P. 1
1. Invitatia de Participare - POSDRU 61830 - Servicii Pentru Evenimente (1)

1. Invitatia de Participare - POSDRU 61830 - Servicii Pentru Evenimente (1)

|Views: 28|Likes:
Published by Mihai Florea

More info:

Published by: Mihai Florea on May 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2012

pdf

text

original

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa:1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” DMI 1.3 .2 “Calitate în învătământul superior” Titlul proiectului: ” Creşterea calităţii învăţământului superior de inginerie - Platforma Informatică pentru Ingineria Fluidelor (PiiF)” Contract nr. POSDRU/86/1.2/S/61830

Nr. ............/data........................

SE APROBĂ, Rector, Prof.univ.dr.ing. Johan NEUNER

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti achiziţionează servicii pentru evenimente, cod CPV 79952000-2, cuprinse în Anexa nr. 2B a OUG nr. 34/2006, achiziţie ce se efectuează cu scopul realizării tuturor acţiunilor necesare desfăşurării conferinţei naţionale finale din cadrul PiiF, numite în cadrul proiectului „Educaţia adaptată la piaţa muncii în ingineria fluidelor” şi a acţiunilor pregătitoare pentru aceasta, numite în cadrul proiectului Şcoala de vară II „Prezentarea bazei de date cu concepte şi raţionamente a PiiF”, respectiv Şcoala de vară III „Prezentarea bazei virtuale de laboratoare comune şi a colecţiei de vizualizari şi simulări numerice”. Invitaţia implică închierea unui contract de achiziţie publică cu durata de 18 luni, fără a exista posibilitatea ajustării preţului contractului. Valoarea estimată a contractului este de 420.000 Lei fără TVA. Contractul este finanţat din Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Axa Prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, DMI 1.2 “Calitate în învăţământul superior” proiect POSDRU/86/1.2/S/61830, precum şi din fondurile proprii ale universităţii. Documentele necesare realizării ofertei sunt ataşate prezentei invitaţii de participare. Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut. Punct de contact: Direcţia Administrativă - Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti Adresa: B-dul Lacul Tei, Nr. 122 - 124, Sector 2, Bucuresti, Romania, Cod postal: 020396 Tel. +40 212421201, Fax: +40 212421201, Adresa internet (URL): http://www.utcb.ro Persoană de contact: Director General Administrativ Mihaela Costandache, e-mail: cmihaela@utcb.ro Ofertantul declarat câştigător are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie, în cuantum de 5% din valoare contractului, printr-una din următoarele modalităţi: a) printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform Formular 3, care se prezinta în original, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire; b) prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în conformitate cu HG.1045/19.10.2011, contractantul având obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul pagina 1 din 4

69 indice 1 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. completată în conformitate cu Formularul 3. Certificat de participare cu ofertă independentă. Confirmarea privind plata taxelor şi impozitelor locale şi a obligaţiilor la bugetul general consolidat. 34/20062006 cu modificarile si completarile ulterioare. . Mihaela Costandache .univ. 6.Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente în luna anterioara celei în care se depun ofertele.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului Cerinta Nr. 1.ing Iohan Neuner . Declaraţie privind calitatea de participant la procedură. În situatia în care din documentele solicitate reiese ca ofer tantul se afa într-una din stuaţiile prevazute de art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.Rector. inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în registrul comerţului sau al profesiei 1. 180 din OUG 34/2006. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN precizat in certificatul constator emis de ONRC. Documentele pot fi depuse in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. Ec. acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului. c) prin depunerea la casieria autorităţii contractante a unor sume în numerar. completata în conformitate cu formularul 6. Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. Certificatul constatator emis de ONRC cu cel mult 30 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor va fi prezentat in original/copie legalizata/"copie conform cu originalul".5% din preţul contractului. 1. Cerinta Nr. Cerinta Nr. CONDIŢII DE PARTICIPARE 1) Situaţia personală a operatorilor economici. completată în conformitate cu formularul 5. Suma iniţiala care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mica de 0. 4. 181 din OUG 34/2006. 5. Declaraţie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art.organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziţia autoritatii contractante. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1. Cerinta Nr. 2) Capacitatea economica si financiara pagina 2 din 4 . În situatia în care din documentul solicitat reiese ca ofertantul se află într-una din situaţiile prevăzute de art. Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic.dr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 34/2006. conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Nationale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor publice nr. completată în conformitate cu formularul 4. Persoanele care aprobă/semnează documente emise în legatură sau pentru procedura de atribuire sunt: Prof. Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 314/2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu ofertă independentă completat în conformitate cu formularul 7. 2. 3. In acest sens se vor prezenta: . Cerinta Nr.Director General Administrativ. Cerinta Nr.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale Cerinta nr.Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente în luna anterioara celei în care se depun ofertele. cu modificarile si completarile ulterioare.

2.2012. 3) Modul de prezentare a ofertei Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel încât oferta să fie primită şi înregistrată de către autoritatea contractantă pâna la data limită de depunere. 1. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile începând de la termenul limita de primire a ofertelor. indiferent daca aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi.). care reprezinta elementul principal al propunerii financiare în cadrul căruia se va trece valoarea totală a ofertei. Experienţă similara. care conţine informaţii privind ofertantul şi în care se va preciza foarte clar adresa de corespondenta. precum şi media cifrei de afaceri pe ultimii trei ani. va avea un caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei. Sector 2. completată în conformitate cu formularul 9. Propunerea financiara. Licenţă de turism care trebuie să fie valabilă la data depunerii. numere de telefon si fax. PREZENTAREA OFERTEI 1) Modul de prezentare a propunerii tehnice Ofertantul are obligaţia de prezentare a propunerii tehnice astfel încât să se asigure verificarea corespondenţei cu cerinţele de la pct.A. se va completa în conformitate cu formularul 8. însoţite de Scrisoarea de înaintare (formular 1) vor fi depuse la sediul Universitatii Tehnice de Constructii BucureŞti. Va fi prezentată în copie lizibila cu menţiunea “conform cu originalul”. Va fi prezentată fişa de informaţii generale. Propunerea tehnică va fi prezentata într-un plic separat de oferta financiara. a căror valoare cumulată pentru anul 2011 să fie egală cu 460. pagina 3 din 4 .Cerinţa Nr.Capacitatea tehnică şi/sau profesională din cadrul Condiţiilor de calificare şi cu specificaţiile din Caietul de Sarcini. perioade. 3) . Propunerea financiară va fi prezentata în plic separat. 1. Nr. formularul de oferta (formularul 10). conţinând valori. Neprezentarea propunerii tehnice în cadrul ofertei depuse conduce la respingerea acesteia. 3) Capacitatea tehnică şi/sau profesională Cerinţa Nr. Ofertantul are obligaţia de a prezenta în propunerea sa tehnică o descriere detaliată a serviciilor oferite în conformitate cu specificaţiile tehnice din caietul de sarcini. va fi semnata de persoane împuternicite ale ofertantului. Se va prezenta CV-ul persoanei/persoanelor desemnate pentru a coordona evenimentul. Cerinţa Nr. Fişa de informaţii generale şi prezentarea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani financiari încheiaţi. Data pentru care se determina echivalenta leu/euro: curs BNR valabil pentru data de 15. 2. oferta de pret fiind exprimata în lei (exclusiv T. Informaţii referitoare la persoana/persoanele care vor coordona evenimentele. Ofertele. 3. in domeniul aferent obiectului contractului. în original. B-dul Lacul Tei. a) Listă a principalelor prestări de servicii similare efectuate in ultimii 3 ani. 2) Modul de prezentare a propunerii financiare Ofertantul trebuie să prezinte. Bilanţ contabil pe ultimul an financiar încheiat.000 lei. semnată şi cu menţiunea „conform cu originalul” pe fiecare pagina. Cerinţa Nr. contracte/procese-verbale de recepţie/recomandare pentru a face dovada indeplinirii sau aflarii in curs de derulare a unui contract sau a maximum trei contracte avand ca obiect prestarea de servicii pentru organizarea de evenimente.V. b) Prezentarea cel puţin a unui document/unor documente. şi oferta detaliată în cadrul căreia vor fi prezentate preţurile unitare ale serviciilor prevăzute în caietul de sarcini pentru fiecare eveniment în parte. beneficiari. Cerinţa Nr.03. Neprezentarea propunerii financiare in cadrul ofertei depuse conduce la respingerea acesteia. copie/copii lizibilă semnată conform cu originalul. Propunerea tehnică va fi semnată de persoane împuternicite ale ofertantului. va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei. Bilanţul contabil trebuie să fie vizat şi înregistrat la organele competente şi va fi prezentat în copie ştampilată. 122 – 124.

sa depuna oferta individuala si sa fie subcontractant în cadrul altei oferte. Data şi ora deschiderii ofertelor este 29. 122 – 124. pe care se va scrie: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI. . Organizatorii atribuirii contractului vor refuza primirea ofertelor după ora 1155 data 29. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior. îi reprezinta în raporturile cu autoritatea contractanta. Data limită pentru depunerea ofertelor este 29. la Registratură. Asociatii desemneaza din rândul lor pe cel care.România. Pe plicul exterior.2012. Nr. Bucuresti. interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana/persoanele autorizata/autorizate sa semneze oferta.sa participe la doua sau mai multe asocieri. tel/fax: 021. adaugare. tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanţii autorizat/autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract. B-dul Lacul Tei. În cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate în acest sens. ora 1200. marcate corespunzator cu denumirea documentelor introduse. Orice stersatura. Interdictia de a depune mai multe oferte Ofertantul nu are dreptul în cadrul aceleeasi proceduri: .sa depuna oferta individuala si o alta oferta comuna. ora 1150. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata doar în cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare si doar daca aceasta reprezinta o conditie necesara pentru îndeplinirea în bune conditii a contractului.03.2012. Organizatorii atribuirii contractului vor refuza primirea ofertelor în plicuri deteriorate sau desfacute sau cu semne distinctive. Plicurile interioare si plicul exterior vor fi sigilate de catre ofertant.2012” Nu se trece nimic altceva pe plicul exterior.12. pagina 4 din 4 .2012 indiferent de cauza care a produs întârzierea. Modul de prezentare Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei si al documentelor care o însotesc în original. .242. în calitate de lider de asociatie. în cazul atribuirii contractului de achizitie publica. Sigilarea si marcarea ofertei Ofertantul trebuie sa sigileze documenetele de calificare. Orice oferta pentru care se va constata neîndeplinirea acestor prevederi va fi respinsa.03.03. fara a fi obligate sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Oferta comună Mai multe persoane juridice sau fizice au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale. „A nu se deschide înainte de ora 1200 data 29. închis corespunzator si netransparent. Sector 2. „Pentru atribuirea contractului de servicii pentru evenimente”.01. indiferent din vina cui s-au produs acestea. oferta tehnică şi oferta financiară în plicuri distincte.03. cu menţiunea „În atenţia comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de servicii pentru evenimente”.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->