyan eljárást. A törvény úgynevezett „fenntartott helyeket” biztosít a haridzsánok részére a parlamentben. tanintézetekben. Mert ami sok száz éves hagyomány. és gúzsba köti az ember szellemi és érzelmi szabadságát. Mert a „használat” elpiszkolja a dolgokat. Nem szeretem. Ez a bölcsesség persze nem több annál. Szorongok. Furcsa dolog ez. rendeletek hatására. Egy kint élő magyar barátom jó fizetéssel alkalmazott egy haridzsánt háztartási munkára. minden további nélkül részt vehettem indiai templomok vallási szertartásain.győződését. kérem szépen. úgy kezdik utánozni a magasabb kasztokat. Mármost nem szeretem. Ez a kétféle mozgás jelzi a társadalmi felemelkedés útját. Úgy vélem. Hozzájuk szeretnének hasonlítani.− 17 − A jogi helyzetük? A jogról. hitét vagy vallását arra használja. az államigazgatási hivatalokban. Ám az ő életében ez fantasztikus színvonal-emelkedést jelentett. az nem enyészik el néhány évtized alatt. Magyarul szolgafélének. . Újra szorongok. csökken a nyomor. ha valaki az élet fontos dolgait Andaxin helyett használja. de azért a kasztok virágzanak. miszerint nem elég a lázat csillapítani. Egy haridzsánt kikergettek volna. Két év múlva: − Teljesen vegetáriánus leszek! Azután korlátozni kezdte fia és lánya szerelmi életét. a pszichológus vagy a pedagógus azért gyakorolja a hivatását. hogy mit jelent mindez szellemileg? Nagy kérdés.

Tud-e dolgozni. mert hajtja valamilyen kíváncsiság. A különbség a hitelességben van. mert szereti az ízét. s elneveti magát a rémülten rohangáló emberkék hadán. amit Goethe kedvesen így nevez: „Erényt csinálva végül a muszájból…” A LÉTEZÉS ALAPFORMÁI Azt mondta Dhattatreya: − Nézzen körül a látható világban. a halál.. s tetszéssel olvasom Déry Felelet-ében Farkas Zénó filozófiai vitáját hallgatóival. az energiaforrások. Ebbe borzong bele késői tanítványa. mondja Jézus. a művészet. A megismerő elme nemet is tud mondani. vagy arra használja a részegséget. ő majd eldönti szabadon.mondja Mrozek . örülni. a növényi. az intézmények. hogy üssek a másikkal. hogy nők karjaiban kíván-e ringatózni. bánata. a tudomány. Nem szabadna összekeverni az élet alapvető kérdéseit az úgynevezett végső kérdésekkel! Alapvető kérdés például. megőrzi kritikai érzékét és szuverén önszabályozását..hátha ott tudnak valamilyen igazi választ mondani az élet. a tárgyak. ez az én testem. akkor csak maskara.− 18 − Jogos az ellenvetés: Nem arra való-e a világ.a navajo indiánok viseletét nem egy fantáziadús jelmeztervező találta ki. Az indián sors. kudarca elől. hanem a törzs kultúrájának évezredes fejlődése hozta létle. nem az. hogy kikkel zabáltatom a szívverésemet. mert akkor kezdődik a csalás. A különbség a belső szabadságban van. a másik az ember felé. Az élet kérdéseire sohasem szabad végső válaszokat adni. Igenis nagy különbség. az emberi kapcsolatok értéke nem a használhatóságukból fakad-e? Abból. drogtól. És én nem tudom. Ha tehát egy impotens ember egy lélekgyógyászhoz fordul. .Örvendezzem barátom. a véletlen és a törvény az ember életében. az indián élet teszi hitelessé. izgatják a létezés „titkai” . esetleg vörös csuhája. hogy üres-e az Olümposz csúcsa avagy istenek népesítik be. szenvedély más kultúrák megismerésére. sőt horrible dictu. az. hogy a földet túró Ignác nagypapájának miért nem volt identitászavara. hogy megnyílt ön előtt a szent aszkézis lehetősége! . amikor a professzor így fakad ki: . a sors nagy kérdéseire. nem kényszer. Pontosítom tehát zsörtölődésemet az andaxinnal. ez az én vérem!” Vagyis hogy használjatok engem. te pedig nem. S nem érzi magát feljogosítva arra. Ám ekkor ez szabad választás lesz. Az ő dolga az. a dolgok használata ellen. És mégis… Micsoda különbség. akik manapság az énjük keresik. hogy méricskéljen és ítélkezzen: Te használhatsz engem és minden tanításomat. Gyűjtöm tehát az érveket magam ellen. Az egyik a világ felé fordul. aki azt feleli: . − Nem látta véletlenül az énemet? Ne találkozott az identitásommal? S végül netán beöltözik a navajo indiánok tolljelmezébe: én közéjük tartozom. ha nem azért. ha valaki azért iszik bort. magánya és halálfélelme elől iszkolva mélyed el keléti vagy nyugati misztikákban. és vegye szemügyre a természetes létezés négy alapformáját: az ásványi. az ideológiák. mint ahogy maskara rajta a zarándok szunjassik narancssárga köppenye vagy a tibeti lámák sárga. mondván: … Csak fekszem itt az ágyamon és belereszketek. mert neki muszáj kapaszkodnia valamibe a valóság. hogy minek ragadnám meg a bot felém eső végét. S ha ez bekövetkezett. fanatikus lesz hitében. Mert a menekülő ember végül is függő helyzetbe kerül a bortól. az állat és az emberi létet. együttélni másokkal? A végső kérdések közé tartozik a sors. hogyan működnek az elemi funkciói. hogy ez egy gazember válasza. hogy „használjuk”? A természet. az élet értelme vagy értelmetlensége. ha valaki kedves halottját gyászolva. Mrozek eltöpreng azon. vagy éppen az üresség érzése által okozott rémület elő1. meggyőződésében. hogy az élet minőségét alakítják ki a számunkra? Ki merne szembeszállni Isten szavaival: „…Egész földet neked adnám!…” vagy később: „Egyétek és vegyétek.tudni kell.A kémiának akár a botnak két vége van. hogy szexuálisan működőképessé tegye. vagy azért teszi ezt. végre tudom ki vagyok! Csakhogy . vagy szüzességet fogad. Pilinszky. hogy elmeneküljön saját gyávasága. S ha az indentitását kereső európai magára ölti.

ugyanolyan idegrendszeri folyamatok játszódnak le bennünk. milyen az erkölcsöm. minek örülünk. Középiskolában az amőba és a papucsállatka voltak a kedvenceim.− 19 − Körülnéztem és szemügyre vettem. . Individualitás.Igen. emlékezik. Anyagcseréje. Például érzékel. vágyai. Ásvány: Csak fizikai teste van. Ettől viszont megváltozik a fizikai teste. az embernek „mind’ja is. baktériumokat. Figyel. szaporodása. Életjelenségei vannak .tehát az ásványin kívül felvette magába a növényi létezést is. . S ha az állat affekcióit léleknek nevezzük. az ember négyes tagoltságú létezést jelent. tömege.ennyiben ásványi.És az Énből keletkezik az intellektus? . némi pontatlansággal elmegy. mint az ásványnak. hogy milyen ételeket szeretek. Azt mondta Dhattatreya: − A lényeges különbségekre figyeljen! Arra. az önkonstatálásból. életjelenségei és affekciói. − Nem egészen. − Az állatnak nincsen Énje? − Nincsen. hogy észrevesszük magunkat a világban.kérdeztem fölényesen. a gondolkodásmódom. kiterjedése. vagy ahogy maga mondja. Ez a jógi a dialektikus mozgásformák fejlődését meséli el nekem. hogy él. Ám mindez mégis másképp működik. Tagolatlan létezés. Hármas tagoltságú létezés. szellem ősi megkülönböztetéséhez. ennyiben felvette magába az ásványi létezést. és egy éven át figyel egy tigrist. akkor visszajutottunk a test. Így van? . Csírái már az állatnál is megvannak. Ám attól. milyen az ízlésünk. egysejtű véglényeket. nem az egyed. A kutyák. A faj viselkedik individualitásként. párzik. lélek. Vagy nevezzük nagyvonalúságnak. amijük nincs.A dolog azért nem ennyire mechanikus. és abban minden lényeges benne lesz. ahogy az angol nyelv olyan pontosan megkülönbözteti. A tevék. Énje van. amellyel mellőzte a szerves anyag kezdeti és bizonytalan formációit. indulatai. Kettős tagoltságú létezés. elemi módon gondolkozik is a konkrét képzetek szintjén. gombákat. és arra. A macskák. Mindebből csak a formai elemek vonatkoznak magára. Az elefántok. Nézze. hogy az ember individualitás. Mert ugyanazzal a felépítettségű aggyal gondolkozunk.akkor nyugodtan írhat egy könyvet a tigrisekről. mert van még… Mije is? Mondjuk. Felvette magába az ásványi. Hát istenem. egyszóval szelleme. ahogy vadászik. De hiába figyel engem. a vírusokat. A szellem. mert van fizikai teste. az egyénileg különbözik. ha maga elmegy a dzsungelbe. Állat: Van fizikai teste . − Minek a következménye az intellektus? A szellem? − Annak. amijük van. mások működéstörvényei. magasrendű absztrakt gondolkodása. a mikroorganizmusokat. . megváltozik fizikai testének a szerkezete. Sőt kialakulnak a megismerőképesség elemi formái is. Növény: Van fizikai teste. amit a tigrisekről tudni érdemes. De hogy mitől félünk. átalakulnak az életjelenségei. Ezenkívül vannak affekciói. az önreflexióból. neveli a kölykeit . Mert az ember Én-lény. belső növekedése. tartalmilag esetleg semmi. Abból. vagyis ösztönei.felelte Dhattatreya. az intellektus csak következménye valaminek. Én akartam folytatni: − Tudom. erkölcsünk. pihen. Érteni véltem őt. a hitem. . ha félünk vagy örülünk. Az állatnak csak „soul”-ja van. elhalása. érzelmei. Ezenkívül életjelenségei vannak. a növényi és az állati létformát. mit gondolunk. A tigrisek. intellektusa.

szóval papi funkció lát el. hogy fél. mint a szervezet a disznóhúst. hogy az „és” keleti kultúrája . Nézze. Számos gyermeke között volt egy értelmi fogyatékos. a feleségével kezet lehet fogni. orvoslás. Eltöprengtem. Amikor elmondtam neki. Nem mondhatok el mindent egyszerre. Ha rögtön ellenérvek után keresgél. a „westernizált” hindu értelmiség. ha még nem vitatkozna. mint egy harmadrangú cselédmulató. még egy rákos halál kínjait is vállalni kell.− 20 − Abból. ő arról igyekezett egy idő után meggyőzni engem. De a macska nem tudja. hogy fél és így sokszorozhatja önmagáról való tudását egészen a tébolyig. hogy nálunk egy fogyatékos gyerek elviselhetetlen érzelmi teher egy szülő számára. a whiskys poharakban jégkockák zörögnek. hogy fél. Az már nem disznó benne. azt felelte: . Szegénykének taknya-nyála egybefolyt. hogy engem az ősi indiai bölcselet. Az élet stílusa teljesen nyugati: európai módon berendezett lakás. Persze maguk elé tartanak egy europaizált maszkot. Csak fél. Így van a hindu értelmiség a nyugati civilizációval . no meg mi köze van egy idegennek az ő kultúrájukhoz. aki beugrik a maszknak. Megemészti és feldolgozza. A MASZK ÉS AMI MÖGÖTTE VAN Igen. ezért olyan nyitottak a nyugati kultúra felé. és tudja. Hát így volt ő „westernizálva”! Vagy vegyük Sherma sebészprofesszort ranasiban. Él Bombayben egy fogorvos. Ám amikor ellenvetéseimmel akartam előhozakodni. Azt gondolom. Várjon amíg a dolgok összeállnak magában. de emlékeztetőül felírtam Dhattatreya első tanításának lényegét.minden külső hatást magába tud olvasztani. hogy a világ egy napon szétválik Énre és minden másra. aki vagy mesterkélten agyongügyögi. foglalkozására. akkor jórészt önmagára figyel. nézve elektromérnök. hogy tudja. Dhattatreya azt mondta: − Jobb lenne. hogy a keleti országok azért vannak túlnépesedve.például a hinduizmus . és soha nem fog megérte semmit. és tudja. Ne bolondozzon! Felvilágosult emberek vagyunk! Ámde heteken át látnia kellett makacs kíváncsiságomat és valóban alázatos tiszteletemet az ősi India iránt. amit hallott. Ugyanő néhány héttel később már nagy hévvel azt magyarázta nekem. ami nem-Én. De mert a sorsuk (karmájuk) Európába vagy Amerikába szánta őket. udvariasan kinevetett. és tizenhat évig praktizált Floridában. hitvilág érdekel. Szamár. mert nyugaton fogamzásgátlunk. Kiderült. különben Ráma születésnapját ünnepeltük meg. olyan aranyosan fel volt díszítve virágokkal és papírgirlandokkal. Eszembe jutott Dhirendra figyelmeztetés „Tanuljon alázatot!” Így hát alázatos csöndben maradtam. hogy ő a család bráhminja. Amikor meghallotta. vagy látni sem bírja és intézetbe adja. hanem én vagyok. a macska is fél és az ember is. hogy értetlenül megmosolyogják őket. és nem engedjük világra jönni a megszületni vágyó lelket. Hát náluk születnek meg. Egyelőre ennyiben maradt a dolog. mert úgymond: „Kell magának a következő életében is rákot kapnia?” Madrasban élt Menon úr. Volt ott egy számomra ismeretlen férfi is. mert félnek attól. hogy nem érdemes öngyilkosnak lenni. Azután hazatelepült Indiába. Menon csodálatos derűvel és kedvességgel bánt ezzel a gyerekkel. Az ember fél. Hagyja hatni magára. aki Oxfordban végzett. Egyszer csak azt mondta: − Nem volna kedve részt venni nálunk egy kis családi ünnepségen? Az ünnepséget a nyolcszobás lakás konyhájában ültük meg.

én tudom. És felelni fog valaki. a reinkarnáció. hogy ez a gyerek nem volt mindig hülye. s az leszek én. az nemcsak szamár. Swami Dhirendra magyarázata: Hallgatni kell a nyelv bölcsességére. hogy mindig sikerült nagy erőfeszítéssel valami olyasmit csinálnia. Én úgy érzem. és mégis vagy. Azt mondod: Az én kezem. mert tanítói becsvágya sokat ártott művészetének. mosolygós papi lélek.Mi ez? − A hajam. Hát igen. A tanítvány ebben a pillanatban önmagára. ébredt. ki vagyok! Ha kell. akik közel kerültek hozzá. amit minden hindu magától értetődően tud. Kivéve vasárnap. ami csak birtokviszonyban tud kifejezni bizonyos jelenségeket. Te és a tartozékaid. . hogy micsoda finomságokkal traktálnák. Egy hazug katonáról írt regényével vétett a polgári erkölcsök ellen.mondta a Mester. Ezzel egy nagyon nehéz sorsot vállalt. Az újjászületés.) Most hülye. számos tulajdonod. egyelőre a legkisebb az égi hierarchiák között. hanem aki azt gondolja. meg a tested. hogy nem az a babonás. Karinthy Frigyes magyarázata: Ki vagyok én? A HANG. Végtelen számú álmaim közül az egyik. Hívásra azonnal megjelent. . Így lett varázsló és elnéző. hanem örökre idegen marad az indiaiak között. aminek a rendbe hozásán aztán évekig dolgozhatott. Johann Wolfgang Goethe magyarázata: FAUST. Az én ötleteim. az érzéseid. Azért jöttem. Ehhez még vallásosnak sem kell lennie. . ha már mindez nem lesz körbemutatott hiányzó karjával -.Már a fél tested elveszett. Azt tanította. Éhezve elképzelte. hogy egy kis fényt csempésszen azoknak az életébe. kérdezz engem akkor. Nem kell! . nem lesznek a városok sem. Az én fájdalmam. hogy az emberi fejlődés során valami istenféle bontogatja a szárnyait. a Kököjszi és Bobojsza nevű törpék barátja. hogy a tárgyi hazugság szellemi dimenziójában igaz is lehet. − Akkor hogyan tudom meg. a gondolataid. − Ki vagyok én? . hogy szabad szemmel láthatók. Élete második felében kitűnő ötleteiből csak közepes regényeket írt. Ekkor a Mester levágta a hajfürtöt. amikkel a testemet metélted. és megfogta a tanítvány egyik hajfürtjét. Szóval. aki beugrik a maszknak. Rájött. évekig a lábaidnál ülök. hogy egy vezeklő él a családomban. hívás nélkül egy kicsit előbb. Ki vagy tehát? MEFISZTÓ: Az Erő része. hogy megtudjam. bebizonyította. Török Sándor magyarázata: . Tehát vagy te. A Mester szálanként szétszórta a szélbe a tanítvány hajfürtjét. aki egy kosárban lakott. amikor a méltóságos úrékhoz volt hivatalos. aki hisz a manókban.Ki vagy . mert karjait és lábait amputálták. (Török Sándor fedőfoglalkozásként az egészen kis gyerekek és az egészen nagy felnőttek írója volt. hogy ki vagyok én? − Mi ez? . azt mondta.kérdezte az orvos a festőt. már az acél műszerek is régen szétmállottak. (Mármint elmúlt és eljövendő életeiben.− 21 − Nézze. életére visszatekintve. − A hajam. mely örökké rosszra tör s mindig jót mível. Nyolcvanéves korában. túl az időkön. DHATTATREYA HATODIK KOANJA A tanítvány megállt a Mester kunyhójának ajtajában. Ő maga főfoglalkozásban Török Sándor volt.felelte a festő a kosárból.Tudod. nem lesz mindig hülye. ) . Szegény erdélyi gyerekként napokat át evett hányatott sorsú brassói családoknál. amiken áthaladtunk.kérdezte a Mester. Oda viszont nem mert elmenni. azzal a megbízással.

tehát távolról sem „body-builder” -. hogy ott vagyok-e vagy sem. A szellemi erők elmélyedő összpontosítása tehát nagy külső nyugalmat. Engem ebben az inspirált legjobban. nem volt mérhető vérnyomása. még kevesebbet cselekszik.” A jógi érzelmi atmoszférája ugyancsak különös. Segítőkészek és barátságosak. V. Ezt teszi ő is. hiszen nehéz úgy elmélyedni a világ titkaiban. lábukhoz ülök-e. hogy amikor megyek valahova. . Hogy is mondja Gide? „Igazi mondanivaló nélkül beszélni. Ám a jógik nem ütögettek semmit sem. Kérdezősködésemre csak annyit tudott vagy akart mondani. Sri Ramunanda jóginak meg lehetett fogni a pulzusát·és felszólításra gyorsította vagy lassította a szívműködését. de azért nem biztos. nem lehetett észrevenni a légzését. Ön viszont fél tőlük. Itt vannak például a kígyók. amiből kiszivattyúzták a levegőt. hogy amit mondani akar.számára nem jelentenek semmiféle öncélú testkultuszt.mondta egyikük magyarázatképpen. az elektromos agyvizsgálat olyan görbét adott. hanem eszközt a teste fölötti uralomra. e téren meglepő eredményeket érhet el. aki. telített páratartalom. azzal ütögessem az ösvény két oldalán a bokrokat. anélkül hogy ennek bármilyen személyes jellege lenne. Valamiféle általános jóindulatot érez az ember. hogy az EKG mégis mutat valamit: nagyon ritka. testi működései ne zavarják szellemi életét. Az EEG. amiről M. hogy közben az embert hasgörcsök kínozzák szomjas.a Hatha-jóga . ahová a keresztény szerzetesi kultúra is eljutott: Akkor érdemes megszólalni. Negyvenfokos meleg volt. Azután spontán magához tért. hogy butaság. Húsz perc után nem volt tapintható a pulzusa. éhes vagy viszket. Dhattatreyával átvágtunk a hegyen. A beszéd a külvilág felé forduló aktivitás. akik erre az időszakra minimálisra csökkentik testi-vegetatív működéseiket. A szereplők mások. hogy közben beletették egy átlátszó műanyag ládába. gyenge szívösszehúzódásokat. Bio-feedback . Így maradt négy órán át. attól sem zavartatva magát. Én is megéltem azt.amit a buddhisták a teremtmények iránti részvétnek neveznek nemcsak vonzó. Ezért kaptam egy elegáns kis bambuszbotot. és igyekszik nem belebonyolódni érzelmi kapcsolatokba.− 22 − MILYEN EGY JÓGI? Kiegészítésül az eddigiekhez: Olyan ember.mondanák nálunk. Ugyanő tudományos kísérleti célokra furcsa mélyalvásvagy kómaszerű állapotba hozta magát. Az Európában ismert jógagyakorlatok . Egyszer csak azt mondja: − Tegye a kezét a vállamra. Az egyik délindiai ashram környékén sok kígyó élt. napokon át üldögélt önmagába fordult mozdulatlanságban. Miután gyerekkora óta „tréningben” van.ez három halálos bűn. Persze. vagy örökre eltávozom. hogy nyilván az én hazámban is vannak téli álmot alvó állatok. Végül is az ember botorul ragaszkodik a személyiségéhez és a személyességéhez. árnya is. hanem olykor hidegen taszító is lehet. a történet ugyanaz. Hogyhogy? Engem nem mar meg. gondtalanul vágtak át a bozótos részeken is. Álláspontja különben megegyezik azzal. Ekkor rákapcsolták a huncut műszereket. Ez tiszteletre méltó cél. Tapasztalataim szerint ez a három elég ritkán jön össze. keveset beszél. és mégis pontosan lehet érezni: teljesen mindegy számukra. Ezért bánik takarékosan a szavakkal is. Tehát közönynek is. ha az ember biztos abban. hát csak ütögessen. Ettől a kígyó megsértődik és elmegy. igazi szomjúság nélkül inni és igazi vágy nélkül lefeküdni valakivel . növényi létformát próbál élni. mozdulatlanságot követel a jógitól. Erősen ziháltam. mintha eszméletlen. és kiderült.ahogy Füst Milán mondaná. Ez persze csak elsődleges cél. hogy a teste. Indulattalan és szenvedélytelen „holdvilágfaló” . El akarja érni. És valóban. Ezt persze én találtam ki. Van ennek fénye is. hogy még mi mindenről van szó. komatózus állapotban lenne. a kobra sem volt ritkaság. Lassan majd kivilágosodik. az lényeges. Egy helyben él. igaz és jóindulat vezérli. mert én jóindulattal közeledem felé . is beszámolt érdekes könyvében. amit az európai ember leggyakrabban elkövet. hogy közben egyszer sem kellett vécére mennie. Ez az egyetemes jóindulat . amennyire lehetséges. távolságtartásnak is gondolhatnám.

s nem utolsósorban. és gyülekezetében netán pajzán játékokat játszik rajongó leánykákkal. − Mi ez? − Semmi. A másik: Egykori mesterem. Ezt a fájdalmat én nem vállalom. aki nyugati országokban meglepő élénkségű agitatív tevékenységet fejt ki. Liebermann Lucy és én közösen voltunk gazdái egy szürke macskának. egyszóval az emberi kapcsolatok. ha megbizonyosodhatna arról. azután megálltam. utána következtek az apostoli atyák. akinek van szelídsége és haragja. hogy valamilyen tulajdonság kifejlesztésének az a következménye. Én nem fecsérelem el az energiámat szamárságokra. aki egy napon súlyosan megbetegedett. televízióban szerepel. Adhatok kölcsön magának. ami különösen akkor ütné szíven az embert. hogy a létnek valóban van kereke. netán gyógyító gimnasztikává zsugorodik. Nekem? Vagy valakinek. szép nyugodtan lépegettem. Újra kapkodva szedtem levegőt. A cselekvésbe pedig az érzelmek. Rokonszenves gondolat. hogy olcsó dolog ez a mindenki felé áramló jóindulat. Egyik barátunk kocsiján szállítottuk az állatorvoshoz. mert a cselekedeteknek olyan következményei vannak. A megismerés belső. Erről persze a szegény jógi nem tehetett. Tehát mindettől meg akarnak szabadulni. csak egyhangú síkság. meditatív útján való előrehaladás ára a külvilág felé irányuló aktivitás apálya. E barát azt mondta vezetés közben: − Tudjátok. a jógi úgy tudja. holott még éppen csak kóstolgatni kezdtük a jógaügy bölcseleti és főként lélektani hátterét. Bár tagja volt a pszichoanalitikusok nemzetközi társaságának. Mire Liebermann: − Természetesen igazad van. Levettem a kezem. rövidesen elmúlt a zihálásom. hanem alapgondolata a hinduizmusnak. Harcukat elsősorban nem a pszichoanalízis . túlságosan szabad lélek volt ahhoz. majd a pszichoanalízis tájára sodort. S e dühömbe belezsúfolódott minden felgyülemlett ellenszenvem bármilyen fanatizmussal. bárkinek. én is szeretnék egy cicát. akit a sors egy ínhüvelygyulladás segítségével először a mozgásterápia. Visszatettem. Aki ezt nem veszi tudomásul. Aki mindenkit szeret. a verejtékezésem. hogy ne kelljen többé megszületniük. No de tanulságok nélkül pihenőre sem mehetünk. nem lennének hegyek és völgyek. Csak hát mondd… érdemes így élni? (P. Mindenkit szeretni sokkal könnyebb mint valakit szeretni. majd az apostoli atyák tanítványai. Ezért nem tartok állatot. az semmit nem érthet meg egy jógi gondolkodásmódjából. szeretete és gyűlölete. Tehát: A jógik szeretnének olyan szintre eljutni. Liebermann Lucy zongoraművész. hogy más tulajdonságok visszafejlődnek. az nem szeret senkit sem. Ha valaki naivul megkérdezné: „De hát miért csinálják mindezt a jógik?” Pontos választ érdemel. Az egyik: A jóginak tehát távolról sem eszménye a „teljes ember” európai ideálja. Csakhogy azután mindig ilyesmi történik: megbetegszik és meghal.− 23 − Rátettem a kezem a jógi egyik födetlen vállára. midenkinek? Vagyis dühömben azt gondoltam. Hiszen ha a föld minden pontja nyolcezer méter magasan lenne a tengerszint felett. akik még személyesen hevertek a Mester díványán. Le akarnak szállni a „lét kerekéről”. Az egyházi mintára történő szerveződés komolyan veendő: Volt a Mester. No de hát végül is elő kell rukkolni a dolog lényegével. elmélyülése és cselekvése. a szenvedélyek sodorják. A kifulladás megszűnt. A tudás és a hit eme határmezsgyéjére jutva némi pihenőt engedélyezek az olvasónak. a testi életbe. A lét kerekéhez pedig a cselekvés kötözi oda az embert. amelyek újra meg újra visszahívják a létezésbe. Ennek fényében kezd gyanússá válni a napjainkban egyre gyakrabban feltünedező „utazó jógi”. ami könnyedén dobja áldozatul a számára közömbös ma élő egyént az imádott eljövendő generációk boldogságáért. persze a magam parlagi egyszerűsítésében. időnként felemeli a szellemi dimenziókba. hogy a honi skolasztizálódó iskola szemében elkerülhesse az eretnekség vádját. az indulatok. Mármost a „lét kerekéről való szabadulás” vágya nem jógatalálmány. akkor nem lenne Himalája. Így játszottam egy darabig. világmegváltással szemben. meríti a fizikai világba. Nem. ha erről a kerékről adott feltételek között tényleg le lehetne szállni. annak számára a jóga „stúdiókban” végzett egészségmegőrző. ami időnként alá-. előadásokat tart.

csak egy kicsit másképp látták a dolgokat. Erről ma nem illik beszélni.szerek alkalmazását. (Dr. Szerinte ezért élhette túl az I. kövér. − Majd ha az Úristen ideküldi egyik angyalát. hogy semmi elől nem lehet meglógni. Azt mondta: − Nem tudok hinni egy olyan kultúrában. Az újság ösztöndíjat szerzett neki a bécsi egyetem irodalmi fakultására. a mellére csapott: . Engem viszont illetlen vidámság kerített hatalmába. Buddha-szerű főorvos. az öndetermináció kelepcéje. nehezen araszolva. és igyekszik száműzni gondolatvilágából. van két gyereke. az agresszivitás és a halál. majd baráti unszolásra hazatért Magyarországra. világháborút. Tehát nincs meg még az öngyilkosság kiskapujának reménykeltő lehetősége sem. aránylag fiatalon. akkor. családterápiás mód. Mindkét lába ráment.− 24 − ellenségei ellen vívták. amikor megértik az újjászületés és a karma tanát. ami nem választotta el a betegek testi és lelki gyógyítását. hogy a kis különbségek szülik a nagy narcisztikus sérelmeket. Ő azonban . Ezek: a szexualitás. amelyik az élet három nagy kérdésére csak konvencionális hazugságokkal tud felelni. később egy nyári szabadsága alatt erdei manókkal is. Mint utólag kiderült. Ezt a kérdést tudniillik.még a harmincas évek végén . nálunk nemigen tud mit kezdeni az ember a halál tényével. Hiába. te pszichológus? Két lábbal nem kellett neki az élet. Pető András fiatalkorában a Pester Lloyd munkatársa volt.olyan korszerű pszichoterápiás ellátást. amely főként ifjú embereket kerít a hatalmába. Ugyancsak ő kezdte el nálunk a csoportpszichoterápiás. egyszer dr. Pető azt kérdezte: − Elmondjam a történetét? Huszonhat éves korában szerelmi bánatában a vonat elé vetette magát. Hát ilyen az emberi lélek! . hogy el ne mulassza a fasizmussal való közvetlen találkozást. mint ők. Gyerekkorában egyszer találkozott az ördöggel. és ő mondja ezt nekem. Így szól a legenda.saját maga legnagyobb meglepetésére .) MEGMENT-E A HIT A FÉLELEMTŐL? A hit szerencsére nem ment meg minket a félelemtől. és nagyon boldog.Sándor. Ettől azután szorongani kezdenek. ez a maga dolga! . aki utolérhetetlen előkelőséggel hordozta görögdinnye nagyságú heresérvét. Keleten azért félnek. − Sándor. Ezután Párizsban tüdőgyógyászként dolgozott. Érted ezt. mert nem lehet meghalni. hogy mitől. nézzen ide! Itt az angyal! És Márai fölkelt. Pető András filozófus-főorvos is feltette nekem. két szendvics között. akik éppolyan analitikusok voltak. Azóta megnősült. . mert az ember cselekedeteinek következményei utána kúsznak egy új életbe is. a zen buddhista orvos ennél morózusabban nyilatkozott nálunk egy kongresszus szünetében. mert meg kell halni. hogy milyen az emberi lélek. Nyomorékon imád élni. de fél az ember. hanem a régi minta szerint az eretnekek ellen. akkor felkelek – mondta Márai elhaló hangon. Liebermann elsőként szervezett Magyarországon . fordítóként dolgozik. Mint ismeretes. és szomorúak lesznek. két mankóval. Különben nem ismerték egymást. Az író elsötétített szobában. Nyugaton azért félnek. ilyen az emberi lélek. Mint gyakorló boszorkány halt meg. A kopasz. azt. Ámde Indiában beszámoltak egy olyan szorongásos depresszióról. Mindegy. a barátok vitték oda a mágusnak tartott Petőt. hogy Márai Sándort kigyógyítsa depressziójából.és akkorát nevetett. keljen fel és írjon. Látogatóba jött hozzá egy úr. a díványán heverve szenvedett. Ezért maradnak magukra lelkileg az önök haldokló betegei. Ezzel beteljesítették Freud jóslatát arról. amin keresztül az ember eliszkolhatna az elviselhetetlen helyzetek elől. Számukra a létezés tehát csapda. hogy majd kiesett a karosszékéből.szólította meg az orvos.az orvoskarra iratkozott be. Amikor elment. leginkább fél tőle. Szató úr. Az életet alapjában véve mulatságosnak tartotta. a szemita Petőnek azért kellett hazajönnie.

− 25 − A főorvos itthon megszervezte a Mozgásterápiai Intézetet. növény. Befolyásolni körülbelül annyira képes őket. tehát semmiképpen sem tudat. mint amikor álmodik az ember. ám a sors mindig a főorvos pártjára állt.minimálisan négyféle tudatállapotot hordoz magában: Éber. Ennek megfelelően a különböző felettes hatóságok visszatérően foglalkoztak idő előtti nyugdíjazásának eszméjével. Halála után utóda Állami Díjat kapott Pető módszerének megőrzéséért és elterjesztéséért. például a sejtek anyagcseréjéről vagy az energiatermelésről. hogy szintézist . Az eredeti törekvés még rokonszenves is. indulatait. A hinduizmus emberismeretének eme üstjéből azután merítettek kisebb-nagyobb adag leveskéket mindazok. racionális tudat kivételével a többi természetesen hasonlat: olyan. Pontosítsunk tehát. mindezeket fontolóra véve. racionális tudat. vagy még az sem. figyeljünk. érzelmeit.mélyalvás-tudat. ember .haláltudat Növény: Életjelenségek .jobb szó híján . Álomszerű tudatállapotban éli meg ösztön történéseit. amibő1 még sok minden fog kisarjadni. Tán tetszenek még emlékezni arra. életjelenségek . hogy a magasabb létezési formák módosultan magukban foglalják az alacsonyabbakat. mazdaznanisták és mások. annyira elnagyolt és körülbelüli.mélyalvás-tudat.hagytuk abba a hinduizmus világképének kóstolgatását. antropozófusok. Ámde ez már keleti lélektan a javából. Bosszúságukban ellenségei sarlatánnak kiáltották ki. mint amikor az ember halott. szenvedélyeit. s körülbelül ennyit fog fel keletkezésük okairól is.haláltudat Ember: Én .mélyalvás-tudat ásvány . mint álmait az álmodó.mit is nevezhetünk tulajdonképpen tudatnak? – ám lehet. hogy ez a zsörtölődés csak a megszokott gondolkodási sémákba való visszasiklásból fakad. amennyire imponálóan szintetizált és lekerekített. hogy a fogalomhasználat (tudat. racionális tudat állat – álomtudat növény . teozófusok. A tudatfogalom terjedelmének ilyen kiszélesítése meglehetősen bizonytalanná teszi a fogalom tartalmát . a később világszerte alkalmazott konduktív mozgásterápiát. illetve annak kezdete. fizikai test . érzékelés. ami a modern lélektan fogalomhasználata szerint képzetáramlás. A mi tudományos gondolkodásunk. racionális tudata (intellektusa) van Énjével kapcsolatban. Mélyalvás.éber. fizikai test . ingerelhetőség. Már most minden létezési formához egy meghatározott tudatállapot tartozik az alábbiak szerint: ember . s az egész konstrukció.az egyes funkciók fejlődéséhez kapcsolódnak. Nyilvánvaló. fizikai test . természetesen zökken és hökken. Tehát: Ásvány: Fizikai test (tömeg) . mint amikor az ember álomtalanul mélyen alszik. akik kiskanállal adagolták Keletet a Nyugatnak. állat.vagy kómaszerű tudatállapotnak megfelelő információkkal rendelkezik életműködésének alapvető folyamatairól. képek tűnnek fel enyésznek el. és pontosítást követelne.mint látni tetszik. A tudatállapotok változásai .mélyalvás-tudat. és kidolgozta saját gyógyító módszerét. amikor egyszerűen alacsonyabb szintű tudatállapotoknak nevezi el mindazt. életjelenségek . Én) nem azonos a miénkkel. Meg kell emelni a kalapot a szép kerek szintézisre törekvő hinduizmus logikai mutatványa előtt. Dhattatreya ugyanis elégedetlen lenne a fenti modellel. olyan.) A TUDAT ÉS AZ Ő ÁLLAPOTAI A fizikai létezés alapformáinál – ásvány.haláltudat Az ember tehát .haláltudat Az éber.éber. Nem kell mindig vitatkozni. Haláltudatban van a fizikai testét alkotó atomok és elemi részecskék mozgását illetően. nevezetesen. affekciók – álomtudat. olyan.haláltudat Állat: Affekciók – álomtudat.

a behavioristák. és fellobognak a máglyák. Vagy a Hatha-jógát. A pszichoanalízis tehát az ember ösztöndinamikájának és emocionális életének egy részét igyekszik tudatos kontroll alá vonni. Leírásuk minden részletesebb jógakönyvben megtalálható. a szívtájékon. amelyek újfajta megismeréseket tesznek lehetővé. Mozdulhatnak és fejlődhetnek a szigorúan evolucionista emberképnek megfelelően. Nem véletlen. a jobboldaliak. S az ortodox pszichoanalitikusok harca az adleriánusok. Végül is kétségbeejtő. manapság a munkás-papok. dühödten felfalják saját gyermekeiket. Ennek következtében azonban jóval többről van szó. Történet arról. a centrum. aki nem pontosan úgy gondolja… Három nagy szellemi forradalomra hivatkoztam illusztrációképpen. ariánusok és még tucatjával az elítélt. hogy a nemes. A munkásmozgalom története is egy ponton az elhajlók. nem a reflexológusok. csak egy kicsit másképp. valahogy nem tapintható e dühök és őrjöngések létalapja. mint gaz tőkés. jungisták. E mozgásból végül is egy történet kerekedik ki. Ebben az embermodellben gondolkozva viszont feldereng. AZ ERETNEKPROBLÉMA Ez a világ egyik legfurcsább jelensége. aki nüanszokban másképp gondolkozott. hogy a vegetatív működéseket vonja tudatos ellenőrzés alá. hogy a történelem legtiszteletreméltóbb szellemi áramlatai is. a gestaltosok. hogy ezek a tudatszintek nem merevek. ami az ösztönök és érzelmek álomszerű megélését. hogy az ember nemigen érti e folyamat miértjét. Megváltoztatja az embert alkotó részelemek közötti viszonyt. a pajzsmirigy két oldalán. Csakhogy a szellemi játék idővel . s a Tan különböző értelmezési lehetőségein összevesztek. akik kiröhögték őket.) A lényeg az. S ez nem egy kialakuló ideológia gyermekkorának a betegsége. a kognitív pszichológusok. Ámde a mi lélektani érdeklődésünk szempontjából mindez közömbös. Gnosztikusok. A katolicizmus harcos szellemi erőinek javát nem a buddhizmussal vagy az iszlámmal való polémiára fordította. Ők csak idegenek voltak.− 26 − teremtsenek a hinduizmus és a kereszténység. amely arra törekszik. Az ellenség a másik pszichoanalitikus.mint már annyiszor . S a szellemi küzdelem rövidesen materializálódik. A jóga ezt a törekvését kiterjeszti a testi-vegetatív működésekre is. gazdasági-társadalmi szükségszerűsége. A bosszantó az. mitscherlichisták. valamint a nemi szervek és a végbélnyílás között helyezkednek el. a köldök alatt. mint a testi kondíció megőrzéséről. Így már nem lehetett eljutni a csillagokhoz.Tanná merevült. a homlok közepén. arra. aki mind analitikus volt. eredetüket az éber. hogy hova helyezi el a keleti lélektan például a pszichoanalízist. s a koncepciós perekben több jó kommunista látta meg idő előtt az örök vadászmezőket. s működésbe hoz olyan szellemi központokat (csakrákat). jobbító törekvések mind megszülik saját inkvizíciójukat. Azután Johanna és Savonarola. mint olyan módszert. hogy mi is állandóan beleütközünk. kiközösített eretnekek. manicheusok. hanem az érett férfikoré. a szektások küzdelméről kezd szólni. egy bizonyos kiteljesedést elérve. Röviden arról van szó. fokozza az életerők áramlását. stekeliánusok. hanem a másik jó keresztényre irányította a pergőtüzet. Ezek fájtak nekik. a keleti és a nyugati gondolkodásmód között. szakszervezeti titkárrá avanzsált egykori arisztokrata. a revizionisták. hogyan fejlődik ki a determináltságból a szabadság. alattomos fasiszta. de a példák száma korlátlanul fokozható nagyban és kicsiben. a baloldaliak. . (A csakrák szimbólumai a különböző levelű „lótuszok”: amelyek a fejtetőn. frommisták és még ki mindenki ellen. racionális tudat szintjére próbálja emelni.

A jelenség viszont túl ritmikusan ismétlődik ahhoz. egy kedves lánnyal enyeleg. a szubjektív megélést mindig előnyben részesíti a tapasztalással szemben. Ámbár. és ennek megfelelően bátor is. Anatole France objektív magyarázata: Az Angyalok lázadásában leírja.Mi történt? − Az éjjel rájöttem valamire. a szépség. hanem ő az Isten! Lehet. Állj a hadak élére! .. S eljön a nap. és a nyomorúság.− 27 − amely a szeretet vallását Torquemadáig. Domitianus császár idején ellenségei fölheccelték a császárt ellene. Ennek fényében a más álláspontot képviselő ember nemcsak téved. betegség és halál birodalma helyett megteremtjük a boldogság. híres hadvezér. a megváltói küldetés sugározza be. Így gondolkozik Tacitus. apósa rehabilitálása érdekében. Az önimádattá fokozódott nárcizmus soha nem tűri el a konfrontációt a valósággal. Letaszítjuk a trónjáról Jehovát. a kárhozatra. − Szeráf! Ma van a nagy nap.. A szerep ettől kezdve karizmatikussá válik. amelyhez csatlakozott. Önmaga glorifikálása átterjed arra az eszmére is. a máglyára. szenvedés. hogy nem tudott megfelelni saját istenített ideáljainak. és Agricolának menekülnie kellett. Tacitus szubjektív magyarázata Agricola című művében olvasható. Ebben felteszi a kérdést: − Domitianus környezetében egyaránt voltak tisztességes politikusok és gazemberek. A rajongót mindig csak egy lépés választja el a kegyetlen agresszivitástól. Hogyan is szól a régi figyelmeztetés? „Legyetek józanok és virrasszatok…” AZ IGAZSÁG. hogy egy vállrándítással lerázzuk magyarázatát. akkor nem Lucifer többé. hogy letaszítja trónjáról. ha a szélsőségesen narcisztikus ember úgy érzi. a szépség és harmónia nagy Szeráfját ülteti: Az emberek között is keresnek szövetségeseket. Domitianus pusztulása után írta meg Tacitus említett művét. A HATÁS ÉS EGY BOROTVAÉL Amikor már nyugdíjas leszek. méltó a pusztulásra. Mégis. a munkásmozgalom küzdelmét az emberhez méltó életformáért a koncepciós perekig és a totális diktatúráig sodorja.Nem megyek. gonosz princípiumok letéteményese. és mondjuk. Elég annyit mondani: Hm. legyenek azok bármilyen banálisak. Róma számára meghódította Britanniát. hogy a mennyei hatalmasságok egy része. és helyére Lucifert. semmitmondóak és unalmasak. csak Lucifer nincsen sehol. a derű világát. konyakot iszik. sőt sátáni. Ha Lucifer az Isten trónjára ül. a szabadság-egyenlőség-testvériség eszméjét a guillotineig és a terrorig. amikor szemben állnak egymással az égi hadak. . amint párducbőrrel letakart heverőjén zenét hallgat. A ténytudományok leíró jellegűek. igazságtudományokra és hatástudományokra. megelégelve a bosszúálló Jehova kegyetlen uralmát. Az igazságtudományokat meglepő módon a tényeket létrehozó összefüggések és törvényszerűségek érdeklik. Ez a pokol igazi bora. aki túl jó történész ahhoz. megírom majd vulgáris tudományrendszerrtanomat. Agricola apósa volt Tacitusnak. amely a Földet siralom völgyévé tette. elhatározta. hogy szubjektív szándékok rovására írhassuk. . Ugyanígy támadhat fel önpusztító gyűlölet saját magával szemben. hogy ez minden forradalmak tragédiája? Ám az eretneküldözések ismétlődő fellobbanása pszichológiailag is magyarázható a nárcizmuselméletek segítségével. hanem tévelyeg. − Miért undorodott Domitianus császár a tisztességes emberektől? − Mert Domitianus császár utálta az erényt. Ebben a tudományokat tudománytalanul három nagy csoportra fogom osztani: ténytudományokra. Miért a gazemberekre hallgatott a császár? − Mert Domitianus császár undorodott a tisztességes emberektől. Végül megtalálják a Pokol fenekén. hogy elkerülje a szégyenteljes halált. amitő1 olyan könnyű megrészegedni: az erkölcsileg igazolt pusztítás.

Mint ahogy az is vitathatatlan. Ismeretelméletileg magától értetődő. Például az ember a macskát. amiben az emberek évezredeken át élni és halni tudtak. nemhogy a túlsóról. Nem tudom… Inkább azt tapasztalom. az éhség egy új szellemi impulzusra. Amiért írógéphez ültem.egy napon a „gimnaszofisták komor sorfala között” önként máglyára lépett. a hatás mégis vitathatatlan. hogy ha létezne is egy embernél magasabb rendű szellemi hierarchia. megismerje? Nyilvánvalóan nem. Ám Tianai Apollónius . nem szociológiáról. A racionális gondolkodás tehát mindenképpen materialista végeredményhez vezet.lesz a győzedelmes ideológia. Az érdekes az.föl ne tétessék a kérdés. megértse és befogadja? Egy ember erre biztosan nem képes. El is jött a Messiás. redukcióra kerül sor: tanulásról . mint alacsonyabb rendű struktúra gondolati úton nem ismerhetem meg. Talán a felhalmozott kollektív emberi ismeretek. téves. filozófiával. sorsról. hogy az atya a valóságban egy másfél méteres dadogó és kopasz törpe. mindig művi egyszerűsítésekre. ha megcsalja felesége őnagyságát. néha pedig nyomtalanul elenyészik. A Jézus körüli időkben Júdeában és Kisázsiában hatalmasra nőtt a messianisztikus várakozás. és nem csúsztak le a nem létező világtojás héjáról. hatóerő következtében. hanem az. Mit tudom én? Még erről a világról sem vagyok olyan jól informált. hogy egy kevésbé felkészült pszichoterapeuta jobban gyógyíthat. mert nem tudom megismerni. Az érdekes az.a rosszmájú Lukianosz szerint . Ebben az értelemben a pszichológia is jórészt hatástudomány Ha egy felnőtt férfi vergődve görnyedezik hatalmas apjának bűntudatot keltő szigora alatt. jogrenddel. miért nem például Tianai Apollóniusé. hogy valaki három és félezer évvel ezelőtt elkiáltja magát: „Ne paráználkodj!”. egy kultúra.ma is ezért bűntudatos.legyen az igaz. az ennek a világképnek a hatása. S miután elsősorban a dolog lélektani részére helyezem a hangsúlyt. a tudás segítenek. és Kovács úr . hogy egy másik ember személyiségét a maga teljességében megismerje. mint egy homokba lőtt gránát. Feltehetően nem igaz. s megkezdődött a kereszténység szétáradása. gondolkodást befogadja. a hangyát. és Mestere a Megváltó. sőt később majd újjászületésről. a maga „credo quia absurdum’-ával. és nálunk is fel-felvillan. annak a kis logikai bukfencnek a segítségével. A hatástudományt azonban mégsem ez érdekli. Mármost amikor létezési formákat. hogy milyen volt a fehérje és a sárgája.− 28 − Sajnos.még Nagy Sándor szellemi importja nyomán . talán Lázár sem támadt fel halottaiból. hogy az emberi kultúrát. hogy mit tartok én ebbő1 igaznak. mint egy lexikális tudósfenomén. s e világkorszak hajnalán kialakult világtojásról sem lehet biztosan tudni. a valóságot tükröző vagy naiv legenda . tehát nem igaz. amely a fél emberiség életébe besugárzik. teljesen közömbös. hogy az indiai és görög bölcseleti elemekből . hogy egy eszme. No de megismerhet-e a hangya vagy a macska engem? Egy állat alacsonyabb rendű idegrendszeri szerkezete alkalmas-e arra. „befullad”. etikával. Néhány évtized múlva filozófiai irányzata már sehol sem volt. hogy ebből a világtojás-ügyből egy kultúra bontakozott ki. A másik logikai bukfencet természetesen az ellentábor találta ki. azt én. az nem is létezik. szót kell ejteni arról az ismeretelméleti borotvaélről is. hogy az egyenlő struktúrák nem képesek egymást teljes egészében felfogni. hogy amit nem tudok megismerni. Ugyanis jó ideig úgy tűnt. A hatástudományokat viszont nem az igazság érdekli. amelyen a pszichológia táncol. szellemi típusokról is szó esik . Mellesleg ebből az is következik. hogy miért Jézus tanítása győzedelmeskedett. s hatalmassága csak neurotikus legenda. tudatállapotokat vázolunk. Ám mindez elhanyagolható. a személyiségükben rejlő különböző gyógyító hatás.néha évezredekig tartó hatást gyakorol az emberek életére és gondolkodásmódjára. hogy egy magasabb struktúra megismerhet egy nála alacsonyabbat. hanem az. Mi a hatás és a hatástalanság titka? Nem szellemtörténetről van szó. ami az én fordításomban így hangzik: „Azért létezik.aki különben ateistának vallja magát . ideológia .” A nagy kérdés: Vajon azonos fejlettségű struktúrák megismerhetik-e egymást? Emberi intellektussal maradéktalanul megismerhető-e az emberi intellektus? Az emberi személyiség alkalmas-e arra. hogy Mózesnek az Isten szólt egy égő csipkebokorból. néha ilyen az igazság.

aki ébredése pillanatában lemondott trónjáról… NYUGATI ÉS KELETI ASZKÉZIS Tudomásul kell venni. sem igenlően. pusztító változatában is ritka jelenség a földön. Reggel azt mondta a Mesternek: − Éjszaka kiáltott a kuvik. hogy van-e életbiztosítása. ha valaki beült mellé a kölcsönkapott kocsiba. de mindig sok ember vette körül. Eszménye a pillanatnyi helyzetekre való spontán reagálás volt.buddhizmustól a kereszténységig. Istenem. a taoizmustól a sztoa filozófiájáig -. Az ember egészéről szó sincsen. Ez halált jelent. amelyből Krishnamurthi miután a mozgalom világszerte elterjedt . hogy abban még valami imponáló is lehet. század első felében feltűnt indiai szabadgondolkodó. a kis hatalom.ezen mosolyoghat az ember. hogy a testi szerelem hozta a halált a világba. Besant az ő tiszteletére szervezte meg a Teozófiai Társaságot. Azt sem tudta pontosan. Néha verseket is írt. kognitív pszichológiáról és viselkedés-lélektanról. − Ha hallod . Annie Besant „második Krisztusnak” tartotta. Szondi Lipót magyarázata: Te vagy a félelem.válaszolta a Mester. (Krishnamurthi a XX. Landau újságíró szerint ő volt az a Tanító. Egy-egy nyilvános elmélkedését néha tízezer ember is hallgatta Európában. sem tagadóan. amely szerint: .kilépett. se nem jók. Már gyerekkorában híres volt rendkívül rossz emIékezőtehetségérő1. Krishnamurthi magyarázata: Ezt a koant nem kell magyarázni. mert eszembe jut Török Sándor egyik megjegyzése. a lélek kis elpiszkolódása szánalmas. Ezt csak az érintettek nem veszik észre. és merevvé. a hatalomtól és a szexustól. és ezért nem tartozik a bocsánatos bűnök közé. hogy minden nagylélegzetű szellemi irányzat . Ám a kis pénz. és te vagy az áldozata. mindig megkérdezte. és az zöld! . Azért csak tyúkszar az. undorító. hogy fogunk akkor unatkozni! DHATTATREYA HETEDIK KOANJA A tanítvány éjszaka felébredt. és meghallotta a kuvik kiáltását. Nem volt aszkéta. Katonakoromban a boldogult emlékezetű Friedrich őrmester ezt így fogalmazta meg: − Ezeket a kiskirályokat utálom a legjobban. A nagy pénz és a nagy hatalom a jellemtorzulásokat olyan naggyá teheti. .− 29 − beszélünk és motivációról. Rajongó tanítványa. bár „útlevele szerint” 1897-ben született. Az igazi nagyság még negatív. Véleménye szerint minden tanítás. . van olyan iskola. de szerette hanyatt fekve bámulni az eget. hogy igen kedvesen és érthetően tudta elmondani mindazt.Ha valaki Isaszegen kijelenti. ami a világról eszébe jutott. hogy látta az emberi lelket. Igen rosszul vezetett autót. R. faktorokat és általában hármas tagolású kis szerkezeti modelleket alkotunk. bármilyen óriási térbeli és időbeli távolságokra keletkeztek is egymástól. halottá teszi az ember lelkét. De a szexus… Mi bajuk volt a nemiséggel? Nehéz erre felelni.Hány éjszaka kiáltott a kuvik. A dolgokról alkotott képzeteink keltenek bennünk örömöket és bánatokat. Az embernek csak töredékes asszociációk jutnak az eszébe. akiknek jólesett a közelében lenniük. A tér és az idő távolságait azért hangsúlyozom. Epiktétosz magyarázata: A dolgok közönyösek. Az energiák szétszórása… a test és a szellem ellentéte… a „halál és a szerelem egy ágy” visszatérő gondolata Illyés Gyula-i megfogalmazásban… Igen. amelyik azt tanítja. és te békésen szenderegtél. hogy az ember lelke zöld . A gazdagság és a hatalom karaktertorzító hatását nap mint nap tapasztalhatjuk. Szegényen és magányos szellemi farkasként élt. Mert ezek olyanok. De ha tőle függetlenül Új-Zélandban is előáll valaki azzal. a tapasztaláson és az emlékezésen alapuló viselkedésformák ismétlése csak távolabb visz az igazságtól. rendszerbe foglalt ismeret. Erről Krishnamurthi sohasem nyilatkozott. Talán egyszer majd sikerül összeraknunk az egész pszichopuzzlét. Amerikában vagy Ausztráliában. se nem rosszak. mint a tyúkszarban a fehér rész. ugyanattól a három dologtól féltette az ember lelkét: a pénztő1.ezen már el kell gondolkozni. kicsiben és nagyban. akinek művészete abban állt. hogy hány éves. tipológiákat és dimenziókat. nem tett csodákat. Egyelőre.

akit „ágaskodó nemi szerve vonszolt el a kolostorok közeléből”. ne kábítsd el magad. hogy az ember csak akkor válik alkalmassá igazi szellemi megismerésekre. hogy a szerelem bűn is lehet.kezdetben még élnek szexuális életet. könnyedén és mosolyogva:’ Így hát az ifjú jógik . Dolgozz magadon testi és szellemi gyakorlatok segítségével. Lemondást a nemiségről . Szép. Csakhogy mégis van egy fontos különbség a kétfajta aszkézis között. A kizárólagos testi élvezet nem tetszett nekik? A lélektelen szeretkezés. pusztulnia kell… Nem kevesen állítják. az beavatkozott a teremtésbe. hanem a sötétség hatalmai ellen… Az ugrándozó képzettársítások mégis a két furcsa zsidót. hogy nem fér el közöttük az erkölcs . amíg hajt a hatalom és a gazdagság vágya . Öregedő korában minderre rájött kedves színész barátom.dolgot jelent: Lemondást a gazdagságról . s ha már kikerülhetetlen. hogy semmi energia ne menjen kárba. felrohantunk a padlásra.éld ki mindezt. P. Rezignáltan bólogatunk ugyan Diderot megállapítására. Így van ez Nyugaton és Keleten egyaránt. ne add át magad semmiféle rajongó körtáncnak holmi aranyborjak körül! És ugyanígy: Ne emelj áhítatod trónusára sem férfit. az aszkézis három . csak azért. netán a házasság formájában. amikor is a drága nedűt „visszaeszik”. Amikor csak tehettük. néha partnerrel. Akárhogy van is. és csináltuk. hogy ők az antiszemitizmus igazi felidézői. mert jó. a bűntudat. A monoteizmus féltékeny Örökkévalója nemcsak azt követelte meg. és akkor már régen rossz az ösztönöknek. akinek soha az eszébe sem jutott. erre a kérdésre azt felelte: − Tudod. a korbács.− 30 − Aki életet ad. ha már kiégtek belőle a szexuális vágyak… De lehet a dolog egyszerűbb is. hogy szeretkezni nem bűn.de azért a morális probléma neki is eszébe jutott. Ám az ember teremtménye nem lehet örökkévaló. egy paplelkű orvos. Azt tanítja: „Amíg munkálkodnak benned a szexuális ösztönök. tizennégy éves koromban összeakadtam egy kislánnyal. és ha majd ezek a késztetések lassanként kihunynak benned. Akkor lesznek aszkéták. Kelet ennél sokkal szelídebb. R. láss csodát! . a fogadalom. a szigorúan esendő Mózest és a szelíden tökéletes Jézust idézik fel. amikor már megszűnt az igény. se nőt! Mert a szerelmi mámor istentagadás is lehet. Nyugaton az aszkézist az összeszorított fogú akarás.uramfia. A szerelmi extázis gyanús és veszélyes. és a félreértések szigorú kiigazítása: „Nem hús és vér ellen van nekünk tusakodásunk. és az aszkézis belülről hiteles. néha némi onánia segítségével. hogy „Ne legyenek neked idegen isteneid rajtam kívül!”. amely szerint a szerelemben olyan szorosan tapadnak egymáshoz a nyálkahártyák. Azt hiszem. a nemi szervek sivár találkozása? Vagy az élvezetet adó ember oltárra emelése.vagyis alázatot és engedelmességet. aki a közeledő impotenciától való félelmét imigyen hárította el: .vagyis szüzességet. az önmagán való erőszaktevés. hanem azt is: Ne kalandozz el tőlem idegen mámorokba! Ne részegeskedj. akkor legyél aszkéta. Mert nincsen szabadulás: hiába tudja már valaki. be kell vonódnia az isteni szentség jóváhagyása alá. Ne legyél kegyetlen önmagaddal. A legnagyobb bűnt követték el: elvették az emberektől a pogány életörömöt! Ezt sohasem lehet megbocsátani.vagyis a szegénységet. mert akkor kegyetlen leszel másokkal is. az ilyen szexus ellen tiltakoztak az egyházatyák. A féltékeny isten csak a magasabb rendű szellemiséggel való egyesülés extázisának jogosságát ismeri el: a misztikus élményt.megint csak három . mint az istentagadás egyik formája? Ennek fényében érthető lenne Pál apostol engedménye házasságügyben. Gyanús.. Lemondást a hatalomról . a vágyak és ösztönök elnyomása teremti meg. ez a „felszabadultság” meg sem közelíti annak az embernek a szabad élvezetét.

megjelenése álomban. hogy ostoba tudattalan nincsen. de nem tudok. hogy időnként lebeszéli valamiről. − Ahogy magának a legkényelmesebb. mire az elfojtás smasszerei . továbbgondolkozva onnét. ha akarok izélni. genetikai szempontból teljesen tudománytalanul? Megült ősatyák. hogy ne azt cselekedje? Szent Ágoston: Ismerem a jót. Szegény Freud meg is kapta értük a magáét: miféle rejtélyes csatornákon átszivárgó „faji emlékezést” merészel feltételezni. tabuk és totemek . a kollektív tudattalanhoz. A tudattalan működése. mítoszok villódzása és mágiák köde veszi körül őket. de rá nem beszéli semmire soha. amelyek soha nem voltak tudatosak. Dhattatreya így kezdett Hatha-jógára tanítani: − Először is üljön le kényelmesen. aki tudja a helyeset. Helyben vagyunk. Ennyire racionalista lett volna Xantippe meggyötört férje? Bizony. ennyire… Ámbár az ő lelkében is ott bujkál az a faramuci daimonion. Mit kezdjünk velük? Töprengés.kérdeztem én kacéran merthogy én azt is tudtam. Mert ilyen az emberi lélek. − Lótuszba? .így szól a rosszmáj -. ami egykor tudatos volt. csak azt… Csak azt. − Ahá . hanem működnek az ősibb eredetű rétegek is. Az a maga ülése. Ez az illúzió abból ered. amelyek a racionális megismerést megelőzik: nevezetesen a mágikus és a mitologikus gondolkodás sajátosságaira. mert jórészt nem tudatosak. A bátor Jung azonban még ettől sem retten meg. A Szókratész által elindított bölcseleti-lélektani vita főbb érvei és ellenérvei imigyen hangzanak az évezredeken keresztül: Szókratész: A helytelen cselekvés alapja a nem-tudás. Jung pedig nem tesz mást. fantáziában igencsak hasonlít azokra a gondolkodási szintekre. a logika mércéje szerint lehet buta vagy okos. És ez a lazaság lengi be egy jóga-ashram tájait. hanem utolérhetetlen könnyedséggel azt kérdezi a Tibeti halottaskönyv-höz írott tanulmányában: . ámde bűnösnek nyilváníttatott a Felettes Én szigorú ítélőszéke előtt. Mármost a Freud-féle tudattalan kialakulásának egyik forrása világos és egyértelmű: tudattalan lesz minden.a tudattalan börtönébe száműzték. mint az Isten ökrére. némi jóindulattal: Végül is a derék Freud nem mond egyebet.. Renegát tanítványa. az archetípusokhoz. Freud talán csak ennek a lélektani következményeit meséli el. aki állítólag még úgy vélte.a szorongások és a bűntudatok . Ámde van a tudattalannak egy gyanús tartománya. boldog egykori görögség! Ó.. boldog Szókratész. Nézett rám. a tudattalan tehát egy bennünk lakozó isten.nevezetesen a kéreg szürkeállományából -. Spinoza: Az akarat és a cselekvés szabadsága . eljut az individuális személyiség kialakulását megelőző élményvilághoz. amelyek akaratomat és cselekvésemet meghatározzák. akiről csak annyit árul el. Ezek a szörnyek mintha kívül tartózkodnának a racionalitás birodalmán. TUDATOS SÉTA A TUDAT ALATT Ó. és mégis rosszat cselekszem.az ember ijedtében legott behavioristává lesz. mint hogy következetesesen. Mert ugyan mi oka lenne valakinek. Nincs több kérdésem. hogy agyunk sem csak a fejlődéstanilag legfinomabb részekből áll . ahol a Mester abbahagyta a spekulációt. Egy rosszmájú játék: Igen sok pszichoanalitikustól kérdeztem meg. vérfertőző anyák és véres áldozatok. Freud: Persze hogy nem ismerem.illúzió. ahol olyan lelki jelenségek tanyáznak. hogy az erény tanítható. No de ha nem akarok?… Ez már keleti gondolkodás. Az ember csak a racionális gondolkodás szintjén.− 31 − „Impotens vagyok. hogy vajon létezik-e buta tudattalan? Némi habozás után valamennyien úgy döntöttek. kiherélt gyermekek. Eredetük az emberiség őstörténetének homályába vész. Ám a tudattalanja tévedhetetlen és mindentudó. Ők a lélek alvilágának igazi szörnyei. hogy nem ismerem azoknak az okoknak egy jó részét.

MAGDEBURGI SZENT HUGÓ ISTENBIZONYÍTÉKAI Magdeburgi Szent Hugó. A logikai bűvészmutatvány ebben az esetben az alábbi egyszerű levezetésen alapul: Ha A=B ésC=B akkor A = C Íme. a társadalomban és a bölcseletben. Lenin meghatározása az anyagról: „Az anyag filozófiai kategória. hogy tartalmuk nullára zsugorodik. hogy felcserélhetők. Jung ugyan hozzáteszi. néha megelégszünk utólag mögéjük csempészett ürügymagyarázatokkal. hogy ezek a végső kategóriák már olyan tágak és általánosak. hogy az affektív funkciók nem állnak akaratlagos szabályozás alatt. éber tudatot megelőző állapotokat jelenti . Ez a mondat azonban megfordítva így hangzik: a tudattalan a rajtam kívül álló isten és szellemvilág belénk vetülése. éppen a racionális tudat kialakulása következtében. nem jutott el odáig. hanem emocionális éhséget lakat jól.néhány oldallal ezelőtt -.” Mármost vallásától függetlenül. hogy a szellemi erők introjekciója mibelénk. aki némi vállvonogatás után. mint mi .persze nem racionális szinten. főként azért nem. mint a bennem levő kollektív tudattalan kivetítése. hat érzékszerveinkre és tudatunkban tükröződik. sem hogy szeretni . mert a hit nem intellektuális igényeket elégít ki. a definíció nem mentes némi panteizmustól. mint egy fóbiást nem lehet lebeszélni a félelmeiről vagy Rómeót Júliáról. járatlan lévén az ismeretelméletben.annak minden álomszerű. ami tudatunkon kívül és attól függetlenül létezik. amelynek csatornái előlünk már elzáródtak. azt ugyanazon az úton tagadni sem érdemes. ám az ember legtöbbször éhkoppon marad. Ő még „álomtudatban” látja vagy szagolja. ha ennyire tiltakozik ellene. hogy amit ésszerű érveléssel nem lehet bizonyítani. hogy az Isten a lelki tartalmak projekciója a külvilágba. ahogy például egy kutya sokféle olyan információhoz is jut a világról vagy egy emberről. Jungnál ugyanígy kerül egyenlőségjel a tudattalan és az Isten közé. ha a fogalmak terjedelmét annyira kitágítja. ám szerintem mégiscsak az. ilyen könnyű bebizonyítani. de egy hegeliánus is biztosan rábólintana. hogy ez nem „intellektuális akrobatika”. de mihez kezdünk vele? Mihez kezdünk magunkkal. hogy holnaptól ellenszenves lesz számomra egy vonzó ember. mágikus és mitologikus sajátosságával együtt -. amely az objektív valóság megjelölésére szolgál. Amit a keleti lélektan az ösztönök és érzelmek „álomtudatban” való létezéséről tanít azt a modern pszichológia úgy fejezi ki. amely az objektív valóság megjelölésére szolgál. többek között a természetben. Arra sem jött rá.− 32 − − Ha azt mondom. Hadd mutassam be az ilyenfajta szellemi bűvészkedésnek egy derűsen buta műsorszámát. tehát nem más. Hívő embert logikus fejtegetéssel éppen annyira nem lehet meggyőzni. hat érzékszerveinkre és tudatunkban tükröződik:” Hát igen. mint „szokatlan” definíciót el ne fogadná az alábbi Isten-meghatározást: „Az Isten filozófiai kategória. hogy valaki gonosz lélek. Mert mint mondottuk. akkor másvalami sorvad. Időnként konstatálhatjuk őket. Íme. néha felderíthetjük eredetüket is. Számára a tudattalan a racionális. ha létezne. Nem határozhatom el. Játéknak nem rossz. sőt legyünk analitikusak: Jung szerint is az. de elhatározás útján nem változtathatunk rajtuk. mint egy magunkban megőrzött alacsonyabb szintű tudatállapot-maradvány. Ám egy alacsonyabb fejlettségű tudatállapot meglepő megismerési többletlehetőséggel is rendelkezik . ami tudatunkon kívül és attól függetlenül létezik. nincs olyan teológus. nevezetesen hogy az Isten valóságát akkor sem lehetne racionálisan bizonyítani. Nem tagadom. és a szavak értelmüket vesztik? A keleti lélektant mindezek a bonyolult dolgok nem érdeklik.és a szellemvilág semmi más. ha valami kifejlődik. ha eszébe jut a Világszellem számos megvalósulása. hogy formális logikai zsonglőrködés is hozhat néha valami fogyaszthatót a megismerés asztalára. vagy ha azt mondom. vajon nem ugyanazt mondom-e? Az én olvasatomban legalábbis így hangzik az alábbi mondat: „Az isten. mi már nem.

de a test erőtlen. Nem dicsekedhetsz imponáló bűnökkel. én ugyan keveset értek a lét végső dolgaihoz. úgy vagyok én ezzel. Ez az oka annak. A változtatáshoz az érzelmeknek „másképpen való újraélése” szükségeltetik. Magdeburgi Lator Károlyhoz írott Intelmei-ben olvashatók. s éppen ezért válhatott morális követelésük nyomasztóvá is. és eliramodott egy hegyi ösvényen. Az öreg Goethe utána. hogy amilyen kicsike szent ő. amit a pszichoanalízis „korrekciós élménynek”. mint azok fiához.egyszerű könyvkötő lévén . és ott a főmérnök úr azt kérdezné tőlem: − Tudod-e. elárulom neked a titkot. . megbotlott és elhasalt. Nos hát. a karthauzi rend csendességében sokat foglalkoztam a lélek tudományával. az öregség semmi más. hogy miért építettük ezt? − Nem én.” A második: „Sok gondot okoztak nekem a nagy vallásalapítók. hogy mi hiányzik a legtöbb emberből. katarzisnak nevez. olyan kis méretű lator vagy te is. de túl bonyolult volt neki. akit utálok. Hosszabb távra van berendezkedve. Az arányérzékedre hivatkozom tehát. amelyet talán megörököltél atyádtól. Bizonyítéka ennek. amikor egyedül Kepler vagy Galilei tudta az igazságot a Földrő1.− 33 − fogom azt. hogy eljött az ő ideje is. Buddha. Az arányérzék. az aggastyán lelke semmiben sem különbözik a húszéves ifjúétól. amit hosszúra nyúlt életem során tapasztaltam. tehát soha nem fiatal. Magdeburgi Lator Károly. Rendezett. soha nem öreg. Hugó. ami már-már meghaladta az emberi mértéket.” A harmadik: „Szerelmetes fiam. Tudvalevő. Ezután az én gyanakvó lelkem imigyen kérdezett: . a bolygómozgásokról . Hugó . Ez az a jelenet. amit egy évszázaddal később Thomas Mann nem mert megírni: a világ szellemi fejedelme porban fetreng. Csak a test öregszik.a tudományos közvélemény abszolút többséggel leszavazta őket . míg a buta liba trillázva eltűnik a fák között. Ezért így kérdezett: ’ − Vajon miért mondják azt. Saját megsemmisülését abszurdnak és elfogadhatatlannak érzi. Talán tudnak valamit. fiam. Mózes.de azért ez igazság volt a javából. mintha Bach János Sebestyén egy megrozsdásodott. hogy egy Kant Emmánuel nevű okos ember alaposan elintézte a skolasztikus mester istenbizonyítékait. Ekkor úgy érezte. hogy a hetvennégy éves Goethe Marienbadban halálasan beleszeretett a tizenhét éves Ulrike von Levetzow nevű leányzóba. mint hogy a lélek kész. kongruens személyiségek voltak. egyedül az embermilliók között? Hiszen tulajdonképpen volt idő. ám az arányérzékem néha súg valamit. elsősorban Jézus Krisztus. Mint ebből is láthatod. kedves fiam. Magdeburgi Szent Hugó három lélektani istenbizonyítékot állított fel.Vajon szélhámosok-e? Világcsalók-e? Vizsgálódásaim alapján ismét csak nemet kellett mondanom. amit mondanak? Elmebetegek-e? Mint tudod. Lao Ce és dr. Az bizony. Az én hitetlen lelkem szabadulni szeretett volna hatásuktól. fiam. a paksi atomerőműhöz. amikor az agy erei épek maradnak. Ez az. Örömmel hallotta. hogy az időtlenségben é1ő lélek semmit sem tud kezdeni a halállal. Steiner Rudolf svájci misztikus. − Hát akkor? − Hát akkor nem tudom. bár megnyilvánulásai szánalmasak lesznek. mint a romlandó test. az agyerek meszesednek el. A lélek időtlenségben él. tönkrement orgonán adná elő fúgáit. belátván. mintha elvinnének a messzi jövő egyik nagy létesítményéhez. Az első: „Vésd eszedbe. furcsa öltözetű idegen. Egyik közös sétájukon a leányzó kergetőzni kívánt a bohó szerelmesek szokása szerint. viselkedésük a konfliktus-helyzetekben. Mögöttük ott kuksol a változatlan állagú lélek.szerzeteskorából még emlékezett Aquinói Tamásra. a mi Urunk szavaival szólva. tetteit és szavait. Pszichopatológiai ismereteim birtokában szigorúan megvizsgáltam a nevezettek életét. és elmebajnak nyomát sem találtam. Ám ez nem több annál. Tudod. hogy ama ritka esetekben. Ezek az emberek erkölcsileg olyan magas színvonalat képviseltek.

A létezők fokozatos „lefűződése” az anyagi dimenzióba jelenti a mozgás irányát. ha figyelmesen szemléljük az ábrát. Ha van „jobb”. mégis. Harmadszor: Evolúciós mozgásról tanúskodik az ábra. hogy igazgyöngyként magához szorítva.− 34 − − Hát azért. ami után nyomtalanul ellobban az ember élete. Az állat növénynek és az ásványnak jelentős elemei még szellemi síkon tanyáznak. Ez a vágy nem tűri az aszimmetriát. . a gömb formája után. hogy ennek megfelelő világképet formáljon a maga számára. az állatnak kisebb. Másodszor: Annyi látszik belőlük. a végén kijön egy drót. Túl hatalmas ez az apparátus ahhoz. a művészetben és a vallásban. Én pedig azt válaszolnám kellő alázattal: − Uram. akkor lennie kell „bal’-nak is. én semmit sem értek az atomfizikához. hogy a létezés teljességét illetően nincsen különbség ásvány. A világkép dualizmusa ugyanolyan. Egészítsük hát ki ennek megfelelően a létezés tanát. hogy mennyi látszik belőlük az anyagi dimenzióban. Mellesleg ez a gondolat megtalálható a görög filozófiában is. állat és ember között. Ma még vagy ma már . annak vannak szellemi síkon a legmagasabbra növő gyökerei. amennyi jelen van. mert a vezérigazgató úr otthon felejtette az öngyújtóját. természetben és a társadalomban. Az anyagi dimenzióban a legmagasabb rendűnek tekintett emberi létforma viszont semmilyen közvetlen átíveléssel nem rendelkezik a szellemi dimenzióba. amikor csak akar. A pajkos gondolkodó eltöprenghet azon. a teljesség. hogy a világ a valóságban kerekded. mint például a kereszténységben. Ami anyagi síkon a legkezdetlegesebb. növény. a tudományban. a legalacsonyabb rendű . és látod. lezárt forma-e. amit mondasz. búcsúzóul: − Túl nagy apparátus vonul fel itt az ember testében. amikor majd lép a nemlétezésbe. mint a kagyló. ha létezik „lent”. Itt mi elektromos áramot termelünk. lelkében. A hinduizmus bölcselete szerint egyedül az ember van teljesen jelen az anyagi világban. Negyedszer: Egyedül az ember él teljes egészében az anyagi világban. E létezési formák különbözősége csak a nézőpont illúziója netán káprázata: nevezetesen. Így hát a vezérigazgató úr akkor gyújt rá. hogy teljesen elszakadt a szellemi síkról. lényeges háttérgondolatok derülnek ki. a növénynek nagyobb. Bocsásd öreg atyádnak ezt a kételyét. és nem tudott rágyújtani. Először is az. Ötödször: A tükörkép teljesen szimmetrikus. tehát onnét nem is determinálja semmi sem. csonkának érzi. hogy mindez annak a kurta hatvan-hetven évnek szóljon. a „fent” sem hiányozhat. és ennek felelő erővel determinálják az anyagi világban érzékelhető részüket. az ásványnak legnagyobb része szellemi síkon található. De az arányérzékem tiltakozik az ellen. alighanem erről vallanak Platón ideái. vagy fordítva: a megnyugtató szimmetria utáni igény készteti ezt a kultúrát.” Barátaim! Bocsássuk meg neki! A SZIMMETRIA VARÁZSA Már az ember „körüljárása” idején feltűnhetett valakinek a távol-keleti gondolkodásmód törekvése a szimmetriára. hogy itt egy cigarettáról legyen csak szó.adott esetben az ásvány -. amit csak izzadott ki magából. Ha úgy tetszik: „szabad”. egyetlen obulusaként vigye magával. vágyakozása a kerekség.egyedül az emberi létezést jellemzi az. A létezés síkjai tehát széthasadtak a szent szimmetria érdekében. És ezt mondom neked is. ami folyton izzik.

Kultuszok öveztek szent fákat és ligeteket. Az állatistenség gondolata például egyaránt megjelenik a sumer-káldeushabilóniai oroszlán képében. az elefántarcúról és az ugyancsak szent Hanuman majmokról. a Jónást elnyelő cethal. zarándokoltak különös formájú kövekhez.ha úgy tetszik: misztika . a végső idők kísértőjével. Íme. távolról sem vagyunk boldogok. hogy e misztikus világképet. affekciói és életerői szellemi síkon találhatók. amit ez az ősi kultúra megalkotott. aki eddig hűséges játszótársamként ugrándozott velem együtt asszociációról asszociációra. az anyagi síkon tapasztalhatók?” A válasz: „Szellemi síkon vannak. No de nemcsak az állat. ami fent van ugyanaz. ha ezt a kettőzöttséget az eredetileg kereknek álmodott. ahol az istenség lakozott. mint ami lent van. hamar ide a Brehmet. Egyiptomban a bikatestű Hathor-Hápi. sellők és kentaurok. a bakkecskéről sem. Azt hiszem. nem beszélve Ganesáról. uramisten: a hétfejű sárkányok. egészen a magyar hitvilágban az Emesét teherbe ejtő turulig. ez már tömény idealizmus . a görög tájakon Zeusz bika képében rabolja el Európát. ha érteni akarjuk azt a lélekismeretet. Boldog. Főnixek hamvadnak el a tűzben és kelnek új életre a hamuból. állat… Vajon mi közük van ezeknek az „ember-alatti” létezőknek az „emberfeletti” istenlényekhez.a legjavából. a hegyet néha Hórebnek nevezték. Visnu megtestesülései között ott a teknősbéka.és szeráflényeivel. hogy a lét síkját megkettőzzük. ám mégis tudomásul kell vennünk ezt a világképet. lélekismeretet ez az ősi kultúra alkotta meg… Természetesen minden ősi kultúra megalkotta. és magára veszi a világ bűneit. a zöld béka.” Ez azt jelenti. sokszarvú Szóráthtal. -testű kerub. Ezekkel népesül be az úgynevezett „szellemi világ” alsóbb régiója. (A könyv szerkezete amúgy is lehetővé teszi bármelyik nem tetsző fejezetecske átugrását. Ettől kezdve a szellemi és az anyagi dimenziók egymást tükrözik. néha Káliászának. a növény Énje és affekciói. megjelenik a frank Merovingok megtermékenyítő tengeri sertésében. Szun Vu Kunggal. Ismerünk krokodil-. a gall kakassal. kígyóés lóisteneket. sőt valamennyinek a kitépését a fedélborítók közül. az ásvány az embernél?” . Hozzátartozik ehhez ugyanis még egy gondolat. hamis lenne.) Az előbb azt írtam. az úgynevezett Tabula Smaragdina foglal össze a legtömörebben: Az. néha Olümposznak… Ásvány. esküdtek a Terebintus alatt. a növény. találkozhatunk az indiánok fehér bölényével. egységes kozmosz széthasításaként fognánk fel. szellemi erőkhöz? . amelyet legjobban az Egyiptomban kiásott ősi táblácska. most nyugodtan magamra hagyhat egy rövid időre. No de ott vannak az északi népek medveénekei. János Jelenéseinek állatarcú. a sakálfejű Anup. a Jézusra galamb képében aláereszkedő Szentlélek arra a Jézusra. aki maga is Báránnyá változik. a Grál hattyúja. Végül is az egész totemisztikus hitvilág. Rókadémonok nyüzsögnek a kínai és japán mítoszokban.hanem imigyen: „Az ő esetükben hol vannak azok az alkotóelemek.− 35 − A hinduizmus kérdése tehát nem úgy szól. ha nincs kedve egy kicsit unatkozni. Rosszallóan csóválhatjuk a fejünket. anélkül hogy a gondolati tartalom csorbát szenvedne. amelyek az embernél itt. Romulust és Remust tápláló farkas mama. hogy az állat Énje. ott van Indiában a szent tehén kultuszában. aki ezt megérti. Mégis. úgy pattannak elő a semmiből a szellemi létezési formák. a Thot-Ibisz ca Bubastis macskaistennő formájában nem megfeledkezve a Thomas Mann által sűrűn aposztrofált Bindidiről. hogy „mivel kevesebb az állat. egyszerűen azzal a mutatvánnyal. az ásvány Énje. hogy mint bűvészkalapból a nyulak. alapélménye a magasabb rendű szellemi erőt hordozó és közvetítő állat. az avarok griff díszítésű övcsatjain. a Tökéletes Állattal és a sokfejű. s aztán a népmesék és mítoszok. a Rukh madár. félve tekintettek felhőbe burkolódzó sziklacsúcsokra. a törzs ősi atyja vagy anyja. aki királylánnyá változik. nem jut eszembe több állat. KULTÚRTÖRTÉNETI UNALOM A kedves olvasó. növény. Magántöprengésként persze szórakoztató elnézegetni.

nyilván sokgyökerű.veszélyes! Így hát Ganésa lett gátak és a gátlások. Középen. akik csak tükör által homályosan látunk. hogy száját a . Ott kell annak megtanulni. akik kényelmesen berendezkednek a pokolban.előjött két medve az erdőből. a legbölcsebb az égi karban. Siva és Párváti fia a legszebb volt az istenek között. ezért olyan. Természeti népek és vallások. tehát jogosan tisztelhető istenként vagy isteni erők hordozójaként. hogyan kell a dudát fújni:” Igaz. A kerekded teljességre törekvő keleti gondolkodásmód ugyanarról a jelenségről szólva plasztikusan válogatja nézőpontjait. Kérlek avass be a tiszta látás titkaiba. Egy napon a vezetők magára hagyják a sötétségben. míg az egyik szempontból azt meséli el. és elefántfejet illesztett a helyén örök figyelmeztetésül. az istenek királya.) DHATTATREYA NYOLCADIK KOANJA A tanítvány megállt a Mester kunyhójának ajtajában. Ámde parázna kíváncsiságában egyszer megleste szüleit szeretkezés közben. amikor a prófétát egy tüzes szekér elragadta. A történetet katonapolitikusok figyelmébe ajánlom. Akkor vagy meggyújtja a saját fáklyáját. pokolra kell annak menni. és összetörte magát. büntetésül levágta azt a gyönyörű fejét. Egy halott kisgyereket úgy támasztott fel jajongó anyja kérésére. Úttalan utakon mentek. A nagy svungtól leesett Illés palástja. sűrűn hivatkozva a dudatanfolyamra. lehúzta aranygyűrűjét. és kivezette a tanítványt az éjszakába. meredek hegyoldalon fölfelé. Illés próféta hűséges tanítványa. nem úgy. vagy eltéved az élet rengetegében. tanúja volt annak. hogy mit gondoltak. akik szellemi fáklyájukkal bevilágítják az útját. Mégis utálom azokat. és egykor egyáltalán nem volt elefántfeje. Elizeus elkáromkodta magát. a rítus… Hanem hogy miért gondolták azt. Ezzel belészállt Illés ereje. mintha vitatni akarnám a freudi vagy róheimi gondolatokat az incesztusiszonyról. Így tehát. hogy te már színről színre látsz. miszerint: „Bár medve szaggatna szét titeket!” Erre . Mi sem természetesebb. az elefántarcú isten. Elizeus most már gyilkossá is lett. a mágikus gondolkozás Frazer által összefoglalt sajátosságait. amin túlhaladt: megint csak az ásványt. Elizeus . közöttük áll magányosan és saját erőire utalva az ember. mint mi. Egyszerűen egy szerény gyökérágacskára hívom fel a figyelmet. felkapta és magára terítette. éles sziklák és szakadékok között kanyarogva. (Elizeus. Paolo Santarcangeli magyarázata: „Aki dudás akar lenni. Így történt. és eltűnt sötétben. A nehéz kérdés ugyanis nem az. hogy kinek mennyi az intelligencia-kvóciense. de a szakadékba zuhant. mert azt beszélik rólad. mert az erőnek mindegy. Flizeus magyarázata: Mindenki megkapja mekijáró vezetőket. még később: szimbólumaként. illusztrálván.− 36 − A „címkézés” nem segít. A tanítvány hiába kiáltozott utána. Szó sincs tehát arról. amelyik őriz a köddé vált ősi múltból egy információt: az.mint minden hit . az érzelmi ambivalenciákról vagy az animizmus. totem és tabu.hogyan vette fel magába az ásvány. a szájtól szájig lélegeztetést. a korlátok és határok betartásának az istene. hogy a dolgoknak következményei is lehetnek . a növényt és az állatot. Jóvátételül viszont felfedezte a reszuszcitálás korszerű módszerét. Bonyolult ügy… (Ganésa. samanizmus és mágia. miben hittek. hogy az idő előtt szerzett tudás . ugyanazok a gondolati elemek mindig más mintázattá állnak össze. miért hittek abban. Egy idő után a Mester hirtelen kioltotta a fáklyát.odaszaladt. hogy fejlődési útján hogyan „dobta ki” magából mindezt az „emberalatti” létezéséből. Végül maga próbált tovább botorkálni.aki soha nem gondolt arra. Reggelre kelve elvonszolta magát a Mester kunyhójához. − Eljöttem hozzád. és megreggelizte a gyerekeket. milyen volt a kultusz. amit gondoltak. A mester fáklyát gyújtott. Ezért Indra. mint a kaleidoszkóp. hogy az ember emberré válása során . amiben hittek. ami világunkban az embernél alacsonyabb rendű. addig a másik szempontból arról vall. és a küszöbre tette ajándékul. szellemi síkon az embernél magasabb rendűvel érintkezik. hogy amikor a falusi kölykök „kopasz”-nak csúfolták. mint hogy a bölcs mértéktartás istenére bízták a mennyei hadak fővezérségét. a növény és az állat erőit és „humanizálta” őket. E hit . hogy az Erőnek ez is mindegy. s mint ilyen. és most már ő világít magának és másoknak.legnagyobb meglepetésére .

Ábrahám kebelébe vagy az Isten ölére. Mert íme. Ebben a tudatállapotban már megszűnik a megismerő szubjektum és a megismert objektum kettőssége. „mintha hallana valamit”. néhány tízezer évre előretekintve. racionális. ásvánnyal vagy tárggyal egyaránt. Nevezetesen bizonyára észre tetszett venni. A vallásos ember már nem nevezi sehogyan sem. Mindez elolvasható a Királyok Könyvé-ben. és nem hiszik el. hogy mihez nyúlnak hozzá. növénnyel. Ezt az élményt vagy tudatállapotot. állattal. ahogy csak tetszik. legfeljebb hanyatlás. hanem valami olyan élményről. Manasz-tudat Racioncílis tudat. gondolkodást jelent. Buddhi-tudat. Avagy tudják-e a mai lélekgyógyászok. a vallásos képzetek világában élők pedig nyilván „látomásnak” neveznék. A gőgös kultúrák eddig még mindig pórul jártak. akik imádják a „legjobb tanítvány” szerepét. Ne tessék olyan gőgösnek lenni. mi következhet ezután. Mert nem mindegy ám például a Biblia ezoterikus szimbólumrendszerében. Itt az éber. léteznie kell tudatfölöttinek is! Legalább úgy. a visszatérés a kozmikus egységhez. . transzcendentális meditációval. mint a jövő perspektívája. és nem regresszív jellegű.szól a tudós. mire a gyerek tüsszentett. ami a hinduizmus léptékei szerint igazán nem nagy időtömeg? Természetesen ha a racionális tudat alatt három tudatszint helyezkedik el. Élményminőséget. A játék a képi gondolkodással. hogy ez az én és a nem-én kettősségének megszűnése. Ám innen kezdve már minden csak hasonlat. ami a világ képszerű megélését jelenti. Nevezhetjük az empátia teljességének vagy a tökéletes intuíciónak. ami csak a legnagyobbaknak adatik meg. túl a kerekségen és a szimmetrián. logikus tudatával az emberi tudatfejlődés lehető legmagasabb szintje. nyilvánvalóan nem a fizikai értelemben vett látásról van szó. és magához tért. vagy szólítja az Úr. Haláltudat Az első pillanatban az ember nem is tudja átlátni. hogy élményszinten azonossá váljon a világ bármelyik jelenségével. ami után már semmi nem következik. egyszóval az állati irányába. Inspiráció . akkor felette is ugyanannyinak kell lennie. Tudat alatti Mélyalvás-tudat tudatállapotok. hogy nincs új a Nap alatt. Álomtudat. „mintha látna valamit az ember”. ha úgy tetszik. Ezek közül a legelső a manasznak nevezett tudatállapot. az élmény olyan. a hallucinációval visszazuhanást is hordozhat a „még képszerű”. hogy mennyi gondolati gyönyörűség halmozódik itt fel.) SÁRKÁNYREPÜLÉS A TUDAT FÖLÖTT A tudatállapotokon elgondolkodva nem gyötri önöket némi kielégítetlen szimmetriaéhség? Vágy a kerekség után? Nem? Akkor még nem tudnak keletiül érezni és gondolkodni. bioenergetikával kísérleteznek? S még jó. aki attól tudós. identifikációnak. a vízióval. hogy valakinek látomása van. hogy például az álomtudat „még képszerű”. Tehát. hogy görög-latin eredetű nevekkel címkézi meg a dolgokat. hogy a jelenlegi okos kis fejünk. a manasz-tudat pedig „már képszerű”.szól a költő. Íme. A tudat következő fejlődési szintje a buddhi-állapot. egyszóval szellemi rangot rejt a szöveg. A megismerő képes arra. emberrel. Végül az atma-tudat következik. amikor imaginatív terápiákkal. tudatszintet. a teljes kép: Tudat fölötti: Atma-tudat tudatállapotok. csonka a kép. netán a Nirvánába. amelyik olyan belső hatást kelt. mert rájön. Vagyis tovább él az evolúciós gondolat: Semmi alapunk sincs azt állítani. a tudományosan gondolkodók „imaginációnak”. ami leginkább még a látáshoz hasonlítható. a racionális tudat „absztrakt fogalmi”. a keresztény hitvilág szellemében. amely hangzásban fogja fel a világot. vagy netán színről színre jön létre a kapcsolata a szellemi erőkkel.− 37 − szájához illesztve többször „belehelt”. ha a játék progresszív. intő tanulságul azoknak. „Szférák zenéje halkan szól” . racionális tudatállapot s alatta a többiek: Racionális tudat Álomtudat Mélyalvás-tudat Haláltudat De mi van fölötte? Ha létezik tudatalatti.

Amikor még törzsi. A társadalom az a közeg. hogy a szabadság feltétele . A FFJLŐDÉS ÍVE A keleti lélektani gondolkodást nem lehet megérteni anélkül. Tehát: − Most éppen mi teremtődik? . a determináltságtól a szabadság felé tart. úgyszólván mindent el lehett mondani egy emberről. Jólesik elképzelni. .a legközelebbi felszállásig. Óvatosság ajánlatos tehát e játszadozásokban. a szabadság teljességének kialakulása közvetlenül függ a tudat. hogy merre keressük az egykori jövő magasabb rendű tudatállapotainak csíráit. − S ma már teljesen szabad? − Még nem. vagy eljövendő. Térjünk hát vissza a földre . a teremtődés nem lezárt aktus. Európaiul fogalmazva az erkölcsi heteronómiától az autonómia felé. − Ki hordozza az erkölcsi értékeket? − Az ember.Mi hozta meg neki a szabadságot? • Az. hogy miként viselkedik a helyzetekben. értékrendjét. Egy egyiptomi. amikor még nem emelkedett ki az állati létből. Beszéljünk az ő nyelvükön. ahol kialakulhat az erkölcsi világrend. − Mindig is szabad volt az ember? − Nem. Minden más lény a világban determinált. hogy meghatároztuk származását. Én-lénnyé vált.− 38 − Hát az elmebetegek hasonló élményei? Valóban regresszióban lennének? Ősi. nem volt szabad. a tudatállapotok fejlődésétől. A sárkányrepülő megmámorosodhat attól. Mert csak az embernek van szabad lehetősége a választásra. hanem mindmáig és még sokáig tartó folyamat. És emberi fejlődése során is fokozatosan vált szabaddá. ha azt mondjuk valakiről: ő belga. Eddigi „ábráink” a fejlődéstörténeti múltat mutatták be. ízlését. Most pillantsunk a jövőbe. Elmondtuk vele neveltetését. hitét. − Csak az embernek van erkölcse? − Csak neki. A választás lehetősége a morális pozitívumok és negatívumok. hogy ne vetnénk egy pillantást az evolucionista szemlélet tartalmára. hogy a horizont a végtelenbe tágul. mint a buddhi előfutára… Aki túl messzire néz. Ezért az egyéni és a kollektív erkölcsi felemelkedés. a zene. Az emberiség. életmódját. A könnyebb megértés érdekében hadd vegyem kölcsön a katekizmusok primitív. Hát a helyzeteit nem ő hozza létre? És a viselkedését nem határozza meg sokféle külső hatás? − Erre még visszatérünk a karma-tan ismertetésénél. A képzőművészet.Szabadság. Egyszóval a fejlődés a „mi”-től az öntudatra ébredt „én” felé. Mármost nyilvánvaló. A teremtés vagy személytelenebbül -. Ő egy káldeus. mint a manasz csírája. kérdésre felelő kifejtési módszerét. könnyen gödörbe esik. Egy babilóniai. S mert a jövő a jelen méhében formálódik ki. − Miféle szabadság? − Erkölcsi szabadság. hogy talán a művészetekben. elgondolkozhatunk azon is. feldolgozhatatlan a racionális tudat eszközeivel. . fejlődésileg túlhaladott tudatállapotok maradványainak felderengése. − Ez nem teljesen világos. Szuverén ember. De ma mit jelent. Ám szabad abban.a tudatosság. vérségi kötelékben élt. Kezdetben. Az élete szempontjából lényeges helyzetek meghatározottak. még el nem ért tudatállapotok idő előtti bevillanása? Ki tudja? Mindkettő szétzilálja a személyiséget. azzal. ő lengyel? Alig jelent valamit. Mert már megszerezte az Énjét. hogy szuverén személyiséggé.mindenféle értelemben . egyszerűbben a jó és a rossz között.

Ám önteltség ide. esztergályos. az automatizáltság legnagyobb bűne. A munka tárgya. folyamata. Aki egyéni jelentőségének ezt az élményét megőrizte vagy megteremtette. Mély vallásossággal. a jelentéktelenség és főként a behelyettesíthetőség élményébe azonban előbb-utóbb belezüllik az ember! A technizáltság. pimaszság oda. hogy a magasabb hatalmaknak céljuk van vele. az ember méltósága. amelynek során megszerzi szabadságát. hogy a köznapi embert bármikor behelyettesíthető X-szé varázsolja. végül is abból a meggyőződésből fakad. Allah. mint a félelem és az áhitat. színész. Voltak. akik nagy utazásra indultak. TÖRÉKENY MÉLTÓSÁGOM Thomas Mann felteszi a kérdést. Ennek során megszerzi Énjét. jelentősebb. A teljes öntudatra ébredést létezésének minden szintjén és a teljes szabadságot. hogy ostobaságával „ne rontsa el Isten szép terveit”! Úgy tűnik. Jehova vagy akár az Apa és Anya figyelő tekintetét pótolhatja-e a főosztályvezető úr. a sugárzó szellemi tartalom szempontjából ugyancsak változatos pillantása? Az Öregség. hamar megkopnak gyermekkorunk szülőistenségei is. mérnök. a kárhozat fenyegetése.bármilyen isten . annak nem kell túlságosan aggódnia erkölcsi tartása miatt. hogy valami olyasmit művel. a tudat fejlődésének jövőbeli történetét. mint az üdvösség ígérete. tanár. katona vagy politikus kapja meg fizetése mellé azt az ajándékot. nemes tetteit és disznóságait egyaránt számon tartja. szobafestő. amikor feltételezi: az Úr azért bocsátott éhínséget Kánaánra. hogy a Teremtő igen ügyesen keveri a sorsokat. Igencsak kevés orvos.− 39 − Néhány oldallal ezelőtt láthattuk az „alászállás”-t. még ha feltételezzük is. A személyes fontosság élményének megadása lényegesebb eleme a vallásnak. erkölcsi biztonsága fontosságának tudatából származik. József belső tartása. legalábbis ami a munkáját illeti. az ember kiformálódásának. voltak. aminek következtében egyidejűleg ezer és ezer végzet működik közre egymás beteljesítésében. és az ő dolga az. hogy az Isten . cipész. eredménye mint személyes alkotás jobbadára megszűnik. amit így csak ő tud véghezvinni. rendőr. hogy testvéreit egyiptomi utazásra késztesse? Bizonnyal az.személyesen figyel rá. a Pozíció . a látható világban való megjelenésének lefelé tartó ívét. portás. gyönyörűen fejlődő salátákról vagy malacokról. az a bizonyos mély szólamú hang. igazi hittel átitatott korszakokban még a legnyomorultabb vízhordó is tudta: ő annyira fontos. tisztviselő. Illesszük ehhez hozzá a felfelé tartó ívet. a professzor vagy bármilyen „főnök” szemüveg mögül csillanó. jogász vagy kiadói lektor. hogy öntelt pimaszság-e József részéről.családon . A személytelenség. legyen szó cipőről. amelyik minden szomorúságán áthangzik és továbbsegíti őt. akiknek éhen kellett halniuk. Közben isteneink elhalványulóban vannak. Kérdéses. hogy Jézus.

Az erkölcs tehát nemcsak irracionális. a totális diktatúrákban -. a tudományosság rangjára emelve az egyik legősibb életbölcseleti közhelyet. hogy miért tud egy vallásos gyülekezet. miért ne ölj. A boly üressége. így akarom! Sőt még egyszerűbben érvel: Én vagyok az Úr! Ez aztán a pont a mondat után! .− 40 − belül és kívül . Ettől lesz erkölcsöm. ahogy a szálló idő „itt hagy engem”. a legnagyobb morális pedagógus. ahol az embereknek egyénenként rossz dolguk van. élete jelentéktelenségének hidege elől drogba. hogy mit cselekszel! Nagyon nagy hatalmak tekintete pihen rajtad! PÉLDÁZATOK A VÉGZET HATALMÁRÓL Ez a végzetügy megjelenik szinte nép ősi legendái között. Trónfosztásuk esetén pedig érvénybe lép a József Attila-i felismerés: Mért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis! Mért ne legyek tisztességes! Kiterítenek úgyis. Ezt a transzcendenciát ideig-óráig helyettesíthetik a szülő-istenségek. mert ő nem tud szeretni! Pótolhatatlan fontosságom következtében lesz fontos az is. alapvető és örök módszer az uniformizálás. mint a tudományos alapokon működő mentálhigiénés mozgalom. Nekem azonban gyanús ez a „legalább”! A „legalább” nem elég. hogy miért nem szabad lopni? Mit lehet erről magyarázni annak. nyilvánvaló. Számomra pedig az fontos. mert senki számára sem fontos igazán. Drága Apollinaire! Tényleg csak a szerelem segíthet rajtunk? Ideig-óráig csak ő aranyozhat be a pótolhatatlanság csillogásával? Mindenütt. De minthogy az egész ügy hátterében a szeretet és a szeretőképesség nagy kérdése lappang. miért ne paráználkodj. hanem azért. akinek tízparancsolatát máig sem sikerült másfajta normákkal helyettesíteni . intézmény-istenségek. hogy miért ne lopj. menekülnöm kell! . Illusztrációképpen íme kettő. hogy az erkölcs ebből az irracionális talajból táplálkozik. ahol a személyiséget el akarják pusztítani. hogy miként cselekszem. Amikor fiatal koromban a megvakulás veszélye fenyegetett. hogy rád figyelek. Bettelheim. aki azáltal. erkölcsi tartását . az egyén és a közösségi érdek folytonos összeütköztetése természetesen az egyéni rovására -. − Add. aki számomra is fontos. Pedig lenne egy-két ember. Olyan lény számára kell hogy fontos legyek. Az indiai változat: Az agrai maharadzsa kertésze egy hajnalon rémülten ébreszti az urát. amelyekre egy vak ember van utalva.legszélsőségesebb példaként a koncentrációs lágerekben. Ne tedd. kérlek. az egyén számmá. és többé már nem csábítja az önmegsemmisítés lehetősége. Mégis öngyilkos lennék. öngyilkosságba menekülő hangyát kézbe veszik. és így szólnak hozzá: Vigyázz! Nem mindegy. megállapítja. hogy az öngyilkos azért érzi értelmetlennek az életét. de a közösségnek úgy általában nagyszerűen megy a sora. Nevelőtanár koromban. egy oldott esti hálótermi hangulatban azt kérdezték tőlem az ifjú bűnözők: − Péter bácsi! Ugyan magyarázza már el nekünk.inkább hülyeségre tesz gyanússá. nagyon sok örömmel. S ha meggyőződik róla. még vakon is lehetne jól élni. aki úgy szeret engem. sőt létszámmá zsugorítása. leggyorsabb lovaidat. mintha lehetne olyan társadalom. hogy legalább a lelki gyóntatójának ő nagyon fontos. akkor fontos lesz önmaga számára is.jegyzi meg Füst Milán. akinek ez nem morális evidencia? És tényleg. alkoholba.nem indokol! Semmit sem mond arról. Csakhogy én nem szeretek senkit sem annyira. mert én. hogy ezt jó szívvel elfogadjam tőle! A zárótétel tehát így hangzana: Senki sem lesz azért öngyilkos. mert nem szeretik. az Úristen. mintsem tiszteletet kelt. Perspektíváim tehát egyre rosszabbak a hangyabolyban. már ha egyáltalán tudnak ilyen pontot tenni a mondataik után. megadom számodra személyes jelentőséged tudatát. egy szekta hatékonyabb gátat szabni az ember pusztító és önpusztító: törekvéseinek. hogy szívből megtenné azokat a szolgálatokat. azt mondtam egy barátomnak: − Nézd. akit szeretek. Talán így érthetőbb. ha ez bekövetkezne. hanem transzcendens gyökerű is. meg akarják törni az ember önbecsülését.

Belül alszik Eliézer. Vajon igaz-e. és megint neked esnek. Az egzisztencializmus más oldalról vizsgálja a problémát. az akarat nélküli cselekvés elve. nekiesnek Eliézernek. látják. kívül Akiba. ne erőltessük vágyaink sodrában különböző helyzetek kialakulását. Hadd induljak el sebes harci szekereden. én nem ijesztgetem őt. Aludni térnek. Azt mondja egyikük: − Fiúk. amivel megkínáltunk. hogy mentsen meg minket ebbő1 a veszedelemből! Ez az ember jámbor. Ha addigra sem eszitek meg. Tulajdonképpen ez a híres-nevezetes vu-vé (vu-vei) elv. akkor estére Delhibe érhetek. Ha a sors könyvében megmenekülésünk van beleírva. tudja magáról. és ő is találkozik a Halállal. nolentem trahunt!” . egy fogadóban a két szegény rabbi egyágyas szobát vesz. aki felemelt karokkal megfenyegetett engem. kívül Eliézer. ez a külső már kapott eleget előbb. ha beleegyezel a végzetedbe. elmerengve Néró sikertelen humanizálásának okain. mert te vagy a kezük ügyében. akkor meghalunk. Helyet cserélnek. Ezért úgy dönt. Fordítsuk szó szerint: „Vezetik a végzetek az akarót. − Egy félóra múlva visszajövünk. ugyanoda jutsz el. ezek visszajönnek. s egyáltalán azon. Íme egy taoista legenda: „Három ember sétál az erdőben. feldühödnek. a nemakarót vonszolják!” Vagyis: Barátaim! Az ember sorsalakulásában nem lebecsülendő az észrevevés. mire a feldühödött lakodalmasok elpáholják a kívül fekvő Akibát. A legények berontanak. Végül a harmadik: − Gyorsan másszunk fel a legközelebbi fára! Így mindannyian megmenekülhetünk. ahol még többet tudtak annak idején ezekről a kérdésekrő1. Éjféltájban részeg duhaj legények törnek be a szobájukba. Megszólítja: − Te Halál. aki belül fekszik!.Semmit nem kell tennünk. A senecai bölcselet azonban bonyolultságokra figyelmeztet: „Ducunt fata volentem. Persze ha a dolog elintézhető lenne az ilyen naiv fatalizmussal. mert ha kapálódzol ellene.. Ha az a végzetünk. valószínűleg már korzikai száműzetésében. Ez az ember valóban szereti az Istent. De árulóként nem akar élni. csak égnek emeltem a karomat csodálkozásomban: hogyhogy ő még itt van. indulj el máris! A nap folyamán azután a maharadzsa is sétálgat a kertjében. köpni fog. hogy ne lelhessen rám. amikor ma este Delhiből kell őt elvinnem?! A zsidó változat: Rabbi Eliézer és rabbi Akiba együtt vándorolnak. A két rabbi vonakodik megenni a disznóhúst. Azt mondja az egyik: − Barátaim! Imádkozzunk az ég Urához. Vagyis hogy a sorsalakulásba beleszövődik saját cselekvésünk is. Most verjük meg azt.mondja a maharadzsa -. Ez az ember fatalista. Később majd feldereng a hinduizmus válasza. A fogadóban lakodalmat ünnepelnek. de közben . Cseréljünk helyet. s megkínálják őket az ételbő1. A másik így szólt: . akkor viszonylag könnyű lenne az ember tájékozódása az életben. − Jó . ha itt látják érintetlenül a tálat.. hogy nem tűri a testi fájdalmakat. most Akiba fekszik belül. amikor találkoztam a Halállal.feleli a Halál -. Ki akarják belőle szedni. mert bár gyenge. onnét. hogy .jól összetöröd magad! A gondolat messziről érkezik. de tisztességes ember. hogy „ki-ki a saját szerencséjének kovácsa”? Lássuk Sartre példázatát: A Gestapo foglyul ejt egy francia partizánt. hogyan is került ő vénségére a távoli szikár partvidékre. Azaz. A helyzetek majd eljönnek hozzánk. Egyszer csak szembejön velük egy tigris. jaj lesz nektek a sértésért. a sorstendenciák felismerésének a szerepe. A fogoly retteg a kínzástól. Azt mondja Eliézer: − Nézd. és ott elrejtőzöm a rengeteg ember között. miért ijesztgeted az én kertészemet? − Uram . Csakhogy honnan jönnek a helyzetek? Mi vagy ki alakítja őket? Természetesen ez a kérdés lényege. hogy a rabbik nem fogadták el a kínálást. Esteledvén. hadd szenvedjek én is a hitért.mondja az agg mester.− 41 − − Mi történt? − Kertedben munkálkodtam éppen. és belőlük fakad a helyes cselekvés módja. hol rejtőzködik a maquisardok vezetője. hogy a tigris karmai között pusztuljunk el. Jobb dolgod lesz. valahogy életben fogunk maradni.

Ám egyszer csak eltűnt. és még az emlékére is némaság borult. Ma úgy látom. Oda viszik. hogy nyelvkönyveket kapjak. Ám akkor ez az ember erkölcsi kétségbeesésében biztosan megöli magát. piás. Ne válaszolj. hogy ott van a partizánvezér rejtekhelye. hogy ezzel szándékaink szerint formáljuk a jövőt. Tudod. ismerhetsz. valamilyen más vágányra. mert a választás felelősségének a vállalása. Ő azonban árulás helyett a halált választotta. az kiengedi kezéből az élethelyzetek alakítását. ebből szereztem diplomát. akkor meg tudom gyógyítani. nem rajta múlt a partizánvezér balsorsa. A fogoly partizán nagy lelki nyugalommal vezeti a kúthoz a Gestapót. akinek ha öt évvel ezelőtt megmutatom mai önmagát. Egyszer a szemembe tűnt egy újsághirdetés. amikor ártatlanul lecsuktak. De a hetvenes évek elején egyszer csak levelet kaptam tőle hawaii szigetérő1. mintha árulóvá vált volna. néha a közelieket sem. Ezzel a tudattal már tovább lehet élni. Ha nem történik velem ez a disznóság. disszidáltam. Magánzárkára kerültem. ezt a levelet is csak az egykori eszmecserék miatt írtam. jól élünk. . Az eredmény tehát ugyanaz. A következő tervet eszeli ki: Ismer egy közeli pusztán egy elhagyott. a partizánvezért elfogják. Hawain megismerkedtem a jelenlegi feleségemmel. Gimnáziumi emlékeimre támaszkodva. végül azt engedélyezték. természetesen holtomiglanholtodiglan. az első találkozásaink után meg tud-e jelenni képzeletemben egészségesen? Ha kiformálódik bennem annak az embernek egy egészséges változata. biztos a kudarc. hogy vége az életemnek. Igen ám. Kifundálja. Első gondolat: Aki nem dönt. tudtam. őt szabadon engedik. Ő is ismeri a kiszáradt kutat. a döntés bátorsága lelkileg megtartja az embert! A sodródásban viszont elzüllik. Volt egyszer egy barátom. nem kerülök ki az elsők között Amerikába. Szóval… Ha nem tartóztatnak le. amint csak lehetett. dühükben lelövik. csakhogy a parancsnok sem bízik az elfogott partizán hallgatásában. S ugyanígy. és ott bújik el.az is! Mert a körülmények és helyzetek alakulása olyan sokrétűen és bonyolultan meghatározott. Egy napon amerikaiak jöttek. Elhagyja rejtekhelyét. Hanem azért. ha nincs magánzárka. kiszáradt kutat. Így kerültem ki az Államokba. hogy vajon egy lelkileg beteg. Úgynevezett link fiú volt. Elsőéves egyetemisták voltunk. hogy borzalmak borzalma történt velem. S vajon hol az az ember. érted már? Annak idején úgy éreztem. látják. nem akarok veled barátkozni. S ha rövidesen mégsem szenderülnek jobblétre. tisztességből…” Lieberman Lucy ezt a tanácsot adta ifjú pszichoterapeutáknak: Sors ellen nem lehet analizálni! S én azóta is űzöm azt a mágiát. Ez érdekes kalandnak ígérkezett. Azt fogja hazudni. soha nem megyek el. gondoltam. ne vesszen kárba a nyolc év orosz. ha ma odavillantanám neki azokat a helyzeteket amelyekkel öt év múlva küszködik… Második gondolat: Mégis folytonosan választanunk és döntenünk kell! De nem abban az illúzióban. van egy csomó gyerekünk. tehát sodródik. Amikor kiengedtek. soha meg nem tanultam volna egy nyelvet. Fölfénylik tehát a választás.− 42 − gyorsan megöleti magát. hogy orruknál fogva vezette őket. az ember nem tudja kiszámítani döntéseinek távolabbi következményeit. hogy akkor zötyögött át az életem ijesztő váltókon át. Hallottuk. mindeme bölcsességeken nagyokat röhögött. kínomban megtanultam angolul. A halált vállalni tudja. hogy fel kell dühíteni az SS-legényeket. a döntés jelentősége az ember életében. Soha s mit sem tanult. nem rázná hitetlenkedve a fejét: ez valószínűtlen. lányok után rohangászó. hogy összhatásuk áttekinthetetlen. No de ha nem tudok angolul. egy Hawai-szigeti japán iskola keresett orosztanárt. Ott lehetőséget kaptam a továbbtanulásra. hogy indulatukban agyonlőjék. Bécsben egy lágerbe kerültem. Én nem találkoztam vele többet. S valóban: Rómeó és Júlia szerelmük csúcsán összeházasodnak. és kiszedték az angolul tudókat. Majd megvesztem a semmittevésben. De szeretett vitatkozni. hogy letartóztatták valamilyen politikai ügy miatt. három év múlva már rá sem tudnak nézni egymásra. Imádtam Pesten élni. Ha nem. a megkínzást nem. Aki választ és dönt . bulizó. Idézek belőle: „Visszaemlékezem régi vitáinkra a sorsról és egyéb marhaságokról.

A káli juga ezerévei lassan véget érnek. csak földi tükröződése szellemi történéseknek. De akkor is csak úgy. az atma tudatállapotai felé. aki egyelőre még a szellemi erők köldökzsinórján csügg. hogy újra emberközelbe jöjjenek. a folyékonyban és a szilárdban . a manasz. Ott állunk tehát a tragikum bölcsőjénél. „Ismerd meg önmagadat” .felelte a delphoi jósda azoknak. hogyan cselekszik a helyzetekben. Vajon nem így ítélünk-e önmagunk és főként mások fölött? A lényeg az. az istenek legfiatalabb gyermeke. a kísértések között. ez a bökkenő. hiszen szellemi megismerésekre tör. ördögök. A fejlődés tovább gördül. a törvény szövedéke mindig fölfeslik valahol. nem lefelé tart. Az istenek is rászánják magukat. Először csak fényteste volt. „Kizökkent az idő. légnemű. amíg megkapta mai szilárd fizikai testét. hogy mirő1 is van szó. amelynek alakulása attól függ. a zsidóságnál. hogy én születtem helyretolni azt!” Szándékosan keverem az indiai legendát az európai irodalom hatalmas kulcsfiguráival. annak bizonyításaképpen. Mert hogy mi álmok jőnek a halálban?…” De senki sem felel. Csak így lehetsz szabad! Az isten visszahúzódása ember. az „archét” keresik a tűzben. démonok. hogy öntudatát elnyerve. Odüsszeusz-ember már nincsen sehol. akadályozzák. levegő és föld -. hogy más kultúra más nyelvén. Életre kel a fausti ember. (Mellesleg eszébe jut az embernek.a négy őselem: tűz. mindegy. Akárcsak Odüsszeusz. Ormuzd ellenlábasa a perzsa mítoszban. Számomra könnyebb az emberi komiszságot. de kicsoda? A fausti embernek nincs végzete. akik csapdákat állítanak nekik. a kárhozat lehetősége is benne foglaltatik. Lucifer vagy Belzebub. netán Ahrimán. Énné váljon. Az ananké. de ugyanarról van szó. hanem az istenek marionettfigurája. Hamlet már teljesen magára van utalva. aljasságot. „Ő megharcolta a harcot s elhullt a végzet alatt!” . aki ugyancsak belekiált a kozmoszba. a buddhi. kegyetlenséget . gátolják fejlődésében. a légneműben. s ami a ravasz göröggel történik. csak sorsa van. sorssá változott. amit bűnnek nevezünk - . Hamlet a káli juga embere.− 43 − Az ember.egyszóval mindazt. nekem mint fausti embernek sok bajom van az ördöggel. ha a végzettel szembekerül. víz. a végzet fátummá. A sötétség és világosság harca Indiában. azután hő formáját öltötte magára. még ha sokszor orra buksz is. ó kárhozat. Bevallom. amely mindenképpen beteljesedik rajta. Az erkölcsi jó és a rossz mindennapi életünkben. az „ananké”. hogy a szabadságban a bukás. akiket a jövendő érdekelt. Valamikor hatalmas szellemi erők hozták alá az embert az anyagi világba. most megint felel neki valaki. folyékony korszakokat élt meg. a szellemi létből az egyre keményebb anyagi létezésbe. vajon nem erről beszélnek-e?) Lefelé fűződik tehát az ember. Ráksaszik és ráksaszák. Sok világkorszakon át tartott e folyamat. néha látni véli az ember. Amilyen a jellemed. az istenek hallgatnak. ahogy a mindig pontosan fogalmazó József Attila írja: Csilló véletlen szálaiból törvényt szőtt a mult szövőszéke és megint fölnéztem az égre álmaim gőzei alól s láttam. Utólag persze. Mefisztó. a helyzet és a viselkedés… De jó lenne érteni. Ám az istenek lassanként elengedik az emberek kezét. Ez az igazi kőkemény végzet. üresek az egek.búcsúzik Babits Laodameiától.és földközelből a „káli jugának” nevezett sötét kornak a beköszöntését jelenti az indiai bölcseletben. a pársziknál egyaránt. mint anya gyenge kisfiáét: Tanulj meg egyedül járni. Ám megjelennek a sötétség hatalmai is. a kereszténységnél. hogy amikor a naiv milétoszi jón filozófusok az őselvet. és lám. olyan lesz a sorsod. a sötétség fejedelme. amelyek körülveszik. Helyette a Hamlet-ember kiált fel a magasságba: „…aludni s talán álmodni. Istenek harcolnak a háttérben. A szabad Énné vált ember elkezdi felfelé kapaszkodását. minden emberi érték és nagyság megrendítő vereségénél. HOGYAN ENYHÜL A VÉGZET SORSSÁ? Ez nagyon régi indiai mítosz. Még sokáig nem cselekvő ember.

A sorsot pedig keleten úgy hívják. nevezetesen annak tulajdonítani. az istenek által magára hagyott ember már csak a fizikai valóságot látta. Megint csak joggal mondhatta. Bohr vagy Max Planck . olyasmit. most ezért olyan kapzsi és zsugori. szóval egy nagy fizikus adta és csak ő adhatta a „piszok” meghatározását: „Minden piszok. Akkor nem lehet magasabb rendű nálam.próféták. sehová sem illeszthető érzések és élmények. Nyolcvanévesen szenilitás.szellemi reduktorok voltak. formálissá váltak a vallások is. Mármost a vallások modern fizikai fogalommal élve . kegyetlenség áradt szét a világban ahhoz. − Nem érted meg Bádert? . hogy karma. mondjuk. egyszerűen a feszültségek nagyságrendi különbségéről van szó. hogy a Neander-völgy közelebb van hozzánk.kérdezik Hábi Szádi küzdelmeinek könyvében. Húszévesen lányok után rohangászni természetes dolog. züllöttség stb. mint ha megérint egy magasfeszültségű elektromos vezetéket: az a testét égeti szét. S ha megérteném is keletkezésüket. ez a lelkét teszi tönkre. hiszen morálisan alattam áll. Amikor azonban a Kailászahegy vagy az Olümposz csúcsa üressé vált. és titokban saját vereségének örül. eredjenek bárhonnan. amelyek lehetővé tették éppen a mélyen átélt kultusz. Szeretni való. átvillanó víziók. az istenek zsámolya alól. hogy a végzet sorssá enyhült. − Én nagyon jól megértem.értek el. Hatéves korban betegség. Így hát elvethetjük-e a Gonosz szubsztanciális létezését? Sajnos nem. Egyszóval aranyos ördög. mégis működnek sötét erők. Zseniális.− 44 − esendőségünk rovására írni.Gyermekkorában sokat éhezett. ISTENEK ALKONYA ÉS HAJNALA Swami Dhigambarji így tanított: Amikor káli juga előtti időben az ember szétnézett világban. amelyeknek elviselésére felkészületlen. valódi szerepe szimbolikussá vált. tehát mélyen bent a káli jugában. aki azért birkózik velem. számára a szellem vált káprázattá. melyikük. hogy morálisan erősödjek. túl sok iszonyat. akár csak az én életem során is.az ember és az istenek közötti biztonságos érintkezést. Mi pedig ott tartunk. Nincs ebben szándékosság. buddhák. a rendezetlen társadalmi viszonyokból vagy a lélek ösztönös alvilágából. a bombamerénylet. bárkinek lelki vagy testi meggyötrése? Úgy látszik. Belső talajvesztés. A vaj a kenyéren nem piszok. Sőt még el is tudnám fogadni holmi edzőpartnernek. rendellenesség. mert lényegtelen a gondolat szempontjából -. hogy az egyedüli valóság az anyag. ami nincsen a maga helyén!” Vagyis a homok a sivatagban nem piszok. a fejlettebb erkölcsiségű lény talán elbánhatok vele. A messze tűnt szellemi erőkig csak magasrendű kiválasztottak . -. úgy jár. Tizenhárom éves korban serdülni normális. Egy szellemi erő ugyanis sokkal nagyobb az emberi léptéknél. borzalom. de a salátámon igen. én. . főpapok. amitől az én satnya erkölcsi érzékem is elborzad. ezt önmagába való ellentmondásnak érzem. Lassan elvesztették a funkciójukat. hogy beleőrül. de azért utálni csak szabad? Ennyit sátánügyben. A káli juga alatt kiürültek. No de hogy egy nálam ezerszer magasabb rendű szellemi hatalom tudatosan gonosz princípiumot képviseljen. de a nadrágomon az. S még hozzátehetném: az is mind „piszok” értsd: betegség. Így viszont nem tűnik olyan veszélyesnek. A reduktor elromlott az évezredek során.nem nézek utána. S mert nem volt mögötte mit látnia. A modern lélektan két legnagyobb hazugsága. beavatottak . Csakhogy. amit az ember nem bír elviselni. Ma már egyre több embernek van újbóli találkozása velük. Joggal mondotta tehát hogy az anyagi világ „mája” vagyis káprázat. ami nincs a maga idejében. pillanatnyi érintkezések. mint hinnénk. olyan energiatöltéssel rendelkezik. a rítusok segítségével . ők közvetítették tapasztalataikat a népnek. . mit sem változtatna viszonyunkon. hogy a megértés elfogadást jelent és az elfogadás mindenek megoldása. még meglévő transzcendens képességeivel érzékelni tudta a világ jelenségeinek szellemi lényegét. az észrevevés képessége is elsorvadt. Ha közvetlen kapcsolatba kerül vele. hogy ilyen játékos megoldásokat elfogadhassak. Mert mikor van a maga helyén és idejében embertömegek legyilkolása. Ám a káli juga végső korszakában lassan visszatérnek a messzire távozottak. a túszszedés.

Swami Dhigambarji magyarázata: Édes mézért mindenki hálás. A másokkal egybeolvadó önátadás ma már visszalépés. tudnám. itt is hiába keresné. A Mester magyarázata: Kedvem támadt pofon verni őt. és körülnézett. Nincs kollektív üdvözülés. Uardhámana Mahavira. honnét érte a bántalom.) DHATTATREYA KILENCEDIK KOANJA Új tanítvány telepedett le a Mester lábához. Időszámításunk előtt körülbelül fél évezreddel Indiában a thitta nevű bölcseleti rendszer szerzetesei meztelenül jártak. Japánból a zen vált ismertté Európában. Átültetésre van szükség. Igen. A Mester az agavé töviseivel a vállába szúrt. Buddharakkita Theyra magyarázata: Csak kérdés van. búcsúzáskor megkérdezte: − Akar itt maradni? Lehet… − Nem. a Szentek Szentjének kárpitja végighasadt. az elmebetegségek száma. és lábához gyűjti tanítványait . . Kedvem támadt arra. Most már ki-ki szíveskedjék saját maga munkálkodni a saját üdvösségén. én hazamegyek Európába. Felfénylett az arca az örömtől. De amikor meghalt. A nagy reformátor. (Swami Dhigambarji a lonavlai jógaashram egyik vezetője. A Mester így szólt: − Most már velem maradhatsz. Ezt mondta Dhigambarji. − Mondd el az életed történetét! . hogyan képzeled a jövődet! A tanítvány belekezdett. De nem szabad utánozni. de nincs menekülés. aki a thittából a mai dzsainizmust alakította ki. nyilvánossá vált. − Nagyon jó. az istenek alkonya valóban bekövetkezett. megnő a pszichés összeomlások. De nem szólt egy szót sem. aki némán végighallgatott. eltávozott az Atyaúristen jobbjára. Segítő szándékból. Nincs többé szükség közvetítőkre. minden olyan törekvés. A tanítvány tanácstalanságában a köpenyébe rejtette arcát. El kell dobni a külsőségeket. ha itt maradna. sohasem szabad utánozni. Csak szenvedés van. de a Mester megint pofon vágta. ahová a főpap is csak minden esztendőben egyszer léphetett be. beavató szellemekre.kérte a Mester. Melkoté doktor magyarázata: Se múlt. „égruhában”. Indiából Vivekananda. de a Mester pofon vágta. Hanem mielőtt továbbutaztam. szellemi vezetőnek nevezi magát. amelyik az értelem megkerülésével.kiáltott fel a tanítvány. se jövő! Most tanít a Mester. A Tan tövise megszúrja a keresőt. hogy megszúrjam és fölébresszem a semmittevésből. szorongások járnak a nyomukban. A Titok helye. öltöztette fel szerzeteseit szép fehér csuhába. A tett és a következmény életen és halálon átívelő összefüggésrendszere. Az én Dhigambarjim is fehérben járt. illegális utakra tereli őket. A karma-tan tökéletességre fejlesztett determinizmus. Figyelő szemű öregúr volt. hogy otthon naponta hússzor is olyasmi történik velem. prófétákra. amikor odaérkezésem után elpanaszoltam neki. Itt meg minden segíti. megkülönböztetésül Buddha sárga csuhás bhikkhunijaitól. szentekre. Mint ahogy regressziót jelentenek a közös vagy egyéni mámorok. A tanítvány belekezdett. amire tanítottuk. a személyiségzavarok. Ha otthon nem találja meg a saját szellemi útját. Még Krisztus is. Látja. de nincs felelet. Neve ősi jelentése: égruhájú. ami megtámadja belső egyensúlyomat. aki lábával e földet taposta. − Jaj! .− 45 − hallucinációk. a hézag nélkül egymásba kapcsolódó ok-okozati viszonyok szövevénye. Aki ma gurunak. Krishnamurthi. − Azt meséld el. Rámakrishna. hogy a lényeg gyökeret ereszthessen a magunk kultúrájában. az extatikus úton akar „túllépni a mai kocsmán”. Csak szembenézés van.hamis. hogy semmit sem értett meg abból. de nincs elbújás. De neki csak jajgatni volt kedve. A múlt század utolsó harmadától kezdve ezért nyitotta ki kapuit az addig elzárkózó Kelet. A KARMA TÖRVÉNYE Ne bonyolítsuk a dolgot. furcsa sejtések. Még egyszer kedvem támadt pofon verni őt. vérével átitatta.

életjelenségek. szellemi erők fölvétele. keresztény vagy iszlám hitvilág hirdet. amennyit az ember aludt az életében. Először a vágyak helye. Aki ebből magához tér. A továbbiakban . érzelem „megmerevedett”. a racionális úton meg nem ismerhető mag. mintegy kiterítve látja maga előtt az eltelt életet. csak konstatálás. de nem rendelkezik az ehhez szükséges testtel.más és más szellemi szférákon áthaladva . A test halála után még további három halál. hanem ravataloz. amelyek felé lassan elindul az életből eltávozott. Mi marad meg tehát? Mi születik újjá? A titokzatos. Ezt a batyut egy idő után maga mögött hagyja a „köztes létezés” útjain haladó. egyszóval az intellektus egyedisége szűnik meg. Ez idő alatt a halott körül csendnek és nyugalomnak kell lennie. akik visszahúznák az elhagyott életbe. Először az életerők oszlanak szét a világban. Ezekből a kínokból gyűlik össze az elintézetlenségek „batyuja”. Mint mondottuk. ez egy vízió felderengése. Szenvedésteli periódus. hitéből. változtatni ekkor már nem lehet. de nincs mivel. Szerintük ez a rejtett tudás az oka annak. Két élet között csak szemlélődés van. s . S a rossz megoldások kínt okoznak éppen a tehetetlenség miatt. Amikor visszafelé indul. Bár… „Vagyok. az állatokhoz. állat és ember. Lássuk tovább a két élet közötti út állomásait. aki vagyok!” . kapcsolat. növény. Ásvány.feleli Jehova a lángoló csipkebokorból Mózes kérdésére.a mai emberek többsége számára ájulásszerű sokkhatást eredményez. Tehát durván az átélt életidő egyharmadáról van szó.) E látásnak persze semmi köze nincsen a fizikai érzékeléshez. s válik újra azoknak a szellemi erőknek a részévé. a purgatórium képzetének formáját. ha ennek az okát boncolgatnánk. víziókban a halál pillanatától a születésig. Idő kell ahhoz. mint amikor testi életében látott”. E néma szemlélet képe két-három nap után elhalványul és kialszik. intellektus. a gondolatok. Enne-inna. vallásából? Hogyan élt és viselkedett mint az emberiség tagja: Milyen volt a viszonya a „három ember alatti világhoz”. amelyekkel találkozik. affekciók. viszont a „rontások” nyomán erre képtelen. mit meg nem tudott álmodni Karinthy!) A káma lóka idején az élet eseményei közül a közvetlen emberi kapcsolatok emelkednek ki. hogy a legtöbb vallás nem temet azonnal. hogy ennek megsejtése öltötte fel Nyugaton a tisztítótűz. az eljövendő újabb élet helyzeteinek kiformálódása. (Tehát például nemcsak azt konstatálja. hanem azt a hatást is. Lélegzene. Még az is lehetséges. Messzire vezetne.egyre tágulóbb körökben éli újra az életét. amíg a fizikai érzékelés élményigénye kiég az emberből. amit szavai keltettek a másik emberben.− 46 − A hindu hitvilág és lélektan alaptétele. Íme a „papírforma”: A test halála . érzések és indulatok olvadnak bele különböző lelki szférákba. A káma lóka annyi ideig tart. a káma lóka következik. következik. amit a zsidó. „felszedi a batyuit”. Én. csak konstatálni. „olyan. amelynek lélekfelfogása látszólag különbözik attól. azokat. Azután a vágyak. hogy beszélt valakivel. tapintana. lelki-szellemi értelemben fejlődni csak a földi életben lehet. (Istenem. hogy az emberi viszonyokon változtatni. amelyekből egykor kivált. hogy tisztán látja a rejtett történéseket is. pontosabban szakaszait. mozdulatlan tablóként. A halál pillanatában minden helyzet. az a bizonyos nehezen megszerzett és öntudatra ébredt Én. (Tetszik érezni a szimmetriát? Megint együtt van minden: fizikai test. a növényekhez és az ásványokhoz? S „látása” eközben ráterjed elmúlt életeinek fejlődéstörténetére is. Ezekben az évtizedekben az elmúlt élet visszafelé pereg. azzal a többlettel. ölelne. mindig a test rohad ki alóla . Most már mélyen benne járunk egy olyan hiedelemrendszerben. mert az élet során megszokott élményekre ekkor még igény van.mert soha nem a lélek hagyja el a testet. mert még nagyon „testközelben” van: Ezért eltávolítják a holttest közeléből a „sírókat”. vagy az arra való képtelenség. a morális és érzelmi értelemben jól megoldott helyzetek és az elintézetlenségek. S minden szféra végén ott marad összegyűjtve az elintézetlenségek batyuja.) E különböző szellemi szférákon áthaladva jól megoldott élethelyzetek esetén fel tudja venni magába azokat a szellemi erőket. Végül a szellemi régiókban az emlékek. nemzetének gyermeke? Mit vett fel magába a világ szellemi lényegéből. s ez meglehetősen nagyfokú kínlódással jár. amikor is mindig más és más „szempont” emelkedik ki: Hogy állt helyt mint népének. Mindennek következményei megjelennek a következő életben. filmszerűen. „Feleld Izrael fiainak: Az Én vagyok küldött hozzátok!” Ezt üzeni a „saját képére” teremtetteknek.

A kaszt információ arról. hogy megpróbálja rendbe hozni azt. valamelyes bizalom nélkül. Milyen eseményeket kell átélnie. Hogy ne őrüljél meg. s kiegyenlít vele valamit. Végtelen idő van és nagyon sok élet. A LÉTEZÉS CSAPDÁJA Az alábbiakban összegyűjtöttem néhány kérdést. hogy ilyen ügyekben szóba álltak velem. annál hamarabb „belealszik” a szellemi világba. Ám az élet nemcsak a múlt következményeiből áll. de cselekedeteinek következményeit a jövőben majd viselnie kell. valaminő erőfeszítés nélkül. És akkor mi történik? Guru. Ne hidd el a tanítást. honnét jön ez a sok új ember? Hogyan egyeztethető össze az újjászületés tanával az emberiség lélekszámának ez a gyors növekedése? Hol voltak eddig? . és nem Buddha szavaival hárították el okvetetlenkedéseimet: „Elég volt a tévelygésből… A te nehézkes felfogásoddal. Én.− 47 − elkezdi kiformálni az új életét: milyen helyzetekbe kell kerülnie. hogy még az életben átélje valaki a halál élményét. kíváncsiskodó európaival. tapasztalj saját magad. hogy fejlessze magát ott. járd végig az utat. amit az előző életében elrontott. Ez a hinduizmus ontológiája. A lényeg az. Én.ámbár önmaga által erre az életre. hogy valaki hová születik. A jóga szamádhi elérése lehetővé teszi. Az embernek módja van új karmikus bonyodalmak előidézésére . Baktay kitűnő ábrával szemlélteti a múltból fakadó determináció és a szabadság viszonyát. Nincs égi bíró. milyen helyzetekbe kerül. aligha fogsz eljutni ehhez…” Vacscshának mondta ezeket a Megvilágosult annak idején. Szellemi erők viszik tovább és végzik el helyette a karmaépítés munkáját. nincs ítélet. valaminő fegyelem nélkül. Mindenki ilyen világos öntudattal járja végig a „köztes lét” útját? Guru. Egyáltalán. A karma meghatározott . találkozások feladatot jelentenek számára: annak idején valami elintézetlen maradt. Minél kevésbé felkészült.éppen szabadsága következtében. csak gondolatokat ébresszen. a dharma felismerése rajta múlik. amit általában fel szoktak tenni karma ügyekben. kifejezve azt a meggyőződését. Minél kevesebb a múlt karma alakító terve. annál közelebb kerül az ember a felszabaduláshoz. Én ugyan nem tudok válaszolni. Már az is szép volt tőlük. Így hajlik a sorsalakulás a fejlődés útján a múltak általi meghatározottságból a szabadság felé. Mármost vagy rendbe hozza a dolgot. Dharmának pedig a létezés törvényeit nevezik. Mit jelent a felkészülés? Guru. Az emberi kapcsolatok. csak tettek vannak és következmények. Én. hogy öndeterminációról van szó. de miután engem is ezek a problémák izgattak. Én. Miért nem emlékezem előbbi életeimre? Guru. Odaát emlékezel. hogy a tanító ne adjon kész megoldásokat. Ez az egyén erkölcsi és szellemi fejlettségétől függ. ebben szabad. vagy tovább rontja. kikkel találkozik. Én. ahol satnyábbak az erői? Ezért nem tartják véletlenek. hogy milyen sorsot épített magának erre az életre továbbfejlődése érdekében. kikkel kell találkoznia ahhoz. Némely ember ezért érzi önmagától annyira idegennek a sorsát. Egy indiai számára a vakbélgyulladás nem pech. közlöm a bölcs guruk válaszát. Hogy ne keveredjenek a különböző életek élményei. Ez lenne tehát a karma. hanem egy helyzet. amit a köztes létben vállalt. valamiféle türelem nélkül. hátha a tanítvány hajlandó a saját eszét is használni.

hogy a karma tan az indiai ember számára vallásosságától vagy hitetlenségétől függetlenül . áldozatból... Csak a Földre lehet inkarnálódni. ha elromlik az autóm. Minél magasabb szinten áll. − Nézze. DANTE PSZICHOTERÁPIÁJA Halálmítoszok sűrűjében bolyongunk hát. öltek! S ha már megtörtént a tragédia. A XX. az annak a jele. használjuk a kémia. „feldolgozni”. Megélem ezt. a kizsákmányolás.kérdeztem a börtönőr tisztet. Az azonban bizonyos. nincs rajta mit „megoldani”. A világ túlnőtt rajtunk. elbámulunk a modern verseken. Ezeknek egyike a föld. ahol nincs bejelentő lap. Segíteni jön. a következményeit nem akarják átvinni az újabb megtestesülésük sorsába. Én. Ez nem igaz! Ez hazugság!’ − Hanem? − Az életben tragédiák vannak. megszűnt emberre szabott lenni. ha a műholdak által közvetített műsorokat nézem a televízióban. hogy meglátogathassák a családjukat.a hit nem a mi dolgunk -. mint Goethe bűvészinasa a felidézett szellemekkel. A hindu a karma erejébe és kikerülhetetlenségébe vetett hit miatt nem lesz öngyilkos. ahová megszülethet valaki. csak megérteni kellene ezt a bölcseletet. Helyzetünk több szempontból hasonlóvá vált a primitív őskor lakójáéhoz: jelenségeket lát. annál gyorsabban. A másik ok az. század még fittyet hányt rá. Az újjászületés során lehet-e állat valakiből? Guru. Ma átlagosan négy-hatszáz évenként születik újra egy ember. Ezt mondják a guruk. csikorog a zene. epizódszerű betekintésünk van az áttekinthetetlenül bonyolult társadalmi ~ mozgásfolyamatokba. Az emberek száma végtelen? Guru. Mindebben persze nem kell hinni . az ipar csodáit. de mit sem értünk a technikából. ha Quarelint veszek be a fejfájásom ellen. Pilinszky egyszer így fakadt ki egy társaságban: − Azért utállak benneteket pszichológusokat és pszichiátereket. De ma már olyan fejlettségi szintre jutott az emberiség. amivel a mindennapi életben számolni kell. Fölénk magasodnak az épületek. a profit. A tan szerint összesen tizennégymilliárd. A boldogan racionális XIX. annál rövidebb lesz a két élet között eltöltött idő. egy országban. Az ősidőkben még volt ilyen lehetőség. addig vagyunk egészségesek. amit beavatott tudósok a szolgálatunkba állítottak.evidencia és jelentős erő. ha az űrhajózásról. hogy tanításaink szerint hat hely . esetleg használja is őket. És amíg ez sikerült. no de akkor is. S ha egy lélekben eluralkodik a halálfélelem. hogy mivel találkozott. És időre visszatérnek a börtönbe.lóka van. Tudni való. a kozmikus háborúról van szó. és nyomtalanul lehet eltűnni a vándorló-hömpölygő embermilliók között. de tulajdonképpen nem érti. Ma már nem. meghibásodott belső védekező rendszerünk. És irgalomra van szükség! Hát a halál dolgában ez tökéletesen igaz. a fizika. meghökkent a képzőművészet. a matematika. A dalai láma például halála percében már újra megtestesül. Azelőtt voltak különféle „paradicsomok” és alvilági helyek is. amíg újra megszületett valaki. Úgy jártunk. nem válik el nehogy az elviselhetetlen helyzetek visszatérjenek a következő életében. már csak a sznobizmusunk miatt vagyunk műélvezők. Ma ez a lehetőség már nem áll fenn. mert ti úgy gondolkoztok. a gyerekek együtt lehessenek az apjukkal. mit is csinál az agyamban? Mi a tőke. uram. Én. Mi ezt már nem tehetjük. Az ősidőben tízezer évek is elteltek. hogy nem tudunk mit kezdeni a halál tényével. Ennek két oka is van. Mozaikinformációink. hogy mindenki csak emberként testesülhet meg. a . Egyrészt minél fejlettebbé válik az ember.− 48 − Guru. Neki már nem kellene megszületnie. Inkább levezeklik ebben az életben!. nincs személyi igazolvány. század szellemi légkörétől különben sem idegen a mítosz. hogy valamiért nem működnek jól az elhárító mechanizmusok. − Miért jönnek vissza? . Indiai börtönökben jó magaviseletű rablógyilkosok évente egyszer néhány hetes szabadságot kaphatnak. Halálfélelmünket legföljebb elfojtani tudjuk. fanyalogva és néha ijedezve. hogy az életben problémák vannak és megoldásokra van szükség.

A pokoljárás lefelé vezető útszakasza egyre súlyosabb megpróbáltatásokat jelent. Az emberélet útjának felén egy nagy sötétlő erdőbe jutottam. Orpheusz és Euridiké. Erkölcsileg szilárdan állsz a lábadon. az ősi mítoszmodellek újraélése egyéni variációban. Egészséges vagy. Ezután az út már fölfelé vezet. Gilgames. A pokolraszállás sohasem egyedül történik. rád teszem hát a koronát és mithrát. az amerikai életforma. aki örömódát zeng. hány Júdás árulta el csókkal Mesterét. az új típusú szocialista ember mítosza.modern megfogalmazásban. Mítoszok burjánzanak körülöttünk. hogy a pszichoanalízis a valóságban nem más. A mítosz álracionális magyarázat. Így történt Gilgamessel. értelmezi az átélteket. a továbbiakban segítik. Eljött az ideje. az etruszk haláldémonok s az újkor hajnalán Dante. Általában van egy vezető. Thomas Mann döbbenten fedezi fel. ijesztő vagy szenvedésteli élménytől a pokoljárót . aki otthonosabban mozog a lélek alvilágában. nem gyötörnek belső kényszerek. Önmagad császárává és pápájává koronázlak! Így végződik Dante pszichoanalízise. hogy az egyéni sorsban mennyi a mitikus elem. Vagyis: szabad vagy. Ízisz és Ozirisz. de útitársa segíti őt útján. A búcsú következik. külső irányításra. Ha legyőzi az alvilági erőket. A mítosz átmenet a mágikus és a racionális gondolkodás között. Nincs többé már szükség vezetőre. Íme. néha állati. mivel az igaz utat nem lelém. a szembetalálkozás saját tudattalan ösztönerőivel . amikor bejelenti Danténak.néha testileg is . Hol lenne századunk lelkiismerete a pszichoanalízis mítoszkultusza nélkül? Ödipusz és Elektra mítosza. az évekig tartó kalandozás az ember egyéni múltjában felér egy kiadós pokolraszállással. akkor azok az utazó szolgálatába állanak.− 49 − vállalkozás. Az utazás mélypontján hatalmas ősi. néha kifejezetten sátáni erőkkel kell megküzdenie. Példálózzunk ővele. hogy elhagyja. Az utazás véget ért. Igen. A fallikus anya mitikus figurája. S a szorongásoktól szabadulni akar az ember. s még több is jön talán. Laodameia. erősítik őt. a szó valódi értelmében „kísérő” funkciót tölt be. vagy az állat-ember Enkiduval vívott élethalálharc Gilgames pokoljárásakor. a „leválás” nehéz pillanatai. nagy életkrízisei idején. Ez a valódi katartikus pont. . Álracionális magyarázatok segítségével. Amennyiben az elmúltak a halál birodalmához tartoznak. Vergilius az utazás eredményeit összegző mondatai. nem azt követned vétek lenne. Attól tartok ugyanis.egyre inkább lemeztelenedik. a superman mítosza. s eközben az alvilágban utazó lelkileg . Az archetípusok.Dante is rendszeresen beleájul az átéltekbe -. Az emberiség története tele van halálmítoszokkal. megpillantva újra a napvilágot. Ez lehet Dis városának erődítménye Dante esetében. nagy belső szabadsággal és életörömökre képesen kerül vissza a felső világba. Dante a csillagokat. Volt már faji és vérségi mítosz. Übermenschmítosz. kísérőre. aki a legközelebb van hozzánk. mint az egykori halálmítoszok korszerű újraélése. ilyenkor szokott az ember elmenni pszichoanalízisbe. Az utazó lelkileg megerősödve. a totem és a tabu mint a mitikus időkben gyökerező neurózismodellek. Talán még gyógyítani is lehet vele. a szocializmus? A világ meg nem értése szorongásokat szül. ám végeredményben nem kímélheti meg semmilyen szorongató. vétek. Dante pszichoanalitikusát Vergiliusnak hívták. nincs már többé szüksége támogatásra: Lelked szabad már. A mi időnkben tán még a hatalom is azé a szervezett csoporté lesz. hányan lopták el az elsőszülöttek jogait és táncoltak aranyborjak körül? A mítosz ereje rendkívüli. hogy a vezéred „bensődből vezéreljen”. Hány József beszélt Fáraó előtt. aki megnyugtatóbb mítoszokat tud adni az embereknek. ép és egyre tisztább. az ősi apagyilkosság és a kasztrációs félelmek.

„információs csatornát” tart számon. a „műszert” rendben kell tartani. fájdalomérzékelés. A modern természettudományok ugyan Galilei óta döngetik ezeket a sémákat. az úgy látszik örök életű arisztotelészi ellentétpárok. időérzékelés. Elsősorban a külvilág érzékelésére szolgáló csatornák: hőérzékelés. a minőségek végpontjai. A szóérzékelés létezésének felismeréséhez tulajdonképpen közeledik a mai pszichofiziológia is.miután nem ítélkezésre. összesen tizennyolc érzékelési formát. csak tömeg van. mozgásérzékelés. ha tanítasz. Részletesebb magyarázatra inkább csak a harmadik csoport némelyike szorul. igaz és hamis. egyszóval igyekszik kvantitásokban gondolkozni. hogy a megismerés az érzékeléssel kezdődik. ízérzékelés. hogy milyen módon szabadult meg a kétségeitől. Eszköz. éhségérzékelés. Akkor a tanítványnak lesznek kétségei.kialakult emberkép a történelmi fejlődés során egyszerűsödni kezdett. Az érzékelésről vallott felfogása azonban a mai pszichológia számára egyrészt meglepő. amelyek már nehezen bonthatók szét elemeikre. az ösztönökből . Lélektani szempontból eddig leginkább a tudatfejlődés kérdéseivel foglalkoztunk. másrészt elfogadhatatlan. Rabbi Náhum véleménye: Mindenesetre fejbe kell ütni az ostobát. okos és buta. Legfeljebb a fogalommegértést már nem tartja egyszerű . szomjúságérzékelés. hangulatérzékelés. például a Hatha jóga segítségével. hanem megértésre szövetkeztünk -. isten és ördög. testből és lélekből áll.− 50 − DHATTATREYA TIZEDIK KOANJA A tanítvány megkérdezte a Mestert a gyülekezetben. érintésérzékelés. Ebben a test-lélek-szellem hármasságban gondolkozott a korai nyugati emberismeret is. átélésére és a cselekvésre. Elsősorban a saját belső állapotaink érzékelésére szolgáló csatornák: egyensúlyérzékelés. Acsárija Buddharakkita magyarázata: Te vagy kétségeid tartálya. szagérzékelés. szándékérzékelés. De a tejért kár volt. A lélek fölvette magába mindazt. HOVÁ TŰNT A SZELLEM? Az ősi felfogás szerint eredetileg négy lételemből . vagyis a tudat). Kétségek nélkül még kérdezni sem lehet. amit ma pszichikus funkcióknak nevezünk. az szellemi öngyilkosságra készül. csak hőfok. Jól látja azt is. épp az agyféltekék működésének részletesebb megismerése eredményeként. Bhole megjegyzése: Aki meg akar szabadulni a kétségeitől. és széttörte a tanítvány fején. vagyis az emberi fejlődés alapfeltétele. organikus és funkcionális. Ezért is ügyel rá olyan gondosan. Győzött a szent dualizmus. Ám az indiai emberismeret tulajdonképpen soha nem adta fel a test-lélek-szellem hármasságát. Törd szét a tartályt! Pandit Lal magyarázata: Jobb. Dr. Mindig és mindenütt kettősség: lét és tudat. hiszen a különböző érzékelési formák összetett élményekké szerveződnek. amíg 869-ben zsinati határozat mondta ki. A felosztás az evolúciós gyökerekre utal. gondolatérzékelés. az életerőkből. a lélek (amelyen az affekciókat értették) és a szellem (az intellektus és az önkonstatálás. nemhogy válaszolni. hiszen a fizikus számára nincsen könnyű és nehéz. Elsősorban a szociális-morális szféra. Természetesen alapvető tendenciákról van szó. hogy miről van szó. de nem végcél a testi gyakorlatok sora. tudnunk kell. hogy az ember kettős lény. amelyeken keresztül a fizikai világot felvehetjük magunkba. amikor elválasztja a fonémahallást a fogalommegértéstő1. test és lélek.vágyakból-érzelmekből és az öntudatra ébredt Énből . nincs hideg és meleg. jó és rossz. A test fogalmát sui generis élő testnek fogták fel. jellemérzékelés. fényérzékelés. gyönyörérzékelés. anyag és szellem.a fizikai testből. amit annyira szeret az európai gondolkodás. állam és egyház. A Mester elvette az oltárról az áldozati tejeskorsót. A tej elborította a tanítványt. egyén és közösség. Mégis . hangérzékelés. üdvösség és kárhozat. Először is az indiai emberismeret háromszor hat. s kialakult az ismeretes hármasság: a test (életfunkcióval együtt). Számára a test műszer a világ és önmagunk megismerésére. aki hirtelen megvilágosodott. az emberi viszonylatok érzékelésére szolgáló csatornák: szóérzékelés.

Így függ össze a keleti érzékeléstan a testi. időérzékelés Más felosztásban arról is kaphatunk felvilágosítást. szomjúságérzékelés. hogy melyek az ősi. hogy az intenzív gyakorlatok . Az ember néha tényleg tudja . rosszindulatát vagy segítőkészségét. hogy milyen gondolatok rajzanak a másik ember fejében.és néha tényleg tudjuk. szóérzékelés. időérzékelés. Tudjuk. lelki és szellemi iskolázás gyakorlataival. szagérzékelés. lélekkel és szellemmel állnak összefüggésben. az állati léthez még közel álló és melyek a magasrendűen fejlett ember fiatalabb. éhségérzékelés. de annál tágabb értelmezésben. hangulatérzékelés. Ezek az egyszerű és régen élt indiai lelkek nem átallották érzékelésnek nevezni azt a hétköznapi tapasztalatot. hangérzékelés. skandáljuk boldogan. alakítják: ízérzékelés.vagy tudni véli -. s a szellemet próbálják „felszabadítani” e hatásoktól. mindez hogyan működik. a szellem állapotát befolyásolják és alakítják: hangérzékelés. ízérzékelés. és tulajdonképpen „technikai eszköztárnak” tekinthetők. az ugyebár csak egy mindennapos esemény. néha úgy érezzük. hogy mit akarsz mondani…” . egyensúlyérzékelés. hőérzékelés. Nos . A tizennyolc érzékelési forma sem rosszabb hipotézis. Alacsonyabb rendű. az egy kellemetlen tünet. szavai hamisaknak tűnnek. gyönyörérzékelés. mert a tudományosság megnyugtató illúziójába ringatnak. szomjúságérzékelés. gondolatérzékelés. fájdalomérzékelés. újabb érzékelési formák: jellemérzékelés. érintésérzékelés. hőérzékelés. éhségérzékelés.ugyancsak tendenciaszerűen -.mondjuk -. később megszerzett érzékelési lehetőségei. jellemérzékelés. vagy bepisil éjszaka.gyakorlatok a jógának picinyke szeletét jelentik. szánkhija. Ez a lehetőség némi veszélyt is hordoz. Ám ha azt mondom. A hangulat-. szándékérzékelés. hogy a bármilyen szelíd értelemben kultivált aszkézis. gondolatérzékelés.beleértve Loyolai Szent Ignác gyakorlatait is . fényérzékelés. hogy ez bizony rossz ember. hanem annál jóval bonyolultabb központi idegrendszeri tevékenységnek. a két fogalom jelentéstartalma ugyanis más. vagy rendes fiú. szabad fejlődése érdekében. tehát a test és a lélek megzabolázására szolgálnak. mozgásérzékelés. hogy észrevesszük egy ember vidámságát vagy szomorúságát. szagérzékelés. esetleg angolszász eredetűeket -. vagyis a beszédmegértési képesség zavarai. és jellemérzékelést ma egyrészt szociális percepciónak. Imádjuk a szakszavakat . gyönyörérzékelés. akkor már diagnózis. Elsősorban a testi állapotot befolyásolják. A gondolatérzékelés megfelelne a parapszichológia által annyira hangsúlyozott ritka telepátiának. amelyek a háttértartomány nélkül önmagukban valamiféle sajátos egészségmegőrző gimnasztikává torzulhatnak. egyensúlyérzékelés. fájdalomérzékelés. más csoportosításban ezek az információs csatornák az egykori testtel.főleg a latin és görög. De ha „cephalalgiája” van. Mégis azonnal érezhető a probléma. hogy ismerjük is a jelenség mibenlétét.− 51 − érzékelési folyamatnak. mozgásérzékelés. hogy „szexuális interakció” zajlott közöttük. szándékérzékelés. ősibb érzékelési formák: hangulatérzékelés. másrészt intuíciónak nevezzük. szóérzékelés. hogy sokan maguktól felébrednek az elhatározott időben. vagy a dislexia-disgráfia. amikor az afáziák (szenzoros afáziák). vagy „enuresis nocturnában” szenved. az olvasás-írás képességének nem kielégítő működése kerül szóba.elsősorban az „alacsonyabb rendű” érzékek. „Küszöbalatti mikrojelek” . Csak sajnos még nem tudjuk. Elsősorban a lélek állapotát befolyásolják és alakítják: érintésérzékelés. szándék-. Elsősorban a szellemre hatnak. az már pszichológia. Ha valakinek a feje fáj. zen vagy egyéb technikák . Ebből viszont nyilvánvaló. bár a tudományosan hangzó megnevezés még korántsem jelenti azt. A „SZELÍD ÖNURALOM” ISKOLÁZÁSA Iskolázást írok gyakorlatok helyett. tehát még alvás közben is érzékelik az idő múlását. „metakommunikatív információk”. Az úgynevezett főként az európai kultúrkörben elterjedt . Ha egy férfi meg egy nő lefekszenek. Nevezetesen a jógázó esetleg nem tudja. „Tudom. Magasabb rendű. fényérzékelés. önuralom megvalósítására szolgáló jóga. önfegyelem. némelykor meg bízunk benne.

hogy ne kívánja megtenni. másrészt az iskolázásból. A jóga egész képzési rendje tulajdonképpen két részből áll. Az iskolázás „felépülésének” vázlata természetesen hiányos lesz. ezeket elhagyom. hogy a dolog valóban működjön. másrészt mert enélkül is minden érthető. a manírok előtérbe kerülése a legtöbb esetben fölöslegesé teszi ezt az aggodalmat. páli vagy hindu nyelvű terminus technicusokkal való dobálódzás. elméleti ismeretanyagnak kell léteznie ahhoz. ne féktelenkedj. ami birtoklás. de az én fülemben így maradt meg. ne vágyakozz! A lényeg azonban nem az. milyen hatáshoz vezet és milyen testi vagy pszichés mechanizmusokon keresztül. Lássuk tehát az egymásra épülő szinteket. pszichés biztonsága meginog.− 52 − végzésével „mihez nyúl hozzá”. A lopás sem csak a tárgyi tulajdonokra vonatkozik. becsapásra vonatkozik. . Az ember ne csináljon önmagával vagy másokkal semmi olyat. de főként lelki és szellemi életében. ami olyan jólesően kenegeti az ember önértékelését: lám. Ha egy-egy kifejezés magyar átírása hibás lenne . a gyakorlatok során megélt élményvilág viszont a legszigorúbb magánügy. lappangó képességeinek kiművelését. általában minden. eszmei vagy vallási türelmetlenség. ami a közönséges ember előtt rejtve van. „megölni” egy másik ember önérzetét. Az európai emberek többségéből hiányzik az önátadásnak az a képessége. hitét. előre is elnézést kérek az orientalistáktól. ha úgy tetszik. amelynek bilincsében vergődik valaki. A fogalmak tágan értelmezendők. hogy miről van szó. Az iskolázás az önfejlesztés módszereinek az elsajátítását jelenti. tanítványokra vadászó „guruk” ezekre a kérdésekre a választ általános és hangzatos. „megszállottság” vagy ezeknek a bármilyen módon való szolgálata. amelyek megijeszthetik. ne hazudj. amiről nem tudja pontosan. Ennek legkézenfekvőbb módja a szanszkrit. úgyis tudjuk.mindig hibás -. ami keleten még megőrződött. Egyrészt az elméleti tanulmányokból. Pusztítani semmilyen élőlényt nem szabad. Nem szabad ellopni eszméket. s ezért „jógázásban” is a felszínen marad. „nem téma”. A jógától idegen minden fanatizmus. ennek egy részét alkotják az úgynevezett gyakorlatok. a becsvágy. érzelmi. hogy mindezeket ne tegye meg az ember. pesti nyelven szólva „züfecekkel” szokták általában helyettesíteni. Szerencsére a lustaság. s ehelyett az egész aktivitás a testre koncentrálódik. miután nem tudja beilleszteni mindennapi életébe. a sóvárgás jelentéstartalma is messze túlnő az erotikán. a karrierizmus. egyrészt mert nem ismeiem ezeket a nyelveket. hogy a jógázó olyan változásokat tapasztal saját magán. Igazuk van. Az egész folyamat hátterében viszont egyfajta informáltságnak. A lemondás jógája (Jáma) Első megközelítésben tulajdonképpen felére csökkentett tízparancsolat: ne ölj. azaz milyen hatások következhetnek biológiai. ne lopj. hanem az. az iskolázás fő irányától leágazó jógautak. beletartozik az anyagiasság. leginkább Patanjeli rendszertanát követve. hogy micsoda. egyszóval nem szabad kihasználni a másik embert. A hazugság tilalma nemcsak a félrevezetésre. túlburjánzó sajátosságainak a visszaszorítását. 1. hanem hamis eszmék. Régi szabály. A dolog eddig nyilvános és tanulható. ideológiák még oly jóhiszemű terjesztésére is. Előfordul. esetleg pszichoterápiás segítségért kell folyamodnia. A jógaagitátorok és önjelöltek. Az iskolázás az egész ember lépcsőzetesen emelkedő és kiterjedő fejlesztését jelenti. gondolati és főként erkölcsi funkciók fejlesztése lenne. bizalmat. hanem a belső igény kioltásáról. de nemcsak testi értelemben. Ekkor sem szabad kizárólag a drogra vagy az alkoholra gondolni. Kerülöm az indiai fogalmak halmozását. A féktelenség az indulatosságon kívül magában foglalja a szenvedélyeket is. erről évezredek óta tilos beszélni. nyesegetését. meg kell maradnia belső megélésnek! Az alábbiakban megpróbálom a jógaiskolázás szerkezeti felépítését röviden és érthetően leírni. Nem félelemből vagy akár belátásból az emberre kényszerített külső fegyelemről van szó. romantikus és misztikus frázisokkal. míg egyet léphet szellemi síkon. A vágyakozás. én tudok valamit. Az iskolázás szubjektív hatása. léteznek másfajta csoportosítások. A kizárólag testi gyakorlatok erőltetése a jóga szempontjából hamis hangsúlyeltolódáshoz is vezethet: a lényeg éppen az ösztön-. Nem szabad tönkretenni. munkaerőt sem. a gyűjtőszenvedély. ragaszkodását sem. szublimálásáról. hogy az embernek három lépést kell előremennie erkölcsi fejlődésében.

A gyakorlatok ezen kívül kimutatható fiziológiai hatással is rendelkeznek. hanem népekre és kultúrákra. az agyidegek működésére. világnézet. politikai. amit a szempontváltás képességének. 3.” A nijáma tehát magában foglalja pszichikus értelemben azt.felhasználom azokat. hanem lásson is.és oxigénellátását segítik elő. Azt akarja elérni. másképp gondolkoznod az emberi élet dolgairól. átalakítom saját magam építése érdekében (visszatartás) . amelyeket néha a legapróbb jelek hordoznak. rítus. amelyek a légutakat teszik szabaddá a „valódi” légzőgyakorlatok számára. A koncentráció jógája (Dharana) Amikor a jógázó ura lett érzékelésének és figyelmének. 6. és ne hagyja magát attól eltéríteni más hatások által. minden ászanának van helyettesítő gyakorlata is. az intolerancia megfékezését jelenti. . 5. mint nekem. tehát időlegesen „elzárja” érzékszerveit. a belső szekréciós mirigyekre és az agyra kedvezőek. sőt abszolutizált tudományos irányzatokra. Tulajdonképpen az elmélyülés kezdeteiről van szó. A Az ászana. Az érzékelés jógája (Pratjihara) Az emberre állandóan különféle ingerek záporoznak a világból. A jóga feltételez bizonyos életerőközpontokat (csakrákat). ami a „másságban” mindig sátáni. 4. a különböző szervek vér. a befelé fordulás irányába vezetnek. Tehát rosszabb! Azért rosszabb. A jóga azt akarja elérni. az elmélyedés. hogy az ember tudatosan és akaratlagosan képes legyen egy számára fontos érzéki benyomást megőrizni. Alapelv a „laza” gyakorlatvezetés. Ez utóbbiak lényege a lélegzés folyamatának ritmusos megnyújtása . Úgy is nevezhetnénk. Emellett általában az tapasztalható. az attitűdöt kívánja megszüntetni. sötét erőket és szándékokat vél felfedezni. megmerevedett világképet. hogy az ember ne csak nézzen. visszaadom a világnak (kilégzés). A lélegzés jógája (Pránajáma) Az életerőközpontok aktivizálásának. hogy a rövid ideig kitartott testhelyzeteknek tónus-. hogy adott időtartamra el tudjon fordulni az érzéki benyomásoktól. vegye észre azokat a mély információkat. iskolákra is. empátiának nevezünk.és a pránajáma-gyakorlatokat együttesen Hatha-jógának is nevezik. Tágabb értelemben formálja az egyén viszonyát a világhoz: felveszek erőket és hatásokat magamba (belégzés) .belégzés—a lélegzet visszatartása—kilégzés . nárcisztikus előítéletet. A hit jógája (Nijáma) Türelmességet. Elutasít mindenféle dogmatikát. A pontos észrevevéshez idő és nyugalom kell. Másképpen a figyelem jógájának is nevezhetnénk. Ismeretesek bizonyos „taszító légzések”. az életerő (prána) közöttük meginduló áramoltatásának másik alapvető gyakorlatfajtája.s ami ebből keletkezett. és nitrogént adok vissza. mint én. Tehát az egocentrikus beállítódás. tehát a mai emberben nem működő központoknak az aktivizálása. eszmerendszer.ennek megfelelően hol ide. Az ember . hogy a szellemi szabadság jógája. szokás. tudományos vagy esztétikai meggyőződéssel szemben. elfogadást ír elő mindenféle vallás. mert nem hozzám hasonló. aktivitásnövelő hatásuk van.és a lélegzés folyamatának koncentrált gondolati követése. képessé kell tennie magát arra. ami így gondolkozik: „Ő más. Nemcsak egyénekre vonatkozik ez. amit más lények (növények) használnak fel megint. A testtartások jógája (Ászana) A test és életfunkcióinak zavartalan működését kívánja biztosítani. Az ászana-gyakorlatok egyik hatása ezeknek a sokszor „alvó”. amit más lények termeltek. másképp értened a világot. míg a hosszú ideig végzett gyakorlatok lazítanak. a nyugalom. Az embernek meg kellene találnia a saját ászanáit. hol oda kapkodja a fejét. feszültség-. amelyek elsősorban a gerincre. Szabad másképp látnod. amelyek egyben a magasabb rendű szellemi megismerés „szervei” is. Oxigént használok fel.− 53 − 2. filozófia.

nem gondolkozik. nem emlékezik. azután minden sziget és zátony. hanem a dolgok képzeteire. aztán a fény. A Mester hűségének legbiztosabb jele. Másképpen az emlékezés jógájának is nevezhetjük. Már nem a dolgokra figyel. Ez a helyzet alázatot is reprezentál. A kiüresedés jógája (Szamadhi) Rendkívül nehezen elérhető állapot. Te azt tanítod. mint abbahagyni. nem érez. amikor kilöttyentettem a vizet. ami belehullik. el kell fogadni azt is. Az Én. mint egy „üres edény”. ha a tanítvány szabad marad. aztán a sötétség. megértésekhez jutni csak egyedül lehet. hogy időlegesen csak a meditáció tárgya töltse ki az egész pszichikumot. gondolatok. amelyek benne életre keltek. (Egyébként mindenre vonatkozik. Megismerésekhez. Azt jelenti. s az Ürességben fészkel az ember. A múltkor mégis pofon vágtál mozdulataim fegyelmezetlenségéért. Engem ütöttél meg.− 54 − szüneteltesse működésüket. Abba a szférába tartozik. 5. A valódi Mester sohasem keres tanítványokat. Ennyiben hasonlít a halál állapotához. Néhány jó tanács: 1. vele összefüggésben nem levő érzelmek. A képzetekre való elmélyült koncentráció természetesen gondolkodási folyamat is. Ebben az állapotban gondolati aktivitása a képzeteire összpontosul. ne jelenjenek meg ezen kívülálló. nem függ a Mestertől. Úgy létezik. 3. A jógagyakorlatokat jobb nem elkezdeni. És ez már a legintimebb magánügy. A tanítvány hűtlen lehet a Mesterhez. 4. megszűnésérő1 van szó. de használták a fogalmat még régebbi szellemi irányzatok is. amelyik bármilyen tartalom befogadására kész. A jelenség körülbelül megfelel annak. Mindig a tanítvány keresi meg Mesterét. Az iskolázás útját közösen meg lehet tanulni. ) 2. Mindenkinek meg kell találnia a saját jógáját.Mutasd meg nekem a szőlőt! . amit a keresztények lelkigyakorlatoknak. eszmei vagy erkölcsi igazságot. hogy az Én csak illúzió. Legtöbbször valamilyen érzelmi. nem érzékel. Végül semmi sem marad. Lényeges eleme a képzetek és a valóság időszakos összevetése s e korrekció alapján az újbóli elmélyedés. amiről Hamlet azt mondja: „A többi néma csend…” DHATTATREYA TIZENEGYEDIK KOANJA A tanítvány megkérdezte: . hogy időlegesen eltűnik az emberbő1 minden pszichés tartalom . Már nem gondolkozás. A meditáció jógája (Dhijana) A meditáció ebben az értelmezésben elvont szellemi tartalmaknak valód önátadást jelent. vagy a görög filozófusok kontemplációnak neveznek. A jóga szerint ekkor nyílik lehetőség egészen mély szellemi megismerésekre. Ott megtörténik felszabadulásunk.Mester. fontos ismeretet kifejező tartalomról van szó. A cél az. 8. asszociációk. a személyiség ideiglenes háttérbe szorításáról. A keresztény ezoterikában valami hasonlót neveztek extatikus állapotnak. A babiloni-káldeus kultúra Marduk imája Weöres Sándor szerint így hangzott: Először a partok tűnnek el. Mert szent és örök az Üresség s az emberben fészkel. vagy egy illúziót? A Mester így szólt: . hanem átélés. ha az üresség üresség marad.nem alvásról van szó! -. 7. de a Mester sohasem lehet hűtlen a tanítványhoz. Aztán a víz.

Kutató tudósok. Nevetnie kellett volna. Swami Dhigambarji kérdése: Történt valami? A TRIMURTI TÍPUSTANA A Trimurti az indiai Szentháromság. új hivatásterületek vonzzák őket. − Ez a szőlő? − Nem. ez a tőke. társadalmi reformátorok. Visnu a Fenntartó és Siva a Pusztítva Megújító. fejleszti. Pontos és precíz. A Mester megérintette a kacsokat. összefogja egyik dolog a másikát (Ez Visnu) s így mindegyik determinált. hogy ötleteiket szívós aprómunkával megvalósítsák. kreatív tevékenység jellemzi. alkotó művészek. Új elképzelések. munkájukban és magánéletükben egyaránt. . (Ez Brahma) csak ami lesz. Funkciójukat tekintve: Brahma a Teremtő. De közülük kerülnek ki az ötletemberek. amelynek alapja az ember teremtő-kreatív. ami van. szorítja. nyomja. Magdeburgi Szent Hugó ítélete: A Mester tévedett. a fenntartó ember. a vándorutak. Elemük az újkeresés. valamit felvesz belőlük önmagába. megőrző vagy pusztító-tönkretevő viszonyulása önmagához és a külvilághoz. ez a fürt. a háromarcú istenség. Swami Dhirendra magyarázata: Két nagy fájdalomtavon kell átkelnie a Célhoz igyekvőnek. az időleges szintézis Visnu. nem riad vissza a szívós aprómunkától. Meg kellett volna ennie. a lobogó fantázia. Alapvető karaktervonása a hűség. amikor eldobta a szőlőszemet. az antitézis Siva.− 55 − A tanítvány elvezette a Mestert a szőlőlugashoz. a hármas istenegység: Brahma. Csak ami nincs. amit rábíztak. Nagy humán érzékenység jellemzi őket. a változás. de kiteljesíti. A Visnu-ember: A megőrző.felelte a tanítvány -. A Mester a fürtre mutatott… . amikor felébred benne az Én vagyok érzésének magánya. hogy valaki fejlődésének útján mit és mennyit épített be magába ezekből az erőkből. A tanítvány sírva fakadt. kialakítható egy típustan. Hogy is írja József Attila? Akár egy halom hasított fa hever egymáson a világ. A tézis Brahma. közülük kerülnek ki a nagy .Ez a szőlő? − Nem. a kaland emberei. akiknek esetleg nincs is elég szorgalmuk. vagy ha úgy tetszik. A Mester letépett egy szemet a fürtről. a megbízhatóság. új kapcsolatok. A Mester megérintette a szőlőtőt: − Ez a szőlő? − Nem . felfedezők. Mindig valamilyen folyamat kezdetén kell állniuk. a szorgalom. És a forró fájdalom taván. A Mester eldobta a szőlőszemet. széthull darabokra. ez a szára. a jóindulat. karbantartja. Az „Egy erőt hordozó” emberek: A Brahma-ember: Nagy teremtő aktivitás. az átszervezés hivatásuktól függően. őrzi azt. amikor ez az illúzió elvétetik tőle. (Ez Siva) Mármost aszerint. Nem ő alkot. A teremtő nyugtalanság. A tanítvány is tévedett amikor sírva fakadt. annak van bokra. ez egy szőlőszem. új szerelmek. Ezekkel az erőkkel az ember találkozik életében és halálában. türelmük és kitartásuk. az a virág. a gagmanek.Ez a szőlő? − Nem. feltalálók. Hivatásában és magánéletében a felelősségérzet hatja át. A hideg fájdalom taván. Visnu és Siva.

amit létrehozott. hogy mindezt elengedje. Szalmaláng. Ilyenkor könnyen becsúszhat depresszív hangulatokba. Magánéletében néha nehezen elviselhető. legyen szó családról. hogy a helyzetek már csak ismétlik magukat. Nem bírja a semmittevést. azért. A Visnu-Siva ember: Furcsán működik. megérleli annak gyümölcseit. a „minden mindegy” életérzésébe. szerelmeiben is a megszerzés öröme hajtja. Ha lezüllik. frusztráció éri. jólétben. nem utcán sétálni. Íme. Magánéletükben is szinte a „semmiből” hoznak létre valamit. A „Két erőt hordozó” emberek: A Brahma-Visnu ember: Ritka műfaj. . műgyűjtők. Alapvető igénye. nem tudom. régészek. kiteljesíti alkotásait. akár önmaga akkor válik érdektelenné számára. Ekkor minden gyökér felszedésére képes. Hogy igaz-e. amíg azok beleomlanak. S arra is képes. egészen más körülmények között. aranykezű iparosok. Indulatilag magas szinten feltöltött. kapcsolatait addig teszi próbára. keserűen pesszimista. Élete során ezért nagyon sok csalódás. megszakadnak. amit alig vagy nem is tud átugrani. hogy újakat eresszen.vagy akár államalapítók. De legalább olyan érdekes lélektani megfigyeléseken alapul. intézmény. Életeleme a küzdelem önmagáért. ahol lehet ugyan létezni. Kimunkálja. ellentmondásainak. talán egészen máshol. terheli. destruktív is lehet. létrehoz. amit létrehozott. egy hamisítatlan keleti lélektani tipológia. a rendezettség embere. hogy amint ezek az ideálok . partnere könnyen devalválódik a szemében. akár a kapcsolatai. maga mögött hagyja. alkot. könnyen haragvó. kriminalitásra. azok már nem fontosak. Ha elérte a célját. A „Három erőt hordozó” Brahma-VisnuSiva ember: A teljesség embere. vagy magától értetődőek a számára. A banánhéjakon elcsúszó ember. Megőrző funkciójáért nagy áldozatokra.elkezdenek valóra válni. hogy a mércét újra meg újra olyan magasra állítsa. Az elért eredmények gyakran elértéktelenednek a szemében. Akár a munkája. ami nincs összhangban előző aktivitásával. de nem lehet továbbmenni. Hajlamos arra. elfárad. vállalkozásról. megerősíti. hétvégi házról. ezért környezete számára nyomasztó is lehet. telekről. Rendkívül éles kritikai érzék jellemzi. Egy ideig nagy felelősségérzettel látja el őrző funkcióját. mert állandóan új célok felé hajtja a környezetét. a teljességet és az elmúlást. aki meg is valósítja. és azt egyre tovább fejlesztik. Rossz nívón kötekedő. és állandóan tönkreteszi. megszűnt a dolgok „története”. negatívumainak az észrevevésére. tönkremennek. Erős becsvágy. amitől esetleg az egész rosszízűvé válik a számára. mint Hippokratészé. bár jellemzője. Nehéz vele élni. KÜLSŐ ÉS BELSŐ FEGYELEM Buddharakkita Theyrának elmondtam. ha úgy érzi. hogy mindig érezze. Ő az a kreatív elme. Sohasem százszázalékos. Ám mégis azt tapasztaljuk. s a végén „kihagy” valamit. Úton akar járni. Szakmai és magánéletében egyaránt beállhatnak szinte érthetetlen energiaapályok. öngyilkosságra. amit csinál. a keletkezést. hajlamos a szenvedélybetegségekre. lemondásokra is képes. Személyes hatásával uralkodik is a körülötte levőkön. A Brahma-Siva emher: Folyton teremt. Társadalmi felfogásában. vagy neki nincs már közös története velük. támadó. amit én a nagy szociális paradoxonnak gondolok.bármilyen társadalomban . Magánéletében. A nagy iskolateremtő egyéniségek a tudományban és a művészetben. állandó tevékenységigény jellemzi. de kicsinyessé is válhat. valahonnan valahová tart.− 56 − orvosok. önmagát és környezetét romboló. valamilyen fennsíkra érkezett. történészek. esztéták. Elvégzi a munka dandárját. Kretschmeré vagy Sheldoné. sasszeme van a dolgok fonákságainak. Teremt és megőriz egyszerre. A Siva-ember: Ő az örök lázadó. hogy mindig hagy valami „maradékot”. kiteljesíti ötleteit. aki szinte mindent tud: teremt. Magasabb szinten a forradalmár őstípusa. A rend. pihenni sem tud igazán. és veszni hagyja mindazt. Gyönyörű társadalmi ideáljaink vannak: éljünk demokratikusan. holnap rálegyint ugyanarra. Ma lelkesedik valamiért. pedagógusok. személyes kapcsolataiban könnyen válhat konzervatívvá. szabadon. az elért eredményekért ritkán dicsér. Ezért bizonyos mértékig kiszámíthatatlanok a reakciói. Mindig meg akarja élni a fejlődés teljes ívét.

Azután továbbküldjük őket tanulni buddhista országokba. sőt ő maga. hogy külső fegyelemmel kezdjük a formálásukat.mondta a Theyra -. nem tudnak mértéket tartani. és csak emlékeztető szavakban írja le a gondjait. Szegények: kénytelenek megfegyelmezni a birtoklási vágyaikat. De ezt csak azért hiszik. majd eltűnt. Az emberek félnek. mint a féktelenség. hogy ezt a külső fegyelmet fokozatosan hogyan változtatjuk át belső fegyelemmé. hogy semmi sem múlik el. amikor a múltjukban vándorolnak. Témái csapongóak voltak. Visszament sárga csuhás mahayana lámának. mértéktelenül gyűlölnek. (Buddharakkita Theyra a bangalorei kolostor vezetője. Panaszkodott. mert már nincsen sehol. De nem ízlett neki. szétzilálódik. az egykori gyerek sem létezik már a valóságban. ami egészségben tartja az embert. a becsvágyban. labda is került. Eredeti foglalkozása: autómérnök. és csendben elindultak utána. hogy nem tud aludni. amelyek már sehol nincsenek.kérdezte a Theyra. nevelni kell őket. Elgondolkodott: Önöknél valami nem jól működik belül. focimeccs is volt. és mértéktelenül rajonganak. Megtanulják a beszéd fegyelmét. a pszichoszomatikus megbetegedések. hogy miért nem szabad lopni. sőt sokan úgy vélik. . mert még nem létezik. A lelki egészségre vonatkozó statisztikák akkor a legkedvezőbbek.− 57 − megnő a pszichés zavarok száma. mert annyira félnek a haláltól. a bűnöző. A gyerekek rendbe tették magukat. a félelem a jövőtől stb. irányítani. A diktatúra megfegyelmezi az embereket. A térség abban a pillanatban zsivajgó játszótérré alakult. hogy minden korosztály találhatott benne valamit. az öngyilkos. Meglátja. kemény diktatúrák alatt. teljes valóságában az egyetlen realitást. a jelent. hogy hatásában mindig jelen van. hiszen gyerekek. Éljen közöttünk egy kicsit. Füstölők égtek egy Buddha-szobor körül. szexusban. A „most” fölött felszínesen átsuhannak. hogy a tanítás után egy láma elkísérte őket a hatalmas parkba. Köszöni szépen. Mindig az irrealitásokban kószál. azt vallják. Kolostorában a „fegyelmezett” gyerekek először rettenetesen koravénnek tűntek. ami neki szólt. totális rendszerek. sokasodnak a neurózisok. presszió nehezedik. Évekig kíséri a betegeit.” − Tudja. hogy az atommag szerkezetéről beszélt máskor az iráni sah sorsáról töprengett. Egyszer felkereste egy üzletember a városból. hogy fegyelem nélkül tönkremegy. Jöjjön el néhány hétre a mi kolostorunkba. és némán megállt. Vagy a múlton rágódnak. Szerzetesnövendékeket nevelünk nyolcéves koruktól tizenhat éves korukig. hiszen itt Indiában nagyon kevesen vagyunk.és természetesen az egyénre is . Mértéktelenné válnak evésben-ivásban. „Hát az üzleti gondok.kérdeztem. Mire jó ez? Tudom. mit . Abban a percben csönd lett. Volt. vagy arról szólt. Elmentem.valamilyen nagy külső nyomás. A Theyra úgy tudott beszélni. alszik. félkörben. előttük az egyre kisebb gyerekek. Azt felelte: Ez azért van így. Buddhista családok szokása szerint az egyetem elvégzése után két évet kolostorban töltött. amikor a társadalomra . Látja maga pszichoanalitikus. ami megint irrealitás. De azután láttam. A csendnek ezzel a félórájával ért véget a nap. majd az egész szerzet együtt hallgatott. esténként vegyen elő egy darab papírt. hogy az egykori gyermek is megőrződik. mit jelent ez. háborúk idején. Hogy maradhat így az ember egészséges? Rám nevetett: Fegyelmezetlen a gondolkodásuk is. ami irrealitás. a viselkedés fegyelmét. Két óra múlva a láma megjelent. Ha nincsenek külső korlátaik. Tudom. − Miért? . vagy a jövőjüket tervezgetik. kábítószeres. mint a semmilyen. És ez az erőszakos külső fegyelem még mindig egészségesebb lelki szempontból. S akkor még a külső fegyelem is jobb. ezután kezdte hivatását művelni. S eközben nem élik át mélyen. A kereskedő két hét múlva visszajött az adományaival. mert az emberi léleknek olyan a szerkezete. A szellős átriumfélében hátul ültek a felnőttek. egyre több lesz az alkoholista. De a lényeg az. Jöjjön. európaiak rosszul állnak. Természetesen a belső fegyelem az. Ezután énekeltek egy kicsit. a pénz hajszolásában. − Mit csinált vele? . a régen messze tűnt gyerekkor árnyképei között. E téren viszont maguk. Esténként a Theyra tanított.

− 58 − − Nézze, ez üzletember. Ez nem fogja a mi gyakorlatainkat végezni. Az élete az üzlet. Ezért nem meri egy percre sem elengedni az ügyeit. Hát én leírattam vele mindazt, ami fontos számára és nyomasztja. Így már nyugodtan alhat. Tudja, hogy reggel ott lesznek, megvárják a gondjai.)

A NEGATÍV HINDUIZMUS: BUDDHA
A nagy Tanítás egy kis részlete így szól: Minden létezés szenvedés. Minden szenvedés oka a létezés utáni vágy. Aki nem vágyik a létezésre, megszabadul a szenvedéstől. A megszabaduláshoz a nyolctagú ösvény vezet el. Ez a Négy Alapigazság. A létezés végső soron azért szenvedés, mert nincs állandósága. A létezés lényege a változás. Minden ami keletkezik, elmúlik. Mindentől el kell szakadni, végül is mindenről le kell mondani. Innét ered a kín. A születés, az öregedés, a betegség, a halál az emberi élet nagy változásai, kínjának forrásai. A szenvedés nemcsak gyötrő érzést jelent, hanem a létezés törvényének megértését. Ha nekem van is pillanatnyi örömöm, a szenvedés akkor is áthatja a világot, sok-sok emberi sorsot. A létezés utáni vágy az Én-illúzióból fakad. Az Én azért illúzió, mert minden összetett lény vagy jelenség - az ember is - csak a részek időleges összekapcsolódása idején létezik. Ha az összetevők szétomlanak, megszűnik a jelenség is, ami belőlük állt össze. Az ember összetevői: − az alak, vagyis a testi megformáltság, - az érzékelés, vagyis a világ észrevevése, - a képzetek és a hozzájuk kapcsolódó érzések, − az erkölcsi értékek és tulajdonságok, - a gondolkodás, az öntudat. Ez az öt „khandó”, amiből az emberi személyiség összeáll. A halállal ezek szétválnak, s ezzel megszűnik a személyiség is. Vagyis hogy nincs a személyiségnek valamilyen szilárd, örök „magja”, életeken és halálokon átvándorló Énje. Ha a szekeret szétszedjük kerekeire, rúdjára, tengelyére, kocsitestre, nem marad belőle semmiféle elvont „szekérség” a szekér megszűnt. Ha alkatrészeiből összerakjuk, újra van szekér. Ezt azonban nagyon nehéz tudomásul venni. Melyik az „igazi” énünk? A csecsemőkori? A kisgyermeké? A serdülőé? Az ifjúé? Az érett emberé? Az aggastyáné? Állandóan változunk. Hol a szilárd mag? Az Én-nélküliség nemtudásából, a valóságként megélt Én-illúzióhoz való makacs ragaszkodásból, a személyes létezés folytonosságához tapadásból fakad az életvágy, a létezés iránti szomjúság. Nincsen tehát újjászületés sem? Újjászületés van, de lélekvándorlás nincsen! Akkor mi az, ami újjászületik? Buddha így felel: A halállal a gondolkodó megszűnik, de a gondolat megmarad. Az érző megszűnik, de az érzés megmarad. A cselekvő megszűnik, de a cselekvés megmarad. Mint ahogy valaki levelet ír, s egy idő után a levélíró már nincsen, de a levél megmarad. A tettek, gondolatok, érzések következményeiből és következményeképpen megint összeállhat egy új emberi lény. Az az emberi lény, aki az én tettem, gondolataim, érzéseim következtében újra világra születik, vajon én vagyok-e vagy nem? Ezt kérdezte annak idején Kutadanta is Buddhától. − Meggyújtasz egy mécsest, és fényénél dolgozol az éjszakában. Reggel eloltod. A következő este újra meggyújtod. Az edény ugyanaz, az olaj ugyanaz, a kanóc ugyanaz, de ugyanaz-e a láng, ami felgyulladt? − Bizonyos értelemben igen, bizonyos értelemben nem. Így van ez azzal a lénnyel is, aki újra megszületik. És ha óránként, percenként oltod el a mécsest? S ha nem is oltod el, ugyanaz a láng ég-e az első órában, mint a másodikban, az első percben, mint a másodikban? Így az, van ez a személyiséggel, az Énnel is. Az Énhez való tapadás feloldódása, a létezés utáni szomjúság megszűnése lenne az előfeltétele, hogy az ember eloldozza magát a „lét kerekéről”, megszabaduljon a szenvedéstől, és belépjen a nibbánába (nirvánába). A nibbána nyilvánvalóan a személyes léttől, az újjászületések kényszerétől

− 59 − való felszabadulást jelenti. A hinduizmusban hasonló értelmű fogalom a móksa, ám ez a világ pozitíve létező szellemi erőivel való egyesülést jelenti, mint végcélt. A nibbána fogalma ennél homályosabb, sokféle magyarázat kíséri. Bizonyos, hogy a buddhizmus mint „ateista vallás” nem tételez fel semmiféle pozitív istent, ám a nibbána mégsem értelmezhető egyszerűen a semminek, az ürességnek. A világnak valamilyen végső törvénye, igazsága lappang talán mögötte, fogalmilag még leginkább a Taóhoz hasonlít. A nibbánához vezető utat nyolctagú vagy nyolcrétű ösvénynek, esetleg a nemes nyolcas ösvénynek nevezik, és a buddhizmus szellemi iskolázásának az alapjait foglalja össze. A nyolctagú ösvény: A helyes megértés A helyes elhatározás A helyes beszéd A helyes cselekvés A helyes életmód A helyes törekvés A helyes koncentráció A helyes meditáció. A Buddhizmus szempontjából tehát ismeretes a baj (a szenvedés); ismeretes a baj oka (az életvágy); ismeretes a gyógyulás (a nibbána); és ismeretes a gyógyulás módja (a nyolctagú ösvény). [Buddha, a Megvilágosodott, eredetí nevén Gótáma Sziddhatta (Gautama Sziddhartha) a Szákja rádzsaság fővárosában, a Kapilavatthuban született Szuddhódana rádzsa és Mája nevű felesége elsőszülött gyermekeként. Mint a ksatrija varna tagja, harcos katonai nevelést kapott, bár időnként panaszok merültek fel ellene a szolgálatban tanúsított hanyagsága miatt. Tizenhat éves korában megnősült. Házassága tizenhárom évig gyermektelen maradt. Tizenhárom év után fiuk született: Ráhula. Ekkor azonban Gótáma - az újszülöttet meg sem tekintve - elhagyta családját, és a Szánkhija filozófiai iskola szerzetese lett. Innét kezdve életsorsának alakulásáról eléggé pontos adatok vannak, de az „otthontalanságba távozását” megelőző tizenhárom év története éppoly sötét, mint Krisztus tizennyolc éve, tizenkét-harminc éves kora között. Egyikükről sem lehet tulajdonképpen tudni, hogy mi történt velük, merre jártak, milyen hatások érték őket. Gótámát először a Szankhja mesterévé avatták, majd a legmagasabb szintű jógaiskolázásban részesült, és a szamadhi állapotban elérte a Niródhát, azaz a legmagasabb szintű beavatást. A mély révületben mozdulatlan, csontig lesoványodott aszkétát arra tévedt pásztorok ártó démonnak vélték, és ürülékükkel, vizeletükkel elborították. Öntudatra ébredését követően valószínűleg a ma alopécia totalisnak nevezett betegség vett erőt rajta, haja, szemöldöke, szakálla kihullott. Beavatási élményeiről természetesen nem beszélt, de azok nem lehettek számára megnyugtatóak, mert mind a szánkhiját, mind a jógát elhagyta, szakított a kegyetlenül öngyötrő aszkézissel, és saját útjára térve keresett megismerést. Magányos elmélkedései során érté a megvilágosodás, mint ismeretes, egy fügefa alatt. Tanai rendkívül gyorsan elterjedtek. Megalapította saját szerzetesrendjét, a Szanghát. Kezdetben csak férfiszerzetesek bhikkhuk - felvételét engedélyezte, majd kelletlenül beleegyezett abba, hogy nők bhikkhunik - is részt vehessenek a Szangha életében. Megjegyezte, hogy nők nélkül ezer évig is romlatlanul fennmaradna a Tanítás, ám a nők bekapcsolása ezt az időt a felére csökkenti. Optimista volt. A Szanghába már Buddha életében nehezen elsimítható szakadás következett be. Ettől elkedvetlenedve hosszú időre magányosságba vonult. Leginkább Ananda nevű tanítványa kíséretében vándorolt kolostorról kolostorra. Koldulásból élt. Nyolcvanéves korában gombamérgezésben meghalt. A halála előtti napot nagy riválisa és ellenfele, Uardhamána Mahávira sírjánál elmélkedve töltötte. A felszabadulás tanítását hirdette, saját magát mégsem tartotta megváltónak, sőt mintha e vonatkozásban valamilyen jövőbe vetített várakozást hordozott volna magában: Ki győzi majd le vajon ezt a földet s az alvilágot s mennyek világát? A jól közölt tanítást, mint virágot ki fogja mesterkézzel egybefűzni?]

− 60 −

A BUDDHIZMUS JÓGÁJA
Bár Buddha annak idején letért mind a Szankhija, mind a jóga útjáról, e tanítások számos elemét felhasználta saját bölcseleti rendszerében. A jóga különben sem vallás, egyrészt tehát önmagában is gyakorolható, másrészt „beépülhet” bármilyen világfelfogás testi és lelki „karbantartási” gyakorlatai közé. Buddha egyedül a testi leromlást előidéző öngyötrő aszkézisre mondott határozottan nemet. Valószínűleg a saját bőrén tapasztalta, hogy a testi tönkremenés megtépázza a lelket is. Az aszkézis helyére a mértéktartást állította. Létezik tehát Buddhista jóga is. Lélektani játékaink során sehol sem foglalkoztunk a jógagyakorlatok részletes „technikai” leírásával és elemzésével. A tankönyvszagúság veszélyeit elkerülendő most éppen csak rápillantunk a buddhizmus jógájának építkezésére, ezen belül is természetesen csak az alapokra. Buddha első követelése az volt, hogy tanítványainak tisztességes embereknek kell lenniük. (Tulajdonképpen már ez a követelmény megválthatná a világot, a többit akár el is hagyhatjuk.) A tisztesség - ha úgy tetszik, az erkölcsösség - az egyszerű mezei buddhistától azt követelte, hogy ne pusztítson el életet; ne hazudjon; ne zsákmányolja el mások tárgyi vagy szellemi tulajdonát; tartson mértéket, és ne legyen kártékony a szexualitásban; s végül, ne avatkozzon be művileg saját lelkiszellemi életébe izgató- vagy kábítószerek alkalmazásával. A szerzetesek életét ezen túl a teljes nemi absztinencía; bizonyos étkezési korlátozások; többfajta szórakozás, cicomázás, hivalkodás tilalma; valamint az anyagi javak halmozásának megtiltása szigorította. Ezután következett annak az elérése, hogy a tanítvány ne váljon az érzéki benyomások rabjává, beleértve a látás, a hallás, az ízlelés, a szaglás, a tapintás útján szerzett élményeket és az ezekről való képzelgést. Az emberi természet ismeretében a Megvilágosodott szükségesnek látta külön hangsúlyozni a mértékletes evést. Azt szerette volna elérni, hogy a tanítványok ne az élvezetért, hanem a test egészségben tartásáért táplálkozzanak. Az elhízás, a zsír és a hús elburjánzása a test eluralkodását jelenti a szellem felett. Állítólag Buddha pocakos ábrázolása sem arról beszél, hogy a Mester kövér volt, hanem a sanyargató aszkézissel való szembenállásának szimbóluma. Ezután következne mindenféle testi és lelki diszharmónia kiküszöbölése. Az embernek éppúgy rendben kell tartania emésztését, mint az érzelmi háztartását, indulati életét, kapcsolatait, becsvágyát. Kiemelkedően fontos az összeszedettség követelménye. Azt fejezi ki, hogy bármit csináljon is az ember - beleértve legegyszerűbb mindennapi teendőit -, bármilyen kritikus helyzetben tevékenykedjen is, mindig legyen éber a figyelme, működjék az önkontrollja, vagyis tudja, hogy éppen mit tesz. Ezek után a tanítvány kereshet egy nyugodt zugot magának, ahol elkezdheti meditatív elmélkedéseit. (Vajon hány születés és halál kell ahhoz, amíg ide elérkezik?) Az erkölcsi-szellemi fejlődés eme szintje nélkül tulajdonképpen fölösleges is hozzáfogni a meditációt előkészítő gyakorlatokhoz: 1. Nyugodtan kell ülni, a saját legkényelmesebb ülésben. Mégis jó, ha ez keresztbe vetett lábbal történik. Koncentráció esetén a testtartás egyenes, meditáció esetén előregörnyedt. A közvetlen fiziológiai, vegetatív hatás szempontjából, ha valaki fáradékonyságát, aluszékonyságát akarja megszüntetni, egyenesen üljön; ha az álmatlanságtól, izgatottságtól, feszültségektől akar megszabadulni, görnyedjen előre. 2. Behunyt szemmel, lassan, folyamatosan, ritmusosan lélegezzen. Koncentráljon az orrnyílásokra. 3. Most a lélegzések során képzeletben fel kell idézni a mellkas, a rekeszizmok, a has ritmikus mozgását, tágulását és összehúzódását. 4. Ezután a levegő útjára koncentráljon a ki- és belégzések alatt. A lélegzés kezdetére, folyamatára és végére. 10-10 légzésnél ne végezzünk többet. 5. Behunyt szemmel úgynevezett gondolati masszázst végezzünk. Elindul a nyaktól, érinti a vállakat, a karokat, a kezeket, a mellkast, a hátat, a derekat, majd a comb, a térd és a láb következik.

hogyan lehet eljutni Rádzsagáha városába. Az OM tulajdonképpen AUM-ként hangzik. útját gondolatban kísérő élők számára. Ez már a meditáció küszöbe. az most mind őfelé közeledik. amely az elmúlt és az új élet között átvivő „köztes lét” történéseit mondja el. Bármi történik veled. sok nyelvre lefordított kolostori iratnak. Gótáma: „Igen. hogy ha az agresszió és a szeretet haragvó és szelíd Buddhák. bármit látsz. Megkérdeztem Buddharakita Theyrát. ahol az A az éber tudati állapotot. eltávolításukat tanácsolják a haldokló közeléből. A meghaltaknak mondott szövegek ebben az első időszakban gondolatilag az alábbiakat tartalmazzák: „Te létezel! De nem a földi életben tartózkodsz. indulatok. elgondolkozva a Tanításon. az életbe visszahívó hozzátartozókat. míg a hang hosszan és zümmögve elhal. mind a neki segíteni akaró. Ezek tehát nem valóságos „lények”. Ez a belső OM elvezethet az érzelmi és gondolati kiüresedéshez. indulataidat. 7. még ha számtantanár is. amíg be nem tör az első gondolat vagy érzés. amit az ember életében magából kisugárzott a világ felé. a kanyarodásokat. könnyen eltéved az ember. akik ezen az úton akarnak járni. fülbe súgott szövegek segítségével. aki eredetileg matematikus volt. a bekövetkezendőket előre jelző. arról. vannak tanítványok is. érzelmek. van tanító is. Ezután az OM némává válik. hogy mindaz. Az egyik ember betartja az útmutatást. 2. 3. majd befejezi a gyakorlatot. és sikeresen eljut Rádzsagáhába. Azt jól szemügyre veszi. Addig marad ebben a helyzetben az ember. A megfelelő módon történő meghalást egyrészt az állapotát leíró. hogy milyen veszélyeket kell elkerülniük. 5. A megfelelő módon történjék a meghalás.az alábbi célokat kívánják elérni: 1. majd Buddhához csatlakozva egyik legkiemelkedőbb tanítványa lett (míg a titthahívők agyon nem verték). másrészt az utolsó vegetatív működéseket befolyásoló technikákkal (például egyes verőerek elszorítása) vélik elérni. hogy adva van a megvilágosodáshoz vezető út. Tulajdonképpen utasítások gyűjteménye mind a halott. Nem kedvelik a síró. Amint látjuk. Az OM-gyakorlatokat legfeljebb háromszor érdemes megismételni egy ülésben.a haldokló körüli tennivalók. az M a mélyalvás tudatállapotát reprezentálja. legalább megfelelő születést válasszon magának. hogy a meghalt minél előbb öntudatra ébredjen „odaát”. a kereszteződéseket. minden út a belső kiüresedés Rómájába vezet. és eltéved. az U az álomtudatot. és azt igyekeznek előmozdítani. Ha ez sem sikerül. Hogyan lehetséges ez?” Mógallána (megtörten): „Éppígy bajlódok én is. az ő befogadására váró anyaméh elzárásának útján kerülje ki az újjászületést. ne félj! Ismerd fel. Ha ez nem sikerül.− 61 − 6. A halott ismerje fel sajátos állapotát. istenek vagy démonok képében . gondolatok és tettek formájában. arról is felvilágosítod őket. Részletesen elmondod nekik az útirányt. hanem a köztes létben bolyongsz. azt kérdezte: „Hogyan lehetséges az.” A TIBETI HALOTTASKÖNYV Ez a közszájon forgó neve annak a különböző variációkban létező. 4. A másik nem tartja be az utasításokat. s a legtöbben mégsem érik el a célt?” Mire Buddha: „Két ember fordul hozzád. Ezek az utasítások . Gótáma. jelenetező. gondolataidat és cselekedeteidnek szellemi képét látod. Lássuk részletesebben. hogy mondd el nékik. valamint a köztes létben bolyongó halottra koncentráltan ismételt rituális szövegek . hanem vizionált tudatformák. és értse meg annak történéseit. Mély belégzés után hangosan zengesse az OM-ot. már csak az ember lelkében zeng. hanem önmagaddal találkozol!” A tükörélményről van szó. uram. Ismerik a halál sokkjába való ájulást. uram. hogy saját ösztöneidet. Mógallána. Ezek nem valóságosan létezők. Számtantanár vagyok én. 8. A magasrendű szellemi erőkkel való egyesülés útján szabaduljon meg az újraszületés kényszerétől.

Őket Halál Istenek követik. fehéren izzó sugárzás: A Tiszta Tudás fénye. mert azokkal egyesülve megmenekül az újjászületéstől. Mélykék sugárzás: A Tükröző Tudás fénye. a gyűlöletet. A TISZTA FÉNY és a vele egyidejűleg felderengő ZAVAROS FÉNY Kékkel körülvett. hogy legyen mindenkinek az ő hite szerint? Úgy lesz! A halál után két vakító fény ragyog fel egymást követően a köztes lét határánál. A fények színe azonban változik. A másik zavaros. amit az Egyetemes Jóságnak is neveznek. Vöröses fény: A félistenek világa dereng. az irigységé. Az egyik a Legtisztább Üresség. Zöld sugárzás: A Cselekvő Tudás fénye. az öntelt egocentrizmusé. Megszünteti a vágyakat. A víz elem erői. mítoszok pedig benne élnek. megnyugtató. Vagy nem a maguk Krisztusa mondta. a mohóságé és a kapzsiságé. A kultúrájára jellemző képzetek. és ennek megfelelően más-más tartalmakat hordoznak. hogy fáj belétekinteni. − És aki nem hisz semmiben sem? − Nincs ilyen ember. a balgaságot.− 62 − dereng fel az indiainak. Megszünteti a gőgöt. megnyugtató fények viszont újabb élet felé sodorják. A légnemű elem erői. A zavaros. Szivárványszínű sugárzás: A Veleszületett Tudás fénye. Sárga sugárzás: Az Azonosuló Tudás fénye. most a lélek világába került át. Aki e válaszutakon nem érte el a felszabadulást. Az egyik tiszta. akkor egy ideig folytonos válaszutak elé kerül. Zöldes fény: Az állatok világa dereng. Ám ekkor sem árt az óvatosság. hívogató fény. hogy a köztes lét forgatagában bolyongó mégis az éles. hogy valaki mindezek iránt érzéketlen. a mássá lenni akarásé. A megsemmisülést éli át. Megszünteti a haragot. Egyrészt mert mindenkinek vannak szellemi élményei. Piros sugárzás: A (dolgokat) Külön-külön Értő Tudás fénye. Valamennyi eddigi fény egyszerre ragyog fel. De hát ilyen a lélek alvilága. Homályos fehér fény: Az istenek világa dereng. amelyek természetesen a saját affekciói. ha másként nem. Ha eddig a szellem birodalmában vándorolt. Kékes fény: Az emberek világa dereng. például angyalokkal vagy ördögökkel találkozik. az mivel találkozik halála után? Hosszan rám nézett.elfogadja-e vagy elkerülje? . A földelem erői. Részvét és Segítőkészség fénye. 226 Füstszínű fény: A poklok világa dereng. Mindig kétfajta fény felderengését észleli. Énjét megőrző ember belehull egy védettséget. A másik a Legteljesebb Irgalom. műélvezet formájában. − De ha mégis feltételezzük. Az lenne a kívánatos. annyira vakító. a velük való egyesülés leoldoz a lét kerekéről. Megszünteti az irigységet. Az Én feladása e fényekbe való beolvadás útján történik. a tévutakra csábításé. biztonságot kínáló megszületésbe. Ha az erre szolgáló varázsszövegek is hatástalanok maradnak.felelte -. az önzést. vajon mit láthat egy európai? Nyilván saját tudatformáinak megfelelő alakokat . hajszolni az újabb megtestesülés felé. Sárgás fény: Az éhségszörnyek világa dereng . menekülésre késztet. hogy miféle születés vár rá . Megszünteti a nem-értést. azt az úgynevezett Haragvó vagy Vérivó Istenségek felderengése veszi körül ijesztő látomásokban. a gonosz indulatoké. Az újjászületés felé sodródónak utolsó lehetősége az anyaméh bezárásának mágiája. tiszta fények felé induljon el. Ha a meghalt ragaszkodik önmagához. Bizonyos jelekből következtethet arra. E viharok elől menekülő. a szenvedélyeké és a makacs hajlamoké. − Az a semmivel találja magát szemben. egyéb borzalmas démonokról nem is beszélve. karmikus viharok kezdik sodorni. A tűzelem erői.

S bár szerelmük az égig lobogott. Zavaros fejű törekvő vagyok. akik a vágytól megragadva. de hátha a rémület óráiban elfelejti a Tanítást. beomlott barlangféleségek között visz az útja. hogy igencsak magas szinten kell lennie annak. ⇒ Az állatok világa kínál menekülést. akkor nőnek! Íme az ödipális helyzet születés előtti gyökere!) Csodálatos kaland! Felér Dante színjátékával! S micsoda szín-szimbolika festők és pszichológusok számára. Megismerkedett egy Vaszhitti nevű lánnyal. szélben hajlongó kopár fatörzsek. mégsem lehettek egymáséi. szeretetet a nő iránt. ismét és ismét újjászületéshez vezettetnek és az újjászületések e vég nélküli forgatagán átrohannak. Te miért nem hallgatsz? Acsárija Buddharakkita magyarázata: Swami Dhirendra magyarázata: Sri Ramananda magyarázata: Az én magyarázatom: Én még nem tudok hallgatni. mindenfelé szakadékok. mert Vaszhitti haridzsán volt. szikrázó palotákat lát. A könyv segítő szándékból íródott. . Testvéreim. forgó tűzkerék tűnik a szemébe. És mégis… Van ebben valami illegális ügyeskedés is. amikor a hatalmas földet is elemészti a tűz. . Bár ez . Az jelentkezik. utak. a csúcson pedig a tükörélmény sokértelmű zseniális jelképe: Mindig magaddal találkozol szembe. De nincsen vége. vontatott. üregek nyílnak mindenfelé. Talán majd gazdára lelek egy napon: A FAZEKAS LEGENDÁJA Réges-régen élt egyszer Indiában egy Kámanita nevű fiatalember. ⇒ A poklok világa kínál menekülést. kóbor kutyaként odaszagolok és odapiszkítok minden fa és bokor tövéhez. üregek nyílnak. a démonok világa kínál menekülést . ⇒ Az istenek világa kínál menekülést. vezérelje a halál utáni bolyongásban. rangjához illő gazdag leányt vett feleségül. aki képes olyan önátadásra. . érinthetetlen az előkelő Kámanita számára. megsemmisül. Testvéreim. az Én elengedésére. ez a valódi sorsalakító erő.Szeretkező ember párokat lát. és lángoló szerelemre gyúltak egymás iránt. Testvéreim.Drágakövekből épült. karavánjaik járták az országutakat. De nincsen vége sohasem. Jöhet idő. a mindenáron való szabadulni akarás.az emberiség létszámát figyelembe véve vajmi ritkán sikerülhet. elpusztul és nem lesz többé. ami lehetővé teszi a tiszta fényekbe való beleolvadást. a vakságba merült lények szenvedéseinek. a vakságba merült lények szenvedéseinek. amikor majd a nagy világtenger kiszárad. ismét és ismét újjászületéshez vezettetnek és az újjászületések e vég nélküli forgatagán átrohannak. Testvéreim. Buddha is ilyesféleképpen vélekedhetett: „Jöhet idő. egyesítették a vagyont.Fekete-vörös színű házak. Én is hallgatok. a saját hatásaiddal.Vízmosások. földkunyhókat lát. Kámanita megnősült. a fejlődés útjának szorgalmas végigjárása helyett. ⇒ A félistenek világa kínál menekülést. palotájukban nyüzsögtek a szolgák és az ágyasok. nem lesz többé. A tanítvány hallgatott. ⇒ Az emberek világa kínál menekülést. jajongó éneket hall.Ligetek és erdők veszik körül. . akkor férfinak születik. ha gyűlöletet érez a férfi. akit hívsz. kidőlt fák. A kaszt törvényei erősebbek voltak. Egy idő után el kellett válniuk. dúsgazdag kereskedőcsalád sarja. köd gomolyog a táj fölött. . tiszteletre méltó Dhattatreya. ha a nőt utálja és a férfi vonzza. (Mellesleg. Az is nyilvánvaló. ⇒ Az éhségszörnyek. akik a vágytól megragadva. Hiszen iskolázásukkal is már erre készítik fel életében.” - DHATTATREYA TIZENKETTEDIK KOANJA A Mester hallgatott. hogy kimentse az embert az újjászületések forgatagából. mint ők. hulljon be egy anyaölbe. hajóik úsztak a folyókon.− 63 − Barlangos vidéken rohan.

akit én keresek. aggodalomtól. Végül félbeszakította: . hogy egy Buddha jött el megint a világba. Az a terve. Ez idő alatt pedig Vaszhitti hű maradt szerelméhez. és mindenütt időzött egy darabig. hol van most Kámanita kérdezték a tanítványok. és velük maradt. S megdöbbenésére valami megkönnyebülésféle kezdett benne felderengeni. titokzatos szövegeket kaptak. A többiek gyönyörű. és Kámanita évekig nem tudta megtalálni. mi az. Így vándorolt. és elindult az úton. s azt. hogy Buddha után megy. Megkérdezték: Miért nem mondta meg Buddha. felkelt a nap. . lerakta fegyvereit. Vaszhitti elégedetlen volt a mondatával. és elhoznák a sok nyűgtől való megszabadulást. a tanítványa kíván lenni. és mi hajtja vándorútra. Mígnem egyszer Buddha azt mondta az őt kísérő tanítványoknak. Azután ő is hallotta. Megbeszélték az újbóli találkozás helyét. és belépett az egyik kolostorba szerzetesnőnek. Magányosan élt. Ámde Buddha is vándorolt. háza lapos tetejéről fürkészte a rablókat. hogyan fogja ádáz tusában megvédeni mindazt. hite. s mire a közelébe jutott. lelkesedése Buddhára áradt. készült a harcra. S ahogy elmélyült benne. mert igaz ember volt. ami az övé. Buddhának pedig az volt a szokása. nagyon megharagudtak rá. minden szerzetesnőnek adott egy meditációs mondatot. és Buddha egyedül ment tovább. De a rablók nem jöttek. mi az. úgy tárult fel előtte ennek a mondatnak végtelen mélysége és háttértartománya.− 64 − Egy napon híre jött. bizalma. Semmije sem marad. De vissza kell még térnie a Földre. mert találkozott az igazsággal. Megöregedett. az igazságot kereste. Most már tudta. Amikor Buddha ezt a történetet elmesélte tanítványainak. és nem ért a meditáció végére. − Kámanita a Napnyugati Paradicsomba került. meditálni kezdett. de te biztosan rosszul is mered a Tanítást. Amikor Vaszhittihez ért. Buddha kérdezgetni kezdte az érkezőt. Bárcsak jönnének. és új mondatot kér tőle. sok életet élt le. Kámanita meghalt a fazekas háza előtt. hogy mindenfelé megalakulnak Buddha kolostorai. vonzotta őt a Tanítás. bolyongott az országban. Néhány óra múlva odaérkezett Kámanita is.Ne haragudj. Egy falu szélén esteledett rá. Újra meg újra megszületett. Buddha elhallgatott. hogy ez a Kámanita életének utolsó éjszakája. Megkérdezték. Amikor Buddha tovább vándorolt. ki ő. meghalt. amikor híreket hallott arról. hogy ő kicsoda? „Mert nem az ember a fontos. Hajnalra virradva Kámanita útnak eredt.S tudja-e. Nyomába eredt tehát. Hajnalodott. ami nem kell neki. Hosszú az éjszaka. de még nem tudta. Hogyan lehet ezen meditálni? Elhatározta. úgy lett az új tanítvány egyre szomorúbb. Az a Buddha. Az éjszaka második harmadában az jutott Kámanita eszébe. elmondom neked. S az éjszaka első harmadában azon töprengett. De nem sikerült utolérnie a vándorló Mestert. Kámanita fegyverbe szólította a szolgáit. ehelyett így szólt: − Én jól ismerem a Buddha tanításait. Mennyi gondtól. és engedélyt kért. Buddha már halott volt. hogy egy Angulimála nevű kegyetlen rablóvezér érkezett a vidékre. hogy Kámanita reggel meghal? Buddha azt felelte: Tudta. ilyen szamárságokat nem taníthatott. ha a rablók erősebbek? Mindenétől megfosztják. Vaszhitti szívének minden rajongása. tudta-e. hogy egy időre egyedül szeretne maradni. elférnek ketten is. de ahogy előrehaladtak a Tanban. hogy mi lesz akkor. erre az életre. ő meg ilyen egyszerűt. de egy arra rohanó megvadult bika felöklelte és összetaposta őt. és tanít. mély értelmű. és nem kellett neki. ami kell. hogy ő a Buddhát keresi. és ő maga is felfegyverkezve. Magára maradt hát a mondatával: Minden emberi kapcsolatból szenvedés fakad! S mert mégiscsak Buddhától kapta. Ez a te mondatod. leányom. ránézett és így szólt: − Minden emberi kapcsolatból szenvedés fakad. hátra sem nézve kiment a palotából. hogy sorba járta a kolostorokat. Neki is megengedték. hogy a tornácon éjszakázzon. hogy az éjszakát a tornácon tölthesse. Ez még kevésbé tetszett a tanítványoknak. Betért az első házba .a fazekas háza volt -. hogy megrohanja Kámanita palotáját és mindenét elrabolja. hanem a Tanítás” felelte a Megvilágosodott. Akkor Kámanita azt kérdezte magától: Miért kellenek ehhez rablók? Felkelt. Buddha nem mutatkozott be. Kámanita elmesélte történetét... Buddha tanítani kezdte Kámanitát. Egy napon Vaszhittiékhez is elérkezett. Szabad volt. kínos napi kötelességtől szabadulna meg! S az éjszaka harmadik harmadában már várta a rablókat. s még mindig a mondatán .

Azt kérdezte: − Elkészültél-e. amit a hinduk olyan pontosan tudnak. A nagy. − Örülsz-e. Csak gondolkozzunk róla! A látszólag annyira különböző utak végül is összeérnek. Mert a lényeg csak ennyi: Mindegy. az ő imádott Buddhája. hogyan gondolkozunk magunkról és a világról. ide másolom. elgondolkoztam azon. hogy minden licitrendszerben „ki lehet licitálni” a lapot.” Aki bridzsel. A megismerés útjai összeérnek. Nem tudok szanszkritül. hogy bárkire kényszeríteni akarnák ezt a viszonyulást.szólt Buddha. hogy tényleg elkészültél a mondatoddal! . hogy újra találkozunk? . S aztán egyszer csak történt valami. hanem égitestként jelent meg a világban. néma. Puskás Ildikó írja az Istenek táncá-ban: „…a hindu szíve tetszése (érdekei vagy érzelmei) szerint választja áhítata tárgyául és áldozati tevékenysége alanyául a sok isten valamelyikét. s ahhoz úgy fordul. és szétfoszlott a semmibe. szubjektív értékrend érvényesülését teszi lehetővé anélkül. az istenvilág hagyományos vagy inkább hagyományozott hierarchiáját ez nem változtatja meg. hogy vajon sikerült-e elmondanom azt. Végül már olyan tökéletes lett Vaszhitti. akiben minden más isten benne foglaltatik. s amit megtanulhatnánk tőlük. A henotheizmus szükségképpen feltételezi a vallási türelmet. hogy most már elkészültem vele. csillagos világmindenségből lassan kiformálódott Buddha. ott fénylett a kozmosz éjszakájában ötmillió évig mély meditációba merülve. Sokféle nyelven el lehet mondani ugyanazt. Az út különböző. a mondatoddal? . mint egyetlenhez. KOZMIKUS SZÁMTAN Átlapozva kétszáz teleírt oldalt.− 65 − gondolkodott. vagy anélkül. s értelmetlen azon vitatkozni. azt hiszem. hogy mi az asztal „igazi” .Uram. amit akartam. de az egyén számára mindig saját.Uram. hogy nem emberként. hogy e kettő ellentmondásba kerülne. leányom. az eredmény azonos. ahogy nekem fonetikus átírásban lediktálták. jól tudja. teljesen mindegy… − Látom. A bangalorei kolostorban mutattak nekem egy ősi védantikus szöveget. s teljes odaadása fejében mindent tőle vár viszonzásképpen. Prajapati vai idam agra ~sit Tasya vak dvifrya asit Vag vai Paramam Brahman A láma rögtönzött angol fordításában: In the Beginning was Prajapati the Brahman With whom was the Word And the Word was verily the Supreme Brahman Magyarul: Kezdetben volt bizony Prádzsapáti Nála volt az Ige Az Ige bizony a legfőbb Brahman A szanszkrit szöveg egy másik olvasata: Kezdetben Prádzsapáti volt a Brahman Az Ő Igéje a második volt S az Ige volt a legfőbb Brahman Most mellé teszem a János-evangélium kezdő sorait: Kezdetben vala az Ige S az Ige vala Istennél S Isten vala az Ige. leányom. Ez az.

vagy illúzió? S ez nemcsak a buddhizmus szemszögéből feltett kérdés. a table. aki nem elégszik meg zárt gondolkodási rendszerek dogmáival. önmagára reagáló lehetőségéről lenne szó? Az Énérzésről és az Én-tudatról? Ám valóság-e ez. a 2 x 2 mindig és mindenütt négy. Mi tízes számrendszerben számolunk. A lélek jelenségeivel foglalkozva úgy érzi. E sorok íróját. De akárhogy gondolkozunk is. akiben fellobban a világ és az ember megismerésének és megértésének időtlen nyugtalansága? Annak az embernek. szinte pszichológusi működésének kezdete óta kínozza egy hiányérzet. szabadon vállalkozó. de alig tudunk valamit a zsinórról. amelyen élményei átszűrődtek. . az a Trimurti: Brahma-Visnu-Siva. cselekvés . független. amit átélt és megismert. Az apokrif legenda szerint néhány farizeus rabbi Krisztust a Szinhedrion előtt azzal az érveléssel védte. Ettő1 lettem . szabad akaratú. A hinduizmus szellemében is mindenki mondhatja: „aham Brahman aszmi” = „én vagyok Brahman”. az Isten fiának nevezni magát. Ez a hiányérzet sodorta abba a sokéves vizsgálódó kalandba. Tehát a KETTŐ = Brahman . gondolkozás. amit csak egy hasonlattal tud érzékelhetővé tenni. Illetve… töredékeket tudott csak elmondani arról. BÚCSÚ Véget ért a könyv. Ennek a megnyilvánulása (Iswára) a HÁROM formáját ölti fel. hogy nem igazságkereső úton voltak. hogy mindenkinek joga van. emlékezés. érzelmek. védte? Hol volt a magasság és hol a mélység? Az élet még nem vált el a haláltól. figyelem. vagy a tisch? Különböző számrendszerekben lehet elvégezni ugyanazt a matematikai műveletet. befejezésül hadd idézzem . hogy az már szinte keleti mentalitás.nem más.érzékelés.− 66 − neve. hogy egy olyan nyakláncot tapogat. se léte. a kompjúter kettesben. sem lemondó közönybe? Talán meg kellene fogadnunk Buddha nehéz tanácsát: Legyetek Ánanda önmagatok fénye. világhírű biológus írja: „Az ember saját. akárcsak az a szellemi állapot. amelyről e lapokon dadogva beszámolt. és annak a társának. Amikor a zsinór után tapogató kéz a semmibe markol! Az Indiával való szellemi és fizikai találkozás mégis alapvető jelentőségű lett az életemben. Hol volt a világ? mi takarta. amelynek. autonóm. egyes gyöngyszemeiről . Az értő Olvasó és a szerző jól tudják. és a megválaszolatlan kérdések gyötrelmei elől nem menekül sem fanatizmusba. amire a láncszemek felfűződnek. Az indiaiak matematikai gondolkodása filozófiailag és lélektanilag különbözik a miénktől. A közlések egy része zavaros és bizonytalan. S ami az igazságot és a biztos tudást illeti.egyre több ismerettel rendelkezünk. Lewis Thomas. képzelet.belső azonosulásomat tekintve . Ezek után mit mondhat az ember önmagának.véglegesen „nyugati”. különbejáratú Énjének egész becses fogalma az Énnek az a jó öreg. Annyira tudatosan és vállaltan nyugati. csodálatos. talán deduktívnak nevezhető a nálunk elterjedt. a menedéket leljétek fel önmagatokban idegen menedék nélkül.Átman. inkább induktív megértési folyamathoz képest.Szabó Lőrinc fordításában a Rigvéda Teremtés-himnuszát: Nem volt semminek nemléte. Az élettel (szellemmel) áthatott létező: Átman. de a végeredményt tekintve jól megvagyunk egymással. a sztol. mint mítosz:” Buddha ezt már így gondolta két és félezer évvel ezelőtt. Hiszen a Sok része az Egynek. izolált szigete . nem volt levegő és fölötte kék ég. Vajon megragadta-e legalább a végét a zsinórnak? A tudat önmagát észrevevő. Bölcseletileg: A legfőbb létező az EGY = Brahman. hanem egy ősi kultúra embermegértésének gondolati építményében bolyongtak.

Megszületett a Szerelem. aki csinálta vagy nem csinálta: Ő tudja! tudja! . Megtudtak-e mást is. Thimmappa (Bangalore University). Lénárd Jenő. mi volt alul. nemlétig érő gyökerét a létnek ma is a vágyban keresik a bölcsek. prof. Samiti. prof. 1987 Buddha. Attreya (Varanasi Hindu University). Ő. (The) Adyar. Pressing Lajos. Sri Ramananda jógi (Patanjeli Yoga Institute. Dharma. S. Budapest (évszám nélkül) Bhagavad Gíta. Reddy (Osmania University. Swami Dhigambarji. Madras.: The practice of Zen. Hyderabad). G. Kara György. Swami Dhattatreya brahmacsári (Vishvayatan Yogashrama. Swami Dhirendra bramhacsári (Vishvayatan Yogashrama. a lélek magva és ura minden ösztönöknek. S. Puranik (Sri Jayachamarajendra Institute of Indian Medicine. Bangalore). Hyderabad). mely ott aludt a héjban. prof. Budapest. dr V Murthy (National Institute of Mental Health and Neuro Sciences. aki a maga őse. jógi (Kaivalyadhama S. aki a világra őrködve néz. Hyderabad). És mikor a rend a határt kiszabta. prof. Padma Agrawal (Varanasi Hindu University). C. 2. 1986 Baktay Ervin: Szanátana Dharma. 1970 . Szabó Lőrinc. Delhi). ki mondhatja meg. Parameswaran (Behavioral. az idő csak készülő óceán volt. prof.− 67 − egymásban pihent a nap és az éjjel. Bangalore). Puskás Ildikó. lent bomlás. akik kutattak? A titkokat bejárni volt-e szent ész? S ha istenek is csak azóta vannak. Bethlenfalvy Géza. Budapest. Lonavla). ott erők forradalma. Vagy nem tudja ő se? JEGYZETEK 1. Y. Delhi). Budapest. dr. Fekete volt minden. Kara György). 1973. 3. lélekzés nélkül lélekzett magától az Egy. 1983 Chang. . és mi került fölébe? Itt vak álmok. prof. és magányát dobogta széjjel. Y M. Bölcseleti és lélektani kérdésekben adott útmutatásaikért köszönetet kell mondanom indiai barátaimnak: Mrs. G. Európa. áttüzesedett s burkából kilángolt. Tábori László és Téchy Olivér fordításait használtam fel. A forrásművek pontos feltűntetését ebben a műfajban fölöslegesnek tartottam. A felhasznált irodalomból tájékoztatásul a legfontosabbakat emelem ki: A köztes lét könyvei (Szerk. . A Mulapariyaya Sutta szövege és kommentárjai. New York. N. dr. mint mikor éj van. Harper and Row. M. Bangalore). E. akitől van. dr. B. mi volt a teremtés? Ő. Sri Acharya Buddharakkita (Mahabodhi Society.Science Institute. fent a formák büszkesége. M. Buddhista Misszió. Bhikkhu Bodi: A létezés gyökere. Sangha. A szanszkrit és a páli nyelvű szövegek közléséhez és értelmezéséhez Baktay Ervin. s ekkor az Egy. Réazi. Buddhista Misszió. S.

......................... New York...27 NYUGATI ÉS KELETI ASZKÉZIS.....................Datta........................................................................................... Madras....32 A SZIMMETRIA VARÁZSA...................................................................... Chinmaya Publications Trust...........................................................15 MI MOZOG? HONNÉT? ÉS HOVÁ?............................................. Samiti............................................... R..................................................................................: An Introduction to Indian Philosophy.............: Az emberi fejlődés útjai.......... D............................................................................................................ Univ.........31 MAGDEBURGI SZENT HUGÓ ISTENBIZONYÍTÉKAI ..................7 AZ „ÉS” KULTÚRÁJA: KELET . Budapest (évszám nélkül) TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS.............: The Six Ways of Knowing...........................34 KULTÚRTÖRTÉNETI UNALOM..................................................... Puskás Ildikó: Istenek tánca..................37 A FFJLŐDÉS ÍVE...........................................− 68 − Chatterjee... Genius...................................................................................................................................................4 MENTEGETŐZÉS FREUD RÖVID ÉLETRAJZA MIATT .17 A LÉTEZÉS ALAPFORMÁI...: The First and Last Freedom.. Genius.....................44 A KARMA TÖRVÉNYE .: A világ és az ember szellemi megismerésének alapelemei...3 HOGYAN KELL KIEJTENI DHATTATREYA NEVÉT?........................ 1970 Hodson........... Univ....25 AZ ERETNEKPROBLÉMA .................. Budapest............................. Budapest..................... 1984 Steiner.............................................4 A „VAGY” KULTÚRÁJA: NYUGAT. Madras.................... A HATÁS ÉS EGY BOROTVAÉL .... ...... of Calcutta............................................................................................................35 SÁRKÁNYREPÜLÉS A TUDAT FÖLÖTT.....20 MILYEN EGY JÓGI? ....10 AZ EMBER KÖRÜLJÁRÁSA ...........................2 HOGYAN ISMERKEDTEM MEG DHATTATREYÁVAL? ........................................................................................ D. 1987 Krishnamurti. Adyar............................ M......................................... Budapest (évszám nélkül) Steiner......................................................................................6 HOGYAN KELETKEZIK A VALLÁS?...: The Seven Human Temperaments............................... S............................................. Swami: Meditation and Life................26 AZ IGAZSÁG................ 1977 Huj-Haj Zen tanítása a Hirtelen Megvilágosodásról és Cung-Csing feljegyzései a Nagy Gyöngyszemnek is nevezett Huj-Haj mesterről ........................................................................................Ragkunathasasztri................................................................................................ 1977 Datta.................................. Buddhista Misszió............................................................................................................. of Calcutta............... Kaivalyadhaína S....................40 HOGYAN ENYHÜL A VÉGZET SORSSÁ? ..................... K............................12 MILYEN AZ ÉLET EGY GYÓGYÍTÓ JÓGA ASHRAMBAN?.... Harper.......................................................29 TUDATOS SÉTA A TUDAT ALATT ......45 .......................................................................... Gondolat........................... S........................................ 1954 Lénárd Jenő: Dhammó.......................................................................... R............................................................................. G......... Y M.......................................................................... .......................................24 A TUDAT ÉS AZ Ő ÁLLAPOTAI............. 1956 Digambarji...................... Bevezetés a Buddha tanába............................................22 MEGMENT-E A HIT A FÉLELEMTŐL? ....18 A MASZK ÉS AMI MÖGÖTTE VAN............... A Buddhista Misszió reprint kiadása................. 1912..........................................9 ELIGAZÍTÁS ASHRAM-ÜGYBEN................................................ Lonavla..................................................................................................... J......................................38 TÖRÉKENY MÉLTÓSÁGOM................ Budapest...........2 HOGYAN KELL TANÍTANI?........................16 AZ ANDAXINIZMUS ELLEN ......................... 1960 Chinmayananda..........................................13 FELIRAT ÉS EGY MEGRENDÜLÉS .39 PÉLDÁZATOK A VÉGZET HATALMÁRÓL ....................43 ISTENEK ALKONYA ÉS HAJNALA....................................................................................................................: Hathapradipika of Svátmárámá.....................................

.......................................................................................66 JEGYZETEK......................67 .........................................................................................................................60 A TIBETI HALOTTASKÖNYV ...........58 A BUDDHIZMUS JÓGÁJA .........................................................................................................................................................................................................................................................63 KOZMIKUS SZÁMTAN.............................................................................................................................................................................................................................− 69 − A LÉTEZÉS CSAPDÁJA ..........................................................56 A NEGATÍV HINDUIZMUS: BUDDHA ..............................................................................48 HOVÁ TŰNT A SZELLEM? .....................................55 KÜLSŐ ÉS BELSŐ FEGYELEM ..............................................................................................................................65 BÚCSÚ ..........................................................................................................51 A TRIMURTI TÍPUSTANA...........................................61 A FAZEKAS LEGENDÁJA ................................................................................................................47 DANTE PSZICHOTERÁPIÁJA...........50 A „SZELÍD ÖNURALOM” ISKOLÁZÁSA....................................................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful