Logistică

EM D

E IV ŢI T C RA LE NST O Ă

INTRODUCERE
Fiind un domeniu nou şi atractiv, logistica reprezintă o continuă provocare pentru organizaţii în procesul de satisfacere a necesităţilor clienţilor, de creştere a profitabilităţii şi competitivităţii acestora. Prin optica şi conţinutul pe care le promovează, logistica impune organizaţiilor actuale să fie cât mai receptive la cerinţele şi exigenţele pieţei, să aibă o viziune unitară asupra activităţilor pe care le desfăşoară şi să fie cât mai flexibile şi inovatoare. Cursul de Logistică pe care vi-l oferă Institutul Eurocor se adresează celor care doresc să-şi dezvolte aptitudinile şi să-şi însuşească cunoştinţele necesare desfăşurării activităţii logistice din cadrul unei organizaţii, într-o manieră eficientă şi eficace, fie că sunt la început de carieră sau că doresc să schimbe domeniul de activitate. Această lecţie demonstrativă vă poate familiariza cel mai bine cu structura şi conţinutul cursului. Prin informaţiile conţinute, cele 16 module ale cursului de Logistică au drept scop dezvoltarea capacităţii cursanţilor de a desfăşura activităţi în toate domeniile componente ale logisticii (aprovizionare, transport, depozitare, distribuţie, servirea clienţilor). Am încercat să acoperim o arie tematică largă şi să structurăm cele mai importante probleme ale logisticii contemporane, care se regăsesc în practica economică a organizaţiilor actuale, configurând în acest mod caracterul interdisciplinar şi multidimensional al domeniului logisticii. Materialul de curs cuprinde atât secţiuni teoretice, cât şi numeroase aspecte practice – exemple şi exerciţii – care vă pot ajuta în activitatea profesională. Fiecare modul cuprinde şi un dicţionar cu termeni de specialitate, o serie de sugestii de rezolvare a exerciţiilor propuse şi o temă pentru acasă. Aceasta vă oferă posibilitatea verificării cunoştinţelor însuşite prin feedbackul oferit de profesorul personal. La finalul cursului, după rezolvarea temelor pentru acasă, puteţi obţine certificatul de absolvire Eurocor. Ne bucurăm că aţi ales să consultaţi această lecţie demonstrativă de Logistică şi sperăm să vă oferim prin cursul nostru soluţii pentru problemele cu care dumneavoastră vă confruntaţi în practică, având în vedere şi faptul că nu sunt multe oportunităţi de pregătire în acest domeniu, iar specialiştii în logistică au început să fie foarte căutaţi pe piaţa muncii. Mult succes! Profesorul dumneavoastră

2

lecţie demonstrativă

Logistică

Modul de organizare a cursului LOGISTICĂ
Materialul cursului se compune din 16 module. Dorim să vă atragem atenţia asupra modalităţii speciale de concepere şi prezentare a modulelor, ce vă va permite parcurgerea cu maximă uşurinţă a materialului de curs: Fiecare modul are o anumită structură didactică, care se păstrează de-a lungul întregului curs. Pentru a avea foarte clar în minte obiectivele pe care trebuie să le atingeţi prin parcurgerea fiecărui modul, la începutul acestuia vă sunt prezentate succint principalele cunoştinţe şi deprinderi pe care trebuie să le dobândiţi, prin parcurgerea cu atenţie a informaţiilor prezentate, la sfârşitul studiului. Pentru valorificarea în mod curent a cunoştinţelor dobândite şi pentru asigurarea unei interactivităţi sporite, lecţiile cuprind numeroase exemple şi exerciţii. Pentru verificare, la sfârşitul modulelor vă prezentăm rezolvarea exerciţiilor. În plus, pentru a vă consolida cunoştinţele, la sfârşitul fiecărui modul veţi găsi un rezumat, care prezintă cele mai importante aspecte analizate în cadrul acestuia. Fiecare modul se încheie cu o temă pentru acasă, ce constituie o modalitate eficientă de verificare a gradului de însuşire a cunoştinţelor prezentate; indicaţiile referitoare la rezolvarea temelor pentru acasă şi la colaborarea cu profesorul dumneavoastră sunt menţionate la sfârşitul fiecărui modul, pe copertă. Acolo unde va fi cazul, vor fi prevăzute secţiuni de dicţionar pentru termenii folosiţi sau liste de surse bibliografice. Fiecare student EUROCOR are un profesor personal. Temele propuse în fiecare modul vor fi expediate pe adresa Institutului EUROCOR, urmând ca profesorul personal să aprecieze corectitudinea răspunsurilor şi să vă transmită comentariile sale pe marginea acestora, precum şi să formuleze sugestii de continuare a studiului. Vă recomandăm să rezolvaţi tema doar după parcurgerea integrală şi atentă a materialului prezentat. Pentru ca studiul dumneavoastră individual să fie cât mai uşor şi eficient, pe marginea lecţiilor au fost introduse următoarele semne şi simboluri: Desemnează noţiunile şi informaţiile esenţiale pe care este bine să le reţineţi

În felul acesta vor fi semnalate exemplele care vă pot clarifica aspectele teoretice prezentate

Semnalează exerciţiile pe care vi le propunem spre rezolvare

Lecţia de faţă constituie o lecţie demonstrativă, care doreşte să vă familiarizeze cu materialul cursului de Logistică. Pentru a vă forma o imagine cât mai clară asupra structurii cursului, am selectat pentru dumneavoastră câteva fragmente din modulele acestui curs, conţinând secţiuni teoretice, exemple şi exerciţii, un model de racapitulare şi de temă pentru acasă. Din punctul de vedere al numărului de pagini, ea reprezintă mai puţin de jumătate din conţinutul unui caiet de studiu.

Logistică

lecţie demonstrativă

3

Programa cursului LOGISTICĂ
MODULUL 1 Specialistul în logistică
Rolul şi responsabilităţile specialistului în logistică Conţinutul logisticii Locul departamentului de logistică în organizaţie

MODULUL 2 Aprovizionarea (I)
Sursele de cumpărare Strategii de aprovizionare

MODULUL 3 Aprovizionarea (II)
Identificarea, evaluarea şi selecţia furnizorilor Costurile de achiziţie şi metodele de analiză a costurilor Managementul relaţiilor cu furnizorii

MODULUL 4 Transportul mărfurilor
Locul şi rolul transportului în logistică Modalităţi de transport Costurile de transport Decizii strategice şi operaţionale

MODULUL 5 Stocurile de mărfuri
Tipologia stocurilor Planificarea şi controlul stocurilor

MODULUL 6 Depozitarea mărfurilor
Rolul şi funcţiile depozitelor Tipologia şi amplasarea depozitelor Amplasarea mărfurilor în depozite Organizarea muncii în depozite

MODULUL 7 Distribuţia mărfurilor
Rolul, funcţiile şi importanţa procesului de distribuţie Strategia de distribuţie

MODULUL 8 Canalele de distribuţie
Concept şi dimensiuni Tipuri de canale de distribuţie Motivele existenţei intermediarilor şi tipologia acestora

4

lecţie demonstrativă

Logistică

MODULUL 9 Servirea clienţilor
Importanţa servirii clienţilor Măsurarea nivelului de servire Strategia de servire logistică a clienţilor

MODULUL 10 Marketingul şi logistica
Importanţa relaţiei dintre marketing şi logistică Relaţiile dintre mixul de marketing şi logistică

MODULUL 11 Organizarea activităţilor logistice
Evoluţia structurilor organizatorice Sisteme de marketing orizontale şi verticale

MODULUL 12 Managementul logisticii
Planificarea în logistică Organizarea activităţilor de logistică Coordonarea sau organizarea dinamică a activităţilor Antrenarea – Cum motivăm personalul implicat în logistică? Controlul şi evaluarea activităţilor de logistică

MODULUL 13 Sistemul informaţional şi lanţul de aprovizionarelivrare
Noţiuni de bază de statistică şi informatică în logistică Sisteme informaţionale şi informatice de logistică Componentele sistemului informaţional de logistică

MODULUL 14 Managementul distribuţiei cu amănuntul, cu ridicata şi al logisticii de piaţă
Comerţul cu amănuntul (en détail) Comerţul cu ridicata (angro) Logistica de piaţă

MODULUL 15 Tendinţe contemporane în domeniul logisticii
Logistica şi dezvoltarea durabilă Distribuţia prin Internet şi logistica online Tendinţe şi strategii logistice

MODULUL 16 Logistica în contextul globalizării
Importanţa globalizării logisticii Dificultăţi întâmpinate prin internaţionalizarea logisticii Surse informaţionale pentru evaluarea furnizorilor internaţionali

Logistică

lecţie demonstrativă

5

Fiecare modul are o introducere, în care sunt prezentate pe scurt principalele aspecte abordate în cadrul acestuia. Am ales spre exemplificare introducerea modulului 1, în cadrul căreia vă sunt prezentate şi obiectivele modulului.

MODULUL 1

Specialistul în logistică
Astăzi auzim tot mai des vorbindu-se despre rolul deosebit al specialistului în logistică în asigurarea competitivităţii organizaţiei. De fapt, auzim tot mai des cuvântul „logistică”. Acest termen a fost utilizat iniţial pentru domeniul militar (referitor la mişcarea şi aprovizionarea armatelor), ulterior fiind extins şi în activitatea economică şi în alte domenii. Tot mai multe organizaţii au înţeles că este nevoie de un departament specializat care să se ocupe de acest domeniu de activitate, în ultimul deceniu conştientizându-se rolul şi importanţa logisticii în asigurarea unui grad ridicat de satisfacere a cerinţelor clienţilor şi a unui nivel corespunzător de îndeplinire a obiectivelor organizaţiei. Acest curs se doreşte a fi o modalitate de dobândire şi dezvoltare a cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare desfăşurării activităţilor de logistică în condiţii de eficienţă şi eficacitate. Primul modul al cursului are rolul de a vă familiariza cu „universul logisticii”, cu sfera activităţilor şi problemelor cu care se confruntă specialistul în logistică, cu responsabilităţile, dar şi cu aptitudinile şi calităţile necesare lucrului în acest domeniu, cu toate elementele de bază care definesc sfera activităţilor logistice. După parcurgerea acestui modul, veţi fi capabili să: identificaţi principalele elemente care definesc logistica în organizaţia în care lucraţi; înţelegeţi cu adevărat rolul departamentului de logistică şi al specialistului în logistică în asigurarea performanţelor organizaţiei; creaţi o fişă de post pentru specialistul în logistică, adecvată situaţiilor specifice cu care se confruntă organizaţia dumneavoastră, pornind de la sarcinile, competenţele şi responsabilităţile generale ale unui astfel de specialist; înţelegeţi noţiunile de lanţ de aprovizionare-desfacere (supply chain) şi managementul lanţului de aprovizionare-desfacere (supply chain management), atât de utilizate în teoria şi practica actuală; abordaţi logistica într-o viziune integrată şi strategică, perspectivă în măsură să ducă la performanţele economice scontate.

6

lecţie demonstrativă

Logistică

Definiţiile sunt prezente pe tot parcursul cursului şi vă semnlează aspectele esenţiale pe care ar trebui să le aveţi în vedere în timpul studiului. Cuvintele cheie vă ajută la o mai bună structurare a materialului de studiu şi la o învăţare mai rapidă.

Conceptul de aprovizionare (Modulul 2)
Aprovizionarea în viziunea clasică sau asigurarea resurselor materiale reprezintă activitatea prin care se realizează fluxuri de resurse materiale de la furnizori la producători pe baza cercetării pieţei, în vederea satisfacerii nevoilor tehnice şi economice ale participanţilor la fluxurile de resurse materiale. Aprovizionarea este un proces economic complex prin care se realizează stabilirea nevoilor materiale ale producţiei, utilizarea corespunzătoare a resurselor materiale, raţionalizarea continuă a consumului de materii prime, materiale, combustibil şi energie, folosirea intensivă a capacităţilor de producţie, atragerea în circuitul economic şi în consumul producţiei de noi resurse materiale, creşterea vitezei de rotaţie a mijloacelor circulante şi prin aceste căi, sporirea eficienţei activităţii fiecărei firme, prin creşterea tot mai susţinută a profitului acesteia.
Exemplu

La nivelul economiei naţionale, importanţa procesului de aprovizionare cu resurse materiale constă în faptul că prin fluidizarea tranzacţiilor cu resurse materiale se diminuează riscul apariţiei de goluri în desfăşurarea procesului de producţie şi se evită blocajele financiare.
Nu putem vorbi despre aprovizionare fără a oferi o definiţie a resurselor materiale pe care firma le va cumpăra de la furnizori pentru realizarea operaţiunilor sale.

Resursele materiale reprezintă ansamblul bunurilor materiale care urmează să intre într-un proces de producţie, în vederea obţinerii de noi bunuri sau servicii destinate pieţei.
Aprovizionarea este o activitate generatoare de profit, iar resursele materiale cumpărate reprezintă parte din costul total. Procesul aprovizionării implică mai mulţi paşi: determinarea nevoii, a necesarului de aprovizionat, contactarea furnizorilor, evaluarea acestora urmată de selecţie, negocierea, încheierea contractului, asigurarea livrării marfii, recepţia şi evaluarea întregului proces.
termeni înrudiţi

Iată câţiva termeni asemănători cu aprovizionarea tehnico-materială, folosiţi în practica firmelor: achiziţionare, asigurare, cumpărare, alimentare, procurare.
Termenii de achiziţionare, cumpărare sau procurare au o sferă de cuprindere mult mai redusă decât aprovizionarea şi se referă de obicei doar la un moment din lanţul momentelor aprovizionării, acela în care firma intră în posesia materiilor prime care fac obiectul contractului semnat cu furnizorul şi pentru care trebuie să plătească.

Logistică

lecţie demonstrativă

7

Costurile de transport

(Modulul 4)

Costurile de transport versus tarifele de transport
Sistemele de transport se confruntă cu cerinţele de creştere a capacităţii şi de reducere a costurilor. Utilizatorii acestora trebuie să negocieze în vederea transferului de bunuri, informaţii şi capital (uneori şi oameni), deoarece furnizorii, sistemele de distribuţie, taxele vamale, salariile, amplasările, tehnicile de marketing şi costul combustibilului nu sunt constante. De asemenea, apar costuri legate de culegerea informaţiilor, negocierea, încheierea contractelor şi tranzacţiilor. Foarte des în întreprinderi trebuie să se ia decizii cu privire la alegerea modalităţii de transport şi a rutelor. Această decizie s-a dezvoltat foarte mult ca urmare a producţiei unor bunuri cu valoare mare şi mai puţin voluminoase, precum electronicele. Nu este deloc neobişnuit ca 20% din costul total al unui produs să fie dat de transportul acestuia. Este evident deci că alegerea modului de transport de la origine la destinaţie este foarte importantă şi depinde de mai mulţi factori precum: natura bunurilor, infrastructura disponibilă, punctul de plecare şi destinaţia, tehnologia şi distanţa. Împreună, acestea definesc costurile de transport.

Costurile de transport reprezintă măsura monetară pentru ceea ce furnizorul de transport trebuie să plătească pentru realizarea serviciilor de transport.
Cea mai des întâlnită clasificare le împarte în costuri fixe şi costuri variabile.

Costurile fixe sunt acele tipuri de costuri care pe un interval de timp nu variază în funcţie de volumul de activitate.
Ele se numesc aşa pentru că pe termen scurt sunt fixe şi apar chiar dacă într-o anumită perioadă firma nu îşi desfăşoară activitatea. Pentru firmele de transport acestea se referă la vehicule, terminale, căi de acces, culoare de zbor, sisteme informaţionale, echipamente-suport.

Costurile variabile sunt acele tipuri de costuri care se modifică în funcţie de volumul de activitate în cadrul unei perioade de timp.
Acestea ajung să fie evitate prin neutilizarea mijloacelor de transport. În această categorie se includ costurile directe ale transportatorului legate de fiecare încărcătură. Sunt costuri care pot fi exprimate în funcţie de distanţa parcursă sau în funcţie de cantitatea transportată. Cel mai des, costurile variabile sunt reprezentate de combu-

8

lecţie demonstrativă

Logistică

Cu scopul de a vă facilita înţelegerea aspectelor teoretice prezentate, modulele conţin numeroase exemple. Iată în acest sens o selecţie din modulele 1 şi 3.

Dezvoltarea conceptului de logistică de-a lungul timpului (Modulul
1)
eficacitate/ eficienţă

O acţiune este eficace dacă produce efectul scontat, rezultatul dorit. O acţiune este eficientă dacă are efectele superioare eforturilor. Exemplu Pentru a înţelege mai bine diferenţa dintre eficacitate şi eficienţă, imaginaţivă că aveţi de transportat de cealaltă parte a unui râu nişte obiecte la care prietenul dumneavoastră ţine foarte mult. Nu există pod decât la 3 kilometri distanţă. O cunoştinţă se oferă să vă ajute cu maşina sa, dar vă cere pentru asta 1.000 RON. Decizia de a accepta şi de a-i duce prietenului obiectele respective este una eficace (am reuşit ce ne-am propus, transportul obiectelor), în schimb nu este eficientă (ne costă mai mult decât obţinem ca rezultat; nu cumva ar fi existat şi o alternativă eficientă?)
Aplicarea pe scară tot mai largă a conceptului „managementul calităţii totale” (TQM) a dus la mutaţii semnificative în domeniul logisticii. S-a extins ideea de „zero defecte”. Este clar că sistemele logistice trebuie reproiectate pentru a permite satisfacerea diferitelor aşteptări ale clienţilor.

Exemplu Un produs ajunge mai târziu la client. Clientul respectiv este îndreptăţit să considere acest produs drept inacceptabil, chiar dacă în rest întruneşte toţi parametrii calitativi.
S-au intensificat preocupările de protejare a mediului ambiant. Preocupările pentru cerinţele ecologice nu pot ieşi din sfera preocupărilor legate de logistică, întrucât acest domeniu este cel în care apar cele mai multe interacţiuni între firmă şi mediul natural, interacţiuni în măsură să-l influenţeze pozitiv sau negativ, de la caz la caz.
componentele sistemului de logistică

De multe ori auzim oamenii punând sub semnul egalităţii logistica şi distribuţia fizică. Evident este o greşeală, întrucât logistica înseamnă mult mai mult.

Logistică

lecţie demonstrativă

9

Sfaturi pentru negocierea cu furnizorii strategici (Modulul 3)
Trebuie investit mult timp pentru stabilirea unor relaţii bune cu principalii furnizori. Acest aspect este însă foarte important întrucât în acest mod se pot realiza economii importante şi/sau se poate îmbunătăţi calitatea bunurilor şi serviciilor pe care le cumpăraţi de la furnizori. Evident că nu există reguli universal valabile, dar vă putem prezenta câteva sugestii referitoare la cum trebuie să trataţi cu furnizorii dumneavoastră: Observaţi cum se descurcă ei cu propria lor afacere. Înţelegând cum lucrează un furnizor, puteţi avea mai multă încredere că acesta poate aduce beneficii afacerii dumneavoastră. Cunoaşteţi personal oamenii lor din vânzări care se vor ocupa de contul dumneavoastră şi aveţi grijă ca aceştia să poată fi uşor de contactat. Totuşi, nu ignoraţi ocaziile oferite din alte părţi. Chiar dacă dezvoltaţi relaţii foarte strânse cu un furnizor, este de preferat ca opţiunile dumneavoastră să rămână în permanenţă deschise, monitorizând şi ofertele celorlalţi furnizori.

Exemplu Adriana Popescu e director de aprovizionare al firmei YOUNG. Când a fost angajată, una dintre primele sale provocări a fost să regândească modul în care furnizorii sunt conduşi. O trecere în revistă şi o analiză a costurilor au condus la o strategie de cumpărare şi schimbări în bine cu adevărat semnificative. Ea povesteşte că în momentul în care a început să treacă în revistă furnizorii, compania nu avea o strategie oficială de cumpărare. YOUNG se dezvoltase semnificativ, dar sistemele de cumpărare nu prinseseră de niciun fel. Personalul comanda în momentul în care se observa că nu mai aveau o resursă pe stoc furnizorului care o putea livra rapid. Adriana a considerat că sunt necesare o serie de schimbări şi a trecut la treabă. Economiile au apărut imediat. De exemplu, schimbând furnizorul de papetărie, a rezultat direct o reducere de 20%, în timp ce limitând alegerea furnizorului pentru compania de maşini s-a ajuns la un discount de 15% din preţ. Adriana e de părere că ultimul obiectiv al strategiei de aprovizionare reprezintă controlul costurilor. Dar nişte relaţii bune cu furnizorii nu se bazează doar pe bani. Spre exemplu, ea povesteşte că după trei luni de la angajare a schimbat furnizorul de telefonie pentru a economisi o sumă importantă de bani. Dar nivelul noului serviciu nu a corespuns nevoilor, iar afacerea a suferit un timp. După multă vreme, a revenit la furnizorul lor iniţial. De atunci, orice decizie luată pentru a reţine un furnizor sau

10

lecţie demonstrativă

Logistică

Exerciţiile şi întrebările de verificare sunt instrumente utile pentru a pune în practică cunoştinţele teoretice prezentate în cadrul fiecărui modul. Mai jos, am selectat câteva exerciţii şi întrebări din modulele 5 şi 6.

Costurile generate de stocuri (Modulul 5)
Exerciţiul 5 Cererea anuală pentru materialul X este de 100 de bucăţi. Costul de plasare a unei comenzi este de 45 de euro, iar costul de păstrare a stocului, pe bucată, este de 20% din costul de achiziţie. Furnizorul acordă rabat, astfel încât costul de achiziţie se prezintă astfel: 50 de bucăţi comandate sau mai puţine: Între 51 şi 59 de bucăţi: 60 de bucăţi comandate sau mai multe: Care este mărimea optimă a comenzii?
reducerea costurilor de stocare

18 euro; 16 euro; 12 euro.

În numeroase întreprinderi, ocaziile de reducere a costurilor de stocare nu sunt exploatate suficient. Există mai multe strategii care au ca rezultat reducerea acestor costuri. Dintre acestea, putem menţiona următoarele: Pentru produsele cumpărate, se încearcă să se negocieze preţul de achiziţionare, fapt ce va putea conduce şi la reducerea activităţilor referitoare la aceste aspecte. Utilizarea la birou a calculatorului pentru elaborarea comenzilor de cumpărare, transmiterea lor, păstrarea instrucţiunilor de transport care să permită să se ofere prioritate expedierii cu cele mai scăzute costuri, pre-planificarea, pre-montarea materialelor necesare, utilizarea echipamentelor şi instrumentelor speciale, lucrul în echipă şi diviziunea muncii, păstrarea temperaturii echipamentelor, toate împreună conduc la reducerea ciclului de stocare. În centrul de distribuţie, inspecţia statistică şi verificarea, depistarea vânzătorilor cheie în vederea eliminării funcţiilor de primire, depozitarea în stocuri şi rezervarea locaţiilor de stocare pot diminua costurile de achiziţie şi ciclul de stocare corespunzător. Scăderea costurilor stocului prin exploatarea spaţiului, utilizarea în depozitele private sau publice a unor treceri înguste pentru manevrarea echipamentului, folosirea antresolurilor etc. Utilizarea modelelor de previziune în vederea diminuării erorilor previzionale şi pentru reducerea suprastocării, a returnării comenzilor, pentru păstrarea nivelului de stocare apropiat de ceea ce este necesar pentru nivelul de servire a clienţilor dorit.

Logistică

lecţie demonstrativă

11

Pletizarea şi containerizarea (Modulul 6)
containerele specializate

Containerele specializate pot fi: containere refrigerente (frigorifice) – asigură menţinerea unei temperaturi scăzute prin folosirea unui agent refrigerent; containere izoterme – limitează schimbul de căldură, menţinând temperatura constantă; containere pentru mărfuri lichide – pentru anumite produse din industria alimentară sau chimică, de exemplu; containere pentru mărfuri în vrac – pentru produse din industria alimentară (zahăr, făină, sare, cereale etc.), din industria chimică (polistiren, oxizi, carbonaţi etc.), din industria materialelor de construcţii (ciment, calcare concasate şi măcinate, gips etc.). Evident, pentru containerele specializate şi problemele care apar sunt specifice.

Exemplu Containerele tip cisternă (pentru mărfurile lichide) presupun de regulă un traseu prin care la dus sunt încărcate, iar la întors descărcate sau invers. Această particularitate măreşte evident costul transportului, cu atât mai mult cu cât, aşa cum ştim, şi valoarea unui asemenea container este mai mare decât a celor de uz general. Exerciţiul 6 Gândiţi-vă la unele probleme care pot apărea în cazul containerelor pentru mărfuri în vrac. Ce se poate face pentru ca acestea să fie utilizate mai eficient?

Întrebări de verificare
1. 2. 3. 4. 5. 6. În ce constă metoda ABC pentru organizarea muncii în depozite? Scrieţi 5 factori care trebuie avuţi în vedere în deciziile operaţionale pentru eficientizarea activităţilor unui depozit. Enumeraţi avantajele utilizării tehnicilor moderne de transport-depozitare. Definiţi unitatea de manipulare. Pe baza căror criterii este ales tipul de paletă cel mai potrivit? Scrieţi care sunt principalele tipuri de containere specializate.

12

lecţie demonstrativă

Logistică

Pentru facilitarea însuşirii de noi cunoştinţe, lecţiile cuprind imagini, tabele şi scheme sugestive. Vă oferim spre exemplificare asemenea fragmente din modulul 2 al cursului.

Aprovizionarea – verigă esenţială a logisticii (Modulul 2)
1. Listă furnizori acceptaţi
Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 Nume furnizor Produs/ serviciu aprovizionat Data evaluării Punctaj final Data reevaluării Punctaj final

2.

Necesar aprovizionare

Departament/secţie: ________________________________________ Data:___/____/______
Nr. crt. Denumire produs/serviciu Recepţie Caracteristici Descriere cod Cantitate Cantitativ Calitativ

1

2 3 4

3.

Comandă de aprovizionare

Logistică

lecţie demonstrativă

13

Operaţiunile firmei
aprovizionarea

Aceasta cuprinde toate activităţile necesare obţinerii resurselor pentru realizarea produselor sau serviciilor companiei. În principiu, când auzim termenul „aprovizionare” ne gândim imediat la asigurarea şi gestiunea resurselor materiale. În acest modul ne vom referi la două mari grupe de activităţi. Prima grupă este cea clasică, a achiziţionării materialelor şi serviciilor necesare. Cea de-a doua grupă, creditarea, nu este văzută în mod tradiţional ca o activitate de aprovizionare, deşi în esenţa ei este un fel de „achiziţionare de bani”. Ambele grupe de activităţi au un impact foarte puternic asupra eficienţei lanţului de aprovizionare-livrare. În această categorie sunt cuprinse activităţile necesare dezvoltării şi producţiei propriu-zise a bunurilor materiale şi serviciilor oferite de un lanţ de aprovizionare-desfacere: proiectarea produsului, programarea producţiei, managementul fabricilor. Evident, fabricaţia nu face în totalitate obiectul cursului nostru. Totuşi, vom ţine seama de diverse variabile care ţin de fabricaţie pe tot parcursul modulelor de logistică. În acest caz este vorba despre activităţile legate de primirea comenzilor şi de furnizarea produselor clienţilor. Managementul comenzilor şi programarea distribuţiei sunt cele două mari grupe de activităţi incluse în această categorie. Vom aborda pe larg aceste elemente în modulul 7.
În succesiunea lor, aceste patru categorii apar ca în figura următoare:

fabricaţia

distribuţia

Fig. 1. Principalele tipuri de operaţiuni de bază ale firmei

14

lecţie demonstrativă

Logistică

Surse de aprovizionare
Asigurarea şi gestiunea resurselor materiale în condiţiile economiei de piaţă
Stabilirea şi realizarea oricărei strategii globale de dezvoltare la nivelul firmei impun atât fixarea obiectivelor generale de dezvoltare, stabilirea termenelor şi a resurselor necesare, precum şi a altor componente pe care le veţi descoperi în acest modul la paginile legate de strategii.
tipuri de resurse necesare

Asigurarea resurselor necesare realizării obiectivelor generale ale oricărui sistem de producţie presupune: asigurarea resurselor materiale; asigurarea resurselor financiare; asigurarea resurselor de forţă de muncă; asigurarea resurselor informaţionale; asigurarea altor tipuri de resurse.

Relaţiile de asigurare a resurselor materiale au câteva trăsături caracteristice: sunt relaţii de schimb între firme; sunt relaţii economice ale căror efecte se prelungesc la nivelul întregii activităţi a unui sistem de producţie; sunt relaţii economice, care au ca ultim efect o partajare a profitului ce se obţine la nivelul unei filiere de producţie; sunt influenţate de raporturile de putere deţinute pe piaţă de către firme.
relaţiile cu mediul economic din aval

Este foarte important ca asumarea sarcinilor de desfacere să fie în strânsă dependenţă cu posibilităţile de asigurare a resurselor necesare. De asemenea, asigurarea materială trebuie să determine obţinerea unor costuri finale eficiente, care să facă posibilă dezvoltarea de strategii alternative de preţ pe piaţă. Declanşarea producţiei se face în urma identificării unei cereri potenţiale pe piaţa de desfacere. Această cerere: trebuie identificată de către fiecare agent economic;

Logistică

lecţie demonstrativă

15

Fiecare modul conţine la final un rezumat care vă permite sistematizarea rapidă a informaţiilor prezentate. Am ales pentru exemplificare rezumatul modulului 4.

REZUMATUL MODULULUI 4
4.1 Transporturile constituie una dintre cele mai importante componente ale vieţii socioeconomice, dar şi o componentă a activităţii de logistică. Dezvoltarea, diversificarea şi modernizarea acestei ramuri sunt determinate de extinderea şi intensificarea activităţii de producţie, de circulaţia mărfurilor şi de evoluţia surprinzătoare a diviziunii muncii. Contractul de transport este un contract bilateral, cu următoarele caracteristici: are un caracter cert, oneros şi real. Scrisoarea de trăsură sau scrisoarea de transport este un document care însoţeşte contractul de transport şi are 5 file. Pentru deplasarea mărfurilor sale, o firmă poate alege din cinci modalităţi de transport: transport rutier, feroviar, pe apă, aerian şi prin conducte. Fiecare dintre aceste modalităţi are caracteristicile şi avantajele sale. Costurile de transport reprezintă măsura monetară pentru ceea ce furnizorul de transport trebuie să plătească pentru realizarea serviciilor de transport. Costurile de transport depind de o multitudine de factori. Cea mai des întâlnită clasificare le împarte în costuri fixe şi costuri variabile, avându-se drept criteriu modul în care acestea variază în funcţie de volumul de activitate. Un alt criteriu de clasificare a costurilor de transport, criteriul separabilităţii, reflectă măsura în care costurile pot fi atribuite unor segmente de activitate strategică (produse sau servicii). Potrivit acestui criteriu, se disting costurile specifice, costurile asociate şi respectiv costurile comune. Tarifele de transport reprezintă preţul serviciilor de transport şi este plătit de utilizatori; tarifele constau în suma monetară negociată pentru deplasarea unei unităţi de bunuri între două puncte. Tarifele sunt cele care sunt vizibile consumatorilor, dar ele nu exprimă neapărat costurile reale ale transportului. Strategiile de preţ aplicate de firmele transportatoare pot fi strategii în funcţie de cost, în funcţie de preţ sau combinate. Pentru reducerea costurilor trebuie acţionat asupra tuturor elementelor sale: costul combustibilului, salariile, amortizările, costurile de întreţinere, costul anvelopelor, costul pieselor de schimb, costurile pentru diverse permise, asigurările, costurile indirecte. În vederea unui management eficient şi eficace al activităţilor de transport, specialiştii urmăresc o gestiune activă a transporturilor. Răspândirea informaţiei este un element esenţial, iar alegerea rutei, a metodei şi a companiei de transport devin decizii strategice, care au un impact puternic asupra eficienţei economice a activităţii desfăşurate.

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

16

lecţie demonstrativă

Logistică

La finalul fiecărui modul veţi găsi o serie de sugestii de răspunsuri la exerciţiile propuse spre rezolvare. Puteţi avea astfel un feedback rapid la soluţiile găsite de dumneavoastră.

RĂSPUNSURI LA EXERCIŢII
Exerciţiul 1 Fiecare firmă îşi poate stabili ce anume contează pentru ea mai mult în procesul de selecţie. Totuşi, sunt unele firme care pun accent mai mare pe existenţa unui certificat de sistem de management de calitate, deoarece acesta prezintă siguranţa desfăşurării tuturor activităţilor de la furnizor în cele mai bune condiţii. Ca importanţă, pot urma criteriile legate de preţul materiilor prime, modalitatea de plată şi termenele de plată. Bineînţeles că sunt preferaţi cei care oferă termene de plată mai largi. Exerciţiul 2 Criteriul se referă la deţinerea sau nu de către furnizor a certificatului de calitate ISO 9001: 2000. Acest tip de certificat oferă firmei siguranţa desfăşurării tuturor proceselor din cadrul organizaţiei furnizorului în condiţii de calitate la standarde europene. De asemenea, deţinerea unui astfel de avantaj constituie un punct forte pentru acel furnizor prin acordarea de puncte suplimentare în procesul de evaluare. Exerciţiul 3 Răspunsul este negativ, întrucât este vorba de două comenzi diferite („a mai făcut o altă comandă”). Dacă ar fi fost vorba de o adăugare la comanda iniţială, ar fi fost altceva şi ar fi primit reducerea de 6% pentru întreaga cantitate. În această situaţie însă, firma ALB va achita furnizorului DELTA: pentru prima comandă: 400 × 50 × 97% = 19.400 RON pentru a doua comandă: 120 × 50 TOTAL: = 6.000 RON 25.400 RON

Dacă firma ALB ar fi făcut o singură comandă, ar fi avut de achitat: 520 × 50 × 94% = 24.440 RON Deci costul suplimentar suportat de firma ALB, datorită faptului că a comandat de două ori, este de: 25.400 – 24.440 = 960 RON

Logistică

lecţie demonstrativă

17

Acest cost suplimentar ar fi putut fi calculat şi altfel, ca sumă a „pierderilor” la fiecare comandă. Astfel, pentru prima comandă pierde reducerea de 6% şi obţine una de 3% (deci pierde 3%), iar pentru cea de-a doua comandă pierde 6%: 400 × 50 × 3% + 120 × 50 × 6% = 960 RON Exerciţiul 4 Soluţia în negociere constă în utilizarea tutoror acestor tactici, precum şi a altora, în funcţie de situaţia creată, de caracterul şi comportamentul furnizorului sau de obiectivele finale. Nu există o reţetă perfectă şi nici negociatorul perfect. Contează foarte mult şi calităţile personale ale negociatorului. Exerciţiul 5 Cu siguranţă, primul lucru pe care l-a făcut a fost să scrie pe o listă toţi furnizorii şi să calculeze cheltuielile făcute cu fiecare dintre ei, începând de la papetărie până la compania de maşini. Odată ce a avut toate informaţiile centralizate într-o bază de date, a putut să găsească domeniile care trebuiau perfecţionate. A fost clară nevoia scăderii costurilor prin centralizarea aprovizionărilor, raţionalizarea bazei de furnizori, negocierea unor relaţii mai bune cu furnizorii. În ceea ce priveşte comunicarea cu furnizorii, mai mult ca sigur următorul pas a fost să verifice furnizorii existenţi şi să investigheze alternativele. A spus că e foarte important să se dezvolte relaţii bune de la început. Dacă întreprinderea îşi ajută furnizorii, aceştia vor fi şi ei mai doritori să-şi desfăşoare activităţile. A fost desigur esenţial să pună capăt aprovizionării la momentul epuizării stocului şi cu un furnizor de moment şi a trebuit ca noua strategie să circule prin toată întreprinderea. Era nevoie să se testeze de fiecare dată calitatea resursei, prin aprovizionarea cu un produs mostră atunci când se planifica o schimbare. Cu siguranţă, a fost dificil la început, pentru că este normal ca personalul să opună rezistenţă la schimbare, dar probabil că prin discuţii repetate, s-a reuşit să se depăşească momentul. Fără îndoială, Adriana a făcut o greşeală mare atunci când a schimbat furnizorul de telefonie. Era firesc să facă şi greşeli, iar acest tip de greşeală este de altfel destul de frecvent în organizaţii. În general, chiar dacă sunt opţiuni mai ieftine, nu trebuie alungaţi furnizorii existenţi. Trebuie mai întâi vorbit faţă-n faţă cu ei şi explicată noua strategie de cumpărare, pentru a le oferi şansa de a concura cu ceilalţi furnizori. În orice caz, chiar şi după aceea, decizia este foarte dificilă, întrucât, aşa cum am învăţat, costurile nu se rezumă niciodată doar la costul de achiziţie.

18

lecţie demonstrativă

Logistică

În fiecare modul veţi găsi la final dicţionarul cu cei mai importanţi temeni de specialitate utilizaţi. Puteţi astfel să descifraţi cu uşurinţă limbajul specific acestui domeniu. Am selectat în acest sens dicţionarul modulului 3.

DICŢIONAR DE SPECIALITATE
avantaj concurenţial – stabilirea unei poziţii pe piaţă a firmei care dife-renţiază favorabil mărcile sale de cele ale concurenţei; această diferenţiere favorabilă se reflectă fie într-o diferenţiere reală (caracteristici superioare, beneficii adiţionale ca urmare a utilizării respectivului produs), fie printr-un preţ mai bun pentru client (mai mic) – perioada de timp din momentul lansării unui produs pe piaţă până în momentul retragerii acestuia; între cele două extreme mai există alte etape: creşterea, maturitatea, declinul – cost prestabilit pe baza preţurilor perioadei precedente – rabat; reducere concretizată prin plata unei sume mai mici la cumpărarea unei anumite cantităţi de marfă, stabilită peste o anumită limită superioară – succesiune de activităţi prin care se creează valoare; activităţile pot aparţine unei singure organizaţii sau mai multor organizaţii diferite – se mai numeşte şi metoda 20-80 şi are la bază criteriul conform căruia 20% dintre cauze deter-mină 80% dintre efecte, iar restul de 80% dintre cauze determină doar 20% dintre efecte – piaţă caracterizată prin numeroşi agenţi ai cererii şi un singur agent al ofertei – situaţie foarte neplăcută pentru o firmă, în care nu mai există stoc pentru un anumit produs/pentru o anumită resursă

ciclu de viaţă

cost standard discount

lanţul valorii

metoda Pareto

monopol ruptură de stoc

Logistică

lecţie demonstrativă

19

Toate modulele sunt însoţite de o temă pentru acasă, cu rolul de a vă permite verificarea cunoştinţelor deja însuşite. Iată ca exemplu tema modulului 2.

TEMA PENTRU ACASĂ 2
Răspundeţi la următoarele întrebări (la cele de tip grilă o singură variantă este corectă): 1. În structura activităţilor componente ale aprovizionării se încadrează: a) extinderea şi modernizarea reţelei proprii de service; b) elaborarea contului de profit şi pierdere de la sfârşitul anului calendaristic; c) activităţi de evaluare, selecţie şi negociere cu furnizorii de materii prime, materiale şi produse; d) participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale, târguri şi expoziţii. 2. Sunt activităţi care se desfăşoară în paralel cu actul de cumpărare: a) activităţile de plată; b) operaţiile de depozitare; c) activităţile de selecţie a furnizorilor; d) elaborarea politicilor de asigurare materială; e) activităţile de contractare şi lansare-comenzi. 3. Care dintre următoarele nu este un criteriu în opţiunea de cumpărare sau realizare cu forţe proprii? a) cantitatea de produse necesară; b) evoluţia pieţei pe termen lung; c) gradul de dependenţă faţă de furnizori; d) spaţiul de depozitare a produselor finite; e) menţinerea secretului de fabricaţie. 4. Strategia de aprovizionare este parte componentă a: a) strategiei financiare; b) strategiei generale a firmei; c) strategiei de marketing; d) strategiei de resurse umane.

20

lecţie demonstrativă

Logistică

Temele se rezolvă pe formulare speciale de temă pe care le găsiţi în interiorul caietelor de curs.

Cu prezentarea formularului de temă pentru acasă se încheie lecţia demonstrativă a acestui curs. În speranţa că materialul prezentat v-a convins de accesibilitatea şi atractivitatea cursului nostru,

vă aşteptăm să deveniţi cursant al Institutului Eurocor, înscriindu-vă la cursul de Logistică! 021/33.225.33; www.eurocor.ro

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful