You are on page 1of 5

maMgalaaYT\k Xlak

svaist EaI gaNanaayakma\ gajamauKma\


maroXvarma\ isaiwdma\
ballaaL mauDma\ ivanaayak maZma\
icaMtamaNaI qao]rma\
laoNyaad`I igarIjaa%majama\ sauvardma\
ivaGnaoXvarma\ AJarma\
ga`amao raMjana saMisqat ivajayatama\
kuyaa-t sada maMgalama
gaMgaa isaMQau sarsvatIca yamaunaa
gadavarI nama-da
kavaorI Xaryau mahoMd` tnayaa
cama-NvatI vaoidka
ixap`a vao~vatI maha saurnadI
#yaata jayaa gaMDkI
puNaa- puNa- jalaO samaud` saihta
kuva-Mtu va maMgalama\

yaavat
yaavat
yaavat
tavat

vaIcaItrMgaat vahit saurnaid jaanhiva puNyatyaa


AakaXamaagao- tpit idnakr Baaskr lakpala
vaja`oMd`inala sfiTkmaiNaiXalaa vat-to maoEauMgao
XaMBap`saadat svajanapirvaRt ijaivatama dmpit vaO

laxmaI kstuBa pairjaatk saura


QanvaMtrIXcand`maa
gaava kamaduQaa sauroXvar gaja
rMBaadI dovaaMganaa
AXva saPtmauK ivaYama\ hrIQanau
XaMKmaRtma caaMbauQao
r%naainah catud-Xa p`itidnama
kuva-Mtu va maMgalama
rama rajamaNaI sada ivajayato
ramama\ rmaoXama\ Bajao
ramaoNaaiBahta inaXaacarcamau
ramaaya tsmaO nama
ramaaaist prayaNama\ prtrma\
ramasya dasasmyahma\
ramao ica<alaya sada Bavatu mao
Ba rama maamauwr
kuyaa-t sada maMgalama\ XauBa maMgala saavaQaana

ksturI itlakma\ lalaaT pTlao


vaxasqalao kstuBama\
naasaaga`o navamai>kma\ kr tlao
vaoNau kro kMkNama\
savaa-Mgao hrI caMdnama\ saulailatma\
kMzoca mau>avalaI
gapis~pirvaoiYTt ivajayatama\
gapala cauDamaNaI
kuyaa-t sada maMgalama\ XauBa maMgala saavaQaana
ma%sya kuma- varah Ana narhrI
ho caar Jaalao tI
~otI vaamana prXaurama maga t
EaIrama isataptI
eosao ho Avatar saat hrI t
d\vaaparIcaa Aazvaa
jaaNaavaa klaImaajaI baw navavaa
klkI puZo dhavaa
kuyaa-t sada maMgalama\ XauBa maMgala saavaQaana
Aad rama tpvanaaiQagamanaM h%vaa maRgaM kaMcanaM
vaOdohIhrNaM jaTayaumarNaM sauga`IvasaMBaaYaNaM
vaalaIinad-lanaM samaud`trNaM laMkapurIdahnama
pXcaad`avaNakuMBakNa-hnanaM etiw ramaayaNamaM
Aad dovakIdovagaBa-jananaM gaipgaRho vaQa-nama\
maayaapUtnajaIivataphrNaM gavaQa-nawarNama\
kMsacCodnakrvaaidhnanaM kntoyasaMrxaNama\
etd\BaagavatM puraNakiqatM EaIkRYNalaIlaamaRtma
WOtaByaasa nak ]gao pZu nak duYTaisa vaMdU nak
Xaas~aByaasa rK EautI caukuM nak tIqaa-isa inaMdU nak
kaLacao Baya maanasaI Qa$ nak ZMgaasa BaUlaU nak
jyaacaIyaa smarNao ptIt trlao t XaMBau saDU nak
kmaarI kmalaa%majaa kmalajaa kamaoXvarI kailaka
kalaI kmauid kalarai~ kmalaa ka%yayanaI kilaka
klyaaNaI kilaklmaYaaphirNaI kaNyakllailanaI
kamaaxaI krvaIrvaaisaina sada kuva-Mtu va maMgalama\
yagyaamaaija iXarmaNaIca Aqavaa ja pava-tIcaa ptI
ja kOlaaisa krIt vaasaih sada gaMgaa jayaacaI satI
BaaLI caMd` tsaoca naaga XairrI jyaacyaa rhatI sada
t XaMBaU i~purair yaa vaQauvara rxa sada sava

maalaa maMgala Aip-lyaa tnaumanao ho eo@ya hva Kro


Anyanyaasa Ata KrIca samata Va saaqa eksvaro
kTuMbaI kuiL raYT/kaiya- ksaunaI laavaa pNaa Alpta
kt-vyaasaica jaagata narijaNao h saaqa- ho t%vata
horMbaa gaNanaayaka gajamauKa isawIXvara maryaa
ica<aI vaasa ivanaayaka tva Asa Ba>asa davaI dyaa
danaa Anya na maagat XauBa tuJao saama rah mauKI
na d`hasa kr kuNaI jagait yaa GaI rahuMdo sanmauKI
yaa kundoMdutuYaarharQavalaa
yaa XauBa`vas~avaRta
yaa vaINaavardMDmaMiDtkra
yaa Xvaotpd\maasanaa
yaa ba`mhacyautXaMkrp`BaRitiBa
dovaO sada vaMidta
saa maaM patu sarsvatI BagavatI
inaXaoYa jaaD\yaa pha
gaMgaa isaMQau sarsvatI ca yamaunaa gadavarI nama-da
kavaorI XaryaU mahond`tnayaa cama-NvatI vaoidka
ixap`a vao~vatI mahasaurnadI #yaata ca yaa gaMDkI
pUNaa- pUtjalaO samaud`saihta kuva-ntu va maMgalama\
kaXaI kaMica AvaMitka maQaupurI maayaa AyaQyaa barI
EaImad\ WarvatI saupuNyajananaI iva#yaat pRqvaIvarI
xao~o Qama-prayaNao Anaupmao jaI BaartI vaiNa-laI
samaMgalya krinayaa vaQauvaraM kuva-ntu va maMgalama
Adayao- [traM itGaaMsa jagatI ja jaahlaa AaEaya
davaI do}ina QaOya- A& manaujaaM sanmaaga- t Axaya
ja rajaa janakaidkaM janaihtI sad\bauiw do inaXcala
gaah-sqyaaEama t tumhaM vaQauvaraM dova sada maMgalama
laaBa saMttI saMpda bahu tumha laaBathI sad\gauNa
saaQanaI isqar kma-yaga Apulyaa vha baaMQavaaM BaUYaNa
saaro raYT/QaurINa hoica kiqatI kItI- kra ]jjvala
gaah-sqyaaEama ha tumha vaQauvaraM dova sada maMgalama\
mazo dMd kTI fNaIMd` barvaa BaaLI XaXaI XaBat
hstI AMkuXa laD\Du pd\ma prXaU dMtI ihra JaLkt
payaI pOMjaNa GaaGarI NaJauNaI p`omao bara naacat
eosaa dova gaNaoXa t vaQauvaraM kuyaa-t\ sada
Xaas~I AaEama caar jao kiqayalao %yaaMmaaija ja ]<ama
dot svaaqa- praqa- jaDuina nara eosaa gaRhsqaaEama
JaalaI baw tyaa ivavaahivaiQanao svaIka$naI sa#yada

maaMgalyap`d saavaQaana Qvaina %yaaM kuyaa-t sada maMgalama\


kstUrIitlakM lalaaTpTlao vaxasqalao kstuBaM
naasaaga`o navamai>kM krtlao vaoNau kro kMkNama\
savaa-Mgao hircaMdnaM saulailatM kNzo ca mau>avalaI
gaps~IpirvaoiYzt ivajayato kuyaa-t sada maMgalama
kMzo yasya ivarajato ih garlaM XaIYao- ca mandaiknaI
vaamaaMko igairjaasanaM kiTtTo XaadU-lacamaa-Mmbarma\
maayaa yasya Naiw ivaXvamaiKlaM tsmaO nama XaMBavao
sa sqaaNau isqarBai>yagasaulaBa kuyaa-t\ sada maMgalama
AgnaI ba`amhNa AaPt ima~ AvaGyaa Aavaaihta dovata
AanaMdo navadMptIsa baGatI Ana\ vaYa-tI Axata
AaXaIvaa-d m*NaUna taMdUL Qara ho Aapulyaa mastkI
maagaa hoca puna puna varvaQaU kuyaa-t sada maMgalama\
tojapuMja idsao p`vaalaigairsaa r>aMbara naosalaa
dovaaMcaa AiQadova t gaNaptI yaa maMDpI baOsalaa
pUjaa maanya kra p`saa vadnao svaIkairlaI vaMdnaa
Aata ekca maagaNao gajamauKa kuyaa-t sada maMgalama\
AMbaa AYTBaujaa i~lakjananaI dovaI kulasvaaimanaI
AalaI lagnaGara inavaasa krNyaa Aavaahnaa eokunaI
Aata tIca ]BaI mauzIt imaTlyaa Gao}naIyaa Axata
maato h vardaiyanaI vaQauvara kuyaa-t\ sada maMgalama\
Aata saavaQa saavaQaana GaiTka saMpUNa- AalaI Ba$ |
Baavao sad\gau$to smara galabalaa kNhI naka h k$ ||
icaMtavao kuladovatoisa hRdyaI ekaga`ica<ao basaa |
vaodIcyaa klaXaaisa saadr Asaa kuyaa-t\ sada maMgalama\ ||
EaIva%saaMikt BaUYaNao tulaisacaI Aapad maalaa $Lo |
maaqaaM r%naikrIT kstuBa gaLaM saUya-p`Bao naa tuLo ||
koyaUraMgadkuMDlao saurXanaa hstaMbaujaI AayauQao |
laxmaIyau> maurair t vaQauvaraM kuyaa-t sada maMgalama\ ||
p`arMBaIM gaNanaayakaisa namana saaYTaMga Baavao ikjao |
XaoMdUro Dvarina saMD barvaI dUvaa-Mkuracao turo ||
maaJao ica<a ivaro manarqa puro doKina icaMta hro |
gasaavaIsaut vaasaudova kiva ro %yaa maryaalaa smaro
nao~I dna hIro p`kaXa psaro A%yaMt to saajaro
maaqaa XaoMdUr paJaro varI baro duvaa-MkuraMcao turo
maaJao ica<a ivaro manarqa puro doKnaI icaMta hro
gasaavaIsaut vaasaudova kvaI ro %yaa maryaalaa smaro

kOlaasaI vasat sadOva phataM naMidvarI Aa$Z


vaamaaMkI igairjaa saBaagya sairta jaIcaI iXavaa AavaD
Baavaaqao- naimataM pa kir bahU rxaI dInaaMkarNa
t svaamaI igairjaaptI namana %yaa GaalanaI laTaMgaNa
laoNaI sauMdr idvya Gaalauina iXarI vaoNaI BaujaMgaaprI
puYpaMto rmaNaIya gauMfuna JaNaI GaalaI maRgaaxaI varI
XaBao koXaklaap t pirmaLo BaaLI iTLa ksturI
kOsao kuMkuma roiKlao jaNau naBaI naxa~ kI sauMdrI
tdova lagnaM sauidnaM tdOva
tarabalaM caMd`balaM tdOva
ivaVabalaM dOvabalaM tdOva
laxmaIpto to|inGa`yaugaM smaraima
XauBamaMgala saavaQaana