Maktubat Imam Rabbani

Hadhrat Mujaddid Alf Tsani Syeikh Ahmad Al-Faruqi An-Naqshbandi Quddisa Sirruhu

© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi An-Naqshbandi Al-Mujaddidi Al-Uwaisi 'Ufiya Allahu 'Anhu
m
m_·|,· ¸|-¸ ¸|,,:´- _·|,· ¸|-¸ ¸|,,:´- _·|,· ¸|-¸ ¸|,,:´- _·|,· ¸|-¸ ¸|,,:´-
_·|,· ¸|-¸ ¸|,,:´- _·|,· ¸|-¸ ¸|,,:´- _·|,· ¸|-¸ ¸|,,:´- _·|,· ¸|-¸ ¸|,,:´-

_·|` ¸¹· :·=- ¸¸=-
_·|` ¸¹· :·=- ¸¸=-

_·.»¸~_···|· ·.-·_,~
_·.»¸~_···|· ·.-·_,~

ﻪﻴﻠﻋﷲﺍ ﺔﻤﺣﺭ ﻪﻴﻠﻋﷲﺍ ﺔﻤﺣﺭ


M
M
A
A
K
K
T
T
U
U
B
B
A
A
T
T
I
I
M
M
A
A
M
M
R
R
A
A
B
B
B
B
A
A
N
N
I
I

H HA AD DH HR RA AT T M MU UJ JA AD DD DI ID D A AL LF F T TS SA AN NI I
S SY YE EI IK KH H A AH HM MA AD D F FA AR RU UQ QI I S SI IR RH HI IN ND DI I
R RA AH HM MA AT TU UL LL LA AH H ' 'A AL LA AI IH H
T TE ER RJ JE EM MA AH HA AN N B BA AH HA AS SA A M ME EL LA AY YU U: :
' 'A AB BD DU U D DH HA AI IF F F FA AQ QI IR R H HA AQ QI IR R
K KH HA AK K P PA AE EY Y B BU UZ ZU UR RG GA AN N L LA A S SY YA AI IK K M MI IS SK KI IN N A AL L- -F FA AN NI I
H HA AD DH HR RA AT T M MA AU UL LA AW WI I J JA AL LA AL LU UD DD DI IN N A AH HM MA AD D
A AR R- -R RO OW WI I A AN N- -N NA AQ QS SH HB BA AN ND DI I A AL L- -M MU UJ JA AD DD DI ID DI I A AL L- -U UW WA AI IS SI I
G GH HA AF FF FA AR RA A A AL LL LA AH HU U L LA AH HU U W WA AL LI I W WA AL LI ID DA AI IH HI I
W WA AL LI I M MA AS SY YA AI IK KH HI IH HI I W WA AL LI I J JA AM MI I' 'I IL L M MU US SL LI IM MI IN N

K KH HA AN NQ QA AH H K KH HA AL LI IL LI IY YA AH H N NA AQ QS SH HB BA AN ND DI IY YA AH H M MU UJ JA AD DD DI ID DI IY YA AH H
N NA AQ QS SH HB BA AN ND D A AK KA AD DE EM MI I Q QU UR RA AN N S SU UN NN NA AH H H HA AD DI IT TS S
1 14 43 31 1 H H / / 2 20 01 10 0 M M


Maktubat Imam Rabbani
Hadhrat Mujaddid Alf Tsani Syeikh Ahmad Al-Faruqi An-Naqshbandi Quddisa Sirruhu

© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi An-Naqshbandi Al-Mujaddidi Al-Uwaisi 'Ufiya Allahu 'Anhu


Maktubat Imam Rabbani
Hadhrat Mujaddid Alf Tsani Syeikh Ahmad Al-Faruqi An-Naqshbandi Quddisa Sirruhu

© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi An-Naqshbandi Al-Mujaddidi Al-Uwaisi 'Ufiya Allahu 'Anhu

Dengan Nam Dengan Nam Dengan Nam Dengan Nama Allah Yang Maha Penyayang Yang a Allah Yang Maha Penyayang Yang a Allah Yang Maha Penyayang Yang a Allah Yang Maha Penyayang Yang Maha Pengasih. Maha Pengasih. Maha Pengasih. Maha Pengasih.


Segala pujian bagi Allah Tuhan Pemelihara sekelian alam dengan gandaan sebanyak mana yang
sekelian makhlukNya telah memujiNya sepertimana yang dicintai oleh Tuhan pemelihara kita
dan yang diredhaiNya, dan Selawat serta Salam ke atas dia yang telah dihantarkanNya sebagai
Rahmat untuk seluruh alam selama mana orangorang yang berzikir tetap mengingatiNya dan
selama mana orangorang yang leka terus leka dari mengingatiNya sepertimana yang layak dan
sesuai baginya, dan ke atas Ahli Keluarganya dan Para Sahabatnya yang baik, bertaqwa dan suci.

Setelah mengucapkan pujian dan Selawat;

Adapun sesungguhnya ini merupakan himpunan Jilid Pertama dari Maktubat Qudsiyah yang
mengandungi ayatayat perkataan Hadhrat Ghauts Para Muhaqqiqin, Qutub Para 'Arifin, Bukti
Wilayat Muhammadiyah, Hujjah Syari'at Mustafawiyah, Syaikhul Islam dan Muslimin, Syeikh
kami dan Imam kami, AsSyeikh Ahmad AlFaruqi AnNaqshbandi, semoga Allah Ta'ala
menyelamatkannya dan mengekalkannya.

Orang yang hina lagi sedikit barang perniagaannya ini, yang paling lemah pada mencapai tempat
tanah kedudukan yang suci ini, Yar Muhammad AlJadid AlBadkhashi AlTalaqani, semoga
Allah merahmatinya, telah menghimpunkan dan memperbaikkan karangannya ini dengan
harapan supaya para penuntut kebenaran Haqq yang agung lagi tinggi dapat memperolehi
manafaat darinya.

Dan yang dimohonkan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah pemeliharaan dan TaufiqNya.
Maktubat Imam Rabbani
Hadhrat Mujaddid Alf Tsani Syeikh Ahmad Al-Faruqi An-Naqshbandi Quddisa Sirruhu

© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi An-Naqshbandi Al-Mujaddidi Al-Uwaisi 'Ufiya Allahu 'Anhu
SURAT PER SURAT PER SURAT PER SURAT PERTAMA TAMA TAMA TAMA

Pada menerangkan Ahwal yang sesuai dengan Isim Az Pada menerangkan Ahwal yang sesuai dengan Isim Az Pada menerangkan Ahwal yang sesuai dengan Isim Az Pada menerangkan Ahwal yang sesuai dengan Isim Az Zahir dan penerangan tentang zahirnya Zahir dan penerangan tentang zahirnya Zahir dan penerangan tentang zahirnya Zahir dan penerangan tentang zahirnya
bahagian yang khas dari Tauhid dan penerangan tentang kenaikan 'Uruj bahagian yang khas dari Tauhid dan penerangan tentang kenaikan 'Uruj bahagian yang khas dari Tauhid dan penerangan tentang kenaikan 'Uruj bahagian yang khas dari Tauhid dan penerangan tentang kenaikan 'Uruj y yy yang berlaku pada Fauq ang berlaku pada Fauq ang berlaku pada Fauq ang berlaku pada Fauq
Al Al Al Al Muhaddi Muhaddi Muhaddi Muhaddid iaitu di atas 'Arash d iaitu di atas 'Arash d iaitu di atas 'Arash d iaitu di atas 'Arash dan membuka penjelasan tentang darjat dan membuka penjelasan tentang darjat dan membuka penjelasan tentang darjat dan membuka penjelasan tentang darjat darjat Syurga dan darjat Syurga dan darjat Syurga dan darjat Syurga dan
zahirnya martabat sebahagian A zahirnya martabat sebahagian A zahirnya martabat sebahagian A zahirnya martabat sebahagian Ahli Allah, yang telah dituliskan hli Allah, yang telah dituliskan hli Allah, yang telah dituliskan hli Allah, yang telah dituliskan kepada Syeikhnya kepada Syeikhnya kepada Syeikhnya kepada Syeikhnya yang yang yang yang agung agung agung agung
dan beliau adalah As dan beliau adalah As dan beliau adalah As dan beliau adalah As Syaikh Al Syaikh Al Syaikh Al Syaikh Al Kamil Kamil Kamil Kamil Al Al Al Al Mukammil Mukammil Mukammil Mukammil Al Al Al Al Mukammal yang sempurna lagi Mukammal yang sempurna lagi Mukammal yang sempurna lagi Mukammal yang sempurna lagi
menyempurnakan, menyempurnakan, menyempurnakan, menyempurnakan, yang menyampa yang menyampa yang menyampa yang menyampaikan kepada darjat Wilayat ikan kepada darjat Wilayat ikan kepada darjat Wilayat ikan kepada darjat Wilayat, yang memberikan petunjuk , yang memberikan petunjuk , yang memberikan petunjuk , yang memberikan petunjuk
kepada jal kepada jal kepada jal kepada jalan untuk maju ke penghujung di an untuk maju ke penghujung di an untuk maju ke penghujung di an untuk maju ke penghujung di permulaan jalan permulaan jalan permulaan jalan permulaan jalan, pengukuh Agama yang diredhai, , pengukuh Agama yang diredhai, , pengukuh Agama yang diredhai, , pengukuh Agama yang diredhai,
Syeikh kami dan Imam kami, As Syeikh kami dan Imam kami, As Syeikh kami dan Imam kami, As Syeikh kami dan Imam kami, As Syaikh Muhammad Al Syaikh Muhammad Al Syaikh Muhammad Al Syaikh Muhammad Al Baqi An Baqi An Baqi An Baqi An Naqshbandi Naqshbandi Naqshbandi Naqshbandi Al Al Al Al Ahrari Ahrari Ahrari Ahrari
Qaddasa Qaddasa Qaddasa Qaddasa A AA Allahu Ta'ala Sirrahu llahu Ta'ala Sirrahu llahu Ta'ala Sirrahu llahu Ta'ala Sirrahu Al Al Al Al Aqda Aqda Aqda Aqdas, semoga Allah Ta'ala mensucikan rahsianya yang amat s, semoga Allah Ta'ala mensucikan rahsianya yang amat s, semoga Allah Ta'ala mensucikan rahsianya yang amat s, semoga Allah Ta'ala mensucikan rahsianya yang amat
suci dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyampaikannya ke penghujung suci dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyampaikannya ke penghujung suci dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyampaikannya ke penghujung suci dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyampaikannya ke penghujung Maqam Maqam Maqam Maqam
seperti seperti seperti sepertimana mana mana mana yang yang yang yang telah telah telah telah diharapkannya. diharapkannya. diharapkannya. diharapkannya.

PERMOHONAN PERMOHONAN PERMOHONAN PERMOHONAN

Hamba yang paling lemah, Ahmad dengan debu tanah, memohon ingin menyatakan
ceraian dari Ahwalnya sebagai menurut perhitungan perintah yang mulia yang mana ianya
mungkin berupa suatu celaan, dan ingin menjelaskan hal kesedihannya bahawa dalam menjalani
perjalanan ini, telah berlaku Tajalli yakni penzahiran Isim Allah AzZahir dengan suatu kadar
tertentu dalam keseluruhan perkara dengan Tajalli khas yang terzahir secara berasingasingan,
secara khususnya pada pakaian wanita bahkan pada juzukjuzuknya yang berlainan juga turut
terzahir, dan dengan kadar tercela yang telah daku nyatakan tentang golongan ini apakah yang
dapat kita pohonkan terhadap mereka? Dan daku terpaksa menzahirkan tentang pakaian mereka
ini sebagai mengikuti pengajaran, dan segala penzahiran yang telah terhasil pada tempat ini tidak
berlaku pada tempat yang lain.

Kekhususan Lataif dan keindahan menakjubkan yang terzahir pada pakaian ini tidak
terzahir pada tempat penzahiran yang lain. Seterusnya daku berasa seperti air di hadapan mereka.
Dan begitu juga pada setiap makanan, minuman dan pakaian berlaku Tajalli secara berasingan.
Kehalusan dan kebagusan dalam kelazatan makanan yang disediakan dengan susah payah tidak
terdapat pada makanan yang lain, dan dalam air yang manis dan yang tidak manis juga terdapat
perbezaan yang sedemikian, bahkan pada setiap kelazatan dan kemanisan terdapat suatu
kesempurnaan yang khusus atas perbezaan darjat masingmasing. Kekhususan Tajalli yang
berlaku ini tidak dapat daku menghuraikannya. Jika daku dapat hadir berkhidmat pada tuan
yang tinggi martabat, sudah pasti daku akan memohon bertanya.

Maktubat Imam Rabbani
Hadhrat Mujaddid Alf Tsani Syeikh Ahmad Al-Faruqi An-Naqshbandi Quddisa Sirruhu

© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi An-Naqshbandi Al-Mujaddidi Al-Uwaisi 'Ufiya Allahu 'Anhu
Adapun pada pertengahan Tajalliyat ini daku begitu mengharapkan Rafiq A'la yakni
Kekasih Haqiqi dan dalam keadaan ini daku tidak memberikan sebarang tumpuan perhatian
untuk melihat kepada sesuatu apa pun yang mungkin kerana telah ditewaskan dengan keadaan
Ghalbah Hal, maka daku tidak mengendahkannya.

Pada ketika berlakunya hal keadaan ini dapatlah diketahui bahawa Tajalli ini adalah tidak
bertentangan dengan Nisbat Tanzihi yakni suatu kaitan pensucian dan pada batin juga terdapat
takluk dengan Nisbat Tanzihi tersebut yang mana ia langsung tidak memberikan sebarang
tumpuan Tawajjuh atau perhatian terhadap perkara yang zahir, dan pada zahir diriku yang
kosong dari sebarang Nisbat Tanzihi ini serta mengingkarinya sebelum ini telah menerima
kemuliaan Tajalli tersebut.

Dan secara kebenarannya daku telah dapati bahawa yang batin tidak terkesan dengan
kesesatan pandangan mata bahkan ia telah berpaling meninggalkan kesemua maklumat dan
segala penzahiran. Dan telah zahir bahawa pada setiap penumpuan yang diberikan terhadap
perkara yang banyak dan perkara yang berpasangpasangan juga adalah merupakan bahagian
bahagian dari Tajalliyat ini.

Setelah beberapa lama kemudian, daku mendapati Tajalliyat ini menjadi semakin
tersembunyi dan tertutup, manakala yang tinggal hanyalah Nisbat Hairat yakni suatu kaitan yang
mengelirukan dan kejahilan tentang hal keadaannya. Dan Tajalliyat itu menjadi semakin hilang
seolaholah tidak pernah diingati sebelumnya.

Sesudah itu berlakulah suatu keadaan Fana khas yang mana ianya adalah Ta'ayin 'Ilmi
yakni suatu penentuan yang bersifat ilmiah yang terzahir setelah kembali kepada penentuan
Ta'ayin, lalu ia hilang dalam Fana ini dan tidak ada tinggal sebarang kesan daripada sangkaan
keakuan diri. Dan pada waktu ini, bermulalah terzahirnya tandatanda keagungan Islam dan
bermulalah usaha untuk menghapuskan kesankesan tanda Syirik Khafi.

Begitulah juga diri ini merasakan kekurangan amalan dan sangat merasakan bahawa
niatku serta khayalan dan kekhuatiran fikiranku hanya layak untuk dicerca. Dan secara
keseluruhannya terzahirlah sebahagian tandatanda perintah pengabdian dan penafian diri.
Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan menerusi keberkatan Tawajjuh Tuan Guru akan
menyampaikan kami kepada Maqam Haqiqat 'Ubudiyah yakni hakikat pengabdian yang
sebenar.

Dan terdapat banyak 'Urujat kenaikan martabat yang berlaku sehingga ke atas 'Arash:
Maktubat Imam Rabbani
Hadhrat Mujaddid Alf Tsani Syeikh Ahmad Al-Faruqi An-Naqshbandi Quddisa Sirruhu

© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi An-Naqshbandi Al-Mujaddidi Al-Uwaisi 'Ufiya Allahu 'Anhu
MARTABAT PERTAMA: MARTABAT PERTAMA: MARTABAT PERTAMA: MARTABAT PERTAMA: Setelah menempuh suatu jangkamasa, apabila daku mencapai
'Arash maka berlaku satu kenaikan di mana daku merasakan bahawa Darul Khuld yakni tempat
yang kekal di dalam Syurga berada di bawahku. Pada ketika ini, di dalam hatiku merasakan
bahawa daku ingin melihat kedudukan sebahagian orang. Apabila daku mula memberikan
Tawajjuh penumpuan, maka Maqam kedudukan mereka pun mula kelihatan dan daku juga
mendapati bahawa terdapat perbezaan kedudukan Maqam menurut darjat pada orangorang ini.

MARTABAT KEDUA: MARTABAT KEDUA: MARTABAT KEDUA: MARTABAT KEDUA: Kemudian berlaku satu lagi 'Uruj kenaikan pada martabat yang kedua
yang mana ianya merupakan Maqam Para Masyaikh yang agung dan Para Imam Ahlul Bait yang
mulia dan Para Khulafa ArRasyidin yang memberikan petunjuk kepada manusia dan suatu
Maqam yang khas bagi Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi
Wasallam. Begitulah juga terdapat Maqammaqam baki sekelian Para Nabi dan Para Rasul atas
kedudukan yang berbeza dan terdapat Maqammaqam kumpulan Para Malaikat Tertinggi yang
Maqam mereka telah dipersaksikan berada di atas 'Arash.

Dan dari atas ‘Arash berlaku satu lagi ‘Uruj kenaikan dengan kadar antara markaz Tanah
di bumi sehinggalah ke ‘Arash atau kurang sedikit daripada itu sehinggalah daku berhenti ke
Maqam Hadhrat Khwajah Bahauddin Naqshband Qaddasallahu Ta’ala Sirrahu. Dan di atas
Maqam tersebut, terdapat sebahagian Para Masyaikh yang agung bahkan pada kedudukan
Maqam itu terdapat suatu kedudukan yang agak tinggi sedikit seperti Syeikh Ma’aruf AlKarkhi
Rahmatullah ‘Alaih dan Syeikh Abu Sa’id AlKharraz Rahmatullah ‘Alaih. Dan Maqam
maqam Para Masyaikh yang lain, sebahagian berada di bawahnya dan sebahagian lagi berada
pada kedudukan Maqam tersebut.

Adapun mereka yang berada pada Maqam di bawah yang disebut sebagai Maqam
Tahtani adalah seperti Syeikh ‘Ala AdDaulah AsSamnani Rahmatullah ‘Alaih dan Syeikh
Najmuddin AlKubra Rahmatullah ‘Alaih dan mereka yang berada pada Maqam di atas yakni
Maqam Fauqani adalah seperti Para Imam Ahlul Bait dan orangorang yang berada di atas
mereka adalah Para Khulafa ArRasyidun Ridhwanullah ‘Alaihim Ajma’in.

Dan Maqammaqam sekelian Para Nabi ‘Alaihimus Solatu Wassalam pula berada pada
suatu arah yang berasingan dari Maqam Hadhrat Baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan begitu juga Maqammaqam Para Malaikat Tertinggi berada pada
suatu arah yang berasingan dari Maqam Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
Maktubat Imam Rabbani
Hadhrat Mujaddid Alf Tsani Syeikh Ahmad Al-Faruqi An-Naqshbandi Quddisa Sirruhu

© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi An-Naqshbandi Al-Mujaddidi Al-Uwaisi 'Ufiya Allahu 'Anhu
Adapun kedudukan Maqam Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
'Alaihi Wasallam adalah yang paling tinggi dan merupakan penghulu bagi sekelian Maqam. Dan
Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah lebih mengetahui tentang Haqiqat sekelian urusan.

Dan pada bilabila masa jua pun yang daku kehendaki, dengan Inayah Allah Subhanahu
Wa Ta'ala maka 'Uruj pun berlaku dan adakalanya tanpa daku menghendakinya pun ia tetap
berlaku. Dan adakalanya perkaraperkara lain pun turut dipersaksikan kepadaku. Dan dalam
sebahagian 'Uruj, pada kesan natijah juga terdapat kedudukan martabat.

Dan begitu banyak perkara yang daku telah lupa dan daku cuba sedaya upaya agar
sebahagian Hal keadaanku dapat daku tuliskan dan daku cuba sedaya upaya agar daku dapat
mengingatinya apabila waktu membuat permohonan ketika berkhidmat kepada tuan, namun
daku tidak dapat mengingatinya. Kerana itulah daku merasakan bahawa perkataan ini adalah
hina. Ini adalah peluang untuk memohon keampunan dan bukannya bermaksud sekadar untuk
menulis. Ketika daku menghuraikan permohonan ini, sebahagian perkara daku dapat
mengingatinya sehingga akhirnya daku tidak dapat memenuhi janji dan apa jua pun tidak dapat
daku tuliskan. Berlebihlebihan dalam perkara ini adalah menyalahi adab.

Hal keadaan Hadhrat Mulla Qasim 'Ali Rahmatullah 'Alaih adalah lebih baik. Beliau
telah mencapai Ghalbah penguasaan Istihlak yakni pembinasaan diri dan Istighraq yakni
penenggelaman diri dan bagi setiap Maqamat, beliau telah mendahulukan langkahnya dengan
Jazbah.

Pada awalnya daku telah melihat Sifat sebagai asal, kini daku melihat kewujudan Sifat
adalah berasingan dari DiriNya dan daku mendapati bahawa DiriNya adalah kosong dan begitu
suci. Bahkan cahaya Nur yang Sifat berdiri dengannya juga adalah berasingan dari DiriNya dan
daku mendapati bahawa DiriNya berada pada suatu arah kedudukan yang lain dari cahaya Nur
tersebut. Hal keadaan sahabatsahabat yang lain adalah semakin hari semakin mencapai
peningkatan.

Dalam surat permohonanku yang lain, Insha Allah Al'Aziz daku akan memperincikan
permohonanku.

4:40 am
23/06/09
29 Jamad AlAkhir 1430

Maktubat Imam Rabbani
Hadhrat Mujaddid Alf Tsani Syeikh Ahmad Al-Faruqi An-Naqshbandi Quddisa Sirruhu

© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi An-Naqshbandi Al-Mujaddidi Al-Uwaisi 'Ufiya Allahu 'Anhu
SURAT SURAT SURAT SURAT KEDU KEDU KEDU KEDUA AA A

Pada menerangkan Pada menerangkan Pada menerangkan Pada menerangkan tentang tentang tentang tentang penghasilan peningkatan penghasilan peningkatan penghasilan peningkatan penghasilan peningkatan ruhaniah dan ruhaniah dan ruhaniah dan ruhaniah dan ke ke ke kebangga bangga bangga banggaan beliau an beliau an beliau an beliau dengan dengan dengan dengan
'Inayat kekurniaan Tuhan Yang Maha Agung Kerajaan 'Inayat kekurniaan Tuhan Yang Maha Agung Kerajaan 'Inayat kekurniaan Tuhan Yang Maha Agung Kerajaan 'Inayat kekurniaan Tuhan Yang Maha Agung Kerajaan K KK Kesultanan esultanan esultanan esultananNya Nya Nya Nya, yang , yang , yang , yang juga juga juga juga telah telah telah telah
dituliskan dituliskan dituliskan dituliskannya nya nya nya kepada Syeikh kepada Syeikh kepada Syeikh kepada Syeikh Murshid beliau Murshid beliau Murshid beliau Murshid beliau yang yang yang yang agung agung agung agung, ,, , semoga semoga semoga semoga di di di disucikan sucikan sucikan sucikan rahsianya. rahsianya. rahsianya. rahsianya.

PERMOHONAN PERMOHONAN PERMOHONAN PERMOHONAN

Hamba yang paling lemah, Ahmad dengan debu tanah datang memohon ingin
melapurkan, bahawa perintah melakukan Solat Istikharah telah disampaikan kepada hamba oleh
Hadhrat Maulana Shah Muhammad ketika menjelangnya bulan Ramadhan yang Mubarak.
Tiada kadar masa kelapangan dapat diperolehi sehinggalah ke bulan Ramadhan yang
membolehkan daku mencapai kemuliaan untuk mencium kaki Tuan yang tinggi martabat, daku
terpaksa membiarkan masa yang berlalu dengan hanya mampu mendiamkan diri.

Dengan 'Inayat kekurniaan Tuhan Yang Maha Agung lagi Maha Tinggi, bahawa dengan
berkat perhatian Tawajjuhat Hadhrat Tuan yang tinggi martabat secara berterusan dan
berkesinambungan sehingga hamba yang hina ini telah memperoleh limpahan Faidhz dan
Warid, apalah lagi yang dapat hamba mohonkan.

Syair Farsi:
ﻱﺭﺎﻬﺑ ﻮﻧ ﺮﺑﺍ ﻪﻛ ﻢﻛﺎﺧ ﮞﺁ ﻦﻣ ﻱﺭﺎﻬﺑ ﻮﻧ ﺮﺑﺍ ﻪﻛ ﻢﻛﺎﺧ ﮞﺁ ﻦﻣ
ﻱﺭﺎﺑ ﻩﺮﻄﻗ ﻦﻣ ﺮﺑ ﻒﻄﻟ ﺯﺍ ﺪﻨﻛ ﻱﺭﺎﺑ ﻩﺮﻄﻗ ﻦﻣ ﺮﺑ ﻒﻄﻟ ﺯﺍ ﺪﻨﻛ
ﻢﻧﺎﺑﺯ ﺪﺻ ﻦﺗ ﺯﺍ ﺪﻳﻭﺭ ﺮﺑ ﺮﮔﺍ ﻢﻧﺎﺑﺯ ﺪﺻ ﻦﺗ ﺯﺍ ﺪﻳﻭﺭ ﺮﺑ ﺮﮔﺍ
ﻢﻧﺍﻮﺗ ﮯﻛ ﺶﻔﻄﻟ ﺮﻜﺷ ﻩﺰﺒﺳ ﻮﭼ ﻢﻧﺍﻮﺗ ﮯﻛ ﺶﻔﻄﻟ ﺮﻜﺷ ﻩﺰﺒﺳ ﻮﭼ

Man Aan Khakam Keh Ab Man Aan Khakam Keh Ab Man Aan Khakam Keh Ab Man Aan Khakam Keh Aba aa ar Naw Bahari r Naw Bahari r Naw Bahari r Naw Bahari
Kunad Az Lutuf Bar Man Qatrah Bari Kunad Az Lutuf Bar Man Qatrah Bari Kunad Az Lutuf Bar Man Qatrah Bari Kunad Az Lutuf Bar Man Qatrah Bari
Agar Bar Rawid Az Tan Sad Zabanam Agar Bar Rawid Az Tan Sad Zabanam Agar Bar Rawid Az Tan Sad Zabanam Agar Bar Rawid Az Tan Sad Zabanam
Chu Sabzah Shukri Lutfash Key Tawanam Chu Sabzah Shukri Lutfash Key Tawanam Chu Sabzah Shukri Lutfash Key Tawanam Chu Sabzah Shukri Lutfash Key Tawanam

Maktubat Imam Rabbani
Hadhrat Mujaddid Alf Tsani Syeikh Ahmad Al-Faruqi An-Naqshbandi Quddisa Sirruhu

© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi An-Naqshbandi Al-Mujaddidi Al-Uwaisi 'Ufiya Allahu 'Anhu
Syair Urdu:
. . _ _ .¸ .¸ . . ¸. ¸. ¸¸ _ ¸¸ _ i ¸ i ¸ .¸, ¸. _, .¸, ¸. _, , , _ _
¸: ¸: , _ , _ ¸L· ¸¸ _, _. ¸.. ¸L· ¸¸ _, _. ¸.. . . ., ., , , _ _
i i ., ¸¸ ¸¯ ., ¸¸ ¸¯ ¸ ¸ . . _ _ ¸¸. ¸¸. , _ , _ ., ., ¸ ¸ ¸¸ ¸¸
¸ ·. ¸ ·. ¸ ¸ , ¸¸ , ¸¸ ¸ ¸ . ¸×. _ . ¸×. _ ¸¸: ¸.. ¸¸: ¸.. ¸ ¸ .¸, .¸, ¸ ¸ ¸¸ ¸¸

Mein Wo Mein Wo Mein Wo Mein Woh hh h Mitti Hun Abar Naw Bihari Mitti Hun Abar Naw Bihari Mitti Hun Abar Naw Bihari Mitti Hun Abar Naw Bihari
Karey Rahmat Sey Jis Par Qatrah Bari Karey Rahmat Sey Jis Par Qatrah Bari Karey Rahmat Sey Jis Par Qatrah Bari Karey Rahmat Sey Jis Par Qatrah Bari
Agar Har Bal Men Merey Z Agar Har Bal Men Merey Z Agar Har Bal Men Merey Z Agar Har Bal Men Merey Zaban Ho aban Ho aban Ho aban Ho
Nah Phir Bhi Shukr Ni'mat Kuch Bayan Ho Nah Phir Bhi Shukr Ni'mat Kuch Bayan Ho Nah Phir Bhi Shukr Ni'mat Kuch Bayan Ho Nah Phir Bhi Shukr Ni'mat Kuch Bayan Ho

Syair Arab:
T T ^ ^
[ [ P P
^S ^S S S
[ [ _S _S W W W W

Ka Ann Ka Ann Ka Ann Ka Anni ii i Raudhatan Fiha Sa Raudhatan Fiha Sa Raudhatan Fiha Sa Raudhatan Fiha Saha ha ha hab bb b
Ar Ar Ar Ar Rab Rab Rab Rabi ii i' Mam ' Mam ' Mam ' Mamt tt taru M aru M aru M aru Ma aa a a Zul a Zul a Zul a Zula aa al ll la aa a
Falau L Falau L Falau L Falau Li i i i Alfu Alsinati Wa Atsn Alfu Alsinati Wa Atsn Alfu Alsinati Wa Atsn Alfu Alsinati Wa Atsna aa a
Bih Bih Bih Biha aa a M MM Ma aa a Azdadtu Ill Azdadtu Ill Azdadtu Ill Azdadtu Illa aa a Infi' Infi' Infi' Infi'a aa al ll la aa a

Terjemahan Melayu:
Daku adalah ibarat tanah Daku adalah ibarat tanah Daku adalah ibarat tanah Daku adalah ibarat tanah yang yang yang yang di atasnya awan di atasnya awan di atasnya awan di atasnya awan dalam dalam dalam dalam musim musim musim musim bunga bunga bunga bunga yang yang yang yang dengan dengan dengan dengan Rahmat Rahmat Rahmat RahmatNya Nya Nya Nya
telah menimpakan telah menimpakan telah menimpakan telah menimpakan limpah limpah limpah limpahan an an an air air air air hujan ke atas hujan ke atas hujan ke atas hujan ke atasnya sehingga menumbuhkan nya sehingga menumbuhkan nya sehingga menumbuhkan nya sehingga menumbuhkan te te te tetumbuhan tumbuhan tumbuhan tumbuhan hijau hijau hijau hijau; ;; ;
Walaupun Walaupun Walaupun Walaupun jika jika jika jika re re re rerambutku menjadi lidah atau rambutku menjadi lidah atau rambutku menjadi lidah atau rambutku menjadi lidah atau ser ser ser seribu ibu ibu ibu lidah di lidah di lidah di lidah dikurnia kurnia kurnia kurniakan kepadaku kan kepadaku kan kepadaku kan kepadaku namun tetap namun tetap namun tetap namun tetap
takkan dapat daku mensyukuri segala takkan dapat daku mensyukuri segala takkan dapat daku mensyukuri segala takkan dapat daku mensyukuri segala kekurniaan kekurniaan kekurniaan kekurniaan nikmat yang telah dikurniak nikmat yang telah dikurniak nikmat yang telah dikurniak nikmat yang telah dikurniakanNya anNya anNya anNya padaku padaku padaku padaku. .. .

Maktubat Imam Rabbani
Hadhrat Mujaddid Alf Tsani Syeikh Ahmad Al-Faruqi An-Naqshbandi Quddisa Sirruhu

© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi An-Naqshbandi Al-Mujaddidi Al-Uwaisi 'Ufiya Allahu 'Anhu
Walaubagaimanapun, daku berasa gusar andainya menzahirkan Ahwal yang sedemikian
ini hanya layak untuk dicerca dan mungkin menyalahi adab dan mendorong kepada berbangga
bangga.

Syair Farsi:
ﻙﺎﺧ ﺯﺍ ﺖﺷﺩﺮﺑ ﺍﺮﻣ ﻩﺎﺷ ﮞﻮﭼ ﮯﻟﻭ ﻙﺎﺧ ﺯﺍ ﺖﺷﺩﺮﺑ ﺍﺮﻣ ﻩﺎﺷ ﮞﻮﭼ ﮯﻟﻭ
ﻙﻼﻓﺍ ﺯ ﺮﺳ ﻢﻧﺭﺰﮕﺑ ﺮﮔ ﺩﺰﺳ ﻙﻼﻓﺍ ﺯ ﺮﺳ ﻢﻧﺭﺰﮕﺑ ﺮﮔ ﺩﺰﺳ

Waley Chun Sha Waley Chun Sha Waley Chun Sha Waley Chun Shah Mura Bardasht Az Khak h Mura Bardasht Az Khak h Mura Bardasht Az Khak h Mura Bardasht Az Khak
Sazad Gar Bi Guzaranam Sar Za Aflak Sazad Gar Bi Guzaranam Sar Za Aflak Sazad Gar Bi Guzaranam Sar Za Aflak Sazad Gar Bi Guzaranam Sar Za Aflak

Syair Urdu:
i i ¸. ¸. .. .¸. .. .¸. . . ,. ¸, _. ,. ¸, _. ¸ ¸ .. ¸: .. ¸: . . _. _.
¸: ¸: ¸¸ ¸¸ ¸¸: ¸¸: ¸ ¸ ;· ¸.¸, ¸. ·. ·: ;· ¸.¸, ¸. ·. ·: . . _. _.

Uthaya Khak Sey Jab Mujh Ko Sha Uthaya Khak Sey Jab Mujh Ko Sha Uthaya Khak Sey Jab Mujh Ko Sha Uthaya Khak Sey Jab Mujh Ko Shah Ney h Ney h Ney h Ney
Karon Kionke Karon Kionke Karon Kionke Karon Kionkeh Nah Sar Bartar Falak Sey h Nah Sar Bartar Falak Sey h Nah Sar Bartar Falak Sey h Nah Sar Bartar Falak Sey

Syair Arab:

S S
` ` [ [

Walakinna Sayyi Walakinna Sayyi Walakinna Sayyi Walakinna Sayyidi A'la Maqami di A'la Maqami di A'la Maqami di A'la Maqami
Fa Faqtu Bihi Nujuman Wal Hilala Fa Faqtu Bihi Nujuman Wal Hilala Fa Faqtu Bihi Nujuman Wal Hilala Fa Faqtu Bihi Nujuman Wal Hilala

Terjemahan Melayu:
Apabila Tuan Shah telah mengangkatkan diriku dari tanah naik ke atas, Apabila Tuan Shah telah mengangkatkan diriku dari tanah naik ke atas, Apabila Tuan Shah telah mengangkatkan diriku dari tanah naik ke atas, Apabila Tuan Shah telah mengangkatkan diriku dari tanah naik ke atas,
Lalu dapat ku rasak Lalu dapat ku rasak Lalu dapat ku rasak Lalu dapat ku rasakannya membawaku hingga kepalaku mengatasi Falak. annya membawaku hingga kepalaku mengatasi Falak. annya membawaku hingga kepalaku mengatasi Falak. annya membawaku hingga kepalaku mengatasi Falak.

Maktubat Imam Rabbani
Hadhrat Mujaddid Alf Tsani Syeikh Ahmad Al-Faruqi An-Naqshbandi Quddisa Sirruhu

© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi An-Naqshbandi Al-Mujaddidi Al-Uwaisi 'Ufiya Allahu 'Anhu
Permulaan mengalami Alam Sahwu dan Baqa adalah bermula dari penghujung bulan
Rabi' AlAkhir dan berlaku sehinggalah sekarang dengan dikurniakan kemuliaan Baqa yang
khas pada setiap ketika. Pada mulanya adalah dari pengalaman Tajjalli Zati seperti yang telah
dialami oleh Hadhrat Syeikh Muhiyuddin Ibnu 'Arabi Quddisa Sirruhu.

Adakalanya daku dibawa ke dalam hal keadaaan Sahwu yang berkesedaran dan
adakalanya daku dibawa ke dalam hal keadaan Sakar yang kemabukan. Dan dalam pengalaman
'Uruj dan Nuzul ini juga daku telah dikurniakan berbagai ilmu pengetahuan yang begitu
penting dan berbagai limpahan ilmuilmu Ma'rifat yang begitu ajaib. Dan pada setiap tingkatan
martabat, daku telah dikurniakan kemuliaan merasakan keikhlasan Ihsan yang khas berserta
dengan Syuhud yang bersesuaian dengan keadaan Baqa pada maqam tersebut.

Pada tarikh yang keenam dalam bulan Ramadhan yang Mubarak, hamba telah
dikurniakan kemuliaan dengan merasakan suatu keadaan Baqa dan keikhlasan Ihsan yang telah
dipermudahkan, bahawa apalah yang dapat hamba mohonkan. Maka, dapatlah daku ketahui
bahawa penghujung kesediaanku hanyalah setakat itu sahaja dan kurniaan kemuliaan Wasal iaitu
keterhubungan yang bersesuaian dengan hal keadaan ini juga telah dipermudahkan.

Kini, arah Jazbah telah menjadi lengkap dan berlakulah permulaan Sair Fillah yakni
bersiaran di dalam Allah yang bersesuaian dengan Maqam Jazbah. Pada setiap kali Fana menjadi
lengkap, maka dengan menurut aturan tertibnya Baqa juga menjadi sempurna, dan pada setiap
kali Baqa menjadi sempurna, maka bertambahlah kesedaran Sahwu, dan pada setiap kali
kesedaran Sahwu bertambah, maka bertambah pulalah limpahan ilmuilmu yang berkaitan
Syari'at, kerana kesedaran Sahwu yang sempurna adalah merupakan bahagian daripada Para
Anbiya yang mulia, semoga Rahmat dan Kesejateraan terlimpah ke atas mereka.

Dan antara ilmuilmu Ma'rifat yang terzahir adalah berkenaan hukumhukum Syari'at
dan 'Aqaid yang memperjelaskan tentang Zat dan SifatSifat Ketuhanan, dan manakala segala
perkara yang bertentangan dengan hukum yang zahir ini selebihnya adalah dari hal kemabukan
Sakar.

Dan segala limpahan Ma'rifat yang terlimpah kepada hamba faqir ini kebanyakannya
adalah merangkumi tentang Tafsil Ma'arif Syar'iyyah yang memperkatakan secara satupersatu
segala ilmu pengetahuan Ma'rifat berkenaan perkara yang telah menjadi Syari'at dan penjelasan
baginya. Dan 'Ilmu Istidlali yakni ilmu pengetahuan yang bersifat menuntutkan Dalil mula
berubah kepada 'Ilmu Kashfi yang bersifat Dhzaruri dan Badihi, dan ilmu pengetahuan yang
bersifat Mujmal yakni ringkas mula berubah menjadi Mufassal yakni diperjelaskan.
Maktubat Imam Rabbani
Hadhrat Mujaddid Alf Tsani Syeikh Ahmad Al-Faruqi An-Naqshbandi Quddisa Sirruhu

© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi An-Naqshbandi Al-Mujaddidi Al-Uwaisi 'Ufiya Allahu 'Anhu
Misra' Farsi:
ﺩﻮﺷ ﺪﺣ ﮯﺑ ﮟﻳﺍ ﺡﺮﺷ ﻢﻳﻮﮕﺑ ﺮﮔ ﺩﻮﺷ ﺪﺣ ﮯﺑ ﮟﻳﺍ ﺡﺮﺷ ﻢﻳﻮﮕﺑ ﺮﮔ
Gar Bigoyim Syarhi In Bey Had Syawad Gar Bigoyim Syarhi In Bey Had Syawad Gar Bigoyim Syarhi In Bey Had Syawad Gar Bigoyim Syarhi In Bey Had Syawad
Misra' Urdu:
i i ¸. ¸¯ ¸. ¸¯ i _ i _ ׸. _×. ׸. _×. ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸¸ .. _, ¸¸ .. _,
Agar Syarah Iski Likhon Bey Had Ho Agar Syarah Iski Likhon Bey Had Ho Agar Syarah Iski Likhon Bey Had Ho Agar Syarah Iski Likhon Bey Had Ho
Misra' Arab:
,._: ¸,..· :,_. '.¸ ¸¸.¸ ,._: ¸,..· :,_. '.¸ ¸¸.¸
Ya Ya Ya Yatu tu tu tulu I lu I lu I lu Id dd dz zz za aa a Harrartu Taf Harrartu Taf Harrartu Taf Harrartu Tafsil sil sil sila Syar a Syar a Syar a Syarh hh hihi ihi ihi ihi
Terjemahan Melayu:
Jika Jika Jika Jika ku tuliskan ku tuliskan ku tuliskan ku tuliskan syarah syarah syarah syarahnya n nya n nya n nya nescaya tiada had kesudahannya. escaya tiada had kesudahannya. escaya tiada had kesudahannya. escaya tiada had kesudahannya.

Daku takut sekiranya urusan perkara ini boleh sampai membawa kepada kecelaan yang
menyalahi Adab.

Misra' Farsi:
ﺪﻧﺍﺩ ﺩﻮﺧ ﺪﺣ ﻪﻛ ﺪﻳﺎﺑ ﻩﺪﻨﺑ ﺪﻧﺍﺩ ﺩﻮﺧ ﺪﺣ ﻪﻛ ﺪﻳﺎﺑ ﻩﺪﻨﺑ
Bandah Bayad Keh Had Khud Danad Bandah Bayad Keh Had Khud Danad Bandah Bayad Keh Had Khud Danad Bandah Bayad Keh Had Khud Danad
Misra' Urdu:
_¸¸.¸ _¸¸.¸ .·, .·, . . i i _·¸ _·¸ .. .. _..¸¸¸ _..¸¸¸
.·, .·, _ _ ¸: ¸: _¸¸.¸ _¸¸.¸ ·: ·: .. .. _: _: i i .. .. , , , , _¸ _¸
Chahiye Bandah Ko Apni Had Pehchaney Chahiye Bandah Ko Apni Had Pehchaney Chahiye Bandah Ko Apni Had Pehchaney Chahiye Bandah Ko Apni Had Pehchaney
Bandey Ko Chah Bandey Ko Chah Bandey Ko Chah Bandey Ko Chahiye Keh Had Key Andar Rahey iye Keh Had Key Andar Rahey iye Keh Had Key Andar Rahey iye Keh Had Key Andar Rahey
Terjemahan Melayu:
Hamba hendaklah Hamba hendaklah Hamba hendaklah Hamba hendaklah tahu tahu tahu tahu had kemampuan dirinya had kemampuan dirinya had kemampuan dirinya had kemampuan dirinya. .. .

4:40 am
8/9/2010
29 Ramadhan AlMubarak 1431

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful